http://mathblog.

org

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch
kiến thức, kĩ năng
Chủ đề 1
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 2
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
...
Chủ đề n
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Mức nhận thức
1
2
3
KT, KN cần KT, KN cần KT, KN cần
kiểm tra
kiểm tra
kiểm tra
Số câu
Số câu
Số câu
Số điểm
Số điểm
Số điểm
KT, KN cần KT, KN cần KT, KN cần
kiểm tra
kiểm tra
kiểm tra
Số câu
Số câu
Số câu
Số điểm
Số điểm
Số điểm
...
KT, KN cần KT, KN cần KT, KN cần
kiểm tra
kiểm tra
kiểm tra
Số câu
Số câu
Số câu
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số câu
Số câu
Số câu
Số điểm
Số điểm
Số điểm
%
%
%

Cộng
4
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
...
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
%

Số câu
...
điểm=...%
Số câu
...
điểm=...%
...
Số câu
...
điểm=...%
Số câu
Số điểm

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)

1

http://mathblog.org

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch kiến thức,
kĩ năng
Tiêu chí 1.
Chủ đề Tiêu chí 2.
1
...
Tiêu chí m.

Mức nhận thức
1

2

3

4

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

...

...

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %

Chủ đề
2

Chủ đề
n

Tiêu chí 1.
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí p.

Tiêu chí 1.
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí q.

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng tiêu chí m + p + ... + q
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%

...

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Cộng

Số câu
... điểm=...%

Số câu
... điểm=...%

...

Số câu
... điểm=...%

Số câu
Số điểm: 10
%: 100%

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)

2

http://mathblog.org
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch kiến thức,
kĩ năng

Mức nhận thức
1

2

3

4

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

...

...

Chủ đề 1

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %

Chủ đề 2

Chủ đề n

Số tiêu chí
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng tiêu chí
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%

...

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%

Cộng

Số câu
... điểm=...%

Số câu
... điểm=...%

...

Số câu
... điểm=...%

Số câu
Số điểm: 10
%: 100%

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)

Bảng mô tả các tiêu chí:
Chủ đề 1
Tiêu chí 1.1.
Tiêu chí 1. 2.
...
Tiêu chí 1. m.
Chủ đề 2
Tiêu chí 2.1.
Tiêu chí 2.2.
...
Tiêu chí 2.p.
...
Chủ đề n
Tiêu chí n.1.
Tiêu chí n.2.
...
Tiêu chí n.q

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful