Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng

Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)
I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”: *Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. *Đảng là đạo đức, là văn minh: Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định (đảng chính trị, cơ quan nhà nước, hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã

văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa. Hăng hái tham gia công việc chung. hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. dối trá. nói một đằng làm một nẻo… Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng. Về đại thể. hữu nghị. một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng. dù là chủ tịch nước. trước tiên là phải biết làm việc. làng nước theo sau”. Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó. phê bình chân thành. trung thực. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. kiên trì cải tạo xã hội cũ. bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến. tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên. quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng.hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên. II-Liên hệ bản thân: Ưu điểm : -Trong công tác. sinh hoạt: Chưa vận động được quần chúng ( GV trường ) trong công tác ủng hộ đóng góp xây dựng nhà tình thương do xã phát động. có đạo đức cách mạng trong sáng. Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính. sinh hoạt: Tuân theo pháp luật Nhà nước. Vì vậy. quang minh chính đại. nói không đi đôi với làm. là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man. tuân theo kỷ luật lao động. Tất cả mọi cán bộ. -Trong xây dựng chi bộ: Vững vàng về tư tưởng chính trị. thất tín. đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy. giáo điều. kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính. luôn gắn bó với nhân dân. Giữ gìn trật tự chung. bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20). trung thành. toàn ý phục vụ nhân dân. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội. . Theo Hồ Chí Minh. phá bỏ mọi cái lạc hậu. Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân. có tầm trí tuệ. thử thách. Nhược điểm: -Trong công tác. bảo thủ. Làm việc có chất lượng. “đảng viên đi trước. tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng. có hiệu quả. cán bộ tốt. hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành. đều phải toàn tâm. trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình. Vì vậy. bình đẳng. tiền hậu bất nhất. Có tình đồng chí thương yêu giúp nhau cùng tiến bộ. mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người. đen tối. do nhiều đảng viên kết lại mà thành. tự do. mị dân. tàn bạo. gương mẫu làm tròn bổn phận công dân. Chưa thực sự tiết kiệm trong đời sống sinh hoạt gia đình. phá bỏ cái cũ xấu xa. tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng. Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng. mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. là bộ phận tinh hoa của xã hội. đưa đất nước ngày càng giàu mạnh. uỷ viên các cấp bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe. đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn. tôn trọng công lý và chính nghĩa. lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp. chung thuỷ. đảng viên dù làm công tác đảng hay công tác chính quyền. Văn minh là một khái niệm động. nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa. người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giại đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp. vì độc lập cho Tổ quốc. bảo vệ tài sản công cộng. đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. dù ở bất cứ cương vị nào đều do yêu cầu của cách mạng mà tổ chức phân công. lừa gạt. làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch. khi Người nói “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây: Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn.

công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. nâng cao năng lực. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. dám làm. Người viết: Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. pháp luật của Nhà nước. là chương rất quan trọng. nghị quyết. phẩm chất chính trị. quy định trách nhiệm. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. tham nhũng. dám chịu trách nhiệm. Vậy. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Khi đã là đảng viên. Do lời nói và việc làm. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. cơ hội. đạo đức cách mạng. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan. hoặc thắng lợi. chỉ thị của Đảng. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. nói đi đôi với làm. Tư tưởng Hồ Chí Minh. hệ tư tưởng. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. chính sách của Đảng. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. dân yêu”. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. quan liêu. 48 điều. pháp luật của Nhà nước. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. Ngoài ra. nâng cao trình độ kiến thức. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng.Bên cạnh đó. sức chiến đấu của chi bộ. sát cơ sở. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đảng viên cần không ngừng học tập. củng cố. góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. được bồi dưỡng. mục đích. Cuối cùng. hoạt động. ra sức học tập. Trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh chưa tham mưu cùng chi bộ để đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. tăng cường trách nhiệm cá nhân. Bởi vậy. tích cực tham gia công tác quần chúng.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. năng lực công tác. chống tham nhũng. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. các nguyên tắc về tổ chức. chính sách và tổ chức của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. tin quần chúng. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. trung thực với Đảng. quyền hạn của Đảng viên. đảng viên. cơ cấu bộ máy của Đảng. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: . đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cùng với chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. bằng hành động tự giác để góp phần phòng. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. Điều lệ Đảng. chính sách của Đảng đề ra. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . có lối sống lành mạnh. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. lý luận. dân phục. III-Đăng ký để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch. làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức. hiểu quần chúng. theo hướng sát dân. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. nghĩa vụ. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. vững mạnh “là đạo đức là văn minh”: Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. bảo vệ đường lối. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. cục bộ. rèn luyện. là văn minh tôi xin đăng ký: Tích cực xây dựng. Trước tiên. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. Nó chờ dịp hoặc thất bại. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. cần tin tưởng và làm theo đường lối.-Trong xây dựng chi bộ: Chưa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên.

Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Tóm lại. Vì vậy. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. việc tìm hiểu. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền.Ví dụ. Và ngược lại.Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. cho đất nước. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. gương mẫu cho quần chúng noi theo. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đảng viên được ứng cử. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt . đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đảng viên được quyền phê bình. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. Vậy. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. phương pháp. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. bài trừ thói hư tật xấu. Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Cuối cùng. làm cho Đảng thêm trong sạch. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. kiến thức và năng lực thực tiễn. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Nhà nước là của dân. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. đập tan xiềng xích nô lệ. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. đảng viên dễ quan liêu. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. trước hết là trong phạm vi chức trách. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. Đặc biệt. đường lối chính sách của Đảng. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. do dân và vì dân . Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. đảm bảo đoàn kết nội bộ. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Với những nghĩa vụ như trên. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. trừ quyền biểu quyết. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. điều lệ Đảng. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Hiện nay. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. to đẹp hơn ”. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. pháp luật của Nhà nước. vững mạnh. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. bảo vệ đường lối chủ trương. Đảng viên phải là người tiên phong.

xã hội ở cơ sở. hành động. phẩm chất đạo đức cách mạng. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. giữ vững ổn định chính trị . Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. . Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội. công tác xã hội. xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. trở thành quốc gia giàu mạnh. sáng tạo. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. nỗ lực phấn đấu cao nhất. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được. phục vụ nhân dân. nước mạnh. Bác Hồ khuyên: "Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. đảng bộ. đơn vị. đó chính là tập thể lớp.Nam. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. III. tư tưởng Hồ Chí Minh. nắm vững lý luận Mác – Lênin. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. CNXH. Tôi nhận thức được rằng. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. cần đóng góp ý kiến với chi bộ. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. như những buổi ngoại khoá. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. nhiệm vụ do đảng bộ. các hoạt động triển khai chủ trương. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. hết sức phục vụ giai cấp. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. Để trở thành một đảng viên. trong bối cảnh ngày nay. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. máu thịt với nhân dân. sáng tạo. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. được nhân dân tin cậy và yêu mến. đạo đức cách mạng là ý chí. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. Để làm được điều đó. dân chủ.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. ích kỷ. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. tôi không quên nâng cao năng lực. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Đối với tôi. lý tưởng đã chọn. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. công bằng. văn minh. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. Ngoài ra. Đồng thời. là ngôi trường đại học của mình. dân giàu. Khi vào Đảng. được phục vụ nhân dân.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. . Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. với nhân dân. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. nền tảng tư tưởng của Đảng. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng". Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. văn mình. những tư tưởng của quần chúng. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. hạnh phúc. Tôi quyết kiên định mục tiêu. tự do. Tôi phấn đấu học tập thật tốt.

thu hái lợi lộc. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. .Thực hiện công bằng xã hội. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. thiếu trong sáng. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Độc lập.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. thực dụng.. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. khắc phục những tư tưởng.+ Nay. không thụ động. tận tuỵ phục vụ nhân dân.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.Cần hiểu bản chất. . trong và sau khi giành chính quyền. tìm kiếm danh vọng. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. uy vũ không thể khuất phục. .) . lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. . chống áp bức bất công.. văn minh". .Lấy CN Mác .Nhà nước là của dân. trì trệ. . đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. lý tưởng cách mạng.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. kém phát triển. . lớn mạnh. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. Top of Form . địa vị.văn minh" .Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Bác Hồ: "Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa.. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. nước mạnh. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). .Bảo vệ độc lập dân tộc. hành động sai trái. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. khắc phục tình trạng nước nghèo. 2.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. vì dân. mọi nơi. * Liên hệ: . mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . xã hội công bằng. nghèo khó không thể chuyển lay. tiêu cực. sáng tạo. đa Đảng).Mọi lúc. Những kẻ phản động vào Đảng để "leo cao.. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . . VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. . . vụ lợi. dân giàu. (Trước.Lê nin.Đấu tranh ngăn chặn. do dân. . khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. dân chủ..ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. nhiều hơn nữa". chui sâu" phá hoại Đảng từ bên trong. cho dân. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. những nhân tố mới trong đổi mới.

văn minh. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. t Bottom of Form Tham gia ngay | Đăng nhập Tham gia ngay | Top of Form Tên đăng nhập trang chủ Chuyên mục nóng Mật khẩu Có gì mới Đăng xuất 1 Bottom of Form Đăng nhập Tải lên Hủy bỏ Tìm hiểu Cho điện thoại di động Tiếng Việt » Help translate Wattpad to other languages PhanDau D e d i c a t e d t o CẦN LÀM GÌ VÀ PHẤN ĐẤU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN * Điều kiện để xét kết nạp Đảng: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên". Vào Đảng là dấn thân theo chủ nghĩa cách mạng. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của CNXH. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng và thu hái lợi lộc. . phục vụ nhân dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên.Gắn bó với tập thể.Nâng cao năng lực.Tích cực tham gia xây dựng đảng ở cơ sở * Tại sao cần xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn? Bác Hồ dạy: "Tại sao chúng ta vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Phải chăng là để thăng quan phát tài? Không phải! Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp. phục vụ được cách mạng thì hãy khoan vào Đảng.Tiêu đ?. với nhân dân. Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. phẩm chất. dân giàu nước mạnh. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. đạo đức cách mạng . vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. hoạt động xã hội .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. * Phấn đấu trở thành đảng viên: . chấp nhận hy sinh phấn đấu. tích cực tham gia các công tác đoàn thể.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn . Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Động cơ thôi thúc chúng ta vào Đảng là để được đứng chung trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Điều lệ Đảng. tác gi?. được nhân dân tín nhiệm.

có đạo đức và lối sống lành mạnh.Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng. đặt lợi ích của Tổ quốc. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. lý tưởng cách mạng. Không ngừng học tập. tham nhũng. pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. chăm lo đời sống vật chất. có lợi cho dân. phẩm chất chính trị. Ở đâu. rèn luyện. Bằng việc làm hàng ngày của mình. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. 3. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. cho Đảng. Ðiều lệ Ðảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. của nhân dân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. có lao động. nâng cao trình độ kiến thức. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. có đạo đức và lối sống lành mạnh. có lối sống lành mạnh. đặt lợi ích của Tổ quốc. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. . cần hiểu sâu sắc bản chất. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. kỷ luật của Ðảng. Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. Ðiều lệ Ðảng. góp phần thực hiện có hiệu quả vào mục tiêu. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chính sách của Ðảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. Ðiều lệ Ðảng. được nhân dân tín nhiệm. Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. lúc nào. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. chỉ thị của Ðảng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. phục tùng tổ chức. Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. đạo đức cách mạng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. vụ lợi. nghị quyết. Ðiều lệ Ðảng. 2. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. cục bộ. lý tưởng của Ðảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. kỷ luật của Ðảng. quan liêu. lý tưởng của Ðảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. 2. việc làm đều có mục đích chính trị rõ ràng. làm gì cũng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. lệch lạc. có lao động. suốt đời phấn đấu cho mục đích. mục đích của Đảng. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. cơ hội. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. phục tùng tổ chức.

tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ðiều lệ Ðảng. có lối sống lành mạnh. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. nâng cao trình độ kiến thức. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chăm lo đời sống vật chất. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. tham nhũng. cục bộ. phẩm chất chính trị. . quan liêu. 3. cơ hội. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. chỉ thị của Ðảng. rèn luyện. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. đạo đức cách mạng. Ðiều lệ Ðảng. pháp luật của Nhà nước. được nhân dân tín nhiệm. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Không ngừng học tập. chính sách của Ðảng.2. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. nghị quyết. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. 2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. tích cực tham gia công tác quần chúng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful