Phương pháp tính tích phân 1 số hàm hữu tỉ

Tác giả: satthusaudoi90 đưa lên lúc: 11:27:34 Ngày 19-01-2008 *CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN 1 SỐ HÀM HỮU TỈ CƠ BẢN

1.

2.

3. +nếu có 2 nghiệm phân biệt

+nếu

có nghiệm kép

+nếu

vô nghiệm

đến đây đặt x + k =

theo pp đặt ẩn phụ loại 1

4. +nếu có 2 nghiệm phân biệt

xét đồng nhất hệ thức tìm A , B rồi đưa biểu thức trong dấu tích phân về dạng

đưa tích phân về dạng cơ bản +nếu vô nghiệm cách tính đã nêu ở trên .+nếu có nghiệm kép xét đồng nhất hệ thức tìm A . B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful