Create by NVQ M TS CÔNG TH C TÍNH PHÂN THƯ NG G P. i bài t p tich phân, hôm i m t v i b t kì bài nh ư c d ng c a bài nh phương pháp gi i.

t ng k t quan tr ng:

giúp các b n h th ng l i các ki n th c v vi c gi nay mình xin g i tài li u v công th c tính tích phân. Khi toán nào thì vi c u tiên chúng ta nên làm là ph i xác toán ó. Vì ã xác nh ư c r i thì chúng ta m i quy t Bài vi t này cũng vì m c ích như th . Sau ây là m t s

I. D ng hàm s h u t dư i m u: dx . 1) D ng 1 = ∫ 2 ax + bx + c t g(x) = ax 2 + bx + c ∆ > 0 , g(x) = 0 có 2 nghi m phân bi t x1, x2, khi ó ta phân tích ax 2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2). x−x 1 dx 1 1 1 1 I= ∫ = ∫ ( x − x1 − x − x2 )dx = a( x1 − x2 ) ln x − x12 . a ( x − x1 )( x − x2 ) a ( x1 − x2 ) ương nhiên có r t nhi u sách ưa ra công th c trên, ây mình mu n nói không nên h c thu c lòng công th c, mà nên hi u t i sao l i có công th c thì t ng các b n s nh lâu hơn. Lí do nào mà có th phân 1 1 1 1 tích: = ( − ) ? Khi b n t t câu h i như th ng ( x − x1 )( x − x2 ) ( x1 − x2 ) x − x1 x − x2 hình thanh cách gi i toán. nghĩa v i vi c b n t o thói quen tư duy logic ∆ = 0 , g(x) = 0 có nghi m kép x0 ax 2 + bx + c = a(x – x0)2 1 dx −1 I= ∫ = + C. 2 a ( x − x0 ) a ( x − x0 )
∆ < 0 , g(x) = 0 vô nghi m thì phân tích: ax 2 + bx + c = a[(x + m)2 + n2]. 1 dx I= ∫ . n ây chúng ta i bi n s : x + m = ntant. a ( x + m )2 + n 2

1 (tan 2 t + 1)dt 1 t ∫ n2 (tan 2 t + 1) = an2 ∫ dt = an2 + C. a Cách t này có t n s s d ng khá cao nên các b n c n lưu ý. mx + n 2) D ng 2: I = ∫ 2 dx. ax + bx + c mx + n (ax 2 + bx + c)' q Bi n i như sau: 2 =p + 2 . 2 ax + bx + c ax + bx + c ax + bx + c (ax 2 + bx + c)' dx dx I = p∫ dx + q ∫ 2 = p ln ax 2 + bx + c + q ∫ 2 . 2 ax + bx + c ax + bx + c ax + bx + c dx tính ư c ∫ 2 ta tr v d ng 1. ax + bx + c

I=

Ph n

u h t mình, không nguôi hi v ng

Create by NVQ i m m u ch t c a bài toán là tìm ư c p và q. ý m (ax 2 + bx + c)' = 2ax + b 2ap = m, do ó s p = . R i ti p t c thêm 2a b t tìm ư c q. Tuy nhiên khi mà ax 2 + bx + c = 0 có 2 nghi m phân bi t x1, x2 thì chúng ta còn 1 cách gi i n a ó là phân tích mx + n 1 A B = ( + ) , tìm A, B b ng cách quy ng m u s , r i 2 ax + bx + c a x − x1 x − 2 ng nh t h s gi a mx + n và t s c a bi u th c m i, t c:

1 A B ( A + B) x − Ax2 − Bx1 ( )= + − A x 2 − B x1 = n a x − x1 x − x2 ax 2 + bx + c P ( x)dx . (B c c a P(x) ≤ 2). 3) D ng 3: I = ∫ ( x − α )(ax 2 + bx + c) t g(x) = ax 2 + bx + c ∆ > 0 , g(x) = 0 có 2 nghi m phân bi t x1, x2, phân P( x) A B C tích: = + + . Quy ng và ng nh t 2 ( x − α )(ax + bx + c) x − α x − x1 x − x2 h s tìm A, B, C (gi i phương trình 3 n A, B, C). ∆ = 0 , g(x) = 0 có nghi m kép x0 thì phân tích: P( x) A B C −b = + + (x0 ≠ ≠ α ). 2 2 ( x − α )(ax + bx + c) x − α x − x0 ( x − x0 ) 2a ∆ < 0 , g(x) = 0 không có nghi m, phân tích: P( x) A Bx + C = + 2 Quy ng và ng nh t h s 2 ( x − α )(ax + bx + c) x − α ax + bx + c tìm A, B, C II. D ng vô t
1) D ng

{

A+ B=m

∫ R ( x; ∫ R ( x;

n

ax + b ) dx

(bi u th c dư i d u tích phân theo bi n x,

và có ch a n ax + b ). t t = n ax + b t n = ax + b 2) D ng

nt n −1dt = adx . Chuy n tích phân theo bi n t.

ax 2 + bx + c ) dx .

Cách 1: t t = ax 2 + bx + c N u cách t này không thu n l i, t c chuy n tích phân sang bi n m i không tri t , v n còn bi n x thì ta ti p t c s ng d ng: Cách 2: N u phân tích

( px + q ) 2 + a 2
1)dt.

ax 2 + bx + c ư c v m t trong các d ng sau: −π π t px + q = atant ( <t < ) pdx = a(tan2t + 2 2

Ph n

u h t mình, không nguôi hi v ng

Create by NVQ

a cos t Th vào tích phân, chuy n sang bi n t.

( px + q ) 2 + a 2 = a 2 (tan 2 t + 1) = a

a 2 − ( px + q ) 2

t px + q = asint (ho c acost) v i

−π π ≤t ≤ 2 2

pdx = acostdt và a 2 − ( px + q ) 2 = a 2 (1 − sin 2 t ) = a cos t. Th vào tích phân, chuy n sang bi n t. a a ( px + q ) 2 − a 2 t px + q = (ho c ) v i cost (sint) ≠ 0. cos t sin t sin t 1 pdx = a ) = a tan t . dt và ( px + q ) 2 − a 2 = a 2 (1 − 2 cos t cos 2 t Th vào tích phân, chuy n sang bi n t. Th t ra cũng không quá nhi u công th c n u như chúng ta tinh ý: tư tư ng c a toàn b các cách t trên là làm bay m t căn, có nghĩa là t n làm sao cho bi u th c dư i d u căn th c là 1 d ng bình phương như tan2, sin2, hay cos2….^i^. III. D NG L NG GIÁC 1) M t s d ng thư ng g p: 2 2 ∫ cos xdx, ∫ sin xdx dùng công th c h b c (b c ch n thư ng hay h b c). 2 2 ∫ tan xdx, ∫ cot xdx thêm b t 1, Ví d : ∫ tan 2 xdx = ∫ (tan 2 x + 1 − 1)dx = ∫ (

1 − 1)dx = tan x − x + C . cos 2 x dx dx 2 x 2 x ∫ 1 − cos x , ∫ 1 + cos x ưa v cos 2 ,sin 2 (Dùng công th c h b c). dx x x 2 π 2 x ∫ 1 + sin x : phân tích 1 + sinx = (sin 2 + cos 2 ) = 2sin ( 2 + 4 ). dx x x 2 x π ∫ 1 − sin x : phân tích 1 – sinx = (sin 2 − cos 2 ) = 2sin( 2 − 4 ). V i các d ng ∫ sin(ax) sin(bx)dx, ∫ sin(ax) cos(bx)dx... thì dùng công th c

bi n tích thành t ng. 2) M t s d ng t bi t:

∫ sin

m

x cos n xdx (m, n ∈ Z )

m ch n, n l i bi n s t = sinx. m l , n ch n i bi n s t = cosx. m, n cùng l t cái nào b ng t cũng ư c Trư ng h p a d ng mà khó nh t c a d ng này có l là trư ng h p m, n ch n khi y i bi n s t = tanx (ho c t = cotx). N u cách t không thành công thì dùng các công th c bi n i lư ng giác phù h p.

Ph n

u h t mình, không nguôi hi v ng

Create by NVQ

∫ R(sin x, cos x)dx

t c R là hàm h u t theo sinx và cosx. i bi n s t = cosx. i bi n s t = sinx. i bi n s t = tanx (ho c

N u R (− sin x, cos x) = − R(sin x, cos x) thì N u R (sin x, − cos x) = − R(sin x, cos x) thì N u R (− sin x, − cos x) = R(sin x, cos x) thì cotx).

N u c ba cách trên không th c hi n ư c thì

x t t = tan . 2

3) Tích phân liên k t: Tư tư ng c a phương pháp là c ng tr các tích phân m t cách thich h p. Ví d bài yêu c u tính I thì ph i khéo ch n J và ngư c l i: sin xdx cos xdx I =∫ và J= ∫ sin x + cos x sin x + cos x 2 cos xdx sin 2 xdx Ho c I = ∫ và J= ∫ cos 2 x cos 2 x Gi i h phương trình: I – J và I + J tìm I và J. 4) Bi n i s theo c n tích phân:
a −a π −a

(2c n

i nhau) thì

t t = -x tt= π −x


a

(2 cân bù nhau) thì

π
2

−a


a

(2 c n ph nhau) thì

tt=

π
2

−x…

Các bài toán thu c d ng này thư ng là: ∫ ( x; R (sin x, cos x))dx IV. D ng tích phân t ng ph n: i v i các trư ng h p hàm s dư i dâu tích phân là 1 lo i hàm thì vũ khí l i h i nh t là bi n i s , nhưng n u bi u th c dư i dâu tích phân là hàm s h n t p, là s pha tr n gi a các lo i hàm thì công c m nh hơn có l là phương pháp tích phân t ng ph n: G m các d ng sau:

∫ P ( x )e
∫e
ax + b

ax + b
n

dx

t u = P(x), e

ax + b

dx = dv
n
n

∫ P( x) sin (ax + b)dx ∫ P( x) cos (ax + b)dx
n

t u = P(x), sin ( ax + b ) dx = dv t u = P(x), cos ( ax + b ) dx = dv t u = cos n (ax + b) , e ax +b dx = dv. D ng này chúng

cos n (ax + b)dx

ta ph i tích phân n + 1 l n. Nhìn thì nhi u nhưng cũng r t d nh , vì chúng theo 1 quy lu t: “Nh t log – nhì a – tam lư ng – t mũ”. H th ng nào trư c thì t nó là u.

Ph n

u h t mình, không nguôi hi v ng

Create by NVQ Trên ây ã t ng k t khá là y các d ng cơ b n, các b n làm th t nhi u bài t p thì s nhu n nhuy n r t nhanh. Chúc các b n h c t p th t t t! N u b n nào có chia s hay th c m c gì xin liên h : killuahthanh0@gmail.com ho c website: killuahthanh.co.cc

Ph n

u h t mình, không nguôi hi v ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful