Diêm Giai

1 Luu Nhã Ai Nu 04/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 7.00
2 Lê Thi Phuong Dân Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 1.00
4 Trân Tinh Duyên Nu 01/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 4.25
3 Trân Huu Dat Nam 14/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 11.25 Vao dôi tuyên
5 Lê Thi Thanh Ha Nu 15/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 6.00
6 Truong Thi Bich Hân Nu 07/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 1.50
7 Huynh Thi Quy Hâu Nu 27/05/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 9.50
8 Trân Phi Hung Nam 08/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 6.00
9 Nguyên Duc Huy Nam 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 3.25
10 Pham Hoang Khai Nam 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 8.25
11 Duong Anh Kiêt Nam 23/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 6.50
12 Pham Thi Mÿ Kiêu Nu 25/08/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Ham Nghi 3.25
13 Võ Thi Mÿ Lê Nu 27/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
2.25
14 Lê Thi Mÿ Linh Nu 01/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 2.75
15 Nguyên Huu Hanh Nguyên Nu 01/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 10.00
16 Lai Thi Nhât Nguyêt Nu 12/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 4.25
17 Lê Nu Mi Ni Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 3.00
18 Trinh Quôc Phi Nam 21/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 1.25
19 Nguyên Thi Phuong Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 3.00
20 Võ Thê Phuong Nam 05/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 6.75
21 Trâm Loi Quân Nam 09/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 11.00 Vao dôi tuyên
22 Huynh Thi Thuy Quyên Nu 09/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 12.00 KK Vao dôi tuyên
23 Nguyên Châu Quyên Nam 01/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 1.25
24 Nguyên Quôc Sang Nam 15/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 12.50 KK Vao dôi tuyên
25 Ngô Thi Hông Son Nu 26/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 3.50
26 Hô Thu Thao Nu 05/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 0.50
27 Trân Thi Thao Nu 23/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
5.75
28 Nguyên Huu Thao Nam 02/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 2.75
29 Lê Nguyên Phuoc Thiên Nam 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 9.75
30 Lê Nhât Thông Nam 16/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 4.75
31 Duong Thi Anh Thu Nu 9/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 8.50
32 Võ Thê Toan Nam 28/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 5.50
33 Phan Tai Toan Nam 30/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 8.50
34 Nguyên Vù Thuc Trâm Nu 28/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 6.00
35 Nguyên Lê Thao Trang Nu 12/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 2.00
36 Nguyên Thi Mÿ Trang Nu 06/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
2.50
37 Dáng Ngoc Trung Nam 03/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 4.75
38 Huynh Ván Truong Nam 09/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 6.00
39 Võ Anh Tuân Nam 2/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 4.25
40 Lê Pham Phuong Tuyên Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Phan Vinh 0.50
41 Lê Châu Binh Uyên Nu 20/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 11.00 Vao dôi tuyên
42 Nguyên Thi Thu Vân Nu 15/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 0.50
43 Nguyên Thi Hông Vân Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 3.00
44 Trân Thi Kim Viên Nu 12/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 4.00
Kêt qua
Ghi chú
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Toán
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
45 Huynh Thi Kim Yên Nu 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHam Nghi ;ő3
Diêm Giai
1 Truong Phuc Anh Nam 30/17/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 15.50 Ba Vao dôi tuyên
2 Lê Ba Bao Nam 07/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 15.25 Ba Vao dôi tuyên
3 Nguyên Ván Binh Nam 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 5.75
4 Võ Thi Kim Bông Nu 03/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
5.50
5 Trân Thi Cho Nu 08/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 3.75
6 Lê Thi Cuc Nu 08/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 6.25
7 Dinh Truong Danh Nam 17/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 14.50 Ba
8 Lê Thi Ngoc Diêu Nu 09/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 7.25
9 Lê Thi Thuy Dung Nu 05/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 10.25
10 Nguyên Thê Duy Nam 28/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 1.75
11 Dinh Bao Duy Nam 11/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông ;ő3
12 Luong Công Dai Nam 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 1.75
13 Nguyên Thê Dat Nam 18/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 16.00 Nhi Vao dôi tuyên
14 Truong Tri Hao Nam 02/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 9.00
15 Nguyên Lê Minh Hiên Nam 16/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 19.25 Nhât Vao dôi tuyên
16 Pham Thi Bich Hoa Nu 04/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 8.25
17 Pham Thi Kim Hoa Nu 11/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 7.75
18 Hô Nhât Hoang Nam 18/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 15.50 Ba Vao dôi tuyên
19 Luong Hoang Huân Nam 11/22/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 14.75 Ba
20 Hô Quang Hung Nam 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 16.25 Nhi Vao dôi tuyên
21 Nguyên Ngoc Hung Nu 02/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 8.00
22 Trân Quôc Khi Nam 20/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 6.75
23 Luu Trung Kiên Nam 01/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 12.00 KK
24 Lê Hoang Lâm Nam 24/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 7.00
25 Nguyên Thi Kim Ngân Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 8.50
26 Dáng Thi Huynh Ngân Nu 27/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 17.00 Nhi Vao dôi tuyên
27 Lê Hoang Ngô Nam 21/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 2.75
28 Nguyên Thi Ngoc Nu 04/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 18.75 Nhât Vao dôi tuyên
29 Pham Thi Thuy Nhung Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 13.75 KK
30 Nguyên Ván Phô Nam 06/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
10.00
31 Lê Nguyên Uyên Phuong Nu 04/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 16.25 Nhi Vao dôi tuyên
32 Nguyên Tuong Quân Nam 01/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 19.00 Nhât Vao dôi tuyên
33 Lê Nhât Quynh Nu 15/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 17.25 Nhi Vao dôi tuyên
34 Lê Minh Son Nam 03/04.1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
35 Võ Minh Thiên Nam 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 4.75
36 Nguyên Thi Thân Thuong Nu 05/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 8.75
37 Nguyên Minh Tiên Nam 14/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 4.00
38 Tô Duy Tiên Nam 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 10.25
39 Tông Trong Tin Nam 20/10/1996 Van Ninh - Khanh HoaHung Vuong 5.50
40 Lê Ván Toan Nam 25/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 2.50
41 Lê Thi Kim Trang Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 13.25 KK
42 Nguyên Ngoc Thu Trinh Nu 10/30/1996 Cu Jut - Dák Lác Tô Hiên Thanh 6.25
43 Nguyên Minh Trông Nam 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHam Nghi 2.50
44 Ngô Nhât Truong Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Vât lý
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
45 Dao Phung Tât
Thanh
Tu Nam 02/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 3.00
46 Lê Thi Bich Vân Nu 1/20/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 8.75
47 Hô Triên Ván Nam 25/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 7.75
48 Pham Thi Kim Viên Nu 06/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 14.50 Ba
Diêm Giai
1 Nguyên Thi Kim Anh Nu 04/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
6.25
2 Phan Quôc Cuong Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 6.50
3 Nguyên Thi Phuong Dung Nu 17/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 5.50
4 Nguyên Thi Mÿ Duyên Nu 23/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 6.75
5 Nguyên Thi Anh Dao Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 5.00
6 Dáng Thi Dao Nu 12/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 5.25
7 Dô Thanh Duc Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 5.50
8 Nguyên Thanh Duoc Nam 20/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 9.00
9 Dáng Thi Thu Ha Nu 29/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 8.50
10 Võ Huynh Ngoc Hân Nu 26/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 13.25 KK Vao dôi tuyên
11 Võ Quang Hâu Nam 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 13.00 KK Vao dôi tuyên
12 Huynh Trung Hiêu Nam 14/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 8.00
13 Võ Thi Mông Hông Nu 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 10.00
14 Lê Trung Hung Nam 7/28/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 12.25 KK Vao dôi tuyên
15 Phan Lê Huyên Nu 12/11/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Nguyên Trung
Truc
2.25
16 Nguyên Thanh Lâm Nam 09/05/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Hung Vuong 7.00
17 Châu Thi Khanh Linh Nu 26/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 8.50
18 Huynh Thi Mÿ Linh Nu 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 4.25
19 Lê Quôc Minh Nam 02/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 13.25 KK Vao dôi tuyên
20 Phan Thi Thuy Nga Nu 15/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 6.25
21 Nguyên Y Nguyên Nam 02/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 8.75
22 Nguyên Trong Nhân Nam 08/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 12.00 KK Vao dôi tuyên
23 Lê Hoang Nhiêm Nam 10/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 8.25
24 Nguyên Thi Quynh Nhu Nu 16/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 4.00
25 Hô Phi Nam 10/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 4.25
26 Lê Huu Hoang Quy Nam 7/29/1996 Yên Dinh - Thanh Hoa Tô Hiên Thanh 13.75 KK Vao dôi tuyên
27 Dinh Quôc Thai Nam 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 4.75
28 Lê Thi Thu Thám Nu 11/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 6.50
29 Nguyên Trung Thanh Nam 12/21/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 8.25
30 Bui Phuong Thao Nu 17/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
7.25
31 Nguyên Thi Kim Thao Nu 1/16/1996 Ninh Hai -Ninh Thuân Tô Hiên Thanh 13.00 KK Vao dôi tuyên
32 Pham Huu Thao Nam 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 3.25
33 Trân Thi Minh Thu Nu 18/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 5.75
34 Biên Thi Kim Thu Nu 23/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 2.25
35 Ngô Quôc Tiên Nam 24/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 12.00 KK Vao dôi tuyên
36 Nguyên Thi Hiên Trang Nu 25/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 4.25
37 Nguyên Thi Thuy Trang Nu 24/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 15.00 Ba Vao dôi tuyên
38 Trân Dinh Trong Nam 18/08/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 5.75
39 Nguyên Ván Tuy Nam 19/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHam Nghi 4.00
40 Võ Thi Ha Vân Nu 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 9.50
41 Nguyên Pham Thao Vân Nu 03/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 12.75 KK Vao dôi tuyên
42 Nguyên Thi Ai Viên Nu 14/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 6.00
43 Nguyên Thi Nhu Y Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 12.00 KK Vao dôi tuyên
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Hóa hoc
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
Diêm Giai
1 Nguyên Hoang Anh Nam 23/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 9.25
2 Trân Thi Quynh Anh Nu 2/20/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 7.25
3 Nguyên Lê Minh Anh Nu 12/01/1996 Cam Ranh - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 12.00 KK
4 Truong Quôc Anh Nam 30/11/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 12.00 KK
5 Nguyên Hoang Bao Nam 07/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 10.50
6 Nguyên Tiêu Binh Nu 14/02/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 9.25
7 Phan Nhât Minh Châu Nu 01/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 9.50
8 Nguyên Thi Bich Chi Nu 05/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 10.50
9 Trân Thê Gia Cuong Nam 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 10.75
10 Trân Thi Kim Diêu Nu 31/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
12.50 KK
11 Trân Thi Thu Diu Nu 17/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 6.75
12 Duong Pham Thuy Duong Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 12.75 KK
13 Nguyên Bao Giang Nam 29/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 9.50
14 Huynh Thi Bich Hân Nu 03/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 7.50
15 Dáng Thi Duc Hanh Nu 01/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 7.00
16 Lê Thi Thu Hiên Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 12.25 KK
17 Thai Thi Ngoc Hiên Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 6.00
18 Ván Thanh Hiêp Nam 02/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 12.00 KK
19 Võ Thi Kim Hiêu Nu 03/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Thi Dinh 12.25 KK
20 Nguyên Thi Hoa Nu 10/05/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 13.75 KK Vao dôi tuyên
21 Nguyên Huu Dông Hoa Nam 03/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 12.00 KK
22 Pham Thi Kim Hông Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 11.00
23 Ngô Thi Thu Huong Nu 02/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 10.25
24 Nguyên Minh Lâm Nam 28/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 10.00
25 Trân Thi Mÿ Lan Nu 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHam Nghi 7.50
26 Trân Nhât Lê Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 12.00 KK
27 Pham Mÿ Liên Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 7.75
28 Nguyên Thi Mÿ Liên Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 7.00
29 Nguyên Thi Ngoc Linh Nu 19/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 8.75
30 Pham Thi Xuân Mai Nu 06/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 8.75
31 Lê Thi Mân Nu 01/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 11.00
32 Nguyên Quôc Minh Nam 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 14.00 Ba Vao dôi tuyên
33 Lê Thi Ngoc Mÿ Nu 09/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 14.50 Ba Vao dôi tuyên
34 Hô Ván Nguyên Nam 02/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 13.50 KK Vao dôi tuyên
35 Dô Dinh Nguyên Nam 02/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 8.75
36 Nguyên Thi Kiêu Oanh Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 7.50
37 Dáng Nu Hoang Oanh Nu 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông ;ő3
38 Lê Huu Phong Nam 20/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 12.00 KK
39 Doan Thi Kim Phung Nu 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 8.25
40 Nguyên Duc Minh Phuoc Nam 19/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Phan Vinh 2.25
41 Nguyên Thi Phuong Nu 14/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 11.00
42 Doan Thi Phuong Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 12.00 KK
43 Nguyên Thi Mÿ Phuong Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 11.00
44 Lê Thanh Xuân Quyên Nu 22/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 12.75 KK
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Sinh hoc
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
45 Dinh Minh Thanh Nam 1/13/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 10.75
46 Dô Thi Thanh Thuy Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Thi Dinh 17.50 Nhi Vao dôi tuyên
47 Trân Thach Thao Nu 02/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 12.00 KK
48 Thoi Thi Thanh Thao Nu 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 6.00
49 Trân Thi Thu Thao Nu 24/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 7.50
50 Võ Thi Thu Thao Nu 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 5.75
51 Lê Thi Kim Thoa Nu 22/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
15.25 Ba Vao dôi tuyên
52 Trân Thi Kim Thoa Nu 02/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 12.75 KK
53 Huynh Thi Thông Nu 10/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 6.75
54 Nguyên Thi Minh Thu Nu 09/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 13.50 KK Vao dôi tuyên
55 Nguyên Thi Lê Thu Nu 27/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 14.00 Ba Vao dôi tuyên
56 Dô Thi Yên Thu Nu 21/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 7.50
57 Lê Thuy Phuong Thuy Nu 12/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 8.50
58 Lê Nu Thanh Thuy Nu 13/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 7.25
59 Dáng Thi Thuy Nu 27/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 7.25
60 Pham Viêt Thuy Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 4.75
61 Trân Thi Thuy Tiên Nu 28/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 10.75
62 Võ Thanh Tiên Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 13.75 KK Vao dôi tuyên
63 Duong Thi thu Tinh Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 8.75
64 Ngô Thi Tu Trâm Nu 17/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 15.00 Ba Vao dôi tuyên
65 Võ Thi Thuy Trâm Nu 22/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 12.50 KK
66 Cao Thi Tuyêt Trinh Nu 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHam Nghi 3.00
67 Trân Nhut Truong Nam 02/09/2996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 12.25 KK
68 Pham Minh Tu Nam 05/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 10.50
69 Nguyên Trân Kha Tu Nu 24/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 8.25
70 Nguyên thi thu Tuyên Nu 03/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Phan Vinh 4.25
71 Trân Diêu Uyên Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 8.00
72 Khâu Thi Hoang Uyên Nu 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 16.75 Nhi Vao dôi tuyên
73 Lê Quang Vuong Nam 27/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 7.75
74 Doan Thi Nhât Vy Nu 12/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 5.75
75 Trân Thi Tuong Vy Nu 15/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 10.50
76 Nguyên Thi Nhu Y Nu 12/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 10.75
77 Nguyên Thi Hoang Yên Nu 19/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 13.25 KK Vao dôi tuyên
Diêm Giai
1 Lê Thi Chi Nu 10/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 1.50
2 Trân Phuong Nhât Ha Nu 21/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 2.00
3 Nguyên Viêt Hiêu Nam 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 2.00
4 Trân Thai Hoang Nam 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 9.50 Nhât Vao dôi tuyên
5 Lê Nguyên Tuân Kiêt Nam 04/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 0.50
6 Truong Hoang Linh Nu 19/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 1.50
7 Nguyên Phi Long Nam 10/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 1.50
8 Phan Thi Ngoc Mai Nu 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 2.00
9 Huynh Thi Thanh Nhan Nu 06/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 6.50 KK Vao dôi tuyên
10 Nguyên Duc Nhân Nam 03/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 6.00 KK Vao dôi tuyên
11 Lê Tiêu Nhi Nu 29/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 2.50
12 Trân Ván Quang Nam 06/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
2.00
13 Nguyên Duc Tai Nam 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 1.50
14 Nguyên Châu Duy Thiên Nam 22/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 6.00 KK Vao dôi tuyên
15 Mai Nguyên Anh Thu Nu 31/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 6.50 KK Vao dôi tuyên
16 Luong Thi Anh Thu Nu 10/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 2.50
17 Ha Thi Mÿ Thuy Nu 02/08/1995 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
1.50
18 Mai Xuân Trung Nam 15/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 1.50
19 Nguyên Thi Câm Tu Nu 25/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 2.50
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Tin hoc
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
Diêm Giai
1 Huynh An Nam 10/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 12.00 KK
2 Dinh Thi Phuong Chi Nu 16/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 12.00 KK
3 Duong Thi Phuong Chi Nu 20/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 7.00
4 Pham Thi Kim Chi Nu 3/1/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 9.00
5 Lê Thach Dân Nu 20/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 8.00
6 Pham Thi Kim Dung Nu 13/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 12.00 KK
7 Tông Trân Thu Dung Nu 26/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
12.50 KK Vao dôi tuyên
8 Ngô Thi Thuy Dung Nu 7/7/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 8.50
9 Nguyên Thi Thuy Dung Nu 20/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 9.00
10 Trân Nguyên Duc Dùng Nam 24/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 12.00 KK
11 Pham Thi Thuy Duyên Nu 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 9.50
12 Lê Ngoc Bôi Duyên Nu 08/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 9.50
13 Nguyên Thi Nam Dinh Nu 10/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 7.50
14 Trân Lê Viêt Ha Nu 23/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 9.50
15 Pham Vù Thi Kim Hân Nu 27/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 8.50
16 Nguyên Thi Mÿ Hâu Nu 26/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 12.50 KK Vao dôi tuyên
17 Nguyên Thi Hiên Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 12.00 KK
18 Doan Thi Thu Hiên Nu 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 9.00
19 Nguyên Thi Thanh Hiêu Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
12.50 KK Vao dôi tuyên
20 Nguyên Thi Trung Hoa Nu 20/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 7.50
21 Nguyên Thi Ngoc Hông Nu 25/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 7.50
22 Lê Thi Thanh Huyên Nu 03/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 10.00
23 Mai Thi Mÿ Lâm Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 9.50
24 Ngô Thi Kim Linh Nu 07/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 9.50
25 Phung Thi Câm Loan Nu 22/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 12.50 KK Vao dôi tuyên
26 Nguyên Hoang Thao Ly Nu 10/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Toan 9.00
27 Hinh Nhât Minh Nu 07/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 12.00 KK
28 Võ Nguyên Nhât Minh Nu 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 9.50
29 Trâm Huynh Tiêu My Nu 1/23/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 12.00 KK
30 Duong Thi Thanh Nga Nu 24/04/1996 Krông náng - Dáklák Nguyên Ván Cu 8.50
31 Võ Hoang Ngân Nu 25/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 10.00
32 Bui Hông Ngoc Nu 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 9.50
33 Luu Dáng Bao Ngoc Nu 23/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 12.00 KK
34 Trân Thi Ngoc Nu 11/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTruong Dinh 9.50
35 Nguyên Vo Bich Ngoc Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 8.50
36 Trân Thao Nguyên Nu 17/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 13.00 KK Vao dôi tuyên
37 Ha Thi Thao Nguyên Nu 19/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrinh Phong 8.50
38 Nguyên Thi Yên Nhi Nu 17/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 15.00 Ba Vao dôi tuyên
39 Võ Thi Bich Nhu Nu 16/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 12.50 KK Vao dôi tuyên
40 Ngô Thi Kim Nhung Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 10.00
41 Lê Thi Câm Nhung Nu 01/10/1995 Phu Tân - An Giang Võ Thi Sau 8.00
42 Nguyên Thi Ai Ni Nu 01/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 12.00 KK
43 Nguyên Thi Diêu Ny Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 6.50
44 Nguyên Phuong
Hoang
Oanh Nu 26/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 9.50
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Ngü vàn
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
45 Châu Thi Ut Quynh Nu 01/01/1996 Van Ninh - Khanh HoaQuang Trung 7.50
46 Trân Ngoc Tân Nu 5/8/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 9.50
47 Dáng Trân Nhu Thao Nu 22/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 9.50
48 Nguyên Thi Thanh Thao Nu 03/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 9.00
49 Lê Trang Thu Nu 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 14.00 Ba Vao dôi tuyên
50 Biên Thi Thuong Nu 18/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 8.00
51 Lê Hông Thuy Nu 15/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 12.00 KK
52 Nguyên Thi Thanh Thuy Nu 30/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 8.00
53 Ngô Thi Mÿ Tiên Nu 05/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 14.00 Ba Vao dôi tuyên
54 Nguyên Thi Thuy Trang Nu 20/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 12.00 KK
55 Nguyên Thi Thanh Trang Nu 17/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Thanh Tông 8.00
56 Hô Thi Tuyêt Trinh Nu 12/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 7.50
57 Nguyên Thi Thanh Tuyên Nu 16/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 12.50 KK Vao dôi tuyên
58 Nguyên Thi Ngoc Tuyên Nu 26/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 9.50
59 Nguyên Hông Anh Tuyêt Nu 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Phu 12.00 KK
60 Trân Thi Thuy Vi Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 6.50
61 Nguyên Thi Lan Viên Nu 26/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 7.00
62 Lê Thao Khác Vy Nu 25/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 7.00
63 Quãng Ha Vy Nu 06/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 7.50
64 Nguyên Võ Kim Xuyên Nu 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 9.00
65 Nguyên Thi Thanh Yên Nu 08/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 9.00
Diêm Giai
1 Lê Hoang Thuc Anh Nu 12/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 74.50 Ba Vao dôi tuyên
2 Nguyên Thi Vân Anh Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 21.00
3 Nguyên Phuong Anh Nu 15/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 45.00
4 Trân Thi Ngoc Diêp Nu 28/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 60.00 KK Vao dôi tuyên
5 Trân Quôc Quynh Doan Nu 26/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDinh Tiên Hoang 56.00
6 Pham Thi Mÿ Hanh Nu 10/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 39.00
7 Nguyên Thi Mÿ Hanh Nu 15/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 54.50
8 Nguyên Thi Phuong Hoang Nu 11/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Ngù Lão 65.00 KK Vao dôi tuyên
9 Nguyên Thi Thu Hông Nu 14/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 34.00
10 Pham Quôc Huy Nam 19/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Phan Vinh 17.00
11 Nguyên Thi Ngoc Huyên Nu 21/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 75.00 Ba Vao dôi tuyên
12 Trinh Bao Khanh Huyên Nu 26/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 69.50 KK Vao dôi tuyên
13 Nguyên Thi Huong Lan Nu 28/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 35.50
14 Nguyên Thi Thuy Linh Nu 09/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 34.50
15 Phan Thi Thanh Linh Nu 07/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 26.50
16 Nguyên Thanh Luân Nam 28/08/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
49.00
17 Nguyên Nam Mai Na Nu 19/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaPham Hông Thai 71.50 Ba Vao dôi tuyên
18 Nguyên Thi Ngoc Ngân Nu 23/06/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaVõ Thi Sau 51.50
19 Huynh Thi Bich Phuong Nu 20/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Gia Tu 60.00 KK Vao dôi tuyên
20 Hoang Anh Quy Nam 31/07/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 61.00 KK Vao dôi tuyên
21 Nguyên Thuy Quynh Nu 05/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaQuang Trung 61.00 KK Vao dôi tuyên
22 Nguyên Pham Nhã Quynh Nu 28/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaDao Duy Tu 34.00
23 Nguyên Thi Thu Thao Nu 10/10/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 48.00
24 Phan Thi Thu Thao Nu 1 /02/1996 Nha Trang - Khanh HoaVõ Thi Sau 53.50
25 Lê Tông Ngân Thao Nu 08/03/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Trung
Truc
54.50
26 Duong Thi Phuong Thao Nu 08/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 60.00 KK
27 Dinh Ván Thiên Nam 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quang Khai 53.00
28 Bui Phu Thinh Nam 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Tri Phuong 36.00
29 Trân Kim Tho Nu 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaLê Hông Phong 26.00
30 Trân Thi Kim Thoa Nu 09/11/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaChu Ván An 50.00
31 Truong Thi My Thuong Nu 12/04/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 30.50
32 Nguyên Thi Kim Thuy Nu 17/09/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTrân Quôc Tuân 35.50
33 Ngô Thi Diêu Thuy Nu 18/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaHung Vuong 60.00 KK Vao dôi tuyên
34 Nguyên Thi Binh Trang Nu 12/29/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 45.00
35 Phan Nguyên Viêt Trinh Nu 4/27/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 61.00 KK Vao dôi tuyên
36 Nguyên Quang Truc Nam 02/12/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Gia Thiêu 27.00
37 Nguyên Thi Thu Tuyêt Nu 28/02/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNguyên Ván Cu 43.50
38 Cao Thi Mÿ Uyên Nu 1/30/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaTô Hiên Thanh 38.00
39 Vù Thi Thuy Vân Nu 12/05/1996 Ninh Hoa - Khanh HoaNgô Thi Nhâm 42.00
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Tiêng Anh
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên.
tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
Diêm Giai
1 Lê Hoang Thuc Anh Nu 12/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Anh 74.50 Ba Vao dôi tuyên
2 Trân Quôc Quynh Doan Nu 26/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Anh 56.00
3 Ngô Nhât Truong Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 16.50 Nhi
4 Nguyên Thanh Son Nam 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 15.75 Ba
5 Lê Minh Son Nam 03/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 12.00 KK
6 Nguyên Thi Nhu Y Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Hoa 12.00 KK Vao dôi tuyên
7 Lê Hoang Nhiêm Nam 10/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Hoa 8.25
8 Lê Minh Son Nam 03/04.1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
9 Ngô Nhât Truong Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
10 Lê Nguyên Uyên Phuong Nu 04/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 16.25 Nhi Vao dôi tuyên
11 Nguyên Huu Dông Hoa Nam 03/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 12.00 KK
12 Trân Thê Gia Cuong Nam 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 10.75
13 Nguyên Bao Giang Nam 29/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 9.50
14 Mai Nguyên Anh Thu Nu 31/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 6.50 KK Vao dôi tuyên
15 Lê Tiêu Nhi Nu 29/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 2.50
16 Nguyên Thi Câm Tu Nu 25/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 2.50
17 Nguyên Duc Tai Nam 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 1.50
18 Luu Nhã Ai Nu 04/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 7.00
19 Nguyên Vù Thuc Trâm Nu 28/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 6.00
20 Huynh Ván Truong Nam 09/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 6.00
21 Nguyên Thi Yên Nhi Nu 17/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 15.00 Ba Vao dôi tuyên
22 Lê Trang Thu Nu 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 14.00 Ba Vao dôi tuyên
23 Dinh Thi Phuong Chi Nu 16/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 12.00 KK
24 Nguyên Thi Thuy Trang Nu 20/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 12.00 KK
25 Võ Hoang Ngân Nu 25/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 10.00
Hoc sinh
truòng THCS
Môn
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
Kêt qua
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng.
Noi sinh (huyên. tinh)
Diêm Giai
1 Trân Thi Kim Thoa Nu 09/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Anh 50.00
2 Nguyên Thi Thu Thao Nu 10/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Anh 48.00
3 Lê Thi Thanh Ha Nu 15/10/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Casio 6.75
4 Võ Thê Toan Nam 28/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Casio 6.50
5 Nguyên Thanh Duoc Nam 20/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Hoa 9.00
6 Châu Thi Khanh Linh Nu 26/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Hoa 8.50
7 Lê Nhât Quynh Nu 15/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ly 17.25 Nhi Vao dôi tuyên
8 Hô Nhât Hoang Nam 18/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ly 15.50 Ba Vao dôi tuyên
9 Dinh Truong Danh Nam 17/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ly 14.50 Ba
10 Lê Hoang Lâm Nam 24/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ly 7.00
11 Ngô Thi Tu Trâm Nu 17/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Sinh 15.00 Ba Vao dôi tuyên
12 Võ Thanh Tiên Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Sinh 13.75 KK Vao dôi tuyên
13 Hô Ván Nguyên Nam 02/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Sinh 13.50 KK Vao dôi tuyên
14 Huynh Thi Thanh Nhan Nu 06/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Tin 6.50 KK Vao dôi tuyên
15 Nguyên Châu Duy Thiên Nam 22/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Tin 6.00 KK Vao dôi tuyên
16 Lê Thi Thanh Ha Nu 15/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Toan 6.00
17 Võ Thê Toan Nam 28/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Toan 5.50
18 Huynh An Nam 10/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ván 12.00 KK
19 Lê Thi Thanh Huyên Nu 03/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ván 10.00
20 Nguyên Phuong Hoang Oanh Nu 26/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ván 9.50
21 Lê Thao Khác Vy Nu 25/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Chu Ván An Ván 7.00
1 Pham Thi Mÿ Hanh Nu 10/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Anh 39.00
2 Nguyên Pham Nhã Quynh Nu 28/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Anh 34.00
3 Nguyên Truong Vinh Nam 26/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Casio 9.50
4 Truong Thanh Loi Nam 20/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Casio 7.75
5 Nguyên Trong Nhân Nam 08/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Hoa 12.00 KK Vao dôi tuyên
6 Ngô Quôc Tiên Nam 24/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Hoa 12.00 KK Vao dôi tuyên
7 Võ Minh Thiên Nam 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ly 4.75
8 Trân Thi Cho Nu 08/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ly 3.75
9 Nguyên Thi Hoang Yên Nu 19/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Sinh 13.25 KK Vao dôi tuyên
10 Lê Nu Thanh Thuy Nu 13/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Sinh 7.25
11 Thai Thi Ngoc Hiên Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Sinh 6.00
12 Duong Anh Kiêt Nam 23/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Toan 6.50
13 Lê Nhât Thông Nam 16/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Toan 4.75
14 Nguyên Duc Huy Nam 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Toan 3.25
15 Nguyên Thi Mÿ Hâu Nu 26/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
16 Pham Thi Kim Dung Nu 13/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ván 12.00 KK
17 Ngô Thi Kim Linh Nu 07/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ván 9.50
18 Trân Thi Thuy Vi Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dao Duy Tu Ván 6.50
1 Lê Hoang Thuc Anh Nu 12/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Anh 74.50 Ba Vao dôi tuyên
2 Trân Quôc Quynh Doan Nu 26/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Anh 56.00
3 Ngô Nhât Truong Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 16.50 Nhi
Ghi chú
Nám hoc 2010-2011
KET QUA
PHÒNG GD-DT NINH HÒA CONG HÒA XÄ HOI CHU NGHÎA VIET NAM
KY THI CHON HSG CAP HUYEN Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
KY THI CHON HOC SINH GIOI CÁP HUYEN NÄM HOC 2010-2011
Môn: Toán
STT Ho và tên hoc sinh
Giói
tính
Ngày.
tháng. nàm
Noi sinh (huyên. tinh)
Hoc sinh truòng
THCS
Môn
Kêt qua
4 Nguyên Thanh Son Nam 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 15.75 Ba
5 Lê Minh Son Nam 03/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Casio 12.00 KK
6 Nguyên Thi Nhu Y Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Hoa 12.00 KK Vao dôi tuyên
7 Lê Hoang Nhiêm Nam 10/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Hoa 8.25
8 Lê Minh Son Nam 03/04.1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
9 Ngô Nhât Truong Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 19.50 Nhât Vao dôi tuyên
10 Lê Nguyên Uyên Phuong Nu 04/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ly 16.25 Nhi Vao dôi tuyên
11 Nguyên Huu Dông Hoa Nam 03/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 12.00 KK
12 Trân Thê Gia Cuong Nam 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 10.75
13 Nguyên Bao Giang Nam 29/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Sinh 9.50
14 Mai Nguyên Anh Thu Nu 31/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 6.50 KK Vao dôi tuyên
15 Lê Tiêu Nhi Nu 29/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 2.50
16 Nguyên Thi Câm Tu Nu 25/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 2.50
17 Nguyên Duc Tai Nam 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Tin 1.50
18 Luu Nhã Ai Nu 04/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 7.00
19 Nguyên Vù Thuc Trâm Nu 28/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 6.00
20 Huynh Ván Truong Nam 09/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Toan 6.00
21 Nguyên Thi Yên Nhi Nu 17/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 15.00 Ba Vao dôi tuyên
22 Lê Trang Thu Nu 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 14.00 Ba Vao dôi tuyên
23 Dinh Thi Phuong Chi Nu 16/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 12.00 KK
24 Nguyên Thi Thuy Trang Nu 20/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 12.00 KK
25 Võ Hoang Ngân Nu 25/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Dinh Tiên Hoang Ván 10.00
1 Pham Thi Mÿ Kiêu Nu 25/08/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Ham Nghi Casio 13.50 KK
2 Huynh Thi Kim Yên Nu 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Casio 9.00
3 Nguyên Ván Tuy Nam 19/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Hoa 4.00
4 Nguyên Minh Trông Nam 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Ly 2.50
5 Trân Thi Mÿ Lan Nu 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Sinh 7.50
6 Cao Thi Tuyêt Trinh Nu 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Sinh 3.00
7 Huynh Thi Kim Yên Nu 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ham Nghi Toan ;ő3
8 Pham Thi Mÿ Kiêu Nu 25/08/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Ham Nghi Toan 3.25
1 Trinh Bao Khanh Huyên Nu 26/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Anh 69.50 KK Vao dôi tuyên
2 Ngô Thi Diêu Thuy Nu 18/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Anh 60.00 KK Vao dôi tuyên
3 Duong Thi Phuong Thao Nu 08/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Anh 60.00 KK
4 Lê Nguyên Phuoc Thiên Nam 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Casio 10.75
5 Pham Hoang Khai Nam 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Casio 6.50
6 Nguyên Thanh Lâm Nam 09/05/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Hung Vuong Hoa 7.00
7 Trân Thi Minh Thu Nu 18/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Hoa 5.75
8 Nguyên Thi Phuong Dung Nu 17/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Hoa 5.50
9 Nguyên Ngoc Hung Nu 02/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Ly 8.00
10 Tông Trong Tin Nam 20/10/1996 Van Ninh - Khanh Hoa Hung Vuong Ly 5.50
11 Nguyên Thê Duy Nam 28/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Ly 1.75
12 Khâu Thi Hoang Uyên Nu 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Sinh 16.75 Nhi Vao dôi tuyên
13 Duong Pham Thuy Duong Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Sinh 12.75 KK
14 Trân Thi Thuy Tiên Nu 28/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Sinh 10.75
15 Trân Thai Hoang Nam 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Tin 9.50 Nhât Vao dôi tuyên
16 Truong Hoang Linh Nu 19/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Tin 1.50
17 Lê Nguyên Tuân Kiêt Nam 04/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Tin 0.50
18 Lê Nguyên Phuoc Thiên Nam 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Toan 9.75
19 Pham Hoang Khai Nam 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Toan 8.25
20 Hinh Nhât Minh Nu 07/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Ván 12.00 KK
21 Nguyên Võ Kim Xuyên Nu 26/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Hung Vuong Ván 9.00
1 Nguyên Thi Huong Lan Nu 28/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Anh 35.50
2 Trân Kim Tho Nu 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Anh 26.00
3 Nguyên Thi Vân Anh Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Anh 21.00
4 Lai Thi Nhât Nguyêt Nu 12/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Casio 9.50
5 Nguyên Thi Thu Vân Nu 15/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Casio 5.00
6 Nguyên Châu Quyên Nam 01/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Casio 4.75
7 Nguyên Quang Thanh Nam 21/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Casio 1.00
8 Võ Thi Ha Vân Nu 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Hoa 9.50
9 Pham Thi Bich Hoa Nu 04/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Ly 8.25
10 Trân Quôc Khi Nam 20/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Ly 6.75
11 Lê Thi Mân Nu 01/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Sinh 11.00
12 Nguyên Hoang Bao Nam 07/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Sinh 10.50
13 Huynh Thi Thông Nu 10/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Sinh 6.75
14 Lai Thi Nhât Nguyêt Nu 12/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Toan 4.25
15 Nguyên Châu Quyên Nam 01/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Toan 1.25
16 Nguyên Thi Thu Vân Nu 15/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Toan 0.50
17 Nguyên Thi Ai Ni Nu 01/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Ván 12.00 KK
18 Ngô Thi Kim Nhung Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Ván 10.00
19 Bui Hông Ngoc Nu 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Hông Phong Ván 9.50
1 Nguyên Ván Binh Nam 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Casio 12.00 KK
2 Dinh Thiên Duy Lam Nam 15/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Casio 5.50
3 Nguyên Thi Kim Ngân Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Casio 2.25
4 Lê Thi Thu Thám Nu 11/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Hoa 6.50
5 Nguyên Thi Anh Dao Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Hoa 5.00
6 Huynh Thi Mÿ Linh Nu 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Hoa 4.25
7 Dinh Bao Duy Nam 11/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ly ;ő3
8 Nguyên Thi Thân Thuong Nu 05/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ly 8.75
9 Nguyên Thi Kim Ngân Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ly 8.50
10 Nguyên Ván Binh Nam 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ly 5.75
11 Dáng Nu Hoang Oanh Nu 01/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Sinh ;ő3
12 Duong Thi thu Tinh Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Sinh 8.75
13 Doan Thi Nhât Vy Nu 12/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Sinh 5.75
14 Ngô Thi Hông Son Nu 26/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Toan 3.50
15 Nguyên Lê Thao Trang Nu 12/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Toan 2.00
16 Nguyên Thi Hiên Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ván 12.00 KK
17 Lê Hông Thuy Nu 15/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ván 12.00 KK
18 Pham Vù Thi Kim Hân Nu 27/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ván 8.50
19 Nguyên Thi Thanh Trang Nu 17/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Lê Thanh Tông Ván 8.00
1 Huynh Thi Bich Phuong Nu 20/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Anh 60.00 KK Vao dôi tuyên
2 Võ Quang Hâu Nam 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Hoa 13.00 KK Vao dôi tuyên
3 Phan Quôc Cuong Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Hoa 6.50
4 Luu Trung Kiên Nam 01/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Ly 12.00 KK
5 Nguyên Minh Tiên Nam 14/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Ly 4.00
6 Trân Nhât Lê Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Sinh 12.00 KK
7 Lê Thuy Phuong Thuy Nu 12/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Sinh 8.50
8 Nguyên Thi Hông Vân Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Toan 3.00
9 Trinh Quôc Phi Nam 21/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Toan 1.25
10 Nguyên Thi Thanh Yên Nu 08/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Ván 9.00
11 Nguyên Thi Nam Dinh Nu 10/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Gia Tu Ván 7.50
1 Vù Thi Thuy Vân Nu 12/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Anh 42.00
2 Phan Thi Thanh Linh Nu 07/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Anh 26.50
3 Lê Thi Thu Hiên Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 12.25 KK
4 Lê Huu Phong Nam 20/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 12.00 KK
5 Nguyên Trân Kha Tu Nu 24/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 8.25
6 Trân Diêu Uyên Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 8.00
7 Lê Quang Vuong Nam 27/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 7.75
8 Trân Thi Thu Thao Nu 24/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 7.50
9 Pham Viêt Thuy Nam 13/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Sinh 4.75
10 Trân Tinh Duyên Nu 01/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Toan 4.25
11 Lê Nu Mi Ni Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Toan 3.00
12 Truong Thi Bich Hân Nu 07/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Toan 1.50
13 Nguyên Thi Thanh Thuy Nu 30/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Ván 8.00
14 Hô Thi Tuyêt Trinh Nu 12/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Ngô Thi Nhâm Ván 7.50
1 Nguyên Phuong Anh Nu 15/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Anh 45.00
2 Truong Thi My Thuong Nu 12/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Anh 30.50
3 Nguyên Quang Truc Nam 02/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Anh 27.00
4 Nguyên Thi Ngoc Ha Nu 10/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Casio 5.00
5 Doan Thi Thuy Nhu Nu 05/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Casio 2.50
6 Dô Thanh Duc Nam 20/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Hoa 5.50
7 Dinh Quôc Thai Nam 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Hoa 4.75
8 Pham Thi Kim Hoa Nu 11/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Ly 7.75
9 Lê Hoang Ngô Nam 21/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Ly 2.75
10 Nguyên Lê Minh Anh Nu 12/01/1996 Cam Ranh - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Sinh 12.00 KK
11 Nguyên Minh Lâm Nam 28/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Sinh 10.00
12 Dô Dinh Nguyên Nam 02/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Sinh 8.75
13 Doan Thi Kim Phung Nu 24/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Sinh 8.25
14 Trân Phuong Nhât Ha Nu 21/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Tin 2.00
15 Phan Thi Ngoc Mai Nu 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Tin 2.00
16 Lê Thi Chi Nu 10/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Tin 1.50
17 Trân Thi Kim Viên Nu 12/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Toan 4.00
18 Lê Thi Phuong Dân Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Toan 1.00
19 Trân Thao Nguyên Nu 17/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Ván 13.00 KK Vao dôi tuyên
20 Quãng Ha Vy Nu 06/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Ván 7.50
21 Nguyên Thi Lan Viên Nu 26/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Gia Thiêu Ván 7.00
1 Pham Quôc Huy Nam 19/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Phan Vinh Anh 17.00
2 Nguyên thi thu Tuyên Nu 03/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Phan Vinh Sinh 4.25
3 Nguyên Duc Minh Phuoc Nam 19/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Phan Vinh Sinh 2.25
4 Lê Pham Phuong Tuyên Nu 07/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Phan Vinh Toan 0.50
1 Dô Thi Thanh Thuy Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Sinh 17.50 Nhi Vao dôi tuyên
2 Võ Thi Kim Hiêu Nu 03/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Sinh 12.25 KK
3 Trinh Thao Trang Nu 08/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Casio 15.50 Ba
4 Nguyên Dông Triêu Vi Nam 20/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Casio 12.25 KK
5 Nguyên Huu Loi Nam 14/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Casio 12.00 KK
6 Nguyên Võ Hoang Xuân Nu 06/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Casio 9.00
7 Nguyên Lê Tô Uyên Nu 10/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Thi Dinh Casio 7.00
1 Trân Thi Ngoc Diêp Nu 28/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Anh 60.00 KK Vao dôi tuyên
2 Bui Phu Thinh Nam 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Anh 36.00
3 Trân Thi Mÿ Hoa Nu 29/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Casio 3.00
4 Nguyên Thi Mÿ Phuong Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Casio 2.00
5 Huynh Thi Linh Chi Nu 16/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Casio 1.00
6 Nguyên Thi Hiên Trang Nu 25/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Hoa 4.25
7 Pham Thi Kim Viên Nu 06/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Ly 14.50 Ba
8 Lê Thi Thuy Dung Nu 05/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Ly 10.25
9 Nguyên Thi Mÿ Phuong Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Sinh 11.00
10 Nguyên Thi Mÿ Liên Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Sinh 7.00
11 Võ Thi Thu Thao Nu 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Sinh 5.75
12 Hô Thu Thao Nu 05/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Toan 0.50
13 Võ Thi Bich Nhu Nu 16/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
14 Pham Thi Thuy Duyên Nu 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Tri Phuong Ván 9.50
1 Lê Tông Ngân Thao Nu 08/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Anh 54.50
2 Nguyên Thanh Luân Nam 28/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Anh 49.00
3 Bui Phuong Thao Nu 17/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Hoa 7.25
4 Nguyên Thi Kim Anh Nu 04/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Hoa 6.25
5 Phan Lê Huyên Nu 12/11/1996 Tuy Hoa - Phu Yên Nguyên Trung
Truc
Hoa 2.25
6 Nguyên Ván Phô Nam 06/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Ly 10.00
7 Võ Thi Kim Bông Nu 03/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Ly 5.50
8 Lê Thi Kim Thoa Nu 22/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Sinh 15.25 Ba Vao dôi tuyên
9 Trân Thi Kim Diêu Nu 31/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Sinh 12.50 KK
10 Trân Ván Quang Nam 06/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Tin 2.00
11 Ha Thi Mÿ Thuy Nu 02/08/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Tin 1.50
12 Trân Thi Thao Nu 23/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Toan 5.75
13 Nguyên Thi Mÿ Trang Nu 06/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Toan 2.50
14 Võ Thi Mÿ Lê Nu 27/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Toan 2.25
15 Tông Trân Thu Dung Nu 26/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
16 Nguyên Thi Thanh Hiêu Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Trung
Truc
Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
1 Nguyên Thi Thu Tuyêt Nu 28/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Anh 43.50
2 Nguyên Thi Thuy Linh Nu 09/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Anh 34.50
3 Nguyên Thi Thu Hông Nu 14/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Anh 34.00
4 Võ Ván Dang Nam 11/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Casio 13.50 KK
5 Nguyên Duc Linh Nam 06/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Casio 12.00 KK
6 Nguyên Binh Tâm Nam 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Casio 8.75
7 Nguyên Thi Thuy Trang Nu 24/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Hoa 15.00 Ba Vao dôi tuyên
8 Võ Thi Mông Hông Nu 18/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Hoa 10.00
9 Dáng Thi Thu Ha Nu 29/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Hoa 8.50
10 Nguyên Thê Dat Nam 18/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Ly 16.00 Nhi Vao dôi tuyên
11 Truong Phuc Anh Nam 30/17/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Ly 15.50 Ba Vao dôi tuyên
12 Lê Thi Ngoc Diêu Nu 09/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Ly 7.25
13 Pham Thi Kim Hông Nu 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Sinh 11.00
14 Ngô Thi Thu Huong Nu 02/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Sinh 10.25
15 Nguyên Hoang Anh Nam 23/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Sinh 9.25
16 Pham Mÿ Liên Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Sinh 7.75
17 Dáng Thi Thuy Nu 27/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Sinh 7.25
18 Nguyên Phi Long Nam 10/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Tin 1.50
19 Mai Xuân Trung Nam 15/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Tin 1.50
20 Huynh Thi Thuy Quyên Nu 09/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Toan 12.00 KK Vao dôi tuyên
21 Nguyên Thi Phuong Nu 10/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Toan 3.00
22 Duong Thi Thanh Nga Nu 24/04/1996 Krông náng - Dáklák Nguyên Ván Cu Ván 8.50
23 Lê Thach Dân Nu 20/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Ván 8.00
24 Nguyên Thi Trung Hoa Nu 20/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Nguyên Ván Cu Ván 7.50
1 Nguyên Thi Ngoc Huyên Nu 21/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Anh 75.00 Ba Vao dôi tuyên
2 Nguyên Nam Mai Na Nu 19/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Anh 71.50 Ba Vao dôi tuyên
3 Lê Thi Kim Trang Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Casio 9.00
4 Pham Thi Thuy Nhung Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Casio 7.00
5 Trâm Loi Quân Nam 09/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Casio 6.50
6 Lê Thi Kim Cuc Nu 08/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Casio 6.00
7 Dáng Thi Dao Nu 12/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Hoa 5.25
8 Biên Thi Kim Thu Nu 23/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Hoa 2.25
9 Pham Thi Thuy Nhung Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Ly 13.75 KK
10 Lê Thi Kim Trang Nu 24/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Ly 13.25 KK
11 Lê Thi Cuc Nu 08/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Ly 6.25
12 Lê Thi Ngoc Mÿ Nu 09/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Sinh 14.50 Ba Vao dôi tuyên
13 Nguyên Thi Hoa Nu 10/05/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Sinh 13.75 KK Vao dôi tuyên
14 Võ Thi Thuy Trâm Nu 22/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Sinh 12.50 KK
15 Trâm Loi Quân Nam 09/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Toan 11.00 Vao dôi tuyên
16 Phung Thi Câm Loan Nu 22/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
17 Biên Thi Thuong Nu 18/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Hông Thai Ván 8.00
1 Nguyên Thi Phuong Hoang Nu 11/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Anh 65.00 KK Vao dôi tuyên
2 Nguyên Thi Phuong Hoang Nu 11/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Casio 16.50 Nhi
3 Huynh Trung Hiêu Nam 14/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Casio 14.00 Ba
4 Huynh Trung Hiêu Nam 14/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Hoa 8.00
5 Lê Ba Bao Nam 07/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Ly 15.25 Ba Vao dôi tuyên
6 Hô Triên Ván Nam 25/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Ly 7.75
7 Trân Thach Thao Nu 02/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Sinh 12.00 KK
8 Huynh Thi Bich Hân Nu 03/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Sinh 7.50
9 Thoi Thi Thanh Thao Nu 20/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Sinh 6.00
10 Nguyên Quôc Sang Nam 15/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Toan 12.50 KK Vao dôi tuyên
11 Trân Huu Dat Nam 14/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Toan 11.25 Vao dôi tuyên
12 Luu Dáng Bao Ngoc Nu 23/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Ván 12.00 KK
13 Lê Ngoc Bôi Duyên Nu 08/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Ván 9.50
14 Dáng Trân Nhu Thao Nu 22/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Pham Ngù Lão Ván 9.50
1 Nguyên Thuy Quynh Nu 05/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Anh 61.00 KK Vao dôi tuyên
2 Lê Quôc Minh Nam 02/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Hoa 13.25 KK Vao dôi tuyên
3 Hô Quang Hung Nam 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Ly 16.25 Nhi Vao dôi tuyên
4 Luong Công Dai Nam 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Ly 1.75
5 Trân Thi Tuong Vy Nu 15/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Sinh 10.50
6 Dô Thi Yên Thu Nu 21/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Sinh 7.50
7 Dáng Thi Duc Hanh Nu 01/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Sinh 7.00
8 Nguyên Duc Nhân Nam 03/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Tin 6.00 KK Vao dôi tuyên
9 Luong Thi Anh Thu Nu 10/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Tin 2.50
10 Nguyên Viêt Hiêu Nam 13/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Tin 2.00
11 Huynh Thi Quy Hâu Nu 27/05/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Toan 9.50
12 Võ Thê Phuong Nam 05/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Toan 6.75
13 Nguyên Thi Thanh Tuyên Nu 16/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Ván 12.50 KK Vao dôi tuyên
14 Châu Thi Ut Quynh Nu 01/01/1996 Van Ninh - Khanh Hoa Quang Trung Ván 7.50
15 Duong Thi Phuong Chi Nu 20/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Quang Trung Ván 7.00
1 Phan Nguyên Viêt Trinh Nu 4/27/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Anh 61.00 KK Vao dôi tuyên
2 Nguyên Thi Binh Trang Nu 12/29/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Anh 45.00
3 Cao Thi Mÿ Uyên Nu 1/30/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Anh 38.00
4 Nguyên Phuong Hoai Thông Nam 19/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Casio 13.50 KK
5 Phan Thi Kiêu Trang Nu 05/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Casio 12.00 KK
6 Lê Huu Hoang Quy Nam 7/29/1996 Yên Dinh - Thanh Hoa Tô Hiên Thanh Hoa 13.75 KK Vao dôi tuyên
7 Nguyên Thi Kim Thao Nu 1/16/1996 Ninh Hai -Ninh Thuân Tô Hiên Thanh Hoa 13.00 KK Vao dôi tuyên
8 Lê Trung Hung Nam 7/28/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Hoa 12.25 KK Vao dôi tuyên
9 Nguyên Trung Thanh Nam 12/21/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Hoa 8.25
10 Luong Hoang Huân Nam 11/22/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ly 14.75 Ba
11 Lê Thi Bich Vân Nu 1/20/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ly 8.75
12 Nguyên Ngoc Thu Trinh Nu 10/30/1996 Cu Jut - Dák Lác Tô Hiên Thanh Ly 6.25
13 Dinh Minh Thanh Nam 1/13/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Sinh 10.75
14 Trân Thi Quynh Anh Nu 2/20/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Sinh 7.25
15 Duong Thi Anh Thu Nu 9/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Toan 8.50
16 Võ Anh Tuân Nam 2/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Toan 4.25
17 Trâm Huynh Tiêu My Nu 1/23/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ván 12.00 KK
18 Trân Ngoc Tân Nu 5/8/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ván 9.50
19 Pham Thi Kim Chi Nu 3/1/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ván 9.00
20 Ngô Thi Thuy Dung Nu 7/7/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Tô Hiên Thanh Ván 8.50
1 Lê Thanh Xuân Quyên Nu 22/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Sinh 12.75 KK
2 Trân Nhut Truong Nam 02/09/2996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Sinh 12.25 KK
3 Phan Nhât Minh Châu Nu 01/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Sinh 9.50
4 Nguyên Thi Ngoc Linh Nu 19/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Sinh 8.75
5 Nguyên Thi Kiêu Oanh Nu 30/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Sinh 7.50
6 Ngô Thi Mÿ Tiên Nu 05/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Ván 14.00 Ba Vao dôi tuyên
7 Nguyên Hông Anh Tuyêt Nu 10/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Phu Ván 12.00 KK
1 Nguyên Thi Mÿ Hanh Nu 15/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Anh 54.50
2 Dinh Ván Thiên Nam 27/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Anh 53.00
3 Pham Dáng Luât Nam 28/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Casio 14.00 Ba
4 Nguyên Ngoc Quy Nam 18/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Casio 13.25 KK
5 Trân Minh Cuong Nam 28/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Casio 4.50
6 Nguyên Lê Minh Hiên Nam 16/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Ly 19.25 Nhât Vao dôi tuyên
7 Nguyên Thi Minh Thu Nu 09/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Sinh 13.50 KK Vao dôi tuyên
8 Ván Thanh Hiêp Nam 02/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Sinh 12.00 KK
9 Nguyên Thi Bich Chi Nu 05/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Sinh 10.50
10 Võ Nguyên Nhât Minh Nu 28/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Ván 9.50
11 Nguyên Thi Ngoc Tuyên Nu 26/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Ván 9.50
12 Nguyên Vo Bich Ngoc Nu 22/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quang Khai Ván 8.50
1 Dáng Thi Huynh Ngân Nu 27/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Casio 16.75 Nhi
2 Nguyên Huu Hanh Nguyên Nu 02/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Casio 16.25 Nhi
3 Võ Huynh Ngoc Hân Nu 26/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Hoa 13.25 KK Vao dôi tuyên
4 Nguyên Pham Thao Vân Nu 03/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Hoa 12.75 KK Vao dôi tuyên
5 Nguyên Tuong Quân Nam 01/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Ly 19.00 Nhât Vao dôi tuyên
6 Dáng Thi Huynh Ngân Nu 27/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Ly 17.00 Nhi Vao dôi tuyên
7 Nguyên Quôc Minh Nam 28/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Sinh 14.00 Ba Vao dôi tuyên
8 Pham Thi Xuân Mai Nu 06/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Sinh 8.75
9 Lê Châu Binh Uyên Nu 20/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Toan 11.00 Vao dôi tuyên
10 Nguyên Huu Hanh Nguyên Nu 01/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Toan 10.00
11 Mai Thi Mÿ Lâm Nu 10/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Ván 9.50
12 Nguyên Hoang Thao Ly Nu 10/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Toan Ván 9.00
1 Hoang Anh Quy Nam 31/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Anh 61.00 KK Vao dôi tuyên
2 Nguyên Thi Kim Thuy Nu 17/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Anh 35.50
3 Lê Ván Thu Nam 06/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Casio 4.50
4 Pham Ván Canh Nam 26/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Casio 2.50
5 Trân Dinh Trong Nam 18/08/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Hoa 5.75
6 Pham Huu Thao Nam 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Hoa 3.25
7 Tô Duy Tiên Nam 14/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ly 10.25
8 Dao Phung Tât Thanh Tu Nam 02/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ly 3.00
9 Trân Thi Kim Thoa Nu 02/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Sinh 12.75 KK
10 Truong Quôc Anh Nam 30/11/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Sinh 12.00 KK
11 Nguyên Tiêu Binh Nu 14/02/1995 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Sinh 9.25
12 Phan Tai Toan Nam 30/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Toan 8.50
13 Lê Thi Mÿ Linh Nu 01/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Toan 2.75
14 Nguyên Huu Thao Nam 02/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Toan 2.75
15 Trân Nguyên Duc Dùng Nam 24/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ván 12.00 KK
16 Nguyên Thi Thuy Dung Nu 20/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ván 9.00
17 Doan Thi Thu Hiên Nu 05/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ván 9.00
18 Nguyên Thi Thanh Thao Nu 03/01/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trân Quôc Tuân Ván 9.00
1 Nguyên Thi Mÿ Duyên Nu 23/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Hoa 6.75
2 Nguyên Thi Ngoc Nu 04/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Ly 18.75 Nhât Vao dôi tuyên
3 Truong Tri Hao Nam 02/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Ly 9.00
4 Nguyên Thi Lê Thu Nu 27/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Sinh 14.00 Ba Vao dôi tuyên
5 Doan Thi Phuong Nu 02/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Sinh 12.00 KK
6 Trân Lê Viêt Ha Nu 23/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Ván 9.50
7 Ha Thi Thao Nguyên Nu 19/07/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Trinh Phong Ván 8.50
1 Nguyên Y Nguyên Nam 02/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Casio 16.00 Nhi
2 Lê Quynh Nhu Nu 13/10/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Casio 14.25 Ba
3 Nguyên Thanh Nam Nam 14/11/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Casio 12.25 KK
4 Nguyên Y Nguyên Nam 02/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Hoa 8.75
5 Phan Thi Thuy Nga Nu 15/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Hoa 6.25
6 Nguyên Thi Phuong Nu 14/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Sinh 11.00
7 Nguyên Thi Nhu Y Nu 12/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Sinh 10.75
8 Pham Minh Tu Nam 05/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Sinh 10.50
9 Trân Thi Ngoc Nu 11/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Ván 9.50
10 Nguyên Thi Ngoc Hông Nu 25/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Truong Dinh Ván 7.50
1 Phan Thi Thu Thao Nu 1 /0/1996 Nha Trang - Khanh Hoa Võ Thi Sau Anh 53.50
2 Nguyên Thi Ngoc Ngân Nu 23/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Anh 51.50
3 Lê Ván Tuy Nam 30/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Casio 13.75 KK
4 Truong Hoai Quôc Nam 25/04/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Casio 2.50
5 Nguyên Thi Ai Viên Nu 14/06/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Hoa 6.00
6 Hô Phi Nam 10/05/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Hoa 4.25
7 Nguyên Thi Quynh Nhu Nu 16/02/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Hoa 4.00
8 Lê Ván Toan Nam 25/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Ly 2.50
9 Trân Thi Thu Diu Nu 17/08/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Sinh 6.75
10 Trân Phi Hung Nam 08/12/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Toan 6.00
11 Dáng Ngoc Trung Nam 03/09/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Toan 4.75
12 Lê Thi Câm Nhung Nu 01/10/1995 Phu Tân - An Giang Võ Thi Sau Ván 8.00
13 Nguyên Thi Diêu Ny Nu 20/03/1996 Ninh Hoa - Khanh Hoa Võ Thi Sau Ván 6.50  .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

2 . .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .2 .

.

  .

.

 .2 .

.

2 . .

.

 .

.

2 . .

 .

 .2 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

2 . .

.

 .2 .

.

2 . .

.

 .

 .

 .2 .

.

2 . .

.

 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

 .2 .

.

 .2 .

 .

 .

.

  .

.

 .

.

  .

.

 .

.

l4:% 3.3 93 %$ 3. E3. E3. '%$E: 3.%:3 3.%: 3.%43 3.. l3%H343 3. :3%7!. E3.%: 96: l2                                     . E3. :'g33 3.% 3. E3. E3. !H3 2 3.%43 3. %7. %7.3'3 3.3 3. l3%H343 3. !24 3.. :3'g3 3. :3%7:3 3. !23%E 3. :3%7:3 %73":. H%E3%3 3. E3. E3. E3. E3. E3. E3. l4:% %:.. :3'g3 3. ":. E3. E3. E3. %3%3 3. E3. E3.3%7:3 3. E3. . %K2 3. :3. E3. E3. H%E3%3 3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . H3!43 3. :3!.3%7:3 3. E3. :3%7:3 %73":. E3. E3. :3. E3. '%$E: 3. E3. E3. . E3. H3!43 3. %3%3 3. ":.3 3. E3. %73":. 3'. . !24 3. E3. E3. E3. %K2 3. %K2 3. E3.% 3. :'g33 3. E3.8397. %73":.%:3 3. 3'. E3. E3. %7. E3. %73":.83 :3 . H3!43 3. 3. E3. l3%H343 3.%:3 3. 3.3 3. E3. E3. E3. E3. E3. l4:% 3. E3.

 :3%2 3 .

.

3 . 2 . E3. 3.

2 . %73":.:%7:3 H43 :3%2 l3%:3 H43 :3% !2%% :3'g3 H:3&H3 :3%. 43 :3 3 ...! l% %$!& g2.. %"& %$!&f  3'9 $%%                       . H%% :3% l34 .   '% l.%: :33 9 3 4 K3 3 4 . .3 : :3 : : l l9 4 3 4.3 H9 H3 '3 :3%%3 :33 %: %3%73 H'g3 H%2 :3. . HE :3'g3 '%2 %73% H% l3%7.33 :3% %7..3 %3 %3 %J3 %43 %7.3 %3 %.5 %/4 35.3 %73 %73 %7.83 %7.3 ":3 ":3 $..3  9J3 9E3 3g2 . :3 ! !. 4.3!..343 ":.3 H%.9H3.3 :3. !2%2 9 .3%7J :3H3 !2%J.3 H3 2 3 3 .

.

2 . .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

2 . .

.

2 . .

.

2 . .

.

2 . .

.

2 . .

.

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

2 . .

.

 .

.

2 . .

.

2 . .

.

 .2 .

 .

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

  .

.

 .2 .

.

 .

.

2 . .

.

 .

 .

2 . .

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

 .

2 . .

.

2 . .

 .

 .2 .

.

 .

.

  .

 .

2 . .

.

 .2 .

.

 E3.:9 lgg.% 3. ":. !24 3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 '4 '4 '4 9:3 9:3 9:3 9:3 '4 9:3 . . H3!43 3. l3%H343 96: l2  . . %3%3 3.%: 3. 2 3. E3. %73":.. E3. E3. E3. %73":. l3%H343 3. :3'g3 3. 3'. :'g33 3. E3. :'g33 3. H3!43 3. %73!43 3. E3. 3'. H%E3%3 3. E3.%:3 '33 E3..% 3. E3. E3. E3.  K     K   9    K 9  K  9           9 . :3. 3'.      . E3. H%E3%3 3. E3. :3'g3 3. %73":. E3.3 3.    .3 93 %$ 3. E3. :3%7!. :3. E3.%43 3. E3. E3. E3. l3%H343 3.  . E3.3 3. E3. l4:% 3. E3.  . E3. :3'g3 3. E3. E3. :3%7:3 3. E3. E3. E3. E3. %7. E3. E3. !23%E . !23%E 3. %73!43 3. E3.%43 3. '%$E: 3. ":.3%7:3 3. E3.. %7.%: 3. E3.3%7:3 3. H%E3%3 3.83 :3 .3 3. E3. E3. :3%7:3 3. %73":. :'g33 3. l4:% 3. E3. E3. !23%E 3. E3. E3. 3  K  9    . :'g33 3. E3.. E3.3 3.3 3. H%E3%3 3.8397. %3%3 3. .

  l4!3%9 %3 H%J.2 .2 . %73 !2%2 % '3 'g3 'H3 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

%73":.%:3 3. .3  . E3. 3.. E3. E3. E3. %3%3  3. :3%7!. !24  3.

3 %7.3 :3 :H3 l4 l4 l.3 %73 %: '3 '3 'H3  9J3 9E3 3g2 .3 :3%7:3 '%3 H%7:3 !.3 :H3 2 3 3 3 . ! ": %E %2 %. l. 3 . %3 %7..3 %4 %4 %4 %.3":.3 :3%2 !2: %73%3 3%2 ":.5 %/4 35. %. :H3 3 2 . '":. 3 : : 3 .3%% :3 :3%73 H43 :3%":3 H:43 l3":.3 :3%.3 :3% :3%3 l3% l%.9H3. H%%: :3%7:3 !.   '% l.. !.83 :3%2 !. :3%3 :3%% %73lK3 :3'g3 '% :3!2%4 :3% :3%. :3%!..! l% %$!& g2..3 :3%3 l3%%: ':3.3 :%E3 :3% H":. $%%                      . %"& %$!&f  3O.

.

2 . .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .

 .

2 . .

.

2 . .

.

 .

 .

 .

.

2 . .

.

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

 .

 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

.

2 . .

.

2 . .

.

 .

.

2 . .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

 .

.

  .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

2 . .

 .

  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 E3.. E3. l3%H343 96: l2                                     .. E3.%: 3. E3. '%$E: 3. E3. E3. E3. H3!43 3. E3.3 93 %$ 3. %73":. E3.%: 3. !23%E 3. %73!43 3. :3'g3 3. E3. E3. E3. E3.3 3.. %:. . :3%7!. E3.3l3 3.. %73":.3%7:3 3. E3. E3. 3. E3. :3. :'g33 3. E3. E3. E3. E3. E3.%:3 3.%:3 3. :3. %7. E3. :3%7:3 3. 3'. E3. !24 3. E3.% 3. E3. %73":.3 3. 3'. %73":. l4:% 3. ":.83 :3 . :'g33 3.3 3.. E3. %7. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . !23%E 3.      .3l3 3. E3. E3. E3. E3. %7.8397. %3%3 3. '%$E: H3l3 %.% 3. :3'g3 3. . 2 3. E3. l3%H343 3. !H3 :3%7:3 %7. '%$E: 3.. %3%3 %:. E3. E3.%43 3. E3. E3. l4:% 3. .34E %3%3 3. E3. H%E3%3 3.3 3. !H3 3'.%43 3. :3'g3 3. H%E3%3 3. E3. :3%7:3 %3%3 3 3%:3 %7. H%E3%3 3. E3.

%"& %$!&f  3$3. 'g3%3 '%2 :3% :3:l3 !2%2 %%: :33 %73% %739 !2 :3% :3%.3 .5 %/4 35.3 2 .3 !43 !3 !. H%%: %E%.   '% l. !2%:3 H% :3":.3":.3 : : .3 ":H3  9J3 9E3 3g2 .393 :3%J.3!2% :34 :3%J.. %73%2 %73%%: . :343 :3%: !.83 :343 %73%":3 :3H3 %7.3:3 3 3 3 3 4 K3 : ..9H3.3 3 3 3 3 5 : 4.. 3 3 :H3 :H3 ...3 :3% l43% :3% H%.! l% %$!& g2. !. H%.3 H3 H3 3 . l3%l. 3 .2 . 'g3 llK3 :3%: l343 H: l43%2 :3l. ..3 !.3 .3 !. %73%. $%%                       .

.

 .

 .

 .

.

2 . .

.

2 . .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

  .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

  .

.

  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

2 . .

.

 .

.

 .2 .

.

2 . .

.

  .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

'%$E: 3.%:3 3. E3. :3%l3 3. l3%H343 3. . E3. E3.%: 3. E3. %K2 3. E3. 2 3. :'g33 3.%: 3.3 3.3 3. :3'g3 3. %73! 3. E3.3 3. ":.. !24 3. E3. :3. %73":. :3'g3 3.%: 3. E3. H3!43 3.%43 3. E3. E3. :3. %73!43 3. E3. E3.. %73! 96: l2                                . %73! 3.3 E3.3 3.%: 3. E3. :3%7:3 3. l3%H343 3.8397. l4:% 3. %K2 3. E3.%:3 3.3%7:3 3.3 93 %$ 3. :3!. E3. !23%E 3. %73! 3. %73":.2#. %73":. E3.3'3 3. 3       .. E3.% 3. E3. :3'g3 3. E3. E3. E3. E3. E3. %73":. H%E3%3 3. E3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . E3.3l3 3. E3. E3. %73":. %7. :3.%43 3. E3. E3. . E3. %3%3 . E3. :3%7!. l3%H343 3. %73":. E3. E3. E3.:3. E3. E3. E3.83 :3 .. E3. E3. E3. E3. :3%7!.3 3. H3!43 3. E3. %7. !23%E 3. 3'.  .    . :3'g3 3. E3.

2   .3 :3%.3%9: %% '%% .2   .2 .3 l3% !2'9 %73%% '%3 .2        .                 l33 l%%.3 % % %:3 &H3 &H3 '. %4.3 %73%. :3%43 %3 % %4 %4 %4 %4 %4.3 H%..3 l43%9 %73%%.2 .3 %73%%: '%%: H%2 %73%2 :3% :3%3 :3% l%3 H%:!..3 ' ' 3 .4%%:9 %739 !23 :3%73 :399: %73: :%43 H":.2   . %%%.. %3 %: %: %: %: % % % %H3 %3 %K3 %72 %72 %73 %7.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

%73! 3. 3'. E3. E3. E3. %73":. :3%l3 3. l4:% 3.3l3 3.%:3 3.. E3.3 3.3%7:3 3. %K2 3. %3%3 3. %7. E3. E3. %7. E3. E3.% 3. E3. E3. :3%7:3 3. ":. E3.3 3. E3. %K2 3. :'g33 3. E3. H%E3%3 3. E3.. E3.3'3 3. E3. E3. %73":. l4:%                               K '4 9:3 . E3. :'g33 3.3 3. E3. 3'. E3. !24 3. H3!43 3.3%7:3 3. E3. E3. E3. %K2 3. :3%7!. %K2 3. E3. ":.. %7.  . 2 3. E3. :3!. H%E3%3 3. E3. 3. E3. !23%E 3. :3'g3 3. .  '4 9:3 '4 9:3 K '4 9:3 '4 9:3 ..3l3 3. E3. !24 3. E3. E3.. E3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . %73!43 3.3 3. %K2 3. E3. E3.

343 :3! !.9H3. :3:: . H%: %73'g3 :3l.3 % %3 %.3 :3l.3%..   '% l.83 H% %73!. $%%          .39 :3'9 %73%E H:3%:3 %7. %. :3%%. 3 3 ":..! l% %$!& g2.:33 . % %7:3 %  9J3 9E3 3g2  .3%3 % ..:3 :3%2  : 43 9 3 43 . %"& %$!&f  3%3.5 %/4 35.

.

 .

.

 .2 .

.

2 . .

.

2 . .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

 .2 .

.

 .

.

  .

.

 .

.

2 . .

.

 .

.

 E3.3 3.83 :3 . ":. E3. :3%7:3 3.%: 3.3%7:3 3. E3. l3%H343 96: l2    9               . E3. E3.3%7:3 3.3 93 %$ 3.%: 3. :'g33 3. 3'. :3. %7. E3. E3. :3'g3 3. :'g33 3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . 3'. E3. %7. l3%H343 3. E3. E3. :3.8397.3 3. E3. E3. :3%7:3 3. . E3. l3%H343 3. 3'. :3'g3 3.3 3. ":. l3%H343 3.. :3.3%7:3 3. E3. ":. E3. E3. E3... E3. E3.%: 3.

 :H3 :3%.   '% l.5 %/4 35.:l34 .2 l3 %73H'9 !2'%2 3 :3% : :3% 3 l43%%: 3 :3%%.3 .3 :343%4 K39 3 ':H39 3 %72:3%: . %73%4 :H3 %%4 :H3 :3%3 '%J. %2 :3 H%2 :3 :3%  :3%: :3!.3%!.g3 $%%                       . :3%.9H3. ..3 :3 ...2 .3 !2%2 H%. '43 3 3 . 3 H%%.3%%. . . :3'J. %"& %$!&f  3.3 .3 : :3%%7:3 4.83 :3 3 l3%!.% 2 %2 3 !3%2 4.3  9J3 9E3 3g2 . %73% .3 .! l% %$!& g2. 3 !2%2 :3 %3%73%: :3 %%: :3 :3%%: :3 %73:3l. 3 !2%% :H3 H..

.

 .

.

  .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

  .

 .

2 . .

.

 .

.

 .

.

  .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

  .

.

  .

.

 .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .

.

  .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

  .

.

 .

 .

 .

.

  .

.

 .

.

l3%H343 3. E3. %73":. l3%H343 3.8397.3l3 3.3 93 %$ 3. E3. :3'g3 3. H3!43 3. H%E3%3 3.3 3. E3.%: 3.%:3 3. l3%H343 3. %73!43 3. %7.%43 3. E3. E3. E3. !24 3. E3. E3. . E3.3 '%$E: 3. %3%3 3.. !23%E 3. E3. %73":. E3. E3. E3.3 3. :3%7:3 3. E3.3 3.3 3. %73":. l4:% 3. E3.% 3.      . H3!43 3.3%7:3 3. %73":. E3. E3.%:3 3. H%E3%3 3.%43 3. :3. :3%7!. %3%3 3. . E3. E3. :'g33 96: l2                                     . E3. :3'g3 3. E3. E3. !24 3. E3. E3. '%$E: 3. E3. %73!43 3. %7. E3. :'g33 3. E3. :3%7:3 3. %3%3 733g3 lgg :3'g3 3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . %73":. E3. E3. E3. E3.. %73":. ":. E3. l4:% 3.83 :3 . E3. E3. l4:% 3. E3. E3. %7. :3%7!. E3. %73":.. 3'. E3. E3. E3.3l3 3.3 3.. E3. E3..%:3 3. H3!43 !%3 3. %7. :'g33 3.

3 %73 %:3 %:3 %:9 ' 'H3 ' ' :3 3           .3 % :3%%: :3%%.3 %7.3 ":3 %3 %4 %4 %. %.3 H%7.3 H%4. :3%%. ":3 :3'2 :3%%.           :% 9 %73.3 % % %3 %7.3 :3%. l3%73.3 %%:9 :3%%. :33 3 %73%% :3%.3 3% H3 :3%%..

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 E3. E3.3%7:3 3. %73! 3. !23%E 3. E3. %73":. H%E3%3 3..%: 3.%: 3. E3. :3. H%E3%3 3.3%7:3 3. E3. %K2 3. E3. !24 3. E3. l3%H343 3. l3%H343 3. E3. l4:% 3. %73! 3. E3. E3. E3.%               . '33 E3. E3. E3.3 3. . E3. '4 9:3 '4 9:3  '4 9:3 . 3'. :'g33 3. E3. . :3. E3. ":. E3. E3.%:3 3. E3. %3%3 3. %73":. %K2 3. ":. E3.3 3.

83 :3 .3 3 3 :3 .2.3%!. %734E3 :3%. :3%. :3%'3 :3!.3 :3%3 :3.":3 !2% :3% :3%!.8397. %. %:9 &H3 '3  .3 9J3 9E3 3g2 93 %$ ..9H3. %"& %$!&f  3%33 $%%                    .. :3%J..4% '%% 3 3 3 5 l4.3 :3%%: !2":.! l% %$!& g2.3 l3'g3 ! %732 %73%2 %7. %73":.   '% l.3%%.83 H43%. 433 :3% :3!2 :3%%: !. :3%. %4.3:3'9 :3":.3 ": ":3 ":3 %4 %4 %4 %4 %3 %3 %..3% :3%2 %: :3%K3 !. 3 !.3 :3%% !.3 %73 %7.3%%: H%33 .3 %: % %7.3 %73%..5 %/4 35..3 3 3 43 3 : :3 :3 .3 :3%%: .

.

 E3. l3%H343  . 3.

.

 E3. H3!43 . 3.

.

%: . :3. 3. E3.

.

3 .. 3. :3%7!. E3.

.

 3. l3%H343  . E3.

.

 3. E3. l4:% .

.

%73":. 3.3 . E3.

.

 E3. 3. !24 .

.

2 . :3'g3 . 3. E3.

.

:3!. E3.3'3 . 3.

.

 3. !23%E . E3.

.

3 . 3'. E3.. 3.

.

H3!43 . E3. 3.

.

 3. E3. :3'g3 .

.

2 . 3. E3. %K2 .

.

 E3. :3%7:3 !23%E . 3.

.

 E3. 3. . %7.

.

 E3. '%$E:  . 3.

.

. 3.% . E3.2 .

.

%:3 . E3. 3. %73":.

.

 3. E3.3%7:3 . ":.

 .

 E3. 3. l4:%  .

 .

 3. :'g33  . E3.

.

 .%7.'%$E: .3 E3.

.

:3%7:3 . E3. 3.

.

. E3. %7.2 .3 . 3'. 3.

.

2 . %73":. E3. 3.3 .

.

. 3.3 . :3%7!. E3.

.

 E3. H3!43 . 3.

.

 E3. 3. :'g33 .

.

:3. 3.%: . E3.

.

 3.%:3 . E3. %73":.

.

 E3. 3.3 . 3'..

.

%3%3 . E3. 3.

.

%3%3 . 3.2 . E3.

.

%: . :3. E3. 3.

.

 E3. :3'g3 . 3.

 .

 E3. 3. %3%3 .

.

 3. E3.       . %K2 96: l2  . '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 .       .                  .

3 :3%%: '43 3 l4. H43 H3 9 H:3&H3 :3:l3 %73%. % % %72 %7.9H3.83 H43%.":3 9 :3%.3 !. .3%$ .3 3 %"& %$!&f    . $%%             .. .3 2 $.   '% l.3 %. :3'g3 :3%3 H%7.! l% %$!& g2.3 l3%!.3 %7..3 .3 .3 $..83 .83 :3 93 3 9J3 9E3 97. %7.3 $.3 %7. %73":.3 H3 :3%.5 %/4 35.: :3'%.:33 H%: :3%2 :3l. :34 .3 %.

.

 E3. 3. l3%H343 3 .

.

l3%H343 3 . 3.2 . E3.

.

84 . l3%H343 . E3. 3.2 .

.

 3. E3. l3%H343 .84 .2 .

.

84 . 3. l3%H343 . E3.

.

 E3. l3%H343 4E .2 . 3.

.

 3. l3%H343 4E .2 . E3.

 E3.2 . l3%H343 .  3.

.

 E3. 3. l3%H343  .

.

2 . 3. E3. l3%H343 .

.

l3%H343 $3 . 3. E3.2 .

.

2 . E3. l3%H343 $3 . 3.

.

 3. l3%H343 $3 . E3.

.

 3. E3. l3%H343 %3 .

.

 3. l3%H343 %3 . E3.

.

l3%H343 %3 .2 . E3. 3.

.

 E3. l3%H343 %3 . 3.

.

 3. E3. l3%H343 %4E3 .

.

 E3. l3%H343 %4E3 .2 . 3.

.

 3. E3. l3%H343 %4E3 .

.

l3%H343 'g3 . E3. 3.

.

 3. E3. l3%H343 'g3 .

.

 3. l3%H343 'g3  . E3.

.

l3%H343 'g3 . E3. 3.

.

   . 3. . '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 . E3. l3%H343 'g3 96: l2  .     9  9  K          .  K  .

%4 %43 l.":3 9 %4.3 2 %72 %3 :H3 3 %3 %43 3 :3 .33 H9 :3l. !2% :3!2 :3%7.3 %7.3 %7.3 :3!..3 ' 3 ":3 '3 3 %3 %3 4 3 % 3 9 %3 : : :3 3 ' 3 l4.3 :3:: H%%.   '% l.3  .343 H%4.! l% %$!& g2. '3 %73% :3%43 H%.83 :3 93 9J3 9E3 3g2 . %73":.3%3 :3%73 ":.9H3. .5 %/4 35.3 H43 %% '%3 'g3 :3%%. %"& %$!&f  3%4E3 $%%                      . 3 ":3 43 .3 '% :3%3 :%E3 H9 9 l3%7. :3% !2%2 %2 %73%% H43%..3 '% :3 H%%.83 %73%2 :3%%: H%%..3 %E%.

.

 3.  . E3.

 .

 3. E3. .

 .

. E3.2 . 3.

.

 E3.2 . 3. .

.

 . 3. E3.

.

 . E3. 3.

 .

2 . . E3. 3.

.

2 . 3. . E3.

.

 E3.2 . 3. .

 .

 3. E3. .

.

 3. E3.2 . .

.

 E3. .2 . 3.

.

 3. . E3.

.

 3.2 . E3. .

.

 . 3. E3.

 .

. E3.2 . 3.

.

 3. E3. .2 .

.

 E3. 3. .

.

 E3. . 3.

.

 3. . E3.

.

 3.2    .2 .  .2 .2 .2   .2 .2 .2 . E3.2 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 3.  . E3. 3. 3. E3. l3%H343 3. E3. '4 9:3 '4 9:3 '4 '4 '4 '4 '4 9:3 9:3 9:3 9:3 9:3  '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3  '4 9:3 3. 3. E3. 3.84 . K '4 9:3 . E3. 3. E3. E3. . 3. E3. E3.84 4E 4E   $3 $3 $3 %3 %3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 3 3 . l3%H343 3. 3. 3. E3. 3. 3. E3. E3. E3. 3.84  . E3. l3%H343 3  3 . E3. 3.                          . 3. E3. 3.84 .84 4E 4E  $3 $3 $3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 96: l2       K  . E3. E3. E3.3 %$ :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 :'g33 l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% l4:% 3 3 3 . E3. 3.  .8397. 3. E3. 3.

2 . !243 :3%.3 l3%!.3 %7..3 %73%3 :3%!..3 H:3!..2  ..3 !.2 .2  .3 .2 .2 ..2    .2 .2  .                          :3%..2  . H43 H3 9 H:3&H3 :3:l3 %73%..2 .2 .3 :3%%: '43 !2% :3%2 :3'g3 :33 %73% .2 .3 %H3 43 3 9 %H3 3 :3 .3%!. .4%%:9 :3%2 !2% %734E3 %: .3 :3.3 .2 .2 . :3 .. !243 K39 :3'2 $.3 $.3 %.3 H3 :3%.2 .. :34 . % % %72 %7.2 .3 %73 3 : :3 % %4 %H3 2 %.2    .2  .2 .. %7.: :3'%.3 %J3 : &H3 .2 ..3 %. %3%73 :3% :%43 .3 2 $.3 3 : 3 %: %73 . :3'g3 :3%3 H%7.3!2% %73%% %73%E %7.343 H:3%:3 H:3!.:33 H%: :3%2 :3l. .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 E3. 3.3 3'.84  .3 3'. E3.3 3'.3 3'.. E3. 3. %:. 3.. 3. 3.3 3'. 3. %:. 3. E3. E3.. 3. 3.. E3. 3.. E3. 3. 3. 3.3 3'. E3. E3.84 . 3. E3. 3. E3. E3. E3. E3. 3. E3.84 4E 4E  $3 $3 $3 %3 %3 %3 %3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 'g3  . E3. 3... 3. 3. 3.3 3'. E3. 3. '4 9:3    .. 3. 3.. E3. E3. E3. E3. E3.3 3'. E3..3 3'. E3. 3. 3.. E3. 3.3 3'. E3. E3.. E3. E3.3 .. !H3 3.3 3'. l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 l3%H343 2 2 2 2 2 2 2 2 3'.3 3'.3 3'. 3. 3. E3.3 3'. E3. E3.3 3'.. '4 9:3 . 3. 3. 3. 3.. 3.3 3'. E3. E3.3 3'.84 . !H3 3. 3. 3. 3.. !H3 3. 3.. 3.. E3. '33 E3. 3. E3.   '4 9:3   9 '4 9:3  9 '4 9:3  K '4 9:3     '4 9:3      . E3. E3.84 4E 4E 4E  $3 $3 $3 %3 %3 %3 %4E3 %4E3 'g3 'g3            K    9      '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 .. E3.3 3'.84 4E   $3  $3 %4E3 . E3..3 3'. 3 %4E3  3 3 3 . 3. E3. E3. E3. 3. 3. %:. 3.3 3'. E3. E3.. 3. E3. E3.

3 !.2  .2 . %73":.3 H3 %3 %: '3 ! 3 l3   .2  .3 3 % 3 %7. .2   . H% :343 :3% %9 :3: :3%%: :3% %2 3 :3'g3 l3%3: :3%2 H%%: :3%3 :3% l34 :3%%3 :3%2 :3'g3 l343 .3 '% !2%J..2   .3 3 K3 .2 .2 .2 .:%7:3 :33 %739 H%:!..3 :3%J. 3 4 %3 :9 ":3 '3 :3 .3 :3%. '":. K3 ..3 %K3 ' $43 %7.3 : . 3 :9 '3 ":3 %3 '3 4.3%9: l43%9 %3 :3H%4 :3% H3 !2'%2 :3%%.2      .3":.2  .2  .3 :3%3 %73":.2 3 %2 l4 3 : %.3 %732 :3%'3 %9 :3%%: :3: :3":.2 .2 . :3%%.3 !.                         :3%.2  .3 %.2 ..

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

3. 3. 3. E3. 3. 3. E3. E3. 3. E3. 3. 3. E3. 3. E3. E3. 3. E3. E3. E3. E3. 3.% . 3. E3. E3. 3. 3. 3. E3. 3. 3. E3. 3. 3                  '4 9:3 '4 9:3 . 3. E3. E3. 3. E3. 3. E3.84 . E3. 3. 3.% . E3. 3. 3. 3. 3. E3.% 3 3 3 . E3.% . E3. E3. E3. E3. 3. E3. 3. E3. E3. E3. E3.84 .84 4E 4E 4E   $3 $3 $3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 3 4E 4E  $3 $3 %4E3 %4E3 'g3 'g3                     . 3.84 .% . E3. 3. 3    . 3. E3. E3.% . 3. 3. E3. 3. 3.% .% . H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H3!43 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 H%E3%3 . 3.% . 3. E3. 3.84 . E3. 3. E3. E3. 3. E3. E3.% . 3. 3. E3.84 4E  $3 $3 $3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 . 3. 3. 3.84 . E3. 3. 3. E3. E3. E3.% . 3. E3. E3.

3 H!2!.2     .3 %7. %E 4.3 %7.. H% %73%2 H%!.                         '%% !.2 . :399: :3l. l43%% l%.3%%.3 %4 % :H3 3 % %73 3 %.2 .3%J. !2%2 H43 :3H3 :33 llK3 l43%2 %73!. l.3% :3":.39 !.2 .2  .3 :3%.3%.. ! %73% '3 3 3 !43 % &H3 '.. 3 2 :H3 !3 .3 l3":. 'H3 3 :H3 ' 'H3 : %:3 !.2 .3 l%%.3 H%%: H: :3%73 %73: H":.  .3 %%:9 :3!.2 .. .3 !2":..3 %73%%: !2'9 %73%3 H %7.2 .3 ' :3 &H3 5 %3 ..3 %73%4 ":3 :3%. :3%%.2  .2    . %:3 % : %7..2  ..3 '%2 %73%4 :3l3%7: :3: :3'43 :3H% %73%.2 ..2 .2   .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

3.84  '4 9:3 . E3. E3. 3. E3. 3. 3.2#. :3%7!. 3. E3.%: :3. E3. E3. E3.%: :3.. E3.84 . 3. E3. 3.. E3. :3%7!. 3. 3.%: :3. 3. E3.%: :3. 3.%: :3.84 .3 .3'3 :3!. 3.%: :3. 3. E3. E3. 3. 3. E3.%: :3. 3. 3. E3. 3.3 3 3. E3.%: :3. E3. E3. 3. :3%7!.%: :3.%: :3.84 . 3. E3. E3. 3.%: :3. E3. E3. E3. 3. 3.84                                      '4 9:3 K . 3. E3. 3. 3. E3. E3.84 4E 4E  $3 $3 $3 $3 %3 %3 %3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 3 $3 $3 %4E3 $3 $3 . E3. 3. E3. E3.%: :3. . E3. 3. E3.3 3 3.3'3 :3%l3 :3%l3 :3%l3 :3%l3 :3%l3 :3%l3 :3%l3 3 3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 3 3 3 .3'3 :3!. E3. 3. E3. 3. 3.%: :3. 3. E3.3 E3. E3.%: :3. E3. 3. 3. 3. 3.%: :3!.84 .%: :3. 3.3'3 :3!.  '4 9:3 3. E3. E3.84 . E3. 3.%: :3.%: :3.. E3. E3. 3. 3. %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 %K2 :3. E3. 3. E3. E3. E3. 3. E3. 3.%: :3. E3.%: :3. 3.%: :3. 3. E3.

3 H%.3 :3%2 !.3!.2 .2 .2  .3 % %4 %7.:3 :3%% :3% .2 .2  .       .3 %7. :3%%7:3 !... :3K3 :3%% '%3 l3%%: :3% %7.3%%. :H3 %4 :3 %4 3 :H3 ! 3 %4. !2%2 %%: :343 !2 l3% :3! .2  .2  .3 :3%%: :3%% :3%%: ''g3 :3l. H%.3 :3'g3 '%2 H%2 %73%2 %73'g3 % %73% :3% '% %3%73%: :3%%. 3 4.3 .2 ..3 :3 : %:9 3 3 3 3 %2 %7.3 'H3 :3 !. : ":.3 3 H3 % 43 %7:3 ":H3 !.2  . !2%% H%33 :3%3 !.2   .3 H3 %4 %4 ...                          :3% :3%3 :3%3 !2%2 H%% :3% :3% '%%: %: '%J.3 3 l9 3 : 3 .2     .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

3 :3%7!. E3. 3. 3. :3%7:3 %7. 3. E3.3 'g3 :3%7:3 %7. E3. 3. 3. 3.3 %4E3 :3%7!. E3. 3.84 4E 4E 4E  $3 $3 $3 $3 $3 %3 %3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3                                           . :3%7:3 %7. 3. :3%7:3 %7. 3. 3.. :3%7:3 %7... 3.3 $3 :3%7!. 3. 3. E3. 3.. E3. :3%7:3 %7.3 4E :3%7!. 3. E3. 3. E3. 3. E3. 3. 3.3 :3%7!.3 $3 :3%7!. :3%7:3 %7. E3. 3. :3%7:3 %7. 3. E3.. E3. 3. E3. %:. E3. 3. 3. E3. E3. :3%7!.. 733g3 lgg 3. 3. E3. E3. 3.84 :3%7!. 3. 3. E3. :3%7:3 %7. E3. 3. 3. 3.3 'g3 :3%7!. '4 9:3  '4 9:3 '4 9:3  . 3.3 $3 :3%7!. E3. 3. E3. :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 :3'g3 3 3 4E 4E 4E  $3 $3 %3 %3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 3 3 3 . E3. E3.84 . E3. !H3 3. E3. E3. E3. 3. E3. 3. '4 9:3 K '4 9:3 . :3%7:3 %7. :3%7:3 %7. 3.84 :3%7!. '4 9:3 . E3.84 . E3. E3.3 . E3. 3. :3%7:3 %7. E3. 3. E3. 3. '4 9:3 '4 9:3 .. E3. 3..3 . E3. :3%7:3 %7. E3. E3. 3. 3. E3. E3. E3. E3. :3%7:3 %7. 3.. 3. :3%7:3 %7. 3. E3. E3... E3. E3. E3. 3. 3. :3%7:3 %7. E3.

.3 .3%3 :3'9 :3%": '% :3%%. l3%73.2 .2     .2. 4. %7.3 l%3 l3%l.3 :3":. :3% H":.:l34 H.3 .3 :3%7:3 :3%7:3 HE %73 %73%.2 .3%!.2 . %72 ":3 4.3 l9 .2 ..3 :3%!.2 .2    . %%%.. : : !. .3 %:3 ":3 %73 %7. l4 %..2   .. :H3 %4 ":3 3 3 l ' %: 3 3 %.2 .2  .3 :3 ":3 . :3l.3 :% 9 . ":.3 !. :3 %7. H%2 !2%% %72 H%2 l3% 3%2 !2%% H%2 H% H%. %73: .2 ..3:3'9 :3%K3 .3 &H3   .                         :3%.2 .2  . :3%J.3 %. :3.33 %73%%. :3% '%% %72 !3%2 3% :3%!.2   .4% :3 .3 43 43 : : 4 'g3 %4 3 %4 $.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

3%7:3 ":. 3.  '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 K . E3. '4 9:3  '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 K '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3 3. %3%3 '4 9:3 . E3.3%7:3 ":. 3. 3. E3.3%7:3 ":. 3. E3. E3. E3. E3. 3. E3.3%7:3 ":. E3.3%7:3 ":.3%7:3 ":. 3. 3. 3. E3. 3.84 4E 4E  $3 $3 $3 %4E3 'g3 'g3 3 . 3. 3. . E3. E3. E3. 3. 3. 3. 3. E3. 3. 3. E3. 3. 3.84 . %3%3 3. E3.3%7:3 ":. E3. E3. E3. E3. 3. !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !23%E !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 !24 ":.3%7:3 ":. 3. E3. 3. E3. E3. E3. E3.3%7:3 ":. E3.3%7:3 3 3 . 3. 3. 3. E3.3%7:3 ":. E3. 3. 3. %3%3 3. 3. 3. 3. 3. 3. E3.3%7:3 ":. E3. 3. 3.3%7:3 ":.84 .84 4E  $3 $3 $3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 3 4E  $3 $3 $3 %3 %3 %3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 3 3 3                                        .84 . E3.3%7:3 ":. E3. E3. E3. 3. E3. E3. E3. E3. E3. '4 9:3 '4 9:3  . 3. . E3. 3. E3. 3. E3. E3.84 . E3. E3. 3. 3. 3. 3. '33 E3. E3. E3. 3.3%7:3 ":. 3. E3. 3.

2 . !2%:3 H:K3 :3:3 . :3'J.3 ": %4 . 3 :H3 3 '3 ":3 3 3 .3 :3 '3 %73 %3 3 %.3 : 3 .3:3 %739 !. &H3 :H3 2 ": .2 .2     .3 3 %: 5 3 %:3 .2 .3%: H:43 :3%2 H%7:3 :3%7:3 .3 %3 %:9 3 %3 :9 ": . %:3 %3 :3 ":H3 %7.2 .343 H%J. !2%2 %%: H%.% :343%4 433 %3 %7.2    .2   .3 %..2  .2 .2   . ':H39 :3%.2 . l3%:3 :3:3 ':3.. :3%: % :33 3 :3% l3'g3 !2lg3 :3.393 :3%. :3. :3!2%4 :3%.2 .2  .%: l33 %73%":3 .3 l3%:3 :3":.2 .                         :3!.2 .2 . %733 :3H3 :3%3 'g3%3 :3%J..3%3 '3 %72:3%: %73.2 .34 !.

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

3. '4 9:3   . 3. E3. H3l3 %. 3.%43 %73":. 3. '4 9:3 '4 9:3 '4 9:3  . %73":. 3. E3. E3.%43 %73":. 3. 3. E3. 3. E3.84 . %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %3%3 %73! %73! %73! %73! %73! %73! %73! %73":.84 .3 %73":.84 4E 4E 4E 4E  $3 $3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 $3 $3 $3 $3 $3 'g3 'g3 3 3 .    9 '4 9:3  '4 9:3       K  K  '4 9:3  '4 9:3 9 '4 9:3 K '4 9:3 .%43 %73":.84 4E 4E  $3 $3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 3                        . E3. E3. 3. E3. E3. E3.3 %73":.%:3 . E3. 3. . 3.%43 %73":. 3. E3. E3. E3. 3. E3.34E 3 3%:3 3. E3. 3. 3. 3. E3. 3. E3. E3. 3. E3. 3.3 %73":. 3. 3. 3.%43 %73":. E3. 3. E3.%43 %73":. 3. 3. 3. 3.3 %73":. E3.%43 %73":.3 %73":. E3. E3.3 %73":.84 $3 $3 $3 'g3 'g3 'g3 .3 %73":.%43 %73":. E3. E3. E3. E3.%43 %73":. E3. E3. E3. 3. E3. '4 9:3  '4 9:3    '4 9:3 3.%43 %73":.3 %73":.84 . 3. 3. 3. 3.3 %73":. E3.%43 %73":. E3. 3. 3.:9 lgg. 3. 3. 3. E3. 3. 3. E3. 3. E3.3 %73":.%43 . E3.3 %73":. E3. E3. E3. 3.3 %73":.84 . 3. E3. E3. 3. E3. 3. E3.

!23 %73% :3%. %43 : 3 %7:3 :3  . H%2 :3%: %: %. :3%: !.2  . !..2 .2   .3% H% :3: %73:3l..2 .2 .2 ..2 . !.2 .2 . :3%%: l43%%: :3%%.                        :3%2 H'g3 !2'g3 %73lK3 !2: %: l4!3%9%3 %73%2 %7.3 % . 3 K3 %43 3 %4 3 :3 3 %4 :H3 .2 . 'H3 ! .34 :3%  :3%":3 H'g3 %73%%: %73! l3.2 .2 . 3 %73 %4 %3 % %4.3%% :3% :3%.2 .2   .2  . 4 %: !.2 .3 :H3 :H3 .3%7J :3% l43% %73H'9 %%4 :3 H":3 :3%.2 . H'g3 %7.2 . .2 .3":.3%%: :3%.3 :3% :3% %7. 3 %4 3 %: ":.3 :3 !.2   .2 .2 :H3 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

3 E3. E3. E3. E3. E3. 3. E3. E3.84 4E 4E  $3 $3 $3 %4E3 %4E3 %4E3 'g3 'g3 'g3 'g3 4E  $3 $3 'g3 'g3 . E3. E3.%:3 %73":.. 3. 3. 3. E3. E3. E3.84  . E3. E3.. 3.%:3 %73":.%:3 %73":. E3.3l3 %7.3l3 %7. E3. 3.3l3 %7.%:3 %73":. 3.%:3 %73":. E3. E3. 3.%:3 %73":. 3. E3. E3. 3. E3. 3. 3. E3.%:3 %73":. E3. E3.. 3  3  .3l3 %7.3l3 %7.%:3 %73":. 3. %73":. 3. 3. 3... E3.%:3 %73":. 3. 3.. 3. E3.3l3 %7. E3.3l3 %7. 3. E3. E3.%:3 %73":.%:3 %73":.84 4E 4E $3 $3 $3 'g3 'g3                  9 '4 9:3  .%:3 %73":. 3. 3. 3. 3. E3.. E3.84 . E3.84 . E3. E3.3 3. E3. E3. E3. 3. .%:3 %73":. 3. E3. 3.84 .%:3 %73":. E3.84  4E 4E  4E   $3  %4E3 %4E3  'g3 'g3  . E3.. E3. 3. '4 9:3             K . 3. E3. 3. 3. 3. 3. 3. !%3 3.%7. 3. 3.. 3.3l3 '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: '%$E: 3 . E3.3l3 %7. 3. E3.%:3 %73!43 %73!43 %73!43 %73!43 %73!43 %73!43 %73!43 %7. E3.3l3 %7.%:3 %73":. 3. 3..%:3 %73":. 3. 3. 3. E3. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful