Crom và h p ch t c a Crom I - V trí trong BTH , c u hình electron nguyên t . 1.

VÞ trÝ : Crom (Cr) ë « sè 24, chu k 4, nhãm VIB cña b¶ng tuÇn Hoµn. 2. C u hình electron nguyên t 24Cr : 1s22s22p63s23p63d54s1 ho c (Ar)3d54s1 II ± Tính ch t v t lí Crom là kim lo i màu tr ng, ánh b c, có kh i l ng riêng l n, nóng ch y 1890oC, là kim lo i c ng nh t.

Crom c ng d ng làm nh ng h p kim có g t , máy nghi n á, dao c t kính Em bi t gì v Crôm ? III ± Tính ch t hóa h c

c ng cao nh máy c t, máy

Nh n xét :- Crom là kim lo i có tính kh m nh h n s t. - Trong ph n ng hoá h c , Crom t o nên các h p ch t trong ó Crom có s Oxi hoá t +1 n +6 ( th ng g p là +2,+3 và +6 ) Tác d ng v i phi kim Tác d ng v i phi kim - Vi t các pthh(ghi rõ k n u có) khi cho Crom tác d ng v i : O2, S, Hal? - Cho bi t s thay i s oxh c a Crom trong các ph n ng trên? 1. Tác d ng v i phi kim 1. Tác d ng v i phi kim 4Cr0 + 3O2 2Cr+32O3 2Cr0 + 3Cl2 2Cr+3Cl3 2Cr0 + 3S Cr+32S3

a. H p ch t c a Crom S oxi hoá 0 +2 +3 +6 Cr2O3. k th ng không b không khí m n mòn? Crom không tác d ng v i n c và không b không khí m n mòn vì có màng oxit b o v . H p ch t c a Crom b) Crom (III) hi roxit. IV.H p ch t Crom(III). Cr0 + 2HCl ¢ Cr+2Cl2 + H2£ Cr0 + H2SO4 ¢ Cr+2SO4 + H2£ * L u ý: Crom th ng trong axit HNO3 và H2SO4 c.to to to 2.Cr(OH)3 . crom không tan ngay trong dung d ch loãng. ngu i c a axit HCl và H2SO4.Crom(III) oxit.. Cr(OH)3. ngu i. 3. Tác d ng v i axit. mu i cromat và icromat Cr kim lo i IV. H p ch t c a Crom 1.. crom tác d ng v i axit gi i phóng H2 và t o mu i crom (II).Cr2O3 Cr2O3 + 6HCl (d) ? 2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 +2NaOH (d) ? 2NaCrO2 + H2O natri cromit ? Cr2O3 là oxit l ng tính. Vì có màng oxit b o v . ch t o h p kim không g .. mu i crom(III) CrO3. Khi un nóng màng oxit tan ra. IV. ? ng d ng: M i n. Tác d ng v i n c: T i sao Crom khá b n v i n c.

có màu vàng c a ion CrO4? Mu i icromat: Natri icromat (Na2Cr2O7) v kali icromat (K2Cr2O7).H p ch t crom(VI) a.Cr(OH)3 l hi roxit l ng tính : Cr(OH)3 + NaOH ? NaCrO2 + H2O Cr(OH)3 + 3HCl ? CrCl3 + 3H2O * L u ý: Ion Cr3+ trong dung d ch v a có tính oxi hoá v a có tính kh S oxi hoá 0 +2 +3 +6 Cr2O3.Là oxit axit .H p ch t c a Crom CrO3 2. mu i crom(III) Tính kh Tính oxi hoá IV. Cr(OH)3. có màu da cam c a ion Cr2O7IV.Là ch t oxi hoá m nh CrO3 H2O H2CrO4 (axit cromic) H2Cr2O7 (axit icromic) ( ch t n t i trong dd ) 4Cr+6O3 + 3S0 2Cr+32O3 + 3S+4O2 IV. H p ch t crom (VI): b) Mu i crom (VI) G m 2 lo i : ? Mu i cromat: Natri cromat (Na2CrO4) v kali cromat (K2CrO4). H p ch t c a Crom .. H p ch t c a Crom 2.Crom(VI) oxit .CrO3 .

4 D. Cho dãy các ch t Cr(OH)3 . H p ch t c a Crom 2. 2 B. s t C. vonfram B. Zn(OH)2 . H p ch t crom VI b) Mu i crom (VI) . 3 Hai ch t : Cr(OH)3 . 5 C.Các mu i cromat có tính oxi hoá m nh *Ví d : IV. Bài t p c ng c Câu 1. H p ch t crom (VI): b) Mu i crom (VI) . Cr v Fe . Mg(OH)2 . MgO . Al2(SO4)3 . Fe v Al B.2. CrO3. Zn(OH)2 Câu 2: Kim lo i nào sau ây có c ng l n nh t trong các kim lo i? A. crom Câu 3: C p kim lo i nào sau ây b n trong n c và không khí m? A. S các ch t trong dãy có tính l ng tính là ? A. Al v Cr D. nhôm D. Al v Mg C.Trong dung d?ch t n t i cân b ng: c bi t trong môi tr ng axit.

s hi u nguyên t là 24. thu c nhóm VIB. V TRÍ VÀ C U T O Crom là kim lo i chuy n ti p.13 nm (1 nm = 1×10í 9 m = 1×10í 3 m) Bán kính ion Cr2+ là 0. Thép ch a 18% crom là thép không g (thép inox).2 g/cm3.069 nm. TÍNH CH T V T LÍ Crom có màu tr ng ánh b c. trong th c t crom không ph n ng v i n c. b n. âm i n: 1. Thép ch a 25-30% crom siêu c ng dù nhi t cao. TÍNH CH T HÓA H C 1. H2SO4 loãng t o ra mu i Cr(II). Tác d ng v i axit Khi tác d ng v i dung d ch HCl. pH = .084 nm và Cr3+ là 0. 3. Tác d ng v i n c. Crom có th i n c c chu n nh ( ) âm h n so v i th i n c c hidro 7 (). có kh n ng ch ng g . IV. crom tác d ng c v i nhi u phi kim 2. S phân b electron vào các m c n ng l ng: 1s22s22p63s23p64s13d5 C u hình electron nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar] 3d54s1 Bi u di n c u hình electron qua ô l ng t : Crom có s oxi hóa +1 n +6. NG D NG Thép ch a 2. Ph bi n h n c là các s oxi hóa +2. II. r t c ng (c ng nh t trong s các kim lo i). Tuy nhiên.CROM VÀ H P CH T C A CROM CROM I.8% crom có c ng cao. chu kì 4.61 Bán kính nguyên t Cr 0. Crom là kim lo i n ng. III. khó nóng ch y (18900C). +3 và +6. Cr không ph n ng v i HNO3 và H2SO4 c ngu i. có kh i l ng riêng 7. Tác d ng v i phi kim nhi t cao.8-3.

màu vàng. c trong dung d ch axit và dung d ch . Thép m crom b o v kim lo i kh i b n mòn và t ov p cho v t. th y tinh. Cr2O3 c dùng t o màu l c cho 2. tan trong axit và ki m c. trong không khí CrO d b oxi hóa thành Cr2O3. Cr(OH)2 có tính kh . Mu i crom (III) s . 3. 2. Cr2O3 Cr2O3 là oxit l ng tính. V. H P CH T CROM (III) 1. 4 FeCr2O4 + 8 Na2CO3 + 7 O2 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2 2 Na2CrO4 + H2SO4 Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O Na2Cr2O7 + 2 C Cr2O3 + Na2CO3 + CO M T S H P CH T C A CROM I. trong không khí oxi hóa thành Cr(OH)3 Cr(OH)2 là m t baz . Mu i crom (II) Mu i crom (II) có tính kh m nh. CrO CrO là m t oxit baz . H P CH T CROM (II) 1. S N XU T Ph ng pháp nhi t nhôm: Cr2O3 c tách ra t qu ng cromit FeO.Cr2O3. Cr(OH)2 Cr(OH)2 là ch t r n. Cr(OH)3 Cr(OH)3 là hiroxit l ng tính. tan ki m. III. CrO có tính kh . 3.Crom dùng m thép.

Trong môi tr ng ki m icromat chuy n hóa thành cromat. NH3. ch t n t i trong dung d ch. CrO3 CrO3 là ch t oxi hóa r t m nh. c dùng thu c da. 2. N u tách ra kh i dung d ch. . khi tác d ng v i n c t o thành h n h p axit cromic H2CrO4 và axit icromic H2Cr2O7.Cr2(SO4)3. CrO3 là oxit axit. C2H5OH b c cháy khi ti p xúc v i CrO3. Mu i cromat và icromat Ion cromat có màu vàng. Trong môi tr ng axit. P.24H2O có màu xanh tính. III. chúng b phân h y thành CrO3. Ion icromatcó màu da cam. mu i crom (III) có tính kh và b ch t oxi hóa m nh oxi hóa thành mu i crom (VI). Ph ng trình ion: Phèn crom-kali K2SO4. mu i crom (III) có tính oxi hóa b Zn kh thành mu i crom (II) Trong môi tr ng ki m.Mu i crom (III) có tính kh và tính oxi hóa. CrO3 b kh thành Cr2O3. Trong môi tr ng axit. Hai axit này không th tách ra d ng t do. H P CH T CROM (VI) 1. làm ch t c m màu trong ngành nhu m v i. cromat chuy n hóa thành icromat. C. M t s ch t vô c và h u c nh S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful