Họ tên : Trần Thị Kim Tuyến Đơn vị : K54 Quốc tế học Ngày sinh : 15/06/1991 Quê quán : Hà Nội

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG Câu hỏi 1: Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trả lời Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hơn 8 thập kỷ qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ và đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; mở ra thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh. Các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là :  Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á  Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội  Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 1. Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Với đường lối cách mạng, cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Qua 15 năm (1930-1945) lãnh đạo cách mạng, trải qua đấu tranh gian khổ, mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình. Nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, lật nhào chế độ phong kiến tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự do tiến lên CNXH. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt

dựa vào sức mình là chính. nguy hiểm. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này.Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. Với đường lối kháng chiến toàn dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng. a/ Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) Vừa mới ra đời. dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu xây dựng một xã hội mới. nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên với quyết tâm: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. một dân tộc dù nhỏ yếu nhưng một khi đoàn kết đứng lên. . an ninh. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. toàn diện trên tất cả các mặt chính trị. các thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với đường lối cực kỳ sáng suốt. áp bức của chủ nghĩa đế quốc. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương. Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn. toàn diện. thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã tổ chức. quốc phòng.. Con đường phát triển của cách mạng nước ta lúc này được Đảng ta xác định là phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược:  Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. vừa mềm dẻo về sách lược. Hồ Chủ tịch viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử. lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Miền Bắc đã có hoà bình. Song. một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh... đột phá thành trì của đế quốc. Thắng lợi đó đã làm sáng tỏ một chân lý: Trong điều kiện thế giới ngày nay. đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi. Miền Nam vẫn còn dưới ách đô hộ. vừa cứng rắn về nguyên tắc. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị . đồng thời cũng là thắng lợi của các lượng hòa bình. Ngày 19-12-1946. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị các nước đế quốc. nạn đói hoành hành. quyết sách đúng đắn. đánh lâu dài. đất nước bị bao vây bốn phía. đã nắm chính quyền toàn quốc". giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. vận mệnh của Tổ quốc như "ngàn cân treo sợi tóc". một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc.xã hội đối lập nhau. Đáp lời kêu gọi đó. dân chủ và CNXH thế giới".. xã hội. nhất định không chịu làm nô lệ”. kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 2. củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. Nhà nước ta lúc này hết sức khó khăn: Nền kinh tế nghèo nàn xơ xác. văn hóa. kinh tế. b/ Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) như thế nào? ý nghĩa lịch sử? Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. khắc phục những hậu quả chiến tranh. giành được những thành tựu to lớn. tính chất cũng như mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh mà nhân dân ta phải đương đầu chịu đựng chưa từng có trong lịch sử. c/ Thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay Sau năm 1975. xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xã hội. Các tổ chức đoàn thể cách mạng cũng nhanh chóng được thống nhất. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. Cách mạng miền Nam giữ vị trí quan trọng. tác động trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế.  Thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. đặc biệt từ năm 1965 trở đi miền Bắc phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt của đế quốc Mỹ. trong đó cách mạng miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam. có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn. nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn trở ngại thu được nhiều thành tựu:  Đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất Nhà nước về mọi mặt. Tuy mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. sử dụng mọi vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng. nghèo nàn. đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại chồng chất.  Nhân dân cả nước hăng hái tham gia khôi phục kinh tế.sát cánh cùng đồng bào miền Bắc đánh bại mọi âm mưu. nhân dân miền Nam đã kiên cường chịu đựng gian khổ hy sinh. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế câu kết với nhau bao vây. thống nhất đất nước. hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. ổn định sản xuất và đời sống. Miền Bắc đã dốc sức vào chiến tranh cứu nước và giữ nước với toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. nhân dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam. giải phóng miền Nam. Như vậy. nét độc đáo của cách mạng Việt Nam thời kỳ này là một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. . thử nghiệm mọi chiến lược. chiến lược của đế quốc Mỹ. chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. với một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ. bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. thống nhất đất nước. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. Song. nhân dân miền Bắc đã kiên cường trong sản xuất và chiến đấu. Qui mô. chống phá rất quyết liệt. đặc điểm lớn nhất. đồng thời chi viện đắc lực cho miền Nam. * Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Mỹ xâm lược(1954-1975) Hơn 20 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ .thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. góp phần trực tiếp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. mở ra thời kỳ mới . bảo vệ Tổ quốc. đã dùng mọi thủ đoạn. giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (ngày 24-4-1976) đã đạt kết quả tốt đẹp. Đế quốc Mỹ.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. một số chính sách và quy chế dân chủ của nhân dân trước hết là ở cơ sở. xã hội có những tiến bộ. quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy. mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì thế. chỉ ra những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. văn nghệ.5%. an ninh được tăng cường. đánh giá đúng sự thật. Tuy nhiên. Giáo dục đào tạo.  Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. cách mạng nước ta không những đứng vững mà còn vượt lên đạt được những thành tựu to lớn. . cho phép chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. các ngành dịch vụ.2000. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế. Đảng công khai kiểm điểm. đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn. vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.xã hội. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hoàn thành về cơ bản. những thành tựu về kinh tế . nhưng còn một số mặt chưa vững chắc.xã hội đạt được trong 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp. Đảng được nhân dân tin cậy. Trong 5 năm (1996-2001).  Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Điều quan trọng là Đảng sớm phát hiện ra những sai lầm. Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 13. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế.  Văn hoá. trong lịch sử. tự phê bình trước nhân dân. có ý nghĩa rất quan trọng. quyết tâm sửa chữa. khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực. Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương sau đó đã cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. kiên quyết. công tác chăm sóc sức khoẻ và những chính sách xã hội khác đều được coi trọng. hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. đề ra đường lối đổi mới toàn diện. khuyết điểm. thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. Đảng cũng có lúc phạm sai lầm. đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng. là đội tiên phong của gia cấp công nhân . nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.xã hội 1991 . các Nghị quyết của Đại hội VII. hiện đại hoá đất nước. Nông nghiệp phát triển liên tục. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng:  Kinh tế tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hoá. bước đầu được thực hiện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. hệ thống chính trị được củng cố. đạt những kết quả to lớn. xuất nhập khẩu đều phát triển. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.  Tình hình chính trị . Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới.xã hội cơ bản được ổn định. quốc phòng. thừa nhận là người lãnh đạo chân chính và duy nhất. nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu 5 năm (1996 – 2001) đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân hàng năm là 7%. kịp thời. đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.Tuy vậy. khuyết điểm của mình. gay gắt.

Xác định đúng tiêu chuẩn Đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Điều lệ Đảng quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. kỷ luật của Ðảng. Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. chỉ thị của Đảng. phục tùng tổ chức. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. pháp luật của nhà nước.Câu hỏi 2: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn. vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Ðiều lệ Ðảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng”. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người Đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. Điều 1. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Điều 1. có lao động. phẩm chất chính trị. . suốt đời phấn đấu cho mục đích. điểm 1. chăm lo đời sống vật chất. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Đó là: “Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. pháp luật của nhà nước. Ðiều lệ Ðảng. đạo đức cách mạng. nghị quyết. lý tưởng của Ðảng. Ba là. tham nhũng. năng lực công tác. Điều lệ Đảng. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. cục bộ quan liêu. giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ Đảng viên trong sạch. chính sách của Đảng . gắn bó mật thiết với nhân dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. 2. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Tiêu chuẩn của Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam: Tiêu chuẩn Đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng Viên như thế nào? Trả lời 1. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. tích cực tham gia công tác quần chúng. gồm 4 điểm sau: Một là. rèn luyện. Hai là. cơ hội. nâng cao trình độ kiến thức. được nhân dân tín nhiệm. điều lệ Đảng. điểm 2 quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn người vào Đảng: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. đạo đức và năng lực của người Đảng viên. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng”. không ngừng học tập. có đạo đức và lối sống lành mạnh. có lối sống lành mạnh. đặt lợi ích của Tổ quốc.

đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. mỗi Đảng viên cần phải nắm vững những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. dưới sự lãnh đạo của Đảng.    Thứ hai. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. trí công.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. chính sách và tổ chức của Đảng. trước hết là trong phạm vi chức trách. phục tùng kỷ luật. .Bốn là. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. do dân và vì dân. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. Thứ ba. từng bước khắc phục. đạo đức cách mạng. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. bảo vệ đường lối. vô tư. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. tệ nạn trong xã hội. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. chính. nêu gương cần. phẩm chất chính trị. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. Để có thể thực hiện được các nhiệm vụ trên. trung thực với Đảng. kiệm. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng:   Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. quan liêu trong cơ quan của Đảng. nhà nước và các tiêu cực. làm công tác phát triển Đảng viên. chế độ học tập phù hợp. Đồng thời. thực hiện vai trò tiên phong. gương mẫu. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. liêm. không chấp nhận đa nguyên. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tham gia xây dựng. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. lý tưởng của Đảng ta. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. dân tộc ta. đa đảng. lãng phí. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. thường xuyên tự phê bình và phê bình.

chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. xa rời nhân dân. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. Đảng dễ quan liêu. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau:     Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. chính sách. Đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng.Thứ tư. và ngược lại. Ứng cử. chính sách của Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. lắng nghe tâm tư. Câu hỏi 3 : Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tích cực thực hiện đường lối. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. nghị quyết của Đảng và nhà nước. chính sách của Đảng. Những quy định về quyền hạn của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. trừ quyền biểu quyết. anh chị cần phấn đấu như thế nào? Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần những ai là người giới thiệu. Điều lệ Đảng. đảm bảo? Ngày vào Đảng là ngày nào? Trả lời . đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. bảo vệ đường lối. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. chủ trương. Quyền hạn của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều 3. pháp luật của nhà nước. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. Thứ năm. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. vững mạnh. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. làm cho Đảng luôn trong sạch. chủ trương. đường lối. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. biểu quyết công việc của Đảng. 3. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. phục vụ nhân dân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. phẩm chất đạo đưc cách mạng. văn minh. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua những thử thách. dân giàu. 1. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. nước mạnh. cần đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi. lý tưởng đã lựa chọn. chính kiến rõ ràng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. . Tuân theo những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng ta trong công cuộc đổi mới. theo nguyên tắc "Dĩ công vị thương". nền tảng tư tưởng của Đảng. dân chủ. nước mạnh. của Tổ quốc và nhân dân. xã hội công bằng.  Hết lòng. có thể hiểu đạo đức cách mạng hiện nay trên mấy điểm chính sau đây:  Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác . Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹo. tích cực tham gia hoạt động tập thể. hiếu với dân. tư tưởng Hồ Chí Minh. công bằng. dân chủ. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn. không mất phương hướng chính trị. trì trệ. giữ vững niềm tin. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. thu hái lợi lộc. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. hết sức phục vụ sự nghiệp của Đảng. vụ lợi. địa vị. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. 2. đặt lợi ích của cách mạng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. trung với nước. nắm vững lý luận Mác-Leenin. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đạo đức cách mạng chứa đựng nội dung lớn. phẩm chất đạo đức cách mạng  Nâng cao năng lực. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không dao động.  Gắn bó với tập thể. kiên định. mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. bảo thủ. mục đích của Đảng. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. sự phát triển của công cuộc đổi mới vì dân giàu. được Đảng và nhân dân tin cậy. kiên định lý tưởng. căn bản và hoàn toàn có thể thực hiện tốt nếu mỗi người chú trọng tu dưỡng rèn luyện. không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn” diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. với nhân dân. Bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. cần hiểu sâu sắc bản chất. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. mỗi công dân đều phải nỗ lực phấn đấu :  Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn  Rèn luyện bản lĩnh chính trị. ỷ lại. lý tưởng cách mạng. không nao núng tinh thần trước khó khăn thử thách. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. văn minh. yêu mến.  Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. không thụ động. tư tưởng Hồ Chí Minh.Lê-nin.Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. công tác xã hội. sáng tạo. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị.

chí công. đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Để trở thành Đảng viên. kiệm. tập hợp quần chúng. giữ gìn lối sống trong sạch. Thường xuyên chăm lo đời sống. không lãng phí. liêm. công tác xã hội. người thân tham gia các hoạt động đoàn thể. giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. tham nhũng… 5. hoạt động triển khai chủ trương. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân. Ra sức học tập. gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.. đoàn thể giao cho. tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. gương mẫu và vận động gia đình. thể hiện rõ vai trò. kỷ luật của Đảng. các chính sách. Gắn bó với tập thể. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân. chính sách và pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. Đề cao tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. 3. cương lĩnh. Phấn đấu trở thành người sản xuất. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. nhiệm vụ do Đảng bộ. khả năng lãnh đạo. 4. với bà con láng giềng. gương mẫu. tin tưởng. chi bộ đề ra Chủ động nắm bắt tình hình thực thế. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. thương yêu nhân dân. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng. vô tư. phát huy tính tiên phong. đơn vị. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới. đồng nghiệp. chính. làm việc với người phấn đấu vào Đảng từ 1 năm trở đi. đoàn kết. với nhân dân. nghị quyết của đảng Mạnh dạn đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo tổ chức đảng. Nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. không ngừng học tập. nhân đạo. thể hiện tính tiên phong. thân ái. chính sách và pháp luật của Nhà nước. rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. nghiệp vụ. tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của đoàn thể Tích cực đấu tranh bảo vệ Đảng. Nâng cao năng lực. Phải hòa mình với quần chúng. công tác. từ thiện. Gương mẫu trong mọi việc. nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng nhân dân ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối. phải gắn bó với tập thể. Không tham nhũng. Người muốn vào Đảng càng phải trú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. lành mạnh. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   Thật sự cần. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. chiến đấu và học tập giỏi. Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tiêu cực. tư tưởng quần chúng nhân dân. • Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần người giới thiệu và đảm bảo là một Đảng viên của chi bộ đã công tác. chống tệ nạn xã hội. bên . gương mẫu của Đảng thông qua các hoạt động đoàn thể. Tích cực hưởng ứng các phong trào. bạn bè trong đơn vị công tác.

19/5. Ngày vào Đảng thường là các ngày : 3/2. 2/9.• cạnh đó. còn có Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nơi người đó đang sinh hoạt Đoàn. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful