Gi¸o ¸n

M«n: T¹o h×nh
§Ò tµi Chñ ®Ò §èi tîng Thêi gian Ngµy so¹n Ngµy d¹y : Chñ ®Ò nh¸nh : VÏ gµ trèng :ThÕ giíi ®éng vËt : VËt nu«i trong gia ®×nh : 35 – 40 phót : : MÉu gi¸o lín

Ngêi so¹n + gi¶ng:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu.

1. KiÕn thøc. - TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c h×nh, ®êng nÐt t¹o thµnh con gµ trèng. - BiÕt t« mµu bøc tranh vÏ. 2. Kü n¨ng. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ghi nhí, t duy, tëng tîng cho trÎ. - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay. 3. Gi¸o dôc. - TrÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ vËt nu«i trong gia ®×nh. - BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i trêng s¹ch sÏ.
II. CHuÈn bÞ.

- Tranh mÉu: ®×nh.

+ Tranh 1: VÏ 1 sè con vËt nu«i trong gia + Tranh 2: Tranh vÏ con gµ trèng. + Tranh 3: Tranh vÏ gµ trèng cã c¶nh phô. 1

Trß chuyÖn: Trong gia ®×nh c¸c con nu«i . . con chã. m×nh.Ngoµi chó gµ trèng cßn cã g×? . * Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ néi dung chñ ®Ò.C« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? .C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh. .. 2.. TiÕn hµnh. 2 . con mÌo.Gi¸o dôc: C¸c con ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh vµ gi÷ g×n cho m«i trêng s¹ch sÏ.TrÎ quan s¸t trèng vµ c¸c c¶nh phô.§Æt c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch t« mµu con gµ trèng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ. .C¸c con quan s¸t c« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? . 1.§èng r¬m. ng«i nhµ . .III.TrÎ kÓ nh÷ng con vËt g×? (2 – 3 trÎ kÓ) .M×nh gµ cã g×? .§éng viªn khen trÎ .Con gµ gåm cã nh÷ng bé phËn nµo? (®Çu. Néi dung. Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh mÉu.C« nh¾c l¹i 1 sè ®Æc ®iÓm næi bËt vµ Ých lîi cña con vËt: con gµ.§Çu gµ cã nh÷ng g×? . * Tranh 2: Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh vÏ gµ . con lîn. ®u«i) . a. con gµ.§u«i gµ nh thÕ nµo? . æn ®Þnh tæ chøc. . C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh.TrÎ tr¶ lêi * Tranh con gµ trèng.

t«i xin tr©n träng giíi thiÖu cã vÞ gi¸m kh¶o. §Õn víi héi thi h«m nay. Híng dÉn trÎ vÏ. cã m¾t vµ cã mµo. trßn nhá. 3 . b. sau ®ã c« vÏ 2 ch©n gµ.H«m nay t¹i líp MÉu gi¸o 5 tuæi tæ chøc héi thi bÐ khÐo tay do c¸c thÝ sinh líp mÉu giaos thÓ hiÖn. ngoµi ra cßn cã ng«i nhµ rÊt ®Ñp c¹nh cã ®èng r¬m. m×nh gµ trèng lµ 1 h×nh trßn to.) . phÇn trªn cã «ng mÆt trêi táa ¸nh n¾ng mµu vµng rÊt ®Ñp. má lµ 1 h×nh tam gi¸c. ch©n gµ t« mµu vµng.®u«i gµ trèng c« t« nhiÒu mµu. . C« vÏ mÉu. .. . vµ c¸c ngãn ch©n. ®Çu gµ cßn cã g×?.Quan s¸t c« vÏ mÉu.. cã má.C¸c con quan s¸t con gµ trèng t« mµu vµo cã ®Ñp kh«ng? c. ë phÇn m×nh gµ cßn cã c¸nh gµ vµ ®u«i gµ (®u«i gµ c¸c con nh×n c« vÏ nh÷ng nÐt cong. cæ gµ 2 nÐt xiªn. m¾t h×nh trßn nhá.Muèn vÏ ®îc ®Ñp c¸c con h·y quan s¸t c« vÏ mÉu chó gµ trèng nhÐ. .Tríc tiªn c« vÏ ®Çu gµ trèng lµ 1 h×nh .Chóng m×nh cã thÝch vÏ ®îc chó gµ trèng . b©y giê c¸c con quan s¸t c« t« mµu (võa t« võa hái trÎ vÒ mµu s¾c tõng bé phËn) ..Cã ¹! ®Ñp nh bøc tranh cña c« kh«ng. .Tranh vÏ gµ trèng ®ang ®øng ë s©n.. m×nh gµ trèng cã bé l«ng rÊt ®Ñp ..C« ®· vÏ xong con gµ trèng.Mµo gµ t« mµu ®á – m¾t gµ mµu ®en.

.C« nh¾c l¹i: C¸c con ngåi ngay ng¾n kh«ng cói s¸t xuèng bµn – lng th¼ng – cÇm bót b»ng 3 ®Çu ngãn tay. . d.®Õn tõng trÎ gîi ý ®éng viªn.TrÎ vÏ . 3.3 – 2 – 1 b¾t ®Çu.®i 4 .TrÎ nhËn xÐt bµi nhËn xÐt bµi cña b¹n. trao gi¶i (3 gi¶i) ..2 trÎ nªu.Loa! Loa! Loa. .H¸t. . t«i xin th«ng qua thÓ lÖ héi thi: C¸c bÐ sÏ vÏ con gµ trèng theo c¸ch hiÓu cña bÐ. khÝch lÖ trÎ vÏ...Ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt. Trng bµy s¶n phÈm. + VÞ gi¸m kh¶o sè 2: C«. .+ VÞ gi¸m kh¶o sè 1: C«. .Tríc khi ban gi¸m kh¶o chÊm bµi c¸c bÐ . TrÎ thÓ hiÖn. + Con thÝch bµi nµo? + V× sao con thÝch . cña b¹n. Híng dÉn trÎ h¸t vµ vËn ®éng bµi . t thÕ ngåi. Ban gi¸m kh¶o chän vµ trao 3 gi¶i: NhÊt. c« mêi c¸c häa sÜ tý hon h·y mang bµi lªn cho Ban gi¸m kh¶o chÊm bµi. . vËn ®éng .. .Ngoµi 3 bµi vÏ ®¹t gi¶i cè thÊy c¸c b¹n vÏ còng rÊt ®Ñp. c¸ch cÇm bót ®Ó toµn thÓ héi thi cïng râ nµo? . ba cho 3 thÝ sinh vÏ ®Ñp nhÊt trong héi thi. héi thi ®· kÕt thóc. Sau 15 phót c¸c bÐ tr×nh bµy. . Thëng cho c¶ líp m×nh mét sè trµng ph¸o tay. nh×.C« quan s¸t gîi ý trÎ vÏ .. . e.Thay mÆt ban tæ chøc.Tríc khi héi thi ®îc b¾t ®Çu bÐ nµo nÕu .Héi thi bÐ khÐo tay chuÈn bÞ.C« nhËn xÐt bµi cña trÎ.C« ®Æt c©u hái.

Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i . 4. . . Híng dÉn trÎ ch¬i trß ch¬i: B¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt.Ra ch¬i 5 .Ch¬i trß ch¬i.®i ra s©n.NhËn xÐt kÕt thóc giê häc. * C¸ch ch¬i: C« nãi tªn c¸c con vËt – TrÎ b¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt ®ã. .tiÕng chó gµ trèng gäi . * LuËt ch¬i: NÕu bÐ nµo thùc hiÖn kh«ng ®óng ph¶i ra ngoµi 1 lÇn ch¬i hoÆc h¸t 1 bµi. ra s©n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful