CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!!

Chuyªn ®Ò båi dìng ho¸ häc khèi 12.
VÊn ®Ò 1:

rîu - phªnol- amin

1.1: Rîu:
1.1.1: Kh¸i niÖm: Rîu lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã mét
hay nhiÒu nhãm hi®roxyl (-OH) liªn kÕt trùc tiÕp víi nguyªn tö
cacbon no cña gèc hi®rocacbon.
C«ng thøc ph©n tö tæng qu¸t cña rîu: R(OH)x , x ≥1 nguyªn.
Hay CnH2n+2-2a-x(OH)x trong ®ã a lµ sè liªn kÕt pi vµ vßng (a ≥0,
x ≥1 nguyªn).
1- NÕu a = 0 ta ®îc rîu no:
- x = 1 cã rîu no ®¬n chøc: CnH2n+1-OH ( gäi lµ Ankanol).
- x > 1 cã rîu no ®a chøc: CnH2n+2-x(OH)x.(gäi lµ poliankol).
2- NÕu a > 0 ta ®îc rîu kh«ng no:
- x = 1 cã rîu kh«ng no ®¬n chøc: CnH2n+1-2aOH.
- x > 1 cã rîu kh«ng no ®a chøc: CnH2n+2-2a-x(OH)x.
Cã thÓ viÕt CTTQ: CxHyOz víi y ≤2x+2, y ch½n.
VÝ dô1:
1- A vµ B lµ 2 hîp chÊt h÷u c¬ chøa C;O;H trong ph©n tö.
Trong A vµ B ®Òu chøa 34,7826% Oxi vÒ khèi lîng. H·y x¸c ®Þnh
CTCT cña A vµ B biÕt T0 s«i cña A lµ 78,30C, cña B lµ -460C.
2- §èt ch¸y hoµn toµn 6 gam mét rîu A cÇn 10,08 lÝt oxi
(®ktc) vµ thu ®îc 7,2 gam H2O. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña rîu trªn?
Híng dÉn: dÔ t×m ®îc CT§GN lµ (C3H8O)n v× 8n ≤ 3n.2+2 => n ≤
1 => CTPT cña rîu lµ C3H8O => C3H7OH.
VÝ dô 2: Mét rîu no ®a chøc cã sè nguªn tö cacbon b»ng sè
nguyªn tö oxi trong ph©n tö. X¸c ®Þnh CTPT cña rîu trªn biÕt tû
khèi cña rîu so víi kh«ng khÝ nhá thua 3,2.
vÝ dô3: Cã mét rîu ®a chøc no A cã CTPT lµ CxHyOz víi y = 2x+z
cã dA/KK < 3. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña rîu A?
Híng dÉn: A lµ rîu no => CTPTTQ cña A lµ CnH2n+2-x( OH)x <=>
CnH2n+2Ox. Theo bµi ra y= 2x+z => 2n+2 = 2n+x => x=2 => A
lµ CnH2n+2O2. MA= 3.29 = 87 => n < 3,7
- n=2 => C2H6O2 => CH2(OH)-CH2(OH).
- n=3 => C3H8O2 => CH2(OH)-CH(OH)-CH3 hoÆc CH2(OH)-CH2CH2(OH).

1

CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!!
VÝ dô 4: CTPT cña mét rîu A lµ CnHmOx . H·y x¸c ®Þnh mçi quuan
hÖ cña m,n ®Ó A lµ rîu no? Tõ ®ã rót ra CTTQ chung cña c¸c rîu
no bÊt kú?
Híng dÉn: A cã thÓ viÕt CnHm-x (OH)x. CTPT cña rîu no lµ CnH2n+2-xOx
=> §Ó A lµ rîu no <=> m-x = 2n+2-x <=> m=2n+2.
VÝ dô 5: Mét rîu no ®a chøc cã sè nguyªn tö cacbon b»ng sè
nguyªn tö oxi trong ph©n tö. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña rîu trªn?
BiÕt dRîu/KK < 3,2.
VÝ dô 6: 1- §èt ch¸y hoµn toµn V thÓ tÝch rîu no X cÇn 2,5V thÓ
tÝch oxi trong cïng ®iÒu kiÖn.
2- §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol h¬i rîu no A cÇn võa ®óng 3,5
mol oxi trong cïng ®iÒu kiÖn. H·y x¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña A?
Híng dÉn: Gäi X lµ CnH2n+2Ox trong ®ã n ≥ x, n vµ x nguyªn d¬ng.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng CnH2n+2Ox + (3n+1-x)/2 O2 ----> nCO2 +
(n+1)H2O .
Theo bµi ra vµ PTP¦ cã: (3n+1-x) = 3,5 => x = 3n-6 ≤ n => n ≤
3.
- n=1 => x=-3 lo¹i.
- n=2 => x=0 lo¹i.
- n=3 => x=3 => A lµ C3H8O3=> CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH).
Mét sè chó ý khi gi¶i bµi tËp ®èt ch¸y rîu:
CnH2n+2-2aOx + (3n+1-a-x)/2 O2 ---> nCO2 + (n+1-a)H2O.
Theo ptp ta cã:
- NÕu nH2O/nCO2>1 <=> (n-a+1)/n > 1 <=> a=0 => rîu ®em
®èt lµ rîu no.
- NÕu nH2O/nCO2 = 1 <=> (n-a+1)/n = 1 <=> a=1 => rîu ®em
®èt lµ rîu kh«ng no chøa 1 liªn kÕt pi hoÆc rîu no chøa 1 vßng.
Theo ptp ta lu«n cã: nO2/nCO2 = (3n+1-x-a)/n ≤ 1,5 víi mäi n ≥x
≥1 nguuyªn, a ≥ 0.
- NÕu nO2/nCO2 = 1,5 <=> (3n+1-x-a)/n = 1,5 <=> a=0 vµ x=1
=> rîu ®em ®èt lµ rîu no ®¬n chøc.
Rîu kh«ng no ®¬n chøc
(a=1, x=1)
- NÕu nO2/CO2 < 1,5 cã thÓ lµ:-Rîu no ®a chøc (a=0,
x>1)
Rîu kh«ng no ®a chøc
(a>1, x>1).
2

.2. . x1.2. Híng dÉn: Gäi 2 rîu b»ng 1 rîu t¬ng ®¬ng CnH2n+2-2aOx..5/(m-1).4<x<0. xeton.. a1.xi lµ thµnh phÇn % sè mol hay thÓ tÝch cña c¸c rîu t¬ng øng 1. .1.5/3 = 1..25 <=> m=2 => C2H5OH...5 => x=0. a2.5 thÓ tÝch oxi thu ®îc 3 thÓ tÝch CO2 ë cïng ®k.. Theo bµi ra cã: nO2/nCO2 = 4.5 => 1.. VÝ dô 1: §èt ch¸y hoµn toµn 23 gam rîu A ®îc 44 gam CO2 vµ 27 gam H2O. nixi. .ai lµ sè liªn kÕt pi vµ vßng cña c¸c rîu t¬ng øng 1.i.CtnSharing.. BiÕt rîu cã nhiÒu nguyªn tö C h¬n chiÕm kho¶ng 40% ®Õn 50% thÓ tÝch hçn.§ång ph©n vÒ m¹ch cacbon: Th¼ng.5 => cã mét rîu lµ CH3OH. zi lµ sè nhãm (-OH) cña c¸c rîu t¬ng øng 1. mH=2nH2O = 3(g). an®ªhÝt).2: §ång ph©n: cã 4 lo¹i ®ång ph©n: . x2.5 => ntb = 1.§ång ph©n vÒ cÊu t¹o (Ete. vßng.. §èt ch¸y hÕt 2 thÓ tÝch X cÇn 4. Gäi CTPT cña A lµ CxHyOz => x:y:z = 12/12:3/1:8/16 = 2:6:1 => A lµ (C2H6O)n .. x=1) => nCO2/nX = VCO2/VX = ntb/1 = 3/2 = 1... Gäi rîu kia lµ CmH2m+1OH (m ≥2 nguyªn) cã sè mol trong 1 mol hçn hîp lµ x => nCH3OH =(1-x)mol ta cã: ntb = mx + 1(1-x) = 1.§ång ph©n vÒ vÞ trÝ liªn kÕt béi. X¸c ®Þnh CTPT c¸c rîu trong X.ni lµ sè nguyªn tö C cña rîu 1.i.i. V× a lµ rîu no => 6n=2. trong ®ã: n1.2.Com – Download Ebook Free... mC=12.2.i. z1. 1. mO= 23-12-3 = 8(g)..5 => X gåm 2 rîu no ®¬n chøc (a=0..2n + 2 => n=1 => CTPT cña A lµ C2H6O => CH3-CH2-OH.. Theo bµi ra 0. VÝ dô 2: Hçn hîp X gåm 2 rîu cïng ®ång ®¼ng. z2.!!! Khi cã hçn hîp rîu ta gäi c¸c rîu ®ã b»ng mét CTT§ CnH2n+2-2a-z(OH)z ta cã: ntb = n1x1+n2x2 +.. atb = a1x1 + a2x2 + .§ång ph©n vÒ vÞ trÝ nhãm chøc OH.. . 3 .. nh¸nh. n2. CnH2n+2-2aOx + (3n+1-a-x)/2O2 ----> nCO2 + (n+1-a)H2O. . zix1...nCO2= 12(g).5<m<2.. . ztb = z1x1 + z2x2 + ... nixi. x¸c ®Þnh CTCT cña A? Híng dÉn: nH2O/nCO2 > 1 => A lµ rîu no.

. §¸nh sè thø tù tõ phÝa nµo sao cho nhãm (-OH) g¾n vµo nguyªn tö C cã sè chØ nhá nhÊt.D¹ng an®ehit CH3-CH2-CH2-CHO.Com – Download Ebook Free.§èt ch¸y hoµn toµn 0. VÝ dô: CH3OH: Metanol C2H5OH: Etanol.. biÕt A lµ rîu? Híng dÉn: DÔ dµng t×m ®îc CTN cña A lµ (C2H5O)n => 5n ≤ 2. . CH3-CH(CHO)-CH3. b. C3H7OH: Propanol..D¹ng xeton CH3-C(O)-CH2-CH3. VÝ dô 2: H·y viÕt c¸c ®ång ph©n cña C4H10 vµ cña hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT C4H10O. CH2=CH-CH(OH)-CH3. 1.O) cho toµn bé s¶n phÈm vµo dung dÞch níc v«i trong d thÊy khèi lîng b×nh t¨ng lªn 26.§ång ph©n cÊu t¹o: .. C5H11OH: Rîu pentylic. 4 . so s¸nh sè ®ång ph©n cña chóng vµ gi¶i thÝch? VÝ dô 3: Khi ®èt ch¸y hÕt 9 gam HCHC A chøa (C.9 gam H2O.H. . a..§ång ph©n rîu: CH2=CH-CH2-CH2-OH. VÝ dô: C2H5OH : rîu etylic.344 lÝt oxi (®ktc) thu ®îc 0.CtnSharing. C3H7OH: Rîu propylic.Danh ph¸p IUPAC: Tªn rîu = Tªn hi®rocacbon t¬ng øng + ol.D¹ng ete CH3-O-CH2-CH=CH2.ViÕt c¸c ®ång ph©n cña rîu Y? 2-ViÕt c¸c ®ång ph©n cã thÓ cã cña hîp chÊt cã CTPT lµ C4H8O.1. .74 gam mét rîu Y cÇn 1.!!! VÝ dô: 1.2n + 2 v× sè nguyªn tö H trong A ph¶i ch½n => n=2 => CTPT cña A lµ C4H10O2.Danh ph¸p th«ng thêng: Tªn rîu =rîu+Tªn gèc hi®ro cacbon t¬ng øng + ic. CH3-CH=CH-CH2-OH.X¸c ®Þnh CTPT cña A? . C3H5OH: Propenol.6 gam vµ xuÊt hiÖn 40 gam kÕt tña.ViÕt c¸c ®ång ph©n cña A. CH2 CH2 CH2 CH-CH2OH CH2-----CH---OH CH2 . NÕu ë d¹ng CTCT: Chän m¹ch cacbon dµi nhÊt chøa nhãm chøc (OH) vµ liªn kÕt béi lµm m¹ch chÝnh. b.3: Tªn gäi: a..

CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3. OH OH R. VÝ dô: CH3.§imetyl butanol-2.TÝnh chÊt ho¸ häc cña rîu: 1.C¸c trêng hîp rîu kh«ng bÒn: . . CH2=CH(CH3)-OH ---> CH3C(O)-CH3.T¸c dông víi kim lo¹i kiÒm: 2R-(OH)x + 2xM ----> 2R-(OM)x + xH2 .4.Rîu bËc 2: CH3-CH(OH)-CH3.Rîu cã nhãm chøc OH g¾n víi nguyªn tö C kh«ng no (nguyªn tö C liªn kÕt béi) ë ®iÒu kiÖn thêng chóng kh«ng tån t¹i. tªn m¹ch nh¸nh.C(CH3)(CH3)-OH. CH3-CH2(OH)-CH2-CH3 : Butanol-2.. mµ chuyÓn thµnh an®hit hoÆc xeton. VÝ dô: CH2=CH-OH --------> CH3-CHO. c.C -OH OH -----> R-COOH + H2O.BËc cña rîu: Nhãm chøc OH g¾n víi nguyªn tö cacbon bËc nµo th× gäi lµ rîu bËc ®ã. CH2=C(CH3)-CH2-OH. vÞ trÝ nhãm chøc.Rîu cã 2 nhãm chøc OH liªn kÕt víi cïng mét nguyªn tö C chóng kh«ng tån t¹i ë ®iÒu kiÖn thêng vµ tù chuyÓn ho¸ thµnh s¶n phÈm bÒn lµ an®ehit..3. CH2 =CH-CH2-OH : 2-Propenol-1 CH2.CH(OH)-C(CH3) (CH3)-CH3: 3. . VÝ dô: R-CH-OH ---> R-CHO + H2O. 5 .Com – Download Ebook Free. VÝ dô:. R2 1. .Gäi tªn c¸c ®ång ph©n rîu cã CTPT lµ C4H10O.CtnSharing. NÕu dung dÞch rîu th× cã thªm ph¶n øng: 2M + 2H2O ---> 2M(OH) + H2. vÞ trÝ liªn kÕt béi. .1. tªn m¹ch chÝnh. xeton hoÆc axit. CH2=CH-C(CH3)(CH3)-OH. d.CH2-CH2-OH : Propanol -1.. OH R1-C-OH ---> R1-C(O) -R2 + H2O...Rîu bËc 1: CH3-OH.!!! Gäi vÞ trÝ m¹ch nh¸nh.Rîu bËc 3: CH3. CH3-CH(CH3)-CH2-OH. CH3-CH(CH3)-CH=CH-CH3-OH: 4-Metyl 5-Propenol-1.

32/Mtb = 0.2..CTCT cña A vµ B.CtnSharing.x= 3 ---> n=3 => C3H5(OH)3 => CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH)..18 = .36 lÝt khÝ (®ktc). ...3ntb .6 lÝt khÝ (®ktc)..x + 46(0...!!! HoÆc 2CnH2n+2-2a-x(OH)x + 2xM ---> 2CnH2n+2-2a-x(OM)x + xH2 . %C2H5OH= . b. H·y x¸c ®Þnh CTPT. cã ntb = x. .. H·y x¸c ®Þnh CTPT 2 rîu vµ thµnh phÇn % khèi lîng cña hçn hîp ban ®Çu? PhÇn 2 ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc V lÝt CO2(®ktc) vµ m gam H2O. . X t¸c dông víi Na d t¹o ra 5.NÕu nH2 ≥ nRîu => rîu ph¶n øng lµ rîu ®a chøc.2 (g) rîu no A t¸c dông võa ®ñ víi natri kim lo¹i thu ®îc 3.Ta cã VCO2=0. VÝ dô1: .36/22.12 lÝt khÝ (®ktc).625.NÕu nH2 = 1/2nRîu = 1/2nM => rîu ph¶n øng lµ rîu ®¬n chøc.x=1 ---> n=74/14 lo¹i.Cho 9. TÝnh V vµ m? Híng dÉn: Gäi CTT§ 2 rîu lµ CnH2n+1OH. T¬ng tù B lµ C3H5(OH) => CH2=CH-CH2-OH. VÝ dô 3: Hçn hîp X gåm rîu etylic vµ 1 rîu B cïng ®ång ®¼ng víi rîu etylic. => % CH3OH=. thu ®îc 1. B cã tû khèi so víi metan lµ 3. Híng dÉn: nA/nH2 = 1/1. BiÕt A cã tû khèi so víi H2 lµ 46.3-x) = 22/2 ---> x=0..4= . CnH2n+1(OH) + Na ----> CnH2n+1( ONa) +1/2 H2 .3 => ntb = 4/3 => 2 rîu kÕ tiÕp lµ CH3OH vµ C2H5OH..x= 2 ---> n=58/14 lo¹i .1 + 2(1-x) = 4/3. cã khèi lîng mX = 18.2 = 0.3(ntb+1). => x=2/3.4.8 (g). phÇn 1 t¸c dông võa ®ñ víi kim lo¹i natri thu ®îc 3.§em 5.3 mol => MRîu = 11/0. VÝ dô 2: Chia 22 gam hçn hîp 2 rîu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau thµnh 2 phÇn b»ng nhau.36 lÝt khÝ (®ktc).Com – Download Ebook Free.3-x => 32. nRîu = 2 nH2 = 3.5818 => % C2H5OH = 0.418. TÝnh thµnh phÇn %: C¸ch 1: Gäi x lµ sè mol cña CH3OH cã trong 1 mol hçn hîp => sè mol cña C2H5OH lµ (1-x) mol. 22. mH2O = 0.5 < 1 => A lµ rîu no ®a chøc => A cã CTPT CnH2n+2Ox => 14n+2+16x = 92 ®k n ≥x. => % CH3OH = 2/3. . X¸c ®Þnh ctpt vµ ctct cña rîu B vµ % khèi lîng hçn hîp X? 6 . C¸ch 2: Gäi sè mol cña CH3OH cã trong hçn hîp lµ x => nC2H5OH lµ 0.8 rîu kh«ng no B t¸c dông víi kim lo¹i kali d. .

2. ntb =1y + 3(1-y)=2. b×nh 2 ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d.4 => cã mét rîu lµ C3H8Oa vµ cã mét rîu cã sè nguyªn tö C nhá h¬n 2..TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt trong hçn hîp X? (§H Th¬ng M¹i 2001).0. (hoÆc: ntb = 2.05 => nH2 = 0.4 => y=0.4 => a=2.5 lo¹i.0.X¸c ®Þnh CTPT cña 2 rîu.6.6 + a.06 gam níc vµ 5. 7 .Lo¹i níc tõ mét ph©n tö rîu: S¶n phÈm lµ anken.04 => xtb= 1. VÝ dô: H2SO4.48 lÝt khÝ H2.) VËy 2 rîu ®ã lµ : C2H4(OH)2 vµ C3H7OH.7 => a = 13/7 lo¹i.6 = 2.0.4.6 = 1.4 => a=1. Do 3 > ntb = 2.4 = 2t + 3(1-t) =>t=0.Ph¶n øng ®Òhi®rat ho¸ (lo¹i níc): a. Híng dÉn: Gäi A vµ B b»ng CTT§ CnH2n+2Ox .6 => xtb = 1.6 < 2 => a<1.28 gamkhÝ CO2. V× xtb =1.05xtb/2 = 0.4 = 0. VÝ dô 5: Cho hçn hîp X gåm 6. Ph¶n øng kÕt thóc nhËn thÊy b×nh 1 nÆng thªm a gam. ntb = 2z + 3(1-z) = 2. Chia X thµnh hai phÇn b»ng nhau.NÕu : Hçn hîp CH3OH vµ C3H8Oa .NÕu hçn hîp lµ C2H4(OH)2 vµ C3H8Oa .6 => xtb = 1. Theo ptp nRîu = nCO2/ntb = 0.4 => z =0. PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn råi cho s¶n phÈm ch¸y lÇn lît qua hai b×nh kÝn: B×nh 1 ®ùng P2O5.3 + a. T >170C CnH2n+1OH -----------------> CnH2n + H2O.0. .CtnSharing.896 lÝt khÝ (®ktc).0. 1. H2SO4 ®®.0.6 = 1.12 = > ntb = 2. PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi Na d thu ®îc 0. .NÕu hçn hîp C2H5OH vµ C3H8Oa .ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.6 + a.6 => a=1. ViÕt CTCT c¸c ®ång ph©n lµ rîu cña hai rîu nãi trªn? Gäi tªn? 3.3 => xtb = 1. 2. PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 3.7) gam.12/2.17/0.!!! VÝ dô 4: Chia hçn hîp hai rîu no m¹ch hë A vµ B lµm 2 phÇn b»ng nhau. X¸c ®Þnh CTCT cña 2 rîu biÕt r»ng khi ®èt V thÓ tÝch cña A hoÆc B ®Òu thu ®îc kh«ng qu¸ 3V thÓ tÝch CO2 ë cïng ®k.4 => CH3OH hoÆc C2H5OH hoÆc C2H4(OH)2 . b×nh 2 nÆng thªm (a+22. . T > 170C CH3-CH2CH2-OH -------------------> CH3-CH=CH2 + H2O. PhÇn 1: Cho t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. Theo bµi ra vµ pt ta cã (ntb+1)/ntb = nH2O/nCO2 = 0.4 gam rîu metylic vµ b mol hçn hîp hai rîu no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau.Com – Download Ebook Free.

C=CH2 + H2O -------> CH3. H2SO4®®. Chó ý: Ph¶n øng t¸ch lo¹i níc theo qui t¾c Zaixep råi céng hîp níc theo qui t¾c Maskopnhikop lµ nguyªn t¾c chuyÓn rîu bËc 1 thµnh rîu bËc 2 vµ rîu bËc1. bËc 2 thµnh rîu bËc bËc 3. T CH3.C=CH2 + H2O. XT.Ph¶n øng lo¹i níc H2O cña rîu t¹o anken ë nhiÖt ®é T > 1700C H2SO4®®.R1-O-R2 + H2 O R2-O-R2 + H2O. + H2O. CH3-OH + HO-C2H5 --------> CH3-O-C2H5. T=140C VÝ dô: CH3-OH + HO-CH3 -------------> CH3-O-CH3 + H2O. XT. 2C2H5-OH --------> C2H5-O-C2H5 + H2O. T=140C R-OH + HO-R ---------------> R-O-R + H2O. T CH3-CH=CH2 + H2O -----CH3-CH2-CH2-OH (spp). T VÝ dô 2: CH3-CH-OH -------> CH3. T=140C 8 . CH3 -CH(OH)-CH3.Com – Download Ebook Free. + NÕu tõ 2 ph©n tö rîu gièng nhau: H2SO4®®. VÝ dô: Lo¹i níc hçn hîp 2 rîu CH3-OH vµ C2H5OH b»ng H2SO4®® vµ ë 1400C.CH3 CH3 CH3 b. 2CH3OH ----------> CH3-O-CH3 + H2O.C(OH). NhËn xÐt: .Lo¹i níc tõ hai ph©n tö rîu: S¶n phÈm lµ ete.T CH3-CH(OH)-CH2-CH3 ------CH3-CH=CH-CH3 (spc)+ H2O (Sp trans lµ chñ yÕu) Qui t¾c Zaixep: Khi lo¹i níc cña rîu th× nhãm (-OH) u tiªn t¸ch cïng víi nguyªn tö H cña cacbon bËc cao.CtnSharing..!!! CH2=CH-CH2-CH3 (spp) +H2O XT. CH3 CH3 XT. (spc) XT. NÕu 2 rîu kh¸c nhau: R1-O-R1 + H2O R1-OH +HO-R2--------------------. T VÝ dô 1: CH3-CH2-CH2-OH -------> CH3-CH=CH2 + H2O.

T=450C. . .Com – Download Ebook Free. .NÕu ®ång thêi võa ®ªhi®rat ho¸ (t¸ch H2O) võa ®ªhi®ro ho¸ (t¸ch H) th× s¶n phÈm lµ Anka®ien. Tæng sè mol Ete = Tæng sè mol H2O = x+y+z = 1/2 nrîu ph¶n øng. . Chó ý: .!!! 0 . nR1OR1 = nR2OR2 = nR1OR2 =x=y=z => nR1OH = nR2OH = 3x=3y. VÝ dô: CH3-CH2-CH2-OH ----------> CH2=CH-CH3 + H2O. . thu ®îc 6. CH3-CH(OH)-CH3 -----------> CH2=CH-CH3 + H2O.NÕu lo¹i níc bëi hçn hîp 2 rîu cã sè nguyªn tö C kh¸c nhau mµ chØ cho ta 1 anken th× mét trong 2 rîu lµ CH3OH.. biÕt an ken cã sè nguyªn tö C lín h¬n m¹ch kh«ng th¼ng. Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng: mRîu bÞ ete ho¸ = mC¸c ete + mH2O.H·y x¸c ®Þnh CTCT cña 2 anken trªn.NÕu rîu bÞ lo¹i níc cho anken th× rîu ®ã lµ no ®¬n chøc cã sè nguyªn tö C kh«ng nhá h¬n 2. níc vµ rîu cßn d. H2SO4®®) th× cho ta cïng 1 anken.CtnSharing.66 gam níc. 9 .NÕu cã x rîu kh¸c nhau th× sè mol ete t¹o ra tèi ®a lµ x(x+1)/2 trong ®ã cã x ete ®èi xøng.Th«ng thêng ph¶n øng céng hîp H2O cña anken vµ lo¹i níc cña rîu xÈy ra kh«ng hoµn toµn nªn s¶n phÈm t¸ch lo¹i cña níc rîu thêng lµ hçn hîp: Anken. => 2 rîu cã cïng sè nguyªn tö C khi bÞ lo¹i níc (ë 1700C. Al2O3. 2x x x 2R2OH ---------> R2OR2 + H2O 2y y y R1OH + HOR2 --------> R1-O-R2 + H2O z z z z .Ph¶n øng lo¹i níc cña rîu t¹o ete ë nhiÖt ®é T = 140 C. .12 lÝt hçn hîp 2 anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp (®ktc). VÝ dô 1: (§Ò thi §H khèi A n¨m 2004).§Òu dïng H2SO4®® lµm chÊt xóc t¸c vµ hót níc. Khi ®ã cÇn chän sè mol c¸c ete lµm Èn sè : 2R1OH --------> R1OR1 + H2O.NÕu sè mol c¸c ete b»ng nhau (x=y=z) => sè mol c¸c rîu tham gia ph¶n øng b»ng nhau. ete. VÝ dô 2: §èt ch¸y hoµn toµn 1. . VÝ dô: 2C2H5OH ----------------> CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 . a.

.a.67 => cã mét rîu lµ C2H5OH. gäi x lµ sè mol rîu bËc 2 => sè mol rîu bËc 3 lµ 3x.y=0.Hi®rat ho¸ mét lîng 2 anken trªn b»ng xóc t¸c thÝch hîp ®îc hçn hîp rîu X (hiÖu suÊt ph¶n øng 100%) . VÝ dô 3: Mét hçn hîp X gåm 2 rîu A vµ B khi bÞ khö níc chØ t¹o ra 2 anken cã tû khèi h¬i so víi mªtan lµ 2. Tû lÖ sè mol gi÷a rîu bËc 1 víi nhau lµ 1:1. CnH2n+1OH ----------> CnH2n + H2O.38 = 55.67=2x+4(1-x) => x= 0.7mol) trong 1 mol hçn hîp.CtnSharing. Gäi sè mol cña C2H5OH trong 1 mol hçn hîp lµ x => sè mol cña C4H9OH trong hçn hîp lµ (1-x) => ntb=2. + ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra? + Trong hçn hîp X tû lÖ sè mol cña rîu bËc 2 so víi rîu bËc 3 lµ 1:3.67. => % khèi lîng c¸c rîu.65% => % C4H9OH VÝ dô 4: Mét hçn hîp X gåm 3 rîu ®¬n chøc cïng ®ång ®¼ng. Sè mol cña c¸c rîu bËc 1 b»ng nhau. H·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng c¸c rîu trong hçn hîp X? c. sè mol rîu bËc 1 lµ y => x+y=0.Com – Download Ebook Free.3mol) vµ CH3-C(CH3)=CH2 (0. c) ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng mhçn hîp rîu X = manken + mníc.1 => % khèi lîng.46/55.7 => x=0. MB =MA+28 => CmH2m+1OH =46+28=74 => 14m+18=74 => m=4 => C4H9OH..NÕu trong hçn hîp X rîu bËc 1 vµ bËc 2 cã tû lÖ khèi lîng so víi rîu bËc 3 lµ 164/185.7-sè mol rîu b3 = sè mol rîu b1 CH3-CH2-CH2OH =a =>Sè mol cña CH3-CH(OH)-CH3 = 0.7 gam níc. TÝnh % khèi lîng mçi rîu trong hçn hîp X? Híng dÉn: DÔ dµng t×m ®îc 2 anken: CH3-CH=CH2 (0.333.4 gam CO2 vµ 2..!!! b. a. §èt ch¸y m(g) hçn hîp X thu ®îc 4. Gäi A va B b»ng mét rîu T§.2. CnH2n = 2.46/Mtb = 0.6 gam X ph¶n øng víi natri d? 10 .TÝnh m = ? c. Theo bµi ra % khèi lîng rîu bËc 3 lµ 185/(185+164) =53.3. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña A.333. ViÕt PT céng hîp níc .0% => khèi lîng cña rîu bËc 3 => sè mol rîu bËc 3 => sè mol CH3CH(CH3)-CH2-OH =0.TÝnh thÓ tÝch H2 thu ®îc khi cho 4.667.X¸c ®Þnh CTTQ cña 3 rîu trªn? b.3 vµ 3x+y=0. Cho biÕt MB = MA + 28.16 => ntb = 2. B vµ thµnh phÇn % khèi lîng cña hçn hîp X? Híng dÉn: V× khi lo¹i níc A vµ B cho ta 2 anken => A vµ B lµ 2 rîu no ®¬n chøc cã sè nguyªn tö C kh«ng bÐ h¬n 2.667 => % khèi lîng cña C2H5OH = 0.

4=72 => R2=29 => R2 lµ C2H5..mO2 = 4.22. «lefin.2 (mol) => nR1OH = nR2OH = 1. ¸p dông §LBTKL: mx = mCO2 + mH2O .4 + 2.X¸c ®Þnh % khèi lîng mçi rîu? BiÕt khi hçn hîp t¸c dông víi Na d thu ®îc 5.7 . Sè mol CnH2n+1OH =x= nH2O .3/3=1.Com – Download Ebook Free.0.4.LÊy hçn hîp X ®em lo¹i níc b»ng xóc t¸c thÝch hîp chØ cho ete (gi¶ sö ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn). 2R1OH --------> R1OR1 + H2O . VÝ dô 5: Hçn hîp X gåm 2 rîu CH3OH vµ C2H5OH cã sè mol tû lÖ 2:3. nO2 = 3ntbx/2 = 0. m3 ete = (mCH3OR2 + mCH3OCH3 + mR2OR2) = (31+R2+46+2R2+16). nH2O= 21.X¸c ®Þnh CTCT cña c¸c rîu trong hçn hîp X biÕt khi ®un nãng X víi H2SO4 ®® chØ thu ®îc mét anken cã sè nguyªn tö C kh«ng lín h¬n 3. CH3OH lo¹i níc kh«ng cho ta anken 2 rîu cßn l¹i lo¹i níc cho ta 1 anken duy nhÊt => 2 rîu ®ã ph¶i chøa cïng 1 nguyªn tö C.1.6/18 = 1.05. TÝnh % sè mol mçi ete? BiÕt cã 2 ete cã sè mol b»ng nhau.4 = 1. V× c¶ 3 rîu ®Òu ®¬n chøc => nH2 = 1/2nrîu = 0.2.32 = 2.05 => VH2 = 0. 2R2OH ----------> R2OR2 + H2O.( c¸c ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn).6/2.2(mol) => ∑ sè mol 2 rîu= 2.6/46 = 0.05(mol). VÝ dô 7: Cho 47 gam hçn hîp h¬i 2 rîu ®i qua Al2O3 nung nãng thu ®îc hçn hîp A gåm ete.15. VÝ dô 6: §un nãng hçn hîp gåm 2 rîu no ®¬n chøc víi axit H2SO4 ®® ë 1400C thu ®îc 21. Híng dÉn: R1OH + R2OH --------> R1OR2 + H2O.x => ntb = 2. d) Ta cã n<ntb =2<m => n = 1 => CH3OH.CtnSharing.1/2 = 0. rîu d vµ h¬i níc. T¸ch h¬i níc ra 11 .!!! d.nCO2 = 0.6 gam H2O vµ 72 gam hçn hîp 3 ete. Híng dÉn: b) nCO2 < nH2O => 3 rù¬u thuéc ®ång ®¼ng no ®¬n chøc cã CTTQ lµ CnH2n+1OH cã sè mol lµ x.3(g).3/0.6(g) => Mtb2rîu=93.0. nCO2 = ntb.05 = 46 => nX = 4.=> C2H5OH.6 lÝt H2 (®ktc). ¸p dông §LBTKL m2rîu = 21. b.6+7.12(l). a. c) Theo trªn cã MX = 2.15 (mol). X¸c ®Þnh CTPT cña 2 rîu? BiÕt r»ng 3 ete cã sè mol b»ng nhau.=> cã mét rîu lµ CH3OH.4=39 => Rtb = 22 => R1<R b=22 <R2 => R1 lµ CH3. V× an ken t¹o ra cã sè nguyªn tö C ≤3 => nghiÖm hîp lý lµ m=3 => 2 rîu cßn l¹i lµ: CH3CH2-CH2-OH vµ CH3-CH(OH)-CH2.2 =93.

15/3=0. b.4/(m-2)<0.05 => 0. Al2O3 .50C vµ 1 atm. Trén 2 «lefin ®ã víi 1.!!! khái hçn hîp A ®îc hçn hîp khÝ B.4/(m-2) víi m>2.3y + 0.9>y>0.27 => nH2O(2) = 0.15. CmH2m+1OH(y mol) => x+y=0.TÝnh khèi lîng níc ®· bÞ ngng tô? c.4<0.3/2 = 0.TÝnh tû khèi cña A so víi kh«ng khÝ? ( BiÕt kh«ng khÝ chøa 20%O2 vµ 80%N2 vÒ thÓ tÝch).166 (g) hçn hîp 2 rîu víi H2SO4 ®® ë 1700C thu ®îc hçn hîp 2 «lªfin ®ång ®¼ng kÕ tiÕp.9 46x+(14m+18)y =47 => y=0. => cã mét rîu CH3OH(x mol). => HiÖu suÊt ph¶n øng H = 0.35 lÝt Br2 0. nCnH2n = nBr2 = 0.48 .704 lÝt H2 (®ktc) lîng «lefin trong B ph¶n øng võa ®ñ víi 1. LÊy níc t¸ch ra ë trªn cho t¸c dông víi Na thu ®îc 4. T CnH2n+1OH-----------> CnH2n + H2O.33 = 0. viÕt c¸c ®ång ph©n chøc rîu cña 2 rîu ban ®Çu. nRîu b® = nRîu(1) + nRîu(2) nRîu d = 0. VÝ dô 8: §un nãng 0.9856 ¸t.0. 12 .33.5 (l) ®o ë 27. a. nH2O = 2nH2 = 0.9 nguyªn d¬ng <=> m=3 => C3H7OH.27/0.Com – Download Ebook Free.42.48(mol) nH2O(1) = nCnH2n =0. b) TÝnh ®îc Mtb = 47/0.X¸c ®Þnh CTPT.27(mol).27 = 0.T×m CTPT vµ thµnh phÇn % khèi lîng c¸c rîu trong hçn hîp ®Çu? b.05(mol) V× sè mol c¸c ete b»ng nhau => sè mol rîu t¹o ete nh nhau => nCmH2m+1OH = 0. Na+ H2O --------> NaOH + 1/2 H2 (3) CnH2n + Br2 -------> CnH2nBr2 (4). nEte + nRîu = 0. Sau khi ®èt ch¸y hÕt «lefin ngng tô h¬i níc th× hçn hîp khÝ A cßn l¹i lµ 1. (1) CnH2n+1OH ----------> (CnH2n+1)2O + H2O (2).4<m<3.3y.15 = 0.9 => ntb = 2..0.15 => nRîu d = 0.2M.9(mol).4336 (l) kh«ng khÝ (®ktc).9 => 2.4.TÝnh hiÖu suÊt rîu bÞ lo¹i níc thµnh «lefin? BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng cña c¸c rîu lµ nh nhau vµ sè mol c¸c ete trong A ®Òu b»ng nhau.4 <=> 0.9 = 30%.CtnSharing.2+0. Theo trªn cã nCmH2m+1OH biÕn thµnh anken lµ 0. Híng dÉn: §Æt CTT§ cña hçn hîp lµ: CnH2n+1OH (ntb >2).42(mol) .128 (lÝt) ë 136. a.15.30C vµ 0.27+0. Sè mol mçi ete = 0. Sau ph¶n øng CmH2m+1OH d nghÜa lµ: y>0. PhÇn ete vµ rîu trong B chiÕm thÓ tÝch 16.

T R1-OH + HOOC-R2 R1-OOC-R2 + H2O.0512 = 0. Sè mol hçn hîp sau khi ngng tô h¬i níc= 0.Víi axit v« c¬: H2SO4 . 3. kh«ng hoµn toµn. Gäi sè mol rîu ban ®Çu lµ a => sè mol anken =a => nO2p = 1.7 => C2H5OH vµ C3H7OH. b.008/n = 0. CnH2n+1-OH ----------->CnH2n+H2O.§èt ch¸y phÇn 1 vµ cho toµn bé CO2 ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d thu ®îc 35.06 mol.4336/22. nN2 = 0. Muèn ph¶n øng thuuËn xÈy ra hoµn toµn ph¶i cã H2SO4 lµm xóc t¸c vµ hót níc ®Ó lµm chuyÓn dÞch c©n b»ng vÒ phÝa ph¶i.0128-1. Chia X lµm hai phÇn b»ng nhau.0128 mol.2 gam vµ tû khèi h¬i dX/H2 = 36. ngoµi ph¶n øng t¹o Este cßn cã ph¶n øng khö ancol thµnh ankan t¬ng øng. .Víi axit h÷u c¬: H2SO4.5=0.4..01281. 13 .0512 mol.. 150C CnH2n+1OH + 2HI --------------> CnH2n+2 + I2 + H2O.06 =>na = 0.7 gam kÕt tña. . kh«ng hoµn toµn) ( RÊt chËm) (HÇu nh kh«ng ph¶n øng) .5na. nCO2 = na.5na +na + 0. Theo bµi ra ta cã: 0.166 => ntb = 2.Ph¶n øng Este ho¸ (t¸c dông víi axit t¹o Este) a.0.5na => nO2d = 0.C¸c ph¶n øng Este ho¸ ®Òu thuËn ngÞch.!!! Híng dÉn: Hai rîu ®Òu thuéc lo¹i no ®¬n chøc kÕ tiÕp (v× ®Òu t¹o ra olefin kÕ tiÕp) => gäi CTPT cña chóng b»ng c«ng thøc t¬ng ®¬ng CnH2n+1-OH. Phèt pho. §Ó t¨ng cêng ph¶n øng ngÞch (P/¦ thuû ph©n Este) ph¶i thªm kiÒm ®Ó trung hoµ axit lµm chuyÓn dÞch c©n b»ng vÒ phÝa tr¸i. NhËn xÐt: .Kh¶ n¨ng ph¶n øng: Rîu bËc 1 > Rîu bËc 2 > Rîu bËc 3. VÝ dô: CH3OH + HOOC2H5 ----------> C2H5COO-CH3 + H2O.. CnH2n + 3n/2O2 --------> nCO2 + nH2O.008 =>a=0..CtnSharing.4. Theo bµi ra cã (14n+18).Com – Download Ebook Free. T R-OH + HCl -----------> R-Cl + H2O. Chó ý: Víi axit iothi®ric HI. (ph¶n øng chËm.008/n. VÝ dô 1: Mét hçn hîp X gåm 2 rîu no A vµ B cã cïng sè nguyªn tö C cã khèi lîng mX =18. VÝ dô: C2H5OH + HCl -------> C2H5-Cl + H2O. nO2 = 1.

CnH2n+2-z(OH)z +(3n+1-z)/2O2 --------> nCO2 + (n+1)H2O. §èt ch¸y hÕt rîu vµ ®a b×nh vÒ 136. 1. 8 gam oxi.TÝnh CM cña dung dÞch HCl? Híng dÉn: Gäi z lµ sè nhãm OH trung b×nh cña 2 rîu => CnH2n+2z(OH)z. §em este ho¸ phÇn 2 víi 30 gam axit axetic (hiÖu suÊt ph¶n øng lµ h). x lµ sè liªn kÕt pi trung b×nh.05)h (0. LÊy phÇn 1 cho vµo b×nh kÝn B dung tÝch 12 lÝt cho bay h¬i ë 136.8.4 = 72.CtnSharing.8 = 0.225 = 1M.14 ¸t. sau ®ã thªm BaCl2 d vµo th× t¹o thµnh 23.X¸c ®Þnh CTPT vµ sè mol cña c¸c rîu trong hçn hîp ®Çu. Mtb =2.NÕu ®em ®èt ch¸y hÕt hçn hîp rîu trªn råi cho tÊt c¶ s¶n phÈm hÊp thô vµo 280 ml dung dÞch KOH 32% (d=1.PhÇn 2 ph¶n øng võa ®ñ víi 225 ml dung dÞch HCl.64 gam kÕt tña.3g/ml) th× thu ®îc dung dÞch A.8 => a =18.50C. (0. 3.05 mol.3 + 2 .225/0.TÝnh tæng khèi lîng este thu ®îc theo a vµ h? 2. viÕt c¸c ®ång ph©n chøc rîu cña chóng? b. mçi phÇn a gam. nCO2 = na = nCaCO3 = 0.36. Nång ®é HCl: C3H8-z(OH)z + zHCl ------> C3H8-zClz + zH2O.225 mol => CM HCl = 0.72.X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ B .0. no t¸c dông víi axit HBr ®îc hçn hîp 2 ankynbr«m mua t¬ng øng cã khèi lîng gÊp ®«i khèi lîng rîu ban ®Çu.375 *.B¬m tiÕp vµo b×nh B.05)h (0. Cho s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo dung dÞch NaOH d. VËy cã mét rîu ®¬n chøc C3H7OH rîu cßn l¹i lµ C3H6(OH)2 hoÆc C3H5(OH)3. VÝ dô 2: Cho 2 rîu ®¬n chøc.2/2.vµ cho t¸c dông víi AgNO3 d thu ®îc 5. a. 1. nHCl = za = 1. Ph©n huû 2 an kylbr«mua ®Ó chuyÓn thµnh Br.98 atm. Chia A lµm 2 phÇn b»ng nhau. BiÕt r»ng tæng sè nguyªn tö C trong 2 rîu b»ng 6.125 = 0. Khi rîu bay h¬i hÕt ¸p suÊt trong b×nh lµ 0.125 thay vµo * cã n = 3 => 14.TÝnh khèi lîng 2 rîu ban ®Çu? 2.. 14 .05)h.264 gam kÕt tña.16z =72. Sè mol hai rîu trong ½ hçn hîp = 0.8 => z =1. X¸c ®Þnh CTPTCTCT vµ gäi tªn c¸c rîu? Híng dÉn: Gäi 2 rîu b»ng 1 rîu T§ CnH2n+1-2x(OH).50C th× ¸p suÊt trong b×nh lóc nµy lµ 0. cã sè mol lµ a. CnH2n+1-2xOH + CH3-COOH -----> CH3-COOCnH2n+1-x + H2O.8. TÝnh nång ®é c¸c chÊt trong A? VÝ dô 3: Cho hçn hîp A gåm 1 rîu no ®¬n chøc vµ 1 rîu kh«ng no (chøa 1 liªn kÕt ®«i) ®¬n chøc.!!! .Com – Download Ebook Free.

6 + n2(1-0.16 lit (ë 136.TÝnh gi¸ trÞ m1 vµ m2? 4.6 + n2(1-0.4 => sè nguyªn tö C rîu no =1 hoÆc 2.C trong ®ã cã 2 rîu cã cïng sè nguyªn tö C.6. khèi lîng mX = 31. .2 gam este.025(3n-x) => nO2d = 0.B.Céng hîp víi axit:CH2=CH-CH2-OH + HX ----> CH3-CH(X)-CH2-OH (spc).35 => xtb =0. 1. .PTP¦ CnH2n+1-2xOH + (3n-x)/2 O2 ----> nCO2 + (n+1-x)H2O.§un phÇn 3 víi H2SO4 ®Æc thu ®îc 10.y +1(1-y) = 0.4 => y = 0.§èt ch¸y hÕt phÇn 2 thu ®îc 39.025(3n-x).0. sè mol khÝ sau ph¶n øng lµ : 12.25 theo ph¬ng tr×nh nO2p = 0.05(n+1-x) = 0.PhÇn 1 t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 3. Khi cho bay h¬i X chiÕm mét thÓ tÝch 20.18 = (a + 2.0.12 +0.4 => Gäi y lµ % sè mol cña rîu no => (1-y) lµ % sè mol rîu kh«ng no ta cã 0.0. nCO2 = nBaCO3 =0.Ph¶n øng céng hîp cña rîu kh«ng no: Rîu kh«ng no tham gia ph¶n øng céng hîp nh hi®rocacbon kh«ng no.05(n+1-x) => 0. Na2CO3 + BaCl2 ----> BaCO3 + 2 NaCl.60 .05h.4 => n2 = 3 =>: CH3-CH2 OH vµ CH2=CH-CH2-OH VÝ dô 4: Trén m1 gam mét rîu ®¬n chøc víi m2 gam mét axit ®¬n chøc råi chia hçn hîp thµnh 3 phÇn b»ng nhau.6) = 2.082(273+136.CtnSharing.4 => n2 = 4. . b.Com – Download Ebook Free.1 gam este th× thu ®îc 11 gam CO2 vµ 4.36 lÝt khÝ H2 (®ktc). .X¸c ®Þnh CTPT cña rîu vµ axit? 2. §Ó biÕn X 15 . . (hiÖu suÊt ph¶n øng este ho¸ lµ 100%).35 mol.Céng hîp víi H2: CnH2n+2-2a-x(OH)x + aH2 ----> CnH2n+2-x(OH)x.4 gam.5 lo¹i. CO2 + 2NaOH -----> Na2CO3 + H2O. VÝ dô: Mét hçn hîp X gåm 3 rîu A.05ntb => ntb = 2.025(3n-x) + 0. ¸p dông cho nguyªn tö C ta cã + 1.0.5) = 0.12 mol = 0..25-0.6) = 2.25-0.Céng hîp víi níc : CH2=CH -CH2-OH + HOH --------> CH3-CH(OH)CH2-OH. .1)h gam = mEste . + 2. §èt ch¸y hÕt 5.98/0.6 gam CO2 . Theo ph¬ng tr×nh p nH2O = 0. nO2 =8/32 =0.!!! Ap dông ®Þnh luËt BTKL cã ah +0.Céng hîp víi Halogen: CnH2n+2-2a-x(OH)x + aX2 -----> CnH2n+2-2axX2a(OH)x.50C vµ 1atm). .5 gam H2O.05h.

Ph¶n øng oxi ho¸: a... 1.4 + 4..0.B. Cu/T O2.x + 1(0.5 +0. CH-= C-CH2-OH . Cu/T R-CH(OH)-R2 -------------> R-C(O)-R2.5 lo¹i. %CH2=CH-CH2OH =16. %CH-=C-CH2-OH = 33.333 = 0. mX + mH2 = mY =31. 3) C2H5OH.Oxi ho¸ kh«ng hoµn toµn: [O] [O] a.Rîu bËc 1 -----------> an®hit -----------> axit.333.C ®Òu lµ rîu ®¬n chøc.5-x) => x = 0.0..7%. CH2=CH-CH2-OH.8/0.5 +1. tÝnh nång ®é dung dÞch brom cßn l¹i vµ ®é t¨ng khèi lîng b×nh br«m? Híng dÉn: Khö níc cña Y ®îc hçn hîp hai an ken kÕ tiÕp nhau => Y lµ hai rîu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau => A. %CH3-CH2-CH2OH =33. O2. Mn(CH3COO)2 VÝ dô: R-CH2OH ------------> R-CHO ---------------> RCOOH.4= 31.3% .48 lÝt H2 (®ktc). CH2=CH-CH2-OH.0.x + 2(0.667 > 0.h 3: atb = 0. {O} 16 . (2) Theo bµi ra cã nX = 0. Tr. %CH3-CH2-CH2OH =16.5 =>Y gåm C2H5OH vµ C3H7OH víi tû lÖ mol lµ 1:1.!!! thµnh hçn hîp Y gåm 2 rîu no cÇn 4.Rîu bÊc 2 -------------> xeton ---------------.8(g) => MtbY = 31. Gäi 3 rîu A. b.C vµ thµnh phÇn % sè mol cña hçn hîp X? 2.5-x) = 0.Oxi ho¸ hoµn toµn: ( Ph¶n øng ch¸y).x + 2(0. [O] Oxi ho¸ m¹nh b.B.C b»ng 1 rîu t¬ng ®¬ng: CnH2n+1-2a(OH). O2. VËy hçn hîp X cã thÓ lµ: 1) C2H5OH.6 =53 => ntb = 2.2/22. Theoptp (1) cã atb = 0.6 mol.333 => % C2H5OH = 50%.B.48.CH2-CH2-OH.h 2: atb = 0.333 => x = 0. CH3-CH2-CH2-OH.CtnSharing.NÕu hçn hîp 2 anken trªn (hçn hîp Z) qua 2 lÝt dung dÞch Br2 0.h1: atb =0.2/0.> c¸c axit. Tr. CnH2n+1-2a(OH) + aH2 --------> CnH2n+1(OH).6 mol. CH3.333 => x =0.5 + 0. CH-= CH2-CH2-OH.Com – Download Ebook Free. Khö níc hoµn toµn hçn hîp Y thu ®îc 2 anken kÕ tiÕp nhau.X¸c ®Þnh A. Gi¶ sö lÊy 1 mol hçn hîp X Tr. (1) CnH2n+1OH -------> CnH2n + H2O.6 =0. 5.3%.5M.7%. theo ptp nX =nY = 0.5-x) =0. 2) C2H5OH.167=> %C2H5OH=50%.

Híng dÉn: Gäi X b»ng ctt® : CnH2n+1-CH2. Hai rîu no ®¬n chøc khi oxi ho¸ cho 2 axit t¬ng øng => hai rîu trªn ®Òu lµ rîu bËc 1 => A lµ CH3CH2-OH. VÝ dô 2: Mét hçn hîp X gåm etan vµ propan.§èt ch¸y hÕt X thu ®îc CO2 vµ h¬i níc cã tû lÖ thÓ tÝch lµ 11:15.02..Dùa vµo s¶n phÈm oxi ho¸ kh«ng hoµn toµn cña c¸c rîu mµ cã thÓ ph©n biÖt rîu cã bËc kh¸c nhau.5<m.02(n+1). c..02(n+2) theo bµi ra cã : 0..C¸c ®ång ph©n rîu cña A.Ngoµi ra cã thÓ oxi ho¸ rîu b»ng xóc t¸c men: Men giÊm CH3-CH2-OH + O2 ----------------> CH3-COOH + H2O. NÕu ®em oxi ho¸ m gam X ®Õn 2 axit t¬ng øng råi ®em trung hoµ 2 axit b»ng dung dÞch NaOH 0.CTPT cña 2 rîu? . b.7 gam gåm CO2 vµ H2O. trong m«i trêng axit bÞ oxi ho¸ ph©n c¸ch m¹ch cacbon thµnh hçn hîp axit cacboxylic vµ xeton. §Ó cã 1 trong 2 axit cã khèi lîng ph©n tö b»ng khèi lîng ph©n tö cña 1 trong 2 rîu <=> axit cña rîu A cã klpt b»ng klpt cña rîu B => 14n+46 = 14m+32 <=> m = n+1 n<2.. VÝ dô 1: Mét hçn hîp X gåm 2 rîu no ®¬n chøc m¹ch hë. nC4H9OH = 0. CnH2n+1-CH2OH + (3n+2)/2O2 -------> (n+1)CO2 + (n+2)H2O.1M th× cÇn 200 ml dung dÞch NaOH. §èt ch¸y m gam hçn hîp X thu ®îc 4.2.44 + 0.Rîu bËc 3 bÒn víi chÊt oxi ho¸ trong m«i trêng trung tÝnh vµ trong m«i trêng kiÒm.ntb = 2. (1) CnH2n+1-CH2OH + O2---------> CnH2n+1-COOH + H2O.CTCT c¸c rîu ®ång ph©n? .B: . BiÕt mét trong 2 axit t¹o ra cã klpt b»ng klpt cña mét trong hai rîu.02(n+2).Thµnh phÇn % khèi lîng c¸c rîu trong hçn hîp X? C¸c ph¶n øng ®Òu hoµn toµn.5<n+1 => n = 2. VÝ dô: .!!! R1-C(O)-CH2-R2 -----------------> R1-COOH + R2-COOH.7 => n = 2. H·ycho biÕt: .1 mol => %kl. c.. 1. . H·y tÝnh % thÓ tÝch mçi chÊt trong hçn hîp X? 17 . Theo bµi ra khi oxi ho¸ rîu cho axit t¬ng øng cã Maxit > Mrîu.18 = 4.1mol.Com – Download Ebook Free. Theo ptp (1) cã nCO2 = 0.5 => n<2.CtnSharing. nH2O = 0.1 = 0.0. B lµ C3H7CH2OH.OH.5 => nC3H7OH = 0. (2) CnH2n+1-COOH + NaOH --------> CnH2n+1-COONa + H2O (3) nx = nNaOH = 0.02(n+1).

+ TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng ®ªhi®ro ho¸.b.5%.!!! 2. => a+b+c=2nH2 = 0.§un nãng hçn hîp X trong b×nh kÝn víi xóc t¸c thÝch hîp.c. Sau ph¶n øng thu ®îc hçn hîp khÝ Y cã tû khèi ®èi víi H2 b»ng 13. CH3-CH(OH)-CH3.026 => a+c=0. b. Híng dÉn: a-DÔ dµng tÝnh ®îc %C2H6 = 25%. Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã mY = mX --> MY = mY/nY = mX/nY = 162/4(1+h) = 27 --> h = 0. biÕt etan vµ propan dªhi®ro ho¸ víi hiÖu suÊt nh nhau.027. %C3H6 = 75%. hçn hîp D chØ gåm an®ehit vµ xeton.. CH3-CH(OH)-CH3 + O2 -------> CH3-C(O)-CH3 + H2O. %CH3-CH(OH)-CH3=67.5._ 18 .Gäi h lµ hiÖu suÊt ph¶n øng ®ªhi®ro ho¸: C2H6-------> C2H4 + H2.5%. + T¸ch hçn hîp anken trªn ®em hi®rat ho¸ víi H2SO4 lo·ng lµm xóc t¸c thu ®îc hçn hîp rîu Z. %CH3-CH2-CH2-OH = 7.04(mol).808 gam Ag kim lo¹i.CH2-CH2-OH + O2 ------> CH3CH2-CHO + H2O. a = 25%tæng sè mol 3 rîu = 0. CH3. C2H4 + H2O ------> C2H5OH. h h h C3H8 ------> C3H6 + H2 3h 3h h nY = nC2H6 d + nC3H8 d +nC2H4 + nC3H6 + nH2 = 4-4h + 8h = 4(1+h). LÊy m gam hçn hîp Z cho t¸c dông víi Na d cã 448 ml khÝ bay ra(®ktc).013 => b=0. xÈy ra ph¶n øng ®ªhi®r« ho¸ (chØ t¹o ra anken). CH3CHO + 2AgNO3 +3 NH3+H2O----> CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag CH3-CH2CHO +2AgNO3 +2NH3 +H2O --->CH3CH2COONH4 +2NH4NO3 + 2Ag Theo bµi ra cã 2(a+c) =nAg = 0.01 => c=0. ¤xi ho¸ m gam hçn hîp Z b»ng oxi ë nhiÖt ®é cao cã Cu lµm xóc t¸c ®îc hçn hîp s¶n phÈm D. CH3-CH2-CH2-OH cã trong m gam hçn hîp Z t¬ng øng lµ a.50 = 50%.003 => %C2H5OH = 25%.Com – Download Ebook Free. CH3-CH=CH2 + HOH --------> CH3-CH2-CH2-OH (spp) §Æt sè mol cña C2H5OH.CtnSharing. Cho D ph¶n øng víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 2. Ph¶n øng oxi ho¸: C2H5OH + O2--------> CH3-CHO + H2O. TÝnh % sè mol c¸c rîu trong hçn hîp Z? Gi¶ sö c¸c ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn. CH3-CH=CH2 + H2O ----> CH3CH(OH)-CH3.

Ph¶n øng t¸ch lo¹i níc: 19 . c« c¹n C cßn l¹i 48.24 lÝt khÝ.1. H2SO4.16 gam CO2. 1.X¸c ®Þnh CTPT cña c¸c chÊt trong hçn hîp M.96 lÝt H2 vµ dung dÞch C.TÝnh gi¸ trÞ cña V=? (§H s ph¹m Qui nh¬n 2001) Híng dÉn: 1. TÝnh chÊt: 1-Ph¶n øng t¬ng tù rîu ®¬n chøc .T¸c dông víi axit (este ho¸): H2SO4 ®® R(OH)x + xHONO2 ----------> R(ONO2)x + xH2O.Com – Download Ebook Free. Cho hçn hîp D t¸c dông víi Na2CO3 võa ®ñ. Chia B lµm 3 phÇn b»ng nhau. T. P2 cho t¸c dông víi dung dÞch Na2CO3 d thu ®îc 2. P cao C3H5(OH)3 + 3CH3-COOH --------------> C3H5(CH3COO)3 + 3H2O. biÕt trong M th× A chiÕm 100/3% theo thÓ tÝch. BiÕt c¸c thÓ tÝch ®o ë ®ktc vµ c¸c ph¶n øng kÓ tõ thÝ nghiÖm ®èi víi B lµ xÈy ra hoµn toµn. Híng dÉn: VÝ dô 4: ¤xi ho¸ mét rîu ®¬n chøc A b»ng oxi(cã xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp B gåm an®ªhit. dung dÞch sau ph¶n øng ®em c« c¹n ®Õn khan thu ®îc 41.TÝnh thµnh phÇn % khèi lîng hçn hîp C? (Cao ®¼ng CN Hµ Néi 2001). dB/H2>dA/H2 2.T¸c dông víi kim lo¹i kiÒm R(OH)x +xNa ---> R(ONa)x + x/2H2 . cho toµn bé lîng Ag t¹o ra sau ph¶n øng t¸c dông võa ®ñ víi V ml dung dÞch HNO3 2.TÝnh % khèi lîng rîu ®· bÞ oxi ho¸ thµnh an®ªhit vµ axit t¬ng øng? 4.48 lÝt khÝ NO2 (duy nhÊt). axit t¬ng øng.H·y viÕt PTP¦ xÈy ra? 2.Rîu ®a chøc: R(OH)x hoÆc lµ CnH2n+2-2a-x(OH)x. 1.4 gam muèi. .!!! VÝ dô 3: Mét hçn hîp M gåm hai hi®rocacbon A vµ B hîp níc th× thu ®îc hçn hîp C gåm hai rîu t¬ng øng. vµ CH2(OH)-CH(OH)-CH2-(OH) Glyxerin. rîu d vµ níc.X¸c ®inh CTCT cña rîu A vµ cña an®ªhit vµ axit trong B? 3. §em oxi ho¸ hçn hîp C th× thu ®îc hçn hîp D gåm hai axit h÷u c¬ no ®¬n chøc. P1 cho t¸c dông võa ®ñ víi Na thu ®îc 8.. §em ®èt ch¸y hoµn toµn 1/2 hçn hîp C thu ®îc 40.5.CtnSharing. P3 cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d.8 gam chÊt r¾n. Quan träng nhÊt lµ 2 rîu: CH2(OH)-CH2(OH) Etylenglicol.5M th× thu ®îc 4.

CtnSharing. Khi cho hçn hîp nµy t¸c dông víi Na d thu ®îc khÝ H2 víi sè mol nH2 > nX . .NÕu n=3 ®Ó A kh«ng ph¶n øng ®îc víi Cu(OH)2<=> A lµ CH2(OH)-CH2-CH2(OH) Pr«pa®iol-1.Com – Download Ebook Free. KHSO4 KÐm bÒn CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) ----->CH2=C=CH-OH -----> CH2=CH-CHO + 2H2O. §Æt a = mA = mB 20 .2 (l).gäi tªn? BiÕt tû khèi h¬i cña B ®èi víi A lµ 4. b. .7 => n=2 hoÆc n=3. MA/29 < 3 --> n<3. ptp: C3H6(OH)2 + 2Na ----> C3H6(ONa)2 + H2 (1).NÕu n=2 => A lµ CH2(OH). -TÝnh VH2: Gäi y lµ sè mol cña B trong 80 gam hçn hîp X => nA = 3y => 76. Híng dÉn: A cã d¹ng : CnH2n+1OH.36 lit CO2 (®ktc).Ph¶n øng ®Æc trng: C¸c rîu ®a chøc cã c¸c nhãm -OH kÒ nhau cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi dung dÞch Cu(OH)2 t¹o phøc mµu xanh lam.Mét hçn hîp X gåm A vµ mét rîu no B cã cïng sè nguyªn tö C víi A (tØ lÖ mol nA:nB =3:1).XÐt 4 mol hçn hîp : 3 mol C3H6(OH)2 vµ 1 mol B: C3H8-x(OH)x v× B lµ rîu no cã cïng sè nguyªn tö C víi A. viÕt c¸c ®ång ph©n d¹ng rîu cña A vµ B . Khi cho X t¸c dông hÕt víi Na th× thÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra tõ B b»ng 16/17 thÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra tõ A (cïng ®k).Trong m«i trêng H2O .6 gam hçn hîp X thu ®îc 10.!!! KHSO4 KÐm bÒn CH2(OH)-CH2(OH) ----------> CH2=CH-OH --------> CH3-CHO + H2O. viÕt CTCT cña B. Trong ph©n tö rîu sè nhãm chøc (-OH) kh«ng lín h¬n sè nguyªn tö C => x ≤ 3 => x=3 --> CTCT cña B lµ : CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH)..25 ..y = 80 => y= 0. VÝ dô: .. b... Chøng minh r»ng B lµ rîu ®a chøc . H·y t×m CTPT. TÝnh VH2 (®ktc) thu ®îc khi cho 80 gam hçn hîp X t¸c dông víi Na d.. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y13. C3H8-x(OH)x + xNa ----> C3H8-x(ONa)x + x/2H2 (2).CH2(OH) lo¹i v× A ph¶n øng ®îc víi Cu(OH)2. .Trong m«i trêng kiÒm . X¸c ®Þnh CTCT cña A biÕt A kh«ng ph¶n øng ®îc víi Cu(OH)2. cã dA/KK < 3. B cã d¹ng : CmH2m+2-z(OH)z . VÝ dô 1: a. nH2 = (3 + x/2) > nX = 4 => x > 2..V× y=2x+z => A cã d¹ng CnH2n+2O2 .. 2.=> VH2 = 25..Mét rîu ®a chøc no A (CxHyOz) víi y=2x+z. Híng dÉn: a. VÝ dô 2: Mét hçn hîp X gåm 2 rîu no m¹ch th¼ng A vµ B (A lµ rîu ®¬n chøc) cã tû lÖ khèi lîng lµ 1:1.3.3y + 92.25.

2.75. T.2.Hi®rat ho¸ anken (céng H2O).8 (g) => nA= 6. H2SO4 lo·ng.3.25MA .. MB=4.25n+0. .8m/4.6/2 = 6. a/2MA => z = 4 => B chøa 4 nhãm OH --> B cã d¹ng CmH2m-2(OH)4. CmH2m+2O4 + (3m-3)/2O2 --> mCO2 + (m+1)H2O (4). => B cã thÓ lµ: CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH3: Pentatetraol 1.(*) MÆt kh¸c : CnH2n+2O + 3n/2O2 ---> nCO2 + (n+1)H2O (3).4625 thay MA = 4n+18 vµo cã 1. T R-CHO + H2 -----------> R-CH2-OH. CH2(OH)-CH(OH)-CH2-CH(OH)-CH2(OH) : Pentatetraol-1.25MA. Ni . CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH2-CH2(OH) : Pentatetraol-1. T R-X + NaOH --------> R-OH + NaX c. . H2O.§iÒu chÕ rîu: 1. d.25(14n+18) -> m = 4.z/8.An®ehit + H2 ---------> Rîu bËc 1.8/MA.6m = 8. Blµ C5H8(OH)4.25 MA. nB = 6. Ni . T R1-C(O)-R2 + H2 ----------> R1-CH(OH)-R2.a/2MB = a.36/22.325n(**) .Com – Download Ebook Free.5MA =16/17.z/2.8/MA .Xeton + H2 -------------> Rîu bËc 2. CmH2m+2-z(OH)z + zNa ---> CmH2m+2-z(ONa)z + z/2H2. * An®ªhit fomic + R-Mg-X --------> rîu bËc 1: H-CHO + R-Mg-X ----> R-CH2-O-Mg-X .4. (tu©n theo qui t¾c Markopnicov).Céng hîp chÊt c¬ magiª vµo nhãm cacbonyl: Ete khan RX + Mg --------> R-Mg-X (hîp chÊt c¬ magiª). 21 .Thuû ph©n dÉn xuÊt halogen trong m«i trêng kiÒm. b. 1.Ph¬ng ph¸p chung ®iÒu chÕ rîu ®¬n chøc: a. CnH2n + HOH --------------> CnH2n+1-OH. m=5 vËy A lµ CH3OH .4.6.4 = 0.25) = 10.Tõ (*) vµ (**) cã n=1.325 . R-CH2-O-Mg-X + HOH -------> R-CH2-OH + Mg(OH)X . Ta cã mA = mB = 13.3.25 => MB = 4.1.0.4. (1) nH2 = 1/2nA = a/2M.25MA => nCO2(B) = 6.8/MA => nCO2(A) = 6.CtnSharing.!!! Theo bµi ra cã dA/B = 4. (2) nH2 = z/2nB = z.25MA => 14m+66 =4. Ptp: CnH2n+1OH + Na --> CnH2n+1-ONa + 1/2H2.2. Theo b ra cã nH2(B) = 16/17nH2(A) => a.5. Theo bµi ra cã ∑ nCO2 = 6.5.8/4. (n+m/4.Hi®ro ho¸ an®ehit hoÆc xeton (khö).

H2SO4®Æc. H2O.CH2=CH2 + Cl2 ---> CH2(Cl)-CH2(Cl) -----------> CH2(OH)-CH2(OH) + 2HCl. Cl-CH2-CH(OH)-CH2-Cl + 2NaOH ----> HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH + 2NaCl.§iÒu chÕ Etylenglicol: a. R2 R1.CH-O-Mg-X.OH + Mg(OH)X R2 R2 * Xªton + R-MgX ----> Rîu bËc 3: R2 R1-C(O)-R2 + R3-Mg-X ----> R1-C-O-Mg-X. 200at CO + 2H2 ----------------> CH3-OH. T=32C C6H12O6 ---------------------> 2C2H5OH + 2CO2.Xµ phßng ho¸ chÊt bÐo: C3H5(RCOO)3 + 3NaOH --------> C3H5(OH)3 + R-COOH. 3.§iÒu chÕ rîu etylic: Men amylaz vµ m©ntz.Tæng hîp tõ Propen: 500C CH3-CH=CH2 + Cl2 ------> Cl-CH2-CH=CH2 + HCl. 22 . a..Thuû ph©n xenluloz¬. (1. Na2CO3 b. Glucoz¬ ------------------> 2C2H5OH + 2CO2. R3 R2 R2 R1-C-O-Mg-X + HOH ----> R1-C-OH + Mg(OH)X. R3 R3 2.Lªn men glucoz¬ cã mÆt NaHCO3. råi pha lo·ng.CtnSharing.!!! * §ång ®¼ng an®ªhit fomic + R-Mg-X ------> rîu bËc 2: R1-CHO + R2-Mg-X ----> R1. Men rîu: zymaz. c.Com – Download Ebook Free. 800C.3CH2=CH2 + 2KMnO4 + H2O ----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 +2KOH. 4.§iÒu chÕ rîu metylic: ZnO. b. (C6H10O5)n + nH2O -------------------> nC6H12O6 (glucoz¬). 5.CH-O-Mg-X + HOH ------> CH3-CH.3-®iclopropanol-2). b.Thuû ph©n tinh bét: (C6H10O5)n + nH2O ---------------------> nC6H12O6 (glucoz¬). (allylclorua) Cl-CH2-CH=CH2 + Cl2 + H2O ----> Cl-CH2-CH(OH)-CH2-Cl + HCl.§iÒu chÕ Glierin: a.

Đề thi.« 23 .« +> Cám ơn bạn đã tải và sử dụng Ebook.com Bir: 24/04/1992 Địa Chỉ: Toán K19 – Chuyên Thái Nguyên Phone: 01694614654 Email: CtnSharing@gmail.Com – Download Ebook Free. » --------------------------------------. Đề Kiểm tra miễn phí từ CtnSharing..Com +> CtnSharing. » --------------------------------------. trang tải Ebook.Com.« InFo » --------------------------------------.CtnSharing.com » --------------------------------------.« Admin Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng Yahoo: CtnSharing@yahoo.« wWw.. Đề Kiểm tra Update liên tục trong ngày ..Com » --------------------------------------. Đề thi.CtnSharing.!!! NaHCO3 C6H12O6 -------------> HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH + CH3CHO + CO2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful