KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC TOÀN ĐỢT

Họ và tên sinh viên thực tập: Nguyễn Minh Trường Khoa : Hóa Trường thực tập: trường Trung học phổ thông Trần Phú Lớp chủ nhiệm: 12A9 Giáo viên hướng dẫn: cô Phạm Thị Thanh Nga TT Tuần lễ Nội dung công việc 1 2 14/2 – 20/2 21/2 – 27/2

3

28/2 – 6/3

4

7/3 – 13/3

5

14/3 – 20/3

Người phối hợp - Gặp gỡ, làm quen với lớp chủ nhiệm. - Giáo viên - Lập kế hoạch thực tập toàn đợt. hướng dẫn. - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Giáo viên - Chuẩn bị 3 giáo án bộ môn và giáo án chủ hướng dẫn. nhiệm tuần 3. - Cán bộ lớp. - Dự giờ và dạy thực nghiệm bài Oxi – Ozone - Trần Trọng – Lưu huỳnh. Nhân. - Tham gia hoạt động của khoa hóa. - Thực hiện các nội dung ban giám hiệu đặt ra trong tháng 2. - Tham gia họp tổ hóa ( nếu có) - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Giáo viên - Dự giờ SHCN. hướng dẫn. - Chuẩn bị giáo án chủ nhiệm tuần 4 - Cán bộ lớp. - Thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 3 của - Trần Trọng BGH. Nhân. - Lập kế hoạch tổ chức ngày 8/3 cho học sinh và các cô. - Dự giờ các thầy cô trong tổ hóa. - Dạy bài Các hợp chất của lưu huỳnh – H2SO4 - Thực hiện các nội dung ban giám hiệu đặt ra trong tháng 3. - Tham gia họp tổ hóa ( nếu có) - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Giáo viên - Sinh hoạt chủ nhiệm tuần 4. hướng dẫn. - Chuẩn bị giáo án chủ nhiệm tuần 5. - Cán bộ lớp. - Dự giờ, dạy bài H2SO4 phần tiếp theo. - Trần Trọng - Tổ chức ngày 8/3. Nhân. - Tham gia họp tổ hóa ( nếu có) - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Giáo viên - Dự giờ SHCN. hướng dẫn. - Chuẩn bị giáo án chủ nhiệm tuần 6. - Cán bộ lớp. - Dự giờ thầy cô trong tổ, nếu có - Trần Trọng - Trong tuần có kiểm tra tập trung nên giúp Nhân. học sinh ôn tập (nếu có thể ) - Soạn bài Tốc độ - Cân bằng phản ứng

Ghi chú

6

21/3 – 26/3

7

28/3 – 1/4

- Tham gia họp tổ hóa ( nếu có) - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Dự giờ SHCN. - Chuẩn bị giáo án chủ nhiệm tuần 7. - Dự giờ, dạy bài Tốc độ- Cân bằng phản ứng. - Hoàn thiện tất cả giáo án bộ môn. - Tham gia họp tổ hóa ( nếu có) - Kiểm tra, nhắc nhở kỉ luật đầu giờ mỗi ngày. - Dự giờ SHCN. - Hoàn thành tất cả giáo án cần thiết. - Chia tay đợt thực tập.

- Giáo viên hướng dẫn. - Cán bộ lớp. - Trần Trọng Nhân. - Giáo viên hướng dẫn. - Trần Trọng Nhân. Ngày 16-2 - 2011 Sinh viên kí tên

Phê duyệt của GVHD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful