MỤC LỤC

I. Đánh giá môi trường kinh doanh ở Việt Nam 1. Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học b, Yếu tố kinh tế c, Yếu tố chính trị- pháp luật d, Yếu tố văn hóa e, Yếu tố công nghệ f, Yếu tố địa lý 2. Các yếu tố vi mô a, Yếu tố khách hàng b, Yếu tố đối thủ cạnh tranh c, Yếu tố cung ứng sản xuất d, Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

II. Phân tích cụ thể về Beeline 1. Thị trường viễn thông ở Việt Nam hiện nay 2. Giới thiệu về Beeline 3. Các yếu tố môi trường vĩ mô 4. Các yếu tố môi trường vi mô 5. Phân tích mô hình SWOT

6. Các chiến lược Marketing cụ thể

I. Đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam 1) Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học Có nguồn gốc từ vùng đất hiện nằm ở phía nam Trung Quốc và miền bắc Việt Nam, người Việt đã tiến về phía nam trong tiến trình kéo dài hơn hai nghìn năm để chiếm lấy các vùng đất bờ biển phía đông bán đảo Đông Dương

Tổng dân số: ~ 86 triệu người (2010)

4% 15-64 tuổi: 65% trên 65 tuổi: 5. mang nặng tính tự cấp tự túc sang thành nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao.5% trong tháng 7. hầm Kim Liên…  Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển biến từ nền kinh tế hàng hoá kém phát triển.3% hàng tháng.6% dân số cả nước).6 tỷ USD. . dung lượng thị trường trong nước còn hạn chế.1 nam trên 100 nữ Tỷ lệ tăng dân số: 1. Hầu như không có đội ngũ nhà doanh nghiệp có tầm cỡ.• • • Tỷ số giới tính: 98. Thu nhập của người làm công ăn lương và nông dân thấp kém.12.2% (2009) Số dân sống ở khu vực thành thị: 25.1% Thu nhập bình quân đầu người: trên 1.Cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao: đại lộ Thăng Long. Yếu tố kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế: GDP 6 tháng đầu năm đạt 6.2% trong 3 tháng tới . giảm lãi suất mức tiền gửi hiện nay từ 11. không có khả năng cạnh tranh.5% xuống còn 10. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt 5. Các biểu hiện trên một mặt phản ánh trình độ thấp kém về dung lượng cung cầu hàng hoá và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. .Các ngân hàng đồng ý hạ lãi suất cho vay VND từ mức 14% xuống còn 12% . Nền kinh tế hàng hóa dựa trên cơ sở nền kinh tế tồn tại nhiều thành . cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trình độ cơ sở vật chất và công nghệ trong các doanh nghiệp lạc hậu. Do nền kinh tế nước ta có cơ cấu hạ tầng vật chất và hạ tầng xã hội thấp kém.6% b.8% Lạm phát đang được kiềm chế và được kiểm soát ở mức 0.6.1 – 0.4 tỷ USD. Mặt khác nó cũng tạo ra áp lực buộc chúng ta phải vượt qua thực trạng đó và đưa nền kinh tế phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. sức mua hàng hoá của xã hội và dân cư thấp nên nhu cầu tăng chậm.374.262 người (chiếm 29. Cơ cấu độ tuổi: 0-14 tuổi: 29.100 USD/năm (2010) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13.Lượng kiều hối đạt 3.

được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu và quyền thu nhập hợp pháp. lại nắm giữ các ngành. . + Các chủ thể kinh tế đều được hoạt động theo cơ chế tự chủ. . . . Tính hiện thực của vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước chỉ được khẳng định khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế khác. lĩnh vực then chốt và trọng yếu nên trở thành nhân tố kinh tế bảo đảm cho kinh tế hàng hoá của các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . mọi doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào cũng đều được tự do kinh doanh theo pháp luật. Tiếp cận đặc điểm này của kinh tế hàng hoá theo các khía cạnh sau : . . nhưng nhân tố gây hậu quả nặng nề nhất là sự nhận thức không đúng dẫn đến nôn nóng xoá bỏ nhanh các thành phần kinh tế.Vai trò quản lý của nhà nước.Sự ra đời nền kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa đã làm cho thị trường dân tộc hoạt động trong sự gắn bó với thị trường thế giới. nhân tố đảm bảo cho định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế hàng hoá : + Sự phát triển kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực.Đặc điểm này gắn liền với hai khía cạnh sau : + Nó đảm bảo cho mọi người.Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất. tăng trưởng kinh tế cao của nó.Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở” giữa nước ta với các nước trên thế giới. Nền kinh tế nhiều thành phần là nguồn lực tổng hợp về nhiều mặt.Nền kinh tế hàng hoá chịu tác động của sự thay đổi cơ cấu ngành theo hướng nền kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng. thích ứng với chiến lược thị trường “hướng ngoại”. kinh tế nhà nước với bản chất vốn có của nó.Nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất là cơ sở kinh tế gắn liền với sự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá. mặt .phần.Nền kinh tế hàng hoá theo cơ cấu “mở”. sức lao động và thế mạnh giữa các nước. hợp tác. cạnh tranh với nhau và đều bình đẳng trước pháp luật. . .Nền kinh tế hàng hoá với cơ cấu “mở” ra đời bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều về tài nguyên thiên nhiên.Thực trạng kinh tế hàng hoá ở nước ta kém phát triển là do nhiều nhân tố. . có khả năng đưa nền kinh tế vượt khỏi tình trạng thấp kém.Phát triển kinh tế hàng hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước.

. các chính sách kinh tế phù hợp hơn không những với các doanh nghiệp Việt Nam mà còn với cả doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào nước ta. tài chính. mang nặng tính chất tự cung tự cấp.Nền kinh tế mở sau khi nước ta gia nhập WTO. Nhân dân trong hệ thống chính trị. vừa là lực lượng hợp thành. tàn phá môi trường . Hệ thống chính trị hiện nay ra đời từ khi thiết lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.. + Nước ta do chịu ảnh hưởng lâu ngày cuả cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu .Hệ thống pháp luật ngày càng được sửa đổi phù hợp với nền kinh tế hiện nay .Một nền kinh tế hàng hoá kém phát triển. bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp công nhân và bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân.an ninh ổn định . gồm các cấu thành quyền lực chính trị sau: Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp. + Nền kinh tế hàng hoá giữa các nước . c.Cơ chế điều hành của nước ta hiện nay: chủ trương đường lối theo Đảng Cộng Sản Việt Nam Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền. thay mặt . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: là tổ chức trung tâm và là trụ cột của hệ thống chính trị. Mặt khác phải tạo ra môi trường và điều kiện cho sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế. tín dụng . khủng hoảng.. bao cấp. vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị XHCN.pháp luật . quyền lực của nhân dân. nhân dân lao động và của cả dân tộc.. Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Những khuyết tật này cần phải có sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. thực hiện ý chí. thực hiện các chính sách xã hội đảm bảo cho sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Yếu tố chính trị. chuyển sang một nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao đòi hỏi nhà nước phải sử dụng có hiệu quả các công cụ pháp luật.Tình hình chính trị. Nên vai trò quản lý của nhà nước ta là nhân tố đảm bảo cho định hướng XHCN của kinh tế hàng hoá. ngoài sự khác nhau về trình độ phát triển và sự phân phối lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp dân cư do kinh tế đem lại nhằm mục đích gì? có lợi cho ai? Còn có sự khác nhau không kém phần quan trọng là ở trình độ quản lý theo cơ chế thị trường của nhà nước. . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.khác nó không tránh khỏi những khuyết tật nhất định về mặt xã hội như : phá sản.. tiền tệ..

1959.Các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể nhân dân: Đây là những tổ chức đại diện cho lợi ích của các cộng đồng xã hội khác nhau tham gia vào hệ thống chính trị theo tôn chỉ. Hiến Pháp: Hiến pháp Việt Nam hiện nay được Quốc hội khóa VIII thông qua năm 1992 (bổ sung. vì nhân dân. Chế độ kinh tế. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhân dân trong hệ thống chính trị: Với tư cách là người sáng tạo lịch sử. mục đích. Hiến pháp năm 1992 bao gồm Lời nói đầu. Chính phủ. 7 chương và 147 điều quy định rõ Chế độ chính trị. Thủ đô. do nhân dân. Hội Cựu chiến binh. đoàn kết. 1980). Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc huy. Ở Việt Nam hiện có 5 tổ chức chính trị-xã hội gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. . Công đoàn. Sự ra đời của Hiến pháp 1992 là bước phát triển quan trọng trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Hiến Pháp năm 1992 là sự kế thừa và phát triển các bản Hiến Pháp trước đó (1946. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân. hình thành nên hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam.công nghệ. Sửa đổi Hiến pháp. Văn hóa-giáo dục. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. khẳng định mục tiêu XHCN. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức xã hội và các đoàn thể nhân dân khác. Quốc kỳ. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. khoa học. chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và thực hiện chức năng đối nội.nhân dân. đối ngoại. thực hiện chính sách bình đẳng. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. thể chế hóa những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới kinh tế. nhân dân là lực lượng quyết định trong quá trình biến đổi xã hội. Hiến pháp 1992 là văn bản pháp luật nền tảng và có giá trị cao nhất. Quốc ca. Hiến pháp chỉ rõ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Quốc khánh. Nhà nước là của nhân dân. tính chất của từng tổ chức. tương trợ giữa các dân tộc. Chủ tịch nước. thể chế hóa nền dân chủ XHCN và các quyền tự do của công dân. chính trị. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là những cơ quan do nhân dân bầu ra. Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và họ thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông qua Nhà nước. Quốc hội. đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. sửa đổi vào năm 2001 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X).

văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. kể cả vùng sâu vùng xa. nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.Văn hóa doanh nghiệp. sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ. trở thành các giá trị. chấp nhận. Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hoá: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát. Theo E. văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ.d. cũng như đang diễn ra trong hiện tại.Phương tiện truyền thông được phủ sóng khắp vùng miền. các quan niệm và tập quán. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.cái đó là văn hoá”. thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”. chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp ở nước ta còn có những hạn chế nhất định: Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới. qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi . giúp người dân tiếp cận được những kiến thức văn hóa mới nhất . yếu tố vàng của thành công: Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn.Trình độ văn hóa của người dân đang ngày càng nâng cao . Trước hết. Cũng như văn hoá nói chung. truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá.Luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc . Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp Nhìn nhận một cách tổng quát. truyền thống. Vậy văn hoá doanh nghiệp là gì? Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Yếu tố văn hóa . chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh .

còn các nước Tây Âu thì thành công của doanh nghiệp lại được dựa trên các yếu tố như khả năng quản lý các nguồn lực. phong kiến. Con người ta có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ từ tay không về văn hoá. Trước hết chúng ta phải có quan điểm cụ thể về vai trò của văn hoá doanh nghiệp. Do vậy. đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty họ còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó. . Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Mặt khác văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưởng của tàn dư đế quốc. để xây dựng văn hoá doanh nghiệp còn phải chú trọng tới những yếu tố khách quan. được thể hiện qua “Các nguyên tắc chỉ đạo để bảo vệ người tiêu dùng”. còn văn hoá doanh nghiệp thì phải bảo vệ cho mọi quyền lợi và lợi ích của cá nhân. tư liệu. Các doanh nghiệp khi xây dựng đều phải có nhận thức và niềm tin triệt để. chưa có cơ chế dùng người. bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá. lợi ích của người tiêu dùng. còn bị ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao cấp. chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo. có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao. Đó là việc tạo lập thị trường. năng suất làm việc. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mọi cải cách chỉ thực sự có tính thuyết phục khi nó tách ra khỏi lợi ích cá nhân.và hợp tác. Cũng theo ông Bảo. có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào. Sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá chỉ có nền tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. ngôn ngữ. lúc đó văn hoá sẽ xuất hiện. làm việc chưa có tính chuyên nghiệp. là quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. đặc biệt là ở các nước châu á thường được dựa trên mối quan hệ cá nhân của người lãnh đạo. tính năng động của nhân viên… Ngoài những yếu tố chủ quan. Do vậy. Theo ông Trần Hoàng Bảo (1 trong số 300 nhà doanh nghiệp trẻ) nhận xét: Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ là rất cao nếu như nó được xây dựng trên nền tảng văn hoá.

Hạt nhân văn hóa doanh nghiệp bao gồm triết lý. liên kết với nhau. Các hạt nhân văn hóa là kết quả của sự tác động qua lại giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau. các doanh nghiệp không thể duy trì văn hóa doanh nghiệp mình giống như những lãnh địa đóng kín của mà phải mở cửa và phát triển giao lưu về văn hóa. Biện pháp đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống định chế của doanh nghiệp. xây dựng các thể chế và thiết chế tập trung và dân chủ như: Đa dạng hoá các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có những biện pháp cụ thể. các tiêu chuẩn này có thể thay đổi khi không còn phù hợp hoặc hiệu quả thấp. Sau đó xây dựng các kênh thông tin. quyền hạn. nhiệm vụ. việc sáng tạo ra những tiêu chuẩn mới là cần thiết. Khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. .Xây dựng các tiêu chuẩn về văn hóa doanh nghiệp Để hình thành một nền văn hóa mạnh và có bản sắc riêng. Trong trường hợp như vậy. hầu hết các doanh nghiệp thường xây dựng cho mình những tiêu chuẩn về văn hóa và buộc mọi người khi vào làm việc cho doanh nghiệp phải tuân theo. phát triển và tự bảo vệ. Việc phát triển văn hóa giao lưu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp học tập. Để tồn tại trong môi trường kinh doanh phức tạp. các chuẩn mực làm việc và hệ giá trị. tiêu chuẩn hoá các chức năng. lựa chọn những khía cạnh tốt về văn hóa của các doanh nghiệp khác nhằm phát triển mạnh nền văn hóa của doanh nghiệp mình và ngược lại. . Tuy nhiên. Trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và quá trình cạnh tranh . xây dựng cơ chế kết hợp hài hoà các lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngôi nhà chung.Các hạt nhân văn hóa doanh nghiệp Đây là cơ sở để hình thành văn hóa doanh nghiệp. . phân tích các công việc. nền văn hóa doanh nghiệp xuất hiện.Phát triển văn hóa giao lưu của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường có xu hướng liên doanh. Văn hóa doanh nghiệp có tính đặc thù nên các hạt nhân văn hóa được hình thành cũng có tính chất riêng biệt. tự kiểm soát. là con thuyền vận mệnh của mọi người. niềm tin. đa văn hóa. bao gồm: Chính danh. các yêu cầu. Văn hóa của các tập đoàn đa quốc gia khác với văn hóa của các doanh nghiệp liên doanh hoặc văn hóa của doanh nghiệp gia đình.

. Những doanh nghiệp không có nền văn hóa mạnh khó có thể cạnh tranh cao trên thị trường. . để có nhãn hiệu Pepsi Cola nổi tiếng với màu xanh tươi trẻ. các tập đoàn phải có một nền văn hóa đủ mạnh. bí quyết được gia đình đúc rút được trong quá trình kinh doanh. Chẳng hạn.sản xuất loại đồ uống mang nhãn hiệu Pepsi Cola với biểu tượng thiếu âm và thiếu dương (biểu tượng của những người theo Phật giáo) để đến với khách hàng là những tín đồ của Phật giáo. Văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình. thường phải đối mặt với môi trường kinh doanh đa sắc tộc. Tập đoàn Pepsi phải chọn cách tiếp cận văn hóa phương Đông . Tuy nhiên. các tập đoàn phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. Đối thủ cạnh tranh của Pepsi Cola là Tập đoàn Coca Cola. kinh nghiệm. uy tín cũng như nghệ thuật kinh doanh đã chiến thắng Pepsi Cola trên thương trường mặc dù đồ uống Coca Cola chỉ được xếp thứ 7 trong số 12 loại đồ uống hàng đầu của nước Mỹ về chất lượng và đồ uống này đã bị người tiêu dùng châu Âu tẩy chay vào năm 1999. Tập đoàn phải chi tới 500 triệu USD và giá của nhãn hiệu Pepsi đã lên tới 55 tỷ USD. Nó trở thành một loại tài sản vô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản doanh nghiệp và là một trong những công cụ cạnh tranh khá sắc bén.Văn hóa tập đoàn đa quốc gia Các tập đoàn đa quốc gia có nhiều chi nhánh hoạt động ở nhiều nước trên thế giới. Để tăng cường sức mạnh và sự liên kết giữa các chi nhánh của các công ty đa quốc gia ở các nước khác nhau. đa quốc tịch và đa văn hóa. Để bảo hộ cho biểu tượng này. Hầu như tập đoàn đa quốc gia nào cũng có bản sắc văn hóa riêng của mình và đây được coi là một trong những điều kiện sống còn. Đồng thời. Các công ty đa quốc gia có mục đích kinh doanh chiến lược. một loại vũ khí cạnh tranh lợi hại. nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng và danh tiếng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường thế giới. Những kết quả này có thể coi là sản phẩm của quá trình vận động của văn hóa tập đoàn. trong gia đình. doanh nghiệp có thể tạo ra và tăng uy tín của mình trên thị trường thông qua việc xây dựng và phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh. Thông thường.Văn hóa doanh nghiệp gia đình Các doanh nghiệp gia đình được xem là một loại định chế độc đáo trong đó một gia đình là hạt nhân của doanh nghiệp. Tập đoàn này có nền văn hóa hùng mạnh và với những ưu thế về danh tiếng.quốc tế ngày càng gay gắt thì văn hóa doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phát triển. người chủ gia đình thường nắm được bí quyết về một . để đạt được những đỉnh cao của sự thành công đó. sự kế tục giữa các thế hệ và lòng trung thành với những triết lý kinh doanh.

dịch vụ có chất lượng cao hơn nhằm phát triển kinh doanh. mà còn làm cho năng lực phát triển sản phẩm và năng lực đoàn kết hiệp đồng tập thể của doanh nghiệp trở nên phồn vinh. . Chẳng hạn.Hơn 50% dân số đang dùng điện thoại di động.. Tuy vậy. các phát minh..Công nghệ thông tin ngày càng chứng tỏ bước phát triển phi thường. Doanh nghiệp này đang có triển vọng trở thành một trong những công ty đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Kỷ luật trong doanh nghiệp gia đình thường được đề cao vì họ vừa là người chủ sở hữu vừa là người sử dụng các tài sản của gia đình. . . doanh nghiệp sản xuất giày dép Biti’s (Việt Nam) là một biến thể của doanh nghiệp gia đình. Có thể nói.. Vì thế. các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra các sản phẩm mới. đồng thời làm này sinh các nhu . Doanh nghiệp này có một nền văn hóa mạnh và các thành viên của doanh nghiệp đều thấm nhuần được những giá trị và chuẩn mực của văn hóa doanh nghiệp. tăng thêm sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiêp. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới. Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh. nâng cao hiệu quả kinh doanh. kinh doanh và cả sự tiêu thụ. nó cũng mang lại cho doanh nghiệp nguy cơ tụt hậu. phần mềm ứng dụng.Hệ thống nghiên cứu công nghệ. Yếu tố công nghệ .Khi công nghệ phát triển. công nghệ vũ trụ. vật liệu mới.Nhà nước đang ngày càng chú trọng vào việc đầu tư Khoa học. các doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng các thành tựu của công nghệ để tạo ra sản phẩm. Văn hoá doanh nghiệp là nhằm tạo ra quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp mà không phải tạo ra tác dụng chỉ đạo.nghề nghiệp nào đó và dựa vào nghề nghiệp đó để thành lập doanh nghiệp gia đình. kĩ thuật mới.Số người dùng mạng Internet đã vượt ngưỡng 22 triệu.kĩ thuật cao như công nghệ biển. Các phát minh mới. Cách làm này của các doanh nghiệp không chỉ có tác dụng thúc đẩy cho doanh nghiệp mình thực hiện được phương thức kinh doanh "lấy con người làm trung tâm". e. nâng cao năng lực cạnh tranh. trực tiếp đến doanh nghiệp. thiết bị sản xuất. Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất.. văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng rất lớn tác động của phong cách lãnh đạo của người chủ gia đình. các bí quyết. .kĩ thuật đang được chú ý và ngày càng được cải tiến cho phù hợp với trình độ công nghệ kĩ thuật nước ngoài. giảm năng lực cạnh tranh nếu doanh nghiệp không đổi mới công nghệ kịp thời.

để thành công. nâng cao tính cạnh tranh. máy photo copy và máy tính làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ… Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng vô tận như: công nghệ sinh học. + Tốc độ. + Ảnh hưởng của công nghệ thông tin. dịch vụ. Nếu cách đây 30 năm máy vi tính chỉ là một công cụ dùng để tính toán thì ngày nay nó đã có đủ chức năng thay thế một con người làm việc hoàn toàn độc lập. Trước đây chúng ta sử dụng các máy ảnh chụp bằng phim thì hiện nay không còn hãng nào sản xuất phim cho máy ảnh. + Đầu tư của chính phủ. phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển. chưa đầy 10 năm hiện nay tốc độ bộ vi xử lý đã tăng với chip set thông dụng hiện nay là Core Dual tốc độ 2. Hiện nay Nhật vẫn là một nước có đầu tư vào nghiên cứu trên GDP lớn nhất thế giới. nghiên cứu vũ trụ…. công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp các khoảng cách về địa lý. các doanh nghiệp phải đưa yếu tố toàn cầu hóa trở thành một yếu tố vĩ mô tác động đến ngành. các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D ( Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận và vận dụng các co6ngnghe65 và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm. Ngày nay. công nghệ còn lạc hậu. Ở Việt nam. Ví dụ. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. chu kỳ của công nghệ. internet đến hoạt động kinh doanh. hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm. Nhật Bản đã khiến các nước trên thế giới phải thán phục với bước nhảy vọt về kinh tế trong đó chủ yếu là nhân tố con người và công nghệ mới. nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn. Việc kết hợp giữa các doanh nghiệp và chính phủ nhằm nghiên cứu đưa ra các công nghệ mới. Ngoài các yếu tố cơ bản trên. robot. sẽ có tác dụng tích cực đến nền kinh tế.. Một bộ máy tính mới tinh chỉ sau nửa năm đã trở nên lạc hậu với công nghệ và các phần mềm ứng dụng. Pen III. hiện nay khi nghiên cứu thị trường. vì thế chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi. vật liệu mới. doanh nghiệp vào công tác R&D: Trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. . tỷ lệ công nghệ lạc hậu: nếu trước đây các hãng sản xuất phải mất rất nhiều thời gian để tăng tốc độ bộ vi xử lý lên gấp đôi thì hiện nay tốc độ này chỉ mất khoảng 2-4 năm. Xuất phát từ các máy tính Pen II..phương tiện truyền tải.8 GB/s.cầu mới và làm triệt tiêu cá công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. Cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng của công nghệ.

thì trong khu vự c đã đạt được tốc độ bình quân là 6-9%.Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm .Tình hình ô nhiễm đang gia tăng nhanh chóng ♦ Ô nhiễm nguồn nước ♦ Ô nhiễm nguồn đất ♦ Ô nhiễm không khí Như chúng ta đã biết nền kinh tế thế giới là một thể thống nhất bao gồm các nền kinh tế khu vực và quốc gia rất đa dạng. có vùng biển chủ quyền rộng lớn và giàu tiềm năng. Nằm phía Đông của bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á. sức tiêu thụ ngày một tăng. Trong đó. Đặc biệt. Đồng thời tranh thủ tối đa nguồn vốn. . Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng. Theo trình độ phát triển của lý luận sản xuất và phân công lao động xã hội. nước đang phát triển và nước chậm phát triển. Yếu tố địa lý . dân số trẻ. Việt Nam nằm trong khu vực đang diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động nhất thế giới trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. Việt Nam là một nước đang phát triển. chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Singapore đã trở thành "4 con Rồng" Châu Á cũng đang có những chuyển động mới đáng kể trong phát triển kinh tế. Nhìn chung các nước ASEAN đang ngày càng chiếm vị trí cao hơn trong nền kinh tế của khu vực Châu Á . Đài Loan. Hàn Quốc. xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa thế mạnh của nước ta. kỹ thuật – công nghệ tiên tiến và hiện đại từ các nước trong khu vực. Hồng Kông.Nguồn tài nguyên phong phú .xã hội. nên đã trở thành một đầu mối giao thông quan trọng đi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và Châu Úc Đại Dương hoặc ngược lại. phát triển không đều. Với vị trí địa lý như trên và với thực trạng nền kinh tế của các nước trong khu vực đã và đang tạo ra cho Việt Nam nhưng lợi thế quan trọng và cơ hội lớn trong việc hợp tác và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về phát triển kinh tế.Thái Bình Dương cũng như của thế giới. Mặc dù bị tụt hậu do chiến tranh nhưng VN giờ đây là một trong những nơi dễ tiếp cận nhất để mở rộng kinh doanh ở châu Á. có thể phân các nước trên thế giới thành các nhóm: nước phát triển. Với vị trí địa lý : Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Như tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của thế giới là 3-5%.f. ở ngã tư nơi gặp gỡ của những luồng gió xuất phát từ các trung tâm lớn bao quanh.

Con người luôn có thái độ hợp tác chân thành và muốn làm bạn với tất cả các nước.. Và nước ta là một nước đang phát triển đông dân. tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau. xây dựng. trường học. Trong số 11 nước Đông Nam Á. chất lượng nguồn nhân lực. phù hợp với tiềm năng. nhằm đưa giáo dục đại học Việt Nam vươn lên vị thế mới. 2. nhất là trên các lĩnh vực mà các nước bạn có thế mạnh và VN có nhu cầu như giao thông... sân bay. mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại. việc sử dụng cũng chưa thật hợp lý. đổi mới tài chính giáo dục đại học. Trong thời gian qua. góp phần cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh. Để thu hút được nhiều vốn đầu tư.Các mối quan hệ hợp tác này cùng có lợi. đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ. y tế.Và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư. hải cảng và các lĩnh vực khác.. nâng cao mức độ thuận lợi trong kinh doanh và thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông Á . sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. VN được coi là nước có môi trường đầu tư thuận lợi nhất ở khía cạnh ổn định chính trị và xã hội. lợi thế của mỗi nước. Với những thế mạnh về nhân lực và chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin. hợp lý tạo điều kiện cho các nước có nền giáo dục tiên tiến tham gia và hỗ trợ VN thực hiện đổi mới giáo dục đại học trong các lĩnh vực quản trị đại học. đồng thời là đối tượng đầu tư của Tư bản nước ngoài. Mặt khác nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các công ty phần mềm trên thế giới muốn tìm kiếm nguồn lực ở bên ngoài. Các yếu tố vi mô . Đây là những nguồn lực bên trong để phát triển kinh tế. VN có nhiều thay đổi về môi trường pháp lý. đó là nhờ yếu tố con người. trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ rộng lớn nên đã là tiền đề và yếu tố kích thích thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. hóa chất.Đáng chú ý là thị trường bán lẻ ở VN tăng trưởng tới 30% mỗi năm trong hơn một thập niên qua và tiếng tăm toàn cầu của Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đó là điều cơ bản và then chốt để rạo niềm tin hợp tác với nước ta.Thái Bình Dương. Và với môi trường thông thoáng. VN đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng bằng việc mở rộng phạm vi tài sản có thể sử dụng để thế chấp. trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế lớn nhưng chưa được khai thác hoặc mới khai thác ở mức độ thấp.

Mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu Khi gia nhập WTO. các thành viên WTO cũng đã và đang đưa ra nhiều cam kết về cắt giảm trợ cấp. Do điều kiện tự nhiên và chi phí lao động rẻ. mọi hạn chế định lượng đối với mặt hàng dệt may được xoá bỏ từ ngày 1/1/2005. Gia nhập WTO sẽ giúp chúng ta có được một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch hơn. Yếu tố khách hàng b. Yếu tố cung ứng sản xuất d. từ đó mang lại cơ hội mới cho những nước xuất khẩu nông sản như Việt Nam. Việc nước ta gia nhập WTO sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế. b. Gia nhập WTO. có sức hấp dẫn hơn đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Sau hơn 10 năm. Việt Nam bắt đầu tiến hành phiên đàm phán gia nhập WTO đầu tiên. Việt Nam đã trải qua 11 phiên đàm phán đa phương (trong đó có một phiên trù bị) và hàng trăm cuộc đàm phán song phương với sự tham gia của tất cả các bộ. Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3. Cơ hội và thách thức đối với cách doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào tháng 1-1995 và được công nhận là quan sát viên của tổ chức này. Gia nhập WTO cũng là thông điệp hết sức rõ ràng về quyết . Đối với thương mại hàng nông sản. Nước ta phấn đấu sớm gia nhập WTO xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế của chính chúng ta. Hàng hoá của nước ta vì vậy sẽ có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơn trong việc thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Việt Nam sẽ được hưởng lợi ích này nếu có mối quan hệ thương mại "như thế nào đó" đối với các nước thành viên WTO. chứ không phải từ sức ép bên ngoài a. Chẳng hạn. Đây là hai ngành được WTO rất quan tâm và đã đề ra nhiều biện pháp để xoá bỏ dần các rào cản thương mại. theo nguyên tắc tối huệ quốc. theo Hiệp định Dệt may của WTO (ATC). đặc biệt là trong ngành nông nghiệp và dệt may. Việt Nam có lợi thế trong một số ngành. giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi thuế quan. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Yếu tố đối thủ cạnh tranh c. xã hội nói chung và cuộc sống của mỗi người nông dân nói riêng. Tháng 7-1998. nước ta sẽ được tiếp cận mức độ tự do hoá này mà không phải đàm phán hiệp định thương mại song phương với từng nước. ngành.a.

Sức ép cạnh tranh Giảm thuế. nhất là những doanh nghiệp đã quen với "bầu vú bao cấp" của . mở cửa thị trường dịch vụ… sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. các doanh nghiệp trong nước bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. Trước sức ép cạnh tranh. cắt giảm hàng rào phi thuế quan. Thực tiễn cho thấy.tâm cải cách của nước ta. d.Thách thức của việc gia nhập WTO Bên cạnh cơ hội. Đó là: . nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế. cắt giảm hàng rào phi thuế quan. e. việc gia nhập WTO cùng tạo ra một số thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. bởi nước ta là nước nhỏ. sau này nhiều nỗ lực của WTO. sẽ phải vươn lên để tự hoàn thiện mình. mở cửa thị trường dịch vụ sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. qua đó có thêm công cụ để đấu tranh với các nước lớn. Nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế Giảm thuế. c. đảm bảo sự bình đẳng trong thương mại quốc tế. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. chống bán phá giá… Tranh thủ thương mại là điều khó khăn mà phần thua thiệt thường rơi về phía nước ta. loại bỏ trợ cấp. tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào làm ăn tại Việt Nam. Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Môi trường thương mại quốc tế. các doanh nghiệp của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại. cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO hoạt động khá hiệu quả và nhiều nước đang phát triển đã thu được lợi ích từ việc sử dụng cơ chế này. cơ hội tiếp cận thị trường của các thành viên WTO khác một cách bình đẳng và minh bạch theo hướng đúng chuẩn mực của WTO. đã trở lên thông thoáng hơn. Ngoài ra. cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên. giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các yếu tố đầu vào với chi phí hợp lý hơn. Ngoài ra. Gia nhập WTO sẽ giúp ta sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này. trong đó có cả những rào cản trá hình núp bóng các công cụ được WTO cho phép như chống trợ cấp. khi tiến ra thị trường quốc tế. từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh không những ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

một ngành sản xuất không hiệu quả có thể sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác có hiệu quả hơn. Riêng đối với khu vực nông nghiệp. cũng cần củng cố và tăng cường các giải pháp an sinh xã hội để khôi phục những khó khăn ngắn hạn.thương mại. Đây là thách thức hết sức to lớn. -Thách thức của việc hoàn thiện thể chế và cải cách nền hành chính quốc gia.Nhà nước. Đây là thách thức to lớn đối với mọi nền hành chính quốc gia. trong đó có cả những rủi ro về mặt xã hội. việc gia nhập WTO có thể sẽ mang lại khó khăn nhiều hơn bởi chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp khó có thể diễn ra trong một sớm. Dù không gia nhập WTO thì thách thức này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Trước hết. Chúng ta chỉ có thể vượt qua được thách thức này nếu có chính sách đúng đắn nhằm tăng cường hơn nữa tính năng động và khả năng thích ứng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. những cam kết mở cửa thị trường của ta là cam kết theo lộ trình nên tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sẽ còn tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên. một chiều. là chặng đường mà mọi quốc gia đều phải đi qua trên con đường hướng tới hiệu quả và phồn vinh. coi trọng doanh nghiệp và doanh nhân hơn nữa. nền hành chính quốc gia chắc chắn sẽ phải có sự thay đổi theo hướng công khai hơn và hiệu quả hơn. các doanh nghiệp sẽ không có cách nào khác là chủ động và sẵn sàng đối diện với thách thức này bởi đó là hệ quả tất yếu của sự phát triển. Một trong những nguyên tắc chủ đạo của WTO là minh bạch hoá. Sau đó. Cuối cùng. Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm khi gia nhập WTO. Quá trình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. . phải liên tục hoàn thiện các quy định về cạnh tranh để đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng khi hội nhập. phải liên tục hoàn thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. khắc phục "sức ỳ" của tư duy và khắc . yếu tố quyết định sự thành bại của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bố trí lại nguồn lực. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến kinh tế .Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơ cấu và bố trí lại nguồn lực. Đó phải là một nền hành chính vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và doanh nhân. Bên cạnh đó. Khi gia nhập WTO. Chính phủ luôn lưu tâm đến yếu tố này trong đàm phán gia nhập WTO và hy vọng kết quả đàm phán cuối cùng sẽ là một kết quả chấp nhận được đối với lĩnh vực nông nghiệp. Dưới sức ép của cạnh tranh.

có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Các địa phương cũng đang khẩn trương. đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại . chúng ta đã tập trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh để hướng vào xuất khẩu như nâng cao chất lượng và giá trị chế biến của các mặt hàng nông. Đồng thời. Nếu không tạo ra được một nền hành chính như vậy. chúng ta cũng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động thực hiện các hiệp định của WTO như Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu (IL). có đối chiếu với quy định của WTO và cam kết của nước ta. hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. có kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán quốc tế. Hiệp định về các biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại (TRIMs). để tận dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán trong tương lai của tổ chức này. Từ những cơ hội cũng như thách thức đó. tạo dựng môi trường cạnh tranh năng động và cải cách có hiệu quả nền hành chính quốc gia. điều chỉnh các quy định. ta đã từng bước xây dựng được đội ngũ này. đầu tư công nghệ và quản lý để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may. chúng ta cũng cần phải có một đội ngũ cán bộ thông thạo qui định và luật lệ của WTO. nhưng vẫn còn thiếu. lâm. Về chuẩn bị điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ thành viên.Thách thức về nguồn nhân lực Để quản lý một cách nhất quán toàn bộ tiến trình hội nhập. vô trách nhiệm. Thông qua đàm phán gia nhập. hiện nay Việt Nam đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị gia nhập WTO. sẽ không thể tận dụng được các cơ hội do việc gia nhập WTO đem lại. Ngoài ra. thuỷ sản. thời gian qua Quốc hội và các cơ quan Chính phủ đã khẩn trương đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật. Nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ.đầu tư để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản của Nhà nước và cam kết quốc tế. nghiêm túc tiến hành rà soát. khuyến khích các ngành hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. . Bộ Tư pháp đang tiếp tục hướng dẫn các tỉnh rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. có tiềm . bên cạnh quyết tâm về mặt chủ trương. thách thức này sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn rất khó khắc phục. Đây cũng là một thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm điều hành một nền kinh tế mở. da giày….phục mọi biểu hiện trì trệ. Quá trình rà soát văn bản pháp luật đã tiến hành ở Trung ương. Hiệp định về kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)… Để nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

tin học… Đồng thời. vượt qua những thách thức rất lớn. tiến vững chắc. nhất định đất Việt Nam sẽ tiến nhanh. VinaPhone và Viettel. củng cố vị thế trên thị trường nội địa. Sớm gia nhập WTO. các chuyên gia viễn thông dự báo. thị trường thời gian tới sẽ bước sang một giai đoạn mới: giữ thuê bao quan trọng hơn là phát triển thuê bao mới. xã hội. nên tiếp tục củng cố hệ thống cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài và gắn kết hoạt động của các cơ quan này với các doanh nghiệp. nước ta đang tập trung xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. lượng phát triển thuê bao thực mới năm 2010 của 3 mạng đã là gần 20 triệu. củng cố hệ thống tiêu chuẩn về kỹ thuật. Số lượng khách hàng còn lại không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của các mạng di động. Và . khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài để tạo thế lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế. toàn Đảng. Đấy là chưa kể đến kế hoạch phát triển của Vietnamobile và Beeline. tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Thị trường viễn thông hiện nay Theo kế hoạch kinh doanh của 3 mạng di động lớn là MobiFone. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Kiện toàn. Cũng chính bởi lý do này. Ngoài ra. bồi dưỡng để giúp các doanh nghiệp làm quen và ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để đối phó với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. phát huy cao độ nội lực. vệ sinh kiểm dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp các thông tin và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế… Thực tế hầu hết các nước gia nhập WTO đều có nền kinh tế phát triển nhanh.năng phát triển như điện tử. hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế. toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm phấn đấu. Nắm bắt thời cơ. hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường công tác đào tạo. tiến mạnh. II/ Mạng viễn thông Beeline 1. tìm hiểu thị trường. chủ động tạo bước chuyển biến mới về phát triển kinh tế. Nhằm nâng cao năng lực đối phó với thách thức.

theo hãng nghiên cứu thị trường hàng . Theo đánh giá của giới chuyên môn. Một đại diện của MobiFone cũng thừa nhận: "Chỉ cần không chú tâm. Giới thiệu Beeline 1. 2. Hiện giờ. khuyến mại. MobiFone sẽ mất vị trí dẫn đầu về chất lượng và chăm sóc khách hàng. số lượng khách hàng dùng 2 sim đồng thời rất lớn và nếu mạng di động nào bị đánh giá là tụt hạng về chất lượng hoặc kém hơn các mạng khác thì sẽ bị người sử dụng đổi sim ngay lập tức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu chỉ cần có sơ sẩy chút ít.sơ lược về beeline thế giới: . xử lý khiếu nại… Điều này sẽ rất khó khăn cho tất cả các mạng di động nhưng sẽ là một tín hiệu tốt đối với người dùng di động Việt Nam". Chúng tôi cũng ý thức được điều này nên vẫn không ngừng củng cố việc đầu tư nâng cấp cho mạng lưới.trong cuộc chạy đua này. Chuyên gia về viễn thông này cũng nhận định: "Cuộc chạy đua về chất lượng giờ không chỉ là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định mà là đáp ứng ở mức tốt nhất và không được mắc lỗi khi thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng. chất lượng dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng sẽ là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi nhà mạng. Lý do là về các chỉ tiêu kỹ thuật. chất lượng và các chính sách chăm sóc khách hàng".Trên thế giới Beeline là một thương hiệu mạng viễn thông di động lớn hoạt động tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Âu và Trung Á với hơn 63 triệu thuê bao thực. Đây chính là thách thức lớn mà các mạng di động phải đương đầu trong năm 2010 khi mà thị trường đang tiến tới điểm bão hòa. năm 2010 sẽ là một năm khó khăn của MobiFone trong việc duy trì vị trí số 1 về chất lượng trong nhiều năm liên tục. dù vẫn nhỉnh hơn các mạng khác nhưng các chỉ tiêu của MobiFone đã gần đạt đến mức tới hạn và không thể tăng thêm. các mạng khác cũng có thể có chỉ tiêu bằng thậm chí cao hơn MobiFone trong kết quả đo kiểm. Năm 2009.

thu nhập dân cư ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng cao. .Yếu tố văn hóa – xã hội: Gần các dịp lễ.4% thị phần. nhà cung ứng dịch vụ viễn thông có xu hướng khuyến mại. + Phấn đấu đến cuối năm 2009 sẽ đạt từ 2. hoạt động: . .khẩu hiệu "Live on the bright side” và gói cước “vô địch rẻ” mang tên “Big Zero" với cách tính cước “độc nhất vô nhị”: tính giá không đồng (0 VND) sau phút đầu tiên cho tất cả các cuộc gọi nội mạng.Không ngừng nâng cấp chất lượng phục vụ.9 tỷ USD. Các yếu tố môi trường vĩ mô .tiếp sau đó tháng 3/2010 gây sock trên thị trường viễn thông với gói cước ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay “ big and cool” 3. .tháng 7/2009 chính thức ra mắt mạng di động Quốc tế Beeline Việt Nam và . và dự kiến năm 2010 sẽ phủ sóng ra toàn quốc. .Mục tiêu dài hạn: Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động và phát triển với tiêu chuẩn quốc tế.đầu thế giới Millward Brown Optimor thì thương hiệu “Beeline” nằm trong top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh và top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông với giá khoảng 8. . Beeline sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều dịch vụ mới .Tầm nhìn : Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu thế giới tại Việt Nam c. giảm giá cước kích thích việc sử dụng dịch vụ của khách hàng. b.đem lại niềm vui cho mọi khách hàng.là sự liên doanh quốc tế đầu tiên giữa Công ty cổ phần Viễn thông di Động Toàn cầu (Gtel Mobile) với tập đoàn Vimpelcom (Nga) và GTel (Việt Nam)) a.Mục tiêu ngắn hạn: + Trong thời gian tới. giúp họ luôn cảm nhận được sự tự do giao tiếp ở mọi lúc. tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên và đối tác kinh doanh.mọi nơi. Tết truyền thống ở Việt Nam. 2.Yếu tố kinh tế: Ở Việt Nam hiện nay dân số đang không ngừng phát triển.sơ lược về beeline việt nam: . không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. mục tiêu và tầm nhìn: .chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất cho mọi đối tượng khách hàng. sứ mệnh: . .

Sự phân bố dân cư ở từng vùng địa lý cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp. .Vinaphone.. mức độ thâm nhập mạng di động mới ở mức trung bình. Trung Quốc. thị trường di động gần như yên phận với sự thống trị của 3 đại gia Mobifone. Thị trường viễn thông Việt Nam vẫn là một cơ hội kinh doanh tốt. Vinaphone và Viettel. Trong thời gian gần đây cùng với sự trầm lắng của S-fone và sự rút lui của HT Mobile.Bước vào thị trường mạng di động Việt Nam.EVN Telecom. Yếu tố thị trường .Beeline phải đối mặt với 7 nhà khai thác Mobifone. giúp nâng cao trình độ kĩ thuật của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp .Yếu tố công nghệ: Ngành khoa học – công nghệ ở Việt Nam đang phát triển.S-Fone. 4. đặc biệt là trong tình hinh suy . có đường biên giới tiếp giáp với Lào. thành thị. đồng thời cũng là một thử thách thú vị đối với GTel Mobile và thương hiệu BeelineVN. Yếu tố khí hậu ở Việt Nam cùng sự chênh lệch về địa hình từng vùng: nông thôn. Các yếu tố môi trường vi mô a. luôn luôn đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.Vietnamobile và công ty ảo của công ty CP Ðông Dương (nhưng chưa di vào hoạt đông) khiến cho thị trường di động Việt Nam ngày càng trở nên "nóng bỏng" hơn.Yếu tố địa lý: Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Các đại gia này có vẻ như cũng hài lòng với vị thế hiện tại cùng nhau chia sẻ thị phần nên hoạt động marketing trông có vẻ cũng yên phận theo. miền núi đôi khi cũng tạo sự khác biệt trong việc phân bố mạng lưới. Tại Việt Nam. nhưng con số này không phải là quá quan trọng. đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động phải thực sự chuyên nghiệp.Việt Nam vẫn là thị trường nhiều tiềm năng mặc dù mật độ sử dụng điện thoại di động đã lên đến 55%. Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới viễn thông sang các nước trong khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyên môn hoá. mới khiến cuộc chơi thú vị hơn. vì chính nhờ sự cạnh tranh như vậy.Viettel.

cao đẳng… trên cả nước + Với gói cước sinh viên Q-Student.054 tỷ đồng. b. trung cấp… để tặng sim di động miễn phí cho sinh viên_ Nhân dịp năm học mới. . + Gần đây MobiFone vừa tạo ra một cú sốc cực lớn trên thị trường với việc cho phép khách hàng gọi miễn phí "quên ngày tháng" gần như chính sách của gói cước BigZero mà Beeline đang áp dụng.000 đồng (trước là 100.000 tỷ đồng trên doanh thu 60.Vị thế: Tính đến cuối năm 2009 Mobilefone đang có 35 triệu thuê bao. b/Viettel: . Cụ thể là các cuộc gọi 10 phút chỉ bị tính tiền một phút trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 cho ðến hết năm 2009 (đối với tất cả các thuê bao di động tại Hà Nội (cả Hà Nội cũ và Hà Tây)) + Về các trường đại học.thoái kinh tế. Đối thủ cạnh tranh a/Mobifone: . Vì vậy vào thị trường Việt Nam Beeline phải cạnh tranh rất gay gắt với 3 đại gia di dộng ở Việt Nam là Mobifone. tin nhắn nội mạng hoặc quay số trúng thưởng tiền tỷ (Đã có số thuê bao của Mobifone trúng thưởng được 300triệu đồng). .000 đồng cước phí hàng tháng.) Cước nhắn tin nội mạng vô cùng hấp dẫn: chỉ 99 đồng/tin nhắn.Vị thế : Năm 2009. Cước gọi nội mạng lẫn liên mạng rẻ nhất chỉ 1380 đồng/phút nội mạng và 1580 ðồng/phút liên mạng. người dùng QStudent chỉ phải trả 830 đồng cho mỗi phút gọi.000 đồng + Tăng tài khoản kích hoạt lên 120. + Các chínhsách ưu đãi đối với các thuê bao trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. Vinaphone.000 đồng.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65.000 ðồng cộng vào tài khản thưởng. . cao đẳng. trong đó 25.000 bộ Q-Student cho sinh viên của 300 trường đại học.000 đồng được trừ vào cước sử dụng GPRS hàng tháng và 25. Khi gọi đến các thuê bao khác trong nhóm (tối đa 5 thành viên).000 ðồng) bằng đúng tài khoản mà mBeeline ðang khuyến mãi. Viettel . (nhằm “giành giật"nhau thi phần là sinh viên nên tạo ra nhiều lợi ích cho bộ sim này. Tặng 50. MobiFone còn phát miễn phí 375. Viettel có khoảng 45 triệu thuê bao và đạt lợi nhuận đạt 10.kể từ ngày đãng ký.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65. Khách hàng sinh viên hòa mạng Q-Student sẽ được hưởng tất cả các ưu đãi trong suốt thời sinh viên. Tặng thêm 25 MMS miễn phí mỗi tháng.

Các chiến lược : + Cho ra tài khoản của bộ kit mệnh giá 65000 đồng là 105. Theo đó. phát triển thêm hơn 10 triệu thuê bao mới. dịch vụ. c/ Vinaphone: . tất cả các khách hàng khi gọi đi bằng tài khoản chính sẽ được tặng 2 phút miễn phí trên mỗi 2 phút gọi nếu tổng thời gian gọi cả ngày từ 2 phút trở lên. + Tạo ra các dịch vụ gia tăng độc đáo. Ðược đăng ký tự động và miễn phí cước thuê bao gói data tốc độ cao với 30MB. Sử dụng tính năng gọi nhóm tiết kiệm 50% chi phí.Các chiến lược : + Từ cách đây vài tháng. . Không chỉ giới thiệu sản phẩm. ngoài việc tặng sim miễn phí cho các sinh viên với số lượng sim lên tới 300. Ðược cộng 25. hoặc quay số trúng thưởng. + Áp dụng chương trình khuyến mại trên thời gian gọi đi. Không giới hạn thời gian sử dụng. nhà khai thác di động 098 -Viettel Telecom còn tặng thêm các quyền lợi khác khi sử dụng + Gói cước sinh viên hội tụ tất cả những tính năng ưu việt nhất từ các gói cước hiện có của Viettel: Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất trong số các gói cước trả trước : 100 đồng/tin nhắn nội mạng.+ Vào đầu năm học mới. . thậm chí là phát miễn phí cho các sinh viên với thủ tục dễ dàng.000. doanh thu toàn mạng của VinaPhone đạt gần 21. d/ Vietnamobile: . đội quân bán hàng với biệt hiệu "cơn lốc màu cam" của mạng di độngVietnamobile đã có mặt ở khắp các trường đại học.Vị thế : Năm 2009. các nhân viên của hãng còn trực tiếp bán thẻ sim. gửi quà tặng.000 đồng vào tài khoản sử dụng mỗi tháng.000 ðồng cùng với 20 phút gọi và 50 SMS nội mạng miễn phí. lưu lượng sử dụng miễn phí hàng tháng.Vị thế : là tân binh trên thị trường viễn thông Việt Nam ( như Beeline).Thị phần tăng lên 30% (năm 2008 đạt 26%). Chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên là họ có thể sử dụng dịch vụ với số tiền có sẵn trong tài khoản lên tới vài trăm nghìn đồng.000 tỷ đồng. gói cước. .thú vị bên cạnh giá cước rẻ nhằm kích thích khách hàng trẻ. + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. gửi quà tặng. hoặc quay số trúng thưởng. + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày.

.lọt top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông.lọt vào top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh . * Beeline có được một nền tảng chiến lược khá vững chắc (mô hình marketing phức hợp dựa trên những nguyên lý marketing hiện đại trong việc hoạch định và tìm ra một đối sách cạnh tranh hiệu quả và phù hợp theo phong cách của mình) * Năng lực hoạt động : .Về công nghệ. . * Nhãn hiệu : .Năm 2009.000 trong vòng 7 ngày sau khi kích hoạt. * Tài chính : . Chương trình sẽ được áp dụng đến hết 30/09/2009. Chương trình được thực hiện đối với các khách hàng nạp tiền vào thẻ cào hoặc thẻ điện tử lần đầu đối với mệnh giá tối thiểu VND 20. khuyến mại còn dư sẽ không được bảo lưu. + Tiền khuyến mại sẽ được đưa vào tài khoản khuyến mại.loại hình doanh nghiệp hiện đại.Sự hùng mạnh về tài chính được coi là một lợi thế của Beeline ( hiện tại sở hữu 62. Hết 2 ngày.thừa hưởng tên tuổi của một thương hiệu nằm trong top 10 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới và thương hiệu di động hàng đầu Đông Âu.9 tỷ USD. thừa hưởng những công nghệ mới. Triển khai chương trình khuyến mại đối với thẻ nạp. 5. Thời hạn sử dụng của khuyến mại nạp thẻ bằng thời hạn của tài khoản chính. kiểu mẫu với cấu trúc tinh gọn + đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp .Điểm mạnh ( S ): * Hình ảnh công ty : .7 triệu thuê bao trên toàn thế giới). tiên tiến . không cộng dồn và được chia đều cho các cuộc gọi nội và ngoại mạng. .Số phút miễn phí được tặng bắt đầu từ 10h sáng ngày kế tiếp và chỉ có thời hạn sử dụng đến hết ngày thứ hai. Phân tích SWOT a.Thiết lập được cơ sở hạ tầng mạng vững chắc. thương hiệu “Beeline” được định giá khoảng 8.là mạng di động liên doanh quốc tế . khách hàng sẽ được tặng ngay 100% giá trị thẻ nạp và 60 ngày sử dụng. .

thị trường thông tin di động đã gần như ở ngưỡng bão hoà của sự phát triển .xu hướng thị trường : Hiện nay thị trường di động Việt Nam đã có tới trên 80 triệu thuê bao đăng ký. .trong đó 3 “ông lớn” Viettel.Chưa có các dịch vụ giá trị gia tăng đáng kể cho khách hàng c.(hơn 50% là thuê bao ảo và số còn lại cũng có một tỷ lệ không nhỏ là người di động dùng 2 sim).. MobiFone và VinaPhone chiếm gần như tuyệt đối thị phần.Thời điểm hiện tại.Là thương hiệu quốc tế mạnh trên thế giới. Tập trung khai thác thị trường giới trẻ .Những yếu tố thuận lợi để phát triển một mạng di động như hạ tầng. giá cước. dự kiến phủ sóng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong những tháng đầu năm 2010. b. đã được các mạng di động khai thác triệt để * Đối thủ cạnh tranh : .. .một phân khúc tiêu dùng tăng trưởng cao và hết sức quan trọng đối với các mạng điện thoại di động.Hạn chế về mức độ và vùng phủ sóng. Sự trung thành nhãn hiệu của khách hàng là không cao.Miếng bánh thị phần bị chia sẻ khi mạng di động mới gia nhập thị trường. Đe dọa: * thị trường hiện tại: . . Hiện đã phủ sóng ở các thành phố lớn. Điểm yếu: . dịch vụ gia tăng. d.* Thị phần trên thế giới: .Thống kê sơ bộ hiện đã có khoảng trên 80 triệu thuê bao -của các mạng di động đang hoạt động. với hơn 16 năm kinh nghiệm và hơn 60 triệu thuê bao ở các nước Đông Âu và SNG cổ phiếu của VimpelCom được niêm yết tại sàn chứng khoán newyork. Cơ hội: . thiết bị đầu cuối.Là 1 hãng mới gia nhập vào thị trường . Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 86 triệu người và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ (theo nhận định của Giám đốc điều hành VimpelCom ).

Cước tin nhắn của mạng này sẽ là 250 đồng/tin nhắn nội mạng và 350đồng/tin nhắn ngoại mạng và đây chắc chắn là gói cước rẻ nhất trong khối GSM hiện nay. tỉ lệ dân số trẻ cao.Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mạng di động đại gia và các mạng di động mới sẽ làm gia tăng chi phí. Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 80 triệu người. cùng với chính sách Giá cả hợp lý và được tung ra vào đúng thời điểm.Đối với chính sách Giá cả. Khai thác “lỗ hổng” của thị trường khi người tiêu dùng vẫn chưa được đặt đúng vị trí của “thượng đế” và tâm lý trung thành chưa cao. từ ý tưởng cho đến khi hình thành một sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng. mức cước gọi ngoại mạng của Beeline sẽ thấp hơn 20-30% so với các mạng GSM khác. mang tính gợi nhớ rất cao. . gửi quà tặng.3 ông lớn cũng áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. Các chiến lược Marketing của Beeline a.3 ông lớn gồm Viettel. thậm chí. tất cả các cuộc gọi nội mạng của Beeline sẽ chỉ tính cước phút đầu tiên với giá là 1. và là một trong những lĩnh vực phát triển nhất trong nền kinh tế hội nhập. . MobiFone. . Chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp . * khách hàng : . Beeline đã tung ra sản phẩm hấp dẫn là gói cước Big Zero với “giá trị vô địch!” và“tha hồ nói quên ngày tháng!”.199 đồng. b. Chính sách giá và sản phẩm . VinaPhone vừa quyết định "hạ" đối thủ bằng cách giảm cước xuống ngang mức khuyến mãi mà doanh nghiệp mới cung cấp.Sự trung thành với 1 nhãn hiệu của khách hàng là không cao. vì 0199 cũng là đầu số của mạng Beeline. .Thị trường mục tiêu (giới trẻ ) là không bền vững. cụ thể không lấp lửng và được hình tượng hóa bằng một số Không khổng lồ. cụ thể là : mức giá 0 đồng kể từ phút thứ 2 cho cuộc gọi nội mạng. dễ thay đổi 6. hoặc quay số trúng thưởng. Đây là thông điệp thuyết phục về lợi ích của sản phẩm vì nó đáp ứng được sự mong đợi của người tiêu dùng một cách rõ ràng.Đây là nhóm chiến lược mang tính nền tảng trong quản trị marketing mà Beeline đã định hình chiến lược Sản phẩm.

Nếu trước kia.vật phẩm quảng cáo. Chính vì vậy. rất dễ dàng tiếp cận đối tượng mục tiêu và đây cũng là nét mới lạ. sáng tạo trong hoạt động marketing ở Việt Nam. Chỉ cần mấy bước chân khách hàng đã sở hữu một số điện thoại mới. Quan hệ công chúng. muốn nhanh chóng có được thị trường lớn tại Việt Nam thì phải nhanh chóng tăng số lượng thuê bao.. Điều này cũng lý giải cho mức độ nhận biết thương hiệu của Beeline đã lên tới 80% trong chiến dịch marketing tung sản phẩm. thị trường và cộng đồng nhận biết và cảm nhận được thông điệp chủ đạo của thương hiệu một cách tốt nhất. . bao gồm cả các kênh phân phối truyền thống và các kênh phân phối mới tại thị trường Việt Nam là các quầy bán hàng di động được thiết kế đặc biệt theo chuẩn Beeline quốc tế . Mạng lưới phân phối của Beeline đã có tới hơn 3.Vì sao beeline lại chọn chiến lược phát triển này Beeline là công ty viễn thông lớn trên thế giới nhưng đã vào Việt Nam khi có nhiều đối thủ lớn.Đối với chiến lược Phân phối. góp phần đẩy mạnh độ nhận biết gói cước và thương hiệu.000 điểm bán lẻ sim và thẻ cào. một mạng di động có một kênh bán hàng đặc biệt đó là sử dụng quầy hàng di động. quầy hàng lưu động của Beeline đã trở thành một điển hình tiếp thị mới trong thị trường viễn thông. Điều thú vị ở đây là các điểm bán hàng lưu động Beeline với thiết kế bắt mắt được đặt trên các đường phố lớn. trang trí quầy kệ…nhằm thu hút sự chú ý và tạo thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Chiến lược Nội mạng .Quảng bá hay truyền thông nhằm mục đích đối thoại ra bên ngoài cho người tiêu dùng. Trong thực tế. Trên phương diện này Beeline đã triển khai thực hiện thành công. c. làm thế nào để bao phủ thị trường và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Quảng cáo Báo. cũng như trưng bày hình ảnh và thông điệp sản phẩm. Kích hoạt thương hiệu. các biển quảng cáo ngoài trời như signboard billboard… cũng diễn ra một cách nhất quán. Sự kiện tiếp thị… Chương trình xây dựng độ phủ thương hiệu (Brand visibility) bằng cách trang trí vật phẩm quảng cáo tại các kênh bán hàng. để mua được một chiếc sim khách hàng phải đến các cửa hàng thì lần đầu tiên tại Việt Nam. nhưngđây cũng là hoạt động tốn nhiều chi phí nhất! Thương hiệu mạng di động Beeline thể hiện tính tíchhợp và đồng bộ cao với chiến dịch truyền thông tạo ra hiệu ứng tương tác tốt nhất giữa thương hiệu vànhóm khách hàng mục tiêu bằng cách tối ưu hóa các điểm tiếp xúc thương hiệu (Brand touch points)thông qua các kênh truyền thông như: Quảng cáo TV. .

. sinh viên. +Nhu cầu sử dụng điện thoại cao. các dịch vụ.-Thị trường mục tiêu: Giới trẻ từ 15-24 tuổi: +Học sinh. gói cước “không thể rẻ hơn” dành cho các cuộc gọi nội mạng. +Công nhân Đặc điểm chung: +Chiếm phần lớn dân số Việt Nam. .Slogan “có gì hot” .Liên tục tung ra thị trường viễn thông các đợt khuyến mãi. +Thu nhập thấp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful