TONG CONG TY KHI VIET NAM CONG TV KHi CA MAU

----------~----'----~

CONG rv KHI cA MAU

TAl LIEU DANG sir DUNG Ngay.di. .. th3ng ... ;-L ... Mn~ 2Oi.L ...

QUYTRINH

MUA SAM VAT nr THIET BI

. .

----,----------.-------------------r-----------

Chuven vlen Thu'dng rnai

CHO'Ki

CHUC DANH

----+----------+-------------l------------------ll'

/(~

I SO~N THAo f---------f-----------+--~-------

I La Thanh Thuy Chuven vlen TC-KT (( "~, I'____------'

'IIKIEMTRA

f-- -+_T_ra_n_T_he_B_a_O_~ I Truong phong TC-KT

I

Nguy@n Minh Canh

Nguy@n Van Be Ba

Tnronq phonq KT

I

! PHE DUYET Tran Nh~t Huy

I .

I

r----

i So tal li~u: KCM.TCG.CAM.007.01

[Re~.: ~5

Tong Giarn doc

___________________ .L__ _

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 1/34

QUYTRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

BANG THEO DOl

QUA TRiNH BAN HANH VA C~P NH~T TAl LI~U

Rev. Ngay Ngu'oi Ngu'oi CBP) kiem tra Ngu'oiphe
ban soan thao duy~t
hanh CBP) HQ va ten Chuc danh
01 Nguyen Tran Nh~t Tru'ong
Van Be Ba Huy Phong KT5X Tri~u Quoe
Nguyen Cong Tru'ong Tuan
Tong Giam Doc
Lu~n Phenq TC-KT
02 Tran The BaD Q. Tru'ong
Nguyen Phong TC-KT
Van Be Ba Trinh Dinh Q. Tru'ong Trieu Quoe
ThaD phonq TC-HC Tuan
PhD Tong Tong Giam Doc
Tran Nh~t
Huy Giam doc
03 Tran The BaD Q. Tru'ong
Phonq TC-KT
Nguyen Trinh Dinh Q. Tru'ong Tri~u Quoe
Tuan
Van Be Ba Thao phong TC-HC Tong Giam Doc
Tran Nh~t PhD Tong
Huy Giam doc
Nguyen Van Tru'ong
Be Ba Phong KT
04 Nguyen Tru'ong Tran Nh~t Huy
Thi Tran The BaD Phong TC-KT Tong Giarn doc
Phu'dng
Trinh Dlnh Tru'ong
ThaD phong TC-HC
Nguyen Nguyen Van Tru'ong
Minh Canh Be Ba Phonq KT Tran Nh~t Huy
05
La Thanh Tru'ong Tong Giam doc
Thuy Tran The BaD Phong TC-KT So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 2/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET BI

THONG BAO

NQi dung sua doi tai Ii(!u

Ten tai li~u : Quy trlnh mua sam v~t tu' thie't b] So tai Ii~u : KCM.TCG.CAM.007.01

Da du'qe e~p nh~t 19i va e6 hi~u h/e ke tir ngay _ thimg _ narn 2011 NQi dung sira doi:

REV.4 REV.S NQI DUNG SUA eOI
STT
(trang) (trang)
1 22 • Nang dinh mire mua sam VTTS phuc vu nhu
can hanq ngay tir 10 trleu dong len 20 trleu
dong cho phu hc;1p vdi phan cap ve mua sam
(SPSD tir thuc hi~n).
2 26 So n9i dung: "f)oi vdi VTTS nha thau gUi tarn,

viec nh~p kho phal thuc hlen trong 20 nqav",
3 • So sung bieu m~u KCM.TCG.CAM.007.01/F4
bien ban dong thau/chao hang
4 • Thay dOi bieu m~u KCM.TCG.CAM.007.01/FS
thanh bieu mau KCM.TCG.007.01/F7
5 • Thay dOi bieu m~u KCMTCG.CAM.007.01/F7
thanh bieu mau KCM.TCG.CAM.007.01/F10 TRU'6'NG eON VJ SO~N THAO

56: KCM,TCG,CAM,007,01 I Rev 5 I

Trang 3/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET 81

DANH SACH PHAN PHOI TAl LI~U

STT DO. tu'Qng phan phOi SOIu'Qng
1 Tong giam d6e 01
2 Phonq Tal ehfnh - Ke toan 01
3 Phong Ky thu~t 01
4 Phonq San xuat 01
5 Phonq To chuc Hanh ehfnh 01
6 Phonq An toan - Bao v~ 01 SO': KCM.TCG.CAM.007.01! Rev 5 I

Trang 4/34

QUY TRINH MUA SAM VAT TU THIET BI

MVC LVC

TRANG

CHUaNG I. QUY f>JNH CHUNG

Dieu 1: cac djnh nghia 06

Dieu 2: Phan nhorn 07

CHUaNG II: cAC HINH THU'C L1!A CHQN NHA THAU 08

CHUaNG III. TRINH TV' THV'C HI~N 10

1. Quy trlnh chung 11

II. Cac bu'oc thuc hi~n 12

A. Mua sam trong keho?ch:

Dieu 3: L~p YCMS VTTB 12

Dieu 4: Giai trinh muc dich sU' dl:lng 12

Dieu 5: L~P du' toan 13

Dieu 6: L~p va ph€! duy~t ke h09Ch aau thau 14

Di'eu 7: L~p va phe duy~t HSYC/ HSMT 15

Dieu 8: Thong bao moi chao hang, moi thau 15

Dieu 9: Tiep nh~n va danh gia HSCH/ HSDX/ HSDT 16

Dieu 10: Trinh duy~t KQCH/KQDT 19

Dieu 11: Thu'dng thao, hoan thi~n va kY HD 19

B. Mua sam ngoai keho?ch:

Dieu 12: Mua sam phat sinh ngoai ke hoach 20

Dieu 13: Mua sam khan cap 20

Dieu 14: Mua sam VTTB phuc vl,J nhu cau hang ngay 22

Dieu 15: Cac hlnh tlurc giao ket 24

CHUaNG IV: xU' LY TINH HUONG

Dieu 16: xU' 1'1 tlnh hu5ng 25

Dieu 17: Huy aau thau va IOi;li b6 HSCH/ HSDX/HSDT 25

CHUaNG V: THV'C HI~N HQ'P f>ONG

Dieu 18: Theo doi thuc hi~n HD 26

Dieu 19: Giao nh~n hang hoa 26

Dieu 20: Thanh toan 27

CHUONG VI: f>ANH GIA NHA CUNG U'NG:

Dieu 21: Ml:Ic afch danh gia nha cung ung 28

Dieu 22: N9i dung danh gia 28

CHUaNG VII: CAC QUY f>JNH c6 LIEN QUAN

So: KCM.TCG.CAM.007.01 J Rev 5 1

Trang 5/34

QUY TRINH MUA SAM VAT TU' THIET BI

Di'eu 23: Cong van tai li~u giao dlch 30

Dieu 24: Che dQ bao cao 31

..... 2 T'" h' h h'" 3

Dleu 5: 0 c ire t uc I~n...................................................................... 2

C' b'~ ~ 3

ac leu mau 4

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 6/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

I. MUC elcH:

• Hu'ang d§n cac bu'ae can thiet de thuc hi~n eong tac mua sam VTTB mqt each hcp Iy, hop phap theo dung quy dinh cua nha nude de dam bao chat Iu'qng, solu'qng va thai gian thirc hi~n eong tac mua sam.

• Tang eu'ang eong tac kiem tra, qlam sat hoat dQng mua sam VTTB, dam bao tlnh canh tranh, eong bang, minh bach va hi~u qua kinh te cua eong tac mua sam VTTB.

• Phan dinh r5 crnrc nang va nhiern vu cua tung bq ph~n trong eong ty khi tham gia vao qua trinh mua sam.

II. PHAM VI AP DUNG:

• Quy trinh nay du'qe ap dl)ng eho toan bq eong tac mua sam VTTB cua eong ty Khf Ca Mau nharn phuc vu eong tac quan Iy, eong tac v~n hanh, bao du'ong sua chua, eong tile an toan - sue khoe - mol tru'ang va bao v~ tc;li cac tram khi do Cong ty Khl Ca Mau quan IY.

III. TAl LIEU LIEN QUAN:

Lu~t dau thau so 61/2005/QH11 ngay 29 thanq 11 narn 2005 cua Quoe hQi nu'ae Cqng hoa xa hQi chu nghia Vi~t Nam khoa XI, kY hop thtr 8 thong qua, co hi~u luc thi hanh tir ngay 01/4/2006;

Nghi Dinh so 85/2009/ND-CP ban hanh ngay 15/10/2009 co hi~u luc ngay 01/12/2009 hu'ang d§n thi hanh Lu~t dau thau va Lira chon nha thau xay dunq theo Lu~t Xay dl/ng;

Can eu Lu~t so 38/2009/QH12 sua dOi, bo sung mqt so dieu cua Luat lien quan den dau nr xay dl/ng co ban;

Quyet dlnh so 1617/QD-TCTK ngay 31/08/2007 cua HQi dong Thanh vlen Tong eong ty kh! vtv ban hanh Dieu I~ to chirc va hoat dQng cua Cong ty Khi Ca Mau;

Quyet dinh so 1700/QD-KVN ngay 14/09/2007 cua Tong Glarn Doc Tong Cong ty Khl v/v ban hanh Quy ehe tai chfnh Cong ty Khl Ca Mau;

Cac van ban mai ban hanh sau nay, thay the hoac bo sung cac van ban tren,

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

Trang 7/34

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

CHUaNG I - QUY a~NH CHUNG

ai'eu 1: cac dinh nghia:

1. Tong Cong ty La Tong cong ty Khf Vi~t Nam

2. Cong ty La Cong ty Khf Ca Mau

3. BO phan StI La cac phong/bo phan true thuoc Cong ty co nhu cau

dunq hoac BPSD StI dunq VITB, chu tri va tnrc tiep I~p Ke hoach, Yeu Cau Mua Sam, Yeu cau Mua Khan Cap, tnrc tiep hoac gian tiep StI dunq va bao quan VITB.

La to chuven gia dau thau hoac bO phan nao cua Cong ty du'gc giao nhiern Vl:l chu tri thuc hi~n mua sam theo phan cong cua Tong Glarn Doc Cong tv.

La toan bo tai Ii~u do nha thau de xuat theo ho so yeu cau va du'gc nOp cho Cong ty theo quy djnh cua Ho so yeu cau.

La toan bQ tal Ii~u do nha thau I~p theo yeu cau cua ho so mOi thau va du'gc nop cho Cong ty theo quy dlnh cua ho so mol thau,

La toan bo tal Ii~u StI dunq cho dau thau rong rai hoac han che bao gom cac yeu cau cho mot goi thau lam din or phap Iy de nha thau chuan bi ho so du thau va de

Cong ty danh gia ho so du' thau nharn II/a chon nha thau trunq thau: la can cu' cho vlec thu'dng thao, hoan thi~n va kY ket hop dong.

La toan bO tai li~u StI dunq cho hinh trnrc chao hang canh tranh, chi dinh thau, mua sam true tiep ho~c II/a chon nha thau trong tru'ong hop d~c bi~t bao gom cac

yeu cau cho mot goi thau lam can cu phap Iy de nha thau chuan bi HSDX va de Cong ty danh gia HSDX nharn II/a chon nha thau dap U'ng cac yeu cau cua ho so yeu cau; la can cu' cho vi~c thuonq thao, hoan thi~n va kY ket hop dong.

La ke hoach mua sam VITB da ducc Ban Tong Giam Doc Cong ty phe duy~t.

La Tong Giam Doc Cong ty hoac Ngu'oi ducc Tong giam doc Cong ty uy quyen,

4. BO phan mua
sam hoac BPMS
5. Ho sd de xuat
ho~c HSDX
6. Ho so du' thau
hoac HSDT
7. Ho so mOi thau
hoac HSMT 8. Ho so yeu cau hoac HSYC

9. Ke HO;;Jch
10. Ngu'oi , tham
co
quyen/ Chu dau
tu'
11. V~t tu' thiet bi La cac 10;;Ji v~t tu' du' phonq, dunq cu, bao ho lao dQng,

QUY TRINH MUA SAM VAT TU'THIET BI

Trang 8/34

So: KCM.TCG.CAM.007.01 L Rev 5 I

ho~c VITB:

12. To chuyen gia dau thau hay TCG

phu'dng ti~n v~n chuyen, thiet b] dong bO hoac thiet b, IE~, ban quyen so hCi'u, v~t tu' tieu hao, nguyen Ii~u, nhlen Ii~u, v~t Ii~u, hang tieu dung (thanh pharn, ban thanh pham), may moe thie't bi, phu tung thay the phuc Vl) cong tac quan Iy, cong tac v~n hanh, bao du'ong sua chCi'a, cong tac an toan - sire khoe - moi tnronq va bao v~ cac cong trinh khr thuoc Cong ty quan IY.

La cac thann vien trong to Chuyen gia dau thau du'<;1c thanh I~p theo Quyet dinh cua Tong Giam doc Cong tv. Tuv tung goi thau Cl:l the, Tong Giam Doc Cong ty co the thanh I~p to xet thau rieng, ho~c de nqhl bo sung them cac thanh vien khac co lien quan.

f)ieu 2: Philn Nh6m

1. Nhorn 1: Mua sam trong Ke hoach:

Ap dl:lng cho cac hanq rnuc VTTB co trong Ke h09Ch cua narn hi~n t9i da du'<;1c phe duyet,

2. Nhom 2: Mua sam ngoai ke h09Ch:

Ap dl:lng cho cac hanq rnuc VTTB phat sinh nqoal Ke h09Ch cua nam hi~n t9i do cac nguyen nhan khac nhau nhu: khong Iu'ang truce, do mat mat, tieu hao truce dl/ kien, do cac doi hoi nang cap, rna rong pham vi heat dong, thay dOi thiet ke cong ngh~, anh hu'ang bai thai tiet, cac tac dong hoa, IY, ... bat thu'ang. Nhom mua sam ngoai ke h09Ch du'<;1C chia lam ba (3) phan:

• Mua sam phat sinh ngoai Ke h09Ch: Cac h9ng muc VlTB phat sinh nqoai Ke h09Ch do khong Iu'ang truce tlnh hlnh thirc teo Thay doi cong ngh~, bo sung, nang cap thiet bi, ...

• Mua sam khan cap (MKC): Cac hanq muc VTTB phat sinh ngoai Ke hoach de khac phuc su' co dot xuat co kha nang hoac da anh hu'ang den san xu at gay nguy hiem va thi~t h9i den ngu'ai va cua,

• Mua sam VTTB phuc Vl) cho nhu cau bao du'ong sua chCi'a hang ngay.

56: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 9/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

CHUaNG II: CAC HINH THU'C LIlA CHQN NHA THAU

Tuy theo trj gia goi thau, yeu cau ve tien d9, tfnh phirc tap ve cong ngh~, cac cong trinh mang tfnh thU' nghi~m, bf mat qu6c gia, ... cac hlnh tlurc sau day se du'qc ap dl:lng de vira dam bao tien d9, 56 Iu'qng va chat Iu'qng cOng nhir tuan thu cac qui dinh ve qua trinh mua sam VTTB:

~o U

.. en :::J en _c .a C ~rtl C,~

<0 _c :::J _c en

>-U.j..J U.j..J C

:::J 'rtl ,:::J

-0 C _c 'rtl en U

~Q) C _c C U

._ .. >- C:e <0,

~o :::J .j..J ....)

_c _c <0, U .j..J :::J

U E'ro _c

U U _c .j..J ,>-

:::J. >-.,_ C .,_ ~

C _c <ro -;» ,~ ,_ .:» ~.

<.Q)_ 0. -0 .j..J .j..J.j..J .j..J .j..J

rtl ro en u' ......

,... '", ....... 0 ..."

_._ <~ .-. ...J :::J rtl C 'rtl

.j..J lO..oEE:O 'O_Cc

o '~.j..J 'S~:g

-0 iti.j..J ~~ 1rtl '<Q) E ..j..J C .j..J en en .j..J _c 10 _c • rtl < Q) :::J' rtl en C C <roo .j..J '0 .j..J 10 -E- ~ro ~. C

'ro U > '10 10 en c' :5 -0 :::J _c :::J .. _ <:::J U c;ffi ....... _ u-O

~ _c roo til ''0 <0 _c ~"o <0' .-

0. 0 'S _c 0. C en ..... <0'

·rtl O'l 1- ~ <0 ...J C

_cuuc.j..J oUc_C

~ "ro 'rtl <0 ,ro .. <Q) • .j..J '0 ,......,

_c U u'rtl > -0 ._ ._ U U c'

~iO ~ E 0. U ..0 _c )rtl· O'l'rtl ..0;10 roE cO'l x ~ro 'rtl ~1iJ ~ _g Co _c

_c " til U _c .-....). ~ .j..J

~o 0. til <0· ~ _c _c C 10 \0

U 1- <Q)' en .j..J.j..J 'ro

C ro _c C 0. ro o.,rtl

~. ~rtl ~ :oE 0'l:::J ~rtl ':::J'~ ~. '0' :::J If)U..:;,, cuuu ...... -o::r::cr

~. til

U

'rtl U

u ''0

'S

1-

• .j..J

~. -O:::J

E~

rtl.j..J _c ._ .j..J,'O

:::J E ~rtl _co .j..J'rtl

'rtl ..0 _C0'l C C O'l<o C_C 'O'.j..J .:::J E ~ ._ I- U rtl - ·rtl ~ .- _c ~o _c ..:;" ·rtl .j..J

tIlO'~_c:::J

~Q):::J 0. ~rtl

_c _C:::JU

U ~ C ~ro :::J C .j..J 'rtl _c _c rtl·. _ _c .j..J C

_C''O,iO'~'o O'lE_cEu C 0.

<0 C c:::J

_c <Q) 1: <Q) ~ ~CO~CO.j..J

,ro _c

C

,ro :::J - ~ro _c1O

£. ro 10 ._

en

U

'ro E x rtl U_C 'Q . .j..J

~E

<Q)'

:::J'_

~ro _c _c0'l .j..JC

.

..-l

g

:::J -0

<0 C

U 'ro u

:::J._

~rtl 1rtl _c1- .j..JC)

:::JC

~ro <0, 4:'11-

C rtl· _c

:::J'

srtl <Q) _c..c .j..JU

:::J

~rtl

4:'1

~

:t:~ ~z :t:u Z .... ....

:t:

:::J ~ro _c .j..J

_c C

16'

::c u

~.

1- .j..J

Eo.

"ro ~Q) tIl:P

ro

:::J

:E

~~ ..c ..c 'co
c: c: E
<0 ..c 32 'E
£c: +-'
co ':.p • ,co 0 <Q).
>""0 :0
-0 u Q: u c: 0)
..c 'co· c:
0) "0 "0 "S.-CO c:
c: .- "S -~. <Q)
'co "0 +-' 0) ""0 ·c c:
..c > <co c: U <Q)
,::3 i-
ci1 0) O)..c 'co <0. ..c+-'
c:c:c:u c: ::3 +-'u
so l~ ,"0 SQ) -::3 £ -"S
U..c
"O..c"S> "0::3 'co· +-'
-~ c: b ffi -o~ "O..c
N ~ E·..c u+-' -o,S
._ +-' c: '-'~6 u..c
"0 E c: c;!l >0) U
"S9CO<Q) c: ::3-co
""OUli-"O c: c: SCO u
-co +-'"s "0 <Q). 0) ..c
.- co 0 "0 "OEc: +-' 0)
0) ::3 - c:
-0 E u Q'l ::3' ~6 ::3.
u c: c: ~ .g.""O 0)""0
::3 ~'ffi :g ~..c-~ 0.
+-' Ul o.-co
SCO::3 +-' +-' -<Q) ,co ~'-<Q)
-e- ..c""O ~ +-' ::3 "0 >
+-' 0) <co ..c
M .- .- c: ::3 ~co E-> o)+-'
- -0 <0' ::3' "0 - c: 0)
T-I ('!)z""O£ ~!y' c: ,"0 c:
T-I -::3 ..c -co "S<o
g ..c 0)::3 i-..c
U c: 0- I-~
co T-I N
i-
I- u 0 ~6 ,co ,co ..c
-co Q) 0» ..c c: .
O)..c ..c c: .- ..c
u ~c:
c:~ +-' c: --::,
+-' c: -co .-.
t-I ,co ::3 <Q)' ~!y' s: o- ::3 "0
eg ..c SCO > ..c u ..c O-<Q)
o..c ::3 -<0 U
t- ,co +-' ""0 .g.+-' ::3 >
CO<Q)· ::3
W ::3 ..c 'co <Q) ..c sQ) -::,. E 0-
t-I <co u..c ..c +-'>
::c -0 :..c .- c: 0. u~ c: ,co +-'~
t- "0 +-,,"0 -Q)
,co E M U <Q)' +-' -ro > ><
:;, u "0' .- ::3 0) -§ E
-"0 -§ C:'~ "S > co
t- r-- ~ <Q) +-' "0 +-'~ c: co Q)
~ i- U ..0 -co -co :gb><
+-' ;ffi Ul-::3
g -B 0 '61 ..c EO ..c ..c -::3
> ..c 0. o.c:..c
LO ~o o u 0 -co ._ co. 0.
~ ..c ::3
> "0 u-co-co .- -"0 o.U..c
'<C & g .- ..0 SCO 0» ~. ::3 _S
U) uO) ..c
>-OM +-' c: 0. .- <Q) ..c
<C ..c l/) -co +-' ~6 <Q). «e- -ro P U
:) ~ ::c ..0 <co Eu ..cu
~S ..c 0) 0. ::3. ~
~ '---- lCO ~- c: 0 U <0' ~ E-"O
::c "0 ..c 0) +-' ..c "S."O +-' "S
u ..c.-
Z :a +-' ::3-- ..c +-' - co .I3. ::3Eb
:5 SCO -0 § c: ._ . ..c c: co-co
t-I ~ "0 -::3
IX T-I g 0)£ U - ._. > 0.--
o "0 ..c o..c
t- o ._ ._::3 +-' > c: ::3 u
1'""'0- :g -ro ,co -ro co -::3 -co I-
> ..c..c..c..c ~. ::3 "0 SCO '- ..c..o..c
0 c..zc..c: o o-Q £'19 u ~c:
15 0 +-'
::3'C
::E SCO +-'
(5 ~NM T-I ci -s <Q)
<3 c: ,co
U O)..c ~!y' ..c 0)0.
c: c: c: c: "O.+-,
r: ,co co ..c o ..c ~!Y
c:
::E ..ci- .g. o·b 0)..0
+-'
~ O..c ..c ..c::3C:U
,co c: +-' U<co,"O,CO
<0 ..c co. ~. co :..c "S "0
uu -:J.+-, b
l/) I- _...J QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET BI

Trang 12/34

SO': KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

CHUONG III - TRINH TV THl/C HIeN I. QUY TRINH CHUNG

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~ ,---------------,

i TONG GrAM DOC CONG TY ~.-.-.-+j PHE DUytr KE HO,A,CH MUA SAM

._. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. J

: YCMS: BPSD, DT: BPMS, P.TC-KT ~-.-

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-)

--------------------------------,

I .... ~ , ,.,,, I

: TONG GIAM OOC CONG TY ,.-.-

~-------------------------- I

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

I .

BPMS

1.-,_._

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._!

! - - - - --- - --r6--rniM DI-NH -- -- - -- --:

~ : L-._._

._._'_._O_._._. ._._._O_._._._O_,_,_,_,_

I I

BPMS

l-._._

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-}

--------------------------------,

I TONG GI.AM DOC :--._.-

~-------------------------- I

._._._._o_._._._._._._._._._._._._._._._._

I •

I BPMS L....._._

I

_o_o_._._o_._._._._._._._._._._._._._._._.

.-._.-._._._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._._

I .

I BPMS L._._

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._.-}

.-.-.-.-.-._.-.-._.-.-._.-.-._._._._._._._

I

I

BPMS

1.-._._

I

-'-'-'-'-'-'-'-'_'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'---'

._._.-.-.-.-.-.-._._.-.-._._._._._._._._._

I •

BPMS

1.-._._

.-.-.-.-._._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._._

I .

i TO THAM DlNH I

~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.L. __ . __ .

.-.-.-._.-._.-._.-._._._.-._.-.-._._.-._._

I .

I BPMS L....._._.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._}

--------------------------------,

I "~,,., I

I TONG GIAM DOC j-'-'-'

~-------_------------------ I

i-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~

BPMS ~.-.-.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._!

--------------------------------,

I _,,,, I

: TONG GIAM DOC ,.-.-

~--_------_---------------- I

BPMS, BPSD

1.-._._.

I

_·_._·_._._._._._._._v_._._._._._._._._._.

i-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~

'. _. _. _. _B~.~~~ .~.~S?,_ ~~~ _~~? _._. _. _.~. -.-.

I BPMS, P.TC-KT ~.--.

~._.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._}

+
LAP YCMS vA Dlj TO.AN TH EO MAU
Khong duy~t
.--.-.-.-.+Duy~t ~

._' LAP KE HO,A,CH DAU THAU, HSYC/
HSMT

._. __ ._._-. Duy~t ~ Khong duy~t

TRINH PHE DUytr KHDT, HSYC/HSMT I Khong duy~t
L
·--·-·-·-·-·.Duy~t ~
. ...... PH.AT HSYC/HSMT
+
. ..... NHAN HSDX/ HSDT
+
D.ANH GI.A HSDX/HSDT I.

+
_. TRiNH THAM D~NH KQ D.ANH GI.A
HSDX/ HSDT
_._._+ Tham dinh +_
TRINH PHE DUY~ KQ D.ANH GI.A Khong duy~t
I
-·--·-·--·Duy~t J
DAM PH.AN, HoAN THI~N HD
+
KY KET HQ'P DONG
~
THEO DOl VI~C THljC HI~N HD
+_
GIAO NHAN HANG
+
THANH QUYET TO.AN So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 13/34

QUYTRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

II. cAC Bu'OC THl)'C HI eN

A. MUA SAM TRONG KE HO~CH

f>ieu 3: L~p Yeu cau mua sam VTTB (YCMS):

1. BPSD la bQ ph~n chu trl trong vlec I~p YCMS. YCMS se dt1qc I~p theo mau quy dinh tat Bieu mau 1 KCM.TCG.CAM.007.01/F1 - Mau Yeu cau mua sam VlTB.

2. Can clI' vao Ke hoach dt1qc duvet hang narn, BPSD I~p cac Yeu Cau Mua Sam (YCMS) VlTB bao gam day du quy each - thong so kY thuat, yeu cau ve lap d~t chav thu (neu can), yeu cau ve cac I09i chung chi, cac yeu cau ve qiarn dinh hang tnroc khi nh~p kho (neu can), thai gian nhap kho, 56 lt1qng can mua, so lt1qng tan kho, nhom hang, rnuc dich sir dunq, dia diem lap d~t, thai gian lap d~t, ."

YCMS se dt1qc chuven cho Phong Tai chfnh Ke toan (P.TC-KT) cua Cong ty de kiem tra va kYo Sau khi da dt1qc BPSD va P.TC-KT kY, YCMS se dt1c;1c trlnh cho Ngt10i co tham quven xem xet, phe duvet. £>oi voi cac hang hoa co yeu cau nqhiern ng~t ve an toan lao dQng, YCMS phai chuven cho phonq AT-BV kiem tra tnroc khi phe duy~t.

3. £>oi voi nhGng m~t hang co nguy co rui ro ve an toan sire khoe, BPSD phal neu r6 trong YCMS de BPMS yeu cau nha cung cap/nha san xuat cung cap cac chUng chi can thiet de sir dvng va bao quan, Khi nhan hang phal giao cho thu kho mQt bQ cac tai li~u nay de tham khao va thuc hi~n.

4. BPSD chiu trach nhlem ve tfnh chlnh xac va <Jay du cua quy each, thong 56 va d~c tfnh kY thu~t cua VlTB ke ca cac chi tiet phu tro khac (Vd: phan mem, dau nOi, ... ) va phal phu hop cac tieu chuan, quy pharn hi~n hanh cua Vi~t Nam va QUoc teo

5. YCMS I~p khong dung mau quy dinh du'Qc coi la khong hop I~. Vi~c giai trlnh va I~p du toan cua cac YCMS trong Ke hoach dt1qc quy dinh du'Oi day.

f>ieu 4: Giili trinh muc dich sli'dl:lng:

1. BPSD phai giai trlnh rnuc dich sU' dl:mg theo Bieu mau 2 KCM.TCG.CAM.007.01/F2 - Mau giai trinh rnuc dich su' dunq,

56: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 14/34

QUY TRINH MUA SAM VAT TU' THIET BI

2. NOi dung giai trinh phal the hi~n:

• 56 Iu'Qng tOn kho: la 56 Iu'Qng v~t nr thiet b] du'Qc I~p trong yeu cau mua sam nay ton kho ho~c da du'Qc duvet nhu'ng dang trong giai dean mua

..

sam.

• Tinh tri;mg heat dong thiet bj dang co: can not r5 tinh tranq thiet bj dang heat dong ra sao, neu cac thiet bi nay trong thai gian I~p YCMS rna dang hong thi 56 Iu'Qng mua dir phong co the tang lE~n de StI dl:mg thay the cho thiet bi dang hong. Ngoai ra con rnuc dich xem xet neu nhir tlnh tranq thiet bi nay trong nhCfng narn gan day hay hu' hong thl se co ti I~ du phong Ion hon de thay the ho~c co giai phap khac phuc,

• 56 Iu'Qng dang du'Qc lap d~tj StI dunq: la 56 Iu'Qng v~t tu' thiet bj nay dang duoc lap d~t tal BPSD la bao nhleu, Vi~c yeu cau li~t ke 56 Iu'Qng v~t tu dang du'Qc lap d~t ti;li bo phan nham rnuc dfch: can ctr 56 Iu'Qng v~t tu'/thiet bi du'QC lap d~t, can ctr 56 Iu'Qng mua du' phonq de phe duyet 56 Iu'Qng mua du' phong mQt each hop Iy tranh tlnh tranq mua qua nhleu luu trO' lau trong kho gay t6n kern cho vi~c bao quan,

• Ml,Jc dfch StI dunq, duoc lap d~t cho thiet bi nao hay lap d~t tal dau (Thay the sua chira hay du' phonq): nharn de quan Iy so Iu'Qng v~t tir / thiet bi cung loai duoc lap d~t ti;li nhO'ng vi trf nao> a dau? tir do co the quan Iy su' dunq chuyen doi cho cac don vl,

• Ngoai ra chung 10i;li v~t tu'/ thiet bi diroc mua neu co sai khac ve d~c tfnh kY thuat so voi chung loal du'Qc phe duy~t thi cLing phai giai trlnh Iy do thay doL

ei'eu 5: L~p dl/ toam

1. BPMS la bQ ph~n chu tri trong vi~c I~p du' toan cho cac YCMS voi 51/ ho tro cua _ BPSD (kiem tra kY thuat), DI/ toan cho cac YCMS se diroc I~p theo rnau quy dinh ti;li Bieu mau 3 KCM.TCG.CAM.007.01/F3 - Mau DI/ toan chi phi,

2. DI/ toan se du'Qc I~p va trlnh duy~t dong thai ho~c sau khi YCMS da duoc phe duy~t.

.. ---~---.--.- .... -,., .. -~~--.-~-.-----.-.--~--,

... ~.- ... -.--.-.----- ... ----.- .•. , .. - ...•. ,.-- .. ~.".

So: KCM.TCG.CAM.007.01 1 Rev 5 I

Trang 15/34

QUYTRINH MUA SAM VATTu'THIET BI

3. Dl/ toan du'<;1c I~p can phai dua tren tren It nhat 03 nguon thong tin khac nhau. Nguon tham khao thong tin co the la: bao chi, tap chi cnuven nqanh, internet, gia th[ tnronq, thong bao gia cua nha san xu at, di;)i 1'1, gia nlern yet, gia mua ran tnrcc ho~c chao gia con hieu nrc cua cac doi tac co kha nang cung cap, ...

4. Tru'ong h<;1p Cong ty da kY hop dong mua IOi;)i VTTB tu'dng tu truce do khong qua sau (06) thang, du' toan co the' du'<;1c I~p dua tren den gia cua hop dong da kY va co tlnh den yeu to tnrot gia.

5. Trong mot so tru'ong hop d~c bi~t nhir gia tren toan qudc, gia du' toan co the dua tren mot chao gia cua hang san xu at doc quven hoac di;)i 1'1 doc quven cua hang tal Vi~t Nam.

6. Dl/ toan se du'<;1C chuven cho phong TC-KT Cong ty de kiem tra va kYo Sau khi da du'<;1c cac bQ ph~n lien quan kY, du' toan se dl1c;1c trlnh cho Ngu'oi co tham quven xem xet, phe duvet,

7. Phoi hop va phan cap thuc hien:

• Cac bo ph~n kiem tra phai co 'I kien cham nhat 02 (hai) ngay tir khi nh~n ducc YCMS hoac du toano

• Sau khi ngu'oi co tham quven phe duvet YCMS va/ho~c du' toan, van thir Cong ty co tracn nhlern dong dau, chuven giao ngay cho BPMS.

• Doi voi cac YCMS co gia tri du'ai 20 tri~u oong, BPMS se chuven cho BPSD detl/ thuc hi~n.

• Phan cap phe duvet doi voi YCMS cac vrTH phuc vI:! san xuat co gia tr] du'ai 5 tri~u oong cho Tru'ong phonq Ky thuat doi voi cac cong vi~c do Phonq Ky thuat thirc hi~n.

ai'eu 6: L~p va phe duy~t ke hoach ((au thau:

1.

BPMS la bO ph~n chu tri trong vlec I~p ke hoacn dau thau, NOi dung ke hoach dau thau bao gom cac noi dung sau: ten goi thau, gia goi thau, nguon von, hinh thirc lira chon nha thau, thai gian lira chon nha thau, hinh thirc hcp dong va thai gian thuc hi~n h<;1p dong.

Nham dam bao tien do cung cap vrTB, tiet ki~m thai gian va chi phi cho cong tac mua sam, co the gOp nhieu YCMS va du toan khac nhau vao chung mot goi thau de tien hanh hra chon nha thau mot Ian. Trang tru'ong h<;1p do, vi~c danh gia se du'<;1c tien hanh doc I~p theo tung YCMS va du toan da du'<;1c duvet, Tuy thuoc vao ket qua danh gia, co the se kY

2.

,,~----,--- ----,-------

-----,.,'--,----,--,-""- --- ---,

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 16/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

chung mot hejp dong cho tat ca cac YCMS ho~c nhleu hejp dong cho nhi'eu YCMS khac nhau.

3. Phe duy~t ke hoach dau thau: Ke hoach dau thau se du'ejc BPMS trinh Ngu'ai c6 tham quven xem xet va phe duvet, Vi~c phe duy~t ke hoach dau thau phai diroc the hi~n bang quyet dlnh phe duvet,

4. DOi voi YCMS c6 gia tr] du'oi 50 tri~u Oong, BPMS co the can cir tren cac bao gia con hi~u h/c de de nqhl duy~t gia. Tren de nghi duy~t gia phai the hi~n su dam bao ve m~t kY thuat, gia canh tranh nhat.

ei'eu 7 : L~p va phe duy~t HSYC/ HSMT

1. N9i dung HSYC/ HSMT t5i thieu bao gam cac n9i dung sau:

• Yeu cau ve kY thuat: So hronq, tieu chuan, d~c tfnh kY thuat, thai han cung cap hang hoa, chimq chi, bao hanh, bao tri, dao t90, lap d~t, chuven giao (neu co).

• Yeu cau ve thu'dng mal: Dong tien dt/ thau, loai gia chao, m~u

chao gia.

• Yeu cau ve thai han hi~u urc HSCH/ HSDX/ HSDT.

• Yeu cau thai diem n9P HSCH/ HSDX/ HSDT.

• Tleu chuan danh gia HSCH/ HSDX/ HSDT.

• Cac quy djnh ve bao dam du' thau, bao dam thuc hi~n hop dong (neu co).

• Cac yeu cau knac,

2. HSYC/ HSMT du'qc chuyen cho to tham dinh tien hanh tham djnh, bao cao voi Ngu'ai co tham quven xem xet va phe duy~t.

3. Ngu'ai co tham quven se tien hanh phe duy~t HSYC/ HSMT tren cd so bao cao tham dinh cua cd quan, to chuc tham dlnh, Vi~c phe duy~t HSYC/ HSMT phai du'ejc the hi~n bang quyet dinh phe duy~t.

emu 8: Thong bao moi chao hang, moi thau

Can cU' vao ke hoach dau thau da du'ejc phe duvet, BPMS se to chirc thong bao mai chao hang hoac mai thau tuv theo hinh thirc It/a chon nha thau da phe duvet,

-- ----_ .. _-----_. __ . __ ._.- _._

SO': KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 17/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

D6i vai cac goi thau co gia tr] du'Oi han mire phai dang tai tren cac phu'dng ti~n di;li chunq, bao dau thau thi khong bat bU9C song khuyen khfch dang tai tren bao dau thau, website ...

Quy d!nh ve dang tai tren bao dau thau nhu sau:

Hinh thU'c NQidung Han mU'c Thai gian gU'i f)ang tal
h!a chon thong tin thong tin tren cac
nha thau dang tal phu'dng
ti~n thong
tin d~i
chung
khac
Thong bao 5 ngay tnrdc ngay
Dau thau mai thau Khong dang tal
r9ng rai Ket qua lua han che Sau ngay phe
chon nha duy~t ket qua
thau LCNT Co the
Gia qoi Gw HSMT cho cac dang tai
Dau thau han thau tren nha thau theo danh dong thai
che 5 (narn) sach da phe d uy~t tren cac
tV dong. phu'dng
Thong bao ti~n di;li
mai chao Gia goi T6i thieu 5 ngay chunq khac
Chao hang hang thau tren
canh tranh - Ket qua It/a 500 tneu nroc nqav d t/ dlnh
dang tai
chon nha dong.
thau f)i'eu 9: Tiep nh~n va danh gia HSCHI HSf)XI HSDT:

9.1 Tiep nh~n va ma ho so:

• BPMS co trach nhiem tiep nh~n HSCH/ HSDX/ HSDT theo dung quy d!nh.

• To chuyen gia dau thau co trach nhiem ma HSCH/ HSDX/ HSDT ngay sau thai diem dong thau, M~u bien ban ma HSCH/ HSDX/ HSDT nhu' quy dinh tal Bieu m~u 4 KCM.TCG.CAM.007.01/F5 - BB ma chao hang/ ma thau,

9.2 Danh gia HSCH/ HSDX/ HSDT:

55: KCM.TCG.CAM.007.01 J Rev 5 I

Tran_g 18j34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

Vi~c danh gia cac HSCHj HSDXj HSDT phai din cu vao:

./ Cac yeu cau trong HSYCj HSMT da du'<;1c phe duy~t.

./ HSCHj HSDXj HSDT da n9P va cac tal Ii~u lam ro HSCHj HSDXj HSDT cua nha thau.

9.2.1. Danh gia dieu ki~n tien quvet, tfnh hop I~ cua HSCHj HSDXj HSDT:

TCG danh gia dieu ki~n tien quyet, tfnh h<;1p I~ theo cac tieu chi yeu cau trong HSYCj HSMT bao gem nhunq khong giai han cac yeu cau nhu ten nha thau co ten trong danh sach nh~n HSYCj HSMT; bao dam tu' each hop I~; 55 1u'<;1ng ban g5c, ban chup: hi~u hrc cua he so dl,l' thau: gia du' thau c5 d!nh ...

Cac nha thau dap ling cac dieu ki~n tien quvet du'<;1c tiep tuc tham gia danh gia kY thu~t a bu'ac tiep theo.

9.2.2 Nguyen tac danh gia kY thuat:

HSCHj HSDXj HSDT phan kY thu~t se du'<;1C cac thanh vien trong TCG tien hanh danh gia theo tieu chi danh gia ve m~t ky thu~t da du'<;1c phe duvet trong HSYCj HSMT.

Trong qua trinh danh gia, neu co nhG'ng van de kY thuat trong HSCHj HSDXj HSDT can lam ro, TCG se soan thao Thu' yeu cau lam ro trinh Ngu'oi co tham quven xem xet va kY gU'i cho nha thau co he so can lam ro. Trong tru'ong hcp can thiet, co the mOi nha thau vao true tiep trao doi de lam ro.

N9i dung lam ro phal du'<;1c the hi~n bang van ban va khong du'<;1c lam thay doi n9i dung co ban cua HSCHj HSfJXj HSDT da n9P. N9i dung lam ro se du'<;1C bao quan nhu' mQt phan cua HSCHj HSDXj HSDT.

Ket qua danh gia phan kY thuat se diroc TCG tong hop nhu' sau:

• Neu danh gia theo phu'dng phap "Dat", "Khong D<;lt": TCG se danh gia chi tiet cho tung muc la "Dat", "Khong Dat", Truonq h<;1p "Khong dat" phal neu ro Iy do.

• Ket qua danh gia kY thuat phal co phan danh gia chung cho he so kY thuat cua tUng nha thau du'<;1c danh gia la "D<;lt", "Khong Dat",

• Neu danh gia theo pluronq phap cham diem: TCG se tien hanh tong h<;1p tong diem ve mat kY thuat cua tung HSCHj HSDXj HSDT du'<;1C danh gia.

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 19/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

Toan bQ cac van ban giao dlch trong qua trinh danh gia ve m~t kY thuat, yeu cau lam ra, cac bimg danh gia cua cac thanh vlen TCG va cac van ban kY thuat co lien quan khac se du'ejc dfnh kern vao ket qua danh gia ve m~t kY thuat,

9.2.3. Nguyen tac danh gia thu'dng mai:

Vi~c danh gia ve m~t thu'dng mal cac HSCH/ HSDX/ HSDT bao gam nhu'ng kh6ng gioi han:

• Danh gia cac dieu kien thu'dng mal,

• Sua IOi, hleu chinh sai I~ch va quy dOi ve mQt loa: dong tien chung

~i thai diem md thau de xac dinh gia danh gia.

• So sanh gia.

• Xep h~ng nha thau,

• Cac quy dlnh khac cua Nha nude,

9.2.4 Tru'ong hejp thay doi yeu cau kY thuat cua dau bat;

BPSD gill c6ng van bao cao neu ra hanq muc va Iy do thay dOi de Ngu'Oi co tham quven phe duy~t va chi dao BPMS trien khai.

BPMS de nghi cac hang chao I~i nhQ'ng muc thay doi bang phong bi kin (do co the anh hu'dng gia ca, tien dQ).

Sau khi nhan chao hang vi~c danh gia se I~p I~i tir bucc danh gia kY th u~t neu tren.

9.3 Xet duyet trunq thau:

Nha thau se du'ejc xem xet de nghi trunq thau khi dap ltng day du cac dieu ki~n sau:

9.3.1 Tru'ong hejp II/a chon nha thau theo hlnh thltc chao hang canh tranh:

• Co ket qua danh gia ve m~t kY thuat la "Dat",

• Co gia chao sau sua IOi va hieu chlnh sai I~ch thap nhat va kh6ng vu'ejt du' toan da du'ejc duyet,

9.3.2 Tru'ong hop It/a chon nha thau theo hinh thtrc dau thau rQng rai hoac han che:

• Co HSDT hop I~.

QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET BI

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 l

Tranq 20/34

• Du'<;1c danh gia la dap ung yeu cau ve nang luc, kinh nghi~m.

• Co ket qua danh gia ve mat kY thu~t la dap ung yeu cau theo h~ thong diem hoac theo tieu chi "Dat", "Khong DCi)e'.

• Co gia danh gia (Gia sau sua 16ir hi~u chinh cac sai I~chr dira chi phi ve mQt m~t b~mg) thap nhat.

9.3.3 Tru'ong hop lua chon nha thau theo hinh thirc chi d!nh thau:

• Co du nang luc, kinh nghi~m theo H5YC.

• Co ket qua danh gia ve m~t kY thuat la dap ung yeu cau theo h~ thong diem hoac thea tieu chi "Dat", "Khong DCi)t".

• Co gia de nghl chi dlnh thau khong vu'<;1t gia goi thau da du'<;1c duy~t.

9.3.4 Tru'ong hop ura chon nha thau theo hlnh thirc mua sam true tiep:

• Co H5DX hop I~.

• Du'<;1c danh gia la dap ung yeu cau ve nang nrc,

• Co ket qua danh gia ve m~t kY thuat la "Dat",

• Co don gia chao khong vuot qua den gia cua cac nQi dung tu'dng U'ng thuoc goi thau tu'dng nr da kY hop dong tnroc do trong yang 6 thanq va co tfnh den yeu to tnrot gia.

ai'eu 10: Trinh duy~t ket qua chao hangl ket qua diu thau:

1.

Tren cd so ket qua danh gia cac H5DX/ H5DTr BPM5 se tong hop va trinh Ngu'Oi co tham quyen xem xet, phe duy~t bao cao ket qua chao hang/ ket qua dau thau.

Bao cao ket qua chao hang/dau thau phai the hien qua trlnh xet chao hang/dau thau va cac cd so ap dunq,

Tru'ong h<;1p khong co nha thau trunq thau, trong bao cao trinh duvet ket qua chao hang/ ket qua dau thau phal neu r5 khong co nha thau nao trung thau va huv dau thau, dong thoi neu phu'dng an xU' Iy tiep theo.

Bao cao ket qua ILja chon nha thau du'<;1c gU'i cho To tham dinh, To tham d!nh c6 trach nhiern I~p bao cao tham djnh kel qua dau thau de trlnh cho chu Oau tu xem xet, quvet djnh.

Ket qua lua chon nha thau du'<;1c the hi~n bang quyet djnh phe duvet,

2.

3.

4.

5.

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 21/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET BI

Oi'eu 11: Thu'dng thao, hoan thi~n va Ky ket hqp Oong:

1. Dua tren ket qua dau thau dlf<;1c phe duvet, BPMS se mol nha thau trunq thau vao thuonq thao, hoan thlen, kY ket hop dong.

2. Trlfong hcp thuonq thao, hoan thlen hop dong vOi nha thau trunq thau khong thanh cong, BPMS se bao cao chu dau nr xem xet vlec II/a chon va moi nha thau xep hanq tiep theo vao thlfdng thao, hoan thien hop dong. Ket qua thuonq thao, hoan thlen hop dong thanh cong se 121 co so de kY ket hop dong.

3. Tren co so ket qua thuonq thao, hoan thi~n hop dong thanh cong voi nha thau tninq thau, BPMS se tong hop ket qua thuonq thao va hoan thi~n hop dong. HOp dong phai dlf<;1c kY nhav boi BPMS va Phonq Tai chlnh Ke toan cua COng tv.

4. BPMS se trinh Nglfoi co tham quven xem xet, kY ket HOp dong tren co so h<;1p dong da dlfOC hoan thlen cunq toan b9 ho so giao dlch lien quan den goi thau,

5. D5i voi hlnh thirc thoa thuan mua ban de ddn qian hoa thu tuc nhu quy dlnh tel dieu 15, sau khi ducc duy~t gia, BPMS hoan thien thoa thuan mua ban trinh nglfoi co tham quven ky keto

6. Tat ca cac hcp dong mua sam VTTB cua Cong ty se dlf<;1C kY boi Tong Giam DOc Cong ty hoac Pho Tong Giam D5c Cong ty neu dlfoc Tong Giam D5c Cong ty uy quven,

B- MUA SAM NGOAI KE HO~CH:

Cong ty dlfoc quven quvet dinh tat ca cac n9i dung lien quan den qua trinh mua sam VTTB ngoai ke hoach co gia tr] du toan den 2.000.000.000 d (Hai tV dong) nhunq khonq bao gom cac tal san c5 dlnh, Tren mrc phan cap nay, Conq ty phai trinh Tong Cong ty xem xet, phe duy~t.

Ofeu 12: Mua sam phat sinh ngoai ke hoach:

1. Khi I~p YCMS cho cac hanq muc phat sinh nqoai ke hoach, BPSD can trinh bay r6 nguyen nhan phat sinh ngoai ke hoach, rnuc d(ch, Iy do, cac tac dunq cua vi~c mua sam. Quy dlnh ve I~p YCMS va bieu m§u YCMS ngoai ke hoach nhu' quy dinh tal Dieu 3 cua Quy trinh nay. Vi~c I~p du toan cua cac YCMS nqoai ke hoach nhu quy dinh tal Dieu 5 cua Quy trinh.

2. Vi~c to cturc trien khai mua sam cac VTTB phat sinh ngoai ke hoach duoc thuc hi~n nhu mua sam trong ke hoach,

Trang 22/34

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

qUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

f>ieu 13: Mua sam khan cap (MKC):

BPMS phal nhanh chong trien khai thuc hi~n cac yeu cau MKC nharn dap U'ng kip thai qua trinh san xuat kinh doanh cua Cong tv.

1. Phan loal MKC: theo 2 cap d9.

1.1 Cap d9 0: Nguyen nhan phat sinh la su' c5 gay mat an toan cho tung phan hay cua toan b9 h~ thong san xuat ho~c cac tlnh hu5ng lam ngung tre, gian doan san xuat, thi~t hi;li ve nglfoi va cua.

1.2 Cap 09 1: Nguyen nhan phat sinh la nhiIng tinh huong dU9C dir bao neu khong khik phuc se tro thanh cap d9 O. Cac thleu hut, mat mat, hir hong dunq cu, phu tung bao duong, lam can tro cong tac kiem tra bao du'Ong.

2. Thu tuc I~p Yeu Cau MKC va du' toan cho Yeu cau MKC:

1.1 Cap d9 0:

• BPSD giai trinh va xin 'I kien chi dao cua nguai co tham quven, sau 00 chuyen cho BPMS tien hanh mua khan cap de nhanh chong khik phuc, BPSD va BPMS co trach nhiem hoan thlen thu tuc sau khi thuc hi~n.

1.2 Cap d9 1:

• BPSD co trach nhlern khan trunnq I~p va hoan thi~n Yeu cau MKC theo quy dlnh t9i Dieu 3 va Dieu 4 cua Quy trlnh nay. Kern theo Yeu cau MKC la cac giai trlnh ve nguyen nhan, anh huang, rmrc 09 khan cap, huong khik phuc, ... de nglfoi co tham quven co ou co so xem xet, phe duy~t Yeu cau MKC.

• Sau khi phe duyet, yeu cau MKC OU9C chuyen cho BPMS nhanh chong I~p du' toan theo quy oinh tal Dieu 5 quy trinh nay. Tren co so MKC va dir toan dU9c phe duvet, BPMS trien khai gap don himg MKC. Vi~c to chirc trien khai yeu cau MKC se tuan theo cac quy dinh ti;li Dieu 6, 7, 8 cua Quy trinh nay.

3. Cac hlnh thuc ducc xem xet ap dunq ooi voi MKC: chi dlnh thau, mua sam true tiep.

4. Trach nhlern ca nhan:

Lanh dao va tung can b9 cua BPSD va BPMS khi thuc hi~n vi~c xu 1'1 tinh tranq khan cap va MKC phal tuan thu oung cac quy dinh tren va tu' chiu trach nhiern ca nhan tnroc phap lu~t va tnroc Cong ty d5i voi mol hanh

Trang 23/34

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

_QUYTRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

vi cua mlnh lien quan den cac de xuat, xac nhan tinh tranq khan cap va quyet dinh ve vi~c xu' 1'1 khac phuc cac tinh tranq khan cap.

Cac bQ phan khong du'c;1c lam dunq tinh tranq khan cap de tien hanh cac cong vi~c khong thuQc IOi;li khan cap vi cac rnuc dfch khac du'Oi bat kY hinh thirc nao nham tranh lang phi va tranh thlet hi;li cho cong ty.

ei'eu 14: Mua sam VTTB phuc VI:I cho nhu cau himg ngay:

1. Quy djnh nay du'c;1c ap dl,lng cho vi~c mua sam VlTB voi tong gia tr] mua sam cho met dau rnuc cong vi~c du'oi 20.000.000 d (Hai rrurot trieu dong).

2. D5i voi cac tru'ong hop mua sam VTTB phuc vu cho nhu cau BDSC hang ngay co tOng gia tri mua sam cho mQt dau rnuc cong vi~c tir 20.000.000 d tro len du'c;1c ap dunq theo hinh tmrc mua sam nqoai ke hoach ho~c co the ap dunq trinh tu' mua sam nhu quy dinh tal Dfeu nay neu du'c;1c phe duy~t cua Ngu'oi co tham quven,

3. BPSD la bQ phan true tiep thut hi~n vi~c mua sam VTTB phuc vu cho nhu cau cong vi~c hang ngay. Ca nhan de xuat mua sam va BPSD phai chiu trach nhiern ve cac de xuat va tfnh chfnh xac cua nhu cau mua sam, dam bao tinh canh tranh, cong bang, minh bach va hi~u qua cua cong tac mua sam.

4. Trinh nr mua sam:

4.1 L~p va trlnh duy~t de xuat mua sam:

• Cac tru'ong hop mua sam co tong tri gia du'oi S.OOO.OOOd (narn trieu dong): BPSD I~p de xuat mua sam va trinh Ngu'Oi co tham quyen xem xet, phe duy~t. Tuy tung tru'ong hop cu the, Ngu'Oi co tham quyen se de ngh! cac phonq chirc nang (Phonq Tai chfnh - Ke toan, Phonq Ky thuat) kiem tra hang ton kho va xac nhan:

• Cac tru'ong hop mua sam co tong tn gia tir 5.000.000 d (narn tri~u dong) tro len: BPSD I~p de xuat mua sam va chuyen Phonq TCKT/ P.KY thuat Cong ty kiem tra hang ton kho va xac nhan, Tren co 50 xac nh~n do, BPSD se trinh Ngu'oi co tham quyen xem xet, phe duvet de xuat mua sam;

4.2 Tren co 50 phe duy~t cua ngu'oi co tham quven, BPSD se tien hanh khao sat va thu thap cac bao gia. D5i voi:

• Cac tru'ong hop mua sam c6 tong trl gia du'oi 5.000.000 d (narn trieu dong): BPSD phai khao sat t5i thieu 3 nha cung cap va thu th~p t5i thieu 01 (mQt) bao gia cho VlTB can mua;

50: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 24/34

Q_UY TRINH MUA SAM VAT Tu' THIET BI

• Cac tru'ong hop mua sam co tong tr] gia tir 5.000.000 d (narn trteu dong) tro len: BP5D phai khao sat va thu thap toi thieu ba (03) bao gia khac nhau cho VTTB can mua;

• Ca nhan de xuat va BP5D phal chtu trach nhiem ve tfnh hop phap, hejp Iy va chfnh xac cua bao gia ducc thu thap,

4.3 BP5D chuyen Phonq Tai chfnh - Ke toan Ceng ty kiem tra va trinh ngu'ai

co tham quven phe duy~t cac nqi dung mua sam bao gam: ten nha cung cap, so hronq mua, don gia va tong tr] gia mua sam, va cac nqi dung khac co lien quan; Cac nqi dung nay co the du'ejC trinh duy~t dong thai voi vi~c trinh duy~t de xuat mua sam;

4.4 Tren co so phe duy~t cua ngu'ai co tham quven, BP5D se tien hanh mua sam VTTB theo dung cac nqi dung da diroc phe duvet;

4.5 Thanh toan: Tuan theo quy trinh thanh toan hi~n hanh cua Ceng tv. f)i'eu 15: Cac hlnh thuc giao ket:

5au khi cap co tham quyen phe duy~t ket qua cua qua trinh hra chon hang cung cap neu tren, 2 ben se tien hanh giao ket vi~c thuc hi~n mua ban qua cac hinh tmrc du'oi day:

1. Can cu tren Hoa don cua ngu'ai ban do Bq Tai chfnh phat hanh: mua sam nhe hen 10.000.000 d (mu'ai trleu dong), hinh trnrc nay khonq can co su kY ket cua 02 ben nhir Thea thu~n Mua ban hay Hop dong (nqoal trir cac tru'ang hop mua sam, d~t hang theo khuon mau quy djnh) nhu'ng van phat dam bao tfnh hop I~ cua cac cmrnq tir theo quy dinh cua Nha mrcc va quyen leji toi da cho Ceng tv.

2. Thea thuan Mua ban (Purchase Order): mua sam tir 10.000.000d (mu'ai tneu dong) den du'oi 50.000.000 d (nam rrurot tri~u dong), day 113 hinh thuc don gian hoa cua Hop dong. 50 Iu'ejng cac dieu khoan du'ejc qiarn so voi Hop dong tuy nhien van dam bao tfnh ch~t che, hcp phap va quyen

'Ieji toi da cho Ceng tv.

3. Hop dong (Contract): mua sam tir 50.000.000 d (narn muol tri~u dong) tro len.

4. Trong nhiIng tru'ang hop nqoal I~ khac, Ban Tong Giam Doc Ceng ty se quyet dlnh hinh tmrc giao ket theo tung tnronq hop,

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 25/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

CHUaNG 4: xU' LV rtNH HUONG

ei'eu 16: xU' Iy tinh huang:

1. Tnrcnq hop tc;Ji thoi dit~m dong thau co it han 3 nha thau nop HS£)X/ HSDT, BPMS se bao cao ngay cho Ngu'oi co tham quven xem xet cho phep gia han thoi gian chao thau ho~c cho phep ma thau de danh gia ho sa da nop ho~c de xuat cac bi~n phap xU' Iy thfch hop khac,

2. Tnronq hop gia de nghi trunq thau cua cac nha thau deu vu'ot gia goi thau da du'oc duyet thi BPMS phal bao cao cho Ngu'oi co tham quven xem xet, quyet dinh cho phep cac nha thau nay duoc chao lc;Ji gia ho~c cho phep dong thcl voi vi~c chao lc;Ji gia se xem xet lc;Ji gia goi thau, noi dung HSYC/ HSMT da duy~t, neu can thit2t ho~c cho phep moi nha thau co gia danh gia thap nhat vao dam phan ve gia nhu'ng ehai bao dam gia sau dam phan khong du'oc vuct gia du' thau sau sua IOi, hi~u chinh sai I~ch thap nhat.

3. cac tinh hu5ng khac nhu' quy djnh tal £)ieu 70 cua Nghi dlnh 85/2009/N£)-CP ngay 15/10/2009 ho~c cac van ban thay the sau nay.

f)ieu 17: Huy dau thau va loal be HSCH/ HSf)X/ HSDT:

1. Huy dau thau: Tuan theo cac quy dinh t9i £)ieu 43 va 44 cua Lu~t £)au thau 55 61/2005/QH11 ho~c cac Van Ban thay the sau nay.

2. LOc;Ji b6 HSCH/ HSDX/HSDT:

• Khong dap U'ng cac dieu ki~n tien quvet du'Oc neu trong HSYC/HSMT

• Khong dap U'ng yeu cau ve m~t kY thuat can cu' theo tleu chuan danh gia.

• Co 16i so hoc voi tong gia trl tuvet doi Ion han 10% gia du' thau tnr goi thau dich vu tir van hoac nha thau khonq chap nh~n 16i 55 hQC do ben mOi thau phat hi~n.

• Co sai I~ch vOi tong gia trj tuy~t d5i Ion han 10% gia du' thau tnr goi thau dich vu tir van,

SO': KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 26/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Ttl THIET BI

CHUO'NG V - THl/C HI~N HQ'P DONG Dieu 18: Theo d6i thl/c hi~n HQp oong:

BPMS la bO ph~n dau m6i trong qua trlnh theo d5i thuc hi~n hqp dong.

Trong qua trlnh thuc hi~n hop dong, BPMS va BPSD pha! tuan thu, giam sat tri~t de va chlu trach nhiern trong pham vi phu trach cac cam ket trong hop dong. Bat ClI sl/ thay dOi nao so voi hop dong deu phai du'qc sir dong y bang van ban cua ngu'ai co tham quven. NhO'ng n9i dung chfnh nhu' sau:

1. Theo d5i tien d9:

2. L~p bang theo d5i tien d9 san xuat, giao hang, nghi~m thu va cac m6c quan tronq theo quy dinh cua hop dong.

3. Theo d5i thanh toan va bao lanh:

• Theo d5i nha thau ma Bao dam thuc hi~n hop dong - Performance Bond va/ho~c Bao lanh Tra tnroc - Repayment Guarantee (neu co), dung n9i dung va thai gian qui dinh,

• Ket hop voi phonq P.TCKf mo Tfn dunq trur - Letter of Credit (neu hop dong thanh toan qua L/C) theo dung quy dinh, kiem tra chung tir thanh toan, dam bao vi~c thanh toan theo hop dong.

4. Theo d5i cac quy djnh khac cua bop dong.

Dieu 19: Giao nh~n hang h6a:

1. D6i voi hcp dong mua sam VTTB voi ruroc ngoai co quy djnh ngu'ai mua co trach nhiern lam thu tuc hai quan va nhan hang, BPMS can phal kiem tra ch~t che cac chung tir can thiet de nh~n hang (V~n don - Bill of Lading, AirWay Bill, hoa don - Commercial Invoice, Proforma Invoice, Danh rnuc hang hoa - Packing List, cac chimq chi khac nhu' Bao hiem, Xuat xu, Chat Iu'qng, to khai hai quan, ... tuv tung hqp dong quy dlnh). BPMS co trach nhj~m nhan hang va v~n chuyen ve kho cua Cong ty.

2. Chung tir nhan hang phal du'qc the hi~n r5 trong Hop dong, do BPMS hru gilI va dung de lam thu tuc nh~n hang.

3. Khong muon qua 1 ngay (ho~c 2 ngay cho tru'ang hqp VITB co sO' Iu'qng nhap kho hen 100 dau VITB ho~c tong tronq Iu'qng hen 1.000 kg) truce khi hang ve nhap kho hose dua thang ra hi~n tru'ang theo yeu cau cua BPSD va phe duy~t cua Ban Tong Giam D6c (hang lap rap ho~c do nhu cau cap bach khong nhap kho), BPMS se thong bao BPSD va b9 ph~n chu quan kho de b6 trf nhan 51! hoan tat vi~c nhap kho hang hoa (dfnh kern bao sao Hop dong kinh te de tham khao), Sau khi xac djnh sO'

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 27/34

QUY TRINH MUA SAM VAT TU' THIET BI

IUQng, challuQng va chunq 109i cua hang hoa phu hop vai yeu (au cua hop dong giG'a Cong ty va ben Ban, cac ben se kY Bien ban Giao nhan (Xem Bh~u m~u 8 KCM.TCG.CAM.007.01/F8 - M~u Bien ban giao nhan), Vi~c nhap kho pha' tien hanh ngay sau khi nh~n hang ve.

4. Truong hop nha cung cap giao himg nhunq chua cung cap du cac chung tU', chunq chi theo quy dlnh cua hop dong, himg hoa se dircc nlern phong duai 51/ durnq kien cua cac ben lien quan (Cong tv, nha cung cap, ... ) va du<;1c phep tarn gU'i t9i kho cua Cong tv. Hanq hoa se ducc giao nh~n chfnh tlurc ngay sau khi Cong ty da nhan du cac chunq tir, chUng chi theo quy djnh cua hop dong.

5. Trong qua trinh nh~n hanq, neu co nghi ngo ve chat IUQng, chunq 109i, d~c tfnh kY thuat cua hanq hoa so vai quy dinh ora HQp dong, d9i dien cua Cong ty se de xuat cho giam dlnh nhG'ng hanq h6a nay. Neu co sal khac khong the chap nhan du<;1c, cac ben se I~p bien ban va de xuat huang giai quyet voi Ben ban.

£>ieu 20: Thanh toan:

Tuan theo quy trinh thanh toan hi~n hanh cua Cong tv.

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 28/34

QUY TRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

CHUaNG VI

aANH GIA NHA CUNG U'NG

afeu 21: Ml:lc dich danh gia nhit cung ((ng:

Nham Il/a chon nha cung cap hang hoa co uy tfn, cung cap san pham dam bao chat 1u'c;1ng va phu hc;1P voi yeu cau cua Cong tv.

ai'eu 22: NQi dung danh gia:

1. Luu do:

Yeu cau ~anh gla nha cung U'ng

Thu th~p thong tin

L~p danh sach nha cung U'nq

L~p tleu chi danh gia

Tien hanh danh gia

Trinh phe duvet

2. Giai thfch cac bu'oc danh gia:

2.1 Thu th~p thong tin ve nha cung cap:

Do co nhieu nha cung lIng cung cung cap mot ho~c nhieuchung loal san pham giong nhau, nen de Il/a chon nha cung cap phu hop, Cong ty phal thu th~p thong tin cac nha cung U'ng thong qua:

• Cac phu'dng ti~n truven thong: Internet, bao chf, truven thanh,

truyen hinh, ...

• Catalogue chao hang cua nha cung lIng

• True tiep lien h~ t9i co so cua nha cung lIng

• 5l/ gioi thi~u cua cac Don V! co lien quan, ...

----------_._----

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 1

Trang 29/34

QUY TRINH MUA SAM VAT TU'THIET BI

2.2 L~p danh sach nha cung cap ban oau:

cac nha cung Cr'ng ou'ejc cap nh~t vao danh sach nha cung Cr'ng ban oau, ngu'ai danh gia phal thu thap oay ou theng tin theo mau KCM.TCG.CAM.007.01/F9.

2.3 L~p tieu chi danh gia:

Ceng ty can phai xem xet danh gia nha cung ung theo mau KCM.TCG.CAM.007.01/F10 voi cac tieu chi nhu' sau:

ST Tleu chi danh Diem Tronq
T gia 4-5 6-7 8-10 so
(%)
Chat hronq san Co sai sot 5ai sot trong Dung voi thea
1 pham tarn chap pham vi cho thuan 30
nhan duoc phep
Thai gian giao Ch~m hdn 4 Ch~m nhu'ng Giao oung
2 hang tuan It hdn 4 tuan thai gian yeu 20
cau
Gia ban si, Co
3 Gia ban Gia ban le Gia ban sl chiet khau 20
theo so Iu'dng
4 Phu'dng tmrc Tra ngay Tra cham 07 Tra cham 15 10
thanh toan oen 10 ngay oen 20 ngay
5 Phu'dng tmrc Giao tat Kho Giao tal Ceng Giao tc;:ti kho 10
_giao hang_ ben ban tv ben mua
5l/ phoi hop,
6 phan hoi ooi voi Tren 5 ngay TLt 02 oen 05 Trong vonq 5
nhiIng vu'ong ngay 01 ngay
mac phat sinh
7 Thai han oa giao Du'oi 01 nam TLt 01 oen 03 Tren 03 nam 5
dich nam Doi voi nha cung Cr'ng mot, khong danh gia tieu chuan cac muc 1, 2, 6 Nha cung Cr'ng ou'ejc chon phal oap ling OU 02 oieu ki~n:

• Diem chat luonq >= 6oiem.

• Diem trung blnh >= 6oiem.

Diem trung binh = (Tong oiem * h~ s6)/tong h~ so.

2.4 Tien hanh danh gia:

5au khi xem xet va danh gia tiem nang cua nha cung ling, ngu'ai ou'ejc phan cong danh gia se tien hanh phan leal, chon IQc nha cung ling, dira vao tleu chuan oe danh gia nha cung ling hoac danh gia Ic;:ti

----_._--_ . __ --_. __

55: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 30/34

QUY TRINH MUA SAM VAT ru THIET BI

Tham quan nha xl1ong, danh gia tnrc tiep co so v~t chat, giay phep thanh I~p, kinh doanh va kha nang cua nha cung (mg.

3. uru ho so:

Danh sach nha cung irnq dl1qc ~p nh~t thl1ang xuyen va phal duy tri ho so cac ket qua danh gia va mol hanh dQng can thiet phat sinh tir vi~c danh gia.

4. Danh gia 19i nha cung cap:

Trong thai han 1 narn, Cong ty se tien hanh danh gia 19i nha cung cap. Trinh tir danh gia nhu tren.

55: KCM.TCG.CAM.007.01 1 Rev 5 I

Trang 31j34

QUYTRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

CHUaNG VII - CAC QUI f)JNH LIEN QUAN

£)i'eu 23: Cong van, tai li~u giao dlch trong qua trinh mua vrrB:

1. Giao dich giU'a cac bQ phan trong nQi bQ Cong tv:

BPMS giU' ban g5c YCMS va du' toano BPSD giU' bao sao. BPSD chuyen YCMS cho BPMS bang hinh trnrc ghi so, kY nhan true tiep de cu5i kY d5i chieu, cac hinh thuc khac: fax, e-mail, ... chi co tfnh chat tham khao.

2. Giao dlch vai cac don vi nqoai Cong tv:

MQi giao dich vai cac don vi ngoai Cong ty lien quan den qua trinh mua sam VTTB deu phai thong qua ngu'oi co tham quven, Trong tru'ong hop nay, mot tai li~u tir ben ngoai gU'i den lien quan den qua trinh mua sam VTTB phai duoc gU'i ve Cong ty vai nQi dung nhir sau:

Kfnh gU'i:

Cong ty Khf Ca Mau

Dia chi: _

Di~n thoal: _

Fax:

------------

Ngu'oi nhan: _

55 tham chleu: (VD: YCMS 55 : __j201_)MS-KCM)

NQi dung tham chieu: (VD: Lo hang cac binh khf chuan)

3. Qui dlnh nQp HSCHj HSDXj HSDT:

Tat ca HSCHj HSDXj HSDT cua cac YCMS co tr] gia dir toan tlt 50.000.000 d (nam rmrot trleu dong) tro len deu phat dUQc nQp bang hinh thu'c phong bi kfn va dong dau niem phong.

Sau khi het han nQp HSCHjHSDXj HSDT, mot sua dOi, bo sung HSCHj HSDXj HSDT deu khong du'gc chap nhan,

Tat ca HSCHj HSDXj HSDT (phong bi kin va dong dau niem phong) se du'gc van thir dong dau nhan, chuyen sang van phonq ngu'oi co tham quyen. Can ur vao but phe cua ngu'oi co tham quyen, van thu se chuven HSCHj HSDXj HSDT den BPMS quan 1'1.

Vi~c ma HSCHj HSDXj HSDT du'gc tien hanh vai 51/ chUng kien cua CC3c thanh vien trong TCG. Sau khi ma, TCG I~p bien ban ma HSDXj HSCHj HSDT ghi 19i mQt 55 thong 55 chlnh (Xem Bieu mau 5 KCMTCG.CAM.007.01jF5 - Mau Bien ban ma chao hang). BPMS kY

'". ·c •• ._. .. •• _ •• ••• __ __ ••••

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 32/34

QUYTRINH MUA SAM VAT Tu'THIET BI

nhav vao ban goc HSDX/ HSCH/ HSDT, niem phong va luu tal van phong BPMS.

Cac can bq tham gia ma thau co trach nhiern giO' bi mat nqi dung cac HSDX/ HSCH/ HSDT.

HSDX/ HSCH/ HSDT chi duoc dua ve cac bq ph~n lien quan de luu trfl' theo che dq blnh thu'ong sau khi kY H<;1p dong.

cac HSDX/HSCH/ HSDT can ducc hu'ang d§n nqp gom 2 phan kY thuat va thu'dng mal. Ho so gom 1 ban chfnh va 2 ban sao. Ca 2 phan phal ducc bo chung vao 01 phong bl kin, dong dau niem phong , gh~ kY ma hi~u don hang, ten d!a chi Ngu'oi gUl, Ngu'oi nh~n va ghi chu: \\M~T"

Trong tru'ong hop II/a chon nha thau theo hlnh tturc dau thau rqng rai ho~c han che ho~c tuy theo goi thau cu the, se yeu cau cac nha thau ma bao dam du' thau,

afeu 24: Che dQ Bao Cao:

1. Dinh kY:

D!nh kY vao hang quy, BPMS se tong hop bao cao Ban Tong Giam Doc Cong ty tien dq thuc hi~n cac don hang.

2. Dqt xuat:

BPMS va BPSD co trach nhiern duy tri cac bao cao dqt xuat doi vai cac don hang quan tronq, trl gia Ion ho~c khi xay ra cac tru'ong hop bat thu'ong.

afeu 25: TO' ch((c thuc hi~n:

1. Quy trinh nay c6 hi~u II/c ke tLt ngay kyo Phu trach cac phong/bq phan , true thuoc Cong ty c6 trach nhiern nghien cuu, pho bien den toan the cac nhan vlen trong pharn vi quan Iy va trien khai thuc hi~n nqi dung cua Qui trinh Mua sam VTTB nay mqt each nghiem tuc,

2. M9i hanh vi thong dong vai cac nha thau de Iq cac thong tin lien quan den qua trinh chon nha thau ho~c lam thay doi ket qua chon thau deu bi xU' Iy theo phap lu~t va nqi qui Cong ty va Tong Cong tv.

3. Trong qua trinh trien khai thuc hi~n, neu c6 phat sinh nam ngoai cac nqi dung qui djnh trong Qui trinh Mua sam VTTB nay, phu trach cac phong/bq phan lien quan can bao cao Ban Tong Glarn Doc Cong ty xem xet quvet dinh.

I I

So: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Trang 33/34

QUYTRINH MUA SAM VATTU'THIET BI

4. Vi~e sua dOi nQi dung Quy trinh nay chi co hi~u nrc sau khi co 51/ phe duvet bang van ban cua Tong Giam Doc Cong tv.

56: KCM.TCG.CAM.007.01 I Rev 5 I

Tranq 34/34

QUY TRINH MUA SAM VAT nr THIET BI

CAC BIE'U MAU

KCM.TCG.CAM.007.01/F1 : Mau Yeu cau mua sam VTTB

KCM.TCG.CAM.007.01/F2 : Mau giai trinh

KCM.TCG.CAM.007.01/F3 : Mau du' toan

KCM.TCG.CAM.007.01/F4 : Mau bien ban dong thau/chao hang

KCM.TCG.CAM.007.01/F5 : Mau bien ban ma H5CH/H5DX/H5DT

KCM.TCG.CAM.007.01/F6 : Mau danh gia tinh hop I~ va DK tien quyet

KCM.TCG.CAM.007.01/F7 : Bien ban ke't thuc bu'cJc 1: Danh gia di'eu klen tien quyet

KCM.TCG.CAM.007.01/F8 : Mau danh gia chi tiet ve nang luc, kinh nghi~m, kY thuat va thu'dng mal

KCM.TCG.CAM.007.01/F9 : Bien ban ket thuc bu'oc 2: Danh gia chi tiet ve nang luc, kinh nqhiern, kY thuat va thu'dng mat

KCM.TCG.CAM.007.01/F10 : Bien ban ket thuc bu'oc 3: Xac djnh gia danh gia.

KCM.TCG.CAM.007.01/F11 : Mau bien ban giao nhan

KCM.TCG.CAM.007.01/F12 : Mau danh sach nha cung ung duoc danh gia

KCM.TCG.CAM.007.01/F13 : Mau danhqla nha cung LIng

KCM.TCG.CAM.007.01/F14 : Mau danh sach nha cung ung duoc ch9n

~ ~ Z

t-

<w·U ..... =

>.c

~

t .... .c

:cc ~«I z:C

.:::;) ,

:CO u"O

.... =

<o·t-

:C,

t~<<<1

~~

,0<0

:cQ

~ Z

<0, U

I

..-i

o N

E

)10 C

0'1 c ,"0

<OJ :,

'> .b

Q. 0 c <<<I' ,.... <Q)'

.c~:f

Z •

o 0

,10

o

Ol c:E: -U

-5~

10· •

o If) .....

s: :E: C· ..c ~ ~

~Q) -,:::J' C )10' )10,

~ .-1"0 '£ "0 "0

0"- c..c..

Ol~. -;» 0l'!)10 '!)IO

C'''' II) C--

e l.r::. .• <0 E C

._, UOlU. 10

'-'" '- C <Q)'-

. . "0 ,10 U .- Ol

._ U .r::. <0' "0 .-

10· ":::J :::J 10 ,"0 o ~O ~·<O.r::. .- . .r::. .....Jlf)".....JrOr

Ol

C .r::.

:::J. U

"0 '~

.:, ....

II) .. :::J. c...r::.

C<IO·c.. <10'-

"li'g 'g

<0, 0'1 0'1 c:ozz

.. / ,

/

1

( (

-,

.,.... -.,....

~ U

t-

" Z

,0

::t: 0.

C> c::

~ I-

~

"

c:(Z

.::)<0 UU t-U

<w.co >Q

5~

<w':!i ::t:" D."

Z <0 t-

I
~
0
N
1 Q.
<<C'
_.
,S
c. :;,
~. ~
>- Z
,1'0
en
z ~ ::E
c( u
z~ ~
I
<IU. c( (f)
::E :::
.... ~ l: -, '"
>.c( r-
Z ~ ;'
..... u 0 c1
l: ..... " ..... N
::'::::c a: l ~ \;
~::.::: l- t- ."
~ ~ ~:( ~ J
"<w ,
<~ ~ ..... ~ ~
,...... :
es CJ ~o ..._
......
Vl
~u (f) en
Z ::E c:
~o U ,1'0
I- >-..c:
<0
....J N
~
,......
0
r-:
0
0
~ Q
U)
U Q.
ci a3
U
E-<
::S
u
~ I
..-I
0
N
l Q.
<<C'
..J
l .S
"5
0. '"
~. Z
>-
,ro
0'1
Z ~

~

I

(/)

~

......

I .... Q N ......

en c (/) • .a

~.c u <0 > _.

I

..-I

o N

E

)IU C

.c U roo

o .c

~Q) ~ .... <Q).

>:J

"'0

~

0..

>

>~

0'1 C <0

U

~g to

E

'IU

e

0'1 C

·<0

IIU .:J

U

':. u

C )IC

U

U 'IU U

IU .:J U

Z <<C' J:

Q.

<0- a:I

J:

U

'~

I~. J:

Q.

- '<,

-

~

I

U I-

'" Z

·0 J:

Q.

u <0 Q

~

'<C ....

'" '" Z

<0 I-

KCM.TCG.CAM.007.01/F4

CONG TV KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA f)AU THAU

55: __jSS- TeG

BIEN BAN aONG THAU/CHAo HANG

(Lo hfmg: )

YCMS so: _/201_jMS-KCM

CONG HOA xA HOI DiU NGHIA v~ NAM f)Oc Lap- Tu' Do-Hanh Phuc

1. THCn GIAN: _

2. f)JA f)IEM: _

3. THANH PHAN THAM Dl/:

4. NOI DUNG:

Cac thanh vlen tham du' neu tren xac nhan, den thai diem dong thau , tinh hinh n9P HSCH/HSDX/HSDT cua cac nha thau nhir sau:

C6nQP Khong nQp
STT Ten nhit thau (fu'(1c moi HSCH/HSf)X/ HSCH/HS£)X
HSDT /HSDT
A
B
C
D
F Ghi dui: Co ~ Kh6ng x

--_._- .•.. ~-..... . ..... -.-.~.~ ..

KCM.TCG.CAM.007.01/F5

CONG TV KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA aAU THAU

55: __jBB-TCG

BIEN BAN Mer CHAO HANGI Mer THAU

(La himg: )

YCMS so: _/201_/MS-KCM

O)NG HOA xA HOI o-u NGHIA vJtr NAM aac Lao- Tu' Do-Hanh Phuc

1. THoo GIAN: _

2. aJA aIE'M: _

3. BEN MOO THAU:

---------

4. THANH PHAN THAM 01/:

5. CAC NHA THAU NOP HSDT/HSCH/HSaX: _

6. NOI DUNG:

- Cac thanh vi en tham du' buoi mo HSCH/HSDX/HSDT da kiem tra va xac nh~n tinh tranq cac phong bi van con nlern phong day du truce khi mo.

- NQi dung chinh cac HSCH/HSDX/HSDT nhu' sau:

T Cac thong tin chu yeu Nha thau A Nha thau B Nha thau C
T
1 Tinh tranq nlern phong cua
HSDT/HSCH/HSDX tnroc khi mo
2 So Iu'ong ban goe
HSDT /HSCH/HSDX
3 So Iu'ong ban chup
HSDT /HSCH/HSDX
4 Thai gian hi~u Il/e cua
HSDT /HSCH/HSDX
5 Gia dir thau
6 Giam_g_ia
7 Hinh thirc, gia trl va thai han
hieu Iu'e cua bao dam dir thau
8 Thai gian thut hlen hdp dong
9 cae thong tin khac KCM.TCG.CAM.007.01jF6 CONG TY KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA f)AU THAU

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIeT NAM f)Qc I~p - Tat do - Hanh phuc

BANG aANH GIA VE TiNH HQ'P L~ ellA HseH/HSDT vA aAp U'NG eAe aIEu KI~N TIEN QUYET

sot THAU:

----------------------------

- Nha thau .

- Ngu'oi danh gia: .

Thol ci d' h .,

- I glan an gla: .

IV . , ,
" , , KET QUA f>ANH GIA ,
STT NQI DUNG f>ANH GIA (f>~t/Khang d~t) GHICHU
1 Co ten trong danh sach moi thau
Co giay phep dang kf kinh doanh phu
2 hcp hoac giay phep chap nh~n dau
tu', ...
3 Hi~u h/c HSCH/HSDT bao dam yeu
cau HSMT
4 HSCH/HSDT phai co gia du' thau co
dlnh
5 Co ban goc HSDT/HSCH/HSDX
6 Drm du' thau/ chao hang phal hop I~
Cac yeu cau quan tronq khac du'Q'c
7 neu trong HSMT (tuv goi thau cu
the)
'" A
KET LU~N Ghi cnu: DAT./ KHONG D~T X

NGu61 f>ANH GIA

KCM.TCG.CAM.007.01/F7

CONG TY KHI eft. MAU

TO CHUYEN GIA f)AU THAU

55: /BB-TCG

BIEN BAN KETTHue BU'ae 1

f)ANH GIA VE TINH Hap LE ellA HseH/HsDT VA f)Ap U'NG cAe ersu . Ki:~N TIEN QUYET

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA Vlfr" NAM f)oc lap - Tu' do - Hanh phuc

GOITHAU: __

1. Thai gian: h_ ngay thang

2. f)ja diem: Van phbng cong ty Khf Ca Mau.

narn 201_.

3. Thanh phan tham gia: -. Nguffi cJanh gia:

1. Ong/ba: .

2. Ong/ba: .

3. Ong/ba: .

... Nguffi kie'rn tra:

____________ - To tru'ong TCG

4. Ket qua dimh gia:

NhO'ng can be> neu tren da danh gia, kiem tra th5ng nh§l ket qua bucc danh gia tfnh h9P I~ cua Ho so chao hang va dap U'ng cac dfeu ki~n tien quyet cua cac nha thau.

TT Ten nha thau KET QuA f)ANH GIA Ghi chu
1
2
3
4
5
KET LUAN cac nha thau du'oc tiep tuc danh gia chi tiet ve m~t kY thuat la: Cong ty , Cong ty

______ _' Cong ty __

Bien ban nay du'oc I~p thanh 01 ban, do To chuven gia dau thau giO'.

elnh kern: Bang danh gia chi tiel tfnh hop I~ va dap tIng cac di'eu ki~n tlen quyet cua

cac thanh vlen

Trang 1/1

KCM .TCG.CAM.007 .Ol/F8 CONG TY KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA Diu THAU

CONG HoA xA. H(n CHU NGHIA VI~ NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phuc

BANG aANH GIA CHI TIETye NANG Ll/C, KINH NGHI~M, KY THU~T VA THUO'NG M~I

GOITHAU: _

- Nhil thau: .

N U". d' h .,

- 9 dl an gla: ..

Th" . d' h .,

- dl glan an gla: .

KET QUA £)ANH GIA GHI

(£)at/Khong dat) CHU

STT

cAc rreu CHI £)ANH GIA

I Tieu chi ve nang h!c (neu co)

1 Nang nrc ve kY thuat

2 Nang nrc ve tai chinh

3 Cae yeu eau khac

II nsu chi ve kinh nghi~m (neu co)

III Tieu chi kj thu~t

1

2

IV Tieu chi thu'dng mal (neu co)

1 Thai han giao hang

2 Dong tien thanh toan

3 Hinh thuc thanh toan

4 Bao lanh du thau (neu co)

5 Thai han giao hang

6 Dia diem giao nh~n

7 Cac yeu eau khac

Ghi ctui: f)~T -/ KHONG f)~T X

NGUOO DANH GIA

...... _-_ .. _-----_._ ..•. _ .

KCM.TCG.CAM.007.01jF9

CONG TV KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA f>iU THAU

So: IBB-TCG

BIEN BAN KfT THUC euoc 2

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM f>Qc I~p - T\I' do - H\tnh phuc

aANH GIA CHI TIfT VE NANG LIIC, KINH NGHI~M, KY THU~T VA THu'O'NG M~I

cor THAU:

-----------------------------------------

1. Thai gian: h_ ngay thanq narn 201_.

2. f>ia diem: Van ph6ng ceng ty Khf Ca Mau.

3. Thanh phan tham gia: ,. Ngllai aanh gici:

1. Ongjba: .

2. Ongjba: .

3. Ongjba: .

.. Ngllai kie'm tra:

_______________________________ - To tnronq TCG

4. Ket qua danh gia:

Can cCt Bien ban ke't thuc bu'oc 1, nhO'ng can bQ neu tren da tiep tl:lC danh gia chi

tiet ve nang luc, kinh nqhiern, m~t kY thuat va thu'dng rnai cac HSCHjHSDT cua

cac nha thau la Ceng ty Ceng ty Ceng ty __

voi ket qua nhu' sau:

1

KET QuA f>ANH GIA

TT

TEN NHATHAU

GHICHU

2

3

Cac nha thau al1Qc tiep tuc danh gia ve gia (xac ainh gia danh gia) la: Ceng ty __

Ceng ty I Ceng ty _

Bien ban nay du'Q'c I~p thanh 01 ban, do To chuven gia dau thau giCi'

£)/nh kem: Bang danh gia chi tiet nang hrc, kinh nqhiern, m~t kY thuat va thl1dng rnai cua cac thanh vien,

KCM.TCG.CAM .007 .01/F1 0 CONG TY KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA £)AU THAU

SO': IBB-TCG

BIEN BAN KET THUC BU'6'C 3 xAc f>JNH GIA f>ANH GIA

GOITHAU: __

CONG HoA xA H(n CHU NGHIA VI~ NAM £)oc lap - Tu' do - Hanh phuc

1. Thai gian: h_ ngay thanq nam 201_

2. £)ia diem: Van phbng ceng ty Khf Ca Mau.

3. Thanh phan tham gia: ... Ngu'Cli danh gici:

1. Ong/ba: .

2. Ong/ba: .

3. Ong/ba: ..

,... Ngu'Cli kiem tra:

Ong Nguy~n Van Be Ba - To tru'ang TCG

4. Ket qua danh gia:

Can cu Biem ban ket thuc bucJc 2, cac thanh vien To chuyen gia dau thau da tien hanh xac dinh Gia danh gia HSCH/HSDT cua cac nha thau la C6ng ty C6ng

ty voi ketqua nhu' sau:

CHi TIEU

Ten Cty 1 Ten Cty 2

2 SU'a IOi

5 Tong gia tri tuvet doi hi~u chinh sai I~ch

6

0/0 tong gia tr] tuy~t doi hi~u chinh sai I~ch so voi gia dir thau

TT

3 Hi~u chinh sai lech

~--~--------------------------._------~--------r-------.--

4 Tong gia tr] tuy~t doi sira IOi

7

0/0 tong gia tri tuvet doi IOi so hoc so voi gia du' thau

8

Gia de nghi trunq thau

9 Hieu chinh ve mot m~t bang

11 Xep hanq HSCH/HSDT

Bien ban nay du'oc I~p thanh 01 ban, do To chuven gia dau thau giG' Trang 1/1

KCM .TCG.CAM.007 .Ol/Fll

So:__jBBGN BIEN BAN GIAO NH~N V~T ru
La hang:
• Can ai: YCMS so: /.201_jMS-KCM

• Can ctr: Hop dong /tnso thu~n mua ban so

Thai Gian: gia, ngay _ thanq _ nsrn

Dla diem: DANH Ml)C THIEr BI vAT TU vA CHuNG CHi

SIT NQidung Quyeach So Ghichu
Iu'dng
A VAT Ttl THIET BI
1
2
3
B CAC CHUNG CHI
1
2
3
4 I. I

BPSD da kiem tra tinh tranq, quy each kY thuat va so Iu'qng cua hang h6a thee dung nhu'treng bien ban nay va phu hop voi quy dinh Hqp dong/thoa thuan mua ban.

BEN GIAO

1. BPMS

2. BPSD

3. P.TCKT

.

a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, ............................................•

.

............................................... ,.

4. Thu Kho

>
,fa
m
........ Z
::J
>
.c
u
._
Q
i)
z
>< <<C'
ra :::E:
u. I:L
........
I- <0·
" m
CJ
z
-0
::,
a::
I-
-_
.c
u
ra
.-
" C <41

.-

E

)fa

c

KCM.TCG.CAM.007.01jF13 CONG TY KHI cA MAU

TO CHUYEN GIA aiu THAU

BANG aANH GIA NHA CUNG U'NG

Ten nha cung U'ng: .

M~t hang cung cap: ..

Ngu'ai lien lac: .

Dla chi: ..

Di~n thoal: ..

Fax: .

Stt Tieu chi danh gia NQi dung thu Diem Tn;mg so Diem quy
thap doi
1 Chat Iu'c;fng san pham
2 Thai gian giao hang
3 Gia ban
4 Phu'dng thuc thanh
toan
5 Phu'dng tlurc giao
hang
6 SI/ ph5i hop, phan
hoi d5i voi nhU'ng
vu'ong mac phat sinh
7 Thai han d§ giao dich
Tong cong 1000/0 D Chon

D Khong chon

Ngay __ thanq __ narn __

TRu'CrNG BQ PH~N

NGu'OO f)ANH GIA

C
<GJ E
.-
-
)ra
c D.
<:3'
....
,0
c:n :,
c e
Z 'ra Z
J:
o- ...,
X c
U :s
U u
0.. >
O· U) ,ra
:, c:n
....... z
Q :s
>
(,!J .c
u
Z .-
,::, Q
(,!J
Z z
:::» >< <c(.
U m :1:
Ll- D.
~<C ....... <0'
X S =
z e
z
X -0
U ~
'<C a::
Ul t-
X --
Z .c
u
<C m
Q .-
til ::::E
<C~ ,u
""" Zc( <0
....... <tu. ~ Q
LL
- >,c( ~
.......
0 ' ...... U 'c(
r-, ::c' .... ....
0 :::.::::1: e
0 ~~
:i e
<C l?~ Z
U ~o
0 <~ e t-
U Z
I- u<o
:i l?U
Z
U <0
:::.::: I-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful