XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baïn muoán xem tuoåi cho nöû haûy click chuoät vaøo
ñaây)naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1
(Baûng

1 Hoï teân:
Trịnh Trung Kieân
2 Sinh naêm:
1982
NHAÂM TUAÁT
3 Maïng:
ÑAÏI HAÛI THUÛY
Khaéc:
THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ
4 Cung:
LY
5 Naêm nay:
30 Tuoåi AÂL
Baøn tay hoan oác: Tam ñòa saùt
Baøn tay kim laâu:
Kim laâu töû
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:
ly
Döông moäc
Ñoâng
Sanh khí
Höôùng haïp tuoåi
Höôùng daån söû duïng:
Ñoâng nam
Thieân y
Höôùng haïp tuoåi
Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo
Nam
Phuïc vì
Höôùng haïp tuoåi
Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4
Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp
Taây nam
Luïc saùt
Taây
Nguõ quyû
Taây baéc
Tuyeät maïng
Baéc
Dieân nieân
#N/A
Ñoâng baéc
Hoaï haïi
7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9 Ngöôøi naøy naêm nay:
Khoâng laøm nhaø ñöôïc
10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá)
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïng
Nguõ quyû Luïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:
Phuïc vò Thieân y Sanh khí Dieân nieân
11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:
Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.
Nguõ quyû:
Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo anh gia ñình
Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân: Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.
Hoaï haïi:
Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc phoøng nguû tre
Sinh khí:
Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….
Thieân y:
Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….
Löu yù: ( Caùc höôùng toát laø caùc höôùng haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6)
(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh)

Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém. nhaø veä sinh.(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997) Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4 Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân y döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá) aùch…. hoaëc phoøng nguû treû em g haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6) ..

. phoøng karaoke…. nhaø veä sinh. Thieân y: Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh. (Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh) . thöôøng boá trí WC. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém. keä saùch…. Dieân nieân: Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû. Nguõ quyû: Nôi boá trí baøn thôø toå tieân. Hoaï haïi: Nôi daønh cho löu tröû. phoøng keá toaùn. quaøy thu tieàn…. thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo aûnh gia ñình Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà. hoaëc phoøng nguû treû em Sinh khí: Nôi boá trí phoøng laøm vieäc. phoøng sinh hoaït chung. thö phoøng. HÖÔÙNG NHAØ (Baïn muoán xem tuoåi cho nam haûy click chuoät vaøo ñaây) (Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997) 1 Hoï teân: Buøi thò Kim Taâm 2 Sinh naêm: 1983 QUYÙ HÔÏI 3 Maïng: ÑAÏI HAÛI THUÛY Khaéc: THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ 4 Cung: ÑOAØI 5 Naêm nay: 29 Tuoåi AÂLBaøn tay hoan oác: Nhò nghi Baøn tay kim laâu: Khaûm 6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: ñoaøi Döông moäc Ñoâng Tuyeät maïng Höôùng daån söû duïng: Ñoâng nam Luïc saùt Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo Nam Nguõ quyû Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4 Taây nam Thieân y Höôùng haïp tuoåi Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân Taây Phuïc vì Höôùng haïp tuoåi Taây baéc Sanh khí Höôùng haïp tuoåi Baéc Hoaï haïi Ñoâng baéc Dieân nieân Höôùng haïp tuoåi 7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim 8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim 9 Ngöôøi naøy naêm nay: Laøm nhaø ñöôïc 10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá) Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïngNguõ quyû Luïc saùt Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng: Phuïc vò Thieân y Sanh khí Dieân nieân 11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng: Luïc saùt: Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy.XEM TUOÅI CAÁT NHAØ.

töø 1904 đến 1997) 6 phaûi nhaäp khoân p ñeå khaéc cheá) hoaëc phoøng nguû treû em .

22 2.03 3.02 0.7 2.7 3.06 0.72 3.1 0.15 0.52 PHUÙ QUÍ 0.62 1.09 0.47 ÑAÏI KIEÁT 0.43 0.14 2.53 2.79 2.41 0.03 0.83 1.36 1.06 1.23 2.12 0.91 3.41 1.65 1.78 2.53 CUNG KIEÁP XAÙC (xaáu khoâng neân duøng) TÖÛ BIEÄT 0.65 3.51 0.01 0.92 1.9 1.17 2.68 3.87 1.47 0.05 1.54 2.84 2.14 0.47 1.88 2.57 2.32 0.63 3.6 3.21 2.67 2.64 2.5 2.58 2.24 0.69 2.73 2.3 LUÏC HÔÏP 0.74 2.37 1.43 1.34 COÄNG SÖÏ 0.13 3.91 3.51 2.02 3.93 3.07 2.83 2.48 CUNG QUANG THUAÄN (toát neân duøng cho cô quan.31 2.04 3.39 1.37 0.48 2.86 2.67 3.56 0.21 0.71 3.41 0.49 0.18 2.25 0.88 3.85 3.86 3.07 3.54 0.9 3.45 QUÍ TÖÛ 0.58 0.15 2.2 0.13 0.8 3.13 2.25 2.55 2.56 2.69 3.57 0.42 1.61 3.68 2.44 1.82 2.78 3.16 0.36 CÔ THIEÄT 0.38 1.92 3.84 3.71 2.29 2.12 3.04 0.28 0.39 KIEÁP TAØI 0.34 1.89 quan chöùc) 3.24 2.12 2.95 .64 1.98 3.03 1.55 0.05 3.69 3.THÖÔÙC LOÃ BAN DUØNG TRONG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CUNG TAØI ÑÖÙC (toát neân duøng) m m m m m m m m m PHUÙC ÑÖÙC 0 0.9 2.54 m 3.02 1.61 1.93 3.28 1.59 1 1.46 0.66 1.96 1.49 1.84 1.33 CUNG BEÄNH HAÏI (xaáu khoâng neân duøng) THOÁI TAØI 0.45 1.87 2.72 3.64 3.87 3.29 THIEÂN TAØI 0.07 0.83 3.95 1.44 ÍCH LÔÏI 0.1 3.76 2.1 2.95 3.5 0.23 0.33 1.09 3.99 1.3 2.91 1.75 2.49 HOAÏCH TAØI 0.52 0.7 3.81 3.59 3 3.94 1.66 3.07 1.67 1.24 1.48 1.26 2.06 2.52 2.08 2.01 1.88 1.46 0.25 1.48 0.85 2.26 0.77 3.11 3.8 2.89 2.9 3.92 3.4 OAN QUÍ 0.42 THAÁT THOAÙT 0.16 2.94 3.04 1.77 2. phoøng THUAÄN LÔÏI 0.96 3.31 TAÁN TAØI 0.19 0.44 0.11 2.73 3.43 CUNG NGHÓA LOÄC (toát neân duøng) KHAÙCH ÑÒNH 0.76 3.32 1.49 2.94 3.28 2.86 1.17 0.98 1.99 3.46 2.18 0.66 2.89 1.5 0.6 1.31 1.46 1.2 2.75 3.53 0.42 0.97 1.71 3.62 3.08 3.35 CÔ HAØN 0.81 2.27 2.87 3.06 3.4 1.65 2.88 3.93 1.72 2.05 0.45 0.79 3.11 0.35 1.89 3.63 1.27 1.3 1.05 2.97 3.19 2.22 0.08 1.82 1.47 2.29 1.51 TRÖÔØNG ÍCH 0.23 1.09 2.08 0.74 3.38 CUNG LY ÑAÏO (xaáu khoâng neân duøng) TRÖÔØNG BEÄNH 0.01 3.85 1.82 3.26 1.

17 3.55 3.59 2 2.84 3.28 0.05 0.13 1.34 2.16 1.07 CHIEÂU TAØI 0.16 3.74 1.37 2.56 1.32 0.71 1.59 4 0.93 2.46 2.78 1.66 4.54 1.92 2.52 1.73 3.23 1.73 1.22 3.96 2.81 1.99 2.02 2.12 1.35 2.79 1.38 2.36 2.4 0.74 3.26 3.08 TAÁN BÖÛU 0.09 0.68 1.18 1.15 1.57 3.23 3.96 0.45 2.97 2.58 1.01 2.22 1.61 2.33 0.61 4.78 3.75 3.69 4.39 2.2 3.57 1.31 0.27 0.14 1.2 1.77 1.41 0. phoøng buoà ÑAÊNG KHOA 0.02 BEÄNH LY 0.05 2.KHAÅU THIEÄT 0.21 3.8 1.35 0.99 CUNG HAÏI DAÂM (xaáu khoâng neân duøng) TAM HAÏI 0.68 4.4 2.27 3.1 Löu yù thöôùc loã ban quan troïng chieàu roäng cöûa hôn laø chieàu cao cöûa .62 4.1 1.85 3.65 4.62 2.81 3.67 4.33 2.19 3.51 1.7 1.79 3.86 3.28 3. moà maû.75 1.17 1.37 0.06 CAÙP ÑOÄ 0.29 0.97 LY HÖÔNG 0.56 3.53 1.95 2.44 2.64 2.04 2.41 2.77 3.72 1.76 3.83 3.87 3.55 1.5 1.3 0.42 2.38 0.98 2.76 1.63 4.25 3.34 0.6 2.03 TOÁN TAØI 0.09 1.19 1.63 2.14 3.01 TOÄI CHÍ 0.82 3.39 0.15 3.18 3.6 4.36 0.58 3.64 4.91 2.04 CUNG KIEÁT HOÀN (toát neân duøng cho phoøng thôø.98 MÖU VAÄN 0.32 2.21 1.11 1.69 1.94 2.82 1.8 3.43 2.03 2.24 3.

7 7.28 4.95 6.92 5.15 m 4.96 6.61 m 7.49 8.86 8.47 8.53 4.87 6.26 7.43 9.21 4.16 7.95 5.43 6.82 8.34 6.4 6.44 9.93 8.74 7.48 8.17 7.04 8.59 8.1 4.91 8.59 7 7.22 8.8 6.79 m 7.34 4.81 8.27 9.52 8.m 4.1 6.97 m 6.31 7.95 8.11 8.41 6.6 7.36 9.54 4.57 8.72 4.64 9.16 4.07 8.22 7.18 8.67 7.74 4.49 6.65 4.6 4.54 8.24 9.58 4.94 9.81 8.99 9.45 8.14 6.12 4.15 6.51 6.38 8.36 7.66 8.26 9.97 7.11 6.88 8.78 6.03 8.67 4.89 7.28 9.41 9.33 6.64 4.8 8.22 4.18 7.79 7.99 8 8.14 4.45 6.25 4.17 4.34 7.07 6.64 7.73 7.2 4.01 6.69 4.37 6.68 4.05 6.06 8.65 7.86 6.91 6.66 6.03 6.99 7.23 4.36 4.31 4.63 7.37 7.41 7.77 6.27 7.39 7.62 7.32 7.74 6.02 6.4 7.71 8.38 7.3 7.21 8.02 9.2 9.15 7.98 8.14 8.83 8.23 9.55 6.08 8.11 4.05 8.09 6.92 6.57 6.21 7.58 6.24 7.98 7.38 9.82 6.3 4.57 4.76 8.82 8.57 7.89 9.01 8.45 4.56 7.94 5.33 7.94 7.56 m 5.48 6.43 m 8.35 6.39 8.23 7.02 m 8.35 7.61 8.26 4.56 6.75 7.04 6.75 6.81 6.46 6.13 8.97 6.96 8.77 6.98 6.62 4.33 9.39 6.52 6.25 4.2 8.98 5.96 5.5 6.36 6.1 8.23 8.75 4.51 4.3 4.21 9.51 8.33 4.93 5.83 6.46 .4 8.62 8.22 9.42 8.01 9.99 6 6.53 8.68 7.18 6.6 8.9 6.77 7.44 8.27 4.76 6.12 6.78 7.32 4.87 8.41 8.05 9.47 6.29 4.97 8.88 6.72 7.09 8.92 8.59 7.31 9.08 6.19 7.15 8.85 6.63 4.58 8.17 8.85 8.93 6.17 6.55 4.19 8.54 6.16 6.39 9.55 8.46 8.29 9.18 4.38 m 6.79 8.28 7.16 8.4 6.63 9 9.13 4.19 4.5 8.44 6.13 6.84 7.58 7.35 4.04 9.25 7.03 9.12 8.53 6.76 6.84 m 9.29 7.9 8.24 4.06 6.34 9.8 7.7 4.37 9.59 4.42 9.56 8.35 4.52 4.71 ng quan chöùc) 4.61 5.42 6.73 4.69 7.2 m 7.32 9.

2 6.25 8.4.76 8.34 8.02 7.53 9.5 6.52 9.54 7.21 6.53 7.59 9.48 7.11 9.78 8.24 4.51 7.51 9.65 8.74 7.47 7.91 6.42 4.16 9.89 7.87 7.64 6.55 7.72 8.28 4.01 7.69 8.35 8.1 9.88 7.07 9.9 7.07 7.51 àu cao cöûa 4.61 4.05 7.08 7.73 6.85 6.32 8.86 8.47 9.4 4.87 6.52 7.79 9.86 6.55 6.45 7.13 7.44 4.85 7.56 7.89 6.67 6.61 .46 7.28 8.94 7.69 6.48 9.63 4.27 8.45 maû.96 7.81 6.2 9.79 6.88 6.65 6.83 7.75 8.97 8.19 6.66 6.08 9.71 6.04 7.47 4.72 6.49 9.26 4.66 8.49 4.14 7.33 7.3 4.58 9.24 8.31 4.33 8.17 9.48 4.11 7.46 4.84 7.14 9.68 7.37 4.54 9.7 8.39 4.06 9.12 9.15 9.1 7.43 7.27 buoàn) 4.25 4.62 4.38 4.67 8.74 8.03 7.22 6.5 4.15 7.92 6.9 6.32 4.26 8.8 6.41 4.84 6.09 7.23 4.29 8.71 8.95 7.7 6.37 8.12 7.19 9.78 6.82 6.06 7.18 9.49 7.3 8.73 9.92 7.6 9.43 4.13 9.44 7.56 9.83 6.57 9.29 4.77 8.93 7.36 8.09 9. phoøng 4.31 8.5 7.91 8.38 8.6 4.68 9.42 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful