Trư c tiên, ta nh c l i m t chút v ki n th c c a phép l y tích phân theo t ng ph n: Gi s u và v là hai hàm s kh vi c a x.

Khi ñó, như ta ñã bi t, vi phân c a tích uv ñư c tính theo công th c:

T

ñó, l y tích phân ta ñư c:

Hay là:

Công th c này g i là công th c l y tích phân t ng ph n. Công th c này thư ng ñư c dùng ñ l y tích phân các bi u th c có th bi u di n dư i d ng tích c a hai nhân t u và dv, sao cho vi c tìm hàm s v theo vi phân dv c a nó và vi c tính tích phân là nh ng bài toán ñơn gi n hơn so v i vi c tính tr c ti p tích phân .Ý nghĩa tách bi u th c dư i d u tích phân thành các th a s u và dv thư ng x y ra trong quá trình gi i các bài toán có d ng sau:

, trong ñó Pn là ña th c b c n.

,

,

V i các d ng trên, thì thông thư ng vai trò c a u luôn là ña th c Pn , và dv là ph n còn l i. Như v y, ta có sơ ñ sau:

Khi ñư c tích phân m i, ta l i ñư c m t tích phân l i là m t trong các d ng, và ph n ña th c m i l i ñóng vai trò là u, còn ph n còn l i ti p t c ñóng vai trò là v…. C th cho ñ n khi b c c a ña th c là b c 0 thì s có k t qu . Như v y, các ña th c luôn ñóng vai trò u (nghĩa là l y ñ o hàm), còn ph n còn l i luôn là dv (l y tích phân), nên ta s xây d ng thu t toán g m 2 c t: 1 c t chuyên l y ñ o hàm c a ña th c cho ñ n khi giá tr b ng 0; 1 c t luôn l y tích phân tương ng v i c t kia. Sau ñó, ghép các giá tr uv l i ta s có k t qu . Hay ta có sơ ñ sau:

WWW.MATHVN.COM

Ví d

1: Tính : ∫ ( x 2 + 7 x − 5).cos 2 xdx

Ta l p sơ ñ như sau:

Khi ñó, k t qu c a tích phân này s là:

( x 2 + 7 x − 5)

sin 2 x cos2x sin 2 x + (2 x + 7) − 2 4 4

Ví d

2: Tính:

3 2 −x ∫ ( x + 4 x − 5 x + 6).e dx

Ta có sơ ñ sau:

WWW.MATHVN.COM

V y, d a vào sơ ñ trên, ta có k t qu c a bài toán là:

−(x3 + 4x2 −5x +6)e−x −(3x2 +8x −5)e−x −(6x +8)e−x −6e−x

=

WWW.MATHVN.COM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful