Phân tích báo cáo tài chính công ty süa Vinamilk

Nguôn thông tin phuc vu cho phân tích tài chính doanh nghiêp: (1) Báng cân dôi kê toán
Báng cân dôi kê toán là môt báo cáo tài chính mô tá thuc trang vê tình hình tài sán và
nguôn vôn cúa...
Phân tích và lâp kê hoach tài chính dài han và ngãn han cho công ty¨ 2 TCDN 14 ÷ K33
CÔNG TY CÓ PHÀN SÜA VÌET NAM
(VÌETNAM DAÌRY PRODUCTS JOÌNT ÷
STOCK COMPANY)

Tên công ty: Công ty cô phân süa Viêt Nam Tên giao dich quôc tê: Vietnam dairy products
joint ÷ stock company Tên viêt tãt: VNM Tru só chính: 184 - 186 - 188 NguyênÐình Chiêu,
Phuòng 6, Quân 3, TP. HCM. Ðiên thoai: (84.8) 3930 0358 - 3930 5197 Fax: (84.8) 3930
5206 Website: http://www. vina milk. c o m. vn Email: vinamilk@vinamilk.com.vn Ngành:
Ðôuông và thuc phâm
http://www.scribd.com/doc/37153415/Phan-tich-bao-cao-tai-chinh-Vinamilk


.

2 .9.3.52 995.3.32.42 .2. ..33 l:3.42 .2 .3.

.

 8.42.7-/ .

/4.

.

 ..4 9.!. -.3 '3.4 .3 9.2    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful