CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths.

Trân Xuân Ngach
Trang: 1
Muc luc
Chuong 1: NGUYÊN LIEU THU ENZIM VÀ PHÂN BO....................................................................3
1.1. Nguôn dông vât: ........................................................................................................................................3
1.2. Nguôn gôc thuc vât:..................................................................................................................................4
1.3. Nguôn vi sinh vât:......................................................................................................................................4
Chuong 2: SAN XUAT CÁC CHE PHAM ENZIM TU VI SINH VAT............................................5
2.1. Diêu hoà quá trình sinh tông hop enzim trong môi truong nuôi cây vi sinh vât..............................5
2.2. Tuyên chon và cai tao giông vi sinh vât cho enzim có hoat luc cao:...............................................11
2.3. Phuong pháp bao quan giông vi sinh vât :..........................................................................................12
2.4. Môi truong nuôi cây vi sinh vât sinh tông hop enzim: ......................................................................13
2.5. Các phuong pháp nuôi cây vi sinh vât:................................................................................................17
2.6. Tách và làm sach chê phâm enzym :....................................................................................................22
Chuong 3: KY THUAT SAN XUAT CHE PHAM TU HAT COC NAY MAM (MALT).........24
3.1. Nguyên liêu dai mach:............................................................................................................................24
3.2. Làm sach và phân loai hat:.....................................................................................................................25
3.3. Rua, sát trùng và ngâm hat:....................................................................................................................26
3.4. Nây mâm:.................................................................................................................................................28
3.5. Sây malt:....................................................................................................................................................34
3.6. Tách mâm, rê, bao quan malt:...............................................................................................................37
3.7. Kÿ thuât san xuât môt sô loai malt dác biêt:.........................................................................................38
Chuong 4: SAN XUAT ENZIM TU THUC VAT..................................................................................40
4.1. San xuât ureaza tu dâu rua:.....................................................................................................................40
4.2. Thu nhân bromelain tu dua:..................................................................................................................40
Chuong 5: ENZIM CO DINH.......................................................................................................................44
5.1. Gioi thiêu chung:......................................................................................................................................44
5.2. Môt sô phuong pháp chu yêu chê tao enzim cô dinh :......................................................................44
5.3. Môt sô liên kêt trong viêc cô dinh enzim. ............................................................................................45
5.4. Anh huong cua su cô dinh dên hoattính cua enzim...........................................................................46
5.5. Các reactor chua enzim cô dinh:...........................................................................................................48
5.6. . Su dung enzim cô dinh trong y hoc và trong công nghiêp:.............................................................50
Chuong 6: GIÓI THIEU MOT SO LOAI ENZIM CHU YEU VÀ KHA NÃNG UNG
DUNG 55
6.1. Amylaza....................................................................................................................................................55
6.2. Proteaza.....................................................................................................................................................58
6.3. Pectinaza....................................................................................................................................................60
6.4. Xenluloza:.................................................................................................................................................64
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 2
6.5. Saccaraza và glucooxydaza. ..................................................................................................................66
Chuong 7: PHUONG PHÁP XÁC DINH HOAT DO MOT SÔ LOAI ENZIM............................68
7.1. Don vi do hoat dô:...................................................................................................................................68
7.2. Các phuong pháp xác dinh hoat dô enzim:.........................................................................................69
7.3. Chuân bi dich chiêt enzim dê xác dinh hoatdô....................................................................................71
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 3
Chuong 1: NGUYÊN LIEU THU ENZIM VÀ PHÂN BÓ
1.1. Nguôn dông vât:
1.1.1. Tuy tang: (Pan creas)
Dây là nguôn enzim som nhât, lâu dài nhât, có chua nhiêu loai enzim nhât nhu:
tripxin, kimotripxin, cacboxy pectidaza A và B, ribonucleaza, amilaza, lipaza.
+ Tripxin y hoc phai là loai tinh chê.
+ Ung dung dâu tiên cua chê phâm tripxin là làm mên da dê lôt da, khu các vêt nut
trên da.
+ San xuât san phâm thuy phân protein y hoc (dich truyên y tê) và môi truong nuôi cây
vsv.
+ Chê phâm dich tuy y hoc dê chua bênh vê tuy (rôi loan chuc náng, bi cát bo tuy).
+ San xuât chê phâm enzim tây rua (vêt bân, màu khó tan) o nhiêt dô vua phai, không
thích hop voi nhiêt dô cao và pH thay dôi.
1.1.2. Màng nhây da dày lon:
Là nguôn enzim pepxin A, B, C, D, gastrisin. Các enzim này duoc tiêt ra ngoài tê bào
cùng voi dich vi ( khi tiêu hoá thuc án). Dôi voi các typ pepxin có pH
opt
=1.3÷2.2.
1.1.3. Da dày bê:
Trong ngán thu tu cua da dày bê có tôn tai enzim thuôc nhóm Proteaza tên là renin.
Enzim này dã tu lâu duoc su dung phô biên trong công nghê phomat. Renin làm biên dôi
cazein thành paracazein có kha náng kêt tua trong môi truong sua có du nông dô Ca
2+
.
Dây là quá trình dông tu sua rât diên hình, duoc nghiên cuu và ung dung dây du nhât.
Trong thuc tê nêu chê phâm renin bi nhiêm pepxin (trong truong hop thu chê phâm renin
o bê quá thì. Khi dó, da dày bê dã phát triên dây du có kha náng tiêt ra pepxin) thì kha
náng dông tu sua kém di.
Gân dây có nghiên cuu san xuât proteaza tu vsv có dác tính renin nhu o các loài
Eudothia Parasitica và Mucor Purillus.
1.1.4. Các loai nôi tang khác:
Gan, lá lách, thân, phôi, co hoành tim, da con, huyêt. Các loai này dêu có chua enzim,
da sô tôn tai trong tê bào. Chi có môt sô loai duoc san xuât duoi dang chê phâm nhu: gan,
tim lon dê tách aspartat-glutamat aminotransferaza, huyêt tuong (tu huyêt) dê tách ra
trombia (Proenzim chông dông máu)
Nhìn chung nguyên liêu dông vât dùng dê tách enzim phai tuoi tôt (lây ngay sau khi
giêt mô) hoác giu o -20
0
C có thê duoc 1÷12 tháng vân không làm giam hoat tính enzim.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 4
1.2. Nguôn gôc thuc vât:
1.2.1. Cây dâu rua (Canavalin ensifirmis):
Dây là cây thuôc ho dâu Canavalia – có nhiêu o châu Phi, o Viêt Nam có nòi kê trên.
Trong tât ca các nòi dâu rua dêu rât giàu enzim Ureaza, hàm luong có thê dên 20% chât
khô.
1.2.2. Ho dua (Bromalaceae):
Bao gôm tât ca các nòi dua trông lây qua, lây soi (kê ca các nòi dua dai). Trong các bô
phân khác nhau cua cây dua (vo, lõi, chôi, thân, lá,…) dêu có chua enzim bromelain.
Trong dó nhiêu nhât là phân lõi dâu qua dua. Hoat tính cua enzim bromelain phu thuôc
nhiêu vào trang thái và diêu kiên bao quan nguyên liêu. Các nghiên cuu dã chi ra ráng
các nguyên liêu sây khô o nhiêt dô 400C së giu duoc hoat tính enzim tôt hon so voi
nguyên liêu dã duoc bao quan lanh o nhiêt dô 4
0
C.
1.2.3. Nhua du du (Carica Papaya. L):
Dây là loai cây án qua phô biên o các nuoc nhiêt doi. Tu qua tuoi hoác thân thu duoc
nhua (latex) chính là chê phâm papain thô dê tu dó tinh chê thành papain thuong phâm.
Hiên nay nguoi ta dã tao ra duoc các giông du du có san luong mu và hoat tính papain
cao dê khai thác có hiêu qua nguôn enzim này (không dát vân dê lây qua).
1.2.4. Môt sô loai nguyên liêu thuc vât khác:
Khi tiên hành nghiên cuu khoa hoc, y sinh hoc, nhiêu khi cân xem xét (dinh tính, dinh
luong, câu trúc phân tu, dô hoat dông enzim, …) cua môt sô loai enzim có trong ban thân
nguyên liêu dó dê dinh luong su dung. Dáng chú ý hon ca là:
Chê phâm enzim Polyphenoloxydaza (EPPO): diên hình nhât là eppo cua lá chè, cua
nôi nhu hat ca cao tuoi, nuoc ép qua nho. Chê phâm loai này phô biên hon ca là loai “bôt
axeton”.
1.2.5. Hat côc và môt sô loai cu chua tinh bôt:
Trong hat côc nây mâm (malt) và môt sô loai cu nây mâm (diên hình là khoai lang) có
môt hê enzim rât phong phú duoc nguoi ta su dung tu rât lâu trong các linh vuc: mât tinh
bôt (mach nha), ruu và bia (thâm chí có môt phuong pháp san xuât ruu etylic mang tên là
phuong pháp maltaza hay phuong pháp malt)
1.3. Nguôn vi sinh vât:
Dây là nguôn enzim phong phú nhât, có o hâu hêt các loài vi sinh vât nhu: nâm môc,
vi khuân và môt sô loài nâm men. Có thê nói vi sinh vât là nguôn nguyên liêu thích hop
nhât dê san xuât enzim o qui mô lon dùng trong công nghê và doi sông. Dùng nguôn vi
sinh vât có nhung loi ích chính nhu sau:
+ Chu dông vê nguyên liêu nuôi cây vi sinh vât và giông vi sinh vât.
+ Chu ky sinh truong cua vi sinh vât ngán: 16÷100 gio nên có thê thu hoach nhiêu lân
quanh nám.
+ Có thê diêu khiên sinh tông hop enzim dê dàng theo huong có loi (dinh huong su
dung và táng hiêu suât tông thu hôi).
+ Giá thành tuong dôi thâp vì môt truong tuong dôi re, don gian, dê tô chuc san xuât.
Tuy nhiên trong moi truong hop cân luu ý kha náng sinh dôc tô (gây dôc, gây bênh) dê
có biên pháp phòng ngua, xu lý thích hop.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 5
Dê san xuât chê phâm enzim, nguoi ta có thê phân lâp các giông vi sinh vât có trong tu
nhiên hoác các giông dôt biên có lua chon theo huong có loi nhât, chi tông hop uu thê
môt loai enzim nhât dinh cân thiêt nào dó.
Chuong 2: SAN XUÁT CÁC CHE PHAM ENZIM TÙ VI SINH VAT
2.1. Diêu hoà quá trình sinh tông hop enzim trong môi truòng nuôi cây vi
sinh vât
Voi muc dích nuôi cây thu hôi enzim voi hiêu suât cao, cân phai nhân ro quá trình diêu
hoà sinh tông hop enzim dê có các dinh huong tác dông thích hop trong công nghê. Tê
bào vi sinh vât chi tông hop enzim khi cân thiêt voi sô luong thích hop mong muôn.
2.1.1. Diêu hoà theo huong dóng mo boi gen operator (gen diêu khiên) _hiên
tuong trân áp :
+ hiên tuong trân áp (uc chê) (repression): là làm giam quá trình sinh tông hop do san
phâm cuôi cùng cua quá trình nuôi cây. Hiên tuong này thuong gáp dôi voi các enzym
xúc tác quá trình sinh tông hop môt chiêu nhu: quá trình sinh tông hop axit amin,
nucleotit.
Ví du: khi thêm môt axit amin nào dó vào môi truong nuôi cây thì tê bào së không cân
tông hop này nua. Do dó cung së dình chi quá trình sinh tông hop enzym, xúc tác cho quá
trình tông hop nên chính axit amin dó. Enzym này chi duoc tông hop tro lai khi có nhu
câu nghia là khi làm giam nông dô axit amin tuong ung. Dôi voi hê thông phân nhánh
nghia là quá trình dân dên viêc tao thành nhiêu san phâm cuôi cùng khác nhau tu môt co
chât chung ban dâu thì co chê trân áp có thê duoc thuc hiên theo các cách khác nhau.
Ví du: Phan ung dâu tiên cua quá trình sinh tông hop các axit amin lizin, methionin,
treonin dêu do enzym aspactokinaza xúc tác. Enzym này có 3 izoenzim.
Ký hiêu: a
l
, a
m
, a
t
. Quá trình sinh tông hop a
l
së bi trân áp boi nông dô lizin. a
m
cua
methionin. Riêng dôi voi a
t
thì treonin vua là san phâm cuôi cùng cua ca quá trình vua là
co chât ban dâu dê sinh tông hop izoloxin. Do dó quá trình sinh tông hop axit
t
chi bi trân
áp khi ca treonin và izolexin dat nông dô cao vuot quá nhu câu cua tê bào. Có thê minh
hoa co chê trân áp này theo so dô:
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 6
al
am
at
A B C D Methionin
E
G
Lizin
Treonin Izoloxin
Ghi chú: A – Co chât Aspartic ban dâu.
B, C, D, G là các san phâm trung gian có tác dung trân áp.
Nhu vây o dây su trân áp chi xay ra khi có su hop dông tác dung cua ca 2 san phâm.
Nêu trân áp hop dông này cùng xay ra dôi voi quá trình sinh tông hop enzym giông nhau
xúc tác cho các phan ung song song tao thành 2 san phâm cuôi cùng khác nhau. Ví du:
quá trình sinh tông hop valin và izoloxin do 4 enzym giông nhau xúc tác theo so dô sau:
Valin
Izoloxin
4 3 2
1
Hiên nay nguoi ta cho ráng ARN moi là yêu tô trân áp thuc su cho quá trình sinh tông
hop các enzym xúc tác dê tông hop các axit amin tuong ung.
+ Hiên tuong cam ung (induction): là hiên tuong nguoc lai voi hiên tuong trân áp làm
táng luong enzym cua tê bào
(Ghi chú o so dô trên: 1: u-axeto.u-oxyaxítintetaza
2: reductoizomeraza (axetolactat mutaza)
3: hydrooxyaxit dehydrataza
4: amino transpheraza
4 Phan ung
4 Phan ung
6 Phan ung
u-axetolactat
u-axeto
u-Oxybutirat
u.þ-Dioxy
þ metylvalerat
u-Xeto
þ - metyl
u-Xeto
izovalerat
u.þ-Dioxy
izovalerat
CH
3
CHO
hoat dông
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 7
Nghia là khi trong môi truong nuôi cây có chât cam ung së kích thích cho vi sinh vât
sinh tông hop nên nhiêu enzym hon so voi bình thuong.
Chât cam ung duoc xem nhu là môt chât nên (Chât co so, bô khung cácbon) dê sinh
tông hop enzym. Hiên nay, nguoi ta chi ra ráng có thê các san phâm trung gian cua quá
trình biên dôi dóng vai trò là chât cam ung, thâm chí nhiêu co chât cua enzym cung có
thê là chât cam ung. Diên hình là các gluxit (monosaccarit và polysaccarit).
Trong sô các enzim do vi sinh vât tông hop, có nhung enzim bình thuong chi duoc
tông hop rât ít oi nhung khi thêm môt sô chât nhât dinh vào môi truong nuôi cây thì hàm
luong cua chúng có thê táng lên rât nhiêu lân. Monod và Cohn (1925) goi các enzim này
là enzim cam ung, chât gây nên hiêu qua này là goi là chât cam ung. Các enzim cam ung
thuong là nhung enzim xúc tác cho quá trình phân giai nhu: Proteinaza, amylaza,
pectinaza, penixilinaza, þ_galactosidaza o tê bào E. coli. Khi nuôi cây E. coli trong môi
truong glucoza và glyxerin, vi khuân chi tông hop khoang 10 phân tu þ_galactosidaza/tê
bào. Nêu nuôi cây trên môi truong lactoza là nguôn các bon duy nhât thì hàm luong
enzim là 6÷7% tông hop luong protein cua tê bào. Trích ra tu tê bào chua dên 6000 phân
tu enzim, nghia là táng lên gân 1000 lân so voi khi nuôi cây trong môi truong cu.
Su cam ung thuong có tính chât dây chuyên. Trong hê thông gôm nhiêu phan ung, co
chât dâu tiên cua hê thông có thê cam ung quá trình sinh tông hop tât ca các enzim xúc
tác cho quá trình chuyên hoá cua nó. Diêu này duoc thuc hiên theo co chê sau: Truoc hêt
chât cam ung làm táng quá trình sinh tông hop enzim tuong ung, sau dó san phâm này lai
cam ung tông hop enzim dê phá huy nó, tiêp theo san phâm thu 2 này lai cam ung tông
hop nên enzim thu 3,…
Ví du: Histidin có tác dung cam ung hàng loat các enzim xúc tát cho quá trình chuyên
hoá nó thành axít glutamic (Chasin và Magasamil (1968)).
+ Co chê diêu hòa theo kiêu trân áp và cam ung:
Zocob và Monod dã dê ra mô hình giai thích co chê cua 2 hiên tuong trân áp và cam
ung trên co so di truyên. Theo mô hình này, su trân áp và cam ung sinh tông hop enzim
duoc thuc hiên theo cùng môt co chê chung dua trên co so diêu hoà hoat dông cua các
gene duoi tác dung cua các chât phân tu thâp. Nhung cán cu chính cua thuyêt này nhu
sau:
1) Có su phân hoá chuc náng cua các giai doan khác nhau trong phân tu AND trong
nhiêm sác thê, dua vào chuc phân cua chúng trong qui trình sinh tông hop Protein có thê
chia thành các loai gene sau:
- Gene câu trúc (ký hiêu: S
1
,S
2
,S
3
) : mã hoá phân tu protein enzim duoc tông hop, tuc
là thu tu các axit amin trong phân tu enzim duoc tông hop là tuy thuôc vào thu tu các
nucleotit cua doan gene này. Các gene mã hóa các enzim duoc íáp xêp liên nhau thành
môt nhóm trên nhiêm sác thê. Chúng là khuôn dê tông hop phân tu ARN
tt
.
- Gene Operator (ký hiêu: O): o canh nhóm gene câu trúc, không mã hoá protein
nhung dam bao cho quá trình sao chép mã o gene câu trúc theo co chê “Dóng mo” tua
nhu công tác cua môt dây dèn. Quá trình sao chép chi có thê tiên hành khi gene operator
o trang thái “mo” (không kêt voi chât nào ca) và ngung lai khi nó bi “dóng” (kêt hop voi
môt chât dác biêt goi là chât trân áp represson). Môt gene operator có thê “phu trách” môt
nhóm gene câu trúc các gene câu trúc này cùng voi gene operator cua chúng hop thành
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 8
môt don vi sao chép so câp goi là môt operon. Su tông hop ARN
tt
duoc bát dâu o môt
dâu cua operon và chuyên qua các gene câu trúc dê dên dâu kia cua operon.
- Gene Promotor (gene hoat hoá ký hiêu P) Dáng truoc gene operator là doan And mà
ARN-polimeraza së kêt hop và bát dâu quá trình sao chép các gene câu trúc.
- Gene diêu hoà regulator (ký hiêu R): Gene này mã hoá cho môt protein dác biêt goi
là chât trân áp (repressor). Chât trân áp có vai trò “dóng-mo” gene operator. Do dó gene
diêu hoà có thê kiêm tra quá trình sao chép gene câu trúc thông qua chât trân áp này.
+ Không có repressor (san phâm cuôi cùng)
R P O S1 S2 S3 ADN
E3 E2 E1
A B C D
ARNtt
+ Có repressor (san phâm cuôi cùng):
Phiên mã
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 9
R P O S1 S2 S3 ADN
: ARN-polymeraza
: Repressor
: coreressor
R: Gene diêu hoà, P: Gene promotor, O: Gene Operator,
S1, S2, S3: Các gene câu trúc.
2) Trong truong hop diêu hoà sinh tông hop enzim theo co chê trân áp, repressor do
gene diêu hoà tông hop còn o dang không hoat dông (aporepessor) chua có kha náng kêt
hop voi gene operator nên quá trình sao chép các gene câu trúc tiên hành bình thuong.
Các enzim duoc tông hop xúc tác cho các phan ung dê tao thành các san phâm cuôi cùng,
san phâm cuôi cùng này lai có kha náng kêt hop voi aporepessor và hoat hoá nó.
Aporepessor dã duoc hoat hoá së kêt hop voi operator ngán can quá trình sao chép các
gene câu trúc, làm ngung viêc tông hop ARN
tt
tuong ung do dó dình chi quá trình sinh
tông hop các enzim tuong ung. Trong truong hop này các san phâm moi duoc coi nhu là
chât trân áp (repressor).
3) Dôi voi truong hop cam ung:
+ Không có chât cam ung
R P O S1 S2 S3 ADN
+ Có chât cam ung:
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 10
ADN S3 S2 S1 O P R
ARNtt
A B C D
E1 E2 E3
So dô minh hoa co chê cam ung sinh tông hop enzim
: Chât cam ung
Khi không có mát chât cam ung, chât trân áp (repressor) duoc tông hop dã o trang thái
hoat dông, nó kêt hop voi gene diêu khiên operator, quá trình sao chép mã cua gene câu
trúc bi bao vây nên các enzim tuong ung không duoc tông hop.
Khi có mát chât cam ung thì chât trân áp repressor bi mât hoat dông, tách khoi gene
diêu khiên operator và quá trình sao chép mã bát dâu, kêt qua làm táng luong enzim duoc
tông hop.
Nhu vây ta thây hiên tuong trân áp và cam ung sinh tông hop enzim là hai mát dôi lâp
cua môt quá trình hoá sinh thông nhât duoc thuc hiên thông qua hoat dông “dóng-mo”
gene duoi tác dung cua các chât phân tu thâp
2.1.2. Diêu hoà tuong tác giua ARN-polymeraza voi gene promotor:
Nhiêu dâu hiêu thuc nghiêm cho thây các gene bao dam sinh tông hop môt sô enzim
cam ung xúc tác cho quá trình phân giai không chi chiu su kiêm tra theo co chê cam ung
nhu dã trình bày o trên mà còn chiu su kiêm tra theo môt co chê khác nho tác dung cua
AMP vòng (AMP
v
) goi là “trân áp phân giai” (cactabolic repressor) AMP
v
có tác dung
kích thích cua AMP
v
dôi voi quá trình sao chép mã cua các operon phân giai. Hiên tuong
này dã duoc nghiên cuu nhiêu dôi voi operon lactoza. Theo nhiêu tác gia, tác dung kích
thích cua AMP
v
dôi voi quá trình sao chép mã duoc thuc hiên nho môt protein dác biêt
làm trung gian goi là protein nhân AMP
v
, hay còn goi là protein hoat hoá gene phân giai
CAP (catabolite gene activator protein). Khi AMP
v
kêt hop voi CAP tao thành phuc hop
có tác dung hoat hoá gene promotor làm cho ARN-polymeraza dê dàng kêt hop voi nó dê
bát dâu quá trình sao chép mã. Nhu vây AMP
v
có tác dung làm táng cuong quá trình sao
chép. Cung có ý kiên cho ráng phuc hop AMP
v
-CAP-ARN-polymeraza cho phép bát dâu
quá trình sao chép mã.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 11
CAP
P
O Z i
i Z O
ARN-Polymeraza
CAP
a)
b)
c)
i Z O
CAP
AMPv
AMPv
AMPv
ARN
Pol
Pol
ARN
CAP
O Z i
d)
ARNtt
Mô hình bát dâu sao chép mã cua operon lactoza
a – Phuc hop CAP-AMP
v
chuân bi kêt hop vào miên dác biêt cua ADN.
b – Sau khi phuc CAP-AMP
v
kêt hop vào, nó làm yêu doan ADN.
c - ARN-polymeraza kêt hop vào miên dác biêt cua nó.
d - ARN-polymeraza “truoc” doc theo doan ADN nhu môt “cái bot” dên miên bát dâu.
Nguoi ta cung nhân thây glucza và môt sô loai duong khác khi thêm vào môi truong
nuôi cây vi khuân thuong làm giàu luong AMP
v
trong tê bào, do dó làm giam quá trình
sinh tông hop nhiêu enzim cam ung, ngay ca khi nó có chât cam ung trong môi truong.
Hiên tuong này còn goi là “hiêu ung glucoza” duoc quan sát thây o E. coli và môt sô vi
khuân. Tuy nhiên cho dên nay vân chua biêt rõ co chê làm giàu AMP
v
do glucoza và các
duong khác
2.2. Tuyên chon và cai tao giông vi sinh vât cho enzim có hoat luc cao:
Dê chon giông vi sinh vât có kha náng sinh tông hop enzim cao, nguoi ta có thê phân
lâp tu môi truong tu nhiên hoác có thê dùng các tác nhân gây dôt biên tác dông lên bô
máy di truyên hoác làm thay dôi dác tính di truyên dê tao thành các biên chung có kha
náng tông hop dác biêt huu hiêu môt loai enzim nào dó, cao hon hán chung gôc ban dâu.
2.2.1. Phuong pháp gây dôt biên:
Dây là phuong pháp hay duoc dùng nhât nhám dê:
- Tao nhung dôt biên bi giam kha náng sinh tông hop repressor hoác tông hop
repressor có ái luc thâp voi gene opertor.
- Tao nhung dôt biên tông hop enzim có câu trúc bâc 1 thay dôi do dó có thê giam dô
thay dôi voi kiêu kìm hãm theo co chê liên hê nguoc.
Dâu vào
Miên bát dâu vào
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 12
Nêu su thay dôi câu trúc bâc 1 xay ra o vùng trung tâm hoat dông hoác o gân dó thì có
thê làm thay dôi rõ rêt hoat tính cua enzim.
- Gây dôt biên o doan gene hoat hoá promotor dê làm táng áp luc cua nó dôi voi ARN-
polymaraza do dó làm táng tôc dô sao chép mã.. Dùng biên pháp này có thê làm táng
luong glucoza-6-phosphatdehydrogenaza lên 6 lân.
Hiên tuong dôt biên thuong liên hê voi su thay dôi môt gene, cháng han bi “lôi” môt
bazo khi tái tao phân tu ADN. Ví du o môt vi trí nào dó trên gene có thu tu nucleotit là
G-X, nêu nó bi thay thê báng A-T, T-A hoác X-G thì phân tu ARN
tt
duoc tông hop trên
doan gene bi lôi này cung së khác voi ARN
tt
bình thuong o vi trí tuong ung voi chô “lôi”
trên gene. Do dó së tông hop nên phân tu enzim khác voi bình thuong o môt sô gôc axít
amin.
Dê tao môt dôt biên gene có thê dùng tác nhân vât lý (tia tu ngoai, tia phóng xa) hay
hoá hoc (các hoá chât) tác dung lên tê bào sinh vât.
2.2.2. Phuong pháp biên nap:
Là su biên dôi tính trang di truyên cua môt nòi vi sinh vât duoi anh huong cua ADN
trong dich chiêt nhân duoc tu tê bào cua vi sinh vât khác. O dây yêu tô biên nap là ADN.
Su chuyên vât liêu di truyên (ADN) tu tê bào cho dên tê bào nhân có thê xay ra trong ông
nghiêm (invitro) khi cho tê bào nhân tiêp xúc voi dich chiêt tu tê bào cho mà không có su
tiêp xúc giua các tê bào.
Các tê bào có thê nhân bât ky loai ADN nào chu không dòi hoi phai là ADN tu các
giông ho hàng. Tuy nhiên tê bào chi có thê nhân môt sô doan ADN nhât dinh, thuong
không quá 10 doan. Các doan ADN duoc di truyên trong biên nap có M=10
6
-10
7
và phai
có câu trúc xoán kép. Tê bào không tiêp nhân các doan ADN có kích thuoc nho hon hoác
các doan không có câu trúc xoán kép. Hiên tuong biên nap phô biên o nhiêu loài vi sinh
vât nhu: Diplococus, Staphylococus, Hemophilus, Agrobacterium, Rhizobium, Bacillus,
Xantomonas.
2.2.3. Phuong pháp tiêp hop gene:
Khác voi biên nap, o dây vât liêu di truyên chi duoc truyên tu tê bào cho dên tê bào
nhân khi hai tê bào tiêp xúc voi nhau. Do vây các vi sinh vât có kha náng biên nap thì së
không có kha náng tham gia tiêp hop gene nua. Hiên nay quá trình tiêp hop gene dã duoc
nghiên cuu o môt sô loài vi khuân nhu E. coli, salmonella, Pseudomonas aeruginosa.
2.2.4. Phuong pháp tai nap:
Vât liêu di truyên (ADN) duoc chuyên tu tê bào cho sang tê bào nhân nho vai trò trung
gian cua thuc khuân thê (phage). Trong quá trình tai nap, các doan ADN duoc chuyên tu
tê bào cho dên tê bào tiêp hop voi ADN cua tê bào nhân. Do dó làm biên dôi tính chât di
truyên cua tê bào nhân.
2.3. Phuong pháp bao quan giông vi sinh vât :
Khi su dung vi sinh vât dê san xuât enzim cân chon giông thuân chung, dã duoc kiêm
tra dây du vê các dác tính hoá sinh, vi sinh, nuôi cây và cân dác biêt luu ý dên diêu kiên
bao quan giông. Thuc tê khi bao quan giông gôc trong môt thoi gian dài có thê tao ra các
biên di ngâu nhiên không mong muôn do dó dinh ky phai cây chuyên và kiêm tra lai các
dác tính ban dâu.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 13
2.3.1. Phuong pháp cây chuyên:
Dây là phuong pháp phô biên nhât dê thuc hiên báng cách giu giông trên môi truong
thach (thach nghiêng, hôp petri,…) voi thành phân môi truong nuôi cây và diêu kiên nuôi
cây thích hop cho giông vi sinh vât dó. Sau khi giông dã moc tôt cân bao quan o nhiêt dô
lanh 3-4
0
C và sau môi tuân phai cây chuyên lai. Khi cây chuyên chi lây bào tu hoác
khuân lac mà không nên lây ca môi truong dinh duõng dê bao dam không chuyên các san
phâm trao dôi chât vào môi truong moi (có thê gây nên nhung biên dôi bât loi không thê
luong hêt duoc). Nêu là xa khuân thì không nên bao quan giông trên môi truong thach
mà nên giu trong dât dã khu trùng.
Dê kéo dài thoi gian bao quan giông tu hàng tháng dên 1 nám, nguoi ta phu môt lop
paraphin long dã tiêt trùng trên bê mát giông dê han chê su phát triên cua nó. Cân luu ý
chi phu lop dâu sau khi cây vi sinh vât dat dên dô chín sinh lý.
Phuong pháp cây chuyên rât có hiêu qua dê bao quan các giông nâm men, vi khuân và
rât huu hiêu, dê dàng triên khai giông ra san xuât lon, han chê các tai biên có thê dân dên
hu hong giông gôc.
2.3.2. Phuong pháp làm khô:
Báng cách giu giông trên cát, dât, silicagen trong diêu kiên khô ráo (tât ca dêu duoc
khu trùng cân thân). Trong diêu kiên nhu vây së han chê su phát triên tiêp tuc cua giông
khi bao quan. Phuong pháp này rât hay duoc su dung dê bao quan nâm môc, xa khuân,
môt vài loài nâm men, vi khuân thoi gian giu giông có thê duoc 1 nám.
Phuong pháp làm khô cung thuc hiên don gian, không cân dung cu dát tiên. Tuy nhiên
giông nhu phuong pháp cây chuyên thoi gian bao quan tuong dôi ngán.
2.3.3. Phuong pháp dông khô:
Tuc là làm khô báng sây chân không tháng hoa (nêu nguyên tác), còn goi là sây lanh
dê tao nên san phâm dông khô (thuc phâm dông khô, các vât phâm sinh hoc, y hoc dông
khô…). Dây là phuong pháp bao quan lâu dài dên 10 nám mà không làm cho giông bi
biên dôi dác tính nhung dòi hoi công nghê cao, thiêt bi dát tiên, chi phí bao quan lon.
Hon nua môt sô loài vi sinh vât nhu nâm môc không có bào tu và môt sô loai vi rút to ra
không thích hop khi bao quan dông khô.
2.3.4. Phuong pháp làm lanh dông trong nito long:
Khí nito hoá long o nhiêt dô rât thâp -165
0
C dên -196
0
C nên nêu bao quan vi sinh vât
o môi truong này së rât tôt vì giông duoc giu bât biên trên 10 nám. Tuy nhiên dây là linh
vuc công nghê cao (cân nito nguyên chât và lanh thâm dô) nên chi phí bao quan rât cao.
2.4. Môi truòng nuôi cây vi sinh vât sinh tông hop enzim:
Dây là yêu tô dâu tiên anh huong truc tiêp dên hoat dông sông cung nhu kha náng sinh
tông hop enzim cua vi sinh vât. Môi truong chân chua dây du các chât C, N, H, O. Các
chât vô co: Mn, Ca, P, S, Fe, K và các chât vi luong khác.
2.4.1. Nguôn cácbon:
Thuong là hop chât huu co trong dó chu yêu là gluxit, tuy thuôc vào dác tính cua
enzim và nòi vi sinh vât mà nguoi ta lua chon cho thích hop.
- Dôi voi các hê vi sinh vât sinh enzim amylaza: dây là enzim cam ung diên hình vì
vây môi truong nuôi cây phai có các chât cam ung: tinh bôt, dextrin, mantoza. Qua
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 14
nghiên cuu nguoi ta nhân thây ba loai gluxit là nguôn cácbon tôt nhât dê sinh tông hop
amylaza dat hiêu qua cao. Cháng han hiêu suât sinh tông hop trên môi truong gluxit khác
nhau voi môt sô loai enzim amylaza nhu sau:
+ Dôi voi u-amylaza:
Tinh bôt > dextrin > mantoza > glucoza > saccaroza > galactoza > manit > avabinoza.
+ Dôi voi Oligo-1,6-glucoridaza (dextrinaza):
Tinh bôt > dextrin > mantoza > saccaroza > glucoza > lactoza > galactoza > orabinoza
> manit.
+ Dôi voi u-1,4-amyloglucoridaza :
Tinh bôt > dextrin > mantoza > saccaroza, glucoza, lactoza, orabinoza > rabinoza >
lactoza > manit.
Khi nuôi cây theo phuong pháp bê mát nêu dùng cám thì không cân bô sung tinh bôt,
nguôn tinh bôt rât phô biên, ngoài cám có thê dùng bôt ngô, bôt mì, bo bo.
Cân chú ý trong da sô truong hop, môt sô loai duong, diên hình nhât là duong glucoza
lai kìn hãm sinh tông hop các enzim thuy phân nói chung (cháng han theo co chê trân áp
phân giai do làm giàu luong AMP
v
trong tê bào).
Dôi voi các hê vi sinh vât sinh enzim Proteaza:
Có môt sô nguôn gluxit khi dùng nuôi cây nâm môc có kha náng sinh tông hop enzim
Proteaza có hoat luc cao, cháng han theo thu tu sau:
+ Dôi voi Asp. Flavus 74: fructoza > glucoza > saccaroza > ramnoza > mantoza >
galactoza > orabinoza > lactoza.
+ Dôi voi Asp. Awamori 200: fructoza > manit > saccaroza > orabinoza > galactoza >
lactoza.
+ Dôi voi Asp. Oryae 79: fructoza > saccaroza > mantoza > glucoza > manit >
orabinoza > galactoza > lactoza.
Tinh bôt là nguôn cácbon cua nhiêu chung vi khuân sinh tông hop enzim proteaza. Ví
du: Vi khuân Bac. Subtilis có kha náng sinh tông hop proteaza o môi truong tinh bôt
>8%, giông xa khuân ua nhiêt Micromonospora vulgaricus sinh tông hop proteaza trong
môi truong 0.15-0.25% tinh bôt.
Ngoài ra môt sô loai hydrocacbon cung có nguôn cácbon cho 125 chung vi sinh vât.
Cháng han, môt sô giông vi khuân Pseudomonas semginosa có kha náng sinh tông hop
proteinaza hoat luc cao trên môi truong n-paraphin voi 12, 14, 16 nguyên tu C hoác
proplylenglycol, hydrocacbon thom.
- Dôi voi các hê vi sinh vât sinh enzim Pectinaza:
Quá trình sinh tông hop enzim pectinaza có liên quan dên chât cam ung. Dó chính là
pectin, duong nhiên dó là nguôn cácbon. Nêu su dung hôn hop gluxit trong dó có pectin,
dê nuôi cây vi sinh vât thì hoat luc cua pectinaza ngoai bào có thê táng 4-6 lân so voi khi
nuôi cây không có pectin.
Giông Asp. Niger duoc nuôi cây trên môi truong có nhiêu nguôn cácbon nhu: Pectin,
tình bôt, isulin, lactoza, saccaroza, mantoza, galactoza nông dô 2, 4, 6% së cho pectinaza
có hiêu suât cao. Tuy nhiên nên nuôi cây trên môi truong chi có monosacarit và glyxerin
thì hoàn toàn không thê sinh tông hop enzim này. Duong glucoza có tác dung kìn hãm
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 15
(chât trân áp) sinh tông hop enzim pectinaza trên môi truong nuôi cây là pectin và lactoza
dôi voi loài Asp. Niger, Asp. Awamori.
- Dôi voi các hê vi sinh vât sinh enzim xenluloza.
Enzim xenluloza là enzim cam ung vì vây trong môi truong nuôi cây vi sinh vât sinh
enzim này nhât thiêt phai có xenluloza là chât cam ung và là nguôn cácbon.
Nguôn xenluloza rât phong phú: giây loc, bông, bôt xenluloza, lõi ngô, cám, mùn cua,
rom ra, than bùn. Ngoài ra có thê kê thêm chiêt xuât xenlobiozo-octa axetat, cám mì,
lactoza, balixyl cung có nguôn cácbon tôt. Dôi voi giông Stachybotris atra, nguôn gluxit
tôt nhât dê sinh tông hop enzim xenluloza là tinh bôt 1%.
Các nguôn cácbon khác nói chung (glucoza, xenlobioza, axetat, xitrat, oxalat,…). Lai
kìm hãm sinh tông hop xenluloza, glyxerin không phai là chât cam ung cho enzim này.
- Ngoài nguôn gluxit là chu yêu còn phai kê dên các nguôn cácbon khác nhu:
+ Các axit béo phân tu luong lon (oleic, stearic, miniotic). Ví du: axit oleic có tác dung
kích thích tông hop glucoamylaza lên 2.5-3.5 lân so voi nông dô thích hop 2-3%.
+ Etanol và glyxerin trong nhiêu truong hop nuôi cây duoc dùng làm cácbon bô sung.
+ Trong sô các axit huu co thì axit lactic hay duoc vi sinh vât hâp thu dê tông hop
enzim. Tuy nhiên nguoi ta thuong không bô sung truc tiêp axit này vào môi truong nuôi
cây mà chi bô sung loai nguyên liêu hay chê phâm có chua nó hoác së gây sinh ra nó
trong quá trình nuôi cây.
2.4.2. Nguôn nito:
- Dôi voi hê vi sinh vât sinh enzim amylaza:
O nhiêu loài nâm môc, nguôn nito tôt nhât là NaNO
3
và NH
4
NO
3
, nông dô nito duoi
muc 0.05% nâm môc vân phát triên duoc nhung sinh tông hop amylaza rât kém.
Ty lê tôi uu giua tinh bôt và NaNO
3
trong môi truong Zapec nuôi cây nâm môc sinh
tông hop amylaza dat hiêu qua cao nhât là 18:1.
Các muôi amoni vô co (NH
4
H
2
PO
4
, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
Cl), môt sô nguôn nito huu co
(gelatin, cazein, cao ngô) cho hiêu qua sinh tông hop amylaza thâp.
Trong thuc tê, nguoi ta thuong dùng nguôn nito là các axit amin có nguôn gôc tu dich
thuy phân protein (dich tu phân nâm men, nuoc châm, cao ngô, dich chiêt malt) dây vua
là nguôn nito vua là nguôn cácbon và chât cam ung sinh enzim.
Các axit amin có tác dung tôt nhât trong nhung truong hop này là asparagin, axit
glutamic; D,L serin, histamin, alanin. Trong khi casein thâm chí là uc chê thì dich thuy
phân casein lai cam ung sinh tông hop amylaza lên gâp 2 lân so voi ban dâu.
- Dôi voi hê vsv sinh enzyme proteaza:
Nguôn nito su dung rât phong phú, bao gôm 2 nhóm: vô co và huu co.
+ Dôi voi môt sô loài nâm môc thuôc ho Asp. (oryzae, awamori, niger, flavas) nêu môi
truong có nguôn nito huu co thì së sinh tông hop proteinaza axit tính cao. Trên môi
truong Czapek nêu thay NaNO3 báng cazein thì hoat luc proteinaza có thê táng lên 3,5
lân. Sinh tông hop enzyme proteaza duoc nâng cao khi môi truong nuôi cây có ca hai
nguôn nito huu co và vô co. Nêu môi truong chi có nguôn nito vô co së dân dên ngung
sinh tông hop enzyme này.
+ Trong quá trình nuôi cây vi khuân, trong sô các nguôn nito vô co thì NH
4
, H
2
PO
4

tôt hon ca. Các muôi amon và nitrat khác dêu làm giam hoat luc enzyme.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 16
+ Dôi voi xa khuân ua nhiêt Actynomyces Vulgaris U2 thì pepton là chât cam ung dê
sinh tông hop enzyme proteaza là tôt nhât.
+ Các axit amin có anh huong rõ rêt nhât dên quá trình sinh tông hop enzyme vsv nói
chung. Cháng han glyxin, alanin, metionin, loxin làm táng hoat luc proteaza cua chung
dôt biên Asp. Oryzae 251-90 lên 16% và chung nguyên thuy Asp. Oryzae 132-63 lên 7 -
14%. Nhiêu axit amin lai có tác dung uc chê sinh tông hop enzyme nhu: valin, axit
glutamic, izoloxin, treonin. Nói chung có khoang 10 axit amin nhu vây. Axit amin có tác
dung kích thích sinh tông hop enzyme khi trong tê bào vsv không tu tông luong du luong
axit amin tu do so voi môi truong nuôi cây.
+ Ngoài ra, các bazo purin nhu A (adenin), G (guanin) và các dân xuât cua chúng,
ARN và các san phâm thuy phân cung làm táng dáng kê sinh tông hop proteinaza vsv.
- Dôi voi hê vsv sinh tông hop enzyme pectinaza:
Cung giông nhu dôi voi hê vsv sinh tông hop enzyme proteaza, nêu dùng kêt hop nito
huu co và vô co së có tác dung tôt dên quá trình sinh tông hop pectinaza. Tuy nhiên,
muôi nitrat kim loai kiêm lai kiêm hãm enzyme này. Dôi voi Asp. Niger, nguôn nito tôn
kém nhât dê sinh tông hop pectinaza la NH
4
H
2
PO
4
. Dôi voi Asp. Awamori thì lai là
(NH
4
)
2
SO
4
. Trong khi dó thì N tu pepton, cazein thuy phân là hoàn toàn uc chê su tao
thành enzyme.
- Dôi voi nâm môc Asp. Foetidus thì (NH
4
)
2
SO
4
, nuoc chiêt cám, nuoc chiêt nâm men
có tác dung nâng cao hoat luc polygalacturonaza. Nói chung, ti lê thích hop nhât dôi voi
C/N khi tông hop pectinaza trong khoang 7/1- 13/1.
- Dôi voi hê vsv sinh enzyme xenlulaza.:
Nguôn nito thíh hop nhât dôi voi nhóm vsv này là nguôn muôi nitrat. Trong dó NaNO
3
làm cho môi truong kiêm hoá tao diêu kiên thuân loi cho su tao thành xenlulaza. Cao ngô
và cao nâm men ( kê ca nuoc chiêt nâm men) cung có tác dông khác nhau dên kha náng
sinh tông hop xenlulaza tuy thuôc giông vsv. Các muôi amoni dã có tác dung thâm chí uc
chê quá trình sinh tông hop vì chúng làm cho môi truong bi axit hoá gây uc chê quá trình
sinh tông hop thâm chí làm mât hoat tính enzyme ngay sau khi tao thành trong môi
truong.
2.4.3. Nguôn các nguyên tô khoáng và các yêu tô (chât) kích thích sinh truong:
- Muôi khoáng rât cân thiêt cho hoat dông cua vsv, dác biêt là dôi voi các quá trình
sinh tông hop các enzyme kim loai. Dê sinh tông hop α-amylaza và glucoamylaza, nông
dô MnSO
4
thích hop nhât là 0,05%. Nêu thiêu muôi này và muôi photphat kali thì vsv
không thê sinh tông hop duoc dextrinaza. Hoat luc α-amylaza và dextrinaza duoc nâng
cao o nông dô KH
2
PO
4
1% và hoat luc glucoamylaza o nông dô KCl 0,05%, dextrinaza o
nông dô thích hop nhât là 0,15%.
-Ion Mg
2+
có tác dung sinh tông hop và ôn dinh các enzyme có hoat tính o nhiêt dô
cao. Dác biêt Ca
2+
có trong thành phân cua α-amylaza (trong 1 phân tu gam α-amylaza
cua Asp. Oryzae có 20g Ca, cua Bac. Subtilis có 4g Ca). Trong môi truong nuôi cây Ca2+
nâng cao kha náng tông hop α-amylaza, bao vê enzyme này khoi su anh huong cua
proteaza.
-Luu huynh S voi nguôn chu yêu là các axit amin chua S nhu metionin, cystein, sistin,
và các muôi sunphat (CuSO
4
). Các muôi khoáng có Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu anh huong
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 17
dên kha náng sinh tông hop xenlulaza. Trong da sô truong hop biotin (VTM H) và môt sô
VTM cung rât cân thiêt cho quá trình sinh tông hop enzyme .
Khi lua chon môi truong cân chú ý dên ca thành phân dinh tính và dinh luong sao cho
quá trình sinh tông hop enzyme mong muôn là cao nhât. Muôn vây nguoi ta có thê su
dung môt sô phuong pháp sau:
1) Phuong pháp tôi uu hoá quy hoach thuc nghiêm toàn phân (du yêu tô): dòi hoi
nhiêu thoi gian và không duoc chính xác lám.
2) Phuong pháp toán hoc mô hình hoá thuc nghiêm: cho phép xác dinh nhanh chóng
và dúng dán ti lê các thành phân môi truong nuôi cây và các yêu tô công nghê bao dam
cho hoat dông sông và sinh tông hop enzyme cao nhât.
2.4.4. Các loai môi truong nuôi cây vi sinh vât sinh tông hop enzyme :
Có thê chia làm 2 loai: môi truong tông hop và môi truong tu nhiên (phuc hop).
- Môi truong tông hop: là môi truong bao gôm các chât voi liêu luong xác dinh (qua
tìm hiêu, nghiên cuu), cháng han nguôn cacbon có thê là tinh bôt, xenlulolaza, duong,
axit, ruou, nguôn Nito vô co hoác huu co (axit amin, peptin...). Loai môi truong này
duoc su dung cho muc dích nghiên cuu (có khi nó mang tên nhà nghiên cuu ra nó:
Czêpk-Dobrovonxki, Hasen...).
- Môi truong tu nhiên: thuong dùng các loai phê liêu, nguyên liêu( da sô trong dó là
thuc phâm) có chua các nguôn cacbon, nito, khoáng(da luong, vi luong), các yêu tô sinh
tông hop truong. Mát khác, các nguyên liêu này lai có sán, re tiên nên duoc su dung rât
nhiêu trong công nghiêp san xuât các chê phâm enzyme vi sinh vât.
- Các nguyên liêu dê chuân bi làm môi truong tu nhiên bao gôm: cám và bôt hat côc,
nuoc chiêt ngô, dich ép hoa qua, rau, khô dâu, bã ruou, ri duong, san phâm phân huy nâm
men bia, trâu, lõi ngô( dê làm chât dôn, tao xôp). Khi lua chon su dung môi truong cân
chú ý dên các chât có tác dung diêu hoà sinh tông hop enzyme, dác biêt các chât cam
ung. Báng thuc nghiêm, nguoi ta thây ráng chât cam ung (táng cuong sinh tông hop
enzyme) thuong là co chât chu yêu, các san phâm thuy phân cua nó hoác chât tuong tu co
chât. O trên ta dã biêt là chât cam ung thuong kêt hop voi chât trân áp repressor làm cho
nó không hoat dông( mât kha náng kêt hop voi gene diêu khiên operator). Nhu vây, chât
cam ung phai di vào bên trong tê bào do dó không thê là nhung chât dai phân tu nhu
protein, tinh bôt, xenluloza, pectin. Theo môt sô tác gia thì các co chât này là các co chât
'tiên cam ung', duoi tác dung cua enzyme gôc chúng bi thuy phân môt phân tao thành
chât có phân tu luong bé hon dê dóng vai trò là chât cam ung thuc su. Cháng han, tu nám
1972 Iurikievits cho ráng chât cam ung thuc su cua α-amylaza không phai là tinh bôt mà
là san phâm thuy phân môt phân cua nó: erytrodextrin. Tuong tu nhu vây, chât cam ung
cua enzyme proteinaza là các polypeptin, protein có phân tu luong nho.
- Khi lua chon môi truong nuôi cây và dác biêt là chât cam ung cân xem xét cân thân
các yêu tô chi phí, giá thành san xuât ra san phâm.
2.5. Các phuong pháp nuôi cây vi sinh vât:
Vê nguyên tác có 2 phuong pháp nuôi cây vsv thu enzyme là: phuong pháp nuôi cây
bê mát (còn goi là phuong pháp nôi) và phuong pháp bê sâu (còn goi là phuong pháp
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 18
nuôi cây chìm), trong dó o phuong pháp bê sâu còn có thê chia ra 2 phuong pháp cu thê
hon: là nuôi cây chìm 1 buoc (1pha) và nuôi cây chìm 2 buoc (2 pha).
2.5.1. Phuong pháp nuôi cây bê mát:
- Phuong pháp này rât thích hop dê nuôi cây các loai nâm môc (sinh tông hop các hê
enzyme amylaza, xenlulaza, pectinaza, proteaza) do kha náng phát triên nhanh, manh,
nên ít bi tap nhiêm. Khi nuôi, nâm môc phát triên bao phu bê mát hat chât dinh duõng
rán, các khuân ty cung phát triên dâm sâu vào lòng môi truong dã duoc tiêt trùng, làm âm
(khuân ty co chât). Dôi voi môt sô muc dích dác biêt, nguoi ta nuôi vsv truc tiêp trên bê
mát hat gao (san xuât tuong), hat dâu tuong (dâu tuong lên men - misô) dã duoc nâu chín
trôn hat côc còn sông (làm men thuôc bác, men dân tôc, làm tuong).
- Nguoi ta thuong dùng cám mì, cám gao, ngô manh, bôt ngô, manh hat bo bo có chât
phu gia là trâu. Cám, trâu, có bê mát tiêp xúc lon, mông, tao duoc dô xôp nhiêu, không
có nhung chât gây anh huong xâu dên su phát triên cua nâm môc. Ti lê các chât phu gia
(chât dôn) phai bao dam so cho hàm luong tinh bôt trong khôi nguyên liêu không duoc
thâp hon 20%, có thê bô sung thêm nguôn nito vô co ((NH
4
)
2
SO
4
, (NH
4
)
2
CO), photpho
(P
2
O
5
, H
3
PO
4
kÿ thuât), nito huu co và các chât kích thích sinh truong nhu malt, nuoc
chiêt ngô, nuoc loc bã ruou.
*Quy trình công nghê:
Nguyên liêu
Trôn
Làm âm
Thanh trùng báng nhiêt
Làm nguôi, làm toi
Gieo giông vsv Nuôi cây giông
Chuyên vào dung cu nuôi cây
Nuôi cây, theo dõi, xu lý
+ Làm âm môi truong :
Có ý nghia quan trong, trong diêu kiên san xuât lon, hàm âm tôi uu cua môi truong
cám là 58-60%. Khi duoc nuôi cây trong diêu kiên tiêt trùng nghiêm ngát thì së dat hoat
dô enzyme cao nhât khi hàm âm 65-68%. Tuy nhiên nêu môi truong quá âm së bi dính
bêt (khi hâp thanh trùng, làm toi, khi nuôi cây), dê bi nhiêm vi sinh vât tap (bi lên men
ruou, lên men dâm.....). Dê làm âm có thê dùng nuoc trôn voi nguyên liêu (nhào) rôi
thanh trùng hoác làm âm so bô rôi thanh trùng sau dó dùng nuoc vô trùng (nuoc ngung
tu, nuoc dun sôi dê nguôi) dê diêu chinh lai dô âm cua khôi nguyên liêu. Cách sau có thê
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 19
rút ngán thoi gian làm nguôi, không chê duoc dô âm chính xác hon nhung dòi hoi phai
thanh trùng o nhiêt dô và áp suât sao hon.
+ Thanh trùng báng hoi nhiêt:
Làm cho môi truong duoc tinh khiêt hon vê phuong diên vsv và làm cho chín (biên
hình) môi truong (tinh bôt, protein). Thông thuong nguoi ta thanh trùng báng hoi nuoc
truc tiêp o nhiêt dô 120- 130
0
C trong 2-3h.
+ Làm nguôi và làm toi môi truong dê gieo giông:
Khôi môi truong vua hâp xong còn nóng và dính bêt. Vì vây phai làm nguôi và làm
toi dê thuân tiên cho viêc gieo giông và phân phôi vào các dung cu nuôi. Yêu câu thoi
gian này phai ngán dê han chê nhiêm khuân tu bên ngoài. Nhiêt dô yêu câu dat duoc dê
gieo giông là 35-39
0
C.
+ Nuôi cây nâm môc giông:
Nhám du luong bào tu giông cho toàn bô môi truong nuôi cây. Quy trình công nghê
thuc hiên tuong tu nhu trong san xuât lon nhung phai thuc hiên các diêu kiên kÿ thuât
dác biêt và khác khe hon nhu: nguyên liêu phai tôt, giàu chât dinh duõng hon, diêu kiên
nuôi cây không chê nghiêm ngát hon, thoi gian nuôi cây dài hon (gân gâp dôi) dê nâm
môc hình thành nhiêu bào tu và dêu.
+ Tiên hành quá trình nuôi cây :
Sau khi gieo giông và phân phôi vào các dung cu nuôi (mành hay khay duc lô) rôi
chuyên vào phòng nuôi có diêu chinh nhiêt dô và dô âm tuong dôi cua không khí (ϕ)
cung nhu muc dô thông khí. Quá trình nuôi cây nâm môc kéo dài 33-48h/me duoc trai
qua 3 giai doan:
*Giai doan 1: Tu khi nuôi cây môc gông dên gio nuôi thu 10-12. Xay ra su truong no
bào tu và xuât hiên cuông nâm. Dê bao dam su nay mâm nhanh và han chê nhiêm tap,
cân giu dô âm nguyên liêu 55-60%, ϕ=96-100%, T=30-32
o
C.
*Giai doan 2: kéo dài trong 10-18h. Nâm môc phát triên manh, lan kháp bê mát và
trong toàn khôi môi truong truong (khuân ty án sâu vào co chât) dân dên hiên tuong kêt
bánh. Quá trìnhhô hâp và toa nhiêt manh làm môi truong truong bi khô xôp, táng hàm
luong CO
2
, nhiêt dô phòng nuôi táng lên dên 38-40
o
C. Dê không chê nhiêt dô thích hop
28-30
o
C càn thông gió (quat) và bão hoà âm không khí phòng nuôi.
Giai doan 3: kéo dài trong 10-20h và dác trung nhât vì tao ra enzyme nhiêu nhât.
Cuong dô trao dôi chât giam di chút ít, nhiêt toa ra ít hon nên tôc dô bôc hoi nuoc cua
môi truong nuôi cây cung giam theo. Quá trình nuôi cây duoc châm dut khi nâm môc dat
dô già chín sinh lý và bát dâu tao thành bào tu.
2.5.2. Phuong pháp nuôi cây chìm:
- Vi sinh vât duoc nuôi cây trong môi truong long voi co chât chu yêu trong da sô
truong hop là tinh bôt. Chi có môt sô ít giông vsv dùng nguôn co chât cacbon là duong
glucoza, saccharoza. Thuc tê, trong môt sô truong hop nguoi ta duong hoá so bô tinh bôt
truoc khi thanh trùng (báng chê phâm enzyme amylaza). Khi dó duong maltoza duoc tao
thành là chât cam ung tôt, môi truong truong bi giam dô nhot nên dê dàng cho quá trình
khuây trôn và suc khí.
-Môt sô loai môi truong dinh duõng dê san xuât chê phâm enzyme amylaza dung trong
CNSX ruou etylic nhu sau:
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 20
+Môi truong nuôi cây 40m
3
cua Trung Quôc:
Bôt khoai lang : 400kg
Bôt bánh mì : 240kg
Cám : 160kg.
NaNO
3
: 1,2kg
Nuoc vua du hàm luong chât khô:3,33%
+ Môi truong san xuât thu o nhà máy ruou Hà Nôi:
Nuoc bã ruou trong : 100 phân
Bôt ngô min :1,5-2 phân
Nuoc duong hoá tu ngô16% : 5-10 phân
(NH
4
)
2
SO
4
: 0,4-0,5 phân
P
2
O
5
: 0,4-0,5 phân
MgO : 0,15-0,20 phân
Diêu chinh pH dat 5-5,5
- Phuong pháp nuôi cây bê sâu dòi hoi phai duoc vô trùng tuyêt dôi o các khâu vê sinh
tông hop, thanh trùng thiêt bi, thanh trùng môi truong dinh duõng, thao tác nuôi cây ,
không khí cung câp cho quá trình nuôi cây .
Các giai doan cua quá trình nuôi cây chìm 1 buoc (1pha) gôm: chuân bi môi truong
nuôi cây, nuôi cây nâm môc giông, nuôi cây nâm môc san xuât.
+ Chuân bi môi truong nuôi cây :
Sau khi dã phôi trôn dúng ti lê các thành phân së duoc khuây trôn kÿ rôi thanh trùng
báng hoi nhiêt (truc tiêp hay gián tiêp báng nôi 2 vo), nhiêt dô 118-125
o
C, thoi gian 15-
60phút, sau dó duoc làm nguôi dên nhiêt dô 30
o
C thì tiên hành gieo cây nâm môc giông
vào.
+ Nuôi cây nâm môc giông:
Duoc tiên hành qua 2 câp dô (buoc), phòng thí nghiêm và men giông trung gian. O câp
PTN duoc thuc hiên trong các bình câu, tiêt trùng môi truong làm nguôi, cây giông rôi
nuôi trên máy lác (150-200lân/phút). Nâm môc su dung oxy không khí qua nút bông và
quá trình lác, thoi gian nuôi 46-50h. O câp phát triên giông trung gian nguoi ta chuyên
nuoc giông PTN vào thiêt bi nuôi dã chua sán môi truong tiêt trùng và làm nguôi. Nuôi
cây có suc khí vô trùng voi luu luong 15-20m
3
/m
3
h, thoi gian 36-40h. Thê tích dich men
giông báng 10% so voi dich men san xuât vê sau.
+ Nuôi cây nâm môc san xuât:
Trong quá trình nuôi cây cân phai suc khí vô trùng và khuây trôn, tiêp dâu phá bot nêu
có hiên tuong tao bot trào ra khoi nôi lên men. Thoi gian nuôi 1-4 ngày tuy theo giông vi
sinh vât. Viêc không chê pH, chê dô suc khí và bao dam vô trùng là nhung yêu tô quan
trong quyêt dinh hiêu qua quá trình. Cháng han nêu môi truong duoc thêm muôi amôni
cua NH
4
NO
3
thì khi NH
4
+
duoc vi sinh vât su dung së chuyên môi truong vê axit. Nêu
su axit hoá thu dông này có anh huong sâu dên sinh tông hop enzym thì cân phai bô sung
CaCO
3
dê trung hoà hoác duy trì tu dông pH
opt
cho sinh tông hop. Nêu nguôn NaNO
3
thì
khi vi sinh vât su dung NO
3
-
së còn lai Na
+
së kiêm hoá môi truong, lúc dó lai phai dùng
axit dê trung hoà. Tri sô pH ban dâu cua môi truong nuôi cây có anh huong nhât dinh dên
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 21
su tao thành enzym. Ví du: dôi voi enzym u-amylaza thì pH
opt
cua cácloai vi khuân là 7,
cua các loai nâm môc là 5.6–5.7.
2.5.3. Phuong pháp nuôi cây chìm 2 buoc: (lên men 2 pha)
Vi sinh vât duoc nuôi trong thiêt bi dâu tiên (giai doan dâu, buoc dâu tiên, pha thu
nhât) dê phát triên dên muc dô cân thiêt, sau dó duoc chuyên sang thiêt bi lên men tiêp
theo (giai doan sau, buoc thu hai, pha thu hai) có thành phân khác voi thiêt bi dâu dê sinh
tông hop enzym.
Pha thu nhât duoc goi là pha sinh truong (trophophase), pha thu hai duoc goi là pha
chê tao enzym (idiophase).
Diên hình cho phuong pháp này xuât phát tu viêc phát minh quá trình lên men chât
kháng sinh streptomixin boi xa khuân streptomyces griseus vào nám 1944 boi Schatz,
Bugie và Waksman.
Nguôn gluxit mà giông xa khuân này dông hoá duoc dê sinh tông hop streptomixin là:
glucoza, tinh bôt, dextrin, mantoza, galactoza, mannoza. Nguôn Nito duoc su dung là
protein cua bôt dâu nành, bôt cá, men khô, bôt hat bông, gluten bôt mì (nhóm xa khuân
sinh tông hop kháng sinh streptomixin nói chung dêu có hoat luc proteaza rât manh dê
thuy phân các protein nói trên thành các axit amin cân thiêt). Nguôn Nito vô co bao gôm
các muôi amoni, photpho hoà tan.
Ban thân quá trình lên men streptomixin là các quá trình lên men 2 pha diên hình. Pha
sinh truong manh, bào tu nây chôi và moc thành soi sau 6-8
h
. Pha thu 2, khuân ty phát
triên và bát dâu sinh tông hop kháng sinh. Trong quá trình này (o pha thu 2) dông thoi
tao thành môt phuc cua mannoza voi streptomixin goi là manozilostreptomixin có hoat
tính kháng sinh kém hon 6 lân so voi streptomixin và có thê coi dây là tap chât không
mong muôn trong quá trình sinh tông hop. Tuy nhiên phuc này duoi tác dung cua enzym
u- manozilostreptomixinaza có tình D-manoza dê giai phóng streptomixin vào nám 1969
Inamine và các công su dã nghiên cuu san xuât enzym u- manozilostreptomixinaza theo
phuong pháp nôi cây chìm 2 buoc nhu sau:
Pha thu nhât: Tê bào streptomyces gricus duoc nuôi trong môi truong dinh duõng có
khuây trôn và suc khí trong 17
h
o nhiêt dô 28
0
C dê tao nhiêu bào tu. Sau dó bào tu duoc
rua sach và chuyên sang thiêt bi tiêp theo.
Pha thu 2: Tiêp tuc nuôi cây dê sinh tông hop enzym u- manozilostreptomixinaza
trong 18-24
h
. Lúc này tôc dô phát triên cua vi khuân châm lai, nhung su chuyên hoá phuc
chât manozidosteptomixin nhanh chóng diên ra duoi tác dung cua enzym thành kháng
sinh streptomixin.
2.5.4. So sánh phuong pháp nuôi cây vi sinh vât sinh tông hop enzym :
- Phuong pháp nuôi cây bê mát có nhung uu nhuoc diêm sau:
+ Nông dô enzym tao thành cao hon nhiêu lân so voi dich nuôi cây chìm sau khi dã
tách tê bào vi sinh vât. Trong công nghiêp ruou muôn duong hoá 100kg tinh bôt chi cân
5kg chê phâm nâm môc bê mát nhung phai cân dên 100lít nâm môc chìm dã loc bã và tê
bào vi sinh vât.
+ Chê phâm dê dàng sây khô mà không làm giam dáng kê hoat tính enzym, chê phâm
khô, dê bao quan, vân chuyên, nghiên nho hoác su dung truc tiêp nêu không cân khâu
tách và làm sach enzym.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 22
+ Tôn ít náng luong (Diên, hoi nuoc, công nhân) thiêt bi, dung cu nuôi cây don gian,
có thê thuc hiên o qui mô gia dình, trang trai cung nhu o qui mô lon dên 20T/ngày.
+ Nuôi cây trong diêu kiên không cân vô trung tuyêt dôi và trong quá trình nuôi cây
nêu có nhiêm trùng phân nào, khu vuc nào thì chi cân loai bo canh truong phân dó.
+ Tuy nhiên phuong pháp bê mát có náng suât thâp, khó co khí hoá, tu dông hoá, cân
diên tích nuôi lon, chât luong chê phâm o các me không dông dêu.
- Phuong pháp nuôi cây bê sâu có nhung uu nhuoc diêm sau:
+ Phuong pháp nuôi cây hiên dai (công nghê cao) dê co khí hoá, tu dông hoá, náng
suât cao, dê tô chuc san xuât tiêt kiêm diên tích san xuât.
+ Có thê nuôi cây dê dàng các chung vi sinh vât dôt biên có kha náng sinh tông hop
enzym cao và lua chon tôi uu thành phân môi truong, các diêu kiên nuôi cây, enzym thu
duoc tinh khiêt hon, dam bao diêu kiên vê sinh, vô trùng.
+ Tuy nhiên do thu duoc canh truong có nông dô enzym thâp nên khi tách thu hôi
enzym së có giá thành cao (có dát truoc). Tôn diên náng cho khuây trôn, nêu không bao
dam vô trùng së bi nhiêm hàng loat, toàn bô gây tôn thât lon.
2.6. Tách và làm sach chê phâm enzym :
(xem so dô tông quát o trang 200 cua giáo trình)
- Muc dích yêu câu: Các chê phâm enzym duoc su dung o các dang khác nhau theo
muc dô tinh khiêt (hoat dô riêng). Trong môt sô truong hop, canh truong nuôi cây vi sinh
vât có chua enzym duoc su dung truc tiêp duoi dang thô không cân tách tap chât nêu
chúng không gây anh huong dáng kê dên san phâm và quy trình công nghê sau này (Ví
du: san xuât ruou, nuoc châm thuc vât, da). Cung có khi nguoi ta cân su dung chê phâm
enzym tinh khiêt trong công nghiêp dêt, công nghiêp mach nha, y hoc, nghiên cuu khoa
hoc.
Enzym nói chung rât dê bi giam hoat tính duoi tác dung cua các tác nhân bên ngoài do
dó khi tách và tinh chê enzym dê tránh su biên hình protein anh huong lon dên hoat tính
enzym cân tiên hành nhanh chóng o nhiêt dô thâp, dô pH thích hop không có mát các
chât gây biên hinh enzym.
2.6.1. Thu dich enzym :
- Dôi voi truong hop enzym còn nám trong tê bào (enzym nôi bào nuôi báng phuong
pháp bê mát) thì cân phai giai phóng enzym báng cách phá võ tê bào thu nhiêu cách nhu:
+ Nghiên nho, nghiên voi cát, nghiên voi vun thuy tinh, nghiên bi.
+ Dê tê bào tu phân huy.
+ Dùng tác dung cua siêu âm hoác tao áp suât thâm thâu cao, trích ly (chiên) báng
muôi, dung dich muôi trung tính, dung môi huu co
+ Kêt tua enzym báng các chât diên ly thích hop.
- Dôi voi truong hop enzym tiêt ra môi truong (enzym ngoai bào nuôi theo phuong
pháp chìm), nguoi ta thuong tách sinh khôi và cán bã khoi canh truong báng cách
loc li tâm, loc ép có su dung tác nhân tro loc (diatomit, dât hoat tính) hoác các tác
nhân tro kêt tua (Ví du: hôn hop CaCl
2
+(NH
4
)
2
SO
4
÷ CaSO
4
|: láng cán kéo theo
sinh khôi nên loc dê hon)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 23
2.6.2. Thu nhân chê phâm kÿ thuât:
Chê phâm kÿ thuât là chê phâm enzym chua duoc tinh chê; có thê chua môt vài loai
enzym chu yêu, môt sô loai protein không phai enzym, các chât ôn dinh và các tap chât
khác. Dich enzym thu duoc o trên thuong có nông dô chât khô thâp 4-6g/l, buoc dâu
nguoi ta cô dác chân không o nhiêt dô 35
0
C dên nông dô 15-20g/l rôi tiêp tuc xu lý nhu
sau:
- Tiêp tuc cô dác chân không o nhiêt dô 40-45
0
C dê dat nông dô chât khô 30-35g/l,
bô sung thêm chât bao quan nhu NaCl, glyxerin, sorbitol, benzoat ta së thu duoc
chê phâm enzym kÿ thuât o dang có thê bao quan o nhiêt dô thuong duoc 1-2 nám.
- Bô sung thêm các chât ôn dinh dê dat nông dô chât khô 30-40g/l rôi sây phun o
nhiêt dô 120
0
C (nhiêt dô khí thai 60
0
C), chê phâm kÿ thuât thu duoc o dang bôt .
- Kêt tua enzym báng các dung môi thích hop nhu: dung môi huu co (etanol,
izopropanol, axeton), dùng muôi trung tính phô biên nhât là (NH
4
)
2
SO
4
dung dich
bão hoà. Sau khi li tâm tách kêt tua có thê trôn thêm các chât ôn dinh rôi sây khô
và nghiên min dê thu duoc chê phâm dang bôt.
2.6.3. Thu chê phâm enzym tinh khiêt:
Viêc tinh chê enzym có thê tiên hành báng nhiêu phuong pháp qua nhiêu giai doan:
- Hoà tan chê phâm kÿ thuât vào nuoc hoác dung dich nuôi CaCl
2
o nông dô thích
hop hoác dung dich dêm, kêt tua tro lai báng etanol, axeton hay (NH
4
)
2
SO
4
. Quá
trình này cân tiên hành nhanh chóng o nhiêt dô thâp dê tránh su vô hoat enzym.
Ngoài ra muôi NaCl cung duoc hay duoc dùng dê kêt tua các enzym nguôn gôc
dông vât. Kêt tua o pH gân diêm dáng diên cua enzym. Sau khi kêt tua các muôi vô
co duoc loai di báng phuong pháp thâm tích, thâm thâu nguoc hoác loc gel.
- Tách enzym báng phuong pháp hâp phu chon loc:
Cho dich enzym chay tu tu qua côt chât hâp phu (thuong là hydrat oxit-nhôm,
silicagel) các enzym khác nhau së duoc hâp phu voi kha náng khác nhau, sau dó dùng các
dung dich dêm thích hop dê chiêt rút enzym ra khoi côt. Phuong pháp dùng dê làm dâm
dác enzym.
- Tách enzym báng phuong pháp trao dôi ion:
Dua vào su trao dôi ion giua enzym có diên tích voi các ion trái dâu cua chât nhua khi
cho dung dich enzym chay tu tu qua côt chua các chât nhua trao dôi ion. Sau khi côt dã
no (hêt hiêu luc) cho dung dich rua (dung dich chât diên giai) có nông dô táng dân chay
qua côt dê dây ra khoi nhua các enzym vua liên kêt voi chúng. Khi dó enzym nào có áp
luc (liên kêt) voi nhua kém nhât së bi dây ra khoi côt nhua truoc. Nhu vây các enzym
khác nhau së duoc chiêt ra khoi côt theo tung phân chiêt khác nhau trong dó cua phân
chiêt chua enzym cân thu voi nông dô cao nhât.
Các nhua trao dôi ion thuong là các chât nhua tông huu co : Dowex, Amberlit,
Wolfatit, Permuit, các dân xuât cua xenluloza.
Sau khi làm sach cân sây khô chân không o nhiêt dô thâp hoác sây tháng hoa. Enzym
tinh khiêt có hoat tính cao hon nhiêu so voi chê phâm ban dâu. Nhung do quá trình làm
sach rât khác khe và tôn kém nên loai này chi duoc dùng trong y hoc, trong nghiên cuu
khoa hoc dê xác dinh khôi luong phân tu, câu trúc enzym.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 24
Chuong 3: KY THUAT SAN XUÁT CHE PHAM TÙ HAT CÓC NAY
MAM (MALT)
Malt là loai hat hoà thao (hat côc) nây mâm trong nhung diêu kiên nhân tao (nhiêt dô,
dô âm, thoi gian) xác dinh goi tác là quá trình u malt. Muc dích chính trong quá trình u
malt là trích luÿ duoc môt luong lon các enzym (chu yêu là enzym amylaza) trong hat,
duoc su dung trong các linh vuc sau:
- Trong công nghiêp san xuât ruou etylic (côn, ruou etylic) tu nguyên liêu tinh bôt.
Malt là tác nhân duong hoá tinh bôt (phuong pháp san xuât ruou này có tên là
phuong pháp maltaza hay phuong pháp malt). Có thê dùng các loai hat nhu: dai
mach, lúa mach den, yên mach, kê, ngô dê san xuât malt loai này.
- Trong công nghiêp san xuât bia malt vua là tác nhân duong hoá tinh bôt vua là
nguyên liêu chính (cùng voi hoa houblon và nuoc) và có thê có nguyên liêu thay
thê (Không phai malt dai mach). Malt bia chu yêu duoc san xuât tu dai mach, ngoài
ra nguoi ta có thê dùng môt ty lê malt thay thê nhu thóc mâm.
- Trong công nghiêp san xuât mât tinh bôt (duong nha, mach nha): malt vua là tác
nhân duong hoá tinh bôt vua là nguyên liêu chính. Malt loai này duoc san xuât tu
lúa, lúa mì, ngô, dai mach, kê thâm chí tu cu khoai lang nây mâm. Mach nha san
xuât tu malt vân là ngon nhât, cho chât luong tôt nhât.
- Trong môt sô ngành san xuât thuc án sinh duõng, thuc án kiên (cho nguoi bênh,
nguoi già, tre em, gia xúc, gia câm non). Malt duoc dùng dê phôi chê vào thuc don
cua thuc án.
Quá trình san xuât malt bao gôm các khâu sau:
Thu nhân, xu lý, làm sach, phân loai và bao quan hat,
Rua, xát trùng và ngâm hat.
Uom mâm (nây mâm) ta së thu duoc malt tuoi.
Sây malt tuoi.
Xu lý và bao quan malt khô.
3.1. Nguyên liêu dai mach:
Dai mach là cây hat côc o các nuoc ôn doi, có khoang 30 giông khác nhau nhung chi
có môt giông có ý nghia kinh tê là dai mach mùa (Hordeum sativum) còn lai dêu là dai
mach dai. Hiên nay diên tích trông và san luong dai mach trên thê gioi dung vi trí thu 4
sau lúa mì, lúa, ngô. Thuôc giông dai mach mùa có 130 loai khác nhau và duoc chia làm
3 nhóm chính: dai mach nhiêu hàng (6 hàng và 4 hàng)-Hordium hexatichum; dai mach 2
hàng (Hordium disstichum) và dai mach trung gian (H. intermedium). Nhóm có giá tri
trong san xuât malt và bia là dai mach nhiêu hàng.
Dai mach sau khi thu hoach duoc phoi sây dên dô âm duoi 13% dê bao quan cùng
giông nhu các hat hoà thao khác, câu tao hat dai mach gôm vo trâu, vo qua, vo hat,
alorông, nôi nhu và phôi. Ti lê trung bình trong các phân nhu sau:
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 25
Tên bô phân hat % khôi luong toàn hat
Vo trâu
Vo qua
Vo hat
Alorông
Phôi
Nôi nhu
12
3,5 ÷ 4
2 ÷2,5
12 ÷14
2,5 ÷ 3
64,5 ÷ 6,8
Thành phân hoá hoc trung bình cua dai mach theo % chât khô nhu sau:

phân hat
Protein
(N*5,7)
Châtbéo tinh
bôt
Pentosan Xenluloza Tro
Hat
Vo
Phôi
13,4
7,1
28,6
2,0
2,1
7,6
54,0
8,2
46,0
9,0
20,0
20,0
5,7
22,6
1,1
3,0
10,0
10,0
Khôi luong 1000 hat dác trung cho dô mây cua hat nám trong khoang 15 ÷ 60 gam và
nguoi ta chia thành các loai:
-Dai mach hat nhe: Khôi luong 1000 hat toi 30 gam
-Dai mach tuong dôi nhe: Khôi luong 1000 hat toi 31 ÷40 gam
-Dai mach náng: Khôi luong 1000 hat toi > 51gam
Kích thuoc hat dài 8 ÷ 10 mm, rông 3 ÷ 4 mm, dày 2 ÷3 mm.
Chi sô chât luong quan trong cua dai mach dê san xuât malt và bia là dô nây mâm và
náng luc nây mâm. Ngoài ra, dai mach còn duoc dác trung boi dô chiêt và hàm luong
protein. dai mach tôt có dô chiêt dat toi 82% và hàm luong protein không quá 12%. Nêu
hàm luong dat quá 12 % thì dô chiêt së thâp, bia së bi duc; còn nêu hàm luong protein
quá thâp së làm giam dô bot và vi bia.
3.2. Làm sach và phân loai hat:
Khôi hat có chua nhiêu tap chât (bui, tap chât nhe nhu co, rom ra; tap chât náng nhu
soi dá, vun kim loai...) do dó cân phai duoc làm sach truoc khi dua vào san xuât. Mát
khác, khôi hat phai dam bao dông dêu dê quá trình ngâm và nây mâm duoc thuân loi và
dông dêu.
Thông thuong nguoi ta làm sach và phân loai báng các hê thông sàng thích hop:
- Sàng khí dông: dùng dê tách tap chât và phân loai hat theo chiêu dày, chiêu rông cua
nó theo các tính chât khi dông (dùng quat).
Nêu hat duoc phân loai theo chiêu dày hat dê san xuât malt bia, nguoi ta duoc 3 nhóm:
+ Loai I : bê dày hat > 2,5 mm Dùng dê san xuât malt bia tôt nhât.
+ Loai II : bê dày hat > 2,2 ÷ 2, 5 mm Dùng dê san xuât malt bia tôt nhât.
+ Loai III : bê dày < 2,2 mm Dphôi liêu, duoc dùng dê làm viêc khác.
- Sàng ông (Trier): Dê phân loai hat theo chiêu dài
- Tách tap chât kim loai dùng nam châm kiên trông.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 26
- So dô công nghê làm sach và phân loai hat
3.3. Rua, sát trùng và ngâm hat:
3.3.1. Rua và sát trùng hat:
Hat duoc rua sach trong quá trình ngâm, các chât bân theo nuoc và tap chât nhe së nôi
lên dê duoc tháo ra ngoài. Trong quá trình bao quan hat së bi nhiêm vi sinh vât, trùng bo,
hat chêt và hu hong khác. Vì vây, khi ngâm nguoi ta thuong kêt hop voi rua, sát trùng dê
khôi hat duoc sach, dông nhât, kích thích su nây mâm.
Môt sô các hoá chât dùng dê sát trùng hat khi ngâm:
- CaOCl
2
, Ca(OCl)
2
, HCHO 40 %: 700 gam/m
3
H
2
O
- H
2
SO
4
, KmnO
4
: 10 ÷ 15 gam/m
3
H
2
O
- Ca(OH)
2
: 2 ÷ 3 lit/100 gam hat
Trong dó, Ca(OCl)
2
sát trùng manh, kích thích su nây mâm nên hay duoc dùng. Liêu
luong 40 g Ca(OCl)
2
33% / 100 kg hat.
Ca(OH)
2
bão hoà chi dùng rua sát trùng lân thu 2, không duoc cho vào nôi o giai doan
ngâm vì nó hay bám lên vo hat làm anh huong dên chât luong cua malt và bia. Có thê
dùng H
2
O
2
dê sát trùng và kích thích nây mâm: liêu luong 3 lit/m
3
H
2
O. Chê phâm
Giberelia kích thích thuc vât duoc su dung lân dâu tiên o nhât Ban vào nám 1940 voi liêu
luong 40 ÷ 200 mg/1 tân dai mach, rút ngán thoi gian nây mâm tu 8 ngày xuông còn 5
ngày, giam giá thành Malt 12 ÷ 15 %. O Anh, 90 % chê phâm Giberelia duoc dùng trong
công nghiêp malt.
3.3.2. Ngâm hat:
- Muc dích dê hat hút du nuoc cân thiêt dê chuân bi nây mâm, nây mâm và phát triên
mâm.
- Biên dôi cua hat khi ngâm:
+ Truoc khi ngâm, hat có dô âm trung bình 13 % du dê duy trì kha náng sông.
+ Khi ngâm, nuoc ngâm (thâm thâu qua vo) vào hat, khi dô âm cua hat quá 15 % thì
trong hat xuât hiên nuoc tu do, hat truong no dân (thê tích hat táng trung bình khoang
1,45 lân so voi ban dâu). Nuoc tu do thúc dây các quá trình hoá sinh có liên quan dên
hoat dông sông, hô hâp và hoat hoá enzim.
+ Biên dôi hoá hoc khi ngâm không dáng kê, hat hô hâp vân rât yêu nên tiêu tôn
gluxit rât ít, môt luong nho các chât hoà tan vào nuoc ngâm: duong, pentosan, chât
khoáng, tiêu hao chât khô khoang 1 %.
+ Hat hút nuoc thí náng luc hô hâp táng, khi ngâm hat tiêu thu 63 mg O
2
/kg hat.h và
thai ra 86 mg CO
2
/kg hat. nêu không du luong oxi hat së hô hâp yêm khí tao ra C
2
H
5
OH,
CO
2
, các axit huu co... Da sô là các chât dôc voi tê bào, kiêm hãm quá trình sông bình
thuong, dân dên phá huy câu trúc tê bào và hiên tuong tu phân huy (gây hu hong hat, thôi
rua, nhiêm vi sinh vât).
+ Tôc dô ngâm nuoc phu thuôc vào nhiêt dô ngâm nuoc, muc dô thay nuoc, thông khí,
kích thuoc cua hat. Nhiêt dô cua nuoc ngày càng cao thì nuoc thâm vào tê bào ngày càng
nhanh. Vì khi dó nhiêt dô së làm táng su truong no các chât keo (protein, tinh bôt,
xenluloza,...), táng vân tôc khuêch tán (do chuyên dông nhiêt), giam dô nhot, táng dô hô
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 27
hâp cua hat dông thoi táng kha náng nhiêm và phát triên cua vi sinh vât tap, nhu câu oxi
cua khôi hat cung táng lên nhiêu.
Dua vào nhiêt dô cua nuoc ngâm, nguoi ta chia ra các chê dô ngâm nhu sau:
Chê dô ngâm Nhiêt dô nuoc ngâm
Ngâm lanh < 10
o
C
Ngâm thuong 10 ÷ 15
o
C
Ngâm âm 20 ÷ 40
o
C
Ngâm nóng 50 ÷ 55
o
C
Trong dó chê dô ngâm thuong duoc su dung rông rãi nhât, ngâm âm duoc su dung
trong mùa dông, ngâm nóng thuong kêt hop voi ngâm thuong hay ngâm âm dê xu lý hat
(kiêu ngâm 3 sôi 2 lanh).
*Quá trình hút nuoc cua hat dai mach khi ngâm diên ra theo dô thi:
Dô thi biêu diên su thay dôi dô âm cua hat khi ngâm
Khi dô âm khôi hat dat khoang 40 % thì tôc dô hút nuoc cua hat dã bát dâu giam. Sau
96 h ngâm dô âm khôi hat dat cao nhât khoang 47%. Dây cung chính là muc dô ngâm
cuc dai cân thiêt.
+Các thành phân khoáng trong nuoc ngâm anh huong dên tôc dô ngâm hat. Nuoc
mêm ngâm nhanh hon nuoc cung, tôt nhât su dung nuoc có dô cung 7mg duong
luong/lit. Iôn Ca
2
+
liên kêt voi polyphenol trong vo hat tao muôi ít tan có câu trúc thê keo
tao thành bong bóng trên vo ngán can su thâm nuoc, muôi Na
2
CO
3
làm táng vi malt cho
bia. Các muôi sát gây kêt tua dang Fe(OH)
3
, tác dung voi polyphenol làm cho hat có màn
nâu. NaCl làm châm quá trình ngâm và nây mâm, nông dô muôi này quá cao có thê giêt
chêt mâm.
- Các phuong pháp và chê dô công nghê ngâm hat: có nhiêu phuong pháp ngâm hat:
50
40
30
20
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dô âm hat
(%)
Thoi gian ngâm(h)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 28
+ Ngâm trong nuoc-không khí gián doan: Hat lúc duoc ngâm trong nuoc, lúc duoc
ngâm trong không khí, môi chu ky kéo dài 3 ÷ 6 h. Không khí nén duoc thôi câp cho ca
chu ky, môi lân thôi tu 3 ÷ 5 phút, cu 30 phút lai thôi khí môt lân.
+ Ngâm trong luông nuoc và không khí liên tuc: Dùng nuoc dã bão hoà không khí
duoc phun liên tuc vào bê ngâm hat (cân có thiêt bi bão hoà không khí). Voi phuong
pháp này muc dô ngâm hat duoc nhanh, rút ngán duoc quá trình nây mâm.
+ Ngâm hat trong luông nuoc phun: Khôi hat duoc phun nuoc liên tuc chay thâm qua
lop hat tu trên xuông duoi rôi chay vào rãnh thoát nuoc. Nhu vây nuoc chi luu lai trong
hat môt thoi gain nhât dinh nào dó. Phuong pháp này cho phép hat duoc thông khí tu
nhiên liên tuc, mâm hat mau xuât hiên và phát triên.
+Ngâm hat trong luông không khí - nuoc phun: Dây là phuong pháp kêt hop giua
ngâm trong nuoc liên tuc và giu hat o tang thái hiêu khí (dôi moi không khí) báng cách
hút khí cua khôi hat.
Sau khi rua xong, hat duoc phun tuoi nuoc trong 15 phút. Sau dó hút không khí tu
phía duoi (báng quat hay bom hút) trong 15 phút rôi dê yên trong không khí môt gio, rôi
lai phun tuoi nuoc...cu nhu thê cho dên khi hat dat dô âm yêu câu.
Dê san xuât matl bia, muc dô ngâm dai mach khoang 42 ÷ 48 %. Dê san xuât matl
duong hoá khi san xuât ruou etylic thì thoi gian ngâm thuong ngán: dai mach, lúa mach,
yên mach: 12 ÷ 18 h; mach den: 12 ÷14 h, ngâm nuoc 15÷ 20
0
C cho dên muc dô ngâm
38÷40 %. Hat kê, lúa là giông ua âm nên ngâm trong nuoc 25÷30
0
C trong 22÷24
h
dên khi
dat duoc muc dô ngâm 35÷37%.
Thuong quá trình ngâm kêt thúc thì thây rê con xuât hiên.
3.4. Nây mâm:
Thuc tê quá trình nây mâm có thê bát dâu o giai doan ngâm khi muc dô ngâm hat dat
25 ( 30 %. Lúc dó các hê enzim tu trang thái “nghi” duoc dánh thuc tro lai hoat dông o
diêu kiên nhiêt dô, dô âm thích hop. Kêt qua là các polyme du tru không tan (tinh bôt,
protein, hemixenluloza, xenluloza) bi thuy phân môt phân (biên hình) thành các chât tan
có kha náng nuôi sông mâm và rê.
Trong giai doan dâu cua quá trình nây mâm, trong hat xay ra các quá trình sinh lý, hoá
sinh tuong tu nhu khi hat nây mâm tu nhiên (trong dât khi gieo hat), trong dung dich dinh
duõng (thuy canh), duoi tác dung cua dô âm, nhiêt dô, khí CO
2
trong không khí, phôi hat
phát triên së tao nên mâm và rê phôi, chât dinh duõng nuôi phôi hat duoc lây tu nôi nhu
cua hat. Ói dó, duoi tác dung cua hê enzim së chuyên hoá các chât o vi trí cao phân tu vê
dang các chât hoà tan don gian dê phôi hâp thu duoc. Tuy nhiên, khi phôi hat càng phát
triên thì tiêu hao chât khô trong hat (chu yêu o nôi nhu) càng lon. Báng cách không chê,
tác dông các diêu kiên công nghê dê phôi hat (mâm và rê) phát triên môt cách hop lý nhât
dê tiêu hao hàm luong chât khô là nho nhât nhung cho phép tích luÿ duoc nhiêu enzim
nhât (tru hê enzim oxy hoá). Dây là muc dích chu yêu cua quá trình san xuât matl, và
cung là diêm khác biêt giua nây mâm nhân tao và nây mâm tu nhiên.
Khi nây mâm, trong hat dai mach së xay ra các quá trình chu yêu sau:
- Quá trình sinh lý: Su phát triên cua phôi xay ra dông thoi voi su hô hâp và tông hop
môt sô chât moi, mà quan trong nhât là môt sô enzim cân thiêt.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 29
- Quá trình sinh hoá: Thuy phân các chât du tru trong nôi nhu.
- Quá trình hoá hoc: Tác dung tuong hô giua các chât tao thành khi thuy phân, hình
thành các chât thom, chât có vi matl.
- Quá trình vât lý: Vân chuyên âm và các chât du tru hoà tan tu nôi nhu di nuôi phôi và
nguoc lai.
3.4.1. Su hình thành và hoat dông cua các hê enzim dông thoi nhung quá trình
xay ra trong quá trình nây mâm:
Hat dat dô chín và khô (W<13%) thì các enzim trong hat o dang liên kêt (không hoat
dông) nám trong tê bào cua hat. Trong quá trình nây mâm chúng duoc giai phóng ra o
dang tu do hoat dông, dông thoi hat cúng có kha náng hình thành nên nhung enzim hoat
dông moi.
- Hê enzim oxy hoá - khu:
Hoat dông cua hê enzim này là buoc chuân bi ban dâu cho quá trình hoá sinh tiêp theo
cua su nây mâm.
Có thê kê dên các enzim oxy hoá hon: oxydaza, peroxydaza và catalaza san phâm
phan ung xúc tác o quá trình hô hâp cua hat bao gôm: H
2
O, CO
2
và O
2
. Cuong dô hô hâp
phu thuôc rât nhiêu vào nhiêt dô và luong O
2
tham gia. Trong khoang nhiêt dô 10÷30
0
C,
nhiêt dô táng së làm táng cuong dô hô hâp, dông thoi hoat tính cua da sô các enzim cung
táng dân dên làm táng su tôn thât chât khô.
Quá trình hô hâp kèm theo su thai nhiêt: 673 kcal/phân tu gam duong.
Trong hat ngâm có 2÷3 % duong (tính theo hàm luong chât khô), trong quá trình nây
mâm do thuy phân nên luong duong táng thêm khoang 20%. Khoang 9÷10% luong
duong tôn hao do hô hâp, 3÷5% tôn hao do su phát triên cua mâm và rê, còn lai di vào
thành phân cua malt. Nhu vây, ta thây quá trình hô hâp tiêu thu môt luong duong khá lon
nên luong nhiêt toa ra nhiêu.
Môt sô axit huu co có sán và hình thành trong quá trình nây mâm nhu: oxalic, xitric,
malic, lactic, formic, axetic, propionic,... Nêu oxi không cung câp dây du (trang thái yêm
khí) dác biêt o giai doan dâu cua quá trình nây mâm së xay ra hiên tuong hô hâp yêm khí
tao nên ruou etylic C
2
H
5
OH và CO
2
. Nêu hàm luong C
2
H
5
OH sinh ra lon dên muc dô
nhât dinh së uc chê tê bào sông và dình chi su phát triên cua mâm. Tiêp dó, các san phâm
tuong hô cua ruou và axetic là este tao ra trong malt tuoi có mùi dác trung.
Dê dác trung cho muc dô hô hâp nguoi ta dùng hê sô hô hâp k=CO
2
/O
2
. Cháng han su
oxi hoá duong trong diêu kiên hiêu khí duoi tác dung cua enzim oxydaza:
C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
à 6 + 6H
2
O + 2322kJ
K=
2
2
O
CO
= 1
Khi oxi hoá chât béo : K = 0,5 ; protein K = 0,8
Khi hô hâp yêm khí K > 1
Su khác nhau giua quá trình ngâm và nay nâm là o chô hê sô hô hâp k khi ngâm
thuong > 1 , khi nây mâm K = 0,74-1,00. Tu dó nguoi ta kháng dinh không phai su hao
tôn chât khô và luong nhiêt thai ra do hô hâp trong quá trình nây mâm là hoàn toàn tu
gluxit (tinh bôt và duong)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 30
- Enzim Sitaza: dây là tâp hop enzim gôm sitoplastaza và sitaza chúng hoat dông dâu
tiên ngay khi hat vua nây mâm và duoc goi là quá trình sitoliza. Nhung enzim này phân
cát hemixenluloza và polisacarit khác o dang gel dê hình thành các san phâm có gôc C
5
,
C
8
,... Su phân cát hemixenluloza nho enzim sitaza khi nây mâm dóng vai trò rât quan
trong trong san xuât malt. Nho dó màng ngán cách giua nôi nhu và vo trâu bi phá võ tao
diêu kiên cho các enzim amylaza và proteaza dê dàng hoat dông trong lòng nôi nhu.
-Enzim amylaza: Nhóm enzim này trong dai mach nây mâm bao gôm u-amylaza, þ-
amylaza và amylofattaza tâp trung chu yêu trong nôi nhu, chi có môt sô ít trong màng
ngán giua nôi nhu và vo trâu.
+Hoat tính u-amylaza táng sau khi nây mâm 3÷6 ngày và hoat tính này dat duoc
cuc dai phu thuôc nhiêt dô nây mâm:
O: t
nm
= 12÷14
0
C ÷ H
dmax
= 11÷12 ngày
t
nm
= 18÷20
0
C ÷ H
dmax
= 6÷7 ngày
t
nm
= 25÷28
0
C ÷ H
dmax
= 4÷5 ngày
+þ-amylaza có sán trong hat dai mach o dang liên kêt và tu do. Trong quá trình
nây mâm hoat tính þ-amylaza tu do táng lên 3÷4 lân.
+Amylophotphataza tu do không có trong dai mach mà chi duoc hình thành sau
ngày nây mâm thu 2, sau 8 ngày thì dat cuc dai nên hoat tínhü táng 150÷200 lân.
Su táng hoat tính chung cua amylaza sau khi nây mâm - kí hiêu là DC (hoat luc
diastaza) duoc xác dinh báng luong duong maltose tao thành, có thê biêu diên theo don
vi Vindich-Cotback (
0
Wd ) hay theo don vi Lintner (
0
L ) voi quan hê:
o
L=
5 , 3
16 + Wd
o
Tác dung cua amylaza dên các quá trình hoá sinh nhu nây mâm và dác biêt trong quá
trình duong hoáï sau này có ý nghia dên suc quan trong trong quá trình san xuât bia
ruou, mach nha.
Muc dích cua quá trình nây mâm chu yêu dê tích tu thât nhiêu amylaza hoat dông dê
khi duong hoá chúng có thê chuyên tinh bôt (cua chính malt và cua các nguyên liêu thay
thê malt) thành các san phâm trung gian (dextrin) và các duong nhu maltotriaza,
maltotetroza, maltodextrin, glucoza, maltoza. Ngoài ra khi nây mâm còn tao thành môt
luong dáng kê duong saccaroza và môt ít duong fructoza (tông hop trong phôi). Tât ca
các loai duong làm cho malt có vi ngot, hàm luong cua chúng trong malt táng lên 3÷4 lân
so voi trong hat ban dâu
( trong hat ban dâu có 2,3÷2,5% duong, trong malt tuoi có 8,5÷9% duong ).
Trong thoi gian nây mâm có khoang 10% tinh bôt bi biên dôi, trong dó khoang
4,5÷5% tinh bôt bi hao tôn do hô hâp và tao rê, mâm phôi, luong tinh bôt còn lai bi biên
hình (thuy phân có muc dô) nhu o trên dã trình bày. Kêt qua làm cho tính chât tinh bôt
cua malt khác voi tinh bôt ban dâu: kích thuoc hat tinh bôt giam, dô rông (xôp) giua các
hat tinh bôt táng lên, ti lê Am/Ap cung có thay dôi,
-Enzin proteaza: Có hoat tính trong hat ban dâu không dáng kê nhung khi nây mâm dã
táng lên 4÷8 lân, táng nhanh hon hoat tính amylaza và dat cuc dai vào khoang ngày nây
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 31
mâm thu 5. Su thuy phân protein bát dâu báng tác dung cua proteinaza dê tao thành
albumoza, polypeptit, pepton và sau dó duoi tác dung cua peptidaza tao thành các axit
amin. Tuy nhiên su biên dôi này thuong không hoàn toàn (dên các san phâm cuôi cùng
là các axit amin) vì các diêu kiên nây mâm (các thông sô nây mâm) thuong không phai
là diêu kiên tôi thích cho hoat dông cua hê enzim proteaza cua hat.
Cháng han: t
opt
peptidaza < 50
0
C pH
opt
peptidaza = 7,6÷8
t
opt
proteinaza = 60
o
C pH
opt
peptidaza = 4,5 ÷ 5
t
nây mâm
< 60
0
C pH
hat
= 6,8÷7
Tuy nhiên, vì nhiêt dô nây mâm tuong dôi thâp và thoi gian nây mâm kéo dài së có su
thuy phân protein tuong dôi sâu sác dê tao thành môt luong dáng kê các polypeptit và
axit amin. Tác dông này chi diên ra voi nôi nhu, trong khi protein o lop ngán cách nôi
nhu voi vo và ca phân vo malt thì không bi biên dôi ca trong các quá trình chê biên vê sau
(sây malt tuoi, bao quan malt, nâu và duong hoá khi san xuât bia, mach nha). Chúng së
tôn tai trong bã malt khi láng, loc dich duong.
Su thuy phân protein boi enzim proteaza làm táng luong nito hoà tan (albumiza,
pepton, polypeptit, axit amin), môt phân các chât này dê bi kêt tua khidun sôi dich duong
(voi hoa hublon - tuc quá trình hublon hoá trong san xuât bia). Phân khác vân tôn tai o
dang hoà tan, phân này dác biêt có giá tri trong san xuât bia (là nguôn nito huu co cho
nâm nem, tao bot, kêt tua dê tu làm trong, tao vi bia...) voi ti lê thích hop, nêu quá cao thì
bia dê bi duc và duc tro lai khi tôn tru bia.
Su biên dôi các san phâm thuy phân proteaza khi nây mâm dai mach duoc thê hiên
trong bang 4 (trang 139-1)
Qua bang này, ta thây trong khoang nua thoi gian cua quá trình nây mâm (tu ngày 1 (
4), san phâm thuy phân protein táng liên tuc, dên nua thoi gian sau thì dung lai hoác giam
dân. Có thê giai thích diêu này là do hoat tính cua enzim proteaza giam dân và së ôn dinh,
và môt phân san phâm thuy phân duoc dùng vào viêc tao mâm và rê phôi (chiêm 11÷12%
luong protein cua hat).
Chi sô quan trong dác trung cho quá trình thuy phân protein khi nây mâm nói riêng và
muc dô thuy phân cua malt nói chung là luong nito formol (luong san phâm nito bâc thâp
duoc tao thành có chua nhóm axit cacboxylic _COOH tu do nhu axit amin, peptic...).
Hoat tính enzim proteaza duoc xác dinh theo chi sô này (phuong pháp chuân dô formol)
báng hiêu sô cua luong nito formol tông công (chung) khi duong hoá (tai thoi diêm cân
xác dinh hoat dô enzim) và luong nito formol ban dâu.
- Enzim esteraza: Xúc tác cho quá trình este hoá, trong dai mach chu yêu là nhóm
enzim photphotaza bao gôm: fitaza, saccarofotfataza, glicero fotfataza, nucleotidaza và
amylofotfataza.
+Biên dôi quan trong dác trung là su thuy phân phitin duoi tác dung cua enzim
fitaza dê giai phóng ruou inozit, muôi fotfat và axit fotforic tu do.
+Saccaro fotfataza, glicero fotfataza, nucleotidaza thuy phân môi liên kêt este cua
các chât huu co chua fotfat tuong ung và giai phóng ra axit fotforic tu do.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 32
+Amylofotfataza cát gôc axit fotforic cua phân tu amylopectin. Do kêt qua cua
quá trình tích tu và biên dôi enzim mà luong các chât hoà tan (chât chiêt) táng dáng kê:
ban dâu chi có 6,5÷8%, khi nây mâm táng lên 26% (tính theo chât khô) nhung do tôn hao
hô hâp và tao mâm nên còn lai trong malt là 14÷15%.
Cuong dô hô hâp và các quá trình biên dôi hoá sinh khi uom mâm phu thuôc vào muc
dô thông khí, tuc là phu thuôc vào ti lê O
2
/CO
2
trong khôi hat dang uom mâm. Trong
khoang nua dâu thoi kì uom, xay ra su tích luÿ enzim lon nhât thì su thông khí là cân
thiêt (ngày 1÷4). Sau dó nên dung thông khí dê giu luong CO
2
lai (nông dô không quá
20% trong hôn hop khí) dê han chê tôi da su hô hâp cua phôi (nhám han chê su hao hut
tôi da do hô hâp). Không khí thôi cho khôi hat cân có dô âm W=98 ÷100% và nhiêt dô
phai bé hon nhiêt dô uom 2÷3
0
C.
3.4.2. Dác diêm uom mâm cua các loai hat khác nhau:
Nhu trên dã nói, voi muc dích su dung malt khác nhau mà nguoi ta dùng các loai hat
khác nhau dê san xuât voi chê dô công nghê phù hop.
- Trong san xuât malt dùng làm tác nhân duong hoá trong công nghê ruou etylic thì
chât luong malt duoc dáng giá báng hoat tính tông quát cua hê enzim amylaza. Nêu uom
mâm o nhiêt dô 14÷16
0
C trong t
tg
trong thoi gian dài thì së tích luÿ duoc rât nhiêu các
enzim u.þ_amylaza, dextrinaza. Cháng han: Dai mach 10 ngày, yên mach 10÷12 ngày,
mach den 7÷8 ngày, kê 5÷6 ngày.
-Trong san xuât bia, dê san xuât malt sáng màu (malt vàng) nguoi ta uom mâm o nhiêt
dô không quá 18
0
C. Dê san xuât malt den (malt caramen) nguoi ta uom mâm o nhiêt dô
cao hon nhung không vuot quá 25
0
C, thoi gian uom dài hon dê quá trình thuy phân tinh
bôt và protein duoc sâu hon.
- Trong san xuât mach nha, malt cung là tác nhân duong hoá (chính thuc hoác bô sung
- duong hoá so bô), nêu yêu câu thoi gian uom mâm dài hon, o nhiêt dô cao hon lúa :12
ngày, kê: 7 ngày, ngô: 8 ngày, to=28÷32
0
C.
3.4.3. Các phuong pháp nây mâm:
- Nây mâm không thông gió:
Dây là phuong pháp cô diên hiên vân còn su dung nhiêu trong các co so san xuât malt
bia cung nhu malt mach nha, náng suât tu loai rât nho dên rât lon (vài trám tân hat /
ngày). Sàn uom mâm báng xi máng pháng, nhán, hoi nghiêng dê dê thoát nuoc. Trong
phòng uom cân dát quat dây, quat hút dê luu thông không khí và hê thông diêu hoà nhiêt
dô nhân tao (nêu sàn uom chìm môt nua së duoc loi vê nhiêt dô diêu hoà nhung khó thoát
nuoc và vân hành).
Hat sau khi ngâm duoc dô thành dông trên sàn rôi san dêu thành lop dày ban dâu
khoang 40 cm, sau dó giam dân cho dên 10÷12 cm o giai doan cuôi. Thuong xuyên dao
trôn lop malt, thông gió dê duôi CO
2
và cung câp không khí moi. Có thê chia làm 3 thoi
kì nây mâm nhu sau:
+ Thoi kì 1: (2 ngày dâu) táng dân nhiêt dô dên 13÷14
0
C, dao trôn 2÷3 lân / ngày.
+ Thoi kì 2: (3 ngày tiêp theo):nhiêt dô khôi hat táng nhanh do hô hâp manh. Nhiêt
dô cao nhât cho phép dôi voi malt vàng 16÷17
0
C, malt den 19÷20
0
C, dao trôn 3÷4 lân /
ngày.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 33
+ Thoi kì 3: (2 ngày cuôi) cuong dô hô hâp và nây mâm giam, dao trôn 2÷3 lân /
ngày. Rê mâm báng 1/5 lân chiêu dài hat, mâm dài 3/4 lân chiêu dài hat.
- Nây mâm thông gió trong ngán:
Phòng nây mâm gôm các ngán ho hình chu nhât: dài 10÷15 m, rông 3÷4 m, cao 1,8÷2
m, dáy hoi nghiêng dê dê thoát nuoc, cách dáy 60 cm dát môt luoi sàn có lô voi diên tích
lô 15÷20 % diên tích sàn, môi ngán có thê chua duoc 10÷12 tân hat khô.
Hat ngâm xong dô vào các ngán rôi san dêu theo chiêu dày cua lop malt trong ngày
nây mâm, luong nuoc ngâm thua trong hat theo lô luoi sàn xuông dáy rôi ra ngoài. Malt
duoc dao trôn nho máy dao truc vít xoán tháng dung. Thôi không khí khô vào lop hat
(qua sàn dáy) sau 18÷20h thì thôi không khí lanh và âm rôi dao trôn. Chê dô làm viêc cua
ngán nây mâm xem o bang sau. (bang 5-trang 115).
Sau khi nây mâm xong, malt tuoi duoc vân chuyên dên lò sây (nêu dê san xuât bia hay
mach nha), hoác máy nghiên sua malt (làm tác nhân duong hoá trong san xuât ruou, tinh
bôt).
- Nây mâm thông gió trong thùng quay:
Thiêt bi là thùng hình tru báng thép, dát nám ngang trên hai giá dõ và quay duoc trên
hai giá này nho dông co quay thùng voi hê thông truyên dông bánh ráng. Có hai loai
thùng quay: kín và ho. Trong dó, thông dung hon là loai thùng quay kín, chiêu dài thùng
4÷6 m, duong kính 2,3÷3 m dam bao dê nây mâm duoc 10÷12 tân hat khô. (xem hình 47
trang 156).
Hat ngâm xong duoc dua vào qua các cua phía trên thùng rôi phân bô dêu trên luoi
thép. Không khí lanh và âm thôi vào thùng qua các lop malt dang quay theo thùng rôi
theo các ông góp ra ngoài thùng (nho quat dây - hút). Thoi gian nây mâm 7 ( 10 ngày, tôc
dô quay thùng 2,5÷3 h/vòng.
Sau khi nây mâm xong cho thùng quay vào vi trí nguoc voi lúc nap hat rôi mo cua
chán dê tháo hat ra qua chính cua nap ban dâu.
- Nây mâm theo phuong pháp bán liên tuc và liên tuc: (xem tài liêu tham khao)
- Dánh giá chât luong malt tuoi:
Chât luong malt tuoi duoc dánh giá qua phuong pháp phân tích cam quan, hoat dô
enzim và thành phân hoá hoc và thuong duoc gán liên voi muc dích su dung malt (san
xuât ruou, bia hay mach nha). Malt tuoi tôt có mùi dua chuôt, nêu malt có mùi chú, vi
thiu có thê do malt bân, bi nhiêm VSV, khi nây mâm không dúng chê dô công nghê. Hat
malt phai mêm, nêu hat còn cung hay nhào nát thì coi nhu phâm chât xâu.
Yêu tô quan trong dê dáng giá chât luong malt là ti lê nây mâm và chiêu dài, dô lon
cua mâm, rê. Malt tôt có ti lê nây mâm trên 85%, dôi voi malt vàng chiêu dài mâm
2/3÷3/4 chiêu dài hat, malt den có chiêu dài mâm 1/2÷1 chiêu dài hat, rê dài 1,2÷2 cm.
Chi tiêu quan trong cua malt là hoat tính enzim. Sau dây là bang chi tiêu hoat tính
enzim dôi voi malt dùng cho san xuât ruou.
Tôt Khá Trung bình
Loai malt AC
(g/g.h)
DC
(mg/g.h)
AC
(g/g.)h
DC
(mg/g.h)
AC
(g/g.h)
DC
(mg/g.h)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 34
Dai mach
Yên mach
Malt den và lúa my

>6
>5
>7
>3
>35
>45
>35
>100
4-6
3-5
4-7
2-3
25-35
35-45
25-35
70-100
3-4
2-3
3-4
1-2
15-25
25-35
15-25
50-70
Ghi chú:
AC - hoat tính amylaza: kha náng thuy phân tinh bôt thành mantoza và các dextrin
không làm dôi màu dung dich iôt, don vi =g tinh bôt / g malt trong 1 h o nhiêt dô 30 oC.
DC - Nho kha náng thuy phân các dextrin thành maltoza, don vi = g dextrin / g malt o
nhiêt dô 30
0
C.
Chât luong malt dùng dê san xuât bia truoc hêt là hoat tính amylaza (AC) duoc biêu
thi báng luong maltoza tao thànhtu tinh bôt duoi tác dung cua enzim có trong 100 g malt
vàng tuoi tôt có AC báng 300 - 400, malt den tuoi tôt có AC = 400 - 500.
3.5. Sây malt:
Malt tuoi có dô âm cao (42 - 45%) nên không thê bao quan duoc (tru malt tuoi dùng)
trong san xuât ruou së duoc dem di nghiên thành sua malt - là chê phâm enzim duong
hoá. Mát khác, mùi vi và thành phân hoá hoc, câu trúc cua malt tuoi không thích hop cho
viêc san xuât bia (trong mach nha) nhu: hâu nhu không có chât màu, chât thom (thâm
chí có chât thom phan tác dung voi bia), thành phân protein có thê làm giam dô bên hoá
lý cua bia (bia dê bi duc, bot không bên), không có tính chât nghiên võ thành bôt...Va lai
malt vôn là nông san chê biên có thi truong toàn câu (thuong mai thê gioi) nên nhât thiêt
phai sây malt.
Khi sây phai chú ý dên giu lai duoc du luong enzim (dã tích luÿ duoc trong quá trình
nây mâm) cho san xuât bia (hay mach nha). Muôn vây khi xây dung dô thi sây malt phai
hiêu rõ quan hê giua nhiêt dô sây và dô âm cua malt (có tính dên dô bên cua enzim do
nhiêt dô và dô âm. Dô âm malt khi sây càng cao thì enzim vô hoat càng nhanh).
Ví du: Khi sây malt vàng: o giai doan hat có dô âm 30% thì nhiêt dô sây cho phép là
40
0
C. khi sây o nhiêt dô 50
0
C thì dô âm malt phai giam còn12%. Nêu nhiêt dô sây táng
dên 60
0
C thì dô âm malt còn 8%.
Malt den có thê sây o nhiêt dô cao hon malt vàng, tuy nhiên nhiêt dô sây không duoc
quá 104
0
C dê không phá huy nhiêu enzim .
Khi malt có dô âm cao, nêu táng nhiêt dô sây cao së tao nên malt dang keo khô vì o
khoang nhiêt dô 60 oC xay ra hiên tuong hô hoá tinh bôt, nêu tiêp tuc nâng nhiêt thì tinh
bôt chuyên sang trang thái thoái hoá - tao thành hat cung. Trong khi dó, môt sô protein bi
tác dung boi enzim proteaza së hoà tan và thâm vào hat tinh bôt và chuyên sang dang
keeo khi bi mât nuoc. Malt dang keo khô do tinh bôt và protein bi biíen hình nên giam dô
hoà tan, giam dô chiêt.
3.5.1. Nhung biên dôi cua malt trong quá trình sây:
Theo dô táng dân cua nhiêt dô khi sây mà ta có thê chia ra làm 3 thoi kì nhu sau:
- Thoi kì sinh lí: nhiêt dô sây táng dân và dat dên 45
0
C: malt và rê vân tiêp tuc phát
triên, dô âm còn khoang 30%, su biên dôi do thuy phân, do enzim vân tiêp tuc.
-Thoi kì men (enzim ): Nhiêt dô sây táng dân tu 45 - 70
0
C: Các quá trình sông bi
ngung lai: không hô hâp, mâm rê không còn phát triên nhung su thuy phân và nhung
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 35
biên dôi khác trong nôi nhu vân xay ra rât manh vì nhiêt dô tôi thích cua da sô men nám
trong khoang 45 - 60
0
C. O thoi kì này, dô âm cua malt den tu 20 - 30
0
C, cua malt vàng
còn 10 %.
-Thoi kì hoá hoc: Nhiêt dô sây táng tu 70 -105
0
C: O nhiêt dô > 75
0
C thì các hoat dông
cua enzim bi ngung trê vì môt sô enzim bi vô hoat môt phân (do nhiêt dô cao), sô cào lai
bi các chât keo cua hat hâp thu và chuyên sang trang thái không hoat dông. Ví du: O
nhiêt dô > 40
0
C, enzim peptidaza ngung hoat dông, o nhiêt dô 60
0
C các enzim sitaza và
phytaza mât hoat tính và enzim amylaza giam hán hoat tính. Riêng dôi voi enzim
proteinaza do kha náng chiu nhiêt rât lon nên hoat tính giam rât ít khi sây malt vàng.
Thoi kì hoá hoc duoc dác trung báng su tao thành các chât thom, su biên hình protein,
su làm yêu hay vô hoat tung phân các enzim.
Quá trình quan trong nhât xay ra trong quá trình sây là phan ung melanoidin do tác
dung tuong hô giua nhung chât chua nhóm cacbonyl (-COO) voi nhung chât có nhóm
amin (-NH
2
). Kêt qua malt sây tro nên có màu tôi (sâm) hon, có mùi vi dác trung cua
malt bia (hay malt mach nha). Theo Hydge, quá trình tao melanoit trong khi sây malt có
thê tiên triên theo 3 giai doan:
+ Giai doan dâu: cô dác (nâng cao nông dô) các chât duong và axit amin do mât
nuoc khi sây dê tao thành các tinh thê không màu.
+ Giai doan giua: xay ra su khu hydro, be gay phân tu duong, phân tu axit amin dê
tao thành các chât không màu hoác có màu vàng nhat, có tính khu manh, tiêu biêu là môt
sô chât nhu:CH(OH)C(OH)CHO, hydroquinon (khi bi khu hydro chúng
tro vê dang quinon ban dâu). Nhung chât khu này cùng voi nhung chât khu duoc tao
thành trong các quá trình nâu bia (duong hoá, dun sôi dich duong voi hoa hublon) dóng
vai trò rât quan trong trong quá trình oxy hoá - khu cua công nghê bia. Chúng truc tiêp
tao nên mùi vi, dô bot cho bia, là các chât bao vê chông lai su oxy hoá, chông lai su kêt
tua keo làm cho bia duc
+ Giai doan cuôi: tao thành nhung chât có màu sâm.
Tôc dô phan ung melanoit phu thuôc vào nhiêt dô, pH, thoi gian, thành phân các chât
tham gia. Trong sô các axit amin tham gia manh nhât là glixin và alanin, san phâm
melanoit cua chúng cho màu rât dâm và có mùi bia, cho mùi thom manh hon ca là valin
và loxin, phenylalanin và valin cho san phâm có màu tôi, mùi hoa hông nhe, loxin cho
san phâm nhat màu và có mùi bánh my rõ. Trong sô các duong tham gia phan ung
melanoit theo thu tu là: arabinoza > glucoza > galactoza > fructoza, trong dó các pentoza
manh nhât là duong cexitoza. Thành phân nguyên tô cau melanoit nhu sau: C= 54 - 60%,
O= 31,3 - 35,1%, H=4,9 - 5,2, N= 3,5 - 5,3%
Chúng có chua các nhóm -CO, -COOH, -OH, M - 1480. Ttrong ngành bia, melanoit
có ý nghia rât quan trong: gây màu và mùi thom dác biêt, do có kha náng hoat dông bê
mát rât manh nên là nhung chât tao bot tôt, dóng vai trò bao vê các keo dê ngán can su
kêt tua keo không bên vung, có kha náng khu manh làm táng dô bên, chông hiên tuong
duc bia do bi oxy hoá.
3.5.2. Các phuong pháp và chê dô công nghê sây malt:
- Lò sây nám ngang hai tâng hoat dông tuân hoàn:
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 36
Dây là loai lò sây cô diên voi phuong pháp sây dôi luu cuõng buc, hiên nay vân duoc
su dung rât phô biên o nhung nuoc có san xuât malt. Dây là môt toà nhà cao 20 - 25 m
hình vuông hay chu nhât có 5 tâng voi các chuc náng: tâng 1 dát lò dôt, tâng 2 là buông
nhiêt có dát clorifer, tâng 3 la buông trôn không khí de sây, tâng 4 là môt sàng luoi và
tâng 5 là môt mát sàng sây trên cùng có ông hút và quat hút dê thai âm ra ngoài. Sàng sây
làm báng luoi thép dan dày voi diên tích lô chiêm 30 - 35% diên tích sàng.
+ Tiên hành sây malt vàng:
Malt tuoi nho gàu tai chuyên lên sàng sây trên voi chiêu dày lop malt 14 - 22 cm. táng
nhiêt dô sây dêu dán sau 6 gio dat 30 - 35
0
C, dô âm còn 2%. Sau 6 h tiêp tuc dat 50
0
C, dô
âm xuông còn 8 - 10 %. Nhu vây phân lon âm cua malt duoc tách ra tai dây. Diêu kiên
quan trong dê thu duoc malt vàng chât luong tôt là nhiêt dô sây không duoc quá 40
0
C
khi dô âm chua ha xuông duoi 12 - 14%.
Sau 12
h
sây o sàng trên, malt duoc chuyên xuông tiêp tuc sây kiêt o sàng duoi. Sau 11
- 12
h
, nhiêt dô sây tung lên 55 - 80
0
C, dô âm còn 2,5 - 3,3%. Sau khi sây xong, malt duoc
dôn dông lai dê chuyên sang khâu gia công tiêp tuc. Chê dô sây malt vàng (xem o bagn 6
- trang 170 cua giáo trình).
+ Tiên hành sây malt den:
Malt den sây lâu hon và phuc tap hon malt vàng. Dâu tiên malt tuoi cung duoc dô vào
và trai dêu lên sàng sây trên voi lop malt dày 22 -30 cm. Giai doan dâu dài 14h táng
nhanh nhiêt dô dên 40
0
C, dô âm xuông 20%. Trong 3- 5h tiêp theo táng dên nhiêt dô 60
- 65
0
C, táng cuong dao trôn. Sau 24
h
thì sây xong o sàng trên, malt së duoc chuyên
xuông sây o sàng duoi. Tiêp tuc thoi kì sây thu nhât trong 9 - 10h o nhiêt dô 50 -55
0
C, dô
âm xuông còn 8 - 10%.Thoi kì thu hai nhiêt dô táng lên: trong 4 - 6
h
nhiêt dô tiêp tuc dat
75
0
C, dô âm xuông còn 5%, trong 3 - 4
h
. Sau nhiêt dô táng dân lên 100 -105
0
C cho dên
khi sây xong voi hàm âm cuôi cùng dat 1,5 - 2%.
Vì malt den san xuât lâu hon, hao tôn chât khô nhiêu hon nên giá thành malt den và
bia den dát hon malt vàng và bia vàng. Dê phân nào ha giá thành, nguoi ta san xuât môt
sô loai malt dác biêt nhu malt cafê, malt mecan dê thay thê môt phân hay toàn bô malt
den khi san xuât bia den.
Chê dô sây malt den (xem bang 7 - trang 171 cua giáo trình).
- Lò sây nám ngang môt tâng:
Dây là loai lò sây tuong dôi moi theo phuong pháp sây dôi luu cuõng buc. Tuc là tác
nhân sây là không khí nóng duoc thôi cuõng buc qua lop malt có dô dày 8 - 10cm mà
không dao trôn. Tiên hành sây theo phuong pháp nguoc chiêu tinh dê tiêt kiêm nhiêt và
dat dô âm cuôi cùng cua malt. Nghia là tác nhân sây ban dâu duoc dem di sây cho lop
malt dã duoc sây khô báng sàng thu hai bôc hoi tác nhân sây mang âm cua chính sàng
dâu tiên này. Sau khi malt sây xong chuyên di gia công tiêp thì lai chuyên malt tuoi dên
dê sây so bô tiêp tuc (dôi chiêu tác nhân sây)
- Lò sây hoat dông liên tuc:
Trên co so nhung loai thiêt bi sây hat kiêu tháp dê loi dung tính tu chay cua khôi hat,
Viên Hàng Lâm Nông Nghiêp latvia (môt nuoc Công Hoà thuôc Liên Xô cu) dã thiêt kê
và ung dung thiêt bi sây malt hoat dông liên tuc kiêu tháp, goi tát là LCXA. Tháp sây cao
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 37
15 m duoc chia thánh 3 khu chính: khu tiêp nhân và sây so bô malt tuoi, khu sây và khu
câp nhiêt - thu nhân san phâm. Câu tao cua lò sây xem hình 51 - trang 173 cua giáo trình.
Thiêt bi sây làm viêc nhu sau:
Malt tuoi duoc gàu tai chuyên lên bonke chua và tai dây nó duoc sây nóng so bô o
nhiêt dô 30
0
C, dô âm ban dâu cua malt tuoi khoang 44%. Nho các van diêu chinh, malt
tu roi thành duong liên tuc xuông thân tháp. Tai dây duoc chia thành 4 vùng nhiêt sây
(không khí nóng qua calorifer duoc trôn voi không khí ngoài troi nho quat rôi câp cho
các vùng sây), malt di qua các vùng sây này và dat duoc dô âm sau dây:
Vùng sây Nhiêt dô không khí
o
C Dô âm cua malt %
Ban ke sây so bô (malt tuoi)
Vùng sâyI
Vùng sây II
Vùng sây III
Vùng sây IV
30
50
67
81
85
44
26
12
6
3
Malt liên tuc chay qua các cua thu, vào ban ke chua o dáy rôi nho vít tai ra ngoài.
Tông thoi gian vân chuyên nguyên liêu, san phâm và sây trong khoang 9,5 - 10h (thoi
gian sây 8 h), có thê tu dông hoá hoàn toàn quá trình sây.
3.6. Tách mâm, rê, bao quan malt:
- Tách mâm, rê malt:
Mâm và rê malt khô có tính hút nuoc manh, có vi dáng khó chiu, vì vây phai tách bo
mâm rê dê han chê su hút âm, làm dep môt hàng malt, dam bao chât luong malt, dê nâu
bia không gây nên vi dáng khó chiu. Tách mâm và rê malt phai tiên hành ngay sau khi
sây, vì nêu dê lâu rê së hút âm tro nên dai rât khó tách khoi malt.
Dê tách mâm và rê malt nguoi ta dùng thiêt bi cát là môt luoi thép hình tru quay châm
và dát hoi nghiêng trong môt thùng kín, lô luoi có kích thuoc 25x15 mm. Bên trong có
truc quay cùng chiêu nhung nhanh hon, trên có gán các quat có các lá thép nho mép hoi
cong dê cát mâm, rê (xem hình o sách tham khao). Khi quay thùng thì mâm, rê së bi cát
cùng voi hat ra ngoài luoi, rôi nho quat hút bui mâm, rê ra ngoài.
- Bao quan malt:
Hat malt và nhât là vo trâu sau khi sây rât khô và dòn, thành phân chua ôn dinh, nên
nêu dem di san xuât bia thì së không tôt lám (khi nghiên dê bi nát vo trâu nên khi nâu
khó loc, dich duong có thê lên men châm, bia kém bên). Vì vây nguoi ta thuong bao
quan malt sau khi sây xong ít nhât là 3 -4 tuân, nhiêu nhât dên 2 nám. Trong quá trình
bao quan nhu vây, dô âm malt táng lên 5 -6% nên vo trâu tro nên dai hon, hat deo hon,
thê tích hat táng lên chút ít, malt së ôn dinh vê thành phân hoá hoc và hoat tính enzim.
Tôt nhât là malt duoc bao quan trong thùng sát tây, dinh kì thông gió, nhiêt dô bao quan
20
0
C.
Ói nuoc ta hiên nay, toàn bô luong malt cho san xuât bia dêu phai nhâp khâu nên
thuong dã qua quá trình bao quan, chuyên cho (báng tàu thuy) rât lâu, bao quan trong
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 38
nuoc nhiêt doi dô âm cao nên dô âm cua malt khi dem san xuât bia thuong cao dên 8-9%,
nên malt bi giam chât luong nhiêu.
- Dánh giá chât luong malt khô:
Dai mach ban dâu
Malt sau khi sây
Malt sau khi bao
quan
100lit 100kg dô âm 15%
90lit 75kg dô âm 2%
100lit 78kg dô âm 4%
+Cam quan:
Màu sác: Malt vàng : vàng tuoi
Malt den : tôi sâm, vo óng ánh
Kích thuoc, hình dáng tuong tu nhu dai mach
Mùi vi: Dác trung cho tung loai malt
Malt vàng : ngot diu
Malt den : vi cafê, ngot manh
+ Dô sach: Không lân tap chât
Hat võ tôi da 0,5%
Hat không nây mâm: 5%
+ Chi sô co hoc:
* Dung trong:
Malt rât nhe: 480 - 500 g/l
Malt nhe: 500 - 530 g/l
Malt trung bình: 530 - 560
Malt náng: >560 g/l
* Trong luong 1000 hat: 25 - 38 g
* Chi sô hoá sinh và hoá hoc: xem giáo trình (trang 181, 182)
3.7. Kÿ thuât san xuât môt sô loai malt dàc biêt:
Dê làm táng chât luong bia, san xuât nhung loai bia dác biêt, nguoi ta thuong dùng
nhung loai malt chât luong dác biêt sau dây:
- Malt caramen: dùng dê san xuât bia den làm cho bia có vi caramen, mùi thom manh,
màu cánh gián, tao bot tôt. Malt caramen duoc chê biên tu malt tuoi hay malt khô nho
quá trình duong hoá phu và sây o nhiêt dô cao hon dên 110 – 170
0
C.
Nguoi ta dùng malt tuoi hay malt khô có dô chiêt cao (hoat luc enzim cao) tuoi nuoc
10 – 15 lit/100g - dê yên 12h dê diên ra quá trình thuy phân nhung chât nôi tai trong malt,
sau dó malt duoc sây trong lò dác biêt có kha náng nâng nhiêt dô sây lên dên 170
0
C, thoi
gian sây 2 – 3h.
Tu 100g malt khô thuong së thu duoc 90 – 95 kg malt caramen, dung trong 400 – 450
g/l, dô âm 5 – 6 %.
- Malt cà phê: chê biên tu malt vàng có quá trình duong hoá phu và sây o nhiêt dô cao
220 – 225
0
C. Malt ngâm vào nuoc nhiêt dô 70
0
C trong 12h dê tao thu phuy phân chât
màu. Sây o nhiêt dô cao trong 2 – 2,5h, ha nhanh nhiêt dô sau khi sây. Hat malt phai có
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 39
màu giông màu hat cà phê rang, mùi thom cà phê rang. Tu 100kg malt thuong thu duoc
85 – 90 kg malt cà phê dung trong 400 – 450 g/l, dô âm sau khi sây 2 – 3%.
- Malt melanoit: còn goi là malt meland duoc chê biên tu dai mach có hàm luong
proteincao (>12%). Nây mâm o nhiêt dô cao 20
0
C trong giai doan cuôi 24h, u dông sau 1
– 2 ngày dê nhiêt dô táng lên 50 – 52
0
C, tiêp tuc u trong 16 – 24h. Sau dó tiên hành sây
nhu sây malt den.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 40
Chuong 4: SAN XUÁT ENZIM TÙ THUC VAT
Enzim tu thuc vât cung chiêm môt ty lê thích dáng trong công nghê san xuât và su
dung enzim nói chung. Môt sô loai enzim dã duoc su dung nhiêu trong y hoc, thuc phâm
và công nghiêp. Dác biêt trong nghiên cuu khoa hoc nguoi ta rât chú trong chiêt tách và
xác dinh co chê tác dung cua các enzim trong các mô thuc vât nhu nhóm enzim
glycoxydaza, nhóm enzim oxy hoá khu polyphenoloxydaza (EPPO) dã mang lai nhung
giá tri lý thuyêt và thuc tiên rât cao trong thoi gian gân dây.
4.1. San xuât ureaza tù dâu rua:
Chi ho dâu Canavalia o châu phi, o Viêt Nam có loài Canavalia ensifomis - duoc goi
là cây dâu rua, dâu tâc; hat dùng chua bênh lui hàn, nâc cut, yêu thân. Trong hat dâu rua,
hàm luong ureaza có thê dat dên 20% chât khô do dó day là nguôn nguyên liêu quan
trong dê thu nhân ureaza.
- Vê mát ung dung: ureaza duoc su dung trong y tê dê xác dinh hàm luong urê trong
huyêt, bàng quan, có trong thành phân cua thuôc cháng thân nhân tao. Trong chê biên
môt sô loai cá có mùi khai (duôi, nhám, mâp) thì dùng ureaza dê khu mùi khai rât hiêu
qua.Ureaza có thê xúc tác thuy phân urê ca trong và ngoài tê bào (có thê).
+ Chiêt xuât lây enzim:
Nghiên kÿ bôt dâu trong dung dich HCl 0,4% có thêm EDTA (trilon B, complexon III)
5.10
-3
M và L.cystein 5.10
-3
M. Sau dó ly tâm tách bã lây dich chiêt.
+ Xu lý nhiêt: Nâng nhiêt nhanh dên 60
0
C, giu trong 30 phút dem ly tâm tách bo cán
kêt tua.
+ Siêu loc: dich ly tâm duoc loc qua màng siêu loc dê loai bo peptit và polypeptit có
trong luong phân tu bé (M>500)
+ Kêt tua báng axeton:
Dich loc duoc xu lý báng axeton lanh (ty lê 1:1), ly tâm tách kêt tua. Phân kêt tua dem
hoà tan trong trisbuffer 0,1M, pH = 7 chua EDTA và L.cystein 5.10
-3
M.
+Sác ký trao dôi ion
Dich enzim duoc chay sác ký trao dôi ion trên côt chua DEAE – xenluloza voi gradien
nông dô NaCl tu 0 – 1M. Phân doan chua enzim duoc sây tháng hoa (dông khô) voi chât
sacaroza làm chât ôn dinh voi ty lê 2,5mg/1mg enzim.
Chê phâm thu duoc có hoat tính táng 25 lân so voi ban dâu và hiêu suât thu hôi 43%.
Xem bang 8 cua giáo trình (trang 186). Môt sô thông sô cua quá trình thu nhân ureza
tu dâu rua.
4.2. Thu nhân bromelain tù dúa:
- Gioi thiêu qua dua: tên latinh: Bromelia ananas-L: thuôc chi dua án qua. Ngoài ra
còn có chi dua dai (dê lây soi ).
(NH
2
)
2
CO + H
2
O ureaza 2NH
3
+ CO
2
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 41
Bromelain có nhiêu trong phê liêu dua nhu vo, lõi, chôi, lôi dâu.
Gioi thiêu dác diêm chê phâm Bromelain (Xem quá trình trang 187-189).
Nguyên tác chung dê thu nhân Bromelain.
Ghi chú: kêt tua báng (NH
4
)
2
SO
2
lanh hay axeton lanh ti lê 1:1.
- Thu nhân Bromelain báng phuong pháp nhanh su dung CMC.
Thu nhân Bromelain báng phuong pháp mô ta nhu o trên dòi hoi thoi gian lâu, khó
loc, luong dich lon, khó bao quan. Hiên nay môt sô nhà nghiên cuu dã dùng phuong pháp
nhanh tách Bromelain báng CMC. Cho phép thu duoc Bromelain bôt tráng có hoat tính
cao, thoi gian nhanh, don gian nhu sau:
+ Công nghê chê tao CMC (xem giáo trình trang 191).
Chú ý : có thê thay vai màn (hay gat) báng bông nón ( Xenluloxa ~ 100%).
+ Tách chiêt Bromelain tu dich chiêt dua báng CMC.
CMC duoc tâm uot báng dung dich dêm photphat 0,05 M, pH= 6,1. Cho dich chôi dua
( chôi dua ÷ nghiên ÷ ép loc ÷nuoc dich) vào, thinh thoang khuây trôn. Emzim
Bromelain së hâp thu lên bê mát cua CMC. Sau 2 gio lây ra vát nuoc loai bo cán bân
bám vào CMC, rua trôi các prôtêin không phai enzim báng dêm photphat o pH=6,5. Sau
dó cho phân hâp thu lân 1. Dung dich phân hâp thu là dêm photphat pH=7,1, NaCl 0,5 N
khuây trôn. Sau 2 gio lây ra vát duoc dung dich dâm dác chua bromelain. Tiêp tuc phân
hâp thu nhu lân thu hai rôi gôp chung dich chiêt cua ca hai lân kêt tua enzim báng axeton
hay còn lanh.
Voi phuong pháp này hiêu xuât thu hôi dat 0,1% so voi chôi dua tuoi, chê phâm có
hoat tính 24 don vi (mg chê phâm enzim. So voi phuong pháp kêt tua tu ban dâu báng
(NH
4
)
2
SO
4
thì dô sach cao hon hai lân, thoi gian nhanh hon, tiên hành thuân loi hon.
- Môt sô ung dung cua chê phâm bromelain:
+ Thuy phân gan bò:
Gan bò duoc xu lý báng chê phâm bromelain trong10 gio o 1-55
0
C, sau dó vô
hoat enzim o 100
0
C trong 3-4 phút. Dich duoc loc và dông khô thành dang bôt là chê
phâm hôn hop axit amin y tê (san xuât các dich truyên dam y tê). Thành phân axit amin
cua chê phâm thuy phân gan bò boi bromelain duoc trình bày o bang 12 (trang 193 cua
giáo trình).
+Su dung bromelain làm dông sua:
Dê làm dông sua trong phuong pháp truyên thông (trong CN-SX photphat) nguoi ta su
dung renin thu duoc tu ngán thu 4 cua da dày bê. Hiên nay, luong renin chua dáp xung
du nhu câu cua công nghê. Trong nhung nám gân dây xu huong su dung proteaza thuc
vât dê thay thê môt phân renin trong chê biên phomat dang duoc phát triên. Trong dó
Phê liêu dua làm dâp chiêt loc ly tâm kêt tua ly
tâm loc chê phâm kÿ thuât Sác ký trao dôi ion sây tháng
hoa san phâm tinh khiêt .
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 42
dáng kê nhât là 2 loai chê phâm: ficin tu cây co ficus và bromelain tu dua. Kêt qua ung
dung xem bang 13 (trang 194 cua giáo trình)
+ Su dung bromelain dê thu nhân các chât uc chê proteaza.
Trong môt sô loai co quan dông vât, thuc vât tôn tai các chât uc chê enzim, trong
dó có chât uc chê proteaza, chúng có ban chât protein nhu enzim. Diên hình nhu trong
các hat ho dâu: dâu tuong, dâu xanh, dâu ván, hat mít, nôi tang cua muc nang, dia, trong
dua (tôn tai song song voi bromelain). Các chât uc chê thuong tác dông manh lên môt sô
enzim, trong dó có ca enzim trong duong tiêu hoá (cua nguoi và dông vât) nhu: ficin,
bromelain, tripxin. Dê thu hôi duoc các chât uc chê này, nguoi ta dùng phuong pháp hiên
dai, hiên nay là dùng enzim cô dinh. Bromelain sau khi thu nhân báng CMC nhu trên
duoc cô dinh trong gel sepharoza rôi nhôi vào tao ra côt phan ung. Dich nghiên, loc phê
liêu dua duoc cho chay qua côt này: dâu tiên o pH photphat 4,6, sau dó pH = 7,6 – 7,8,
tiêp dó xay ra quá trình liên kêt giua bromelain voi các chât uc chê. Thu hôi chât uc chê
báng NaOH 0,01N + NaCl 0,1N voi pH = 11,5 – 12; có dotinh sach, hoat tính cao (xem
bang 14 trang 195 cua giáo trình). Ngoài ra bromelain có su dung trong quá trình làm
mêm thit, san xuât nuoc mám ngán ngày, bôt cá.
- Thu nhân papain tu nhua du du:
Cây du du (carica papaya.L), qua dùng làm thuc phâm. nhua qua du du làm thuôc
giun, chai chân, mun com, sung khop, eczema. Rê làm thuôc câm máu, soi thân. Hoa
chua ho, viêm cuông phôi, lá chua ung thu phôi. Papain có M = 20.700, t
op
= 80
0
C, pH
op
= 5 – 5,5. Bi uc chê và mât hoat tính boi H
2
O
2
, Iodoaxetat, I
2
, fericianua. Duoc hoat hóa
boi -CN, cystein, H
2
S và glutation.
+ Thu nhân papain thô:
Dùng các loai qua du du còn non, du du già (chua chín), dùng khán lau sach vo, lây
dao cao sach nhung duong không quá sâu, hung nhua (catex) vào côc rôi làm khô báng
các phuong pháp khác nhau, ta thu duoc chê phâm papain thô có hoat tính nhu bang 15
(trang 196 cua giáo trình).
Kêt qua cho thây hoat tính papain sau khi chiêt tách cao hon khi dã dê 3 tháng.
Phuong pháp phoi náng cho kêt qua hoat dô enzim thâp nhât, sây chân không dung môi
(axeton hay ruou etylic lanh) cho hoat tính cao nhât. Chê phâm cân bao quan lanh 6 –
10
0
C moi duy trì hoat tính.
+ Thu nhân papain thuong phâm:
Ngâm papain thô hoà tan nhua tuoi (catex) trong nuoc cât có bô sung glyxerin dê táng
dô hoà tan, loc qua vai màn. Kêt tua báng axeton lanh voi ty lê 2:1 so voi thê tích dich
loc. Ly tâm lanh lây kêt tua, sây 45 – 50
0
C (sây chân không hay phoi khô), dem nghiên
thành bôt.
O nuoc ta hiên nay viên công nghê sinh hoc dã san xuât thành công chê phâm papain
thuong mai dang dông khô. Bang 16 so sánh hoat tính (trang197) cua papain thuong mai
quôc tê voi papain tuoi và dông khô Viêt Nam. Kêt qua diên di dó (trên gel
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 43
polyacrilamit), thê hiên trên hình 56 (trang 198). Hoat tính thành phân các enzim trong
chê phâm papain duoc trình bày o bang 17 (trang 199).
+ Ung dung cua papain: làm dông sua, thuy phân protein nhu san xuât bôt cá thuc
phâm, san xuât nuoc mám ngán ngày, làm mêm thit.
- Gioi thiêu kêt qua nghiên cuu chê phâm EPPO (bôt axeton) trong lá chè và hat ca cao
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 44
Chuong 5: ENZIM CÓ DINH
5.1. Giói thiêu chung:
Enzim cô dinh (hay enzim không tan) là enzim có su tham gia hoat dông trong môt
không gian bi gioi han. Su gioi han hoat dông vôn linh hoat cua enzim báng cách gán nó
vào môt pha cách ly tách roi khoi pha long tu do và o dó nó vân có kha náng tiêp xúc
duoc voi các phân tu co chât, effector hay inhibitor (chât uc chê ). Pha gán enzim thuong
không tan trong nuoc nhung cung có thê là các polyme ua nuoc.
Enzim không tan duoc nghiên cuu và ung dung tu nhung nám 1950. Dê chê tao enzim
cô dinh có thê dùng các phuong pháp hâp phu, liên kêt hoá tri dê gán kêt enzim. Chât
dùng dê gán kêt enzim goi là chât mang (enzim), hiên nay nguoi ta thuong dùng
xenluloza, tinh bôt, rephadex, agaroza, alghinat canxi, gel polyacylamit, bôt thuy tinh,
nilon…..Chê phâm enzim không tan có thê o dang bôt, hat, phiên, màng mong.
Trong môt sô truong hop không cân thiêt phai gán enzim vào chât mang mà có thê giu
nó o bên trong mang luoi polyme bao quanh lây phân tu enzim. Mang luoi dó có mát nho
không cho phép enzim thoát ra khoi mang nhung vân du lon dê co chât và san phâm tao
ra qua lai dê dàng.
Theo thông kê, dâu nám 1995 nguoi ta dã chê tao duoc trên 100 chê phâm enzim cô
dinh .
Loi ích cua viêc su dung enzim cô dinh:
- Giam giá thành do enzim duoc su dung láp lai nhiêu lân voi cùng môt kiêu phan ung
xúc tác, chê phâm bên hon trong các diêu kiên pH, nhiêt dô, áp xuât thâm thâu tôi uu, tôc
dô phan ung lon, dê tô chuc san xuât o muc dô tu dông hoá cao.
- Chê tao enzim tuong dôi dê, dâu tu xây dung và san xuât tuong dôi ít, san phâm phan
ung không lân lôn voi enzim (chi môt sô ít bi rua trôi theo dòng chay cua tác nhân), có
thê dê dàng tô chuc san xuât các san phâm lên men báng enzim ngoai bào nhu: ruou
etylic, axit huu co, axit amin, vitamin.
5.2. Môt sô phuong pháp chu yêu chê tao enzim cô dinh :
5.2.1. Microencapsulation ( gói enzim trong bao cuc nho )
Duoc nghiên cuu boi Chang et al(1967-1968)
Cái màng polymer thâm thâu dày 200A
0
(xenluloza, polysacarit, phi tinh bôt ) tao
thành hat dung vung 10-12M chua các phân tu enzim bên trong. Lop màng này cho phép
co chât và san phâm phan ung enzim duoc qua lai tu do nhung các phân tu enzim không
thê qua lai duoc vì các phân tu quá lon. Nhu vây nêu co chât có phân tu luong quá lon
nhu: poly saccarit, protein cung không thê qua lai màng duoc do dó không thê thuc hiên
phan ung enzim duoc.
5.2.2. Liên kêt enzim vào chât mang không tan (silman và katchalski-1966)
Các chât mang nay thuong là: CMC, silicagen. Lúc dó enzim duoc gán vào chât mang
tao môt sô vi trí xa voi trung tâm hoat dông cua nó. Nhu vây dác tính cua enzim phân nào
bi thay dôi không còn nhu khi nó o trang thái hoà tan tu do trong hê nhu: dô pH
op
, t
op
...
dân dên su thay dôi các tri sô K
m
, V
m
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 45
5.2.3. Dinh vi enzim trong pha long cua hê thông 2 pha (Reese and
Mandels.1958)
Enzim duoc hoà tan trong pha long và duoc giu lai trên côt cua chât rán không tan nhu
xenluloza. Co chât nám trong pha long khác (pha dung môi) khuêch tán vào pha long
chua enzim và xay ra phan ung voi enzim. Các san phâm phan ung khuêch tán nguoc lai
di ra ngoài côt. Hê thông này gán giông voi phuong pháp microen capsule mà pha dung
môi dóng vai trò nhu môt màng bán thâm.
5.2.4. Giu enzim báng màng siêu loc:
Enzim duoc hoà tan tu do trong dung dich và tiên hành phan ung enzim ngay trong
dung dich này. San phâm phan ung duoc tách ra nho màng siêu loc chon loc còn co chât
và enzim duoc giu lai o phía bên kia cua màng.
(Xem hình vë trang 204 và giai thích trang 205 cua giáo trình)
5.3. Môt sô liên kêt trong viêc cô dinh enzim.
5.3.1. Liên kêt hoá tri: (công hoá tri)
Chât mang trong phuong pháp này là các polyme tu nhiên và các san xuât cua chúng
nhu: xenluloza, agaroza, alginic acid, chitin, collagen, keratin, các polyme tông hop: axit
acrylic, polyme tan, N – Vinylpyrolidon...
Ban chât cua phuong pháp cô dinh enzim báng kiên kêt công hoá tri là enzim duoc nôi
voi chât mang thông qua “câu nôi có cuc” nào dó. Câu nôi này có kích thuoc vua phai,
môt dâu gán voi chât mang polyme, dâu kia gán voi enzim.
Ví du: cyanuric chloride (tricloro triazin) có 3 nhóm có kha náng tao liên
kêt dáp ung duoc yêu câu trên, trong dó có môt nhóm së liên kêt manh voi polyme, nhóm
thu 2 voi enzim, nhóm thu 3 có thê liên kêt voi ca 2 uu thê dác biêt cua chât này là o chô
diên tích cua nó quyêt dinh các tính chât ion cua phuc enzim – xenluloza. Phuc này có
thê trung tính, âm (anion), duong (cation) phu thuôc vào ban chât cua chât gán voi
thu 3
Trong khi dó môt sô các phuong pháp cô dinh enzim khác chi do phuc mono – ion
(cation hoác anion).
- Glutaraldehyt cung hay duoc su dung làm câu nôi dê gán enzim vì nó chua 2 nhóm –
CHO o hai dâu, o pH trung tính së kiên kêt duoc voi các nhóm amin – NH
2
tu do.
Nhu vây môt dâu së gán vào chât mang, còn dâu kia gán vào enzim.
5.3.2. Hâp phu vât lý:
Chât hâp phu và enzim duoc trôn lân voi nhau trong môt khoang thoi gian nhât dinh
dê su hâp phu xay ra nho tuong tác bê mát nhu: liên kêt ion, liên kêt ua béo (ki nuoc),
liên kêt hidro, luc Vandewaals. Nhuoc diêm cua phuong pháp này chính là quá trình hâp
phu enzim có thê xay ra do su thay dôi pH, nhiêt dô, thành phân ion.
- Các chât mang huu co dùng cho hâp phu vât lý: dân xuât polyme tu nhiên, DEAE
– xenluloza, DEAF – sephadex. Dây là các amonit (mang diên (-))
- Chât sát ký xotein - ky nuoc nhu: agaroza cai biên có gán các nhóm mang diên o
dâu chuôi cacbon hydrat cua nó (hai loai luc hâp phu là luc tinh diên và luc ky nuoc gán
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 46
kêt không thuân nghich voi nhiêu enzim). Nhóm enzim thích hop nhât cho co chât loai
này là lipaza (co chât ki nuoc, không tan trong nuoc (ua béo).
- Các chât mang vô co: kim loai kiêm thô, Al
2
O
3
, TiO
2
nhu: thuy tinh xôp, silicagel,
silochrom. Uu diêm cua loai chât mang này là dô xôp lon, tính hâp phu cao, chê tao o
dang hat dê tao reactor côt (côt phan ung).
5.3.3. Nhung diêu cân luu ý khi thuc hiên viêc cô dinh enzim:
Khi lua chon phuong pháp và thu nghiêm cô dinh enzim cân luu ý các diêu sau:
- Enzim phai ôn dinh trong nhung diêu kiên xay ra phan ung: quan trong nhât là
hoat luc enzim và dô bên cua nó theo thoi gian phan ung, diêu này quyêt dinh hiêu suât
phan ung, hiêu suât tông thu hôi và hiêu qua cua toàn bô quá trình (giá thành, giá tri khoa
hoc và thuc tiên, giá tri kinh tê - xã hôi)
- Nêu có thê duoc thì các hop chât tham gia phan ung tao liên kêt ngang (giua chât
mang và enzim) së chu yêu chi tuong tác voi nhung nhóm chuc náng nám ngoài tâm hoat
dông cua enzim. Nêu diêu kiên này không thuc hiên duoc hoàn toàn thì chât tham gia
phan ung tao liên kêt ngang phai có kích thuoc lon không cho phép nó xâm nhâp, anh
huong dên trung tâm hoat dông cua enzim.
- Trung tâm hoat dông cua enzim phai luôn luôn duoc bao vê (nêu thuc hiên duoc)
báng các phuong pháp khác nhau. Cháng han nêu enzim voi tâm hoat dông có nhóm –
SH thì cân phai xu lý so bô báng glutation hay systein và chi tái hoat hoá enzim sau khi
dã gán nó vào chât mang. Hoác có thê che chán tâm hoat dông báng cách bô sung vào
hôn hop phan ung co chât dã duoc bão hoà boi enzim (nông dô co chât cao nhât mà
enzim có thê thuc hiên duoc phan ung xúc tác)
- Khi rua thiêt bi phan ung dê phuc hôi enzim, không duoc làm anh huong xâu dên
hoat tính enzim dã duoc gán vào chât mang.
- Khi lua chon chât mang (hê cô dinh) cân phai dê ý dên phan ung enzim së diên ra
cu thê sao cho không làm anh huong thâm chí huy hoai ngay ban thân chât mang và san
phâm phan ung không duoc uc chê hoat dông cua enzim. Cháng han không thê gán
enzim xenluloza vào chính chât mang là xenluloza và các dân xuât cua nó cung không thê
tiên hành phan ung thuy phân xenluloza trên chính chât mang này.
- Dê ý dên dô bên cua chât mang (bên co hoc, thuy luc hoc (rua trôi), bên nhiêt, bên
gel) nhât là khi phan ung trong nhung côt công suât lon.
5.4. Anh huong cua su cô dinh dên hoattính cua enzim.
Khi gán vào chât mang, enzim së bi gioi han hoat dông trong môt pahm vi môi truong
xác dinh, lúc dó câu trúc không gian cua phân tu enzim (và cua ca tô hop) có thê bi thay
dôi do dó có thê làm biên dôi môt sô tính chât cua enzim ban dâu. Ví du có thê thay dôi
khoang pH hoat dông, nhiêt dô hoat dông (và do dó có thê thay dôi pH
op
, t
op
), tính dac
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 47
hiêu cua enzim cung nhu háng sô Michoelis. Tât nhiên nhung thay dôi này phu thuôc
nhiêu vào ban chât cua chât mang, nói chung enzim cô dinh thuong troe nên bên voi các
yêu tô gây biên tính hon (vì nó dã duoc “làm bên” phân nào boi chât mang) nhung dô
hoat dông riêng thuong thâp hon enzim ban dâu.
5.4.1. Hoat tính cua enzim cô dinh phu thuôc vào ban chât cua chât mang:
Khi enzim duoc gioi han trong pham vi môi truong chât mang xác dinh së xay ra môt
sô kiêu tuong tác khác nhau cua chât mang lên môi truong hoat dông vi mô bao xung
quanh phân tu enzim cô dinh
- Kiêu thu nhât duoc goi là “hiêu ung phân phôi” (hay “hiêu ung dây – kéo”) trong
dó chât mang polyme nho nhung tính chât dác trung së lôi kéo toi bê mát cua nó, hoác
dây khoi có co chât,san phâm phan ung và các chât khác làm táng hay giam tuong dôi
nông dô cua chúng trong pham vi môi truong vi mô nám sát canh enzim.
- Kiêu thu hai duoc goi là “hiêu ung ngán chán” tuc là ban thân chât mang polyme
ngán can su khuêch tán tu do cua các phân tu huong toi enzim (trong dó có co chât) cung
nhu di khoi enzim (trong dó có san phâm phan ung). Tu dó anh huong truc tiêp hay gián
tiêp dên hiêu qua xúc tác cua enzim.
Ví du diên hình là truong hop enzim duoc cô dinh báng chât mang polyanion (poly ion
mang diên (-)), lúc dó chât mang së tác dông manh dên co chât cation (mang diên (+)).
Khi dó co chât kiêu này së tâp trung xung quanh truong tác dung vi mô cua chât mang
làm cho mât dô (nông dô) cua nó së cao hon so voi mât dô trung bình trong toàn hê.
Dông thoi chât mang cung së lôi kéo bât ky cation nào khác, cháng han nhu các proton
H
+
hay hidroxoni H
3
O
+
(do nuoc có tính diên ly yêu ). Nghia là
nông dô H
+
táng lên xung quanh truong tác dung cua chât mang (và cung là cua enzim)
làm cho pH giam xuông thâp hon so voi pH trung binh trong toàn hê. Trong truong hop
polyme chât mang và co chât mang diên giông nhau thì quá trình trên lai xay ra hoàn toàn
nguoc lai. Nghia là nông dô H
+
lai giam di xung quanh truong tác dung cua chât mang
(và cung là cua enzim) làm cho pH táng lên cao hon so voi pH trung bình trong toàn hê.
Nhu vây ta nhân thây là khi su dung polyme dang polyion làm chât mang së không có
su phân bô dêu các ion trong hê, lúc dó nông dô ion trong môi truong vi mô xung quanh
enzim së khác voi nông dô cua chúng trong hê. Diêu dó làm cho quá trình dông hoc cua
enzim së rât phuc tap, së có su sai khác (nhiêu khi là dáng kê) các thông sô liên quan
nhu: nông dô co chât, san phâm phan ung, pH, t
0
...
Môt ví du khi khao sát su cô dinh papain trên màng xenluloza nitrat dê thuy phân
gelatin cho kêt qua tôn hon so voi khi enzim o dung dich tu do (hoat dô enzim cô dinh
thâp hon hoat dô enzim tu do). Dó là do có chât mang xenluloza nitrat dã hâp thu gelatin,
biên tính so bô nó dê tao diêu kiên thuân loi cho su thuy phân cua enzim dính kèm.
Dô thi mô ta hiêu ung phân bô lai proton làm giam pH xung quanh enzim cô dinh
(chât mang là polyanion) nhu sau:
Gia su pH
op
cua enzim tu do trong dung dich phan dung là 8 và duong cong 1 mô ta
vân tôc phan ung phu thuôc vào pH có dang hình chuông nhu trên. Duong cong 2 mô ta
vân tôc phan ung phu thuôc vào pH khi enzim cô dinh tê bào trên poly polianion. Trong
2H
2
O
H
3
O
+
+ OH
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 48
khi o pH = 8 ta có vân tôc phan ung báng 50%V
max
, dê dat duoc giá tri này giá tri pH bên
trong (pH xung quanh môi truong vi mô cua enzim) chi cân là 7. Nhu vây mác dù dô pH
hê thông báng 8 nhung thuc tê enzim dã hoat dông o dôh pH thâp hon (=7) mà o dó hoat
tính cua nó báng 50% giá tri cuc dai (diêm A). Do vây phai táng giá tri pH
e
(pH of effect)
toi 9 dê khi dó pH
i
= 8 thì enzim së thê hiên hoat tính tôi da cua nó (diêm B)
Nhu vây ta dã thây có hiên tuong xê dich (sai khác) giá tri trong hê. Dê khác phuc
nguoi ta thêm vào hê nhung phan ung trao dôi ion diên hình (luc ion, dô phân ly cao) dê
ngán can anh huong cua các nhóm ion anh huong dên chât mang và làm dich chuyên pH
hoat dông cung nhu pH
op
. Cung có thê dùng dung dich dêm nông dô cao dê khác phuc
duoc hiên tuong này.
Chât mang phân tu luong càng lon thì càng giam dáng kê hoat tính enzim gán voà dó
so voi chât mang có phân tu luong càng nho. Diêu này duoc giai thích boi su can tro
không gian cua phân tu chât mang dôi voi phân tu co chât trong vùng trung tâm hoat
dông cua enzim.
5.4.2. Hoat tính enzim cô dinh phu thuôc vào su khuêch tán cua co chât, san
phâm và các phân tu khác:
Tôc dô khuêch tán cua co chât, san phâm và các chât khác phu thuôc vào các yêu tô:
kích thuoc lô gel cua chât mang polyme; trong luong phân tu cua co chât; su sai khác do
“hiêu ung phân phôi” (sai khác vê nông dô, pH, t
0
hoat dông...). Trong dó duong kính lô
gel cua chât mang polyme và trong luong phân tu cua co chât dóng vai trò quan trong
nhât.
Hiêu ung phân phôi làm xuât hiên gradien nông dô co chât và san phâm trong khi tiên
hành phan ung, có thê do dac và viêt các phuong trình dông hoc cho chúng. Nhung gioi
han khuêch tán có thê duoc thê hiên hai dang hàng rào khuêch tán bên ngoài và bên
trong.
Hàng rào khuêch tán bên ngoài có duoc do có su tôn tai cua lop mong dung môi không
bi pha trôn bao xung quanh hat polyme. Su hình thành nó nhu có su kêt hop cua khuêch
tán phân tu thu dông (chuyên dông Brown) và su dôi luu (do su xuât hiên gradien nông
dô hay gradien nhiêt dô). Dô dày cua lop khuêch tán bên ngoài phu thuôc rât nhiêu vào
tôc dô khuây trôn dung môi, dây là yêu tô hêt suc quan trong khi tiên hành phan ung
enzim cô dinh.
Hàng rào khuêch tán bên trong do chính chât mang tao ra và chi có su khuêch tán phân
tu thu dông (chuyên dông Brown), không bi anh huong boi tôc dô pha trôn. Hàng rào này
së to ra có anh huong to lon hon nêu enim duoc cô dinh vào trong lòng chât mang chu
không phai gán nó vào bê mát cua chât mang.
Nhung gioi han khuêch tán này cùng voi hiêu ung phân phôi làm cho các thông sô
công nghê thay dôi (có khi là khá lon) so voi khi tiên hành voi enzim tu do, dây là diêu
cân chú ý khi mô hình hoá, thiêt lâp quy trình công nghê.
5.5. Các reactor chúa enzim cô dinh:
Reactor (côt phan ung) chua enzim duoc su dung dê tao tiêp xúc giua enzim và co
chât trong môt khoang thoi gian du lon dê tiên hành phan ung xúc tác, dông thoi tách san
phâm phan ung - dê lai enzim.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 49
5.5.1. Reactor hoat dông theo chu ky.
Thuc tê dó là nhung bê lon hay bôn chua enzim và co chât có trang bi máng khuây.
Nhu vây dung tích làm viêc, hiêu suât chuyên hoá duoc cô dinh và nguoi ta cho phan ung
tiên hành triêt dê theo tính toán. Sau dó tháo can toàn bô dê tách san phâm khoi enzim
(nhu vây là xong 1 chu ky làm viêc) rôi lai chuân bi tiên hành me khác. Trong truong hop
enzim tan (lân lôn co chât còn du, san phâm phan ung voi enzim) thì dê tách san phâm
nguoi ta thuong làm biên tính enzim (ví du báng cách xu lý nhiêt). Phuong cách su dung
này có hiêu qua kinh tê nêu dùng enzim re tiên mà san phâm phan ung lai có giá tri,
enzim dùng xong không thu hôi lai duoc. Dê reactor kiêu này có thê dùng enzim dát tiên
có thê thu hôi dê dùng lai truoc hêt cân phai cô dinh nó thành enzim không tan. Sau chu
ky phan ung, chê phâm enzim không tan duoc tách ra báng ly tâm hay loc. Mà trong thuc
tê quy trình thu hôi enzim này có thê làm phá huy câu trúc cua chê phâm enzim không
tan, nghia là phá huy enzim. Vì vây reactor hoat dông theo chu ky thuong duoc su dung
voi enzim tan re tiên, không cân thu hôi enzim, chi phí san xuât thâp hon so voi các
phuong pháp khác.
5.5.2. Reactor hoat dông theo kiêu dòng chay:
Nguyên tác hoat dông cua reactor dòng chay là su bô sung co chât (liên tuc hay gián
doan, theo chu ky) theo dòng nhât dinh (tôc dô nap, dung tích nap) và san phâm phan ung
cung duoc lây ra theo hình thuc tuong tu voi quá trình nap co chât.Nguoi ta chia ra 2
nhóm reactor dòng chay: nhóm có khuây trôn và nhóm không khuây trôn khi hoat dông.
- Reactor dòng chay có khuây trôn là môt bê (bôn hay thiêt bi) có máng khuây, có
duong dân nap co chât và duong lây hôn hop hay san phâm phan ung ra khoi bê (nguyên
tác chemistat trong nuôi cây vi sinh vât). Các thông sô hoat dông cua thiêt bi nhu: dung
tích, tôc dô bô sung co chât, hoat tính enzim, tôc dô tháo san phâm, thoi gian duy trì phan
ung và chu ky làm viêc thuong duoc tôi uu hoá theo nhung muc tiêu dã dinh.
Tuy nhiên do su khuây trôn nên các hat enzim cô dinh phân bô trong toàn dung tích
làm viêc cua thiêt bi và duoc tháo ra ngoài cùng voi san phâm phan ung. Dê duy trì
enzim cô dinh cân phai liên tuc hay dinh ky bô sung môt luong chê phâm enzim cô dinh
báng cách: tách enzim ra khoi san phâm báng cách loc, hoat hoá tro lai rôi dua vào thiêt
bi; hoác cô dinh enzim truc tiêp trên cánh khuây, dinh ky bô sung, thay thê moi.
Reactor dòng chay có khuây trôn có thê kêt hop voi quá trình siêu loc, diêu này cho
phép su dung enzim cô dinh o dang tan trong các reactor, dác biêt thích hop voi co chât
không tan hay o dang keo.
- Reactor dòng chay không khuây trôn (xem hình 63 trang 218 cua giáo trình).
Enzim cô dinh duoc nhôi vào côt, dich co chât chay tu trên xuông ngâm qua lop enzim
và dâu duoi së nhân duoc dich san phâm xúc tác. Môt reactor dòng chay lý tuong khi lop
co chât chay qua toàn bô diên tích mát cát ngang cua côt voi tôc dô không dôi - dây là hê
thông reactor tách - dây lý tuong. Trong thuc tê dich co chât cung có thê dua tu duoi lên,
chay trên qua côt còn san phâm lây ra tu trên.
So dô và nguyên tác làm viêc xem hình 63.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 50
5.6. . Su dung enzim cô dinh trong y hoc và trong công nghiêp:
Viêc ung dung enzim cô dinh dã cho phép tao ra môt sô công nghê hoàn toàn trong y
hoc và công nghiêp.
- Trong y hoc
+ Su dung enzim cô dinh dê làm các nôi quan gia nhu: bàng quan, niêm mac.
+ Su dung enzim duoi dang micro capsul dê dua enzim vào chua bênh thiêu enzim
nhung không gây nên các phan ung phu.
+ Ngiên cuu câu trúc phân tu enzim, câu tao màng tê bào, mô hình hoá hê thông enzim
trong tê bào.
- Trong côncg nghiêp
+ Su dung reactor dòng chay không khuây trôn: Nakhapetian (1976) dã cho dung dich
tinh bôt hô hoá 35% liên tuc qua côt chua glucoamylaza không tan dê duong hoá. Sau
22,6 ngày phan ung o t = 45
0
C, hoat dô enzim trong côt vân còn 50%. Hiên nay là thoa
mãn nhu câu vê mach nha cua ca nuoc.
+ Các chê phâm enzim không tan dùng trong công nghê thuc phâm: catalaza dê khu
trùng sua, glucoizomeraza dê dông phân hoá san xuât fructoza, glucooxydaza dê san xuât
axit glutamic, pectinaza dê làm trong nuoc qua, san xuât hôn hop duong khu glucoza –
fructoza dùng glucoizomeraza cô dinh.
5.6.1. Su dung aminoacylaza cô dinh dê san xuât axit amin.
Trong quá trình tông hop hoá hoc hay lên men (sinh tông hop) dê san xuât các axit
amin nhung nhuoc diêm lon nhât cua phuong pháp này cho ra các san phâm raxemic, tuc
là hôn hop cua 2 dang dông phân quang hoc D và L trong dó chi có dang L moi có hoat
tính sinh hoc cao, có ý nghia trong khoa hoc hoá sinh. Nêu su dung phuong pháp hoá hoc
hay kêt hop voi sinh tông hop (lên men 2 pha) së rât tôn kém, không kha thi.
Tu nám 1969 hãng Tanabe Seizaku (Nhât Ban) su dung enzim cô dinh amino acylaza
(AACD: enzim dông phân hoá chuyên tu dang D sang dang L cua axit amin) dê chuyên
hoá hôn hop D,L axit amin. Trong dó enzim aminoacylaza duoc cô dinh trên DEAE.
Sephadex báng liên kêt ion voi thoi gian bán huy là 65 ngày o 50
0
C.
- Phuong pháp cô dinh: 1000-1700 lít dich enzim lác dêu voi DEAE. Sephadex trong
lo o 35
0
C, pH=7.0 sau dó loc và rua sach, enzim sau khi gán vào chât mang có hoat tính
50-60% hoat tính enzim tu do. Chê phâm enzim cô dinh sau dó duoc nhôivào côt phan
ung (bioreactor) sau 65 ngày làm viêc së duoc tái sinh voi dich enzim moi, cu nhu vây
sau 8 nám moi phai thay chât mang moi.
So dô công nghê san xuât L axit amin cua hãng TANABE SEIZAKY.
Acyl-D-axitamin
Raxemat hoá
Ly tâm
kêt
tinh
L, axit amin tinh
thê
bôc
hoi
xu lý nhiêt
loc
hôn hop acyl-
L,D-axit amin
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 51
Phan ung trong bioreactor xay ra o pH=7.0, t=50
0
C, bô sung 5.10
-4
M Co
2+
. Vân tôc
dòng chay 2000 lít /h voi dung tích cua bioreactor là 1000 lit.
Ví du: quá trình san xuât L_ metionin: nông dô ban dâu cua hôn hop acetyl D,L
metionin là 0,2mol. Sau khi chay qua côt phan ung thu duoc 2000 lit dung dich. Sau khi
cho bay hoi và kêt tinh thu duoc 27Kg L_metionin (hiêu suât thu hôi 91%). Dich acetyl
D metionin duoc xu lý o 60
0
C voi axetaldehyt (raxemet hoá), diêu chinh pH=1,8 dê
chuyên vê hôn hop D,L-metionin.
Bang 19 - Môt sô loai axit amin san xuât boi enzim cô dinh aminvacylaza trên PEAE-
Sephadex (côt dung tích 1m
3
) cua hãng TANABE SEIZAKU.
Axit amin vân tôc nap 1000lit/h san phâm axit amin/24h-Kg
L-Alanin
L-metionin
L-
phenylalanin
L-triptofan
L-valin
1,0
2,0
1,5
0,9
1,8
214
715
594
441
505
Hiên nay hãng này san xuât 700-1000 Kg axit amin/ngày voi chi phí 60% so voi qui
trình cu su dung enzim hoà tan.
Qui trình tuong tu duoc hãng SNAM-Progetti(Italy) ung dung trên co so cô dinh
enzim aminoacylaza trong soi triaxetat xenluloza. Chê phâm hoat dông liên tuc 50 ngày
chi mât tôi da 30% hoat tính. Cu 1Kg enzim cô dinh cho phép san xuât duoc 400Kg L-
triptofan.
5.6.2. San xuât L-axit aspartic báng enzim asparza cô dinh.
Là co chât trung gian cua rât nhiêu quá trình chuyên hoá hoá sinh tông hop các axit
amin khác rât quan trong trong dinh duõng dông vât và chê biên thuc phâm (san xuât axit
L-valin, tông hop axit α-xetoglutaric (tiên chât dê chuyên hoá thành axit L-glutamic)).
Co chê hoá sinh cua su tao thành axit aspartic là quá trình tao liên kêt dông hoá tri giua
NH
3
voi axit fumaric boi enzim aspartaza:
HOOC – CH
2
– CH – COOH
Axit L-aspatic
NH
2
HOOC – CH = CH – COOH + HOOC – CH
2
– CH – COOH
NH
2
NH
3
E.aspartaza
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 52
Tu nám 1973, hãng TANABE SEIZAKY dã su dung tê bào có chua enzim aspartaza
(nòi vi khuân Brevibacterium flavum nuôi cây trên môi truong ri duong giàu biotin) và
gói nó trong gel polyacrylamit voi bán chu ky hoat dông là 120 ngày o 37
0
C.
Phuong pháp cô dinh nhu sau: 10 Kg tê bào hoà tan 40lit dung dich sinh lý (saccaroza
+NaCl tông công 1%). Thêm 7,5 Kg acryamit, 0,4 Kg bis-acryamit. 5lit dimetyl
aminopronitri) 5%. 5 lit amonium persulfat 2,5 %
hôn hop dê o 40
0
C trong 10 – 12 phút, gel tao thành duoc cât thành muông nhu hình
vuông 2 – 3 mm. Nguyên liêu ban dâu dê san xuât là hôn hop axit fumaric-amonisulfat
hòa tan trong MgCl
2
0,1N voi nông dô 1mol/lit dung dich MgCl
2
. Phan ung thuc hiên o
pH = 8,5, t
0
= 37
0
C, vân tôc dòng chay là 0,6V bioreactor/h. Dich sau khi qua côt duoc
chuyên vê pH = 2,8 báng H
2
SO
4
60% o 90
0
C. Sau dó làm nguôi xuông 15
0
C trong 2h.
Tinh thê axit aspartichinhf thành duoc láng, ly tâm và rua báng nuoc.
Voi côt bioreactor dung tích 1m
3
trên dã san xuât duoc 1700 kg axit L-aspartic/ngày
voi chi phí báng <60% so voi công nghê cu (chuyên hoá báng phuong pháp hoá hoc)
5.6.3. San xuât axit L-malic báng enzim fumaraza cô dinh:
Axit malic duoc su dung dê thay thê
axit xitric
trong công nghiêp thuc phâm và
duoc phâm.
Duoi tác dung cua enzim fumaraza, axit fumaric duoc chuyên hoá thành axit malic
(phan ung phu tao thành axit sucxinic):
Phan ung së cân báng khi chuyên hoá duoc khoang 80% axit fumaric. Qui trình dudoc
thuc hiên nám 1984 boi hãng TANABE SEIZAKU.
Enzim fumaraza duoc cô dinh trong gel polyacriamit, dê uc chê phan ung phu tao axit
suxinic, tê bào cô dinh duoc xu lý báng axit uric 0,2% o 37
0
C, pH = 7,5 trong 20h. Chê
phâm có bán chu ky hoat dông là 55 ngày o 37
0
C. Co chât duoc su dung là muôi Na.
fumarar nông dô 1mol/lit, pH = 7, t=37
0
C, vân tôc dòng chay 0,2 thê tích bioreactor/h.
(HOOC – CH
2
– CH – COOH
)
OH
(HOOC – CH
2
– C – CH
2
– COOH )
OH
COO
H
HOOC – CH= CH – COOH
E.
fumaraza
+ H
2
O
HOOC – CH
2
– CH – COOH: axit malic
OH
pu phu: hô biên +
H
E. sucxinatdehydrogenaza
HOOC–CH
2
–CH
2
–COOH: axit sucxinic
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 53
Hãng SNAM Progetti lai su dung truc tiêp enzim fumaraza cô dinh trong soi triaxetat
xenluloza. Sau khi chay qua côt axit malic duoc thu hôi báng cách kêt tua voi CaCO
3
.
5.6.4. San xuât nhóm penixilin-axit 6 amino penicillinic (6-APA) báng enzim cô
dinh penicillinamidaza.
Penicillin là môt nhóm chât có tính kháng sinh, câu tao chung là:
Voi R là gôc axyl thì ta có penicillin G – là penicillin thuong mai và sinh
hoat phô biên nhât hiên nay.
Enzim penicillinamidaza xúc tác thuy phân benzyl penicllin (penicillin G)
dê tao thành nhóm penicillin 6-APA và axit phenyl axetic.
6 – APA duoc su dung rông rãi trong công nghiêp duoc phâm dê san xuât
các loai kháng sinh ho penicillin. Hiên nay toàn bô 6 – APA cua thê gioi dêu duoc san
xuât báng phuong pháp su dung enzim penicillinamidaza cô dinh. Dây là enzim nôi bào
khi sinh tông hop boi vi khuân Esterichia-Coli, Bacterium faecalic, alacaligus voi môi
truong cazein thuy phân, cao ngô, glucoza, axit phelnylaxetic làm chât cam ung.
Phuong pháp gói enzim cua hãng SNAM Progetti (Italy) nhu sau:
10 lit dung dich penicillinamidaza pH=8 trôn voi 5kg triaxetic xenluloza
trong 71,4kg clorimetylin o 4
0
C, lác kÿ cho dén khi tao gel cà các soi. Môi kg soi thành
phâm duoc nhôi trong các côt kích thuoc 43 x 14 cm. 26lit penicillin G (muôi kali) cho
chay liên tuc qua côt o pH = 8,2 cho dên khi dat muc chuyên hoá 97% 6-APA.
Công nghê cua hãng TANABE SEIZAKU: su dung bioreactor tê bào cô
dinh chua penicillinamidaza trong gel polyacriamit nhu sau: dung dich penicillin G
0,65M o pH=8,5 cho chay qua côt voi tôc dô 0,12 – 0,14 thê tích côt/h. Hiêu suât phan
ung dat 80%.
5.6.5. Thuy phân lactoza báng enzim lactaza cô dinh:
Lactoza là disaccarit có trong sua nên duoc goi là duong sua. Loai duong nàu có dô
ngot thâp (báng 30% voi duong saccaroza o cùng nông dô), dô hoà tan kém (gây nên
hiên tuong san duong trong sua), môt bô phân nguoi su dung sua không có kha náng tiêu
hoá hâp thu duoc sua này. Mát khác duong sua hâu nhu duoc thai cùng voi sua nêu dem
chê biên các san phâm sua chua, phomat së gây ô nhiêm môi truong. Nhu vây nêu thuy
phân lactoza dê tao thành 2 monosaccarit câu thành nó là glucoza và galactoza së mang
lai hiêu qua to lon. Lúc dó sua së có chât luong cao hon, loai bo hiên tuong san sua, nâng
cao dô tiêu hoá, các monosaccarit së duoc vi sinh vât su dung khi lên men sua (các san
phâm sua chua và phomat)
Enzim lactaza duoc sinh tông hop tu môt sô nòi nâm môc và nâm men. Nòi duoc san
xuât duoi dang chê phâm cô dinh thuong mai (xem bang 22 trang 228 cua giáo trình).
Hãng SNAM Progetti (Italy) su dung bioreactor dung tích 10 lit chua 4kg lataza cô
dinh trong soi axetat xenluloza. Truoc hêt sua duoc tiêt trùng cuc nhanh (142
0
C, 3s), làm
lanh nhanh dên 4 – 7
0
C rôi cho chay qua bioreactor voi vân tôc 7lit/phút. San phâm sua
bao quan tôt trong 3 – 4 tháng o 4
0
C. Hiên nay hãng san xuât hàng ngày 10 tân sua không
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 54
có lactoza. Hãng Corning Glass tu nám 1978 su dung enzim lataza liên kêt dông hoá tri
voi silicagel dê xu lý dich trong sua voi công suât 30 tân/ngày.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 55
Chuong 6: GIÓI THIEU MOT SÓ LOAI ENZIM CHU YEU VÀ KHA
NÄNG UNG DUNG
6.1. Amylaza.
Hê enzim amylaza là môt trong sô các hê enzim duoc su dung rông rãi nhiêu trong
công nghiêp,y hoc và nhiêu linh vuc khác.
O các nuoc phuong Dông, nhât là o Trung Quôc, Viêt Nam, Nhât Ban nguoi ta dã biêt
dên amylaza có trong môc tuong , misô (dâu tuong lên men) tu rât lâu. O Trung Cân
Dông và phuong Tây nguoi ta cung biêt nâu bia, ruou uyt.xki.
Enzim amylaza có trong nuoc bot, dich tiêu hoá cua nguoi và dông vât, trong hat, cu
nay mâm, nâm môc, vi khuân và môt sô nòi nâm men. Hiên nay nguoi thu nhân enzim
amylaza thuong mai và công nghê tu canh truong vi khuân, nâm môc theo phuong pháp
nuôi cây bê mát và bê sâu.
Hiên nay nguoi ta biêt rõ có 6 loai enzim amylaza (3 loai thuy phân liên kêt u
1-4
, 3 loai
thuy phân liên kêt u
1,6
glucozit). Các enzim amylaza tu các nguôn, các giông vi sinh vât
tông hop khác nhau thì khác nhau vê tính chât, co chê, diêu kiên, san phâm thuy phân.
6.1.1. X-amilaza ( tên hê thông u-1,4 glucan-hidrolaza; mã sô 3.2.1.1.EC).
- Xúc tác thuy phân liên kêt u
1-4
glucozit nám o bên trong phân tu có chât (tinh bôt,
glycogen) – vì thê duoc goi là enzim amylaza nôi phân (endoamylaza). Duoi tác dung
cua u-amylaza, amiloza (Am) khá nhanh thành oligosaccarit gôm 6 – 7 gôc glucoza. Sau
dó các oligosaccarit này la tiêp tuc bi phân cát thành maltotetroza, mantotrioza và
mantoza (hình 64 trang 234). Qua môt thoi gian tác dung dài boi enzim, amiloza së bi
thuy phân thành 23% glucoza và 87% maltoza. Tác dung cua u-amylaza làm amylopectin
(AP) cung xay ra tuong tu nhung vì nó không phân cát duoc liên kêt u
1-6
glucozit o mach
nhánh cua AP nên sau môt thoi gian lâu thì san phâm së lâ 72% maltoza, 19% glucoza,
dextrin thâp phân tu và izomaltoza (8%).
- Tuy nhiên thông thuong trong môt thoi gian ngán 30 – 60 phút (thoi gian nâu so bô
nguyên liêu tinh bôt hay duong hoá so bô khôi nâu trong san xuât ruou elylic). u-amylaza
chi thuy phân tinh bôt chu yêu thành dextrin phân tu thâp và môt ít duong maltoza, kha
náng dextrin hoá cao này là tính chât cua enzim dác trung cua enzim này. Vì vây nguoi ta
còn goi loai enzim này là amylaza dextrin hay amylaza dich hoá.
- u-amylaza là môt metaloenzim (enzim co kim), trong phân tu enzim có tu 1 – 6
nguyên tu C, chúng tham gia vào su hình thành và ôn dinh câu trúc bâc 3 cua enzim, duy
trì câu hình hoat dông cua enzim, quyêt dinh tính bên nhiêt cua enzim.
- u-amylaza cua vi sinh vât có nhung dác tính rât dác trung vê co chê tácdung, kha
náng chuyên hoá tinh bôt và kha náng chiu nhiêt:
+ Thê hiên hoat tính trong vùng axit yêu: u-amylaza nâm môc có pH
op
= 4,5 – 4,9,
cua vi khuân pH
op
= 5,9 – 6,1. O pH<3 enzim bi vô hoat hoàn toàn tru u-amylaza cua
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 56
Asp. Niger có thê chiu duoc pH = 2,5 – 2,8 (trong môi truong sinh tông hop axit xitric
báng phuong pháp lên men bê mát).
+ u-amylaza cua nâm môc có kha náng dextrin hoá (dich hoá) cao lai vua tao ra
môt luong lon glucoza và maltoza. u-amylaza cua vi khuân lai có hai loai: u-amylaza
dich hoá và u-amylaza duong hoá.
+ Nhiêt dô hoat dông cua u-amylaza tu các nguôn khác nhau là khác nhau. (bang
III-4 trang 108 – Enzim VSV - Tâp I). Trong dó dáng chú ý hon ca là u-amylaza cua vi
khuân có thê chiu duoc o nhiêt dô cao, có thê giu duoc hoat luc ngay ca khi dun sôi trong
nuoc môt thoi gian ngán. Tính bên nhiêt này là môt uu diêm lon duoc su dung dê xu lý
nguyên liêu o các công doan phai dùng nhiêt dô cao, hoác môi truong nhiêt doi nhu o
nuoc ta. Da sô các chê phâm enzim thuong mai thuôc nhóm amylaza dêu có tính chiu
nhiêt cao.
Nhung chung vi sinh vât có kha náng sinh tông hop u-amylaza duoc su dung trong
công nghê: Asp. Oryzae, Asp. Awamori, Asp. Usami, Asp. Batatae, Asp. Niger, Bacillus
subtilic, B. lichemiformis, Endomycopsis fibuliger
6.1.2. þ-amylaza (tên hê thông u-1,4-glucan-maltohidrrolaza mã sô 3.2.1.2 EC)
- Xúc tác thuy phân liên kêt u
1-4
glucozit (hinh 65 trang 235 – giáo trình). Tuân tu
tung gôc maltoza môt tu dâu không khu cua mach và do maltoza tao ra câu hình vì thê
enzim này duoc goi là þ-amylaza.
- Hâu nhu không thuy phân hat tinh bôt nguyên mà chi thuy phân tinh bôt hô hoá,
có kha náng thuy phân 100% amylaza thành maltoza và 54 – 58 % amylopectin thành
maltoza. Quá trình thuy phân AP bát dâu tu dâu không khu cua nhánh ngoài cùnh, môi
nhánh này có 20 – 26 gôc glucoza nên së tao ra duoc 10 -13 phân tu maltoza. Khi gáp
liên kêt u
1-4
dung kê cân liên kêt u
1-6
thì þ-amylaza ngung tác dung. Phân còn lai không
bi tác dung này goi là þ-dextrin chua tât ca các liên kêt u
1-6
: cho màu tím do voi Iôt.
- Nêu cho ca u và þ-amylaza cùng dông thoi thuy phân tinh bôt thì hiêu suât thuy
phân dat toi 95%.
- þ-amylaza là môt albumin, enzim ngoai phân (exoenzym), chi có trong malt, vân
giu duoc hoat tính khi không có C, kém bên o nhiêt dô cao, bi vô hoat hoàn toàn o 70
0
C.
pH
op+
trong dich tinh bôt thuân khiêt là 4,6 , còn trong dich nâú tinih bôt là 5,6. t
op
trong
dich tinh bôt thuân khiêt là 40-50
0
C, còn trong dich nâu tinh bôt là 60-65
0
C.
6.1.3. Glucoamilaza (tên hê thông u-1,4-glucan-glucohidrolaza, mã sô 3.2.1.3.EC)
còn goi là amyloglucozidaza.
- Thuy phân liên kêt u
1-4
và u
1-6
, vì thê các nhà nghiên cuu Nhât (Onoetal, 1964)
dê nghi dát tên hê thông là u
1-4
:1,6-glucan-4:6-glucohidrolaza. Enzim này duoc các nàh
khoa hoc Nhât tách ra lân dâu tiên tu Asp. Awamori (katihara, karushima, 1956). Sau dó
duoc tìm thây o Rhizopus delemar, Asp. Niger, Asp. Oryzae, các vi sinh vât khác, mô
dông vât.
- Glucoamylaza là enzim ngoai bào (exoenzim), có kha náng thuy phân liên kêt u
1-
2
, u
1-3
glucozit (Sawasaki, 1960; Ueyamaetal, 1965; Watanabe Fukimbara, 1960). Nó có
kha náng thuy phân hoàn toàn tinh bôt, glicogen, Am, Ap, dextrin cuôi, izomaltoza,
mantoza dên san phâm cuôi cùng là glucoza.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 57
- Da sô glucoamylaza dêu thuôc loai “chiu axit”, pH
op
=3,5 – 5, t
op
= 50 – 60
0
C, mât
hoat tính o t>70
0
C. Hiên nay enzim này o vi trí hàng dâu vê hiêu luc thuy phân tinh bôt
và các san phâm trung gian. Vì thê viêc su dung các chê phâm glucoamylaza tách tu các
chung vi sinh vât hoat dông trong san xuât ruou, bia, mach nha, glucoza có môt triên
vong, ý nghia vô cùng to lon.
Nhung chung vi sinh vât có kha náng sinh tông hop glucoamylaza duoc su dung trong
công nghê là: Asp. Awamori , Asp. Niger, Asp. Usami, Asp. Oryzae, Endomyces sp,
Endomycopsis Cápularis, Endomycopsis fibuliger, Rhizopus delemar, Rhizopus
Javanicus, Rhizopus niveus, Rhizopus peka, Rhizopus tonkinensis.
6.1.4. Oligo-1,6-glucozidaza hay dextrinaza toi han (dextrin-6-glucanhidrolaza.
3.1.1.10. EC)
- Thuy phân các liên kêt u
1-6
glucozit trong izomaltoza, panoza, các dextrin toi han và
có thê chuyên hoá chúng dên các loai duong có thê lên men duoc. Các nòi nâm môc Asp.
Awamori, Asp. Usami, Asp. Oryzae sinh tông hop rât manh më loai enzim này cho nên
nêu duong hoá tinh bôt dã nâu chín (trong san xuât ruou etylic) báng chê phâm enzim
nuôi cây tu các nòi vi sinh vât này së thu duoc dich duong có kha náng lên men cuôi (lên
men dai) rât triêt dê, góp phân nâng cao hiêu suât gây men và hiêu suât tông thu hôi ruou.
Ngoài ra enzim này cung có trong malt, trong mô dông vât và ca nâm men, dác biêt
chúng còn có các enzim khác cùng ho hàng voi enzim này là: amylopectin-1,6-
glucozidaza (amylopectin-1,6-glucanhidrolaza 3.2.1.9) và dextrin-1,6-glucozidaza
(dextrin-1,6-glucanhidrolaza 3.2.1.33). Ca 2 enzim này thuy phân dextrin sâu sác hon ca
u và þ-amylaza
Ca 3 enzim kê trên (dextrinaza) dêu hoat dông o t
op
= 40
0
C, pH
op
= 5,1.
6.1.5. u-glucozidaza hay maltaza (u-D-glucozit-glucohidrolaza 3.2.1.20 EC)
Có nhiêu loài nâm môc sinh tông hop ra enzim này, tác dung thuy phân duong maltoza
thành glucoza nhung không thuy phân duoc tinh bôt. Nhu vây giông nhu dextrinaza,
enzim này giúp cho quá trình lên men cuôi chuyên duong thành ruou etylic góp phân
nâng cao hiêu suât lên men.
6.1.6. Transglucozilaza (u-1,4-glucan: D-glucoza-4-glucozil transferaza
2.4.1.3.EC)
Enzim này thuong tôn tai song song voi glucoamylaza (trong chê phâm nâm môc
Aspergillus), nó có hoat tính thuy phân và hoat tính vân chuyên nhóm. Nghia là nó không
nhung chi thuy phân maltoza thành glucoza mà còn tông hop nên izomaltoza, izotrioza và
panoza, tuc là có kha náng chuyên gôc glucoza dên gán nó vào phân tu maltoza hoác
phân tu glucoza boi liên kêt u
1-6
glucozit dê tao thành các glucozit nói trên.
Su có mát cua enzim này trong các chê phâm enzim amylaza dùng dê biên hình tinh
bôt (mach nha, duong glucoza, ruou etylic) là diêu không mong muôn vì nó xúc tác su
tông hop lai các izosaccarit tu chính các san phâm thuy phân tinh bôt, làm giam hiêu suât
duong hoá, dich thuy phân có vi dáng không mong muôn.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 58
6.2. Proteaza.
Nhóm enzim proteaza (peptit – hidrolaza 3.4) xúc tác quá trình thuy phân liên kêt
peptit (-CO-NH-)
n
trong phân tu protein, polypeptit dên san phâm cuôi cùng là các axit
amin. Ngoài ra, nhiêu proteaza cung có kha náng thuy phân liên kêt este và vân chuyên
axit amin.
Theo hê thông phân loai quôc tê thì nhóm enzim này duoc chia làm 4 phân nhóm
1/ Aminopeptidaza: thuy phân liên kêt peptit o dâu nito amin ( – NH
2
) cua mach
polypeptit.
2/ Cacboxypeptidaza: xúc tác thuy phân liên kêt peptit o dâu cacbon cua mach
polypeptit. Hai phân nhóm này thuôc toai exo-peptitdaza (enzim ngoai phân)
3/ Dipeptit hidrolaza: thuy phân các liên kêt peptit
4/ Proteinaza: xúc tác su thuy phân liên kêt peptit nôi mach (endo-peptitdaza)
Các proteaza khá phô biên o dông, thuc vât và vi sinh vât, trong dó dáng chú ý hon ca
là có nhiêu vi sinh vât có kha náng sinh tông hop manh më proteaza. Các enzim này có
thê o trong tê bào (proteaza nôi bào) hay duoc tiên vào môi truong nuôi cây (proteaza
ngoai bào). Giông nhu amylaza, môt sô loai proteaza dã duoc dân tôc các nuoc châu Á,
trong dó có Viêt Nam su dung trong môt sô ngành san xuât các san phâm thuc phâm
truyên thông nhu: san xuât nuoc mám và các loai mám, san xuât tuong và chao, môt sô
loai nem, tré. Bang II-3 trang 131, 132 (Enzim VSV- tâp I) gioi thiêu môt sô loai VSVcó
kha náng nuôi cây sinh tông hop và thu nhân enzim proteaza. Theo bang này ta thây môt
sô nòi vi khuân thuôc giông Bacillus, xa khuân thuôc giông Streptomyces, nâm môc
thuôc giông Aspergillus, Penicillium, Rhizopus là có kha náng sinh tông hop enzim
proteaza manh nhât. Cán cu vào co chê phan ung, dô pH
op
, Hartley (1960) dã phân loai
các proteinaza vi sinh vât thành 4 nhóm: proteinaza-serin, P.tiol, P.kim loai và P.axit
(Bang II-6 trang 156, 157 – Enzim VSV- Tâp I). Trong luong phân tu cua 4 nhóm này
tuong dôi bé: cháng han M
P-serin
=20000 – 27000, tuy nhiên nhóm này có môt sô có M lon
hon nhu enzim cua penicillium M = 44000. Asp. Oryzae 5038 và M = 52000, M
P.kim loai
=
33800 – 48400, M
P.tiol và axit
= 30000 – 40000.
Vê dô bên thì P.serin bên trong gioi han pH rông, tu 5 – 10 o diêu kiên nhiêt dô thâp.
P.serin cua Bacillus.pumilus khá bên trong môi truong kiêm o pH=11 vân giu duoc 80%
hoat dô ban dâu. O nhiêt dô 360
0
C nhóm này bi mât hoat tính nhanh chóng. Tuy nhiên
các P.serin cua Streptomyces fradiae và Stre.reatus lai bên nhiêt o 70
0
C trong 30 phút chi
bi mât 10 -15% hoat tính. Các proteinaza kim loai kém bên nhât trong sô 4 nhóm này,
bên trong pham vi pH = 6 – 9, nhanh chóng bi mât hoat tính ngoài khoang pH này. Ca
làm táng dô bên cua nhóm enzim này.
Các proteaza-axit bên trong pham vi pH
axit
= 2 – 6, trong môi truong axit chúng khá
bên nhiêt.
Các proteaza nói chung duoc ung dung rât rông rãi trong nhiêu linh vuc:
- Trong chê biên thuy san: khi san xuât nuoc mám (và môt sô loai mám) thuong
thoi gian chê biên thuong là dài nhât, hiêu suât thuy phân (dô dam) lai phu thuôc rât
nhiêu vào dia phuong, phuong pháp gài nén, nguyên liêu cá. Nên hiên nay quy trình san
xuât nuoc mám ngán ngày dã duoc hoàn thiên trong dó su dung chê phâm enzim thuc vât
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 59
(bromelain và papain) và vi sinh vât dê rút ngán thoi gian làm và cai thiên huong vi cua
nuoc mám. Tuy nhiên vân còn môt sô tôn tai cân phai hoàn thiên thêm vê công nghê.
- Trong chê biên thit, proteaza duoc su dung dê làm mêm thit và táng huong vi thit.
(ngâm thit vào dinh duõng preteinaza o pH và nhiêt dô xác dinh – phuong pháp này phô
biên và thuân loi nhât; Tâm hôn hop làm mêm thit (enzim, muôi, bôt ngot). Tiêm dung
dich enzim vào thit; tiêm dung dich enzim vào con vât truoc khi giêt mô). Su dung
proteinaza dê san xuât dich dam: tu Streptomyces fradiae tách duoc chê phâm keratineza
thuy phân duoc keratin rât có giá tri dê san xuât dich dam tu da, lông vu. Nêu dùng axit
dê thuy phân së mât di hoàn toàn các axit amin chua luu huynh, nêu dùng kiêm dê thuy
phân së bi raxemic hoá (chuyên dang L sang D làm giam giá tri sinh hoc cua axit amin).
Dê thuy phân sâu sác và triêt dê protein (trong nghiên cuu, chê tao dich truyên dam y tê)
cân dùng các proteinaza có tính dác hiêu cao và tác dung rông, muôn vây nguoi ta thuong
dùng phôi hop ca 3 loai proteinaza cua 3 loai: vi khuân, nâm môc, thuc vât voi ti lê tông
công 1 – 2% khôi luong protein cân thuy phân. Uu diêm cua viêc thuy phân protein boi
enzim là bao toàn duoc các vitamin cua nguyên liêu, không tao ra các san phâm phu,
không làm sâm màu dich thuy phân.
- Trong chê biên sua: nguoi ta chi su dung các proteaza cua vi sinh vât có tính chât
tuong tu renin hoác chi thay thê 25 – 50% renin. (renin là enzim làm dong tu sua duoc
san xuât tu da dày bê) nhu các giông liên kêt Aspergillus Candidus, Penicillium
roqueforti, Bacillus mesentericus... duoc ung dung dê san xuât phomat. Ngoài ra có thê
su dung proteinaza dê thu cazein kÿ thuât (tu sua) dê san xuât vectri, chât màu, keo dán,
huong liêu.
- Trong chê biên bia và nuoc giai khát: proteinaza duoc dùng dê làm trong bia và
nuoc qua.
- Trong công nghiêp dêt: papain và proteinaza vi sinh vât duoc su dung dê làm sach
to tám, tây to nhân tao (các soi nhân tao duoc báng các dung dich cazein, gelatin) dê soi
duoc bóng, dê nhuôm.
- Trong công nghiêp da: proteinaza duoc dùng dê làm mêm, làm sach và tây lông
da, làm táng tính dàn hôi, cai thiên diêu kiên làm viêc, tránh ô nhiêm môi truong.
- Trong công nghiêp xà phòng, các chât tây rua, mÿ phâm: thêm enzim proteinaza
trong các loai xà phòng diêt khuân, kem duõng da, xà phòng có tính tây rua cao.
- Trong y hoc: su dung nhiêu enzim proteinaza dê san xuât thuôc hô tro tiêu hoá,
nâu cao dông vât, chua bênh nghën mach máu, tiêu viêm vêt thuong.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 60
6.3. Pectinaza
- Pectin là co chât cua enzim pectinaza. Pectin rât phô biên trong thuc vât, là hop chât
polime tu nhiên tôn tai có 3 dang: protopectin, pectin và axit pectinic.
Protopectin không tan có dang thuc vât xanh, tao cho rau qua xanh có dô cung nhât
dinh, bi thuy phân boi axit hay nhiêt dô, enzim së chuyên thành pectin hoà tan (quá trình
chín cua qua có thê goi là quá trình chuyên hoá này). Pectin là este metila cua axit
polygalacturonic. Tính chât quan trong nhât cua pectin là dê tao gel o nông dô dich
duong cao 65% trong môi truong 1% axit. Axit pectinic là môt axit polygalacturonic
nhung chi duoc este hoá môt phân nho boi metanol. Còn axit putic hay polypectic là axit
dã duoc giai phóng khoi nhóm metõy (– OCH
3
). Muôi tuong ung có tên là pectinat
và pectat. Liên kêt chính trong pectin là u
1-4
glucozit.
- Hiên nay, hê thông enzim pectinaza duoc chia thành 2 nhóm chính: hydrolaza và
transeliminaza voi dác diêm chung nhât là làm giam dô nhot cua dung dich pectin và làm
giam phân tu luong cua các san phâm tao thành.
6.3.1. Hydrolaza: (pectihydrolaza)
Thuôc nhóm này có 2 enzim chu yêu là: pectinesteraza và polygalacturonaza.
- Pectinesteraza: (3.1.1.11.EC) - goi tát PE: enzim xúc tác thuy phân liên kêt este
trong phân tu pectin hoá axit pectinic dê giai phóng san phâm là metanol và axit
polygalacturonic. PE chi phân cát các nhóm metoxy dung canh nhóm – COOH tu
do.
Vi trí tân công nhóm metoxy o vi trí 5 dê hon o vi trí 3 và 7 (2 gôc – COOH ). Dô
pH
op
cua PE thu duoc tu các nguôn khác nhau: Tu vi sinh vât : 4,5 – 5,5
Tu thuc vât : 5,0 – 8,0
PE cua nâm môc có t
op
= 30 – 45
0
C, bi vô hoat o t = 55 – 62
0
C, PE duoc hoat hoá boi
Ca
2+
và Mg
2+
.
- Polygalacturonaza (PG. 3.2.1.15.EC; poly – u
1,4
– galacturonit glucanhidrolaza)
Enzim này ít gáp trong thuc vât, chu yêu có trong vi khuân và nâm môc. Dây là môt
phuc hê enzim và thuong có tính dác hiêu cao dôi voi co chât. Dua vào dó nguoi ta chia
ra 4 kiêu sau:
+ Polymetyl-galacturonaza (PMG - poly – u
1,4
– galacturonit – metyl este
glucanhidrolaza. 3.2.1.41EC). PMG lai duoc phân thành 2 nhóm nho phu thuôc vào vi trí
phân cát liên kêt u
1,4
o trong hay o cuôi và dâu mach.
• Endo glucozidaza polymetyl galacturonaza kiêu I (endo – PMG – I). Dây là enzim
có tính chât dich hoá, pectin có muc dô metyl hoá càng cao (nhiêu gôc metoxy – OCH
3
)
COOCH
3
COOCH
3
COOH COOCH
3
COOH COOCH
3
COOCH
3
COOCH
3
COOCH
3
1
2 3 4 5 6 7 8 9
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 61
thì bi thuy phân càng nhanh và triêt dê. Trong môi truong khi có mát pectinesteraza (PE)
thì enzim này thuong bi giam hoat luc.
Endo – PMG – I rât phô biên trong các nòi nâm môc: Asp. Niger, Asp. Awamori,
Botrytis cinezea, Neurispora crassa.
Co chê tác dung nhu hình vë:
• Exo - glucozidaza polymetyl galacturonaza kiêu III (exo – PMG – III). Dây là
enzim có tính chât duong hoá, có kha náng cát tung gôc monome axit galacturonic ra
khoi mach bát dâu tu dâu không khu có nhóm metoxy (– OCH
3
)
Co chê tác dung nhu hình vë:
+ Enzim tác dung lên axit pectinic hay axit pectit - goi là polygalacturonaza (PG)
cung duoc phân thành 2 nhóm nho:
• Endo glucozidaza polygalacturonaza kiêu II (endo – PG – II). Dây là enzim có
tính chât dich hoá, chi thuy phân co chât khi có mát nhóm – COOH tu do. Hoat dô cua
endo – PG – II táng lên nhiêu khi co chât duoc xu lý truoc báng pectinesteraza (dê tao ra
nhiêu gôc – COOH tu do). Nâm môc và vi khuân tông hop duoc enzim này.
Co chê tác dung nhu hình vë:
• Exo - glucozidaza polygalacturonaza kiêu IV (exo – PG – IV).
Thuy phân các liên kêt gán voi nhóm – COOH tu do o dâu hay môi mach
COOCH
3
COOCH
3
COOH COOCH
3
COOCH
3
COOCH
3 COOCH
3
1
2 3 4
5 6
7
COOCH
3
COOCH
3
COOH COOH COOCH
3
COOCH
3
COOCH
3
1
2 3
4
5 6
7
COOCH
3
COOH COOCH
3
COOCH
3
COOH COOCH
3 COOH
1
2 3 4
5 6
7
COOH COOCH
3
COOH COOH COOH
COOCH
3 COOH
1
2 3
4
5 6
7
COOH
8
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 62
6.3.2. Transeliminaza (TE)
Dây là nhóm enzim duoc tìm ra cách dây chua lâu lám (khoang nám 1960 – 1961) bao
gôm protopectinaza xúc tác su phân cát araban, galactan khoi protopectin dê tao thành
pectin hoà tan và enzim transeliminaza phân cát phi thuy phân (không có su tham gia cua
phân tu H
2
O) pectin dê tao ra các gôc galacturonic có nôi kép giua nguyên tu C
4
và C
5
.
Phan ung xay ra dê dàng o môi truong trung tính hay kiêm yêu.
6.3.3. Môt sô ung dung cua chê phâm pectinaza.
Các chê phâm enzim pectinaza thuong duoc su dung trong san xuât nuoc qua, san xuât
ruou vang, trích ly dông duoc (sác thuôc) và trong chán nuôi.
- Ung dung chê phâm pectinaza trong san xuât nuoc qua:
Có các mát hàng nuoc qua trong, nuoc qua duc, nuoc qua có thit qua, tât ca dêu duoc
san xuât tu nuoc ép (chiêt rút) cua qua. Do dó hiêu qua thu dich qua cua phu thuôc vào
H
O
H OH
OH
H
C
H H
O
O
O CH
3
O
H
O
H OH
OH
H
C
H H
O
O CH
3
O
H
O
H OH
OH
H
C
H H
O
O
O CH
3
O
H OH
OH
H
C
H
O
O CH
3
OH
H
+
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 63
tính chât cua nguyên liêu qua (câu tao, dô chín, thành phân dinh tính và dinh luong cua
pectin trong qua, phuong pháp ép, chiêt rút)
+ Khi chê biên nuoc qua trong thì chê phâm pectinaza phai có endo và exo
polygalacturonaza (endo – PGII và exo – PGIV). Enzim pectinesteraza và proteinaza. Hai
loai enzim dêu làm giam dô nhot dich qua, còn PE góp phân vào tác dung cua enzim này,
còn protein thuy phân protein cua vo tê bào thuc vât làm cho dich qua dê thoát ra, cán và
bã dê láng hon. Voi các loai qua có nhiêu protopectin nhu táo, lê, ôi thì chê phâm không
duoc có enzim protopectinaza vì nêu có së phân huy protopectin làm mêm hoá mô qua,
táng dô nhot cua dich qua nên làm giam hiêu suât lây nuoc qua trong. Ngoài ra, nuoc qua
không duoc phép chua các enzim oxy hoá (ascobatoxydaza, polyphenoloxydaza,
peroxydaza) làm hao tôn vitamin C và sâm màu, biên pháp su dung nhiêt (dun nóng) së
vô hoat hê enzim này.
+ Dê thu duoc nuoc qua voi hiêu suât cao, nguoi ta thuong nghiên thit qua, xu lý báng
chê phâm enzim pectinaza, sau dó moi dem vát, ly tâm hay ép. Cháng han: nêu xu lý táo
nghiên báng 0,03% chê phâm pectinaza (200 don vi hoat dô) PMG (gam) sau 2 – 4 h së
táng hiêu suât thu dich qua 20 – 25%. Khi ép nho mà không su dung chê phâm pectinaza
thì hiêu suât ép là 65% nhung nêu sau khi nghiên chà qua và xu lý báng 0,2% chê phâm
pectinaza trong 3h o 45
0
C së nâng cao hiêu suât ép lên 77 – 82%.
Dùng pectinaza còn có tác dung làm trong do su phá huy hê keo trong nuoc qua, vi
cua qua tôt hon và ít bi duc tro lai.
- Ung dung chê phâm pectinaza trong san xuât ruou vang:
Ruou vang duoc san xuât tu các loai qua ngot (qua có duong): nho, táo, dâu, chuôi,
dua, mo, mân, anh dào, son tra (táo mèo) bao gôm các giai doan chu yêu: diêu chê dich
qua lên men, lên men dich qua , xu lý và tàng tru vang. Chê phâm pectinaza dùng trong
công nghê vang dê làm táng hiêu suât thu dich qua và dê làm trong. Muôn vây, chê phâm
phai bao toàn duoc hoat dô trong diêu kiên nông dô ruou trung bình 10 – 12% và dô pH
hoi axit (4 – 5). Khi xu lý bã nho báng pectinaza së làm táng hàm luong catechin trong
ruou (chât chát). Catechin có hoat tính cua vitamin P nhu vây dã làm táng giá tri sinh hoc
cua vang. Ngoài ra vang còn có dô thuân thuc (thành truong – ageing) nhanh hon, huong
thom manh hon, vi diu hon do có nhiêu glyxezin và este.
- Ung dung pectinaza trong trích ly các duoc liêu dông y (thuôc bác, thuôc nam). Các
duoc liêu có nguôn gôc thuc vât, trong thành phân cua chúng ngoài các hoat chât
thì luôn luôn có pectin. Tu truoc dên nay dê thu nhân duoc các thành phân hoat
chât trong duoc liêu (dê tri bênh câp thoi (ngay lúc dó), dê diêu chê dang côn
(ruou), thuôc (uông và xoa bóp), dê diêu chê dung dich thuôc, viên nén, vien nang,
dác biêt hiên nay dê san xuât thuôc tiêm và dich truyên tu chính các vi thuôc dông
y, các thuc phâm chuc náng (fuctional food)) nguoi ta dùng các phuong pháp: chiêt
rút báng nuoc nhiêt (còn goi là sác thuôc – và dây là phuong pháp phô biên
nhât),báng côn (ngâm ruou thuôc), trích ly báng dung môi thích hop (axeton, ete,
nito long, axeton lanh). Do có thành phân pectin nên quá trình sác thuôc khó khán,
không trích ly duoc triêt dê hoat chât, dich thuôc bi biên chât sau môt thoi gian
ngán. Dê khác phuc nhung khó khán này, nguoi ta dùng chê phâm enzim pectinaza
dê phân giai các mô thuc vât dê các hoat chât duoc giai phóng ra dê dàng và triêt dê
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 64
hon khi sác thuôc. Tuy nhiên, vì su dung cho muc dích san xuât thuôc chua bênh
nên khi dùng chê phâm enzim phai có dô tinh khiêt rât cao dê không mang theo
nhung hoat chât la vào thuôc, phai có hoat dô cao dê chi dùng voi môt luong tôi
thiêu. Có thê tiên hành theo so bô so dô công nghê sau:
- Ung dung chê phâm pectinaza trong chán nuôi:
Khâu phân án cua gia súc, gia câm thuong chua môt luong thuc án thô, thuc án xanh
nhât dinh (rom ra, co, thân cây, cám...) trong khi dó o duong tiêu hoá cua chúng lai thiêu
các enzim phân giai xenluloza, hemixenluloza, pectin. Chi có nhung dông vât nhai lai có
da co phát triên dây du (trên 6 tháng tuôi) hay gia câm có manh trnàg dài (ngông, dà diêu)
moi có hê vi sinh vât sông công sinh trong da co là có kha náng sinh ra các hê enzim dê
giúp dông vât tiêu hoá môt phân các chât dinh duõng này, tuy vây khoang 1/3 nhóm chât
này không duoc dông hoá. Dê nâng cao kha náng tiêu hóa hâp thu, nguoi ta có thê thêm
vào thuc án chán nuôi các chê phâm enzim phân giai nhóm gluxit này - dêu là chê phâm
có hoat tính pectinaza, xenluloza và hemixenluloza cao.
+ Dôi voi các dông vât nhai lai (trâu, bò, dê, cuu, ngua): do có hê vi sinh vât sông
trong da co tham gia tích cuc vào quá trình tiêu hoá thuc án. Khi thêm chê phâm enzim
pectinaza và xenluloza cao o dô pH = 6 – 7 (axit tính) së có loi làm táng dô tiêu hoá cua
thuc án.
+ Dôi voi ngông và ngan (vit xiêm): dây là 2 loài gia câm nuôi lây thit, dác biêt là có
loài dê san xuât ra gan béo (gan nguyên liêu san xuât ra mát hàng pete gan rât nôi tiêng).
Hai loài này có náng luc sinh truong rât cao, nguoi ta cô gáng nuôi dê dat dô táng trong
cao và thoi gian ngán (o dô tuôi gia câm non tuôi có giá tri thuong phâm cao). Muôn vây
nguoi ta nuôi vô béo báng cách nhôi thuc án có su dung các chê phâm pectawamorin
0,04% so voi khâu phân.
6.4. Xenluloza:
- Háng nám có khoang 230 ti tân chât huu co duoc tông hop báng quá trình quang hop
o thuc vât, trong dó có tôi da 70 ti tân (30%) xenluloza. Dây là polyme tu nhiên þ-D-
glucoza duoc nôi voi nhau qua liên kêt þ-D-1,4-glucan, muc dô polyme hoá cua phân tu
xenluloza: 200 – 15000, trung bình 3000, trong luong phân tu 50.000 – 2.500.000.
Xenluloza là hop chât tu nhiên khá bên, không tan trong nuoc, chi bi truong phông do
hút nuoc, bi phân huy khi dun nóng voi kiêm hay axit hoác do các enzim duoc goi chung
là xenluloza.
Duoc liêu Làm nho Trôn enzim Thuy phân lân 1 Hãm
Trôn enzim Thuy phân lân 2 Hãm chiêt Dun nóng Loc
Diêu chinh và pha chê Cô dác Dóng chai Thanh trùng
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 65
- Theo nhung hiêu biêt hiên nay thì quá trình phân huy xenluloza nho enzim duoc thuc
hiên nho phuc hê xenluloza, bao gôm các enzim C
1
, C
x
và þ-glucosidoza. Enzim C
1

tính chât không dác hiêu. Duoi tác dung cua C
1
, các loai xenluloza bi hâp thu nuoc,
truong lên và chuân bi cho su tác dông cua các enzim khác. Nêu tách riêng C
1
cho hoat
dông dôc lâp thì tác dung này lai không thây rõ ràng. Vì vây nguoi ta cho ráng dó chi là
môt yêu (factor), không phai là enzim C
x
còn goi là enzim þ-1,4 glucanaza, thuy phân các
xenluloza ngâm nuoc boi C
1
nói trên (polyanhydroglucoza hydrat hoá) thành xenluloza.
Chu x có nghia là enzim gôm nhiêu thành phân khác nhau và nguoi ta thuong chia làm 2
loai chính là: exo-þ-1,4 glucanaza và endo-þ-1,4 glucanaza. Exo-þ-1,4 glucanaza xúc tác
viêc tách liên kêt các don vi glucoza tu dâu không khu (non-reducing end) cua chuôi
xenluloza (hình trang 122 – VSV tâp II). Endo-þ-1,4 glucanaza phân cát liên kêt þ-1,4
glucozit o bât ky vi trí nào cua chuôi xenluloza.
Có tác gia (Ogawa và Toyama, 1967) cho ráng còn có môt enzim trung gian C
2
giua
C
1
và C
x
. Enzim này truoc hêt tác dông vào xenluloza dã bi làm truong nuoc boi C
1
rôi
thuy phân thành các dextrin xenluloza hoà tan. Sau dó C
x
së tiêp tuc thuy phân các xenlo
dextrin này thành xenlobioza.
þ-glucosidoza là enzim rât dác hiêu, thuy phân xenlobioza tthành xenlohexoza (D-
glucoza) mã sô enzim này là: 3.2.1.21 EC.
- Nguôn enzim xenluloza:
Có thê nói quá trình phân giai xenluloza boi vi sinh vât là môt trong nhung chu trình
quan trong nhât cua tu nhiên. Nguoi dâu tiên nghiên cuu kha náng phân giai xenluloza
cua các vi sinh vât ky khí là popov vào nám 1875, tiêp dó là omelianxki. Các môi truong
nghiên cuu phân lâp vi sinh vât loai này tro thành kinh diên. Còn nguoi dâu tiên phát hiên
kha náng phân giai xenluloza boi vi khuân hiêu khí là G.Van Iterson vào nám 1903.
Truoc dó, hoat dông phân giai xenluloza boi vi sinh vât sông trong da co cua các dông
vât nhai lai dã duoc chung minh (1955). Dên nám 1971, nguoi ta dã phân lâp duoc môt
sô loài vi sinh vât có kha náng phân giai xenluloza trong da co (trang 126, VSV, tâp II).
Trong dó có 2 giai doan nghiên cuu kÿ hon ca là Ruminococus và R.flavefacicus.
Vê sau này, rât nhiêu vi sinh vât phân giai xenluloza duoc tìm thây trong dât, nuoc,
phân bón huu co. Dáng chú ý hon ca là viêc ung dung vi khuân thuôc nhóm
celludomonas vào viêc lên men phân giai bã mía và rác thai thuc vât. Suu tâp giông QM
(QM collection) cua HHTH Massachusetts cung có khoang 14000 chung nâm có kha
náng phân giai xenluloza, trong dó các chung nôi tiêng nhu trichoderma viride,
Sporotrichum P.ruinosum, penicllium pusillum, Aspergillus fumigatú, Asp.terreus...
- Ung dung cua xenluloza:
+ Phá võ thành tê bào (cellwall) thuc vât dê nuôi cây các tê bào trên (tê bào không có
màng) dê lai tao chúng voi nhau nhám tao giông thuc vât
+ San xuât truong glucoza thuc phâm, nguyên liêu công nghiêp hoác nuôi cây nâm
men gia súc.
O Nhât, hãng Megiseika dã su dung Trichoderma.Konigii và hãng Kinkiyakylt dã su
dung T.viride nuôi cây theo phuong pháp bê mát dê san xuât xenlulaza. So dô phân
xuong thí diêm (pilot) san xuât siro glucoza tu các nguôn xenluloza phê liêu nho
xenluloza cua T.viride nhu sau. (hình V-13 trang 164 – VSV hoc - tâp II)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 66
+ Lên men duong chuyên hoá (tao thành boi su thuy phân xenluloza do enzim) thành
etanol nhiên liêu dông co dôt trong (xe hoi, xe máy)
+ Tách tinh bôt ra khoi hat và cu báng cách dùng các enzim tách tê bào (cell separating
enzyme – CSE). Dây là hê thông enzim tác dông vào phân protopectin cua vo (hat, cu) dê
giai phóng tinh bôt, môt sô chung nâm Rhizopus sinh tông hop loai enzim này.
+ San xuât tô hop EM (Effect Microbiology – vi sinh vât huu hiêu) trong xu lý rác
thai.
6.5. Saccaraza và glucooxydaza.
- Saccaraza: dây là môt nhóm enzim bao gôm: invertaza, dextranaza, levansaccaraza...
xúc tác thuy phân các liên kêt glucozit cua saccaroza và môt vài loai duong khác. Trong
sô các enzim này thì invertaza (B-D-fructofaranozit – fructohidrolaza, mã sô 3.2.1.26 EC)
là có ý nghia khoa hoc và thuc tiên hon ca. Enzim này rât phô biên trong nâm men và
nâm môc: Saccharomyces cerevisiae, Sach. Carlsbergensis, Sach. Pastenriabus,
Aspergillus Oyae, Asp. Niger...
Invertaza là enzim nôi bào (endoenzyme), pH
op
= 4,5, t
op
= 65 – 70
0
C.
Invertaza duoc su dung rông rãi trong công nghê thuc phâm dê nghich dao duong
chông hiên tuong kêt tinh duong (lai duong) trong san xuât bánh keo (dung dich duong
nông dô 65% thì kêt tinh nhung có invertaza thì o nông dô 80% vân không kêt tinh), táng
dô ngot khi thuy phân duong saccaroza thành glucoza và fructoza, san xuât bôt my nhân
tao, san xuât dich duong y tê (dich truyên glucoza).
- Enzim oxy hoá: glucooxydaza – catalaza.
+ Glucooxydaza (B-D-glucoza: O
2
oxydoreductaza; 1.1.3.4 EC) là enzim oxy hoá -
khu, chi tác dung lên B-D glucoza khi có mát oxy, oxy hoá glucoza thành gluconic và
H
2
O
2
:
+ Catalaza: môt enzim oxy hoá – khu hay di cùng enzim glucooxydaza dê khu hoá
H
2
O
2
tiêp tuc:
Tông hop ca (1) và (2) ta có:
C
6
H
12
O
6
+ O
2
+ H
2
O
Glucooxydaza
C
6
H
12
O
7
+ H
2
O
2
(1)
H
2
O
2
catalaza H
2
O + 1/2O
2
(2)
C
6
H
12
O
6
+ 1/2O
2
C
6
H
12
O
7
(3)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 67
Tuc là cu 1 phân tu gam glucoza cân 0,5 ptg O
2
. Tính chât này cua enzim có môt ý
nghia thuc tê rât lon là phuc hê enzim này có thê loai bo oxy trong môi truong phan ung,
tránh duoc su oxy hoá boi chính oxy không khí (môi truong). Nhu vây có thê kéo dài
thoi gian bao quan mà không cân phai tác dông cua biên pháp hút chân không (dóng gói
chân không).
Glucooxydaza có nhiêu o các loài nâm môc Penicilium notatun, Pen.chrysogenum,
Pen.vitale, Aspergillus.Niger.
+ Chê phâm enzim glucooxydaza và dác biêt là nêu dùng kêt hop voi chê phâm
Catalaza có rât nhiêu ung dung trong thuc tiên:
1) Chông ri mát trong các bao bì kim loai
2) Nâng cao giá tri cua bôt lòng tráng trung (albumin): Trong albumin có môt
luong duong glucoza tu do 0,5%, luong duong này là tác nhân tham gia phan ung
Maillard làm sâm màu bôt trung trong thoi gian bao quan. Có thê loai tru tác dông này
báng chê phâm enzim glucooxydaza nhu trên.
3) Bao quan bôt sua, dô cung không có ruou, cà phê, dâu mõ, phomat, dô hôp.
4) Giu tuoi rau qua truoc khi dâm chín nhu: chuôi, cà chua, táo,...Muôn vây nguoi
ta gói enzim cùng voi glucoza, chât dôn rôi cho vào giua khôi qua tuoi dang bao quan
kín. Enzim së loai tru oxy trong môi truong bao quan dê giu cho qua tuoi lâu.
5) Tiên hành các phân tích hoá sinh chân doán bênh nhu: phân tích duong trong
huyêt, nuoc tiêu (bênh tiêu duong, táng, ha duong huyêt).
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 68
Chuong 7: PHUONG PHÁP XÁC DINH HOAT DO MOT SÔ LOAI
ENZIM
(Copfacto: chât phôi hop hay chât công tác cua enzim
DEAE – celluloza: diethylamino – athylcelulose)
7.1. Don vi do hoat dô:
Muc dô hoat dông cua enzim trong chê phâm là thông tin quan trong vê luong enzim
trong dôi tuong nghiên cuu, vì ráng trong nhung diêu kiên xác dinh, tôc dô phan ung
enzim ti lê voi luong enzim trong hôn hop phan ung. Luong enzim theo quy uoc quôc tê
duoc biêu diên báng don vi enzim:
Don vi tiêu chuân enzim là luong enzim có kha náng xúc tác chuyên hóa 1 micro mol
co chât sau 1 phút o nhung diêu kiên xác dinh cho truoc
- Trong truong hop enzim chi phân giai môt sô liên kêt cua phân tu co chât (ví du
proteinaza voi co chât protein, amilaza voi co chât tinh bôt) thì don vi hoat dô tiêu chuân
cua enzim không tính micromol co chât bi chuyên hoá mà tính báng micromol duong
luong cua các nhóm tuong ung duoc tao thành. Tuc là tính theo sô liên kêt (peptit hay
glucozit) bi phân giai.
- Trong truong hop phan ung giua 2 loai phân tu theo kiêu thì
don vi enzim là luong enzim xúc tác chuyên hóa 1 micromol co chât A hoác B, hoác 2
micromol co chât A (hoác B) nêu A=B sau 1 phút.
- Khi xác dinh hoat dô enzim trong pha long (dich thê) thì tính sô don vi enzim trong
100 ml.
- Co chât dùng các don vi dân xuât cua don vi dê biêu diên: mili don vi, kilô don vi.
- Trong quá trình tách và làm sach (tinh chê) enzim thì dê dánh giá hiêu qua cua quá
trình này, nguoi ta dùng don vi hoat riêng: dó là sô don vi enzim tính trên 1 mg protein.
Don vi này dánh giá muc dô thuân khiêt cua enzim.
- Nêu biêt chính xác trong luong phân tu cua enzim thì có thê xác dinh duoc hoat dô
phân tu cua nó: là sô phân tu co chât (hoác sô duong luong các nhóm tuong ung) bi
chuyên hoá duoi tác dung cua 1 phân tu enzim sau 1 phút.
- Nêu biêt duoc sô trung tâm hoat dông trong phân tu enzim có thê biêt duoc hoat dô cua
trung tâm xúc tác. Dó là sô phân tu co chât bi chuyên hoá do 1 trung tâm xúc tác cua
enzim sau 1 phút. Nhu vây nêu enzim chi có môt trung tâm xúc tác thì dai luong này
trùng voi hoat dô phân tu enzim.
- Nông dô enzim trong dung dich duoc biêu diên báng sô don vi hoat dông trong 1 ml.
- Nhung diêu cân luu ý khi xác dinh hoat dô enzim:
+ Ban chât các enzim là protein nên thuong không bên vung, rât nhay cam voi các
tác nhân lý, hoá. Vì vây khi làm thí nghiêm voi enzim cân tránh các yêu tô có thê gây
A + B C + D
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 69
biên tính vô hoat enzim nhu: t
0
cao, pH quá axit, quá kiêm, kim loai náng và muôi cua
chúng...tránh tao bot trong dung dich vì môt sô enzim có thê bi kìm hãm trên bê mát phân
chia pha.
+ Các diêu kiên (thông sô) phan ung (t
0
, pH, áp suât...) phai o trong gioi han
enzim có thê tôn tai bên vung và duoc giu cô dinh trong suôt thoi gian phan ung. Muôn
vây phai tiên hành phan ung trong dung dich có pH xác dinh, bình phan ung phai dát
trong máy siêu ôn nhiêt, các chât phan ung (co chât, cofacto...) phai có nhiêt dô cua bình
phan ung truoc khi nap vào.
+ Phan ung enzim duoc tiên hành trong diêu kiên du co chât và cofacto. Cân tính
truoc dê sao cho khi kêt thúc phan ung chi cô dô 20% co chât ban dâu bi chuyên hoá.
truoc dó cân xác dinh nông dô co chât thích hop cho phan ung báng các thí nghiêm qui
hoach dông.
+ Thoi gian xác dinh hoat dô không nên quá lâu, thuong trong khoang 5 – 30 phút.
Tôt nhât là xác dinh tôc dô phan ung o phút dâu tiên (30 – 60s) vì tôc dô phan ung ôn
dinh enzim chua bi các tác dông anh huong nhiêu dên hoat dô. Trong môt sô truong hop
nêu hoat dô enzim quá thâp hay cân nghiên cuu anh huong cua môt sô yêu tô hoá hoc,
hoá sinh (kim loai, gôc axit, bazo...) cân phai u enzim voi co chât có yêu tô khao sát
trong thoi gian du lâu (>1h).
+ Khi xác dinh hoat dô enzim, bên canh mâu thí nghiêm (enzim tác dung voi co
chât) cân làm mâu kiêm tra (kiêm chung, mâu tráng) trong dó enzim dã bi mât hoat dông
(hoác không có enzim) truoc khi tiêp xúc voi co chât. Mâu này cung thuc hiên giông mâu
thí nghiêm nhung chi khác là phai vô hoat (dình chi hoat dô) enzim hoác là không thêm
enzim. Hoat dô enzim duoc tính báng hiêu sô luong co chât (hay san phâm phan ung)
giua mâu thí nghiêm và kiêm tra.
7.2. Các phuong pháp xác dinh hoat dô enzim:
Có thê phân chia thành 2 loai phuong pháp: liên tuc và gián doan.
- Phuong pháp liên tuc: su dung máy móc, thiêt bi dác biêt hoat dông tu dông liên tuc
(chuân dô, so sánh, do dac) voi co câu tu dông ghi lai liên tuc su biên dôi cua các chât và
các thông sô phan ung (hiên thi báng bang, biêu, dô thi, biêu dô, enzim dô...) trong suôt
thoi gian tác dung cua enzim.
Nhu vây phuong pháp này có nhiêu uu diêm, hoàn toàn tu dông, có kêt qua ngay, cùng
môt lúc có thê có nhiêu mâu theo môt chuong trình dinh sán. Dây là xu huong và thuc
tiên hiên nay voi công nghê cao (high – tech)
- Phuong pháp gián doan: cho enzim tác dung voi co chât, sau nhung khoang thoi gian
nhât dinh thì lây mâu phan ung dê phân tích kêt qua.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 70
Có thê goi phuong pháp này là phuong pháp cô diên nhung hiên nay vân còn duoc su
dung phô biên truong nghiên cuu thám dò, so bô, thí nghiêm dai cuong, dinh tính. Chi có
môt sô ít thao tác voi enzim tinh khiêt duoc xem là hiên dai.
Sau dây ta xem xét môt sô phuong pháp cu thê.
7.2.1. Phuong pháp do dô nhot:
Thuong dùng co chât cua enzim có dô nhot lon hon (hoác nho hon) san phâm phân
huy cua nó. Su biên dôi dô nhot này là thuoc do hoat dô enzim. Phuong pháp này thuong
dùng dê xác dinh hoat dô enzim thuy phân cho amylaza, proteinaza.
7.2.2. Phuong pháp phân cuc kê:
Thuong dùng khi co chât cua enzim hoác san phâm phân giai cua nó có kha náng làm
quay mát pháng ánh sáng phân cuc và góc quay riêng cua chúng có khác nhau. Nguoi ta
thuong dùng phuong pháp này dê xác dinh hoat dô cua saccaraza. Co chât cua enzim này
là duong saccaroza có góc quay riêng là +66,5
0
(phía phai). San phâm thuy phân cua nó
là glucoza (góc quay riêng +52,5
0
) và fructoza (góc quay riêng là -92,4
0
- phía trái). Khi
enzim tác dung lên saccaroza theo muc dô thuy phân mà góc quay tông công giam dân và
chuyên tu phai sang trái. Dây là phan ung nghich dao duong rât kinh diên trong nghiên
cuu dông hoc phan ung, duong tao ra goi là duong nghich dao (tu phai sang trái mát
pháng ánh sáng phân cuc). Tác nhân xúc tác thông thuong (không phai enzim) là axit vô
co (HCl, H
2
SO
4
).
7.2.3. Phuong pháp áp kê:
Duoc dùng khi phan ung enzim tao thành hay hâp thu khí, cháng han các loai phan
ung oxy hoá có su tham gia cua phân tu oxy (oxy hoá hiêu khí), decacboxy hoá, deamin
hoá (loai CO
2
, NH
3
). Ngoài ra có thê dùng phuong pháp này dê xác dinh hoat dô cua
enzim trong quá trình phan ung không truc tiêp làm biên dôi thê tích nhung kho thông
qua các phan ung trung gian tiêp theo (thê hiên gián tiêp hoat dông cua enzim và do dó
thê hiên hoat dô cua nó) lai tao thành hoác hâp thu khí.
Ví du: - Các phan ung tao axit huu co do enzim oxy hoá khu lipaza xúc tác có thê
dung dich dêm bicacbonat (HCO
3
-
) dê tao thành CO
2
(theo phan ung
- Các phan ung deamin hoá duoi tác dung cua enzim peptithydrolaza, sau phan ung
cho tác dung voi axit nitoro dê tao thành N
2
- Các phan ung lên men cô diên (yêm khí và hiêu khí) có thê thuc hiên trong bình
Enron, hâp thu CO
2
báng dung dich BaSO
4
.
7.2.4. Phuong pháp phô quang kê:
Thuong dùng dê xác dinh hoat dô các enzim mà co chât, coenzim hoác san phâm phan
ung có kha náng hâp thu ánh sáng khác nhau o nhung buoc sóng xác dinh. Su biên dôi dô
hâp thu o buoc sóng ây trong quá trình phan unh là do hoat dô enzim. Phuong pháp này
duoc su dung rông rãi dê nghiên cuu các enzim thuôc nhóm oxy hoá khu
oxydoreductaza, cháng han:
- Các dehydrogenaza voi coenzim NAD
+
hoác NADP
+
. Tôc dô phan ung enzim duoc
xác dinh theo muc dô khu hoác oxy hoá coenzim cua chúng. Dang khu NADH, NADPH
và dang oxy hoá cua các coenzim này khác nhau rõ rêt vê kha náng hâp thu o buoc sóng
H
+
+ HCO
3
-
H
2
O + CO
2
)
(NH
3
+
HNO
HNO
3
+
N )
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 71
340 nm, su biên dôi này phan ánh muc dô chuyên hoá giua 2 dang và cung chính là tôc
dô và hoat dô phan ung enzim.
- Enzim tyrosunaza xúc tác su oxy hoá các hop chât phenol thành các quinon. Phan ung
này làm táng dô hâp thu o buoc sóng 280 nm. Dây là phuong pháp xác dinh hoat dô
tyrosinaza (goi là phuong pháp A hay phuong pháp tyrosin 280). Tuong tu nhu trên,
EPPO xúc tác oxy hoá co chât pyrpcatechin.
Phuong pháp này chi cân luong nguyên liêu nghiên cuu rât ít, lai có dô nhay cao, cho
phép xác dinh nhanh chóng, chính xác hoat dô enzim. Vì vây dây là môt trong nhung
phuong pháp duoc su dung phô biên nhât dê nghiên cuu enzim hoc. Thâm chí có truong
hop phan ung enzim không làm biên dôi rõ rêt quang phô hâp thu thì môt tác nhân khác
(enzim hay môt tác nhân khác) tác dung làm san phâm pahm ung dê thay dôi su hâp thu.
7.2.5. Phuong pháp chuân dô liên tuc:
Duoc dùng dê nghiên cuu các phan ung enzim mà kêt qua cua nó tao thành axit hoác
bazo. Lúc dó dùng thiêt bi tu dông thêm kiêm hoác axit vào dê giu pH môi truong phan
ung cô dinh, dông thoi tu dông ghi duong biêu diên luong kiêm hoác axit dã tiêu tôn vào
phan ung trung hoà. Luu luong kiêm hoác axit này phan ánh tôc dô phan ung enzim.
Phuong pháp này có thê duoc mô ta mo rông ra dê nghiên cuu các dôi tuong khác
nhung trên nguyên tác liên tuc dinh luong (san phâm tao thành hay luong co chât tiêu
hao), cháng han gián tiêp do thê oxy hoá khu voi diên cuc tiêu chuân khi nghiên cuu các
enzim oxy hoá.
7.2.6. Phuong pháp sác ký:
Dây là phuong pháp hiên dai, hiên nay duoc su dung rât nhiêu và trong nhiêu truong
hop dùng dê tinh chê enzim. Tât ca các phuong pháp sác ký dêu có thê áp dung dê xác
dinh hoat dô enzim. Tu phuong pháp lâu doi nhât nhu sác ký giây, sác ký trao dôi ion cho
dên các phuong pháp hiên dai nhu sác ký long cao áp, sác ký khí kêt hop voi các phuong
pháp phân tích hiên dai khác (phân tích axit ami tu dông, công huong tu hat nhân, cuc
phô). Luong enzim và co chât cung nhu san phâm phan ánh rât ít cung cho kêt qua chính
xác, nhanh chóng.
7.2.7. Phuong pháp hoá hoc:
Dùng các phan ung hoá hoc khác nhau dê dinh luong co chât bi hao hut hoác san
phâm phan ung tao thành duoi tác dung cua enzim. Các phan ung này thuôc loai ato màu
dác trung, tao màu voi thuôc thu dác trung, ....nói chung là môt dâu hiêu dê nói lên muc
dô hay thoi diêm kêt thúc phan ung. (ví du diêm tuong duong khi dinh phân axit – bazo
duoc xác dinh boi su dôi màu fenolftalein, quì tím...)
Trong tât ca các phuong pháp vua nêu, tuy theo diêu kiên, yêu ccâu nghiên cuu thuc tê
mà quyêt dinh phuong thuc tiên hành (cháng han tiên hành trong diêu kiên thoi gian nhu
nhau, hay nông dô enzim, nông dô co chât không dôi ...) qui hoach thuc nghiêm dê xác
dinh các thông sô tôi uu.
7.3. Chuân bi dich chiêt enzim dê xác dinh hoatdô.
Chê phâm enzim có thê o dang rán, long, bao gôm giá thê (co chât, chât dôn, hat côc)
các bô phân khác nhau cua co thê sinh vât sinh enzim (mô, tê bào, khuân ty, bào tu...) và
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 72
môi truong sinh tông hop enzim (chu yêu là nuoc) có thê chua ca enzim trong dó. Trong
quá trình nuôi cây, nây mâm, enzim có thê tiên hành vào môi truong (enzim ngoai bào)
hoác enzim tôn tai trong tô chuc co thê sinh vât (mô, tê bào), vì vây phai cân xu lý nhám
lây enzim dê xác dinh.
- Voi enzim ngoai bào:
+ Nêu quá trình nuôi cây hay tích luÿ enzim báng phuong pháp bê sâu trong môi
truong long. Sau khi lây mâu xong cân làm sach nhanh chóng xuông 0
0
C rôi ly tâm tôc
dô cao 5000 – 6000 vòng/phút dê thu duoc dung dich trong suôt.
+ Nêu quá trình nuôi cây hay tích luÿ enzim báng phuong pháp bê mát trên môi truong
rán (hay hat côc) thì lây mâu 10 – 20 gam, chiêt rút báng dung dich dêm tuong ung voi
pH xác dinh trong diêu kiên lanh (0
0
C) dê enzim khkông bi biên tính hay giam hoat tính,
luong dung dich này khoang 200 ml (gâp 10 – 20 lân chê phâm). Loc qua phêu hay ly
tâm vát dê thu duoc dung dich trong suôt.
- Voi enzim nôi bào:
Phai phá võ tê bào dê giai phóng enzim tu do báng nhiêu phuong pháp:
+ Phuong pháp co hoc: phô biên nhât là nghiên thông thuong (trong côi su, thuy tinh,
máy nghiên quay tay, máy nghiên có dông co), nghiên voi cát, vun thuy tinh.
+ Phuong pháp vât lý: dùng sóng siêu âm dê phá võ câu trúc tê bào, mô.
+ Phuong pháp hoá sinh: dùng enzim thích hop (xenluloza, pectinaza) dê phân huy
màng tê bào, mô dê giai phóng enzim (truoc hêt có thê nhân duoc tê bào trân rât có giá tri
trong nghiên cuu tê bào hoc, enzim hoc).
Tiêp dó có thê dùng các phuong pháp chiêt rút thích hop (dùng dung dich dêm, dùng
(NH
4
)
2
SO
4
, axeton...) và hoc dê nhân duoc dung dich trong suôt
Trong truong hop sau khi xác dinh xong hoat dô cua dich chiêt cân tính toán hoat dô
cua chê phâm ban dâu (qui vê hàm luong chât khô tuyêt dôi)
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 73
TÀI LIEU THAM KHAO
1- Nguyên Trong Cân (chu biên), Nguyên Thi Hiên, Dô Thi Giang, Trân Thi
Huyên, Công nghê emzim, NXB Nông Nghiêp TPHCM, 1998.
2- Nguyên Lân Dung, Pham Thi Trân Châu, Nguyên Thanh Hiên, Lê Dình Luong,
Doàn Xuân Muon, Pham Ván Ty - Môt sô phuong pháp nghiên cuu vi sinh vât
hoc, tâp III – NXBKH và kÿ thuât, Hà Nôi 1987.
3- Lê ngoc tú (chu biên) và các tác gia - hoá sinh công nghiêp NXBDH và THCN
1977.
4- Lê ngoc tú (chu biên) và các tác gia - enzym vi sinh vât, tâp I, II - NXBKH và kÿ
thuât, Hà Nôi 1982.
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 74
Muc luc
Chuong 1: NGUYÊN LIEU THU ENZIM VÀ PHÂN BO....................................................................3
1.1. Nguôn dông vât: ........................................................................................................................................3
1.2. Nguôn gôc thuc vât:..................................................................................................................................4
1.3. Nguôn vi sinh vât:......................................................................................................................................4
Chuong 2: SAN XUAT CÁC CHE PHAM ENZIM TU VI SINH VAT............................................5
2.1. Diêu hoà quá trình sinh tông hop enzim trong môi truong nuôi cây vi sinh vât..............................5
2.2. Tuyên chon và cai tao giông vi sinh vât cho enzim có hoat luc cao:...............................................11
2.3. Phuong pháp bao quan giông vi sinh vât :..........................................................................................12
2.4. Môi truong nuôi cây vi sinh vât sinh tông hop enzim: ......................................................................13
2.5. Các phuong pháp nuôi cây vi sinh vât:................................................................................................17
2.6. Tách và làm sach chê phâm enzym :....................................................................................................22
Chuong 3: KY THUAT SAN XUAT CHE PHAM TU HAT COC NAY MAM (MALT).........24
3.1. Nguyên liêu dai mach:............................................................................................................................24
3.2. Làm sach và phân loai hat:.....................................................................................................................25
3.3. Rua, sát trùng và ngâm hat:....................................................................................................................26
3.4. Nây mâm:.................................................................................................................................................28
3.5. Sây malt:....................................................................................................................................................34
3.6. Tách mâm, rê, bao quan malt:...............................................................................................................37
3.7. Kÿ thuât san xuât môt sô loai malt dác biêt:.........................................................................................38
Chuong 4: SAN XUAT ENZIM TU THUC VAT..................................................................................40
4.1. San xuât ureaza tu dâu rua:.....................................................................................................................40
4.2. Thu nhân bromelain tu dua:..................................................................................................................40
Chuong 5: ENZIM CO DINH.......................................................................................................................44
5.1. Gioi thiêu chung:......................................................................................................................................44
5.2. Môt sô phuong pháp chu yêu chê tao enzim cô dinh :......................................................................44
5.3. Môt sô liên kêt trong viêc cô dinh enzim. ............................................................................................45
5.4. Anh huong cua su cô dinh dên hoattính cua enzim...........................................................................46
5.5. Các reactor chua enzim cô dinh:...........................................................................................................48
5.6. . Su dung enzim cô dinh trong y hoc và trong công nghiêp:.............................................................50
Chuong 6: GIÓI THIEU MOT SO LOAI ENZIM CHU YEU VÀ KHA NÃNG UNG
DUNG 55
6.1. Amylaza....................................................................................................................................................55
6.2. Proteaza.....................................................................................................................................................58
6.3. Pectinaza....................................................................................................................................................60
6.4. Xenluloza:.................................................................................................................................................64
6.5. Saccaraza và glucooxydaza. ..................................................................................................................66
Chuong 7: PHUONG PHÁP XÁC DINH HOAT DO MOT SÔ LOAI ENZIM............................68
7.1. Don vi do hoat dô:...................................................................................................................................68
CÔNG NGHE ENZIM GVC: Ths. Trân Xuân Ngach
Trang: 75
7.2. Các phuong pháp xác dinh hoat dô enzim:.........................................................................................69
7.3. Chuân bi dich chiêt enzim dê xác dinh hoatdô....................................................................................71

CÔNG NGH ENZIM

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch

6.5. Saccaraza và glucooxydaza...................................................................................................................66 Ch ng 7: PH NG PHÁP XÁC NH HO T M T SÔ LO I ENZIM............................68 7.1. n v o ho t :...................................................................................................................................68 7.2. Các ph ng pháp xác nh ho t enzim:.........................................................................................69 7.3. Chu n b d ch chi t enzim xác nh ho ....................................................................................71

Trang: 2

CÔNG NGH ENZIM

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch

Ch
1.1.

ng 1:
Ngu n

NGUYÊN LI U THU ENZIM VÀ PHÂN B
ng v t:

1.1.1. Tu t ng: (Pan creas) ây là ngu n enzim s m nh t, lâu dài nh t, có ch a nhi u lo i enzim nh t nh : tripxin, kimotripxin, cacboxy pectidaza A và B, ribonucleaza, amilaza, lipaza. + Tripxin y h c ph i là lo i tinh ch . + ng d ng u tiên c a ch ph m tripxin là làm m n da l t da, kh các v t n t trên da. + S n xu t s n ph m thu phân protein y h c (d ch truy n y t ) và môi tr ng nuôi c y vsv. + Ch ph m d ch tu y h c ch a b nh v tu (r i lo n ch c n ng, b c t b tu ). + S n xu t ch ph m enzim t y r a (v t b n, màu khó tan) nhi t v a ph i, không thích h p v i nhi t cao và pH thay i. 1.1.2. Màng nh y d dày l n: Là ngu n enzim pepxin A, B, C, D, gastrisin. Các enzim này c ti t ra ngoài t bào cùng v i d ch v ( khi tiêu hoá th c n). i v i các typ pepxin có pHopt=1.3÷2.2. 1.1.3. dày bê: Trong ng n th t c a d dày bê có t n t i enzim thu c nhóm Proteaza tên là renin. Enzim này ã t lâu c s d ng ph bi n trong công ngh phomat. Renin làm bi n i cazein thành paracazein có kh n ng k t t a trong môi tr ng s a có n ng Ca2+. ây là quá trình ông t s a r t n hình, c nghiên c u và ng d ng y nh t. Trong th c t n u ch ph m renin b nhi m pepxin (trong tr ng h p thu ch ph m renin bê quá thì. Khi ó, d dày bê ã phát tri n y có kh n ng ti t ra pepxin) thì kh ng ông t s a kém i. n ây có nghiên c u s n xu t proteaza t vsv có c tính renin nh các loài Eudothia Parasitica và Mucor Purillus. 1.1.4. Các lo i n i t ng khác: Gan, lá lách, th n, ph i, c hoành tim, d con, huy t. Các lo i này u có ch a enzim, a s t n t i trong t bào. Ch có m t s lo i c s n xu t d i d ng ch ph m nh : gan, tim l n tách aspartat-glutamat aminotransferaza, huy t t ng (t huy t) tách ra trombia (Proenzim ch ng ông máu) Nhìn chung nguyên li u ng v t dùng tách enzim ph i t i t t (l y ngay sau khi 0 gi t m ) ho c gi -20 C có th c 1÷12 tháng v n không làm gi m ho t tính enzim.

Trang: 3

Ch ph m lo i này ph bi n h n c là lo i “b t axeton”. Trong ó nhi u nh t là ph n lõi u qu d a. c u trúc phân t .2. áng chú ý h n c là: Ch ph m enzim Polyphenoloxydaza (EPPO): n hình nh t là eppo c a lá chè. hàm l ng có th n 20% ch t khô. Dùng ngu n vi sinh v t có nh ng l i ích chính nh sau: + Ch ng v nguyên li u nuôi c y vi sinh v t và gi ng vi sinh v t. + Có th u khi n sinh t ng h p enzim d dàng theo h ng có l i ( nh h ng s ng và t ng hi u su t t ng thu h i). n c ép qu nho. + Chu k sinh tr ng c a vi sinh v t ng n: 16÷100 gi nên có th thu ho ch nhi u l n quanh n m. 1. d t ch c s n xu t. gây b nh) có bi n pháp phòng ng a. Vi t Nam có nòi k trên. T qu t i ho c thân thu c nh a (latex) chính là ch ph m papain thô t ó tinh ch thành papain th ng ph m.2.4.CÔNG NGH ENZIM 1.2. Ho t tính c a enzim bromelain ph thu c nhi u vào tr ng thái và u ki n b o qu n nguyên li u. t s lo i nguyên li u th c v t khác: Khi ti n hành nghiên c u khoa h c. Hi n nay ng i ta ã t o ra c các gi ng u có s n l ng m và ho t tính papain cao khai thác có hi u qu ngu n enzim này (không t v n l y qu ). Ngu n g c th c v t: GVC: Ths.5. Trong các b ph n khác nhau c a cây d a (v . l y s i (k c các nòi d a d i). 1. y sinh h c.3. t c c và m t s lo i c ch a tinh b t: Trong h t c c n y m m (malt) và m t s lo i c n y m m ( n hình là khoai lang) có t h enzim r t phong phú c ng i ta s d ng t r t lâu trong các l nh v c: m t tinh t (m ch nha).1. Ngu n vi sinh v t: ây là ngu n enzim phong phú nh t. ch i. thân. Trang: 4 . Các nghiên c u ã ch ra r ng các nguyên li u s y khô nhi t 400C s gi c ho t tính enzim t t h n so v i 0 nguyên li u ã c b o qu n l nh nhi t 4 C. 1. có h u h t các loài vi sinh v t nh : n m m c. Tuy nhiên trong m i tr ng h p c n l u ý kh n ng sinh c t (gây c. r u và bia (th m chí có m t ph ng pháp s n xu t r u etylic mang tên là ph ng pháp maltaza hay ph ng pháp malt) 1.3. L): ây là lo i cây n qu ph bi n các n c nhi t i. n gi n. c a i nh h t ca cao t i. Nh a u (Carica Papaya.2. ho t ng enzim. Trong t t c các nòi u r a u r t giàu enzim Ureaza. lõi. nh ng. vi khu n và m t s loài n m men. + Giá thành t ng i th p vì môt tr ng t ng i r . Cây u r a (Canavalin ensifirmis): ây là cây thu c h u Canavalia – có nhi u châu Phi. nhi u khi c n xem xét ( nh tính. Có th nói vi sinh v t là ngu n nguyên li u thích h p nh t s n xu t enzim qui mô l n dùng trong công ngh và i s ng.2.…) u có ch a enzim bromelain.2. lá. …) c a m t s lo i enzim có trong b n thân nguyên li u ó nh l ng s d ng. x lý thích h p. d a (Bromalaceae): Bao g m t t c các nòi d a tr ng l y qu . 1.2. Tr n Xuân Ng ch 1.

at.1. c n ph i nh n r quá trình u hoà sinh t ng h p enzim có các nh h ng tác ng thích h p trong công ngh . sinh v t ng 2: S N XU T CÁC CH PH M ENZIM T u hoà quá trình sinh t ng h p enzim trong môi tr VI SINH V T ng nuôi c y vi i m c ích nuôi c y thu h i enzim v i hi u su t cao. Do ó quá trình sinh t ng h p axitt ch b tr n áp khi c treonin và izolexin t n ng cao v t quá nhu c u c a t bào. Do ó c ng s ình ch quá trình sinh t ng h p enzym.1. ng i ta có th phân l p các gi ng vi sinh v t có trong t nhiên ho c các gi ng t bi n có l a ch n theo h ng có l i nh t. xúc tác cho quá trình t ng h p nên chính axit amin ó. Ch 2. Ký hi u: al. Có th minh ho c ch tr n áp này theo s : Trang: 5 . Enzym này ch c t ng h p tr l i khi có nhu u ngh a là khi làm gi m n ng axit amin t ng ng. Enzym này có 3 izoenzim. i v i h th ng phân nhánh ngh a là quá trình d n n vi c t o thành nhi u s n ph m cu i cùng khác nhau t m t c ch t chung ban u thì c ch tr n áp có th c th c hi n theo các cách khác nhau. Tr n Xuân Ng ch s n xu t ch ph m enzim.1. Ví d : khi thêm m t axit amin nào ó vào môi tr ng nuôi c y thì t bào s không c n ng h p này n a. 2. ch t ng h p u th t lo i enzim nh t nh c n thi t nào ó. nucleotit. Ví d : Ph n ng u tiên c a quá trình sinh t ng h p các axit amin lizin. Quá trình sinh t ng h p al s b tr n áp b i n ng lizin. Hi n t ng này th ng g p i v i các enzym xúc tác quá trình sinh t ng h p m t chi u nh : quá trình sinh t ng h p axit amin. treonin u do enzym aspactokinaza xúc tác. methionin. am c a methionin. T bào vi sinh v t ch t ng h p enzim khi c n thi t v i s l ng thích h p mong mu n. u hoà theo h ng óng m b i gen operator (gen u khi n) _hi n ng tr n áp : + hi n t ng tr n áp ( c ch ) (repression): là làm gi m quá trình sinh t ng h p do s n ph m cu i cùng c a quá trình nuôi c y.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. am. Riêng i v i at thì treonin v a là s n ph m cu i cùng c a c quá trình v a là ch t ban u sinh t ng h p izol xin.

D. -oxyaxítintetaza 2: reductoizomeraza (axetolactat mutaza) 3: hydrooxyaxit dehydrataza 4: amino transpheraza Trang: 6 . G là các s n ph m trung gian có tác d ng tr n áp. C. B. Ví d : quá trình sinh t ng h p valin và izol xin do 4 enzym gi ng nhau xúc tác theo s sau: -axetolactat 1 -Dioxy izovalerat 2 3 -Xeto izovalerat 4 Valin CH3CHO ho t ng -axeto -Oxybutirat -Dioxy metylvalerat -Xeto .metyl Izoloxin Hi n nay ng i ta cho r ng ARN m i là y u t tr n áp th c s cho quá trình sinh t ng p các enzym xúc tác t ng h p các axit amin t ng ng. Tr n Xuân Ng ch al E A am at B C D G 6 Ph n ng Lizin 4 Ph n ng Methionin Treonin Izoloxin 4 Ph n ng Ghi chú: A – C ch t Aspartic ban u. + Hi n t ng c m ng (induction): là hi n t ng ng c l i v i hi n t ng tr n áp làm ng l ng enzym c a t bào (Ghi chú s trên: 1: -axeto.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. u tr n áp h p ng này cùng x y ra i v i quá trình sinh t ng h p enzym gi ng nhau xúc tác cho các ph n ng song song t o thành 2 s n ph m cu i cùng khác nhau. Nh v y ây s tr n áp ch x y ra khi có s h p ng tác d ng c a c 2 s n ph m.

u này c th c hi n theo c ch sau: Tr c h t ch t c m ng làm t ng quá trình sinh t ng h p enzim t ng ng. Monod và Cohn (1925) g i các enzim này là enzim c m ng. b khung cácbon) sinh ng h p enzym. ng i ta ch ra r ng có th các s n ph m trung gian c a quá trình bi n i óng vai trò là ch t c m ng.… Ví d : Histidin có tác d ng c m ng hàng lo t các enzim xúc tát cho quá trình chuy n hoá nó thành axít glutamic (Chasin và Magasamil (1968)). Ch t c m ng c xem nh là m t ch t n n (Ch t c s .Gene c u trúc (ký hi u: S1. _galactosidaza t bào E. c m ng th ng có tính ch t dây chuy n. n hình là các gluxit (monosaccarit và polysaccarit).Gene Operator (ký hi u: O): c nh nhóm gene c u trúc. ngh a là t ng lên g n 1000 l n so v i khi nuôi c y trong môi tr ng c . s tr n áp và c m ng sinh t ng h p enzim c th c hi n theo cùng m t c ch chung d a trên c s u hoà ho t ng c a các gene d i tác d ng c a các ch t phân t th p. ch t gây nên hi u qu này là g i là ch t c m ng. Nh ng c n c chính c a thuy t này nh sau: 1) Có s phân hoá ch c n ng c a các giai n khác nhau trong phân t AND trong nhi m s c th . có nh ng enzim bình th ng ch c ng h p r t ít i nh ng khi thêm m t s ch t nh t nh vào môi tr ng nuôi c y thì hàm ng c a chúng có th t ng lên r t nhi u l n. N u nuôi c y trên môi tr ng lactoza là ngu n các bon duy nh t thì hàm l ng enzim là 6÷7% t ng h p l ng protein c a t bào. Quá trình sao chép ch có th ti n hành khi gene operator tr ng thái “m ” (không k t v i ch t nào c ) và ng ng l i khi nó b “ óng” (k t h p v i t ch t c bi t g i là ch t tr n áp represson). Trong s các enzim do vi sinh v t t ng h p. + C ch u hòa theo ki u tr n áp và c m ng: Zocob và Monod ã ra mô hình gi i thích c ch c a 2 hi n t ng tr n áp và c m ng trên c s di truy n. th m chí nhi u c ch t c a enzym c ng có th là ch t c m ng. Hi n nay. Trích ra t t bào ch a n 6000 ph n enzim. t c là th t các axit amin trong phân t enzim c t ng h p là tu thu c vào th t các nucleotit c a n gene này. Các gene mã hóa các enzim c í p x p li n nhau thành t nhóm trên nhi m s c th . . M t gene operator có th “ph trách” m t nhóm gene c u trúc các gene c u trúc này cùng v i gene operator c a chúng h p thành Trang: 7 . Trong h th ng g m nhi u ph n ng. ti p theo s n ph m th 2 này l i c m ng t ng p nên enzim th 3. coli. amylaza. Các enzim c m ng th ng là nh ng enzim xúc tác cho quá trình phân gi i nh : Proteinaza. sau ó s n ph m này l i m ng t ng h p enzim phá hu nó. coli trong môi tr ng glucoza và glyxerin.S3) : mã hoá phân t protein enzim c t ng h p. penixilinaza. Theo mô hình này. Khi nuôi c y E.S2. pectinaza. Tr n Xuân Ng ch Ngh a là khi trong môi tr ng nuôi c y có ch t c m ng s kích thích cho vi sinh v t sinh t ng h p nên nhi u enzym h n so v i bình th ng. Chúng là khuôn t ng h p phân t ARNtt. không mã hoá protein nh ng m b o cho quá trình sao chép mã gene c u trúc theo c ch “ óng m ” t a nh công t c c a m t dây èn. vi khu n ch t ng h p kho ng 10 ph n t _galactosidaza/t bào.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. d a vào ch c ph n c a chúng trong qui trình sinh t ng h p Protein có th chia thành các lo i gene sau: . c ch t u tiên c a h th ng có th c m ng quá trình sinh t ng h p t t c các enzim xúc tác cho quá trình chuy n hoá c a nó.

+ Không có repressor (s n ph m cu i cùng) R P O S1 S2 S3 ADN ARNtt Phiên mã E1 A + Có repressor (s n ph m cu i cùng): E2 B E3 C D Trang: 8 . . Tr n Xuân Ng ch t n v sao chép s c p g i là m t operon. S t ng h p ARNtt cb t u m t u c a operon và chuy n qua các gene c u trúc n u kia c a operon. . Ch t tr n áp có vai trò “ óng-m ” gene operator.Gene u hoà regulator (ký hi u R): Gene này mã hoá cho m t protein c bi t g i là ch t tr n áp (repressor).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Do ó gene u hoà có th ki m tra quá trình sao chép gene c u trúc thông qua ch t tr n áp này.Gene Promotor (gene ho t hoá ký hi u P) ng tr c gene operator là n And mà ARN-polimeraza s k t h p và b t u quá trình sao chép các gene c u trúc.

làm ng ng vi c t ng h p ARNtt t ng ng do ó ình ch quá trình sinh ng h p các enzim t ng ng. S1. P: Gene promotor. Aporepessor ã c ho t hoá s k t h p v i operator ng n c n quá trình sao chép các gene c u trúc. S3: Các gene c u trúc.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Trong tr ng h p này các s n ph m m i c coi nh là ch t tr n áp (repressor). n ph m cu i cùng này l i có kh n ng k t h p v i aporepessor và ho t hoá nó. repressor do gene u hoà t ng h p còn d ng không ho t ng (aporepessor) ch a có kh n ng k t p v i gene operator nên quá trình sao chép các gene c u trúc ti n hành bình th ng. 2) Trong tr ng h p u hoà sinh t ng h p enzim theo c ch tr n áp. Các enzim c t ng h p xúc tác cho các ph n ng t o thành các s n ph m cu i cùng. 3) i v i tr ng h p c m ng: + Không có ch t c m ng R P O S1 S2 S3 ADN + Có ch t c m ng: Trang: 9 . O: Gene Operator. Tr n Xuân Ng ch R P O S1 S2 S3 ADN : ARN-polymeraza : Repressor : coreressor R: Gene u hoà. S2.

Trang: 10 . quá trình sao chép mã c a gene c u trúc b bao vây nên các enzim t ng ng không c t ng h p. ch t tr n áp (repressor) c t ng h p ã tr ng thái ho t ng. nó k t h p v i gene u khi n operator. tác d ng kích thích c a AMPv i v i quá trình sao chép mã c th c hi n nh m t protein c bi t làm trung gian g i là protein nh n AMPv. Hi n t ng này ã c nghiên c u nhi u i v i operon lactoza.2. Khi AMPv k t h p v i CAP t o thành ph c h p có tác d ng ho t hoá gene promotor làm cho ARN-polymeraza d dàng k t h p v i nó t u quá trình sao chép mã. C ng có ý ki n cho r ng ph c h p AMPv-CAP-ARN-polymeraza cho phép b t u quá trình sao chép mã. Khi có m t ch t c m ng thì ch t tr n áp repressor b m t ho t ng. Tr n Xuân Ng ch R P O S1 S2 S3 ADN ARNtt A E1 B E2 C E3 D minh ho c ch c m ng sinh t ng h p enzim : Ch t c m ng Khi không có m t ch t c m ng. Nh v y ta th y hi n t ng tr n áp và c m ng sinh t ng h p enzim là hai m t i l p a m t quá trình hoá sinh th ng nh t c th c hi n thông qua ho t ng “ óng-m ” gene d i tác d ng c a các ch t phân t th p 2. Theo nhi u tác gi .1. u hoà t ng tác gi a ARN-polymeraza v i gene promotor: Nhi u d u hi u th c nghi m cho th y các gene b o m sinh t ng h p m t s enzim m ng xúc tác cho quá trình phân gi i không ch ch u s ki m tra theo c ch c m ng nh ã trình bày trên mà còn ch u s ki m tra theo m t c ch khác nh tác d ng c a AMP vòng (AMPv) g i là “tr n áp phân gi i” (cactabolic repressor) AMPv có tác d ng kích thích c a AMPv i v i quá trình sao chép mã c a các operon phân gi i. Nh v y AMPv có tác d ng làm t ng c ng quá trình sao chép. tách kh i gene u khi n operator và quá trình sao chép mã b t u. k t qu làm t ng l ng enzim c ng h p.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. hay còn g i là protein ho t hoá gene phân gi i CAP (catabolite gene activator protein).

ARN-polymeraza “tr c” d c theo n ADN nh m t “cái b t” n mi n b t u. Tuy nhiên cho n nay v n ch a bi t rõ c ch làm giàu AMPv do glucoza và các ng khác 2. nó làm y u n ADN. ng i ta có th phân p t môi tr ng t nhiên ho c có th dùng các tác nhân gây t bi n tác ng lên b máy di truy n ho c làm thay i c tính di truy n t o thành các bi n ch ng có kh ng t ng h p c bi t h u hi u m t lo i enzim nào ó. do ó làm gi m quá trình sinh t ng h p nhi u enzim c m ng.T o nh ng t bi n b gi m kh n ng sinh t ng h p repressor ho c t ng h p repressor có ái l c th p v i gene opertor.T o nh ng t bi n t ng h p enzim có c u trúc b c 1 thay i do ó có th gi m thay i v i ki u kìm hãm theo c ch liên h ng c. Tr n Xuân Ng ch AMPv CAP i P O Z a) AMPv CAP AMPv i ARNtt u vào i ARN-Polymeraza O Z b) c) i CAP ARN Pol O Z d) CAP ARN Pol O Z Mi n b t u vào Mô hình b t u sao chép mã c a operon lactoza a – Ph c h p CAP-AMPv chu n b k t h p vào mi n c bi t c a ADN. .ARN-polymeraza k t h p vào mi n c bi t c a nó. d . ngay c khi nó có ch t c m ng trong môi tr ng. coli và m t s vi khu n. b – Sau khi ph c CAP-AMPv k t h p vào. Ng i ta c ng nh n th y glucza và m t s lo i ng khác khi thêm vào môi tr ng nuôi c y vi khu n th ng làm giàu l ng AMPv trong t bào.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. cao h n h n ch ng g c ban u. Trang: 11 . Hi n t ng này còn g i là “hi u ng glucoza” c quan sát th y E.2. Ph ng pháp gây t bi n: ây là ph ng pháp hay c dùng nh t nh m : . c . Tuy n ch n và c i t o gi ng vi sinh v t cho enzim có ho t l c cao: ch n gi ng vi sinh v t có kh n ng sinh t ng h p enzim cao.1. 2.2.

Tr n Xuân Ng ch u s thay i c u trúc b c 1 x y ra vùng trung tâm ho t ng ho c g n ó thì có th làm thay i rõ r t ho t tính c a enzim. 2. chuy n v t li u di truy n (ADN) t t bào cho n t bào nh n có th x y ra trong ng nghi m (invitro) khi cho t bào nh n ti p xúc v i d ch chi t t t bào cho mà không có s ti p xúc gi a các t bào. Hi n nay quá trình ti p h p gene ã c nghiên c u m t s loài vi khu n nh E. Do ó làm bi n i tính ch t di truy n c a t bào nh n. 2. Tuy nhiên t bào ch có th nh n m t s n ADN nh t nh. Staphylococus. n u nó b thay th b ng A-T. Trang: 12 . Các n ADN c di truy n trong bi n n p có M=106-107 và ph i có câu trúc xo n kép. Hi n t ng t bi n th ng liên h v i s thay i m t gene. T bào không ti p nh n các n ADN có kích th c nh h n ho c các n không có c u trúc xo n kép. Pseudomonas aeruginosa. Ph ng pháp ti p h p gene: Khác v i bi n n p. T-A ho c X-G thì phân t ARNtt c t ng h p trên n gene b l i này c ng s khác v i ARNtt bình th ng v trí t ng ng v i ch “l i” trên gene. ây y u t bi n n p là ADN. Hi n t ng bi n n p ph bi n nhi u loài vi sinh t nh : Diplococus. Trong quá trình t i n p. coli. 2. Xantomonas. Do v y các vi sinh v t có kh n ng bi n n p thì s không có kh n ng tham gia ti p h p gene n a.3.2. Hemophilus. Ph ng pháp bi n n p: Là s bi n i tính tr ng di truy n c a m t nòi vi sinh v t d i nh h ng c a ADN trong d ch chi t nh n c t t bào c a vi sinh v t khác. Ph ng pháp t i n p: t li u di truy n (ADN) c chuy n t t bào cho sang t bào nh n nh vai trò trung gian c a th c khu n th (phage). ã c ki m tra y v các c tính hoá sinh.2. Do ó s t ng h p nên phân t enzim khác v i bình th ng m t s g c axít amin. Rhizobium. Th c t khi b o qu n gi ng g c trong m t th i gian dài có th t o ra các bi n d ng u nhiên không mong mu n do ó nh k ph i c y chuy n và ki m tra l i các c tính ban u.2. Agrobacterium. vi sinh. các n ADN c chuy n t bào cho n t bào ti p h p v i ADN c a t bào nh n. ây v t li u di truy n ch c truy n t t bào cho n t bào nh n khi hai t bào ti p xúc v i nhau. Bacillus. Các t bào có th nh n b t k lo i ADN nào ch không òi h i ph i là ADN t các gi ng h hàng. Ví d m t v trí nào ó trên gene có th t nucleotit là G-X.Gây t bi n n gene ho t hoá promotor làm t ng áp l c c a nó i v i ARNpolymaraza do ó làm t ng t c sao chép mã.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. tia phóng x ) hay hoá h c (các hoá ch t) tác d ng lên t bào sinh v t.2. 2.. Dùng bi n pháp này có th làm t ng ng glucoza-6-phosphatdehydrogenaza lên 6 l n. Ph ng pháp b o qu n gi ng vi sinh v t : Khi s d ng vi sinh v t s n xu t enzim c n ch n gi ng thu n ch ng.4. th ng không quá 10 n. salmonella. t o m t t bi n gene có th dùng tác nhân v t lý (tia t ngo i. nuôi c y và c n c bi t l u ý n u ki n o qu n gi ng. . ch ng h n b “l i” m t baz khi tái t o phân t ADN.3.

n n a m t s loài vi sinh v t nh n m m c không có bào t và m t s lo i vi rút t ra không thích h p khi b o qu n ông khô. silicagen trong u ki n khô ráo (t t c u c kh trùng c n th n). O. Tuy nhiên ây là l nh c công ngh cao (c n nit nguyên ch t và l nh thâm ) nên chi phí b o qu n r t cao. 2.4. y h c ông khô…). Ph ng pháp c y chuy n: ây là ph ng pháp ph bi n nh t d th c hi n b ng cách gi gi ng trên môi tr ng th ch (th ch nghiêng. Ph ng pháp c y chuy n r t có hi u qu b o qu n các gi ng n m men. tu thu c vào c tính c a enzim và nòi vi sinh v t mà ng i ta l a ch n cho thích h p. thi t b t ti n. P. ng i ta ph m t l p paraphin l ng ã ti t trùng trên b m t gi ng h n ch s phát tri n c a nó. các v t ph m sinh h c. không c n d ng c t ti n. mantoza. h p petri. còn g i là s y l nh t o nên s n ph m ông khô (th c ph m ông khô. vi khu n th i gian gi gi ng có th c 1 n m.2. Ph ng pháp này r t hay c s d ng b o qu n n m m c.1. Trong u ki n nh v y s h n ch s phát tri n ti p t c c a gi ng khi b o qu n. Khi c y chuy n ch l y bào t ho c khu n l c mà không nên l y c môi tr ng dinh d ng b o m không chuy n các s n ph m trao i ch t vào môi tr ng m i (có th gây nên nh ng bi n i b t l i không th ng h t c). 2.3.3.3. Fe. Ca. dextrin. 2. 2. Qua Trang: 13 . Sau khi gi ng ã m c t t c n b o qu n nhi t nh 3-40C và sau m i tu n ph i c y chuy n l i. Tuy nhiên gi ng nh ph ng pháp c y chuy n th i gian b o qu n t ng i ng n. Các ch t vô c : Mn. i v i các h vi sinh v t sinh enzim amylaza: ây là enzim c m ng n hình vì y môi tr ng nuôi c y ph i có các ch t c m ng: tinh b t. h n ch các tai bi n có th d n n h ng gi ng g c. K và các ch t vi l ng khác. Ngu n cácbon: Th ng là h p ch t h u c trong ó ch y u là gluxit. C n l u ý ch ph l p d u sau khi c y vi sinh v t t n chín sinh lý. Ph ng pháp làm khô c ng th c hi n n gi n. d dàng tri n khai gi ng ra s n xu t l n.1. t. x khu n.3.3. Ph ng pháp ông khô: c là làm khô b ng s y chân không th ng hoa (nêu nguyên t c). Tr n Xuân Ng ch 2. chi phí b o qu n l n. 2. Ph ng pháp làm khô: ng cách gi gi ng trên cát. N. vi khu n và t h u hi u. S.…) v i thành ph n môi tr ng nuôi c y và u ki n nuôi y thích h p cho gi ng vi sinh v t ó. Ph ng pháp làm l nh ông trong nit l ng: Khí nit hoá l ng nhi t r t th p -1650C n -1960C nên n u b o qu n vi sinh v t môi tr ng này s r t t t vì gi ng c gi b t bi n trên 10 n m.4. N u là x khu n thì không nên b o qu n gi ng trên môi tr ng th ch mà nên gi trong t ã kh trùng. ây là ph ng pháp b o qu n lâu dài n 10 n m mà không làm cho gi ng b bi n i c tính nh ng òi h i công ngh cao. Môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh t ng h p enzim: ây là y u t u tiên nh h ng tr c ti p n ho t ng s ng c ng nh kh n ng sinh ng h p enzim c a vi sinh v t.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. kéo dài th i gian b o qu n gi ng t hàng tháng n 1 n m. t vài loài n m men. Môi tr ng ch n ch a y các ch t C. H.4.

6-glucoridaza (dextrinaza): Tinh b t > dextrin > mantoza > saccaroza > glucoza > lactoza > galactoza > orabinoza > manit. nuôi c y vi sinh v t thì ho t l c c a pectinaza ngo i bào có th t ng 4-6 l n so v i khi nuôi c y không có pectin. Tinh b t là ngu n cácbon c a nhi u ch ng vi khu n sinh t ng h p enzim proteaza. bo bo. lactoza. gi ng x khu n a nhi t Micromonospora vulgaricus sinh t ng h p proteaza trong môi tr ng 0. ng glucoza có tác d ng kìn hãm Trang: 14 . saccaroza. b t mì. Khi nuôi c y theo ph ng pháp b m t n u dùng cám thì không c n b sung tinh b t.4-amyloglucoridaza : Tinh b t > dextrin > mantoza > saccaroza. ngu n tinh b t r t ph bi n. Oryae 79: fructoza > saccaroza > mantoza > glucoza > manit > orabinoza > galactoza > lactoza. 6% s cho pectinaza có hi u su t cao. Niger c nuôi c y trên môi tr ng có nhi u ngu n cácbon nh : Pectin. Tuy nhiên nên nuôi c y trên môi tr ng ch có monosacarit và glyxerin thì hoàn toàn không th sinh t ng h p enzim này. Ngoài ra m t s lo i hydrocacbon c ng có ngu n cácbon cho 125 ch ng vi sinh v t. mantoza. lactoza. N u s d ng h n h p gluxit trong ó có pectin. Ch ng h n. n hình nh t là ng glucoza i kìn hãm sinh t ng h p các enzim thu phân nói chung (ch ng h n theo c ch tr n áp phân gi i do làm giàu l ng AMPv trong t bào). 16 nguyên t C ho c proplylenglycol. m t s gi ng vi khu n Pseudomonas semginosa có kh n ng sinh t ng h p proteinaza ho t l c cao trên môi tr ng n-paraphin v i 12. ch ng h n theo th t sau: + i v i Asp. i v i các h vi sinh v t sinh enzim Proteaza: Có m t s ngu n gluxit khi dùng nuôi c y n m m c có kh n ng sinh t ng h p enzim Proteaza có ho t l c cao. ó chính là pectin. galactoza n ng 2. orabinoza > rabinoza > lactoza > manit. isulin.i v i các h vi sinh v t sinh enzim Pectinaza: Quá trình sinh t ng h p enzim pectinaza có liên quan n ch t c m ng.25% tinh b t. Ch ng h n hi u su t sinh t ng h p trên môi tr ng gluxit khác nhau v i m t s lo i enzim amylaza nh sau: + i v i -amylaza: Tinh b t > dextrin > mantoza > glucoza > saccaroza > galactoza > manit > avabinoza. Gi ng Asp. + i v i -1. Awamori 200: fructoza > manit > saccaroza > orabinoza > galactoza > lactoza. Subtilis có kh n ng sinh t ng h p proteaza môi tr ng tinh b t >8%. Tr n Xuân Ng ch nghiên c u ng i ta nh n th y ba lo i gluxit là ngu n cácbon t t nh t sinh t ng h p amylaza t hi u qu cao. 4. ngoài cám có th dùng b t ngô. n chú ý trong a s tr ng h p. . Flavus 74: fructoza > glucoza > saccaroza > ramnoza > mantoza > galactoza > orabinoza > lactoza. + i v i Asp.15-0.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. ng nhiên ó là ngu n cácbon. + i v i Oligo-1. tình b t. m t s lo i ng. Ví : Vi khu n Bac. + i v i Asp. hydrocacbon th m. 14. glucoza.

Các ngu n cácbon khác nói chung (glucoza. xitrat. . + Trong quá trình nuôi c y vi khu n. cám. glyxerin không ph i là ch t c m ng cho enzim này. oxalat.5 n.2.i v i h vsv sinh enzyme proteaza: Ngu n nit s d ng r t phong phú. + i v i m t s loài n m m c thu c h Asp. Ngoài ra có th k thêm chi t xu t xenlobiozo-octa axetat. D. Trong khi casein th m chí là c ch thì d ch thu phân casein l i c m ng sinh t ng h p amylaza lên g p 2 l n so v i ban u. d ch chi t malt) ây v a là ngu n nit v a là ngu n cácbon và ch t c m ng sinh enzim. alanin. lõi ngô. flavas) n u môi tr ng có ngu n nit h u c thì s sinh t ng h p proteinaza axit tính cao. balixyl c ng có ngu n cácbon t t. + Trong s các axit h u c thì axit lactic hay c vi sinh v t h p th t ng h p enzim. Awamori. n ng nit d i c 0.L serin. . than bùn.05% n m m c v n phát tri n c nh ng sinh t ng h p amylaza r t kém. ng i ta th ng dùng ngu n nit là các axit amin có ngu n g c t d ch thu phân protein (d ch t phân n m men. bông.i v i các h vi sinh v t sinh enzim xenluloza. Các mu i amoni vô c (NH4H2PO4. mùn c a. Tuy nhiên ng i ta th ng không b sung tr c ti p axit này vào môi tr ng nuôi y mà ch b sung lo i nguyên li u hay ch ph m có ch a nó ho c s gây sinh ra nó trong quá trình nuôi c y. ngu n nit t t nh t là NaNO3 và NH4NO3. + Etanol và glyxerin trong nhi u tr ng h p nuôi c y c dùng làm cácbon b sung. Niger. Trang: 15 . Ví d : axit oleic có tác d ng kích thích t ng h p glucoamylaza lên 2.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. axit glutamic. N u môi tr ng ch có ngu n nit vô c s d n n ng ng sinh t ng h p enzyme này. Các axit amin có tác d ng t t nh t trong nh ng tr ng h p này là asparagin. stearic. xenlobioza. . Các mu i amon và nitrat khác u làm gi m ho t l c enzyme. bao g m 2 nhóm: vô c và h u c . lactoza.5 l n so v i n ng thích h p 2-3%.…).i v i h vi sinh v t sinh enzim amylaza: nhi u loài n m m c.Ngoài ngu n gluxit là ch y u còn ph i k n các ngu n cácbon khác nh : + Các axit béo phân t l ng l n (oleic. cao ngô) cho hi u qu sinh t ng h p amylaza th p. cám mì. m r . (oryzae. NH4Cl). trong s các ngu n nit vô c thì NH4. H2PO4 là t h n c . Trong th c t . histamin. l t i u gi a tinh b t và NaNO3 trong môi tr ng Zapec nuôi c y n m m c sinh ng h p amylaza t hi u qu cao nh t là 18:1.5-3. cazein. Ngu n xenluloza r t phong phú: gi y l c. niger. (NH4)2SO4. miniotic). axetat. b t xenluloza. m t s ngu n nit h u c (gelatin. Asp. Tr n Xuân Ng ch (ch t tr n áp) sinh t ng h p enzim pectinaza trên môi tr ng nuôi c y là pectin và lactoza ôi v i loài Asp. awamori. Sinh t ng h p enzyme proteaza c nâng cao khi môi tr ng nuôi c y có c hai ngu n nit h u c và vô c . i v i gi ng Stachybotris atra. ngu n gluxit t nh t sinh t ng h p enzim xenluloza là tinh b t 1%. cao ngô. Trên môi tr ng Czapek n u thay NaNO3 b ng cazein thì ho t l c proteinaza có th t ng lên 3. Enzim xenluloza là enzim c m ng vì v y trong môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh enzim này nh t thi t ph i có xenluloza là ch t c m ng và là ngu n cácbon. L i kìm hãm sinh t ng h p xenluloza.4. 2. Ngu n nit : . n c ch m.

Mu i khoáng r t c n thi t cho ho t ng c a vsv. Mn. Nhi u axit amin l i có tác d ng c ch sinh t ng h p enzyme nh : valin. c a Bac. Ho t l c α-amylaza và dextrinaza c nâng cao n ng KH2PO4 1% và ho t l c glucoamylaza n ng KCl 0. n c chi t cám. -L u hu nh S v i ngu n ch y u là các axit amin ch a S nh metionin. treonin. dextrinaza ng thích h p nh t là 0. t l thích h p nh t i v i C/N khi t ng h p pectinaza trong kho ng 7/1. l xin làm t ng ho t l c proteaza c a ch ng t bi n Asp. -Ion Mg 2+ có tác d ng sinh t ng h p và n nh các enzyme có ho t tính nhi t cao. n u dùng k t h p nit u c và vô c s có tác d ng t t n quá trình sinh t ng h p pectinaza. Awamori thì l i là (NH4)2SO4.4. Ch ng h n glyxin. Mo.15%. Cao ngô và cao n m men ( k c n c chi t n m men) c ng có tác ng khác nhau n kh n ng sinh t ng h p xenlulaza tu thu c gi ng vsv. các baz purin nh A (adenin).05%. n ng MnSO4 thích h p nh t là 0. c bi t là i v i các quá trình sinh t ng h p các enzyme kim lo i. Niger. . . c bi t Ca2+có trong thành ph n c a α-amylaza (trong 1 phân t gam α-amylaza a Asp. metionin. Trong khi ó thì N t pepton. i v i Asp. 2. Nói chung.i v i h vsv sinh t ng h p enzyme pectinaza: ng gi ng nh i v i h vsv sinh t ng h p enzyme proteaza. Oryzae 132-63 lên 7 14%. và các mu i sunphat (CuSO4). ngu n nit t n kém nh t sinh t ng h p pectinaza la NH4H2PO4. Các mu i amoni ã có tác d ng th m chí c ch quá trình sinh t ng h p vì chúng làm cho môi tr ng b axit hoá gây c ch quá trình sinh t ng h p th m chí làm m t ho t tính enzyme ngay sau khi t o thành trong môi tr ng. cystein.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Zn. Tr n Xuân Ng ch + i v i x khu n a nhi t Actynomyces Vulgaris U2 thì pepton là ch t c m ng sinh t ng h p enzyme proteaza là t t nh t. Trong ó NaNO3 làm cho môi tr ng ki m hoá t o u ki n thu n l i cho s t o thành xenlulaza. Nói chung có kho ng 10 axit amin nh v y. sinh t ng h p α-amylaza và glucoamylaza. i v i n m m c Asp. Subtilis có 4g Ca). Cu nh h ng Trang: 16 . sistin. axit glutamic. Oryzae có 20g Ca.13/1. Oryzae 251-90 lên 16% và ch ng nguyên thu Asp. + Các axit amin có nh h ng rõ r t nh t n quá trình sinh t ng h p enzyme vsv nói chung. B. i v i Asp. ARN và các s n ph m thu phân c ng làm t ng áng k sinh t ng h p proteinaza vsv. Axit amin có tác ng kích thích sinh t ng h p enzyme khi trong t bào vsv không t t ng l ng l ng axit amin t do so v i môi tr ng nuôi c y. + Ngoài ra.05%. G (guanin) và các d n xu t c a chúng. izol xin. Trong môi tr ng nuôi c y Ca2+ nâng cao kh n ng t ng h p α-amylaza.3. alanin. Các mu i khoáng có Fe. n c chi t n m men có tác d ng nâng cao ho t l c polygalacturonaza. Ngu n các nguyên t khoáng và các y u t (ch t) kích thích sinh tr ng: .: Ngu n nit thíh h p nh t i v i nhóm vsv này là ngu n mu i nitrat.i v i h vsv sinh enzyme xenlulaza. N u thi u mu i này và mu i photphat kali thì vsv không th sinh t ng h p c dextrinaza. cazein thu phân là hoàn toàn c ch s t o thành enzyme. Foetidus thì (NH4)2SO4. Tuy nhiên. b o v enzyme này kh i s nh h ng c a proteaza. mu i nitrat kim lo i ki m l i ki m hãm enzyme này.

peptin. các y u t sinh ng h p tr ng. 2) Ph ng pháp toán h c mô hình hoá th c nghi m: cho phép xác nh nhanh chóng và úng n t l các thành ph n môi tr ng nuôi c y và các y u t công ngh b o m cho ho t ng s ng và sinh t ng h p enzyme cao nh t.Môi tr ng t ng h p: là môi tr ng bao g m các ch t v i li u l ng xác nh (qua tìm hi u. 2. c chi t ngô. Lo i môi tr ng này c s d ng cho m c ích nghiên c u (có khi nó mang tên nhà nghiên c u ra nó: Czêpk-Dobrovonxki.. ch t c m ng a enzyme proteinaza là các polypeptin. . Khi l a ch n môi tr ng c n chú ý n c thành ph n nh tính và nh l ng sao cho quá trình sinh t ng h p enzyme mong mu n là cao nh t. c bi t các ch t c m ng.5. Ch ng h n.. giá thành s n xu t ra s n ph m. bã r u. Tr n Xuân Ng ch n kh n ng sinh t ng h p xenlulaza.4. Hasen. ngu n Nit vô c ho c h u c (axit amin. tinh b t. axit. vi l ng). Các lo i môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh t ng h p enzyme : Có th chia làm 2 lo i: môi tr ng t ng h p và môi tr ng t nhiên (ph c h p). xenluloza. tr u. nguyên li u( a s trong ó là th c ph m) có ch a các ngu n cacbon. xenlulolaza. r u. ch ng h n ngu n cacbon có th là tinh b t. các nguyên li u này l i có s n. nghiên c u). Khi l a ch n s d ng môi tr ng c n chú ý n các ch t có tác d ng u hoà sinh t ng h p enzyme.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.. ng. Theo m t s tác gi thì các c ch t này là các c ch t 'ti n c m ng'. s n ph m phân hu n m men bia.). t o x p).Môi tr ng t nhiên: th ng dùng các l ai ph li u. protein có phân t l ng nh . khô d u. M t khác. 2. d i tác d ng c a enzyme g c chúng b thu phân m t ph n t o thành ch t có phân t l ng bé h n óng vai trò là ch t c m ng th c s .. t n m 1972 Iurikievits cho r ng ch t c m ng th c s c a α-amylaza không ph i là tinh b t mà là s n ph m thu phân m t ph n c a nó: erytrodextrin. r ng. Các ph ng pháp nuôi c y vi sinh v t: nguyên t c có 2 ph ng pháp nuôi c y vsv thu enzyme là: ph ng pháp nuôi c y m t (còn g i là ph ng pháp n i) và ph ng pháp b sâu (còn g i là ph ng pháp Trang: 17 . T ng t nh v y. ch t m ng ph i i vào bên trong t bào do ó không th là nh ng ch t i phân t nh protein.4. . nit . ng i ta th y r ng ch t c m ng (t ng c ng sinh t ng h p enzyme) th ng là c ch t ch y u. Mu n v y ng i ta có th s ng m t s ph ng pháp sau: 1) Ph ng pháp t i u hoá quy ho ch th c nghi m toàn ph n ( y u t ): òi h i nhi u th i gian và không c chính xác l m.Khi l a ch n môi tr ng nuôi c y và c bi t là ch t c m ng c n xem xét c n th n các y u t chi phí. khoáng( a l ng.). rau. B ng th c nghi m.Các nguyên li u d chu n b làm môi tr ng t nhiên bao g m: cám và b t h t c c. lõi ngô( làm ch t n. d ch ép hoa qu . . các s n ph m thu phân c a nó ho c ch t t ng t c ch t. Trong a s tr ng h p biotin (VTM H) và m t s VTM c ng r t c n thi t cho quá trình sinh t ng h p enzyme . Nh v y. . r ti n nên c s d ng r t nhi u trong công nghi p s n xu t các ch ph m enzyme vi sinh v t. pectin. trên ta ã bi t là ch t c m ng th ng k t h p v i ch t tr n áp repressor làm cho nó không ho t ng( m t kh n ng k t h p v i gene u khi n operator).

nit h u c và các ch t kích thích sinh tr ng nh malt. không có nh ng ch t gây nh h ng x u n s phát tri n c a n m m c. Ph ng pháp nuôi c y b m t: . H3PO4 k thu t). lên men d m. Khi c nuôi c y trong u ki n ti t trùng nghiêm ng t thì s t ho t enzyme cao nh t khi hàm m 65-68%. Tuy nhiên n u môi tr ng quá m s b dính t (khi h p thanh trùng. khi nuôi c y). proteaza) do kh n ng phát tri n nhanh. b t ngô. men dân t c. Cách sau có th Trang: 18 Nuôi c y gi ng . nên ít b t p nhi m. *Quy trình công ngh : Nguyên li u Tr n Làm m Thanh trùng b ng nhi t Làm ngu i.. n c l c bã r u. n c un sôi ngu i) u ch nh l i m c a kh i nguyên li u. ngô m nh. mông. hàm m t i u c a môi tr ng cám là 58-60%. n m m c phát tri n bao ph b m t h t ch t dinh d ng n. t o c x p nhi u. trong ó ph ng pháp b sâu còn có th chia ra 2 ph ng pháp c th n: là nuôi c y chìm 1 b c (1pha) và nuôi c y chìm 2 b c (2 pha). xenlulaza. d b nhi m vi sinh v t t p (b lên men u. trong u ki n s n xu t l n.). (NH4)2CO). h t u t ng ( u t ng lên men . . tr u.. cám g o. làm t i. x lý + Làm m môi tr ng : Có ý ngh a quan tr ng.misô) ã c n u chín tr n h t c c còn s ng (làm men thu c b c. ng i ta nuôi vsv tr c ti p trên b t h t g o (s n xu t t ng).Ng i ta th ng dùng cám mì. các khu n ty c ng phát tri n âm sâu vào lòng môi tr ng ã c ti t trùng. làm t i Gieo gi ng vsv Chuy n vào d ng c nuôi c y Nuôi c y. m nh h t bo bo có ch t ph gia là tr u. m nh. làm m (khu n ty c ch t). làm t ng). T l các ch t ph gia (ch t n) ph i b o m so cho hàm l ng tinh b t trong kh i nguyên li u không c th p h n 20%. 2.Ph ng pháp này r t thích h p nuôi c y các lo i n m m c (sinh t ng h p các h enzyme amylaza..5. theo dõi. Tr n Xuân Ng ch nuôi c y chìm). có th b sung thêm ngu n nit vô c ((NH4)2SO4. n c chi t ngô. i v i m t s m c ích c bi t. làm m có th dùng n c tr n v i nguyên li u (nhào) r i thanh trùng ho c làm m s b r i thanh trùng sau ó dùng n c vô trùng (n c ng ng . photpho (P2O5. pectinaza..CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.1. Khi nuôi. có b m t ti p xúc l n. Cám.

b o m s n y m m nhanh và h n ch nhi m t p.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.5.1300C trong 2-3h. t ng hàm ng CO2. nhi t phòng nuôi t ng lên n 38-40oC. N m m c phát tri n m nh. + Ti n hành quá trình nuôi c y : Sau khi gieo gi ng và phân ph i vào các d ng c nuôi (mành hay khay c l ) r i chuy n vào phòng nuôi có u ch nh nhi t và m t ng i c a không khí (ϕ) ng nh m c thông khí. n gi m nguyên li u 55-60%. saccharoza. môi tr ng tr ng b gi m nh t nên d dàng cho quá trình khu y tr n và s c khí. T=30-32oC. Th c t . + Làm ngu i và làm t i môi tr ng gieo gi ng: Kh i môi tr ng v a h p xong còn nóng và dính b t. lan kh p b m t và trong toàn kh i môi tr ng tr ng (khu n ty n sâu vào c ch t) d n n hi n t ng k t bánh. th i gian nuôi c y dài h n (g n g p ôi) n m c hình thành nhi u bào t và u. giàu ch t dinh d ng h n. Yêu c u th i gian này ph i ng n h n ch nhi m khu n t bên ngoài. + Thanh trùng b ng h i nhi t: Làm cho môi tr ng c tinh khi t h n v ph ng di n vsv và làm cho chín (bi n hình) môi tr ng (tinh b t. Tr n Xuân Ng ch rút ng n th i gian làm ngu i. Vì v y ph i làm ngu i và làm i thu n ti n cho vi c gieo gi ng và phân ph i vào các d ng c nuôi. Quy trình công ngh th c hi n t ng t nh trong s n xu t l n nh ng ph i th c hi n các u ki n k thu t c bi t và kh c khe h n nh : nguyên li u ph i t t. *Giai n 2: kéo dài trong 10-18h.Vi sinh v t c nuôi c y trong môi tr ng l ng v i c ch t ch y u trong a s tr ng h p là tinh b t. kh ng ch nhi t thích h p 28-30oC càn thông gió (qu t) và bão hoà m không khí phòng nuôi. Khi ó ng maltoza ct o thành là ch t c m ng t t. Quá trình nuôi c y n m m c kéo dài 33-48h/m c tr i qua 3 giai n: *Giai n 1: T khi nuôi c y m c g ng n gi nuôi th 10-12. Thông th ng ng i ta thanh trùng b ng h i n c tr c ti p nhi t 120. Ch có m t s ít gi ng vsv dùng ngu n c ch t cacbon là ng glucoza. X y ra s tr ng n bào t và xu t hi n cu ng n m. Ph ng pháp nuôi c y chìm: . Giai n 3: kéo dài trong 10-20h và c tr ng nh t vì t o ra enzyme nhi u nh t. nhi t to ra ít h n nên t c b ch in cc a môi tr ng nuôi c y c ng gi m theo. kh ng ch c m chính xác h n nh ng òi h i ph i thanh trùng nhi t và áp su t sao h n. + Nuôi c y n m m c gi ng: Nh m l ng bào t gi ng cho toàn b môi tr ng nuôi c y. trong m t s tr ng h p ng i ta ng hoá s b tinh b t tr c khi thanh trùng (b ng ch ph m enzyme amylaza). ϕ=96-100%. Nhi t yêu c u t c 0 gieo gi ng là 35-39 C. -M t s lo i môi tr ng dinh d ng s n xu t ch ph m enzyme amylaza d ng trong CNSX r u etylic nh sau: Trang: 19 . protein). Quá trìnhhô h p và to nhi t m nh làm môi tr ng tr ng b khô x p. 2. u ki n nuôi c y kh ng ch nghiêm ng t h n.2. ng trao i ch t gi m i chút ít. Quá trình nuôi c y c ch m d t khi n m m c t già chín sinh lý và b t u t o thành bào t .

Tr n Xuân Ng ch +Môi tr ng nuôi c y 40m3 c a Trung Qu c: t khoai lang : 400kg t bánh mì : 240kg Cám : 160kg.Ph ng pháp nuôi c y b sâu òi h i ph i c vô trùng tuy t i các khâu v sinh ng h p. sau ó c làm ngu i n nhi t 30oC thì ti n hành gieo c y n m m c gi ng vào.4-0. + Chu n b môi tr ng nuôi c y : Sau khi ã ph i tr n úng t l các thành ph n s c khu y tr n k r i thanh trùng ng h i nhi t (tr c ti p hay gián ti p b ng n i 2 v ).33% + Môi tr ng s n xu t th nhà máy r u Hà N i: c bã r u trong : 100 ph n t ngô m n :1. lúc ó l i ph i dùng axit trung hoà. phòng thí nghi m và men gi ng trung gian.15-0.5-2 ph n c ng hoá t ngô16% : 5-10 ph n (NH4)2SO4 : 0.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.20 ph n u ch nh pH t 5-5. nuôi c y n m m c gi ng. Tr s pH ban u c a môi tr ng nuôi c y có nh h ng nh t nh n Trang: 20 . c p PTN c th c hi n trong các bình c u. + Nuôi c y n m m c gi ng: c ti n hành qua 2 c p (b c). thao tác nuôi c y . nhi t 118-125oC. nuôi c y n m m c s n xu t. ch s c khí và b o m vô trùng là nh ng y u t quan tr ng quy t nh hi u qu quá trình. không khí cung c p cho quá trình nuôi c y . Các giai n c a quá trình nuôi c y chìm 1 b c (1pha) g m: chu n b môi tr ng nuôi c y. Ch ng h n n u môi tr ng c thêm mu i amôni + a NH4NO3 thì khi NH4 c vi sinh v t s d ng s chuy n môi tr ng v axit. th i gian 36-40h.5 ph n MgO : 0. ti p d u phá b t n u có hi n t ng t o b t trào ra kh i n i lên men. c y gi ng r i nuôi trên máy l c (150-200l n/phút). Th i gian nuôi 1-4 ngày tu theo gi ng vi sinh v t. N u ngu n NaNO3 thì khi vi sinh v t s d ng NO3 s còn l i Na+ s ki m hoá môi tr ng.5 . ti t trùng môi tr ng làm ngu i. thanh trùng thi t b .2kg cv a hàm l ng ch t khô:3. + Nuôi c y n m m c s n xu t: Trong quá trình nuôi c y c n ph i s c khí vô trùng và khu y tr n. c p phát tri n gi ng trung gian ng i ta chuy n c gi ng PTN vào thi t b nuôi ã ch a s n môi tr ng ti t trùng và làm ngu i. Vi c kh ng ch pH.4-0. NaNO3 : 1. N m m c s d ng oxy không khí qua nút bông và quá trình l c. Th tích d ch men gi ng b ng 10% so v i d ch men s n xu t v sau. thanh trùng môi tr ng dinh d ng. th i gian 1560phút. N u axit hoá th ng này có nh h ng s u n sinh t ng h p enzym thì c n ph i b sung CaCO3 trung hoà ho c duy trì t ng pHopt cho sinh t ng h p. th i gian nuôi 46-50h.5 ph n P2O5 : 0. Nuôi y có s c khí vô trùng v i l u l ng 15-20m3/m3h.

Ngu n Nit vô c bao g m các mu i amoni. Tr n Xuân Ng ch t o thành enzym. + Ch ph m d dàng s y khô mà không làm gi m áng k ho t tính enzym. pha th nh t) phát tri n n m c c n thi t. khu n ty phát tri n và b t u sinh t ng h p kháng sinh. n hình cho ph ng pháp này xu t phát t vi c phát minh quá trình lên men ch t kháng sinh streptomixin b i x khu n streptomyces griseus vào n m 1944 b i Schatz. tinh b t. v n chuy n. Ví d : i v i enzym -amylaza thì pHopt c a cáclo i vi khu n là 7. Pha th nh t c g i là pha sinh tr ng (trophophase). Trong quá trình này ( pha th 2) ng th i o thành m t ph c c a mannoza v i streptomixin g i là manozilostreptomixin có ho t tính kháng sinh kém h n 6 l n so v i streptomixin và có th coi ây là t p ch t không mong mu n trong quá trình sinh t ng h p. men khô. nh ng s chuy n hoá ph c ch t manozidosteptomixin nhanh chóng di n ra d i tác d ng c a enzym thành kháng sinh streptomixin. b c th hai. sau ó c chuy n sang thi t b lên men ti p theo (giai n sau. ch ph m khô.6–5. d b o qu n. Trang: 21 .manozilostreptomixinaza trong 18-24h. a các lo i n m m c là 5. b t cá. Sau ó bào t c a s ch và chuy n sang thi t b ti p theo. Ngu n gluxit mà gi ng x khu n này ng hoá c sinh t ng h p streptomixin là: glucoza. Pha th 2: Ti p t c nuôi c y sinh t ng h p enzym .5. n thân quá trình lên men streptomixin là các quá trình lên men 2 pha n hình. So sánh ph ng pháp nuôi c y vi sinh v t sinh t ng h p enzym : . Pha sinh tr ng m nh. Tuy nhiên ph c này d i tác d ng c a enzym . mannoza. dextrin.manozilostreptomixinaza theo ph ng pháp nôi c y chìm 2 b c nh sau: Pha th nh t: T bào streptomyces gricus c nuôi trong môi tr ng dinh d ng có h 0 khu y tr n và s c khí trong 17 nhi t 28 C t o nhi u bào t . pha th hai) có thành ph n khác v i thi t b u sinh ng h p enzym. b c u tiên. Ph ng pháp nuôi c y chìm 2 b c: (lên men 2 pha) Vi sinh v t c nuôi trong thi t b u tiên (giai n u. nghi n nh ho c s d ng tr c ti p n u không c n khâu tách và làm s ch enzym. Bugie và Waksman.7.manozilostreptomixinaza có tình D-manoza gi i phóng streptomixin vào n m 1969 Inamine và các c ng s ã nghiên c u s n xu t enzym . galactoza. Ngu n Nit c s d ng là protein c a b t u nành. photpho hoà tan.3. 2. pha th hai c g i là pha ch t o enzym (idiophase).Ph ng pháp nuôi c y b m t có nh ng u nh c m sau: + N ng enzym t o thành cao h n nhi u l n so v i d ch nuôi c y chìm sau khi ã tách t bào vi sinh v t. Lúc này t c phát tri n c a vi khu n ch m l i. gluten b t mì (nhóm x khu n sinh t ng h p kháng sinh streptomixin nói chung u có ho t l c proteaza r t m nh thu phân các protein nói trên thành các axit amin c n thi t).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Pha th 2. bào t n y ch i và m c thành s i sau 6-8h. 2.5. Trong công nghi p r u mu n ng hoá 100kg tinh b t ch c n 5kg ch ph m n m m c b m t nh ng ph i c n n 100lít n m m c chìm ã l c bã và t bào vi sinh v t.4. mantoza. b t h t bông.

+ Nuôi c y trong u ki n không c n vô trung tuy t i và trong quá trình nuôi c y u có nhi m trùng ph n nào. khó c khí hoá. Tách và làm s ch ch ph m enzym : (xem s t ng quát trang 200 c a giáo trình) .M c ích yêu c u: Các ch ph m enzym c s d ng các d ng khác nhau theo c tinh khi t (ho t riêng). l c ép có s d ng tác nhân tr l c (diatomit. nghiên c u khoa c. dung d ch mu i trung tính. t ho t tính) ho c các tác nhân tr k t t a (Ví d : h n h p CaCl2+(NH4)2SO4 CaSO4 : l ng c n kéo theo sinh kh i nên l c d h n) Trang: 22 . công nghi p m ch nha. Thu d ch enzym : i v i tr ng h p enzym còn n m trong t bào (enzym n i bào nuôi b ng ph ng pháp b m t) thì c n ph i gi i phóng enzym b ng cách phá v t bào thu nhi u cách nh : + Nghi n nh . Enzym nói chung r t d b gi m ho t tính d i tác d ng c a các tác nhân bên ngoài do ó khi tách và tinh ch enzym tránh s bi n hình protein nh h ng l n n ho t tính enzym c n ti n hành nhanh chóng nhi t th p. công nhân) thi t b .Ph ng pháp nuôi c y b sâu có nh ng u nh c m sau: + Ph ng pháp nuôi c y hi n i (công ngh cao) d c khí hoá. h i n c. T n n n ng cho khu y tr n. . các u ki n nuôi c y. trang tr i c ng nh qui mô l n n 20T/ngày. m b o u ki n v sinh. 2. da). khu v c nào thì ch c n lo i b canh tr ng ph n ó. pH thích h p không có m t các ch t gây bi n hinh enzym. vô trùng. Trong m t s tr ng h p.6. + Tuy nhiên do thu c canh tr ng có n ng enzym th p nên khi tách thu h i enzym s có giá thành cao (có t tr c). i v i tr ng h p enzym ti t ra môi tr ng (enzym ngo i bào nuôi theo ph ng pháp chìm). 2. nghi n v i v n thu tinh. + t bào t phân hu . toàn b gây t n th t l n. t ng hoá. nghi n v i cát. d ng c nuôi c y n gi n. n ng su t cao. dung môi h u c + K t t a enzym b ng các ch t n ly thích h p. C ng có khi ng i ta c n s d ng ch ph m enzym tinh khi t trong công nghi p d t. n u không b o m vô trùng s b nhi m hàng lo t. trích ly (chiên) b ng mu i.6.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. y h c. t ng hoá. d t ch c s n xu t ti t ki m di n tích s n xu t. n c ch m th c v t. + Tuy nhiên ph ng pháp b m t có n ng su t th p. Tr n Xuân Ng ch + T n ít n ng l ng ( n. nghi n bi. canh tr ng nuôi c y vi sinh t có ch a enzym c s d ng tr c ti p d i d ng thô không c n tách t p ch t n u chúng không gây nh h ng áng k n s n ph m và quy trình công ngh sau này (Ví : s n xu t r u. c n di n tích nuôi l n. có th th c hi n qui mô gia ình. + Dùng tác d ng c a siêu âm ho c t o áp su t th m th u cao. + Có th nuôi c y d dàng các ch ng vi sinh v t t bi n có kh n ng sinh t ng h p enzym cao và l a ch n t i u thành phân môi tr ng. enzym thu c tinh khi t h n.1. ch t l ng ch ph m các m không ng u. ng i ta th ng tách sinh kh i và c n bã khoi canh tr ng b ng cách c li tâm.

CÔNG NGH ENZIM

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch

2.6.2. Thu nh n ch ph m k thu t: Ch ph m k thu t là ch ph m enzym ch a c tinh ch ; có th ch a m t vài lo i enzym ch y u, m t s lo i protein không ph i enzym, các ch t n nh và các t p ch t khác. D ch enzym thu c trên th ng có n ng ch t khô th p 4-6g/l, b c u ng i ta cô c chân không nhi t 350C n n ng 15-20g/l r i ti p t c x lý nh sau: - Ti p t c cô c chân không nhi t 40-45 0C t n ng ch t khô 30-35g/l, sung thêm ch t b o qu n nh NaCl, glyxerin, sorbitol, benzoat ta s thu c ch ph m enzym k thu t d ng có th b o qu n nhi t th ng c 1-2 n m. sung thêm các ch t n nh t n ng ch t khô 30-40g/l r i s y phun 0 0 nhiêt 120 C (nhi t khí th i 60 C), ch ph m k thu t thu c d ng b t . t t a enzym b ng các dung môi thích h p nh : dung môi h u c (etanol, izopropanol, axeton), dùng mu i trung tính ph bi n nh t là (NH4)2SO4 dung d ch bão hoà. Sau khi li tâm tách k t t a có th tr n thêm các ch t n nh r i s y khô và nghi n m n thu c ch ph m d ng b t. 2.6.3. Thu ch ph m enzym tinh khi t: Vi c tinh ch enzym có th ti n hành b ng nhi u ph ng pháp qua nhi u giai n: - Hoà tan ch ph m k thu t vào n c ho c dung d ch nu i CaCl2 n ng thích p ho c dung d ch m, k t t a tr l i b ng etanol, axeton hay (NH4)2SO4. Quá trình này c n ti n hành nhanh chóng nhi t th p tránh s vô ho t enzym. Ngoài ra mu i NaCl c ng c hay c dùng k t t a các enzym ngu n g c ng v t. K t t a pH g n m ng n c a enzym. Sau khi k t t a các mu i vô c lo i i b ng ph ng pháp th m tích, th m th u ng c ho c l c gel. - Tách enzym b ng ph ng pháp h p ph ch n l c: Cho d ch enzym ch y t t qua c t ch t h p ph (th ng là hydrat oxit-nhôm, silicagel) các enzym khác nhau s c h p ph v i kh n ng khác nhau, sau ó dùng các dung d ch m thích h p chi t rút enzym ra kh i c t. Ph ng pháp dùng làm m c enzym. - Tách enzym b ng ph ng pháp trao i ion: a vào s trao i ion gi a enzym có n tích v i các ion trái d u c a ch t nh a khi cho dung d ch enzym ch y t t qua c t ch a các ch t nh a trao i ion. Sau khi c t ã no (h t hi u l c) cho dung d ch r a (dung d ch ch t n gi i) có n ng t ng d n ch y qua c t y ra kh i nh a các enzym v a liên k t v i chúng. Khi ó enzym nào có áp c (liên k t) v i nh a kém nh t s b y ra kh i c t nh a tr c. Nh v y các enzym khác nhau s c chi t ra kh i c t theo t ng ph n chi t khác nhau trong ó c a ph n chi t ch a enzym c n thu v i n ng cao nh t. Các nh a trao i ion th ng là các ch t nh a t ng h u c : Dowex, Amberlit, Wolfatit, Permuit, các d n xu t c a xenluloza. Sau khi làm s ch c n s y khô chân không nhi t th p ho c s y th ng hoa. Enzym tinh khi t có ho t tính cao h n nhi u so v i ch ph m ban u. Nh ng do quá trình làm ch r t kh c khe và t n kém nên lo i này ch c dùng trong y h c, trong nghiên c u khoa h c xác nh kh i l ng phân t , c u trúc enzym. Trang: 23

CÔNG NGH ENZIM

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch

Ch ng 3: M (MALT)

K THU T S N XU T CH PH M T

H TC CN Y

Malt là lo i h t hoà th o (h t c c) n y m m trong nh ng u ki n nhân t o (nhi t , m, th i gian) xác nh g i t c là quá trình malt. M c ích chính trong quá trình malt là trích lu c m t l ng l n các enzym (ch y u là enzym amylaza) trong h t, c s d ng trong các l nh v c sau: - Trong công nghi p s n xu t r u etylic (c n, r u etylic) t nguyên li u tinh b t. Malt là tác nhân ng hoá tinh b t (ph ng pháp s n xu t r u này có tên là ph ng pháp maltaza hay ph ng pháp malt). Có th dùng các lo i h t nh : i ch, lúa m ch en, y n m ch, kê, ngô s n xu t malt lo i này. - Trong công nghi p s n xu t bia malt v a là tác nhân ng hoá tinh b t v a là nguyên li u chính (cùng v i hoa houblon và n c) và có th có nguyên li u thay th (Không ph i malt i m ch). Malt bia ch y u c s n xu t t i m ch, ngoài ra ng i ta có th dùng m t t l malt thay th nh thóc m m. - Trong công nghiêp s n xu t m t tinh b t ( ng nha, m ch nha): malt v a là tác nhân ng hoá tinh b t v a là nguyên li u chính. Malt lo i này c s n xu t t lúa, lúa mì, ngô, i m ch, kê th m chí t c khoai lang n y m m. M ch nha s n xu t t malt v n là ngon nh t, cho ch t l ng t t nh t. - Trong m t s ngành s n xu t th c n sinh d ng, th c n kiên (cho ng i b nh, ng i già, tr em, gia xúc, gia c m non). Malt c dùng ph i ch vào th c n a th c n. Quá trình s n xu t malt bao g m các khâu sau: Thu nh n, x lý, làm s ch, phân lo i và b o qu n h t, a, xát trùng và ngâm h t. m m m (n y m m) ta s thu c malt t i. y malt t i. lý và b o qu n malt khô. 3.1. Nguyên li u i m ch: i m ch là cây h t c c các n c ôn i, có kho ng 30 gi ng khác nhau nh ng ch có m t gi ng có ý ngh a kinh t là i m ch mùa (Hordeum sativum) còn l i u là i ch d i. Hi n nay di n tích tr ng và s n l ng i m ch trên th gi i ng v trí th 4 sau lúa mì, lúa, ngô. Thu c gi ng i m ch mùa có 130 lo i khác nhau và c chia làm 3 nhóm chính: i m ch nhi u hàng (6 hàng và 4 hàng)-Hordium hexatichum; i m ch 2 hàng (Hordium disstichum) và i m ch trung gian (H. intermedium). Nhóm có giá tr trong s n xu t malt và bia là i m ch nhi u hàng. i m ch sau khi thu ho ch c ph i s y n m d i 13% b o qu n cùng gi ng nh các h t hoà th o khác, c u t o h t i m ch g m v tr u, v qu , v h t, al rông, n i nh và phôi. T l trung bình trong các ph n nh sau: Trang: 24

CÔNG NGH ENZIM Tên b ph n h t tr u qu h t Al rông Phôi i nh Thành ph n hoá h c trung bình c a Protein (N*5,7) 13,4 7,1 28,6 Ch tbéo 2,0 2,1 7,6

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch % kh i l ng toàn h t 12 3,5 ÷ 4 2 ÷2,5 12 ÷14 2,5 ÷ 3 64,5 ÷ 6,8 i m ch theo % ch t khô nh sau: tinh t 54,0 8,2 46,0 Pentosan 9,0 20,0 20,0 Xenluloza 5,7 22,6 1,1 Tro 3,0 10,0 10,0

ph n h t t Phôi

Kh i l ng 1000 h t c tr ng cho m y c a h t n m trong kho ng 15 ÷ 60 gam và ng i ta chia thành các lo i: i m ch h t nh : Kh i l ng 1000 h t t i 30 gam i m ch t ng i nh : Kh i l ng 1000 h t t i 31 ÷40 gam i m ch n ng: Kh i l ng 1000 h t t i > 51gam Kích th c h t dài 8 ÷ 10 mm, r ng 3 ÷ 4 mm, dày 2 ÷3 mm. Ch s ch t l ng quan tr ng c a i m ch s n xu t malt và bia là n y m m và ng l c n y m m. Ngoài ra, i m ch còn c c tr ng b i chi t và hàm l ng protein. i m ch t t có chi t t t i 82% và hàm l ng protein không quá 12%. N u hàm l ng t quá 12 % thì chi t s th p, bia s b c; còn n u hàm l ng protein quá th p s làm gi m b t và v bia. 3.2. Làm s ch và phân lo i h t: Kh i h t có ch a nhi u t p ch t (b i, t p ch t nh nh c , r m r ; t p ch t n ng nh i á, v n kim lo i...) do ó c n ph i c làm s ch tr c khi a vào s n xu t. M t khác, kh i h t ph i m b o ng u quá trình ngâm và n y m m c thu n l i và ng u. Thông th ng ng i ta làm s ch và phân lo i b ng các h th ng sàng thích h p: - Sàng khí ng: dùng tách t p ch t và phân lo i h t theo chi u dày, chi u r ng c a nó theo các tính ch t khi ng (dùng qu t). uh t c phân lo i theo chi u dày h t s n xu t malt bia, ng i ta c 3 nhóm: + Lo i I : b dày h t > 2,5 mm Dùng s n xu t malt bia t t nh t. + Lo i II : b dày h t > 2,2 ÷ 2, 5 mm Dùng s n xu t malt bia t t nh t. + Lo i III : b dày < 2,2 mm Dph i li u, c dùng làm vi c khác. - Sàng ng (Trier): phân lo i h t theo chi u dài - Tách t p ch t kim lo i dùng nam châm ki n tr ng. Trang: 25

3. pentosan. ng nh t.3. + Bi n i hoá h c khi ngâm không áng k . Có th dùng H2O2 sát trùng và kích thích n y m m: li u l ng 3 lit/m3 H2O. rút ng n th i gian n y m m t 8 ngày xu ng còn 5 ngày. + Khi ngâm. d n n phá hu c u trúc t bào và hi n t ng t phân hu (gây h h ng h t. hô h p và ho t hoá enzim.3.). thông khí.CÔNG NGH ENZIM -S 3. h t hô h p v n r t y u nên tiêu t n gluxit r t ít. các axit h u c . N c t do thúc y các quá trình hoá sinh có liên quan n ho t ng s ng. m c thay n c. 90 % ch ph m Giberelia c dùng trong công nghi p malt. +T c ngâm n c ph thu c vào nhi t ngâm n c.. không c cho vào n i giai n ngâm vì nó hay bám lên v h t làm nh h ng n ch t l ng c a malt và bia. kích thích s n y m m. công ngh làm s ch và phân lo i h t a.Bi n i c a h t khi ngâm: + Tr c khi ngâm. xenluloza.. Nhi t c a n c ngày càng cao thì n c th m vào t bào ngày càng nhanh. Vì khi ó nhi t s làm t ng s tr ng n các ch t keo (protein. m t l ng nh các ch t hoà tan vào n c ngâm: ng. Ch ph m Giberelia kích thích th c v t c s d ng l n u tiên nh t B n vào n m 1940 v i li u ng 40 ÷ 200 mg/1 t n i m ch.M c ích h t hút n c c n thi t chu n b n y m m. Ca(OCl)2. n u không l ng oxi h t s hô h p y m khí t o ra C2H5OH. 3. khi ngâm ng i ta th ng k t h p v i r a. h t có m trung bình 13 % duy trì kh n ng s ng. ki m hãm quá trình s ng bình th ng. khi m c a h t quá 15 % thì trong h t xu t hi n n c t do. Ca(OH)2 bão hoà ch dùng r a sát trùng l n th 2. HCHO 40 %: 700 gam/m3 H2O . gi m nh t. KmnO4: 10 ÷ 15 gam/m3 H2O . các ch t b n theo n c và t p ch t nh s n i lên c tháo ra ngoài. Ngâm h t: . t s các hoá ch t dùng sát trùng h t khi ngâm: . kích th c c a h t. sát trùng kh i h t c s ch. . n c ng m (th m th u qua v ) vào h t. tiêu hao ch t khô kho ng 1 %.. trùng b . a và sát trùng h t: t c r a s ch trong quá trình ngâm. n y m m và phát tri n m. Vì v y. nhi m vi sinh v t). sát trùng và ngâm h t: GVC: Ths. Ca(OCl)2 sát trùng m nh. t ng v n t c khu ch tán (do chuy n ng nhi t). Anh. a s là các ch t c v i t bào. Trong quá trình b o qu n h t s b nhi m vi sinh v t.. khi ngâm h t tiêu th 63 mg O2/kg h t.2. t ng hô Trang: 26 . gi m giá thành Malt 12 ÷ 15 %. Li u ng 40 g Ca(OCl)2 33% / 100 kg h t.1. CO2. kích thích s n y m m nên hay c dùng. t ch t và h h ng khác. h t tr ng n d n (th tích h t t ng trung bình kho ng 1. ch t khoáng. th i a.Ca(OH)2: 2 ÷ 3 lit/100 gam h t Trong ó..H2SO4. + H t hút n c thí n ng l c hô h p t ng.CaOCl2. Tr n Xuân Ng ch 3.h và th i ra 86 mg CO2/kg h t.45 l n so v i ban u). tinh b t.

tác d ng v i polyphenol làm cho h t có màn nâu. mu i Na2CO3 làm t ng v malt cho bia. Sau 96 h ngâm m kh i h t t cao nh t kho ng 47%. Tr n Xuân Ng ch p c a h t ng th i t ng kh n ng nhi m và phát tri n c a vi sinh v t t p. Các mu i s t gây k t t a d ng Fe(OH)3. ng i ta chia ra các ch ngâm nh sau: Ch ngâm ng Nhi t < 10 oC 10 ÷ 15 oC 20 ÷ 40 oC 50 ÷ 55 oC c s d ng x lý h t n c ngâm Ngâm l nh Ngâm th Ngâm nóng Ngâm m Trong ó ch ngâm th ng c s d ng r ng rãi nh t. ngâm nóng th ng k t h p v i ngâm th ng hay ngâm m (ki u ngâm 3 sôi 2 l nh).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. +Các thành ph n khoáng trong n c ngâm nh h ng n t c ngâm h t. . t t nh t s d ng n c có c ng 7mg ng + ng/lit. ngâm m trong mùa ông. ây c ng chính là m c ngâm c i c n thi t. Iôn Ca2 liên k t v i polyphenol trong v h t t o mu i ít tan có c u trúc th keo o thành bong bóng trên v ng n c n s th m n c. N c m ngâm nhanh h n n c c ng.Các ph ng pháp và ch công ngh ngâm h t: có nhi u ph ng pháp ngâm h t: Trang: 27 . n ng mu i này quá cao có th gi t ch t m m. *Quá trình hút n c c a h t i m ch khi ngâm di n ra theo th : mh t (%) 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Th i gian ngâm(h) th bi u di n s thay i m c a h t khi ngâm Khi m kh i h t t kho ng 40 % thì t c hút n c c a h t ã b t u gi m. nhu c u oxi a kh i h t c ng t ng lên nhi u. NaCl làm ch m quá trình ngâm và n y m m. a vào nhi t c a n c ngâm.

c nh th cho n khi h t t m yêu c u. Ph ng pháp này cho phép h t c thông khí t nhiên liên t c. khí CO2 trong không khí. trong h t i m ch s x y ra các quá trình ch y u sau: . m thích h p. ây là m c ích ch y u c a quá trình s n xu t matl. m m h t mau xu t hi n và phát tri n. trong dung d ch dinh ng (thu canh). Trong giai n u c a quá trình n y m m. tác ng các u ki n công ngh phôi h t (m m và r ) phát tri n m t cách h p lý nh t tiêu hao hàm l ng ch t khô là nh nh t nh ng cho phép tích lu c nhi u enzim nh t (tr h enzim oxy hoá). + Ngâm h t trong lu ng n c phun: Kh i h t c phun n c liên t c ch y th m qua p h t t trên xu ng d i r i ch y vào rãnh thoát n c. Tuy nhiên. Lúc ó các h enzim t tr ng thái “ngh ” c ánh th c tr l i ho t ng u ki n nhi t . V i ph ng pháp này m c ngâm h t c nhanh. m c ngâm i m ch kho ng 42 ÷ 48 %. +Ngâm h t trong lu ng không khí . khi phôi h t càng phát tri n thì tiêu hao ch t khô trong h t (ch y u n i nh ) càng l n. s n xu t matl ng hoá khi s n xu t r u etylic thì th i gian ngâm th ng ng n: i m ch. + Ngâm trong lu ng n c và không khí liên t c: Dùng n c ã bão hoà không khí c phun liên t c vào b ngâm h t (c n có thi t b bão hoà không khí).4. c 30 phút l i th i khí m t l n. m i l n th i t 3 ÷ 5 phút. s n xu t matl bia. 3. m ch en: 12 ÷14 h. r i i phun t i n c. xenluloza) b thu phân m t ph n (bi n hình) thành các ch t tan có kh n ng nuôi s ng m m và r . K t qu là các polyme d tr không tan (tinh b t. lúa là gi ng a m nên ngâm trong n c 25÷300C trong 22÷24h n khi t cm c ngâm 35÷37%.. hoá sinh t ng t nh khi h t n y m m t nhiên (trong t khi gieo h t). Không khí nén c th i c p cho c chu k .Quá trình sinh lý: S phát tri n c a phôi x y ra ng th i v i s hô h p và t ng h p t s ch t m i. Nh v y n c ch l u l i trong t m t th i gain nh t nh nào ó.n c phun: ây là ph ng pháp k t h p gi a ngâm trong n c liên t c và gi h t t ng thái hi u khí ( i m i không khí) b ng cách hút khí c a kh i h t. rút ng n c quá trình n y m m. ch t dinh d ng nuôi phôi h t c l y t n i nh a h t. y m m: Th c t quá trình n y m m có th b t u giai n ngâm khi m c ngâm h t t 25 ( 30 %. trong h t x y ra các quá trình sinh lý. h t c phun t i n c trong 15 phút. m i chu k kéo dài 3 ÷ 6 h. lúc c ngâm trong không khí. và ng là m khác bi t gi a n y m m nhân t o và n y m m t nhiên. d i tác d ng c a m. i ó. B ng cách kh ng ch . H t kê. nhi t . ngâm n c 15÷ 200C cho n m c ngâm 38÷40 %.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. mà quan tr ng nh t là m t s enzim c n thi t. n m ch: 12 ÷ 18 h. Trang: 28 . protein. Sau khi r a xong. d i tác d ng c a h enzim s chuy n hoá các ch t v trí cao phân t v ng các ch t hoà tan n gi n phôi h p th c. phôi h t phát tri n s t o nên m m và r phôi. lúa m ch.. hemixenluloza. Sau ó hút không khí t phía d i (b ng qu t hay b m hút) trong 15 phút r i yên trong không khí m t gi . Tr n Xuân Ng ch + Ngâm trong n c-không khí gián n: H t lúc c ngâm trong n c. Th ng quá trình ngâm k t thúc thì th y r con xu t hi n. Khi n y m m.

00. 3.. Nh v y. hình thành và ho t ng c a các h enzim ng th i nh ng quá trình y ra trong quá trình n y m m: t t chín và khô (W 13%) thì các enzim trong h t d ng liên k t (không ho t ng) n m trong t bào c a h t. hình thành các ch t th m. t s axit h u c có s n và hình thành trong quá trình n y m m nh : oxalic. ng th i ho t tính c a a s các enzim c ng ng d n n làm t ng s t n th t ch t khô. ng th i h t cúng có kh n ng hình thành nên nh ng enzim ho t ng m i. axetic.1. xitric.5 . peroxydaza và catalaza s n ph m ph n ng xúc tác quá trình hô h p c a h t bao g m: H2O. . nhi t t ng s làm t ng c ng hô h p. Có th k n các enzim oxy hoá h n: oxydaza. formic. T ó ng i ta kh ng nh không ph i s hao n ch t khô và l ng nhi t th i ra do hô h p trong quá trình n y m m là hoàn toàn t gluxit (tinh b t và ng) Trang: 29 .CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. . ch t có v matl. Quá trình hô h p kèm theo s th i nhi t: 673 kcal/phân t gam ng. 3÷5% t n hao do s phát tri n c a m m và r . còn l i i vào thành ph n c a malt.Quá trình sinh hoá: Thu phân các ch t d tr trong n i nh .kh : Ho t ng c a h enzim này là b c chu n b ban u cho quá trình hoá sinh ti p theo a s n y m m.Quá trình hoá h c: Tác d ng t ng h gi a các ch t t o thành khi thu phân. N u hàm l ng C2H5OH sinh ra l n n m c nh t nh s c ch t bào s ng và ình ch s phát tri n c a m m. malic. N u oxi không cung c p y (tr ng thái y m khí) c bi t giai n u c a quá trình n y m m s x y ra hi n t ng hô h p y m khí o nên r u etylic C2H5OH và CO2. Tr n Xuân Ng ch .Quá trình v t lý: V n chuy n m và các ch t d tr hoà tan t n i nh i nuôi phôi và ng c l i. . trong quá trình n y m do thu phân nên l ng ng t ng thêm kho ng 20%. propionic. khi n y m m K = 0.8 Khi hô h p y m khí K > 1 khác nhau gi a quá trình ngâm và n y n m là ch h s hô h p k khi ngâm th ng > 1 . các s n ph m ng h c a r u và axetic là este t o ra trong malt t i có mùi c tr ng. c tr ng cho m c hô h p ng i ta dùng h s hô h p k=CO2/O2. Trong h t ngâm có 2÷3 % ng (tính theo hàm l ng ch t khô).4. protein K = 0.. ta th y quá trình hô h p tiêu th m t l ng ng khá l n nên l ng nhi t to ra nhi u. C ng hô h p ph thu c r t nhi u vào nhi t và l ng O2 tham gia.74-1.. Trong kho ng nhi t 10÷300C. Ch ng h n s oxi hoá ng trong u ki n hi u khí d i tác d ng c a enzim oxydaza: C6H12O6 + 6O2 à 6 + 6H2O + 2322kJ K= CO 2 =1 O2 Khi oxi hoá ch t béo : K = 0. Ti p ó. lactic.H enzim oxy hoá . Kho ng 9÷10% l ng ng t n hao do hô h p. CO2 và O2. Trong quá trình n y m m chúng c gi i phóng ra ng t do ho t ng.

sau 8 ngày thì t c c i nên ho t tínhü t ng 150÷200 l n. t l Am/Ap c ng có thay i.. C8. c ích c a quá trình n y m m ch y u tích t th t nhi u amylaza ho t ng khi ng hoá chúng có th chuy n tinh b t (c a chính malt và c a các nguyên li u thay th malt) thành các s n ph m trung gian (dextrin) và các ng nh maltotriaza. -Enzim amylaza: Nhóm enzim này trong i m ch n y m m bao g m -amylaza. r ng (x p) gi a các t tinh b t t ng lên.5% ng. T t c các lo i ng làm cho malt có v ng t. amylaza và amylofattaza t p trung ch y u trong n i nh . Tr n Xuân Ng ch . Trong th i gian n y m m có kho ng 10% tinh b t b bi n i. glucoza. K t qu làm cho tính ch t tinh b t a malt khác v i tinh b t ban u: kích th c h t tinh b t gi m. Nh ng enzim này phân t hemixenluloza và polisacarit khác d ng gel hình thành các s n ph m có g c C5.5 o Tác d ng c a amylaza n các quá trình hoá sinh nh n y m m và c bi t trong quá trình ng hoáï sau này có ý ngh a n s c quan tr ng trong quá trình s n xu t bia u. Trong quá trình y m m ho t tính -amylaza t do t ng lên 3÷4 l n. +Amylophotphataza t do không có trong i m ch mà ch c hình thành sau ngày n y m m th 2. Ngoài ra khi n y m m còn t o thành m t ng áng k ng saccaroza và m t ít ng fructoza (t ng h p trong phôi). m ch nha. -Enzin proteaza: Có ho t tính trong h t ban u không áng k nh ng khi n y m m ã ng lên 4÷8 l n.. m m phôi. maltodextrin. l ng tinh b t còn l i b bi n hình (thu phân có m c ) nh trên ã trình bày. t ng ho t tính chung c a amylaza sau khi n y m m . có th bi u di n theo n 0 Vindich-Cotback ( Wd ) hay theo n v Lintner (0L ) v i quan h : o Wd + 16 L= 3. trong ó kho ng 4.Enzim Sitaza: ây là t p h p enzim g m sitoplastaza và sitaza chúng ho t ng u tiên ngay khi h t v a n y m m và c g i là quá trình sitoliza. maltoza.kí hi u là DC (ho t l c diastaza) c xác nh b ng l ng ng maltose t o thành. t ng nhanh h n ho t tính amylaza và t c c i vào kho ng ngày n y Trang: 30 . ch có m t s ít trong màng ng n gi a n i nh và v tr u.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. S phân c t hemixenluloza nh enzim sitaza khi n y m m óng vai trò r t quan tr ng trong s n xu t malt. +Ho t tính -amylaza t ng sau khi n y m m 3÷6 ngày và ho t tính này t c c i ph thu c nhi t n y m m: 0 : tnm= 12÷14 C H max= 11÷12 ngày tnm= 18÷200C H max= 6÷7 ngày tnm= 25÷280C H max= 4÷5 ngày + -amylaza có s n trong h t i m ch d ng liên k t và t do.5÷9% ng ). maltotetroza. hàm l ng c a chúng trong malt t ng lên 3÷4 l n so v i trong h t ban u ( trong h t ban u có 2. trong malt t i có 8.5÷5% tinh b t b hao t n do hô h p và t o r ..3÷2. Nh ó màng ng n cách gi a n i nh và v tr u b phá v t o u ki n cho các enzim amylaza và proteaza d dàng ho t ng trong lòng n i nh .

S thu phân protein b t u b ng tác d ng c a proteinaza t o thành albumoza. ta th y trong kho ng n a th i gian c a quá trình n y m m (t ngày 1 ( 4). t o v bia. n n a th i gian sau thì d ng l i ho c gi m n. glicero fotfataza.. Chúng s n t i trong bã malt khi l ng. pepton. trong i m ch ch y u là nhóm enzim photphotaza bao g m: fitaza. axit amin). Ch ng h n: topt peptidaza < 50 0C pHopt peptidaza = 7.8÷7 Tuy nhiên. b o qu n malt.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. trong khi protein l p ng n cách n i nh v i v và c ph n v malt thì không b bi n i c trong các quá trình ch bi n v sau (s y malt t i. m ch nha).. peptic.t c quá trình hublon hoá trong s n xu t bia). m t ph n các ch t này d b k t t a khi un sôi d ch ng (v i hoa hublon . vì nhi t n y m m t ng i th p và th i gian n y m m kéo dài s có s thu phân protein t ng i sâu s c t o thành m t l ng áng k các polypeptit và axit amin. +Saccaro fotfataza. n u quá cao thì bia d b c và c tr l i khi t n tr bia. pepton và sau ó d i tác d ng c a peptidaza t o thành các axit amin. saccarofotfataza.). Trang: 31 . polypeptit. . +Bi n i quan tr ng c tr ng là s thu phân phitin d i tác d ng c a enzim fitaza gi i phóng r u inozit. nucleotidaza và amylofotfataza. Tác ng này ch di n ra v i n i nh .. thu phân protein b i enzim proteaza làm t ng l ng nit hoà tan (albumiza. n u và ng hoá khi s n xu t bia. Ph n khác v n t n t i ng hoà tan. Có th gi i thích u này là do ho t tính c a enzim proteaza gi m d n và s n nh. Tuy nhiên s bi n i này th ng không hoàn toàn ( n các s n ph m cu i cùng là các axit amin) vì các u ki n n y m m (các thông s n y m m) th ng không ph i là u ki n t i thích cho ho t ng c a h enzim proteaza c a h t. bi n i các s n ph m thu phân proteaza khi n y m m i m ch c th hi n trong b ng 4 (trang 139-1) Qua b ng này.6÷8 o topt proteinaza = 60 C pHopt peptidaza = 4. Ho t tính enzim proteaza c xác nh theo ch s này (ph ng pháp chu n formol) ng hi u s c a l ng nit formol t ng c ng (chung) khi ng hoá (t i th i mc n xác nh ho t enzim) và l ng nit formol ban u. mu i fotfat và axit fotforic t do. l c d ch ng. polypeptit. nucleotidaza thu phân m i liên k t este c a các ch t h u c ch a fotfat t ng ng và gi i phóng ra axit fotforic t do.5 ÷ 5 0 t y m m 60 C pH t= 6. s n ph m thu phân protein t ng liên t c.Enzim esteraza: Xúc tác cho quá trình este hoá.) v i t l thích h p. Tr n Xuân Ng ch m th 5. Ch s quan tr ng c tr ng cho quá trình thu phân protein khi n y m m nói riêng và c thu phân c a malt nói chung là l ng nit formol (l ng s n ph m nit b c th p c t o thành có ch a nhóm axit cacboxylic _COOH t do nh axit amin. glicero fotfataza. ph n này c bi t có giá tr trong s n xu t bia (là ngu n nit h u c cho m nem. k t t a t làm trong.. và m t ph n s n ph m thu phân c dùng vào vi c t o m m và r phôi (chi m 11÷12% ng protein c a h t). t o b t.

dextrinaza. n u yêu c u th i gian m m m dài h n. Các ph ng pháp n y m m: . 3. Th ng xuyên o tr n l p malt. Do k t qu c a quá trình tích t và bi n i enzim mà l ng các ch t hoà tan (ch t chi t) t ng áng k : ban u ch có 6. Sàn m m m b ng xi m ng ph ng. h i nghiêng d thoát n c.N y m m không thông gió: ây là ph ng pháp c n hi n v n còn s d ng nhi u trong các c s s n xu t malt bia c ng nh malt m ch nha. . Trong kho ng n a u th i kì m. v i m c ích s d ng malt khác nhau mà ng i ta dùng các lo i h t khác nhau s n xu t v i ch công ngh phù h p. Có th chia làm 3 th i kì n y m m nh sau: + Th i kì 1: (2 ngày u) t ng d n nhi t n 13÷140C. qu t hút l u thông không khí và h th ng u hoà nhi t nhân t o (n u sàn m chìm m t n a s c l i v nhi t u hoà nh ng khó thoát c và v n hành). Trong phòng m c n t qu t y. kê 5÷6 ngày. N u m m nhi t 14÷160C trong ttg trong th i gian dài thì s tích lu c r t nhi u các enzim _amylaza. Trang: 32 . ng hô h p và các quá trình bi n i hoá sinh khi m m m ph thu c vào m c thông khí. -Trong s n xu t bia. th i gian m dài h n quá trình thu phân tinh t và protein c sâu h n. Tr n Xuân Ng ch +Amylofotfataza c t g c axit fotforic c a phân t amylopectin. nhi t cao h n lúa :12 0 ngày. thông gió i CO2 và cung c p không khí m i. ch en 7÷8 ngày. Ch ng h n: i m ch 10 ngày. x y ra s tích lu enzim l n nh t thì s thông khí là c n thi t (ngày 1÷4).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Sau ó nên d ng thông khí gi l ng CO2 l i (n ng không quá 20% trong h n h p khí) h n ch t i a s hô h p c a phôi (nh m h n ch s hao h t i a do hô h p). s n xu t malt sáng màu (malt vàng) ng i ta m m m nhi t không quá 180C. y n m ch 10÷12 ngày. s n xu t malt en (malt caramen) ng i ta m m m nhi t cao h n nh ng không v t quá 250C. Nhi t cao nh t cho phép i v i malt vàng 16÷17 0C.5÷8%. malt en 19÷200C. sau ó gi m d n cho n 10÷12 cm giai n cu i. 3. + Th i kì 2: (3 ngày ti p theo):nhi t kh i h t t ng nhanh do hô h p m nh. o tr n 2÷3 l n / ngày.Trong s n xu t malt dùng làm tác nhân ng hoá trong công ngh r u etylic thì ch t l ng malt c áng giá b ng ho t tính t ng quát c a h enzim amylaza. o tr n 3÷4 l n / ngày.2.4. . n ng su t t lo i r t nh n r t l n (vài tr m t n h t / ngày). ngô: 8 ngày.3. kê: 7 ngày.Trong s n xu t m ch nha. t c là ph thu c vào t l O2 /CO2 trong kh i h t ang m m m. to=28÷32 C. malt c ng là tác nhân ng hoá (chính th c ho c b sung ng hoá s b ). t sau khi ngâm c thành ng trên sàn r i san u thành l p dày ban u kho ng 40 cm. Không khí th i cho kh i h t c n có m W=98 ÷100% và nhi t 0 ph i bé h n nhi t m 2÷3 C. nh n.4. c m m m m c a các lo i h t khác nhau: Nh trên ã nói. khi n y m m t ng lên 26% (tính theo ch t khô) nh ng do t n hao hô h p và t o m m nên còn l i trong malt là 14÷15%.

CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. n u malt có mùi chú. Ch làm vi c c a ng n n y m m xem b ng sau. Sau khi n y m m xong.ánh giá ch t l ng malt t i: Ch t l ng malt t i c ánh giá qua ph ng pháp phân tích c m quan. ho t enzim và thành ph n hoá h c và th ng c g n li n v i m c ích s d ng malt (s n xu t r u. l ng n c ngâm th a trong h t theo l l i sàn xu ng áy r i ra ngoài.)h DC (mg/g. Có hai lo i thùng quay: kín và h . khi n y m m không úng ch công ngh .2÷2 cm. cao 1. m m dài 3/4 l n chi u dài h t. tinh t). r dài 1. malt t i c v n chuy n n lò s y (n u s n xu t bia hay ch nha). cách áy 60 cm t m t l i sàn có l v i di n tích 15÷20 % di n tích sàn. Lo i malt t AC DC (g/g. r ng 3÷4 m.h) Trang: 33 . o tr n 2÷3 l n / ngày. . Trong ó.h) (mg/g. Sau khi n y m m xong cho thùng quay vào v trí ng c v i lúc n p h t r i m c a ch n tháo h t ra qua chính c a n p ban u. H t malt ph i m m. chi u dài thùng 4÷6 m. ng kính 2.N y m m thông gió trong thùng quay: Thi t b là thùng hình tr b ng thép.h) (mg/g. malt en có chi u dài m m 1/2÷1 chi u dài h t.h) Trung bình AC DC (g/g. .hút). Ch tiêu quan trong c a malt là ho t tính enzim. l n a m m. n u h t còn c ng hay nhào nát thì coi nh ph m ch t x u. (b ng 5-trang 115).5÷3 h/vòng. m i ng n có th ch a c 10÷12 t n h t khô. Malt c o tr n nh máy o tr c vít xo n th ng ng.h) Khá AC (g/g. Malt t i t t có mùi d a chu t. thông d ng h n là lo i thùng quay kín. . t c quay thùng 2.3÷3 m m b o n y m m c 10÷12 t n h t khô.N y m m thông gió trong ng n: Phòng n y m m g m các ng n h hình ch nh t: dài 10÷15 m. áy h i nghiêng d thoát n c. Tr n Xuân Ng ch + Th i kì 3: (2 ngày cu i) c ng hô h p và n y m m gi m.N y m m theo ph ng pháp bán liên t c và liên t c: (xem tài li u tham kh o) . t ngâm xong vào các ng n r i san u theo chi u dày c a l p malt trong ngày y m m. r . i v i malt vàng chi u dài m m 2/3÷3/4 chi u dài h t. b nhi m VSV. v thiu có th do malt b n. bia hay m ch nha). t n m ngang trên hai giá và quay c trên hai giá này nh ng c quay thùng v i h th ng truy n ng bánh r ng. R m m b ng 1/5 l n chi u dài h t.8÷2 m. u t quan tr ng áng giá ch t l ng malt là t l n y m m và chi u dài. Th i không khí khô vào l p h t (qua sàn áy) sau 18÷20h thì th i không khí l nh và m r i o tr n. ho c máy nghi n s a malt (làm tác nhân ng hoá trong s n xu t r u. t ngâm xong c a vào qua các c a phía trên thùng r i phân b u trên l i thép. (xem hình 47 trang 156). Sau ây là b ng ch tiêu ho t tính enzim i v i malt dùng cho s n xu t r u. Th i gian n y m m 7 ( 10 ngày. Malt t t có t l n y m m trên 85%. Không khí l nh và m th i vào thùng qua các l p malt ang quay theo thùng r i theo các ng góp ra ngoài thùng (nh qu t y .

s bi n i do thu phân. Tr n Xuân Ng ch 25-35 4-6 >35 >6 15-25 i m ch 3-4 35-45 3-5 >45 >5 25-35 n m ch 2-3 25-35 4-7 >35 >7 15-25 Malt en và lúa m 3-4 70-100 2-3 >100 >3 50-70 Kê 1-2 Ghi chú: AC .V l i malt v n là nông s n ch bi n có th tr ng toàn c u (th ng m i th gi i) nên nh t thi t ph i s y malt.400. m còn kho ng 30%.45%) nên không th b o qu n c (tr malt t i dùng) trong s n xu t r u s c em i nghi n thành s a malt .5. Mu n v y khi xây d ng th s y malt ph i hi u rõ quan h gi a nhi t s y và m c a malt (có tính n b n c a enzim do nhi t và m. 3. khi s y nhi t 50 C thì m malt ph i gi m còn12%. Nh ng bi n i c a malt trong quá trình s y: Theo t ng d n c a nhi t khi s y mà ta có th chia ra làm 3 th i kì nh sau: .ho t tính amylaza: kh n ng thu phân tinh b t thành mantoza và các dextrin không làm i màu dung d ch i t.500. Malt en có th s y nhi t cao h n malt vàng.700C: Các quá trình s ng b ng ng l i: không hô h p. n v = g dextrin / g malt nhi t 300C. n u ti p t c nâng nhi t thì tinh t chuy n sang tr ng thái thoái hoá .1.. N u nhi t s y t ng 0 n 60 C thì m malt còn 8%. ch t th m (th m chí có ch t th m ph n tác d ng v i bia).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. y malt: Malt t i có m cao (42 . gi m chi t. không có tính ch t nghi n v thành b t. 3. tuy nhiên nhi t s y không c 0 quá 104 C không phá hu nhi u enzim . malt en t i t t có AC = 400 .là ch ph m enzim ng hoá. m t s protein b tác d ng b i enzim proteaza s hoà tan và th m vào h t tinh b t và chuy n sang d ng keeo khi b m t n c.. DC . Ch t l ng malt dùng s n xu t bia tr c h t là ho t tính amylaza (AC) c bi u th b ng l ng maltoza t o thànht tinh b t d i tác d ng c a enzim có trong 100 g malt vàng t i t t có AC b ng 300 . n u t ng nhi t s y cao s t o nên malt d ng keo khô vì kho ng nhi t 60 oC x y ra hi n t ng h hoá tinh b t.5.Th i kì sinh lí: nhi t s y t ng d n và t n 450C: malt và r v n ti p t c phát tri n.Nh kh n ng thu phân các dextrin thành maltoza. Khi s y ph i chú ý n gi l i c l ng enzim ( ã tích lu c trong quá trình y m m) cho s n xu t bia (hay m ch nha). m malt khi s y càng cao thì enzim vô ho t càng nhanh).t o thành h t c ng. Khi malt có m cao. thành ph n protein có th làm gi m b n hoá lý c a bia (bia d b c. Ví d : Khi s y malt vàng: giai n h t có m 30% thì nhi t s y cho phép là 0 0 40 C. m m r không còn phát tri n nh ng s thu phân và nh ng Trang: 34 . c u trúc c a malt t i không thích h p cho vi c s n xu t bia (trong m ch nha) nh : h u nh không có ch t màu. n v =g tinh b t / g malt trong 1 h nhi t 30 oC. b t không b n). Trong khi ó. M t khác. -Th i kì men (enzim ): Nhi t s y t ng d n t 45 . Malt d ng keo khô do tinh b t và protein b biíen hình nên gi m hoà tan. do enzim v n ti p t c. mùi v và thành ph n hoá h c.

tiêu bi u là m t ch t nh :CH(OH)C(OH)CHO. N= 3. enzim peptidaza ng ng ho t ng. Thành ph n nguyên t c u melanoit nh sau: C= 54 .5 . s bi n hình protein. Riêng i v i enzim proteinaza do kh n ng ch u nhi t r t l n nên ho t tính gi m r t ít khi s y malt vàng. Tr n Xuân Ng ch bi n i khác trong n i nh v n x y ra r t m nh vì nhi t t i thích c a a s men n m 0 trong kho ng 45 . melanoit có ý ngh a r t quan tr ng: gây màu và mùi th m c bi t.2.Lò s y n m ngang hai t ng ho t ng tu n hoàn: Trang: 35 . nhi t 600C các enzim sitaza và phytaza m t ho t tính và enzim amylaza gi m h n ho t tính. + Giai n gi a: x y ra s kh hydro. cho mùi th m m nh h n c là valin và loxin. H=4.2. 3. Ví d : nhi t > 400C. Th i kì hoá h c c c tr ng b ng s t o thành các ch t th m.3 . Các ph ng pháp và ch công ngh s y malt: . trong ó các pentoza nh nh t là ng cexitoza.60%. b t cho bia. m c a malt en t 20 . quá trình t o melanoit trong khi s y malt có th ti n tri n theo 3 giai n: + Giai n u: cô c (nâng cao n ng ) các ch t ng và axit amin do m t c khi s y t o thành các tinh th không màu. thành ph n các ch t tham gia. s cào l i các ch t keo c a h t h p th và chuy n sang tr ng thái không ho t ng. có kh n ng kh m nh làm t ng b n. óng vai trò b o v các keo ng n c n s t t a keo không b n v ng. hydroquinon (khi b kh hydro chúng tr v d ng quinon ban u). s n ph m melanoit c a chúng cho màu r t m và có mùi bia. b g y phân t ng. có tính kh m nh.5. M 1480. do có kh n ng ho t ng b t r t m nh nên là nh ng ch t t o b t t t. c a malt vàng còn 10 %. Theo Hydge. -OH. th i gian. phenylalanin và valin cho s n ph m có màu t i.3% Chúng có ch a các nhóm -CO. th i kì này. l xin cho n ph m nh t màu và có mùi bánh m rõ. Ttrong ngành bia. c ph n ng melanoit ph thu c vào nhi t . ch ng hi n t ng c bia do b oxy hoá. K t qu malt s y tr nên có màu t i (s m) h n. mùi hoa h ng nh .5. Trong s các axit amin tham gia m nh nh t là glixin và alanin. -Th i kì hoá h c: Nhi t s y t ng t 70 -1050C: nhi t > 750C thì các ho t ng a enzim b ng ng tr vì m t s enzim b vô ho t m t ph n (do nhi t cao). là các ch t b o v ch ng l i s oxy hoá. pH.60 C. Nh ng ch t kh này cùng v i nh ng ch t kh ct o thành trong các quá trình n u bia ( ng hoá. un sôi d ch ng v i hoa hublon) óng vai trò r t quan tr ng trong quá trình oxy hoá . làm y u hay vô ho t t ng ph n các enzim. ch ng l i s k t a keo làm cho bia c + Giai n cu i: t o thành nh ng ch t có màu s m. O= 31. có mùi v c tr ng c a malt bia (hay malt m ch nha). phân t axit amin o thành các ch t không màu ho c có màu vàng nh t.9 .5.35.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Chúng tr c ti p o nên mùi v . Trong s các ng tham gia ph n ng melanoit theo th t là: arabinoza > glucoza > galactoza > fructoza. -COOH.1%.kh c a công ngh bia. Quá trình quan tr ng nh t x y ra trong quá trình s y là ph n ng melanoidin do tác ng t ng h gi a nh ng ch t ch a nhóm cacbonyl (-COO) v i nh ng ch t có nhóm amin (-NH2).300C.

. Trong 3. hao t n ch t khô nhi u h n nên giá thành malt en và bia en t h n malt vàng và bia vàng.35% di n tích sàng.10h nhi t 50 -550C. m còn 2%. m xu ng còn 8 .trang 170 c a giáo trình). Sàng s y làm b ng l i thép an dày v i di n tích l chi m 30 . Ngh a là tác nhân s y ban u c em i s y cho l p malt ã c s y khô b ng sàng th hai b c h i tác nhân s y mang m c a chính sàng u tiên này.10cm mà không o tr n.trang 171 c a giáo trình).350C. ng i ta s n xu t m t lo i malt c bi t nh malt cafê.3%.25 m hình vuông hay ch nh t có 5 t ng v i các ch c n ng: t ng 1 t lò t.6h nhi t ti p t c t 750C.3. u tiên malt t i c ng c vào và tr i u lên sàng s y trên v i l p malt dày 22 -30 cm. Tr n Xuân Ng ch ây là lo i lò s y c n v i ph ng pháp s y i l u c ng b c. Sau nhi t t ng d n lên 100 -1050C cho n khi s y xong v i hàm m cu i cùng t 1.Lò s y ho t ng liên t c: Trên c s nh ng lo i thi t b s y h t ki u tháp l i d ng tính t ch y c a kh i h t. g i t t là LCXA. nhi t s y t ng lên 55 . u ki n quan tr ng thu c malt vàng ch t l ng t t là nhi t s y không c quá 400C khi m ch a h xu ng d i 12 . T c là tác nhân s y là không khí nóng c th i c ng b c qua l p malt có dày 8 .Th i kì th hai nhi t t ng lên: trong 4 . hi n nay v n c d ng r t ph bi n nh ng n c có s n xu t malt.22 cm. t ng 4 là m t sàng l i và ng 5 là m t m t sàng s y trên cùng có ng hút và qu t hút th i m ra ngoài. Sau khi malt s y xong chuy n i gia công ti p thì l i chuy n malt t i n s y s b ti p t c ( i chi u tác nhân s y) .10%.10 %. ây là m t toà nhà cao 20 . Vi n Hàng Lâm Nông Nghi p latvia (m t n c C ng Hoà thu c Liên Xô c ) ã thi t k và ng d ng thi t b s y malt ho t ng liên t c ki u tháp. t ng 3 la bu ng tr n không khí s y. Tháp s y cao Trang: 36 . Giai n u dài 14h t ng nhanh nhi t n 40 0C. malt s c chuy n xu ng s y sàng d i. ph n nào h giá thành. malt c n ng l i chuy n sang khâu gia công ti p t c. t ng c ng o tr n. Sau 12h s y sàng trên.5 .4h. t ng nhi t s y u n sau 6 gi t 30 . Sau 24 thì s y xong sàng trên. malt c chuy n xu ng ti p t c s y ki t sàng d i. m xu ng 20%. Ti n hành s y theo ph ng pháp ng c chi u t nh ti t ki m nhi t và t m cu i cùng c a malt.14%.5 .CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. + Ti n hành s y malt en: Malt en s y lâu h n và ph c t p h n malt vàng. Sau 6 h ti p t c t 500C. + Ti n hành s y malt vàng: Malt t i nh gàu t i chuy n lên sàng s y trên v i chi u dày l p malt 14 .80 C.12 .65 C. m xu ng còn 8 . trong 3 . Sau 11 h 0 .2%. malt mecan thay th m t ph n hay toàn b malt en khi s n xu t bia en. t ng 2 là bu ng nhi t có t clorifer. Ti p t c th i kì s y th nh t trong 9 . Ch s y malt vàng (xem b gn 6 . Vì malt en s n xu t lâu h n. m còn 2. Ch s y malt en (xem b ng 7 .5h ti p theo t ng n nhi t 60 0 h .Lò s y n m ngang m t t ng: ây là lo i lò s y t ng i m i theo ph ng pháp s y i l u c ng b c. Sau khi s y xong. Nh v y ph n l n m c a malt c tách ra t i ây. m xu ng còn 5%.

Tr n Xuân Ng ch 15 m c chia thánh 3 khu chính: khu ti p nh n và s y s b malt t i. vào ban ke ch a áy r i nh vít t i ra ngoài. Tách m m. malt i qua các vùng s y này và t c m sau ây: Vùng s y Ban ke s y s b (malt t Vùng s yI Vùng s y II Vùng s y III Vùng s y IV Nhi t i) không khí oC 30 50 67 81 85 m c a malt % 44 26 12 6 3 Malt liên t c ch y qua các c a thu. nhi t b o qu n 0 20 C. . n u bia không gây nên v ng khó ch u. vì n u lâu r s hút m tr nên dai r t khó tách kh i malt. malt s n nh v thành ph n hoá h c và ho t tính enzim. nên u em i s n xu t bia thì s không t t l m (khi nghi n d b nát v tr u nên khi n u khó l c. Bên trong có tr c quay cùng chi u nh ng nhanh h n. m malt t ng lên 5 -6% nên v tr u tr nên dai h n. 3. b o qu n trong Trang: 37 . thành ph n ch a n nh.5 . s n ph m và s y trong kho ng 9. khu s y và khu p nhi t . làm p m t hàng malt. i n c ta hi n nay. C u t o c a lò s y xem hình 51 . nh kì thông gió. bia kém b n). Tách m m và r malt ph i ti n hành ngay sau khi y.thu nh n s n ph m. m ban u c a malt t i kho ng 44%. có th t ng hoá hoàn toàn quá trình s y. r s b c t cùng v i h t ra ngoài l i. malt r i thành ng liên t c xu ng thân tháp. Khi quay thùng thì m m. T i ây c chia thành 4 vùng nhi t s y (không khí nóng qua calorifer c tr n v i không khí ngoài tr i nh qu t r i c p cho các vùng s y).10h (th i gian s y 8 h). r malt: m và r malt khô có tính hút n c m nh. chuyên ch (b ng tàu thu ) r t lâu.6. b o qu n malt: . tách m m và r malt ng i ta dùng thi t b c t là m t l i thép hình tr quay ch m và t h i nghiêng trong m t thùng kín. ng th i gian v n chuy n nguyên li u. trên có g n các qu t có các lá thép nh mép h i cong c t m m.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. nhi u nh t n 2 n m. Vì v y ng i ta th ng b o qu n malt sau khi s y xong ít nh t là 3 -4 tu n. vì v y ph i tách b mr h n ch s hút m. r ra ngoài. r (xem hình sách tham kh o). toàn b l ng malt cho s n xu t bia u ph i nh p kh u nên th ng ã qua quá trình b o qu n. t nh t là malt c b o qu n trong thùng s t tây. m b o ch t l ng malt. Nh các van u ch nh.B o qu n malt: t malt và nh t là v tr u sau khi s y r t khô và dòn. Thi t b s y làm vi c nh sau: Malt t i c gàu t i chuy n lên bonke ch a và t i ây nó c s y nóng s b nhi t 30 0C. có v ng khó ch u.trang 173 c a giáo trình.Tách m m. h t d o h n. th tích h t t ng lên chút ít. Trong quá trình o qu n nh v y. l l i có kích th c 25x15 mm. d ch ng có th lên men ch m. r i nh qu t hút b i m m. r .

yên 12h di n ra quá trình thu phân nh ng ch t n i t i trong malt.Malt cà phê: ch bi n t malt vàng có quá trình ng hoá ph và s y nhi t cao 220 – 2250C.Malt caramen: dùng s n xu t bia en làm cho bia có v caramen.5% t không n y m m: 5% + Ch s c h c: * Dung tr ng: Malt r t nh : 480 . Tr n Xuân Ng ch ng cao n 8-9%. 182) thu t s n xu t m t s lo i malt c bi t: 3. mùi th m m nh. dung tr ng 400 – 450 g/l. Malt caramen c ch bi n t malt t i hay malt khô nh quá trình ng hoá ph và s y nhi t cao h n n 110 – 1700C. . làm t ng ch t l ng bia. ánh giá ch t l ng malt khô: i m ch ban u Malt sau khi s y Malt sau khi b o qu n +C m quan: Màu s c: 100lit 90lit 100lit 100kg 75kg 78kg m 15% m 2% m 4% Malt vàng : vàng t i Malt en : t i s m. s n xu t nh ng lo i bia c bi t. h nhanh nhiêt sau khi s y. H t malt ph i có Trang: 38 .560 Malt n ng: >560 g/l * Tr ng l ng 1000 h t: 25 . t o b t t t. màu cánh gián. v óng ánh Kích th c. c nhi t i m cao nên m c a malt khi em s n xu t bia th nên malt b gi m ch t l ng nhi u. sau ó malt c s y trong lò c bi t có kh n ng nâng nhi t s y lên n 1700C. Malt ngâm vào n c nhi t 700C trong 12h t o th phu phân ch t màu. hình dáng t ng t nh i m ch Mùi v : c tr ng cho t ng lo i malt Malt vàng : ng t d u Malt en : v cafê. th i gian s y 2 – 3h. S y nhi t cao trong 2 – 2.38 g * Ch s hoá sinh và hoá h c: xem giáo trình (trang 181. 100g malt khô th ng s thu c 90 – 95 kg malt caramen. m 5 – 6 %.500 g/l Malt nh : 500 . ng t m nh + s ch: Không l n t p ch t t v t i a 0.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.530 g/l Malt trung bình: 530 .5h.7. Ng i ta dùng malt t i hay malt khô có chi t cao (ho t l c enzim cao) t i n c 10 – 15 lit/100g . ng i ta th ng dùng nh ng lo i malt ch t l ng c bi t sau ây: .

Sau ó ti n hành s y nh s y malt en. N y m m nhi t cao 20 C trong giai n cu i 24h. ti p t c trong 16 – 24h. m sau khi s y 2 – 3%. T 100kg malt th ng thu c 85 – 90 kg malt cà phê dung tr ng 400 – 450 g/l. mùi th m cà phê rang. . ng sau 1 – 2 ngày nhi t t ng lên 50 – 520C.Malt melanoit: còn g i là malt meland c ch bi n t i m ch có hàm l ng 0 proteincao (>12%). Trang: 39 . Tr n Xuân Ng ch màu gi ng màu h t cà phê rang.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.

h t dùng ch a b nh lui hàn. Ch ph m thu c có ho t tính t ng 25 l n so v i ban u và hi u su t thu h i 43%. 4. (NH2)2CO + H2O ureaza 2NH3 + CO2 + Chi t xu t l y enzim: Nghi n k b t u trong dung d ch HCl 0.4% có thêm EDTA (trilon B.Gi i thi u qu d a: tên latinh: Bromelia ananas-L: thu c chi d a n qu . Trong ch bi n t s lo i cá có mùi khai ( i.10-3 M. M t s lo i enzim ã c s d ng nhi u trong y h c. c bi t trong nghiên c u khoa h c ng i ta r t chú tr ng chi t tách và xác nh c ch tác d ng c a các enzim trong các mô th c v t nh nhóm enzim glycoxydaza.cystein 5.Ureaza có th xúc tác thu phân urê c trong và ngoài t bào (có th ). Vi t Nam có loài Canavalia ensifomis cg i là cây u r a.5mg/1mg enzim. có trong thành ph n c a thu c ch ng th n nhân t o. n c c t. ly tâm tách k t t a. complexon III) 5. Trong h t u r a. +S c ký trao i ion ch enzim c ch y s c ký trao i ion trên c t ch a DEAE – xenluloza v i gradien ng NaCl t 0 – 1M.V m t ng d ng: ureaza c s d ng trong y t xác nh hàm l ng urê trong huy t. Tr n Xuân Ng ch Ch ng 4: S N XU T ENZIM T TH C V T Enzim t th c v t c ng chi m m t t l thích áng trong công ngh s n xu t và s ng enzim nói chung. nhám.1. hàm l ng ureaza có th t n 20% ch t khô do ó ay là ngu n nguyên li u quan tr ng thu nh n ureaza. Sau ó ly tâm tách bã l y d ch chi t. Ph n k t t a em hoà tan trong trisbuffer 0.2.1M. y u th n. gi trong 30 phút em ly tâm tách b c n t t a. Trang: 40 . Thu nh n bromelain t d a: . 4. th c ph m và công nghi p. pH = 7 ch a EDTA và L. Xem b ng 8 c a giáo trình (trang 186). bàng quan. u t c. nhóm enzim oxy hoá kh polyphenoloxydaza (EPPO) ã mang l i nh ng giá tr lý thuy t và th c ti n r t cao trong th i gian g n ây. Phân n ch a enzim c s y th ng hoa ( ông khô) v i ch t sacaroza làm ch t n nh v i t l 2. M t s thông s c a quá trình thu nh n ureza u r a.10 -3 M.10-3 M và L. n xu t ureaza t u r a: Chi h u Canavalia châu phi. . + X lý nhi t: Nâng nhi t nhanh n 600C. m p) thì dùng ureaza kh mùi khai r t hi u qu .cystein 5. + Siêu l c: d ch ly tâm c l c qua màng siêu l c lo i b peptit và polypeptit có tr ng l ng phân t bé (M>500) + K t t a b ng axeton: ch l c c x lý b ng axeton l nh (t l 1:1). Ngoài ra còn có chi d a d i ( l y s i ).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.

Cho phép thu c Bromelain b t tr ng có ho t tính cao. Ph li u d a làm d p chi t l c ly tâm k tt a ly tâm l c ch ph m k thu t S c ký trao i ion s y th ng hoa s n ph m tinh khi t . Chú ý : có th thay v i màn (hay g t) b ng bông nón ( Xenluloxa ~ 100%).1. Gi i thi u c m ch ph m Bromelain (Xem quá trình trang 187-189). n gi n nh sau: + Công ngh ch t o CMC (xem giáo trình trang 191). D ch oc l c và ông khô thành d ng b t là ch ph m h n h p axit amin y t (s n xu t các d ch truy n m y t ).5.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. th nh tho ng khu y tr n. Trong nh ng n m g n ây xu h ng s d ng proteaza th c t thay th m t ph n renin trong ch bi n phomat ang c phát tri n. ch ph m có ho t tính 24 n v (mg ch ph m enzim. . r a trôi các prôtêin không ph i enzim b ng m photphat pH=6. i ph ng pháp này hi u xu t thu h i t 0. sau ó vô 0 ho t enzim 100 C trong 3-4 phút. khó c. Emzim Bromelain s h p th lên b m t c a CMC.M t s ng d ng c a ch ph m bromelain: + Thu phân gan bò: Gan bò c x lý b ng ch ph m bromelain trong10 gi 1-55 0C. Cho d ch ch i d a ( ch i d a nghi n ép l c c d ch) vào. + Tách chi t Bromelain t d ch chi t d a b ng CMC. So v i ph ng pháp k t t a t ban u b ng (NH4)2SO4 thì s ch cao h n hai l n. l ng renin ch a áp x ng nhu c u c a công ngh . Sau ó cho ph n h p th l n 1. l i u. Sau 2 gi l y ra v t n c lo i b c n b n bám vào CMC.1% so v i ch i d a t i.Thu nh n Bromelain b ng ph ng pháp nhanh s d ng CMC. NaCl 0. Tr n Xuân Ng ch Bromelain có nhi u trong ph li u d a nh v . CMC c t m t b ng dung d ch m photphat 0. pH= 6. Thành ph n axit amin a ch ph m thu phân gan bò b i bromelain c trình bày b ng 12 (trang 193 c a giáo trình).05 M. ch i. . Ti p t c ph n p th nh l n th hai r i g p chung d ch chi t c a c hai l n k t t a enzim b ng axeton hay còn l nh. Hi n nay m t s nhà nghiên c u ã dùng ph ng pháp nhanh tách Bromelain b ng CMC. khó b o qu n. +S d ng bromelain làm ông s a: làm ông s a trong ph ng pháp truy n th ng (trong CN-SX photphat) ng i ta s ng renin thu c t ng n th 4 c a d dày bê. th i gian nhanh h n. th i gian nhanh. lõi. Thu nh n Bromelain b ng ph ng pháp mô t nh trên òi h i th i gian lâu. l ng d ch l n. Trong ó Trang: 41 . Hi n nay. ti n hành thu n l i h n. Ghi chú: k t t a b ng (NH4)2SO2 l nh hay axeton l nh t l 1:1. Sau 2 gi l y ra v t c dung d ch m d c ch a bromelain. Dung d ch ph n h p th là m photphat pH=7. Nguyên t c chung thu nh n Bromelain.1.5 N khu y tr n.

Hoa ch a ho. + Thu nh n papain th ng ph m: Ngâm papain thô hoà tan nh a t i (catex) trong n c c t có b sung glyxerin t ng hoà tan. b t cá.6 – 7. top = 800C. Ly tâm l nh l y k t t a. I2. thu h i c các ch t c ch này. eczema. D ch nghi n. trong a (t n t i song song v i bromelain). Iodoaxetat. dùng kh n lau s ch v . fericianua.01N + NaCl 0. Ch ph m c n b o qu n l nh 6 – 100C m i duy trì ho t tính. K t t a b ng axeton l nh v i t l 2:1 so v i th tích d ch c. tripxin. chúng có b n ch t protein nh enzim. Ngoài ra bromelain có s d ng trong quá trình làm m th t. n c ta hi n nay vi n công ngh sinh h c ã s n xu t thành công ch ph m papain th ng m i d ng ông khô. + Thu nh n papain thô: Dùng các lo i qu u còn non. th c v t t n t i các ch t c ch enzim.Thu nh n papain t nh a u : Cây u (carica papaya. K t qu ng ng xem b ng 13 (trang 194 c a giáo trình) + S d ng bromelain thu nh n các ch t c ch proteaza.5 – 12. a. n i t ng c a m c nang. ho t tính cao (xem ng 14 trang 195 c a giáo trình). Trong m t s lo i c quan ng v t. H2S và glutation. l c ph li u d a c cho ch y qua c t này: u tiên pH photphat 4. trong ó có c enzim trong ng tiêu hoá (c a ng i và ng v t) nh : ficin. B ng 16 so sánh ho t tính (trang197) c a papain th ng m i qu c t v i papain t i và ông khô Vi t Nam.5. bromelain. Thu h i ch t c ch ng NaOH 0. viêm cu ng ph i. s y chân không dung môi (axeton hay r u etylic l nh) cho ho t tính cao nh t. em nghi n thành b t. sau ó pH = 7.6. ng i ta dùng ph ng pháp hi n i. t qu cho th y ho t tính papain sau khi chi t tách cao h n khi ã 3 tháng. ta thu c ch ph m papain thô có ho t tính nh b ng 15 (trang 196 c a giáo trình). B c ch và m t ho t tính b i H2O2. K t qu n di ó (trên gel Trang: 42 . n hình nh trong các h t h u: u t ng. Tr n Xuân Ng ch áng k nh t là 2 lo i ch ph m: ficin t cây c ficus và bromelain t d a. u già (ch a chín). chai chân. Ph ng pháp ph i n ng cho k t qu ho t enzim th p nh t.L). Các ch t c ch th ng tác ng m nh lên m t s enzim.700. . trong ó có ch t c ch proteaza. u xanh. pHop = 5 – 5.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. l c qua v i màn. qu dùng làm th c ph m. cystein. s ng kh p. s y 45 – 500C (s y chân không hay ph i khô). s n xu t n c m m ng n ngày. Papain có M = 20. R làm thu c c m máu. nh a qu u làm thu c giun. h t mít. c ho t hóa i -CN. lá ch a ung th ph i.8. có tinh s ch. h ng nh a (catex) vào c c r i làm khô b ng các ph ng pháp khác nhau. ti p ó x y ra quá trình liên k t gi a bromelain v i các ch t c ch . s i th n.1N v i pH = 11. hi n nay là dùng enzim c nh. l y dao c o s ch nh ng ng không quá sâu. u ván. m n c m. Bromelain sau khi thu nh n b ng CMC nh trên cc nh trong gel sepharoza r i nh i vào t o ra c t ph n ng.

th hi n trên hình 56 (trang 198). . s n xu t n c m m ng n ngày. + ng d ng c a papain: làm ông s a.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.Gi i thi u k t qu nghiên c u ch ph m EPPO (b t axeton) trong lá chè và h t ca cao Trang: 43 . Ho t tính thành ph n các enzim trong ch ph m papain c trình bày b ng 17 (trang 199). Tr n Xuân Ng ch polyacrilamit). làm m m th t. thu phân protein nh s n xu t b t cá th c ph m.

ng 5: Gi i thi u chung: ENZIM C NH Enzim c nh (hay enzim không tan) là enzim có s tham gia ho t ng trong m t không gian b gi i h n. Theo th ng kê. t c ph n ng l n.Ch ph m enzim không tan có th d ng b t. M ng l i ó có m t nh không cho phép enzim thoát ra kh i m ng nh ng v n l n c ch t và s n ph m t o ra qua l i d dàng. gel polyacylamit. .2. nilon…. S gi i h n ho t ng v n linh ho t c a enzim b ng cách g n nó vào m t pha cách ly tách r i kh i pha l ng t do và ó nó v n có kh n ng ti p xúc c v i các ph n t c ch t. tinh b t.. liên k t hoá tr g n k t enzim. Microencapsulation ( gói enzim trong bao c c nh ) c nghiên c u b i Chang et al(1967-1968) Cái màng polymer th m th u dày 200A0 (xenluloza. Nh v y c tính c a enzim ph n nào thay i không còn nh khi nó tr ng thái hoà tan t do trong h nh : pHop. top. axit h u c . nhi t . Vm Trang: 44 . Liên k t enzim vào ch t mang không tan (silman và katchalski-1966) Các ch t mang nay th ng là: CMC. protein c ng không th qua l i màng c do ó không th th c hi n ph n ng enzim c. rephadex. Enzim không tan c nghiên c u và ng d ng t nh ng n m 1950. effector hay inhibitor (ch t c ch ). polysacarit.2. hi n nay ng i ta th ng dùng xenluloza.. h t.1. màng m ng. silicagen. s n ph m ph n ng không l n l n v i enzim (ch m t s ít b r a trôi theo dòng ch y c a tác nhân). 5. áp xu t th m th u t i u. Pha g n enzim th ng không tan trong n c nh ng c ng có th là các polyme a n c.2. u n m 1995 ng i ta ã ch t o c trên 100 ch ph m enzim c nh . alghinat canxi. Nh v y n u c ch t có phân t l ng quá l n nh : poly saccarit. có th d dàng t ch c s n xu t các s n ph m lên men b ng enzim ngo i bào nh : r u etylic. i ích c a vi c s d ng enzim c nh: .CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. n n s thay i các tr s Km. L p màng này cho phép ch t và s n ph m ph n ng enzim c qua l i t do nh ng các ph n t enzim không th qua l i c vì các ph n t quá l n. ch ph m b n h n trong các u ki n pH.Ch t o enzim t ng i d . Lúc ó enzim c g n vào ch t mang o m t s v trí xa v i trung tâm ho t ng c a nó. Tr n Xuân Ng ch Ch 5. u t xây d ng và s n xu t t ng i ít.. b t thu tinh.1. ch t o enzim nh có th dùng các ph ng pháp h p ph . d t ch c s n xu t m c t ng hoá cao. axit amin. Trong m t s tr ng h p không c n thi t ph i g n enzim vào ch t mang mà có th gi nó bên trong m ng l i polyme bao quanh l y ph n t enzim. t s ph ng pháp ch y u ch t o enzim c nh : 5. agaroza. Ch t dùng g n k t enzim g i là ch t mang (enzim).2. phi n. phi tinh b t ) t o thành h t ng v ng 10-12M ch a các ph n t enzim bên trong.Gi m giá thành do enzim c s d ng l p l i nhi u l n v i cùng m t ki u ph n ng xúc tác. 5. vitamin.

pH trung tính s kiên k t c v i các nhóm amin – NH2 t do. các polyme t ng h p: axit acrylic.Các ch t mang h u c dùng cho h p ph v t lý: d n xu t polyme t nhiên.1958) Enzim c hoà tan trong pha l ng và c gi l i trên c t c a ch t r n không tan nh xenluloza. t s liên k t trong vi c c nh enzim. chitin. 5. H th ng này g n gi ng v i ph ng pháp microen capsule mà pha dung môi óng vai trò nh m t màng bán th m. alginic acid. Ví d : cyanuric chloride (tricloro triazin) có 3 nhóm có kh n ng t o liên t áp ng c yêu c u trên.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. thành ph n ion..3.3. l c Vandewaals. còn u kia g n vào enzim.Glutaraldehyt c ng hay c s d ng làm c u n i g n enzim vì nó ch a 2 nhóm – CHO hai u. nhi t .2. p ph v t lý: Ch t h p ph và enzim c tr n l n v i nhau trong m t kho ng th i gian nh t nh s h p ph x y ra nh t ng tác b m t nh : liên k t ion. C u n i này có kích th c v a ph i.3. N – Vinylpyrolidon. nhóm th 3 có th liên k t v i c 2 u th c bi t c a ch t này là ch di n tích c a nó quy t nh các tính ch t ion c a ph c enzim – xenluloza. DEAF – sephadex.2. Liên k t hoá tr : (c ng hoá tr ) Ch t mang trong ph ng pháp này là các polyme t nhiên và các s n xu t c a chúng nh : xenluloza. liên k t a béo (k n c).1. .4. nh v enzim trong pha l ng c a h th ng 2 pha (Reese and Mandels. . trong ó có m t nhóm s liên k t m nh v i polyme. n ch t c a ph ng pháp c nh enzim b ng kiên k t c ng hoá tr là enzim cn i i ch t mang thông qua “c u n i có c c” nào ó. âm (anion). u kia g n v i enzim. Các s n ph m ph n ng khu ch tán ng c l i i ra ngoài c t.. polyme tan. DEAE – xenluloza. t u g n v i ch t mang polyme.3. C ch t n m trong pha l ng khác (pha dung môi) khu ch tán vào pha l ng ch a enzim và x y ra ph n ng v i enzim. ây là các amonit (mang n (-)) . nhóm th 2 v i enzim. S n ph m ph n ng c tách ra nh màng siêu l c ch n l c còn c ch t và enzim c gi l i phía bên kia c a màng. Tr n Xuân Ng ch 5. Nh c m c a ph ng pháp này chính là quá trình h p ph enzim có th x y ra do s thay i pH. collagen. (Xem hình v trang 204 và gi i thích trang 205 c a giáo trình) 5. keratin. Nh v y m t u s g n vào ch t mang. 5. Ph c này có th trung tính. agaroza. Gi enzim b ng màng siêu l c: Enzim c hoà tan t do trong dung d ch và ti n hành ph n ng enzim ngay trong dung d ch này.k n c nh : agaroza c i bi n có g n các nhóm mang n u chu i cacbon hydrat c a nó (hai lo i l c h p ph là l c t nh n và l c k n c g n Trang: 45 . d ng (cation) ph thu c vào b n ch t c a ch t g n v i th 3 Trong khi ó m t s các ph ng pháp c nh enzim khác ch do ph c mono – ion (cation ho c anion).2. 5.Ch t s t ký xotein . liên k t hidro.

giá tr kinh t . Ho c có th che ch n tâm ho t ng b ng cách b sung vào n h p ph n ng c ch t ã c bão hoà b i enzim (n ng c ch t cao nh t mà enzim có th th c hi n c ph n ng xúc tác) Khi r a thi t b ph n ng ph c h i enzim. silicagel. N u u ki n này không th c hi n c hoàn toàn thì ch t tham gia ph n ng t o liên k t ngang ph i có kích th c l n không cho phép nó xâm nh p. Nhóm enzim thích h p nh t cho c ch t lo i này là lipaza (c ch t k n c.4. 5. tính c Trang: 46 . . Ch ng h n n u enzim v i tâm ho t ng có nhóm – SH thì c n ph i x lý s b b ng glutation hay systein và ch tái ho t hoá enzim sau khi ã g n nó vào ch t mang. tính h p ph cao. silochrom.Các ch t mang vô c : kim lo i ki m th . nhi t ho t ng (và do ó có th thay i pHop. nh ng n trung tâm ho t ng c a enzim. Nh ng u c n l u ý khi th c hi n vi c c nh enzim: Khi l a ch n ph ng pháp và th nghi m c nh enzim c n l u ý các u sau: Enzim ph i n nh trong nh ng u ki n x y ra ph n ng: quan tr ng nh t là ho t l c enzim và b n c a nó theo th i gian ph n ng. Tr n Xuân Ng ch t không thu n ngh ch v i nhi u enzim). ch t o ng h t t o reactor c t (c t ph n ng). b n nhi t. u này quy t nh hi u su t ph n ng.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. nh h ng c a s c nh n ho ttính c a enzim. ý n b n c a ch t mang (b n c h c. Ví d có th thay i kho ng pH ho t ng.3. lúc ó c u trúc không gian c a phân t enzim (và c a c t h p) có th b thay i do ó có th làm bi n i m t s tính ch t c a enzim ban u.xã h i) u có th c thì các h p ch t tham gia ph n ng t o liên k t ngang (gi a ch t mang và enzim) s ch y u ch t ng tác v i nh ng nhóm ch c n ng n m ngoài tâm ho t ng c a enzim. giá tr khoa c và th c ti n.3. Khi l a ch n ch t mang (h c nh) c n ph i ý n ph n ng enzim s di n ra th sao cho không làm nh h ng th m chí hu ho i ngay b n thân ch t mang và s n ph m ph n ng không c c ch ho t ng c a enzim. Khi g n vào ch t mang. không c làm nh h ng x u n ho t tính enzim ã c g n vào ch t mang. b n gel) nh t là khi ph n ng trong nh ng c t công su t l n. hi u su t t ng thu h i và hi u qu c a toàn b quá trình (giá thành. top). Al2O3. TiO2 nh : thu tinh x p. không tan trong n c ( a béo). enzim s b gi i h n ho t ng trong m t p hm vi môi tr ng xác nh. u m c a lo i ch t mang này là x p l n. Trung tâm ho t ng c a enzim ph i luôn luôn c b o v (n u th c hi n c) ng các ph ng pháp khác nhau. thu l c h c (r a trôi). 5. Ch ng h n không th g n enzim xenluloza vào chính ch t mang là xenluloza và các d n xu t c a nó c ng không th ti n hành ph n ng thu phân xenluloza trên chính ch t mang này.

s n ph m ph n ng. ó là do có ch t mang xenluloza nitrat ã h p th gelatin.. Ho t tính c a enzim c nh ph thu c vào b n ch t c a ch t mang: Khi enzim c gi i h n trong ph m vi môi tr ng ch t mang xác nh s x y ra m t ki u t ng tác khác nhau c a ch t mang lên môi tr ng ho t ng vi mô bao xung quanh phân t enzim c nh .1. ng cong 2 mô t n t c ph n ng ph thu c vào pH khi enzim c nh t bào trên poly polianion. s có s sai khác (nhi u khi là áng k ) các thông s liên quan nh : n ng c ch t. Ngh a là + ng H t ng lên xung quanh tr ng tác d ng c a ch t mang (và c ng là c a enzim) làm cho pH gi m xu ng th p h n so v i pH trung binh trong toàn h . Ngh a là n ng H+ l i gi m i xung quanh tr ng tác d ng c a ch t mang (và c ng là c a enzim) làm cho pH t ng lên cao h n so v i pH trung bình trong toàn h .CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. 5. Khi ó c ch t ki u này s t p trung xung quanh tr ng tác d ng vi mô c a ch t mang làm cho m t (n ng ) c a nó s cao h n so v i m t trung bình trong toàn h . T ó nh h ng tr c ti p hay gián ti p n hi u qu xúc tác c a enzim. Trong Trang: 47 . pH. t0.Ki u th nh t c g i là “hi u ng phân ph i” (hay “hi u ng y – kéo”) trong ó ch t mang polyme nh nh ng tính ch t c tr ng s lôi kéo t i b m t c a nó.s n ph m ph n ng và các ch t khác làm t ng hay gi m t ng i ng c a chúng trong ph m vi môi tr ng vi mô n m sát c nh enzim. ch +ng h n nh các proton H3 O + OH ng th i ch t mang c ng s lôi kéo b t k cation + + H hay hidroxoni H3O (do n c có tính nO y u ly ). Nh v y ta nh n th y là khi s d ng polyme d ng polyion làm ch t mang s không có phân b u các ion trong h . nói chung enzim c nh th ng tro nên b n v i các u t gây bi n tính h n (vì nó ã c “làm b n” ph n nào b i ch t mang) nh ng ho t ng riêng th ng th p h n enzim ban u. bi n tính s b nó t o u ki n thu n l i cho s thu phân c a enzim ính kèm. u ó làm cho quá trình ng h c c a enzim s r t ph c t p. Trong tr ng h p polyme ch t mang và c ch t mang n gi ng nhau thì quá trình trên l i x y ra hoàn toàn ng c l i. 2H2 nào khác. .4. lúc ó n ng ion trong môi tr ng vi mô xung quanh enzim s khác v i n ng c a chúng trong h . t ví d khi kh o sát s c nh papain trên màng xenluloza nitrat thu phân gelatin cho k t qu t n h n so v i khi enzim dung d ch t do (ho t enzim c nh th p h n ho t enzim t do).Ki u th hai c g i là “hi u ng ng n ch n” t c là b n thân ch t mang polyme ng n c n s khu ch tán t do c a các phân t h ng t i enzim (trong ó có c ch t) c ng nh i kh i enzim (trong ó có s n ph m ph n ng). ho c y kh i có c ch t. Ví d n hình là tr ng h p enzim cc nh b ng ch t mang polyanion (poly ion mang n (-)).. lúc ó ch t mang s tác ng m nh n c ch t cation (mang n (+)). Tr n Xuân Ng ch hi u c a enzim c ng nh h ng s Michoelis. T t nhiên nh ng thay i này ph thu c nhi u vào b n ch t c a ch t mang. th mô t hi u ng phân b l i proton làm gi m pH xung quanh enzim c nh (ch t mang là polyanion) nh sau: Gi s pHop c a enzim t do trong dung d ch ph n d ng là 8 và ng cong 1 mô t n t c ph n ng ph thu c vào pH có d ng hình chuông nh trên.

s sai khác do “hi u ng phân ph i” (sai khác v n ng . ây là y u t h t s c quan tr ng khi ti n hành ph n ng enzim c nh. Hi u ng phân ph i làm xu t hi n gradien n ng c ch t và s n ph m trong khi ti n hành ph n ng. thi t l p quy trình công ngh .4. dày c a l p khu ch tán bên ngoài ph thu c r t nhi u vào c khu y tr n dung môi. 5. Hàng rào khu ch tán bên ngoài có c do có s t n t i c a l p m ng dung môi không pha tr n bao xung quanh h t polyme.. Ho t tính enzim c nh ph thu c vào s khu ch tán c a c ch t. không b nh h ng b i t c pha tr n. Do v y ph i t ng giá tr pHe (pH of effect) i 9 khi ó pHi = 8 thì enzim s th hi n ho t tính t i a c a nó ( m B) Nh v y ta ã th y có hi n t ng xê d ch (sai khác) giá tr trong h .). ng th i tách s n Reactor (c t ph n ng) ch a enzim ch t trong m t kho ng th i gian l n ph m ph n ng . Nh ng gi i h n khu ch tán này cùng v i hi u ng phân ph i làm cho các thông s công ngh thay i (có khi là khá l n) so v i khi ti n hành v i enzim t do. C ng có th dùng dung d ch m n ng cao kh c ph c c hi n t ng này. Trong ó ng kính l gel c a ch t mang polyme và tr ng l ng phân t c a c ch t óng vai trò quan tr ng nh t.. s n ph m và các ch t khác ph thu c vào các y u t : kích th c l gel c a ch t mang polyme. kh c ph c ng i ta thêm vào h nh ng ph n ng trao i ion n hình (l c ion. Nh ng gi i n khu ch tán có th c th hi n hai d ng hàng rào khu ch tán bên ngoài và bên trong. Ch t mang phân t l ng càng l n thì càng gi m áng k ho t tính enzim g n voà ó so v i ch t mang có phân t l ng càng nh . ây là u n chú ý khi mô hình hoá. 5. có th o c và vi t các ph ng trình ng h c cho chúng.2.l i enzim. Tr n Xuân Ng ch khi pH = 8 ta có v n t c ph n ng b ng 50%Vmax. Các reactor ch a enzim c nh: c s d ng t o ti p xúc gi a enzim và c ti n hành ph n ng xúc tác.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.5. t0 ho t ng. u này c gi i thích b i s c n tr không gian c a phân t ch t mang i v i phân t c ch t trong vùng trung tâm ho t ng c a enzim. Hàng rào khu ch tán bên trong do chính ch t mang t o ra và ch có s khu ch tán phân th ng (chuy n ng Brown). tr ng l ng phân t c a c ch t. t c giá tr này giá tr pH bên trong (pH xung quanh môi tr ng vi mô c a enzim) ch c n là 7. pH. phân ly cao) ng n c n nh h ng c a các nhóm ion nh h ng n ch t mang và làm d ch chuy n pH ho t ng c ng nh pHop. Hàng rào này t ra có nh h ng to l n h n n u enim cc nh vào trong lòng ch t mang ch không ph i g n nó vào b m t c a ch t mang. Nh v y m c dù pH th ng b ng 8 nh ng th c t enzim ã ho t ng ôh pH th p h n (=7) mà ó ho t tính c a nó b ng 50% giá tr c c i ( m A). Trang: 48 . s n ph m và các phân t khác: c khu ch tán c a c ch t. S hình thành nó nh có s k t h p c a khu ch tán phân t th ng (chuy n ng Brown) và s i l u (do s xu t hi n gradien n ng hay gradien nhi t ).

dung tích n p) và s n ph m ph n ng ng c l y ra theo hình th c t ng t v i quá trình n p c ch t. ho t hoá tr l i r i a vào thi t .2. Nh v y dung tích làm vi c. Reactor dòng ch y có khu y tr n có th k t h p v i quá trình siêu l c. th i gian duy trì ph n ng và chu k làm vi c th ng c t i u hoá theo nh ng m c tiêu ã nh. s n ph m ph n ng v i enzim) thì tách s n ph m ng i ta th ng làm bi n tính enzim (ví d b ng cách x lý nhi t).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. ch ph m enzim không tan c tách ra b ng ly tâm hay l c. ho t tính enzim. không c n thu h i enzim. Sau chu ph n ng. Vì v y reactor ho t ng theo chu k th ng c s d ng i enzim tan r ti n. Reactor ho t ng theo ki u dòng ch y: Nguyên t c ho t ng c a reactor dòng ch y là s b sung c ch t (liên t c hay gián n. reactor ki u này có th dùng enzim t ti n có th thu h i ê dùng l i tr c h t c n ph i c nh nó thành enzim không tan. Enzim c nh c nh i vào c t. . Tr n Xuân Ng ch 5. Ph ng cách s d ng này có hi u qu kinh t n u dùng enzim r ti n mà s n ph m ph n ng l i có giá tr . Reactor ho t d ng theo chu k . S và nguyên t c làm vi c xem hình 63. ch y trên qua c t còn s n ph m l y ra t trên. ho c c nh enzim tr c ti p trên cánh khu y.Ng i ta chia ra 2 nhóm reactor dòng ch y: nhóm có khu y tr n và nhóm không khu y tr n khi ho t ng. thay th m i.1. theo chu k ) theo dòng nh t nh (t c n p. có ng d n n p c ch t và ng l y h n h p hay s n ph m ph n ng ra kh i b (nguyên c chemistat trong nuôi c y vi sinh v t). Tuy nhiên do s khu y tr n nên các h t enzim c nh phân b trong toàn dung tích làm vi c c a thi t b và c tháo ra ngoài cùng v i s n ph m ph n ng. d ch c ch t ch y t trên xu ng ng m qua l p enzim và u d i s nh n c d ch s n ph m xúc tác. hi u su t chuy n hoá cc nh và ng i ta cho ph n ng ti n hành tri t theo tính toán. Trang: 49 . nh k b sung. . t c tháo s n ph m. Trong th c t d ch c ch t c ng có th a t d i lên. chi phí s n xu t th p h n so v i các ph ng pháp khác. Mà trong th c quy trình thu h i enzim này có th làm phá hu c u trúc c a ch ph m enzim không tan.Reactor dòng ch y có khu y tr n là m t b (b n hay thi t b ) có máng khu y.ây là h th ng reactor tách . enzim dùng xong không thu h i l i c. ngh a là phá hu enzim. M t reactor dòng ch y lý t ng khi l p ch t ch y qua toàn b di n tích m t c t ngang c a c t v i t c không i . duy trì enzim c nh c n ph i liên t c hay nh k b sung m t l ng ch ph m enzim c nh ng cách: tách enzim ra kh i s n ph m b ng cách l c. u này cho phép s d ng enzim c nh d ng tan trong các reactor. Trong tr ng h p enzim tan (l n l n c ch t còn d . Th c t ó là nh ng b l n hay b n ch a enzim và c ch t có trang b máng khu y.5. Các thông s ho t ng c a thi t b nh : dung tích. c bi t thích h p v i c ch t không tan hay d ng keo. 5.5.y lý t ng. Sau ó tháo c n toàn b tách s n ph m kh i enzim (nh v y là xong 1 chu k làm vi c) r i l i chu n b ti n hành m khác.Reactor dòng ch y không khu y tr n (xem hình 63 trang 218 c a giáo trình). t c b sung c ch t.

Trong côncg nghi p + S d ng reactor dòng ch y không khu y tr n: Nakhapetian (1976) ã cho dung d ch tinh b t h hoá 35% liên t c qua c t ch a glucoamylaza không tan ng hoá. + Các ch ph m enzim không tan dùng trong công ngh th c ph m: catalaza kh trùng s a. . S d ng enzim c GVC: Ths. công ngh s n xu t L axit amin c a hãng TANABE SEIZAKY. Sephadex trong 0 35 C. s n xu t h n h p ng kh glucoza – fructoza dùng glucoizomeraza c nh. c u t o màng t bào.6. pH=7. không kh thi.1.D-axit amin c lý nhi t th c i Trang: 50 tinh t L. axit amin tinh Acyl-D-axitamin Ly tâm .Ph ng pháp c nh: 1000-1700 lít d ch enzim l c u v i DEAE.L axit amin. Tr n Xuân Ng ch nh trong y h c và trong công nghi p: Vi c ng d ng enzim c nh ã cho phép t o ra môt s công ngh hoàn toàn trong y c và công nghi p. ho t enzim trong c t v n còn 50%. glucooxydaza s n xu t axit glutamic. + S d ng enzim d i d ng micro capsul a enzim vào ch a b nh thi u enzim nh ng không gây nên các ph n ng ph .0 sau ó l c và r a s ch. d ng aminoacylaza c nh s n xu t axit amin. . pectinaza làm trong n c qu . mô hình hoá h th ng enzim trong t bào. Trong quá trình t ng h p hoá h c hay lên men (sinh t ng h p) s n xu t các axit amin nh ng nh c m l n nh t c a ph ng pháp này cho ra các s n ph m raxemic.6 ngày ph n ng t = 450C.6. + Ngiên c u c u trúc phân t enzim. glucoizomeraza ng phân hoá s n xu t fructoza. Trong ó enzim aminoacylaza c c nh trên DEAE.CÔNG NGH ENZIM 5. n m 1969 hãng Tanabe Seizaku (Nh t B n) s d ng enzim c nh amino acylaza (AACD: enzim ng phân hoá chuy n t d ng D sang d ng L c a axit amin) chuy n hoá h n h p D.Trong y h c + S d ng enzim c nh làm các n i quan gi nh : bàng quan. c nh v y sau 8 n m m i ph i thay ch t mang m i. có ý ngh a trong khoa h c hoá sinh. . Hi n nay là tho mãn nhu c u v m ch nha c a c n c. N u s d ng ph ng pháp hoá h c hay k t h p v i sinh t ng h p (lên men 2 pha) s r t t n kém. enzim sau khi g n vào ch t mang có ho t tính 50-60% ho t tính enzim t do. . Raxemat hoá n h p acylL. Ch ph m enzim c nh sau ó c nh ivào c t ph n ng (bioreactor) sau 65 ngày làm vi c s c tái sinh v i d ch enzim m i. niêm m c. Sau 22. t c là h n h p c a 2 d ng ng phân quang h c D và L trong ó ch có d ng L m i có ho t tính sinh h c cao. Sephadex b ng liên k t ion v i th i gian bán hu là 65 ngày 500C. 5.

t=500C. Sau khi cho bay h i và k t tinh thu c 27Kg L_metionin (hi u su t thu h i 91%).0 214 L-metionin 2.8 chuy n v h n h p D. Ví d : quá trình s n xu t L_ metionin: n ng ban u c a h n h p acetyl D.aspartaza HOOC – CH2 – CH – COOH NH2 Trang: 51 .5 594 phenylalanin 0.9 441 L-triptofan 1. HOOC – CH2 – CH – COOH Axit L-aspatic NH2 Là c ch t trung gian c a r t nhi u quá trình chuy n hoá hoá sinh t ng h p các axit amin khác r t quan tr ng trong dinh d ng ng v t và ch bi n th c ph m (s n xu t axit L-valin.0 715 L1.2mol.L-metionin. t ng h p axit α-xetoglutaric (ti n ch t chuy n hoá thành axit L-glutamic)). ng 19 . V n t c dòng ch y 2000 lít /h v i dung tích c a bioreactor là 1000 lit.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Axit amin v n t c n p 1000lit/h n ph m axit amin/24h-Kg L-Alanin 1.10-4 M Co2+. 5. b sung 5. Sau khi ch y qua c t ph n ng thu c 2000 lit dung d ch. D ch acetyl D metionin c x lý 600C v i axetaldehyt (raxemet hoá).L metionin là 0. C 1Kg enzim c nh cho phép s n xu t c 400Kg Ltriptofan.0.8 505 L-valin Hi n nay hãng này s n xu t 700-1000 Kg axit amin/ngày v i chi phí 60% so v i qui trình c s d ng enzim hoà tan.2. u ch nh pH=1. n xu t L-axit aspartic b ng enzim asparza c nh. Ch ph m ho t ng liên t c 50 ngày ch m t t i a 30% ho t tính.M t s lo i axit amin s n xu t b i enzim c nh aminvacylaza trên PEAESephadex (c t dung tích 1m3) c a hãng TANABE SEIZAKU. Qui trình t ng t c hãng SNAM-Progetti(Italy) ng d ng trên c s c nh enzim aminoacylaza trong s i triaxetat xenluloza. Tr n Xuân Ng ch Ph n ng trong bioreactor x y ra pH=7. ch hoá sinh c a s t o thành axit aspartic là quá trình t o liên k t ng hoá tr gi a NH3 v i axit fumaric b i enzim aspartaza: HOOC – CH = CH – COOH + NH3 E.6.

Tr n Xuân Ng ch T n m 1973.8 b ng H2SO4 60% 90 C.5. 0. Tinh th axit aspartichinhf thành c l ng. t=37 C. v n t c dòng ch y là 0. v n t c dòng ch y 0.3.5 Kg acryamit. t = 37 C. Qui trình c th c hi n n m 1984 b i hãng TANABE SEIZAKU.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.2% 370C. axit fumaric (ph n ng ph t o thành axit sucxinic): E. t bào c nh c x lý b ng axit uric 0. Sau ó làm ngu i xu ng 15 C trong 2h. D ch sau khi qua c t c 0 0 chuy n v pH = 2.5 trong 20h. 5lit dimetyl aminopronitri) 5%. C ch t c s d ng là mu i Na. 0 fumarar n ng 1mol/lit. Ph n ng th c hi n 0 0 pH = 8. Thêm 7. 3 i c t bioreactor dung tích 1m trên ã s n xu t c 1700 kg axit L-aspartic/ngày i chi phí b ng <60% so v i công ngh c (chuy n hoá b ng ph ng pháp hoá h c) 5. HOOC – CH = CH – COOH fumaraza + H2O ph : h bi n + c chuy n hoá thành axit malic OH HOOC – CH2 – CH – COOH: axit malic HOOC–CH2–CH2–COOH: axit sucxinic H sucxinatdehydrogenaza E. H i tác d ng c a enzim fumaraza.1N v i n ng 1mol/lit dung d ch MgCl2.6.5 % nh p 400C trong 10 – 12 phút. n xu t axit L-malic b ng enzim fumaraza c nh: OH (HOOC – CH2 – CH – COOH ) Axit malic c s d ng thay th OH axit xitric (HOOC – CH2 – C – CH2 – COOH ) trong công nghi p th c ph m và COO c ph m. pH = 7.6V bioreactor/h. Nguyên li u ban u s n xu t là h n h p axit fumaric-amonisulfat hòa tan trong MgCl2 0. Ch ph m có bán chu k ho t ng là 55 ngày 370C. pH = 7. Ph ng pháp c nh nh sau: 10 Kg t bào hoà tan 40lit dung d ch sinh lý (saccaroza +NaCl t ng c ng 1%). Enzim fumaraza cc nh trong gel polyacriamit. c ch ph n ng ph t o axit suxinic.2 th tích bioreactor/h. 5 lit amonium persulfat 2.4 Kg bis-acryamit. Trang: 52 . hãng TANABE SEIZAKY ã s d ng t bào có ch a enzim aspartaza (nòi vi khu n Brevibacterium flavum nuôi c y trên môi tr ng r ng giàu biotin) và gói nó trong gel polyacrylamit v i bán chu k ho t ng là 120 ngày 370C. ly tâm và r a b ng n c. gel t o thành c c t thành mu ng nh hình vuông 2 – 3 mm. Ph n ng s cân b ng khi chuy n hoá c kho ng 80% axit fumaric.

nâng cao tiêu hoá.2 cho n khi t m c chuy n hoá 97% 6-APA. 26lit penicillin G (mu i kali) cho ch y liên t c qua c t pH = 8.5.12 – 0. cao ngô. các monosaccarit s c vi sinh v t s d ng khi lên men s a (các s n ph m s a chua và phomat) Enzim lactaza c sinh t ng h p t m t s nòi n m m c và n m men. Tr c h t s a c ti t trùng c c nhanh (1420C. M t khác ng s a h u nh c th i cùng v i s a n u em ch bi n các s n ph m s a chua. 6 – APA c s d ng r ng rãi trong công nghi p d c ph m s n xu t các lo i kháng sinh h penicillin. làm nh nhanh n 4 – 70C r i cho ch y qua bioreactor v i v n t c 7lit/phút. Nòi cs n xu t d i d ng ch ph m c nh th ng m i (xem b ng 22 trang 228 c a giáo trình).14 th tích c t/h. Ph ng pháp gói enzim c a hãng SNAM Progetti (Italy) nh sau: 10 lit dung d ch penicillinamidaza pH=8 tr n v i 5kg triaxetic xenluloza trong 71. 5. Tr n Xuân Ng ch Hãng SNAM Progetti l i s d ng tr c ti p enzim fumaraza c nh trong s i triaxetat xenluloza. Nh v y n u thu phân lactoza t o thành 2 monosaccarit c u thành nó là glucoza và galactoza s mang i hi u qu to l n. Công ngh c a hãng TANABE SEIZAKU: s d ng bioreactor t bào c nh ch a penicillinamidaza trong gel polyacriamit nh sau: dung d ch penicillin G 0.4. ây là enzim n i bào khi sinh t ng h p b i vi khu n Esterichia-Coli. Enzim penicillinamidaza xúc tác thu phân benzyl penicllin (penicillin G) t o thành nhóm penicillin 6-APA và axit phenyl axetic. Hi n nay hãng s n xu t hàng ngày 10 t n s a không Trang: 53 . S n ph m s a o qu n t t trong 3 – 4 tháng 40C. Hi n nay toàn b 6 – APA c a th gi i u cs n xu t b ng ph ng pháp s d ng enzim penicillinamidaza c nh. Bacterium faecalic. 3s). Penicillin là m t nhóm ch t có tính kháng sinh. alacaligus v i môi tr ng cazein thu phân. glucoza. Lúc ó s a s có ch t l ng cao h n. m t b ph n ng i s d ng s a không có kh n ng tiêu hoá h p th c s a này. Hãng SNAM Progetti (Italy) s d ng bioreactor dung tích 10 lit ch a 4kg lataza c nh trong s i axetat xenluloza. n xu t nhóm penixilin-axit 6 amino penicillinic (6-APA) b ng enzim c nh penicillinamidaza. lo i b hi n t ng s n s a. Lo i ng nàu có ng t th p (b ng 30% v i ng saccaroza cùng n ng ).6. Thu phân lactoza b ng enzim lactaza c nh: Lactoza là disaccarit có trong s a nên c g i là ng s a.6.5 cho ch y qua c t v i t c 0.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. l c k cho én khi t o gel cà các s i.4kg clorimetylin 40C. hoà tan kém (gây nên hi n t ng s n ng trong s a). M i kg s i thành ph m c nh i trong các c t kích th c 43 x 14 cm. axit phelnylaxetic làm ch t c m ng. Sau khi ch y qua c t axit malic c thu h i b ng cách k t t a v i CaCO3. phomat s gây ô nhi m môi tr ng.65M pH=8. c u t o chung là: V i R là g c axyl thì ta có penicillin G – là penicillin th ng m i và sinh ho t ph bi n nh t hi n nay. 5. Hi u su t ph n ng t 80%.

CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch ng hoá tr có lactoza. Trang: 54 . Hãng Corning Glass t n m 1978 s d ng enzim lataza liên k t i silicagel x lý d ch trong s a v i công su t 30 t n/ngày.

s n ph m thu phân. mã s 3. Hi n nay ng i thu nh n enzim amylaza th ng m i và công ngh t canh tr ng vi khu n. Hi n nay ng i ta bi t rõ có 6 lo i enzim amylaza (3 lo i thu phân liên k t 1-4. . Tác d ng c a -amylaza làm amylopectin (AP) c ng x y ra t ng t nh ng vì nó không phân c t c liên k t 1-6 glucozit m ch nhánh c a AP nên sau m t th i gian lâu thì s n ph m s l 72% maltoza. Sau ó các oligosaccarit này l ti p t c b phân c t thành maltotetroza.y h c và nhi u l nh v c khác. amiloza (Am) khá nhanh thành oligosaccarit g m 6 – 7 g c glucoza. các n c ph ng ông. duy trì c u hình ho t ng c a enzim. Tr n Xuân Ng ch Ch NG 6. Qua m t th i gian tác d ng dài b i enzim. chúng tham gia vào s hình thành và n nh c u trúc b c 3 c a enzim. enzim amylaza là m t trong s các h enzim c s d ng r ng rãi nhi u trong công nghi p.xki. trong phân t enzim có t 1 – 6 nguyên t C.5 – 4. 19% glucoza. a vi khu n pHop = 5. pH<3 enzim b vô ho t hoàn toàn tr -amylaza c a Trang: 55 .1.EC). quy t nh tính b n nhi t c a enzim. mantotrioza và mantoza (hình 64 trang 234).1. vi khu n và m t s nòi n m men. d ch tiêu hoá c a ng i và ng v t.4 glucan-hidrolaza. Nh t B n ng i ta ã bi t n amylaza có trong m c t ng .9 – 6. D i tác d ng a -amylaza. 6. ng 6: GI I THI U M T S LO I ENZIM CH Y U VÀ KH NG D NG Amylaza.Xúc tác thu phân liên k t 1-4 glucozit n m bên trong phân t có ch t (tinh b t. Vi t Nam. Trung C n ông và ph ng Tây ng i ta c ng bi t n u bia. r u uyt. 3 lo i thu phân liên k t 1. amiloza s b thu phân thành 23% glucoza và 87% maltoza. các gi ng vi sinh v t ng h p khác nhau thì khác nhau v tính ch t. kh ng chuy n hoá tinh b t và kh n ng ch u nhi t: + Th hi n ho t tính trong vùng axit y u: -amylaza n m m c có pHop = 4. Vì v y ng i ta còn g i lo i enzim này là amylaza dextrin hay amylaza d ch hoá. c y m m.-amylaza là m t metaloenzim (enzim c kim).1. Các enzim amylaza t các ngu n. .1.-amylaza c a vi sinh v t có nh ng c tính r t c tr ng v c ch tácd ng. .6 glucozit). c ch .Tuy nhiên thông th ng trong m t th i gian ng n 30 – 60 phút (th i gian n u s b nguyên li u tinh b t hay ng hoá s b kh i n u trong s n xu t r u elylic).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. n m m c. trong h t.1. nh t là Trung Qu c. -amylaza ch thu phân tinh b t ch y u thành dextrin phân t th p và m t ít ng maltoza. u ki n. kh ng dextrin hoá cao này là tính ch t c a enzim c tr ng c a enzim này.1. X-amilaza ( tên h th ng -1. Enzim amylaza có trong n c b t. dextrin th p phân t và izomaltoza (8%). misô ( u t ng lên men) t r t lâu.9. .2. n m m c theo ph ng pháp nuôi c y b m t và b sâu. glycogen) – vì th c g i là enzim amylaza n i phân (endoamylaza).

1.6 . các vi sinh v t khác. top trong ch tinh b t thu n khi t là 40-500C. Enzim này c các nàh khoa h c Nh t tách ra l n u tiên t Asp. Khi g p liên k t 1-4 ng k c n liên k t 1-6 thì -amylaza ng ng tác d ng.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Asp. Sau ó c tìm th y Rhizopus delemar. Bacillus subtilic. Tu n t ng g c maltoza m t t u không kh c a m ch và do maltoza t o ra c u hình vì th enzim này c g i là -amylaza. Nh ng ch ng vi sinh v t có kh n ng sinh t ng h p -amylaza c s d ng trong công ngh : Asp.EC) còn g i là amyloglucozidaza.3.3.5 – 2. -amylaza (tên h th ng -1. Ap. 1960). . . có kh n ng thu phân liên k t 12.2 EC) . Niger có th ch u c pH = 2.6. có kh n ng thu phân 100% amylaza thành maltoza và 54 – 58 % amylopectin thành maltoza. v n gi c ho t tính khi không có C. Tính b n nhi t này là m t u ml n c s d ng x lý nguyên li u các công n ph i dùng nhi t cao. m i nhánh này có 20 – 26 g c glucoza nên s t o ra c 10 -13 phân t maltoza. có th gi c ho t l c ngay c khi un sôi trong c m t th i gian ng n. b vô ho t hoàn toàn 700C. Oryzae. ho c môi tr ng nhi t i nh c ta. Endomycopsis fibuliger 6. Batatae. lichemiformis.2. + Nhi t ho t ng c a -amylaza t các ngu n khác nhau là khác nhau.T p I).8 (trong môi tr ng sinh t ng h p axit xitric ng ph ng pháp lên men b m t). 1965. ch có trong malt. . Oryzae. . còn trong d ch n u tinh b t là 60-650C. Asp. B. Usami. karushima. pHop+ trong d ch tinh b t thu n khi t là 4. Glucoamilaza (tên h th ng -1.2. Watanabe Fukimbara. 6. a s các ch ph m enzim th ng m i thu c nhóm amylaza u có tính ch u nhi t cao.4-glucan-maltohidrrolaza mã s 3. Tr n Xuân Ng ch Asp. -amylaza c a vi khu n l i có hai lo i: -amylaza ch hoá và -amylaza ng hoá.Thu phân liên k t 1-4 và 1-6. dextrin cu i. Nó có kh n ng thu phân hoàn toàn tinh b t. (b ng III-4 trang 108 – Enzim VSV . Asp.1. + -amylaza c a n m m c có kh n ng dextrin hoá (d ch hoá) cao l i v a t o ra t l ng l n glucoza và maltoza. Asp. còn trong d ch nâú tinih b t là 5. mã s 3. kém b n nhi t cao.2. Am.1. Ph n còn l i không tác d ng này g i là -dextrin ch a t t c các liên k t 1-6 : cho màu tím v i Iôt. Awamori (katihara. enzim ngo i phân (exoenzym). Awamori. vì th các nhà nghiên c u Nh t (Onoetal.Xúc tác thu phân liên k t 1-4 glucozit (hinh 65 trang 235 – giáo trình).4-glucan-glucohidrolaza.H u nh không thu phân h t tinh b t nguyên mà ch thu phân tinh b t h hoá. mô ng v t.-amylaza là m t albumin. . mantoza n s n ph m cu i cùng là glucoza.Glucoamylaza là enzim ngo i bào (exoenzim). glicogen. 1964) ngh t tên h th ng là 1-4 :1. Niger. Trong ó áng chú ý h n c là -amylaza c a vi khu n có th chiu c nhi t cao.6-glucan-4:6-glucohidrolaza. Ueyamaetal. Asp. Quá trình thu phân AP b t u t u không kh c a nhánh ngoài cùnh. Trang: 56 . izomaltoza. 1-3 glucozit (Sawasaki. 1956).N u cho c và -amylaza cùng ng th i thu phân tinh b t thì hi u su t thu phân t t i 95%.1. 1960. Niger. Asp.

enzim này giúp cho quá trình lên men cu i chuy n ng thành r u etylic góp ph n nâng cao hi u su t lên men. nó có ho t tính thu phân và ho t tính v n chuy n nhóm.6-glucanhidrolaza 3. t c là có kh n ng chuy n g c glucoza n g n nó vào phân t maltoza ho c phân t glucoza b i liên k t 1-6 glucozit t o thành các glucozit nói trên. EC) . m t ho t tính t>700C. bia. làm gi m hi u su t ng hoá.10.a s glucoamylaza u thu c lo i “ch u axit”. trong mô ng v t và c n m men. Awamori . c bi t chúng còn có các enzim khác cùng h hàng v i enzim này là: amylopectin-1. m ch nha. 6.2. có m t c a enzim này trong các ch ph m enzim amylaza dùng bi n hình tinh t (m ch nha.2. Trang: 57 . 6. ng glucoza. panoza.6-glucozidaza (dextrin-1. tác d ng thu phân ng maltoza thành glucoza nh ng không thu phân c tinh b t.1.1. Rhizopus peka.Thu phân các liên k t 1-6 glucozit trong izomaltoza. Ngoài ra enzim này c ng có trong malt.5.1. Asp. Endomycopsis Cápularis. Các nòi n m m c Asp.6glucozidaza (amylopectin-1.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.5 – 5. r u etylic) là u không mong mu n vì nó xúc tác s ng h p l i các izosaccarit t chính các s n ph m thu phân tinh b t. Oryzae.1.6.1. Asp. C 2 enzim này thu phân dextrin sâu s c h n c và -amylaza 3 enzim k trên (dextrinaza) u ho t ng top= 400C. Niger. góp ph n nâng cao hi u su t gây men và hi u su t t ng thu h i r u. Rhizopus Javanicus. ý ngh a vô cùng to l n.4-glucan: D-glucoza-4-glucozil transferaza 2.6-glucozidaza hay dextrinaza t i h n (dextrin-6-glucanhidrolaza.4. các dextrin t i h n và có th chuy n hoá chúng n các lo i ng có th lên men c. d ch thu phân có v ng không mong mu n. Endomycopsis fibuliger. pHop= 5.6-glucanhidrolaza 3. pHop=3. 3. glucoza có m t tri n ng. Hi n nay enzim này v trí hàng u v hi u l c thu phân tinh b t và các s n ph m trung gian.3. Asp. Rhizopus tonkinensis. Usami. Rhizopus niveus.1. Endomyces sp.1.33).EC) Enzim này th ng t n t i song song v i glucoamylaza (trong ch ph m n m m c Aspergillus).20 EC) Có nhi u loài n m m c sinh t ng h p ra enzim này. Rhizopus delemar.9) và dextrin-1. Usami. Vì th vi c s d ng các ch ph m glucoamylaza tách t các ch ng vi sinh v t ho t ng trong s n xu t r u. Transglucozilaza ( -1. Nh v y gi ng nh dextrinaza. top= 50 – 600C. 6. Oligo-1. izotrioza và panoza. -glucozidaza hay maltaza ( -D-glucozit-glucohidrolaza 3.2. Asp.1.1.1. Asp. Tr n Xuân Ng ch . Awamori. Oryzae sinh t ng h p r t m nh m lo i enzim này cho nên u ng hoá tinh b t ã n u chín (trong s n xu t r u etylic) b ng ch ph m enzim nuôi c y t các nòi vi sinh v t này s thu c d ch ng có kh n ng lên men cu i (lên men dai) r t tri t .4. Ngh a là nó không nh ng ch thu phân maltoza thành glucoza mà còn t ng h p nên izomaltoza. Nh ng ch ng vi sinh v t có kh n ng sinh t ng h p glucoamylaza c s d ng trong công ngh là: Asp.

P. n m m c thu c gi ng Aspergillus. trong ó có Vi t Nam s d ng trong m t s ngành s n xu t các s n ph m th c ph m truy n th ng nh : s n xu t n c m m và các lo i m m. P.kim lo i và P. Ngoài ra. Hai phân nhóm này thu c to i exo-peptitdaza (enzim ngo i phân) 3/ Dipeptit hidrolaza: thu phân các liên k t peptit 4/ Proteinaza: xúc tác s thu phân liên k t peptit n i m ch (endo-peptitdaza) Các proteaza khá ph bi n ng. Tuy nhiên các P.kim lo i = 33800 – 48400. 157 – Enzim VSV. tré. Tr n Xuân Ng ch Nhóm enzim proteaza (peptit – hidrolaza 3. B ng II-3 trang 131.reatus i b n nhi t 700C trong 30 phút ch m t 10 -15% ho t tính. trong ó áng chú ý h n c là có nhi u vi sinh v t có kh n ng sinh t ng h p m nh m proteaza.tiol. 132 (Enzim VSV. Các proteaza-axit b n trong ph m vi pHaxit = 2 – 6. hi u su t thu phân ( m) l i ph thu c r t nhi u vào a ph ng. MP. n trong ph m vi pH = 6 – 9. Các enzim này có th trong t bào (proteaza n i bào) hay c ti n vào môi tr ng nuôi c y (proteaza ngo i bào). Theo b ng này ta th y m t nòi vi khu n thu c gi ng Bacillus. Các proteaza nói chung c ng d ng r t r ng rãi trong nhi u l nh v c: . Nên hi n nay quy trình s n xu t n c m m ng n ngày ã c hoàn thi n trong ó s d ng ch ph m enzim th c v t Trang: 58 . nhi t 3600C nhóm này b m t ho t tính nhanh chóng. Các proteinaza kim lo i kém b n nh t trong s 4 nhóm này. Proteaza. Rhizopus là có kh n ng sinh t ng h p enzim proteaza m nh nh t. ph ng pháp gài nén. Asp.serin b n trong gi i h n pH r ng.serin c a Bacillus. nguyên li u cá. x khu n thu c gi ng Streptomyces. nhi u proteaza c ng có kh n ng thu phân liên k t este và v n chuy n axit amin. trong môi tr ng axit chúng khá n nhi t. C n c vào c ch ph n ng. nhanh chóng b m t ho t tính ngoài kho ng pH này. s n xu t t ng và chao. GVC: Ths.4) xúc tác quá trình thu phân liên k t peptit (-CO-NH-)n trong phân t protein. 2/ Cacboxypeptidaza: xúc tác thu phân liên k t peptit u cacbon c a m ch polypeptit. t 5 – 10 u ki n nhi t th p. Tr ng l ng phân t c a 4 nhóm này ng i bé: ch ng h n MP-serin=20000 – 27000.Trong ch bi n thu s n: khi s n xu t n c m m (và m t s lo i m m) th ng th i gian ch bi n th ng là dài nh t. polypeptit n s n ph m cu i cùng là các axit amin.t p I) gi i thi u m t s lo i VSVcó kh n ng nuôi c y sinh t ng h p và thu nh n enzim proteaza. m t s lo i nem. P. Ca làm t ng b n c a nhóm enzim này.CÔNG NGH ENZIM 6. Gi ng nh amylaza. b n thì P. tuy nhiên nhóm này có m t s có M l n n nh enzim c a penicillium M = 44000.2. Theo h th ng phân lo i qu c t thì nhóm enzim này c chia làm 4 phân nhóm 1/ Aminopeptidaza: thu phân liên k t peptit u nit amin ( – NH2 ) c a m ch polypeptit. Penicillium.pumilus khá b n trong môi tr ng ki m pH=11 v n gi c 80% ho t ban u. pHop. m t s lo i proteaza ã c dân t c các n c châu Á. MP.serin c a Streptomyces fradiae và Stre.tiol và axit = 30000 – 40000. Oryzae 5038 và M = 52000. Hartley (1960) ã phân lo i các proteinaza vi sinh v t thành 4 nhóm: proteinaza-serin.axit (B ng II-6 trang 156. th c v t và vi sinh v t.T p I).

ch t o d ch truy n m y t ) n dùng các proteinaza có tính c hi u cao và tác d ng r ng. m ph m: thêm enzim proteinaza trong các lo i xà phòng di t khu n. xà phòng có tính t y r a cao. n m m c. lông v . tiêu viêm v t th ng. ê thu phân sâu s c và tri t protein (trong nghiên c u. . d nhu m. Ngoài ra có th d ng proteinaza thu cazein k thu t (t s a) s n xu t vectri. (ngâm th t vào dinh d ng preteinaza pH và nhi t xác nh – ph ng pháp này ph bi n và thu n l i nh t. kem d ng da. u m c a vi c thu phân protein b i enzim là b o toàn c các vitamin c a nguyên li u. b t ng t). t y t nhân t o (các s i nhân t o c b ng các dung d ch cazein. ng li u.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. không làm s m màu d ch thu phân. u cao ng v t. gelatin) s i c bóng. Trang: 59 . không t o ra các s n ph m ph . ch a b nh ngh n m ch máu. tránh ô nhi m môi tr ng. làm t ng tính àn h i. . mu i. proteaza c s d ng làm m m th t và t ng h ng v th t. tiêm dung d ch enzim vào con v t tr c khi gi t m ).Trong công nghi p xà phòng. (renin là enzim làm ong t s a c n xu t t d dày bê) nh các gi ng liên k t Aspergillus Candidus. keo dán.Trong ch bi n s a: ng i ta ch s d ng các proteaza c a vi sinh v t có tính ch t ng t renin ho c ch thay th 25 – 50% renin.Trong y h c: s d ng nhi u enzim proteinaza s n xu t thu c h tr tiêu hoá. N u dùng axit thu phân s m t i hoàn toàn các axit amin ch a l u hu nh.. mu n v y ng i ta th ng dùng ph i h p c 3 lo i proteinaza c a 3 lo i: vi khu n. S d ng proteinaza s n xu t d ch m: t Streptomyces fradiae tách c ch ph m keratineza thu phân c keratin r t có giá tr s n xu t d ch m t da. ch t màu. .. c i thi n u ki n làm vi c. Penicillium roqueforti.Trong công nghi p da: proteinaza c dùng làm m m. Tr n Xuân Ng ch (bromelain và papain) và vi sinh v t ê rút ng n th i gian làm và c i thi n h ng v c a c m m. T m h n h p làm m m th t (enzim. Tuy nhiên v n còn m t s t n t i c n ph i hoàn thi n thêm v công ngh . làm s ch và t y lông da.Trong ch bi n th t. .Trong công nghi p d t: papain và proteinaza vi sinh v t c s d ng làm s ch t m. n u dùng ki m thu phân s b raxemic hoá (chuy n d ng L sang D làm gi m giá tr sinh h c c a axit amin). Bacillus mesentericus. Tiêm dung ch enzim vào th t. .Trong ch bi n bia và n c gi i khát: proteinaza c dùng làm trong bia và c qu . . . c ng d ng s n xu t phomat. th c v t v i t l t ng ng 1 – 2% kh i l ng protein c n thu phân. các ch t t y r a.

3. Liên k t chính trong pectin là 1-4 glucozit.Hi n nay. COOCH3 COOCH3 COOCH3 COOH COOCH3 COOH COOCH3 COOCH3 COOCH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trí t n công nhóm metoxy v trí 5 d h n v trí 3 và 7 (2 g c – COOH ).5 T th c v t : 5.4 – galacturonit glucanhidrolaza) Enzim này ít g p trong th c v t.0 PE c a n m m c có top = 30 – 450C. D a vào ó ng i ta chia ra 4 ki u sau: + Polymetyl-galacturonaza (PMG . enzim s chuy n thành pectin hoà tan (quá trình chín c a qu có th g i là quá trình chuy n hoá này). t o cho rau qu xanh có c ng nh t nh. Protopectin không tan có d ng th c v t xanh. Axit pectinic là m t axit polygalacturonic nh ng ch c este hoá m t ph n nh b i metanol. • Endo glucozidaza polymetyl galacturonaza ki u I (endo – PMG – I).EC) . .41EC).Polygalacturonaza (PG.3. b thu phân b i axit hay nhi t .4 – galacturonit – metyl este glucanhidrolaza. pHop c a PE thu c t các ngu n khác nhau: T vi sinh v t : 4.1. 6.EC.5 – 5. . b vô ho t t = 55 – 62 0C.poly – 1. .2.Pectinesteraza: (3.g i t t PE: enzim xúc tác thu phân liên k t este trong phân t pectin hoá axit pectinic gi i phóng s n ph m là metanol và axit polygalacturonic.4 trong hay cu i và u m ch.1.CÔNG NGH ENZIM 6.1. Còn axit putic hay polypectic là axit ã c gi i phóng kh i nhóm metõy (– OCH3). h th ng enzim pectinaza c chia thành 2 nhóm chính: hydrolaza và transeliminaza v i c m chung nh t là làm gi m nh t c a dung d ch pectin và làm gi m phân t l ng c a các s n ph m t o thành.15. Pectinaza GVC: Ths. Pectin là este metila c a axit polygalacturonic. ây là enzim có tính ch t d ch hoá.Pectin là c ch t c a enzim pectinaza. pectin có m c metyl hoá càng cao (nhi u g c metoxy – OCH3) Trang: 60 .1. Mu i t ng ng có tên là pectinat và pectat. ch y u có trong vi khu n và n m m c. Tr n Xuân Ng ch . Hydrolaza: (pectihydrolaza) Thu c nhóm này có 2 enzim ch y u là: pectinesteraza và polygalacturonaza. poly – 1. Pectin r t ph bi n trong th c v t.0 – 8.11.2. PE ch phân c t các nhóm metoxy ng c nh nhóm – COOH t do. pectin và axit pectinic. Tính ch t quan tr ng nh t c a pectin là d t o gel n ng d ch ng cao 65% trong môi tr ng 1% axit. ây là m t ph c h enzim và th ng có tính c hi u cao i v i c ch t. 3. PMG l i c phân thành 2 nhóm nh ph thu c vào v trí phân c t liên k t 1. là h p ch t polime t nhiên t n t i có 3 d ng: protopectin.1. PE c ho t hoá b i Ca2+ và Mg2+.3.

Thu phân các liên k t g n v i nhóm – COOH t do u hay m i m ch COOH 2 COOCH3 3 COOH 4 COOH Trang: 61 5 COOCH3 6 COOH 7 COOH 8 OOH 1 . có kh n ng c t t ng g c monome axit galacturonic ra kh i m ch b t u t u không kh có nhóm metoxy (– OCH3) ch tác d ng nh hình v : COOCH 3 3 COOCH 3 COOCH 3 COOH 4 COOH 3 COOCH 3 COOCH 7 1 2 5 6 + Enzim tác d ng lên axit pectinic hay axit pectit . Endo – PMG – I r t ph bi n trong các nòi n m m c: Asp. Ho t c a endo – PG – II t ng lên nhi u khi c ch t c x lý tr c b ng pectinesteraza ( t o ra nhi u g c – COOH t do). Neurispora crassa. Niger. Asp. N m m c và vi khu n t ng h p c enzim này. ch thu phân c ch t khi có m t nhóm – COOH t do.g i là polygalacturonaza (PG) ng c phân thành 2 nhóm nh : • Endo glucozidaza polygalacturonaza ki u II (endo – PG – II). ây là enzim có tính ch t d ch hoá. Trong môi tr ng khi có m t pectinesteraza (PE) thì enzim này th ng b gi m ho t l c. Tr n Xuân Ng ch thì b thu phân càng nhanh và tri t . Awamori.glucozidaza polymetyl galacturonaza ki u III (exo – PMG – III). ch tác d ng nh hình v : COOCH3 1 COOH 2 COOH 3 COOCH3 4 COOCH3 5 COOCH3 6 COOH 7 • Exo . Botrytis cinezea. ây là enzim có tính ch t ng hoá.glucozidaza polygalacturonaza ki u IV (exo – PG – IV).CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. ch tác d ng nh hình v : COOCH3 1 COOCH3 2 COOCH3 3 COOH 4 COOCH3 5 COOCH3 6 COOCH3 7 • Exo .

3. t t c u c n xu t t n c ép (chi t rút) c a qu .2. n c qu có th t qu .ng d ng ch ph m pectinaza trong s n xu t n c qu : Có các m t hàng n c qu trong. t s ng d ng c a ch ph m pectinaza. Ph n ng x y ra d dàng môi tr ng trung tính hay ki m y u. n c qu c. s n xu t u vang.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Do ó hi u qu thu d ch qu c a ph thu c vào Trang: 62 . Tr n Xuân Ng ch 6. trích ly ông d c (s c thu c) và trong ch n nuôi. . CH3 O C O O H H H OH CH3 O OH H CH3 O C O O H H H OH CH3 O C O O H H OH + H H OH H H OH O O H O H OH H O C O H O H OH H OH 6. Transeliminaza (TE) ây là nhóm enzim c tìm ra cách ây ch a lâu l m (kho ng n m 1960 – 1961) bao m protopectinaza xúc tác s phân c t araban. galactan kh i protopectin t o thành pectin hoà tan và enzim transeliminaza phân c t phi thu phân (không có s tham gia c a phân t H2O) pectin t o ra các g c galacturonic có n i kép gi a nguyên t C4 và C5.3.3. Các ch ph m enzim pectinaza th ng c s d ng trong s n xu t n c qu .

vien nang. nit l ng. peroxydaza) làm hao t n vitamin C và s m màu. Enzim pectinesteraza và proteinaza. sau ó m i em v t. chi t rút) + Khi ch bi n n c qu trong thì ch ph m pectinaza ph i có endo và exo polygalacturonaza (endo – PGII và exo – PGIV). c n và bã d l ng h n. . trong thành ph n c a chúng ngoài các ho t ch t thì luôn luôn có pectin.2% ch ph m pectinaza trong 3h 450C s nâng cao hi u su t ép lên 77 – 82%. chín. d ch thu c b bi n ch t sau m t th i gian ng n. thu c nam). ly tâm hay ép. Khi x lý bã nho b ng pectinaza s làm t ng hàm l ng catechin trong u (ch t chát). i thì ch ph m không c có enzim protopectinaza vì n u có s phân hu protopectin làm m m hoá mô qu . còn protein thu phân protein c a v t bào th c v t làm cho d ch qu d thoát ra. không trích ly c tri t ho t ch t. bi n pháp s d ng nhi t ( un nóng) s vô ho t h enzim này. các th c ph m ch c n ng (fuctional food)) ng i ta dùng các ph ng pháp: chi t rút b ng n c nhi t (còn g i là s c thu c – và ây là ph ng pháp ph bi n nh t). h ng th m m nh h n. m . + thu c n c qu v i hi u su t cao. Khi ép nho mà không s d ng ch ph m pectinaza thì hi u su t ép là 65% nh ng n u sau khi nghi n chà qu và x lý b ng 0.03% ch ph m pectinaza (200 n v ho t ) PMG (gam) sau 2 – 4 h s ng hi u su t thu d ch qu 20 – 25%. Dùng pectinaza còn có tác d ng làm trong do s phá hu h keo trong n c qu . axeton l nh). s n tra (táo mèo) bao g m các giai n ch y u: u ch d ch qu lên men. Ngoài ra vang còn có thu n th c (thành tr ng – ageing) nhanh h n. còn PE góp ph n vào tác d ng c a enzim này. ete. u ch dung d ch thu c. V i các lo i qu có nhi u protopectin nh táo. c bi t hi n nay s n xu t thu c tiêm và d ch truy n t chính các v thu c ông y. dâu. Ch ph m pectinaza dùng trong công ngh vang làm t ng hi u su t thu d ch qu và làm trong. ph ng pháp ép. thu c (u ng và xoa bóp).b ng c n (ngâm r u thu c). Ch ng h n: n u x lý táo nghi n b ng 0. Tr n Xuân Ng ch tính ch t c a nguyên li u qu (c u t o. ng i ta dùng ch ph m enzim pectinaza phân gi i các mô th c v t các ho t ch t c gi i phóng ra d dàng và tri t Trang: 63 . trích ly b ng dung môi thích h p (axeton. ch ph m ph i b o toàn c ho t trong u ki n n ng r u trung bình 10 – 12% và pH i axit (4 – 5). v a qu t t h n và ít b c tr l i. x lý và tàng tr vang. ng i ta th ng nghi n th t qu . Do có thành ph n pectin nên quá trình s c thu c khó kh n. Hai lo i enzim u làm gi m nh t d ch qu . Catechin có ho t tính c a vitamin P nh v y ã làm t ng giá tr sinh h c a vang. lên men d ch qu . polyphenoloxydaza. Ngoài ra. n c qu không c phép ch a các enzim oxy hoá (ascobatoxydaza. Các c li u có ngu n g c th c v t. kh c ph c nh ng khó kh n này. m n. Mu n v y. a. u ch d ng c n (r u). thành ph n nh tính và nh l ng c a pectin trong qu . v d u h n do có nhi u glyxezin và este. chu i. ng nh t c a d ch qu nên làm gi m hi u su t l y n c qu trong. viên nén. ng d ng pectinaza trong trích ly các d c li u ông y (thu c b c. lê. táo.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. T tr c n nay thu nh n c các thành ph n ho t ch t trong d c li u ( tr b nh c p th i (ngay lúc ó). anh ào.ng d ng ch ph m pectinaza trong s n xu t r u vang: u vang c s n xu t t các lo i qu ng t (qu có ng): nho. x lý b ng ch ph m enzim pectinaza.

pectin. xenluloza và hemixenluloza cao.. cám.04% so v i kh u ph n. Hai loài này có n ng l c sinh tr ng r t cao. Ch có nh ng ng v t nhai l i có c phát tri n y (trên 6 tháng tu i) hay gia c m có manh trnàg dài (ng ng. ph i có ho t cao ch dùng v i m t l ng t i thi u. ng i ta có th thêm vào th c n ch n nuôi các ch ph m enzim phân gi i nhóm gluxit này .) trong khi ó ng tiêu hoá c a chúng l i thi u các enzim phân gi i xenluloza. Trang: 64 . trong ó có t i a 70 t t n (30%) xenluloza. hemixenluloza. m c polyme hoá c a phân t xenluloza: 200 – 15000. Tuy nhiên. Khi thêm ch ph m enzim pectinaza và xenluloza cao pH = 6 – 7 (axit tính) s có l i làm t ng tiêu hoá c a th c n. ng a): do có h vi sinh v t s ng trong d c tham gia tích c c vào quá trình tiêu hoá th c n. bò.000 – 2.H ng n m có kho ng 230 t t n ch t h u c c t ng h p b ng quá trình quang h p th c v t.. dê. c u. ây là polyme t nhiên -Dglucoza c n i v i nhau qua liên k t -D-1. th c n xanh nh t nh (r m r . gia c m th ng ch a m t l ng th c n thô.4. Tr n Xuân Ng ch n khi s c thu c. tr ng l ng phân t 50. ng i ta c g ng nuôi t t ng tr ng cao và th i gian ng n ( tu i gia c m non tu i có giá tr th ng ph m cao). Có th ti n hành theo s b s công ngh sau: c li u Cô Làm nh Tr n enzim Hãm chi t óng chai Thu phân l n 1 un nóng Thanh trùng Tr n enzim Thu phân l n 2 c u ch nh và pha ch Hãm c . ch b tr ng ph ng do hút n c. thân cây. Xenluloza là h p ch t t nhiên khá b n. nâng cao kh n ng tiêu hóa h p th .ng d ng ch ph m pectinaza trong ch n nuôi: Kh u ph n n c a gia súc. vì s d ng cho m c ích s n xu t thu c ch a b nh nên khi dùng ch ph m enzim ph i có tinh khi t r t cao không mang theo nh ng ho t ch t l vào thu c.u là ch ph m có ho t tính pectinaza. tuy v y kho ng 1/3 nhóm ch t này không c ng hoá.4-glucan.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.000. c . không tan trong n c. trung bình 3000. 6. c bi t là có loài s n xu t ra gan béo (gan nguyên li u s n xu t ra m t hàng pete gan r t n i ti ng). Xenluloza: . à u) i có h vi sinh v t s ng c ng sinh trong d c là có kh n ng sinh ra các h enzim giúp ng v t tiêu hoá m t ph n các ch t dinh d ng này.500. Mu n v y ng i ta nuôi v béo b ng cách nh i th c n có s d ng các ch ph m pectawamorin 0. + i v i các ng v t nhai l i (trâu. + i v i ng ng và ngan (v t xiêm): ây là 2 loài gia c m nuôi l y th t. b phân hu khi un nóng v i ki m hay axit ho c do các enzim c g i chung là xenluloza.

.4 glucanaza. tr ng lên và chu n b cho s tác ng c a các enzim khác. Aspergillus fumigatú.4 glucanaza.4 glucanaza xúc tác vi c tách liên k t các n v glucoza t u không kh (non-reducing end) c a chu i xenluloza (hình trang 122 – VSV t p II).21 EC. Cx và -glucosidoza. ng i ta ã phân l p cm t loài vi sinh v t có kh n ng phân gi i xenluloza trong d c (trang 126. Enzim này tr c h t tác ng vào xenluloza ã b làm tr ng n c b i C1 r i thu phân thành các dextrin xenluloza hoà tan. n n m 1971. Ch x có ngh a là enzim g m nhi u thành ph n khác nhau và ng i ta th ng chia làm 2 lo i chính là: exo.-1. Enzim C1 có tính ch t không c hi u.-1. nguyên li u công nghi p ho c nuôi c y n m men gia súc. Nh t. -glucosidoza là enzim r t c hi u. t p II). Asp. Trong ó có 2 giai n nghiên c u k h n c là Ruminococus và R. bao g m các enzim C1. Các môi tr ng nghiên c u phân l p vi sinh v t lo i này tr thành kinh n. Còn ng i u tiên phát hi n kh n ng phân gi i xenluloza b i vi khu n hi u khí là G. Vì v y ng i ta cho r ng ó ch là t y u (factor).-1. ho t ng phân gi i xenluloza b i vi sinh v t s ng trong d c c a các ng t nhai l i ã c ch ng minh (1955). áng chú ý h n c là vi c ng d ng vi khu n thu c nhóm celludomonas vào vi c lên men phân gi i bã mía và rác th i th c v t.4 glucozit b t k v trí nào c a chu i xenluloza..flavefacicus.viride nh sau. .Konigii và hãng Kinkiyakylt ã s ng T. N u tách riêng C1 cho ho t ng c l p thì tác d ng này l i không th y rõ ràng. r t nhi u vi sinh v t phân gi i xenluloza c tìm th y trong t.Van Iterson vào n m 1903. penicllium pusillum. không ph i là enzim Cx còn g i là enzim -1. Tr c ó.. Exo. hãng Megiseika ã s d ng Trichoderma. phân bón h u c . thu phân xenlobioza tthành xenlohexoza (Dglucoza) mã s enzim này là: 3. D i tác d ng c a C1.-1.Theo nh ng hi u bi t hi n nay thì quá trình phân hu xenluloza nh enzim c th c hi n nh ph c h xenluloza. trong ó các ch ng n i ti ng nh trichoderma viride.terreus. ti p ó là omelianxki. sau này.2.ruinosum. n c.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. S u t p gi ng QM (QM collection) c a HHTH Massachusetts c ng có kho ng 14000 ch ng n m có kh ng phân gi i xenluloza.4 glucanaza phân c t liên k t -1. (hình V-13 trang 164 – VSV h c .1. VSV. S phân ng thí m (pilot) s n xu t siro glucoza t các ngu n xenluloza ph li u nh xenluloza c a T.ng d ng c a xenluloza: + Phá v thành t bào (cellwall) th c v t nuôi c y các t bào trên (t bào không có màng) lai t o chúng v i nhau nh m t o gi ng th c v t + S n xu t tr ng glucoza th c ph m.Ngu n enzim xenluloza: Có th nói quá trình phân gi i xenluloza b i vi sinh v t là m t trong nh ng chu trình quan tr ng nh t c a t nhiên.viride nuôi c y theo ph ng pháp b m t s n xu t xenlulaza. 1967) cho r ng còn có m t enzim trung gian C2 gi a C1 và Cx. Tr n Xuân Ng ch . Có tác gi (Ogawa và Toyama.4 glucanaza và endo.t p II) Trang: 65 . Ng i u tiên nghiên c u kh n ng phân gi i xenluloza a các vi sinh v t k khí là popov vào n m 1875. Endo. Sau ó Cx s ti p t c thu phân các xenlo dextrin này thành xenlobioza. thu phân các xenluloza ng m n c b i C1 nói trên (polyanhydroglucoza hydrat hoá) thành xenluloza. Sporotrichum P. các lo i xenluloza b h p th n c.

3.4 EC) là enzim oxy hoá kh . t ng ng t khi thu phân ng saccaroza thành glucoza và fructoza.. Enzim này r t ph bi n trong n m men và m m c: Saccharomyces cerevisiae.. xe máy) + Tách tinh b t ra kh i h t và c b ng cách dùng các enzim tách t bào (cell separating enzyme – CSE).5.1. Invertaza c s d ng r ng rãi trong công ngh th c ph m ngh ch o ng ch ng hi n t ng k t tinh ng (l i ng) trong s n xu t bánh k o (dung d ch ng ng 65% thì k t tinh nh ng có invertaza thì n ng 80% v n không k t tinh). Pastenriabus. s n xu t d ch ng y t (d ch truy n glucoza).1. s n xu t b t m nhân o.Enzim oxy hoá: glucooxydaza – catalaza. + Glucooxydaza (B-D-glucoza: O2 oxydoreductaza. m t s ch ng n m Rhizopus sinh t ng h p lo i enzim này. Invertaza là enzim n i bào (endoenzyme). Carlsbergensis. Sach. Asp. mã s 3. ây là h th ng enzim tác ng vào ph n protopectin c a v (h t. + S n xu t t h p EM (Effect Microbiology – vi sinh v t h u hi u) trong x lý rác th i. levansaccaraza.Saccaraza: ây là m t nhóm enzim bao g m: invertaza. c ) gi i phóng tinh b t. xúc tác thu phân các liên k t glucozit c a saccaroza và m t vài lo i ng khác. Saccaraza và glucooxydaza. top = 65 – 700C. Niger. Aspergillus Oyae.26 EC) là có ý ngh a khoa h c và th c ti n h n c . pHop = 4. ch tác d ng lên B-D glucoza khi có m t oxy.2.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. oxy hoá glucoza thành gluconic và H2 O2 : C6H12O6 + O2 + H2O Glucooxydaza C6H12O7 + H2O2 (1) + Catalaza: m t enzim oxy hoá – kh hay i cùng enzim glucooxydaza H2O2 ti p t c: H2 O2 ng h p c (1) và (2) ta có: C6H12O6 + 1/2O2 C6H12O7 catalaza H2O + 1/2O2 (2) kh hoá (3) Trang: 66 .. dextranaza.. Tr n Xuân Ng ch + Lên men ng chuy n hoá (t o thành b i s thu phân xenluloza do enzim) thành etanol nhiên li u ng c t trong (xe h i.5. . 1. . Trong các enzim này thì invertaza (B-D-fructofaranozit – fructohidrolaza. 6. Sach.

t ng. cà phê. h ng huy t).5%. cà chua.Niger. phomat. Nh v y có th kéo dài th i gian b o qu n mà không c n ph i tác ng c a bi n pháp hút chân không ( óng gói chân không). d u m .. 3) B o qu n b t s a. Pen.Mu n v y ng i ta gói enzim cùng v i glucoza.chrysogenum. Có th lo i tr tác ng này ng ch ph m enzim glucooxydaza nh trên.. h p.5 ptg O2.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Pen. n c ti u (b nh ti u ng. táo.vitale. l ng ng này là tác nhân tham gia ph n ng Maillard làm s m màu b t tr ng trong th i gian b o qu n. ch t n r i cho vào gi a kh i qu t i ang b o qu n kín. tránh c s oxy hoá b i chính oxy không khí (môi tr ng). c ng không có r u. Tr n Xuân Ng ch c là c 1 phân t gam glucoza c n 0. 5) Ti n hành các phân tích hoá sinh ch n oán b nh nh : phân tích ng trong huy t. 4) Gi t i rau qu tr c khi d m chín nh : chu i. Tính ch t này c a enzim có m t ý ngh a th c t r t l n là ph c h enzim này có th lo i b oxy trong môi tr ng ph n ng. Glucooxydaza có nhi u các loài n m m c Penicilium notatun.. Enzim s lo i tr oxy trong môi tr ng b o qu n gi cho qu t i lâu. Trang: 67 . Aspergillus. + Ch ph m enzim glucooxydaza và c bi t là n u dùng k t h p v i ch ph m Catalaza có r t nhi u ng d ng trong th c ti n: 1) Ch ng r m t trong các bao bì kim lo i 2) Nâng cao giá tr c a b t lòng tr ng tr ng (albumin): Trong albumin có m t ng ng glucoza t do 0.

ng i ta dùng n v ho t riêng: ó là s n v enzim tính trên 1 mg protein. t c ph n ng enzim t l v i l ng enzim trong h n h p ph n ng. T c là tính theo s liên k t (peptit hay A+B C+D glucozit) b phân gi i.Khi xác nh ho t enzim trong pha l ng (d ch th ) thì tính s n v enzim trong 100 ml. kilô n v . L ng enzim theo quy c qu c t c bi u di n b ng n v enzim: n v tiêu chu n enzim là l ng enzim có kh n ng xúc tác chuy n hóa 1 micro mol ch t sau 1 phút nh ng u ki n xác nh cho tr c . ho c 2 micromol c ch t A (ho c B) n u A=B sau 1 phút. hoá. Vì v y khi làm thí nghi m v i enzim c n tránh các y u t có th gây Trang: 68 . u bi t chính xác tr ng l ng phân t c a enzim thì có th xác nh c ho t phân t c a nó: là s phân t c ch t (ho c s ng l ng các nhóm t ng ng) b chuy n hoá d i tác d ng c a 1 phân t enzim sau 1 phút. ch t dùng các n v d n xu t c a n v bi u di n: mili n v . . . c nv o ho t : ho t ng c a enzim trong ch ph m là thông tin quan tr ng v l ng enzim trong i t ng nghiên c u. vì r ng trong nh ng u ki n xác nh.1.Trong tr ng h p enzim ch phân gi i m t s liên k t c a phân t c ch t (ví d proteinaza v i c ch t protein. n v này ánh giá m c thu n khi t c a enzim. amilaza v i c ch t tinh b t) thì n v ho t tiêu chu n a enzim không tính micromol c ch t b chuy n hoá mà tính b ng micromol ng ng c a các nhóm t ng ng c t o thành. ó là s phân t c ch t b chuy n hoá do 1 trung tâm xúc tác c a enzim sau 1 phút. .Trong quá trình tách và làm s ch (tinh ch ) enzim thì ánh giá hi u qu c a quá trình này.Trong tr ng h p ph n ng gi a 2 lo i phân t theo ki u thì n v enzim là l ng enzim xúc tác chuy n hóa 1 micromol c ch t A ho c B. u bi t c s trung tâm ho t ng trong phân t enzim có th bi t c ho t c a trung tâm xúc tác.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. r t nh y c m v i các tác nhân lý. Nh v y n u enzim ch có m t trung tâm xúc tác thì i l ng này trùng v i ho t phân t enzim. .Nh ng u c n l u ý khi xác nh ho t enzim: + B n ch t các enzim là protein nên th ng không b n v ng. Tr n Xuân Ng ch Ch ng 7: ENZIM PH NG PHÁP XÁC NH HO T M T SÔ LO I (Copfacto: ch t ph i h p hay ch t c ng tác c a enzim DEAE – celluloza: diethylamino – athylcelulose) 7. ng enzim trong dung d ch c bi u di n b ng s n v ho t ng trong 1 ml.

+ Th i gian xác nh ho t không nên quá lâu.. M u này c ng th c hi n gi ng m u thí nghi m nh ng ch khác là ph i vô ho t ( ình ch ho t ) enzim ho c là không thêm enzim. bi u... hoàn toàn t ng. t nh t là xác nh t c ph n ng phút u tiên (30 – 60s) vì t c ph n ng n nh enzim ch a b các tác ng nh h ng nhi u n ho t . so sánh.) ph i có nhi t c a bình ph n ng tr c khi n p vào.. m u tr ng) trong ó enzim ã b m t ho t ng (ho c không có enzim) tr c khi ti p xúc v i c ch t.. pH. Các ph ng pháp xác nh ho t enzim: Có th phân chia thành 2 lo i ph ng pháp: liên t c và gián n. các ch t ph n ng (c ch t. Tr n Xuân Ng ch bi n tính vô ho t enzim nh : t0 cao. có k t qu ngay. sau nh ng kho ng th i gian nh t nh thì l y m u ph n ng phân tích k t qu . + Các u ki n (thông s ) ph n ng (t0. o c) v i c c u t ng ghi l i liên t c s bi n i c a các ch t và các thông s ph n ng (hi n th b ng b ng. C n tính tr c sao cho khi k t thúc ph n ng ch cô 20% c ch t ban u b chuy n hoá.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.. thi t b c bi t ho t ng t ng liên t c (chu n . cofacto. Trang: 69 . th . quá ki m. Ho t enzim c tính b ng hi u s l ng c ch t (hay s n ph m ph n ng) gi a m u thí nghi m và ki m tra. kim lo i n ng và mu i c a chúng.Ph ng pháp gián n: cho enzim tác d ng v i c ch t. áp su t. bình ph n ng ph i t trong máy siêu n nhi t. 7.) trong su t th i gian tác d ng c a enzim. th ng trong kho ng 5 – 30 phút. Trong m t s tr ng h p u ho t enzim quá th p hay c n nghiên c u nh h ng c a m t s y u t hoá h c. bên c nh m u thí nghi m (enzim tác d ng v i c ch t) c n làm m u ki m tra (ki m ch ng. Mu n y ph i ti n hành ph n ng trong dung d ch có pH xác nh. bi u . + Ph n ng enzim c ti n hành trong u ki n d c ch t và cofacto.. baz . pH quá axit.. g c axit. .tránh t o b t trong dung d ch vì m t s enzim có th b kìm hãm trên b m t phân chia pha.) ph i trong gi i h n enzim có th t n t i b n v ng và c gi c nh trong su t th i gian ph n ng. ây là xu h ng và th c ti n hi n nay v i công ngh cao (high – tech) . + Khi xác nh ho t enzim.) c n ph i enzim v i c ch t có y u t kh o sát trong th i gian lâu (>1h). hoá sinh (kim lo i..2.. tr c ó c n xác nh n ng c ch t thích h p cho ph n ng b ng các thí nghi m qui ho ch ng.Ph ng pháp liên t c: s d ng máy móc. cùng t lúc có th có nhi u m u theo m t ch ng trình nh s n. Nh v y ph ng pháp này có nhi u u m. enzim .

ch ng h n các lo i ph n ng oxy hoá có s tham gia c a phân t oxy (oxy hoá hi u khí). sau ph n ng cho tác d ng v i axit nit t o thành N2 (NH3 + HNO3 + . Ví d : .CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. ng t o ra g i là ng ngh ch o (t ph i sang trái m t ph ng ánh sáng phân c c). ch ng h n: . nh tính.50) và fructoza (góc quay riêng là -92. ây là ph n ng ngh ch o ng r t kinh n trong nghiên u ng h c ph n ng. Ph ng pháp này th ng dùng xác nh ho t enzim thu phân cho amylaza. Ph ng pháp phân c c k : Th ng dùng khi c ch t c a enzim ho c s n ph m phân gi i c a nó có kh n ng làm quay m t ph ng ánh sáng phân c c và góc quay riêng c a chúng có khác nhau.2.2.40 . coenzim ho c s n ph m ph n ng có kh n ng h p th ánh sáng khác nhau nh ng b c sóng xác nh.1.Các ph n ng t o axit h u c do enzim oxy hoá kh lipaza xúc tác có th dung d ch m bicacbonat (HCO3-) t oH+ + HCO2 -(theo ph 2n + CO2) thành CO 3 H O ng . NH3). proteinaza. Ngoài ra có th dùng ph ng pháp này xác nh ho t c a enzim trong quá trình ph n ng không tr c ti p làm bi n i th tích nh ng kho thông qua các ph n ng trung gian ti p theo (th hi n gián ti p ho t ng c a enzim và do ó th hi n ho t c a nó) l i t o thành ho c h p th khí. Ph ng pháp áp k : c dùng khi ph n ng enzim t o thành hay h p th khí. S bi n i p th b c sóng y trong quá trình ph n nh là o ho t enzim.2. Khi enzim tác d ng lên saccaroza theo m c thu phân mà góc quay t ng c ng gi m d n và chuy n t ph i sang trái. 7. Ph ng pháp o nh t: Th ng dùng c ch t c a enzim có nh t l n h n (ho c nh h n) s n ph m phân hu c a nó.Các ehydrogenaza v i coenzim NAD+ ho c NADP+.2. Ph ng pháp này c s d ng r ng rãi nghiên c u các enzim thu c nhóm oxy hoá kh oxydoreductaza. NADPH và d ng oxy hoá c a các coenzim này khác nhau rõ r t v kh n ng h p th b c sóng Trang: 70 . Ng i ta th ng dùng ph ng pháp này xác nh ho t c a saccaraza. Ch có t s ít thao tác v i enzim tinh khi t c xem là hi n i. s b . S n ph m thu phân c a nó là glucoza (góc quay riêng +52. h p th CO2 b ng dung d ch BaSO4. 7. T c ph n ng enzim c xác nh theo m c kh ho c oxy hoá coenzim c a chúng. deamin hoá (lo i CO2. S bi n i nh t này là th c o ho t enzim. 7. D ng kh NADH. Ph ng pháp ph quang k : Th ng dùng xác nh ho t các enzim mà c ch t. 7. Tr n Xuân Ng ch Có th g i ph ng pháp này là ph ng pháp c n nh ng hi n nay v n còn cs ng ph bi n tr ng nghiên c u th m dò.50 (phía ph i).3.4. Sau ây ta xem xét m t s ph ng pháp c th . thí nghi m i c ng. H2SO4).Các ph n ng lên men c n (y m khí và hi u khí) có N ) th c hi n trong bình th HNO Enron. Tác nhân xúc tác thông th ng (không ph i enzim) là axit vô (HCl.2.Các ph n ng deamin hoá d i tác d ng c a enzim peptithydrolaza.phía trái). decacboxy hoá. C ch t c a enzim này là ng saccaroza có góc quay riêng là +66.

c ng h ng t h t nhân.) và Trang: 71 .. quì tím. s bi n i này ph n ánh m c chuy n hoá gi a 2 d ng và c ng chính là t c và ho t ph n ng enzim. 7.2.. l i có nh y cao. Các ph n ng này thu c lo i at màu c tr ng. . Ph ng pháp hoá h c: Dùng các ph n ng hoá h c khác nhau nh l ng c ch t b hao h t ho c s n ph m ph n ng t o thành d i tác d ng c a enzim.7.. Chu n b d ch chi t enzim xác nh ho . T t c các ph ng pháp s c ký u có th áp d ng xác nh ho t enzim. Ph ng pháp s c ký: ây là ph ng pháp hi n i.2. tu theo u ki n. .3.) Trong t t c các ph ng pháp v a nêu. h t c c) các b ph n khác nhau c a c th sinh v t sinh enzim (mô.nói chung là m t d u hi u nói lên m c hay th i m k t thúc ph n ng. EPPO xúc tác oxy hoá c ch t pyrpcatechin. n ng c ch t không i . hay n ng enzim. 7. Ph ng pháp này có th c mô t m r ng ra nghiên c u các i t ng khác nh ng trên nguyên t c liên t c nh l ng (s n ph m t o thành hay l ng c ch t tiêu hao). chính xác ho t enzim. cho phép xác nh nhanh chóng. yêu cc u nghiên c u th c t mà quy t nh ph ng th c ti n hành (ch ng h n ti n hành trong u ki n th i gian nh nhau. bào t . Ph n ng này làm t ng h p th b c sóng 280 nm. 7. Tr n Xuân Ng ch 340 nm. Ch ph m enzim có th d ng r n. (ví d m t ng ng khi nh phân axit – baz c xác nh b i s i màu fenolftalein. Th m chí có tr ng p ph n ng enzim không làm bi n i rõ r t quang ph h p th thì m t tác nhân khác (enzim hay m t tác nhân khác) tác d ng làm s n ph m p hm ng thay i s h p th . L ng enzim và c ch t c ng nh s n ph m ph n ánh r t ít c ng cho k t qu chính xác.. T ng t nh trên. nhanh chóng. L u l ng ki m ho c axit này ph n ánh t c ph n ng enzim.. ch ng h n gián ti p o th oxy hoá kh v i n c c tiêu chu n khi nghiên c u các enzim oxy hoá.. bao g m giá th (c ch t. s c ký trao i ion cho n các ph ng pháp hi n i nh s c ký l ng cao áp. Ph ng pháp chu n liên t c: c dùng nghiên c u các ph n ng enzim mà k t qu c a nó t o thành axit ho c baz . l ng. Vì v y ây là m t trong nh ng ph ng pháp c s d ng ph bi n nh t nghiên c u enzim h c...2.5.Enzim tyrosunaza xúc tác s oxy hoá các h p ch t phenol thành các quinon. hi n nay c s d ng r t nhi u và trong nhi u tr ng p dùng tinh ch enzim.6. ây là ph ng pháp xác nh ho t tyrosinaza (g i là ph ng pháp A hay ph ng pháp tyrosin 280). c c ph ). ch t n. khu n ty. T ph ng pháp lâu i nh t nh s c ký gi y.) qui ho ch th c nghi m xác nh các thông s t i u.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. s c ký khí k t h p v i các ph ng pháp phân tích hi n i khác (phân tích axit ami t ng. t o màu v i thu c th c tr ng. 7. t bào. ng th i t ng ghi ng bi u di n l ng ki m ho c axit ã tiêu t n vào ph n ng trung hoà.. Ph ng pháp này ch c n l ng nguyên li u nghiên c u r t ít. Lúc ó dùng thi t b t ng thêm ki m ho c axit vào gi pH môi tr ng ph n ng c nh.

nghi n v i cát. . Trong quá trình nuôi c y. chi t rút b ng dung d ch m t ng ng v i pH xác nh trong u ki n l nh (00C) enzim khkông b bi n tính hay gi m ho t tính. t bào). pectinaza) phân hu màng t bào.) và h c nh n c dung d ch trong su t Trong tr ng h p sau khi xác nh xong ho t c a d ch chi t c n tính toán ho t a ch ph m ban u (qui v hàm l ng ch t khô tuy t i) Trang: 72 . n y m m. mô. máy nghi n quay tay. v n thu tinh.. Ti p ó có th dùng các ph ng pháp chi t rút thích h p (dùng dung d ch m. vì v y ph i c n x lý nh m y enzim xác nh.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. . dùng (NH4)2SO4. Tr n Xuân Ng ch môi tr ng sinh t ng h p enzim (ch y u là n c) có th ch a c enzim trong ó. L c qua ph u hay ly tâm v t thu c dung d ch trong su t.i enzim n i bào: Ph i phá v t bào gi i phóng enzim t do b ng nhi u ph ng pháp: + Ph ng pháp c h c: ph bi n nh t là nghi n thông th ng (trong c i s .i enzim ngo i bào: + N u quá trình nuôi c y hay tích lu enzim b ng ph ng pháp b sâu trong môi tr ng l ng. + Ph ng pháp v t lý: dùng sóng siêu âm phá v c u trúc t bào. Sau khi l y m u xong c n làm s ch nhanh chóng xu ng 00C r i ly tâm t c cao 5000 – 6000 vòng/phút thu c dung d ch trong su t. + N u quá trình nuôi c y hay tích lu enzim b ng ph ng pháp b m t trên môi tr ng n (hay h t c c) thì l y m u 10 – 20 gam. mô gi i phóng enzim (tr c h t có th nh n c t bào tr n r t có giá tr trong nghiên c u t bào h c. + Ph ng pháp hoá sinh: dùng enzim thích h p (xenluloza. enzim có th ti n hành vào môi tr ng (enzim ngo i bào) ho c enzim t n t i trong t ch c c th sinh v t (mô. ng dung d ch này kho ng 200 ml (g p 10 – 20 l n ch ph m).. axeton. thu tinh. enzim h c). máy nghi n có ng c ).

NXBKH và k thu t.M t s ph ng pháp nghiên c u vi sinh v t c. 1998. Ph m V n Ty . Lê ng c tú (ch biên) và các tác gi . Nguy n Th Hi n. t p III – NXBKH và k thu t.hoá sinh công nghi p NXB H và THCN 1977. Công ngh emzim.enzym vi sinh v t. NXB Nông Nghi p TPHCM. Nguy n Lân D ng. Th Giang. Lê ình L ng. Nguy n Thanh Hi n. Ph m Th Trân Châu. Trang: 73 . Lê ng c tú (ch biên) và các tác gi . t p I. Hà N i 1987. Tr n Xuân Ng ch TÀI LI U THAM KH O 12- 34- Nguy n Tr ng C n (ch biên). Tr n Th Huy n. Hà N i 1982.CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. II . oàn Xuân M n.

...................................45 5............................................................64 6........................11 2..........................................................................................................24 3...1...............................................................................................................................................17 2............................ y malt:................................48 5.....60 6........................... r .............3 1..................6........................................................................ Xenluloza:........................4............5..................................25 3.................................................................5............................................................... thu t s n xu t m t s lo i malt c bi t:......................................................2......1........................ n xu t ureaza t u r a:................................................................. y m m:........... Ph ng pháp b o qu n gi ng vi sinh v t :...... Saccaraza và glucooxydaza............................. Các ph ng pháp nuôi c y vi sinh v t:................................................ S d ng enzim c nh trong y h c và trong công nghi p:.....................12 2...........................................................................................................5.................................... nh h ng c a s c nh n ho ttính c a enzim.... a.....................4.........................................4 Ch ng 2: N XU T CÁC CH PH M ENZIM T VI SINH V T......................................................68 7......3........50 Ch ng 6: GI I THI U M T S LO I ENZIM CH Y U VÀ KH N NG NG NG 55 6....................................... Tách m m.......................................................... Ngu n ng v t:................................... Các reactor ch a enzim c nh:.............................................................................. Pectinaza......34 3.....3.............3.................................................................2........44 5............................... t s ph ng pháp ch y u ch t o enzim c nh :.................................................................................46 5................................................................................2.....................................................................5 2..................... ..........44 5................................ Gi i thi u chung:......................... Amylaza...................................1.................. t s liên k t trong vi c c nh enzim...................................44 5......CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths.............1.........................................................................4............................................................................... Tuy n ch n và c i t o gi ng vi sinh v t cho enzim có ho t l c cao:........1....................7.............................................................................................................................58 6........................................................................ Làm s ch và phân lo i h t:............ u hoà quá trình sinh t ng h p enzim trong môi tr ng nuôi c y vi sinh v t.........................................................................................................................................40 4............ n v o ho t :..............................................40 Ch ng 5: ENZIM C NH....................................................................................................24 3................................................................. Ngu n vi sinh v t:................................................ Proteaza...............5.................. b o qu n malt:.............2.................................4..26 3............................................. Tách và làm s ch ch ph m enzym :............................. Tr n Xuân Ng ch cl c Ch ng 1: NGUYÊN LI U THU ENZIM VÀ PHÂN B ..................68 Trang: 74 ......40 4............................................. Ngu n g c th c v t:..........3...28 3............................................................... Thu nh n bromelain t d a:.............................1....1....................................................22 Ch ng 3: THU T S N XU T CH PH M T H T C C N Y M M (MALT)...... Môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh t ng h p enzim:........38 Ch ng 4: N XU T ENZIM T TH C V T..................................................................................3.........................5 2..........37 3.....6......................3 1...............55 6...................... Nguyên li u i m ch:...................................................6.........................................................2......2................4 1..............66 Ch ng 7: PH NG PHÁP XÁC NH HO T M T SÔ LO I ENZIM..13 2................................................... sát trùng và ngâm h t:................................................................

..........CÔNG NGH ENZIM 7.................... 7........71 Trang: 75 ........ GVC: Ths.....................................3...... Tr n Xuân Ng ch Các ph ng pháp xác nh ho t enzim:...........................................................2....69 Chu n b d ch chi t enzim xác nh ho ...........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful