Gi¸o ¸n

M«n: T¹o h×nh
§Ò tµi Chñ ®Ò §èi tîng Thêi gian Ngµy so¹n Ngµy d¹y : Chñ ®Ò nh¸nh : VÏ gµ trèng :ThÕ giíi ®éng vËt : VËt nu«i trong gia ®×nh : 35 – 40 phót : : MÉu gi¸o lín

Ngêi so¹n + gi¶ng:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu.

1. KiÕn thøc. - TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c h×nh, ®êng nÐt t¹o thµnh con gµ trèng. - BiÕt t« mµu bøc tranh vÏ. 2. Kü n¨ng. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ghi nhí, t duy, tëng tîng cho trÎ. - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay. 3. Gi¸o dôc. - TrÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ vËt nu«i trong gia ®×nh. - BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i trêng s¹ch sÏ.
II. CHuÈn bÞ.

- Tranh mÉu: ®×nh.

+ Tranh 1: VÏ 1 sè con vËt nu«i trong gia + Tranh 2: Tranh vÏ con gµ trèng. + Tranh 3: Tranh vÏ gµ trèng cã c¶nh phô. 1

III. * Tranh 2: Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh vÏ gµ .§èng r¬m. ®u«i) .C« nh¾c l¹i 1 sè ®Æc ®iÓm næi bËt vµ Ých lîi cña con vËt: con gµ.§u«i gµ nh thÕ nµo? ..TrÎ quan s¸t trèng vµ c¸c c¶nh phô.C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh. .Gi¸o dôc: C¸c con ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh vµ gi÷ g×n cho m«i trêng s¹ch sÏ.§éng viªn khen trÎ . TiÕn hµnh. con gµ. Néi dung. * Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ néi dung chñ ®Ò. con chã. . .TrÎ kÓ nh÷ng con vËt g×? (2 – 3 trÎ kÓ) .C« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? . 2. 2 .C¸c con quan s¸t c« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? . con mÌo. 1. Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh mÉu.Ngoµi chó gµ trèng cßn cã g×? . ng«i nhµ .TrÎ tr¶ lêi * Tranh con gµ trèng. . C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ.§Æt c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch t« mµu con gµ trèng. m×nh. .§Çu gµ cã nh÷ng g×? .Trß chuyÖn: Trong gia ®×nh c¸c con nu«i . æn ®Þnh tæ chøc. a. con lîn.M×nh gµ cã g×? .Con gµ gåm cã nh÷ng bé phËn nµo? (®Çu..

Muèn vÏ ®îc ®Ñp c¸c con h·y quan s¸t c« vÏ mÉu chó gµ trèng nhÐ.Mµo gµ t« mµu ®á – m¾t gµ mµu ®en. sau ®ã c« vÏ 2 ch©n gµ.Chóng m×nh cã thÝch vÏ ®îc chó gµ trèng . ngoµi ra cßn cã ng«i nhµ rÊt ®Ñp c¹nh cã ®èng r¬m. má lµ 1 h×nh tam gi¸c.. ë phÇn m×nh gµ cßn cã c¸nh gµ vµ ®u«i gµ (®u«i gµ c¸c con nh×n c« vÏ nh÷ng nÐt cong. m¾t h×nh trßn nhá. 3 . phÇn trªn cã «ng mÆt trêi táa ¸nh n¾ng mµu vµng rÊt ®Ñp. m×nh gµ trèng lµ 1 h×nh trßn to. t«i xin tr©n träng giíi thiÖu cã vÞ gi¸m kh¶o. cã m¾t vµ cã mµo.Tranh vÏ gµ trèng ®ang ®øng ë s©n. .Tríc tiªn c« vÏ ®Çu gµ trèng lµ 1 h×nh .®u«i gµ trèng c« t« nhiÒu mµu.. . . ch©n gµ t« mµu vµng. ®Çu gµ cßn cã g×?..Cã ¹! ®Ñp nh bøc tranh cña c« kh«ng.) . trßn nhá.C« ®· vÏ xong con gµ trèng. . C« vÏ mÉu. b©y giê c¸c con quan s¸t c« t« mµu (võa t« võa hái trÎ vÒ mµu s¾c tõng bé phËn) . §Õn víi héi thi h«m nay. b.C¸c con quan s¸t con gµ trèng t« mµu vµo cã ®Ñp kh«ng? c. vµ c¸c ngãn ch©n. cæ gµ 2 nÐt xiªn. m×nh gµ trèng cã bé l«ng rÊt ®Ñp . cã má.H«m nay t¹i líp MÉu gi¸o 5 tuæi tæ chøc héi thi bÐ khÐo tay do c¸c thÝ sinh líp mÉu giaos thÓ hiÖn.Quan s¸t c« vÏ mÉu.. Híng dÉn trÎ vÏ. ..

Híng dÉn trÎ h¸t vµ vËn ®éng bµi .. héi thi ®· kÕt thóc.3 – 2 – 1 b¾t ®Çu. . + VÞ gi¸m kh¶o sè 2: C«.®Õn tõng trÎ gîi ý ®éng viªn.C« quan s¸t gîi ý trÎ vÏ .Héi thi bÐ khÐo tay chuÈn bÞ.C« nhËn xÐt bµi cña trÎ.H¸t.Ngoµi 3 bµi vÏ ®¹t gi¶i cè thÊy c¸c b¹n vÏ còng rÊt ®Ñp.Loa! Loa! Loa. ba cho 3 thÝ sinh vÏ ®Ñp nhÊt trong héi thi. khÝch lÖ trÎ vÏ. + Con thÝch bµi nµo? + V× sao con thÝch . Trng bµy s¶n phÈm.C« nh¾c l¹i: C¸c con ngåi ngay ng¾n kh«ng cói s¸t xuèng bµn – lng th¼ng – cÇm bót b»ng 3 ®Çu ngãn tay. c« mêi c¸c häa sÜ tý hon h·y mang bµi lªn cho Ban gi¸m kh¶o chÊm bµi. vËn ®éng . e. cña b¹n.Tríc khi héi thi ®îc b¾t ®Çu bÐ nµo nÕu .C« ®Æt c©u hái. 3... Ban gi¸m kh¶o chän vµ trao 3 gi¶i: NhÊt..TrÎ vÏ . . . c¸ch cÇm bót ®Ó toµn thÓ héi thi cïng râ nµo? . . t thÕ ngåi. . Thëng cho c¶ líp m×nh mét sè trµng ph¸o tay. d.Tríc khi ban gi¸m kh¶o chÊm bµi c¸c bÐ .®i 4 . nh×. .Thay mÆt ban tæ chøc.. TrÎ thÓ hiÖn. .Ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt. trao gi¶i (3 gi¶i) . .+ VÞ gi¸m kh¶o sè 1: C«. Sau 15 phót c¸c bÐ tr×nh bµy. t«i xin th«ng qua thÓ lÖ héi thi: C¸c bÐ sÏ vÏ con gµ trèng theo c¸ch hiÓu cña bÐ..2 trÎ nªu. .TrÎ nhËn xÐt bµi nhËn xÐt bµi cña b¹n.

tiÕng chó gµ trèng gäi .®i ra s©n. 4. * C¸ch ch¬i: C« nãi tªn c¸c con vËt – TrÎ b¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt ®ã. Híng dÉn trÎ ch¬i trß ch¬i: B¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt. . * LuËt ch¬i: NÕu bÐ nµo thùc hiÖn kh«ng ®óng ph¶i ra ngoµi 1 lÇn ch¬i hoÆc h¸t 1 bµi.Ra ch¬i 5 . . .Ch¬i trß ch¬i.Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i .NhËn xÐt kÕt thóc giê häc. ra s©n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful