/ Nhimg

qu~et dinh thay doi

... ./

eUQc.song

~ s....-\Cli ~o\y BtYiC .xc.h· Ri~K THE.O HOP D6l\G

v i-; .r:] ..... i ~ :Ii!.~ .... r nr"_+'l\~ r .. .l~f"· f"\'1 IV ( .... ·1 'r, -&, .. :rJ-" ~ :'Ti:'T'

J;g} York Times Bes tseflinh All thor

PENCER JOHNSON,M.D uthor of'V\lho, Moves My Cheese?

II

, "

Nlnmg

" d h

/\, I ~.

quyet mr

? ,

;fA. A A

lay uOl CUQ'C song

Tong hW va' bien' dfeh NG U YE:\l V AN l'HU6c

Vi NllUNG ,_ 'ffL-\NH ;VAN ~ NHAr THlJY F i nit N cv .... '"S

"B'a.~ U1.()n& nen Iluu#l. ,dink luri tan cho

• • L~ • --:I!o} .

. ~ d~' u- ...J ~ 1. i' J.,.;"';' •

m;Q't. iJul/, -.~. [ilJiI'y olJli'if;tJ'.n: r,IU, tiHH< gun'l ~Ja

~U1J -nghf at.? Fa m9,t r]uy8 dinl-r. ·dJ-J.:ng dan

1. :, .fP. '., ,..1 _o:i' ~- 'k·l· '1 .,

ns,-ay Hi!n aau tli!:~n ,i.·w .ri(.cHJ·i(mg··prun

q. til..!!! ,l~1 v-ffn de ·m¢.l each khtm,g ron

- . , ,'_"") , ~.. ~

tlm!it. N eu ll(J11. ql!a mong tmiv1, xe11:i: xe:

1a; [de ~u¥(j) .":jj~,j; h"l"~' klu'lf"F:!' chi !it}"r

"I~ ~ • or.. ... IJ. r:lJ'l) ~ .. ,:"",rl- ... -.! c::.~ ,f'.!!

A?1h Inti::hw MJ1 qU}/ 'tr}nJr. C.DHg vi~~~ ciia ~ n mit con Ut~11 anh JIurlng dfrl n1'/'ung :Mm tfll\ r1'9rIg l~ m4 h~n: dii·co ~ht::/c cua lrfn ]"11. quytt ClfnTJ dJ [(: ti&.n. ,.r

_. BUl G ates

-.----- -- __ -

L ... ·iI! I ~ I hie

dl gun tr reu

T ,,:. 1 ~ ~ 1"1'·o!i ~ - ~ -

.rong (U Q( f;i{)l.l_g ... ti:tfi to M:.ll;j.lilg 'I ~ hn'L D{l:11

ph~i tti1ng trtt\;Jt: ::It.f ll,«i clWfll kh6 kh:ll'i. khi phM qqy,@~: djnh. In~t V,fu.l dd n.~ o. do, Co h~c ban rh ~ ~fI d \~ thee nhim g linh cam cua mioh, n l"lIl1'~Lg . (0 nllli:ng lI.(J C b{i.r11 c&n plfllfh su y ngh I va. chon lua

,,~ -" C n ~ "b ' . 1 ~ ch~'

.I:Ii.}' cang. . UQC ~mg CUrt an VOl. 1"1. lun~ :"' . ~u'tg

(.l'~,i'(rftlg 't:h.fu:lh ~cQng hav ,that bai, hanh phuc 1'1,3), '6n, thuOl)~ (1~u ph'~ llmryc vito kha ntbl~g: quyet

.. "t-::~'I, ." L" l"""1' '-' II... ~~'I'". ,q, _, t]" 1\.. ' l"~

M:!-l u;,l cua can. '",[ ua t!l.~B1lLu. cong V,Q -, l~.t eai a

'" h" ~,' '[' b'" 'h' n L'

m.~t ra n _; gH:n mun.g m.M'lI1- '!n~ _an ~ an l"'~ n

ph~ i. l~ !1:guel'l "tun ra quy~'~ J. il~h.

n ~ , ~

~uy~n &~ "'h 'iNhimg Q\ly!l~ 'IJ,inh Thay -D8·i

C'LH~C S!)ng'; (hrQ"C bl·'n d I ('h l1.1: '~6,c pht m rt6'i t ~ng "Yes or N~!· "Ljll 5p me I: johnsen h\ eeL'Ll ChUY~ll L~ 'If ~ h~ " h 'l1', uh ell 1 m"t "h 0[' ~ tt:'~ itt' ,til'lL ~ bl quY~'l di~. eh~l;'I1l cO ~g v~ hQ,flil'l p.h~u: h't ilkh~mg qLJy~t d:~M {;tW. rt~li.~h, Chrrm,~ tr~ them sin \f~~C! chu Y~I1. thhlil ~~ i t~m. c1:~ trro ngh iqm va

1 h " ~ t' ,,, , .:. ':!. :!: ,':I' l:-. ~ ~ - - n

i(l" nru cacn gHh quyCL 'CdC "tan U:E! W~lt ca ... ~h hl~~'iI

qu.a va (t(mg dan 'l:lh~tJ' rih(~lg kinh l.lghi~nl rl:

7

s(J,ch t:r.i1,~ a~ Mp tl'UYlg k'ui .qa rot; 5dc vao r;ad!. ~~G [j~~'p.fh tr,~1\;~ w,n eM q.UJH~ 1:11.111,/$ ,c~~~· t{UU .q.~lyll.;" C~I!' 1~1' ~~~;'r~' Ic1fr.JmN8' phd!; ?'ji1y. cl~~ ~/,r, lA kl'~lf r1t1ng 'qJry~1 a'~Ir:I? r)'d~l 11M d~ tr~rJ 1:~ j'J'f ?hl . d~n Xi1.C, QlI,~d~1' $dc;h ifl'" iCJ'h~p tr}r I~ ir1~j rrj Jrrm till dU:~1 l'a !xIJ'f;r~~, ,u~ irf 1il.1n I;i'~'r,~ ql~d uhrtt dro klu1. II Ir. ng !:Ji~ mJnll, nu t'N11 Whuyr.u kldCft b,~~~ J I~~'r hf)~ ho~' ! fc HI1I~g ;'r:t~UL~i ct1 khd ~·ufrJ8 q.:uy~!' dl'Hh ~}lfJI (N :111 V'1 dd~ !:iaf~E' 1,~' c.&df ,gl~'p [',@,n 'I1JrJmh ~"~,?ri:g phat huy kYl~ ~iJ~'fl,,~ pha-n ,tft.;n C~~(.f: dt:fnh m had Pi.

Ben. <:::'1111 iih.l.ing qu.yfn 55ch .in6i ti~rtg m:u l'hut .hin l;;.i Minh (One :rvUt1U~C For You~selft QLla T~ng Di~u K::v (The Present), Pluit _Danh Cho -·Cha. (One Min ute 1nther)~ fhu:t Danh Cho "N'l~ (o.~ 'Minute Mother) C'ua Spencer JClMSOn. d~ii d~L~ t~.c b~rJi. ,d6n nh~n nhi.-¢t ~]:11 h .• ch u ~g '~1i hj1' V'Q~]g ~r6t ':"Nlumg QlI1y~,t D~n.h. T.b~y Ddl tZuQeS6nSlP (Ye~ oJ' N-o}r t~'c" b~ ~e- ti~ lr~ dw,~ dof!:l di~u 'j~ :n£"h1~ d~ kh i d"UfI ~ t:r:Lt6'c ba t k~ bl'rl1c ,Ilg~~t n~o e1.ia cu(l'C s6ngl b~ ~ "'ill ng. 00 th~ bo~n tOlln t~~ 'l'in vao b~, tl'h ~ V,~ V~,) .. ~ q\.1y~l L~lnh ,~'Lli\ mtnh, Cc~, j,;ttro.n~ ~~m'[i do cllhth b~l't dl(m :~Wl.t- vil cht 06 eh i:~~ h 'b~ n rom (1iJ:th (lll't'\l'C c11K)' JnlTIt,h 'L':t1J,~. dur.m..g cl:tiI1,s: d~n nh~t

~~'g S'i OJ. t,h'''~u cUn~ b)~ elQC V'~

~. ~

"·, .... -~i'i/;.";',·-·',·~ ," , ~¢[~:g. ~

v,~ Spencer Johnson 'r,ae g:ia Qu,a 't(\ll,g Di~l1 kY

n~ll sl SP!.i:llt I: Johnson In nJ,c)t ~:ro1:'1,~ Ii'lh1lLiS 'l ,r, @ia fil~i, t~~ M, xll fill v~i ~}ik ~ . C ",h"ll11 Id ~6:tn 11h a.~~c s<r)f.iig v·,'L'!~ eh s6i'\~ dtrQ'c if n~, ld~tI d~c giu t~e:rl 'lOan th~ 8'101 ~"'(m ,th'ir.hJ ill~il 'I~II~' n6 la ]111an~ r.u6n 5.a<:b, d a va d::J fig th uq c h ~ 11 g ~{telUu, do Tn&! Vu\; i'{~l{.i Y(.ir'M Tim~$ hinh dl{j:rt nau "'QUf:~ TQ;ng Dif.~ Kjt" rrh(: 11l;r{JSeHO, "~fo"j nang quy~i djl'1n tfr.ay d8i wQc .sB'n,~'" (Yes or N,IJ}i "PhrU ,KI'hhr. Lqi. .i\J[n:~'l'" (Oi~e M'in.~,lte for 1~fJ.ur.sdf)1 · ... PiHn Dann eto Cna'1 (The One i\lJ irnHt' Fa,Sher), Io'Ph~iJ: n1~nh cho ,~1f'H (tltf~ OH6 '\tiHIl,(e \loaJ.tf). ~'Phl.n Danh G:ho 'J.'hdrA' {I'h2 ,OrJ~l ,\1ij'w~e T~'{1cher)1 "Who MiOJ.wt M}' Cheese l", "'TI~e' [~'!edot(,s Pre.scm,f:"', ..

C~e l~lc phJiu. ~:~c: ltarJ '~I,a ot~g da rnang 1'!J1 cho dQ( gim mQi hra n,.II~a nh -m~ l{J~~illl' pha, mQJ, .'lhYl "'1. 'va rot htij'u kh v~ drh ~r;ng! rMh h()~n tb,i~ n blm than, 13hng III hung dU\'D I,y' gJ Il n. dj nhimg rih u[,Oi m~ va th IJ;C 'l~I' chlm(,~ I n:riJng. Ib{Hl ' ~l':n tj"·U:1Il c{l'n~ v~ b~mh ph~k ll'(Ht~ 'u~, ~6IJ..H;1

, "

H~, •. ~ ~J tll,trll ~~ v, dky Y I'BM~" D'n t., nh~l,n& g m, t'r I'116m "'1-0 tmgJ~ ~'Q~ .'[O'I,',g 161,j,g ,:ligIJ.Oi djQ1,.:, qhJli~'g ,t.:hu., d\ti1g J~h~l:~~ cau dl,U)1tfi. th~:,

t'; !I'll'lx no." 5iti b·'1~' di '~l'~r' trdLlhtJ.1 l:f{,~ ,. '

e ,~. 1"1 "Ir.·,!

, ,I, I t

YI1S(Jr NO

ti.nh H!m hOD,. ph~n lhue. chi ,rn :CA' giiH philp a·on gi31l.r t6i U~~ ,c:ho nhutlg 'V'an f. ,phiM: h P mm ,dlLlng l,a d~uS 1 hdi doi tn~~: llr(Hlg rut}r song bl~n tat Cae JI~ ld ~:V rml11g tinh Itt.f:~t It 86'flg srttL !; C' v' fi'i tlhl t , 1 val th 01 gian.

s( y '. khl l'6t J~llhJ.'t·p r(ho,a, 1 ~hn 19 hQc' W~ tt'U'O'fi~ O~i '11(')(: SO\JlI~el'~" Ca.llfofila:t Tidn Sl l,ol nscn tl ~p tl.)( thee hQr. 1~1]h.y tg a tfiUJ,ng, Y khoa Ho~nl,g Gin ;t~ hnan. tat d1LIttl1g trinh s~u qm1 i unh 'di£.,rc t~p tr; i b~nh vi~'D M~yo .va ht~OJllg Y d:UctC Harvard,

ong dJ tiUlg ~a Gial:1~ d6c. Trily~rl' thong dw Meduonic - 111¢t t rong nhung cong ty d.ong phat rrunh La lhI.t~l b] dietL hOJ.l"'.ih~p tim, li1 Ma I'ghien cuu taln ty t;li Vkn Nghien ah.t Tbn,g hqp va lao Chuyen 'Vi~n 'tt! van cia Trung tarn. ngl:den nhl Nhdn hQc. I U¢n q:ll ong. la fly - v,i ~n i J.qj dO'll_g' t4;"\1 tl'lU;)I],g i1~i httlr;.': .Ki 011 do-a n h. H 8!IV<.!fCl.

(\lI,ll'ng :tj: ph!m mii ticng y~ ong cl"UQC""df co "luau a'hong t-"El h~ n~ dilu nlnr CN~ Today i111~()U!, riilUJ/ D»o. li~Ul;lj~ '. f; VV; . "r~ New I':ork Ti,~m~l,il H 1 tiS nJ'{t't~~ WeIll .slr(ffl'~ ''''~~ mf~ rOrr1t~l' ~ LT. A TodtW v' 11 ivP h¢· lJ i? ,"'~ i Quo," t' -r d ., Il Ii ' i~ nh Lt ~~ ~lhtlng U H ~Jw.oi· t.ll1J~ t}rd"l'" · ho OOl ' :r:IguU'~ trong 'C'Uqr. ,6'ng .~'i,~n d'~:I. B.~ 1 '~h d,Ot Y .ru6'ng ~i1I cni\'; hir '. . 11:\1 g'penccr j on tl~cn (ifi "d~,ot dua

LiI,'.""l~"'.,·";' ~n~ gia'n'g'd~ , . ..

r-

T:t311 tfO tUn lutdng d1

ChUY(l-tL k4 ve, 1[\Ot ,(;rumg trt~i (['~ 'thCmg nmlh, nb~rJ] ,nh¢1.. 1 (inS 'I.:Ong \ 1~; aah 1 ~ nguoi ~6

. ~.t:." ~ 1 ] ~.. . i< ~ ".

~ir.od' lcUl.~l~..r 'h'il"t1 '1Q(: ~lO:I; trO~'':B <ClI,!, $Ot1,g, ~'I:"IH

ll~u ttho bluqc ~bng tb ca 111qi nguOi. Nhi'mg ai cia m;Q t ]An. g~p ·aoh (1.~1..l th~y .quY· m~11. COOl ngutm. >'!l1l.~i v~, thln d\ic~.n 'V 0. hOrll nj)a ~y. Ai ('(itlg

,.'~' ~.. . ~;:.

'lghl j~n.g.. fQQt con 'ngtJ;o'.1 nhu anh 'I.:ha.c han

lEhat r~.t thitnh con.g v,a h~llh 'phuc.

\t~y m~ da co ~U{' rJlallh .1'IhUt m.u~]"!' buong xu6i tb cfl, .c\.mih clii timg lll.ong chn!C ',kl1~n~' CIl~nh 'b,m:l!, tl1it'l~ ti-en C{ln du:bn,g ,On~ d!;Ul.b. $"~ l1;gh\~:p. N.1b'llf1"~ 'ut1t Ir~t.J d6 e~ml~ (,g~y d'H'Ig 'trb nan Wil VCrl ... diloffb'r~S :nhU' ill"lh effing {'~ g~I'S' . ..,. h¢i dng tf'Od"l chgy. ht-XOi dliY'1 c;ong vl(!ic obi hoi RDh pM ~"'T4l I'!l mot ql.i1.y~lt cUl'Lh .~1.u;m 'l'lvng nhm1~ ;hti v 1. !: l'\i\ ql:u:tt vii, t'h~m t~Q nt, ~.l1b. 'I~t tt~ t]\~t di cO"h,~ I tl'OUl~ '~fu·:\ ,t,~ Y ('tW. ('[\i~'lIh, S., 'vi,~ ~ <i kh~ns ,'hl ~~l't1 t::'hJ;; ~l!:'iJi, '~h,~y hp~'i i\ghu :v,m I:h~t '!tong 1j)'~. kh~ na iI'Ilg ciiJf!i 1111 It'ilh 111~ dIll, gay -rl1i.~t .h~ ,r.:h~ p.hfw,s ]'i~ Uet'L qUJJ:Ll. Atm .;;:am Hilly \' 6 cD -lg hS i. t1~'

15

Dii. nh,i6u l~n Emh h,t nhu ph~i Ul~t b~n tinll. v~ ~j,~t d'l,lM ra nhrm~r- ~11,1y&t dinh dung [(K' (\ -! k(.p thM gl' i : ~'L1~~t 'fl~g vi·' v~ t\~ ,m b~t ~: C.', 0' .hC>" ~a,t d~Hl~ dQt1, Nta.ms 0; ~r di"'1j g t1'lf"" lIl"t l1:fI'h hU~Hlg phlrc: t~p db! h(~~ .b~:'l lmh \~~ i\t' nb4 1 11!1 Y I CI nl:'.i 1 ~ j ~nm thay ~·6i obi ~fh kh(,ng 'bf~t plli t

. I i\ q ny@t ,Ct _ :;~" I' eM 1'5,~ "~~.r c.;,} t1'Lf'Q'C m,()t ,q UY@l d! nh -1:111 'f~ t cii l 'ki r.JUt' fI1lt9n.

:,\rgay eli cue.c sAng, r,leng t~l ·~tlJJ tUID cung CI1iingJei,:Hi Mll1, !hqJ' Sirui .V],€:.tlj anh dlIOC nhl.@~ ,,"u g~li ~~n ':l."l'I) ',/j \:,'e ham tfuht .sq' -tho~g mmh, hom hinh, \·:a, m~Ham.h6n ~irih t@, D~V ~iim. Va Inl}t ngay kia, tr,ai tim anh l-¢n. rang nio nuc v61

I , .,.. ., '. ~ ..

C~!11 xuc cua ch.Arlig· tEa i. Ian d'au ti~n dcm long

tham thunn,g h¢m nh6 m¢t 00 gid. Hq la ban hQ( cUa nhau, h.rng ci'mg nhau hoc b~I hong lliu yi~n" tUJ1Jg ru t ro dj d~lO b~,n nhau trong .s~:tl tnron.g :r;h (ing, dem 6~n\ tr~-:tL I C~im gU~e b~':i j10j ~'IJ xLly~n do ::ir 'Iii ng lang ng~ y nga t. rntH trun~ (;loh, &1 h ),11'll~rt. ~ri It eho nl'H!ng pli (it gift Y n~Qt n ":" Huinh thi~n dQ (lU\lC b~rl. l~q~ m 1 mit N l l't 8 Sk' \. n"l,Q-L .' ng :l'i he. ng Of i , th~ v c.6 b{ll"t ~d xrnl x fI, C\ 1I mlh 11,. y t'lg6J tro l~ .~,~, v~vn \/01 !l'I~t "hi!Ul~ . foi kh4i;" - ngL .~ l'i\a m~· ~C:i 'lll~ Y

nh v~ n :rt!,ghi i:'!. g kt'lb,'\~ th~ :n.H~ sn &.6.['I]h d ~ oj £;~l" R6j .ort.f'll'~l~n dr.;~ J'nQf'l/l th:n ,r;:l1h<l L~'r

V(lj , . . . {'leTt kh~':h-t ]Jha 1~11 :-n(1 t i1'a~ r.n~

YES01'KO

Y5!1r,NO

li. T .~~ •• " .. , ... . tP' . .:- .... guvl uat\ ong tolar:.

~ TQi.Ja trutxng dnan day. C@u en sai huung n3j.

Di thco ,hu6ng n~,y ca. ~ No.' 1'611 ong quay l;;ti ~la ch~, hili ']i~n b~ then 611g.

chl~l,g ttl phAi' hi v,ft,n ndnh b~ og h~l q:;fi1.1 hoi. 13, ,qU}~~ t r;~~ ~1~y l' ~ Vi tnn1n,S {'f;'Qill1 l1ha Y ill; t tj I.1r 118"11 ~ch. f{~a. &08 n,6, t-f~l';

- f01 d 1, ~\ l~ n.h.i~u 1 U~ C~'Ll (;'0 c~n\ g,~ e rni,l"dl d UlIL cruy~t Nun 1 ff,1. " ~,~t v i9 go, d'.ty . '@rI Ct~l~g, ho~c thl.rOJ;1g, ftl: q'uy~ t 11i'u\ fi()n yen hoY' v5n trip tt;.r.c t;hlJe hi~l' qt y~t -l'~tih do khi treng long C~'l! xuat hl'fl"J c:A1lil gi1:- me)' he~ r bat ~1'. Nhi ~u nglU:rl khal(; cling giang- nltt.t vr.,.y.

~ .. - • r \..! 1.1 d ... . j i'. '" ~

Chung ta co tne u'la:y - (},I btbl quennay. Van

(1~ ,~~ phu:'ol1g pliap H'tVC hi~n, C~ u 'se g~p d [ nhibu ngtrfu trang. chu.yf.n. di n~ry._ H9 d~' hoc dtTQ'C .trtr.)t phuun.g pMp quy~t dj.nh vAn :d'~ t~t ru~t~ -qtf,);' TV'i!ful rninh bAng h~i cau hoi; mOt ('au'diU'th cho If hi trJ (crt (on cau kill 11av d~ cho COl' 'Urn cua. rninh J:@n tifutg. DiJ1't! ~( bif.t Jj

h • I" ~ h' <- '1"· lI'e 'r' h w. 11/-1 "" i"" 1 .

cau C:lJ. ('0 tetra Or - _-O - ': oec '-Krlonff' tho lSI

('8 H .hP~ d6 'Old 'l-hOi. ChinJ1 ''II~t the, pl:nWnsph~p lta.Tl ,'x.n d:U\fC om ~Ui t!l' ~'oj 1.1 'r,P!nlImg pha~ Co

" y.~' Q. ID F

llQ'i,- c-la,!:Qttg~~"

ChQ flg tl"('~ i ~.~ ~l h&~ ngay-!

.. l-i i ('atl hoi d'6 J.~ g'l ~6y ~?, :hit't k'O tl1'O q\..1~! . Chu t'lg' I h U,-1 f'fi: pb ~ n tirn, h 1~t.1. h;~J C-.r1J J~oj do . llu. PI'" !. tl;r :ll'r chid

\ .

I £, 31 m- - rM ;f< i w-...~ -\'" IoiO;,,,A oi! ...... _ _ ~

-,',""-01;""", 'lilt' 1,:a.. "'LI.~.r1.,~ :U:~Hn~ y.o-·n.~~l

l\I'hllng q~'~t dl,I'!h~ thil,Y- dB.j ~iJ~X; !.i[.n,!!;

_ _ oJ. ..

,!t, tr'l,.Wt'l,g aO,t 11 tiOi:

... N'~u C~\;l dUn~ ngny qU).a" el'\t.'Ih t',6 tlid R~ i 10n'\ IT\~ C-~;u d~ tiS thl}'C hi~n~- . ~1.1 si1. CO tll'l:ie1.l ,CO' bOj ,,-It. thm !Ja a'll 0:6. n s:hi r-~. dj' ,:I. ,d 6 l'6t hOlli •

• NhUl,'I;g, d'\~'·~ ~-, rang, ne.u chltu ,it bo l 'hu:"\,g fAi el\~ II d .. ng 06 thl 'thong d.1L~(; la en au ~ Urn, n~Y ra d~ di~u gl d6 tOt d~p h011,

~ ChunS 13 ai "uog SCI d~~\ 110, ph'_:'i k.hot'i.,g?

PhilJ duqg Cro'li tpi. n'lm .({) Ul@ t~ bo nh(lrtlg t~)i

:t!' .... .i-. 'k'';;' ~ 'Th, _ ~

mon; CLjJI,I!JI. 1~n trong ncp suy tile': va .quy~t,

d'~nl1, filllmg td~n tht:tC t§/ .d~ ]a each liun flay :ra,

t:..;,;;; ~"~., d '.3-, . k "t ~

~~u qua.glup w: '?'t '-.4:UQ'C ,e qua mcng muor»

IDu k~Qi l50 MUng c(mg vij~ IDa c~u b.m~-t li.1 1iI..6 s~ chfuig i;1i dan.arm ... c@u ::;e.thB,y .raM rang d~ '~r tI'unS fun ki~lT\ giM rh..~p tbt 'hem. Va th6ng tlil~g I;au sE: tlm th~y ~ t~1L chi. (on l.uol1g dlL)i.

nharih ·,n:t1.;'1 ill. kh&c,

(l\ c~u r:rS~rt nsW' :nm~g Hoo, e~ l''1hu: the li'\ay:

II ¥!\l 'olm lJk'u6n P 1"1 Ii J'ne~ tac'h.tr:, n6nSI t.r uCic hllt-~illh . hM r10 di tr: Ilst'~i tro:ng dli~c CO.:;: ,_;', ;C~u thY. n,,;h1 ~~~ li \\ :11\ 1nh, "'6 th~ pha m e,t~ cll"Icn t1'~ ehoo"l, Mwn V·,,() ,m~t ¢ I,.cee van dm chua da,¥, trs ., Igu.¢\ 1J'\,· g1 L;' ~u Ilo ~6 ~hi t-ID'\ r~

lnOt c:t\t'j, Jili quy,at ta't _hWI; khi Ink\, i., van gKi'

m(;}t nt(1 ',/01 trpllg d~i.k1 'khe ng,?

- v ~y r8i sao naa?

- Orn", !'Jha cung dip do \',a-n ta&ptvc p~m

-,1 .-. th·, h ., ~ h'

sai J.U ID ', gay ',i~t ,~1. ca v"'"e thoi gicU1 ian tien, b~K

cI;o cOIlg t"y anh ban eMu- Cubi cCtn,g. th4t da.ng "tlE:('x arih br,;m d'lit.u (.15 'hi sa th~li VI kh,6ng: hoan

,thanh n hl~r!1 vy.. .

Nul. d~n ,d~r dlfJln~.h"(.Ii,iil,'l.lJn.g., libi t~c luui:

.. ' C1 n 1..1 ct'tr.lg' chbg hi$'J ~,m SilO ,1 ems- lZl 1 ~ r h;l,on Ulin nhfrng ,(\n~ vi~r t1"'IlI Jl11fLh c6 th~ suv eh '~Ii d U\'It! h s~ cl1: • ng 06 ,~hy,t h' ~u qui! flZt. "

I

... Vi c.hiii)~ t, th:uiJng ciLJ lllay y~~u 't~m hOT'l

vUi nj:rCng Ct1cli h'ml 'll..r~n t1"n.lf,i(. vbi :nlli1lng ].61 r wn. Ch:ang ta kJ,6og dAnl iu bo con d.t~, ~ l''ilillb dal~g d l eI~ 'lim, flili ' kho:~ an d ',ell

nhuM . , I J::illfu1, 1:- sO' :I;'l.'WO

)

YE50~NO

C e 12t~: ~ b~ I'" ·'r."'

_~,tl ,,0 l 'Ul' vat tta u ngay '~Y gl Q' V~ Oil n

t- ...

tiJ t rUJ ",

OJ'~g ~1'~' cho ch fig' tr~ i ~,\Oi t& 'i~ Y Vt tay ~tm 'bL1'6t m h~f1h v~ . 11,[ tr, "

- Ch(mg t ' m ilU;l' mAt. ChI co l' ~ J l:;~Y c , tl.l'&'l'. v vir phaj nh~1l"lh ld,n,

~"~,~t t~ t SitU, khj .hQ ;~fil nglll d~an ben dool:1,g, ch ru.lg trai fnCr biin tom u\ t fil.~~ vi ~n't'Ong a{Ja, UU.;l cho anh va ClQC.

33

C6 j;h~ ~~bl 8e cho r.5.ng m(}l nu~, d,f,;~ phlrtn, ph£ip n~-y qUil qu m thi'lJ,o.~f hu~-' k16ng fjUijr tr~ng ~1()i veri C~ti I fI h mg hily- "(r th\l kl:e.J'1 ti" - , tt},~! r ~ 'liII: h n'~ ~ glul' 'j ~:t,)t :"~u ,i'\t J\h'~~ 'lr- 1'H en ': 'il"~ 'Oug Ilhu troLlS cu6c tiOn",

1~1 ani d~[\ db th(>m:

- Nht:ll1Hf ,ph. _: l~h6' :';t' dl.;_Ul, t:. 1'10 I pilAl, d phutn:lg pI 'al?' N&u chi d rn~,,g 'i1"JQt 'trong hill ph~lI {i6 th18e khfwig, c,b, til ' dWtg (til,;;,

Sau,dor kht 'ho d,;)rtg reo len d6c/' chang I,ra,j ctJy th5;).' \'! tru0ng OOffil dang -chfurt dHt nghien CUll m~n1L gi~y l1.1a 6ng vi~ H~y I,;1 til ~ri c-u~ rninh, l'Ong d.ang ,xcf:'n cai ga- d.~y ,~?l! _ Cha' 'lgtrsi

kh6ng khoi tb mo,

(:Jng nhm'finb rrdrn cool:

_, D(lf chlnh hl Sar t1~ ; 'Co h~(' Khong! I 115 gir..1p t~'ll'hV1" hj{:J\ear..; ql~y~l: a~nh ("kta, mlnh. HJu h~t ~l ngblvi ~m11g dOfln d~u 00 So d,b I'll'! II v~y, No l~ :nhiffllg dj,u hOi &.16p t_ phi n Hell v51i ~t~. ~~vll'ij, khi '~n qIUy,\t d~n,h m~l t1j~ u gil t~ l~u dun "r ddn 1'16.

- 'fh~, {ll g eft th ~ cho eh' x 1'r1 du:,'1 khol'lS'

itu dU'1c rni h dang l.t 811 cAn di6u gl .

B ,'" _.,;j. 1" d'::' ., i~ ~

. aV gi,(1 ,,,"" I 0r.mg a : au pCJ ch,eu. cua

,w;ay , .it'u 1W\,)(Jim ngmJi. g~pphloi milt l:hu< !'1UMlh kha hit.!m trir· H!,J chia thaM tilt g e\ip d.i chupg v'ah~ t.rQ, nhau .r gI.M·'1,.1i d'Jng (hllng lrZl'i. Ulli~afIJldli:.l 'N"ea 1,. mc,rl ngurn m~ thCt,) s;~tnh~n xet ban a.au el\a. al1.h 181 co -~e khit soi n5i '·i v a thlmg

.. 1, :!: ... ,1 . I:c ~ .,'. - ~ ..I, "I&. '.

u1o."t1:"l. t.,.e.;<. den hr Chicago va sa C'.L"LU hCn (1.'1..'1

n1\~t t~r doan lOn. Ong tt.ii h9'C SO'do nhy hem OluPi "Ot n~,ll) ~f)y va ctij ftl~ du.l~g, no thZlnh d)'l!'1~ fi'Ol"li ~t)<ng vi¢c v~ f,ll~ s5ng C'lla l1"lTnh,

·t\J@~1 .1.1 a bhn ~,y l'~i"I ,,~ '" .' ':14. li\inh I' ~h)

IllhOOrl,gtrilL 'V~ 'th~n i"l\~ n6i:

_ .. u gQ' l i '\~" 11- fll1.k ehc 'lh~ ,1"1 thl .i' nhc!

1. t1i ng . "Jt tRY l~ . ~U~ I R~i N ~111 'ti~,~ l~c tH thlO'.l" ~l oM,. au fI_g t, :DI til ,g ~'ilhonh chtin hOft dG c6 tl1'~ tho k~p ~o~. Nc,' 1 qu~y lQl-l nhin

Mh \':5. h()i~

\

~ Cft) ;(~.~l. hly ~'hl h(~i mirth nhCrng cau d~}'

" .

xern l{,6i IT.r1.1Oi "COiF hi'l}J f " Kh,6n~(?

<el"lan ... • .ra I ns~n ngfr e,1'£\ p.:

. .

.. Nell eli m~ L :6.

"

M1.l5n thi lit m()~ COIl htr6J:n qUY~ll' I'D ~~ ,khj~.n ~r'I. l{(c (il,r.!lrlg. L"d,., a~l.l,r t~ tl1e,o du5r f\";'

~ '1- ~.... I I !I.

l.lhu:ng \".c sau I~l cam tnuy' khUllS h~1.l hng

'(I .~ 'h"'~ 1 ... ,;:: ,. ~ <t . A· .11" "!,

,>~l~U"li, C:' 31 t:;-.ufi C~t,1 CllOl C1:lftg ta: ~Q t.l,'~ I, "L 1~ "",,1 ~I

t \l ,m,., ~~ .nO \'~ i' d61{tI.··ho ta (~m glUe' chun '~h ]:' m~.t'I \r; kU~n ta l\li c6t fi1 19 ti~,p ll~c ~hco J:u\ rll~ k.h8ng bl'l't :Hd1l 'lfrnVt. "rung' kId 161 di&Y n1Ilnh e~, 1 i 1b dl~l.\ thJ~t y~u v:~ CUlllg' dtl'f.,"IC '~l It. hi i n, kll, r giru q lY~l :t11yt 'b ~" a~, chung 1: ' r.hl

.' i~ Citrtli -- ~~~['n~' nh c.~j1 1 duo

Nl:tfu1 s: q'lfj'"Dt ~1\,t'I h lh.iy iJd~ C Il{k:: fi {I r"1 !.

......-

Ch.:JIn.g tIl 1 il'~ ngu(' :'Ihin 1( •. n bftu trot X Xi'l, ironS; : k,U't'l, m· y jO flJ , i,~rt m Qt ,miing lri%l; j;; " ii I b nh~lt. ChAng t~r J t,:r;[

" Vie !l~Y co gill!, ,~u hQc dlWC ai"u 8: h\tcHi nQi ~ hut (.Il @i;'U vim

1i~ ~ t{,p t.l'l.ilt1S v:' ,He: u rmnh c1m kh6n.g,? n ~~yCth~~~' ~ ~o!>g tn€ ('.hi Ir! lai "C6' hl ~(

(:') t !... ~ ~ at" c 1.1 ~

~ . :l~11.i1. ~~t d~ u nh'j l'lil .. n~ kl i minb ell;~' 6"Kht'ln,;t d~· .,,"

~m :1~11 Iti~ll mino t~t $'1 dln v bi\ qu . tAt. _' hiIn " ~ quy t t~'m lull'" b I!t ra In .

c ch ~ "~3" mlnh,;c 11 d~t lil~ I'!III dkh h" 1M ~I,I ~ gl, Ve ~ "s,Y! LM I '~ ~\'I (6 kiln ~~ . • TO;llan\i: 1! rml 11 fjj _ l' tlmoog gll i Ii h", l'I i'lln fa hAl> cl1~. d u\?· v~,e rAI ,ttl~" h, ~\'I eo Iho muc alt,n 1111 111 C~ll d~!(!lt1)<: V~<l milt 00' ,..iJ: Ill'nl' >I~cn!>" ~6 I"" v $: Il~O kh(mg,

_.'10 .L:lc'; h .,' - ,an; 1'" ~t

gl~~, u11i'- th~img.'.y ~6 ra rt~dm Ilgbi. ,'{6 gi~ l1:\U' plifm dcll ,lit; ~U':\\I~~~ ~:~ ,en m~

I~ ~<;1p, mmg YO o va n <Ie han. Sao <'3 U l<hl =s th: 1I';m~ C61l 4 ~ rnluc ~ .y nhl'! .~l~ su co ~>(jt n~a c,,~h oy xem sao! kl10a llQ" <'&n g~r '" truoog "hon'l ngl1JCfl cuu

" "]~ "t

ChaM trai g~t git "a a,... fa mqt phUIing jt"llua c~ llg1Wl,:un •. trang trot"i.a' muM Him nant IlU'~· Thee Cl:;\U t'lu.

Jl:),~ l~mi~trt.rong llhOm qu yet ~.()~~ ~tbi = c 'dit'll" duorc dliu· r:nb'lb thl!C S1.J cfun 5e phan 'ID1g nhll:' th~ ~~Zlo tl'cmg· truimg h9P' Il~Y? Ong .se noi

"CrY' hay "I(hong"1'

Ch~flg t~M kl~oJ.lg 'n:g&n '[\g~i t!l'~ t&l:

• N~ll (t~\l. chufl~ i:J"I ,c~t'l.l~, d,u.a CUll. r~gLIM r)!\ roij;l tl'$'S "l;>-7\ ,tl'C v~ " 1,\ to~I'I, V ~ 0 ctl.~"I. 'l h P 11:.;){ tll.l l)i£ C'1l d~ .~ t"I,Q ~9 r il' muM i"l tm ~'Ql1g I·tin' l~u, V' '~h IIi t _, .," I'IhOi'n do ~~ t -~ I. ·'1 "1<~ 19", €o fh~. clv; r: ), "0 lb rt"I~t t, tll:·_g h,oy I t\h:IJn~",! ' Kh m gil, bfllS ta se 1<h~t"t~ ,h.,ftl 'I' h t, n k&

:nQt):L~ c1:o,

I (

~

- Chli noi d':~ng. C61e ch~u. cling nel"l.lEm.':J tl~

!!\T'.' . . .~~k..:l'" , ~ ,

,_ . o~ xong, ~ u. oung l~] va lfiy giay but fa ",rll

IiP Ilhttftg Ittt;fC tticn TIlt! anh (1aJ:tg ean hlf6ng ,d!~

,A,nh .. ng~. ngJfl the-m. v~ nhung 'ql~y~t d~nt:' n~~~~, ::(~a Vi~t (<<:1. va n6i \iffl Frank, cling nh".r:n~

V("f~ ~h.m.h mlnh; -

~ Nrm h~ 1hi t?f,:n tAm tua1"l y t~,p' . -i\~:'Ig V ~ nH~!.: err"'l mmh Cd"! !:it! ~ ":Up. hfm khfll'lg' bf ;;.:'4\ 1,1._11. t~ v~, chi 1'1'1, i 06" nl,fil"lg vAn, cl~ kh~e?'

r,i '(;\1' k ~~t !! tjl:

• r liy,clcit kho~lt ~l6i "KJI'II~~l1g" VOl b~~ c(r d'~1.1~) kh{1·l:l21. glUp (~U tt~ t (tUQ'C ,m\lC dieh ,a m1jr:lh da"·

_ ,. '1",,'.1 ,~= I. "'::. <1 - ;;;

nor !"',o, Ol.,~ u1.ung SJ. g,i up. oijlU ditn ,tt~)\; tUt.:h,

YES <lrNO

tr& rH~n qU)'~.l dQan, bon kh6ng?

- VCtng, eh{lll b~~ diy nh~n. J;;l r6,i;

~ Ch,(ilig' iL' ~l~p '~c -1~t t~t mOt hrlh huO,· UtO c nh~. N~1.t ~6 mOt flha khrn hQc l~b&c x'U~ \, v.6i 't1"'l100g xth6rn :rnOt 1 i h o~,~h d U.l ng\tM r~n m.~~ titing d i h'o.n,g '!{CYtig f6.h tl~rt, ~hi co di~u:. m~le! d¢ lui. 1"0 .cUft dl,t bn.l'lay t1Bj ·Iun. 'TIl 0 o;JJl thil1gt.f();i tnrCmg nltom se

i)! nht.r th~ t'lao? -

- Ong ~y (:ij,ng s~ h'a lin NiG16ng"". [)l~u

1. .:Ii j'~ ::... ~~.l ..1, • 1" • I

~y ColJ'b ;l] 1St! an toan, ~fOl1g Nl~ (\LV an 1-1 qua:

hi@m.

- B~y giu C~l.l'd'a thSy fj.lJ quy€t dos.n ciia f'h:!.J. thu{;K: vao m,Ue dl~ xii c d:!nh d i@u minh nh ~t' th § nao ell ua.? - 'Frank 1\01. chang trai,

- Qu~ ,~r.~t .. p1:'IL.rong phiip nay co hif.u D.g ;lal S ~t tr.r6ng tu(ft'l.g cua chil'u ~ CMu)'g tr il [ thim nh~n

: ran 1< nol t'h~,r.n:

• N~u chfu"lS ~ 11 '1h dt n-s ,r. cl,i,Q1J mlJ'ln cA'1. r· "'Jlg 'HO nhi~'l th' '4; s~ gilA, ':1\(11:'18' ,t xC Jj! "6:' linJ: hll6t1g dgi dn,~,g biy 1 hl~u.

· '~

- Chung ta Uumng III u{m qui! nhieu I-lit

Frank ti~p Nc - J\lJll,.rn~ (ti ~r.l h~ an; ~ 71t.;r r,:~n tt, CU"'i s6o~:r' _ u rnmh th~ kh()t\~· r\'ht~u t"lhu lh " II

Y f) 11;1 -II

v;), k_1:tl 'Chltl'l~.f ta d\i :1:~1' tl'lng an ttlal fr;Ii~

:ll 1,'" l' t' 1 :r..'. ,,~ J

can • ~lrc ",':\, e 'C', u ' ,lflfI C.[ i e ,. k Yflll; ti c~ n h'~i~ fll

~~~ ~hmi'nt1 t~ng vb. h,lnl lhue· n'Li vi·!'il.: q'U.y d,'~h &c t=r6 n.efl dG dang 1,011,

c cabl"tg, :th ~ U, \' i ,g60 '!If! tl@n: ,pbru '~ll m Ifl h d

.1") - ~ " ' tI :6' "j' .. t..i• ]:;;; d' i h

""' 'l_)" na l1 ,a ~ ... ",:fml ~I J I,J,'I q ... ~n(I'.t , • .;;aXI, - ~n - mUn g , L

~. t' - Ii ~ ~'b h ;:'" ,L 1.. ' 'h .

]~ r ttJ' nor fJfiH U~I t '1JC 8l..f .call loo\l1. Y i\OC' P : ~n:t l~I

1\8,Y n,.ll, h chi TIltl6n no thor~, K~t tIr.ta Ii!! ttl- dCt. ~ chi lu5n mua 'ltb !:1lrCmg lo~i tht,~ ph~:tll 'bi

d.. ,~ I - h ~ i~'h ~ ., r - , i ",.

, urn''lg va co 1(.1'1. C '0 sue 1'.. De, CUll ta, .._ -;10' (ta}'.

._. ~ d' b .r '"' 1- "1' ,'L h 1 ~. s

all uong .leu (.1.0 (.:'.;::rtro t'llffi.u mQt ,t len quen l"lU

ta va ta dun. th~v' rn inh kh'LJ0 non h5n,

~ ,

"O'1ang tral trc thdc rn~c

e- Nhimg lam· th'; nan d& x; C ct~nh !..l1.lV' l1i~ \ Ch~l1 c~n 'va di~u ch{tl.!t ,mu6n,( NhJf:u l'flcz cl1ur1~ ·~.h~ng kha{: nhau la mAy,

,. Thu th~ h~lil1 phu",':'lg' ~ hap' ,~~~y K m, " l<i;~' elinl:'l (;li" \I ",~t l'1'l1.1"!I. h5y h .. l' vAt\ m ~nh Iii 1.' , tJQ'C 'mirth~"{ th ' 1i11'l1 ~tt!Q'C bri? !I;. d, 'j,' "" d fli h d lor., " dJ~u "4j u '~l' .. hay 'l~ hOil '~TI' U fll" ~ li;jr X:1 l~' C, IF h ' J ' 'thNt'I h Ct i flj'i 'ti"On i tu: nay 11' ,

1:hi v' t ."i ~tt tnt, W'U<i: vt1 ~~ ntYlli:'lg, "Il'~,~'"n. .. ' ,nl~i@u iigw~ i!~, 6i lr~, ;v) rtc _

I

'YES or NO

,{lI~y, Kh~ r~m ~11.WC nhir v~y; O'ij co th~ l6·p tnt

hon van. vf~c x{t~ dlfIiih d,i~u rnlnh ~~n. e ~,,~,

lir&l:1k 00,1' \I(rl,~h~J:1\S tl~~'Li!

- ,!<h 'l C:~-L I (J',,, ,~G th.tOi ~hco fi1,~~ con thl)~ l!,,"a~Cheo m~t Ct\1'IthU 2kh~c ,h~1Y Cilia dllO"'1l I:

C~U !,lut!.'i t~~n', C?, ~h,~ t~'ong, khoanh kl1.~~ eta 'C~I ,]~'Ut)1~ ,:r:~ ~ 'UQC ~~,.~]a,~ eon th~\., \h.U11~ ~5.lt L1a tlS, tl.1.~t Sit)' dil ,~lil't bt'tf d:~~ nl¢t con jn~ ,th6i, Hn;

~".-!,~ d"~j ;i'~ .. ' ~

x~c""U~,.l r.:mll.U, C\lU cartl leu11. v~ t~p trung thE;}

ctucn no cho den khi C~lJ d~l~ r:h:[Q'C fl1.I1J.C u:icl:t"

C~~ang h-a~ ~ot 1~h6 d&n diU hoI nta ll1QI. nguoi tI'on? d.oan da hOJ moi n,guul h"LrOC kh i b& dAu rhuy6n t:h~m hi~Tj nav: "Vav cu 5i ci.J'i'I~

h. ,;r r." I ~ .!'''(:e

C. ,(tng ta m:ulm mOt cUQc {ham 'hiJrn. mao hi6m

hay chiing ta c~n ll'l¢t cimy@n di an toih~?",. '

C ;;,; x , '4 I

,l,.~OJ cung. h9 d:GU q'u)"et d'lnl"l dW:rt ,m0t

d1~~~: ~ti.~.n to i1n. " D~~L1 hO th\t( ~~r c~n khfu~,~ f.~~ I' it!, hj_,(~'m nguy ~ th Cr tht~<:h 'h nv c,;',~ml gilH'

~~,~llh ,m~ 1 ~1. rn¢t kY~ ng~1 ~ cy6,~ t:u~, n ~nh~ 1"1 i~~I1S" S"~(,p h(i ~1.1;: nghl' ,V'~ c[le q\~y~,t djJlh ~(in minh, C~, J;u \i I. ~hrit ho a~ L"hc;xtl (ti ~hill'c~ l;wr6'f1: ~r D6ng CltO flm l'ifl"I,£lj1 tilt hm;r6ng (:!1 it nguy lti&tl,' j ~t

Hal, nguM eta n {)ng i'mj ~ gh' m CIt t r~ ]~ i d l '~.(~~~\~' jn~ l:~li,g" ,~.~1, ligt;~ th~,o d:u6. r nl~t y Ilghi rl~-llS~, ',,' ·a,#.lt hl~il t:ang ngLIUi 'klil t1a~]$l~s;hl

, ", .... 1, - ,1:'rI'~", ~ i .. {U

, ~l-U'1 G;"a:~ , ~t eua In;1 hn.

'yes 0r NO

'1

Xac ainh dh!U b'an ~A ...

iiI ~I

Nt!u bt;ll1 XaC dl:nh dUrilr Av2, ' b

i~ ,,' ' ' . Y'" Yf't:UOI1

W SII . d' ... 6 ' '

t'l ' "., ,"", ;

",._,; "~ ".' c" n va d'n het sUe m'nn.

de tht:;o·' .Jt.u·Ji1~ .:.: b~ ","

" . \.0' Yl'EjJ no- ,nn: ":e"oi!lI; 'd" ,elK d:'\_ , '

,," _' ," "Ill' ,;iJ 1;,;<' _ ,::.ang'

orr" ar ,i"J"iJ - ,;tug' , '

'1['1'1:. "MVC (JU';:U rna ban m""·, o-'ng A '.

. ""..," ,,' .•. tiQ.l

Cong h.inh dung., .,' m6t cac-,h'" '-,h': ~ .

; ,~" ' ," " C" I

tl~t ,nh.ung kef qu,ej mlnl1 mong"

dO"J b ~ '" '

", v I ·~:an Sf' ra,~ n'g caLrm th- Q,;-,r " - h'

'"~',, r """,,,,-.ymln'

den gdn va de dang oQt dUelc

chun,g htJn. '

Mu6n;l fa dleu mong",t, .. A~ G'· -d' _" I!

_ ' ". LI''I,.I..... ' " n ....

, _" '"" '1',u

nhu ,au thQt sU. -

, '

1:\ '''")',;1'' "

!:Ie Xu eli"" ,,' '

."'c ~/nh d,~u mlfJh mu6n.

dOll gl'Qn hay" ""A,i. rrs''''v . j',' . l'~'

'" ,,, ",., ' . "'\fl., -,Uy g.a m"nt1

mudn klm co-p'l'l J:'\,J{"vA ... , ~l ... 4,; ii

t';' • ~ = n Y'Io.. {Un" ul~U

"niMh cdnJ hay" tu-" ~OH •• ~-.;.., r'd·".' .. ~ .. r

, • c " u". ,. a ,n

, dieu gi trong Iii, nay;' ....

C.lii~U. t~i ;Elo1i'l d:o ... l1jf2l't"tk gi61.ehl{: ..... l cha ng trai vQi .lU¢t 'tro~' DJi'hling ,r'lha th6.m hiellt gial nha t eua ~Oal1, t;bg H:.iro Tanaka - ,ch\,l m{l"t ctl),;".Inh rtghi~e l@,I, NMt, Theu nh~.n· xet han d~u cua Cbiilirig, !!rai, ~"''''g Hi19 e6 'l',.IC b .. rn¢t nguin kin dRO

h , .... " . ~.' -, .,J1:< " .. '"

",hL '(I ft\titl~l rt~, IDa ng9'ffi bM O{l.1.,l (11'Q( han r h

tl'W\li. e'9 e;(u;lg nhkll~ ~'\'tvt qUi! n1~t do~n tt:rl\g

b • '

~1i.11r. "":,Il.l'l:Ilnk dll"a ~i ~1S\f\~ ~!\I~y tl:~ 1\\\ :"('1i

rti tal, '1:f1,j) e.n,g d~ng t1"li\U I,y~n OAt df;!og vol Chilf:!g 'h'tl'i.~hi'1;ng (rl!J~ dfil :"~'~~ bt~t !;(.'i' qlJi1 v§ ';111'1':1 'nuL nltunl AN"!. \"~l"l eon c,6 l'~t 'l)l,j,GU tl.J..(; 'ff,I . trot! @ IOI'~g( t,,;'\l~ hf>:ll"ni Jr1~ual b~\[~ ,d'ofllg h~r\~':

k~t'r,'J .. 1bH~~ ~~ l n~o.tri, O~,g 'm'l~ID ~:tJy hI: ·~O·t :I.nln~ ve W:'!im1~l V'~n ii~ ,c'ij ~ r ~~~ I:ri~ NJi, (1';'] c~n hu <ch~~'iJg u~o,[ \"'~ n'h,a {h~I(L h1~L1! ~! ';kb6i l,'L~llb'i NhM

Bnn. 1-111'0 ,t't'Q. Uri ,·~,u h~l CII.\~ d,tr,1 ~ tnl'l:

.. Ch&u l"lOl1du';n"Lg ~·t ~hlll',g n\~L1()i Nhi1tt co [b"I.Qt '(au ng~rL n,g '":r.' :~lh.u: ·tb.~ :n~y~ II A1 c3J t:ai"l..~

. ~ -1-.:' -'" A" i- • ,-- =. k Co ~-'I r-t.i~., I'"'};, ~". ""'/' dWtl1 hu ·!:tll !i.(lCI~ (iHl~ j,bL!IIlR!1 , UJ. ,_' •. ~ill ... ~)

rrgh.l.i7i. l1i ~;ti~c sum C.~lfr.R l'i~t1 q;tx& .. do njrrn1fi. q bly~~ dtn.h i5.!li. lAm g5y 1'.Il h'!lo g~(r,~[1.l;ig:t5n- nhl~)J th?i gnan. va cong s,(r~;. h(flll. so vai vi~c suy ngb1. ~~n.

~h~n. ngay tu t11u,

Chang trai t_1.bng tinh, Ct.l: :i.l.ghI: ~,~tl sal l~.rn C1.~1. anh'y~~ chuy~n d~ q.u.fu"1 ban. d6 0 t~ha fhi th&v ro ngay- lvlA. gi~. 1."'11:1'0' snh chl:u '~}o. chut \hOi g~~1 qU[l)' l~ 1 1ft J' b~~1 d6 thi h~n d~ '~d.·K)~.g b I: h,LL" d uOn.~ ya mM nhi~u _:h.2rl. gi~u'l. tilT' kiem nJ,()l

1L[;;U);\i, Hire b}1 hul allh~

~ V~y cl\~u, da ~an s.a.1I.1S eho P h~f'. th(r h,ad t '~ng cfLu t oi ~ om nay ch;~ro.1 Nso eh,(~I"I,g \iili ti 'P tV' rn ~II fiCO ~(m cadl ,U}·~ qtlyi:t; t1Lat) ld1~;e rna

b~.i\ chu~ ,t! ttl Tn ldi61l. 7"

-1~~" ,'" -, ~I Ie ~ h'· T:'I'~'·A"

CUt;in ~ b'iM C1.~Ul t 'L',L'L (~W'1 V~· .' jl "ltLl\ ~~

• N~I,:L Ii'::O I1Ihft'i~g vAn d ~ 1\1'1.0:1' f.; ,r:::~n c~cb. :f;i &; (~U.y~'~'il~tr,,l<.hk 'tnt ~aO ~1 '~hl H'ong, b~t T..:""tl tllJll~ .

··c,' d~~"

:nae db, N~~[fiS :nhi@t1 ,1,1~U'cn l~:i khO:n~ i;'iIr~:n ra ~,w.1.i. n~r· ~~u e nb(i· ,n~u:a.l :~11 c@n,g ~V· flUY .'0 f\n, ki~l rilh'lj;t, II I, :ro-u Qd Mil"lh dl~n,g ~ 'CiB.;"h fi~!'I 'khm.c ,hrn~I" i N~i.l ch ~ 1II ~ung :;'L:I y ·nghl nlur v~ y lhi: do 'I~ do cCb{rl,1 ,ch:~~ ~htu x~m x6~ 1 At mQi lithe. ~Bil"Lg thO;~ •. Cm~'l, g~;tc: 10. 5(J V~l y.tnl !h~ 'l'hutmg c:o tro11~ tfI~l ehul:it~· ta s~ l~m hnn ,he t&rn nhln v~ khi~n ~h~,g ta b! '~1.eng bj~ (~~C Huh huAng, [thAt lb Mlt1I;"i\l=r tilth h U.6lig b~t ~1g(.( Mi.'Ung lhi.'ii'! h§ UtI. IdltOng' p_h~ i hie Ita~J ch,{mg ta cung fY '-V80 th~

0; ;., .~.O;:'" -=- .

Ilt'lrHg ·ulIDllg ca .

~NhU'[I,? trong truDng :hgp ban than chiing" ta ~r.s\r ~ng.bi€t ta minh Con c6 gi~~ phap Il~\O ~ ,.,~ tIhl sao?

,_ T:ra~ rnim.g hGP (~D 'M dm pJl~i rim ra tAt cr1 ~kc gi~'i phap to thJ. giai q t!lY@~ \~A n ad c U~ mi n hi.

.. ~ht.mg bln~ cadt m\Q. ~.?

~ ~h~u .,=0 th6 bjt d~:u b~ng each d~t :r.n dt~ ~~h l~hfr,jL'iLg .cllu hOi '\' a Cp.UUl :.-;.fl t XJ';lJlg q uan h. ]), '~"iiJ~ la eM (hit y ~{'''l ]llV:'l'.g S1. ~l~t S~., c~n lhlt.t C AJ !ihbl d~ . 6 '~h~ Lj' i L~a'I"I m~ t '1t1 y~l cllnh 'l1)t

~I~' Co~: ,nl~.{1;~,~a g,t kh~ng: 1.1 ~n q1.1tUl tM t11.m~

~\L tl.'l,b lhtl'l g1r:trl. vno tl:~Y'i

M¢t dm~u tHi.1h trih i~·'i,

j ,

n hOOg clti ~;l~t :n1~ d .. o;1 kht chewl Chl.1i:l d~ )r ~61" C6 nhu t1Jie, ch n U D;16], 11 h~l"L :!: l, (;1 m:rc h~~ eae f.;\'t l\N l\~l ~h(;m t'h1,JC ~ V ,·,Wlg ni'mJ'i.1 cbth.~ il~ kl:'IA.):clg 'b~ ~ll UJ\ln e; v~nQ i I,h~r. t tttk m d ~ eh~ u ,,' I trO' I\OI~ 1'(1

1 b itg h4J'ft!

- Nt111~ c6 \r~ kho (~ui O~'13' n:h11

~ Neu, bii~t ca,,~h lnl cltt1g lh()ng 'q LI:], kh6 d~:u ~biiu, a. 1I'roug trlr.t~lg hop naYr h~y s~'r dung {j0rJ tho ll~:ng q uan hia-t ell a (haul' \,...~, phed. thM khach qlliPl~ V.f du rib,e, gia 5'U n.l~u (h.au pMi tin). ki~m ai,a d i ~m de' xay d ~m,g IflQ,t khu vvon: umn t~} , V~ d:'1au (11,.:1'Q'C gUn ttri~'Ll In9t d~,~) di,@m (6 vc: thich hop, chi c6 di{l.u d,uOng nh u' khl~ vvc do gi6 hoi lan, N gW)1 '121 dam bao v.{:ri c.h~ u d a. y 1~ 1l1LQt ii:~O'i kin gi:6 n hung lam "l h~ nao ~h~ u c·{) th.~ bh~t dW:H: di@t~ db Ui a(I;(l:g? .

Ch~~~S trai tr:" ngam nght. Hifu gO'I )r:

.. Ch~h.1 ~~ r.~L t '[,'L d i,eu gi kN' nh n ,,.~c, l'I\'~r~ CI i 'L~.PJy m(Jt: e~ vung d'~l do?

~ tT 111u! C;h~u Co ~h~ qUliLfL ~~t'l c~ y d,~ 'X~m, li*ll C'hlli1g c6 bl, ~i6 h6 ctJ.L"L~ khQ,itg.

~ Chinh x..~c:; V~,y lht;Cli~i ~ling (h.o'Lll fight ~I.l.

I'" ..., ~ .. t _- ~ L ~.1 ~ .. i "; r 1 iilrb ~ !

tii1llol~\o.(;al:no:! 0 r.llJ1"~ I m 001 CLHiI.~.gUO'I, Nl.;;t( wi

"hinh dtatJ" qU':l'n sriJJt'du'C '1:

CI;'!A~l'iIg 'l"L'~ lld"io:ng tn' .10'1. Nhi@u 1 i=1.n ~nh d~ tv. l'!Xi~b tl:L1'll lit I ~u it)i q'L1Y~'i. CljnJ:1, fl''tot) y tn~rjh v~ nhan~ ~~n d.b ,Hi.' kh 01"18 l~m, j, nh 'thiu v%m'['f; Cruil~S.h~f,' m'I'~ l~n mua chi ':' ~ d:d1.1 ~;cn'l ~ru ,,11 d~ ;' quan 5: t r.A t I'hi~u l('!~j X~ I=h~c nh u 'tN:' c100ll~, ph.6 '1i'·~tf1C khi chon c].1.l\YC' m5t du,~" pli:O: ]:i4j'rp '\i'6i ~(y H~'ich.; vih ,[1 nh d~ r~L t 'h,o~, Umg v'61, qu_ "~,d~Jl !j~W. cilfig cua minh. R6 r~t1~ lh.d~, 'laO c'bh;'l,h 1941.1 cut! minh thl v~,n ·tht hUft :rll'~

hltitu. lU1J'IJ n6i vbi Hiro:

_ ]9·tJ ng la dua \"ao S1..:1 quan ·s,.1 t 'I/R c1il nh gta .ooa. m.m thi v§n t6t hort, {H1 g q,~

~ V~y a~}1J N ~u (hf.J u lTIu6:n bi~t nhi~u hon,

.... ~::: iI ~ 0,;, ,- .. :.. ~ ..

hay tie 1-' qUi1n sat can.g nhieu Ci1l"l.g WL

A?han,~ to~ ~ ngarn ngh1. v~ ('Ij~u nay y~ h(1-i:

~ V~;!{ n6i chuyfrn "",Ot nhVIT'l.g llgw..."'m thubng ql,,].al1 . ~E t:6 gi.~1 cllf.Lu 'l1\Cr nfn. n1'~y b~.n 'hon khong1'

01..W'nK~hi~11 rem C&' ifrJ.tlnh ~lQi\ hoi ch1.;1y~n Ili)fmlg 'ngu'O;l ,6 kinh u,g'h'i I'\ro nh 1"t niH d:'tou bi~t. Nh\y t~\on,(; d('t,~l' "ru~m hi~nl I"I~YI co i"!~L 1'111 'i~'bl n,~uOi n'4\ ,~h£tu ''0 lh~ hli)C h ol. Chij ~J liar ,t~ Y ~4d~ '1~i' C~ll'1J v.~ (1 ~llh gill!. v&.n d~ .c u n 'h9: hI do t.u~ ~.l''Bmtw.g bi~ i, h.Qc chjc~ u ngh1 Y n. 'hay '\?i~ c~n

tJtUQ,t dto b~l"L th B,n. .

. ~

. ~·u icl'1:an· ~ tl1:ay'] g~fL. nao d.g {::6 ·'fui"t ~l{1Jp

. . vln dA,ti.l~ , tif'l~l)i

..... ~.c,-,.".-... :'I.,-.J_ • '.~.

:~t . ~{6i 1.dI~g ri,~ne( ~\~ ~l~~ ~~~ n hu ~:hO, ~~~~O. N,.:hL1'i1i8 ~..o L' I Gu d,,!;tl,~ ~n 1 UI.;I. Y in d'!.nlf!; 11,&'1:1 d~ d1'l ng n.gl'L<i It~QO ·n.g~ 11~:c m~~ (~ch tl'ri~l.\ !;luy ,XQ~ JTl~ h~}' hl&t '~rnln ~ ]dim, chUng l@i ·'I,.,ln ct~.

Ch~l"Ig t ,til. h'Jl. tha'llh:

, • G.ig thl7h0l11 b~t diu hlAu ra vAn d~ ~i. H.5y TI,r. ml n It H~n hi~u. ~'Y:' v.i ~cI'

Hiro .~ lil6i:

- 1 n.~m kh i (hUng ta en thJ tim fa cat g~i.~i

hr" ? ' • ,,'

p a p cua yan dO. chi b~ing each h 5. Iluerl,g .ngb:i

d9'i ,hung ·t6i.

, - Th@ ~na nl~~u We eMu 1;ri nhuv~y ,dlty. Chau cung ch~n:g hieu t'Ji sa 0 m inh 1~1.i lam th&' ':n.f.a ..

• Co 1E;! .~i SQ' h~ i t.['CUi:g ti~n1 ~hIL(~ d& khi~n chul'! g ta :m#t fll(].j v'a kheWiiS dfU'rt hiln 11 ctO:n.g. L!,J se Iam c;h~ln.g t~ l~(Jiing m,~~'~g ·v~ nhi~u k~'d',~6n kM.8n~h~ns t4 h1!rnh d(m.g ,m61: '~ch .mu CJ:linng ..

6, t.f1(lt I m~ '~ ngh JI dttVC 1M ·Ub} m,(;t ftJi,':ln'1J ch ~ l"l'O,j v~ tl.g"f0 con gfi1 d~ iTlBt cun n,li"lh - n~u{ri cUi c:b ! ~;]m d~n c.,i .. i !~;!ll~'~ kh I rn &i ~~i t ra I~ h tli m,l,t'()j tuOi" Chtht c6 b i'~t Olb;g tty 116J gi .ldtoOl',gr. Ot'tg noi ·Ei{i$ rA~ ttal.l lo.ng k.h·i O . an g.t1jJ ~;I"Ig ,1£ cho i~ (~I ~het ]5 did~, cluy)tlt&t d~·,giai quy:~t vh\ d,fi 'hiCHig kbi 'l':~n ~J"Ii,@u t!rkh w.:fri ~luy~t .ldiac··t6t hon, co. ta., 8t).a St;r h~i' ·r;.~a tuy,f \f

._.~"~.~ rr d6:,·.

:Nw ~ thly tilt [,,;Iiro. d t'lrng l\tif eng ]ihi5ii~. kh6i ::tVI' dOng ·~I:'t:i rLgbI tel. nr,;i, 'Int'()11 CtJ!'!I m¢'l; .i;'I,a;rn;l c1~a trt.:t6t ~'II'\I' l~c d~i~1 lOl'lg nay.

• ' 'i(Lg, ti~c nh~t lA nl'tU"1S di~'!.t 1~n1 e_hUi"lg l~ 1:19' llai vb nnyt chi th~-,.;g lL:rl La lill,Cm.g dli~u

ld'long t~ ~O,t

9Ct~1l1:1g l~ ]Y' do r~ sao k~ ~h.a.u n h1 1:1: I:h~g :\I'WO, thlijlC .ti~ than S€ .c.~hn thi:1. y vO~g yang hen, 1mi gU~ll ~-9.t va. tln~ hib.] 'vAn d~J ta se biang Sll,5t ho:n :'i/~'U1.hin :nb~n ;Sl,I ''Il~C d·(nl.g v6i. ban ch';~ tlia

~, IL., ~

no li .. , •

}.Hr,o l¢. hOi ·chang trai:

• rr:l.'~;Li.g .iruong h9P na~ ~')1 chau se cl~ {:1 ~rt.g rui ;!jn\~ ~I\g thai chfu'l n~ln? Khi chau th~JymlrLh kliloo..!,c,C; S\! l\HL il:h.Qfi hay khi c:t,~~,~~ t'h!y mlnh vin 'i,o nh~i,~·u. dich ghl.~ q1JY'~~'kh~'?

• T,dt· r'lh.!~n l~ khi dli~ u 'H'l.: y mh:;h llt;l)ong co ~'~r ht~\ c:hL)liI. at} ''l ng ell rnh ] i\ :r.~c 'r6i, rna, lli~n ch~ I.J tt~ l~· g~p plilai.

- 1h~ ,.-hilt! l~m each l'Li () ~d tum, ki~rll cae: h~,~ S I·t!lii G],"~l~~t? N8~3i l-w,i'l' ,ehft v~ chln: d~m tl'ung suy 'righi hlllY bit til]!' v &1.0' t1m h ie'll t(~C thO]~g t1n tbw:: lEi c6 li~n q U.iiH'l?

b('t. suu t~:p. liIe 5\l; vi~, Vi~rr d~.tOn ~ thO ngum ta dtnh 81 ~ v~ 1"lhin ruw rL thol'),g ti'i"l do nh 'I ~ll,'~ ;nijo. rt~l. ~ '~~ m'O~ kh r!) ciljmh qulltn h"9ng l~~, ,h~,~'1 'ph~' 'l hru }t.

lei. nliltc ~th& cUi~ 8<llg J~II to kbi&n ch.tlng tnLI " 1"1 ~n ra v hid i6u :I:n~ tnr6'c dAy anh klltt ng ch (, }; d~n, An h ,~n phM .t1'.iti. h~,.kt; ,ct~ y H"L~n ~,hG.:i~S !:luy ngh1. Cl\ifi. n~ooi kha~ ~ftJ'ig nh.tt eac ~1t1. k~n thLfl: t~. Co l~ S8lU 11ftY .ru-1b l)hRi a.e t&m hen ~1e.n k.]:da earth .n 3 y_

Chang tnu v~n chi .. ra h~-t th~c rri.S.c

,- Nhimg kb6n.g Ie ell tbl,.1 th~~ th6ng tin nl~l'i th~ ha ong? T~m sao ahU1J co the bi~·t baa nhieu tiTL clu d·e ra gruy·et (t!:n h.?

T ~. th t i'L.' .. 'Ii_"", ~,. I:";. h' I . l'

~ a CU . . C crua 'UlI..Jlg lUI ra hm ·'i;:H. '0::;&1: tlU

nhit:~ J.a 'Il)~l th6ng tin [~~U ta ((1 ,[}Ju,(x: ~hl ti3'tt log i th(t ha i ·Ia. Iu;~L t~l d!,11 phi~H. c·o.

llil'o li'!J ·~'L6i tiep:

- Co th": rh~u 6 "6 c'arn~m~c l!~·n'. mth 'kl1.(}l1g bee ~ia ell d'u h~~ C:R~ t'h6ng tin :Lil"LU IDlnh Ililll6'i'i·~. l'ut ~t6 c'hn'Lt h~y b!'hiH mh1Jl1t '·tvnl~h tUt "6 ('111 cae fh ~ I~g W ·mirth din ~_h'IJ,Orl •. Hr\y t~ h 6' r.,~n~ nhui' g ~'hUl"lS ~~n I!!t:~\l't dl'i,'~t" 'li1 nJ:ii.1."l1~ dl.lu. ~liLi .thi~u, -'hung, d'tf.J,I~ kht1t18 th~ ClU'a

...!l.o·!'I.U;I","'"~ a, ," ~uli q u.yet ·t~t, 9 ~

-. • I,

.~~ 1 dj nglit ~h~n, Di~UI ii:hrul~ ta c~n[~n l,a phJi ~hlQIfL (;;:00 ~rm~ cli~ l1;mil. nhfit!.$ k]l'L1 ~fin 'Il, y d~ t'D'ix I~:t:"l~'~ cho cAm h;~.i ~i.;n ng~I6m n ur6\:. N eiu ~81,g·, 'mOl vi~c ~ tl."C nen kh61(h:~n '11011.

~ hm~, tt.'I"ti quy~~ ~'ililL ~'hi l~i nh\b\S: 1M 'lJtt~ Hlw ,r~r.J'I; i1-6i::

Y~orNO

Nl~fmg (l.1l},Ot dint. thiJJ]' i.1lJ ..::u . .::;.:_,; ~~

.. .

.. G;~U ph~i nrC]' ~h ~t val ~n\g .Ia. ~hall ding it !:It-l,Y n~hi d6'Uml'a h~'t c~c cO' hO'1 c'ki~1 minh ltrn .

.. 1~L,1t do h ~ Y ·tLJ:' h61ltlln_h r~ng ii1Y:nID.h c6 thl,lC ':;1[. em.n d:l ~'L'I 1:'Li1y' kh6nS?' (6 con cit,!; giM ph,""!? n}M.l 1<116c m~ n,h"h chu~~ nh~ n t.'d) kbQi.~g? Mmh co Im)'ng tnroc: ,h@'~ ('~til~h, huAng xay fa khl quy~t dllm :nJ'L 11 tM nAy khbi"lg? IJ',

~" 6 i;

Cbb'i"l;S had ,,·lin tLep t~c tho:c r:J'l.t'l(!:

- .Nrtl.J'1'\g c [:I bi; C:~tt1g:'Hu ]fJm sao chsu 00· the ,xac d'ihh' d.lIl\';,K qLIy~t Q,1,h 1.1.10 Hi b~llt 'n:h~,t cho d't-1.u?·

= T11€o chau Ih1 sao?

'!I.- . 'I

. _, A-_- ehau nghL" chau c6 the h,l, hOi mirth,

ring li~l1 ghll. phal) nay c6 phM.lli lua chon tdt

-..i'k.::t ,.- ~-, d td d'''''' e, h ~ 1I"l....~ .

1~la' @luP mmn 'tJ" ·:U'Q'C:.'UJ'U mIT'), can xnong...

~ fl"iy~t 15m! Ch5.ll. hii@t n61 k€il t~lt ea ,caoC' 1dn

~ t " ~ . d r. lai . . h ..,~. " 1..... 1.... I

r:trCtJ;; _ 0. . ~l 'V0'l n au. .....;~1L~ III con nne vUO'C

di ... " . ~. ~ ~ .:.' . J~ .'l o'l'.1

... ,tl. 'til in . chau p-h~u lam d,e bat dau ~~uuHg 1'01

m~l quyft (1~nh tOt hon khol1gr

- Co. dtfr nl Klli m~ blhl tho", til eln.m bj~,t ph~~ ]~~n ,g'~ d'~ Co 'b,~ mQ't ql\y,~t dtlil'L khj hm" c:~i:h t6t J~! 1~, dun~ l'lgay nlllUn~ g~ d. ng lRn;L ma t 'b1~t ;nt) 'kh6.ns mt!n~ l~n. k~t. q'u.a. Ngay ~~\ kill 'l"W'L r.lt'~'~id~'h j'~~{) S§,~]g SUil 11.,00, d~,:tl~ay ~ dimg ]:r;d CCi~tliJ d~, m6 r.tt 'hn b:.~~ti ...:.:gr-tr .b~ 1 . 'fi/I- ~ L t· ~:t ' ~ -, ~1.;"'1I:~t". glt:'t1IN~B-O . ,

68

- EJ~ l."Lg th~l Khl d fi, t~r b6 :n.hUJ.1~ th6;i ep,1l_e~~ hi tl'~ ce. (!til ng '~a s~ d~ d~ns; ~i&p .~ f.Ij vm nh (fn~ ,c:6ci ml'rl 1-]0'11" 'D4 ~j1 k~ ehc t;"J:d\u ~,l8.he .diU·~ ~n v}, rtl¢'l anh b~n C(J rl~g tti vel ~m. h'lli:"Lg ,ch ~Y&l' ·thnn~ Ii ~&l'L gU~f,,8. lMH1. lh~ rl~\y V,~ 0 nt;ll"L l1goM. C~.\.\ ~.y k& 1:~e; '[11 khi. chia 'l',!!Iy veil rlffL,'tOi Y'{!1J~ (6ng vi~.' ella c~u!y du(mg iihu.hoM'L toln chic JQ~I f)i6u. l:11i khl~n. ~'1nh 'b>ijn :l"Liiy (1"0,1.1 hlt6 lu 'Ill. c~u ij~ i'i,ghi mlnh vjn cOn yeu (;6 gM (16 trang kl1.1 co 'ta thl dJng th;.et U~a. dotH h.oai g1' d:~11. c~u Ay,

- C1-i~c 1& an h lii:~y yeu 00 ban gai eua mirth

1 ,,'" 1';:;

nhieu IZilll, ...

- Ta tUng' kh6rtg dil~.c lam, 'Qua nh:fm.g gi c¥tl tty kJ.· '~hl ta 'nglU: COng klb&ng h~\r~ Hi ('~:u iy qua Y'8U va that \:ong. afut rniK: suy s~tp nhu fh~, NhllWlg ~~\,I!. &y j~i 1il'1,. r~:ng d~b duy l'kbAt loc do c0 th~ ~(~p' mUlh ~horl,Lkh{li tinlt tr~g nay ~~ pb,\i q1JAl,Y l~i v ~ ngutri. y'l!~l. :rJ!~u.. ti6 J{ti kho.n~ thJ d'l~. D~ trie do khi&1 Ca'Ll av h'O l'~t! 'thf.!;t v ~lng ~ho:ng khl~p 'vb" ~rrih'butm~ ~htd'l.i tf'ml c611"·vi~·, '11t~t 'Ilimy 'I~ fn,h h'\;lll~ (']6 kh6ng k~n d£ti.1

.. V lIty ell O~l gl d~.ld-U,~n. snh ~~y 'lt1&y ~O:I hi eng? .lVf,j·~ ngutrl 'b~J:i d~ lti i (~\ll~y ra khQ'j, {;.il v ong lui n UMli d,u. ct~· nhln l1'i.b~'Ln tll~t~ bB.ng ~id\

d ua Q~t\ hili, M_h,til, hOd

hO,11b ·p.I,,,! ~~ kru.l:ng1I'; C~'LJ t~ tl'l ,kn "ll<-h6.n~:(. Rbi ngLt~i b..,n ~~li huof: I' V~y co ay va, c~u ,6 J4~ m Sit d6 ti;ray d~i linb 'tt,lI1S do 'khtmg('i" ctUJ :tr-~ 101 Cll11g ij i'l~l~el1.lJ:;'i. u.v~ y l'hl '"'~u all/ll 'vl'tO d I~u gi ttl!! th1, r.\llf5 ·!&1.1 q.Wi" 1@,2 vbi. nhau 'lbl c~ hll~1I' h~ )1 ft a (;~U sc l1t):I''Ih phl.1.tc hO'n ,t '1J:\.~1" .. C$iu .l"ay tid ~ nh ~~n Ct,lr,l '~[t :kh(}n~ trrl toi ,~.'kl\l'i:I' 'bOO 'V~ Jrli~t'n LI.m'fJ '1.1('r-8Iih, ba li\ v 6 C~l1 CUI ]~. phi th]Jt h~" NS,LtM ban d .• 7i hlltuvefi t:~u ta r.~1l.f:!!: lito ~y .kh1.1,1'; "'~ ~h~ rtllil ,!

~ OJ" \. r:;, ..... Ii J

t@l14lr6.i ~~u" D6 l~ .l"iil,;f thM, 'f[~t nh~.t la.·cali n#.n

rID1n, l:h~ll)g \~aQ. th.1,K w· y~. thay d8i th..:.1i ~t~ <C U a minh, S~O c~u khong b~1C 11.bi nhftn .. g.saJ·i ·1t,'01. m

, .i'l. l'~ J • :-... ~. l;~' L! ~ D' ~ d ~ .

CUI\,..I;:, rm :"1. nay va rut ;;:1111"'1. ngruem. lljJ G'!lt . au Vi~L

d"ili;a. t:ay nhau La m ~t di~u rna V fn~n thi sao? Bi@t AAu 'nhh- v0Y rn~ . ~rLU ru\ y "~~'U ~e g~p duqc ln~t co gai kh~c H.qp ·'i.dJii. mirth J10'HI.1 TIl\! tuung i:U"L)ll.g ~em (~l.l. ;;l'(E: g~p dm1\: ~~giu\i. p.h.1J. nft ,~rOl.l~ 'nl,~), e'li~ mlll"l,h tron g m¢ t .Ch~lyen dt~ 1I,~;hl l1l,{.)t ~1.Q't $~'S ti'~1 hay ih;ri. mOt cit u ,~~.c bO tht} fu~o lJj10 'dOli ". 1161 ,{~~ 1\911 hu v6i. ce. dy vA C.~t!Jbg· nhi'!.1.1. j(h£J.m, p~,,~. :r(l. l"ihii~'I, d i .~t~ ky di~ul 1- fl.]' t::lr tLl=C~'I,g

LL!rf'II'Io"I Ll ";"l"Ill' II ~ .~y"tq~ tJ.-J ... ~,111

fUrQ ll::h&l:"l;g n6i h1.t "j~ u, (}J.'K ,dO cho ch m.n~ i1;OJl t[tlo ttt61'1g tuQm.~ t.'j:i r,h'Qng tlnh hufulP; t6td:~p ~h~~ c6 tb~ .08ij. v{:r1 nguul (b~]'l. ,t:1.hl Hire, ~"-9I11U'fLj~.(~rc,fli· .t~;,~ tui~;'fi Crl1~~r '

hon :rfit l;'!.hUh,i sau 'khi n61 (;huy~ 1;\ v6ii nguOi 'b~n

~ - .,,!\ L.

CUR mmn,

. D! 'I,htmfb:ir Vi nb.m'lg ttl1}lhu6ng.do'1~ h~~n l:{)~\n ooldl! 1"1~1 ng x~y 1'£1 ~ l~i th"",: ~ 1''I,ol"L eM 'r:Jlong 'tK-YC hiii.o luty~:'I. q\l!'l.y 1~1. vru n guOi ,~u c~ v~. li~p tl}c 'Ill~,t cu·('tc tinh kh6ng .bJet ~ ve tlAu. I(hi '~'U !.y thOi khftng r~ ,dfm vM mWt nila th3 ,tlJ' ru1i(!r~1 ri,lt ~\Y_ sa ~bl ~~n, nh(ffi~ tin h hubng va 00' hN kM.c onau; C~u ay ~6 quyen hp, clwn Ithat d:~ ala mii1h v6i h{hl11 c~"thli.ien f~L Thijt ,If! llt nhrmg co h¢m. lla,j' hay cae co hC,li khac v.~ JuOn hien ~J'IJ" & db. ChI cO dlh.. c~u .jy ~ cung nhir ]\hiku mguOi kh[K~ khong 'J" th{K d:Lt~ n6 ma th6t

'''':=!i o!I I ..

- C!;IU chu.y~n ong k,€, lam, chau :MCt ct@,n mgt

ngwJJ ban C'u.a minh ~ \=6 ay ,~iing vita chAm, dut rn,¢t cu~~ tll'!.h 'VOl nguOl. ban trai, .jj~ng thOi (Ung l~ b~n, hoe th~.n thi8t n!.\t,\t c\l,r1 e:6 ~.v hml 'miJb:i }lam, qna, ·CO Ay th~'l Sl;f d~ng 'l',flt'"I~.LJt hang va

thU v~m,~'. - -

- Th~ ch~'LJ e9 hi~t vt sac k~t quj. ],0 i dm-l~"i" t I ~c

~ • L ~

'~lt~ th.12l k'hong~ ch~c: kh6ng phiJi n hu ilnh_ biilll

c~14' Il~, ·c:h{r?' .

Nh~ qu}'tZt d_!n~~ tha.}' .at;" ~~ f.6f'1s:

,

L'LLlm. tin V.1 hy V'ong vllo 'H:nh y6u '61.l~, mi~hr- v~o E1'tlh ta, .Ch;ua, baa gib' cO .~,y nglu ~t~n k,et el.lQ.e nlub' t~M eli, N'l'nmg kh i e6 iy' hi~~] r~l thi 'LOng cam '~h~y d~y '~hu h~'I~. CO 'y n6i vQ,j chou r.~ng, c~ ~nt~rL :x6a ~~c_h ·t1~ ~ c~. Ilhftng g~ no]" QUlTil1 e!;Gn mrrh .ta ... a~:n cu¢c ttnh d~p nh5t cua C1.tQ~ (!,'bt rrdl~. ca, ~y d a ~hn, d~n nrqu V'~ che do la ,&,;.1tch

p'n~ nh nbS ~ cl,d qu~n; .

HirQ ht)i ch~'f'Lg tral1

.. ~'I,~·.c~~u 06 cho d.o Li each t6ft nltAt khong .

9.., en -tEn ('~1 dJ. b~t dliu 1{ti. ,t~t ca,? .

;; Va,n~ ~M'u cOn,g. nghl vay. 'Ch.1.i"ng ta khong nen~p ,d.dn, nhfrn.g k), Itif,m lam ta dau JOn,g.. _

- . hua chjc dth.l chan (JJ K\r' n ie:m du "ill hav 'btt~, It@u co g~,~ tr,j. Clia no .. Cl~ ling ta urn c~ch '~d~ 9.lJ~t1'ltfc 1.~ dit;'1], do ct~ kh~c ,sa,u trong ch(lng ta l~ Il"l.()'t p'h~n ~fut CtH,1C dO-I ch{U18 tf1. C6 b~n c~la eh~.u ~11(1!;g lb,e"

OE .V~:y n~c\l 6ng tb l. chllug '~~ c6 n~n girl ~~'I nhn1t'Lg :ky nifml :t'l~Ong hInh Atlh~Ll.!l 11li,lt cuO,;, tiM ~Jl tru), v 0' kh6l'&~

·Ili)i~~ de' ron tuy fhu(,k-; vho bin thtm elm. roa~ ngOO1. fuM:: !\:lti_ qiJy.~t dinh c6 l'cn ma.ng lhco

tq,~ dqi. mlnlt h~y l<.h.a.ngl.' ..' C~1il ~UjP

• j ,

tren g 'l],QC 80~g lUI<Y k"h bn,g, ci.lln ~l~~m khk:h ~I d()n g vi~n d~(1 ~"L di tldp (0Jr1 du'r.m~' C~~~] mlf'l.h tr~Ql. c!~ch dAy l~c ~!U~ 1"1 hlly' :~han!" (ion 'nQli db (1';t 'I t\ I' hG:ng 'th'Lt Imn ebo ta tI..LY~~ v~ng 'Va ~:!'I'L\ 't1tLml'g thi ttl:ti1J; l'u)n nul>i d:tIoog htm~ mng:.

M Nhuil.i~ ,aal v6i, c8 ~~y, m~C' d (;J, qu~ 1<1h.';1' (.\(,} v6 ~A nhJ1.i\g -t1.i.~'lJ ~,"t~tlh ,I" htte: nh lLi.i.,t:; t:U~ th~t d~1.1 g d.i~1"I 'l:"iJi, tru6c m~t ~~ qui\ phLi. pM.ug. Lam SaC) cb

Ay cb (h,@--"

~ Chau (on chtta bi~t rn(H d.i~u, d61a d ... d ng ta phai bi@t chon p:'i'Qt tho} cU,@rn. dJ nhc, Th uUllg thi tn* .hic :k~t thuc, cho .j-Q. la k~"~ thtiC vi '~uye'l11lh.ful ,gi, thi ro~A nt~ tirih.cl@U co I1hQng k}1 rri,~'m dep ... c.t@ru. co nheng (tieu :dimg nhe, Chting· '~f,i; chi" ndn gill ,i~ ~ rihiii"ldg ky ]t1~rn a8n thin di~n1l. ~ y m,a th6i

D~ ~h~) ng tl'~:i :~IL1"}: lLgM nb~g 1 eli tlt'!:g: '!r~ 'nOi mi),t l~c. Hill,,) t,1.6i Hjfp~

• Nh,i.a'Ll :ng\t:ri klti Y~'L,1 ho~c k/-t hon, v61 n"t'~ t LlglKrl n~ o (16,1 hit), nFWI~n n.~~ kia "htl i v{t~ bo' ~~lt co [fih'Chi"I'! ky 'i,r~ t c:\.l~\ rCurL;ic:' tinb cO, lfIU.;1 t;' ~l

Q , ~ ~

l'lg,L1C\i kLm dtmg bl!tC:~ giO nl,~c (l~n w,o, ,tl1'lQl'i htll

11 hCrng g'L 1 i~,n q ~]&'111 ttl!''1 ~I n,~ub;i; Xxr~ Ij ."' Nhui"l,g N'I, ,1".0. d6 1~ m~t di~n 9~'ll~l'n,

\tihi~n t;f~y' ch {~.

- Vf. 0;:6 h~~i Vkll, eli, l~b:(r nh~ t. nl~'lc1 ·m¢'t l(rI_glxm d3 d,M'I,g v'm be; 111'tfmg _~! m' lt~ J'" :11;''11 tri, ph~1i tt~n !il'QL1,g g 1 Ill! gi Or :ho~,c: d~ d 'mg ~lu r. n nb:(h,~ ky I' i¢ rn

'~~r c;t, ;: ~ ~ ~'l ti~~_1~1 i. anh _ t~_;c:u' ~'tJ:f s~ "' d~: di'uLg, llllll d liju d.o .... .(:n ],1ij U'rn b~ n dOl cu . minh . sau J!'l~}f;

TR!1' ha.i~ ch:ung ta khrH'Lg: lh6 b~~ ~.u()~ nguw khi~ fLh6 h.a]" qu~ m¢t di~-u. .gi. ~~~li. >ch ~J i1g ta tit kI~~'I"Ig"khJtl.,g bU~1C ng;lM kha( '!,lut b-t} :nh,ft.ng ky·t.tu~m cHi_ng nh6,CLj:J, hQ trong qua khli thi n~u a\. he :cLm,g chi J.i YLtt be. ~ Itru&.c m~ t'· ChU.11g ta ~1idi, ch(~ ban than he Y~n cih glll'n'h,il:ng dm€u ~y a· mQl g:6c khu;~t nao d6 trong trai tim minh, cruu ~!

.Nbtlng .J Cri Hiro' ,th3t SfL u lfutg. nhii thJ do lit ;;1:1' &.:hHh'J) n~h]'9[n l:'U a ch [nh ~UVC d~, ung, Ch~m,~rtrai ~1.t· ~~p .t1Jl~h rn.~ t c1 a.y ~dm S~ cu a H'I ro

'!.fl·' .. '1...::'_ "

~(1tl ons ~~ I,c~~ xtl xam., Ch~rt m~t ehilng trat .'~alns

l~. ,l'lJ'llh h6i. J"lu:r:o rnOt (,tE~U 1l1t ciu(J'll.,g nhu .anh eta 'LI'eLn tf1& It'~r 1 ~ tl: \

• ~6'w t(tn,g l'1"h~ ,,~ ·'riGu nj;p.rOi n6;" l'~~ ··~1 t,h ~&~t l~h(1ns, bae ~gb d't~~ il.~:lr Il'~ ~(}'n~. lnm c;'1.rn~ v tlI, Mnl liten '1"I,ll'C'rtllg n g Urn ~ lJ m~ him u, cllu_ hQ 06 b :j, ~"bla .cd~ bOi klt()ng ,gJ.iln", [:hO:l, ,Sii'in. v.~

Ch~f'. hi~l1 t~. X,ltli.'t~ . Ua1111

---

thLJ ~J"1. kh6JJg otlg?

. O! M:¢t c!u hoi 'th(i 'Ill. d~y" Tlnh yt1~]iL roOt di~l:J tU],.~t "it bi n h~ t m& c::O'n npwi d) th~ 00 d!IQC. :rDo 1" gl~ tM I6n nbtl't ctla C1,;i~C R6'n~ vi; I~ '1"I,g~t\n dQ~~S V~Q'li. l(ht il,hlt e 110 cen 1"I"gool. N'h1"mg dO. phM li!l 'tli,h yQ:u dith tlll;«:1 ch51.t ,~,~ Ch~.u 00' l"Lgh.e n6u c~u nay ehva: ,jeM l.l~l :Ll~ 'Ilnb, Y@'iJ Uti. cO t1'~~m. ngl'1M. nh~ t't1ch Ut~ tinh yeti .tlti chi co l'l\i,WF. N @'L1 lli dnh y~:u t:h~t S1Jr th I mS :iie ·.s5ng lnai cho {iiu hoa,n, earth thei g1!11ti. co ' t.h~ nao di'nih~, N&u V1. tinh ~u nhUJ]'loQt,ng\.lTI lti:a -th.l nhfmg '~hu thach, lhrn gi.ttn hay xa each co th,~ \"1 nhu nhfulg «('1'.1:"'1, gi6 bao, no sf!. d~p d.'t

•. I'

nhfutg·ng(;m.li'm n.ho va se It.m bung len nll~'lg

daml'~l&n,

I

Va chTnh.. Mung ngubi y@u nhau ~. q ~ly~t

dlnh l~ n.h y~u (U a hQ 1ft, ~i. N~~ Ii!. rn¢.t Hnh y'~"L ('lkh lh~I·,n6 ~ ~t .. t1g ·m~ l 'tron~ Urn.g t'J cho cl u CUc;C: ::l6ng c6 lhQ Il?)O dt film. Vi bil'l"I thiu-l 'dr; h y&u l~, 'mot dOllS I LJC gi.l.i'p ,C('!j~ n:~r":ID.i manh m,e v}t 801'(1 tt)~ hen,

ChAng tmi l~ng, :L"I.g'bl';! ch~lm ,1;:1" U l,hu 'mu.6:t~. 'r.Il,u6t 'tLl1~g 1M' d ~3l"l. gUu :du $8" (,!~1.lt (}:ng. k lire Il6i

ti~~:

~1~'L.. .... t.4' 1 ~ _'I!-"

X_~'LlJl mC,t" ~ I~U WI 1,;,nUl~,S; bl'C~ng phiH S.~ly K~~ 't!t

, . ' f!~1lJ:1\g khJ~~. ~~1i._h a\~ nO·I, d~lg th6i c(J i1~ ~h~.:I b~1' ~il"tg :11gb€' lr,~i tbn mhfh 'nl~lh IbnQ nllhll1A,y,

C ~a n.S; tJ;'~~i h6 hAl;

,. Cit'.u CIA h,JU, r6i On~ it! :rUr.,t) gi~; I,hkh·th~i.:

'1-"" lal J':":: ~ .d'~ . Ii' -

,m ('(1,{i l VUl Vall. u:r:! (1).rl ~ Vi~~f de (;ha u ~6 th~

hi,fl;t to. hoo"Y@ hlm quan tl'Qllg (;tl.a vI~C ~hll~ hH~u ~~aOt :khl ~'i.Ia' ra .quy'~~ d:~nh. .. ta se k~ cho 'Ch~ u ~e lIfiQ't ~.au .r;b1J.y~l \if Henry Ford. Mi)~ :ffin~ 6n,g chit ella hling, xe 'Ford lung danh nay phai

ti ,~ I, •• , hi h Y', -

" un mQ!~. nguctl t . Ie: I h9P d:e b6 nhi'~n1 vao vi tri

giiUn do, qu& gia: Ong m,i;t:i ba ngu~Oi g].:3lU d6c khu Y'I.,K: di. an ~,6 - vOl. ~llID, :Sc:;,U bOa ~fi do .. o~"'I.g 'rtR chon d~ )ll¢t nguDi 10' a QQ nhi¢m anh tel yaD ~i hi emg c~n! ,NguM n,~y. ~lU khi d~.L~I:~~~ ~hQJl~ ~~ ho,u ,t-Wnry 11 do ~;~i :S~lQ' ~l~ :I~:i eh~n

'l'n"tl:1"1~ '\'il' H"'n~r. ,.f;- .... ,' l~" I';. • rc" b

.~~. 1m!., _'_ ~ C' .... ~") 'I",L,fl rra 0'1, r~ n g: ! a '. ~ n.goo.i

e e q U t1~'1.'1 ] ~ nl'! Lb.lg' ngu6i kinh dcanh ~Qjf r}hUL'.~ tOi rtl'L~f1, U~~y Il.r:o~ Ig b1.. ~ tinl c~u ~~ j'i~tOi >C;L1Y .11 h ~t ehi1..t lfb~ll] 'm,rm ~ln (!;ua lTdnh eru-tYc kh'i !:f.llY!· t 4'1 nih i:;,~n til~l1l!lLll ,r I. 'ri~Hr 'do U\ t]i~u 1., h6

l'lih~t nhun g i~ () :I:~i :ruoi .l~n, d'liJljC r~J:1g cG,\.1 11.1.,8\1.1 dtU ' bJ~jj, ~h(j{l~ tin '111.;t'(~' khJ L1ut~t (t lnh , '~~ J1gUU1. Iii h\.l tp~: "

.,1:-. i, '. ' .. ~+- .. ~ , A~ ~ . t! ""! 'I, • .] ,"" ',' r-~~' . .,,'1", ',1·, G' ••

e:~~ltl! xem ~I. van \L!l;! L!U'!.:re NU H~, C)U},c, '!;HJU" ',' .10'

l1~,hll~}i~ anh tu hei kb,C)Ilg hi~t mi n h dii eJ~ v'~A)'t :bau, nllHh'! (!:O' hQ i, .. Nh" f1h:CEn~ ph~\ 1"1 Hel'L '(;~lf~ Ons !'l'!ta ~ nh C1'!\ 'I: (;1 ~ r,r.J d LiQ'I." I'n¢ II ~ I hoe y ng'bln. iLnh .' "'''I' en -T:im v,m 1.~ m b'l~l r,S'. A11h l'ttu6n dl m~t r:'l:'!'lnh Vrl b,J' Ild.nll l1g~m nghl nh,;mg' di~ti d'5 hQt: d'i.n,'J6" Sau ,16/. anh tlm m~t gOc {~,y to. v, ng6" xu6.nl:;; v~~~ (tAu ti'\n, anh l~lil 1.01 .1.~'Y qUy~i1 s6 ghl ehep ~'l1 a ni 1.~1 h '1'<1 va. b~,t cl.A it gbi l~i;

YB$orNO

all co mOt quyet c!inh dUnB~ It TWOt: h~~, ph61 nha rang lu6.n a. nhOng,~ gkW quy& rri,¢ mtM dltm dij ,9 ~1* MOO tim' ro' dtJvc.

11 Carll (:6 "tnt'C nnr~u mong Un" bQ~ can,' .c6 .nhMu (;(1 rl~,r (]6 chc,n lU,tl c<ldi hem" d9ng va 'trm dLf9'C quylt dlri'h dung, Kll~ quy,e't ~dinh. bQn phar ,~ chinh DQO.

• Quy~'t djnn eua 'bq,n phci; liJ hj'~1U qua nhdt de dqt du(/C dI6u bQn can.

• Tf.w WijP th on,g tin 1W~,"g ,<;hi 'la vr~c dm hj'eu Sl! kJ'~fJ 'th~ l@' trt b~'n Mdll b~iJ!., nO con .f<l 'lhdJ (:t:O va. ',S'uy ogM eda nhCtng' nguQ1 khci'e v(t sv ld~'n do.

~ Khr tv' mlllh cim h~tJ' hMfmg thong" tin edn . t~Jlt b~n p~l6lr thea, dof, 'q,ut:Jn saC m~! dn:n I-zy' 1,lJ4rl". N'u ng~ kf~,dG, cu',nl cd~ t~6ng tin (floO b(mi b.\ln .c~fj 'phdJ tJm, each ;.<ac·' ~nh lQI mu~ d'~ c:hinn xd~ Gao ·t!~9r~1 ~rl. '

• BQn dd co. du~ dcl ~l~ng ~f.n. rna min/.1 ~ri' ,,"!lal ~M CO tJ.t-~ tim d'u!;K: thong Un d: d6u~ fir (j~? ,~ng cad~ nao? B(1n da Jd~ ChUM', 191 chu?17

• Bc;l,n dd tim r,G auvc: n~Hm'g each Edt nha't de thu th¢p th6ng tin chua?

Hat suy xet can th,~ nhillls ~db~u b,,", con hoal nghlr

Ben' 'CoO thVr. Sif Can di'eu flay kh6n_g? ;C6n eden nao. khoc ma b~n cnt.ltl' nfl ~'n roLl ,kh~ng? B,(m co hmflg tru6t h,~'t coc unh hud~g xciy r~ ;5QU khr' qur4i dtnh r]h~l'th~' flgr khan,g?

Trong tinb ydoL!:

'r.' ' I

rrv¢c kM quydt ~Inh c:ci n~n ilia 1(11 ll/nl'flg ky

f.1IJm \to l~j'nh dnfl ... du b,u6ttl floy Y<ljl - cua m~~ ~lJ~.~ t~nh tan yOj' b~n can- phdl SHY xet n.llQng

,. I ,

. IS..Jr.t.l. "'"""' ... A":'

. . "r-~r;rl~ al,lt) yo ....

D em do; ssu kh l nghl 11.goi va ~~ ITI. n11 I~~ canh ho.an.g hen'i... d(h~m thm hi~lU l~:i. H~p tuc kllllft g6J. J~rb dw~. B.Q 'b~t dSu.CI:ti ch~ 1~.L vi trbi ela tAL ~n tt11&lg 'l1'oan khuybt khich -cae thanh vien trong doan [hit kh?utt pha Gach tim Quang rrong d~m t6,i. O[)Lg' n6i vol mol lJguirl:

- Qua trmh fa m:Q~ quy~t cltnh cua ·chung ta cUng tuong t~.~l.h1.r th~ .nay,.phill mo :mam. tn:m.g bong t~L V~ chUng ta 06 tht U~~.p ~an,g ~hrt)I.'!g d i C~?L 11l!1nh h[r,tg ci1ch d~t c~u h6i cho chfo'h :m llID , Cun n~'u, kJlongl ch~itt~ ta $e ket n1ld trong bong t/:d!

Sttu m¢ ~ t:-t~ng 'dOit'~' h6 .l'no m 3:m~ n,h(r:t1~ I\(11:01 h,\L)I:lg. ao.ffit f.{1.~ly~t ~~ll:lh q~i!ly 'I.~~ (hO g&'I"I, d orllg ~u.6i :r.n.h hQ d Um ~h!y, ·d~ cam tr~ i '1'L:1.r d6m. Ch~ng tn~ I, W.t (t!U 'bam fh~y :h;lIl1h~ \.r~ d nhu cllj,~r:: ao lUlo.{it: ~i''i:rJng (h~ng ,gU'~I.~l . d~tfi 11i;\Y. C°ir l.rI:a·li!.llh tiJ:'1l1 ,tr~:ttlt: d,~

r", ... n'<T.c'khi ..

&!l;:' b~t a.dlU. rot Sil,,1 'm 1J6t cOng then1 cAl lanh kh:it!n ~l~l,h b~,~ .d~ll f\'lllcn. At'!h XQ~ h!llt ~dy v50

n'k~~u dJ! s:rxm ~];n. ., .

':. h~ .t~:,~.y ~i~u nZtYI n'l,~t thtmb. viet!. tC'Qng df,An • b . InjJl:"l.d I3nJl~1 •. :n~n.(I'ua cho arrl.-i nlU\n1.

d1i&c 60 khoa~ d 11 plton,~ eua, b.~ .. ~a dUn vhl .il111t;

.. Th~t J~. m~f tho ch:h1. d~y J Vi <;6 (M rhleh l;fi~if;;' ~~o lanh IIf)l1,g •.

. :Chang lr-ai don i&y cll1~ ~,o h'T. tay' .h::lg rid v61

l~bg b.~~t'on.: Ba hoi. anh: .

~ ·C6 (,_YJ' .nghc· Flam. nei n~ chan dalng l:llli6n . !ki~m rn¢t '-lguoi nao do th~t XliAt·s5c 'dJ fu v~ cho eMu nhWllg l!rfut d~ troog .(ong"v,~, phrulh6ng?

- Yang {l.!\ - ••. Anh CIXL'li ._ CD cb.b:i.~± d.UQc' .nguui

Rao nhtr '~ha khung? Cln Hoi Chiiu o·,§y. ".

~ KhOrr:g .. Jwn sao C6 bh~t' duor. .... Nht.m 'l-'" ~). cA-

• !i' . ~ ."",. ~ ... ,

t1i@' ll],ey d LJ.'Q'C tf!l] sao dll~.·n l{li \,;.a.n d'~ll rru) ~

l1i~~r6i nhu lh~ .. 0 f)(b'~ bL?t11 ,cO ,,6 11iL()·t h~' 'tl)6o.g L;p;"Lh huw'!!.g d:tl:'i g V i~cl theo dOl nh:~f(tg ngOOi h' ~ ~ d:l.lq.c huOn.g din v~ bt~ lTq ~r'ctn.s ilhi~\l rn5m c:hcr, da~~ kl'\-j 119 c;6 lha t lJ mn,h d~l:;r~ I"Ill~n .C01'IS' ~i.c~ d¢c l~ 1" COl1 '1 ,ct~y, IJl~~ c::~ b.ia e '~h~ ]~i J<~tl!l~ co. d:l.~'L:1 n ~y, eho n~i~ i'lS'~i ~i1L pho,:I. ~i' tun r'~ ~l,o . ,m(H I . g I dG Iw~ i. doj~

, Cllans '~r~''1'~ khC}Jll,~ l~h()i ne;~c; nhH~~,: ,. Cbal'U ,tty. ~?

• :E)(mg Ul~ (J,ayl Ngw d6. khQ 11St ai kb~c ~~~ d'lf nh biln '~,h m n ' ,"h~u. 11~y nhin 1~1 t1.hiu\S· d'k~u cl~hu ,tt . lhrl~ ll'O'llF; q,'l1~ kh'~r\f cl 'ltd Sa tnrOl1,g t].'~llril~ hOlt \.,a tr& n&n kll(}fJ1 j~3mnll l'tom. X ~rt\' );"lJ.t ky i(tl llhtirtg qiJy~t (1:' 'rIh tr.ti'i.it· di)j ella n~\i:'ih ~ 'l~~1 r.:ha-u nlid~lt ctihw htin 8{ vrn, v.i~ t;;hAu hoc lLr

~; L1. •

'[1g '1,;f{J'l, ~ tat:,;

1'u nh.ihlg ';'luy'~t a:j.t'ili S2l:u l~nl ciii1.mh~,.chil,ti ';:;E! b:i~t tdLilrt, :l1hfln,g di,~u tuong .~., tnmg t'lJ:r'Jng lai V:,R '~ln.~~ lai, pb6t h11]), I~'L~.~)g gi ch~lJ dii LUrl dUng trong qua.'kh(r. ,

Nhiing l~ c~l_t1J, In,gr.~d hlti~fI '1'1~lg. trai ~h.61rj.i 'Ilhim.g h~nh atjng tb:i~'l~l ;;fu1g ;;:u.6t cua minh,

Inw;ld :nh~t l~y mot (an.h (:~y :nh~t ctua ~~6 '\'~o tim elli ~b d.~n lO 1:1 s: d~ cb~:m l&y 1 ihl r6l 'Ch\lY~~~ n6 cho ehang "lr!]l:

. Hily clGt l\rll v ft vui, le-n,. £)Wlg co q'l'l,t1, kh~t l<l e vm ban th~'L"1. nhu I:ha I

Ch~t.'\g l'i"iti mlm CUt.) I Lr(Wt ~\,!: ttnh Y cU,t\ b~\ IngrId,

C'li;.i g: ""~

1:'Il1~~t lvf,il hi~n giQ ~'!"l~l.l d~ 'hoc d'~ f!l'Ldn :r'LflP tt'~~g SC} de) rAi?

~ ~J' ,g!,(ftM dliUl dl d~' t1 U(fC b~i ph~n b~ eila gio:1 d,)~1.' m¢1. '! 'L1c h d~L't pha:l~ h~'ti ';:~'!..t h/)3 ~Itvri'i 'I'; (;6 ~hvc ;!;'t can dl~L:L 1 ~y khcli'\S;' •. 6 ron ~I1H:: Sl i ,phCtp l'~t() ,kh~,c rnil mlllh cllUii, nh~l' :i'Q. kJhC! , ~?"

- Th~ ,chti u c6 mut1.,fi. lJt'l:l. h i'~U {;iLu hnJ: lh'Ll ·lJa, kh(3ll.g?

- C6 ch{r, CbAu di:u~..g ,nit mDJ61"1. b.i~t day.

- t:::?611; "Minh cO b,~.g liiUVt: duqc t~f e~:eac :anb.

tmbng xi}; ra kJnj quy~t "4!lth. n:h1;f ~ nay khong?"

"_ Cha:ng tr.:¥.~dam ch~eu.8:l,:ly :nghI. Ba In.gri.d d~LJ d~.g· go,i 51':

~.

- Ch~ U (0 :rrJh6 l:i trua nav dta:IJ.'E c6 kk cho c ~1 c

co ~~l.U nghc v@ vi~c vj, tnr&1J,g' dean (U~, ci1(U1!g t~ ~.t~1. tl'.a,nh kh OJ ·Mtrr. ,,;fiy c(i :r.~:n ~~( nhu th~ I.flll . :khClll;l!g?

(:h·.,1.1 "l~'l"I, "h~, Olt~ ~y c1~" ],'h~'n f41 ogtty hi.~:1l1. t'ltH'Ig 'rkh t,~~'c:. s~o.1flrll Ong ~y l,hanh vty n1111?

• Cll~I'I'I1 I; vl '~H'lg fir t'l1\ l.'~m~ ~r~J'6t: ~h;r1J"i,: ,tn lIt In:u6ng nay .. T~run-c khi b~t . 'Au ch'l.ly~n. U:H~L' ~ ktE~m.~ bItt-; ~h' d,m, t\:r. h61 mlnh r~l"tJ;: "A'@'L1 c6 m ~'t ~Cln ;I'~'!'rt b~t, 'th.h"ih liL,:h 1 i!lQ rtr '~l:r tL"o!1.g b~i r3rr;"

1 ~' . r

~o~c: l~Cu 0 fi':tl) t l£ 1:1 g ,~~ , f;0;~

·tL't:J~ ~·t19\L' '

'b . ,~ " ~ ~ -. ;;l" ,.

N= u chau ~hily' d~('.y ~ ong. ily di1!J elY' I:.!O§7l:th tl'!J.O'!:

't.1:1r(}:n.,g t]rih hu6ng ('.0 th4 X&:l ra v~ cluJ~:!;'!, b~ d4 d:~~, ph6 v6i <:hlWg. Cln~ n.g ta il:{mg_ c:o th~ hQ<: hoi ~j Omlg' ~Y" Tn sf khOllg b1 bAt nsc v6i nhung ,di~u n1!'l '~;' dr. ltmng h'lr6c, Gi~ng n hu m¢t ta,], dtlll c:t"J SU)i Un 1'1.1-&1'1. t"nh l(lim (.1tt'Q(: tl'u(:rc nlnlng nu '. ,~i (l~c u . .&l cimg co th~ giilnh dtrQ.'C ,cl'u~ thing.

r' F.< ;{ tl. ~ -'" .~ h . . M'--, _, '.16 a., ~ ,.

= ",=0 G~}L'e nOl ] 0.011 ii.,tl~ N,ilmi:g ;;b.

- ~i, du,ng d@n nhCrng ca,u h,b], thbi" Chu.ng ta co th@ d1,l' ki~n h'u6c n]u1ng; tinh h"fll5m:lg cO ulfi

,~. ." .... 1"'·· ... ,. ,,'" .:4_{ hi " ~, -

pha't sinh, rUI t:t,l 10l1'm.n~,1I,: ~u uu t 1 ch.uy~n sc

'ii. ~ ~

nhu the nbo? efu. gl: &~ xity ra ·~i~p?!!. C(i: hoi !he

thi t6i ch.Lmg ta ~~ d.l! doa~ duoc cac ·ti nh hu&ng

xily ra,

- ~ '~'']''' II' -h ~ 'I ~ 'II .!.~. i,

GlUng nhir la 'trj (.1.1 t, am hiern" cuoc song va

c.&ng vi~c "!l~y I liic 1:1 a.(!i chrmg ta (;Ung ~,G,n ph~1 i' d~ !J'n 11, lnt6c nh.ling tlllh hu.6ng :x~u 00' th~ ph~ It

~, ,

sinh vi) can 11 S·j ~c \, 6i clnbl~.

Chil ns; ,tram ,ohu' da hi~u y ~U~ ll~Frid.;

.. ChrJ1f1g' '~a: t't~l\ 'b~t t~()J;l,8 j'ti.tTi,S l'Uli th~'@; co r~.l" v'~, d~I' nh UI"I2: n \(1 ChUl"Lg l'~ nsh" d~n . lie It ~ nh 'l1.18ng x;~u x~r rllr chun,~ t~~ ll~ bl.~t c!lieh M'[ ph6 V' 6i c:l1:t1ng,

L .•

;£; s.m i, C.O u noi ~6 Sh~p ttl s~y ,1'\{;'~·U. ,n~'~l~

.ifi" .!'",j~.:.ii,-,;;;II,"~ ~t. ii" " •

. ' UI,13 0 ¥',,1 i.,JI.[J.~ il-1.1i'\!r, i;,l'!,eu,1 ;,,:,l1 cat'! . , '

~rnn x.et t;mg giAl p"h~p m~ ull!nh eo va ~~ d~i I; etl1~ ~loi n~~~ l;l~1~~h. c. h~],' .ii~i ,FIb ~p. nt1y' thl dj~u ,gi ~ xfly nil? l~il d:I'&u (J U~'P 'l'lWL) dh?

- D~ ng '~bh, hiy 11 i,l"lh chtng m.e.-t ~6cll chi H~~ llJlll"t:1,g dl~u c6 thQ ,x'ay n n1,51 khi ch6u (PJy~t" ~ ~'I:th m¢t 't,tm d& gil di~11 n~y ,9~ giup chat! JU(Jrl,~ Ert.IDe C:h:r,]c k~t qu~.

R!a h~ rtbrill tiI.'ong iirn L~g, T.vMl ngum thee Ztt:t6i ln~~ Y :11g:b:1 rlcrt,g, ChDtng 'iTa:i· t1J hOi .rrdnb~ ''G',~~ SUotrutLh c:(1:' ti1!p t~c thl,fC hi~.n q'Uly@t dinlllliID:'lJ a:~ll cua mirth .. v~y tn! dl@u ,gJ S8 xA y raj t5i di~u gi ti~ sau d67", Ngay lL1C jy_ •. anh nh~, ra ~[1Jg ann, se .kho:ng ~l d'llQI;: .k~e .qua an:h tan.

I Anh ,fl n phAi,' dua ra :tH{lt quy~t d~n,h khac tol bon.

R6:i",cU nho thf ... anh ~!Crfl. xe~ cie q:ur~t dinh khp'b f;I}lJtu va d:t): doan ~'11C' linh h1.16~]g "'~ th6 xdy ea SIl'U :moi l~n 9'Uy x6e m9t' crkh th~'LJ d~~',1 c~ ~ t;m~r J:Jh6l'''' anh ]Oi ~~inl I;h~y mlnh a~ sntl. hon '11m CfJu,y6~ t;'l';:tl11 JJ1~ minh th tIC S'u c An •

Ingrid l;J:l~~~ xct 1

.. C¢, (f~ ~~)ng' .g~p d t nJ ~~u ng ubi. chI' v~ kl'l!&.I',~ c:'f;tlu .lu.!~n8 rrl.r.6'c' c'&: q LJ y@t d~l;' h eua ndith ]'Il~~~ ~:i' ~h~t b;~i th~nth~f.

. ,

YL\S or NO

~ Dl: nhi6n 'Ia !l.tl<'~! 11,1 a '''hfru m\16n nghe ,d.t'tY~l , ." ,. "t A J ;. A ' l:tl '"

x.ny ra V~l!! mot cv.ng 'ty nay va m.,..t- C'~'J. n lhllU

. .' N~ll '0 '~ cho (;hnu. n~:b;C! c~ lilii c-huy~n ~hl d'u~ tC~~; - Chi!1n:g l:~tli 'lc'iI, 101,

" C~'Ll <::hLJjr "i chlu U@u l"Lh~. Chl.ly~fi ru\y ~~ay l'a '161 JlJ;~:l"(h em,g 'I'S'hi~p ,J"~ to 'C~l~~ \19, Muc ,lch ~l , h\) lit Hn:t ch:rc_'YC th~l nhi,~~J IQi 1"1-1U~n .-'en ho

'11 '; i! II, ' - ~ l' ] .&. N1 ~

, it yeu ~~, x\'~i'l:t eae ,o~l :~~ coo [HI:'" , :1lri1'p': Ifoi

d (. gi ~ }{~ f'ig: d!~,!J,fl trutg ei:W ~n tigubi t1eu d l\ti,~~ b~ t d:~ U Ci.lll,Y~ll' ~'l n,g :Hf d,lJ,ng- (iLc' io~ ::toe nhri hen- \/,fl ,nga)" t:ang y th Ltc dtroc kh ~~ ctJ nh bao v,~

k· - ~. '. -h'~ 1'0. '11 ~ -;:".:: ~ AI·'

111 ...... 1 truong cua san pam. 'J,'\1UTLg yell lL1 tl.il:Y I"JI,;-'l

1;h'i.~n cho n g~'flh c6ng Itgh~p 0 to ~lt d5c. w., nguci tio.u ~lun,.g q I,J a Y lr¢ ]~.irv&i th6i quen mua xe loai kID,.. cac nha f:.~m xu.5 ~ da' g,uy~t dinh tung ra c/~c Ioai xe nhc cb1,t hi0ll.g kern. HQ. cho rj ng kh ~ ch hans se (:him ,khi ~li loai ,xe' nay v~ qu£'ly lai d'Li'ng xC! crt 16u 'nh ~( t~['u'6t d?~y. Nhim,~ 119 all. kh(jn~ tlr!.h, d~n ln~~ cl ibu.

oft] ...

rl"I:l}1 hm i"'" vi''''''x 'M" x . ,],io. 1 - -

~iL.~~ '. ,-~; c~, ~,,",e. I y V ~~ ~U:I'l t ~r-l :1f1,m1J~' khl\c' co

8i;lJ11~b :m1, ~ho~ mij n l"ln'l.1 ('~~l.l 'C'L~ ~ b~). M ~\ m6~; kId 'kht~ch ,b~ng ail n.r 1)0 nhil 8m ),"u~,t tIlT '-"fl t h t&:t~ ~l r, hQ dT~1:I t~ ru 'Y h~& 10'1. '11:1.'1.! v~y i 'i/O 11 inh ~~l m,s hQ d", l ~r m", n,~ mf] t'i4 h,' ~rtN.: nl~ It 1 ~C-Ol d~Il'I.g, Ith'" ph f.m Cll~ m hth eho c1(~i ~h (t .l.V: t a v i

1. ..].. " ~ /"

neu ~I;U;: ",nng san Xuml X~. U to cil~t My ~hl:'U XJ:lll

!xe ' e ~rl.~lt ht't)t Cl.la j lu,h ll;tOt- cn(:h C'l"i '1$1 h on v~, llf:o:ng 'ITrnJc ,r.;,a,{; quy~;l dj.rili, CUi; l."111I'rth' thl. Sit ~li~ sb _1.;;hoojlj ~6i t~ d@n tb~'; EMJl.i.g l~ l"a hQ'pb,~H Stiy nghI tll(Jt c.~ ch tb~ u t1il~ r~ng 11 hu cA~' CLla ~bfJn.~g h [~n ll[lY la c;a:~.tig· xe Jo~i lU,1I0. 'l~ do ho biJ~ 'Co 'the nghT ra dic'\l dJ .d~p lIDg nhu c~u cua khach hang. HL? d& tL1 ~tanh m,At uv trn. ~~a rninh

,. I ~ r!-. I.!,U !

Ch1 vi m,l)t qu y&f dinh ~11" f.u au ng d~n.

n'''' ; 1 ::: '

~ J:.,I',m~ L.I. nay cno !:haYI 5l;.i:~ chUa h~u qui! ctia,

mo,t (iu,yi.$~' ctjnl.lI sal llm bao gib ~C}j:l1g m~t ehOJ1 ,~~n v~ C6l~g ~Ul: 1:1 on l'~ ~ ~~hi~l"l &Q v_6], v J& ta b6 ~hrn.£ lan suy X'~l· q1.1Y~l d~n h ~g~'W h'r (1~~.

~ l:')~l,g v~y ~ 1'n@;'i'l,d ti&j) Uri R ()IU(:l eh uy~n l',~V eo 'U, tl:J.~ ,1.(11 diC! 56ng· ty c!m 'phAi co nh:{fJ~~, Ilglltr-,1~6 kbi:1 n illrtg IStJ:Y '~~e ,~ : I'; ~h~l1 e~e vA i d~ tl"'l.~ k~~ i :r~ ri,"~'~ ,qt1!Y~ I db'lh Co kh£ n tln;ti Say af.'th Ilurri1 g ~t~ljj, to,iilJ i l:J~, -~oJ:tg '~y.

Cl111n tt,[-'Lj, ['hitt i q~~ 'lh~t J,'<~l~ ,p.hunn:g

l .. ,o..;.r ... ·l·~ .

tfv!'-r,.~ "" O .. 11~;j,;1 ' . ,

Cae nh~ eh l5.n ~ L.n;- . d- kh6.n.~ ,ct~J ra cal.1 hbi i"N~1J nilnlll k.han~ '~ip ting ,c€rl mn '~'I:ri: tfuong d:n. n111 d!~tI gl s ' '.i~.y ~m? HOi d'~l,~ gj - j,&p H~ 10 d()?",

Chinh q'Uy~ ~ dlnh thi~l1, I:l1n n h~.c d6 ~t~, m(] dut1J:l!'; eho f! l'run ~~ l"1Jl~ ~fu, xu~,~ x,~ ("~l to J;1~'t'6c 1"I~'OOi 't1-i1I'Q vbo 'thi, U'Ltt:n"1~ My, lIv, CUi. 9~'- ~u~t.J'a

: .' , ,~t'i. -hffil ]1;rQl:1 g" .. : .. .

. '

YE5orNO

fng:t:Ic1 ,W, t~ap tW: kd cho ~ llf;be V~ m:o~ tiui':nl.g hQP khac:

.. C6n~ ty ~ ~,~An C~t'I, phil '~UY.dl1 d\I'lilS J'oOt l,ha CJIIJ(:un If mcrJ d~ di@u hlll~h v~nl'hbl"g d~)l d~l (it m ¢t thxmb ph~ 160, l~ n 0'6, do ,ct1, dlIli:l:"l,h;' 't rOllg ky l',gl,I 111~!L khdng tnRm gJi'I v1!i 0 q,u~ trinh luV'~ ~ clijli.,g, Khi ~8 quay tro ,~ti Hun. V"t,c th,; l'lhCm.g ngtrM C:~ll"l,* tat' v6i co, dD. dum, ,dYQt ~\tOt 1'i.gtM, 'V:;.H). UtrlfL cellS ty co 'to, cl~,(rr: m?t b'llii. tt~C d:~ gi6i th:lCu ngt.W.'i fi"HS'i" Kht ti@p xuc 'veri. rtgLrm n~nl . .:.::6 Man tha'y' co. bii go.l d_6 lli6ng 6n, Hinh

.; " - J' ~

rthu'n'l) 'ling vien nay khoog phru 18J ngu6i: ma

coog ty (6 dang ciin,

.Ngay h.elIn, 5aU ... c6 liJn 'I1Q"fJ moi nguoi. Ia] va noi chlly~n v61 h[,.l \'~ ~ti~c nay. Co d~t ra 1l.h.L~·g can.:! hoi mil. .co d~ hQc d~ qua chuY€;J'JJ oi MID tnIOC. Qua vi@c t~·~, :fOi ,nhm~s' ,~atn, hoi n~y~, t~t ~~ ,iti,9i n~rt.t.U~ dell, nh~:n ra I~ :m][l!h~ d;a, ,00, rn~}~ q~yt§~ d'lrlb h~t !ii'lre ;$tIJ:i, lam. HQ eta khong UU;u !il1J' ~I'LJy l\~hl v~ quyi~ d,J"lh ([6 ,mOt dJ:h th~~,~J d~o, Co :n1\(1118 ~~s ubi cfin,g '6 ,ctm"L 8i~c t~ng liJ"lIg vien :n~y kl"l6n,g ph;u hC)p, nhu.ng lw I~I ,kh81'S: rnu6t1 cOn~ 111,~l1. d~~til ct6" :tgay,~ v(rl chfmm 'h,,\n (hfii

~ O. HQ a:~l ~ ]U'o, d 0:1 :!l'mlil,

S~;~l~,~lf ],5 hQ chl 1~1.t6.n, tb1.lf,"l dlfi,\iC '~h~ t

u.<'u"_,,, kt· h9 h;f h91', i'~ .

"'~~Jllh~,~ :ring c'ulY~ ~~)ng tM chi &tlu ,s~iu th~n~~ hQ ii huOc pbil ~€ti U"ij co. t~,

VO th~ l~ b~'m c6 'l~p trung vao di~u lnmh din~ aO N.ilirl, glll1Jll "10 diIil~ S'lK I'a, ll;t& dhQil C C t!tnt; (~ td~n khac. CulH, c'Cng; hQn c6 . fm~ tim d:uqc r-nQ t (m-g vien xuAt ~:C', 'l"u\' kb i co n,guOi J, m:y 1ji"~!O Utrtl

v~~ ~,~t" ~,¢i~~. ~un CO~S ~~r,.~ ~~,~U_~l ,~J.l~ .ti4_,~!~~t

tI~llh-t ,len, fRt llhl3-U. Mti@u lue nghl ,~~, T,;e@ !:Ill ]l.jt.R

d'1.9·11l tl'l.:tOc (tit)' cua minh .. br,fI 'ct) thSy sRi). '~u(; db Ji'iTnh lh~t t'hi~t'I, 1.750 nh8c"

S[u,d6,/ 06 dZl, chia s.C Mthl"g r,;ll€u ,co h<)c ~:htQ'c hI cGhuY,~n 'I:hfun hh~.m nay v'i:ri, ('iie d6JlIg.nghiW va kfiuy~ khkh h(j ap d l1.ng chung. H~u Mt'hQ d~\'f:filh~n ra Ii'l:'1~ tn~ claYj'h? d,&u cia ph?ri tr3, ~ d;~h cluj MOrtg quya~ ct:;.nh sal U1m.

qlan£ ttai ng~m n,ghi m~t. 1M r5i l~]' ~1:U~l~l1 ms r:;;dhl tl1inh ra v~ ghi 1 g'] ~

\:'TSo.rNO

92

r-

,cl.l\~ n.,g tt{li t~ e.h,(.:t~ n h (~II :t',1, J:li.ng, eh i ,tin ~~1 htl'U m l nh m·Ot cau ~~,~ s.'~ dan. ~j ~rL 1~. "d)! (;1 ~~I~~ ~1 .. .$,~, ;r(~y ra", c¢ tM !j:lnh ~ ns;¢ ~'t\ anQ\~ I!'~'I, 1I1"LI,e 1.:1. dl.~1J,

11 eo ~m'!il, $~m~ ~\A 11ijQn 'I ut h' j~ anh ,nhin MI"!, b&:Il:~ lr : _~ 'iil~ II.h ~Y' c6 v~ W"lU' ~rM, do liS 'ChL:Ly4ti m1.T<I, :V~ h1:1h nhu nhl1rl,g n~uUi kI]~I;.~ calng n1i0n I'i\ t1:il~u <.t6 nell hQ .d ~ [1 i thu gonl,cuJ. kb Q bo vao h1h(iifiS t(d nyUi[1.g· d:J tra~,h eho tfu:mg kh&i. hj lJ6t r&nl1li t~ oo·.mt~; Sal1~ 1:111.1 i. h~ ~ phfri t~l1 dung

.:=;.. ..' Ii- ,I' f.. I "s ... ·~ ." ~... ~ . . . ~ .. ~ '-'i"

di~tl.gO C:U~ ay, at.::! t.tau bl¥ an sa~~8- Anh Well la

m¢ nguUi da;ng dl! doful va chuful b~. (,ho xthGl'JJg mlh hu&ng co th~ x5:y ra e Vao thai -di~n nay Hili vi., -, dif1~H gOIn, c~ 11t mQt con.g vi~ kh.On? S-:O gi to. tat. Nh U'I~g n@.1l g~p mua, sang h6 r n 5f!JU 1~1 1a r~t kh.a.c 'bi¢t. Ch~1F1g t['ai.l~i ,ngbl ~l~l:1 r~.c rOi Iij~t1. ~ i:, Ct1~lJ l!1u[m vii cg h6i:' "'n~y gi,Ot rninh pl.~ai. d.,

~~~n' t,1j.'~u gl- ~tfly1!"! -

J"~l'id quay fi~ rig .1"1'(\1' 'v 6:i anh:

-, Hiro. d~ 1&1"18: b~{1 v6i c() ri'l"lg vi~c m r.ln,g Co Ul~t JJ.t .Cl,J, ~ tA~ heu cung,· lhu v,i~c: t1 'L16~ bS l:d.l.1Jtn~ c:h(i b1.rorrt ll;m~g v.~~on vay, C~n"S c,~ bg~ cJl\~.n,~ _f ~h(ULg Ct:1n.g b my ')(1111 :kh6i blJli vm ala c:buJ.1.,g ~~. V~, t'l'D~i '~I'l.g ~h~ d,'~'rb:g bd-t d tfQC,,gl m~ biJ,"( th & ~ 'lfi J~Ji. t 1'& tl~n rr~t ~I'l(j.,i,;

)IE_!) a'I NO

~ ~', lnmg ]1~U kh6'l'lg theo du,81 dl1.inS fill 1 ~m see ,~t1, 00 th,~ d~t duQ'C nhoog ~et 'ly.a. 15'1: 'hon?

- Ch~'1,;1 n6i. :kh61lg 'sm t Nl'L1.ma-l ~ d~YI ch1,,'hn:'ll' m chi n~n ~p tru.f!.~ V€! 0 dl.&UJ mh m~ nh U'!l\'t'C SL," ~~I~ dm ['Il ca" giM phllp dd cl~l't 'Ct,~· d:i~\ d.6 vii' C'L,1'§' (:t1l"1.g Ut ,Kern x6t ~\'c: J:,rini pl:Ulp va l@n~ tr'1i: nhimg (!'i~'L1 el) th~ x.tty 'I~a 1<1\1 mll"Lh: quyett (;~h

i N "V\' ~~ 'hJ;,t..:.: ,.iIi~ h ~i.'~

l~~ (~lQffj. uo. v t1. ctr "rB ~u ~t:i 1 w.y lie c 0. 1 u:n.mg

'I., ~ ,r ~i.. ,~~ h~ ~i,'''''-

k~,t qiLilil. tiYtt hen den v'{n ta m¢t cac ~ .It,l nmen.

T~lfi tl'l chang tra'i. l~i, nghl d@n'~ 11hfulg quy@t dinh ala ri~n ~~ 11.)111h ••. Anh bSt diu tin r~ri .n&.u

. a .. 0

anh ap dung phuong phap nay .. anh s€ d.~t du~!C

,. :::

k@t qua tot hen.

, ,,~ .~ .. .l. .~ ~::.. . 1" "k-i' •

~ - .NhU'Og IH se ~Ju y@t ,vq.nh the ~o a . et qua

~ 1'. ,.~? .L_·t., 6. •• J ld

tut nOO " = . .f.U'1.lI. nOI..ng~, ,

- ChJ§lh ~bll.'q [A rt,guul. qU:y~~ di.nll1 Tnr6c hktl

'k.~ 1'''·-'.it lL .... d'~ l'l..d"~ 1 ~ h

,~.LI.{I,!U p.ni;!J Xi7l,C r;,;I,~rLll ['0:" ~u ~.~ ~U~ ~l '~~.li1 t ,lJ'C S1!

~ • ,. e, J!' • ~ ,~ • " ,~. • I I o'l II ,,~ -:!

c~n" Va., ~u{h cung. ~h~~\ hay· d~lth 8m ~et (l'l,..la

'L.-' 'L,'.A b'}. . 1 1.~. ,~. 'h'" '1

!';:;m1U nJ,'~1i r;,l,Ulf~;;al'lg '!..! .. ~C,I' nrn ean tJ'U"l rnm 1:

I:"~' ~' .. "_, ~ - .... 'I~ ... ~

"Ket '~l~l~ nay @ d'iJp ~m~ d'lTI1C "_l~U mlnlt csn

. ·bvn.? II Do C::~1"l~,1~ ~t dtl VI ~1O !J1 b vi¢c :<,~:c dbth t:eJ, d I~u rrlIllh C~ll, [liS ~y til' d~'U li"~,t ql1'al"L 'h:'Q11g. Sil u kh1 'b i,&'t l;(~ d&1.:L W, d i.~u mi':nh l'l'1.'l;[C !il\l l~~'lJ11' .t:'h~u " ~ t;:(l." Ul~' ~i r,r; 'I'lil cit<: giAl 'phitp' d,~ gl fiJ

, ,~t! v,a cu6:l Ctutg lli ~'llY' . tI d:~(;.l

"I"flAt .

,v

-,

Ch~ng tral hi~'!J fling' mlnh plud suy nghi th~ t :k9 ·~~rOC khi d'u~ J:~ m ~I: ~lu.ye.t dj:nh n~o do.

03 Cl:ulu e6 b£hO ~liJ ph~i til' ~ VQJ:'1 g v'l ~th;cmg qilJy~t ,eUnh ma i;:h aUI eho hl 1:5t clu:m "

- TroU t<h6n,~ cllli mOt lin d u c6 ~ I

- '111.U' ng1t1 xem, c6 i~.n ;1.,1iI,o ChJlU :phii l"i:6.1 ].''1~'n

~d n hC'r.ng q uy@t dbu, lbt cua J::nliil h chua 7

-',.E)i~ ~tam chau H~c tih3·t dpt vfrl rthrm,g t1't~ yN ~~ I nh. w.·t ~tia miah ]~. ~ g1' mlnh ·co t'Lhung: qu.yet dlnh do sOOn hun,

. ,00· ~.(j:ng ]&\ di~l'i. c6. dang m.uGn .n.bL &-10 t1;t8iu khqng .quy:&e dtnh &001 hun 7

C' I'h J " '~t,. ~ h ' '11..:'" ,1

-.O·L e I~ Vll •. :ntl:U C ~ tnt. timg nguI den. dieu d:6.

- TrJi ~10 v.:tv?

",

- Cole t~.i·,cn~.u Cia kh~n.g danh (hi th2ri gizm yiJl {~png 8t~tC _tit! nghl v~ n.ol .' Ch~' lotg trai tr~

tbd n.h~I1" -

Ingrid, iin l~n.g ~~lU ea.u tr~, lai d'L),

Chang tra~ ng(}~ n ~~m nghl It8i ~Lnil_h chqt hi~u: t'J'i. thl rl3. d~rit'L 'thM ghl1l1 d~~ nhlirjjS (~.l!. hOi cho m hlh ¢t@ tim c·tlch w§ " qu,y~t ,~A l', d~ ll'l d I~u ~1@t' .!!11~ C];tJ,,) n t:i'QnS. C~C (~U 1,,6.1. sC l~h[}"I, fhue;

, '

11 on

G:I ~ r'hhU' bi~t ench d~ ~ ~gll l'uJi tbi rtJ.ilnh ~~ kh6n~"lilns ph! tlU~lb ru~~u"tIlUi ~i~~n d~. dl Urn

~ I," 1 ~., r. ". 1·1 ' 'h 1 'tl; 1..lI· t i "I l ~ j

'CiilL\'L 'Ll:!.'!I ,(:YL '!,..-~ I.~ ~ 1:1 ~:I"I. _U,",U,:11 m eo n C~y ~11Th'L'1 ~.('r

thCii g~ITr( c:6 I,,£'h i l:'I 1 ~ gt D~~ u lu (hot s"em, v ~o vfu1t f!tQ ~ ~hip- ta ~1.ly~~ d.ln'h ]"b(mh l-!t.Yl'" VA ~l6t ki¢rn th~l gi.aJ In'l!

Anh It1i [,6i Ingrid:

~ ])l[ sao ch:(;.og to. t~~ [huoriS kho'llg: b6 Lh6i glan d~ suy ngh1.mO~ dch. r1:'Bu d~() LO :l'lhi.?

- Co IE la ~.o chimg ta cUr tho :r~ ng tfh'qng quy@t (tirlh (1.6 chi dl tae dtJI1~ ~ruf:rc ln~t v.EI ~h~'t'Ig;:;:'6 3nh h~'!!g g' IfiLl da~ ct,@n.ch{mg: ta ca. Thuc t~ khong phlH 'nh'I,;F, v~y, t:uOc s1.ng Clla c.hung taduec hmh thanh til nhfmg. quy@t d~nh m(\ fa rho w. 1lli.6ng qUEm tfG.ng tai th(ll di~m a.o. Nh UI'\g (;~C q uy@f' dhlh cCi:n..g.,gifu'1g nhu cac quan CD deH.ni-n6 'v~y, K~~ q ~~i ','W a quyft <tilth ~i~y c6 the ~~ anl1, h~(n.lg 'd~n cile. .quy~ ~ enn h H,~.P tb,eo .. Chu:rl..g ta car\ p, :~~i $' th(rc dm:rc; cUlt:u '~i1y'.

B ~y giOI- d~ll~ h~y fr'n,t' !1U,)~ ng hi ~bA'I!;~ ct(.tO ,q~ily~'t ~Ilt"ih din. :tnlnh, S~~,_\ 16~ ha~. :s~: n~6 ii!'ji?, xcm oil, Vj~ 0 SI~ 11 g h~,m sau,

h~i tl'~ mu6n ~Mtrth btl{1~. t61 con ~'lU cho

~~1"""""'. Aj~]' C~~t'i1 on h~~rid rill d"J:n~ d~}~. VJJI.

I JV·.· hc:' vit .. l. 1"IiI,(_ji

~'

khu ]

• ~ ~.. II!'I !I iIo,~ I

~ 1;,.iQ' ~11:g. va rtgo.i ~l.Hj.ng:, ~I111 g~o ~ r~ g1,i 19 ~

nl1L'h1 g Sl, ,'Tu.nl,. hoc dmjG, Viet xong, anh htr v~· t~~!1 cl;~ :I.'S:LJ r v6i Y' cl rnh ~~li. ~ m~~ i i!:i~ d~x: l{.lI tChin he:> ~lhU],1' ' ght ch~p ~Ull mlnb.

ren Si(ut .l!o~"I. clhn,g l,~;~j cl crl L'I nh .gi~~ v. fj~if'I,g n'llJ:1'l ,;CJi, .An· tlunlh ]~p dOp ,CLIO ht\t Jm.;m rot t~··~J.i. tm'· l~u gay· ~h~ ~i,bu(:rj 'f a I11Ql Cam gi.o c nao nao db ch]u. C\16n tr&n tJ~nF.'l.g clu@c ~~,i ngu fun 6p; ~~h J.ig.~ rn ngl1i 19·j !ll1JUtlg q !.~}~~t d:in 11 g&rl. cl iJ~l n ~,~ t (Ua minh, ~mJc· m.(.~t hkl :J nh ~i 'b$t d-ilY v'l! ].cH qu y~!1 &{~. cua minh ra, Vat t~}.- 15v

chi~ (tell l' i n, C1Jnh ·b~··~ dau doc; "

Cdc .qu.yeYt a;nh m a bQM' du'a ra tr(Ulg qua 'kIlt! (du dung hey sal) ,hinh kl nhung nguofthdy tot nhdt cuo ban. Viec xem Xl~t va nil in (U1¢.n ban 'hdt cua . .ell ung se gfup b(l"n tr6nh nhung

sal lam trong h i~.n tql+

Khi xem X€t l(li cdc k~t qua cdng

~ , d ~ .r.i b'

viec. ban dr:mg'~ nen qua '''an Vy.1 ',:,afl

'i.li II • •

than.. Hay nghl rang b(l.n lla jam

.:t: d,' tA."t- h dt m a ban co. th e. un::U u n ~ ~ .. ". .

d k ~r J "J' L kh'

BC;Hl Sf d9t U(Jc ,~et qua' tot i.an :,,,1

biet tQP' tnu1,g VQO di~'U ban th!le SOil cdn1. dm ra' cdch thVC h i ~n dl~u. bQM m OMi uf6'c va' t,.en luVng cdc dnh

h u6ng trun:c khl q uy.!t ,din h d19M m~t

• _t. ,t.. L:, -]I., ..;td

grQl p'r ~ ap n.lJ 0 {J U y .•

£J'e c,o tilt GQt dU'(1( k!t qua dUng nhU' minh mong muOinj~ bQn nen tim each (rd 1m cdc cau hoi sau:

N~u minn quy,~t dJnh nhu thl nay t"h,'

ld",.;!· \ ~ ;. • d 1. ,3 i j' ' .....

u/eu gl s~ .xay ro, tlet> tneo co ~,a ~ t'

.. ~ Minh sv dJ~u gl xay fa nh6t? Ket 'qua t6t...nhat fa gil: Neu truung hgp

t~ nh at xdy ra !hi Sf dol phD nh'u' the" noo? ,Minh co ,th!Jt' 5\1 can dJ~u nay .kh 6ng? C6 con cdc each ,glcil quyet dao khcic ma mlnh ch un nhCn ra khOng7 ,M'inh co luang trtrdc du(tc tat cd c~ ~ tlnh hurin: xay to ,kh j quylt. dlnh nhu 'fh~ rHJY khdngi

Chang duong ti~'p" theo

~ ~'. -

I-I\l(~ cij.y tlY ~,{r.' 1'l10 ~Bng. cliiulj:J II-ffi tl1.ng 'Vl truOng (to~, ,Ut v e"La kh6 n .. horn h:tH. L1u con mea ct~ l'~rdl ttr: rAt _.]'~u nium g j:n~t d~J xu ng qua nh khu c,a'rrt. trai co-n kh,§, ~n1 11..I'Ot 'fr61 se lanh, hai ngu<ri dan ong im l~.ng dung canh nhau, Clmg terrn ~m hoi fun tOil. ret tit n.g~m h.'rn va th,UQtLg U:1i.{te t~~ch ca ph€i' rhom limg.

Vi truang- C1Um:l nitO ,1Ju c~m c.huY'~JJli:

~ C~u th~y phin m{~t ella, 'phuOT!:g r,hap "CO ho~c Kh6ng" th~ n~o 1

ChftlJl.g' tni ch~rn, I~ i tr~ 1m;'

- Bting c~ eh d U'L1g d~n ly tri v~ d~ t rj, d~,r~ 'Il"llnh J:thrLftl~ c~u h_'oi,." Qll~ th~~ cno'LI lh&y plu"Mlg r hip .- to _r,D:t h1~ L ~rL\~ I V~y ~h dh~ll"lg 1:<", C r.n c! n I;t ~t' ,phA I J o I c i.L phuong ph~\p n~, ":I d.'~ Hl! ~~ t\ C'rQ ?

~ 'I:"~' biGt th~ .i!tao cO iii CLlI n g' nO] C'~" ttl") fit~. 'C~n

m(r. . . l~y~t d j Ii 1~, ~'6"t h:Qti . l'h~il: ~1. k1~

c;hJ og IT! ~n ~((~:rl g h ~d dj~LJ qU~J[l tnfn~; ~t td V4~ ~on th'l"l, irl~ r:I~I'I~, c~'c: qu.yet' cU~~h nlll(}u ,k-hi ~h~ng c11 in h .x~;:,

C~lli (~~ d~)F h, ng; Ch.Lhig tt (151,(.11 (:[UQ'C 1"I:rtl di. 'l:'Ig, d uOr"lK .,;Uli cl'luy ~'1 th~n1 ,hi ~i'ii, lli\~· 'j'.~i, .Ch@l1JJ c'on 1~ ~YL' (hlW~1L I:l;" rn ,!uem vii ci:i ph~J~ r 'i cua ph LJ1:1tlg ph21];J 'ie6 h{'~L~ "hung" t::O I:hJ ~, kM .I~h;-m hon, n_hln"l.{r.l~ I r~t C~'i. th'i.&l" vQ.i ch~llig 1"=1,

r-" ~ . i',;:, ~ - -.:: .1.... ,: ::.. , ). \ -; ~

- '-....;: ... ta tY'il'ir~ ()Ol1.m.t nrueu d.J.C'U ma th~rllJ. mnon

Hnfl hlJu them .. 'Nhung ...... tru-oc khl bk1t d&u v&i:

.' ;.: .' '. ..1 ~.. ~ ~ 1'( ", .I' I :f _

plliin t1.1(:r hall ong co the :1:"'1,61 cho cl"lilu hieu ro

han y~ -c5t Wi CU2I tO~Ln 00 phtamg p,hfip' na:i;r

.,-' I j) {J' .. ,';

du(,"1C kbong? '~'~i sao Iai dw:tg d'en diu hoi ,c~h{r

khOJ'S prui di,@u gl kh5q?'

,. ,

~ ,Bbi vi c.iiu hi)1. ~G' thoi th~ c ch LWg ta t m

cau t1:'~ ,l(yL Chung ta Lhuong co nlH:rl1g ,q~y~t .tt~l'lh s.a:l. jjm, 1 rl V· f.;'hUll g III d& khon S .~ h~~1 d:~ i l'il nhung d~l.l hoi don gian, ~l,o b~:n thl~'li. nrs.a:y'

'hI d:~1.t, .

en ~ 11,M' ~mj It]'~ C~1Jl1 th~y h~,n kl,o~ ~b vui 'l!.' "dol"t gMn'i, l\f.u ,c1.1I1Jg I,hni. th6il 0 I 'lUI. hJ6,:1 "on J:'t\~ h~ iu1:' .ill:'1h/ n~'ubi til ~i: cl~\l1g LhUt1t1K phl1c ~~, ~~ 11;\0! d1'u)~n ]~1'1. Tlit1"n: i'·O I dlfu"Lij kr~11 l[l'~, ~l1l.~: d.!j rAt :lihl~u.l~rl. ~~;Ii} tl0l1 g,l~ 11 h ~.~ V~l~. d:~~ i~b.ttt1i:~ 1'8i

qU.hg c~Mm ~h H1U Q. gt. j'

YESru'NO

C,... .... t'h'~' .... h kh '" ,~ ,.j.

;' ~lU ~t;); '. ~t)" ~'l.JJ: ~rtiJt1 '_ .ml.;g :ngcr CUrl S{f (lUI)

gi~n~ ,ntE~l1 ]~ tlICm~' dQJ1. G~6kn hO~l vat!; ~ lil! d ut;tt,

~ Th1J.l\'! rj1 cl1J~u y~ il chira hi~'IJ J'O cl'cri) ,giit.n vi\ L1!Qi ~iru:. hOI"11<hAc nhtiu ')0 (."h6. :n~()?

- Elan BI'~in hfill ~ L1i, d~rt d&J~ Ih'h h'$l1g bii ~:C1 , t 1,;JIOi1~ V j U8i ,Ct\I'I, 1 ~ 't~t£) I'.tI, ,il'ilh ung l~~'t ~ 1! khe~~ng tht~a dtln g.

.- tung khi: d&; ~l,r don gefu"l :itilm VLr:r) au.; .... ;' tAt ci:iJ nhiIDg g1 dl'ltn~ m cali"! ~h'"Ja u~~.

. '

1J'l) la, 'iY· do tqli sao 1.....0, ~i@U :M6't qp~ tiJ t d~ P

~~ i hicli. thilnh Ht nhung d1~I!:E don gmn d~n khong ngo. N~li@'U khi nhfmg C~tl: trl. k~ d~l gi:3TI ',~~'l chinh U'i, nhung di&1'I"kh6 . nn{1, n :thfiy nh~t, Nhung mOt khi c~'U da tim 'li'U'qC In{~t c3u

.~. it ~ • .,

~~'ii 1m don' gi~n. t~u ~c ~h~lY' i1.o rat d~ bieu \;a

.~, ~ . M"~, :;, .::t'] 1:. 'L' .'" ~

ro rang, 1. ,9t qUJ~t am .. l 'eL~t tturong C!!tpl lren

nh img gi ch ung ~~~ Ilhlrl th~.y I.:h(![ k1rt~~n.g ph!i Hl fIIh~11:1g s] ell (m~ ta eQ m dliy.

~ 6ng to tl~ nol r6 hun duqc .khiing, t)?

:li:'IJ ].6 '..J . .t.' - ~ ,K. -1 '" -a, ~6

• 'E:.I" fofil ~iit V' !J!,r I r;;;LL;! di,() ~~ LJ t!.e ifll,L1U ~ '\t!', ,:..;:

g.h1rlS' i'''~H;r; nhtIDg l"l glM dJl 11 ~.Ll nh~~n d~~ v.(y, Khl rn I, r.10 i, 'ti®IiI. h\lc a'''i h.~ m.,6j 'nl'tl \ ,~~ i v I th·, ~

, .

,tho; I'Ctm g.lt~ 1"1; th~ ru y n~:~ n;tu~;'1, .k'hOi"lfj nsri n~

GL~ fit"i.'; rnll"lh "hjlJ. bo· l;ilhieu thM ~lilm, hO'J~ d"

d~,ti:1 - ;:';&1;1 h(ri vb. tfi"i. J:,d6'L;1~k5<c£m.t ,mil,~j",

~~!*l d~~ cf1u .hoi tho b~n than .c(1t['t_h?~ Vi, t]'u~,r.ng

,.iI'"").",:,, l"1.(\·i ehi'ln(i!' j •. ",.' Q,~.,tU!·~ ~ h n ' , .{ . eo ... o· ,

- en ~¢ do chung 'l'a fhLY{)ng klu)ng bi~~ h6i dd ~!. H(l',~c 06 th& chong t("cJ kh6L'\g th\.ilC l::!1J' mtt8-n h~i. ChlU~g t~ m~l~ cb CJU.l tr~~. lbi ns(~y nhMJ;i.g J.:II'li kh{!!l'a m'L;li}l', c1~':lh thoi gi~m eM d,Ot diu h~i.·

lthi. m'b6i c:tu nay. Ch~l'g tr~li chQ't 1i11.6' CI~n SOC'l".ftte~ .. agl-nii Lh,ay vi ct~i' 'tj;~ d:~t l:lUQc, Hy ~rp t6 ~U'd. 6.ng da gi'6p cae hqc tri.\ (.'ti(:lJntirU'i 't!:.u't ~aJJ. tr~ i(ri. cho tic vftJl d~ b~OM each. d@l ca U hoi, 116a 1:3. phuong ,ph:ip n~~y' kh &ng phai la J.:i1.(1t cai

, , " .:.:. "." ~ d ~ d'

~t mor n.lIie".no ca . LIQil: con nguci s'u . ''IlJ!n:g each

day hang (hll):C the ,k,>, ,. .

Vl tru6ng doi~m l.;:Ii t~ep [~,C gUri tbf.ch roo .8 nh:

_. Ciu ho/i. gibng nlur ch~& (1.6.11g h6 bao ~hfu: v~y. N6t1t(rc 'tlBh. chung·ta.

.. Th Lie tlnh c ~~f 'en i'J?

- . !t. rEJ'~ ill I

~ ,NO. giup dl1.lng hl tho~~ ki1(l';: Hnh tl'8,l·~g in~l Ulan), vh .1'Lhg,n I~f,l lh\~ ,til - lit ~~hffngf g ~ dnng ~[ien ti'l q1.;Li:mh ~!ll{mg ,t~ vll trong dlJ't:111~ [:.."1.

Vj tiJ'LW'1,'~ ~,o~n l"1bu ~h8m:

.. C~c qi.Jy~~ d:l~lh. ~O hl~Lt q~n 114J'Ll d~r.<l 'l~j' t \1.J\~ t@,. Kl"O,ng tnllY'1 th dl dl1.1ns; '~.a d,~u dJ co ,rllhiIrl,~ q,u:y~t din!1 .h,a~tH111r1i va k110iilg'hl~1J !~'lll.~~ ..

YBSar NO

~ djo 1 k' 1'"~ '"

\,~l quyd . l~"\ .. em TI~U q:U!l.

a Cne ~~uy~{~ ~ in h kern hi.~u ~lua tht.Kmg d'~m kmt ito t~r&.n.~; tUc. lit rntul:'IS 'U~\ 'It'!.~ t:hung ta Utt'1118 10 ('!O l~hM, N~'v~ '~i7Ill nh~)s quya'l' (1'j,1lI'b hi ~l'lil ~lu~ l\Li q .. \ tft.'l 1,'hOJ.l~ d i . u th~ tQ X 1111 'h(lI,lg t nh~ e- ,1';'1, Ch Co h v1 tlh' I- ,,"a~c'~. C{ill hoi ~ • gh,i;p cl' u_ng Hi phan bi '"t d5,u 1& ",'i~l'L C'1.. th.: 1/ ,(UL'l.11~ Ao gm~c, N 6 th~t'C SV h C~, ich (.t&:f', ."".,: ill h(~i ble soi ~.'6 .10 giik:;,

~ . ' , -?

,_ Ao gwc,.

_ Ao g~1.C - hay a.t) tuDll g ~ la I1hftfi.g_ d:i~u khung (6 ~h~t nl1lU'Ilg chun.g_ ta 1%i. tin ben vi chang ta m.u6n th~r cho du':nhi@u-](hl chungta bi~t no khong dung. Chung ta t\Ht'arlll h)a minh.

11) I,J'a: ra mOt ''l,u }r@t [j [nh d ua tren J1j l'l'un.g di,(3u khon.g thuc t@ ·co.:ng gi8.n.g nhu cluing ta xay d 1ll1~ mot ] ~ 'U df:i~. tl'en. hfli ('~t g,m.n. hay II~.'UQnl 1~l~1 d;[ I:(J!lg !!Ie b~ ~1J.p d6. Luc dO. clio (]CI con nguoi co ;;:6 tlnh dem gi~l,;l vet thIJ.R't.i:'1S vao l'1.~)t goc 'khuAt nIt't l' Ll~ il tam ~ 1- 6n '~h i n,: v'~;n l~b,ie,1"! '-1(, t (;'~ c:' m g""'c: 1 G~ I;t ,

~n . tl'OJ:\ ~- ~~ "" It U'&ll~ c:CI ~ gi~fI.g II' h U' S~lW vbl nlli ir~~'u Ekn I ~l'j~1 mlJ!n v~)'. Chung 'l~ 'I,;'d~l '1'"0 <:6 ,~ld~il ,gi dAy hlle~~~, ~'T'I. l'ih~lm~ J ~1 kJ:lOng :t-j'L1a6n, .' o. 136 1~ e -11 gl: C~".~"ng.~. ,c:h(Jt bo 11~ v&

11v ~ t~.bi.~n. ln~,t, ~l1:i111~ th~' b!;: thi

J' .. 1.-. I ....

! I, I

'I I

I.'l.. .. .;;:., .,;II,f.

Pii-t~on~1 no v'an Q l"J!,rlY"

'TLrCll;"W' tv' n hu dln bt}11 h dau d~ 1.-1 ki Ilh ~~·i.m.

B; n: d:~Ut n6 1 e. m ttl ld'J{i s~ n h ~riI ~,~ C1..ti;'.i C.U'I"Ig: ttl, db l:t~ d1!A]p nh~ n vh . IU~1"I. v"'l s~, h' ~n di~n u fl rro; Di~~l ru Y' 1~ t 1"1 guy bi~ 1:'1. vi 5('1. ~ll:6nW'~ giAl, g nihu b~nh d U] d:~u klnh ni& l- liIn d.&n dan ht1.y

hOl,3 i L':~'U) 01; ·tit du c:htlll g ·tn c(i Y' thlL.:' d 1l·l?C C~i~u

dQ h.trij' kh8ng,

y r.g;u}' hi4m nhtr lh@ n.ao ha ong't = (Ji.atilg tral hOil kh CJ.ng kh,ul thoang (hut 10 lkng kh i. nho ~. lii. rninh t.Ulillg d~~ t~tl.1 . .g g~p 'c~m gllic,l!1ay~

~ - " ~

.,.. Nguy hiem u cho., L"<:'I se dAn aanh lna~ cam

-, glaic Clla mirth, mOh::fich vi» thuc:

.R5~ emg bong ctJi .ga~ns;:

~ NAy r J:~i d&yf C~u :r6 mU8n nhin thir doan . ~;tL;rung 'phl r£l tr'~oc tnmg l] ch trinh tham hi &l1fl ~ ~a Ch~llg l~':! kh.(l:n,g:?

No;i ,r6.i 61 g ra{J bU,!;1e dl v~ E~hua lruf~; Ch~l"Ig mli cun, , d ~ ~;]11;'0 ()I'1.g. fl~il1 gubl ding ~1il b~ doe ~h{:o con d:uirns; SO ~hel J f(,~,hOiil g Ilti d~m ttl]" h,\1' ct~n ,mOil ,e21y ~All,i '~ft.~, . h~ 11'0 Lnl·1 F~: t '~hjch th,,:a ,! I dTI~C e~ 'U d:r d,OI~~ ~Jl,;m If 11, ken';l ]':"'0 k~~~, t~ .. en nl1ilp bu6t C'Lh'L eml:!. 'V~ khl ph'Or1ij tt~m 1,1111'1 ",~, p,M,1'j l~ijlJ(ic1 ~m (,t~. H1;~t S~l t1g5' ug;J1.1Jt; Chi:

cae.h, nhau. ,; t-6i t, ~'a'ri . n 'hU;'(lJSI ~qu~ ~t .

I'~'1fualt I •

YR; liE" NO

(ttllan ngool nghi ~li. dLm qu~ , No nhu l.'H¢ ~ kh6.1;,; n~()~.t phi't;") ro phla 'I:l-en "Va phia dl!.]'6'L. ("'J d4'\Y'1 anh e~m nh~ n ~lL:t\x: dl~t ['0 I'~n.~ c._h~1ij dU{:rT1.S Inlnh ,ttl ct· q I:J a, '!!lj~ ell ~lni ci'l.Itong (un ltli c:Qn~ hJ~11 [;.:'J. 'lcl'U6t rl,l'L~'l' nnh, ,cl,,6n.g Ch~fih vn huy~n 11.

V:~ t~tOng doan d~(I; anh ~~ xa th&m lll¢,t 'Ch~ll n,ur! ,. HQ d~1 b[.n ll':h?t c'h.i& h~! V:~ tn;roll~' d,1bn bil 0 .·h ~'Ilg tTai;

• C~u rn.u nhin X;1J.~I~g h ~ VA n6i eho ~a xcrn c~ 1.1 'th,~y cilJ gt

. ., ~ , :. . ~ h ~ .. ~ I!.. ~ _'i. .. :::... 1 h

Chang tr.m ern xuong :m~~'e . :0 ... aru I to ru un t 1~rl'l

11iu. vao day: h& 5.."ih l~.ng durn .. aHll"l ·sang:roO- nhat ella bu6i 'ban m tlli, l\niht. tr,~ Im'vi I:nrQng doa 1;

~ ella u thfi Y nh ung hon c1:i3J .?!

• -Th 1r nhin ky: l{li xern, cot! th~.y gi khac l."t·UiI. kho~lg?

ChtlI'ig trai ullin d."I~IT! (~h~.xu6ng· daY' ro~~ hl)~ ~ Ch~a,l :h111n ~], ~r m lnh t~tr.ng dOt .. ; d";111~ hon i~' iliV p!i~'n chi~u.

n j} y. W~ th C6"L t;O U ~ nl'~J1 t"L, P h,'~ n qt~ n LrQ ng m.b C'/,tH . .khOl g. du 1;1 g ~ ~_ ~hi :I~"i mtJl q lIY~~ clln'l1. 'I'~.i ~hu! D6 C!~hU1 l~ C~~L, Cau o:m, l~1' g~ l rn,h,'h h",,"1 k],o;1 q LJ 5 h'h'th, ~lltyilt d Irilll v~n d~,

N!l.tr~w, (TLlY~ ·CHnh thav ddi L"m'l.- "~11'"

.:~ "'I r • .. • r e, i'i';~. 'b

fI:hil~1 . ns~· trong ~h";ltl~ ta th~li'oog qLly@l dl'nh v~. cll~··d I~ta, ~l"m ll ~11h c~ m, l~m thea ~~J m~1~b b~o ,dHl tnli tlm, du c,o tM d~ ~g tl"l, kJl0n~ y thUc

..d"J\ 1'6 P-'!Il .. AI .~ ::.' 'I ~.

. rc;x:- 1O:!1~'L1 ,L: ..h.i'~ "0 u'tt'Q'C t y l. q ~J y~~ d rl~."I. '~O~

chQ 'Ll>m H~fl1'11 c:au ph~i bj~t UI\g ng It'' (;.;~ h!7i jr n'l.m c~l , flill'll1:' l}r tl'"! va h'i1 [ '~jm"

.Chi:: C' (A l~. rrl.~, ch.u·. Jj ttl (h~ng d Lj'iig (lay gaSng .nfI:tr it, SQ' k6:t r 6~. li,lli ph~n. ~t"Qng con nguai c~\.i J~'i )l.;rQj nhau,

'Pht!'Oiilg 'phlLP q'uJr;'k dinh nl\y cOns d~ hoc thor. 'Ha}i d~t lu¢t c...9.UI h6i rie:l:lg·tu Va. d~ clio trM "tim. c~~ trs :~(:rl: Ti@p the!), My d~t n1t}t (fin ho~ h.~ hen· \~a.l1e cho ty" td urn 1m gi~li d~p, .. v~ t6i !~~Ul S~ nha nh chong tim d troc cho mirth mOrt quy&~dirih sihlg su&e .

V~ t:nmng'duart ] iJJl h~r tue

- .~hi6:u khi ch ([fig ta khong n han ra 11h ur~ ~~~h tut l~ h at ~lJ ~~m .r;~ m(;'l quy'~~ d j nh t6t 111 '!o~i b& (hu6ng ns~i tJ,'~~~ d~~{rn£ di: ~1o chfJ"Ih j~ I! a,1 t6.i p11t)1 hOiJ.i" l~ll)n~ ih'(1r1g t~ I

-. II .~. 'H lo~ i b10 lil() b ~ L"tt; ciile;h n (} ~? _ tbAn~ 'l=r",l ~ b ' bdl1. kho~n,

YES~'}:rNO

thfd~ ~ (hu;x: t{~O nifln tir 11,i1m tin d nhan ,,~ erich cb U Ilg '~fl ,1;,t1'1:l1h d'ling dt;ia t.r~n I1'I~rJ"I tin ~y. "PhAn ~em Ch(i lig' hl ~]'Lly~t di i"I h v~ n . d: ~. d'~rn v~~~ n~:rrctn,g dt~~ chijng l~ ~lrlI" V~ ~,t~Il"l !:iIi clkL cltU11~ ~ll ithutmg l~i Cluqc hiI'Il"t l'h1n1 tu lihfm~) 'luy~l' cl'l,l~ m~ clUl.n.g hl ~[it l' ~1 dwn trortlg qlJ~ kh(r. N '_Ctllg I;, ·tlY.~t dtn h 'tiJ X. XlJ'il Ay do hi ch t .. ns; to it} l;t~n 15.n.g. iih.Uil,Eli ~hung \~fu.l ilr:.h. hiJ'!~t18 d~ll. c~.( .q'iJlY'~t 'd~lih ni~.l t~l. clla di.lmg -tao thf)].'·* qua H&m ,th(oc.

Cha~~g lral lung. tlipg CUll. nhin xXIl.6ng d5t 'Vi' trubng du.a.n tinh f Ith~l fa thoang h6i rGi noi rhM~ trai,

,- .Ni~n'l till 1.a n.1C)"t 'di~u gi d6 nlang tinh d\.~t fie-ng tu -' 6ng -noi. h~p .- Th~ nen t'.hfu'llg ra th inm g kh('ing m u 6n ll"'l6 1 ¢ 0 ia:u d 6 ~v6] rnoi ngu::m. T11 y Ilhi.ell/, chllng [ll nen' '~r minh ,c.in

~ ~ I¢l

nhac chiin~ din. th~n hon chq chinh b.:ul thtai'L

., I·

chting tu,

~ Ni~n"l, tln Cl.\b) ch5u tM liBn quan gi d&n di L~ !;.I\I}"&'~ I!Unh t:hw:: lien Ctlt1"c.h.tlU ch(~?

V~, tnWnKlu' ,t"a, loo~

- N~u c~u d:'ll !-J1.! d\,tf.lg ~1Iln1:ng (~h;f( Unlh t~l cll~' :b"l.1~J.'1h d~ !:lUi' ugh! ya :(''IJ.~y~,~ d:~<'~h v,~ n d~ ~~ ~ l'~ ~j It r~. ~~u ~e tlin 'I'a .l'l1f(7C rnQt luO:t'ig gJ!~.j, ,q1J.:ty~·t l:h~ u

1-".,. l !ii' ~:' 1> f ,1, ~CI'''

'~]Ll U:l·(j!.~'L. Y {J.a J ..

cl~ . ~H n hung ~~y n§;"bi,.. ~~H1: gliu: Itl1. n:i~.r.l'i tin ,- U~l chinh ca u, Chut'i,~ ~s ehe ~h ~y ~acb 'c~n'L nhin t~'h~ n (.u¢~ ~6ng v~ l' hi n ftb~rlJ b~Jl '~l-1.&J' firl h1h.

C~,t~, Ctl tb~ th~y cluQ'i: J1 ~& m tin 'C: L\c. nsubi khoc b~~. cb '.1; nhl:ll. "il,OClJ "i,e: q1.1.yO:l d~b"h mll i .gu,{rl iy d~ l '-"S: ~h~t'C hj~n. TUl'l g LV nhu th~~ nh'Cmg Iij t.m:fH,nh :y C'CLfl~ co t h~ l'hilt hi i 'F 1 I'-a ;fl'I6ii;t tin £l111. can kh] iiig!.Wi t~. 11 ~1 in I VRC) l:O C quy~:t d rn.ll iIoolf quA kh.l:t: c ~a ca u.

Cl:1M-tg tra i '~r~ khfn'ig thlth h IlJI~tl ...... 6] jr ngbu ng-crDl kliliic cq th~ phil.~h:i ~n roil ru~m '~i n (Ua an h mi}t dkh d@ dang, nhung anh cam tMy· .... ~, tru:on_g d Of-Ill n61 dung ..

Ghang trai gihi lai:

.. C@'U c6 COn nh& 1 h ~hl.\ng ta da d8 .:~P' d~n h;'l i c~u h(~i kh6ng1' C~u d~'j bi~t d.:3n ('au h{)i tl~vc ti~n . t\l,c,l~ ,C'ilJ h6i 19 'td, B~.y gi(f~ 'L~~Lj 1,;"0 m'll~m ttm hlll1 v~ C~U! hOi l' t.1!} ht k116]'8'1 ,('~u hd,1 v.@ iI.r:MnJ~ b 11 thim CaU'11 :1;'J"g U-O 1 , rl "u,y~:~ dinh7

.. H'ol v{j, 'OM tb-'n, cb{u,.1. 1.t?

. F)(lng Ut~,! Vi c~ u h8.:1 U~4' Y Ue.n q uan el~l't :rt'hding nj@m tin Ct1lJ ~~u ~ do '~:l ~,~\t trung th1Jt', '~r.1!c "gILl';' v;' hi gHk l~.jtl r~LU,;

~ Ch lU1:g ta xem xe~ chau d~ 1 hm gi 't:L? - Ch~Lflg trai h(J.m VOl giQng c.a phftn canh gille,

Jl~ ~n.t6ng doill~ ,phi: cu&i ti1'l!:rOc thai dO clla, d:'rilngtrili:

~' Kl''L6ng p.ha i 1 h di:tmg ~'], xem xH c~ u, m~ lit dUnh c~u x~m :xH ban than (:~u. 'ret Ju~u 1b l'i~c

hin 1 ,':, "'1_.'" II :;:...... ~'kJ ,,:;; L 1 ~

nrun h~.:'!n.g \!~U nan ' nan se .llen Clito '(1ung t~,

'~1 rn th~y' k hOng thn£ i mal, tim,. Nhung tin ta d l.

\Ii~e ,[I~y' dt ,n) K'h cho {"0U 'l1it,~ld -

.. TOll Sf.I 0. '~.?

YES .:t.t NO

_!'Jhfm,!,'; glly.c.t d'jnb. tl1<lY .:u.";i 1:'I1I0~ ~l1g

, .

eO nlhung r,;jj~rn 'till l\AO, Ch ~!1g tr,i~i tI·~ n·6i~

,. u~,1 'khl Chtl,~ (0 c~;rm II,tIOnS l:\~ng mlnh ql,lyoiit dlo.b h~l1 h~t CJ~C v~n cl~ h'rrng c~f~h mo llljJm v~y.

:LV "r' '\; ubi ~Ctm a c~ .. ~ lCL Vi lrL.t'611S dohn :'th0:n ;),"~t:

- C~u 11\ nguui bi~t cuof vao sal i4~ m c U.t:t rnlnh f)6 Ht ;;.1i~u. r~\'~ tBt Kh i ·~h ~~I:l.'Ig til .l)-~~ t Cc1(;h nhht n.h@n ca ~~ qu }'~t d [nh cua minh trong q~ui khir ~l6f m{lt tinh uJ.n ['&lJ.] ti~nl chLmg ta 5·if!. n¢c hoi nhanh hon ~ a quyih (ijnh 'lB-t hon 11b:O~lg l.JJ:l , [~.toc . Ai d§t H(ng .n6i ('A:~ IIJ: "Nh L1ng n gu(r.i, nao di

, .

l.r,6ii, tlm t:r~'ng thoad mai nh5t thl se di duoc xa

h::: .:0, ::: J. "?

n i1'L; a.y n :u_

'Chi~n g tro t l~ ~oon:

~'Chi~t~]a d;j~\ m¢t flJh~\ hi'@n tri~t phlJ'Q'fbg DSng ;(!i! xun :l1tJ o d~,

U.m:.:-(j' t;1.Ji)i. to, C(;n Ingrid 'lhl n'llim cJtrL 'vlr! ~c)!. . 1 ,uy~n,:

- ell'u t'lo-h_n .tung· 'l'O'i d'~}i", ,T~,'Ll hh~ (;~c: ~' hrCJ"Ig khlln ngca n I'n.~ ch'L~ rug til pbfi t hi~n l' . . d~1,;1 kh6~~;e; ..::6 ~, m·m, em,"L ngue)i, d~ kh~Jn l·h~ fA, .:In:1 fig 111 h~n~ :LllJg~U~ nrLm nay; Ch u ~~fJ Itli'l ,r"L ... ~~""" ,chi " . ~U. bi~t .a~ I ',r:;' ii' . . ,'"~~ L ~ di~U

'fl:!5f!l'NO

flo 1ft 1:1 de t'Q 1. sae ben co \'~n 'thuCm~_ ~uyE'11!·

1 ':o...Ii. ~- ~ ..iii' 11.""'; ~ 61,'" •

t , am g1 ~ "if ~'LQ eec Ci,:UYI1:lIl 1..-' U l'!.l'l;!·U nil LJ ',;'1;1;;; m::ly ~

d~ ~im '~~ i nj, tlll,g nS'L'L)r~~I1. 'l~g.C; m ~ c6 dY~ '~,fl d il v6

Utili 'I ~ ['S q\.!1~l1;

Ii ';f,1 n k nb,'i''l ~hi :tis ~rfli b~ng, 'C~J'~ l'l.M'll d~y Y

rt~ro~~:

~ S~OI !bay gh'"c~u co. ~bt.i, fi~b1 Ut chl!,Lr:~n. th~ll"1·

~ _.i ..

lu~ ti.a)! ~bl da.nh cho I'lj,futg n gt.rOi rn6i b~.t d~ u

nhv t~u 1"ICi'a ·kt'LOng7 Cha~. m~ tao nrt6"h()~\ h:mSt:

- ';f" ~- -,~. ~-'II" !.:I: -;:;

c~.!ilI co ntH vO'i. '~a muc helt C~J:a. cau ra 1'['1;;:'11.1 dau

tro thitilh gian1J (lOc.oolll:; ty. va th©:m ch i lit v] ti"f

. ;"1 I .. ' ~ ....... ... .. • .. : i,; .. - .I'

Tong' g:L8in.l doc dl(:,:U l:='lflh vao f(lQt ~gl1.y nao d.o;

1·" '!L.'L,~ .') N~' 1 ~ !I. 1 .. 'L_~ t, ~ r.; - kh .~ . c ung sriongr - eu h~ ,(111 .!l.ik-i.y nno t!.if'lg/.. i n"l.~)t

.... i. T 6ng gk~m d&c' ru.@'u hanh (CEO) tll1-l nguOil d.@

'1 ;- _I!.._' ~ • ,'~., d ~ "" 1-.,,, Po. ~ _.

It)O lu."!.i.¢n"I. van 'iq ttl g!i:Un roc cong Lj'/. v.ng !d~ 8~

\:h5ng n6i l~.; !1:'~ i 111.u6n m.Ot. ].l._gu'Oi 'W~tU ro tucm,g, $1 S~rJ, pb~' 1l1!, ct~m C61'lg ty!' l(na ong ny .~~

'- . I ~ ., = ~ -!I"'" •• e.: ir.;i - ~ ,~,,{

t~ m k.lettl f~gU!,1J. co 'Llh'~g phtll'!n cu;i.lt can bnct,

~ f\Jhoo~ ·I~h~m. ch~t ':"1 ,~~v ~? " Ch~nf!' k£ri hl".!~

Q.[ I g ~ ~

tI!loi1V·,

·D ~

~ ~10t, 'EO ~h~i:'1.g It'!i,j,h l'fi t~/' h~ -i J!tl"n'l:u "'LPu

l'tgU'{)j, :r~!'Ii}' (.;0 d -, ';h~lnchjJ ph u hQP d~ ;1 all d L1('iI\~~ C~t"L~ vl ~c k~~O 1,:g?I',.

G1Y~itg tl'ai tl, ~,c rn~c:

... I' I

,..._" .... ~, ...... l'StIDi la l~. qUlilll. tilT!. t'hi~u . 1"0 tn.:'-:"'l!'l'\;n'H"",J;~':i. r-hirllli

~~ qllr~t o;.'I.!nh -th~)' d6i (I,J(:";': ::bn::: .

....:...

F,';;! n k • v&n ';:" ~ C'E'f'"

. - --'."- - jf,~ m9t . - .. ; ..... ' ~ ~.iii. ~hf.(h cho

"Il~ng h'~l: ,," _ ....

-! ~30.1 V_~I _ l:htf'ortg '~hl m ('it ~~gL n~ c~ :fl.hUJ;l~ '~ftiAr~1 ch ~ 't 'I:Ol S~· CO khiL n~ng d i.m r~1 I~ h'Crng quyc ~ , ~ j I:,h le l hO'1t_ dw;: b' ~t l~, [, hfr,I'S, n :tl!~i ttU!11J3 Ul\ttl c6 t~'yc S i.l\k v ~ t i t;i,r C' tt-,t.

• _ Q:I ~nL_ 'I~i' lA btl phflm c.h&t dn. ,hli khan ~

l~"']~]- .1' ;0 - ~

p in, a n, TL1I~g P hrl It( dult 11~O kl'i.ac ~ 7

~ r.aT''! k t nl U)'i~

... _1'trU[i~' thl~ Iii !=tM v~ ~~h[rng: .I.tg:ltb'i trung .thtJt s~ kh6ifi g tV' b.];eL d{Ji minih. V'~ hcan cD ilh ·h·1,'i.r-" tai

_ ..._ • ~'. .,.!J I.. .. 'r L ':;U'I

~9' .bU~~ ]Q.~~ 1)0 nhttng di~u nRrrn ra v.il. '~hn 'rr;ll

ban chat. cua v·An d@ iJt nhanh, . .

. ,.CUl1 d6'i .v~ .nhung ngtnJi 06 true ~iil(, h~ ~e -~t tin. vao trLJX:; ghic cua rninh v,a k'hong dua dAn'l.hustTI toan \'ao tnA.~ i~1f.Jl' eua , ••. o(ri;"'\i,' 'Il~h-'~ ~.:.~

_ .- , _. ~ ... , t:;!.L .... - .(~ IJU6""''-'~ _tI;, ac u.f::o

~l,;ro ra q~ly~t dj.nh. H(:} hi~ l' i.tn vao' en Inh I~n:lnh a hi'~~1 .I'ilng :k"tnl\ ~t{lU ct') thd thl tuong ho

C~:6i CW~~ _l~ kh~ ll&ll~,g Lri sV~, ;"'1~U J:n~t

nr~.n b 0 (16 1<l~~n~ e~ ~kh4.' n '1,\,' jh 6,. r~ n:~ h\1 c.~ thlJ d. n,g v' , hnh phit l1(l~ chl1.1h th~mh ~,LI" eu 1 .mh'ilh ~61'n hlly f!ilUQ':'L.t:On~ ty c:t\~ h,~' (1. n.g pl'"l.M tl'fi gl" ch 0 cl i~ u d 6,

ho :'i~ manl=l'; d'~n cho ta lQiJ :n.b.iJ~n gb..p lmi@n ]~~l'

-. ~l

hon Hl~,

C~~lI t.'I@; "ll'i~·l ~OO mirn' arM v ~ n6i I'~ il 11 m.n hl'r,n~: - ChID.U n6n8 lOi;t:g; mUf.~:n lliQc din 'ph~~n CflU h ci ·'iCii_g 'l t;r q'bl,tI •

. 'a nl1.6.m J~i ,cuiri [t> i~rt Eirank tho! Lhlltg VOF.i.8 VD nt1J.:.

= C@IU ha y ho:i. 'n:1.h,h r~[iJ.g; Kh! quyijt· dhdJ .I!llnt th~ nlY.1 muth co tltarlh th~t 'vu:! bltti thi~ ~'~:,I".fj.I.~$? Co fin y.1.0 tnle' gilat: <:u~ mlnh kh6ngl 'ttl:" ll~l] mlnh oCt;, ~UHg dang t'b lt~n nhifng k~'t q nil tot 11001 nfia kJu1:n.g?

CnMg trai kh6r1ig khili b§. t nga. AM tham nghi \1@. nhfrn(.l' di~u ·m:a .anh Q1\ c1u'Q'C nghe ~7z..

,lLJ. D . . :: ~ 1!-. I ...

'1"'1 han tllli.v minh se- cun phM suy nghl r.;7lt ru ueu

- 'I • - w:"

~ ,{ I:" I" !I.

ve dl!';:!u ,nay,

'V,I ttbW:l1F:f doan mim (;'~, v~ :n6i v&i fl n 1'1:,

~ 1''h!.1i, elf 'lr:n Unh th~n U\ nhu V~Ly ct:l. Cfm gla thl c!'it\im~~ t . d l~tl t.r~i v~ l~m (rn'i)j~g l'i~I~ l'l;J.C cu(h:: h~ T'II:~ U.'~.i"1'~ .'

Thanh th at

---- 'l

vdi chinh minh

X. trtm, hie rnol ngum drutg I'\g1'l1 dl~n, c~:o ng ~rtl ~ d,~ :9 th5y Angela Cu.vc,w .. co bc' ~ lnh , @P ng-L't'Ol l);rHx.]TI d:ailg cllrlg v-f;J dh~ CO, 6ng ~mto CU'V·f!![,'o,. rn~t tthlTI)l:1,g gill nih ti ~ng, n.~,5:! 118'h1 b~fl tun E;ubj.

Anh chao hal cha con vb n6i vb] co g~\i:

~. A~gc 1 a fit\ Y I Wi. 't-.h~:Dl thA y 00· kha nhibu .nguiri h~{)n,g cllu}'@Iil:di. r:u Iucn nli~ilg hoI tham .~, .v6 y n~u :kh6~1!g :phi,l-n ern (_'~1i.O toi 'bi.~ ~ Iy do.

G:~(~~ duX? '

F!'~ ", .:;..:

~[. ~:;:u CU'oVt VoN ng:

~ C6 .7 d, L,I,~ ch~l'lS' ·q'bl,~ h'ong dqt lh6m hi~m ~~J'l t Ali. m thnm g~ 11~ Ill. 1'0:1, J;1'1, rd:l' ~l ruji ~l JU 1 tho:t hk' d6 on;"! tla;ng g~l' mM ~6 vJln tl~ l:~C I'e,] , \t~:y l~, troog :tAl" eli n.~YI h9 c:6 hoi ern l~ c() d'ClI~~

,d~r\ :phUDl1g ph~ P ~a h~)t d ~ rH1Il1 ngn[i: l ·J.=h~.p.~ m~ SQ~) 'a~b ]l;}Y ~ttI'IJ.:~ am tU('f1 ~T fil h. ;

... I ••

'. h"~"', '.10""

~ Co 1I rJjl~ \\. V j~ ~huns pJrriJO'1"!,~ p 11ft p. ~1Q d~ ph m,it l1J;~y t.'ic d'~!,i~1:i ~ C~ g~i v!in :n 6'~ '~r~~] c~~,~m k11C\!l~ chi dong l"k6 'InO~ ~,~n. a(~ S.:iM q~jy~l'L:~ c ~. ~,rt. M ~Ila 'l\~~ I"I~ llg~: 'l 1 t~ Cbl~ ,t rn11~ ,rA t fI hi Qu

tn"fat g hQ'J." L h.~,c: n:Crll.

~ Th~ n.nm n goni, m g~p eh\tjr0" ~l If ~ y?

C6 g~) j, bt')· l'i] n.gubi 1 ott:

_ Anh IdlOn.g. d.n ph at bi~t a.a 11. Chuy~n en ~y In;~L

QLla l~ (.o g~i l:h6ng con cu·a.ng di-¢u hu~ ca.;) kh6 kh!1'll C1..l(~ rninh d:t. t{LO Sl! chu }T nhir t'1'u6): day nira. Hny gib..::6 l~~ thich di Hm. nhung ,d.i.J

tra.lcr! hun ..

Ch~n.g tra 1 thli.hl 11 h~n:

. . Anh hi~·~.}1 em U'L g'i 111i ern no-i g~p "tSC r6i,j.

Anh dum k€' d i~u nay '0;,;"6.i '@1 nllurl,g qu~ thvc l~

';:.' ';o,'.o'! dr

hl'i~l1 t{l i ~nh cun~ 00' mlj·t 00 van de b~ Uk tl:O n ..

corl@; vi~c C" ng rrh VI' treng C:1Q< s6n.g· ri ~l,\g. 'l~i:~ 1~ h v~n hu ~u,'b ]dlUl'", th& l~ m tw,"'N.'! ~~ l11'IJ(}Ll

d6 citi th I.~n t}1'i 1;" htnh.

l. . ~ CA. .. bh

.. ,..\1111 d~ rt l'iJ.',11 dOl til th~' - .. ~~ ~al Ii

~ H~ h~"I. em. 'Lta cher do.1 ,gAn m.Ot ~iim n t'l v d~ c6 th6 r.il)i r 4~ ~~ ii~y v(rl l:1,,'M j':! i (t6, NilrJl ~~~O~'i, fttQ~ ngw.1i ei'i'l"i g :1"I6i '!1m (!OJ::"~ nh ~r '~,hQ.

Ch ~ 118 l"r{.ti clu.m h I, ~ Li }I cb nun '~r¢'1 vnng ttmn 'h mll~ h:

• A1"ih, co (tjrU"i. cit}1 Jim ai ,tau 7 co. 'gili iitfit r~ VG nghi n,gb:

-_.. . ~

~ Th~'r the sao?

ChJt~ ', g e~:'] l bh~t ]a c6 ga i ~.1Jghl anh dzfti.g tr;,t' b i. kim boa vim. d'e cUAl minh, Anh th~r hoi kh6

dtju Anh lai hoi: .

- Sao en~ 11 U nght 'th~?

- ~m d5 kUng d~n day' .• A ngela tdr. ]qi • Chinh

:Q;I' th@~ ern rnl"l~~ n t.h~)" dng l}~ do khi~n. fJl:'1.~ IilJ 'II an . dl(n:"B t~~ g~.p n~c ·r6i li'r. b&J. -chung h~ th~'~g t~J

d:i!:t:1h 100 bAn ·th~n, ~

· he nam. ns:t1~: i ~6 (huy~n ,g~ 'x~y rio th8?

• T:rong .('hU.yt11 d' n.5m ng't rnvi l1S1c.rbi .1"i.6i "6\ ~'m. \'~ nh i tm dJiQu l~'~mf n ~ .' ~~ "15' Ul~t." rtV

lith", .... ,wt n .~. I!'J" " ., . .

.~", ~~I nl~, l,lIC t~U~I· v' '~~,r ~1~LHi."K th~'I ..

Ml'UIrI~ .nhu[lg kh ~ H f;~:l~'I}t .(t6 J.lIC d ~ u ,~h Y lrnl1 eho Ql.'I;rr ~i ~ll~J"n.·V~ ~~.'L1. ~hi nbb~6 ULC)l :L1Brnii: glU;p' de) l':L~n ""n C.l~g dArt lti~u j:';1 d ij 111"'\\" lllu~ll ~J~u.

I ' ..... y':'..,~

• J!L qh ~U, sao nrlIth.. ,I 'cru~

= Thft [-t:t fhl jl:p dQ'og nhflin~ (U@u m,m em elm b~ erma; kfOj,lS dO~ den gi!&~l \Fe. n6 ,gl~p kb, eho tlnrJ

~ "iI • <; 'I" • "'"1"l ~ s., 1 ),

r~j L n h r eu ~;~\on:Ei CUC)C SOi:"l\g :"'I ri rI,,';; :L~',y,; ,I, .L"I.\n: '1:-1,;': ~

b~l~ cLhdi~u gl ~tL'l,ng ~h1.Jt H~r. di~L'l :riL, '.'$\t til~tl' :Ill ~I:~ di~ ~~, tb~ ~~ti etta 'bm Htrm va ct1n ngw'Ji !d'iJ~tCI (01\ !"'~h1Jt tl'lln'· lfi t]lanh th~.t 'V(71 han than .. va eu &i d.tn.g "trung Hl !;a'C'i l.~ ~:h,n nh 'th~t VOl nguOi khk

Gil'; till eat ;(6 ,th~ k@t n6i c;1u\,)c I;~t (i~ 'l~( kh&i ni4.m n ~~y_ VOl [1~1~1 U. 'b~ 11 £, d~ch :I'~ h irt t.\~~~ 1:1 lhlfll'1.g· lh.i'l:'l ,1.$:i,tS:u em t'hl.}"C. 81;1' :nghl vi) 111m:., Roi sau ,0:6, em xem xet nh"ltng vi,~c elm$' ,;:<.a')t ra vei ;;:~nl:

Cu6i dtng em suy nghl th~u d~ov@ G~C lya chon cua minh v~ htong, trubc f.o.Oi 'I.li @~u 00 ~1:hL§ x,o,y ra "l~'u6t khi ("n:'! qu ye'l" dinh mt)t van dE!, 1Plnrortg pbhp n~y ,giiip em kh6n,g tu hu }'~:rr h6~t' bJ ~II 'fha'n, .hay' lua: ~l6i ItgxM khilt"

V,~, g-ilr l·bi m,()i. ~hir d~, h'() nell ti)t hun dihi 'Y'm ~1l'1.

R.bt co h,(H;l, n h,id!~l culti, l!):

~ l'h~ ,t OI'flYlg ~~S~~· I~ 1"1 l~n J 1\-1'~,li vi ~c hit :1' 1~ ~ll.

.... ii, .;I'I:)I}'_" 'Le.. t" F!;"', C...... '1,1"'" 1'''-1 .... L'!,~ U

t~(1 :1;'Iilii:'l I.lt1' ~L~11:'1,a; nm~ V~}I,.,.~ I • ',. U ,I, loll, ~I ~ 1'12

l"lhi~n a~r:1

Ve h~o l\lmg ,C~ii co lkh;~i"l (hnng lir.rlm, ,r:~XL1 thdy,vLLl J~y.

. - N~:m ~.\~O~i", mQi ng ltw ~~'Qll.S 'hlj~n kfn;i;y{"l'L k'ffidi em (l~l d Vtl.g ph&n C~h.l h()i ri~l"l.g tu ~l"O:tl,g; ~h.t~g ~lh~p IIIe6 ho~c: :K ~ UJjllR:1i; "h'i ,q~ly~t t!~t"'h nllU' I;h~ ll1iY,r lJ;;] nh cu t'li ~ nh U~ ~l v\ti l~i1n tl~it~l khfh11g1 Cd t~ nn vao l'l'lf.'i ~l~ e ("11Ft Il1lnh khA ~_g? v.tlt n~;u li;l~.nlt Cd x(nlg dti1,g llh~ n fi~,l'crng i{~ ~ quA loI;\t' ilID:Jtfl'i.u;a, kJtong?

~rJ'] '~)t,i h6i dO. e~t'!. ~u.i:lg ch~~ng :nghi ding ilnfr!f ~A"Ll h01 ]lJay t~ti, co thlgtup ern g-iM q uyb~ c[u:: de 1:6,~, nhUl1Ig :U1Ql li.gU"~r.i, v~~n ]tru~t tirih' k.huy(;'tt Miicl'f di~ CJJTl ch] din h'{}i. di hoi l~i. riilllm;g ca u ho~ db'l gJdng nhu: l.a hor t.hu{k lon.g v~y.,

Itf&in.g 11'.<1 t .n.glm ·:nghi "I:~~ 1rUlI'lXng c.-U@~.'! c6 g3:.i

~~~n~. ' -

c.;. :::,,~ A ~

- ~l~~! 'Cimg - co g§d. hep ~LJC c~u dl'UY~'ll ,_ mL/i

~~~, (1~n, bao 'liNt em Tti h3 u hat cb1.1 ~~g t.a ,dihJ

~~ . .

~~;Ymtin Sl-] th~,~ ~~, bil;n thAQ, n.h'!lr!;g ng lroi

lful 'f:lt~g thi t~rn 't:h~ y ti& v~ hQ Cit:! bJ 1 i'r~l cl6~1' nui&r. ~~o~c: b~n ~htm, q,uit nhi~1.1, Kh:i l'tQ' l:"'!'h~n ra

f~· d~,!3:Ll il~ t'hi d~ mu Cll''L.

- \ht~ ],~Q' lOfrt !!'i''flt l'"S:~(.' n:hi&~n Mm fl.ti? .. ~Ita~~g: b~>t"J b(l i.

"!':B:1 OTNO

'~'hM val b~n ·th~f1, hQ. euot ci!ngl '~hi nghe .chLnh h[~ l,6i TfIL ~'t'i~t:l r16r ~m Ia t I1.g·f.lC Ithi~i"I,·

. _ Co th,i ~'Q In U'~'l' ern ti".an'h 11 h-rl'n,~ ~~i lkvn Jll~

ho d a D'~' l'i'l~' i,

_ Rm cuns Ii~hl ·th&" D!lft.~gi " 1nl r~'t nhi~1.c1.

ng\rOi b~0[1e: (Jru'l'!Ij b~ 8~~ ~\l th~,~. C6 fhd e.h.M~ w cl"1.0 r~r'lgJ 'I:l~1"l d'i,Qng til cbc g,i.au ~V: Ch~tl·.l1m'~ tit ~e (:~;fll. n ... !y aft t.U~il. hen, hey h to l~ CU.L'i$

.' j:'i-, ~; t. • 'N .

th By u 'd)211 fl:'tt'L1 :CLUn..

~ N111..mg \r-en ni;.~1C ~ tht ditu d.61~1 kll0Dg 19t['L eho ch{tn ', g: til t~:m thlty y@n Htm ~Kllli d(ing. .kh6nS,'

_ 'TAt nh"cn 1a th~ ~ Co g5i.. tre g~t d.~l~ d&ng

~ ....

tl.rih'~ Tham c'hi~ khi chung ta che gUm, S\,l ti~~tt

ch.6ng ta Lit (~ng csm th:iy' b~ t an. hon.

~6i d~-n My thl: 'c~) ga i nhin t.M:n.g vao aJ.1h. v~ d~ t n'l,.~ t 'L~U hbi 'khi~n ~nl'IJ 'rho.i g~.~t t1u.1'ih:

C·I .. ~" .... m it"""'l'''' 181 VI m6t li' do na'o db, duooS

~ 1~.P~t ~ .. I· ~' ~.t'llil II ~.' ~'.) - -e ,}

nhlt anh (;Q.tl.~ d8l1't~ Aq 'fi~ th~'~~ d(h'L~ kh·ong?

• EtrI eh 1. -~1 om, ·dl"f!'n 'mOo tlioi 1 • '. ii~n,~ - ~,~,

w':r&)n~ r.:h~.

1.. t.U, '~ ~ • ~ A,,;. l'I'olIJl , .• : "1)1" ~ j • ~(J,~

• '8.1'11 rl'!."!l 'V!,JI ' ~n'l.\ ];,N.l1l1i1it - (~M'¥ Iii . ""'l!I! .... ".- • d;~'

tnr6'c O'll\ c{\t;g gl,btlS; r.U"IU- ~lnl''I. \,tt:ty. ~~~ khl €J,U ~,

. s, 1, .• 1, .... " l-~"" ''It:i

,r,!J £illi d~~o o/-m HlJ th~'lj ~ i~ 'Ilt)l ~~l·['IfL~'~~'.':; \1b

kh e.rt~ , u6n ngl~e '!~t (~ nao. N h~.'~ ,~~ 1dl L

. ','. ven b.~:~) thL .

..

.~~?c,.d6~ ern ~ C~l:U ~i.j'· nhu !~7nh dang h~. c~i g! ~,n. (tt:" d9,fi ~1 l~c !l~,O eung 3a.n $~ng' x Cl. lOn~ Jclii I b.~ ~,{l:ng C.h~·Hl,\, Nhung ~iCr l'hi. em J~j,h~ I~ i:hA.~ l~ng JiP~'l''1 iI.:l-l:l:' dli dtdtllg ~o Hll)t di~l] l.rn l::Ji in i, t1~'n~~ sq '11 al i .mb 'l htli. .

R~i 'D 11'6' .liQp~

~ N~~r,'" t1'11f.tc~ (lorn khang. 'hi.~u dijQ'C r~nU' IOL" ~ '-l~ ·t'h~!j. .-i. i.e ~ 1'" 1 1:7 Lllla~~ .. l. lih v;a nan h~.n. }~J. g1.~p id'l ~hi) mlnh

!1hlt.>t\.~~n tt~·; Em ngl:U Ut e.m ph~i ].~1'ii. then b6n pl~ nl~ lh6L

~ '~·'·.a ~~1.~ ~ thi c~~g ai lai hao hung lam Mung- dH~U vr tr'ldl:o.a1ii~Jll c~. Chung ta chi thich 11m (U~Ll ~-:h(tng ta mubn thbi, clung khhng'?

[) ~ ~

, ,- u ng t]l@l - C5 g.M tre (uAp lai - H.~i em bit

d~.n nghl l~.i nhi}ing rnong u6c th~\m kin CU"~~

D:uli'lh ~ -h 1 .,. '·'lof.' ...

< •. !~,: ¥:I;I, LL.I,.. .1,01.: Minh co muon t"~~ ~9 ban 00 V8!

!t~ ,d;1 nil bH~t ~:h:t'f.!C nhimg t.ii&u nay khQ~g?",

,~.hlh ClY ~~h~ tb~y h~t I1gurn dang bbn 1 U~~~I nhC'.m~; J),glKXIl.kl'l1lli: C~U1!~ ~h~"1'fll gili, vao ~~.u e]:rl,'I,Y~ft

~hor~ b'll'l tl''C ,thbl nh~n:

I

tl' . ~ Den1,B' I.~\ khOi]g J"h~U l(IC !"u 0 ch~ u CClt1J®1'

~Ql,l\ h~.' 'Il'l\L; M";' ~j,J'

14 '. 1j}o,IL '1/ 1,rll II i~,! I I'S Uv:,1 Li i~g bllLU(:i 11 ~111 t+1 ~llll ;('h i

r.J;go,l( 9it VOl n h~~L.I 1'.g~J(:d t i:"cm;g B~a dln h ...

ltn.gtll.:!, llh~ n x~t-

YiL':fIqrNO

the.nh 'th~~ vm, ban ~h5n ~hi mh'lh d~ d~f'lg thLl~lh . tb6t \Jut n~l'uui khac lUID,

, fiI

,. Nh'll'ng., , '~Ilm, each nho ltl~ 00 nh~n ,1 ~~~li chrqc d m'b1 IL\ R\! thM1 Nlri~ll WeI n\~~i th~r ,h.IDr.tg Yftlnr d~u 1~, ,IOn,

. ooi ven c:,t} thl c~ ch nhanh nh~ t d~ llh~ri thAy

L~_' th" • ,~j - • "! ,. ''r

::I\,f ,that La nhin ' ,'mg vac nmmg [10 'tmlng Ci a

mirth ~ t(~ ]a d~[~Ll klit6" g ,6 th~ nll'i,rrng co 101 m 'u6n '~i n 1 ~ c6 '~h~'l. C() fi n, th~ chl vl cho d.llg fit) ~e' Urm, cQ' c~l'm thiry thoai, ttl,ai 'if a ye~ tam, hon.

SLY ~o t LJ(m g baa giG CUI n,g dep d,c han fi~ lh~t, Chinh vi th~ nul. clumg ta de bi culm vao n6.

-' . 1

Nhnng mOt khi co nhin iliiing vao ~o tWYng '\!a

nhin vao nl~t dbi l~p' cda n6 .. co. nh@m Ilgay ra d cKJC S Lf th., L

Hiro g~,ai thich th&r.n,:

,_ Cimg' gi8nLg' nhu 'I,Ii~c C;;O-'fl, nguiri lnr6c day (Ui 't-[r:n;g' tit~ fhl~~l trth d~t (,)t"~Cl, t'hu hg ta ]41 ~lln~ ph~ng. T,ren lhll'(': la l'hl trtJl, dA~ hlnh ,-~'L;IJ' 'I.~at k8' n~' n-rl ttl .nghl' ~ eli rn; 1:1. Chn d,u {!h~m" til d: l1g11iT ft6 h...Ul,i;1 ~,[ ~nM ~hi e ll'~ kh6ng lh~ 't t\o' i~tl ~6 t{r hili h c~ U ::'fiUlS hluh ph~l'~ ~tUQ'C.

- C6 n~b H h ,. d~~~ ~1:':iiLl, n61. • 'V' L~~:C UL' :V:~;Q i.~ tt1'{1ns ~B:ll~ tllQ k]- i~J:t ~.hijJ .r~o tmmg 'tlw h f\'1.

th3't .., Va ti1~ voo d t~'u ,ao t1t6n ': diln ~

~ .. !

C:ho "Q 'V

Nhdng I]U}~t ""'!nh thay d6i Cllqc s\'ln,l!!

'.

nj~" 1 h :1 ;,.. I)", . .

~ ......... ,j, ~l [1 ur ieu f'j,:! t~l:~ ce r C ~hng tral kc~ 1 n~n ~

" v.~y thl dl'&t~ .r.:Jin 'ban, ~1~ ";;'0 '~h~ quy4~ d~Jil1 ,m~~ (!{~(.':h stmg su 6t hon :I~' mil,' kI ,phU fllMIl V'~j~() ril' th0,~: v1!i th~nh j;h~'~ v6J b~ln t~:rt~t'l.

~I~d - gw'ri cl~l;L mil 11 c~ Yl~t ~ khL\i~ v~ !n.v

" ~

tan duong, Con Co b~ AnC-el ~ 'tlt"utri tn en nul t,

91'rln~ b:~ i. hoi b6i. rd i .. N h'tffig rOi ~1111 ~ lnt III t:ltID1, v:a ti~p t\ic

~ ~.hi'tu cia tlL:t'Qt: l"'i.gh.e nl.;t"(1ng dual" :n61 !'~ng Ctl~ ~l Cl]r@l dp:lh kh6ng .~5ng !:ItlAl d:,@tI do ch(m,f:; l,a t6 ao tu-Ong. Chau p.hAi thfm nh~,~~ Ja khi xern I~ - "c~l.C (PJ}'~'t (ijnIl kem coi cua minh, chau da nhi.~'u IAn'~ lLra dGi .. 1:'I'lJ.y@n rl0~,C minh,

N"h.ting 1.1111 thb 1'1.<.10 d@ co th~,!th~n r~ cfuq.c ao. lJ:IDng.:~U!t't n;l'nh? _ Chiing th~.c m~c,

l[lj.s r- i.d tr it 1 rn :

~ $~u eh~u khong tll'~r ho,t 'Ilb.l"nl,g I!g'l~ thfl n

-ctim ~"I'i nh &y? "

M G~ 1.,11'1,1 Olll1g'],o 1"J~l:rm ngOtU han sier e~ltlg d~' tU;'JU"i'l1 .5li 1 ~ m btn, IlgUO' tron ~ (u(x: Cb It1~ I::r~ ~ tJllXQ, I~ '61~,

~ Nh,Cm~ n~~'rO'l ']l.lnn~ ltlnt d@n ~h~u.

. Chinn X',~.r:I, • l~~i ll"l..srld t~ . Nlim n~oM~ ~n..:l o;.;l"L1.1Y~1l aL cl'J. v~ ~'1 hn v h tfl.m S·LJ.' 'if en m~~. i' gmrl \I ~ l'~C rAt CtL1 l:nll11h i T~l,t cik h Q .. d \l. l:Jl~i n gum ]:'Ioi lin, t c&~.;h~ 111 \1i1,g Cf'~iJ ~hl C~t~ (6 'ling ll\~t ;S,L1 t1'1~.t 1<J1 i l'lh.~ 1"1, t'\ .~, d~ t hcty 0.6'1,

Dft that;· ~h[)ti.g il'.J hi h&o 111't{! 'IYI.ubn bJ..&l·

.I . ~

s~ th~t d6 lb, gt n lLun~ !F'mfi k l~j muun th~

tJ~,ach l:,:hang.: '

~. r~wo c~u thi c5!i gl khi~t'I con ngu:&i t~ (:u khu khrr bAnl ri~t vao ~o tuOrt g c~1:1 minh"

Cha ng tral du{'tn ~

,

~ "C~\i tOi'i ella chinh mjnh ,ch5u_g-?

Mol ngLItn d~ll in) ·l~ng.

l~b;i dOt. nlti.ih.l. 'h~ng trai 'elM In{ft ~~O,ch tbkh d1l1J..

At"h v~; nh\\nli,"",~ phun's cadi. r.un hQ, KWh{'l·im l~~~

. ~

kht\f!~ r~~ gi, tUt ·la. h~ d!lng 'l~ cc h¢L eho ~7Ird'" n~~I1r'1

ngbI, ~fhU' hi.&.. r.'l! chang '~rat n6.~ dirt khoo~;

~ eM n~~ e . t6l q u~. C!lO lam ch L1n~, tn . ·(r b~~ 11":[

• ~ b ... {, 110 !to

J'I(,l~ v ~~O 4' n 'L Vtrl."~,.

• 1',6l' 'I~.m' • 'rl,'1i} rk irIbi - lOu, bl~~ r'~i"lg d'linl1 I'eal 't~ri ch~ l<,hLJ,i'~ 'is'rr l:h~'L ~b.t C~L;I :il~' ai:l'l'\·~ 1"1 ~

d 6 nhln i'a S'V 'th~\'f~

. 'hl:ri: gj~.t bl~ coo Wi foang .rtt~H :b~.'Lli Y il b@d

L'd~~!.m!~i.J.1' 'khflC.

,. I

. Tat fh6il nhl.tng c{i;u lam the nao d@ hi'~~ 1.tl,hlJ

nlabj '~;t'I, nbi, ehe c{h'~ Ja d{H'I .. ~7

_ :1 n,1i,t Ill-~n~. chflu f;.~ 1~[1r.~ n~b_{j! hu nli,'~~ Ct~;r::h ~li~'[~, th~ n h. !'i~p tbC2~lt cld,h,l ::Ill!. ng[1'I11 'i"I£!; hi ~CIfI"l diau hQ m,i 06 Ki6:n~ \'·Yi tll"IJn ~1 minh rhghi kMil~ ~ 11: cub' CWlg' ch au t>~ >:." m xc L~ H~u ~trT ~ rig ~u6t 'Y'~ 'ld,acl1L qU~'i' cW.:') hQ c6 ~mlLp chau rt:b.ht [, ~;tJ'~11~ l khfl ng .

!Fro n~ ':g{i:t dJu~

- Na·u. c.}u.l~un du~ nhu th~ thl sc dt t,6,t d~v,

..

IYlu.~:1I 1.'0 Iiii.lg hen mia, chitn.g trill d'~ I'IgI"l~,:

- :fVIQi ng'l,.njij co th~ k;k. cho chan nghe mOt vi . au lh.rQ):; khol"'1.g ~?

• Q~u tl1LJ6n l,1g1~e 'ii~m, du 'vb ngw}.i· ;.\131 hay HCI',rO;i .~\ 1.!1. r1I?'o? = Inzrid hoi,

~. .ry

.. N~l.ID'i· 'boly d~ ~, .,

~ £hJ.\1I: fei, co m.OI: ff1lh~ ~a,n :.;:u~.~ U'l-RY photoC'Q'P"thu~e ~o~,i, h~I'.S cllu (·fNI.;1 tn tung s~\i1I XU6'lr :0 nh 'lTI,~ •. hi~".mtr;: pho to Nit :nh~t. C~k bnS d:ul Cf ~~ .. , n\-t ~11 hila v~ ~nn 'phfLrn ell., mlnh i Th~ ~~~ 'I~CH"Lij lui&u nliml lw '":{~ cl i nh nlnh 1'; ng: h i{i.p 1;111 Idt6:r1g co 11itll~ s~~ r:'IJ x u ~ ~ 1,' &0 d) 'l'!.,J ,'t~,r::h

l3~a~ phAn ~i~~. he, H ~ dtu:mg 1111 u d~lg ns L \ ~r~ ( " i!~'i:'i. ,th :ili,g tmri.g Wii thi phhl. C,U'.1 b'Q

1 .. ,· t~ ~ '1' ~

17~, JILl ~t1? ... ~l,; .

Vi· rdng .gikln'1 d~~e (tI.~·\l blInh kh&rt .n-gOiln c'~~ C~lfl.~ .:r d~ d:~~ tl'J}'l1 t tim t.~ l'1~uY~r:\ :rU,lll. O,I:I.g S'l,no dID cac kr su ,;:Ui'I rnlnh ClUlg kl@m tl"\ \I~ l!J s~l"lh vm ct1c lo~i may photo ('1.1Lll d,Om. U1;'Li UQ 11,,1'1J\t' hi~l" l:m, 1:'~ ~t6i ,thu ,c~nh rranh ""~I~ he .!d'

,r ~. ~14

!!itn xult "a N'lQ,I,'S. ~'bieC' ],~f:lY~'6 cl ~,~ lliQl:'lS ca~]i

hO'lLt J'ful gmb" th,.tmh If I'l@ li.Ol1",

= V~y Ong t}· do Q:~. J.~:m. g W

.. Klli nh.~n rn g.l,~ 'rn~'t :nay·j. hQ b~t d'51u .t-~.p l rUl1Ig

... n'~ , ,.,~ ,~. 1 h!' . ~ .

v~t) Ilig.·Hi£fi Clru. ell ~ hen ~j, san p tl.Di.i. Cued cUrt£r '

n6 hrc cua ho da du'Q\: d@n bu xUrng ditng_ .

- AI C:'hau rU1J6' ra :f6i. C6ng ty dG c1.a ru:ng dw:~ 'l1han Gia'i thu6ng Ba ldrige danh ('ho 5iem p~'I;~l ±fa nhhl dling' Jdloog {i.?

D ~ tl il'..l So 1 ~ " 'i:;<' l' :;.

_·tU"Ig . 'l~ - Dg:rH,~ tra en • va cneu QL1L'1n

trr,mg!h.un lil ~Jt'I. pru\n,. C'ua lW ,W. ban chav va he;, gUtnh 'h~i du:(~f. th j. phi1lJ. C6ng ty Il:'& ~1J@~ VUllg menhhon, con nl:laln viffi thl di.ro.lhjy y6n tam hon y~ {;,ong vj~c vii ~h ~ oo~:p , u a minh,

Ch~ u !,h~:y tt~j~1- H)tx' thach c L~ I), c..hirt18 ~~, Ib! tim 1'(;1 ~:IJ' tho II:. MI9t kh3 ch"lfI.,g 'ta L~Ui 'l"(Ir!. ftl ft.'!J' 'th~~1 chl'mg ,t~ !'Ie d~ d,~~ ~~m 1'1'1.16:118 S'I ~li (;jI.:~ya't' bon.

.. !~y,.gmq uH,:t.i ngL:IDi ,6 the k,@' coo ehau nS'h~

mot 'If d~~ 1jl~ euCre fl6ng h ffi ~'fj£.' :n,,~.~y 'l!.'~ kh6ng?

A' ;-; 11--6" A 11'" 'I'l..' ~,

II,Jl'1i S~, Il~C! ~'L1Veli:'(!1 ~., C1.1a,· I'Igo~illI tra :01 f,I rlJft:

• :e1.1c;rc thui. Nh\'ITI.""·O Ihe C U 9' khong ~hJch

thuylnl .11: y l~IX', Vl flIi) f'I.81 v~ J\S LrtYIlYty ~{~C 'c~u" TrotJi.g Ith~op' ni $n .sO, I:[t l'lld,~u a\B li'C]i lvly' dml tM'y llilC q LJ ~m '1/& (Hot ' 'Iltt1c hcj. '\I'~ ch .... I'11, hQ v'a v~ n~11. '1::11''t 00 ctJo, 110 \'51 d~ 'trit gUt cho c~:h:lm gr~~~

). \1' A·i· 1-' d~-- -]~ - -!-,!!, ,::.. ,'~ ~ '1..,1. ~ -, _.~;

~iaU ·0 cto, :1~ aen an 50;) u ~t(i cac W110Elill. n~ vn

,ptt~l :b~n di fLhi~\t tal, ~;3.n cit gi~ trh No cMl1g khat: gi 'lJi~c chUng fa d(~t nl'ta tjJ gi U' cho mirth (1'1:rem Jim v2i,v,

........ y- ,_.

- :rrooc kill ngum 1\1 f~ kip 1lJh~ n ra di@n nay - ong Cttvem'o H~:p:tl,i'::: - thl. ho cia .ban cong ty vi. b~t· d'Qng ~a:n cho flJlf@l:E nguUi nuil'C ngoo ~ khAc, 'ci.t6·' {!Ull,g_,. ho cHi d~ miJi ph_lin I6n hd s.8n cua

minh an ta.y n~ui1i. kh.iH.:.

f:'"'1" :\_. • 'n .1 "

~~n~I,I'~g t:rm Il~'~c mA.c:

~ L~ln aao m~ :r'I.gL:rbi ta l~i. co thd ] 0 c 'ill ~ n th\rc' ~~er.l 1u,,('mg vii\~ tv. h(ji lUlU th ~ co'-h6?

(3hutl,8' 'ik'lldlQnl ~h,~ ng5:i chb 11Mc liha, 11~lil1 d'\\!JO .:-.

C~·lia c1Mi~~"n,g tail d'!.~.

I

.. ' 'V it thlii gi.ru'l cCtug]~ m,¢~ yi'll ~, lhe3,t ch6t - ~rllnk k~~ 1u4\1,.

[)W'L,g l'h .. O, 'Vjec dt:mg hi ~Tl y~~ dlnh khi n&o clj ng Ll,' all lr-£.1I:1,g nhu vi,,-c ;oh.'~n~ t. q'wy~t drill mi' g~, Nh~t la _tr(mg tho] d:@i:1 !lSf~)" i'iEl.y r 't5t <.:a C'Hl~ ng: t<1i d~~ (fut p.h.ll' goa quy,§t ,dl'j:nh t6t hen v~ nhrralJll· 110:1:1.,

I t

~6 ifi '116 noi;

- Khi chUng ta sOng '~ong ao It:amg .. 'c],TUl"lg~"

... • t, ~ I... ,~ , .;t,,:":: ~. d;; ~

cung glong iUIU con '~;~i (,oeu vUI,",~Hl tr-ong C.lIt

vay. G.hLmg toll h~ r~ng. (fti cAn. nh jm .rnAll~i. knonS'rurln y.s 0 Sll t~~ iht 'StT th~t se ngay lij:p, hW,' hilt, t]l~t!

Elf ... :~, ~ ~ ! • A '] :.: , "'. < ..

JC {J.i;,,;I, c:,() ga~ tre ~ :~el,l,j;J tly truJ1g tllJn ao ,IT!,~nll

roil m9'~ rnAtih gi~,y nho \,t~1 d,1,;rg eho ~:hiU-lg Iln1,l:

_~ Nti In ngo~.1 r em OJ.l\jC ,m-,,~ ngutA chi cho dib'll! i:\ay 'V ~ nJ~b tb if ~1'll nho b 11 lWt: l'''~Y I'n~' i!

ChRfliS t]'~l d:,~ f11'L,J'S' 'I,obl'g chfr ~:h,~ gill tmrl. Ai:Ry:

YES 01:' NO.

G}lflni tr~d. tra h~i l'n~ II h gi.~y cho Angela rEli eIJ60 ·s6-eL\~ Jt,'inh 1"4;1, gh] 'I~'i, C~ng h~(: ~1\h. ~Ifl dulc':r{\ v,lIi trt) ciill, plu,rong r-h6p I"C(,

~n6Ji1\S'1 l' £by. ~i. 'b,qe iI1l!t ~61 hQC .o! L;i'\jC 40 • h thn 'l'llI! S\f th:_~:t v~ b.b'il (h,m~: C1Jl~ S,'~! v1.~c,

M6~ flgubi f!o.l~8 cl!o~I1.', l{!n ti~l'\~;

Clhl HoJ Ina dtung M 1'11111. tIJ'V'Ju, rnma" lh dtl.cu,~ ,c:hiltli:g t~ t;'u,6c ,tl"rt1C t~ ella !ii,\! vijc

)i! - OJ - ~ -

"~h~ Il~O? Cl'lLh\;j til dang t1.6i di~n. h~y' t:nQ)'

.nM

fr~ ok ti~ t~c~

Qh~ug: u'ai len ut-n.g.~

_ <:6 )F tu.&ng l'lhu '~he fI,~y. trong etdm ~~JCh CO~ BUI;'!~m:lJl'$t(;iir F~d~~u': ",I~,Ilr1:h. l"b~t 'v6i b~,ll. thftl:l Ih In~t ~Ql~ t6 kbOng thO th~~'!.t d~ t1i 'M '~hhnh c6ngt

.Ktrl m:!l6i '~~li. i'iy t 'iI, n h, d'~tt l'lg111 a~~1 ~ an

th~,rt 11'lb'l.h. L~i c6 ~rt¢l bM, hQc n~6i ci,iiI, phQi bl~\t ' , ' . Cl6 18, p:h~d tim h16'i.>i ~11,I" ~h01 t

v,~ hlu~h d't?t.18 , Tnrae 'l~YI hl~'ro khi m10 4'nh Hun tll:\ '

1'1

MQt Ilgtibi rtgLmg C!U¢C n6'j cll1.tYl1n. , 'L\' 'I'I~~I d 16Jlg 'lr~'l b~'~ ~Ilu di trl'l,~ nh Crn~ dl u l,o~ ~'~: ~'!l~ .r\t'hl co ~h~ ghl i hM t~l'l.1, Ft s~r. ~:t~;t C:U{I v~r' dJ!. V~ n !'lJ\ I\gh'i.t ~r 1m ,'i ".l'ti g~p ~h 0' 'I 'y -an d~ gil EiJnh cClrtg ~G ·,t,~ hoi. mlnh tt!\W g COti hot tty; a"t~c

p'L .. § .... -" ~- ", bh&. 'Pi" ~ "F' - I #J" ... ::.. 10' .. "" - ,t.:~.. -!. n'''' t ,_ ,

.... ,1. ian ~ ~110' 'J;.. ~ .ma !1l.,:r V] \0',' i:I~ '~~, ..... ne: j, So:. "~ ,0 ,IU):l;~;

MO:i ~;S'U'bi tlanh e~1 hu~i ~ng ~htLi BAy cOn l~i d@ di d;:t,(jo v~_ rLg:Ul1 canh rt(il n.U'tg', Rj~ng thbfilg trill tn1~ dim, th~y Hhn, tl'<;rng riH dloai.':mrul, anl; ng6l 'mOt rninh on. lo?i nhling b~ti hQC: d...l. qua.

YES or::'JD

Than h th,.t v6i ban thin it Tln vao' do tu'dng se khl,!n ell 0 b9n cd nf.uini' quy!t <ftnh ·sai 'am'. fJl co dU'{fC I1'h ung quyt$t 4lnh san'g su,6~ bQ.11 phd; ble't nhen ra sv th(it.

• C:ang sam nh Qn ra 51/. tl1 94 b~n can g sam co. quye~t .djnh cf~n,g dan. Va d€ to. th e nhCn ra s,!/ th{lt~ fJdy' . th dt Sl,j" 'tim kiem no.

• f)~ tim ro Sl/ tfl.¢!, bpn hay biet nhin thong vao nhQng 00 tu6ng cUo. mjnh~' 51! th(it. chinh J6 5V' dtJi ',19P aiD 00 tutmg.

.. Chung tel ai cung nhgn ra' khuye't dl,~:m ~c~a ngu:01/<hdc de d'ang hO'fi nhCn to nh u'ng khl'e'm khuy€t ,~a

ban til tin. Ch'inh vi th( .h oy Cit) gdl1f. qLU!.n r1i cdl 't61 cu a m'lnh va th UOng ~uy;dM', boJ * '~f~'n ,t;ua' nhang nguol tl~

~ '.f. - I') J~ "Jl' u ..... ',.;o,A

.. ~n lIt')'g r. r;le~ .. ~Qn ~:v

"II' .;t (". b"h '

the tu: ra QU(YC naOMg' ..... QIJtC' quy

., h c, l.

gia ,~O min, .,'

hung'dhiu ban .-:an tilihoi: ipn co blOt h9' h61 tit nh ung sal/am trOll,' qu.Q khet hay khang? B~n c6 y flute ouqc nhang' ,g/. dang thee oS!!, di~n fa. xung qU(Jnh minh hay kJuJng?

Va c6 nhang gl (fang di~n ra ben tf.'OQg chinh ban rhan b(1n?- !1gn CD ilttm nhtn ·thdng voo S~l 'th(it hay khung?

H,i,v de triLi tlm ban tra

~ ~

I '" iii h-'" .... h ~ Ii ..

01 n lung cau __ 01' nay:

Kh; quy~t dinh~ bQ.n cd thanh th(lt wn ban thdn kh dng? 8(111 co tin 'vao tr~t I/dc eua ,m/nil khdng? V a #~u ~ t'n fa se nhen nhung k¥t qua

• :'. I I II ~ .

'Y~or. NO

- Ii I

Tin vao true giac

'_ - . - - -~ '.~ .~

cua ban than

V ~'l'O bw .ttn'trlJ'ill chang lrai It)i c6 :il'l.6t C~j.~ nc)i d-~'l,;lv~n kh~J tlnl vt,. V'01lnJ$t U~i:J'i:'th. ·v'iet1. kl1Ar. trong d:oirn_; an h Peter Golden, Tuy ((li'l. ~'hj tr~ Mung Pe;'ber Iai lli,'1l1¢t nha. x5y dl_mg ch len l~~ Llufuu~' cao rAt Uri ba, Qua V€ ng-ohl chlmg cll~J>(

"1. Q ":; . " ]. l~

va trim liM ai cungrc6 '~he dOillll'd.lrgt annta

In¢-t ~n,gt.~ ~~'lJ, ,s~c. Kh j, 'nh!n th~~y t'ha1~g tr~;~

-d-i1ng ti~n '1(:, phfa n\~nh~ Peter no mOt uu CL:rcrt1

-"'h"ao d6n;

1,..;- _ _ _ _

'" c:~.i( c~u c(lng nhu In-tJi .n~u{Pi (j d41y .. UUl'':'

. , , It". , , '1..1 - - . 'et

gi~ (hLly~n cl.i l1~Y ~.C! kh~n" ph~. v~}Llnmglq1JY'

dlnl'!. CUfi b~n th~f~. C~~\ ,r.'tr d(m,g ~*,n 8'1 'Jo ,chw

V{lY?

_ R,~i,1 nlh1h t1£1I1~' !ii'Li d~'l"Ig I.' ), VA mi1"!h ~~ 'Pial

QI ~ ~ • ol!'~1

qu~'L ,ca u lloi ~~ n'h cllo [Y' 'l ~r v&.. pb~~ n diLu cu ~ "'~

hoi dl~n';h ~_ho bin '~hm-n.

bti "~P$,m_;~ ~ cl:i:o:t.r Pete~ 19"i Mi ~l'l.h:

'.- lt1j'i!g

~-Y no c6 t~ d'Jng gi V01" (~U .l~,:bi).['Qg'?

Cb~\],~S -t m.u ~:.i~n ligbi vQ :[l!hi'il'lS (],I:tyet" clf~~h e~'~l rr,l~~l~"'~ ,t;j, m r.i~J;; C-itilJ a nh v 00 nh Dng ;qlt>,~t d'i n h '6. Pei~l,' kl:'uyet1 &1,h:

.. C6 -h,j! C'~u ~~ hl~u tttYQ'C c~m &:iit·c C'l.'lJi mhJl hOD kh'l, hlolt ho:' b~n. thll f1J r,~bfig Jf}'v:ri n \ ·c:ful'l. thj~ y

d.i .1. ')..it h .~~~.'l.. ~ -_ '-,.,

Ij<I Le., :1'~<JiO ,~'C' C.u,C , minn t]u) dt al1ID v.a n L1~'? ",

"Cr1~ I:'ij '~I!'(:i i mua lUi1g Il,glll n hn~u (1,@1l. kh I OJ .[~'Iih llla <Peter v'ua (1~._ ~p ct~, Minh I1g1ii. gi. v~ d,c:b,siJ.ly,l1gh'i V.1 quy·~,t d~1:1h cua mirth 'I~i? Va ciL dnbCtng q.uyk-t dlnh rna min1:rd'~, thuc h~.~1.l J"Il1a? Cim gi~C' nlur t~, nao .nhi? Cl. ... an_g trai khong i'ihoi 'pnan van n@n anh ho[ I~)i Peter:

- ¥ ~u la sao? Canl gi~c cua mfltlil v~ c..9 c h

-Su' t:'!g~' 'j,;;'a q ny@t dtnh cua minh a 7 Cam giac

000 ~lW nan "h(lt

't~ ~c ]phli :quy~~ :djJ:lh Jh~~ ~11~l g! do ... (~U '~'n-l thay fa £lao? 'l3h, h thi.n,? :L() l5 rig? T~,l tin liay khunK, bli1 pnii U~m gt? M ~~ :moi }lay 'I' • t h~o hung?

7f1ron b'~"~J trju~trhOlI"~C11 khi, ''''1/' hl'n'h thn miH t~i~c,gi d6 ma c$1J 1~1 l'hAy kl\61\B ,6,j''i, thl c_lu~m Ih d~1:1 1:1l~~u hao c~u j'hm.i di t'im, m¢-l' gfM q ny@t khtH'; tOt llml ht~~S Cit lii~n 191'1.

t~'ff 'lh}!. 1'" ~ .. l~" -Il!

'J ul~ "~! V~,1l[il T.Lt,Ll'l .

Y!ESor NO

c§,ti? ~Ht n hl,J th~ cling d'1.ua dl1~ ~'u ell'll ph fii, 'hJ' 'h6l r-k'~f; H~u 'co (;~d'b giM quy~t nno S;h'ip cQ.~~, Co du~ :;'~, '~lrul 1 ~t'I.J~ t1'L)'fLg t,~~ m :h,iVn 11 Ily 1<11 &'t"l.g?

,. iVllith 'kh61l~ di~"~ 1& mmh hi'u kluii ni~i'!i' Id t];~ gi~, en ,~'~'1.M :k~ (lin citi khui rLi~m !"th,h

1~ Il~t kia.

_ ThOI) ,ell' b~,t tUti 'v6i Ii cc\ m nh~Ji 'h'¥~ t;rn,e/! tr L1'6t; d5. R~j qu~ do 'CaUl "~~ !1jall. d:uQ'c rid gQ1 1~

/'tilFhll h}t1E(·

Cam ,~, tn;t'C giac eM mili ngui:ri dll T nh II nrn.:a.lg' b@.... thU'c nAn'\. 'SIlU tfong 'k~~n'l thlN:, ol?i ho, No dUQC x.~y d'!.I.1g dua y~o nhfmg. klnh t~gl'li~l '"a nhan. QtTt1h:rto se len ti~ng n~ad'l b~o dl~u nb 0 la dlmg viri C~Ut ~l~ nao <c?,Ll, ch~p f11b.lin diJ[,.l'C. dieu n ClD kh611g. N 6 cUJlg ctifu "ktrl~n

~,. - .. ~-:ll::a, _,

cil each cM,!'l nh~~l cu~, c~u trY(YC m Qt '0;,' ;lfll. a~ nU(I ..

~ Thco .~~ u thi 'lh~ Il~0 l~ H19t cinu t'I h.~n tt'll'C

gL~C ~ung? . .

• 1<1"1 I, e:ijll phil. d i d~n :tnOl q1.\Y~~· dtn11t CIJ ~M :1flO dOl Ch~~L"g 1;~ n vOi ,!uY.~L dit.h c{tu, ' h:J:I;'~ (~ bily S,lar. thl c:0J,~ ·elm thA)i n hu tb~ n~L 1 C~i.I. ~,

- ~ .... ~ .iILI"' 1- -d6- kh~ng~

C~'I'i'I. 'tW~y .. ~m-liE tMll"l~ vlri q uyl!t ~~ ill "1 "- -,

HiW' i~ h~t)af\ 'tt:km t'h~'Y y~Cl l::Un? Y ehl cu. L t:~iA1 J

t'i11;&i\ lt8 l'~ t'h~ !1~1\. clio ~b~ll"S .el~n.1L~ ~~~~~~:~~~l\

t~u lfl uenl b6 quao.i 110' q I"Lrl rn.~l~ bJJ

f.~·~i, th~,!C I~I "n {P.lly~,~ djlf!.h do?' V~ eM c:itm ~;ltH.: (t'6 L'l,6J. clio (:~ L I di~~'! M;~ '1,"'3 k~'l q LI:~ m rl] c~u c6 th~ d~,t d ~J'Qt' nl~ll lh IIC h ~~n t~'L1Y~~ d.h'l:h d6?

- Cl,a, rntoJ\ ,~\r l·~],Lg l:I'vt' i ac c~t - n1~n h v& rU1'I:'ULg·.khf£l C~'il"i_h d6 k:hfmg l.fJ~ ljm. d<a~~, ~:rht\t l~ t[o:rt~ vi ~c d £/ rl'O{U1. lnruc k ~ t qL:i.' (~L:I,. S.~T vifc (113: f}lmh djj~.n thua,

~ Nh i:~U 1 u~, khil n{t,:n_g cut! r' ~ UI tbt hon th~ nhi~ u tlliy ~~i.u] Chi ~6 (ii~1.~ ~ U. citLta 'I:i.'h~n ra l1u t}jj~i., V~ thk, c~ U ,rilC':l~ ch {l y d@n vi.~[ :phill 'trh~.n,

'"W rnmg dim Ilh~n q~B tiLfC gi~c Clt.i:.l rnlnh. R~~ :tlfru h:-h, ctJIY. Luc c1~u thi hoi nlS:~ thM, gian d~ ren hly,~n. n11ll.tng VB san thi c~:u se khong cion

thfty Ia.phi cong d~lJ._ , .

,. NJ1w1.g b~ng each nao co' chir?

. .._ ~ij,U 96 1;h@ D~it diu b~ng ''i,l i~c nhin ]~ti IlIln.1:ng ~lIly~~ Ctfnh t:roog 'ql!a kh.(r C:UfL mTrth .~ Petel' clu-a l'~ y kl~n ~ C:~u ('6 n:h6 dm g:E5!c cu~ l~ u nh u th~ ~ y'~1 ~Jl1lng quY"~'t dinh t1' khong? Rc:i ~j'lit ,,~~" lln ~~'hl~ fhO n5n SI) u hi, C~l 1 ·th~TC hMn d U'Q'C .n111l'ng H y& d'~nh d,6?

I 'gtlic d,8 h In11 ch,ulIg cong nh1.Ji' cl \.t do~n tn,r(rc ~t:

II . ~ l,.!\o

qua CIi.J~~ S,\:1' Vl'tC.

G'~~, 8,6'r n hill co ij~ n ]",ao do cau Cj~ m '~h~y 111, mJnl, d~ 1~g ~h li &:h I.u d..,J'!,g vm Cltjl~t dllih CU, I lmm:1!. ,th 'k~t C'IJ ~ C a q,l'uy,e.t d1w1. ~~6 nhlr tb~ n.lt~)1 C6 ,~,6.t liL Y kh6n~1

- 'rhuiJ.i.l~ "thl chal'i.~ rrt~Y t,b~ d~p .. Ch.r1l1~ i,itl' V,xil, b'a 1M vu~ nhcr l~j m1Jhfmg l~ 111 nlur th~. -

, I; ;.., - ~ " , - " .~. i iii ~

- T 61 tung v~y d"a y l Cu k1;], .MO "~U:L cam th6y

kh6ng an tfu-t:-. vm m1!.~mg qtty@t di:r.it eua rnitlh th u· y nhir d ng Sl;t vi~ S8JU d6.se 0'6' ~@J .. ~ h~'i,

. N~u nhu c%u co dun gij1( minh si3- ,6 t1 i' d~t'l. ct\rJJg vm, C['uy@t d!nh nll,y thi tv' ,tlhh~jn. (~U ~ (;~ ~jng th\lC 11 i~n no. dJl~ khon~~ kM da qrl'lY~~ cl;bm 'ro! m~ Cy,t.':~I~' h~]' bA'l anhay b~r( ,mlM. {hi ... ~'u6i ·c,ng lL ucrj kh6 sO' nhit cbtnh la c3u d~)r,

Tuy nhi . i1 r c!lng :'6 llhftng h],c C'{i:l'l hua. b~~ phM ULrr1 ,gll Vf;' C~'~,i "!;.~ n a~,ng tLJ'hiH mlnh 11I~tmB 'ICing ~@,u l~i tb~~y h~~'8~ tbo~'l mrn ~M .co. 11g1\rj,,(i, Jlt ~a u d~ng {D I. d.fu1'g' h u{n"Lij d~yl V~ .l'r~ll'tI1i, '~tl

1I •• i~ ., • .'1,. .. ~ ~, 1 . ,r11

i~l' HIl.~ 'c:u~ liI~~I'lg quy~t tn:Vi1:1 . I '

ci,n thm,t von

-. r ~ •• I

I' ,I

lM.~

~ G LOng nhu Einstem c.ll]~~ da. hln~ n6i: !T1:l.,fe. gi~c 1 ~ f11,¢t ph~n l"~"t quan trQllf[ tr(Jing r.o~t:1 ,r.1 gt.ml u ph!_;~ ~ kh6ng'

- L)'Ling ~h@1 Va ~r~ Ji9ie klu)ng t'!hi '~~ nhfu1g iI.'~rn .i"lhm.~] C'(~~ ~ c~'u v·@ nh'Llng' suy n~ht va I' :ty~~ dlnh C~l1 ~.~: 51 t'I': fi.g dd~. No con bao g~.rn 'c~

, , . :. '. - ,.

],ll1,tlllg .cirm. nh~i' n1il C~"~i V'~ ~Ac"''!. ,t1~ di (len

:I. . _f' 'I. 1 ... , '~til

~p.'i.yF.:\t up;'i.n CUR CIi,!I1.1 i.l:l.'., a

~ Nlnmg thuOl'i,g 1]1 i i'il~ IJlLh hay (~im th5y If! l~ng ... vi nhlmg va.n d~ :1.1'~21 mlnh gi'r phM rl,t

.j ~ .? ~ rae rui,

- Hay IS. c~u h;I (l~mg l~n m'a,c 'r6i? Cung (6 rut. lA c~u (,1& qua 'a,;r d@ .C:1.0 mmh. 1\1'{) t,long h.~ ti\~~,g d6 :ng rnric se gi up chung ta ~rtJ ,n.en hr ,lln ':'a,~ bdn ,thJn._ '~hU:'ng khi Mng h;b'?Ilf? qlEa.loIl n6s.c bi coi L~ tu cal] ·(tay. H~:i. dlifllh Y1 th@ rru\ ~:f1 ica .kin..avl1h h~&.ng q-L'16 e.Kn b·(I·ng va luD.n d~t 'b~'ll th~~r~ rninh vao ~~ trl ~rQ:n.~ tttl m trong rn6i Jan q u: y~t 'H~h, 'l'hlm c:h! tr~i d~ t e:~)~ '" ehu I1g ta ltl~' 'khfmg ph~i :., 't QIlg t~un 'h'\)l'l.g day ngiln h.~ k',~

" ~ 'I ~ ~ r. ~ tcl:~&W1~

m~! Vi'! <lu>d Cl'h'lll cua C~l.\ ~u_;n~"I VijY ... 11; 1 .' '.

c:hl 't~1) lr LH 8 ''Il,b L 1~'I6 i H1; nh (~t1.'L,

VO~ cf.~y .. o"l¢f Lbl dUllLg l'~l rLMn VAl"L .. d~ ~1:~

l 't 'I "1 t. 'iI' 5 ". 1Lf,j~ e 'Ia fJ11(!h

t:h~ (,. ~f.! n li5 i"l v~ C('Il dl~ J 'I;;L~n C~l ILO~, ';;:11. ..~.

1, . "~, ,;to. '. ~ l(.rf,l~J

tht .Iki, d~:11"g 1 an .. t;~,() vsn l~.t~ tr.q'n~,.n . .iL ' ,

Brut v Jut d~ en H~6 ] . .1i li'h pi,'(ro ~'?P!' fil;'l~

• 1

tlgnQi lam (.~o. IlQ if&- .n~n l'Jc,;~ l~j 10J lit. (.~J r.1.h ehf~l,'D.g· tao

~ C6 g,i Iditi,c 11h~H;t ,CY d~y? 'fl.@. n.ac) 1& ,r~,t: r.6i" phlic t~p'?

~fQ'l' v~n d~ ph (K; tQP Ji m·~t vflJ1 d~ co nht~u kMa qn1 helm pho i d~ QUru:1 ,tfun cl.i~n. 1 'h~m eM 1mih1S k1'd;) esnh do co H'I~ dh~fi~.dlfo Mn . OO~Ui ~1ttmg ~r;Drt r5~ r6i. t16 11t tinh - h'~ng r::nit '~i] kh6n.g Ul~ pht\n bi~t d:t~ cae kh1,3 t'~mll .kW,: nJl.fJ. H CU~1 t'i.l.ng m¢t ,"'~n (1~.

0fio ru!~ni n~u c~u (u nhin vao vAn d~ nino

"~;L ~ n ~ I-*- J". ~.:< ~ , .' L~ ~ ~ ;:

mli;ul \7<) keu .. enia no rae rot {lUi'! ttu q.t'u .rat de

dih~.g Ijj .mat phtrung- hu6ng. each t6t nh~t lao c~u :n~y tlfu:ili gia 2:1:6 c.hi l.a m¢t "'~l'"!, tt~ phlK ~1'p 'm il .tliot.:'ITi th~,c~l~l sc: c6 ki~l'l nhk va hhlh unIt ng~J ij'j (Ie 'ph~ 'Heh cfk: khfa c~:tm C~:~(~ vi! n d~ ~t6., ~u ~ eI~ll Hm l'tlJ (.l~ ).nQt v~~. h utmg gjit! SJ'U.y.~·t cho tung kIli!'!! qmh, ~UiJ"lg khJi dan, Wan thoi 'id·s~r vi~c dfi dl,'t\fC ~hi~ tlhd r ~ r6.i, K&:l" 'hqp cae ~iai ph6p 1\1<1 \~6i nhau ·9- 'eo (1\;l:'(1C m{H~I~U Phlp C'litu~i;';.g "'h,o :1 V vi~~ .~phtic t~p ~'lht 1"11 L! ,':t,

N,fl!Jnl r:nQt ch (~t Pew' l,iQp toy c;'

• l'hl! CU l&tu v'ao dim gHlc,· Jo hll'tg vlL 8~r SQ' i~~.~ c:b, t . xdm sao, N 6 "Un!; 1 ~ ,nl{i-t Id~u ~.~tr~

. d"~ v. . thi'r cht.l!l· . ..,., .db 1'$1

i ~J ., .

YB:J.Q.1i' NO

T~et(')J.' ~tn l~rl.,g va (J If.~l m$t n~am nhin phOf1J{ dj~h Jl:1..mg ~'L1.rIl[~ h, (JlJ~'l"Ig tli:'E~i mOt l~n l1'U~"1 Ilfl i !iuy 11,gh! v~ nli:!lng ~luy~ t d i I' h C'lt-fiL r:rmlh, :D~ cO khlh1!l' l,t hln mIh .c:() nhtlng "1 ~~ dinh.d'lJll h:dn n& ;5.4.:;-.

C3iQJi 'g P~ter·hd van.t l~n.i

.. V~Y·l"i.h;jng qlJy(~~ dlj~,h do !:lQ' hal ,nta c~u. d,n. d.~n. t~U di d~i1 d:&u?

-- ~ ~ i" ~. ". ~ ~ • ~"t - IIIiiI

'[ha,~.~.g rri!!ll lar;. d\1'li Hli:Jit vQngj y bad! fang nhun,g

quy.m: dinh 'do d:J.i[lIg d~ n anh dl Uti d&u ca.

- C~u khong. phil i 1 a nglWl c uy rn:h.it g~p phal: v~n. tle .na~" dau,' Nhin d5'1,l .·d:6 & uoi lam vi~.c hO~t: xung' quanh cu.6c sAng ell a c~' u th.u xem, mirUl thl '~a (~'U clfung $~ d~y dm~' 1;) co 'nhfrng ngtf~i,.ciing darns vo,' diu khd 8& vi .lllhfu"!.g GlLly~t din'll d:~~ tra.'1 '~'1;1' f-i-q' h ii:i ell tI minh, V h .h~u nhir ifiU d01 (11 'CU~ phiii h~i 'h~l,l c~'"

... . - "~,I !&.'

B (!.! C'Ilng nh;!J anh b~1) '~h4' n md'l1~~,t elm I!JUI1J:!. ~

cl1~IIg lro'i 1'\Oi • e, u ~'Y 'Ut1,j VQ nh tins l~'i' l:;hBn~ Win"! dl&" 18 mh'l.hi (.,'(; Y~1.1 V() hay kJ,doS. l.y-do ~~tn lunlh l~~y v9' ch I' ~~ 'it". (~U ~y s~ n~l1 kh&j,S 1~~1Tn tl:t~, th'i s~ m ~It r.6 l'o,n S~ ~ ... , ' 6'i ~6 th~ m e~u t';)t sij. kh&~g ~~p ,(h~ al kh& C' ~61, hal' ~er b~\ I1~Y 1100,

~~ 11 ~ -- ·,..~A",-"111!;. l-l •• ~"",',"i':';~ ... :iL-,?

• . I qua (:i,J1a {'llQ'" ill ;,jIll ul~~n tV' ... u ~ ...... u ... e nao

'c 1IJ" i clJrt.g th],l!~~r li\glro1 p,Mi' c.hill '

~ . ~.; . . !:_I~iI , . I I •

;

_ N Sh~" 'b1J:t1n qlaa. nhi I Nl:l!JI'!.~ d (}.lh n hCmg k.ft q1.1~ c6 ~~1~ d"o~~n tnt6\: du¢'c/ xlj;~A ~ ph~1.t ttt ~"L!:~.l"tL1S q·l'lye.~ d~~D!\ 9m1t l~ro cun ch{m-g" ,ta" D!: ])1,,1 ~n 1m cll(we; ta kh~ng the NlO lov:i bo t1uq.c n~] 90' j'61/ ~ilA n'hLfftS ,L;_() lit¢t h ue;j' .. g $i;iM ,cpnyOt tat heml ct'6 la, dung boo g~Q hrtru"l d¢.ng d'1.& tj~e:J\ m6~ lo '1~'r'lS

v,a ~~'h5L

ChuJ"!g ta 00, tM han t'h~ du~ n.hllng sal '~~m (Lilt mln'h th1. bi~ t:l'~: l{i'~ ~ h tL;t' hoi i~1Vjlnh::ik phan 'Ung: nhu th* nau rr¢u m1i:1.I kh6~g cb nCtj SQ'

" _ ...

IlAy?" viii 11a.y hanh atjng theo d:w\g nhir the.

Trong ChllY'~"[\ cu.a ban C~1J/ ~ie nhir tM nao n@LL c.{iu ta "kh61'1g 'ru:)nh d.Qng dua t'l',en n6; SQ ia 5(: 'kh6.JJg tim diroc ngLIill nao t6t nhu'(6 b~n.l~ti~

• o!!. i d~ - ... ,? cau 'L~ ,It! cUQ1;

. ."

_ Ch~,c la C~'U ~\-y·"('a'rbg ph&i du~~ t.;1Y'I'[61 co bif'U .

g~i v~ lim t,'hxQ'C ;ng'l:~rm khdc h(,lP '!1m min1:l 11m,." Nill!' vao k~t qu~ (,ila CI.l{l':;; h6n nMn V91 v,\ng n~'Yf lntnh n_gtll r~t1~ ;)1& O'i,~ C~\l ~y e'Lf h~j'ht; d¢fI1g nlyUf: 'khOlllS' eo gl !?,hul flO' c~ '~hl. C~1l j): ~ij 9~~1,'t~ so6't 'rup, tW[1[g vi\k qt:ly.b~ djnh, vAIl .t~~,a c~u A~' cl ~ kblm.g nghl t]~n vl~c; '06 qml J"I ~i FiG Cl'j bl rnlnh va h~~ n'h (t~j~S, 'kh~c di,

g q!J ta kholl,~ ngh1 d~ d~rL\ ~ IjG;lnr t8:n Uthl:n'l1:.

8 C~l'!. c6 t]~& n Oi eho millh hi~;~ '~h@.n1 'Va hi.JI;:: ~~J,;~.,dWlC kh()J.1Ig?

• rr~ s loct ,~6 ngMn U d1.RX chi ,Ui:r~i TO: ~bc:

I ~.i!,;l.nh C:;~ti no eo ~~lTI~, ,[t\ '(~b~,o v~i",

• V~y 1~ l'rvC g;Ui;: cU~ d1~nf]; tn bfu) \"~ choo, ta ~g cf:J~h ht.t6rig d~t' (."ho cl!'l:tmg ~t1, ch,nl 11&0 i]h'Crll~ .ktTIih nght~,n 'tMil~ qua ~lfl a.ia cb:(nlh -chlltlg ttl.? Y QSlitit '~~lt tdyr V~y d):i't v@ tlSl(r HTitlt ~~hgl~?

feter fih~,t 1 ~y an~f. hOll {t~ d urn ,c:h~.n [',&i cttntg i~l.~y hiy c1~ nem :n~ 'r.'7J xa, 'v um (llJJa ta nl~y bb' aa I.Wh- Anh hui chang tra i:

_, Khi ;(]llyet dlnh, c@.u ([-!.fa. 'vao ban than hay dl:~, 'Y~o Iu¢t UTi chI 'b;)O ~h6ng. !:hM ~o'd,()7

g fhu doan xt'!-:t'I)? = Chang trai tre nl"li1.y nll~~t 4;1ua., C~ llaE. (1~~] b@t CLm~ l71 ho dA b:Jj@tqua r{i ~iiu t1:~ ]~,.

= Th~:I; n~ thi ,~~~ JnQ l. each a;iu:p oe:h,i;IOg ta Hl ~\tJ~~t JfI'fn h ,hl'i,'~t,~ gl,;l~ 11!mll~ ch~' 'i) i,~t d:~,~ V~,Q bi1:n ~an dAy. V~ {:(I th~o c~cll 1"fiy ~h'i chLjng ~I'l. ~hOIJ.1,~ cOm, ph~\ cl~,~ m~~ vOl :nb,fr.ng :l.11:t1J] l'hual1 tr;oJ~sJ}~n ~h(:lrl. cn'~n h nl'CrrJ_. Ch'lrng t&'l ,~~ cnm '~l1Ay 1'1\' !'u _, t~I~~tl v~ Dht1lth~~ en,&; q:l:iY~~ d:Lnb:C'L\~l ch(i'I''1g t~:!I;l :il~li"il c6 hi~u qu~ hon,

tfi-I- r, s ..; -- '-I 1;( .l, ii,,,, U l~-

~N'l~l , - i '\!',!1il S\.'i:' tl.Ll. 1 . <jit1,$ C:L-W,IJL1i. i:-u

. ,.Iii :- II • ~

'~"-lliJ[]I_·-lrml.·~;t~;cl"l 1-Hl filfli n - - .

. ._--

V~YI "'ru~i 'Ctl1g dilu dim1h .sO! lam gl? C@u 00 d.! nL_1'L ~,ti' d yn,g Itn.n-:· ~ac. v~ I Nsuoi thAy khfhl n~O£t.n t ~iJ. mlob If h't'mS·'lu.t\i Im;C11 quy~t rt1ljfi b kh61:'Lg'?

Nt un g I':I'!\ ~l'!.()jll 00 u t'!(r ll\m nlCO Cd;!'!! • !.l.a f);'ll f11:1. Tuy v~lo c~·u h \tt mAl

P tcr Xi)lly clk.u d\l.;Iy~n ~~ hool'i.g ld'tii e

M •• h~ ~~ u d.a, qtuni. v OJ c~ ~ gQi ic\ M.c .lyng kep ~6 b:'on g coli fi.!=9.rOl c·la.':! oL~l'L cl~W:t ( y® (.1 cikh mn cb U.I\g ~g:ilip tho (~~ u HH11 "['0 v~n d'~ jXlIa?

- ~[h~ t ra. Uti dttJUJ d5u. Minh eung chua hj~l1

t) nO:h(}~t dQJfftg' nhir th~ nao l11.ff.l mit

Peter vui ve gi,ai -tb:fc.h: .

. _. Ch.f~i1g tL"l ~"ll.y nghi l)ang cal df.tu (l]lI'Ln.lg 1~ cam g~.f.Ic b~ng to' tJ1.1ct Tmng diu che.fig ta cO th~ (l:~ng dr(m d\mg ~Sl: :nh]~ln y nghl m:ru ·~hufu,. ]M~ ·~9n. Nhung co ~h~ rC~.u du 00· thJ. c~m rtll.~ii:'l d\bl;"I\:; h-o~~ 1~ &,~ ·tU).ij,'!: l\ kb,t}:~· 6n m~ ·lh6.:i1 ~'[* eho n~n ntGj kh u C,1.1 d~lg; co r-~I, Ilhl~u }' n_g:hj u'j~i ngU\~ nhau, v~ di:t Call d~ eb ')~tlg dJrQ~ IS trf vc!, dung c~ nhli'rlg ·c::iu hoi d ~ 1~ rn .~I ;'If,; ~O V'~lf'1 d~1 'L11nm~ C~~J ''1;ln ehu q uy . l d I:nIt ,dUVC $' ...~ L;L VAIl 111 ~ 1 ,6l IiCu la ,I,~ .. /~ .. thi dlcil t6~ J~ h~~ ~ 'ICI(: ~>1 ]~ 'h.~,y cHIN; ·'t~n 6~lbi 1'l"j.~1i: • b@ 1 (.".Ilil"lh l1ihtl;i:'iS' S\'LY u~~hl;

.Q • I .-;

'ii:~""t l<-1- .;J',.tr ... f~ ti ~.~" ~,."L ~ _ 'L'i' ... ~ 'i'io~:r~'':>'':

.IL"~b~ ~ lot "(;I' ~Ll;.!'l'· ~lI.l!. '" :r.:HID. r;),n.JI. l~o.~["""1

trong .cl\:1I1sttm i dJ· .

YES·or NO

(h~~n. ill n'hi~n l~ ann ciinf4; :khbn,~, 'r!';l~n l~p ~~i n'1(l~ ~h(J.i qUf;.'JfI! ~l,,\n mrrlib~, t.~o:r'l,g, n:l~i cll®[~g oghi ngm, in ~;~hli l.m:i l!111LUng dh~'I,;1 :IUTr!Jh hoc ci'm,n."::

• J b, .d' • I P .k I'In' .... j;<,Fi fWi

Ir,!!e, gla, co tin;l glii ,.,', D~. UW'~ • Y,

nhang q uy6t . dlnh dung deln. Ch'~n~ tryt: gla, s e moen baD cho, bqn bl,et ,Id bgn dun,g h Cl"y sai trang qlJy'~ o,nh

, · 'h

,cua mIn, ~

£lung bao- gUt q~y~t ~fnh. ,m'?t 'VI:' ,gl .k.h i c/llnh ban thdn bgn con ,ban

khodn h cry' fa' S9'~ bat nhung ,Quyet . . .', ~ tho '., .. k··h' "" ", m' 'U' ng' jdl

Glnh nhu v'(Jy " .. uang' . ung. ,',. -.

ket qua t6't· cnc bon.

, . J~h" ph 'j j' t,li~ng MOJ

r rvc ,ghj"C ,r<. ~ongc _ ~a~ ~a ~)~, ":_ I ~ :c "

ben trong duy nh at gl,up b(f11 ra qtW~t Clinh. £) ~ sanr s:u,6t Vtl tv' tin h ern ha,,, I,dng ngh e tie:ng n~.i ta 51/, tinh lang" cLla tidm h on. b~n,

'-." - L! ....

. ,

ale'U ban can til hoi kh,i'

quy"t dinh:'

BiQn dan, cam til 6y th r! .nao? C~ng 'thting hay thanh til dn? Bdi rUt hay ·"Ong·'. s u6t'{ Met mo./ hay sell n.ol?

IJ. ,.

i~N(Jh kien hoy kh i,~m t6'n~ san sang

hpc hdi?

~ tam thtiy M,m tftJng ,m/nll co on 1m16ng' v6i qu,y~'t d!nh .nay? Cam giOc nhlf the nao 7 C6 gio_ng vOi cam gigC ma ban co tJUt;tc khi ngam nhin ,n1¢t

46 vat" ma min.h y~u ihich~ k'hi du~ '& L";lt '..' ~ b" n·· ... ikAn' t. .... y. ol'4M'g... ~ ·tdm ~n ngUO'~ ,_'~l_ Un.,L~ n~_. ~,()'I ~ ~ . ~ _ ._ .. __

ilt/ng binh y!n C~Cl b9n mOl khl di d~o mpt min.h?

, ~'

\ri new' b(Jn cam thdy ",0 lang hoof

nih/, nghicJ' 10 quy!t dlnn d6 eli!Ja ~hdl 1o ~.Jt. nhdt ctia ban. 1:19n can

p - -~ . - ~WL r- .~ I

YDS'I"II:' NO

T Ii !I! I

rl gla.C

Sallg Choi nN t I ngliy ruM <Un!; (11 rul)c hanh m:l'ih. Chbdm ,t1®.o khi b&fl ill\ 'Sal'S k~it th~ -'hill13 h:ni im6i HlT~ c~li.,:h n6b~huy·~t\ '\lCU. r~~ 1M ann ]1)gU~l,'J.g n"l.O flj"l~t I:rtmg ~'h~y6i:''L ,di nay.

Nigel M~ . clecd .. bJ~t danh fJ6i Canh.. (len t{f '0.'.[. 6.ng cO Inai tflc' do hue ya than hlnh vam VOl C,[}O lon, lao sfu:lg l~.p viert d6~g~ thbli cftrlg la i.':tru ti.ch. cua. ti\¢,t hang hang 1d'"!~ uy tin. 'Ont;' la ngllirl d@ g..~n gtli\· a ~~a.i hu&c~ d'H.nh vi th@. 6ng ·k.IDong l:t& .kh6 chiu khi ai t1.6 ,gQ~ 6ng b~g ·~6i ten ,1'E)l)! CaM'''. H1 U h~t mol ng,Lrm' ttO[iig, chu.y~n d~ [!Jay ajhjlb~. on.g 'i:h.u hut~ ·v~. ,:h'~i:1Ig rrai cfmg, kb.t}n~ f1g,o~'~ ~.!

An11 cam. ·th ~y I'.~D~ i;11g'U"Oi' cUm ons aft}' 1 fllfH¢t n;gubi ra,t h~~u 'bi~tt v~ v~ '~h~ anh ('m,t IU1,,10n duOt' lwc ho-i (;; &'ng S· .:U ~fi.6t h6i n6'~ ch.uv(j-n x:~ Bihlqi chbn g It'll'l khQtl~ n8~~'L1 ~~~.~li k., ella 8J;l~ n~h ~. ,~ nh Lft"IJg phiQrt 'l"(t,.; i l:n~ 4culh g~p ph&1 \ra kl:lh.,Lrt anh 91'1.y f,iI~bl tro1:l.g S'l10t rw~l.ln~ '1.1 ~ny qu~),

. (lJ d6,i.1((c {"hiu.! 111t~n thfiy. 1'~lng n;llnh d;_i.W ~ll

lb\l i~tl' " dj11h lam ~'hID h'iJ'tlmg' ',' . . ,It

d,~n d:i"eu cUi; ChAu ph(:rt 1 CJ !1hf~n,g cll'n nh{1rI do ~J,-l ~~ ~1 h~~ut dong thee q,uy~ I, d ~l,ih etol khi n8'6 Il~~u"eLlI~, mhl1tl ]:]01 'ji.rl.~,:hflu ngM' sij t:h&ns lch g~

kTJi quan taln d~n dr@~i ",!t,v. ,t"'!'bl'~'·· "r._.- 'I \.

'J. ~ '!L~.il 1 .... ~. ,01 'Cl..:U!lg ~I",-

c;:h~l"r, tr i. I~~j: cd.y h(~'1 li~c- - Ch~i u ~'6 pb 0 II 1~

mflm d1.1.y nh~ t Jam. v6y' kh6n~ t)'l'\g?

Nig~l.l"lh'" 1 cltfu"l.g Lrui V~ cu(Y], 16n~

• C6, p1l~1i .t:.:)_u d'a lig ltlu(3.11 to i 116i ra co i di~u tOn i~ ai chiu n6i chn ~ U bffit_. pho i khong7

E,!. noi 'trung l:i flil d~Iii,r c:hill.":Jg tri!d im :t'tn,g. il1i.l.mg Ni.ge]. an. li.l!i chang:

~ C~ u dimg' ng~L _ 'oi t&t vui n@'U <::6 lli~()'i'uJJ c~u kham .. pha ngu,ycn nnan t~i· sao c,~u l~ (6 lI~lfing ~l~.y~t 't~ ken] (;oi nhir v@y trong.khi 1:~U c6 the quy@t diph Wt hon, Nhl'mg tr~ h@tL ~lU phAi ch14~'11 l)j, tinh thf.Lm.l' cho ;nlulng cuec

khi\l~l p]~r. ,deng r;::u1~ rn inh da! .'

G:!~ u nui v6'i. ~r Jh' ,~ui khi eQ u ]~i . ..,;;6 nhOlil,g tl1.1ye ~ d ~I:'lh' Hun &nll h ~).g' x'§I,u d~n 'l'h Will e<1ng c .. \~, t~u:. ·~~t[ n my cho thcj,y lilt, cuns n h 11 hil[ [u~t m,'~:ll;lg1.f)tl c~ u ';:ah ph&'i hoc "" ~t«,"h bi~t iu b6 'j l¢t njin1 Ul'L!1.lft:! ] ~ m r~\ng C~'Ll kh6ng' x(n1S' CI ~ng '-0 JI~ i\h~nlfr cU~ti ~-I.~I~~ tt~1' he)'n .. c~ l. ~~u 11i1il, C6t1 d~1t1 tho: i1b~ nlll Ji~HY' C, v6'l ch.mlt (!~ U,

. l~,~p ,D·'~r'!1~~tJ ~~.bPg ~

YES o,NO

Nts;~l (1IhOO1;1 mJens; cum:

,. 1;6'1 bH~ t! C~ U tl1 u ~~n n:g£ t 16i t6·i· d~ n6i ~ ~ C~1.t C,O n~ilj 1.~ :ml:r'lo x,(~i"ig ·t1nng '1i"6~ J;b_b:l.:lng gl ttl t t1~p hen c11 U g~? N h Ull~ & d~ Y H)i kh 011.8 'b,aIl d~l!1J '11 h'Ctll,g 81 f'~ ~j ngM li!u\ 1 ~ DJ;:Cn, S ~ ,.@ u cam t'ha "I J L"I.hu~, g ~l 'iit'l,~ c~ ~I UHfC 51.' H~1

~ . ~-t~. i v,aO i..JAJy.

Va khi bloh:S.'ll MYt Nig6! ",6 n,h~ ~,ay len. ph,~ 'tral. tinn eua chang tr~i.

~ N@i!.J ~~ U th~t Si.f mu~n kham pha Ill."! L1ng g'i c~ u tin tuVn,g thl }lay nh ii, VaQ di&u nilo Cttu

~, ~ ~ 1 ~, 1· nhr-·r"i- j'J .

.quy~t tarn lam, 11, ;at ,0 .. ung {. leo rna {, , .. Ill

thubng X'uyen lam ay"

N&n rLhtrlA & d5.y chung ta dang noi v& vin d~' !'xUng ds:ng' nh~ IIIhlU;g kbt ~lU.:l t6t. d~p hon", tJ~y la d':i ~u. m~ d&\l 6e ng~!1:Cri. ta k h6 ltnh 1~6i :Mi~·t Nhung roOt khi t~n-J.. 11.0:1i n~l'~i ta ,.inn nh~h'il t1'~: d~du n~'W la au i1~ thl n 0 ~ b i ~n lh~nh

, ., ~ ~ :',

$11.}.: S~l'\g ~u6~! gi U P ch(ln,g h~ d~t d~n Ithoo:g

q\W~t din h t6.\ hen. Cit don g-i~ I' nh in v~ (t !1 hOng ~~ mirth l~m, ,.

Chal.1~ ~I',ai V~i:'. 'th~t ~~. ~l d~ khOoS 6i'L:

• 6f1g co l"114 '1.':1"1('10 cl:tiuu ffi(H vi dij tbvt t~ dLlqc :hliohg?

1'0.~' , I';: kh'" .,

cru vt ;:~l.u : Qn:t;; m.u(m m5.t lhM. ,gi.j;U1. vao 'vi.&:

l:1t'l h~t1u I~ h ~~,g' ~l ~I'!,a 'C~J] 11ghl ] fIl c{i.u ~~n p:h~i tiJl:'I hl~U khcmg?

Cha n~ h't'Mi nita ,~i v~ th~ y q 1.10 ct(U"L~ ll!1t,f "!I'~ ~", t\lth cuo.i. ,th ('j ,nA1l~l'\;

- Vnngl d'ung ''V~y.

:I.£)oi C,im.1:l.~t (?ng:__cu~i thee kh~ th~y dulng t~'l'U th~ t t'~d nh .. ~n l,bi v ~ tl;t' ctM i1~n m 'i: rut ~g 1"1.61 tiElp:

~ V~y J.& .mi)t chlmg tt'~ i &tlng d~ nhu ·cJi,uJ :nli'i~ dli~ tron~ l&~. ~~~, ~ih la, ph ai di tim ~ nhih~g thpng lin ~ili dID truoc. khi I~ qU.jo#t din11 nhung lal vilm~ tl'h&t' quy@t khong ~am, theo, co ctiing. khen.g?'

- Vang.. diirtg ,rJ! Nhung khong pbaI chau l~~ ~Pil v·~'C. khfmg thu Ih~~p tholl.g tin ,[,6 tlTi~t! mil l~ yt cht~l1 t1i'i kho.ng Him d :i~u do,

"trlIDl: l"!hi"mg thanh cong r.tln C~~! v~n hJing tin 15 r~~mh ~~(mg 'lfi n,g ~'h~ r;{] 'va n&u '60 no, C),lI.l fiQ rAt ,hM lung kh·t\n g7

Ch~ns hon/o ,6 ph~ i c"',u r~l hJ y hl 'b110c r.llh'lh ~liCtn~ 1 j kb~ d~ dQ~ tUQ\: mOt 'ph&n 'I,h~~ [til L.:OI'\S h. -:~ C h~\h ph':l!: n.tt(l ~(; v ~ tht)J. khng rn 1,,1;~n tI.~I' )ii:! :t11~~ ~ 1].1. "1' Ly td ci!l~ tlnh C'M'.~~ (;'~ltl c " cl1~'l1l bh l k:; S't,l chi huy rill.i) ld~t;ng? Gilj'l."ig nhu

), "t h ~ _01 ;. • ;J;.. b i'; 4. I. !L •

l[\Ot bC) P h ~ ri ".1' i,e~1 ehfn : ~ toe u ~ ;L,J'(l - 'l't~)C t:iJlt' til:

x~ l~hofiJ:j: Ht~ ,chgy -q U~1" tue d,t} lu:i. dj ,~ho ph~p7 B.~~ 'r(~ ctlll flh~n manh ga 'rtt nao, ITIC d[j cllQY cua e.g u v&n lu6n b~ gil}] h 9 n 'b&i rtH,Jt di.bu gi (16?

f)Lro. 1ff~~t nhin :r.h£mg traii JD.l0't luc,' tJ'I'"'Ig lal

hoi tibp:' " .

• !\lilly,. t£i:~J. c6 nghi 15: .co In{lt :n~m tin l"l~O 11io5 c~u khong bi~t d.a 'va ckrhg chen chan vao qua tt;l:nh hitnh'deng (illl c~u khimg? h~ rill li~1H m~i

~ ~ ~

v i·~ ~-Q tr{i li.en ftlt dep hun ,khnngl n4?iJ. ,nJ,y: C0U

] it11l ',~lC t6 '1u:(~ nh ~tng '':;1 !.:,.y~t cljJ.lh t6t hQ.r!l, tnt hun ntra'i 'V,~ elf; ti~") l:'l~)~ nhu Hl.~? <:~u c6nghl 111 ck qll:~Y'~~t cHnJ1 n~~ ~ 'v~,y i'l~, JrJl c~t,1. ti~;l ~~ h~' .u~n, (OIl tlui:ftrlg lN~mh cOl"lK vll, '1;I,~.I"I'h l?h~'c ~ 1)" 1,h('}fl~

. ell.:') d ~'i c~u d'tc}- f'~' I~S cti~~L ];11 y lh ~ ',lb If

nlumj:;', rA t 06, 1.'1 ~ h lh"u: ltjt ',~, m d~mg f' ,~t1'g m~ Jt\ d,nl'~ ~Ii'ng ttd;l,g. f'lh~.n ,duq~ l~h~lg

'';: '1 C" I.] JJ 01 't~1. _"H"~

~-1i;J 'l1'J '1-1..:'1, -D me esc ~lT ,ell; "--!-tIY,"

Nhl"t:nS 'J~ly~L 11,'111:1. ft1.::l)' crf.i CL.lljC'sI"ll1g

~-~-

dl~'~G@.:L-!l m"i :phrin ~n'h roo l ru~m tin dtlng 'bi ~6i ~n" eho d1.\ c3u kh~ng h~ y thUc duqc va. J.:Cl~A

~ ~ A -

~ha-ng 1:1,' In,on it ,nu~Ol.~ dtill U~~,~ d ~ .

l'ilgel d:~ I'gh~:

• C~u biiy tt,r fl'[t :ntnh a~au nuy , 'm: II-Q1',¥fJf.

I~J1~~1 t'r«r ~I,j'm t' dl,) tk ,;1 t;o11: IlI~ ~~r ilii. r!:n~~ 'H?I~ *~-- d _nS' !. rh<1.n til ~~ ~~MtI'·\¢ {,1f. q.u.J~ tD'J: dr.!' hel'!J ~lF:iYT .kMi.~i?! .~,

Qua nlti:~nl c1iiLt d~ dlimg.trai prnu 8UY' nghllu(!

• ... ~ ~ •. 1.. .:,.!" ~ ,1, "'.::JI~" l~'

rI a-y Y.:3 Utm tn illlu-ii. to g.fu:tg ngruen n gfun ut; tun O'J

~1ii'{1'ZtP dlmg nl\fL'~ cho rtd::nh,

Ca 'h~i iijng 1~ kh6ng' nOI gi,

EhJ:Q'C m.i)~ liic, chang trai len t ilong:

- ~)ng 00 t.hJ giiH thich "0 han cho ch.at:! bi~t y' nglU"a' C'lla Ct11J, "ban thl,:t:C :5Lj' tin r5E~g minh xLmg d~n,g" ,~i'i,t'?C kh6ng?

N1B1¢1 no~:

~ MO~ 11g~Kri h~n c~'h~ tui dJr'lh nghi~ ,rang "'iIIltrn!!j', c.1an~/l "6 lig-hl!1. 1 t\ 1~'~1h'~H: . \\ l;J~~t caeh nhi 't lhitnh ",

B Co '!~ 'tiu m:uim: su y "ghl 'rb&,r;n \,@ tdl c~ rdnlrig gi to I. an n6~1 :nhu,hg thoo tOJ1 Mt Iilt~ ~ II b'~,U n~ln, xem C~'IJ cO elm th~.y d'i~~l dO d:Cu~g .kll.{}ng eM,

N~i re.l (long d~ anh n86i d6 m' du ,g ]~:i;;' fUn, thl"ing tti dl;H) m6t minh,

ChAl:rt8 trai rru~j] man ,s; l~y figh1 nh Cr:ng 81 Nige1 dol 116L

Atln bi~ fI'i.' 6ng et5 t1~ cho anh d'UVt &I :~~i mt5 ' mll\h, Anh bi'~l If.'~U hoi mil, ong :vim, n6,i :r~'l.r vb ni~l1l tar vao. S'1,XlIDg d€iJng,'lli mf)t 'c&~ h6i .r.fit neng .. va chI minh anh mOi l.r.a 101, dl~, Anh qg8i tr~ m .1@r'lg suy tLr; ,(J Nh'Ong gj ta thv:c St,l tin 1.1 mi:nh 'x6:ng d{&ng dlir.)t 11 u&.ng T". Anh ~1 oWmg' Cf}!1g nh~ III va 't\r fl0i r3ng ii~u (0 vo 1}-'

~, .... ;::", 1~'L." k'L.·! . ~'!-,,.,}- '~.]. _1\.",~ 'h .I! h'fil.'1l ~jDng'" tm rna ;711 Ll ~ 11,.1 a glm ,n an crunnmm!

,. .

C[)rt,g'vOl nIuIng ~hil:nh ,Ong n141 ,mnlh x(wg

da,lxg' <1:~t ~1:1.~,l:lhuns ,I~i kh6,ng h~ hay 'bj~~,

Sail ,m()~ I aCt ~l"I h c.han~, r~i l~y' {lJ),ly~n sO ('"l1() mmh ril va ,d~t vAo do mO~ dieu Lcl!IJ~TI 'llvng ,mit ~h cl1n liug m 1 nl:t. ca n phai. ngh· ~],', :1"l2'lJlIl th~ Ie 1:;

N~gd d'i clau (16 IT! 01: Ut. :r6~. '] llt1.Y' l-tit ]1i!i hr)i t.M~j~,g t:nli;

.• S:!"OI' r.::~ ~~ d~ x·~n., J~ i :tlhm1~l ~l~'Y~~ d t~·~ H, trol'l g (;]llIt k1-1 U· 'c:~ r;) mlnh dhllflll \t~, e~. l"I'I'.fU\~ cl i~'I"l m~~ t:;~1U v~n 'l'in ~U&~~g 11 UiI?

. C.1'1~]\1j ~:ii~Ji g~ ~ d~~ iJ,:

"' Ch m Wi 'V-Lr~ b~ ~ d~''U .Xki'll1 x6~ C'Ac;' d u hoi '~h'!.I:Oc 'iJ~. ,~,t'1'itU tl,'i':Jlh rna tlllg du hc}] 'Lh:i~l, F

J.\~:i g,eJ mint ctt(ii:

- KId, nhhll~ i' t~tJl Q'uy0t dinh hong qtni kh'u,CL\~ In i nJt .t~u nh,~ n xet gi v@ nhfirtg di~u c.~l.r thlJ"G S1l,1' tin hrong l~, c~u x(mg dil.n,g dUI.~ flu6ng?

Hay ntio, kId l:6'i noi "tin ll1"Ong" ~i C@,'I,:!. ,phai b~iJa Iii. d:i~u fir ,khang chi d:fn\ g tcin l~, nhft:~~g gl: c~ u iITgrn C~'I,J x(mg cHing ,([:ttl nile!

N~u h@t royi ngllroi, db\ ,n.gln d:ng h9 X'~ln g it~TI~ d~rgt; hLa.ng: :rlih'D"ng d&u e,&~ d~r hrrn., ~,bJ,:m~,c .. m~ll ('h6t hd na m & di@u rn~ 11 l! t:h~ ~l:r tin ,t~lg' v$tt} ~ ~IY"

Li ~u nhftng h.~ rh d(11~ ~ (em C'~u co th~ h i~n duC{C, n i~J:n. 'l'J n I1'iI~y ,. :!!,Lm~ 'm in h l'!';LlJl'L :xm"lg C1'~ ng l~_h~,~, ~ I~ nhtr1.'! s ~1:i~il l~ t d ifllf' - l~r£'1l l:UQ:I .~~"''''''''' .. d l~n tr,tj1"J]: I~U;QC' !1:!Ol'lE eli ~l J~til1h hAY . C~, l rOl'ilg' t:C~~g "ili_~~ va ~i[j](h: s6~lg l!'iGh]j;~

'~.'.""'C'-'l!""'· I o;n GO ,th& ,~.j~ Jo'i thi)- bit 1 ~ .. L~!, ~ao

.

Co pMm. th@ gi6i rnA 'chilLng ta dang l(ID l~n d~ bU{it: ch:(mg ti;ll',ph!i phli rm~n ~1J t6t. d{!p 1"I:o.t\ (;~'~f!. chlnhrnw1 kh -~~\g~ Me't v~:l ng1.u)il s~ hll\l: lli'6t cf~,p hon U'7 Nhung m - 't6:t ,d9P hen (~i It err ch(r? r61~ dtilP hOi; 111111'l1g ngutrl . kh~"c 1.-'t'?~', COl', n11~t 1,gu?Jt tlii~t ~bnl qUt'in tarlt"d~n n,gu{rl k:h6.c till ~1J.i

1- ,'ti ur-· . 'tA" 1 i J _. d~.'1t1'" AI ","¥i'" 1, . ..J.....

~l!Ji, . (U !!litO. "v1 ,til' xung ; tII~ ~ ll~.v,,· tl.t:n..rng

-l-'" , _.,,;,).. J. t ..:I, - m -' -.,u L') '" -~ -b.,-~-)~j

. 1f11J\'Lm~ gJ.eu tl1'. (;I~P Jl1JOTI :n.glWl K1."lJ;; -C'HtL •

w -

~ - :I.: ~ I \ ~ - ~:I- ~ b~ ~ ~

Nl'i.uJ''!:g 1'l.glro.'1-1m~. 1:ln:u v~y L a ,-. D qnen lIIW.t

i· .-

d ~em qu~ n h'l}aJtg • Nigel: He_p tuc l'l.6i v&i {'.hEmg

'tral ~ -rtJ-t d~p hen &. d~Y'1 kh6n,g ph5.i Ja so \I'm

,- B.I!.. ~ ::.. 1"; • ; ,1, ~ 'h 'b' th ~ ~ ~ . iL

fig-uOi .ru L::IlC nl~t a so VOl crunr - (U1:11.wi.i mrnn.

_.. ~ ~ -

X U11g d~ng .co ~iliUng di@u t6~ dep hart nhimg.

,:.. ~ l....:~'. 1..' A 'V" a ,

d1.eu rna C,LUiM cnung ta !:,J·,@oCrco.'JJ V] \o~~v r mor

,I .. ~~ ...

ri.gutri ai.ciJ.o.g x{mg dilng duqc nhu v,~y d ..

. (

N6i xong ~:i.gd irI1.1~n.g,. Chang trAi nshl ngOJ·

m{H Hic ~i ch~ml r[l i noii:

~ P.h~·t "lh:u th~t I~, ct6i ]U( chin,l h~nh·d(n.lg nhu' thd cha u ChiI1-g Ul'~~:C ~V' tI r.~ ring :rnlnh X{!'ti'llgd~ng d~ nh3l"l mlhf~."Ig di~u. -l'6:l d@p ho,n, ,

Nig~l nol:

- Dl\'ng: co 1,.ghi@,ln trQr1g nhlr vay. Khi . 6J'1 tt.c ,t~ ({'mg hay h~fllh d¢n" til,\U',""'ij.u \'6)1' ,l\l'eYI d1~~' cQ\,\ ttGl Hmg n,gll~ l'\hii't\g ·C'itlil dlJi l·~ J ,nJut:

t-A, J"- I

, . JI"i ~

._-------

~ Ii ... Anh lit ~~ (;~j. ch~ia'" C~ 'htli bat Clrg];

.. T'oi bi~t hL c~.U c{1ng (fa lif1Lg m~ghe· d&~ diu db :rAt, Th~ khl C!o~~ ,nh.o ... nghccau d:o~ ('~ u c~m thiy tl:i.~ nao (-

Ch~l'8 t'rmi t!.t.N~

• Chau thdy mmh nho be .

~ T.Odulg th~ -, Nigel no.. - Chung(. t3 cc5 'thO cum ,d~ lm~ ·cad\.khoa lAp, nhung t1-J,~t $CJ' la ·ttl b:~-rnL,g ¢To lUt tbeo ~hu.a':!:g ta M.u lfun. fbi. EM· c6 th~ J,11y do n11i .11·hi~ ngu-oi d'uung nlnr ,(:r. k.1.-:.ill1.g >~~l~l~ ·b.~m My nllung au@,I:'J ... tiJ:~ a.rt S~H v~o d~:u, tang h9 kh3n,g xUn~ ctkn~"'" ",{ill b~.t k}~< di~u th i6t

',!; 0 0 .. .1 0,'"

~epJu::a:~. Va, ciT .n1Uen lA hQ d.i u co ,th~')_ nh;5'fi lEi

hQ- tin va nghT .nlnr :th~, vi)'" cu&i. cung thi h~ ~hl h~) phlii l~ I'LglM nhn (t1~ 11ao th ~ mot x(mg d~lJIg -d~ 00 t,t~i~ .nh~,g (U~'l"l t~'t (l~p co c'h(r.r- -'

lvloi nguoi ~h~ns til. 't.ttU qua 'n-i~l"n th't f,k')~, J~m 'r1~X theo nhr.Q1.1, clL~h kJ,~~ nhau, C6 11S'lM \'l th~ mn~ g~p ph~D th~~ij b~j t 'cmg c:u¢c s~~r\g "'i.,g1'S;~ diJ t«)~.g ,()ng vi¢'\: hQ' r",'t t 'th~ nh C'a-rtg~; V~ . - 6 :Lil,(il''1~ t1:(I'oom h~~ nsuqchd.

!tUnS cc1l1glr?i chi ll1vm.g 'rhU:o.I;,,6i 8i,61.h~lii v,~

rl,roo~R •• _ ," " . d·i:@f.D fi~o. do '.,

lu6n phLl nh6n. J~.6.

- T~~i ~o cil Ullg '~a l~i c6 j"j 11 fmg &.UJJY' nghT. r1J.1L:l; vQ]I hn ortg? ~ Ch,lIJ1~ h'i1 i hoi"

. lll~ :r-~ ~(li c:C\ng .~,hll'ng bl:~~ I:~ I: 91"1:0 .. N i~.(il C.'~M - iu d1. (lJe'u to!. b I'~,t 1 ~I d~ g,l'L; vUng d l ~'tC hlttm~ ~li ~I,O m'inh,t leu c~n phi~ '1'l1.6n :nbin I '1 muc d[cb ,(lIB mlnh a d~u nl~ mh~1l quyQ.t djnh !:lti· thw: hi~l - rOi tl,t cl~~t v~ triinh rltn.g:· "'~hi quyat ,qrih nhlt~ u~@ nay, m lnh c6 t hb n h tl1t~J v-o:i 'b~n th~~ n 'kh~ng?·' Co tin vag h'1!C gHi.c cU.u m lnh kh6i.'i,g? Vii lif-u tnt-lib. co x{mg {lang :~ nhfing k.§t q'uA t6t hun nita khungtJl. 'N~'U ~~u td. lui Ia "Khong", Wi si3 som thay dBi q!J.J!y~t dj n h vA dl :nhitan,. thay cl~~ (~ hanh '~i urI.g ·xnr.

l6i da xfiy dung ll.§n rnO~ cong ty th~l,h rOng. nl1-& v.JO 51! giUl) ~_t0' c.J.;71 n'~::Ong n . .guOi., khac, 'Va each ella. t6i lil each kh.uy~n khich t.at ell. If!(,'i. nguui ~r-ong c6ng ty C\la. Wi hiil' hi\n.ll ct'i?ng dt;r~~ tr~n ni~rn' tin, ,c'~ln -cfti(ih h~\ 1.'~1I\g :0).51 1.1-guN 'tron~ ~hCns h lun x(mg d'~ns v'{~ nhoog ,'1~1.:1 . j . cl I

I;~t, Ol' 1O'il;

Ch1l.ng 'tral ~h~n i~~ I~~ Ni.g-l":1 'k~lOng eli s'Ut III!L/I~S cl~l~ v I.~ U~"Y d 51 ~ I.eli' 6~g ~IY un, ~~ d'lJi. c_~ l,thlJl11.g dieu ~)~ ~y l~m :nGlI, V ~ (rn~ ,;:1lLig ~il(jJ?'

c;;ho. ' ng'l:t'oi kJ.iM·k'Un hru.ng 'l'\f.M'IJ:~~l~'

,..'1.' - I

. ~v'~ ,j, -' .

:NhLi-ll'" T· i'I ,'to I' " -' s, - ,

"I;; Cl',J._r I, . inn fft.:1 .... LI'DL L:"ilOr:- ;';DL1'~

,. .. .... ,~,

I, . h" h I "' ~

" ~ C. '111 I,,',' ' ,'.'. "".:' , " , ; ";.. .

-~ -- --- an than mmf1., ~{Inl\ tin vao dl(lilJ ;l;1;~

!j,fJ mlnh d~11.Am sf v6i nri~m. th'l .1~!y?,l. ,.

.Rel;! ~nh 'l·l~p flJC', '1'"6], ahdl',l''Ig' ~&u .hc~j: "Tm.;u6c kl1U ,cluy~ l' d:fl1h el'i(J'!;,\ g 1 dOl rn l r'Lh c6 d~ t ,lin cht~ nlr,"!!! rihung dtu hoi glB t '~,~o kh6J1g'f M I~h c6 t~ 1 h'Ul1.g va.o cH~u min h cin hay r:h i UI cti~u tn!_t"ill~ I lu~n dOl1.. th uAn 1. :rv.n nh Co ~hu th~I d l:~

:.;J,'!. -.-1'" '~"" 'i' ~i- A. ,~ 't;' - ~:, 1\- ,I! .. ;=;"... '

1;;1.,":1 11. I k .. 19 mong nncan ~r.ld 1'~ ( ""':0 .t1h~l.1 ra hc~

(,;~~ gI~ ~ ph~.p? Rbi b .. uOt, n'L(~i quy~t ct~l1h. l'Umh c6 h.Mlg h~~ Cae t lnh E-UJ6·ng ::ciy rEI kh6.ng?

Hay 1 a Minh ch~.ng 'h@ tin r~~lg m i 111:1. -tluJ(' su xlj'ng' (tang ~cD d·!!.lQ'(' nhling cti~'!J t6td¢p hon1 R~i dunh vi: tl:n~.rna m·I:r'!.h ho .n~n y&u d~6·it dJn n6i

J':L.:. ~ -!I • 'Ii .,. . , h .'"

-.N.LOI'Ig CLam .f:'{h dien vbi van c1e v.'3 ,,'Ui, di ban

than? Hay la rotnh khBng bi@.l c,'lc:h (I.~t rtlbnll. tin va Q. h~t{; giotl-c kh6n ngoan CU2! b;:m thf de Hoac '~I:~S . ~~ '~~1J. J~: min h thi~l,J h,~ tin ·d@.il .n.oi khm~g a~Ul~ :bhil la mlnh c6 d:~l kh~ n~ng d~ thUllh oo.rig:

hon ... ~ijo:[ iP"mg hen, l'~ ~1g t:r.i'ntl d~ C~tI .rnn"lO d~ t ~"ll 'h&1 V'~1 :r~ng H1Jlnh. .khOn~ t),UQit"l, bi~~ J'~['I.~7· ,

Nig.~J tj\ m nr;fim 11, i ",tri, 'hltrlg h]i - hie !r

'_.{l '_, '! ~ I '

Y;l'In-\g cnnn s6i.u h'Ol ~ StJ·· htung,:

. rh.~t" bu~,i"L CU{:;.i'1 ,llhlfr'lS n hieu ns UUl tl'nng C~tfJ~ II ~ ht'Jm kb~ng ch 0. .Fl!h~'p mluh n 1:"1 ~;~1i. J;thH~u

'I )."r .)i, .. ,,::'=,'), .. ..!I! ',J 'I\.

!liM 1'J~"-'1 Il\lIiJ."L ~x bI~bS' :r.dpg uut.JC i"i n.~n;

,._:!--, 'h""

,1"'iI'lgeJl', .,'1::

~. Cd bao ~i~ trung .1.(1(; M.i X~~ c~'u.. vua tang gu

vCm d~p phanh lkhO:ng?

ChAn~ H"ai li.g~[lI;g ulM ]~r'!; n 11 in: - SlJ.n ce, 'y ellL'l, ong ]~ ~ao?

~ y ~om m u6m~ 'n.6~ l~ c~u .e() d~l"lg !!lOng ~h~.iK) ki~u b..rkim h~:m, m.Il:'lh vi til" r~ mmh chi Xilr:il~ dall;g dt.lQ'C tAn t{li dhu khOng x;(mg d{mg v6i 1;\,( 'tltflnh cl~.t·{·

C)ng' cGng no& Ji@n. II 6jj d1itng. tral:

- Bung tH~. 1m. Wi.. Hay nbi 'veri 'ban than cau tty,

IvI9t tk nfia, chang. trai lai nlulm ]~n trfu~l cu.¢c '(1ih' thoai rilly r n6i dilllg"hon .fu anh muon tr5n 'elm gia.c khc chiu, dang lar trong ng 001. ann. Va f6i anh 'tl;r nO'i val ch"f.nh 'tY!.ln h: "Mirth thtjc Sl,t dllrtg tin vit,o CI.]~l1 gi dily?'J.,

Ngh1 rlg~ mQ~ l~tl ,blnh ]~Ji h6i: .

~ 6ng 00 th~ cho p.hep djJ~:!i:[ h,ui. ~1j~tj ntty

dUQ'C kho~~S?

Nlgel ~iJOi,:

- cOn eha ,~I n lli'l.?

Chmg. ITa:i. clJng kh~:lJ\g no" d ~n'Q'C ~.LJi:;'J. tl;L'C~ di~u 'b:t;.}~ h~~ eua NiS~l. I.!I& u nh hoi:

.,," ..• i..~."'. '. tr:,,-tt)xi8' hXID'.ch:iu ,tlhll t"I , l~;khQ,i'i,g

I ."i>~

tln I.a ,IDlli.h l~d "iln c6 ~h~ rn;m (h;f9'C nln.1ng ~thjin thl.nmg 'I:6t d~p :ho'll trong cu ~ ~~j'ng thl. ch~ u pb~j J~m 81 {3',~ c;.~~i thi:~:n j~l nh ~[{i Il~ dO. .fI?

• C~u, ho~ hillY .lim~ ,. Nl~l dnp .. Loc ,1.01 C~lJ tifqi' 'l~.b(~'i rt"linh ,cau rr~y: 1~1:"'1 n"lin'h tln 1~ :rninh eon, 'x(mg d~ng han th~ rr~)'1 v~ y. minh ~C'Hln1 g~?lf,

Th~.t re, cQtJ. kh6ng nh.dt thi'~:t ph5i et:l{;Y~hr.;: d@n 111(; "It'tH'ig:' th~rn t,am. e@. u thl.,t'C· s~ 'M '~1J'Qt . 11 11 ~)! v·ay,· Nga y l(k nrty d~y~ (~U d'li t:~~.~ 'l!lm b~t elf ,D .. j ~u gi ~~u i1:]l'I.bn. lAnt - J:'i,&u n lur t;~ti. ti ~1 1.h mirth xU-rig ct,futg· v·tJi Ib1t qU~l tbt df-p hon,

Khi ~ am t6t hen th i k@'t qua 'Elf Allhien se ·~~t hunth6i..

Nh6 tfulg dLC quy'§t C.tjr~l chi (6 h i~ (vua. khi c~hj hanh dOng thee ,cil.c qu.yfu: djn]u do, v~ ph:H . h~h d(Hl.g klp ,tllOl n:u:R.

V'[ d~l c~'U (D th~ fi~ 'tlJ' v~n minh: "Q'r.;!y~'l; djnh ~lby 'ci) ([1.1, ~~n cay de minh rom biUm d9~~g theo

• . 1.'1. ,., 7"

,fJ,C) .t!O~\Ung _ i

'"

p(m,g' ]~I~' dOl ni1:(:r;n,g n UQI, bon~ do,~ n cli .~en

cl16 '1.iu .ho, Ntgel, d MH lrj~ I V~, 11hUtl~ ,'g1: bi kh6c Ct~ung 1,g~J h~n 111m U Ci7I .B;l.o' tl~W1 dir'lh n1.H, nJtIL"I xu~n.K ql.1.ELn~" C!1 n h tUY4#t d.ep & l,h'i ro, X~ )l;i':!,

l.~ ~ ~h ~' '~Am· , . ngl'll71. Iiuj ~h l' cu ~,~

, . .

'1..';.H'I'~~l".l n8i '!:~U:t

d U1,~ I'lg:~1i. b sn nhO! u \' u c6 cl~ung CflUl n,ghT MI l1A) t'h feh ~huy~n ~.ti l't~;y" . .

S!1,1.,1 m ~~ h& 1 m,tlil ·'h~~-r,I.g tr~i ,!uybt d:1 n h tl L~lg d{.1y chi!rt~ ntQi l1g~rr.-ril cn:g 11S' kl to'ng '~,~6~~ £t6l ~~1i C~i'l '0lI. vOi ~'. ·.i C~rih, Va h'w'OC khi at ~Im nhoru'Oj l'l mn,g ,tom; ~~g I..rOl i;\ e,fL';.'t ]'51 '.Jlt}' 'l1\).m~gl C\' L,\ d~mh rn m ~t h thrn g 1 [I} 1 che mil'll d~ ghi ebcp J g i

-h- . h }, L' - t' , ~ j." .;I., ,_. i. :l.~ th'"

. ,I . oc vco gl·1) fr~ cu:- . n I'em lim uJll VOl !.)NI1. ,. 'no

'YES qr NO

Ni.§m tin cu,a ,hunr ta se' .chl' ph 01

~ Ifr:t AJ h · _. <-!... »..: i!J'';'" ;t~

coc quy"c{ a,n .' cua tuun~ :fo,VJ u~c

bi,~t Jo nf~m tIn v,,sban thdn ,r~ng ,min h chi xOn,g dang Yili ke't qua the" nay th di, hay con han thi nua?

f)@' b,·et' Oi ,~,~'" - ~nh thut: su ti'n vaG

. . f, uyC' m L" '.. "

'_.:I·d 'h"' ~ r h ~" .:I"i

ui~U. gl, '. ay xern .xet nung ult;U

. m j~nh th U'qng 10m.

Co. the" ~a ngh7· r:dng ta xu-ng dang han nfra, nh tlng hanh d¢ng CUQ to /Q.l ell 0 til ay ·thinh th acing' tQ' clIng kh 6ng tin M nhu th ra.

~ "r/!"..;t t.. '

BI. quyet de ludn o:ua to n.-,IJ:nr quy~t

d/nll sang suot; truac .net' quyft dfnh' I tin rdn g minh it.u'n xun,g dang' c,o auqc I{~:t qua t.dt han va hay hanll

A'li.n: g ·.Ilot..e,.." ~J.tm' +'L,_' .J-,;., l.Jy .':: .£.II, :'V r ~~,~.,~, _ dn CJ_~~

Hay xsrn )n~t m¢t' e=dch nghJ.~m tuc nhUng' ,quy€t d,nfl va honh d~Mg ~r.CJni qua kha d~' k.:hdm phd to thvc

SI;J" trn m.lnh xoog dang viti dl6u gf?

To co' they ccie quy!t dlnh cu 0 m"nfl b~c 19 niem' [in ,da -to ? To' se quyet dJnh tam gi 11 €u tQ' th vt s~' ttn rd~g

to xting dang huang k:et qua r,dt d~p hon?

'fQ tl! h4i minh cau hoi sou va

d'?' h . ~ " , ...

, e co coon t,m to troal:

. .. - ~

nao. ,h~t, 'Cmlll. tha,y mh1h khol1Fl x un~' cl ~ng dQ ~6- dW;,K; n h.utlff, k~t q l!IAll h~lt CI ~p' hon, vt h't·rii.'c d~ eh~l1 (.U S~:p p'htiJ. .ol,fu:'hg ~~1i l~m tLmn~ llrl lI!hL'l.,m~ m.il ('h au d~ khOug eh LJ h~c hO·1 ch{lng d ~ h1l Ml®n ttl I bon,

N ~11}i h~uUn.!j do~n n6i.:

~ Th~ con lile ni\y (~11 ~h~~y ~at~?'

_. Y th(rc hon - Ch~.lag '~~'.ai mlm 'l"lrOl .n{)l .. Chau ..da t<il'Q' I'ieng tho- Inltlh m.el Sa d(~l' ... b~ng nhLnlg ~lly ng,hi tr~ cau .h9i,. H~l d~Al'l ct"tng (At nt) & h'ong VI,

V~ tn:rOOg.dolm h.rol (lTI)1./ 1"101;

r T~t nhien r6i .. nfun ([111)(: cam thu-c g' ~i ql1y~t v-&.t d~1 di~u do tAtlh.on J~. i'tic nao ~ill1.g·kk ke ben

~... .. ," ... ~ ..

IJldtth cai SO' db, ~~oi C<?Ul se can ].1;:,1' i:"~~: va d;y.ng no

t'J:nJbng xu ~{~n d:~~.y", C6 nhlJ.' v~y th i Call. :mbi f.0 t:h~ 00 - d'ln;rc rihiau qu.y~t d j n h :::,.ting su $ I; hon,

• VfL~~ do chfnh l.~ nhOng :;1 d~ ~y ra 'VOl; chfiu [I,r .. .r.\~; l'ih1Jmg ng ~ .1' ~L;161 h;tttn. noy'.

"f::t1} );"1,. r~ c'hu.y'~ ~i v~y? - V:I ' , ~illi;: auar. hoI,; - Ch!ru, d i:i l~m lhco 11111lL1 g gl 6!t~ dA nail i. li:'L1'6t: 'H&~nl ch~~u lay ~uy~n 156 ghJ 'L:'I.'lep l'tl 'va ~hi vh~ chly nhi'ti~g quy~~ cl i I;; h ban dd LI C ~l(J_ <:ht'hl; '§;au d,6 d\.~'rrn, d~ t fa. cho 1111'fl h Mting. c{hj ,b6i.

i~~;t], U,~m: ]b; :~lvf1tJh ('~i ~11 ·S.!f'l.~?· i1:~.:'

'. I • , r I ,

Tren "hijng dool1g :<lIOng mil, cMng. traid::i c.J'I''13 v.~ truol1g uoa~'t. Ho CUJ:lg nha U "On l>?) i. i'lhfrl\g s •. an h. dli. hoc dt.~ hong hai Itgi-I.'y 'V ~ra qua.

V] IruCtng donn noi:

- Kh] nhin I~i noi xuh phat, c~ u t"iJ, th5y d iCL11 g~. 'khAng?

s:

ChiJ ~g trill. tnl ten:

~. Cl1.r~u tlhiy c~,ch min h d:i d~;n ch6 hen hom Lhu t=k)!J.JJ ~'Ur'Lg {:~lg.kha.c. gi mly;dch chau l'ZI q'l,;l,r&ll dlnh t"nr& d(lJYI 'D~,1.l t~·~fJ,1 tn .. nip,r, khi. ~'a kh6i ilh~i r,'h· L.I khOIliS o,ghl ([Qn h"l,rtm~ h~1p it ch~u l$h~jn:;.b'l.f,'l.;l'l.!f(ml d~rt ch6 t~:~·1T'!.t!;'V·"1 ("11 ~~ d,l :kh~o.ng ehtu l In h H~;'L;I d LJ ~Jij 'l6' n Oil. 'L~:OI ~I ch 6 u t1'!5 khol"tg 1 U();J.lg ~fi[I'(Jc (;fic ~j 1"I'h h LJ ~ ng ~~i! ra, d-i d eil chO lh(H t nltw1Jg 1~1 'g ~~€!n b41 r~ db 'I.;I,11i1t, R(Ji cl1,m.yi lv d~nl~ l~t'lJ; bii~l th&n mlru;, ,:~hi ,t'l:Jlr. h'~ giac n*,c:h b{ij() ehtiu ;1'C'11 ~l~tay l{u Iny ,b'lI l1 ,.:1 ,

'l:li ]& dli. G6 .li:i1.~

.,. "

YHSOl'WO

~-

, CJ L'bn ~:QC J;.<i~i !Jlrap ~~i.i'o kh~c ml,: minh rhrm IJ'h~rr J'f.i' kJI0ng? Minh 'd d~.i aoriu ,riUVl: hl.t (:de: : inj'.r. Jmd~;/.£f .;J:"i~V 'Nt kIll '~l~Jf'(.t 'tUrl1~' r?~rU'.111r.f IJ'~y kJr(J~ig? 'I Tho~l'~ d"~l1" c.ih~u 11h 'I"h nl,ju ,tl$ h'~ HM !'eb" dOli vbl rLb,;rr\~' cau bui l'U y vl ¢hou nghi d6 111, en1-'1 ~r~11oi dUl1g .(~iJa ~hAu.

S~lU do ehliu, hoi.: Khi qu.y~t d:inh 'i:"I'hu'dl~ nay;

"- 'h!<~·1 ·-1"· ,. -b'~ ,i.b" k' ~ .,. C~ t·'

i.1.11nh co. t ann t:"Lg:,t'v('IJ -~~n u1i:ll'l, ,.~.10j\8i, .0:.111

van hli,rC gi~~ (lfut l"I1I1f.'lll. kl'llh'lg? Va 1i~~. mtl.inh eel xdng dang nh~n nhlhlg k~~ qu~~ tOt hon nt1a kh6ng?· 'Va cha'U kham pha. ra l'~lng dlau ch t clang dftnh hra ban thbn thoi.

ChAu r~t dHn . on oftg vi da k hu.y~n khich chan.! 'n@nnhful nal. V~ sau khi hJhAi mlnh bfutg nhtmg c~u hOi ~y~ cha ~ th:1 y minh (51l I" hi! i

... c ,;0.

'cr~]ay' lai v6j C~hi. htli da[J! va ti@.p tuc tl;.r ·v·an ban

than, Nht)- th6 m~\ n.h:fmg qLly~9-~ d~th '(;1.1;;1, d~~hi d In tl'o· nGl1 tdt han V~\ Co hi?u q1-1 ~ hen. V~\ ~a eh ch5'1J nhul v~n d{~ "illng ~h(.c h<:l'lll ro t;"~n.g han,

- CV, th~lm khtlc ,r.1hu th' rllilQ?

• 1'l'1.1:'6t tL rn, dUlu nh~fI, 1", lit [JIlinh chi t'hrtg' thee ~u~,i nhung So '~bich; rno ng m U!L~n 1"1 h~t ~hOI, ch(t kht)I:iI~ phlli lhUng g,t mn . hlJu thy'L' ~~ C~1'I.. :VOl t:rong quA u'inh fa HUY(1l' dil"lht· d"litu ~b~. chu: y d ~il, ~lj~~ thu Ihlp ail nh " thO~SI

. . ' . lG!i ~. ,j' .~' j,m kd ~ ~

tin .. ,., .~~m' c,~a;~:~ cu~.lg; l!l«y La .

~6 lA~i. ria", Solly n8h1 thM thitu cUU;) "i/,fi tY'o,ng 'I;~1l v~ nhfmg .q~~y~'~ d~'llh <:1.;U~ minh, v~" vd .nhUng k·~lt . '1.1.1 ~ nfta ch6 L.I c.::a~ ,d .,t ti:U'Qt!

Q1,,1~ th~t· ;U, I'iZl.U nh('rl~g JAt1 tlJ' hoi 1111,1\ l\l.1,u 'L~b~" chSI1,,1, . -0 the b,lnh kinh b.q.I"I vA b~ ~ da LI ~uy nghi l{Li 'vA nh.1lng v; l,~ CI'A cti;iil mlnh, Lan i~i!ty ... cblrtl, ro th.d htlf"Lg' th~~ hrm \'61 EhVt t-e ~~O '8" nlur ~dm ){Ch: t:t~~a. b~ln lniin, Nhrr ~h~ 1..9 . .c6 ~ ,,'":6 QUiOt

rt,q.t. quy6-t d:il'ih tOt hon. .

Ch.a.u vira 1'11J6i .gh::i . {ri, rth'frrtg qlly~t a~l"'1h khac ..- quy~~ (1in11 l"6t hon - cua dAti each day vai p._hJlt Va eha u c~Jt:tg lh'u- 5·0 .s~nh ~6 '10'00 nhung quy~t dinh ban d5u cua . .rnmh, N@u nhir kh,6n,g co chHy~n da ng~~~ niry Ut'L. chau s~ .Iam theo :t1lhimg quy~t dp.m ban d~ u ,1,6, Nhu H.~~ Qu liliing h:~y chLI! nauf

Ro l'~ng Jt. ('hau d~ 4"Lm ra q:r~ylH~ d:jnh. tilt hen nbiGu! " Gi~~ng chlu,1,g t~ai "e) v~ r~t hila h(nlg~;:

Ch6'1.i\ "8M ch~'L,1 $~, d4~t'hh 'thm ~'i~ln da :ij;uy ~~gh1 '1':I_"Ikl'l1l, Bu@t C1,~ LJ 'tn:ms m(H Vill :rIK~'Y j,6j1 c,h~h.1 I.~r ;d) thd tJ 11~ '1' \ ( t't\jC '!lhm~g g,~H l'h~ P k'h~C! tht I~ :tl1'lnh vL\ hi ~u (rLl~ 1, on tM.fii~O?

Nh ~~J:lH d·u sao d.t: l'ir~ ~M, 't h~" .~bl etlg' nM~ co d l.'rQ'C m Q,t qt,1.y~t· dilth. tOt hon lh@ lCb .,(1 n g an ·(.t~:~

~.:=. • .:'. A· '. ,

J!I..~J (l ~a 'WI.

~ .. .. I I I I.

'Y"I'"S rNO

• C~u d5 t~r hoe dU'Q'!: l"iL-li~u d'i~'LJ 1'6a d~::r, NGn 'tv I~~l."lh clJ~:~1."I, vd n,jnh mOt, dvl1l t dl! . (::lng 1.1h1l1 ch~mg tl'r::.i llhny m~~.

.. Ci11I'~ rm 6t'tg" rh~'t cu:u on eng, vl d8i khu.y~"I Iduch chftu :ru;Jl h d~i 1"1, 'I'H,i ~hulen 'ilbi frlJ'fr.q~ ~glroi kMr;; tro.ng dOl!I1:'!" l~n,.g J~hc: hQ C=l!,l,t; nhu 'I ~'I''1g i"l,gho d,I1"Ih, chau, Rbi M(r v;io vi~c vi~t 90 d~ C{hl riellg m11'lhi chau 4ti fil~t lfut 'i'lLm d:uvc dip kham phfi b;m thhn illll~nh., d~ hi~lt J.hlnh du p.lkli hoc .!hoi t~lJ~m nh m:1lg gu.

V! h"iXOng doim bo.i~

- Cho d@n 'hie nay thl: In&i khi suy nghT r c~ U. cu nh& d~.n, d~c l")h~,i h;r hoi mirth nhftng cau hoi -, l):" tri vf.i ·tin h ca:m - trucK: khi dtra HI. {JU y~h d'j.nh khfmg?

~ Ch a'!':! hy VQno' Hi ch~u :s~ nh(J v a ~V t h~

0.

ehuffi1g xujr&n.fir Ch.;tng nl1w1g cnu h()l c.1:6- /\"nh

l1g~p rtg-Lm.g.

Rbi ~nh l~~ bay (\ long b~t Q'fi san s~c v6i vi tnl0,);"g dolin, km du d~'l'Lh ~iml\ .n~ ern· n' 'lrM :khl1~ liWl 'l'.t'(;rtg ~.:I:o~n .. '1hCrng i"lg~~1 d~ chi d~n chc {l.tlh bl~'~ bao b~'l hQL:' q'l,ly gl~ cl'~ nnj Uri erh1' '01"1 11.'61 hQI du, ,~Ii!i.t) eli l'l{qo~. th:~ li~.''>~ l'i.gUi),~ oe:ittl~i d'~ C' v ~.'n; t"h~ng ~H6,i :r.:"i~ :t:11~C:: ~.h tl'inh., T1UY

lL~i~fi!.t ~ , : 1 t11 fir hi nh nhu: al ~l1n~ . " '~l"W~g

ta . , . 'r~ It t~iI,.If1ru. , . . .. ', 'l\¢.

~ 1 'L.Y 1" ~ ~

C1.m.g ~'~~g tlIrtin ~u C~lC "r~~y.~'~ dinh !:!U~l bih't

th~n~ l'h~ n~n anh :phU (~Qi ~t~n. kh'~ lUQi. 11S;~W.i. ~,@ (I,Cr.l kh u t.~ p ti'i(i n ~ n"lOinol ttu~!t 1 M c:~ ill Cern v61 1:1 Q.. R~,u h L) ch if! I;~y n 1:l ~ u, Ph ~'l t c.;'hin l!1y (\:1 ~u i'~ tron 8: :;; Lj x~, d0nH c Ll) Q ~a l c~ n Ql n u&i. ~·hfulg .c~:~ b't t~y ttf~t . h~~. Nhllng co i. &1\ S,h~ H~~1.l1&u; ! It;i (fun '~hi1y minh d" tv fL~li lh~ ~ '~h.~n Utilh v6i nhau u nhu ngttOO. rong cling. mOt 1'lh." ~ v'a. d OOI"lg IlJh u' 0 ii cai n.g c6 g~:i' s kco d a I tll~lrt it g:i,5.y phut ben nhau,

010 ~~g ~1'iJ i l"l6:i v6.i n h IlJ'n,g I1IgU(-;] khac~

- Lam &1.0 (hall. co thJ b~ y to lO.!!1g bi~~ on COil

.... 1.... ... , • • , , d .l ... ")

1 .. :l!ftU VO'!I H1t;:oJ nguUl . ut)'C tl,e.y·,

Ingrid tra 1.01 - rn¢t dm t'rri loi 68 kh i &11 chan (t,

00

tral pha i sur n ghl th~ t nh,i~u:

~ D~ thoi, anh ban tre Hr~lY' 6,~., d ~n,g :nb;ung gi Q.h~1.u. d~, t~HJ leem dl~ q,1J~, Ch:l;.ly&n di n~y, Va khi .:6 1:0' h¢i/ hiiy Siip n~rU(rl :kl~ ~b~' d 1,mg cltl,ng,

uD; (:t) ["I g U~ 1 l1JQ 'L Ci ng I.~,rn hiQt 11h", U - sau . 'an bm ngtty be:H nheu v ~ runS d'rl.. ~i \'6i tl h fi LI rilh('h~S kh,h l'tghL~n"L &{. n,g, Cl~mg t ,1" '~hol"l ,'lha ttl b~ th~m .Il"L·Oot tl,~ U'tfi'~ thee cen d ~\ing :tll~ n

dA ra v~, 'fl'~tlL d~o,~1Jll c;1lJong 0 6.. 'h~1 n B ~[,r.i.i ~ti~.n'i , ~ i Itb:tTrt'!s' 8~ i'ni (I Jl hlL,")c d U,Jr'O'C 'If!~ .. I~fih] :c:;tch [po

, ~,~~rigJ ~b'u,ng- ngrll'.' ., , : .

hml. d6 eh uY~'n ttO ~6i t~m hlm"~~ m h'Lp~ don

I"" l~ ~ ... ',:t ,

'LWll. nUTII'S cau tr-a ~O'J X'l1~t phAt U) tl@n~ n6~

bt211 ~t'ong. pAt ~~\ la In;rr6ng h1i nl,.cm:g. kilt 'f~H\ tt}~ dliP hcm hFOIL~ ""LJ.Qc song,

IJ' n rUt~11 l'i,f!'~l m()t 1u~= llghi :n~trl, V~) thu: UHtn, tf1n '~;f!:i. n~Al \'~'o bnll v'a X tn,I(IJ 5c, (I,b lnfrt n1u~h l1.<'1. I~p d l't'Ot salt t:h Ll.y~n d:L

C d'... '" t

on, trong tuoi sang

Hili .Wi1 !IV", chllng Ixl 11gay 110 dB Ire. th!Ul'h :trIQ't ngtt'Oi, -tna.nb d~t v~. h~rrl'i. ph !.Ie. Cier dAy'·n \h {1~ b6t di s·~n:n.0'.b6 va § .. th(n: rihh~u hrn'\ '1;'& nhUfi;g g.t dang cl~~l1 fa. x:ung. qlWJ"I.h m lnh, th~tfL du 'Qt :nh.frng - O:i@u dien. r(~ ben. [:rong: n¢i. t~l1\ anh.

vt trt:Kmg du~n. tr.L.r&c kia (:ua anh viI nhli.l'n.g Jlg'l:fW t'1Jng ch1,.~y;§n. ~a, ng{}~j hie do da tung 'r~bi; 'I!ong .rn5:i c.h:ung to. deu t~n t~ll11.(i.t ~I,:r1jpt('# .ddt.1- d~fm..a''J, 01..) III mot Iinh alml mot n~u0j ti1Jv cua

o ... .._.. ~

tiCng· 111mb. mit m . .61. llguiYi' (.hli'lng ta dw)C. han

·t~ng de· chi dmYng d~n fbi rho chung t,~ ~r~ giiip chu.og til tim In ~l~ ·thO-I~g 'thgi.i {;'(i a r l.t .. :ns rnlnh ..

HN g..m1 din ~luQv,S o1~ 'e'tri.'i.ns til. (binh U ~~ln th.t1lrll ndr'ib"~.

ChZ.llg ·tr~J i:nim Ctrtri, At1h ·cr., nhin th&y U!l~(;h lh.iit: c'1.ia min'h, 1~, ~l"~ C11. h l'i.6~ !'CO"! ,,'en t'hVl,: ti v n6i "I~,6nl" v&1. 90 .a:n~h,

-An'll t1J.c d:~~'I"I,Fl' ly ~r.1 ( .. u.~ r:nUlll d,~ w.al

~ ._ "I • • I

, " ;~"'d,t'r:,,~r ~':r~Bi".nn1' d '~,1 'j'_

.. r ~,.~( oj' •

,. ! I 'f

"

YES orKO

Arth thl.rtmg 'f;@"p trul1.~ VdU nhfrng nhu ~a~l ~,h~t· su v,a l't~i. lv 'I:h u th~p th,ont til, h~.}~e x'flc I;:r~ h~'h :i:\htlng th6'(~S tin C~,H th i@t, v,R ciuu~ hl.;,,' ;:~ms y tlh (~ hon v'8 c5Jd:IJ eh Oi'IJ i LJO c~n~ mi_llh. A Ftb 'lh1.'~"8 cl~o S,f'aIi,L C ~t: phU{n'le, ,~rn el~ 11m chu :Inn,h lihtlng 'kbt "1'1.:1,0 tOt d~p h011.

Ch~n.g tri~m r~h~m ttliy 1~ :L'i,1.hl,h, c6 th~ (i~ dffi1S phfu:l bi~t d'lf\IC cl a ~~ h~ thlJ'C diu. ]l; .1,0 rll¢ b khl ~ ~,h l<~ rs h~t ~t.t t~:iI~ ~ cho ]on,g 1111r'111. IiIglw .. llliQt lang t.i Il "it~~J) tr&c gHic ben '1''1 h~y' hen (ita. m lnh, V~l,' h~lth ,d6:i'lg dua tren ni~':m ti n r~.ng (lith hoan

!I.'" .. d ~ .iI Z 6 . t, ~ 'h' l-~ I. d 1

ILOi1n xlmg , ,ilng ue c 'h..-Ll..mg l ir .ot ep ton,

Nlllll.1_g gm tn:r&c gio thuimg phtrc t~l'P vol chang trai thj,'duong nhu \:~n con nguyen ~1.:f ph"Lti' t~.P "!'~1. co etta. ];6" ,nhuTI,l:; gib' chiT khi anh bi~~ ap d ~;!J~g t~~t tu duy ph~n lith t5~ hen, di,&u. h.~t sire :ro 't:'JP g J..rl nnh i:Ui ,.;:q n h un.g qll,y~t dinh h~U hen tl"q:ng C'~!Qc stmg. Tarn h611, d~~\ng tn~], t[,~l fIJ ng~:p ni.(Lt:n \''!,;! I kh ~ t.h.a}! r~ng m l n h kh,ons chl 'ttl,~u Ct_C cau 11 ):i, ln~ con hQi1lh~ n'U~; 11!~'fIh da lwc dUQ'C eoch s,~~ d\1,ng cht'IfJl.S 'l"l1mn1g x-tlyan 't~ :r. ~ nhih"lg q'1.1y~l: (~'h'h d(mg.

Chang ~ rat d(rll g '~ell \'~~ d~o b~ q;u,~.nh p,hOIlg: 1'Ih ud~ g~~,u eli ~v.: nO,n r1.,biO tr.~ bu6i h~n ,1,0 .. c. bJ.et sg.p d,i~n ta, ,Alih d'L'l,n~ cl'L1:1" '~~"P ,,",I, 'tru&n~ dnrnn l1t~ 1~ '~Cr ~~U e.hU:Y~l1 th~i'n hiJ2rn In lih c·hu", g~p 1 QL

'Nh 7 1~'1.; do l,[n rr'Jio-t cl \ ~'~i;'l,,' ky '~hg, v '~:l~; ,gl ill. d.OI \'6i ~hdn,g ~r,~ i.

. Cht~~~ bau glio chang trl1 U thfty .v';rt"Lg tin ~cm, "iifl,O h.ro'itg lai c,~i.:3, minh nhu Uh: n3y .. ~J H:r 1<11i d.u~ gill Hl1~lU thn dfn ~rl:tlD~g ph{t~. '·~:6 h(}~t' l<han.g'", nnh .eta. t.ij_-l) ra nhfwg' thay d:ilL hoth C!/C.

. nh ;..

v~ gio d_Sy ban thAn snh d8i trO' n~11 m~- , '11I1e~

'0'::' . ir- A'n ~ '~'lng

, a)' 'L .... ~".,.." e

V~, ttL.rong ao~\r.t bLtoc vao 'itml pl:long,. S~,U khi ·'chao ,hot, 6ng n01 v6i d~~.ng trai;

~ T~ d] nghe ]-~&i.·lllli'~u v~ nhl'IIllg ~b~ Ud1 c0~l ~\u v;~ 1.~6ng ty c¢u,

Cw,n;g trai mlm ~rrn,:

,~ Carn, on ()l1,K' Oilg c'6 t'lh6 a1 f!.oi ~i, V()j,~bt'~U 'kh~)nK' {~tJinwn:g pl~l~p N, Y 1J1uU IJ (1/ ~f,~qlt J1U!"~, tdt

, ",,'.J.:; 1.1 v: 9 ~ bLfU"t IthAy.

1;JI.11~' !I h i J~ITrf l1:I"tiiJJj\ J'rJ. ~i.jIJ~' ~t.1I1 f;..... - ~I I (.":i! - ~~

dAYI' c'h,~'u d~ wg,~,~ng n6 't1'OL1,~ ct.~~ ~~iS vt\

_, '" • , ~.;:, .. 10 , 'rt'" "'1'" I,b" i!o 'if "'!1'I~lilI:lI l~'Ii~l:lh.

c6ng v~~C', b ~y JjI).O' CII~~'U tn .... , .... CI ~:L ,fJ ~lJil ~<L

~J~ vh h~u~h ph~d.

Cl'lJ '~h~}" seo :nGu (~Ll 'V,l\ t;.I ,~dhl~ ,chh\ :o:e

th~tl h c6ng "I1~:Y '\,I''{n t!" c ~ lIU~'~ n~rL:..n)i f

Ch~ng h'fl1 t 171 Un:

. Ch~u ~~ r~~ V~~~ n~Y c,11,,1'Qt ghjp M'~~~~ khfl'~, S III dL"dW dCmrr )~ l~'Jn~~ tt'k~ {1~ pIli At, tritll'1 VJ

u OJ-I" I·l .. l'~ I.., .. .."..,,().' 'n}"'~ -'" 'i'C~i. he i!!!: i" 'i ... 1-. J',~, ii A ~ Jl i;I, I ._ 1,11J;:!11 1'Ihln,JII.G! r'" HI~:"'~ , ,'l.'{L'1o filLU',Ug ue

h't1'l'!~l't ~.{ti, .klnh L1ghj~m cho nln.mg nguoi, khfiiC', CuOi d!mg_ sau Mti iW~,i ~~ g~p nhau trof'lg thbi gl;;jjll g~n n'hit ... 11.(: " fflS'lrm chia 'lay.

Ch4U1Jg '~ral. ng:bi h~i n:l~t rninh trong van phong vol IDI[.tung dong suv h.rOO'!Jg.

Chart£; ~ri3m, u6t: gi tr!Jnh CUi. 1:t9C each duct ra quy@.t df,nh hl~~u qlk) s.Onn hon, nhir v~y ch.k tGlt dl.mg ~li,a, :no V()1 ClJf,:<: &i:.ng cua ,~"1h 'ds. khlic dL n,hi~'u. Nhung d~lJ ~1.0 anh C'u~ng r&t mUng .. vi anh d!~, co Ull:\,1C (l"i&~l minh mong 'rn,l,l('hl, Anh eu.n,g n!hi!h:" ng lwi kh€L,c gi(tp n hung !lye sln h trong \'{n'iS d~- ehl111g ~6ln j1!' Il~Lng plu:ro:ng ph~p':n~'Ily t.r:ong (;~Qc c1{rj! Cb~ns tr.ll:~ :n~hi; ;t::hung ta dl.~S nhenh cb,billg I,'~Q~ 'Iu'(,}t phuung ph ~l' ,6 d1mJC c~c qlJ~n~l' Olinll hi~iU (IL1t' hc.m '~i.i ch:(j~'!js. '1~~ c!'~'l,ig s6ru I,lhi;;lfl dUQ\; 11 h I'fIg' kQt ~ 1.:ltI ~,bt d;- ~ :1101'\.

N~u III :oLlI'S !!hl\ ~ ra cac quy~t ad inh sm,ng !.'l'IJt1 t hon trO:f~' at\1'tg v i~l~ cUi 1'I,g 1:1 hu kri).l;'lg (u~e S~1.1,~

~ ~ ;1 f

·thi cl'~)C rh ttl~ llh I J. b~fI

I •

ho d.~" vut v~ CO ~h'l,h hUQng tOt hon."

~f6i d~ '!j I' '''h~n~' li'o.] c~~a" ch6ng ta di etn\~ b6 l1hi~_fi''1, V&O dlUt; 'GM rn dOc 1(:i rL.h, dotlj'l,'h C'l~ f) I'n¢'l c~ ",B; ~! 16n d~nh ';i~rl.~. C~'P! ~[\tJrlb C~',f!I i'n1,h 'hom toijn. hiU 'Irmg V" Un tuO:n,g VfLO c6e q'Lt'lr,~t ~.t~x h ci~ 11 tlnh! 'C;lli ,tr"ong v one; lll~t ,th3'l giatrt ]\~~n .. c6:ll~ vi ¢c ki:nJ~ d{)iUi.b dt) anh q'l..1 &11 fy do. ;fLIrJt Gl~ H~o :L1i.(1 com p tl'~n $1.110" Va, ,n nlt ,dang Chl']~ll oj,

~ ~';I. J ~ L'I. I!. ~t '-I' :;;, J'"

b~t ~v 'V,~o rri.t)t dt:~ int.-nilOl (J.~.y tnaen 'l' ,1'[(: va '\rn

c~\rI,g 1n'li "'1'- d:~ 6',1 kinh doanh ~l) t..~~nl ~O' q_UflG t-~. Con dmJng S,! :~hi.~p ella (ll"lh QEtl18, m&. r~ Lruoc m~.t nIli&u 'lJ:'i@n vQng lOn: 'V a d1.~C (h5n. aOO :si? khOn'~' dUn.~" 19.i (J do.

a EI

1-li~11 t .. :ti r anh dang si~lng hanh 'phuc 'v6i vq,,"~ hai d{TR con khau khirt.b, Thinh thoang;, V,~Q ngi~Y n,ghl cu.,<1i tu~ n anh '!l~n th u(nl,g C'(m~ 'I/~ v'a d~c ~o.n ttl da ngQ~.i b .kh III rung ~g~y xl!l.a an'h, d~ tu;n,g tham gia ~~9(,,": I:hihn h'i~m, a dc.\ ben ~lr;.h 1 ua b~p b'~]n.g eanh btr ~u6i,t rul~"l thl,Jong ~,'e hd phl.Wil.g phj~f I.!'C6 hc,,~c 1(h6~11~'~ rt~,fl anh dm 1191;:

du'Q't.", vQ l~h~l1: ~l d:~ Ilbn:1 ~h~\y ~~i 'n~¢~t. c~, :'~l ~O' ln~I' cuOc dOl nh. A1,h 'V~n th~a ,nCJl VOl '''U)

• I. l' j liej" 1 ~,''''1 .'L, - ~~

con ~1.tW r n,r; 'pl"1.~S f l~lp.. ,~'10'1~' ,I ~'V"l "

I:) ha t huj' .tutu 'qw b'! r l' t1Jh~~,t khl L,g~~ t~ ill ~

i"lw't d11ng l~c~ ~ri\ emil m~stmi CO ~"!I~ ,d~d. d~

. , , \df~ cfing~ nht;r. b'{"j;ng·

II'Y" .; . - S< 11

. I· ... '.

-'r

I'N"'- 0'-: II'

. " I

J' ',' .:"

NlrUl1d,··· _ "'1 I.

quyet dinh

thay d6i cUQC song

TfJi1fJ llW vA ,bien djdl:

\7.':' Jii

.NGUYEN VAN r+uroc

I. ..,." ....

K"'·.f N' HlJ' NG' 'NH ~'T THUY TI ]',\ l'IcTH \r il.N

.1J.'ifl ..... .' . -. r'i... . ..' . . - . . ':"J!..t"U "\I.: .. i \

ChJu fj!id~ uJf:i~ln xuli .ban: llt~!N [lENH'1ST

13 :~1~ :t-(j~1 ; Anh OI1'1''1h Trlrtll JJtiy ;' First News StAAl: brill in : r-Uoa:n~ Duy

'.1: h~rt: ~f,i'~,~ r ,: Fi,i'.9t N -·v.'~

,

, e2 N~~~~ 'J'irl Miltli ]{h4L~ • (1U'~i'il 1

lJ.1'; i"I~~m:~~o ~ ij~9~764, ~ .8~~m4,05, - Bg23,'SJ7 ~ R2!J~rr 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful