Cty :………………. Maõ Soá Thueá :………………….

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Naêm 200……..
TAØI SAÛN 1 A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 1. Tieàn 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Ñaàu tö ngaén haïn 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. Caùc khoaûn phaûi thu 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 6. Döï phoøng khoaûn phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) IV. Haøng toàn kho 1. Haøng toàn kho Haøng mua ñang ñi treân döôøng Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho Coâng cuï, duïng cuï trong kho Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm toàn kho Haøng hoùa toàn kho Haøng göûi ñi baùn 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 MAÕ SOÁ SOÁ ÑAÀU NAÊM 2 3 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 138 139 140 141 -

Ñôn vò t

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134

Caùc khoaûn phaûi traû. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Baát ñoäng saûn ñaàu tö . Nguyeân giaù . Taøi saûn daøi haïn khaùc TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 - - - - SOÁ NGUOÀN VOÁN 1 A.II. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. Nguyeân giaù . Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . Vay daøi haïn 2. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Taøi saûn coá ñònh höõu hình . Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Nôï ngaén haïn 1. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 319 . Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 3. Nguyeân giaù . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. Taøi saûn coá ñònh 1. Nôï daøi haïn khaùc MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 322 ÑAÀU NAÊM 3 - 9. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Vay ngaén haïn 2. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang III. phaûi noäp khaùc II. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) V. NÔÏ PHAÛI TRAÛ I. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Nguyeân giaù . Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 4. Nôï daøi haïn 1. Giaù trò hao moàn luõy keá (*) IV. Taøi saûn daøi haïn khaùc 1. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 2. lieân doanh 3.

Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. quyõ khaùc 1. Nôï khaùc 1. Nguoàn voán. Traùi phieáu phaùt haønh III. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB II. Nguoàn kinh phí söï nghieäp .3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 3. nhaän gia coâng 3. Vaät tö. KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình ÑAÀU NAÊM - Laäp ngaøy thaùng naê . Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 400 410 411 412 413 414 415 416 417 420 422 423 424 425 426 427 430 - - CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CHÆ TIEÂU 1. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 9. Nguoàn kinh phí . Chi phí phaûi traû 2. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 3. nhaän gia coâng 4. quyõ 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. kyù cöôïc daøi haïn 323 330 331 332 333 - B. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Nhaän kyù quyõ. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). haøng hoùa nhaän giöõ hoä. Nguoàn voán kinh doanh 2. Quyõ döï phoøng taøi chính 6. Haøng hoùa nhaän giöõ hoä . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Ngoaïi teä caùc loïai 6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7.

Maãu soá B 01-DN CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200……. Ñôn vò tính: Ñoàng.. SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - - - - .

- SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - .

- - GOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CUOÁI KYØ - coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200… GIAÙM ÑOÁC .

Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. phaûi noäp khaùc 9. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 2. Caùc khoaûn phaûi thu 1.. Quyõ döï phoøng taøi chính 1 A. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. SOÁ TAØI SAÛN 1 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN I. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 4. Haøng toàn kho 1. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. vaät lieäu toàn kho 3. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 7. Tieàn göûi ngaân haøng 3. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. NÔÏ PHAÛI TRAÛ NGUOÀN VOÁN 5. Tieàn ñang chuyeån II. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng II.COÂNG TY :……………………………………………………………………………. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) IV. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…. Vay ngaén haïn 2. Nguoàn voán. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 2. Nhaän kyù quyõ. Coâng cuï. Nôï khaùc 1. Caùc khoaûn phaûi traû. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4.Traùi phieáu phaùt haønh III. Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc . Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Nguoàn voán kinh doanh 2. Phaûi thu noäi boä . Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôøp ñoàng xaây döïng 137 . kinh doanh dôû dang 5. Chi phí phaûi traû 2. Chi phí saûn xuaát. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. kyù cöôïc daøi haïn B. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Phaûi thu noäi boä khaùc 6. duïng cuï trong kho 4. Nôï ngaén haïn 1. Nguyeân lieäu. Tieàn 1. Haøng hoùa toàn kho MAÕ SOÁ 2 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 I. Nôï daøi haïn 1. Nôï daøi haïn 3 . Vay daøi haïn 2. Thaønh phaåm toàn kho 6. quyõ 1.

Caùc khoaûn caàm coá . Taøi saûn coá ñònh höõu hình . Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) V. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . Chi phí traû tröôùc daøi haïn TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 2 147 149 150 151 152 153 154 160 161 162 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 229 230 240 241 250 3 4 1 6. Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 1. Chi phí traû tröôùc 3. Nguyeân giaù . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Caùc khoaûn kyù quyõ. Taïm öùng 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) III. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù VI. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 5. Taøi saûn coá ñònh 1. Nguoàn kinh phí . Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân - 3. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH. Nguyeân giaù . kyù cöôïc. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang IV. quyõ khaùc 1. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. Chi phí chôø keát chuyeån 4. Nguyeân giaù . Chi söï nghieäp naêm tröôùc 2. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB - - II. Chi söï nghieäp 1.1 7. kyù quyõ ngaén haïn 155 - 3. ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN I. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 7. kyù cöôïc daøi haïn V. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ - - - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN . Haøng göûi ñi baùn 8. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 2. Goùp voán lieân doanh 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp . Chi söï nghieäp naêm nay B.

Ngoaïi teä caùc loaïi 6. Haøng hoùa nhaän baùn hoä . Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Vaät tö. Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc gh . Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2.1 2 3 4 1 SOÁ CHÆ TIEÂU 1. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG ÑAÀU NAÊM - SOÁ CUOÁI KYØ thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). nhaän gia coâng 3. nhaän kyù göûi 4. haøng hoùa nhaän giöõ hoä. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7.

.Maãu soá B 01-DN N ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 330 331 332 333 400 410 411 412 413 414 415 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 - aêm 200….

2 416 417 420 422 423 424 425 426 427 3 4 - 430 - - .

. GIAÙM ÑOÁC .2 3 4 Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful