CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01
BH theo TT số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA

ngày ............... tháng. ............... năm……….

………..….

GIẤY BÁO
BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE

Kính gửi:.............(1)..................................................................................................................................................................................
Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe):..................................................................................................................................................................
Địa chỉ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có chiếc xe:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Biển số: ............................................................................................................... Nhãn hiệu: ...............................................................................................................................
Loại xe: ................................................................................................................. Màu sơn: ...................................................................................................................................
Số máy: ................................................................................................................. Số khung: .................................................................................................................................
Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:
Chủ xe (chủ mới)..................................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân)...................................... cấp ngày .......... /.......... /................Nơi cấp………………
Kể từ ngày …….tháng………..năm ……………Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm
pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.
Vậy xin thông báo cho …………………(1)……………………………………………………được biết để
người mua xe làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe theo quy định.
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan))

(1): Tên cơ quan đăng ký

.. Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).............................. Địa chỉ (Address): .................... exchange................... CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE (Ký.. đóng dấu nếu là xe cơ quan) (Sinature......... cấp lại đăng ký...................................................... ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng..................................... Kích cỡ lốp: ............................................................................................ tháng .............. TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng..... /.......................mm. /................................................................................... ........................ m Tự trọng: ......................... huyện.................................cm3 Số máy (Engine N0): .................................................................... CHỦ XE (Owner’s full name) (Ký.......................... đổi lại đăng ký............ (2) ở Bộ ghi Cục trưởng................................................................................ kg............................. Kích thước thùng: ............................. ở tỉnh...... Màu sơn(color): ....................... ghi rõ họ tên) (1) ở Bộ ghi Trưởng phòng..................................... biển số Đăng ký sang tên................................................................................................................................................................. tại .. Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng..................................................................... ........ Cao ... Loại xe (Type): ................................... Đăng ký mới BIỂN SỐ MỚI: ............................................................ ...................................................................................................... (Ký......................... PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE: BIỂN SỐ CŨ: ............ ...... ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA...................... ......... ghi rõ họ tên) …(1)… (Ký tên và đóng dấu) ........ Rộng ........ năm ................ cấp ngày..... quận.......................................(2)................... kg..... biển số(Reason:issue.................................................... năm ... Trọng lượng kéo theo: ............................................... Năm sản xuất (Year of manufacture): ...............đứng ................................................... ở tỉnh.............................................................Hạnh phúc Mẫu số 02 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration) A................................................................................ THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP 1 2 3 4 ........................................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .................. Số khung(Chassis N0): ............... Dung tích(Capacity): .......................... Tải trọng: -Hàng hoá: ................ Nhãn hiệu (Brand): ....... write full name……) B.................................. number plates............................................ m............................... Lý Do:Cấp......................................... Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):.nằm ......................... di chuyển DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN) Nơi dán bản cà số máy Nơi dán bản cà số khung Kích thước bao: Dài ....................... xe máy/motorcar):............................ ngày (date)............................. ngày................................................... PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s) Tên chủ xe (Owner’s full name): ................................................. Đổi....................registation) ........ Loại tài sản (ô tô/car................................ ghi rõ họ tên................. .......................... .............................................................................................. tháng ......... Số chỗ: ngồi .................................................................... thị xã................................ m....... kg............................... Số loại(Model code): ............................................... TP.....Tự do ............................................................................... Điện thoại(phone number).............. mm Chiều dài cơ sở...............

............................................................................................................... CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC (Ký................................................................................................................................... 2..................... phải làm thủ tục sang tên..................................................................................BIỂN SỐ (Number Plate): .........................Tên chủ xe (Owner’s full name):..............................................cấp ngày ................................................................................. ......../ .......................Lý do sang tên.............................................năm ……........................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .............. thừa kế........................ di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car)..Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners).............................................................................................. ............... Số khung (Chassis No): .... Số máy (Engine No): .....................................Tự do ..................................... mua lại) (reason for transfer):.................................................................................................................................................................... 10......................................................................................................... ngày ................................. transfer) ...................... ................................ di chuyển (điều động hoặc cho................................................................................................................................................. ...................... 3..Địa chỉ (Address)………............ tặng.................... tháng ….................................................................................................................................tại................................................. 9............... Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật................... 4....................... 6................. .................Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle): Nhãn hiệu (Brand): ................................. ................... đóng dấu nếu là cơ quan) (2) (Ký...............................................................................Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records).... 5.............. đóng dấu) ....................................................... 1...................... ghi rõ họ tên) CHỦ XE (Ký........... điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer................Kèm theo giấy này có (attached documents) .......... tặng........................... ghi rõ họ tên. xem xét và làm thủ tục sang tên........................................ DI CHUYỂN (Certificate moving vehicle title transfer) XE (Vehicle): ................................................................................ donation.........………………………………………………………………………….................................................... Loại xe (Type): ............................................................ Số loại (Model code): ............ .....Địa chỉ (Address): ............... ghi rõ họ tên.......Hạnh phúc Mẫu số 03 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA Ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an GIẤY KHAI SANG TÊN................................... ..... di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán.......Số CMND(Identity Card N0): .. to move within 30 days of sale.... Màu sơn (Color): ................................…..........................................................................Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) …………………………………………………………………………........... 8............. .... 7............... cho.........................................................................................................................../...............................................

thị xã.. Tp ghi Phòng CSGT… ở huyện. ở Tỉnh. ở huyện. TP. TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện. ở tỉnh.(1) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS. thị xã. thị xã. TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện. Tp ghi Trưởng phòng. . (2) ở Bộ ghi Cục trưởng..

.............................. ngày cấp: …......................................Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”...................................................ngày cấp: / /2010: Số …:ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm..đến ngày…: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa 5...................0017) Phần cuống lưu tại cơ quan cấp 1 (số trang) 3.......................................................CÔNG AN TỈNH ………………………....... đến ngày (to the date of) / / .....…...... ghi rõ họ tên) 100 mm GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE ………………………..... Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng............................................./………................................................................. Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.......... . Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm 2..... cấp ngày….. .............../………….…................./…………............................./………............ 6... 100 mm Ghi chú: 1....................... /.......... PHÒNG CSGT Mẫu số 04 BH kèm theo TT số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an Họ tên người xin cấp: ............................…................................................... ........../........................./………................................................ Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB ................. .......... Người được cấp Cán bộ làm thủ tục cấp (Ký. Chữ số 10: là tháng........….................. Số Phù hiệu:..... 2010 Số (N0): ngày cấp(date of issue): / /2010 Có giá trị từ ngày (valid from the date of)............................/…………..... Từ ngày........................................ chữ số 2010 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát 4......../………........ chữ và số màu đen.......................................... 7.... ……………… Phù hiệu có giá trị từ ngày…........ 9 cm ......................................... Số:…. tại...../……….…...... PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT Control badge Biển số xe (N0Plate):........... ghi rõ họ tên) (Ký..........đến ngày…....................... 10 Địa chỉ:............................................

tái xuất Tờ khai phương tiện giao thông vận tải đường bộ tạm nhập.Thương mại đặc biệt tạm nhập. tháng cấp) CBCS làm thủ tục cấp phù hiệu (ký tên) Ghi chú . tháng tạm nhập Ngày.SỔ THEO DÕI Mẫu số 05 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an Xe ô tô khu kinh tế . tái xuất STT Tên chủ phương tiện Biển số xe Được phép tạm nhập. ngày. ngày. tháng tái xuất Phù hiệu kiểm soát (số. tái xuất (số. tháng cấp của cơ quan Hải quan) Ngày.

CHỦ XE (Owner’s full name) (Ký............... ở tỉnh............................................ Địa chỉ (Address): ...................................................................................................................................................... ở CA cấp huyện ghi CA quận................................. TP................................................................................. ........................................................ Số loại (Model code): .................... Màu sơn (color): ............................................... Điện thoại (phone number): ..................................................................................................................... Năm sản xuất (Year of manufacture): ................................................................................................................................... Thu hồi chứng nhận đăng ký................................................................................... cấp ngày.............................................................................................................................................. tháng ..................................... Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper): . .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................. Dung tích(Capacity): ....................................cm3 Số máy (Engine No): ................................................................................................................................................................................ ................................... biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký............................................................................................... Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông....... ngày (date) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. Số khung (Chassis No): .................................................................... năm ................................................................................................................................... Loại xe (Type): ....................................................................... Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký...........................................Tự do ..................... biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration) : ......................................................................... huyện.... Lý do thu hồi(Reson for rovoke): ................................................................................................... đóng dấu nếu là xe cơ quan) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ... Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport):............................................ thị xã......... /.............................................................................................. /............ tại .......Hạnh phúc Mẫu số 06 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ........................ ............................ ........................... biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration)................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... BIỂN SỐ XE Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio XE (vehicle): ………………………………… BIỂN SỐ (license plate): ……………………………………………… Tên chủ xe (Owner’s full name): : ..... (1) Ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS............................................................................................................................................. ghi rõ họ tên.................. .............................. Đề nghị (Proposal):(1) ................... Nhãn hiệu (Brand): .................................................................................................................. .......................................................................................................................................................

................................ Năm sản xuất (Year of manufacture): ...................... ..................... Điện thoại (phone number): .......... Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông ................................. (2) ..................... TP........ Loại xe (Type): ....................................................... (2) ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS............ Tp trực thuộc Trung ương ghi CA tỉnh.......... ......................................... đổi chủ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ............ Khi nhượng..... biển số xe của: (3) ……………………………………………… (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (7) ở Bộ ghi Cục trưởng...................... Đã thu lại biển số xe (license plate was revoked).................. (In case vehicle owner wants to sell the vehicle.................................................. Màu sơn(color): ....... cấp ngày..........Hạnh phúc Mẫu số 07 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ............................... TP..............................(1) ................. ở CA cấp huyện ghi CA quận....................... /............. thị xã............................................... Số loại (Model code): ....................................................... chứng nhận đăng ký xe (Registration Certificate) Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký..... ở tỉnh...... .... tại ......................…………… chứng nhận: Tên chủ xe (Owner’s full name):.................... ở tỉnh.......................................................................... Dung tích(Capacity): . thị xã....................... BIỂN SỐ XE Rovoked certificate of license plate registration XE (Vehicle): ………………………………… BIỂN SỐ (License plate): ……………………………………………… Theo đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký........ ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA quận..................................................................................................................................... (4)(5)(6) ở Bộ ghi Cục CSGT ĐB-ĐS..................... tháng .... TP.................... bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5) ……………………………………………………………..... ở Tỉnh...................... ......... Số khung (Chassis N0): ......... (3) Ghi tên chủ xe trong đăng ký xe.............. Địa chỉ (Address):............. biển số xe (Rovoked certificate of license plate registration): ................ thị xã................................................ ....................01 bản giao cho chủ phương tiện (one handed to the owner) ........ /.............. năm .....................01 bản lưu giữ tại cơ quan (one kept at the agency)(6) …………………………………………………………………………………………………….......... TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng................................ ................. huyện............... ngày (date) ............................ Tp trực thuộc TW ghi Phòng CSGT.......................cm3 Số máy (Engine N0): ........ Xe có đặc điểm dưới đây (vehicle of particular) Nhãn hiệu (Brand): .......................................................................Tự do ............................... đóng dấu ) (1) ở Bộ ghi Bộ Công an........................ ghi rõ họ tên................................................................................... Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):...................................................………………… ............................. biển số xe không có giá trị để đăng ký xe (Certificate of license plate registration......... come to vehicle managing agencise to withdram original documents to change the owner’s name) Giấy chứng nhận này lập thành 02 bản (This certificate is mede into two coipes) ................... huyện............. Đã thu hồi chứng nhận đăng ký........ huyện............................... ở tỉnh........................ đăng ký ngày (Date registration).......... license plate is not valid for vehicle registration)............ TP................................................................ ....... ở CA cấp huyện ghi CA quận.............................................................………………… đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên........................ …………… (7) …………… (Ký.........................................

Biển số đăng ký (N0Plate) Đăng ký lần đầu ngày: ........ TRƯỞNG CA QUẬN.......(6)...............................(5)... HUYỆN.... xe máy kích thước 100x70 mm được in trên nền giấy mầu xanh......... TP TRỰC THUỘC TỈNH Chứng nhận đăng ký xe mô tô....... towns and city levels directly under the province TÊN ĐỊA PHƯƠNG (6) CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG.. TP TRỰC THUỘC TỈNH (4) Railway and Road Traffic Police Department (5) HÀ NỘI The traffic police Division...... hoa văn hình Công an hiệu ..... CÔNG AN QUẬN............................ Mặt sau: 100 mm Số máy (Engine N0): Địa chỉ (Address): Số khung (Chassis N0): Nhãn hiệu (Brand): Loại xe (Type): Màu sơn (Color): Số người được phép chở: (Seat capacity) Nguồn gốc (resouce): Số loại: (Model code) Dung tích (Capacity) . Police Section of district.. THỊ XÃ... XE MÁY 1.. (4) ......... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG (1) BỘ CÔNG AN (2) Ministry of Public Security Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) (3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG............. . Mặt trước 100 mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ........ (2) ..... (3) ....... (1) .... ........... .......... HUYỆN.......... ngày (date) tháng 70mm Tên chủ xe (Owner’s full name): năm .... Date of first registration Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: Ở TRUNG ƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG CÔNG AN TỈNH... Motorbike Registration Certificate Số (Number): Mẫu số 08 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2.................... THỊ XÃ...........Mẫu số 08 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ.. XE MÁY 70mm Socialist Republic of Vietnam ......

.................... (3) .... xe máy kích thước 100x70 mm được in trên nền giấy mầu xanh......... TP TRỰC THUỘC TỈNH (4) Railway and Road Traffic Police Department (5) HÀ NỘI The traffic police Division............... TRƯỞNG CA QUẬN.... .... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG (1) BỘ CÔNG AN (2) Ministry of Public Security Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) (3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG.......(5)...... XE MÁY 70mm Socialist Republic of Vietnam .... (1) ..Mẫu số 08 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ....... CÔNG AN QUẬN.... ngày (date) tháng 70mm Tên chủ xe (Owner’s full name): năm .... TP TRỰC THUỘC TỈNH Chứng nhận đăng ký xe mô tô. Mặt sau: 100 mm Số máy (Engine N0): Địa chỉ (Address): Số khung (Chassis N0): Nhãn hiệu (Brand): Loại xe (Type): Màu sơn (Color): Số người được phép chở: (Seat capacity) Nguồn gốc (resouce): Số loại: (Model code) Dung tích (Capacity) ....... (4) .... . Mặt trước 100 mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ..... THỊ XÃ. Police Section of district........ HUYỆN....... towns and city levels directly under the province TÊN ĐỊA PHƯƠNG (6) CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG. Motorbike Registration Certificate Số (Number): Mẫu số 08 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2................... (2) ............ Biển số đăng ký (N0Plate) Đăng ký lần đầu ngày: .........................(6)........... XE MÁY 1....... HUYỆN.................. ............ hoa văn hình Công an hiệu .... THỊ XÃ........ Date of first registration Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: Ở TRUNG ƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG CÔNG AN TỈNH.

......CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ Mẫu số 09 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 1.............. ..... hoa văn hình Công an hiệu ....... ...(5)...Rộng(Width): m............................... ............. Car Registration Certificate Số (Number): Mẫu số 09 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2..... (3) ..Rộng(Width): m.. Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: Ở TRUNG ƯƠNG (1) (2) BỘ CÔNG AN Ministry of Public Security (3) (4) (5) (6) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS Railway and Road Traffic Police Department HÀ NỘI CỤC TRƯỞNG Ở ĐỊA PHƯƠNG CÔNG AN TỈNH.... Mặt trước 100 mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ 80mm Socialist Republic of Vietnam ...... (4) ......Cao(Height): m Overall dimension Kích thước thùng:.....................Cao(Height): m Tải trọng: Hàng hoá: kg.. 80mm 100 mm Tên chủ xe (Owner’s full name): năm năm Đăng ký lần đầu ngày: Date of first registration …………….(6)............... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division TÊN ĐỊA PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô kích thước 100x80 mm được in trên nền giấy mầu xanh. (2) ........... ....Dài(Length): m.. (1) ... số chỗ ngồi(Sit): đứng(Stand): nằm(Lie): Kích cỡ lốp trước/sau (Tire size): Biển số đăng ký (N0Plate) Đăng ký xe có giá trị đến ngày tháng Valid until date .................... ngày (date) tháng ......... Mặt sau: Số máy (Engine N0): Địa chỉ (Address): Số khung (Chassis N0): Nhãn hiệu (Brand): Số loại: (Model code) Loại xe (Type): Dung tích (Capacity): Màu sơn (Color): Chiều dài cơ sở (Wheel Formula): mm Năm sản xuất (Year of manufacture): Tự trọng (Empty weight): Kích thước bao:-Dài(Length): m....

.. sơmi rơmoóc kích thước 100x70 mm được in trên nền giấy mầu xanh. (1) .... .... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division TÊN ĐỊA PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG Chứng nhận đăng ký xe rơmoóc....Cao (Height): m Tải trọng: kg (Gross weight) Kích cỡ lốp trước/sau (Tire size): Đăng ký xe có giá trị đến ngày tháng năm Valid until date Biển số đăng ký .....Rộng (Width): m ....(6)................Dài (Length): m (Overall dimension) ..... ngày (date) tháng (N0Plate) ... SƠ MI RƠ MOÓC 1................... ......... (4) ......(5).... (3) ......................... Mặt trước: 100 mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC..Mẫu số 10 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC................... . 70mm Tên chủ xe (Owner’s full name): năm Đăng ký lần đầu ngày:…………… Date of first registration Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: (1) (2) Ở TRUNG ƯƠNG BỘ CÔNG AN Ministry of Public Security (3) (4) (5) (6) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS Railway and Road Traffic Police Department HÀ NỘI CỤC TRƯỞNG Ở ĐỊA PHƯƠNG CÔNG AN TỈNH......... SƠMI RƠ MOÓC Articulated vehicle Registration Certificate (Tractor + Semi-trailer) 70mm Socialist Republic of Vietnam ...... hoa văn hình Công an hiệu ..................... Số (Number): Mẫu số 10 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 1 2...... (2) ..........Mặt sau: 100 mm Số khung (Chassis N0): Địa chỉ (Address): Năm sản xuất (Year of manufacture): Nhãn hiệu (Brand): Màu sơn (Color): Số loại (Model code): Kích thước bao: ..........

. ở tỉnh.. (2 ) ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS. (3) ở Bộ ghi Cục trưởng.. (3) .. TP. TP... TP trực thuộc Trung ương ghi CA tỉnh..... TP trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông.........Mẫu số 11 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI 1.. ngày (date).. năm.. ở tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng. huyện... thị xã..Tự do ..... hoa văn hình Công an hiệu. phụ xe) Được phép đi từ(allowed to go from) Biển số( number plates) đến (to) .. huyện.... ở tỉnh... 70 mm 100 mm . 2. TP... thị xã.. Mặt sau: Mẫu số 11 BH kèm theo TT số 36/2010/TT-BCÁ Ngày 12 /10/2010 của Bộ Công an CHÚ Ý(Notice) Phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ ( Must obey the road traffic law) (1 ) ở Bộ ghi Bộ Công an.. Chứng nhận đăng ký xe tạm thời kích thước 100x70 mm được in trên nền mầu vàng...... ở CA cấp huyện ghi Công an quận.Hạnh phúc CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI 70 mm 100 mm ( Temporary vehicle registation) Số (Number): Tên chủ xe (Owner’s full name): Địa chỉ (Address): Nhãn hiệu (Brand): Số loại (Model code): Loại xe (Type): Màu sơn (color): Số máy (Engine No): Số khung (Chassis No): Số chỗ ngồi (Seat capacity): (cả lái.. ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận.... tháng .. Mặt trước ………… (1)………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………… (2) ………… Độc lập .

.............. in trên nền hoa văn hình Công an hiệu) 1... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division TÊN ĐỊA PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG 70 mm 100 mm ........... 70 mm 100 mm .... Mặt trước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist Republic of Vietnam (1) ........... ngày (date) Biển số đăng ký ... ................. XE MÁY Motorbike Registration Certificate Có giá trị sử dụng trong.................. ............................. CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ............(7)..) Số (Number): Mẫu số 13 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2.... (4) ..(7)...............) (Only validity in .Mẫu số 13 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ........ Mặt sau: Tên chủ xe (Owner’s full name): Số máy (Engine N0): Địa chỉ (Address): Số khung (Chassis N0): Nhãn hiệu (Brand): Loại xe (Type): Màu sơn (Color): Số người được phép chở: (Seat capacity) Số loại: (Model code) Dung tích: (Capacity) .. (3) .........(5)....(6)....... tháng năm .................................. (2) . XE MÁY Sử dụng trong khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ (nền màu trắng vân hồng.. ................ chữ màu đen....... (N0Plate) Đăng ký lần đầu ngày:......... Date of first registration Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: (1) (2) (3) (4) (5) (6) CÔNG AN TỈNH......

.............Cao(Height): m Tải trọng: Hàng hoá: kg. .................. chữ màu đen......(5). (2) ....... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division TÊN ĐỊA PHƯƠNG 80 mm 100 mm ...(7).. ngày (date) tháng .) (Only validity in .. năm năm Đăng ký lần đầu ngày: Date of first registration ……………………… Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: (1) (2) (3) (4) (5) Ở ĐỊA PHƯƠNG CÔNG AN TỈNH.........Cao(Height): m Overall dimension Kích thước thùng:........... (3) ............................ .. 80 mm 100 mm ............. số chỗ ngồi(Sit): đứng(Stand): nằm(Lie): Kích cỡ lốp trước/sau (tire size): Biển số đăng ký (N0Plate) Đăng ký xe có giá trị đến ngày tháng Valid until date .......... (4) ..... Mặt trước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist Republic of Vietnam (1) ....................(7) TÊN ĐỊA DANH CỦA KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT Mẫu số 14 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ Sử dụng trong khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ (nền màu trắng vân hồng........) Số (Number): Mẫu số 14 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2.....Rộng(Width): m..... CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ Car Registration Certificate (Có giá trị sử dụng trong. .. in trên nền hoa văn hình Công an hiệu) 1..........(6)........(7).. Mặt sau: Tên chủ xe (Owner’s full name): Số máy (Engine N0): Địa chỉ (Address): Số khung (Chassis N0): Nhãn hiệu (Brand): Số loại: (Model code) Loại xe (Type): Dung tích (Capacity): Màu sơn (Color): Chiều dài cơ sở (Wheel Formula): mm Năm sản xuất (Year of manufacture): Tự trọng (Empty weight): Kích thước bao:-Dài(Length): m..Rộng(Width): m......................Dài(Length): m.

..................... 70 mm 100 mm ......Cao (Height): m Tải trọng: kg (Gross weight) Kích cỡ lốp trước/sau (Tire size): Đăng ký xe có giá trị đến ngày tháng năm Valid until date Biển số đăng ký ... Đăng ký lần đầu ngày:…………………................... chữ màu đen.... SƠMI RƠMOÓC Sử dụng trong khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ (nền màu trắng vân hồng........ ............. (2) ......... Mặt sau: Tên chủ xe (Owner’s full name): Số khung (Chassis N0): Địa chỉ (Address): Năm sản xuất (Year of manufacture): Nhãn hiệu (Brand): Màu sơn (Color): Số loại (Model code) Kích thước bao: ... THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG Tên địa phương + Province’s Public security (Tên địa phương + city’s Public securtity) PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG (4) The traffic police Division (5) (6) TÊN ĐỊA PHƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG (7) TÊN KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT năm 70 mm 100 mm .........) Số (Number): Mẫu số 15 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an 2....Dài (Length): m (Overall dimension) ... ngày (date) tháng (N0Plate) .....(6) (7) TRƯỞNG PHÒNG TÊN ĐỊA DANH CỦA KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT Mẫu số 15 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ RƠMOÓC.... in trên nền hoa văn hình Công an hiệu) 1.............(7).....(7).......... ... CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ RƠMOÓC SƠMI RƠMOÓC Towed vehicle registration certificate (Trailer+Semi-trailer) Có giá trị sử dụng trong..(6). Date of first registration Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: (1) (2) (3) CÔNG AN TỈNH.............Rộng (Width): m . (3) ..... (4) ..............) (Only validity in .. .... Mặt trước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist Republic of Vietnam (1) ..................(5)......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful