bé y tÕ

Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 43/2007/Q§-BYT Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hunh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ

Bé tr−ëng Bé Y tÕ

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Y tÕ; C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô §iÒu trÞ, Côc tr−ëng Côc Y tÕ Dù phßng ViÖt Nam, Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ - Bé Y tÕ,
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. B∙i bá QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§-BYT ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 3. C¸c ¤ng, Bµ: Ch¸nh V¨n phßng, Thñ tr−ëng c¸c Vô, Côc, Thanh tra Bé Y tÕ; Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; Gi¸m ®èc c¸c bÖnh viÖn, c¸c ViÖn trùc thuéc Bé Y tÕ, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ®µo t¹o c¸n bé y tÕ; Thñ tr−ëng y tÕ ngµnh, Ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬ së t− nh©n vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Bé tr−ëng

NguyÔn Quèc TriÖu

5. t¸i chÕ. t¸i sö dông. quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc. y tÕ dù phßng. c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. v¾c-xin. tíi n¬i xö lý ban ®Çu. 3. gi¶m thiÓu. nhµ hé sinh. 6. T¸i chÕ lµ viÖc t¸i s¶n xuÊt c¸c vËt liÖu th¶i bá thµnh nh÷ng s¶n phÈm míi. l−u gi÷. ChÊt th¶i y tÕ lµ vËt chÊt ë thÓ r¾n. C¸c c¬ së y tÕ vµ c¸c tæ chøc. dÔ ch¸y. ®µo t¹o c¸n bé y tÕ. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ vµ kiÓm tra. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy. c¸ nh©n tham gia vËn chuyÓn. Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ lµ ho¹t ®éng qu¶n lý viÖc ph©n lo¹i. kiÓm so¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i chÝnh x¸c. phãng x¹. 2. láng vµ khÝ ®−îc th¶i ra tõ c¸c c¬ së y tÕ bao gåm chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng. 8. kinh doanh d−îc phÈm. sinh phÈm y tÕ (gäi chung lµ c¸c c¬ së y tÕ) vµ c¸c tæ chøc. qu¶n lý tèt. c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1.H¹nh phóc QUY CHÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43 /2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. tËp hîp. §iÒu 3. tr¹m y tÕ. dÔ næ. §iÒu 2. xö lý ban ®Çu thu gom. tiªu huû. bao gåm: gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ t¹i nguån.Tù do . 2. ch÷a bÖnh. Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. l−u gi÷. s¶n xuÊt. gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. Gi¶m thiÓu chÊt th¶i y tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng lµm h¹n chÕ tèi ®a sù ph¸t th¶i chÊt th¶i y tÕ. t¸i sö dông. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. 7. §èi t−îng ¸p dông Quy chÕ nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kh¸m. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. xö lý. dÔ ¨n mßn hoÆc cã ®Æc tÝnh nguy h¹i kh¸c nÕu nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng ®−îc tiªu huû an toµn. 4. VËn chuyÓn chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh chuyªn chë chÊt th¶i tõ n¬i ph¸t sinh. môc ®Ých míi.2 bé Y TÕ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp . ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i lµ chÊt th¶i y tÕ chøa yÕu tè nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng nh− dÔ l©y nhiÔm. xö lý. c¸ nh©n tham gia xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ngoµi viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý chÊt th¶i. . sö dông c¸c s¶n phÈm cã thÓ t¸i chÕ. Thu gom chÊt th¶i t¹i n¬i ph¸t sinh lµ qu¸ tr×nh ph©n lo¹i. c¬ së nghiªn cøu y d−îc. vËn chuyÓn. T¸i sö dông lµ viÖc sö dông mét s¶n phÈm nhiÒu lÇn cho ®Õn hÕt tuæi thä s¶n phÈm hoÆc sö dông s¶n phÈm theo mét chøc n¨ng míi. ®ãng gãi vµ l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i t¹i ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chÊt th¶i trong c¬ së y tÕ. g©y ngé ®éc.

ChÊt th¶i l©y nhiÔm 2. rau thai. d) ChÊt th¶i gi¶i phÉu (lo¹i D): Bao gåm c¸c m«. c¸ nh©n kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt th¶i. m¶nh thuû tinh vì vµ c¸c vËt s¾c nhän kh¸c sö dông trong c¸c ho¹t ®éng y tÕ. c¸c èng tiªm. ChÊt th¶i phãng x¹ 4. ChÊt th¶i th«ng th−êng §iÒu 6.3 9. ho¸ häc. 10. C¸c lo¹i chÊt th¶i y tÕ 1. c¬ quan. §iÒu 4. bao gåm: b¬m kim tiªm. 4. c) ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao (lo¹i C): Lµ chÊt th¶i ph¸t sinh trong c¸c phßng xÐt nghiÖm nh−: bÖnh phÈm vµ dông cô ®ùng. C¸c hunh vi bÞ nghiªm cÊm 1. 5. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c c«ng nghÖ nh»m lµm mÊt kh¶ n¨ng g©y nguy h¹i cña chÊt th¶i ®èi víi søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng. Bu«n b¸n chÊt th¶i nguy h¹i. C¸c nhãm chÊt th¶i y tÕ C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm lý häc. kÐm phÈm chÊt kh«ng cßn kh¶ n¨ng sö dông. thÊm dÞch sinh häc cña c¬ thÓ vµ c¸c chÊt th¶i ph¸t sinh tõ buång bÖnh c¸ch ly. chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ ®−îc ph©n thµnh 5 nhãm sau: 1. b) ChÊt ho¸ häc nguy h¹i sö dông trong y tÕ (Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy) . T¸i chÕ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. sinh häc vµ tinh chÊt nguy h¹i. B×nh chøa ¸p suÊt 5. ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i 3. 2. l−ìi dao mæ. ®inh mæ. ChuyÓn giao chÊt th¶i y tÕ cho tæ chøc. 2. bé phËn c¬ thÓ ng−êi. c−a. dÝnh bÖnh phÈm. ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) D−îc phÈm qu¸ h¹n. 3. cã thÓ nhiÔm khuÈn. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®óng quy tr×nh kü thuËt vµ kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. ®Çu s¾c nhän cña d©y truyÒn. ChÊt th¶i l©y nhiÔm: a) ChÊt th¶i s¾c nhän (lo¹i A): Lµ chÊt th¶i cã thÓ g©y ra c¸c vÕt c¾t hoÆc chäc thñng. b) ChÊt th¶i l©y nhiÔm kh«ng s¾c nhän (lo¹i B): Lµ chÊt th¶i bÞ thÊm m¸u. Ch−¬ng II X¸C §ÞNH CHÊT TH¶I Y TÕ §iÒu 5. bµo thai vµ x¸c ®éng vËt thÝ nghiÖm. Xö lý ban ®Çu lµ qu¸ tr×nh khö khuÈn hoÆc tiÖt khuÈn c¸c chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i l−u gi÷ hoÆc tiªu huû. Th¶i c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ch−a ®−îc xö lý tiªu huû ®¹t tiªu chuÈn vµo m«i tr−êng.

1 m3. 4. dÞch sinh häc vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i. c¸c vËt liÖu nhùa. §iÒu 8. bao gåm: a) ChÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh tõ c¸c buång bÖnh (trõ c¸c buång b×nh c¸ch ly). 3. ¾c quy). cadimi (Cd) (tõ pin. tµi liÖu. kÝch th−íc tói phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. ch× (tõ tÊm gç bäc ch× hoÆc vËt liÖu tr¸ng ch× sö dông trong ng¨n tia x¹ tõ c¸c khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh. 3. . lä thuèc. Mµu xanh ®ùng chÊt th¶i th«ng th−êng vµ c¸c b×nh ¸p suÊt nhá. 3. d) ChÊt th¶i ngo¹i c¶nh: l¸ c©y vµ r¸c tõ c¸c khu vùc ngo¹i c¶nh. næ. x¹ trÞ). láng vµ khÝ ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chÈn ®o¸n. C¸c b×nh nµy dÔ g©y ch¸y. chÊt th¶i tõ ho¹t ®éng nha khoa). kh«ng dïng nhùa PVC. 2. B×nh chøa ¸p suÊt: Bao gåm b×nh ®ùng oxy. c) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh: giÊy. Tói ®ùng chÊt th¶i y tÕ cã thµnh dÇy tèi thiÓu 0. b×nh ga. Nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng dÝnh m¸u. 2. Danh môc thuèc phãng x¹ vµ hîp chÊt ®¸nh dÊu dïng trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2006/Q§-BYT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. Tói mµu vµng vµ mµu ®en ph¶i lµm b»ng nhùa PE hoÆc PP. chai huyÕt thanh. ®iÒu trÞ. c¸c dông cô dÝnh thuèc g©y ®éc tÕ bµo vµ c¸c chÊt tiÕt tõ ng−êi bÖnh ®−îc ®iÒu trÞ b»ng ho¸ trÞ liÖu (Phô lôc 2 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy). Bªn ngoµi tói ph¶i cã ®−êng kÎ ngang ë møc 3/4 tói vµ cã dßng ch÷ "Kh«ng ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nμy". thïng c¸c t«ng. 4. b×nh khÝ dung. ChÊt th¶i phãng x¹: ChÊt th¶i phãng x¹: Gåm c¸c chÊt th¶i phãng x¹ r¾n. g©y næ khi thiªu ®èt. b) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n y tÕ nh− c¸c chai lä thuû tinh. ho¸ häc nguy h¹i. nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt. thÓ tÝch tèi ®a cña tói lµ 0.1 mm. tói ®ùng phim. phãng x¹. b¸o. ChÊt th¶i th«ng th−êng: ChÊt th¶i th«ng th−êng lµ chÊt th¶i kh«ng chøa c¸c yÕu tè l©y nhiÔm. Mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i t¸i chÕ. Mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm. CO2. Tói ®ùng chÊt th¶i 1.4 c) ChÊt g©y ®éc tÕ bµo. gåm: vá c¸c chai thuèc. d) ChÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: thuû ng©n (tõ nhiÖt kÕ. vËt liÖu ®ãng gãi. 5. Ch−¬ng iii TiªU CHUÈN c¸c DôNG Cô Bao B× §ùNG Vu vËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N TRONG C¸c c¬ së y TÕ §iÒu 7. M· muu s¾c 1. tói nilon. Mµu ®en ®ùng chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i vµ chÊt th¶i phãng x¹. c¸c lo¹i bét bã trong gÉy x−¬ng kÝn. huyÕt ¸p kÕ thuû ng©n bÞ vì. dÔ ch¸y.

khö khuÈn theo quy tr×nh khö khuÈn dông cô y tÕ. . c¾t b¬m kim. a) Thµnh vµ ®¸y cøng kh«ng bÞ xuyªn thñng. hép chÊt th¶i mµu vµng. c) Thïng mµu ®en ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu ®en. §iÒu 9. ®) MiÖng hép ®ñ lín ®Ó cho vËt s¾c nhän vµo mµ kh«ng cÇn dïng lùc ®Èy. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo cã biÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ bµo kÌm dßng ch÷ "CHÊT G¢Y §éC TÕ BμO". ®) Thïng mµu tr¾ng ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu tr¾ng.5 4. thµnh dÇy vµ cøng hoÆc lµm b»ng kim lo¹i cã n¾p dËy më b»ng ®¹p ch©n. Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¸c nhän ph¶i phï hîp víi ph−¬ng ph¸p tiªu huû cuèi cïng. cã thÓ dïng l¹i vµ ph¶i lµ mét bé phËn trong thiÕt kÕ cña m¸y huû. i) Khi di chuyÒn vËt s¾c nhän bªn trong kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi. hép nhùa ph¶i ®−îc vÖ sinh. thïng ®ùng mét sè lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i vµ chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ ph¶i cã biÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i phï hîp (Phô lôc 3 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy): a) Tói. m¸y c¾t b¬m kim tiªm. tõ 10 lÝt ®Õn 250 lÝt. d) Cã n¾p ®ãng më dÔ dµng. 3. b) Cã kh¶ n¨ng chèng thÊm. thïng ®ùng ph¶i lµm b»ng kim lo¹i. h) Cã quai hoÆc kÌm hÖ thèng cè ®Þnh. 2. e) Cã dßng ch÷ "CHØ ®ùNG CHÊT TH¶I S¾C NHäN" vµ cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 hép vµ cã dßng ch÷ "KH¤NG” ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nµy". e) Dung tÝch thïng tuú vµo khèi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. g) Bªn ngoµi thïng ph¶i cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 thïng vµ ghi dßng ch÷ "KH¤NG §−îc §ùNG QU¸ V¹CH NμY". Nh÷ng thïng thu gom cã dung tÝch tõ 50 lÝt trë lªn cÇn cã b¸nh xe ®Èy. Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän 1. c) KÝch th−íc phï hîp. 4. hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i ®−îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa cøng. §èi víi chÊt th¶i phãng x¹. tr−íc khi t¸i sö dông. §iÒu 10. d) Thïng mµu xanh ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu xanh. Hép nhùa sau khi khö khuÈn ®Ó t¸i sö dông ph¶i cßn ®ñ c¸c tÝnh n¨ng ban ®Çu. thïng mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm cã biÓu t−îng nguy h¹i sinh häc. §èi víi c¸c c¬ së y tÕ sö dông m¸y huû kim tiªm. Thïng ®ùng chÊt th¶i a) Ph¶i lµm b»ng nhùa cã tû träng cao. b) Thïng mµu vµng ®Ó thu gom c¸c tói. g) MÇu vµng. §iÒu 11. Hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn. b) Tói. §èi víi hép nhùa ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän cã thÓ t¸i sö dông. C¸c tói ®ùng chÊt th¶i ph¶i tu©n theo hÖ thèng mµu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy vµ sö dông ®óng môc ®Ých. BiÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i: MÆt ngoµi tói.

dÔ lÊy chÊt th¶i ra. §iÒu 12. thïng mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ cã biÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ. C¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®−îc ®Ó lÉn trong chÊt th¶i th«ng th−êng. dÔ lµm s¹ch. dÔ tÈy uÕ. cã ®¸y kÝn. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao tr−íc khi thu gom vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ban ®Çu t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. Tr¸nh vËn chuyÓn chÊt th¶i qua c¸c khu vùc ch¨m sãc ng−êi bÖnh vµ c¸c khu vùc s¹ch kh¸c. 4. CH¦¥NG IV PH¢N LO¹I. 6. Ng−êi lµm ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i thùc hiÖn ph©n lo¹i ngay t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. dÔ cho chÊt th¶i vµo. phßng ph¶i ®Þnh râ vÞ trÝ ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i y tÕ cho tõng lo¹i chÊt th¶i. Tõng lo¹i chÊt th¶i ph¶i ®ùng trong c¸c tói vµ thïng cã m∙ mÇu kÌm biÓu t−îng theo ®óng quy ®Þnh. 2. VËn chuyÓn chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. 3. d) Tói. N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i. 2. n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i cã lo¹i thïng thu gom t−¬ng øng. dÔ lµm kh«. 5. 2. THU GOM. c) Sö dông thïng ®ùng chÊt th¶i theo ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ ph¶i ®−îc vÖ sinh hµng ngµy. §iÒu 15. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i phãng x¹ cã biÓu t−îng chÊt phãng x¹ vµ cã dßng ch÷ "CHÊT TH¶I PHãNG X¹". d) Tói s¹ch thu gom chÊt th¶i ph¶i lu«n cã s½n t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh ®Ó thay thÕ cho tói cïng lo¹i ®∙ ®−îc thu gom chuyÓn vÒ n¬i l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ. a) Mçi khoa. . §iÒu 14. Thu gom chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. C¬ së y tÕ ph¶i quy ®Þnh ®−êng vËn chuyÓn vµ giê vËn chuyÓn chÊt th¶i. TÇn suÊt thu gom: Hé lý hoÆc nh©n viªn ®−îc ph©n c«ng hµng ngµy chÞu tr¸ch nhiÖm thu gom c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng tõ n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña khoa Ýt nhÊt 1 lÇn trong ngµy vµ khi cÇn. cã n¾p. Ph©n lo¹i chÊt th¶i r¾n 1. L−îng chÊt th¶i chøa trong mçi tói chØ ®Çy tíi 3/4 tói.6 c) Tói. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¸t sinh t¹i c¸c khoa/phßng ph¶i ®−îc vËn chuyÓn riªng vÒ n¬i l−u gi÷ chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ Ýt nhÊt mét lÇn mét ngµy vµ khi cÇn. Mçi lo¹i chÊt th¶i ®−îc thu gom vµo c¸c dông cô thu gom theo m∙ mÇu quy ®Þnh vµ ph¶i cã nh∙n hoÆc ghi bªn ngoµi tói n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. NÕu v« t×nh ®Ó lÉn chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµo chÊt th¶i th«ng th−êng th× hçn hîp chÊt th¶i ®ã ph¶i ®−îc xö lý vµ tiªu huû nh− chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn: cã thµnh. b) N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i ph¶i cã h−íng dÉn c¸ch ph©n lo¹i vµ thu gom. sau ®ã buéc cæ tói l¹i. VËN CHUYÓN Vu L¦U gi÷ CHÊT TH¶I R¾N T¹I C¸C C¥ Së Y TÕ §iÒu 13.

b) Cã ®−êng ®Ó xe chuyªn chë chÊt th¶i tõ bªn ngoµi ®Õn. kh«ng ®−îc lµm r¬i. d¸n kÝn n¾p vµ ghi nh∙n "CHÊT TH¶I GI¶I PHÉU" tr−íc khi vËn chuyÓn ®i tiªu huû. cã cöa vµ cã kho¸. e) Cã hÖ thèng cèng tho¸t n−íc. c) ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i chuyÓn ®i ch«n hoÆc tiªu huû hµng ngµy. Ch−¬ng V VËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ RA NGOuI C¥ Së Y TÕ §iÒu 17. ph−¬ng tiÖn b¶o hé cho nh©n viªn. g) KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së y tÕ l−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ cã b¶o qu¶n l¹nh. 3. Tr−êng hîp ®Þa ph−¬ng ch−a cã c¬ së ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ th× c¬ së y tÕ ph¶i b¸o c¸o víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Ó gi¶i quyÕt. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. b) L−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ b¶o qu¶n l¹nh hoÆc thïng l¹nh. ho¸ chÊt lµm vÖ sinh. cã hµng rµo b¶o vÖ. VËn chuyÓn 1. cã dông cô. C¸c c¬ së y tÕ ký hîp ®ång víi c¬ së cã t− c¸ch ph¸p nh©n trong viÖc vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i. d) §èi víi c¸c c¬ së y tÕ cã l−îng chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¸t sinh d−íi 5 kg/ngµy. d) DiÖn tÝch phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh cña c¬ së y tÕ. 2. n−íc th¶i vµ ph¸t t¸n mïi h«i trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i t¹i c¬ së y tÕ a) Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ kh«ng qu¸ 48 giê. ®) Cã ph−¬ng tiÖn röa tay. thêi gian l−u gi÷ cã thÓ ®Õn 72 giê. Kh«ng ®Ó sóc vËt. th«ng khÝ tèt. t−êng vµ nÒn chèng thÊm. t¸i chÕ ph¶i ®−îc l−u gi÷ riªng. L−u gi÷ chÊt th¶i r¾n trong c¸c c¬ së y tÕ 1. 3. . ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i tiªu huû ph¶i ®−îc ®ãng gãi trong c¸c thïng ®Ó tr¸nh bÞ bôc hoÆc vì trªn ®−êng vËn chuyÓn. N¬i l−u gi÷ chÊt th¶i t¹i c¸c c¬ së y tÕ ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸ch xa nhµ ¨n buång bÖnh lèi ®i c«ng céng vµ khu vùc tËp trung ®«ng ng−êi tèi thiÓu lµ 10 mÐt. c¸c loµi gËm nhÊm vµ ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô tù do x©m nhËp. 4. §iÒu 16. ChÊt th¶i ®Ó t¸i sö dông. c) Nhµ l−u gi÷ chÊt th¶i ph¶i cã m¸i che. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¶i l−u gi÷ trong c¸c buång riªng biÖt.7 3. ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i ®ùng trong hai l−ît tói mµu vµng. 2. thêi gian thu gom tèi thiÓu hai lÇn trong mét tuÇn. Tói chÊt th¶i ph¶i buéc kÝn miÖng vµ ®−îc vËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông. cÊp phÐp hµnh nghÒ. 4. ®¸p øng yªu cÇu t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. v∙i chÊt th¶i. ®ãng riªng trong thïng hoÆc hép. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i ®−îc vËn chuyÓn b»ng ph−¬ng tiÖn chuyªn dông b¶o ®¶m vÖ sinh. ®¨ng ký.

®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ m«i tr−êng ®Ó ¸p dông mét trong c¸c m« h×nh xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm 1.8 §iÒu 18. C¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i gåm: thiªu ®èt trong lß ®èt ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. §iÒu 22. KhuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ th©n thiÖn víi m«i tr−êng. C¸c m« h×nh xö lý. §iÒu 21. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Khö khuÈn b»ng ho¸ chÊt: ng©m chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao trong dung ®Þch Cloramin B 1-2%. 2. c) M« h×nh 3: Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i t¹i chç. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. Hå s¬ theo dâi vu vËn chuyÓn chÊt th¶i Mçi c¬ së y tÕ ph¶i cã hÖ thèng sæ theo dâi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh hµng ngµy. ®¨ng ký. cÊp phÐp hµnh nghÒ. b) M« h×nh 2: C¬ së xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i cho côm c¬ së y tÕ. khö khuÈn b»ng h¬i nãng Èm. Ch−¬ng VI M¤ H×NH. c) §un s«i liªn tôc trong thêi gian tèi thiÓu 15 phót. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao sau khi xö lý ban ®Çu cã thÓ ®em ch«n hoÆc cho vµo tói nilon mÇu vµng ®Ó hoµ vµo chÊt th¶i l©y nhiÔm Tr−êng hîp chÊt th¶i nµy ®−îc xö lý ban ®Çu b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít vi sãng hoÆc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý nh− chÊt th¶i th«ng th−êng vµ cã thÓ t¸i chÕ. b) Khö khuÈn b»ng h¬i nãng: cho chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao vµo trong m¸y khö khuÈn b»ng h¬i n«ng vµ vËn hµnh theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i vu ¸p dông m« h×nh: 1. C«ng nghÖ xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i 1. c«ng nghÖ vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ xö lý kh¸c. 2. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i bao gåm: a) M« h×nh 1: Trung t©m xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tËp trung. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao ph¶i ®−îc xö lý an toµn ë gÇn n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh. 2. cã chøng tõ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc chuyÓn ®i tiªu huû theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. ChÊt th¶i l©y nhiÔm cã thÓ xö lý vµ tiªu huû b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: . §iÒu 20. yÕu tè ®Þa lý. C¸c c¬ së y tÕ c¨n cø vµo quy ho¹ch. ViÖc lùa chän c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i b¶o ®¶m tiªu chuÈn m«i tr−êng vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c C«ng −íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i l©y nhiÔm 1. C¸c m« h×nh xö lý. C¤NG NGHÖ Xö Lý Vu TiªU HUû CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ §iÒu 19. Javen 1-2% trong thêi gian tèi thiÓu 30 phót hoÆc c¸c ho¸ chÊt khö khuÈn kh¸c theo h−íng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt vµ theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ.

2. b) Bäc trong hai líp tói mÇu vµng. c) Ph¸ huû b»ng ph−¬ng ph¸p trung hoµ hoÆc thuû ph©n kiÒm. 2. xa nhµ tèi thiÓu 100 m. t¸i chÕ. tiªu huû nh− chÊt th¶i th«ng th−êng. b) Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n l¾p chÊt th¶i nguy h¹i. mçi lÇn ch«n chÊt th¶i ph¶i ®æ lªn trªn mÆt hè líp ®Êt dÇy tõ 10 . c) Tr¬ ho¸ d) ChÊt th¶i d−îc phÈm d¹ng láng ®−îc pha lo∙ng vµ th¶i vµo hÖ thèng xö lý n−íc th¶i cña c¬ së y tÕ. ®¸y hè c¸ch møc n−íc bÒ mÆt tèi thiÓu 1. ChÊt th¶i s¾c nhän: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû nh− sau: a) Thiªu ®èt trong lß ®èt chuyªn dông cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm kh¸c. Tû lÖ c¸c chÊt pha trén nh− sau: 65% chÊt th¶i d−îc phÈm. §iÒu 23.5 mÐt. .5 mÐt. ChÊt th¶i l©y nhiÔm ph¶i ®−îc khö khuÈn tr−íc khi ch«n lÊp. ho¸ häc. ®ãng thïng vµ ®−a ®i ch«n ë nghÜa trang. ChÊt th¶i gi¶i phÉu: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Xö lý vµ tiªu huû gièng nh− c¸c chÊt th¶i l©y nhiÔm ®∙ nªu ë Kho¶n 1 §iÒu 22. c) Ch«n trong hè bª t«ng cã ®¸y vµ n¾p kÝn. 5% n−íc. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i d−îc phÈm. C¸c ph−¬ng ph¸p chung ®Ó xö lý tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. miÖng hè nh« cao vµ che t¹m thêi ®Ó tr¸nh n−íc m−a. Hè ch«n lÊp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu: cã hµng rµo v©y quanh. b) Ch«n trùc tiÕp trong c¸c hè x©y xi m¨ng chuyªn dïng ®Ó ch«n vËt s¾c nhän: hè cã ®¸y. vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý. 15% xi m¨ng. Hè ch«n lÊp t¹i ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn vµ ®−îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng t¹i ®Þa ph−¬ng. d) Tr¬ ho¸ tr−íc khi ch«n lÊp: trén lÉn chÊt th¶i víi xi m¨ng vµ mét sè vËt liÖu kh¸c ®Ó cè ®Þnh c¸c chÊt ®éc h¹i cã trong chÊt th¶i. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao. c¸ch xa giÕng n−íc. 3. ®) Tr−êng hîp chÊt th¶i l©y nhiÔm ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít. tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc 1. Kh«ng ch«n chÊt th¶i l©y nhiÔm lÉn víi chÊt th¶i th«ng th−êng. Ph−¬ng ph¸p xö lý. Sau khi t¹o thµnh mét khèi ®ång nhÊt d−íi d¹ng côc th× ®em ®i ch«n.25 cm vµ líp ®Êt trªn cïng dÇy 0. 15% v«i.9 a) Khö khuÈn b»ng nhiÖt −ít (autoclave) b) Khö khuÈn b»ng vi sãng c) Thiªu ®èt d) Ch«n lÊp hîp vÖ sinh: ChØ ¸p dông t¹m thêi ®èi víi c¸c c¬ së y tÕ c¸c tØnh miÒn nói vµ trung du ch−a cã c¬ së xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ®¹t tiªu chuÈn t¹i ®Þa ph−¬ng. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Thiªu ®èt cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm nÕu cã lß ®Êt. cã thµnh vµ cã n¾p ®Ëy b»ng bª t«ng.

Ch−¬ng IX Xö lý N¦íC TH¶I Vu CHÊT TH¶I KHÝ §iÒu 27. d) C¬ së y tÕ giao cho mét ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc. §iÒu 26. §iÒu 24. 4... H2SO4 v. b) Tiªu huû t¹i n¬i tiªu huû an toµn chÊt th¶i c«ng nghiÖp. c) Sö dông mét sè chÊt oxy ho¸ nh− KMnO4. Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i r¾n th«ng th−êng 1. d) Tr¬ ho¸ sau ®ã ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i tËp trung. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao (Phô lôc 2: Mét sè thuèc g©y ®éc tÕ bµo th−êng sö dông trong y tÕ vµ nhiÖt ®é tèi thiÓu ®Ó tiªu huû chÊt g©y ®éc tÕ bµo). Xö lý vu tiªu huû c¸c b×nh ¸p suÊt Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Tr¶ l¹i n¬i s¶n xuÊt. c) NÕu 2 ph−¬ng ph¸p trªn kh«ng thùc hiÖn ®−îc.10 3. t¸i sö dông chØ cung cÊp cho tæ chøc c¸ nh©n cã giÊy phÐp ho¹t ®éng vµ cã chøc n¨ng t¸i chÕ chÊt th¶i. t¸i sö dông. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû sau: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: a) Tr¶ l¹i nhµ s¶n xuÊt ®Ó thu håi kim lo¹i nÆng. sau ®ã thªm c¸c chÊt cè ®Þnh (xi m¨ng. Xö lý vµ tiªu huû: Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i trªn ®Þa bµn. b) ChÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã yÕu tè l©y nhiÔm vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i g©y ¶nh h−ëng cho søc khoÎ. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo. gi¸ng ho¸ c¸c chÊt g©y ®éc tÕ bµo thµnh hîp chÊt kh«ng nguy h¹i. gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc xö lý chÊt th¶i th«ng th−êng theo ®óng quy ®Þnh ®Ó phôc Vô môc ®Ých t¸i chÕ. Mçi bÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý n−íc th¶i ®ång bé. c) ChÊt th¶i ®−îc phÐp t¸i chÕ. cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®ãng gãi kÝn b»ng c¸ch cho chÊt th¶i vµo c¸c thïng. Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i phãng x¹ C¬ së y tÕ sö dông chÊt phãng x¹ vµ dông cô thiÕt bÞ liªn quan ®Õn chÊt phãng x¹ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn bøc x¹. v«i c¸t).v. hép b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa polyethylen cã tû träng cao. Quy ®Þnh chung vÒ xö lý n−íc th¶i 1. . §iÒu 25. b) T¸i sö dông. t¸i sö dông a) Danh môc chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ. t¸i sö dông theo Phô lôc 4 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy. 2. c) Ch«n lÊp th«ng th−êng ®èi víi c¸c b×nh ¸p suÊt cã thÓ tÝch nhá. T¸i chÕ. kiÓm tra. ®Ó kh« vµ ®ãng kÝn. Sau khi ®ãng kÝn cã thÓ th¶i ra b∙i th¶i.

HÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i cã bÓ thu gom bïn. Cã quy tr×nh c«ng nghÖ phï hîp. d−îc phÈm ph¶i cã hÖ thèng th«ng khÝ vµ c¸c tñ hèt h¬i khÝ ®éc ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh. 3. C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn 1. Bïn th¶i tõ hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i ®−îc qu¶n lý nh− chÊt th¶i r¾n y tÕ. §iÒu 28. 3. Ch−¬ng X tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 31. 5. 6. b) Kh©u vËn chuyÓn xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ.11 2. HÖ thèng cèng thu gom n−íc th¶i ph¶i lµ hÖ thèng ngÇm hoÆc cã n¾p ®Ëy. n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cña ®¬n vÞ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn ph¶i ®¸p øng víi c¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng. BÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom riªng n−íc bÒ mÆt vµ n−íc th¶i tõ c¸c khoa. . c¸ nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. C¸c bÖnh viÖn x©y dùng míi. 4. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i vµ l−u gi÷ hå s¬ xö lý n−íc th¶i. Thu gom n−íc th¶i 1. Xö lý chÊt th¶i khÝ 1. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ 1. b¾t buéc ph¶i cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i trong h¹ng môc x©y dùng ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. cã thÓ hîp ®ång víi tæ chøc. Cöa x¶ n−íc th¶i ph¶i thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra. ph¶i tu bæ vµ n©ng cÊp ®Ó vËn hµnh ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. kho ho¸ chÊt. 2. a) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ khi ph¸t sinh tíi kh©u tiªu huû cuèi cïng. 2. gi¸m s¸t. 5. phßng. C¸c phßng xÐt nghiÖm. c) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµ x©y dùng ®Ò ¸n ®Çu t−. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh. ViÖc ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c dù ¸n xö lý. C¸c bÖnh viÖn ®∙ cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i tõ tr−íc nh−ng bÞ háng kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. 3. Ng−êi ®øng ®Çu c¸c c¬ së y tÕ. ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i. Cã sæ qu¶n lý vËn hµnh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng liªn quan. C¸c bÖnh viÖn kh«ng cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i bæ sung hÖ thèng xö lý n−íc th¶i hoµn chØnh. C¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ ho¸ chÊt ®éc h¹i ph¶i cã hÖ thèng xö lý khÝ ®¹t tiªu chuÈn tr−íc khi th¶i ra m«i tr−êng. C«ng suÊt phï hîp víi l−îng n−íc th¶i ph¸t sinh cña bÖnh viÖn. §iÒu 29. kinh phÝ ®Çu t−. 4. 2. §iÒu 30. xö lý n−íc th¶i ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. KhÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam. chi phÝ vËn hµnh vµ b¶o tr×.

§iÒu 32. vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i. Thñ tr−ëng y tÕ c¸c ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ cña c¬ së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tr×nh Bé tr−ëng Bé chñ qu¶n ®Ó xem xÐt. §−a néi dung qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµo ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o trong c¸c tr−êng y. c) C¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. c¸c ChÝnh phñ. 2. tµi liÖu ®µo t¹o vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong c¸c c¬ së y tÕ. Nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ phï hîp cho viÖc xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. nhiÖm vô do Bé tr−ëng Bé Y tÕ quy ®Þnh. phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. t¸i chÕ vµ t¸i sö dông sau khi xö lý ®óng quy ®Þnh. C¸c c¬ së y tÕ tæ chøc h−íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cho tÊt c¶ c¸n bé viªn chøc cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t−îng cã liªn quan.Ng©n s¸ch sù nghiÖp y tÕ . phèi hîp víi c¸c c¬ quan m«i tr−êng. Kinh phÝ ®Çu t− cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng.12 d) Mua vµ cung cÊp ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dông. C¸c c¬ së y tÕ ph¶i bè trÝ nguån kinh phÝ cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. 3. ®¹t tiªu chuÈn cho viÖc ph©n lo¹i. vËn hµnh vµ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ c¸c nguån sau: a) Ng©n s¸ch nhµ n−íc: . Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh. ®) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ ph¶i tiªu huû th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¶m thiÓu. c¸c c¬ së xö lý chÊt th¶i cña ®Þa ph−¬ng ®Ó xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt phª duyÖt. Côc. §iÒu 34. thu gom. thu gom. Bé tr−ëng NguyÔn Quèc TriÖu . Thñ tr−ëng c¸c c¬ së y tÕ trùc thuéc Bé Y tÕ. 4. vµ tæ chøc thùc hiÖn. 2. Bé Y tÕ x©y dùng ch−¬ng tr×nh. §¨ng ký chñ nguån th¶i vu xö lý chÊt th¶i C¸c c¬ së y tÕ thùc hiÖn ®¨ng ký chñ nguån th¶i vµ xö lý chÊt th¶i theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬ ®¨ng ký. Kinh phÝ 1. §iÒu 33./. 2.Ng©n s¸ch sù nghiÖp b¶o vÖ m«i tr−êng b) Nguån vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. Thanh tra Bé Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ theo chøc n¨ng. §uo t¹o vu nghiªn cøu 1. C¸c Vô. cÊp phÐp hµnh nghÒ. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. d−îc. c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. h−íng dÉn ng−êi bÖnh vµ gia ®×nh ng−êi bÖnh viÖc ph©n lo¹i chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ trªn ®Þa bµn tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh.

1-trichloromethane. trichloro ethylene vµ 1. C¸c thuèc mª bèc h¬i: halothane (Fluothane). b¹c. isopropanol. 1. isoflurane (Forane) C¸c hîp chÊt kh«ng cã halogen: xylene. toluen. enflurane (Ethrane). methanol acide . acetone. ethyl acetate. acetonitrile. benzene Oxite ethylene C¸c chÊt ho¸ häc hçn hîp: phenol dÇu mì c¸c dung m«i lµm vÖ sinh cån ethanol. kali hydroxide. chlorofom. freons. glutaraldehyde C¸c dung m«i: C¸c hîp chÊt halogen: methylene chloride.13 phô lôc 1 CHÊT HO¸ HäC NGUY H¹I TH¦êNG §¦îC Sö DôNG TRONG Y TÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Formaldehyde C¸c chÊt quang ho¸ häc: hydroquinone.

14 Phô lôc 2 MéT Sè THUèC G¢Y §éC TÕ BuO TH¦êNG Sö DôNG TRONG Y TÕ Vu NHIÖT §é TèI THIÓU §Ó TiªU HUû thUèC G¢Y §éC TÕ BuO (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Thuèc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 1000 NhiÖt ®é ph¸ huû (oC) .

15 Phô lôc 3 MéT Sè BIÓU T¦îNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) BiÓu t−îng nguy h¹i sinh häc: logo (tham kh¶o) BiÓu t−îng chÊt phãng x¹: (H×nh vÏ mµu ®en trªn nÒn ®á) tham kh¶o logo BiÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ buo: tham kh¶o BiÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ: logo (tham kh¶o) logo .

d) Kim lo¹i: c¸c vËt liÖu kim lo¹i kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. chÊt ho¸ häc nguy h¹i. chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i (l©y nhiÔm. chÊt phãng x¹. c) GiÊy: GiÊy. thuèc g©y ®éc tÕ bµo) ®−îc ®−îc phÐp thu gom phôc vô môc ®Ých t¸i chÕ.C¸c vËt liÖu nhùa kh¸c kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. thïng c¸c-t«ng. glucose. b×a. natri bicacbonate. bao gåm: a) Nhùa: . b) Thuû tinh: . vá hép thuèc vµ c¸c vËt liÖu giÊy.Chai nhùa ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng cã chÊt ho¸ häc nguy h¹i nh−: dung dÞch NaCl 0.9%. .16 Phô lôc 4 DANH MôC CHÊT TH¶I §¦îC PHÐP THU GOM PHôC Vô MôC §ÝCH T¸I CHÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) C¸c vËt liÖu thuéc chÊt th¶i th«ng th−êng kh«ng dÝnh. b¸o. ringer lactat. dÞch läc thËn vµ c¸c chai nhùa ®ùng dung dÞch kh«ng nguy h¹i kh¸c. dung dÞch cao ph©n tö.Chai thuû tinh ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i .Lä thuû tinh ®ùng thuèc tiªm kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful