kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o

tØnh

N¨m häc 2008 –

Nam ®Þnh

2009
M«n: to¸n líp 5

®Ò chÝnh thøc

(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang
I. phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )

Mçi bµi tËp díi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A,
B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh,…). H·y chän c©u tr¶ lêi
®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.
C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo?
A. Hµng chôc

B. Hµng tr¨m

C. Hµng phÇn tr¨m
5
2

C©u 2. Ph©n sè
A. 0,25

D. Hµng phÇn mêi

viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ:
B. 2,5

C. 5,2

D. 0,52

5

C©u 3. Hçn sè 3 7 viÕt díi d¹ng ph©n sè lµ:
A.

8
7

B.

22
7

C.

15
7

D.

26
7

C©u 4. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 0,125 kg = …… g
lµ:
A. 125

B. 12,5

C. 1,25

D. 1250

C©u 5. Trong 20 phót mét « t« ®i ®îc qu·ng ®êng dµi 20 km.
VËn tèc « t« tÝnh theo km/giê lµ:
A. 1km/giê

B. 10 km/giê

C. 60 km/giê

D. 20

km/giê
C©u 6. Mét h×nh trßn cã ®êng kÝnh b»ng 4 dm. Nöa chu vi cña
h×nh trßn ®ã lµ:

6.343 dm2 D. phÇn tù luËn ( 16.14 dm D.0 ®iÓm) Cã ba tÊm v¶i dµi b»ng nhau. 6. (5.56 dm C. AMC víi AMD. . 3. 6. 343 B. sau ®ã sè g¹o cã tÊt c¶ ë thïng b ®æ vµo thïng C th× sè g¹o ë mçi thïng ®Òu b»ng 20 kg.A.0 ®iÓm ) Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AB. LÊy lÊy 1 3 1 5 g¹o ë thïng A ®æ vµo thïng B. 0.3g C.28 C©u 7. 343 dm C. 12. VËy lîng muèi cã trong 150g níc biÓn lµ: A. 4.0 ®iÓm) Cã 3 thïng g¹o. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph¬ng cã c¹nh 7 dm lµ: A. a) So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh tam gi¸c: ABC víi AMC .2g II. Hái lóc ®Çu mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Bµi 2.2% muèi.28dm B.0 ®iÓm ) Bµi 1.63g B. Hai ®o¹n th¼ng AC vµ DM c¾t nhau t¹i E. 63g D. ( 6. Sau khi b¸n ®i 38m ë tÊm thø hai vµ 37m ë tÊm thø ba th× tæn sè mÐt v¶i cßn l¹i cña hai tÊm nµy b»ng 3 4 sè mÐt v¶i cña tÊm thø nhÊt. MDC víi AMD. Níc biÓn chøa 4. 343 dm3 C©u 8. (5. Hái lóc ®Çu thïng B cã bao nhiªu ki-l«gam g¹o? Bµi 3.

b) TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MEC. biÕt diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MBC b»ng 15 cm2. c) Gäi ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD. nèi BN c¾t AC t¹i G. HÕt . Chøng tá r»ng AE = EG = GC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful