200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I

(Lũy thừa và logarit)
Mở rộng khái niệm luỹ thừa

1.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) ( )
– 10
.27
– 3
+ (0,2)
– 4
.25
– 2
d)
c) (a
– 4
– b
– 4
):(a
– 2
– b
– 2
) d) (x
3
+ y
– 6
):(x + )
e) – f)(x.a
–1
– a.x
–1
). –
2.Tính các biểu thức sau:
a)
2 : 2 2 . 2
5 3
b)
3 3
8 . 2 . 4 c)
16
11
a : a a a a

d) 2
1
3 3
a : a . a . a
e)
5 4 3 2
x . x . x
f)
5 3
b
a
.
a
b
g)
5 1 5 2
5 3
3 . 2
6
+ +
+
h)
1
2
1
2
1
2 3 ) 2 3 ( ) 2 3 ( 2 3

,
`

.
|
− + +

,
`

.
|
− − +

k) ()
– 0,75
+ ( )
– 4/3
l)
2 4 2 1 2 3
2 . 2 . 4
− − − +
m)
2 2 1 2 2 2 1
5 ). 5 25 (
− − +

3.Cho hai số a ,b > 0.Tính các biểu thức sau:
a)
2
4
3
4
3
) a 3 a 2 ( +

b)
) a a )( a a )( a a (
5
1
5
2
5
4
5
2
5
2
5
1
− − −
− + +

c) ) 1 a a )( 1 a a )( 1 a a (
4 4
+ − + + + −
d)
a 1
) a 1 )( a 1 (
a a
2
1
2
1
2
1
+
− −
+ +


e)
) a a ( a
) a a ( a
4
1
4
3
4
1
3
2
3
1
3
4


+
+
f)
6 6
3
1
3
1
b a
a b b a
+
+
g)
) ab b a )( b a (
3 3
2
3
2
3 3
− + +
h)

,
`

.
|
+ + +
3 3
3
1
3
1
a
b
b
a
2 : ) b a (

i)
1
3
1
1
2 2
2 2
4 3 3 4
) b a ( :
) b a ( a
) b a ( b 3
) b a (
b ab 2 a
a ab b a a+
]
]
]+ +
+ +
+ + +
j)
ab 2 ) b a (
a ) )
b
a
( 1 (
2
2
1
2
1
2 2
+ −


k)
.
( 1 + )
.
(a + b + c)
– 2
4.Cho biết 4
x
+ 4
– x
= 23 ,hãy tính 2
x
+ 2
– x
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a) (a + b – ):() b)
2
3
1 1
2
2 2
) ab ( :
) b a (
) b a ( 2
) b a (
b a

− − − −

,
`

.
|
+
+
+
+
+

c)
2
3
1 1 2
a 1
a
.
a
2 2
) a 1 (
2 a


− −

,
`

.
|

+
d) (a
4
– b)
– 1
+ ( )
– 1

e)
1
2
2
2
2
3
1 2
a 1
a
:
a
2
) a 1 (
2− −

,
`

.
|
+

,
`

.
|
+

f)
.
g) [(a
– 1
+ b
– 1
– )(a + b + 2c)]:[a
– 2
+ b
– 2
+ ]
h)
,
`

.
|

,
`

.
|

+


+
+
b
1
1
b 1
) 1 b (
b a a
1
b a a
1
2
2
i)
2
2
1
2
1
b a :
a
b
a
b
2 1

,
`

.
|

,
`

.
|
+ − j)
2
1
2
1
2
3
2
1
4
5
4
1
4
9
4
1
b b
b b
a a
a a


+
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a)A =
) 5 2 )( 25 10 4 (
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
+ + −
b) B =
2
1
2
1
2
1
2
1
y x
x . y y . x


c) C = ab
b a
) b a )( b a (
2
1
2
1
4
3
4
3
4
3
4
3


+ −
d) D =
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
a x
a x
. ) ax (
a x
a x
]
]
]
]
]]
]
]
]
]

+


e) E =
) b a ( :
b a
b a
b . a a
b a
4
1
4
1
4
1
4
1
2
1
2
1
4
1
2
1
4
3

]
]
]
]
]

+


+

f) F =
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a a
a 3 4 a
a 3 a 2
a 9 a 4
]
]
]
]


+ −
+


g) G =
]
]
]
]

+
]
]
]
]
]+


+
−1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
) b a ( b a :
b a
b
b a
a
b a
b a
h) H =
]
]
]
]
]

+
]
]
]
]
]

+

2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
1
2
1
2
1
b a
b a
b a a
b a
.
a 3
a b a 2

i) I =
3
5
2 4 4 2 4 4
3
a a .
ab a
) b a ( ) b a (
a
]
]
]

+
− + +
j)J =
3
2 3
3
2
3
2
2
2 2 3
3
2
3
2
3
2
6 4 2 2 4 6
2
b 2 ) a b ( a
b a 2 ) a b (
) b b a 3 b a 3 a (
a
1

]
]
]
]
]

+ − +
− − −
+ + + +
k) K = 2(a + b)
– 1
.
( )
1
2
2
1
2
1 a b
ab . 1
4 b a
]
| `
]
+ −


]
. ,
]
với a.b > 0
6.Cho 2 số a = 5 2 10 4 + + và b = 5 2 10 4 + − Tính a + b
6. Rút gọn biểu thức A = với x =
a b
b a
| `
+


. ,
a < 0 ;b < 0
7.Cho 1≤ x ≤ 2. Chứng minh rằng: 2 1 x 2 x 1 x 2 x · − − + − +
8.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1
2
a a
a 1
a
2
a a
a a
+

− −


b)
:

c)
2
1
2
1
2
1
2
1
b a
b a
:
ab 2 b a
b a
− −
− −
+

,
`

.
|
+ +

d)
) a b .(
b a
b a
b a
b a
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
− −

]
]
]
]
]

++
e)

,
`

.
|

+

+

,
`

.
|

1 a
1 a
1 a
1 a
.
a 2
1
2
a
2
f )
1
2
1
2
3
2
3
) b a (
) ab (
1
b a
b a
b a
b 2


,
`

.
|

+
+
+
+
g)
1
2
1
2
1
2
3
2
3
b a
b a
. ab
b a
b a
b a
b a

,
`

.
|

+

,
`

.
|
++

h)
3
1
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
b a
b a
b b a a
b a
b b a a
b a+ +


+ −
+
9**.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a a
a 2 3 a
a 2 a
a 4 a
+
+ +
+
+

b)
3
2
3
4
3
4
3
2
2
3
2
3
2
3
4
3
4
a a
a 2 a 2 3 a 3
a 2 a 5
a 4 a 25

− + −c)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 2 a
a 2 5 a 2
a a
a a

+ −
+
+

d)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 9 a
a 5 a
a 10 3 a+
− +
e)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 15 2 a
a 5 a
a 25 a

− +
+
+

f)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 12 1 a
a 4 a 3
a 16 a 9
+
− −
+


10.Cho ba số dương thoả a + b = c . Chứng minh rằng :
3
2
3
2
3
2
c b a > +

11.Cho a,b,c là độ dài các cạnh của một tam giác ,chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì :
4
3
4
3
4
3
c b a > +
12.Cho a ,b ≥ 0 và m ,n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n . Chứng minh rằng :
n
1
n n
m
1
m m
) b a ( ) b a ( + ≤ +
13.Cho f(x) =
a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1
b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f()
14.Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a) y = (x
2
– 4x + 3)
– 2
b) y = (x
3
– 3x
2
+ 2x)
1/4
c) y = (x
2
+ x – 6)
– 1/3

d) y = (x
3
– 8)
π
/3
15.So sánh các cặp số sau:
a)
2 / 5
2

,
`

.
| π

3 / 10
2

,
`

.

b)
2
2

,
`

.


3
5

,
`

.

c)
4 / 10
5
3

,
`

.
|

2 / 5
7
4

,
`

.
|
d)
3
7
6

,
`

.
|

2
8
7

,
`

.
|
e)
5
6

,
`

.


2
5

,
`

.

f)
2
5
2

,
`

.
|

3
5
3

,
`

.
|
LOGARIT
1.Tính
a)
3
2
16 4 log b)
3
3
1
3 27 log
c)
5
2
32 8 log
d)
3
a
a a log e) log
3
(log
2
8)
2.Tính
a)
3 log
8
2
b)
2 log
7
49 c)
10 log 3
5
25 d)
7 log 2
2
64 e)
3 log 2
2
4
+
f)
8 log 3
10
10
g)(
5 log 3
2
) 25 , 0 (
h) 7 log
1
5 log
1
6 8
49 25 +
h)
4 log
2
1
3
9
1

,
`

.
|
3. Chứng minh rằng
5
1
3
1
5 log
3
·

,
`

.
|

2
b log
b a
a
·
4.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
36 log . 3 log
3
6 b)
81 log . 8 log
4
3 c)
3
25 2
2 log .
5
1
log
d) e) lgtg1
o
+ lgtg2
o
+ …+ lgtg89
o
f)
3
3
1
3
1
3
1
45 log 3 400 log
2
1
6 log 2 + −
5.Cho log
2
3 = a ; log
2
5 = b .Tính các số sau : log
2
,log
2
3
135
, log
2
180
,log
3
37,5 ,log
3
, log
15
24 ,
30 log
10
6.a)Cho log
5
3 = a,tính log
25
15
b) Cho log
9
6 = a , tính log
18
32
7.Cho lg2 = a , log
2
7 = b,tính lg56
8.Cho log
6
15 = a ,log
12
18 = b , tính log
25
24
9.Cho log
25
7 = a ,log
2
5 = b hãy tính
8
49
log
3
5
10. Chứng minh rằng log
18
6 + log
2
6 = 2log
18
6.log
2
6
11.a)Cho lg5 = a ,lg3 = b tính log
30
8
b) Cho log
6
15 = a ,log
12
18 = b tính biểu thức A = log
25
24
c) Cho log
45
147 = a ,log
21
75 = b , tính biểu thức A = log
49
75
12. Cho log
27
5 = a , log
8
7 = b , log
2
3 = c .Tính log
6
35 theo a,b,c
13.Cho log
2
3 = a , log
3
5 = b , log
7
2 = c .Tính log
140
63 theo a,b,c
14.Cho a
2
+ b
2
= 7ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng : lg() = ( lga + lgb )
15.Cho a
2
+ 4b
2
= 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb )
16.a)Cho x
2
+ 4y
2
= 12xy x > 0,y > 0,
chứng minh rằng lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy)
b) Cho a,b > 0 thoả mãn 4a
2
+ 9b
2
= 4ab và số c > 0,≠ 1,chứng minh rằng :
log
c
=
17.Cho log
12
18 = a , log
24
54 = b ,chứng minh rằng ab + 5(a – b) = 1
18.Cho log
ab
a = 2 , tính biểu thức A = log
ab
18. Chứng minh rằng :
a)
a log b log
c c
b a · b) = 1 + log
a
b
c) log
a
d.log
b
d + log
b
d.log
c
d + log
c
d.log
a
d =
19.Cho a,b,c,N > 0,≠ 1 thoả mãn: b
2
= ac . Chứng minh rằng :

19.Cho
x lg 1
1
10 y

·
, y lg 1
1
10 z

·
. Chứng minh rằng : z lg 1
1
10 x

·

20.So sánh các cặp số sau:
a) log
4
3 và log
5
6 b)
5 log
2
1

3 log
5
1
c) log
5
4 và log
4
5
d) log
2
31 và log
5
27 e) log
5
9 và log
3
11 f) log
7
10 và log
5
12
g) log
5
6 và log
6
7 h) log
n
(n + 1) và log
(n + 1)
(n + 2)
20.Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a)y = log
6
b) y = c) y =
21.a) Cho a > 1. Chứng minh rằng : log
a
(a + 1) > log
a +1
(a + 2)
b)Từ đó suy ra log
17
19 > log
19
20
Phương trình mũ
1.Giải các phương trình sau:
a) 2
2x – 4
=
5 x 3 x
2
4
− +
b)3
x – 2
= 2 c)0,125.4
2x – 3
=
2
)
8
2
(

d)
2 x
2 x 4
1 x
1 x
81 .
9
1
27
+


+
· e) 2
x
.5
x – 1
= .10
2 – x
f) 2
x
.3
x – 1
.5
x – 2
= 12
g)
3 x
) 1 x (

+ = 1 h)
1 x 2
2
) 1 x x (

+ − = 1 i) ()
x – 2
= 1
j)
2
x 4 2
) 2 x 2 x (

+ − = 1
2.Giải các phương trình sau:
a)
500 8 . 5
x
1 x
x
·

b)
36 8 . 3
1 x
x
x
·
+
c) 9
x
– 2
x + 1
= 2
x + 2
– 3
2x – 1
d)
2 x
x
8
+
= 36.3
2 – x

3.Giải các phương trình sau:
a) 2
x
– 4
x – 1
= 1 b) 5
x – 1
+ 5
– x+3
= 26 c)9
2x
– 3
2x
– 6 = 0
c)4
x + 1
– 16
x
= 2log
4
8 d)2
x – 1
– 2
2 – x
= e)3
x + 1
+ 3
2 – x
= 28
f) = 5 g)8
x
+ 18
x
= 2.27
x
h)
0 12 2 8
x
3 x 3
x
2
· + −
+
i)
4 3 2 3 2
x x
· − + +
j)(7 + 4)
x
+ 3(2 – )
x
+ 2 = 0 k) 14 ) 48 7 ( ) 48 7 (
x x
· − + + l)
6 2 . 5 4
2 x 1 x 2 x x
2 2
· −
− + − − +

m) 3
2x + 1
= 3
x + 2
+ n)
6 2 . 4 2
x cos x sin
2 2
· +
o) (26 + 15)
x
+ 2(7 + 4)
x
– 2(2 – )
x
= 1
4.Giải các phương trình sau:
a) 3.4
x
+2.9
x
= 5.6
x
b)6.9
x
– 13.6
x
+ 6.4
x
= 0 c)4.9
x
– 6
x
= 18.4
x

d) 5.36
x
= 3.16
x
+ 2.81
x
e) 3.2
2lnx
+ 4.6
lnx
– 4.3
2lnx
= 0

f)3
x + 1
+
x
– 2
x + 1
= 0 g)
x x 1 x x
2 . 3 4 4
+ +
· − h)
1 2
2 10 25
+
· +
x x x

i)
2 2 2
2 1 2 1 2
15 . 34 9 25
x x x x x x − + − + −
· +
j) 5.3
2x – 1
– 7.3
x – 1
+ = 0
k) (3 + )
x
+ 16(3 – )
x
= 2
x + 3
5.Giải các phương trình sau:
a)3
x
= 13 – 2x b) 3
x
= – x + 11 c)4
x
– 3
x
= 1
d)2
x
= 3
x/2
+ 1 e)2
x
= 3
x
– 5 f)3
x
= 5
x/2
+ 4
g) 3
x–1
=34 – 5
x–1
h)5
2x
= 3
2x
+ 2.5
x
+ 2.3
x
i) 1 + 2
6x
+ 2
4x
= 3
4x

h) (2 – )
x
+ (2 + )
x
= 4
x

6.Giải các phương trình sau:
a) 3.4
x
+ (3x – 10).2
x
+ 3 – x = 0 b) 9
x
+ 2(x – 2).3
x
+ 2x – 5 = 0
c) 25
x
– 2(3 – x).5
x
+ 2x – 7 = 0 d) x
2
– (3 –2
x
)x + 2 – 2
x +1
= 0
e) 3.25
x– 2
+ (3x – 10).5
x– 2
+ 3 – x = 0 f) 2
x–1

x x
2
2

= (x – 1)
2

f) (4
x
– 1)
2
+ 2
x + 1
(4
x
– 1) = 8.4
x
7. a)Chứng minh rằng : – = 2
b)Từ đó giải phương trình :(cos72
0
)
x
– (cos36
0
)
x
= 2
– x
8.Tìm m để phương trình: m.2
x
+ 2
– x
– 5 = 0 có 1 nghiệm duy nhất
9.Tìm m để phương trình 4
x
– m.2
x+1
+ 2m = 0 có 2 nghiệm x
1
,x
2

thoả x
1
+ x
2
= 3
10.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm :
a) m.2
x
+ (m + 2)2
– x
+ m + 2 = 0 b) m.3
x
+ m.3
– x
= 8
c) (m – 1)4
x
+ 2(m – 3)2
x
+ m + 3 = 0 d) (m – 4).9
x
– 2(m – 2).3
x
+ m – 1 = 0
e) 0 3 3 ). 1 m ( 9 ) 1 m (
2 2
x x
· + + + + f)
0 m 3 . m 3
x cos x sin
2 2
· + +
11.Tìm m để phương trình : (m + 3)4
x
+ (2m – 1)2
x
+ m + 1 = 0
có 2 nghiệm trái dấu
12.Tìm tất cả các giá trị của m sao cho bất phương trình sau được nghiệm
đúng ∀ x ≤ 0 : m.2
x+1
+ (2m + 1)(3 – )
x
+ (3 + )
x
< 0
Bất phương trình mũ
1.Giải các bất phương trình sau:
a) ≤ 0 b) 1 x
1 x
1 x
) 2 5 ( ) 2 5 (
+


− ≥ +

c) 12 )
3
1
.( 3 )
3
1
(
1
x
1
x
2
> +
+
d)
2 x
3
1
+

,
`

.
|
> 3
– x
e)
2 x
6 x 5 x
3
1
3
1
2 +
− +
>


e)
x 5 2
x 5 6
5
2
+

,
`

.
|
< f)
3 x 2 2 x 2 x 4
4 4
2
− − −


g) 4
x
– 3.2
x
+ 2 <0
h) ()
x – 1
– ()
x
> 3 i) 4x
2
+
x 1 x
3 x . 3
+
+ < 2.
2 x
x . 3 + 2x + 6
j) 4x
2
+ x
12 x 8 2 x 2 . 3 2
2 2 2
x 2 x 1 x
+ + > +
+
k)
4 x 4 x x x 2
9 . 9 3 . 8 3
+ + +
− − > 0
l)
1
2 2
2 ) 1 5 (
+ + − + −
+ +
x x x x
<
x x + −

2
) 1 5 ( 3 m) ≤ 1
n) + 2
1+ x
> 5 o) 1 x
1 x
2
) 1 x 2 x (
+

+ −
≤ 1
p) ( )
x – 1
– ( )
x
> 2log
4
8
2.Cho bất phương trình : 4
x – 1
– m(2
x
+1) > 0
a)Giải bất phương trình khi m = 16/9
b)Xác định m để bất phương trình thoả mãn ∀ x ∈ R
3*.Tìm m để :
a)m.4
x
+ (m – 1)2
x + 2
+ m – 1 > 0 ∀x
b)m.9
x
– (2m + 1)6
x
– 4
x
< 0 ∀x ∈ [0;1]
c)4
x
- m2
x
+ m + 3 < 0 có nghiệm
d) (m – 1).4
x
+ 2(m - 3)2
x
+ m + 3 < 0 có nghiệm
4*.Cho 2 bất phương trình :
x
1
x
2
3
1
3
1

,
`

.
|
+
,
`

.
|
> 12 (1) và 2x
2
+ (m + 2)x + 2 – 3m <0 (2)
Tìm m để mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2)
Phương trình logrit
**Phương trình cơ bản:
log
a
f(x) = log
a
g(x) ⇔
¹
'
¹
> >
·
0 g ( x ) h a y 0 f ( x )
g ( x ) f ( x )
log
a
f(x) = b ⇔ f(x) = a
b
**Các công thức logarit:
1) log
a
1 = 0 log
a
a = 1 2)
b ·
b log
a
a
3) log
a
a
b
= b 4)
b b
a
a
log log
α
β
β
α
·
5)
b
b
a a
log )
1
( log − ·
6) Với A>0,B>0 log
a
(A.B) = log
a
A + log
a
B log
a
(A/B) = log
a
A - log
a
B
7) công thức đổi cơ số : log
a
b = hay log
a
b = log
a
c.log
c
b
1.Giải các phương trình sau:
a) log
3
= log
3
(x + 1) b) lg(x
2
– 6x + 7) = lg(x –3)
c) log
2
(x
2
– x – 9) = log
2
(2x – 1) d)
) x 2 ( log ) 1 x ( log
2
2
1
− · +

e)
x log
2
1
4
x 8
log
2
1 2
·

f)log
3
(2x + 1)(x – 3) = 2
g) log
3
(2x + 1) + log
3
(x – 3) = 2 h) log
5
(x
2
– 11x + 43) = 2
i) log
5–x
(x
2
– 2x + 65) = 2 j) log
3
[log
2
(log
4
x)] = 0


k) log
2
{3 + log
6
[4 + log
2
(2 + log
3
x)]} = 2
l) log
4
{2log
3
[1 + log
2
(1 + 3log
2
x)]} =
m)
2 5 5
2 log x ) 2 log x ( 2
5 5
· −
+ +
n) 8
lgx
– 3.4
lgx
– 6.2
lgx
+ 8 = 0 o) log
2
(25
x+3
– 1) = 2 + log
2
(5
x+3
+ 1)

p) log
3
x + log
9
x + log
27
x = 11 q) = r)
) x 12 ( log . 3 log 2 1
x log
2 log 2 1
9 x
9
9
− · −
+
s) log
2
x + 2log
7
x =
2 + log
2
x.log
7
x
t) log
2
(x – 1)
2
+
) 4 x ( log
2
1
+
= log
2
(3 – x) u)
) 3 2 ( log x ) 4 4 ( log
1 x
2
1
x
2
− − · +
+
v)log
2
(3x – 1) + = 2 +
log
2
(x + 1)
w) log
27
(x
2
– 5x + 6)
3
=
+
,
`

.
| −
2
1 x
log
2
1
3
log
9
(x – 3)
2

.Giải các phương trình sau:
a) log
3
x + log
9
x + log
27
x = 11
b)log
8
x + log
64
x =
c) log
3
x + log
9
x + log
81
x =
d) log
2
x + log
4
x =
3 log
2
1
e) log
5
x + log
25
x =
3 log
2 , 0
f) log
4
(x + 3) – log
4
(x – 1) = 2 – log
4
8
g) lg(x + 10) + lg(2x – 1) – lg(21x – 20) = 1 – lg5
h) log
5
x = log
5
(x + 6) – log
5
(x + 2)
i) log
4
(log
2
x) + log
2
(log
4
x) = 2
j) log
2
x + log
3
x + log
4
x = log
20
x
.Giải các phương trình sau:
a) (log
2
x)
2
– 3log
2
x = log
2
x
2
– 4
b)
0 2 x log . 3 x log
3
1
3
1
· + −
c)
2 x log x log 3 ) x (log
2
1 2
2
2
· + +
d) 8
8
x
log ) x 4 ( log
2
2
2
2
1
· +
]
]
]

e) log
2
(2
x
+ 1).log
2
(2
x+1
+ 2) = 6
2.Giải các phương trình sau:
a)
2
1
x log 3 log x log 3 log
3
x
3 x
+ + · +
b)
2 x log ) x 2 ( log
x 2 x
2
· + +
+
b)
2 ) 7 x 3 ( log ) 3 x 5 ( log
3 x 5 7 x 3
· + + +
+ +
c)
3 64 log 16 log
x 2
x
2
· +
d)
0 4 log 3 4 log 2 4 log 3
x 16 x 4 x
· + +
e)
2
x x x
) 5 (log 25 , 2 ) x 5 ( log 5 log · − + f) 5
lnx
= 50 – x
ln5
g)
0 5 x . 2 x . 2
x log 3 x log
8 2
· − +

h) log
5
x.log
3
x = log
5
x + log
3
x
3.Giải các phương trình sau :
a) log
x
[log
4
(2
x
+ 6)] = 1 b) log
x
[log
9
(2.3
x
+ 3)] = 1
c) 8
8
x
log ) x 4 ( log
2
2
2
2
1
· +

,
`

.
|
d)
2 ) 2 2 ( log ) 6 4 ( log
2 x
5
x
5
· − − −
e)
x log
2
1
)
3
x
( log x log ).
x
3
( log
2
3
3 2 3
+ · −
f)
2
1
) x x 2 1 3 ( log
2
3 x
· + − −
+
g)
2 log
x cos . x 2 sin
x sin 2 x 2 sin 3
log
2 2
x 7 x 7 − −
·
,
`

.
| −
h)
0 ) x cos
2
x
(sin log ) x sin
2
x
(sin log
3
1 3
· + + −
3.Giải các phương trình sau:
a) x 2 6 x log ) 1 x ( x log
2
2
2
− · − + 0
b)
0 16 ) 1 x ( log ) 1 x ( 4 ) 1 x ( log ) 2 x (
3
2
3
· − + + + + +
c)
x log ) x 1 ( log
3 2
· +
d)
x log ) 13 x 3 x ( log
2
2
3
· − −

e)
1 x log ) 8 x x ( log
3
2
4
+ · − −
f)
) gx (cot log 2 ) x (cos log
3 2
·

g) ) x x 1 ( log 3 x log 2
3
3 2
+ + ·
4.Giải các bất phương trình sau:
a)
2 ) 3 8 5 ( log
2
> − − x x
x
b)
1 )
2
2 3
( log >
+
+
x
x
x
c)
1 ) 2 ( log
2
< + x
x

d)
1 4 log . 2 log . 2 log
2 2
> x
x x
e)
1 )] 72 9 ( [log log
3
≤ −
x
x

f)
12 6
6
2
6
log ) (log
≤ +
x x
x
g)
1 ) 5 ( log ) 1 ( log ) 1 ( log
3
3
1
3
1
< − + + + − x x x

h)
) 1 ( log
2
2
2
1

,
`

.
|
x
> 1 i)
) 3 ( log
2
x - 3x
x −
> 1
j)
1 3 2 log
1
2
3
1
+ − x x
>
) 1 ( log
1
3
1
+ x
k)
0
1 x
) 3 x ( log ) 3 x ( log
3
3
1
2
2
1
>
+
+ − +
l)
4
3
16
1 3
log ). 1 3 ( log
x
4
1
x
4.Tìm miền xác định của các hàm số
a) y = +
b) y = lg(5x
2
– 8x – 4) + (x + 3)
– 0,5
c) y = d) y =
17 x 6
3 x
29 x 18 x 3
2 4
2
+
+
+ +

e) y =

,
`

.
|
− + − 1 )
x
1
1 ( log log
4
2
1 2
5.Cho phương trình : 1 m 2 1 x log x log
2
3
2
3
+ · + +
a)Giải phương trình khi m = 2
b)Tìm để phương trình có nghiệm x∈ [ ]
3
3 ; 1
6.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm duynhất :
a)
0 ) 1 m 2 x 2 ( log ) mx 4 x ( log
3
1
2
3
· − − + +
b) = 2

7.Tìm m để phương trình : 2 2 ) 2 ( ) 2 ( · − + +
m m
x x là
hệ quả của phương trình :
3
) x 3 ( log
) x 9 ( log
2
3
2
·


8. Xác định m để tổng bình phương các nghiệm của phương trình :
2log
4
(2x
2
– x + 2m – 4m
2
) – log
2
(x
2
+ mx – 2m
2
) = 0 lớn hơn 1
9. Với giá trị nào của m thì bất phương trình log
2
(x
2
– 2x + m) < 3
Có nghiệm và mọi nghiệm của nó đều không thuộc miền xác định của hàm số
y =
10. Tìm x để phương trình :
) 1 x 3 ( log ) x 6 x a 5 x a ( log
2
a 2
2 2 3 2
2
− − · − + −
+
được thoả mãn với mọi a
11.Tìm y để bất phương trình sau đây được nghiệm đúng ∀ x:
(2 – log
2
)x
2
– 2(1 + log
2
)x – 2(1 + log
2
) > 0
12.a)Giải hệ bất phương trình
¹
'
¹
> +
+ < + + −
+
2 ) 2 x ( l o g
) 1 2 l g ( 7 . 2 ) 1 2 l g ( 2 l g ) 1 x (
x
x 1 x
(1)
b)Tìm các giá trị của m để phương trình
m.2
–2x
– (2m + 1)2
- x
m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x
1
,x
2
(x
1
< x
2
)
sao cho x
1
nằm ngoài và x
2
nằm trong khoảng nghiệm của hệ (1)

13.a)Giải bất phương trình > 3 (1) a là tham số > 0; ≠ 1
b)Tìm các giá trị của m sao cho mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của bất phương trình : 1 +
log
5
(x
2
+ 1) – log
5
(x
2
+ 4x + m) > 0 (2)
14.Với giá trị nào của a thì bất phương trình
log
2a +1
(2x - 1) + log
a
(x + 3) > 0 được thoả mãn đồng thời tại x = 1 và x = 4
15.Giải bất phương trình:
(2 + )( – 1) ≤ (+ 2)log
x
16.Cho hệ phương trình
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· −
0 a y y x
0 y l o g x l o g
2
1
2 3
3
2
3
a là tham số
a)Giải hệ khi a = 2
b)Xác định a để hệ có nghiệm
.Giải các hệ phương trình :
a)
¹
¹
¹
'
¹
+ + · +
+ ·
6 y 3 x 3 y x
) x y ( 2 3 9
2 2
3 l o g ) x y ( l o g
2 2
b)
¹
'
¹
· +
· +
4 y l o g x l o g 2
5 ) y x ( l o g
2 4
2 2
2

(b − 2 − a − 2 ) d)  1 1 1 1  2 2 2 a − b a + b2    .Cho 2 số a = 4 + 10 +2 5 và b = 4 − 10 +2 5 Tính a + b  a b + 6.y 2 − y. x − a 2  d) D = 1  1  x−a  x2 − a 2      2 c) C = (a − b )(a + b ) a −b 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 − ab 1 1   1 1 2  a − b − a − b 2  : (a 4 − b 4 ) e) E =  3 1 1 1 1  4 2 4 4  a + a . 1 +  −   a   4 b     6.Rút gọn các biểu thức sau: a)A = 1 (4 3 1 − 10 3 1 1 + 25 3 )( 2 3 1 + 53 ) b +b2 1 −1 1 b) B = x.x 2 1 1 x2 −y2 3 1 1  3  1  2 2 2  x − a + (ax) 2 . a − b 2 − a − b 1 1 1 1    a − a 2 b 2 a 2 + b 2   5 −1       (4 a + 4 b ) 2 + (4 a − 4 b ) 2  3 i) I = a 3   . Rút gọn biểu thức A = với x =   a < 0 . a a a + ab   j)J = 1 a2 2  2  2 2 3 3 3  (b − a ) − 2a − b  6 4 2 2 4 (a + 3a b + 3a b + b ) + 2 2    a 2 + ( b 3 − a 3 ) 3 + 2b 2    2 6 3 1 1 2 −3 2 2  1 a b   với a.  b b  +  : a − b  i) 1 − 2     a a 1 2 1 2 2     j) a −a a −a 1 4 1 4 9 4 5 4 − b −1 2 1 2 −b 3 2 5. Chứng minh rằng: 8. ( ab ) .b > 0 –1 k) K = 2(a + b) .b < 0  b a   x + 2 x −1 + x −2 x −1 = 2 7.Rút gọn các biểu thức sau: a − a −2 2 1 − a −2 − 3 − 1 a) 1 1 1 b) : − − 2 2 2 2 2 a −a a a +a   a −b a−b : 1 c)    1 −  a + b + 2 ab  − 2 a +b 2 − 1 2 − 1 2 1 1 1  1  1 1 2 2 2  a + b − a − b 2 .Cho 1≤ x ≤ 2.b a + b4      4a − 9a −1 a − 4 + 3a −1  + 1 f) F =  1 1 1   − − a 2 −a 2   2a 2 − 3a 2 2 3  3  1 1 1 1  a 2 + b2 a b   2 2 2  − 1 − 1 : a b (a + b 2 ) −1  g) G =  1 1   a−b     a 2 + b2 a 2 − b2     1 1  2a + b 2 a 2 h) H =   3a   3   3 2  .

  a +1 − a −1    3  3  a 2 + b2 1 + − f) 1 − a+ b  a+ b (ab) 2  2 b   −1  (a − b )   3  3  a 2 + b2 a−b − 1 g)  1  a−b a2 + b2  −1   a + b   ab.  a−b     2 2 h) a+b 2 3 1 3 1 3 2 3 − a−b 2 3 1 3 1 3 2 3 − a 3 − b3 a −b 4 3 a −a b +b a +a b +b 9**.Tính a) 2 log8 3 b) 49 log 7 2 c) 25 3 log 5 10 d) 64 2 log e) 4 2+log 2 3 f) 10 3 log 8 .b ≥ 0 và m .Cho a .Rút gọn các biểu thức sau: a) a − 4a −1 a + 2a a − −1 1 1 2 − 1 2 1 3 1 3 + a + 3 + 2a −1 a +a 1 2 − 1 2 −1 b) 25a − 4a 2 3 − 4 3 c) e) −a 1 + + 2a − 5 + 2a 1 − 1 a 2 +a2 a − 25a −1 a + 5a 1 2 −1 2 a 2 − 2a 2 a + 2 − 15a −1 a − 3a 1 2 − 1 2 d) f) 5a − 2a a + 3 − 10a −1 1 2 − 3 − 3a − 3 + 2a − 2a 2 2 3 − 4 3 a 2 + 5a 2 9a − 16 a −1 3a − 4a 1 2 −1 2 − 1 − a − 9a −1 1 − a −a 1 4 3 − 2 3 + a 2 − 3a 2 a − 1 − 12 a −1 1 a 2 + 3a − 2 1 2 2 2 10.Cho a. Chứng minh rằng : a 3 + b 3 > c 3 11.Cho ba số dương thoả a + b = c .Tìm miền xác định của các hàm số sau: a) y = (x2 – 4x + 3)– 2 b) y = (x3 – 3x2 + 2x)1/4 c) y = (x2 + x – 6)– 1/3 π d) y = (x3 – 8) /3 15.n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n . Chứng minh rằng : (a + b ) m m 1 m ≤ (a + b ) n n 1 n 13.b.So sánh các cặp số sau: π a)     2 3 5/2 π và     2  2 10 / 3 π b)     2 5 2 π và     5  2 3 3 c)     5  2 10 / 4 4 và     7  3 5/2 6 d)     7  7 và     8  π e)     6  2  π và   f)     5  5  3 và     5  LOGARIT 1.chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì : 3 3 3 a 4 + b4 > c4 12.Cho f(x) = a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1 b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f() 14. a 1 e)   2 −2 a      2  a −1 a +1   .c là độ dài các cạnh của một tam giác .Tính 3 a) log 2 43 16 b) log 1 27 3 c) 3 log 2 85 32 7 d) log a 3 2 a a e) log3(log28) 10 2.

log1218 = b . Chứng minh rằng : x = 10 1−lg z 20.log2175 = b . log1524 .Tính các số sau : log2 . log 4 81 c) log 2 3 2 d) e) lgtg1o + lgtg2o+ …+ lgtg89o 2 log 1 6 − 3 1 log 1 400 + 3 log 1 2 3 3 3 45 3 5.Cho logaba = 2 . b > 0.log26 11.Cho log257 = a .Rút gọn các biểu thức sau: 6 b) 3 8.g)( (0. Cho log275 = a .a)Cho lg5 = a .Cho a.logcd + logcd. log2454 = b .N > 0. log27 = b.Tìm miền xác định của các hàm số sau: 1 1 1 .≠ 1 thoả mãn: b2 = ac . tính log1832 7. log 25 5 4. Chứng minh rằng : c c 19.≠ 1. log72 = c . log2180 10. log87 = b .Cho log23 = a .5 .chứng minh rằng ab + 5(a – b) = 1 18.lg3 = b tính log308 b) Cho log615 = a .Cho log23 = a . chứng minh rằng lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy) b) Cho a. tính log2524 9.Cho log615 = a .chứng minh rằng : lg() = ( lga + lgb ) 15.b.Tính log14063 theo a.Cho a2 + b2 = 7ab a > 0.b.tính lg56 8. log35 = b .25 ) 3 log 2 5 h) 25 log8 5 + 49 log6 7 h) 1    9  3.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0.log25 = b hãy tính log 3 5 49 8 135 .tính log2515 b) Cho log96 = a .c.y > 0.So sánh các cặp số sau: a) log43 và log56 b) log 1 5 và log 1 3 c) log54 và log45 2 5 d) log231 và log527 e) log59 và log311 f) log710 và log512 g) log56 và log67 h) logn(n + 1) và log(n + 1)(n + 2) 20.Cho a2 + 4b2 = 12ab a > 0. Chứng minh rằng a) log f) 3.chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.log1218 = b tính biểu thức A = log2524 c) Cho log45147 = a .log2 .logad = 19.chứng minh rằng : logc = 17. z = 10 1−lg y .Cho lg2 = a . tính biểu thức A = log4975 12.log337. log 10 30 6.a)Cho log53 = a. Chứng minh rằng log186 + log26 = 2log186. Chứng minh rằng : a) a log b = b log a b) = 1 + logab c) logad. log23 = c .c 14.Cho log1218 = a .Cho y =10 1−lg x .b > 0 thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab và số c > 0.Tính log635 theo a.log3.c 13.b. log25 = b .logbd + logbd. b > 0. log 3 36 1 1 1 log 2 3 4  1       3 log log 3 5 = 1 5 a log a b = b2 1 . tính biểu thức A = logab 18.

102 – x f) 2x.9x – 6x = 18.5x– 2 + 3 – x = 0 f) 2x–1 – 2 x −x = (x – 1)2 f) (4x – 1)2 + 2x + 1(4x – 1) = 8.Giải các phương trình sau: a)3x = 13 – 2x b) 3x = – x + 11 c)4x – 3x = 1 x x/2 x x d)2 = 3 + 1 e)2 = 3 – 5 f)3x = 5x/2 + 4 g) 3x–1 =34 – 5x–1 h)52x = 32x + 2.16 + 2.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm : 2 2 2 2x + 1 sin 2 x .6x b)6.2x + 2– x – 5 = 0 có 1 nghiệm duy nhất 9.3x i) 1 + 26x + 24x = 34x h) (2 – )x + (2 + )x = 4x 6.2x + 3 – x = 0 b) 9x + 2(x – 2).27x x h) 8 x − 2 x 2 3 x +3 x + 12 = 0 x i) 2 + 3 + 2 − 3 = 4 4x+ x 2 −2 j)(7 + 4) + 3(2 – ) + 2 = 0 k) ( 2 7 + 48 ) x + ( 7 − 48 ) x =14 l) − 5.5x + 2x – 7 = 0 d) x2 – (3 –2x )x + 2 – 2x +1 = 0 2 e) 3.Tìm m để phương trình 4x – m.5x + 2.8 x +1 = 36 x c) 9x – 2x + 1 = 2x + 2 – 32x – 1 d) 8 x +2 = 36.15 2 x −x j) 5.5 x – 2 = 12 9 g) ( x +1) x −3 = 1 h) ( x 2 − x +1) x −1 = 1 i) ()x – 2 = 1 j) ( x 2 − 2x + 2) 4−x = 1 2.4x x x x d) 5.81 x +2 e) 2x.2 2lnx + 4.Giải các phương trình sau: a) 2x – 4x – 1 = 1 b) 5x – 1 + 5 – x+3 = 26 c)92x – 32x – 6 = 0 x+1 x x–1 2–x x+1 c)4 – 16 = 2log48 d)2 – 2 = e)3 + 32 – x = 28 f) = 5 x g)8x + 18x = 2.9x – 13. Chứng minh rằng : loga(a + 1) > loga +1(a + 2) b)Từ đó suy ra log1719 > log1920 Phương trình mũ 1.6x + 6.4x = 0 c)4.36 = 3.Giải các phương trình sau: a) 3.2 cos x = 6 o) (26 + 15)x + 2(7 + 4)x – 2(2 – )x = 1 4.125.81 e) 3.8 x x −1 x = 500 b) 3 x .Giải các phương trình sau: a) 22x – 4 = 4 x x +1 2 +3 x −5 4 x −2 b)3x – 2 = 2 c)0.42x – 3 = ( 2 −2 ) 8 1 d) 27 x −1 = .32 – x 3.a)y = log6 b) y = c) y = 21.4x +2.a) Cho a > 1. a)Chứng minh rằng : – = 2 b)Từ đó giải phương trình :(cos720)x – (cos360)x = 2– x 8.5x – 1 = .4x + (3x – 10).Giải các phương trình sau: 2 2 a) 5 x .9x = 5.x2 thoả x1 + x2 = 3 10.Tìm m để phương trình: m.3x + 2x – 5 = 0 c) 25x – 2(3 – x).4x 7.25x– 2 + (3x – 10).Giải các phương trình sau: a) 3.3x – 1.3x – 1 + = 0 k) (3 + )x + 16(3 – )x = 2x + 3 5.32x – 1 – 7.3 2lnx = 0 f)3x + 1 + x – 2x + 1 = 0 g) 4 x − 4 x +1 = 3.2x+1 + 2m = 0 có 2 nghiệm x1.2 x + x h) 25 x + 10 x = 2 2 x +1 i) 25 2 x −x +1 + 9 2 x −x +1 = 34 .6lnx – 4.2 x −1+ x+2 x 2 −2 =6 m) 3 = 3 + n) 2 + 4.

x +31+ x < 2.3– x = 8 x x c) (m – 1)4 + 2(m – 3)2 + m + 3 = 0 d) (m – 4).3x + m – 1 = 0 e) (m + 1)9 x + (m + 1).2x + 2 <0 x +4 h) ()x – 1 – ()x > 3 i) 4x2 + 3 x .9 l) ( 5 +1) −x +x + 2 −x +x +1 < 3( 5 −1) −x +x m) ≤ 1 2 2 2 2 >0 o) ( x 2 − 2 x +1) x +1 ≤ 1 p) ( )x – 1 – ( )x > 2log48 2.a) m.Giải các bất phương trình sau: a) ≤ 0 2 b) ( 5 + 2) x −1 ≥ ( 5 − 2) x +1 1 x −1 1 1 +1 c) ( ) x + 3.3)2x + m + 3 < 0 có nghiệm 4*.3cos x + m = 0 x 11.x 2 + 2x + 6 j) 4x2 + x 2 x +1 + 3.Tìm m để : a)m.Cho bất phương trình : 4x – 1 – m(2x +1) > 0 a)Giải bất phương trình khi m = 16/9 b)Xác định m để bất phương trình thoả mãn ∀ x ∈ R 3*.9x – (2m + 1)6x – 4x < 0 ∀x ∈ [0.2 x > x 2 2 x + 8x + 12 k) 3 2 x −8.2x+1 + (2m + 1)(3 – )x + (3 + )x < 0 2 2 2 2 Bất phương trình mũ 1.Tìm tất cả các giá trị của m sao cho bất phương trình sau được nghiệm đúng ∀ x ≤ 0 : m.1] c)4x .3 x + x +4 −9.4x + 2(m .m2x + m + 3 < 0 có nghiệm d) (m – 1).2x + (m + 2)2– x + m + 2 = 0 b) m. 3 x + 3 = 0 f) 3sin x + m.Tìm m để phương trình : (m + 3)4 + (2m – 1)2x + m + 1 = 0 có 2 nghiệm trái dấu 12.( ) x > 12 3 3 1 d)     3  2 x +2 > 3– x e) 1 3 x 2 +5 x −6 > 1 3 x +2 e)  2    5  6− x 5 2+ x 5 < 2 f) 4 4 x 2 −2 x −2 ≤ 4 2 x −3 g) 4x – 3.Cho 2 bất phương trình : n) + 21+ x > 5  1 x  1 x   +  3  3  2 1 x −1 > 12 (1) và 2x2 + (m + 2)x + 2 – 3m <0 (2) Tìm m để mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2) Phương trình logrit **Phương trình cơ bản: **Các công thức logarit: 1) loga1 = 0 logaa = 1 1 log a ( ) = −log a b b  f ( x= )g ( x ) log f(x) = log g(x) ⇔   f ( x> )0 h a gy ( x> )0 a a logaf(x) = b ⇔ f(x) = ab 2) a loga b = b 3) logaab = b 4) log a b β = α β log a b α 5) .9x – 2(m – 2). 3 x .3x + m.4x + (m – 1)2x + 2 + m – 1 > 0 ∀x b)m.

log 1 x + 2 = 0 3 3 c) (log   2 x ) + 3 log 2 x + log 1 x = 2 2 2 d) log 1 (4x )  + log 2 2   2 x =8 8 2 e) log2(2x + 1).B) = logaA + logaB loga(A/B) = logaA .Giải các phương trình sau: a) (log2x)2 – 3log2x = log2x2 – 4 b) log 1 x − 3.B>0 loga(A.4lgx – 6.log7x x x +1 log 1 ( x + 4) t) log (x – 1)2 + = log (3 – x) u) log 2 (4 + 4) = x − log 1 (2 − 3) v)log (3x – 1) + = 2 + 2 2 2 2 2 log2(x + 1) w) log27(x2 – 5x + 6)3 = 1 log 2 3  x −1    + log9(x – 3)2  2  .log2(2x+1 + 2) = 6 2.25 = (log x 5 ) 2 f) 5lnx = 50 – xln5 .Giải các phương trình sau: 1 b) log x 2 (2 + x ) + log 2+ x x = 2 2 b) log 3 x +7 (5x + 3) + log 5 x +3 (3x + 7) = 2 c) log x 2 16 + log 2 x 64 = 3 d) 3 log x 4 + 2 log 4 x 4 + 3 log 16 x 4 = 0 a) log x 3 + log 3 x = log x 3 + log 3 x + e) log x 5 + log x (5x ) − 2.Giải các phương trình sau: a) log3= log3(x + 1) b) lg(x2 – 6x + 7) = lg(x –3) c) log2(x2 – x – 9) = log2(2x – 1) e) log 2 8−x 1 = log 1 x 4 2 2 d) log 1 ( x + 1) = log 2 (2 − x ) 2 f)log3(2x + 1)(x – 3) = 2 g) log3(2x + 1) + log3(x – 3) = 2 h) log5(x2 – 11x + 43) = 2 2 i) log5–x(x – 2x + 65) = 2 j) log3[log2(log4x)] = 0 k) log2{3 + log6[4 + log2 (2 + log3x)]} = 2 l) log4{2log3[1 + log2(1 + 3log2x)]} = m) 5 2 ( x + log5 2) − 5 x + log5 2 = 2 n) 8lgx – 3.logaB 7) công thức đổi cơ số : logab = hay logab = logac.2lgx + 8 = 0 o) log2(25x+3 – 1) = 2 + log2(5x+3 + 1) 1 + 2 log 9 2 − 1 = 2 log x 3. 2 3 f) log4(x + 3) – log4(x – 1) = 2 – log48 g) lg(x + 10) + lg(2x – 1) – lg(21x – 20) = 1 – lg5 h) log5x = log5(x + 6) – log5(x + 2) i) log4(log2x) + log2(log4x) = 2 j) log2x + log3x + log4x = log20x .Giải các phương trình sau: a) log3x + log9x + log27x = 11 b)log8x + log64x = c) log3x + log9x + log81x = d) log2x + log4x = log 1 3 2 e) log5x + log25x = log 0. log 9 (12 − x ) s) log2x + 2log7x = p) log3x + log9x + log27x = 11 q) = r) log 9 x 2 + log2x.logcb 1.6) Với A>0.

Cho phương trình : a)Giải phương trình khi m = 2 b)Tìm để phương trình có nghiệm x∈ 1.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm duynhất : 2 a) log 3 ( x + 4mx ) + log 1 (2 x − 2m − 1) = 0 [ ] 3 b) =2 .Tìm miền xác định của các hàm số a) y = + b) y = lg(5x2 – 8x – 4) + (x + 3)– 0. log 2 4 x > 1 f) 6 (log6 x ) + x log6 x ≤ 12 1 h)     2  log 2 ( x 2 − ) 1 3x + 2 ) >1 c) log x 2 ( x + 2) < 1 x +2 e) log x [log 3 (9 x − 72 )] ≤ 1 3 g) log 1 ( x −1) + log 1 ( x +1) + log 3 3 2 (5 − x ) < 1 > 1 i) log 3x .x log2 x + 2.g) 2. log 2 x − log 3 ( ) = + log 2 x x 2 3 2 f) log x +3 (3 − 1 − 2 x + x 2 ) = x 1 2 g) log 7 −x  2  3 sin 2 x − 2 sin x   = log 7 −x 2 2  sin 2 x.5 c) y = d) y = 4 3 x 2 +18 x + 29 x +3 − 2 6 x +17   1 log 2  − log 1 (1 + 4 ) −1   x  2  e) y = 2 2 log 3 x + log 3 x +1 = 2m +1 5.3 3 6. log 1 4 3x −1 3 ≤ 16 4 .log3x = log5x + log3x 3.x (3 − x) > 1 k) log 1 ( x + 3) 2 − log 1 ( x + 3) 3 2 3 j) log 1 3 1 2 2 x − 3 x + 1 > log 1 ( x +1) 3 1 x +1 >0 x l) log 4 (3 − 1).Giải các phương trình sau: a) log 2 x + ( x − 1) log 2 x = 6 − 2x 0 2 b) ( x + 2) log 3 ( x + 1) + 4( x + 1) log 3 ( x + 1) − 16 = 0 2 c) log 2 (1 + x ) = log 3 x d) log 3 ( x − 3x − 13) = log 2 x 2 e) log 4 ( x − x − 8) = log 3 x + 1 f) log 2 (cos x ) = 2 log 3 (cot gx ) g) 2 log 2 x = 3 log 3 (1 + x + 3 x ) 4.Giải các phương trình sau : a) logx[log4(2x + 6)] = 1 b) logx[log9(2.Giải các bất phương trình sau: 2 x a) log x (5 x 2 − 8 x − 3) > 2 2 b) log x ( d) log x 2. log 2 x 2. cos x  h) log 3 (sin 2 − sin x ) + log 1 (sin 2 + cos x ) = 0 3 3.x −3 log8 x − 5 = 0 h) log5x.3x + 3)] = 1   x2 x x 2 = 8 d) log 5 ( 4 − 6) − log 5 ( 2 − 2) = 2 c)  log 1 (4x )  + log 2   8 2   3 x3 1 e) log 3 ( ).

x m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1.2–2x – (2m + 1)2.a)Giải bất phương trình > 3 (1) a là tham số > 0. ≠ 1 b)Tìm các giá trị của m sao cho mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của bất phương trình : 1 + log5(x2 + 1) – log5(x2 + 4x + m) > 0 (2) 14.Cho hệ phương trình  a là tham số  x 3 + y 2 − a y= 0  a)Giải hệ khi a = 2 b)Xác định a để hệ có nghiệm .+ 21 2 ) 12. Với giá trị nào của m thì bất phương trình log2(x2 – 2x + m) < 3 Có nghiệm và mọi nghiệm của nó đều không thuộc miền xác định của hàm số y= 10.x2 (x1 < x2 ) sao cho x1 nằm ngoài và x2 nằm trong khoảng nghiệm của hệ (1) 13.1) + loga(x + 3) > 0 được thoả mãn đồng thời tại x = 1 và x = 4 15.a)Giải hệ bất phương trình   l o xg(x + 2) > 2 (1) b)Tìm các giá trị của m để phương trình m.Tìm m để phương trình : ( 2 + x) m + ( 2 − x ) m = 2 2 3 là log 2 (9 − x ) =3 log 2 (3 − x ) 8. Tìm x để phương trình : log 2 (a 2 x 3 − 5a 2 x 2 + 6 − x ) = log 2+a (3 − x − 1) được thoả mãn với mọi a 11.Với giá trị nào của a thì bất phương trình log2a +1(2x . Xác định m để tổng bình phương các nghiệm của phương trình : 2log4(2x2 – x + 2m – 4m2) – log2(x2 + mx – 2m2) = 0 lớn hơn 1 9.Tìm y để bất phương trình sau đây được nghiệm đúng ∀ x: (2 – log2)x2 – 2(1 + log2)x – 2(1 + log2) > 0 hệ quả của phương trình : 2  (x − 1) l g2 + l g 2(x+ 1 + 1) < l g ( 7x .7.Giải bất phương trình: (2 + )( – 1) ≤ (+ 2)logx 1 2 3 3  2 l o gx − l o gy = 0 16.Giải các hệ phương trình : a)  9l o2 (gx )y = 3 + 2(x )yl o2 3g 2 2  x + y = 3x + 3y + 6  l o 2g(x 2 + y 2 ) = 5 b)   2 l o 4gx + l o 2gy = 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful