Đề cương ôn tập môn công nghệ chế tạo máy I Giải bài toán chuổi kích thước II Đọc

lại chương 1 Quá trình công nghệ và quy trình công nghệ Chương II Quá trình gia công lkim loại Dao các thong số daoa Vạt liệu làm giao Xác định lực cắt ddọ bền dao Chường III Chất lượng bề mạt chi tiét máy Đọ nhám bề mật Ảnh hưởng của nhám bề mặt đến chi tiết máy Đọ chính xác gia công Các Phuong pháp đạt được độ chính xác gia công nêu vi dụ Các nguyên nhan chính gây ra sai dsố Các phướng pháp xá đing đọ cính xác gia công Chuong 9 Gá dạt chi tiết gia công Định nghĩa nguyên tắc định vi 6 điểm Kẹp chặt Phân Biệt Định VỊ Và Kẹp cặt Các cơ cấu kệp Chương & Các phương pháp gia công cát gọt Tiện phay bào Các chuyển động trong quá trình cắt gọt Vẽ hình sơ đồ minh họa viết kí hiệu và giả thích

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful