BAØI TAÄP GDCD LÔÙP 11 – HOÏC KYØ I Phaàn 1 : COÂNG DAÂN VÔÙI KINH TEÁ ****** Ba 1 : COÂNG DAÂN VÔÙI

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ --------------Caâu 1 : Haõy phaân bieät ñoái töôïng lao ñoäng vôùi tö lieäu lao ñoäng cuûa moät soá ngaønh maø em bieát? - Noâng nghieâïp : * Ñoái töôïng lao ñoäng :ñoàng luùa. * Tö lieäu lao ñoäng : maùy caøy, maùy gaët. - Xaây döïng : * Ñoái töôïng lao ñoäng : caùt, xi-maêng. * Tö lieäu lao ñoäng :xaø-beng, buùa. Caâu 2 : Haõy chæ ra nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän ñöôïc quaù trình lao ñoäng. Nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän quaù trình lao ñoäng : moâi tröôøng lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng. Caâu 3 : Haõy cho bieát vì sao Ñaûng ta xaùc ñònh : Phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø quoác saùch haøng ñaàu? Ñaûng ta xaùc ñònh : “ Phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø quoác saùch haøng ñaàu”. Bôûi vì : - Giaùo duïc ñaøo taïo : coù nhieàu tri thöùc, daân trí cao vaø laøm ñöôïc trong nhieàu ngaønh ngheà. - Khoa hoïc vaø coâng ngheä : hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø theo kòp caùc nöôùc tieân tieán khaùc.  nöôùc nhaø phaùt trieån  ñôøi soáng nhaân daân aám no. Caâu 4 : Haõy trình baøy nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá : - Söï taêng tröôûng kinh teá. - Cô caáu kinh teá hôïp lí, tieán boä. - Coâng baèng xaõ hoäi. Caâu 5 : Phaùt trieån kinh teá coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi moãi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ? YÙ nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi : - Caù nhaân : coù vieäc laøm vaø thu nhaäp oån ñònh, cuoäc soáng aám no; coù ñieàu kieän chaêm soùc söùc khoeû, naâng cao tuoåi thoï vaø phaùt trieån toaøn dieän. - Gia ñình : thöïc hieän toát caùc chöùc naêng cuûa gia ñình nhö chöùc naêng kinh teá, chöùc naêng sinh saûn … - Xaõ hoäi :

Giaù trò haøng hoaù : lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoùa.TIEÀN TEÄ – THÒ TRÖÔØNG ------------------Caâu 1 : Haõy cho bieát nhöõng saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình em laø haøng hoaù hoaëc khoâng phaûi laø haøng hoaù? Saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình : . ñaàu maùy.khan hieám nguyeân lieäu. khan hieám cuûa caûi vaät chaát.Baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi : neáu khoâng laøm nhö vaäy moãi tröôøng seõ bò oâ nhieãm. . Söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moät tröôøng sinh thaùi vì : . Caâu 6 : Vì sao söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi. Caâu 2 : Haõy neâu moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù ñöôïc phaùt hieän daàn cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa KHKT Moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa : than ñaù.Tieàn teä xuaát hieän laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa saûn xuaát. . daàu moû luùc ñaàu laøm chaát ñoát sau ñoù duøng laøm nguyeân lieäu cho moät soá ngaønh coâng nghieäp ñeå cheá bieán ra nhieàu loaïi saûn phaåm. trao ñoåi haøng hoaù vaø cuûa caùc hình thaùi giaù trò. cuûng coá an ninh quoác vaø phaùt trieån vaên hoùa giaùo duïc. tuû laïnh.Gia taêng daân soá : thieáu löông thöïc. khoâng theå saûn xuaát laøm vieäc  khoâng phaùt trieån kinh teá. phaùt sinh teä naïn xaõ hoäi.Khoâng laø haøng hoaù : côm. . nhieân lieäu. thöùc aên. . Baøi 2 : HAØNG HOÙA . Caâu 5 : Trình baøy nguoàn goác ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tieàn teä? . ñaát chaät  chaát löôïng cuoäc soáng giaûm suùt. Caâu 4 : Taïi sao giaù trò haøng hoaù khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh maø do thôøi gian lao ñoäng XH caàn thieát quyeát ñònh? Giaù trò haøng hoaù do thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh vì noù taïo ra giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoùa. giaûm teä naïn xaõ hoäi.taêng thu nhaäp quoác daân. .Tieàn teä coù 4 hình thaùi : * Giaù trò ñôn giaûn hay ngaãu nhieân.Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù : laø coâng duïng cuûa vaät phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi. Caâu 3 : Phaân bieät giaù trò söû duïng vôùi giaù trò cuûa haøng hoaù .Laø haøng hoùa : ti vi.

. Caâu 10 : Haõy neâu moät soá VD veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát.. b. Em ñaõ vaän duïng ñöôïc nhöõng chöùc naêng naøo cuûa tieàn teä trong ñôøi soáng? Caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä : * Thöôùc ño giaù trò. c. Caâu 6 : Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä.Ngöôøi saûn xuaát mang haøng hoùa ra thò tröôøng .AÛnh höôûng cuûa laïm phaùt ñoái vôùi ñôøi soáng : giaù caû haønh hoaù taêng. Caâu 8 : Taïi sao noùi giaù caû laø “meänh leänh” cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù? Giaù caû laø “meänh leänh” cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù vì giaù caû ñoùng vai troø quan troïng. ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay : a. mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá taùc ñoäng laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng haøng hoùa dòch vuï. ( Phaûi phaân tích töøng chöùc naêng cuûa tieàn teä vaø cho VD cuï theå) Caâu 7 : Trình baøy noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä.Noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä : quy luaät quy ñònh soá tieàn löu thoâng haønh hoaù ôû moãi thôøi kì nhaát ñònh..Ngöôøi tieâu duøng ñieàu chænh vieäc mua sao cho . * Phöông tieän caát tröõ. haøng hoaù naøo thích hôïp vôùi thò hieáu xaõ hoäi  baùn ñöôïc. * Phöông tieän löu thoâng. * Tieàn teä theá giôùi.. Laïm phaùt coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng? . Caâu 9 : Thò tröôøng laø gì? Em haõy neâu moät soá ví duï veà söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát haønh hoaù vaø thò tröôøng ôû ñòa phöông mình Thò tröôøng laø nôi trao ñoåi.* Giaù trò ñaày ñuû hay môû roäng.. neáu ngöôøi saûn xuaát vaø vieäc löu thoâng haøng hoaù khoâng tuaân theo giaù caû ñaõ ñònh  thò tröôøng khoâng chaáp nhaän.Thò tröôøng thoâng tin giuùp ngöôøi baùn ñöa ra caùc quyeát ñònh kòp thôøi  thu lôïi nhuaän. * Hình thaùi chung cuûa giaù trò. * Phöông tieän thanh toaùn. * Tieàn teä. söùc mua giaûm vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng khoù khaên.. ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay Moät soá ví duï veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát.

( Hoïc sinh coù theå keå theâm nhöõng vieäc laøm khaùc nöõa) Baøi 3 : QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA..Hoïc taäp toát .coù lôïi nhaát. Ñaàu tieân seõ ñeán vôùi ngöôøi daân thaønh thò – nôi coù cuoäc soáng phoàn hoa . -------------Caâu 1 : Haõy phaân tích noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.Khoâng mua gian baùn laän. .Trong saûn xuaát : quy luaät giaù trò yeâu caàu ngöôøi saûn xuaát phaûi ñaûm baûo sao cho thôøi gian lao ñoäng caù bieät phuø hôïp vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. Caâu 3 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân? Em haõy neâu ví duï veà söï vaän duïng taùc ñoäng naøy ôû moät cô sôû saûn xuaát maø em bieát.Trong löu thoâng : söï trao ñoåi haøng hoaù phaûi theo nguyeân taéc ngang giaù cho neân giaù caû haøng hoaù luoân xoay quanh truïc thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. Caâu 2 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ? Haõy neâu moät soá giaûi phaùp vaän duïng taùc ñoäng naøy trong caùc oanh nghieäp saûn xuaát vaø trong caùc cöûa haøng maø em quan saùt ñöôïc.Nhaø nöôùc ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh Caâu 11: Theo em moãi coâng daân caàn phaûi laøm gì ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay? Moãi coâng daân caàn phaûi laøm nhöõng vieäc ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay : .Khoâng ñeå xaûy ra laïm . Cho ñeán khi nhöõng loaïi quaàn aùo ñoù ñaõ trôû neân loãi thôøi.kinh doanh muoán khoâng bò phaù saûn. Ví duï : Theo traøo löu thôøi trang quaàn aùo thôøi trang môùi nhaát seõ ñöôïc nhaäp veà nöôùc ta . Quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân vì :ngöôøi saûn xuaát.. d. phaân phoái nguoàn haøng töø nôi naøy sang nôi khaùc … töø nôi coù laõi ít hoaëc khoâng coù laõi sanh nôi coù laõi cao thoâng qua söï bieán ñoäng cuûa giaù caû haøng hoaù treân thò tröôøng. noù ñöôïc chuyeån veà baùn cho ngöôøi daân noâng thoân. . Quy luaät giaù trò taùc ñoäng ñeán ñieàu t tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù vì coù söï phaân phoái laïi caùc yeáu toá tö lieäu saûn xuaát naøy sang ngaønh saûn xuaát khaùc. ñöùng vöõng vaø chieán thaéng treân thöông tröôøng ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän hoï phaûi tìm caùch caûi tieán kó thuaät. Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò : .Duøng haøng trong nöôùc. naâng cao tay ngheà ngöôøi lao ñoäng . .

caùc chính saùch kinh teá. tieâu thuï haøng hoaù vaø dòch vuï ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi ích nhaát cho mình. Ví duï : Trong ñieàu kieän ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty baùnh keïo khaùc ra ñôøi vaø coù nhieàu loaïi baùnh keïo môùi . coù lôïi cho ngöôøi mua. Caïnh tranh coù nhöõng loaïi : . thuùc ñaåy xuaát nhaäp khaåu . Trong tröôøng hôïp naøy. söï ñaáu tranh veà kinh teá giöõa caùc chuû theå tham gia saûn xuaát . .Quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng phaân hoùa ngöôøi saûn xuaát thaønh giaøu . ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng. moät soá ngöôøi giaøu leân vaø mua saém theâm tö lieäu saûn xuaát … moät soá ngöôøi khaùc bò thua loã . . Taïi sao? .ngheøo vì mua baùn haøng hoùa treân thò tröôøng khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh maø do thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh.Noäi boä ngaønh  Khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån. . bò phaù saûn. ña daïng. Nhaø nöôùc caàn coù vai troø gì ñeå phaùt huy maët tích cöïc vaø khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò? . .Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau  giaù trò haøng hoùa taêng.Caùc ngaønh vôùi nhau  Xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån. em vaän duïng caùc loaïi caïnh tranh nhö theá naøo ñeå phaùt huy vai troø cuûa noù trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. ngöôøi mua coù lôïi. coâng ty Kinh Ñoâ ñaõ nhaäp daây chuyeàn saûn xuaát baùnh keïo ôû nöôùc ngoaøi  taïo neân nhieàu loaïi baùnh keïo maãu maõ môùi.kinh doanh vôùi nhau nhaèm giaønh nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi trong saûn xuaát . coù lôïi cho ngöôøi baùn. chính saùch xaõ hoäi … khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò. Caâu 3 : Vôùi tö caùch laø moät coâng daân laøm kinh teá.Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau  haøng hoùa coù giaù caû giaûm. . Caâu 4 : Taïi sao quy luaät giaù trò coù taùc ñoäng phaân hoaù ngöôøi saûn xuaát thaønh ngöôøi giaøu – ngheøo? Theo em.Trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc  naâng cao söùc caïnh tranh haøng hoùa. Baøi 4 : CAÏNH TRANH TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA. Caâu 2 : Caïnh tranh coù nhöõng loaïi naøo? Phaân tích söï taùc ñoäng cuûa töøng loaïi caïnh tranh vaø laáy ví duï ñeå minh hoaï. -----------------Caâu 1 : Caïnh tranh laø gì? Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan. Caïnh tranh laø söï ganh ñua.… Vieäc laøm naøy luùc ñaàu coøn leû teû nhöng veà sau mang tính phoå bieán trong xaõ hoäi. saûn phaåm reû hôn. kinh doanh. muïc ñích cuûa caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù ôû nöôùc ta hieän nay. thöïc hieän chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.Nhaø nöôùc vaän duïng quy luaät giaù trò vaøo vieäc ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta ñoàng thôøi thoâng qua vieäc ban haønh vaø söû duïng phaùp luaät.

baùn haøng quoác caám. .dòch vuï hieän coù treân thò tröôøng hay coù theå ñöa ra thò tröôøng trong moät thôøi kì nhaát ñònh. Caâu 2 : Phaân tích tính khaùch quan vaø quan heä cung caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù . nhö giaûm thueá. Baøi 5 : CUNG . khoâng gian doái  coù lôïi cho baûn thaân vaø xaõ hoäi. nhaèm laäp laïi caân ñoái cung – caàu.Cung laø khoái löôïng haøng hoùa. luõ luït … Nhaø nöôùc caàn thoâng qua caùc chính saùch. .CAÀU TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA ---------Caâu 1 : Trình baøy caùc khaùi nieäm cung vaø caàu haøng hoaù. . giaûm thueá. . coù bieän phaùp maïnh.caàu . duøng thuû ñoaïn phi phaùp.Caàu laø khoái löôïng haøng hoùa. Theo em. toàn taïi vaø hoaït ñoäng moät caùch khaùch quan ñoäc laäp vôùi yù chí con ngöôøi.Tính khaùch quan cuûa quan heä cung caàu : trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa.Giuùp ngöôøi saûn xuaát naém baét ñöôïc thò tröôøng. Caâu 4 : Haõy laáy ví duï ñeå minh hoaï veà söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc khi treân thò tröôøng moái quan heä cung – caàu bò roái loaïn laøm aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa nhaân daân Thò tröôøng bò roái loaïn : Do nguyeân nhaân khaùch quan nhö naéng haïn.Coù cô sôû ñeå giaûi thích vì sao giaù caû treân thò tröôøng vaø giaù caû haøng hoaù trong saûn xuaát khoâng aên khôùp vôùi nhau. khaû naêng saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát xaùc ñònh. Caâu 3 : Phaân tích vai troø cuûa quan heä cung . moái quan heä naøy thöôøng xuyeân tieáp dieãn treân thò tröôøng .Vaän duïng caùc loaïi caïnh tranh theo höôùng tích cöïc.dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua trong moät thôøi kì töông öùng vôùi giaù caû vaø thu nhaäp xaùc ñònh. naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. cung vaø caàu thöôøng xuyeân taùc ñoäng vôùi nhau vaø laø hai boä phaän caáu thaønh moái quan heä cung – caàu . laøm haøng giaû. roái loaïn thò tröôøng  môû roäng thò tröôøng.Giuùp ngöôøi tieâu duøng löïa choïn haøng hoùa öng yù. trôï caáp voán. töông öùng vôùi giaù caû.Noäi dung cuûa quan heä cung –caàu : treân thò tröôøng quan heä naøy taùc ñoäng khaù phöùc taïp theo nhöõng chieàu höôùng vaø möùc ñoä khaùc nhau. . . Nhaø nöôùc caàn laøm gì ñeå phaùt huy vai troø vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh hieän nay ôû nöôùc ta? Haïn cheá vi phaïm phaùp luaät. treân thò tröôøng . … Do coù ngöôøi ñaàu cô tích tröõ haøng hoaù thì Nhaø nöôùc duøng phaùp luaät ñeå tröøng trò nhöõng keû ñaàu cô. Caâu 4 : Phaân tích nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh.

. Vieäc aùp duïng CNH vaøo caùc maët cuûa ñaát nöôùc ta goïi ñoù laø HÑH. 2.Do yeâu caàu phaûi xaây döïng cô sôû vaät chaát kyû thuaät cuûa CNXH b. vaø ngöôïc laïi. quaûn lyù thì söï CNH ñoù môùi thaät söï ñuùng nghóa vaø ñem laïi lôïi ích cho ñaát nöôùc.Do yeâu caàu phaûi ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu veà kinh teá... .Taùc duïng cuûa CNH – HÑH a. b..Ngöôøi tieâu duøng : giaûm nhu caàu mua caùc maët haøng khi cung nhoû hôn caàu vaø giaù caù cao.Taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån LLSX vaø taêng naêng suaát LÑ xaõ hoäi.Caâu 5 : Vaän duïng caùc tröôøng hôïp cuûa quan heä cung – caàu nhö theá naøo ñeå coù lôïi khi em laø ngöôøi saûn xuaát kinh doanh vaø khi laø ngöôøi ñi mua haøng. 2. Caâu 2 : Taïi sao CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. giaù baùn thaáp hôn giaù trò vaø ngöôïc laïi. 1. c. löu thoâng. CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH ôû nöôùc ta ñöôïc baét nguoàn töø tính taát yeáu khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn toaøn dieän coù yù nghóa quyeát ñònh cuûa CNH – HÑH : 1.. thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá. löu thoâng haøng hoaù.Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoaù neàn saûn xuaát XH treân cô sôû aùp duïng nhöõng thaønh töïu cuûa caùch maïng khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi. kyû thuaät coâng ngheä giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Taïi sao Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta laïi chuû tröông CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH.. vaø quaûn lyù töø lao ñoäng thuû coâng thoâ sô sang lao ñoäng tieán tieán hieän ñaïi nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao.. hieän ñaïi vaø hieäu quaû c. dòch vuï.Khaùi nieäm : CNH – HÑH laø chuyeån ñoåi cô baûn caùc hoaït ñoäng saûn xuaát...Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa quan heä saûn xuaát XHCN 3.Do yeâu caàu phaûi taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa CNXH.. giaûi quyeát vieäc laøm taêng thu nhaäp vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. do ñoù CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH.Ngöôøi saûn xuaát – kinh doanh : thu heïp saûn xuaát –kinh doanh maët haøng treân thò tröôøng khi cung lôùn hôn caàu. .Noäi dung : a.. dòch vuï. BAØI 6 : COÂNG NGHIEÄP HOAÙ – HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ------------------Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH ôû nöôùc ta.CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH laø vì : CNH laø bieán ñoåi cô baûn lao ñoäng thuû coâng thaønh lao ñoäng tieân tieán hieän ñaïi.Tính taát yeáu khaùch quan : a.. nhöng neáu döøng laïi ôû choå naøy thì CNH khoâng coù giaù trò maø chuùng ta phaûi aùp duïng CNH ñoù vaøo caùc ngaønh saûn xuaát. .Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù.

Taïo ra LLSX môùi laøm tieàn ñeà cho vieäc cuûng coá quan heä SX. quan heä kinh teá döïa treân moät hình thöùc sôû höõu veà TLSX nhaát ñònh. voán Nhaø nöôùc goùp phaàn vaøo caùc doanh nghieäp.Kinh teá Nhaø nöôùc : Laø thaønh phaàn kinh teá döïa treân sôû höõu Nhaø nöôùc veà TLSX nhö caùc oanh nghieäp Nhaø nöôùc.XHCN taêng cöôøng vai troø cuûa Nhaø nöôùc XHCN. taêng thu nhaäp * Naâng cao ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng vaø goùp phaàn giaûm caùc tieâu XH khaùc. quyeát taâm. taêng cöôøng moái quan heä lieân minh giöõa coâng nhaân. a.Taïo cô sôû vaät chaát kyû luaät cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû gaén vôùi chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.Xaây döïng cho baûn thaân ñoäng cô. phöông phaùp hoïc taäp goùp phaàn taïo nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao cho ñaát nöôùc. moät nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH b.Taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù môùi XHCN neàn vaên hoaù tieân ti61n ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.. -----------Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá Khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá laø : kieåu toå chöùc.Tính taát yeáu khaùch quan : Ñeå löïc löôïng saûn xuaát phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát. Caâu 3 : Trình baøy noäi dung vaø vai troø cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta.b. c. a. taøi nguyeân thieân nhieân..Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà söï caàn thieát khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn cuûa CNH – HÑH ñaát nöôùc.... neàn kinh teá nöôùc ta taát yeáu toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá. Neàn kinh teá naøy giöõ vai troø chuû ñaïo laø löïc löôïng vaät .Lôïi ích cuûa neàn KT nhieàu thaønh phaàn * Cho pheùp khai thaùc vaø phaùt huy caùc nguoàn voán vaø kinh nghieäm cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá * Taïo theâm nhieàu vieäc laøm nhôø ño öïgoùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá * Giaûm tæ leä thaát nghieäp . noâng daân trí thöùc. Caâu 3 : Laø moät coâng daân em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn vaøo söï nghieäp CNH – HÑH ôû nöôùc ta.. cuûng coá vaø taêng cöôøng quoác phoøng anh ninh. c..Bieát löïa choïn ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi khaû naêng ra söùc hoïc taäp naém baét kyû thuaät coâng ngheä ñeå sau khi ra tröôøng phuïc vuï tröïc tieáp söï nghieäp CNH – HÑH BAØI 7 : THÖÏC HIEÄN NEÀN KINH TEÁ NHIEÀU THAØNH PHAÀN VAØ TAÊNG CÖÔØNG VAI TROØ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ CUÛA NHAØ NÖÔÙC. d. Caâu 2 : Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa neàn kinh teá toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta... b. 1..

tieåu chuû coù vò trí raát quan troïng trong nhieàu ngaønh ngheà coù ñieàu kieän phaùt huy nhanh vaø hieäu quaû tieàm naêng veà voán. 2. 5. KT caù theå.Chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc : @ Chöùc naêng ñònh höôùng phaùt trieån neàn KT: Muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh.Kinh teá taäp theå :Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu taäp theå veà TLSX. daân chuû. Neàn KT naøy coù vai troø ñaùng keå trong vieäc phaùt trieån KT thò tröôøng. giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi LÑ...traät töï kó cöông cuûa neàn KT: Thoâng qua phaùp luaät ñöôïc ban haønh. coù trình ñoä quaûn lyù vaø trình ñoâ coâng ngheä cao ña daïng veà ñoái taùc… thu huùt nhieàu voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi.Kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi : Ñaây laø thaønh phaàn KT coù voán 100% cuûa nöôùc ngoaøi. Caâu 4 : Söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñaõ ñaët ra traùch nhieäm gì cho caùc em vôùi tö caùch laø moät coâng daân khi ñang hoïc vaø khi höôùng nghieäp Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh : * Vaän ñoäng boá meï vaø ngöôøi thaân trong gia ñình ñaàu tö voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát – kinh doanh trong caùc thaønh phaàn kinh teá. khaû naêng toå chöùc quaûn lyù 6. xaõ hoäi coâng baèng . caùc ngaønh ngheà vaø maët haøng maø khoâng bò phaùp luaät caám * Chuû ñoäng tìm kieám vieäc laøm ôû caùc ngaønh coù caùc thaønh phaàn kinh teá phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân sau khi toát nghieäp. söùc lao ñoäng. tieåu chuû : Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc tö höõu nhoû veà TLSX vaø lao ñoäng cuûa baûn thaân ngöôøi LÑ.caùc chuù kinh teá . Thaønh phaàn KT naøy coù quy moâ voán lôùn. coâng ngheä.Kinh teá tö baûn tö nhaân : Laø kieåu quan heä KT saûn xuaát kinh doanh döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà TLSX vaø döïa vaøo LÑ laøm thueâ.Kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc : Ñaây laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu hoãn hôïp veà voán giöõa KT Nhaø nöôùc vaø tö baûn tö nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc thoâng qua caùc hình thöùc lieân doanh. KT taäp theå cuøng vôùi KT Nhaø nöôùc hoïp thaønh neàn taûng cuûa cheá ñoä môùi XHCN 3.chaát quan troïng vaø laø coâng cuï ñeå Nhaø nöôùc ñònh höôùng vaø 9lieàu tieát vó moâ neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta hieän nay. ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo taêng tröôûng KT cuûa ñaát nöôùc. Daây laø thaønh phaàn KT coù tieàm naêng to lôùn veà voán. caùc coâng . tay ngheà cuûa töøng gia ñình cuûa töøng ngöôøi LÑ 4.Kinh teá caù theå.. * Quaûn lí vaø ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng ñaûm baûo cho neàn KT thò tröôøng maø nöôùc ta chuû tröông xaây döïng phaùt trieån ñuùng höôùng XHCN. vaên minh @ Vaïch haønh lang phaùp lí.Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc XHCN coù vai troø quaûn lí kinh teá chuû yeáu sau : * Quaûn lí tröïc tieáp caùc doanh nghieäp KT thuoäc khu vöïc KT NN vôùi tö caùch laø ngöôøi chuû sôû höõu.. Caâu 5 : Phaân tích vai troø chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lyù kinh teá maø Nhaø nöôùc söû duïng ñeå quaûn lyù neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay a.... b.

Caâu 7 : Em coù döï ñònh hoaït ñoäng trong thaønh phaàn kinh teá naøo? Taïi sao? ( Töï traû lôøi ) BAØI 8 : MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC SAÛN XUAÁT KINH DOANH -------------Caâu 1 : Theá naøo laø hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp? Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp? Laáy ví duï caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp ôû ñòa phöông maø em bieát ñeå minh hoaï.Phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù KT cuûa Nhaø nöôùc laø vì : ÔÛ nöôùc ta. khuyeán khích vaø thuùc ñaåy SX KD..Giaûi phaùp : * Ñoåi môùi coâng cuï keá hoaïch hoaù. ñeå phaùt trieån KT thò tröôøng coù hieäu quaû vaø ñuùng ñònh höôùng XHCN.Caên cöù vaøo : • Hình thöùc sôû höõu veà TLSX vaø theo ñoù laø caùc thaønh phaàn KT töông öùng • Chöùc naêng vaø nhieäm vuï maø doanh nghieäp thöïc hieän.. coù naêng löïc.) . * Taêng cöôøng löïc löôïng vaät chaát cuûa nhaø nöôùc ñeå ñieàu tieát thò tröôøng * Caûi caùch boä maùy haønh chính NN. @ Ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng : Kinh teá thò tröôøng coù 2 maët cuûa noù laø tích cöïc vaø haïn cheá.Ví duï : ( Töï cho. ñoøi hoûi phaûi coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc baèng löïc löôïng vaát chaát. khaéc phuïc nhöõng maët haïn cheá cuûa KT thò tröôøng.. @ Chöùc naêng coâng baèng xaõ hoäi : Nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng naøy thoâng qua caùc chính saùch phaân phoái thu nhaäp vaø caùc chính saùch xaõ hoäi khaùc nhaèn phaùt huy nhaân toá con ngöôøi .. 1. haát laø hoaït ñoäng SX_KD => Cô quan luaät phaùp caên cöù vaøo ñoù ñeå thöïc hieän. Caâu 6 : Taïi sao phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc? Theo em muoán taêng cöôøng caàn coù nhöõng giaûi phaùp naøo? a. 2. trong saïch vaø vöõng maïnh . kieåm tra vaø xöû lí vieäc thi haønh phaùp luaät. chính saùch vaø cô cheá kinh teá thích hôïp. chính saùch vaø cô cheá quaûn lí kinh teá theo höôùng: Ñoàng boä. coâng ngheä) 3.. trình ñoä kyû thuaät. thöïc hieän caùc chöùc naêng SX – KD trong taát caû caùc ngaønh KT cuûa neàn KT quoác daân. • Ñieàu kieän SX – KD (quy moâ. ñoàng thôøi ñeå phaùt huy vai troø tích cöïc. cheá ñoä coâng chöùc theo höôùng tinh goïn.daân döïa vaøo ñoù thöïc hieän caùc hoaït ñoäng. Nhaø nöôùc khoâng theå khoâng ñieàu tieát vaø quaûn lyù neàn KT b. phaùp luaät.Hình thöùc toå chöùc SX – KD laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ caùc oanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn KT.

Thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu KT theo höôùng CNH – HÑH.. dòch vuï ... b. thöïc hieän chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. laøm thay ñoåi quan heä cung caàu theo höôùng coù lôïi cho SX. a. 3..Tröïc tieáp SX haøng hoaù. thuùc ñaåy taêng tröôûng. taêng thu nhaäp.. caùc chæ tieâu KT töø lhaû naêng thaønh hieän thöïc sinh ñoäng.. oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân. taêng vieäc laøm. Nghieäp .Doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT coù voán nöôùc ngoaøi..Doanh nghieäp Nhaø nöôùc : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT Nhaø nöôùc.Goùp phaàn hình thaønh vaø phaùt trieån neàn KT thò tröôøng ñònh höôùng XHCN.Caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp 1.Doanh nghieäp taäp theå : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT taäp theå . 2...Vai troø cuûa caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD 1. naâng cao söùc maïnh caïnh tranh.. 4.Doanh nghieäp lieân doanh : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT tö baûn Nhaø nöôùc 5. 3.Caâu 2 : Phaân tích vai troø cuûa caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp. 2. bieán caùc caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc.Doanh nghieäp tö nhaân : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT caù theå – tieåu chuû vaø thaønh phaàn KT tö baûn tö nhaân.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful