DANH SÁCH NHÓM 3

1. 2. 3. 4. 5. 4 6. 2

Trần Thị Cẩm Hằng

: Vận dụng đề tài 2

Phạm Thị Minh Hằng (Nhóm trưởng) : Vận dụng đề tài 4 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Anh Hào Hoàng Thị Hải Hậu : Vận dụng đề tài 2 : Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Đào Hồng Hạnh

: Cơ sở lý thuyết đề tài

7. Trần Thị Mai Hạnh (Thư ký) biên bản 8. 9. 2 10. Nguyễn Thị Hiên (45D5) Nguyễn Thị Hiên (45D6)

: Tổng hợp, đánh máy, lập

: Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Tăng Thị Hiền

: Cơ sở lý thuyết đề tài 4

1

Mở đầu

Nền văn hóa cổ truyền của người Việt Nam được xây dựng trên vùng địa văn hóa gió mùa nhiệt đới, bán đảo. Trong cái nôi phát sinh của loài người, người Việt đã trải qua con người bộ lạc, con người của các mường Đông Nam Á rồi đến con người làng xã định cư, trồng lúa nước. Trải qua các quá trình hoàn thiện các công cụ lao động từ nền văn hóa đá cũ, đá mới đến thời đồ đồng, người Việt đã nhảy xuống đồng bằng khai phá đất đai hoang dại, ẩm thấp, sình lầy, quần cư, từ đó hình thành nên các làng, bản giống như các cư dân Nam Á khác. Nền văn hóa cổ truyền của người Việt đã kết tinh nhiều giá trị tốt đẹp. Chẳng hạn: Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa thích ứng, tình cảm vị tha, đức tính hiếu học, cần cù, tiết kiệm và sáng tạo gắn chặt với cộng đồng làng xã là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Trong nền văn hóa cổ truyền có sự phát triển ưu trội của các quan hệ đạo đức. Con người phải có bổn phận với cộng đồng trên là vua, dưới là làng là cha mẹ, anh em và gia đình. Thiện ác, các tư tưởng bình quân ngấm rất sâu vào văn hóa lao động, giao tiếp, gia đình và nhân cách mỗi người. Bản chất kinh tế xã hội của nó thể hiện lợi ích cộng đồng. Cơ cấu của nó, như Hồ Chí Minh nhận dạng về chủ nghĩa Khổng Tử: làm cho “sự bình yên trong xã hội không bao giờ thay đổi” (Báo Ngọn lửa nhỏ - Liên Xô, số 39, ngày 23-12-1923). Bài thảo luận gồm 2 phần: PHẦN I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. PHẦN II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển văn hóa học đường của sinh viên đại học Thương Mại ngày nay.

2

Xây dựng chính trị: dân quyền. Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc: “1.PHẦN I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề giáo dục. văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất. 4. cách nghĩ. Nxb Chính trị quốc gia. nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống của sự sinh tồn” (Hồ Chí Minh. Với định nghĩa này. văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. Tư tưởng về văn hoá của Người là cách cảm. tôn giáo. cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình làm lợi cho quần chúng. Văn hoá là sự tổng hợp của các phương thức sinh hoạt. văn hóa là động lực giúp con người sinh tồn. Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại. khoa học. loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ. bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày. H 2000. cách nói của dân tộc. về mặc.tr 431). Toàn tập. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề tinh thần. 2. văn hoá. văn hóa là mục đích sống của loài người. phản ánh trình độ học vấn… Trên thực tế. nghệ thuật. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. cách nghĩ. đó là sự hài hoà của tinh hoa văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại. 3. trong văn học nghệ thuật. Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về văn hoá như sau: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống. Theo đó. pháp luật. Nói đến văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 3 . nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của con người. Ngay từ tháng 8/1943. Cùng với định nghĩa về văn hóa. ăn ở và các phương thức sử dụng. cách nói của Người luôn thể hiện cách cảm. chữ viết đạo đức.

Vào những năm tiền khởi nghĩa. đưa những giá trị văn hóa đi sâu vào quần chúng. đặt nền tảng cho quan niệm “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. khi coi văn hóa là toàn bộ những phát minh sáng tạo. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Đây là một quan điểm hoàn toàn mới mẻ. Năm 1942. một hệ điều tiết xã hội trong quá trình phát triển. thi hứng bỗng thêm nồng”.” Như vậy. “là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng nhà văn hóa thời nay khác với nhà văn hóa thời trước. nghệ sĩ là chiến sĩ” của Hồ Chí Minh gần 10 năm sau. 4 . đã sớm đưa văn hóa váo chiến lược phát triển của đất nước. Các nhà thơ thời trước thường ngâm vịnh nhàn tản. Người đi. một mục tiêu. coi nó như một sức mạnh vật chất. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập. sớm sạch không. Tư tưởng “nhà thơ phải biết xung phong” là một tư tưởng mới và rất quan trọng. Xây dựng kinh tế. điều mà mãi đến những năm 80 của thế kỷ XX. Bài Tảo giải II là một thí dụ: “ Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng Bóng tối đêm tàn. Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa. dòng văn hóa cách mạng đã tạo ra nhiều nghệ sĩ .chiến sĩ. Cũng chính trong khoảng thời gian này. Hơi ấm bao la trùm vũ trụ.chiến sĩ đã xuất hiện. một động lực. còn ngày nay “thi gia dã yếu hội xung phong”. nhà thơ Sóng Hồng đã gắn toàn bộ sự nghiệp sáng tạo thơ ca với hiện thực cách mạng. những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tâm hồn nghệ sĩ . Hồ Chí Minh xây dựng nề văn hóa Việt Nam trên cơ sở quan điểm “vượt truyền thống”. Nhà thơ Tố Hữu. UNESCO mới tổng kết và coi đó như một quy luật phát triển của xã hội.5.

Theo hướng này.Về đến Pắc Pó hùng vĩ. Nào phải thênh thang mới gọi là Đây suối Lênin. thì văn nghệ cũng bị nô lệ.Chính trị. từ đó giải phóng văn hóa. vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi trước một bước. từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. “cơ sở hạ tầng xã hội có kiến thiết rồi. văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. giải phóng chính trị. thuộc kiến trúc thượng tầng. Theo Hồ Chí Minh. Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .Văn hóa quan trọng ngang kinh tế. Người cho rằng.. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Như vậy.. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. .Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa. tình cảm nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh đã quyện cả chủ nghĩa Mác – Lênin với hồn thiêng sông núi và tương lai sáng lạn của cả dân tộc Việt Nam: “Non xa xa. kia núi Mác Hai tay xây dựng một sơn hà”. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng. giải phóng xã hội. để nâng cao đời sống vật chất 5 . xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. là thuộc về kiến trúc thượng tầng. bị đàn áp. Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ. chính trị. của xã hội. tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và được nhận thức như sau: . là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. Tục ngữ có câu “có thực mới vực được đạo” cũng theo nghĩa như vậy.Lênin. chính trị. nước xa xa. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển. mở đường cho văn hóa phát triển. Văn hóa có mối quan hệ mật thiết với kinh tế. văn hóa được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tinh thần của xã hội. xã hội. phải tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền. . không thể phát triển. xây dựng kiến trúc thượng tầng. xã hội.

và văn hóa của nhân dân ta (Hồ Chí Minh không bao giờ nói phát triển văn hóa trước kinh tế). . làm đồi trụy con người. “Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị” cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có tính văn hóa. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. chống giặc dốt. thi đua trên mọi lĩnh vực. Văn hóa mới là phải giáo dục nhân dân ta tinh thần cần. Tuy “kinh tế có kiến thiết rồi. một phong trào văn hóa cách mạng. văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi động. Đặc điểm chung nhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân.. tự do tín ngưỡng. “Văn hóa ở trong chính trị” tức văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị. hoặc đường lối kháng chiến toàn diện. góp phần đắc lực vào thắnglợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. tham gia cách mạng. đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một động lực. không hút thuốc phiện.. Đây là một đòi hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. “Văn hóa ở trong kinh tế” tức là văn hóa phải phục vụ. đói nghèo. kiệm. của dốt nát.. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.. Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc xây dựng nền văn hóa mới. Văn hóa có tính tích cực chủ động. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa hóa kháng chiến. Làm chính trị. nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa “thụ động” chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình phát triển. chính. phải có văn hóa. 6 . mà phải ở trong kinh tế và chính trị.. liêm. thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. đế quốc. kháng chiến hóa văn hóa”. Như vậy.Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài. văn hóa mới kiến thiết được”.. kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. làm kinh tế. thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế. Trước đó ở nước ta là nền văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến. là với ý nghĩa như vậy. bệnh tật đè nặng lên cuộc sống của nhân dân ta. nền văn hóa mới ra đời gắn liền với nước Việt Nam mới.. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. Theo đó.

đậm đà tính nhân văn. Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc . tính khoa học phải thể hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng. Nội dung xã hội chủ nghĩa là thể hiện tính tiên tiến. Người có bước phát triển trong tư duy lý luận khi khẳng địnhnền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. cốt cách dân tộc) là cái "cốt".Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ. kế thừa. mà nó có sự phát triển. phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. Tính chất dân tộc của nền văn hóa là biết giữ gìn. Tính chất dân tộc (hay còn gọi là đặc tính dân tộc. Nền văn hóa mới phải phục vụ trào lưu đó. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất biến". phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. tiến bộ.khoa học . không nhầm lẫn với văn hóa của các dân tộc khác. Tính chất đại chúng của nền văn hóa là phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phải có trí tuệ.đại chúng. nền văn hóa mới là nền văn hóa dân chủ mới. độc lập dân tộc. Nó phân biệt. xây dựng lý luận văn hóa mang tầm thời đại. đồng thời là nền văn hóa kháng chiến. văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây: 7 . Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng. biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. phải có chiến lược văn hóa. Chức năng của văn hóa mới rất phong phú. Nó là "căn cước" của một dân tộc. khoa học. thời kỳ đầu Hồ Chí Minh nói tính chất nền văn hóa mới phải "xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức". cái tinh túy bên trong rất đặc trưng của nền văn hóa dân tộc. hiện đại. phù hợp với nguyện vọng nhân dân. đa dạng. bổ sung những tinh túy mới. phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại mới. dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa. hiện đại. hiểu biết khoa học tiên tiến. nền tảng kinh tế phải khoa học. Từ Đại hội III (tháng 9-1960). Tính chất khoa học của nền văn hóa phải thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại: hòa bình. Muốn vậy.

Văn hóa còn góp phần xây đắp niềm tin cho con người. thương nhân loại bị đau khổ. Từng bước nâng cao trình độ học vấn. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị. làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. Văn hóa luôn gắn với dân trí. giải phóng con người. Hai là. Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn. tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn. đề cao cái chân... cái mỹ... Đó là tính trung thực.. Không có văn hóa không có dân trí. Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. làm cho mọi 8 . thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. tự cường..Văn hóa thuộc đời sống tinh thần của xã hội. tin ở bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác .. Tình cảm lớn.. áp bức. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang. cái thiện. tự do. Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình. theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. văn hóa. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. tin vào nhân dân.Một là. vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng".Lênin. nhưng phải đặc biệt quan tâm tới những tư tưởng và tình cảm chi phối đời sống tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc. Tư tưởng và tình cảm rất phong phú. thương dân. Vì vậy. quê hương. Đó là quá trình bổ sung kiến thức mới. thực tiễn Việt Nam và thế giới. khoa học . với bạn bè. biết viết. nhân loại. độc lập. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc. chuyên môn nghiệp vụ. kinh tế. dân tộc. thủy chung. quan hệ thầy trò. thẳng thắn. đồng chí. nâng cao dân trí. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người. phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài. giải phóng giai cấp. tin vào tiền đồ của cách mạng. văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. tình cảm thấp hèn. Một khi con người đã phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng. phải làm cho quốc dân "có tinh thần vì nước quên mình.kỹ thuật. đồng thời loại bỏ những tư tưởng sai lầm. Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. theo Hồ Chí Minh.

tự bản thân con người rèn luyện chưa đủ. phẩm chất chuyên môn. phong cách lành mạnh thì mới thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên.. xa xỉ. Văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt với cái xấu. phẩm chất thầy thuốc. Ba là. đảng viên. bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Từ đó văn hóa hướng con người vươn tới cái chân. phẩm chất đạo đức. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà giáo. dân chủ. cái thiện. cái mỹ. Đó có thể là phẩm chất chính trị. làm việc. Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người. 9 . Bởi vì. Văn hóa phải tham gia chống được tham nhũng. cái lạc hậu và cái tiến bộ.. cái thiện. phù hoa. điều mà khi chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được.. nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. những phong cách. xã hội công bằng. liêm. Phẩm chất và phong cách thường gắn bó với nhau. Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt Nam trong thời đại mới: cần. chống sự lạm dụng quyền lực. không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó. biến một nước dốt nát. mà hoạt động văn hóa đóng chức năng rất quan trọng. Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chung và riêng. lười biếng. lối sống lành mạnh. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong cách. chí công vô tư. Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm chất cao đẹp. chính trị của cán bộ. Mục tiêu đó hiện nay Đảng ta chỉ rõ vì "dân giàu. chính.. nước mạnh. văn minh". cái mỹ.người không chỉ là chuyển biến dân trí mà còn nâng cao dân trí. và chỉ khi nào con người có phẩm chất tốt đẹp. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. nghiệp vụ. tham quyền cố vị dẫn tới sự tha hóa con người. luôn hướng con người vươn tới cái chân. xử sự của con người. cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. tức là lối sinh hoạt. nếu không có những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành hiện thực. hoạt động. kiệm.

) và nền giáo dục thực dân (ngu dân. Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến (kinh viện. đời sống. chính trị. Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. phương pháp luận..Phương châm. Học chính trị là học chủ nghĩa Mác . xảo trá. làm người. chính sách của Đảng và Nhà nước. Người quan tâm xây dựng nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp cho con người.Lênin. có ý nghĩa chiến lược.công nghệ đang phát triển như vũ bão.Cải cách giáo dục bao gồm xây dựng chương trình. nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). Nền giáo dục này được hình thành từ những năm hai mươi. Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức. nội dung dạy và học hợp lý. có tài. Học để làm việc. vì nó góp phần làm cho dân tộc ta xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. phương pháp giáo dục: 10 .. Hồ Chí Minh xác định. Học khoa học kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới.. khoa học . kế tục sự nghiệp cách mạng. coi sách của thánh hiền là đỉnh cao của tri thức. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã được thể hiện rất rõ ở 3 mảng lĩnh vực: giáo dục. đường lối.. Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục: . Học để nắm các quan điểm có tính nguyên tắc. Cách học phải sáng tạo. lao động.Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục: Dạy và học để bồi dưỡng lý tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. đồi bại. Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hóa. Đối với văn hóa giáo dục. không giáo điều. làm cán bộ. . phù hợp với các giai đoạn cách mạng. xây dựng nền giáo dục mới là một nhiệm vụ cấp bách. chuyên môn nghiệp vụ. thời đại của cách mạng khoa học .kỹ thuật. . thực sự ra đời từ Cách mạng Tháng Tám thành công và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Đặc biệt. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội. xa thực tế. văn nghệ. mở mang dân trí.

chính sách của Đảng và Nhà nước. phải có đạo đức cách mạng. Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu nghề.. Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi. Văn nghệ được hiểu là văn học và nghệ thuật. . định hướng.gia đình . thực hiện dân chủ. tố cáo tội ác. văn nghệ sĩ là chiến sĩ. trong xây dựng xã hội mới. là "phò chính trừ tà". phải yên tâm công tác. còn sống còn phải học.Văn nghệ là một mặt trận. Bởi vì. đường lối. là đỉnh cao của đời sống tinh thần. học mọi người. là vạch trần.Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vì không có giáo viên thì không có giáo dục. biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa. sáng tạo cho nền văn nghệ nước nhà. phối hợp nhà trường . kết hợp học tập với vui chơi có ích. bình đẳng trong giáo dục. Sau đây là một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ: . giáo dục phải gắn liền với thi đua. đoàn kết. về chiêu bài "công lý". Học ở mọi lúc. tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. động viên dân chúng phấn khởi. Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục. "Mặt trận" là thể hiện tính chất cam go. lành mạnh. âm mưu của lực lượng thù địch đầu độc văn hóa. nặng nề hơn. con người mới. cổ vũ tinh thần đấu tranh. học tập kết hợp với lao động. Văn nghệ là mặt trận được hiểu nó là một bộ phận của cách mạng. tin tưởng thực hiện thắng lợi chủ trương. Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh. "dân chủ". Coi trọng việc tự học. quyết liệt. mọi nơi. học suốt đời. Hồ Chí Minh là người khai sinh nền văn nghệ cách mạng và có nhiều cống hiến to lớn. tự đào tạo và đào tạo lại.Phương châm bao gồm: học đi đôi với hành.xã hội. Có chính quyền. phải học thêm mãi. học không bao giờ đủ. tổ chức lực lượng. Đối với văn hóa văn nghệ. lý luận liên hệ với thực tế. lâu 11 . Cho nên tác phẩm văn nghệ và ngòi bút của các văn nghệ sĩ phải là vũ khí sắc bén. thuần thục về phương pháp. giáo dục phải dùng phương pháp nêu gương. phải giỏi về chuyên môn. mà lại tăng lên. là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. dạy từ dễ đến khó. xây dựng nền văn nghệ cách mạng là nhiệm vụ chủ yếu. tính chất mặt trận của văn nghệ vẫn không giảm.. là văn nghệ cách mạng.

.. tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ cuộc sống. đấu tranh thống nhất nước nhà. Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến. lãng phí. chân thật. Nội dung cần chân thực và phong phú. Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng. tình cảm. là sinh khí vô tận cho văn nghệ sáng tác. phải "từ quần chúng ra. của nhân dân là chất liệu không bao giờ cạn. Họ phải nâng cao trình độ chính trị. hình thức phải trong sáng. cái chân thật của sinh hoạt. chuyển biến trong tư tưởng. Văn nghệ sĩ là chiến sĩ. sinh hoạt. Đời sống lao động. tâm hồn. chính xác. Muốn làm được điều đó. tình cảm của quần chúng. nguyện vọng. tư tưởng đúng đắn. 12 . đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân dân và Tổ quốc lên trên hết. văn hóa.dài. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.. vừa xây dựng xã hội mới. Mặt trận những người làm công tác văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng thựchiện nhiệm vụ "xây" và "chống". Quần chúng là những người làm ra lịch sử. đặc biệt phải có phẩm chất. Đây là một khía cạnh phản ánh văn nghệ phục vụ quần chúng. con người mới. vì vậy. Văn nghệ sĩ có quyền hư cấu. chiến đấu. Họ là những người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực. cần có lập trường vững. bóc trần những thói hư tật xấu như tham ô. Nhân dân là người hưởng thụ các giá trị tinh thần. hùng hồn. tức là phải tạo nên một tác phẩm hay. phải "liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân" để hiểu thấu tâm tư. khách quan. trở lại nơi quần chúng". Tác phẩm hay là tác phẩm cần diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói. sẽ góp phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi. Muốn phục vụ tốt quần chúng thì phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tác phẩm. bản lĩnh. . vui tươi. nhũng lạm. quan liêu. là những lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.Phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân. sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần. song phải xuất phát và trở về với cuộc sống thực tại của con người. ai đọc cũng hiểu được. tạo cho họ sự đam mê. và đọc xong phải suy ngẫm và thấy có bổ ích.Phải có những tác phẩm xứng đáng với dân tộc và thời đại. . xây dựng. Bởi vì quần chúng cần những tác phẩm hay.. Thực tiễn đời sống nhân dân là những nguồn nhựa sống của văn hóa văn nghệ. nghiệp vụ.

yêu lao động. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quản lý.Lối sống mới: Lối sống mới là lối sống có lý tưởng. Xây dựng đời sống văn hóa mới được Hồ Chí Minh chỉ ra ngay sau khi mới giành được chính quyền. giàu lòng thương yêu.dân chủ. quý trọng con người. độ lượng. chân tình. vừa phải phê phán cái giả. trong đó đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. giản dị. chừng mực. . đối với mình thì nghiêm.Đạo đức mới: Thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đạo đức cách mạng. văn nghệ hay là tác phẩm phản ánh được những giá trị truyền thống của dân tộc. cách mặc. mặc. Chính món ăn tinh thần phong phú đó cũng sẽ mở ra con đường sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ. Con người văn hóa trong lối sống là phải có một phong cách sống khiêm tốn. . Tác phẩm văn nghệ phải phong phú. tác phong khoa học. tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. bạn bè. mang được hơi thở của thời đại. đối với người thì khoan dung. đa dạng về thể loại. về chức quyền. vừa phải ca ngợi cái chân thật người tốt. Những tác phẩm như vậy vừa làm gương mẫu cho các thế hệ hôm nay. Sửa đổi cách làm việc là phải có tác phong quần chúng. làm việc. cái sai. ít lòng ham muốn về vật chất. ngăn nắp. và đạo đức mới lại được thể hiện trong lối sống và nếp sống. ở. kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh.. đi lại. Tính văn hóa ở đây là biết cách ăn.Tác phẩm văn hóa. 13 . danh lợi. rồi nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi. lối sống mới. Bởi vì. Đối với văn hóa đời sống. cách ở. không thể đơn điệu. có dựa trên nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống mới. Trong quan hệ với nhân dân. vừa giáo dục nhắc nhở con cháu đời sau. nghèo nàn. quý thời gian. điều độ. tác phong tập thể . lãnh đạo. ân cần. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với ba nội dung: đạo đức mới. nếp sống mới. tế nhị. Hoạt động của con người gồm: ăn. nếp sống mới. vệ sinh. tiên tiến. việc tốt.. đồng chí thì cởi mở. có đạo đức. cái ác.

bền gan. Đó là tính nhân dân. Thực tế cho thấy. người ta có thể cho là xấu. vì thói quen rất khó sửa đổi. Phải bổ sung. của tinh hoa văn hóa nhân loại. ưu tú của văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng có vai trò chủ đạo trong xã hội Việt Nam hiện đại. thế giới quan khoa học. giỗ tết. xây dựng văn hóa đời sống chung cho cả xã hội.. Những đặc điểm nổi bật.. vẫn khác về căn bản với văn hóa tư sản hiện đại về cả bản chất tư tưởng lẫn chức năng xã hội. Tất nhiên không phải cái gì cũ là bỏ hết. Vì vậy. phong cách làm việc hợp lòng dân. từng gia đình. đồng thời phải chống các hủ tục như cờ bạc. Cũ mà tốt thì phát triển thêm. mềm mỏng.Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn minh) là xây dựng những thói quen và phong tục tập quán tốt đẹp. Cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì sửa đổi. tuyên truyền giáo dục.. Cũ mà xấu thì bỏ. Văn hóa xã hội chủ nghĩa trong khi kế thừa các thành tựu tiến bộ của quá khứ. Tóm lại. lâu dài. xây dựng thuần phong mỹ tục trong các vấn đề vệ sinh. xây dựng nếp sống mới khó đạt kết quả. chịu khó. chịu khó. tính tư tưởng và tính đảng cộng sản chủ nghĩa. người ta có thể cho là thường. không thể dùng cách trấn áp thô bạo đối với cái cũ. chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. cẩn thận. ma chay. quá trình đổi mới nếp sống phải rất cẩn thận. hút xách. nhà làm gương. Mới mà hay thì phải làm. Phải tuyên truyền. nó có sức ỳ cản trở ta. ngay cả khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường.. cái xấu mà quen. phải bắt đầu từ từng người. làng làm gương.. giải thích một cách hăng hái. chủ nghĩa 14 . nếu không.. kế thừa và phát triển được những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin coi quá trình sản xuất của cải vật chất là cơ sở và nguồn gốc để phát triển văn hóa tinh thần. cái gì cũng làm mới. cái tốt mà lạ. Xây dựng nếp sống mới rất khó khăn. phức tạp. chủ nghĩa tập thể. Phải dùng biện pháp nêu gương: người nêu gương. khôn khéo. Nói đi đôi với làm.. cưới hỏi. lạc hậu. phát triển phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội. .. Văn hóa là một phạm trù lịch sử.Hồ Chí Minh yêu cầu ở đội ngũ cán bộ phải có phong cách sống.

Hơn thế nữa. vì vậy việc lật đổ chế độ xã hội cũ. Muốn thế. của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa. sâu sắc của cuộc sống và hướng đến phục vụ cuộc sống. theo Hồ Chí Minh là phải “thay đổi triệt để những nếp sống. thói quen. tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam. nền văn hóa đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cộng sản. Cách mạng XHCN ở nước ta. đi sâu phản ánh những cơ tầng đa diện. Toàn bộ hoạt động văn hóa – giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa phải được diễn ra dưới tác động của Đảng cộng sản. Vì vậy trong sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn. Nó là sự chắt lọc. xã hội thực dân phong kiến và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa. theo Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. giữ gìn phát huy đúng hướng. tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta 15 . phương châm của mọi hoạt động văn hóa phải xuất phát từ cuộc sống.yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế. Như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói “Văn hóa là đổi mới. Nguồn động lực ấy sẽ trở thành dồi dào nếu nền văn hóa được xây dựng. bản sắc văn hóa dân tộc. động lực của cách mạng. Văn hóa. Trước hết: văn hóa là mục tiêu. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. PHẦN II: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN NGÀY NAY. của Phương Đông và Phương Tây. văn hóa phải đóng vai trò là nguồn động lực quan trọng. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội. đổi mới là văn hóa ” . của truyền thống và hiện đại.

Với văn hóa Việt Nam. song con người là quyết định. Hồ Chí Minh coi Văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội. cái gì tốt ta phải học lấy”(9). làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”(6). Khi chỉ rõ “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(2). Theo Người: tiến lên CNXH phải có cả vật chất lẫn tinh thần. Người tự hào: “nghệ thuật của cha ông ta hay lắm”(4). “Phương Đông hay Phương Tây có cái gì hay. “phát huy cốt cách dân tộc”. trong sáng tác nghệ thuật. Vì thế. Từ đó. Hồ Chí Minh cho rằng. song điều cốt yếu là “đừng biến ta thành kẻ bắt chước” (10). để đưa đất nước đi lên. văn hóa. chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. Người nhấn mạnh: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề chú ý đến. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa là linh hồn. và “đừng chịu vay mà không trả”(11) – “cái gốc của văn hóa mới là dân tộc” (12). không thể không đặt trọng tâm vào kinh tế. “cần phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới”(8). “âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo” (5) và “tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. nhưng chủ thể của hoạt động kinh tế lại chính là con người và thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. Rất nhiều lần Người thường nhắc nhở phải “chăm lo đặc tính dân tộc”. Với một cảm quan văn hóa trên bình diện rộng. xã hội”(3). đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại kinh tế. nó mang tâm hồn. cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị. kinh tế.phải biến một nước dốt nát. diện mạo dân tộc. “lột cho hết tinh thần dân tộc” trong xây dựng văn hóa. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò động lực của văn hóa. Học tập văn hóa hiện đại 16 . bản sắc dân tộc. cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(1). văn hóa không thể tách rời với quốc gia dân tộc. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội. quý trọng nó. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”(7). văn hóa trước hết là văn hóa của một dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó. nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa – xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được.

cam chịu. nhiều sinh viên cho rằng đó là chuyện bình thường. Hội sinh viên cấp thiết cần phải trở về với tư 17 . dù muốn hay không cũng đều chịu sự tác động của nó. thực dụng.của các nước phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. là biểu hiện của quan niệm “lệch chuẩn”. thậm chí là những kết cục bi thảm đã xảy ra.9% sinh viên đã vào các trang websex. Tuy nhiên. tác động tích cực đến việc làm thay đổi lối sống khép kín. đối lập với quan niệm văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. phụ thuộc. năng động. dám chịu trách nhiệm. Toàn cầu hóa đang đưa lối sống Phương Tây vào nước ta. Nhiều sinh viên bỏ học. lãng phí. thanh thiếu niên mà đặc biệt là sinh viên. tự lập. kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo ra những giá trị mới đóng góp vào việc phát triển văn hóa nhân loại. ưa dùng bạo lực… Lối sống đó đang tác động mạnh mẽ đến một bộ phận nhân dân. phù hợp với xu thế thời đại. Các công nghệ thông tin hiện đại đang truyền bá khắp thế giới lối sống sùng bái vật chất. Đáng lo ngại hơn. cũng chính việc tiếp thu lối sống đó một cách thiếu định hướng mà dẫn đến việc xa rời lối sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc. Lối sống ấy. toàn xã hội mà đặc biệt là nhà trường. toàn cầu hóa không còn là hiện tượng mới mẽ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa từ lâu đã trở thành kim chỉ nam của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến. đậm đà bản sắc dân tộc. đua đòi. net. Điều đáng buồn là tỷ lệ sinh viên có những biểu hiện đó ngày càng nhiều hơn. và hiện tượng “sống thử” cũng đang tồn tại khá phổ biến trong đời sống sinh viên. Và sinh viên trường đại học Thương Mại cũng có rất nhiều hiện tượng đó. sống trụy lạc. nó là một xu thế khách quan mà mọi dân tộc. Đó chính là biểu hiện của sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận sinh viên. Đoàn thanh niên. họ tự nguyện đến với nhau như một kiểu “góp gạo thổi cơm chung”. 30. thanh niên Việt Nam. ăn chơi xa hoa. thác loạn. Ngày nay. ký nợ để “sống chung” với games. vị kỷ. cá nhân. một mặt. ỷ lại vốn có của người Việt Nam sang một lối sống cởi mở. sinh viên hiện nay. trong khi hậu quả là nhiều sự việc đáng tiếc. Trong tình trạng “báo động đỏ” về lối sống của thanh niên.

hoài bão tốt đẹp. đồng thời phải có hình thức tuyên truyền sâu rộng làm cho sinh viên hiểu rõ việc sinh hoạt chính trị vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của bản thân. đoàn thể và các phòng ban liên quan. chính sách pháp luật của Nhà nước. hội thảo… và nhất là việc nghiên cứu các đề tài khoa học về bộ môn Mác-Lenin. Muốn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. với các nội dung: quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng. Các bài khoa học của các nghiên cứu sinh có những tìm tòi. Nhiều bài viết của các sinh viên. Điều đáng vui mừng là thầy và trò trường ta đã có những thành công lớn. trường đã tổ chức nhiều buổi thảo luận. vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên.tưởng Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay. Về hoạt động này thì trường đại học Thương Mại đã có nhiều hành động thiết thực. chủ động. Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa. giới thiệu về tổ chức và các hoạt động của Đoàn. hình thành nhân cách. Phải nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với việc triển khai học theo quy chế tín chỉ thi càng làm cho sinh viên năng động. mặc dù không phải là chuyên ngành song vẫn đạt được kết quả rất cao. Trong phạm vi bài viết này. chất lượng học ngày càng được nâng cao. việc học tập các môn học này ngày càng nghiêm túc chặt chẽ hơn. phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng. sáng tạo vô cùng đáng quý. để vận dụng và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Trường đại học Thương Mại đang tích cực và cố gắng nhiều hơn nữa 18 . hội. giúp họ tin tưởng vào công cuộc đổi mới hiện nay. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị. Văn hóa và lối sống của sinh viên cũng từ đó mà trở nên tốt hơn. tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ. tránh được âm mưu lôi kéo của kẻ thù. quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường. Có những bài đươc các thầy cô đánh giá rât tôt. Vì thế nên. tích cực tìm tòi nghiên cứu hơn. Tư tưởng Hồ Chí Minh. chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp cụ thể sau: . hiểu biết xã hội của sinh viên.

phải bài trừ các tệ nạn xã hội. đặc biệt là những địa danh gắn liền với quá trình hoạt động cứu nước của Hồ Chí Minh. đưa đất nươc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Tổ chức cho sinh viên đăng ký. phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. trường đại học Thương Mại đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. ngày thành lập Đoàn thanh niên. tàng trữ sử dụng chất ma túy và sa vào các tệ nạn xã hội. Bằng cách tổ chức. để sống. tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội. thỏa lòng mong ước của Bác. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn bằng hình thức cho sinh viên tham quan các di tích lịch sử. gặp mặt giữa các thế hệ… vào các dịp lễ lớn của dân tộc. cam kết không mua bán. đăng ký thực hiện các quy chế về nếp sống văn hóa trong nhà trường. Các loại hình tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên phải đa dạng. kết nghĩa với các đơn vị bên ngoài như bộ đội. văn hóa văn nghệ.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lành mạnh. cổ vũ sinh viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp”. ngày truyền thống học sinh sinh viên. câu lạc bộ âm nhạc… 19 . Mở rộng các loại hình văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng. các buổi tọa đàm. phù hợp với tâm lý tuổi trẻ như: sinh hoạt văn hóa. văn nghệ. Tổ chức các buổi hội thảo. Trong các năm học. làm trong sạch học đường. chiến đấu. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao. đoàn thanh niên địa phương và các trường bạn. sử dụng văn hóa phẩm độc hại trong sinh viên. thành lập các câu lạc bộ theo sở thích: câu lạc bộ thơ. . đêm thơ. Trước hết. Tích cực đấu tranh chống các hình thức mê tín dị đoan. ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. để sinh viên hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của dân tộc. xây dựng chế độ tự quản trong sinh viên. nhà bảo tàng. “Sống và làm việc theo pháp luật”. trên địa bàn mà sinh viên đang cư trú. trong ký túc xá.để đào tạo một thế hệ trẻ có đủ tài năng và nhân cách để làm chủ đất nước.

xã hội góp phần phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu. . trình độ nhận thức thẩm mỹ tốt. báo của chi đoàn cần được đóng thành tập lưu trữ năm này sang năm khác.Do đặc điểm lứa tuổi sinh viên có nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh thần cao. vận động các tổ chức kinh tế . chuyên san. vùng xa. nghiên cứu khoa học nghiêm túc đòi hỏi nhiều mặt ở sinh viên như: trí tuệ. bản lĩnh cá nhân. ước mơ. môn học. rèn luyện cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học. nghị lực vượt khó. tạp chí để làm tăng hiệu quả giáo dục văn hoá.xã hội. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nhà trường phải tạo môi trường và điều kiện cho sinh viên học tập: phát huy các phong trào vượt khó học tốt. qua đó giáo dục truyền thống cách mạng. Tổ chức các kỳ thi Olimpic môn học để chọn các tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học. Qua đó. sinh hoạt lớp thường xuyên. Các chi đoàn cần phải tiến hành sinh hoạt đoc báo. . nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng trẻ. Tổ chức. 20 . nên cần phải tăng thêm số đầu báo. câu lạc bộ nghiên cứu trẻ.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập. lòng nhân ái. Quá trình học tập. vận động sinh viên tham gia các hội nghị khoa học mang tính chất chuyên ngành. Hoạt động từ thiện xã hội của sinh viên cần tập trung vào việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ. tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên bộc lộ tài năng thông qua hình thức nội san. đặc san. trung thực khiêm tốn. ý chí. hoài bão. câu lạc bộ ngành học. phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động hỗ trợ học tập. ý thức chung sống trong cộng đồng của người sinh viên. ủng hộ đồng bào lũ lụt và tham gia các hoạt động kinh tế . các nhà tài trợ hỗ trợ cho sinh viên học tập thông qua việc xây dựng “Quỹ học bổng vì bạn nghèo”. những người tàn tật khó khăn. Kêu gọi. một phong cách hiện đại và một lối sống lành mạnh. phương pháp tư duy sáng tạo.Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các hoạt động xã hội từ thiện. ý thức trách nhiệm cá nhân.

thể hiện chất lượng văn hoá và trí tuệ của một con người. các hoạt động văn hóa. xây dựng được môi trường văn hóa tiến bộ. nhất là vùng sâu. mở các hội chợ của sinh viên. nhà trẻ… ở các địa phương. Và hoạt động làm tình nguyện của sinh viên trường đại học Thương mại đã và đang được thực hiện rất tốt. triển khai nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả. cống. “Xóa nạn mù chữ”.những người trẻ tuổi. các khoa và nhất là sự nhiệt tình năng nổ của sinh viên. Với sự hỗ trợ của các giảng viên. các đợt lao động tình nguyện làm đường. gây nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ của sinh viên. cầu. 21 .Để hoạt động này trở thành phong trào sâu rộng. nơi căn cứ cách mạng. tổ chức vào thời điểm phù hợp. Thực hiện tốt hệ giải pháp trên.hàng loạt những hoạt động tình nguyện. nhũng chiến dịch lớn của trường và của thành phố đã được thực hiện. có hiệu quả cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Mỗi mùa thi đến. chắc chắn sẽ tạo được cho sinh viên một lối sống lành mạnh. hay tham gia vào hoạt động coi thi ở các trường… Còn có các chương trình. góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. văn nghệ… được tổ chức rất hiệu quả. Tóm lại: Lối sống là tiêu chí đầu tiên. “Mùa hè xanh”. tiêu chí tổng hợp nhất. Trong xu thế đối thoại giữa các nền văn hóa trên thế giới hiện nay. vùng xa. sinh viên tình nguyện lại làm rất nhiều hoạt đông như hương dẫn đường đi cho các sỹ tử ơ các điểm chốt. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mãi mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta trong quá trình xây dựng “nền tảng tinh thần của xã hội”. Hình thức tổ chức là phối hợp chặt chẽ giữa các ngành hữu quan để tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa”. các cuộc thi về kinh doanh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful