BÀI TẬP TẠO BẢNG 1. Tạo CSDL có tên BANHANG.

MDB Trong CSDL BANHANG tạo các Table sau Bảng NHANVIEN (nhân viên) Field Type Description MaNV Number Mã nhân viên HoNV TenNV Nu Ngaysinh Diachi Dienthoai Text Text Yes/No Date/Time Text Text Họ nhân viên Tên nhân viên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Điện thoại Property Field size: Single Require: Yes Khóa chính Field size: 20 Require: Yes Field size: 8 Require: Yes Format: “Nữ”; “Nam” Format: dd/mm/yy Input mask: 00/00/00 Field size: 30 Field size: 7 Format: @; “không có”; “chưa biết” Allow zero length: yes

Hinh Ole Object Ảnh nhân viên Bảng KHACHHANG (khách hàng) Field MaKH Type Text Description Mã khách hàng Property Field size: 4 Format: > Input mask: L000 Require: Yes Khóa chính Field size: 30 Field size: 30 Field size: 7 Format: @; “không có”; “chưa biết” Allow zero length: yes Property Field size: 3 Format: > Input mask: L00 Require: Yes Khóa chính Field size: 20 Validation rule: >0 Validation text: “phải là số dương” Field size: 8 Property Field size: single Trang 31

TenKH Diachi Dienthoai

Text Text Text

Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại

Bảng SANPHAM (sản phẩm) Field MaSP Type Text Description Mã sản phẩm

TenSP Dongia

Text Currency

Tên sản phẩm Đơn giá Đơn vị tính Description Mã hóa đơn

Donvitinh Text Bảng HOADON (hóa đơn) Field MaHD Type Number

BÀI TẬP TẠO BẢNG Require: Yes Khóa chính MaKH Text Mã khách hàng Field size: 4 Format: > Input mask: L000 Require: Yes MaNV Number Mã nhân viên Field size: single NgaylapHD Date/Time Ngày lập hóa đơn Format: dd/mm/yy Input mask: 00/00/00 Ngaynhanhang Date/Time Ngày nhận hàng Format: dd/mm/yy Input mask: 00/00/00 Bảng CHITIETHD (chi tiết hóa đơn) Field MaHD MaSP Type Number Text Description Mã hóa đơn Mã sản phẩm Property Field size: single Require: Yes Khóa chính Field size: 3 Format: > Input mask: L00 Require: Yes Khóa chính Field size: single Validation rule: >0 Validation text: “phải là số dương”

Soluong

Number

Số lượng

2. Thiết lập mối quan hệ

3. Nhập Dữ liệu Vào Các Bảng

Trang 32

HCM 20 TP. Bình Döông 240 Traàn Bình Troïng 23 Huøng Vöông 15/1 Cao Thaéng ĐIỆN THOẠI 8335678 Khoâng coù 8997650 8398806 Khoâng coù Chöa bieát 9300952 8334705 16/8 Leâ Vaên Syõ 9300078 64/4B Höng Phuù 9540083 Bảng Khách Hàng MAKH TÊN KHÁCH HÀNG D001 D002 L001 S001 S002 S003 S004 T001 T002 Cty ABC Cty Haø Nam Cty An Phuù Cty ABC Cty A&B Cty TDC Cty T&H Cty Lan Anh Cty Thuaän Phaùt ĐỊA CHỈ 155 Traààn Höng Ñaïo 10 Lyù Thöôøng Kieät 24 Nguyeån Oanh 240 Leâ Thaùnh Toân 123 Leâ Thaùnh Toân 120 Buøi Thò Xuaân 22 Nam Kyø Khôûi nghóa 240 Traàn Bình Troïng 100 Nguyeãn Gia Thieàu ĐƠN VỊ TÍNH Lon Lon ĐIỆN THOẠI Khoâng coù Chöa bieát Chöa bieát 8397550 3333333 8397550 7766554 7755212 7766554 ĐƠN GIÁ 4000 5000 Trang 33 Bảng Sản Phẩm MASP TÊN SẢN PHẨM B01 Bia 33 B02 Bia Tiger .HCM 120 NQ. TP. TP. Long An 25 CMT8.BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng Nhân Viên MANV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HỌ NHÂN VIÊN Leâ Vaên Nguyeãn Thu Traàn Thu Ngoâ Bích Leâ Thanh Döông Thò Mai Nguyeãn Kim Phan Vaên Nguyeãn Vaên Nguyeãn Vaên TÊN NHÂN VIÊN Taâm Nữ Thuûy Nữ Haø Nữ Traâm Nam Long Nữ Phöông Nữ Ngaân Nam Tieán Nữ Phöông Nam Taâm GIỚI TÍNH Nam NGÀY SINH 20/10/ 56 15/03/ 76 07/12/ 75 12/05/ 80 25/12/ 76 22/10/ 66 15/12/ 80 18/12/ 75 10/10/ 71 14/08/ 68 ĐỊA CHỈ 20 TP. TP.HCM 22 VVT.

B03 N01 N02 N03 R01 R02 R03 R04 Bia Heneken Coca Cola Pepsi Chöông döông Röôïu Binh Tay Röôïu Napoleon Röôïu Martell Röôïu caàn BÀI TẬP TẠO BẢNG Lon Lon Lon lon Chai hop hop Chai 6000 4000 3500 3500 20000 150000 500000 40000 Bảng Hóa Đơn MAHD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NGAYLAPHD S001 D001 L001 S001 L001 S001 D001 S002 S003 T002 T001 T002 S001 D001 NGAYNHANHANG 2 3 1 2 4 3 1 2 1 2 2 1 3 4 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 MAKH 12/7/2004 15/07/04 20/07/04 25/07/04 5/12/2004 30/07/04 5/12/2004 6/12/2004 27/12/04 27/12/04 27/12/04 27/12/04 27/12/04 27/12/04 B01 B02 N01 R02 N01 R01 R02 R01 B01 N01 R02 B01 N01 R01 B01 B02 N02 R02 B01 B02 MANV 19/07/04 22/07/04 27/07/04 1/8/2004 12/12/2004 1/1/2004 5/12/2004 6/12/2004 27/12/04 28/12/04 28/12/04 27/12/04 27/12/04 27/12/04 15 50 10 10 15 50 25 15 25 5 50 15 15 15 15 25 50 10 50 65 Trang 34 Bảng Chi Tiết Hóa Đơn MAHD MASP 1 B02 1 B03 1 N01 2 B03 2 R01 2 R03 3 B01 3 R02 4 B01 4 R03 5 B01 5 B03 5 N02 6 B02 6 N01 6 R01 7 B03 7 N02 7 R02 SỐ LƯỢNG 96 24 20 10 10 20 10 20 20 50 10 24 24 15 25 10 50 15 10 .

“không có”. “Nam”. “không” 2 2 PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) Khóa ngoại Khóa ngoại FIELD SIZE (Kích Thước) KEY (Khóa) MaCV Text TenCV Text PCCV Number Bảng PHONGBAN FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) Mã chức vụ Tên chức vụ Phụ cấp chức vụ DESCRIPTION (Mô Tả) 2 30 Long integer > Khóa chính FIELD SIZE (Kích Thước) PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) KEY (Khóa) MaPB Text TenPB Text Bảng DANTOC FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) Mã phòng ban Tên phòng ban DESCRIPTION (Mô Tả) 2 50 > PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) Khóa chính FIELD SIZE (Kích Thước) KEY (Khóa) MaDT TenDT Autonumber Text Mã dân tộc Tên dân tộc Long integer 30 Khóa chính Trang 35 .14 14 N01 N02 BÀI TẬP TẠO BẢNG 45 14 30 14 R01 R02 10 50 1. Tạo CSDL có tên QLNS.MDB Trong CSDL QLNS tạo các Table sau Bảng NHANVIEN FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) DESCRIPTION (Mô Tả) FIELD SIZE (Kích Thước) PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) KEY (Khóa) MaNV HoNV TenNV Gioitinh Ngaysinh Diachi Dienthoai Email Dantoc Trinhdo HSLuong NgayLV HDDH MaCV MaPB Hinhanh Bảng CHUCVU FIELD NAME (Tên Trường) Text Text Text Yes/no Date/time Text Text Hyperlink Number Number Number Date/time Yes/no Text Text OLE Object DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) Mã nhân viên Họ nhân viên Tên nhân viên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Điện thoại Email Dân tộc Trình độ Hệ số lương Ngày vào làm Hợp đồng dài hạn Mã chức vụ Mã phòng ban Hình nhân viên DESCRIPTION (Mô Tả) 6 40 7 50 9 Long Integer Long integer Double > . “Nữ” dd/mm/yy @. “có”. “chưa biết” Khóa chính Khóa ngoại Khóa ngoại dd/mm/yy .

BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng TRINHDO FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) DESCRIPTION (Mô Tả) FIELD SIZE (Kích Thước) PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) KEY (Khóa) MaTD TenTD Autonumber Text Mã trình độ Tên trình độ Long integer 30 PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) Khóa chính Bảng CHAMCONG FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) DESCRIPTION (Mô Tả) FIELD SIZE (Kích Thước) KEY (Khóa) MaNV Thang Nam MaCoV Socong Text Number Number Text Number Mã nhân viên Tháng chấm công Năm chấm công Mã công việc Số công làm việc 6 Byte Integer 2 Integer > Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính Bảng CONGVIEC FIELD NAME (Tên Trường) DATA TYPE (Kiểu Dữ Liệu) DESCRIPTION (Mô Tả) FIELD SIZE (Kích Thước) PROPERTIES (Thuộc Tính) FORMAT (Định Dạng) KEY (Khóa) MaCV TenCV DVTinh Dongia Text Text Text Number Mã công việc Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá 2 50 10 Long Integer > Khóa chính 2. Thiết lập mối quan hệ Trang 36 .

34 NgayVL 01/01/9 4 01/12/9 9 12/01/9 9 09/01/0 0 09/01/9 4 01/01/9 7 12/01/9 9 21/12/0 1 18/11/9 5 10/01/0 2 HDDH Có Không Mã CV Trưởng phòng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Kế toán trưởng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Mã PB Biên tập Biên tập DV0002 Hà Nữ chưa biết Kinh 2. QPN 19/2 Võ Thị Sáu 11 Cộng Hoà.BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng NHANVIEN Mã NV BT0000 BT0001 Họ NV Hoàng Thị Vĩnh Nguyễn Thị Cẩm Lê Thị Khánh Lê Văn Ngô Thị Thanh Nguyễn Thị Bích Trần Nguyễn Hoàng Nguyễn Tấn Lâm Thị Nguyễn Thế Tên NV Hảo Lai Ngày sinh 29/07/5 4 26/12/7 6 06/01/8 0 12/09/7 8 12/01/6 2 15/12/7 4 01/01/7 5 10/01/6 4 01/01/7 0 30/06/7 7 Giới tính Nam Nữ Địa chỉ 15 Tôn Thất Thuyết. QBT 10/12 Tô Hiến Thành 18 Hồng Bàng.82 3 2.34 Không Nghiệp vụ DV0003 KT0000 KT0001 KT0007 Hậu Liên Huyền Tâm Nam Nữ Nữ Nam chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết Kinh Kinh Kinh Khơ me Kinh 1.34 2. Q1 18/05 Đàn Thị Điểm. QGV 97 Tô Hiến Thành. Q6 11 Nguyễn Văn Trỗi.34 Không TC0001 Anh Nam Kinh 1.85 Không TC0000 Duyên Nữ Kinh 2. Q10 16 Trần Xuân Sạn Điện thoại 84821456 7 không có Dân tộc Kinh Kinh Trinhd o Đại học Đại học Phổ thông trung học Đại học Đại học Đại học Cao đẳng Cao đẳng Đại học Trung học chuyên nghiệp Hệ số lương 3 2.34 Không Không Có Không Nghiệp vụ Kế toán Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật Tổ chức Tổ chức KT0008 Tuấn Nam chưa biết 84821376 0 chưa biết 4.82 Không Bảng CHUCVU Mã CV GD KT NV PG PP PQ QD TP Tên chức vụ Giám đốc Kế toán trưởng Nhân viên Phó giám đốc Phó phòng Phó quản đốc Quản đốc Trưởng phòng Phụ cấp CV 100000 50000 0 70000 30000 30000 50000 50000 Bảng PHONGBAN Mã PB BT DV GD KN KT NV TC TG TK Tên PB Biên tập Dịch vụ Giám đốc Kế toán Kỹ thuật Nghiệp vụ Tổ chức Thi công Thiết kế Bảng TRINHDO Ma TD 1 2 3 4 5 6 7 Tên TĐ Phổ thông trung học Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp Kỹ thuật viên Bảng DANTOC Mã DT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên DT Kinh Hoa Khơ me Tày Nùng Thái Ê đê Bana Bảng CHAMCONG Mã NV Tháng chấm Năm Mã CV Số công BT0000 công 1 2005 Biên soạn 11 Trang 37 . QTB 19/12 Nguyễn Thái Sơn.

theâm vaøo field HSL coù kieåu Number vôùi caùc thuoäc tính sau : + Field size : Single + Decimal Places : 2 + Input Mask : 0. NGAYSINH. TENNV. 5 – Hieån thò caùc field MANV.00 Chuyeån sang cheá ñoä Datasheet. HONV.Hieån thò caùc field MANV.MDB 1. HONV. DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån MASP töø R01R09. 3 – Hieån thò caùc field MANV. HONV. NGAYSINH. 2 – Hieån thò caùc field MANV.88]. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu khaùc kyù töï “T”. NGAYSINH. NGAYSINH. HONV. NGAYSINH. 10 . HONV. LCB:[HSL]*290000 cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL>=2. TENNV. TENNV. nhaäp vaøo HSL cuûa caùc nhaân vieân. 6 – Hieån thò caùc field MANV. HONV. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån field NU laø “Nam”. TENNV. 11 . TENNV. TENNV. TENNV. HONV. TENSP.BT0000 BT0001 BT0001 DV0002 DV0003 KT0000 KT0001 KT0007 KT0008 TC0000 TC0001 TC0001 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 4 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Biên soạn Biên soạn Biên soạn Biên soạn Bốc vác Biên soạn Hành chánh Thiết kế Cài đặt Hành chánh Bốc vác Bốc vác BÀI TẬP TẠO BẢNG Bảng CONGVIEC 11 9 10 12 15 1 1 6 15 1 17 16 Mã CV Tên CV Đơn vị tính Đơn giá BS BV CĐ HC LT QL TK Biên soạn Bốc vác Cài đặt Hành chánh Lập trình Quản lý Thiết kế Bài Cái Máy Tháng Giờ Tháng Cái 80000 5000 100000 500000 75000 1000000 500000 BÀI TẬP CSDL BANHANG. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån MANV=1. 9 – Hieån thò caùc field MANV. NGAYSINH.10 hay field NU laø “Nam”.1980]. TENNV. NGAYSINH. NGAYSINH. SELECT QUERY (QUERY CHỌN) 1 – Hieån thò caùc field MANV. 2. 4 – Hieån thò caùc field MANV. NGAYSINH.Hieån thò caùc field MASP. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån sinh sau naêm 1975 (NGAYSINH>=1/1/1976) . NU. TENNV. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL naèm trong khoaûng [2. HONV. Trang 38 .10. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån field NU laø “Nam” vaø sinh sau naêm 1975. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu laø kyù töï “T”. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån naêm sinh trong khoaûng [1975. HONV. 8 – Môû table NHANVIEN ôû cheá ñoä Design View. 7 – Hieån thò caùc field MANV.

CROSSTAB QUERY (QUERY THAM KHẢO CHÉO) 1 . DONGIA. 4 . đếm số lượng hóa đơn có mã sản phẩm là “R02”.Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng. SL. NGAYSINH. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn = ngaøy giao nhaän haøng. TENKH. SL. HONV. TENNV. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån töø ngaøy hieän haønh trôû veà tröôùc 3 ngaøy. 13 – Hieån thò MAHD. TenSP. 18 – Hieån thò MAHD. TENSP. tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm trong năm hiện hành. TENKH. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån thaùng hieän haønh. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy hieän haønh. HOTENNV. TENNV. TENKH.b] nhaäp vaøo töø baøn phím vaø coù field NU laø “Nam”. TENNV. THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån NGAYLAPHD = 15/07/2004. SL. 17 – Hieån thò MAHD. TENSP.Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng. DONGIA. SL.Hieån thò MAHD. TENSP. SL. TENKH. NGAYLAPHD. 20 . PARAMENTER QUERY (QUERY THAM SỐ) 1 – Hieån thò caùc field MANV. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån maõ hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn phím. TENNV. SL. tên sản phẩm. 2 . HOTENNV. TENKH. DONGIA. Trang 39 . DONGIA. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL >= giaù trò nhaäp vaøo töø baøn phím. NGAYSINH. DONGIA. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån MANV nhaäp vaøo töø baøn phím. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo 6 thaùng cuoái naêm 2004. TENNV. HOTEN. HOTENNV. NGAYLAPHD. HONV. THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån quyù 3 naêm 2004. NGAYLAPHD. TENSP. TENSP. SL. 3. SL. SL. TENSP. NGAYLAPHD. 2. TENSP.Hieån thò caùc field MASP. 4 – Hieån thò caùc field MANV. TENNV. NGAYLAPHD. TENNV. tên sản phẩm. NGAYLAPHD. 3 . HONV. 5 . TENNV. DONGIA. NGAYLAPHD. TENNV.Tạo crosstab query hiển thị TenKH. SL. tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm trong quý 3. TENSP. THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån MAHD = 1. THANHTIEN: [SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn phím. TENKH. DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån MASP töø R01R05. 19 – Hieån thò MAHD. DONGIA. DONGIA. TENSP. NU cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån tuoåi naèm trong khoaûng [a.Hieån thò MAHD. 14 – Hieån thò MAHD. DONGIA. 16 – Hieån thò MAHD.BÀI TẬP TẠO BẢNG 12 . TENSP. thành tiền. DONGIA. TenSP. TENSP. NGAYSINH. TENNV. 3 – Hieån thò caùc field MANV. thành tiền. 15 – Hieån thò MAHD.Hieån thò MAHD. NGAYLAPHD. thành tiền. NGAYLAPHD.Tạo crosstab query hiển thị TenKH. NGAYLAPHD. tổng thành tiền của tất cả các sản phẩm 2 .

Column Heading. 4.Xaùc ñònh Row Heading. .1980]. Value.Tạo bảng nhân viên nam mới lưu tất cả các nhân viên có giới tính là nam.BÀI TẬP TẠO BẢNG Ví dụ: Taïo Crosstab query cho bieát tình hình khaùch haøng mua haøng vôùi thaønh tieàn laø bao nhieâu trong 6 thaùng cuoái naêm 2004 . (make table query) 2 . ACTION QUERY (QUERY HÀNH ĐỘNG) 1 .(make table query) Trang 40 .Tạo bảng nhân viên mới lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng [1960.Vaøo menu Query – choïn Crosstab Query.

Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu khác ký tự B.Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu là ký tự B và giảm 5% các sản phẩm còn lại.Taïo Make Table Query duøng ñeå taïo môùi moät baûng töø baûng NHAN VIEN theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nöõ”.Thêm các nhân viên có giới tính là nam vào bảng nhân viên nữ (câu 25).1980] và có giới tính là nữ. (Append query) 7 . ( ñaët teân laø NV NU) .BÀI TẬP TẠO BẢNG 3 .Vaøo menu Query – choïn Make Table query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV NU .Tạo bảng nhân viên nữ lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng [1960.OK Trang 41 .Xóa hóa đơn có mã là 1. (Update query) 6 . (Update query) 5 . (Delete query) Ví dụ: A .(make table query) 4 .

OK .BÀI TẬP TẠO BẢNG .Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes.Vaøo menu Query – choïn Append query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV NU . . Ví duï : C .Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes.Delete Query duøng ñeå xoùa caùc maãu tin cuûa baûng NV NU theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nam” vaø sinh sau 1975. Ví duï : B . Kieåm tra trong table seõ thaáy baûng NV NU. Kieåm tra trong table NV NU.Taïo Append Query duøng ñeå noái theâm töø baûng NHAN VIEN vaøo baûng NV NU theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nam”. Trang 42 .

coøn laïi giaûm giaù 20% . Hiển thị danh sách những nhân viên có 2 ký tự đầu là bất kỳ và có 4 ký tự sau là 0000 Trang 43 . BÀI TẬP CSDL QLNS.Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. .Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes.MDB 1. neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï B thì taêng giaù 5%. Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Trần” và có giới tính là Nam 3. .Taïo Update Query duøng ñeå caäp nhaät caùc maãu tin cuûa baûng SAN PHAM theo tieâu chuaån : neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï R thì taêng giaù 10%.Vaøo menu Query – choïn Update query. Kieåm tra trong table SAN PHAM. Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Nguyễn” 2. SELECT QUERY (QUERY CHỌN) 1. Kieåm tra trong table NV NU Ví duï : D .BÀI TẬP TẠO BẢNG - Vaøo menu Query – choïn Delete query.

2. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a. Hiển thị danh sách bảng chấm công nhân viên bao gồm các trường sau: MaNV. Hiển thị danh sách những nhân viên không có số điện thoại 17. Họ và Tên NV. trong bảng NHANVIEN và CHAMCONG với tháng và năm sinh được nhập vào bất kỳ. Hiển thị danh sách những nhân viên có chức vụ là trưởng phòng hoặc là phó phòng. Họ và Tên NV. 7.b] nhập từ bàn phím. Hiển thị danh sách những nhân viên chưa biết số điện thoại 18. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên chức vụ được nhập từ bàn phím 6. TENNV. Thống kê xem mỗi phòng ban gồm bao nhiêu người 25. Tính tổng lương căn bản hàng tháng của nhân viên là bao nhiêu 24. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV và TENNV nhập từ bất kỳ. Hiển thị danh sách những nhân viên có ngày sinh nằm trong khoảng 01/01/1950 và 01/01/1980 11. Hiển thị các trường MANV. GIOITINH. liệt kê tên phòng ban (TENPB) và lương trung bình của các nhân viên làm việc trong phòng ban đó 27. Tổng lương. Trang 44 . TENNV. Hiển thị danh sách những nhân viên có địa chỉ ở quận 1. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn MANV nhập từ bàn phím.BÀI TẬP TẠO BẢNG 4. Hiển thị danh sách những nhân viên có giới tính là nữ 14. Hiển thị những công việc có đơn vị tính là giờ 21. Tên Công Việc. Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng biên tập. Hiển thị danh sách những nhân viên có hợp đồng dài hạn. 2. NGAYSINH. Tính tổng lương của nhân viên trong quý 1 năm hiện hành. Hiển thị danh sách có lương căn bản > 800000 và chỉ hiển thị các thông tin sau: MaNV. Hiển thị danh sách NHANVIEN có ngày sinh nằm trong khoản [từ ngày. Chỉ hiển thị một số thông tin sau: MaNV. đến ngày] với từ ngày đến ngày được nhập từ bàn phím. QUERY CÓ THAM SỐ (PARAMETER) 1. Hiển thị các trường MANV. Hiển thị danh sách những nhân viên có lương căn bản nằm trong khoản từ 600 đến 800 ngàn và có tuổi < 30. NGAYSINH. Tên PB (LCB = HSL x 290000). SOCONG. 6. NGAYSINH. GIOITINH. có giới tính là nam và sinh trước năm 1950 20. GIOITINH. Họ và Tên NV. TENNV. 13. Hiển thị các thông tin sau MANV. NGAYSINH. Hiển thị danh sách những nhân viên có tên lót là thị và có giới tính là nữHiển thị danh sách những nhân viên có tên lót là văn và có giới tính là nam 19. Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng tổ chức có lương căn bản > 800000 ngàn. HONV. HONV. 15. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV nhập bất kỳ. Hiển thị danh sách những nhân viên có số điện thoại 16. 4. Họ và Tên NV. 8. 22. Hiển thị danh sách những nhân viên sinh trước ngày 01/01/1980 10. GIOITINH. Hiển thị danh sách những nhân viên nào đã làm việc trên 10 năm 26. Hiển thị danh sách những nhân viên có tuổi không nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. 12. 3. Hiển thị các thông tin sau MANV. Hiển thị các trường MANV. 5. và Tiền Công với tiền công = số lượng x đơn giá theo tháng và năm hiện hành. HONV. Với mỗi phòng ban. Hiển thị danh sách những nhân viên có dân tộc là kinh. TENNV. Tên CV. GIOITINH. Tính tổng số nhân viên trong công ty 23. Lương trung bình của tất cả các nhân viên 28. NGAYSINH. 5. HONV. 9. Tính lương căn bản cao nhất và thấp nhất của nhân viên 29. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên phòng ban được nhập từ bàn phím 7. 8.

Thống kê xem mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên. TENNV. chỉ lấy những mẫu tin có hợp đồng dài hạn và là Nam 3. TENPB. TSNV với MAPB được nhập từ bàn phím 12.BÀI TẬP TẠO BẢNG 9. chỉ lấy những mẫu tin có năm sinh sau 1970 2. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban tổng lương căn bản của nam là bao nhiêu và của nữ là bao nhiêu (Trong đó LuongCB=HSLuong x 290000) 2. Hiển thị bảng lương nhân viên bao gồm các trường sau: MANV. HONV. Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên ở các tháng trong năm hiện hành bao gồm: MANV. HONV. TIENCONG. Họ và Tên NV với tổng lương trong quý 1 của năm 2005 6. TENNV.b] nhập vào từ bàn phím và GIOITINH là “Nam” 10. Tạo Crosstab query hiển thị danh sách nhân viên bao gồm: MANV. LUONGCB. NGAYSINH. Hiển thị các thông tin sau MANV. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a. Tạo Make Table Query với các field MANV. GIOITINH. TENNV. NGAYSINH. TENNV. Cập nhật đơn giá tăng 10% cho công việc bốc vác 6. Tạo Crosstab query thống kê xem tổng tiền công theo từng quý của một nhóm công việc trong 1 năm nào đó với năm được nhập từ bàn phím (trong đó tổng công = Socong x Dongia ) 7. chỉ lấy những mẫu tin có giới tính là Nam 4. Hiển thị các thông tin sau MANV. HONV. NGAYSINH. HONV. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi công việc như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc và mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên làm công việc đó 9. Cập nhật lại tên phòng ban Tổ chức thành phòng Tổ chức hành chánh 7. GIOITINH từ bảng NHANVIEN. Tạo Make Table Query với các field MANV.03 cho những nhân viên có chức vụ trưởng phòng 5. HONV. QUERY THAM KHẢO CHÉO (CROSSTAB QUERY) 1. HONV. TENNV. LUONGCB của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn LUONGCB >= giá trị nhập vào từ bàn phím 11. GIOITINH từ bảng NHANVIEN. GIOITINH. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên có hợp đồng dài hạn và hợp đồng không dài hạn 3. HONV. TENNV (trong đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia) +PCCV) 4. NGAYSINH. NGAYSINH. Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên theo từng quý trong năm 2005 (trong đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia)+PCCV) 5. Tạo Crosstab query thống kê hiển thị xem tổng số công của mỗi nhân viên là bao nhiêu trong năm hiện hành 8. NGAYSINH. hiển thị MAPB. GIOITINH. TENNV. Tạo Make Table Query với các field MANV. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc với những trình độ nào 4. GIOITINH từ bảng NHANVIEN. Cập nhật hệ số lương tăng 0. QUERY HÀNH ĐỘNG (ACTION QUERY) 1. Xóa dân tộc Bana Trang 45 . TONGLUONG theo tháng và năm được nhập từ bàn phím Trong đó: LUONGCB = HSLUONG x 290000 TIENCONG = SOLUONG x DONGIA TONGLUONG = LUONGCB + TIENCONG + PCCV 3.

AUTO FORM TABULAR B1: Forms new (chọn auto form dạng tabular). query làm nguồn dữ liệu B2: Đặt tên và lưu form. chọn bảng. B2: Chọn bảng main (Hóa Đơn).BÀI TẬP FORM 1. 2. chọn next để tiếp tục. 3. chọn bảng. sau đó đưa lần lượt các field đưa sang cửa sổ bên phải. . AUTO FORM COLUMNAR B1: Forms new (chọn auto form dạng columnar). B2: Đặt tên và lưu form. query làm nguồn dữ liệu. FORM MAIN-SUB B1: Forms new (chọn form wizard).

bấm finish để kết thúc. chọn next để tiếp tục. lưu form. B7: Đặt tên. . B6: Chọn kiểu nền (back ground). B5: Chọn kiểu thể hiện theo dạng tabular hoặc datasheet. bấm next để tiếp tục.BÀI TẬP FORM B3: Tiếp tục chọn bảng sub (Chi Tiết Hóa Đơn). bấm next để tiếp tục. sau đó đưa lần lượt các field đưa sang cửa sổ bên phải. chọn next để tiếp tục B4: Chọn bảng Hóa Đơn (main).

Chú ý: nếu không xuất hiện form header và form footer. đặt con trỏ như hình bên. B3: Chọn công cụ Label (Aa) trên bảng công cụ (tool box). . CHỈNH SỬA FORM. 4. size chữ trên thanh format. vào menu view form header/form footer. chọn font chữ. Chú ý: nếu không xuất hiện bảng tool box. ĐẶT TIÊU ĐỀ FORM (sử dụng công cụ label).BÀI TẬP FORM . B4: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để xem lại form. B1: Chọn form design. chọn biểu tượng trên thanh tool bar (menu view tool box). B2: Kéo rê chuột xuống phía dưới để tách phần header và detail như hình bên.

label Honv. tiếp tục nhập lại chuỗi Họ và tên cho nhãn Text16: B4: Sửa lại nhãn (Label) text 16 thành Họ và Tên nhân viên B5: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để xem lại form SỬ DỤNG CÔNG CỤ COMMAND BUTTON. Ví dụ: tạo hệ thống nút như sau: B1: Chọn form design. B2: Xóa textbox. Tennv B3: chọn công cụ textbox (ab). Ví dụ nối họnv và tênnv của form nhân viên sau: B1: Chọn form nhânviên  design. sau đó nhập chuỗi sau(=[HoNV]&” ”&[TenNV]) vào hộp textbox . . sau đó kéo form footer xuống như hình bên.BÀI TẬP FORM SỬ DỤNG CÔNG CỤ TEXTBOX.

B6: tiếp tục lập lại các bước trên để tạo các nút Go to last record (quay về mẫu tin cuối). . Go to next record (qua 1 mẫu tin).BÀI TẬP FORM B2: Chọn biểu tượng command button. B5: Chọn finish để kết thúc. Lúc này xuất hiện 1 hộp thoại sau. sau đó vẽ 1 nút. Mục Actions là Go to first record (quay về mẫu tin đầu) B4: Chọn Picture. Text để thay đổi hình ảnh nút. B3: Chọn mục Categories là Record navigator. nhãn nút. Chú ý: Bật chế độ control wizards. Go to previous record (quay về 1 mẫu tin).

Thanhtien. TenSP. Tạo report group theo TenNV. với dữ liệu lấy từ query DLTAM2. MaSP. Tạo query tham số gồm các field: MaHD. Dongia. HoNV. yêu cầu mỗi lần thực thi query nhập vào 1 tham số là MaHD. TenKH. Tạo query gồm các field sau: TenNV. lưu và đặt tên là DLTAM1. với dữ liệu lấy từ query DLTAM1. có dạng như sau: 3. Ngaylaphd. TenSP.BÀI TẬP REPORT 1. Tạo report với dữ liệu lấy từ query DLTAM3 có dạng như sau: . lưu và đặt tên là DLTAM2. Thanhtien. 4. 2. Tạo một báo cáo group theo Tenkh. có dạng như sau: 5. Ngaylaphd. lưu query là DLTAM3. 6. TenSP. Soluong. Soluong. Soluong. Tạo query gồm các field sau: Tenkh. Dongia. THÀNHTIỀN. TenNV.

Dienthoai. HoNV. NgaylapHD.BÀI TẬP REPORT 7. 9. TenKH. Tạo report vơí dữ liệu lấy từ query DLTAM5 có dạng như sau: . Thanhtien. TenKH. Gioitinh. yêu cầu mỗi lần thực thi nhập vào một giá trị là mã nhân viên. Tạo query có tham số gồm các field: MaNV. 10. MaSP. lưu đặt tên là DLTAM5. Dongia. Diachi. TenSP. yêu cầu mỗi lần thực thi nhập vào 1 giá trị là MaHD. lưu đặt tên là DLTAM4. 8. Ngaysinh. Tạo 1 report với dữ liệu lấy từ query DLTAM4 có dạng như sau. TenNV. TenNV. HoNV. Soluong. Thanhtien. Tạo query tham số gồm các field: MaHD. Dongia. Soluong.

BÀI TẬP REPORT .

mở form SANPHAM.BÀI TẬP MACRO 1. Tạo form theo mẫu sau: − Tạo các macro gồm các chức năng sau: mở form khách hàng. mở form hóa đơn. Tạo form theo mẫu sau: − Tạo macro nhóm gồm các chức năng: mở bảng NHANVIEN. thoát khỏi Access. 3. mở form sản phẩm. − Đặt các macro trên vào mỗi nút trong form. 2. − Đặt các macro trên vào mỗi nút trong form. đặt tên form3. Tạo form theo mẫu sau: . − Lưu form. mở form nhân viên. − Lưu form. đặt tên form1. mở form HOADON. close. mở bảng KHACHHANG.

Ví dụ các bước tạo menu lệnh trong access − Tạo macro nhóm gồm các chức năng sau: mở bảng Sản phẩm. 5.BÀI TẬP MACRO − Tạo macro điều kiện gồm các chức năng sau: o Bấm chọn option xem tổng hợp  combo box chon MaHD ẩn đi. 4. Khách hàng − Menu view  tool bar  customize… − Click chọn nút New trong thẻ tool bar . khi bấm nút In báo cáo thì sẽ in ra report báo cáo đúng thông tin MaHD đã chọn trong combo box chọn MaHD. khi bấm nút In báo cáo thì sẽ in report báo cáo tất cả các hóa đơn o Bấm chọn option xem chi tiet  combo box chon MaHD hiển thị. Nhân Viên. Tạo form theo mẫu sau: − Tạo macro điều kiện để lọc các sản phẩm sau đây o Bấm vào option chai  lọc các sản phẩm có đơn vị tính là chai o Bấm vào option lon  lọc các sản phẩm có đơn vị tính là lon o Bấm vào option hộp  lọc các sản phẩm có đơn vị tính là hộp o Bấm vào option tất cả  hiển thị tất cả các sản phẩm.

BÀI TẬP MACRO − Đặt tên menu lệnh mới − Chọn thẻ Commands − Click chọn All Macro − Click chọn các macro vừa tạo ở trên. sau đó kéo vào trong menu lệnh đã tạo ở trên .

chọn các mục sau − Delete: xóa menu lệnh − Chọn mục Name: để thay đổi tên menu lệnh − Chọn mục Change button image: thay đổi biểu tượng hình ảnh trên menu lệnh − Chọn mục Text only: chỉ hiển thị tên menu lệnh − Chọn Image and text: hiển thị tên và hình ảnh trên menu lệnh đó − Đóng bảng customize và đưa menu lệnh vừa tạo lên trên các thanh công cụ chương trình 6.BÀI TẬP MACRO − Click phải chuột lên macro vừa đưa vào thanh menu lệnh. Tạo menu lệnh sau đây: Open Table Open Form Open Report Open Application Exit Sản phẩm Lọc sản phẩm Hóa đơn KH Winword Khách hàng Danh sách hóa đơn KH Danh sách sản phẩm Excel Nhân viên − Thực hiện lại các bước như ví dụ trên….Chọn thẻ Commands  click chọn new menu  Click chọn new menu sau đó kéo sang menu vừa tạo ở bước trên .

.BÀI TẬP MACRO − Click phải chuột lên menu nhóm trên để thay đổi tên thành Open Table − Click chọn lại mục All Macro để đưa các macro sang làm các menu lệnh như ở ví dụ trước − Lần lượt đổi tên lại các menu lệnh…. − Thực hiện tiếp tục cho các nhóm menu lệnh theo yêu cầu đề bài.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful