DANH SÁCH NHÓM 3

1. 2. 3. 4. 5. 4 6. 2

Trần Thị Cẩm Hằng

: Vận dụng đề tài 2

Phạm Thị Minh Hằng (Nhóm trưởng) : Vận dụng đề tài 4 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Anh Hào Hoàng Thị Hải Hậu : Vận dụng đề tài 2 : Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Đào Hồng Hạnh

: Cơ sở lý thuyết đề tài

7. Trần Thị Mai Hạnh (Thư ký) biên bản 8. 9. 2 10. Nguyễn Thị Hiên (45D5) Nguyễn Thị Hiên (45D6)

: Tổng hợp, đánh máy, lập

: Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Tăng Thị Hiền

: Cơ sở lý thuyết đề tài 4

1

Mở đầu

Nền văn hóa cổ truyền của người Việt Nam được xây dựng trên vùng địa văn hóa gió mùa nhiệt đới, bán đảo. Trong cái nôi phát sinh của loài người, người Việt đã trải qua con người bộ lạc, con người của các mường Đông Nam Á rồi đến con người làng xã định cư, trồng lúa nước. Trải qua các quá trình hoàn thiện các công cụ lao động từ nền văn hóa đá cũ, đá mới đến thời đồ đồng, người Việt đã nhảy xuống đồng bằng khai phá đất đai hoang dại, ẩm thấp, sình lầy, quần cư, từ đó hình thành nên các làng, bản giống như các cư dân Nam Á khác. Nền văn hóa cổ truyền của người Việt đã kết tinh nhiều giá trị tốt đẹp. Chẳng hạn: Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa thích ứng, tình cảm vị tha, đức tính hiếu học, cần cù, tiết kiệm và sáng tạo gắn chặt với cộng đồng làng xã là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Trong nền văn hóa cổ truyền có sự phát triển ưu trội của các quan hệ đạo đức. Con người phải có bổn phận với cộng đồng trên là vua, dưới là làng là cha mẹ, anh em và gia đình. Thiện ác, các tư tưởng bình quân ngấm rất sâu vào văn hóa lao động, giao tiếp, gia đình và nhân cách mỗi người. Bản chất kinh tế xã hội của nó thể hiện lợi ích cộng đồng. Cơ cấu của nó, như Hồ Chí Minh nhận dạng về chủ nghĩa Khổng Tử: làm cho “sự bình yên trong xã hội không bao giờ thay đổi” (Báo Ngọn lửa nhỏ - Liên Xô, số 39, ngày 23-12-1923). Bài thảo luận gồm 2 phần: PHẦN I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. PHẦN II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển văn hóa học đường của sinh viên đại học Thương Mại ngày nay.

2

Theo đó. trong văn học nghệ thuật. 3 . văn hóa là mục đích sống của loài người. nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của con người. cách nói của dân tộc. phản ánh trình độ học vấn… Trên thực tế. Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về văn hoá như sau: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống. văn hóa là động lực giúp con người sinh tồn. loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ. 4. Xây dựng chính trị: dân quyền. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. về mặc. Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại. Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc: “1.tr 431). những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày. Với định nghĩa này. Cùng với định nghĩa về văn hóa. Nxb Chính trị quốc gia. ăn ở và các phương thức sử dụng. Nói đến văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh. cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra. Toàn tập. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình làm lợi cho quần chúng. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. cách nói của Người luôn thể hiện cách cảm. văn hoá. cách nghĩ. Văn hoá là sự tổng hợp của các phương thức sinh hoạt. bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. chữ viết đạo đức. H 2000. Tư tưởng về văn hoá của Người là cách cảm. Ngay từ tháng 8/1943. 3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất. pháp luật. 2. đó là sự hài hoà của tinh hoa văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại. nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống của sự sinh tồn” (Hồ Chí Minh. văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. cách nghĩ. khoa học. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề giáo dục. tôn giáo. nghệ thuật.PHẦN I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề tinh thần.

khi coi văn hóa là toàn bộ những phát minh sáng tạo. 4 . dòng văn hóa cách mạng đã tạo ra nhiều nghệ sĩ . điều mà mãi đến những năm 80 của thế kỷ XX.” Như vậy. Các nhà thơ thời trước thường ngâm vịnh nhàn tản. Bài Tảo giải II là một thí dụ: “ Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng Bóng tối đêm tàn. “là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng nhà văn hóa thời nay khác với nhà văn hóa thời trước. sớm sạch không. Vào những năm tiền khởi nghĩa. Người đi. một động lực. đã sớm đưa văn hóa váo chiến lược phát triển của đất nước. đưa những giá trị văn hóa đi sâu vào quần chúng. Xây dựng kinh tế.chiến sĩ.5. nghệ sĩ là chiến sĩ” của Hồ Chí Minh gần 10 năm sau. Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa. Cũng chính trong khoảng thời gian này. nhà thơ Sóng Hồng đã gắn toàn bộ sự nghiệp sáng tạo thơ ca với hiện thực cách mạng. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nhà thơ Tố Hữu. Hơi ấm bao la trùm vũ trụ. một hệ điều tiết xã hội trong quá trình phát triển. coi nó như một sức mạnh vật chất. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập. đặt nền tảng cho quan niệm “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Năm 1942. những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tâm hồn nghệ sĩ . một mục tiêu. Tư tưởng “nhà thơ phải biết xung phong” là một tư tưởng mới và rất quan trọng. còn ngày nay “thi gia dã yếu hội xung phong”. thi hứng bỗng thêm nồng”. Hồ Chí Minh xây dựng nề văn hóa Việt Nam trên cơ sở quan điểm “vượt truyền thống”.chiến sĩ đã xuất hiện. UNESCO mới tổng kết và coi đó như một quy luật phát triển của xã hội. Đây là một quan điểm hoàn toàn mới mẻ.

Văn hóa quan trọng ngang kinh tế. Văn hóa có mối quan hệ mật thiết với kinh tế. Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. . Theo hướng này. bị đàn áp. Theo Hồ Chí Minh. chính trị. Tục ngữ có câu “có thực mới vực được đạo” cũng theo nghĩa như vậy.Chính trị. vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi trước một bước. Nào phải thênh thang mới gọi là Đây suối Lênin. phải tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền.. giải phóng xã hội. chính trị. thì văn nghệ cũng bị nô lệ. “cơ sở hạ tầng xã hội có kiến thiết rồi. văn hóa được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tinh thần của xã hội. Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác ..Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa. từ đó giải phóng văn hóa. Như vậy. tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và được nhận thức như sau: .Về đến Pắc Pó hùng vĩ. không thể phát triển. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển. xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng. của xã hội. từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.Lênin. kia núi Mác Hai tay xây dựng một sơn hà”. nước xa xa. để nâng cao đời sống vật chất 5 . mở đường cho văn hóa phát triển. thuộc kiến trúc thượng tầng. là thuộc về kiến trúc thượng tầng. xã hội. xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. Người cho rằng. tình cảm nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh đã quyện cả chủ nghĩa Mác – Lênin với hồn thiêng sông núi và tương lai sáng lạn của cả dân tộc Việt Nam: “Non xa xa. xây dựng kiến trúc thượng tầng. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. . là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ. giải phóng chính trị.

phải có văn hóa. . thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. tự do tín ngưỡng.... đế quốc.. là với ý nghĩa như vậy. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. chính. Làm chính trị. nền văn hóa mới ra đời gắn liền với nước Việt Nam mới. Theo đó. hoặc đường lối kháng chiến toàn diện. “Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị” cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có tính văn hóa. một phong trào văn hóa cách mạng. đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một động lực. tham gia cách mạng. góp phần đắc lực vào thắnglợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Trước đó ở nước ta là nền văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến. chống giặc dốt. làm đồi trụy con người. văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi động. Văn hóa có tính tích cực chủ động. liêm. kháng chiến hóa văn hóa”. kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. kiệm. Tuy “kinh tế có kiến thiết rồi.. văn hóa mới kiến thiết được”. Văn hóa mới là phải giáo dục nhân dân ta tinh thần cần.. 6 . không hút thuốc phiện.. bệnh tật đè nặng lên cuộc sống của nhân dân ta.và văn hóa của nhân dân ta (Hồ Chí Minh không bao giờ nói phát triển văn hóa trước kinh tế). thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế. Đặc điểm chung nhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa hóa kháng chiến. thi đua trên mọi lĩnh vực. mà phải ở trong kinh tế và chính trị. của dốt nát.Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài. Đây là một đòi hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. Như vậy. Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc xây dựng nền văn hóa mới. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. làm kinh tế. “Văn hóa ở trong kinh tế” tức là văn hóa phải phục vụ. “Văn hóa ở trong chính trị” tức văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị. nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa “thụ động” chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình phát triển. đói nghèo.

Từ Đại hội III (tháng 9-1960). Chức năng của văn hóa mới rất phong phú. Tính chất dân tộc của nền văn hóa là biết giữ gìn. Hồ Chí Minh cho rằng. xây dựng lý luận văn hóa mang tầm thời đại.khoa học . phù hợp với nguyện vọng nhân dân. Nó phân biệt. phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại mới. dân chủ và tiến bộ xã hội. Tính chất dân tộc (hay còn gọi là đặc tính dân tộc. kế thừa. hiện đại. thời kỳ đầu Hồ Chí Minh nói tính chất nền văn hóa mới phải "xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức". Nội dung xã hội chủ nghĩa là thể hiện tính tiên tiến. đậm đà tính nhân văn. đa dạng. tính khoa học phải thể hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng. hiểu biết khoa học tiên tiến. Nó là "căn cước" của một dân tộc. nền tảng kinh tế phải khoa học. phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. hiện đại. Muốn vậy. văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây: 7 . tiến bộ. Tính chất khoa học của nền văn hóa phải thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại: hòa bình. đồng thời là nền văn hóa kháng chiến. mà nó có sự phát triển. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phải có trí tuệ. không nhầm lẫn với văn hóa của các dân tộc khác. Tính chất đại chúng của nền văn hóa là phục vụ nhân dân. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất biến". cốt cách dân tộc) là cái "cốt". Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng. nền văn hóa mới là nền văn hóa dân chủ mới. biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc . phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. bổ sung những tinh túy mới. Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa. cái tinh túy bên trong rất đặc trưng của nền văn hóa dân tộc. Nền văn hóa mới phải phục vụ trào lưu đó.Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ. độc lập dân tộc.đại chúng. phải có chiến lược văn hóa. khoa học. Người có bước phát triển trong tư duy lý luận khi khẳng địnhnền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc.

. nhân loại. Từng bước nâng cao trình độ học vấn. cái mỹ. dân tộc... Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. nâng cao dân trí. Đó là quá trình bổ sung kiến thức mới. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người. đề cao cái chân. Văn hóa còn góp phần xây đắp niềm tin cho con người. thương nhân loại bị đau khổ. giải phóng con người. tự cường. Vì vậy. tin ở bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác . Hai là. thủy chung.Văn hóa thuộc đời sống tinh thần của xã hội. tình cảm thấp hèn. thẳng thắn. quê hương. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị. nhưng phải đặc biệt quan tâm tới những tư tưởng và tình cảm chi phối đời sống tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc. thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. tự do. tin vào tiền đồ của cách mạng. cái thiện. theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. biết viết. đồng thời loại bỏ những tư tưởng sai lầm. Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình. với bạn bè. Văn hóa luôn gắn với dân trí. phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài. làm cho mọi 8 . kinh tế.Một là. Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn. độc lập. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. phải làm cho quốc dân "có tinh thần vì nước quên mình.. chuyên môn nghiệp vụ. thực tiễn Việt Nam và thế giới. áp bức. Không có văn hóa không có dân trí... Tư tưởng và tình cảm rất phong phú. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc. tin vào nhân dân. Đó là tính trung thực.Lênin. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ.. thương dân. khoa học . tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn. Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. quan hệ thầy trò. theo Hồ Chí Minh. Tình cảm lớn. đồng chí. văn hóa. giải phóng giai cấp.. làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Một khi con người đã phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng. vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng".kỹ thuật.

người không chỉ là chuyển biến dân trí mà còn nâng cao dân trí. liêm. Từ đó văn hóa hướng con người vươn tới cái chân. lối sống lành mạnh. phẩm chất đạo đức. kiệm. Văn hóa phải tham gia chống được tham nhũng. chống sự lạm dụng quyền lực. xa xỉ. hoạt động. cái thiện. nghiệp vụ. xã hội công bằng. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. tự bản thân con người rèn luyện chưa đủ. mà hoạt động văn hóa đóng chức năng rất quan trọng. chính.. lười biếng. điều mà khi chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được.. phẩm chất chuyên môn. đảng viên. cái thiện. tức là lối sinh hoạt. cái mỹ. xử sự của con người. những phong cách. nếu không có những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành hiện thực. biến một nước dốt nát. không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người. Mục tiêu đó hiện nay Đảng ta chỉ rõ vì "dân giàu. luôn hướng con người vươn tới cái chân. Phẩm chất và phong cách thường gắn bó với nhau. phong cách lành mạnh thì mới thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên. làm việc.. phù hoa. nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. và chỉ khi nào con người có phẩm chất tốt đẹp. Văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt với cái xấu. Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm chất cao đẹp. Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó. phẩm chất thầy thuốc.. Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chung và riêng. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà giáo. cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt Nam trong thời đại mới: cần. văn minh". tham quyền cố vị dẫn tới sự tha hóa con người. nước mạnh. chí công vô tư. Bởi vì. cái lạc hậu và cái tiến bộ. bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong cách. dân chủ. Ba là. cái mỹ. Đó có thể là phẩm chất chính trị. 9 . chính trị của cán bộ.

mở mang dân trí. Học chính trị là học chủ nghĩa Mác . không giáo điều.) và nền giáo dục thực dân (ngu dân. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã được thể hiện rất rõ ở 3 mảng lĩnh vực: giáo dục. đồi bại. có tài. bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp cho con người.. lao động. khoa học . Đối với văn hóa giáo dục. nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hóa. coi sách của thánh hiền là đỉnh cao của tri thức. đời sống. Người quan tâm xây dựng nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. thực sự ra đời từ Cách mạng Tháng Tám thành công và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. có ý nghĩa chiến lược..công nghệ đang phát triển như vũ bão. Học để nắm các quan điểm có tính nguyên tắc.kỹ thuật.Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục: Dạy và học để bồi dưỡng lý tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. chuyên môn nghiệp vụ. đường lối.Đặc biệt. nội dung dạy và học hợp lý. Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. vì nó góp phần làm cho dân tộc ta xứng đáng với nước Việt Nam độc lập.. chính trị. Học khoa học kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới.. làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. thời đại của cách mạng khoa học . Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục: . Nền giáo dục này được hình thành từ những năm hai mươi. phù hợp với các giai đoạn cách mạng. chính sách của Đảng và Nhà nước. xảo trá. Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến (kinh viện.Cải cách giáo dục bao gồm xây dựng chương trình. Hồ Chí Minh xác định. xa thực tế. Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội. . . phương pháp luận. văn nghệ. Học để làm việc. kế tục sự nghiệp cách mạng. làm người. xây dựng nền giáo dục mới là một nhiệm vụ cấp bách. làm cán bộ. Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức.Phương châm. phương pháp giáo dục: 10 . Cách học phải sáng tạo.Lênin.

Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục.Phương châm bao gồm: học đi đôi với hành. Coi trọng việc tự học. tính chất mặt trận của văn nghệ vẫn không giảm. xây dựng nền văn nghệ cách mạng là nhiệm vụ chủ yếu. tự đào tạo và đào tạo lại. học suốt đời. mọi nơi. Đối với văn hóa văn nghệ. phối hợp nhà trường .. tổ chức lực lượng. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi. Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục. "Mặt trận" là thể hiện tính chất cam go. đường lối. cổ vũ tinh thần đấu tranh. mà lại tăng lên. tố cáo tội ác. còn sống còn phải học. là văn nghệ cách mạng. trong xây dựng xã hội mới. dạy từ dễ đến khó. kết hợp học tập với vui chơi có ích. thuần thục về phương pháp. là vạch trần. văn nghệ sĩ là chiến sĩ. tin tưởng thực hiện thắng lợi chủ trương. biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa. Bởi vì. lành mạnh. định hướng. Học ở mọi lúc. tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. về chiêu bài "công lý". Hồ Chí Minh là người khai sinh nền văn nghệ cách mạng và có nhiều cống hiến to lớn. "dân chủ".Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vì không có giáo viên thì không có giáo dục. lâu 11 . Có chính quyền. giáo dục phải dùng phương pháp nêu gương. động viên dân chúng phấn khởi.. bình đẳng trong giáo dục. Cho nên tác phẩm văn nghệ và ngòi bút của các văn nghệ sĩ phải là vũ khí sắc bén. Văn nghệ là mặt trận được hiểu nó là một bộ phận của cách mạng. Sau đây là một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ: . phải học thêm mãi. thực hiện dân chủ. phải có đạo đức cách mạng. con người mới.Văn nghệ là một mặt trận. giáo dục phải gắn liền với thi đua. phải yên tâm công tác. là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. là "phò chính trừ tà".gia đình . học không bao giờ đủ. chính sách của Đảng và Nhà nước. Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu nghề. phải giỏi về chuyên môn. sáng tạo cho nền văn nghệ nước nhà. là đỉnh cao của đời sống tinh thần. lý luận liên hệ với thực tế. nặng nề hơn.xã hội. . âm mưu của lực lượng thù địch đầu độc văn hóa. học mọi người. Văn nghệ được hiểu là văn học và nghệ thuật. Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh. học tập kết hợp với lao động. đoàn kết. quyết liệt.

Muốn làm được điều đó. Đời sống lao động. cần có lập trường vững. sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần. trở lại nơi quần chúng". cái chân thật của sinh hoạt. chân thật. . văn hóa. chiến đấu. Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng. đặc biệt phải có phẩm chất. vui tươi. xây dựng. là sinh khí vô tận cho văn nghệ sáng tác.. tình cảm của quần chúng. Bởi vì quần chúng cần những tác phẩm hay. khách quan. tư tưởng đúng đắn. bóc trần những thói hư tật xấu như tham ô.dài. của nhân dân là chất liệu không bao giờ cạn. đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân dân và Tổ quốc lên trên hết. Nội dung cần chân thực và phong phú. Muốn phục vụ tốt quần chúng thì phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tác phẩm. Họ là những người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực.. vừa xây dựng xã hội mới. hùng hồn. ai đọc cũng hiểu được. quan liêu. Văn nghệ sĩ có quyền hư cấu. 12 .Phải có những tác phẩm xứng đáng với dân tộc và thời đại. nhũng lạm. Đây là một khía cạnh phản ánh văn nghệ phục vụ quần chúng. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. . nguyện vọng. Thực tiễn đời sống nhân dân là những nguồn nhựa sống của văn hóa văn nghệ. hình thức phải trong sáng. Quần chúng là những người làm ra lịch sử. con người mới. chính xác. phải "từ quần chúng ra. Mặt trận những người làm công tác văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng thựchiện nhiệm vụ "xây" và "chống". Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến. Văn nghệ sĩ là chiến sĩ.. bản lĩnh. phải "liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân" để hiểu thấu tâm tư. tạo cho họ sự đam mê. Họ phải nâng cao trình độ chính trị.. tình cảm. Tác phẩm hay là tác phẩm cần diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói. sẽ góp phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi. tức là phải tạo nên một tác phẩm hay. là những lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. chuyển biến trong tư tưởng. tâm hồn. sinh hoạt. nghiệp vụ.Phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân. tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ cuộc sống. Nhân dân là người hưởng thụ các giá trị tinh thần. đấu tranh thống nhất nước nhà. lãng phí. song phải xuất phát và trở về với cuộc sống thực tại của con người. và đọc xong phải suy ngẫm và thấy có bổ ích. vì vậy.

và đạo đức mới lại được thể hiện trong lối sống và nếp sống. chân tình. không thể đơn điệu. tiên tiến. Con người văn hóa trong lối sống là phải có một phong cách sống khiêm tốn. Xây dựng đời sống văn hóa mới được Hồ Chí Minh chỉ ra ngay sau khi mới giành được chính quyền. cái ác. Trong quan hệ với nhân dân. đối với mình thì nghiêm. đối với người thì khoan dung. tác phong tập thể .Lối sống mới: Lối sống mới là lối sống có lý tưởng. Chính món ăn tinh thần phong phú đó cũng sẽ mở ra con đường sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ. vừa phải phê phán cái giả. tế nhị. trong đó đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. vệ sinh. quý trọng con người. kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh. làm việc. Đối với văn hóa đời sống. 13 . độ lượng. vừa giáo dục nhắc nhở con cháu đời sau. giàu lòng thương yêu. . quý thời gian. đi lại. lối sống mới. vừa phải ca ngợi cái chân thật người tốt. có dựa trên nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống mới. Sửa đổi cách làm việc là phải có tác phong quần chúng. về chức quyền. mang được hơi thở của thời đại. nếp sống mới. Bởi vì.. Tính văn hóa ở đây là biết cách ăn. cái sai. bạn bè. việc tốt. tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Những tác phẩm như vậy vừa làm gương mẫu cho các thế hệ hôm nay. rồi nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi. tác phong khoa học. ở. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quản lý. cách ở. ít lòng ham muốn về vật chất. danh lợi. văn nghệ hay là tác phẩm phản ánh được những giá trị truyền thống của dân tộc.. yêu lao động. lãnh đạo. ngăn nắp. chừng mực. cách mặc. ân cần. Hoạt động của con người gồm: ăn. có đạo đức. nghèo nàn. .Tác phẩm văn hóa.Đạo đức mới: Thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đạo đức cách mạng. Tác phẩm văn nghệ phải phong phú. đồng chí thì cởi mở. nếp sống mới. điều độ. mặc.dân chủ. đa dạng về thể loại. giản dị. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với ba nội dung: đạo đức mới.

chủ nghĩa 14 . giải thích một cách hăng hái. phát triển phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội. Vì vậy.. Tất nhiên không phải cái gì cũ là bỏ hết. vẫn khác về căn bản với văn hóa tư sản hiện đại về cả bản chất tư tưởng lẫn chức năng xã hội. khôn khéo. giỗ tết. không thể dùng cách trấn áp thô bạo đối với cái cũ. Phải tuyên truyền. cái gì cũng làm mới. chủ nghĩa tập thể. tính tư tưởng và tính đảng cộng sản chủ nghĩa. Đó là tính nhân dân. phải bắt đầu từ từng người. Thực tế cho thấy. chịu khó. xây dựng nếp sống mới khó đạt kết quả. cưới hỏi. người ta có thể cho là xấu. vì thói quen rất khó sửa đổi. Văn hóa xã hội chủ nghĩa trong khi kế thừa các thành tựu tiến bộ của quá khứ. lâu dài. chịu khó. thế giới quan khoa học. kế thừa và phát triển được những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc.Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn minh) là xây dựng những thói quen và phong tục tập quán tốt đẹp. làng làm gương. bền gan. Phải bổ sung. quá trình đổi mới nếp sống phải rất cẩn thận.. . Những đặc điểm nổi bật. ngay cả khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường. Tóm lại.Hồ Chí Minh yêu cầu ở đội ngũ cán bộ phải có phong cách sống.. cái tốt mà lạ.. tuyên truyền giáo dục.. Cũ mà tốt thì phát triển thêm. Cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì sửa đổi.. hút xách. chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Phải dùng biện pháp nêu gương: người nêu gương. xây dựng văn hóa đời sống chung cho cả xã hội. Văn hóa là một phạm trù lịch sử. phức tạp. xây dựng thuần phong mỹ tục trong các vấn đề vệ sinh. nó có sức ỳ cản trở ta. ma chay. từng gia đình. đồng thời phải chống các hủ tục như cờ bạc. người ta có thể cho là thường. cẩn thận.. mềm mỏng. Nói đi đôi với làm. cái xấu mà quen. lạc hậu. nhà làm gương. Cũ mà xấu thì bỏ.. Mới mà hay thì phải làm. nếu không. ưu tú của văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng có vai trò chủ đạo trong xã hội Việt Nam hiện đại. của tinh hoa văn hóa nhân loại. phong cách làm việc hợp lòng dân. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin coi quá trình sản xuất của cải vật chất là cơ sở và nguồn gốc để phát triển văn hóa tinh thần. Xây dựng nếp sống mới rất khó khăn.

xã hội thực dân phong kiến và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa.yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế. giữ gìn phát huy đúng hướng. của Phương Đông và Phương Tây. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. nền văn hóa đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cộng sản. Vì vậy trong sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn. Hơn thế nữa. ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta 15 . phương châm của mọi hoạt động văn hóa phải xuất phát từ cuộc sống. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội. theo Hồ Chí Minh là phải “thay đổi triệt để những nếp sống. động lực của cách mạng. Toàn bộ hoạt động văn hóa – giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa phải được diễn ra dưới tác động của Đảng cộng sản. tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam. Như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói “Văn hóa là đổi mới. vì vậy việc lật đổ chế độ xã hội cũ. Nó là sự chắt lọc. Văn hóa. theo Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa. của truyền thống và hiện đại. Trước hết: văn hóa là mục tiêu. văn hóa phải đóng vai trò là nguồn động lực quan trọng. tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. Muốn thế. PHẦN II: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN NGÀY NAY. Nguồn động lực ấy sẽ trở thành dồi dào nếu nền văn hóa được xây dựng. Cách mạng XHCN ở nước ta. đi sâu phản ánh những cơ tầng đa diện. sâu sắc của cuộc sống và hướng đến phục vụ cuộc sống. thói quen. bản sắc văn hóa dân tộc. đổi mới là văn hóa ” .

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa là linh hồn. xã hội”(3). song điều cốt yếu là “đừng biến ta thành kẻ bắt chước” (10). kinh tế. trong sáng tác nghệ thuật. làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”(6). chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. Từ đó. song con người là quyết định. để đưa đất nước đi lên. bản sắc dân tộc. cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị. Với văn hóa Việt Nam. Khi chỉ rõ “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(2). đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. Hồ Chí Minh coi Văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội. văn hóa trước hết là văn hóa của một dân tộc. nó mang tâm hồn. diện mạo dân tộc. và “đừng chịu vay mà không trả”(11) – “cái gốc của văn hóa mới là dân tộc” (12). văn hóa. Theo Người: tiến lên CNXH phải có cả vật chất lẫn tinh thần. “lột cho hết tinh thần dân tộc” trong xây dựng văn hóa.phải biến một nước dốt nát. “cần phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới”(8). Với một cảm quan văn hóa trên bình diện rộng. Học tập văn hóa hiện đại 16 . không thể không đặt trọng tâm vào kinh tế. Chúng ta phải giữ gìn nó. Hồ Chí Minh cho rằng. cái gì tốt ta phải học lấy”(9). nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa – xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được. “phát huy cốt cách dân tộc”. “Phương Đông hay Phương Tây có cái gì hay. “âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo” (5) và “tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò động lực của văn hóa. Vì thế. văn hóa không thể tách rời với quốc gia dân tộc. Người nhấn mạnh: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề chú ý đến. Người tự hào: “nghệ thuật của cha ông ta hay lắm”(4). nhưng chủ thể của hoạt động kinh tế lại chính là con người và thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”(7). quý trọng nó. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội. cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(1). Rất nhiều lần Người thường nhắc nhở phải “chăm lo đặc tính dân tộc”. văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại kinh tế.

ký nợ để “sống chung” với games. Đó chính là biểu hiện của sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận sinh viên. tự lập. đua đòi. nó là một xu thế khách quan mà mọi dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa từ lâu đã trở thành kim chỉ nam của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến. dù muốn hay không cũng đều chịu sự tác động của nó. ưa dùng bạo lực… Lối sống đó đang tác động mạnh mẽ đến một bộ phận nhân dân. toàn xã hội mà đặc biệt là nhà trường. kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo ra những giá trị mới đóng góp vào việc phát triển văn hóa nhân loại. và hiện tượng “sống thử” cũng đang tồn tại khá phổ biến trong đời sống sinh viên. dám chịu trách nhiệm. thực dụng.9% sinh viên đã vào các trang websex. Hội sinh viên cấp thiết cần phải trở về với tư 17 . cá nhân. tác động tích cực đến việc làm thay đổi lối sống khép kín. họ tự nguyện đến với nhau như một kiểu “góp gạo thổi cơm chung”. Và sinh viên trường đại học Thương Mại cũng có rất nhiều hiện tượng đó. phụ thuộc. một mặt. Điều đáng buồn là tỷ lệ sinh viên có những biểu hiện đó ngày càng nhiều hơn. Trong tình trạng “báo động đỏ” về lối sống của thanh niên. thác loạn. Nhiều sinh viên bỏ học. cũng chính việc tiếp thu lối sống đó một cách thiếu định hướng mà dẫn đến việc xa rời lối sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc. Lối sống ấy. Ngày nay. ăn chơi xa hoa. sống trụy lạc. Tuy nhiên. nhiều sinh viên cho rằng đó là chuyện bình thường. Đoàn thanh niên. vị kỷ. thanh niên Việt Nam. ỷ lại vốn có của người Việt Nam sang một lối sống cởi mở. net. phù hợp với xu thế thời đại. đối lập với quan niệm văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. toàn cầu hóa không còn là hiện tượng mới mẽ. thậm chí là những kết cục bi thảm đã xảy ra. năng động. 30. Các công nghệ thông tin hiện đại đang truyền bá khắp thế giới lối sống sùng bái vật chất. Toàn cầu hóa đang đưa lối sống Phương Tây vào nước ta. thanh thiếu niên mà đặc biệt là sinh viên.của các nước phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. là biểu hiện của quan niệm “lệch chuẩn”. đậm đà bản sắc dân tộc. trong khi hậu quả là nhiều sự việc đáng tiếc. cam chịu. lãng phí. sinh viên hiện nay. Đáng lo ngại hơn.

Vì thế nên. Có những bài đươc các thầy cô đánh giá rât tôt. Điều đáng vui mừng là thầy và trò trường ta đã có những thành công lớn. mặc dù không phải là chuyên ngành song vẫn đạt được kết quả rất cao. Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa. Tư tưởng Hồ Chí Minh. hình thành nhân cách. hiểu biết xã hội của sinh viên. sáng tạo vô cùng đáng quý. giới thiệu về tổ chức và các hoạt động của Đoàn. vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Với việc triển khai học theo quy chế tín chỉ thi càng làm cho sinh viên năng động. đồng thời phải có hình thức tuyên truyền sâu rộng làm cho sinh viên hiểu rõ việc sinh hoạt chính trị vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của bản thân. phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng. Phải nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ. đoàn thể và các phòng ban liên quan. Trong phạm vi bài viết này. quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. trường đã tổ chức nhiều buổi thảo luận. Các bài khoa học của các nghiên cứu sinh có những tìm tòi. tránh được âm mưu lôi kéo của kẻ thù. giúp họ tin tưởng vào công cuộc đổi mới hiện nay.tưởng Hồ Chí Minh. việc học tập các môn học này ngày càng nghiêm túc chặt chẽ hơn. hội. chất lượng học ngày càng được nâng cao. Nhiều bài viết của các sinh viên. Muốn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. hội thảo… và nhất là việc nghiên cứu các đề tài khoa học về bộ môn Mác-Lenin. Văn hóa và lối sống của sinh viên cũng từ đó mà trở nên tốt hơn. chủ động. hoài bão tốt đẹp. với các nội dung: quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng. để vận dụng và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Trường đại học Thương Mại đang tích cực và cố gắng nhiều hơn nữa 18 . Nhằm nâng cao nhận thức chính trị. Về hoạt động này thì trường đại học Thương Mại đã có nhiều hành động thiết thực. tích cực tìm tòi nghiên cứu hơn. chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp cụ thể sau: . Ngày hôm nay. chính sách pháp luật của Nhà nước.

ngày thành lập Đoàn thanh niên. văn hóa văn nghệ. ngày truyền thống học sinh sinh viên. nhà bảo tàng. kết nghĩa với các đơn vị bên ngoài như bộ đội. để sinh viên hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao. lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong các năm học. Tổ chức cho sinh viên đăng ký. thành lập các câu lạc bộ theo sở thích: câu lạc bộ thơ. “Sống và làm việc theo pháp luật”. văn nghệ. đặc biệt là những địa danh gắn liền với quá trình hoạt động cứu nước của Hồ Chí Minh. câu lạc bộ âm nhạc… 19 . Bằng cách tổ chức. ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. thỏa lòng mong ước của Bác. Tích cực đấu tranh chống các hình thức mê tín dị đoan. đăng ký thực hiện các quy chế về nếp sống văn hóa trong nhà trường.để đào tạo một thế hệ trẻ có đủ tài năng và nhân cách để làm chủ đất nước. sử dụng văn hóa phẩm độc hại trong sinh viên. Tổ chức các buổi hội thảo. trường đại học Thương Mại đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. Trước hết. để sống. Mở rộng các loại hình văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng. đêm thơ. chiến đấu. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn bằng hình thức cho sinh viên tham quan các di tích lịch sử. phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lành mạnh. . xây dựng chế độ tự quản trong sinh viên. Các loại hình tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên phải đa dạng. đưa đất nươc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. đoàn thanh niên địa phương và các trường bạn. trong ký túc xá. làm trong sạch học đường. các buổi tọa đàm. cổ vũ sinh viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp”. trên địa bàn mà sinh viên đang cư trú. cam kết không mua bán. phù hợp với tâm lý tuổi trẻ như: sinh hoạt văn hóa. tàng trữ sử dụng chất ma túy và sa vào các tệ nạn xã hội. phải bài trừ các tệ nạn xã hội. gặp mặt giữa các thế hệ… vào các dịp lễ lớn của dân tộc.

lòng nhân ái. đặc san. câu lạc bộ ngành học. ước mơ. một phong cách hiện đại và một lối sống lành mạnh. môn học. Tổ chức. Kêu gọi. Tổ chức các kỳ thi Olimpic môn học để chọn các tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập. chuyên san. tạp chí để làm tăng hiệu quả giáo dục văn hoá. ý thức trách nhiệm cá nhân. bản lĩnh cá nhân. nên cần phải tăng thêm số đầu báo. Quá trình học tập. báo của chi đoàn cần được đóng thành tập lưu trữ năm này sang năm khác. trung thực khiêm tốn. 20 . sinh hoạt lớp thường xuyên. hoài bão. Qua đó. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. những người tàn tật khó khăn. trình độ nhận thức thẩm mỹ tốt. phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động hỗ trợ học tập.Do đặc điểm lứa tuổi sinh viên có nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh thần cao.xã hội. .xã hội góp phần phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu. vùng xa. câu lạc bộ nghiên cứu trẻ. các nhà tài trợ hỗ trợ cho sinh viên học tập thông qua việc xây dựng “Quỹ học bổng vì bạn nghèo”. Các chi đoàn cần phải tiến hành sinh hoạt đoc báo. Nhà trường phải tạo môi trường và điều kiện cho sinh viên học tập: phát huy các phong trào vượt khó học tốt. phương pháp tư duy sáng tạo. nghị lực vượt khó. nghiên cứu khoa học nghiêm túc đòi hỏi nhiều mặt ở sinh viên như: trí tuệ. nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng trẻ. vận động sinh viên tham gia các hội nghị khoa học mang tính chất chuyên ngành. qua đó giáo dục truyền thống cách mạng. rèn luyện cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học. ý thức chung sống trong cộng đồng của người sinh viên. Hoạt động từ thiện xã hội của sinh viên cần tập trung vào việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ. . ủng hộ đồng bào lũ lụt và tham gia các hoạt động kinh tế . vận động các tổ chức kinh tế . tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên bộc lộ tài năng thông qua hình thức nội san.Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các hoạt động xã hội từ thiện. ý chí.

21 . “Mùa hè xanh”. tổ chức vào thời điểm phù hợp. “Xóa nạn mù chữ”. văn nghệ… được tổ chức rất hiệu quả. các hoạt động văn hóa. nhà trẻ… ở các địa phương. các cuộc thi về kinh doanh. Mỗi mùa thi đến. góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. nhũng chiến dịch lớn của trường và của thành phố đã được thực hiện. thể hiện chất lượng văn hoá và trí tuệ của một con người. xây dựng được môi trường văn hóa tiến bộ. mở các hội chợ của sinh viên. hay tham gia vào hoạt động coi thi ở các trường… Còn có các chương trình. các khoa và nhất là sự nhiệt tình năng nổ của sinh viên. cầu. tiêu chí tổng hợp nhất. Và hoạt động làm tình nguyện của sinh viên trường đại học Thương mại đã và đang được thực hiện rất tốt. cống. nơi căn cứ cách mạng. gây nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ của sinh viên.những người trẻ tuổi. các đợt lao động tình nguyện làm đường.hàng loạt những hoạt động tình nguyện. Tóm lại: Lối sống là tiêu chí đầu tiên. có hiệu quả cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. triển khai nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả. Với sự hỗ trợ của các giảng viên. Trong xu thế đối thoại giữa các nền văn hóa trên thế giới hiện nay. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mãi mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta trong quá trình xây dựng “nền tảng tinh thần của xã hội”.Để hoạt động này trở thành phong trào sâu rộng. sinh viên tình nguyện lại làm rất nhiều hoạt đông như hương dẫn đường đi cho các sỹ tử ơ các điểm chốt. Hình thức tổ chức là phối hợp chặt chẽ giữa các ngành hữu quan để tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa”. nhất là vùng sâu. Thực hiện tốt hệ giải pháp trên. vùng xa. chắc chắn sẽ tạo được cho sinh viên một lối sống lành mạnh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful