Trường THPT Chu Văn An- Văn Yên _ Yên Bái GV: Bùi Thị Nhung

Hải
PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
I- Một số kiến thức cần lưu ý:
1.Véctơ 0 n =
 
nằm trên đường thẳng vuông góc với mp( ) được gọi là véc tơ pháp tuyến của
mp( ).
2. Nếu 2 véctơ , u v
 
là 2 véc tơ không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trên mp( )
thì véctơ , n u v

=

  
là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ).
3. Phương trình Ax+By+Cz+D=0 với
2 2 2
0 A B C + + = gọi là phương trình tổng quát của mặt
phẳng ( ). Khi đó mp( ) có một véctơ pháp tuyến là ( ; ; ) n A B C

.
4. Mp( ) đi qua điểm M
0
(x
0
;y
0
;z
0
) và có véctơ pháp tuyến ( ; ; ) n A B C

thì mp( ) có phương
trình là A(x-x
0
)+B(y-y
0
)+C(z-z
0
)=0.
(Chó ý: Cã to¹ ®é 1 ®iÓm thuéc mp vµ VTPT cña mp => viÕt ®­îc PT tæng qu¸t cña mp).
5. Nếu ( ) đi qua 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)với 0 abc = thì phương trình mặt phẳng
(ABC) là 1
x y z
a b c
+ + = (1). PT(1) được gọi là PT mặt phẳng theo đoạn chắn.
6. Các mp(Oxy); (Oyz); (Oxz) có phương trình lần lượt là z=0; x=0; y=0
7. Hình chiếu của điểm M(a;b;c) trên các trục toạ độ Ox; Oy; Oz lần lượt là M
x
(a;0;0);
M
y
(0;b;0); M
z
(0;0;c). Hình chiếu của M trên các mặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt là
M
1
(a;b;0); M
2
(0;b;c); M
3
(a;0;c).
8. Điểm đối xứng với điểm M(a;b;c) qua các mặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt là
'
1
( ; ; ) M a b c ÷
;
'
2
( ; ; ) M a b c ÷
;
'
3
( ; ; ) M a b c ÷

II- Một số dạng toán thường gặp:
Dạng 1: Viết phương trình mp( )  đi qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C.
B1: T×m to¹ ®é AB, AC
 

B2: T×m n AB, AC

=

  

B3: ViÕt PT mp(P) ®i qua ®iÓm A vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 2: Viết phương trình mp
( ) 
đi qua điểm M
0
cho trước và song song với mp(

) cho trước
(
0
( ) M  e
).
B1: T×m VTPT n

cña mp( ) |
B2: Mp ( ) o cÇn t×m ®i qua ®i Óm M
0
vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 3:Viết phương trình mp trung trực của đoạn thẳng AB.
B1: T×m to¹ ®é AB

vµ to¹ ®é trung ®iÓm I cña ®o¹n AB.
B2: Mp cÇn t×m ®i qua ®iÓm I vµ nhËn AB

lµm VTPT.
Dạng 4: Viết phương trình mp( )  đi qua điểm M
0
cho trước và vuông góc với đường thẳng d cho
trước.
B1: T×m VTCP u

cña d.
B2: Vi Õt PT mp( ) o ®i a qua ®i Óm M
0
vµ nhËn u

lµm VTPT.
Dạng 5: Viết phương trình mp( )  đi qua điểm M
0
và song song với hai đường thẳng phân biệt d
1
;
d
2
cho trước. (d
1
và d
2
không song song)
B1: T×m c¸ c VTCP
1 2
u , u
 
cña d
1
vµ d
2
.
B2: T×m
1 2
n u , u

=

  

B3: Vi Õt PT mp( ) o ®i qua ®i Óm M
0
vµ nhËn n

lµm VTPT.

Trường THPT Chu Văn An- Văn Yên _ Yên Bái GV: Bùi Thị Nhung
Hải
Dạng 6: Viết phương trình mp( )  đi qua điểm A và chứa đường thẳng d cho trước. (A d e )
B1: T×m to¹ ®é ®i Óm M
0
e d vµ VTCP u

cña d.
B2: T×m
0
n AM , u

=

  

B3: Vi Õt PT mp( o) ®i qua ®iÓm A vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 7: Viết phương trình mp( )  chứa đường thẳng d
1
và song song với đường thẳng d
2
cho
trước. (d
1
và d
2
không song song)
B1: T×m to¹ ®é ®i Óm M
1
1
d e
vµ VTCP
1 2
u , u
 
cña d
1
vµ d
2
.
B2; T×m
1 2
n u , u

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®i Óm M
1
vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 8: Viết phương trình mp( )  chứa 2 đường thẳng cắt nhau d
1
và d
2
.
B1: T×m to¹ ®é ®i Óm M
1
ed
1
(hoÆc ®i Óm M
2
ed
2
) vµ c¸c VTCP
1 2
u , u
 
cña d
1
vµ d
2
.
B2: T×m
1 2
n u , u

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®i Óm M
1
(hoÆc M
2
) vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 9: Viết phương trình mp( )  chứa 2 đường thẳng song song d
1
và d
2
.
B1: T×m to¹ ®é ®i Óm M
1
ed
1
vµ ®iÓm M
2
ed
2
vµ c¸c VTCP u

cña d
1
.
B2: T×m
1 2
n u, M M

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®i Óm M
1
(hoÆc M
2
) vµ nhËn n

lµm VTPT
Dạng 10: Viết phương trình mp
( ) 
đi qua 2 điểm A, B và vuông góc với mp(

) cho trước. (AB
không vuông góc với
( ) 
).
B1: T×m to¹ ®é AB

vµ VTPT n
|

cña mp| .
B2: T×m n AB, n
|

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®iÓm A (hoÆc B) vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 11: Viết phương trình mp
( ) 
chứa đường thẳng d và vuông góc với mp
( ) 
cho trước.
(đường thẳng d không vuông góc với ( )  )
B1: T×m to¹ ®é ®i Óm M ed , VTCP u

cña d vµ VTPT n
|

cña ( | ).
B2: n u, n
|

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®iÓm M vµ nhËn n

lµm VTPT.
Dạng 12: Viết phương trình mp( )  đi qua điểm M
0
và vuông góc với 2 mp (P) và (Q) cho trước.
(Hai mp (P) và (Q) không song song).
B1: T×m c¸ c VTPT
1 2
n , n
 
cña (P) vµ (Q)
B2: T×m
1 2
n n , n

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®i Óm M
0
vµ nhËn n

lµm VTPT
Dạng 13: Viết phương trình mp
( ) 
đi qua điểm M
0
, song song với đường thẳng d và vuông góc với
mp(  ) cho trước.(đường thẳng d không song song với mp(  )).
B1: T×m to¹ ®é VTCP u

cña d vµ VTPT n
|

cña mp| .
B2: T×m n u, n
|

=

  

B3: Vi Õt PT mp ( o) ®i qua ®i Óm M
0
vµ nhËn n

lµm VTPT
D¹ ng 14: V iÕt PT mp( )  tiÕp xóc ví i mÆt cÇu t©m I t¹ i ®iÓm H
B1: T×m to¹ ®é IH


Trường THPT Chu Văn An- Văn Yên _ Yên Bái GV: Bùi Thị Nhung
Hải
B2: Vi Õt PT mp( o) ®i qua ®iÓm H vµ nhËn IH

lµm VTPT.
III- Bài tập:
Bài 1: Viết PT mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2;1;4); B(-1;-3;5).
Bài 2: Cho tứ diện ABCD với A(2;3;1); B(4;1;-2); C(6;3;7); D(-5;-4;8).
a) Viết PT mặt phẳng (ABC).
b) Tính độ dài đường cao tứ diện hạ từ D.
Bài 3: Viết phương trình mặt phẳng:
a) Đi qua điểm A(1;0;2) và song song với mp(Oxy).
b) Đi qua điểm M(2;-4;3) và vuông góc với trục Ox.
c) Đi qua điểm I(-1;2;4) và song song với mp: 2x-3y+5z-1=0
Bài 4: Viết PT mặt phẳng đi qua 3 hình chiếu của điểm M(1;2;-3) trên các trục toạ độ.
Bài 5: Viết phương trình của mp(P) chứa gốc toạ độ và vuông góc với cả hai mặt phẳng có phương trình:
x-y+z-7=0 và 3x+2y-12z+5=0
Bài 6: Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A((1;0;-2); B(-1;-1;3) và mp(P): 2x-y+2z+1=0. Viết phương
trình mp(Q) đi qua 2 điểm A, B và vuông góc với mp(P).
Bài 7: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1;2;0); B(-3;0;2); C(1;2;3); D(0;3;-2). Viết phương trình
mặt phẳng chứa AD và song song với BC.
Bài 8: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:
2
1
2
x t
y t
z t
= + ¦
¦
= ÷
´
¦
=
¹
và điểm A(1;-2;2). Viết phương trình mặt
phẳng (P) chứa điểm A và đường thẳng d.
Bài 9: Cho d là giao tuyến của hai mặt phẳng ( ) : 2 4 0 x y z  ÷ + ÷ = và ( ') : 3 1 0 x y z  + ÷ ÷ = . Viết
phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1;0;1) và chứa đường thẳng d.
Bài 10: Viết phương trình mặt phẳng chứa Oy và đi qua điểm A(-1;3;-2)
Bài 11: Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng
1
2 2
: 1
1
x t
d y t
z
= + ¦
¦
= ÷ +
´
¦
=
¹

2
1
: 1
3
x
d y t
z t
= ¦
¦
= +
´
¦
= ÷
¹
. Viết phương trình
mặt phẳng (P) chứa d
1
và song song với d
2
.
Bài 12: Trong không gian Oxyz cho 2 mặt phẳng: ( )  : x-2y+z-4=0 ; ( ')  : x+2y-2z+4=0.
a) Chứng tỏ hai mặt phẳng( ), ( ')   cắt nhau theo một giao tuyến d
1
.
b) Viết phương trình mặt phẳng chứa d
1
và song song với đường thẳng d
2
:
1
2
1 2
x t
y t
z t
= + ¦
¦
= +
´
¦
= +
¹

Bài 13: Trong không gian cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng có phương trình x-2y-z-
2=0 và x+2y-4=0. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và vuông góc với mp(Q): 2x-y+2z-3=0.
Bài 14: Trong không gian Oxyz cho 2 mặt phẳng ( ) : 2 1 0 x y  ÷ ÷ = và ( ') : 1 0 z  ÷ = .
a) Chứng tỏ 2 mặt phẳng ( ); ( ')   cắt nhau theo một giao tuyến d.
b) Viết phương trình mp(P) chứa d và cách điểm I(-1;2;3) một khoảng bằng 3.

---------------------------------------------------------------------------------

Trường THPT Chu Văn An- Văn Yên _ Yên Bái GV: Bùi Thị Nhung
Hải


BÀI ĐỌC THÊM : CHÙM MẶT PHẲNG

Trong không gian Oxyz cho 2 mặt phẳng ( ); ( )   cắt nhau theo giao tuyến d:
( ): Ax+By+Cz+D=0
(  ): A’x+B’y+C’z+D’=0
Tập hợp các mặt phẳng ( ¸ ) chứa đường thẳng d nói trên được gọi là chùm mặt phẳng xác định bởi ( ) 
và ( ) | và kí hiệu là (( ), ( )) o | . Người ta chứng minh được phương trình của chùm (( ), ( )) o | có dạng:
m(Ax+By+Cz+D)+n(A’x+B’y+C’z+D’)=0 với
2 2
m n 0 + = .
Ta thấy phương trình của chùm mặt phẳng rất đơn giản nhưng nó lại giúp chúng ta giải được rất
nhiều bài toán về phương trình mặt phẳng một cách độc đáo và cực kì ngắn gọn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful