CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Tôi tên là:
Chi đoàn:

Đỗ Tâm Phúc
12A3

Báo cáo thành tích cá nhân như sau:
Trong 2 năm học (2009- 2010) và (2010- 2011), với chức vụ là Bí thư chi đoàn
12A3 tôi đã cỗ gắng học tập và rèn luyện để đạt được những thành tích tốt:
Bằng việc tiếp thu những hoạt động của Đoàn trường và Nhà trường, tôi đã
làm tốt công tác triển khai cho các thành viên trong chi đoàn để các bạn nắm rõ và
thực hiện đúng yêu cầu.
-

Tham gia đầy đủ các hoạt động mà Nhà trường Đoàn trường đề ra cho các chi
đoàn như: Văn nghệ 20-11, hoạt động cắm trại 26-3, Hội khỏe phù đổng toàn trường,
chương trình “ Thắp sáng ước mơ”,….
Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ của Đoàn trường
như: Tham gia đội văn nghệ xung kích, các cuộc tuyên truyền HIV/AIDS, ….
-

Là đoàn viên xuất sắc trong 2 năm học (2009- 2010) và (2010- 2011).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful