HÖ ph¬ng tr×nh

 I. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng ho¸n vÞ vßng quanh.
 Bµi 1. ( §Ò thi HSG quèc gia n¨m 1994 )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
( )
( )
3 2
3 2
3 2
3 3 ln 1
3 3 ln 1
3 3 ln 1
x x x x y
y y y y z
z z z z x
¹
+ − + − + ·
¹
¹
+ − + − + ·
'
¹
+ − + − + ·
¹
¹
Gi¶i :
XÐt hµm sè : ( ) ( )
3 2
f 3 3 ln 1 t t t t t · + − + − +

Ta cã :
( )
2
2
2
2 1
f' 3 1 0, R
1
t
t t x
t t

· + + > ∀ ∈
− +
VËy hµm sè ( ) f t
®ång biÕn trªn R. Ta viÕt l¹i hÖ ph¬ng tr×nh nh sau :
( )
( )
( )
f
f
f
x y
y z
z x
¹ ·
¹
·
'
¹
·
¹
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö :
{ ¦ min , , x x y z ·
. Lóc ®ã :
( ) ( ) ( ) ( ) f f f f x y x y y z y z z x ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤
. Hay :
x y z x ≤ ≤ ≤ x y z ⇒ · ·
Víi :
x y z · ·
, xÐt ph¬ng tr×nh : ( )
3 2
2 3 ln 1 0 x x x x + − + − + ·
Do hµm sè : ( ) ( )
3 2
2 3 ln 1 x x x x x ϕ · + − + − +
®ång biÕn trªn R nªn pt cã nghiÖm duy
nhÊt : 1 x· .
VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt :
1 x y z · · ·
.
 Bµi to¸n tæng qu¸t 1 . XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng :
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1 2
2 3
1
1
f g
f g
....
f g
f g
n n
n
x x
x x
x x
x x

¹ ·
¹
·
¹
¹
'
¹
·
¹
· ¹
¹
NÕu hai hµm sè f vµ g cïng t¨ng trªn tËp A vµ ( )
1 2
, ...,
n
x x x
lµ nghiÖm cña hÖ
ph¬ng tr×nh , trong ®ã
, 1,2,...,
i
x A i n ∈ ∀ ·
th×
1 2
...
n
x x x · · ·
.
Chøng minh :
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö :
{ ¦
1 1 2
min , ...,
n
x x x x ·
.
Lóc ®ã ta cã : ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2 2 3 2 3 1
f f g g ...
n
x x x x x x x x x x ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤
.
VËy :
1 2 1
....
n
x x x x ≤ ≤ ≤ ≤
1
Th¸ng 08 – 2007...Ph¹m Kim Chung
Tõ ®ã suy ra :
1 2
...
n
x x x · · ·
.
 Bµi 2.
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
3 2
3 2
3 2
2
2
2
1
4
1
4
1
4
x x
y y
z z
y
z
x
+
+
+
¹
| `
¹ ·

. , ¹
¹
¹| `
·
'

. ,
¹
¹
| `
¹
·

¹
. ,
¹
Gi¶i:
V× vÕ tr¸i cña c¸c ph¬ng tr×nh trong hÖ ®Òu d¬ng nªn hÖ chØ cã
nghiÖm :
, , 0 x y z>
.
XÐt hµm sè :
( )
3 2
2
1
f
4
t t
t
+
| `
·

. ,
, ta cã :
( ) ( ) ( )
3 2
2
2
1
f' 2ln4 3 . 0, 0
4
t t
t t t t
+
| `
· − + < ∀ >

. ,
.
VËy hµm sè ( ) f t
nghÞch biÕn trªn kho¶ng ( ) 0; + ∞
.
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö :
{ ¦ min , , x x y z ·
. Lóc ®ã :
( ) ( ) ( ) ( ) f f f f z x y x y y z y z x ≤ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ( ) ( ) f f z x z x y x ⇒ · ⇒ · ⇒ ·
.
VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt :
1
2
x y z · · · .
 Bµi to¸n tæng qu¸t 2 . XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng (víi n lÎ ):
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1 2
2 3
1
1
f g
f g
....
f g
f g
n n
n
x x
x x
x x
x x

¹ ·
¹
·
¹
¹
'
¹
·
¹
· ¹
¹
NÕu hµm sè f gi¶m trªn tËp A , g t¨ng trªn A vµ ( )
1 2
, ...,
n
x x x
lµ nghiÖm cña hÖ
ph¬ng tr×nh , trong ®ã
, 1,2,...,
i
x A i n ∈ ∀ ·
th×
1 2
...
n
x x x · · ·
víi n lÎ .
Chøng minh :
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö :
{ ¦
1 1 2
min , ...,
n
x x x x ·
.
Lóc ®ã ta cã :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2
f f g g ... f f
n n
x x x x x x x x x x x x x x ≤ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≥ ⇒ ≥
.


1 2
x x ·

Tõ ®ã suy ra :
1 2
...
n
x x x · · ·
.
 Bµi 3.
2
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
1 2
1 2
1 2
1 2
x y
y z
z t
t x
¹
− ·
¹
¹
− ·
¹
'
− ·
¹
¹
− ·
¹
¹
Gi¶i :
V× vÕ tr¸i cña c¸c ph¬ng tr×nh trong hÖ kh«ng ©m nªn ph¬ng chØ cã
nghiÖm :
, , , 0 x y z t ≥
.
XÐt hµm sè : ( ) ( )
2
f 1 s s · − , ta cã : ( ) ( ) f' 2 1 s s · −
. Do ®ã hµm sè t¨ng trªn kho¶ng
( ) 1; + ∞
vµ gi¶m trªn [ ] 0; 1
( Do f(s) liªn tôc trªn R ).
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö :
{ ¦ min , , , x x y z t ·
.
+ NÕu ( ) ( ) 1; , , , 1; x x y z t ∈ + ∞ ⇒ ∈ + ∞
, do ®ã theo bµi to¸n tæng qu¸t 1,
hÖ cã nghiÖm duy nhÊt : 2 3 x y z t · · · · + .
+ NÕu [ ] 0; 1 x∈
( ) 0 f 1 0 2 1 x y ⇒ ≤ ≤ ⇒ ≤ ≤
, hay [ ] 0;1 y∈
, t¬ng tù
[ ] , 0; 1 z t ⇒ ∈
.
VËy [ ] , , , 0; 1 x y z t∈
. Do ®ã ta cã :
( ) ( ) ( ) ( ) f f f f z x y x y y z y z x ≤ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≤ x z ⇒ ·
.
Víi
x z ·
( ) ( ) f f z x y t ⇒ · ⇒ ·
.
Lóc ®ã hÖ ph¬ng tr×nh trë thµnh :
( )
( )
( )
2
2
2
1 2
1 2
1 2
x y
x y
x y
y x
x y
¹
− ·
¹
− ·
¹
¹

' ' ·
− ·
¹ ¹
¹
· −
¹
2 3 x y ⇔ · · −
VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm : 2 3 x y z t · · · · + vµ 2 3 x y · · −
.
 Bµi to¸n tæng qu¸t 3 . XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng (víi n ch½n ):
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1 2
2 3
1
1
f g
f g
....
f g
f g
n n
n
x x
x x
x x
x x

¹ ·
¹
·
¹
¹
'
¹
·
¹
· ¹
¹
NÕu hµm sè f gi¶m trªn tËp A , g t¨ng trªn A vµ ( )
1 2
, ...,
n
x x x
lµ nghiÖm cña hÖ
ph¬ng tr×nh , trong ®ã
, 1,2,...,
i
x A i n ∈ ∀ ·
th×
1 3 1
2 4
...
...
n
n
x x x
x x x

· · ·

· · ·

víi n ch½n .
Chøng minh :
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö :
{ ¦
1 1 2
min , ...,
n
x x x x ·
.
Lóc ®ã ta cã :.
3
( ) ( ) ( ) ( )
1 3 1 3 2 4
2 4
f f g g x x x x x x
x x
≤ ⇒ ≥ ⇒ ≥
⇒ ≥
( ) ( ) ( ) ( )
2 4 3 5
3 5
f f g g
.........
x x x x
x x
⇒ ≤ ⇒ ≤
⇒ ≤
( ) ( ) ( ) ( )
2 1 1
1 1
f f g g
.........
n n n
n
x x x x
x x
− −

⇒ ≤ ⇒ ≤
⇒ ≤
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 2 2
f f g g
n n n
x x x x x x

⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥
VËy :
1 3 1 1 1 3 1
.... ...
n n
x x x x x x x
− −
≤ ≤ ≤ ≤ ⇒ · · ·
;
2 4 2 2 4
.... ...
n n
x x x x x x x ≥ ≥ ≥ ≥ ⇒ · · ·
PhÇn bµi tËp øng dông ph¬ng ph¸p
 1. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
3 2
3 2
3 2
2 7 8 2
2 7 8 2
2 7 8 2
x x x y
y y y z
z z z x
¹ − + − ·
¹
− + − ·
'
¹
− + − ·
¹
 2. Chøng minh víi mçi a R ∈ , hÖ ph¬ng tr×nh :

2 3
2 3
2 3
x y y a
y z z a
z x x a
¹ · + +
¹
· + +
'
¹
· + +
¹
cã mét nghiÖm duy nhÊt .
 3. Cho hÖ ph¬ng tr×nh :
2
2
2
x y a
y z a
z x a
¹ · +
¹
· +
'
¹
· +
¹
T×m a ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh chØ cã nghiÖm víi d¹ng
x y z · ·
.
 4. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :

3
1 1 2
3
2 2 3
3
99 99 100
3
100 100 1
3 2 2
3 2 2
.........
3 2 2
3 2 2
x x x
x x x
x x x
x x x
¹ − + ·
¹
− + ·
¹
¹
'
¹
− + ·
¹
¹ − + ·
¹
 5. Cho n lµ sè nguyªn lín h¬n 1. T×m a ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh :
2 3
1 2 2 2
2 3
2 3 3 3
2 3
1
2 3
1 1 1
4
4
.........
4
4
n n n n
n
x x x ax
x x x ax
x x x ax
x x x ax

¹ · − +
¹
· − +
¹
¹
'
¹
· − +
¹
¹ · − +
¹
cã mét nghiÖm duy nhÊt .
 6. Cho n lµ sè nguyªn lín h¬n 1 vµ 0 a≠ . Chøng minh hÖ ph¬ng tr×nh :
4
2 3
1 2 2 2
2 3
2 3 3 3
2 3
1
2 3
1 1 1
4
4
.........
4
4
n n n n
n
x x x ax
x x x ax
x x x ax
x x x ax

¹ · − +
¹
· − +
¹
¹
'
¹
· − +
¹
¹ · − +
¹
cã nghiÖm duy nhÊt .
 7. Chøng minh víi mçi a R ∈ , hÖ ph¬ng tr×nh :

2 3 2
2 3 2
2 3 2
x y y y a
y z z z a
z x x x a
¹ · + + +
¹
· + + +
'
¹
· + + +
¹
cã mét nghiÖm duy nhÊt .
 Ii. HÖ ph¬ng tr×nh gi¶i ®îc b»ng ph¬ng ph¸p lîng gi¸c ho¸.
 1. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( )
2 2
1 1 1 (1)
1 1 2 (2)
x y y x
x y
¹
− + − · ¹
'
− + ·
¹
¹
Gi¶i. §K :
2
2
1
1 0
1
1 0
x
x
y
y
¹ ≤ ¹ − ≥ ¹

' '

− ≥
¹
¹ ¹
§Æt
cos ; y=cos x α β ·
víi [ ] , 0; α β π ∈
, khi ®ã hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( )
cos .sin cos .sin =1
2
1 cos 1 cos 2
sin cos sin .cos 1 0
π
α β β α
α β
α β
α α α α
¹
+ ¹ + ·
¹
⇔ ⇔
' '
− + ·
¹ ¹
− − − ·
¹
§Æt
2
1
sin cos , t 2 sin .cos
2
t
t α α α α

· − ≤ ⇒ ·
Khi ®ã ta cã :
2
2
1
1 0 2 3 1
2
t
t t t t

− − · ⇔ + − ⇒ ·
Víi 1 t · , ta cã :
0
2sin 1 0
4 2 1
x
y
π π
α α β
· ¹
| `
− · ⇒ · ⇒ · ⇒
'

·
. ,
¹
NÕu : ( ) 0 x a a ≤ >
, ta ®Æt
cos x a α ·
, víi [ ] 0; α π ∈
 2. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( ) ( )
( )
2 2
2 1 4 3 1
1 2
x y xy
x y
¹
− + ·
¹
'
+ ·
¹
¹
Gi¶i . Do [ ]
2 2
1 , 1; 1 x y x y + · ⇒ ∈ −
. §Æt
sin , y cos x α α · ·
víi [ ] 0; 2 α π ∈
.
Khi ®ã (1) ( ) ( ) 2 sin cos 1 2sin2 3 α α α ⇔ − + ·
5
1
2. 2sin .2. sin2 3
4 2
π
α α
| ` | `
⇔ − + ·

. , . ,

4sin sin2 sin 3
4 6
π π
α α
| `| `
⇔ − + ·

. ,. ,
8sin sin cos 3
4 12 12
π π π
α α α
| ` | ` | `
⇔ − − − ·

. , . , . ,

4cos cos cos 2 3
12 3 6
π π π
α α
] | ` | `
⇔ + − − ·
]
. , . , ]
2cos 4cos cos 2 3
12 12 6
π π π
α α α
| ` | ` | `
⇔ − − − − ·

. , . , . ,
2cos 2 cos 3 cos 3
12 4 12
π π π
α α α
] | ` | ` | `
⇔ − − − + − ·
]
. , . , . , ]

2cos 3 3
4
π
α
| `
⇔ − − ·

. ,
( )
0 0
0 0
35 120 3
cos 3
4 2 65 120
k
k R
k
α π
α
α
· − +
| `
− · − ⇔ ∈

· + . ,

Tõ ®ã suy ra hÖ cã 6 nghiÖm
( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0 0 0 0
, {sin65 , cos65 , sin35 , cos35 , sin85 , cos85 x y · −
,
( ) ( ) ( )
0 0 0 0 0 0
sin5 , cos5 , -sin25 , cos25 , sin305 , cos305 } − − −
NÕu : ( )
2 2
0 x y a a + · >
, ta ®Æt sin , cos x a y a α α · · , víi
[ ] 0; 2 α π ∈

 3. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
2
2
2
2
2
2
x x y y
y y z z
z z x x
¹ + ·
¹
+ ·
'
¹
+ ·
¹
Gi¶i : Tõ c¸c ph¬ng tr×nh cña hÖ , suy ra :
, , 1 x y z≠ t
. Do ®ã ta cã :
2
2
2
2
(1)
1
2
(2)
1
2
(3)
1
x
y
x
y
z
y
z
x
z
¹
·
¹

¹
¹
·
'

¹
¹
·
¹
− ¹
§Æt §Æt
tg x α ·
víi
;
2 2
π π
α
| `
∈ −

. ,
(4) vµ sao cho
tg , tg2 , tg4 1 α α α ≠ t
(5).
T¬ng tù bµi 2. HÖ ph¬ng tr×nh cã 7 nghiÖm
2 4
, , , 0, 1,..., 3
7 7 7
k k k
x tg y tg z tg k
π π π | `
· · · · t t

. ,
Víi mäi sè thùc x cã mét sè
α
víi
;
2 2
π π
α
| `
∈ −

. ,
sao cho
tg x α ·

 4. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
2 3
2 3
2 3
3 3 0
3 3 0
3 3 0
x z x z z
y x y x x
z y z y y
¹ − − + ·
¹
− − + ·
'
¹
− − + ·
¹
6
Gi¶i . ViÕt l¹i hÖ ph¬ng tr×nh díi d¹ng :
( )
( )
( )
2 3
2 3
2 3
1 3 3
1 3 3
1 3 3
x z z z
y x x x
z y y y
¹
− · −
¹
¹
− · −
'
¹
− · −
¹
¹
(I)
Tõ ®ã, dÔ thÊy nÕu ( ) , , x y z
lµ nghiÖm cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x, y, z
1
3
≠ t
.
Bëi thÕ :
(I)

3
2
3
2
3
2
3
(1)
1 3
3
(2)
1 3
3
(3)
1 3
z z
x
z
x x
y
x
y y
z
y
¹ −
·
¹

¹
¹ −
·
'

¹
¹

·
¹

¹
(II)
§Æt
tg x α ·
víi
;
2 2
π π
α
| `
∈ −

. ,
(4) vµ sao cho
1
tg , tg3 , tg9
3
α α α ≠ t
(5).
Khi ®ã tõ (2), (3), (1) sÏ cã :
tg3 , tg9 y z α α · ·

tg27 x α ·
Tõ ®©y dÔ dµng suy ra ( ) , , x y z
lµ nghiÖm cña (II) khi vµ chØ khi
tg3 , tg9 y z α α · ·
,
tg x α ·
, víi
α
®îc x¸c ®Þnh bëi (4), (5) vµ
tg tg27 α α ·
(6).
L¹i cã : ( ) ( ) 6 26 k k Z α π ⇔ · ∈
V× thÕ
α
tho¶ m·n ®ång thêi (4) vµ (6) khi vµ chØ khi
26

α · víi k nguyªn
tho¶ m·n : 12 12 k − ≤ ≤ . DÔ dµng kiÓm tra ®îc r»ng, tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ
α
®îc x¸c
®Þnh nh võa nªu ®Òu tho¶ m·n (5).
VËy tãm l¹i hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã tÊt c¶ 25 nghiÖm, ®ã lµ :
3 9
, , , 0, 1,... 12
26 26 26
k k k
x tg y tg z tg k
π π π | `
· · · · t t

. ,
 5. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
1 1 1
3 4 5
1
x y z
x y z
xy yz zx
¹ | ` | ` | `
+ · + · +
¹

. , . , ' . ,
¹
+ + ·
¹
Gi¶i. NhËn xÐt :
0; , , xyz x y z ≠
cïng dÊu . NÕu ( ) , , x y z
lµ mét nghiÖm cña
hÖ th× ( ) , , x y z − − −
còng lµ nghiÖm cña hÖ, nªn chóng ta sÏ t×m nghiÖm
, , x y z
d-
¬ng .
§Æt ( )
0
tg ; tg ; tg 0 , , 90 x y z α β γ α β λ · · · < <
.

( )
( )
1 1 1
3 tg 4 tg 5 tg 1
tg tg tg
tg tg tg tg tg tg 1 2
α β γ
α β γ
α β β γ γ α
¹ | ` | ` | `
+ · + · +
¹
' . , . , . ,
¹
+ + ·
¹
7
(1)
2 2 2
1 tg 1 tg 1 tg
3 4 5
tg tg tg
α β γ
α β γ
| ` | ` | ` + + +
⇔ · ·

. , . , . ,

3 4 5
sin2 sin2 sin2 α β γ
⇔ · ·
Tõ (2) suy ra : ( ) tg tg tg 1 tg tg γ α β β α + · −
( )
( )
tg tg
tg tg
1 tg tg
co
α β
γ α β
β α
+
⇒ · · +

( ) tg tg
2 2
π π
γ α β α β γ
| `
⇒ − · + ⇔ + + ·

. ,
.
Do
¹
· ·
¹
¹
'
¹
< < + + ·
¹
¹
3 4 5
sin2 sin2 sin2
0 , , ;
2 2
α β γ
π π
α β γ α β γ
nªn
2 ,2 ,2 α β γ
lµ c¸c gãc cña mét tam gi¸c cã sè ®o
3 c¹nh 3,4,5. Do tam gi¸c cã 3 c¹nh 3,4,5 lµ tam gi¸c vu«ng nªn
0 0
2 90 45 z tg 1 γ · ⇒ γ · ⇒ · γ ·
2 2
2tg 3 2x 3 1
tg2 x
1 tg 4 1 x 4 3
α
α · · ⇔ · ⇒ ·
− α −
2 2
2tg 4 2y 4 1
tg2 y
1 tg 3 1 y 3 2
β
β · · ⇔ · ⇒ ·
− β −
TuyÓn tËp c¸c bµi to¸n hay
II . HÖ ph¬ng tr×nh 2 Èn.
 1. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
4 2
2 2
698
(1)
81
3 4 4 0 (2)
x y
x y xy x y
¹
+ ·
¹
'
¹
+ + − − + ·
¹
Gi¶i : Gi¶ sö hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm . Ta thÊy (2) t¬ng ®¬ng víi :
( ) ( )
2
2
3 2 0 x y x y + − + − ·
§Ó ph¬ng tr×nh nµy cã nghiÖm ®èi víi x ta ph¶i cã :
( ) ( )
2 2 7
3 4 2 0 1
3
y y y ∆ · − − − ≥ ⇔ ≤ ≤ (3)
MÆt kh¸c ph¬ng tr×nh (2) còng t¬ng ®¬ng víi : ( )
2 2
4 3 4 0 y x y x x + − + − + ·
§Ó ph¬ng tr×nh nµy cã nghiÖm ®èi víi y ta ph¶i cã :
( ) ( )
2
2
4
4 4 3 4 0 0
3
x x x x ∆ · − − − + ≥ ⇔ ≤ ≤ (4)
Tõ (3) vµ (4) ta cã :
4 2
256 49 697 698
81 9 81 81
x y + ≤ + · < , kh«ng tho¶ m·n (1).
VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho v« nghiÖm .
 2. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996.B¶ng A )
8
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
1
3 1 2
1
7 1 4 2
x
x y
y
x y
¹ | `
+ ·
¹
+
¹ . ,
'
| `
¹
− ·

¹
+
. , ¹
 3. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996.B¶ng A )
H·y biÖn luËn sè nghiÖm thùc cña hÖ ph¬ng tr×nh víi Èn x, y :

3 4 2
2 2 3 2
2
x y y a
x y xy y b
¹ − ·
'
+ + ·
¹
Gi¶i . §iÒu kiÖn cã nghÜa cña hÖ : x, y R ∈ .
ViÕt l¹i hÖ díi d¹ng :
( ) ( )
( ) ( )
3 3 2
2
2
1
2
y x y a
y x y b
¹
− ·
¹
'
+ · ¹
¹
XÐt c¸c trêng hîp sau :
 Trêng hîp 1 : 0 b· . Khi ®ã :
( )
0
2
y
y x
· ¹

'
· −
¹
vµ do vËy : HÖ ®· cho


( )
( )
( )
( )
3 3 2
3 3 2
0 y
I
y x y a
y x
II
y x y a
· ¹
¹
'
− ·
¹
¹
· − ¹
¹
'
− ·
¹
¹
Cã (II)
4 2
2
y x
x a
· − ¹

'
− ·
¹
Tõ ®ã : + NÕu 0 a≠ th× (I) vµ (II) cïng v« nghiÖm, dÉn ®Õn hÖ v« nghiÖm .
+ NÕu 0 a· th× (I) cã v« sè nghiÖm d¹ng ( ) , 0 x R y ∈ ·
, cßn (II) cã duy nhÊt
nghiÖm ( ) 0, 0 x y · ·
. V× thÕ hÖ ®· cho cã v« sè nghiÖm .
 Trêng hîp 2 : 0 b≠ . Khi ®ã, tõ (1) vµ (2) dÔ thÊy , nÕu ( ) , x y
lµ nghiÖm
cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x, y >0 . V× thÕ ( ) ( ) 2 3
b
x y
y
⇔ · −
.
ThÕ (3) vµo (1) ta ®îc :
3
3 2
b
y y y a
y
]
| `
]
− − ·


]
. ,
]
§Æt 0 y t · > . Tõ (4) ta cã ph¬ng tr×nh sau :
( ) ( )
3
3
2 2 6 2 9 3 2
0 5
b
t t t a t b t a t
t
]
| `
] − − · ⇔ − − + ·

]
. ,
]
XÐt hµm sè :
( ) ( )
3
9 3 2
f t t b t a t · − − + x¸c ®Þnh trªn [ ) 0;+ ∞
cã :
( ) ( ) [ )
2
8 3 2 2
f' 9 9 0, 0; t t b t t a t · + − + ≥ ∀ ∈ + ∞ .
9
Suy ra hµm sè ( ) f t
®ång biÕn trªn [ ) 0; + ∞
, vµ v× thÕ ph¬ng tr×nh (5) cã tèi
®a 1 nghiÖm trong [ ) 0; + ∞
. Mµ ( )
3
f 0 0 b · − < vµ
( )
3
2
3
f b 0 b ba · + >
, nªn
ph¬ng tr×nh (5) cã duy nhÊt nghiÖm, kÝ hiÖu lµ
0
t
trong ( ) 0; + ∞
. Suy ra hÖ
cã duy nhÊt nghiÖm
2 2
0 0
0
,
b
x t y t
t
| `
· − ·

. ,
.
VËy tãm l¹i : + NÕu 0 a b · · th× hÖ ®· cho cã v« sè nghiÖm .
` + NÕu a tuú ý , 0 b≠ th× hÖ ®· cho cã duy nhÊt nghiÖm .
+ NÕu
0, 0 a b ≠ ·
th× hÖ ®· cho v« nghiÖm .
 4. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh :
2 2
2 2
2 1 x xy y
x xy y m
¹ + − ·
'
+ + ·
¹
(1) cã
nghiÖm .
Gi¶i . + Víi
0 y·
hÖ trë thµnh
2
2
2 1 x
x m
¹ ·
'
·
¹
. HÖ cã nghiÖm khi
1
2

+ Víi
0 y≠
, ®Æt
x
t
y
·
, hÖ trë thµnh
2
2
2
2
1
2 1
1
t t
y
m
t t
y
¹
+ − ·
¹
¹
'
¹
+ + ·
¹
¹

( )
2
2
2 2
1
2 1
(2)
1 2 1
t t
y
t t m t t
¹
+ − ·
¹
'
¹
+ + · + −
¹
VËy hÖ PT (1) cã nghiÖm ( ) , x y
khi vµ chØ khi hÖ PT (2) cã nghiÖm ( ) , t y
.
XÐt hÖ (2), tõ
2
2
1
2 1 t t
y
+ − ·
suy ra
2
1
2 1 0
1
2
t
t t
t
< −

+ − > ⇔

>

. Do ®ã hÖ (2) cã nghiÖm
( ) , t y
2
2
1
2 1
t t
m
t t
+ +
⇔ ·
+ −
cã nghiÖm ( )
1
, 1 ,
2
t
| `
∈ −∞ − ∪ + ∞

. ,
. XÐt hµm sè
( )
2
2
1
f
2 1
t t
t
t t
+ +
·
+ −
trªn
kho¶ng ( )
1
, 1 ,
2
| `
−∞ − ∪ + ∞

. ,
. Ta cã :
( )
( )
2
2
2
6 2
f'
2 1
t t
t
t t
+ +
· −
+ −
, ( )
3 7
f' 0
3 7
t
t
t

· − −
· ⇔
· − +

LËp b¶ng biÕn thiªn :
t
−∞

3 7 − −

3 7 − −


−∞

f’(t)
- 0
+
+ 0 -
f(t) 1
2
+∞
+∞
10
-1 1
2
14 5 7
28 11 7
+
+
−∞ −∞
1
2
Nh×n vµo b¶ng biÕn thiªn ta thÊy ®Ó hÖ cã nghiÖm :
14 5 7
28 11 7
m
+

+
.
 5. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( )
( ) ( )
3
3
2 3 1 1
2 3 2
x y
x y
¹ + ·
¹
'
− ·
¹
¹
Gi¶i . Râ rµng nÕu
3
2 y· hÖ v« nghiÖm.
Víi
3
2 y≠ , tõ (2) suy ra
3
3
2
x
y
·

, thay vµo (1) ta cã :
( )
( )
3
3
27 2 3
1
2
y
y
+
·

(3) . XÐt hµm sè :
( )
( )
( )
3
3
27 2 3
f 1
2
y
y
y
+
· −

, ta cã :
( )
( )
( )
3 2
3
3
81 8 6 2
f'
2
y y
y
y
+ +
· −

Suy ra : ( ) f' 0 1 y y · ⇔ · −
Ta cã b¶ng biÕn thiªn :
y
−∞
-1
+∞
f’(y) + 0 - -
f (y)
0
−∞ −∞
+∞
−∞
Nh×n vµo b¶ng biÕn thiªn suy ra pt(3) kh«ng cã nghiÖm trªn c¸c kho¶ng ( ) ; 1 −∞ −


( )
3
1; 2 −
.
Ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm
1 y· −
vµ 1 nghiÖm trong kho¶ng
( )
3
2, + ∞
DÔ thÊy
2 y·
lµ 1 nghiÖm thuéc kho¶ng
( )
3
2, + ∞
.
VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm : ( ) 1; 1 − −

1
; 2
2
| `

. ,
.
 6. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2004 –B¶ng B )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh sau :
3 2
2 2
3 49
8 8 17
x xy
x xy y y x
¹ + · −
'
− + · −
¹
 7. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1998-1999 –B¶ng A )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
( )
2 1 2 2 1
3 2
1 4 .5 1 2
4 1 ln 2 0
x y x y x y
y x y x
− − + − +
¹
+ · +
¹
'
+ + + + ·
¹
¹
11
3
2
Gi¶i . §K:
2
2 0 y x + >
§Æt
2 t x y · −
th× ph¬ng tr×nh thø nhÊt cña hÖ trë thµnh :
( )
1
1 1
1 4 1 2
1 4 .5 1 2
5 5
t t
t t t
t
+
− +
+ +
+ · + ⇔ · (1)
VÕ tr¸i lµ hµm nghÞch biÕn, vÕ ph¶i lµ hµm ®ång biÕn trªn nªn t=1 lµ
nghiÖm
duy nhÊt cña (1).
VËy
1
2 1
2
y
x y x
+
− · ⇒ · thÕ vµo ph¬ng tr×nh thø hai cña hÖ ta ®îc :
( ) ( )
3 2
2 3 ln 1 0 2 y y y y + + + + + ·
VÕ tr¸i lµ hµm ®ång biÕn do ®ã y =-1 lµ nghiÖm duy nhÊt cña (2).
§¸p sè :
0, 1 x y · · −
.
 8. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2000-2001 –B¶ng B )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
7 2 5
2 2
x y x y
x y x y
¹
+ + + ·
¹
'
+ + − ·
¹
¹
Gi¶i : §K cã nghÜa cña hÖ ph¬ng tr×nh :
{ ¦ min 7 ,2 x x y ≥ −
§Æt : 7x y a + · vµ 2x y b + · . Tõ hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho ta cã hÖ :
( )
( )
5 1
2 2
a b
b x y
¹ + ·
¹
'
+ − ·
¹
¹
NhËn thÊy :
2 2
5 a b x − · . KÕt hîp víi (1) suy ra :
( ) 5
2
x
b

· , thÕ vµo (2) ta ®îc :
( )
5
2 2 1 3
2
x
x y x y

+ − · ⇔ · −
ThÕ (3) vµo (2) ta cã :
11 77
5 2 1 2
2
y y y

− + − · ⇒ ·
ThÕ vµo (3) suy ra nghiÖm cña hÖ lµ: 10 77, x· −
11 77
2
y

· .
 9. Cho hÖ ph¬ng tr×nh 2 Èn x, y :
( )
( )
( )
2 4 2 3 3
8 2 2 4 4 3 3 3 3
1
1 1 2
k x x x yx
k x x x k x y x
¹
+ + + ·
¹
'
¹ + + + + − ·
¹
1. X¸c ®Þnh k ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm .
2. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh víi k = 16.
 10. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996 –B¶ng A )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
1
3 . 1 2
1
7 . 1 4 2
x
x y
y
x y
¹ | `
+ ·
¹
+
¹ . ,
'
| `
¹
− ·

¹
+
. , ¹
12
Gi¶i . §K cã nghÜa cña hÖ :
0, 0 x y ≥ ≥

2 2
0 x y + ≠ .
DÔ thÊy , nÕu ( ) , x y
lµ nghiÖm cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x >0, y>0 . Do
®ã :
HÖ ®· cho
1 2
1
3
1 4 2
1
7
x y
x
x y
y
¹| `
+ ·
¹
+
. , ¹

'
| `
¹
− ·

¹
+
. ,
¹

( )
( )
1 1 2 2
1
3 7
1 2 2
1 2
3 7
x y
x y
x y
¹
· −
¹
+
¹
'
¹
· +
¹
¹
Nh©n (1) víi (2) theo vÕ ta ®îc :
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 8
21 7 3 6 7 4 0 6
3 7
xy x y y x y x y x y x
x y x y
· − ⇔ · + − ⇔ − + · ⇔ ·
+
( v× x >0,
y>0)
Thay vµo (2) vµ gi¶i ra ta ®îc :
11 4 7 22 8 7
,
21 7
x y
+ +
· · .Thö l¹i ta thÊy tho¶ m·n yªu
cÇu bt.
 Iii. HÖ ph¬ng tr×nh 3 Èn.
 1. ( §Ò thi HSG TØnh Qu¶ng Ng·i 1995-1996)
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
3 2
3 2
3 2
6 12 8 0
6 12 8 0
6 12 8 0
y x x
z y y
x z z
¹ − + − ·
¹
− + − ·
'
¹
− + − ·
¹
 4. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
2 3
2 3
2 3
12 48 64
12 48 64
12 48 64
x x y
y y z
z z x
¹ − + ·
¹
− + ·
'
¹
− + ·
¹
 5. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
19 5 2001
19 5 2001
19 5 2001
1890
1890
1890
x y z z
y z x x
z x y y
¹ + · +
¹
+ · +
'
¹
+ · +
¹
Gi¶i . Chóng ta sÏ chøng minh hÖ ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm duy nhÊt
0 x y z · · ·
.
Gi¶ sö ( ) , , x y z
lµ mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh khi ®ã ( ) , , x y z − − −
còng lµ
mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh , nªn kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t ta cã thÓ gi¶
thiÕt : cã Ýt nhÊt hai trong ba sè
, , x y z
kh«ng ©m. VÝ dô
0, 0 x y ≥ ≥
. Tõ ph¬ng
tr×nh thø nhÊt ta suy ra 0 z≥ .
MÆt kh¸c nÕu 0 1 u < ≤ th×
2000 18 4
1890 2 u u u + > ≥ +
NÕu 1 u> th×
2000 2000 2000 1000 18 4
1890 1 2. 2. u u u u u u + > + > · > +
Do ®ã
2001 19 5
1890u u u u + > + víi mäi u>0.
Bëi vËy nÕu céng tõng vÕ cña HPT ta suy ra
0 x y z · · ·
.®pcm
13
 6. T×m ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy
nhÊt :
( )
( )
( )
2 3 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
x m y y my
y m z z mz
z m x x mx
¹ · + − +
¹
· + − +
'
¹
· + − +
¹
 7. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2004 –B¶ng A )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh sau :
( )
( )
( )
2
3
2
3
2
3
2
30
16
x x y z
y y z x
z z x y
¹
+ − ·
¹
¹
+ − ·
'
¹
+ − ·
¹
¹
 8. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 3
2 3
2 3
1 2 1
1 2 1
1 2 1
x x y x
y y z y
z z x z
¹
+ · − +
¹
¹
+ · − +
'
¹
+ · − +
¹
¹
Gi¶i . ViÕt l¹i hÖ ®· cho díi d¹ng :
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
3 2 3
3 2 3
3 2 3
2 2 1 f
2 2 1 f
2 2 1 f
x x x y x g y
y y y z hay y g z
z z z x z g x
¹ ¹ + + · + ·
¹ ¹
+ + · + ·
' '
¹ ¹
+ + · + ·
¹ ¹
Trong ®ã ( )
3 2
f 2 t t t t · + +
vµ ( )
3
g 2 1 t t · +
. NhËn xÐt r»ng g(t), f(t) lµ
hµm ®ång biÕn trªn R v× : ( )
2
f' 3 2 2 0, t t t · + + > ( )
2
g 6 0, t t t · ≥ ∀ ∈
R.
Suy ra hÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi hÖ :
( )
( ) 4
h 0
x y z
x
· · ¹
'
·
¹
Trong ®ã ( )
3 2
h 2 1 t t t t · − − +
. NhËn xÐt r»ng ( ) h t
liªn tôc trªn R vµ :
( ) ( ) h 2 0, h 0 0, − < >
( ) ( ) h 1 0, h 2 0 < >
nªn ph¬ng tr×nh ( ) h 0 t ·
cã c¶ 3 nghiÖm ph©n biÖt ®Òu n»m
trong ( ) 2; 2 −
§Æt ( ) 2cos , 0; x u u π · ∈
. Khi ®ã sin 0 u≠ vµ (4) cã d¹ng :
( )
3 2
2cos , 0;
8cos 4cos 4cos 1 0
x y z u u
u u u
π ¹ · · · ∈
'
− − + ·
¹
hay
( )
( )
3 2
2cos , 0;
sin 8cos 4cos 4cos 1 0
x y z u u
u u u u
π ¹ · · · ∈
¹
'
− − + ·
¹
¹
Hay
( ) 2cos , 0;
sin4 sin3
x y z u u
u u
π ¹ · · · ∈
'
·
¹
(5).
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh (5) ta thu ®îc
3 5
; ;
7 7 7
u
π π π ¹ ¹

' '
¹ ¹

( ) 2cos , 0;
3 5
; ;
7 7 7
x y z u u
u
π
π π π
¹ · · · ∈
¹
' ¹ ¹

' '
¹
¹ ¹ ¹
 9. T×m tÊt c¶ c¸c bé ba sè d¬ng ( ) , , x y z
tho¶ m·n hÖ ph¬ng tr×nh :
14
2004 6 6
2004 6 6
2004 6 6
2
2
2
x y z
y z x
z x y
¹ · +
¹
· +
'
¹
· +
¹
Gi¶i :
Gi¶ sö ( ) , , x y z
lµ mét bé ba sè d¬ng tho¶ m·n hÖ PT ®· cho . Kh«ng
mÊt tÝnh tæng qu¸t , gi¶ sö
0 x y z < ≤ ≤
. Nh vËy :
2004 6 6 6 6
2004 6 6 6 6
2
2
x y z x x
z x y z z
¹ · + ≥ +
'
· + ≤ +
¹

2004 6
2004 6
1
1
1
x x x
x y z
z z z
≥ ¹ ≥ ¹
⇒ ⇒ ⇒ · · ·
' '
≤ ≤
¹ ¹
§¶o l¹i, dÔ thÊy
1 x y z · · ·
lµ mét bé ba sè d¬ng tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n .
 10. T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm :
2 2 2
2 2
2 2
1
2
x y z xy yz zx
y z yz
x z xz m
¹ + − + − − ·
¹
+ + ·
'
¹
+ + ·
¹
 11. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
5 4 2
5 4 2
5 4 2
2 2
2 2
2 2
x x x y
y y y z
z z z x
¹ − + ·
¹
− + ·
'
¹
− + ·
¹
 12. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
( )
( )
3 2 2
3 2 2
3 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
x y y y
y z z z
z x x x
¹
+ + ·
¹
¹
+ + ·
'
¹
+ + ·
¹
¹
 13. T×m tÊt c¶ c¸c sè thùc a sao cho hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm thùc
x, y, z :
1 1 1 1
1 1 1 1
x y z a
x y z a
¹
− + − + − · −
¹
'
+ + + + + · +
¹
¹
Gi¶i. §K:
1, 1, 1 x y z ≥ ≥ ≥
HÖ ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng víi hÖ ph¬ng tr×nh :
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 2
x x y y z z a
x x y y z z
¹
− + + + − + + + − + + ·
¹
'
+ − − + + − − + + − − · ¹
¹
§Æt

1 1 x x − + + ; 1 1 v y y · − + + ; 1 1 s z z · − + +
Do
1, 1, 1 x y z ≥ ≥ ≥
nªn 2, 2, 2 u v s ≥ ≥ ≥ . Ngîc l¹i nÕu 2, 2, 2 u v s ≥ ≥ ≥ , ta cã
:

2 2
1 1
1 1
x x
u
x x
+ − − · ·
+ + −

2
2
1 2 1 4
1 1
2 4
x u x u
u u
| ` | `
⇒ + · + ⇒ · + ≥

. , . ,
T¬ng tù ®èi víi y, z .
Do ®ã bµi to¸n cña ta ®a vÒ bµi to¸n t¬ng ®¬ng : T×m tÊt c¶ c¸c sè
thùc a sao cho hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm 2, 2, 2 u v s ≥ ≥ ≥ :
15
( )
2
1
1 1 1
1
u v s a
u v s
+ + · ¹
¹
'
+ + ·
¹
¹
+ §iÒu kiÖn cÇn : Gi¶ sö hÖ ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm . Theo bÊt
®¼ng thøc Bunhia ta cã : ( )
1 1 1 9
2 9
2
a u v s a
u v s
| `
· + + + + ≥ ⇒ ≥

. ,
+ §iÒu kiÖn ®ñ : Gi¶ sö
9
2
a≥ . Chóng ta sÏ chøng minh hÖ ph¬ng
tr×nh (1) cã nghiÖm
LÊy 3 s· ( tho¶ m·n 2 s≥ ) . Khi ®ã (1) t¬ng ®¬ng víi :
( )
2 3
3 2 3
.
2
u v a
a
uv
+ · − ¹
¹
' −
·
¹
¹
, u v ⇔
lµ hai nghiÖm cña tam thøc bËc hai :
( )
( )
2
3 2 3
2 2 3
2
a
t a t

− − +
( ) ( ) 2 3 2 3 2 9
,
2
a a a
u v
− t − −
⇒ ·
Chó ý : §Æt
( )
( ) ( )
2
2
2 9 0 6 2 2 3 6 h a h h h h · − ≥ ⇒ + − > + > + . Tøc lµ :
( ) ( ) ( ) 2 3 2 2 2 3 2 9 a a a − − > − − 2, 2 u v ⇒ > > .
Nh vËy hÖ ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm 2, 2, 2 u v s ≥ ≥ ≥ .
Tãm l¹i c¸c sè thùc a cÇn t×m lµ tÊt c¶ c¸c sè thùc
9
2
a≥ .
 14. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
1 1 1
20 11 2007
1
x y z
x y z
xy yz zx
¹ | ` | ` | `
+ · + · +
¹

. , . , ' . ,
¹
+ + ·
¹
 15. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2005-2006 –B¶ng A )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
( )
( )
2
3
2
3
2
3
2 6.log 6
2 6.log 6
2 6.log 6
x x y x
y y z y
z z x z
¹
− + − ·
¹
¹
− + − ·
'
¹
− + − ·
¹
¹
Gi¶i . §K x¸c ®Þnh
, , 6 x y z<
. HÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi :
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
3
2
3
2
3
2
log 6 1
2 6
log 6 2
2 6
log 6 3
2 6
x
y
x x
y
z
y y
z
x
z z
¹
− · ¹
¹ − +
¹
¹
− ·
'
− +
¹
¹
¹
− ·
¹
− +
¹
16
NhËn thÊy ( ) f x ·
2
2 6
x
x x − +
lµ hµm t¨ng, cßn ( ) ( )
3
g log 6 x x · −
lµ hµm gi¶m víi
x<6.
NÕu ( ) , , x y z
lµ mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh ta chøng minh
x=y=z.Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö
{ ¦ max , , x x y z ·
th× cã hai trêng hîp :
1)
x y z ≥ ≥
. Do ( ) g x
lµ hµm gi¶m, suy ra :
( ) ( ) ( )
3 3 3
log 6 log 6 log 6 y z x − ≥ − ≥ −
x z y ⇒ ≥ ≥
. Do
y z ≥
nªn
z y ·
. Tõ (1) vµ (2) suy ra : x=y=z.
2)
x z y ≥ ≥
.
T¬ng tù ( ) ( ) ( )
3 3 3
log 6 log 6 log 6 y x z − ≥ − ≥ −
z x y ⇒ ≥ ≥
. Do x z ≥ nªn
z x ·
. Tõ (1) vµ (3) suy ra : x=y=z.
Ph¬ng tr×nh ( ) ( ) f g x x ·
cã nghiÖm duy nhÊt x=3.
VËy hÖ ®· cho cã nghiÖm duy nhÊt : x=y=z=3.
 16. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2005-2006 –B¶ng B )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
3 2
3 2
3 2
3 2 5
3 2 5
3 2 5
x x x y
y y y z
z z z x
¹ + + − ·
¹
+ + − ·
'
¹
+ + − ·
¹
Gi¶i . Gi¶ sö
{ ¦ max , , x x y z ·
. XÐt hai trêng hîp :
1)
x y z ≥ ≥
Tõ hÖ trªn ta cã :
3 2
3 2
3 2 5
3 2 5
x x x x
z z z z
¹ + + − ≤
'
+ + − ≥
¹
( ) ( )
( ) ( )
2
2
1 2 1 0
1
1
1 2 1 0
x x
x
z
z z
¹ ]
− + + ≤
≤ ¹ ¹ ]
⇒ ⇒
' '

] ¹
¹ − + + ≥
] ¹
2)
x z y ≥ ≥
Tõ hÖ trªn ta cã :
3 2
3 2
3 2 5
3 2 5
x x x x
y y y y
¹ + + − ≤
'
+ + − ≥
¹
( ) ( )
( ) ( )
2
2
1 2 1 0
1
1
1 2 1 0
x x
x
y
y y
¹ ]
− + + ≤
≤ ¹ ¹ ]
⇒ ⇒
' '

] ¹
¹ − + + ≥
] ¹
C¶ hai trêng hîp ®Òu cho
1 x z y · · ·
. Thö l¹i ta thÊy
1 x z y · · ·
lµ nghiÖm cña
hÖ ph¬ng tr×nh . Tãm l¹i hÖ ®· cho cã nghiÖm duy nhÊt :
1 x z y · · ·
.
 17. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
17
¹
+ + − − − ·
¹
¹
¹
¹
+ + + + + ·
'
¹
¹
+ + − − − ·
¹
¹
¹
1 1 1 8
3
1 1 1 118
9
1 1 1 728
27
x y z
x y z
x y z
x y z
x x y y z z
x x y y z z
 18 . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
( )
2 2
2
2 2
2
3 8 8 8 2 4 2
x y y x z
x x y yz
x y xy yz x z
¹ + · − +
¹
+ + · −
'
¹
+ + + · + +
¹
Gi¶i . HÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi :
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
0
1 2 1 0
4 4 1 2 1
x x y y y z
x x y z
x y y z x z
¹
+ + + ·
¹
¹
+ + + ·
'
¹
+ + + · + + +
¹
¹
XÐt : ( ) ( ) ( ) ; , ; , 1; 2 1 a x y b x y y z c x z · · + + · + +
r r r

2 2
. 0, . 0, 4 ab ac b c ⇒ · · ·
r r r r r r
+ NÕu
0 a·
r r
th×
1
0,
2
x y z · · · − .
+ NÕu
0 a≠
r r
th×
b
r

c
r
céng tuyÕn nªn :
2 c b · t
r r
, tõ ®ã ta cã :
1
0,
2
x y z · · · .
Tãm l¹i hÖ cã hai nghiÖm :
1 1 1
0; 0; , 0; ;
2 2 2
| ` | `


. , . ,
.
iV. HÖ ph¬ng tr×nh n Èn. ( n >3, n

N )
 1. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :

1996
1 2 3
1996
2 3 4
1996
1995 1996 1
1996
1996 1 2
.........
x x x
x x x
x x x
x x x
¹ + ·
¹
+ ·
¹
¹
'
¹
+ ·
¹
¹ + ·
¹
Gi¶i : Gäi X lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña c¸c nghiÖm
, 1,...1996
i
x i ·
vµ Y lµ gi¸ trÞ bÐ
nhÊt cña chóng. ThÕ th× tõ ph¬ng tr×nh ®Çu ta cã :
2X
1996
1 2 3
x x x ≥ + ·
Tõ ®ã ®èi víi c¸c ph¬ng tr×nh cña hÖ ta cã : 2X
1996
, 1,2,....,1996
k
x k ≥ ∀ ·
Hay lµ ta cã : 2X
1996
X ≥
suy ra :
1995
2 X ≥
( v× X >0 ) (1)
LËp luËn mét c¸ch t¬ng tù ta còng ®i ®Õn :
1995
2 Y ≤
(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra
1995 1995
X Y 2 · ·
18
NghÜa lµ ta cã :
1995
1 2 1996
.... 2 x x x · · · ·
 2. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
1 1 2 2
1 2
1 2
...
....
n n
n
n
x a x a x a
b b b
x x x c
− − − ¹
· · ·
¹
'
¹
+ + + ·
¹
víi
1 2
1
, ,..., 0, 0
n
n i
i
b b b b
·
≠ ≠

Gi¶i . §Æt :
1 1 2 2
1 2
...
n n
n
x a x a x a
t
b b b
− − −
· · · ·
Ta cã :
1 1 1
n n n
i i i i i i
i i i
x tb a x a t b
· · ·
· + ⇒ · +
∑ ∑ ∑

1
1 1
1
n
i
n n
i
i i n
i i
i
i
c a
c a t b t
b
·
· ·
·
| `


. ,
⇒ · + ⇒ ·

∑ ∑

1
1
n
i
i
i i i n
i
i
c a
x a b
b
·
·
| `


. ,
⇒ · +


19

. = xn . x1 = x2 = .. 2 ... y...2. 2  Bµi to¸n tæng qu¸t 2 . gi¶ sö : x = min{ x.... xn ) lµ nghiÖm cña hÖ . XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng (víi n lÎ ):  f ( x1 ) = g( x2 )   f ( x2 ) = g( x3 )   . Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t. = xn .... 2t3 + t2 2t3 + t2 < 0.. ⇒ xn ≤ x ⇒ f ( xn ) ≥ f ( x ) ⇒ x ≥ x .  f ( x ) = g( x ) n−1 n  f ( xn ) = g( x1 )   NÕu hµm sè f gi¶m trªn tËp A . ∀t > 0 .  1 2x + x   =y  4   2y3 + y2  1  =z Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :     4  2z3 + z2   1  =x  4    3 2 Gi¶i: V× vÕ tr¸i cña c¸c ph¬ng tr×nh trong hÖ ®Òu d¬ng nªn hÖ chØ cã nghiÖm : x.. Lóc ®ã : x ≤ y ⇒ f ( x) ≥ f ( y) ⇒ y ≥ z ⇒ f ( y) ≤ f ( z) ⇒ z ≤ x ⇒ x = z ⇒ f ( x) = f ( z) ⇒ y = x . xn} . = xn víi n lÎ . x2. x1 = x2 = .. ta cã : f'( t) = − ( 2ln4) ( 3t2 + t) . z} .Tõ ®ã suy ra :  Bµi 2. + ∞ ) . trong ®ã xi ∈ A. z > 0 . ∀i = 1 Chøng minh : Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö : x1 = min{ x1. y.... x2 . 1 1 XÐt hµm sè : f ( t) =   ... 3 2 3 1 1 1 2 ⇒ x1 = x2 Tõ ®ã suy ra :  Bµi 3.   4  4     VËy hµm sè f ( t) nghÞch biÕn trªn kho¶ng ( 0. g t¨ng trªn A vµ ( x1.. VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt : x = y = z = 1 . n th× x1 = x2 = . Lóc ®ã ta cã : x1 ≤ x2 ⇒ f ( x1 ) ≥ f ( x2 ) ⇒ g( x2 ) ≥ g( x ) ⇒ x ≥ x . ph¬ng tr×nh .

+ ∞ ) vµ gi¶m trªn Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t. xn ) lµ nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh . gi¶ sö : x = min{ x. + NÕu x∈ [ 0.. . t ≥ 0 . + NÕu x∈ ( 1 + ∞ ) ⇒ x. = xn−1 xi ∈ A.. xn} . do ®ã theo bµi to¸n tæng qu¸t 1. hÖ cã nghiÖm duy nhÊt : ⇒ z. ∀i = 1 . x = y = z = t = 2+ 3.. = xn  f ( x1 ) = g( x2 )   f ( x2 ) = g( x3 )   .... Lóc ®ã ta cã :. t} ... x2 . y. g t¨ng trªn A vµ ( x1. 1] ⇒ 0 ≤ f ( x) ≤ 1⇒ 0 ≤ 2y ≤ 1. 1] . z. n th×  1 víi n ch½n .1] . . hay y∈ [ 0. y. ta cã : f'( s) = 2( s − 1) . y.. XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng (víi n ch½n ): NÕu hµm sè f gi¶m trªn tËp A .. trong ®ã  x = x3 = .. Do ®ã hµm sè t¨ng trªn kho¶ng ( 1. 1] ( Do f(s) liªn tôc trªn R ). VËy x.Gi¶i : ( x − 1) 2 = 2y  2  ( y − 1) = 2z  Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  2  ( z − 1) = 2t  2  ( t − 1) = 2x  V× vÕ tr¸i cña c¸c ph¬ng tr×nh trong hÖ kh«ng ©m nªn ph¬ng chØ cã nghiÖm : x. Do ®ã ta cã :  Bµi to¸n tæng qu¸t 3 . z. x ≤ y ⇒ f ( x) ≥ f ( y) ⇒ y ≥ z ⇒ f ( y) ≤ f ( z) ⇒ z ≤ x ⇒ x = z . z. 2 XÐt hµm sè : f ( s) = ( s − 1) . 1] ..  x2 = x4 = .  f ( x ) = g( x ) n−1 n   f ( xn ) = g( x1 )  Chøng minh : Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö : x1 = min{ x1. t¬ng tù [ 0. 2  ( x − 1) 2 = 2y ( x − 1) = 2y  ⇔   x= y Lóc ®ã hÖ ph¬ng tr×nh trë thµnh :  ⇔ x = y = 2− 3 2 ( y − 1) = 2x   x = − y    VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm : x = y = z = t = 2 + 3 vµ x = y = 2 − 3 .. x2... t ∈ [ 0.2. t∈ [ 0. z. Víi x = z ⇒ f ( x) = f ( z) ⇒ y = t . y. 3 ... t ∈ ( 1 + ∞ ) .

... Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  x31 − 3x1 + 2 = 2x2  3  x 2 − 3x2 + 2 = 2x3   .. Cho n lµ sè nguyªn lín h¬n 1.  4. Cho n lµ sè nguyªn lín h¬n 1 vµ a ≠ 0.. = xn 1 PhÇn bµi tËp øng dông ph¬ng ph¸p 2x3 − 7x2 + 8x − 2 = y  3 2  2y − 7y + 8y − 2 = z  2z3 − 7z2 + 8z − 2 = x   1........ Chøng minh víi mçi a∈ R . ≤ xn−1 ≤ x1 ⇒ x = x3 = .... Chøng minh hÖ ph¬ng tr×nh : 4 .. = xn−1 .....  x2 = x3 − 4x + ax n n n  n−1 2 3  x n = x 1 − 4x1 + ax1   6. ⇒ f ( xn−1 ) ≥ f ( x1 ) ⇒ g( xn ) ≥ g( x2 ) ⇒ xn ≥ x 2 VËy : x1 ≤ x3 ≤ .....  z2 = x3 + x + a   3....  .. hÖ ph¬ng tr×nh :  x2 = y3 + y + a  2 3  y = z + z + a cã mét nghiÖm duy nhÊt .  x3 − 3x + 2 = 2x 99 100  99 3  x 100 − 3x100 + 2 = 2x  1  5.. x2 ≥ x4 ≥ .. T×m a ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh :  x21 = x32 − 4x2 + ax2  2 3  x 2 = x 3 − 4x3 + ax3  cã mét nghiÖm duy nhÊt ........ ≥ xn ≥ x2 ⇒ x2 = x4 = ..... Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  2. Cho hÖ ph¬ng tr×nh :  x2 = y + a  2  y = z+ a  z2 = x + a  T×m a ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh chØ cã nghiÖm víi d¹ng x = y = z ..x1 ≤ x3 ⇒ f ( x1 ) ≥ f ( x3 ) ⇒ g( x2 ) ≥ g( x ) 4 ⇒ x2 ≥ x4 ⇒ f ( x2 ) ≤ f ( x4 ) ⇒ g( x3 ) ≤ g( x5 ) ⇒ x3 ≤ x5. ⇒ f ( xn− 2 ) ≤ f ( xn ) ⇒ g( xn−1 ) ≤ g( x ) 1 ⇒ xn−1 ≤ x1.

cosα − 1 = 0  §Æt t = sinα − cosα . y = cosα víi α ∈ [ 0. ta ®Æt x = acosα .  7. khi ®ã hÖ ph¬ng tr×nh :  1− x2 ≥ 0  x ≤ 1 ⇔ §K :  2 1− y ≥ 0  y ≤ 1  π 1 α + β = cosα . π ] . ta cã : 2sin α −  = 1⇒ α = ⇒ β = 0 ⇒  4 2  y = 1 NÕu : x ≤ a( a > 0) ... hÖ ph¬ng tr×nh :  x2 = y3 + y2 + y + a  2 3 2 cã mét nghiÖm duy nhÊt . π ]  2. 2π ] .β ∈ [ 0. . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :   2 ( x − y) ( 1+ 4xy) = 3  2 2 x + y =1  ( 1) ( 2) Gi¶i . §Æt x = sinα .  1..sinα =  ⇔ ⇔ 2  ( 1− cosα ) ( 1+ cosβ ) = 2 sinα − cosα − sinα ... t ≤ 2 ⇒ sinα . víi α ∈ [ 0.. Khi ®ã (1) ⇔ 2 ( sinα − cosα ) ( 1+ 2sin2α ) = 3 5 2 2 .. y= β víi α . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  x 1− y2 + y 1− x2 = 1   ( 1− x) ( 1+ y) = 2  (1) (2) Gi¶i. cos §Æt x = cosα .  y = z + z + z+ a  z2 = x3 + x2 + x + a   Ii. y∈ [ −1 1] ..cosα = Khi ®ã ta cã : t − Víi 1− t2 2 1− t2 − 1 = 0 ⇔ t2 + 2t − 3 ⇒ t = 1 2 x = 0 π π  t = 1. HÖ ph¬ng tr×nh gi¶i ®îc b»ng ph¬ng ph¸p lîng gi¸c ho¸.  x2 = x3 − 4x + ax n n n  n−1 2 3   x n = x 1 − 4x1 + ax1 cã nghiÖm duy nhÊt .sinβ + cosβ . Do x + y = 1 ⇒ x. x21 = x32 − 4x2 + ax2  2 3  x 2 = x 3 − 4x3 + ax3   . Chøng minh víi mçi a∈ R .

tg4α ≠ ±1 (5)... ( −sin5 .  x = tg 7 .2. − cos5 ) . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : Tõ c¸c ph¬ng tr×nh cña hÖ .  (4) vµ sao cho tgα .  2 2 T¬ng tù bµi 2. 2π ]  3.( -sin25 . sin2α +  = 3 ⇔ 4sin α −  sin2α + sin  = 3 4  2 4  6   π  π   π  π  π π     ⇔ 8sin α −  sin α −  cos α −  = 3 ⇔ 4cos α +   cos − cos 2α −   = 3 4  12  12  12   3 6      π  π  π    ⇔ 2cos α −  − 4cos α −  cos 2α −  = 3 12  12  6    π    π π  π    ⇔ 2cos α −  − 2 cos 3 −  + cos α −   = 3 ⇔ −2cos 3 −  = 3 α α 12  4 12   4      0 0 α = −35 + k120 π 3  cos 3 −  = − α ⇔ ( k∈ R) 0 0 4 2   α = 65 + k120 Tõ ®ã suy ra hÖ cã 6 nghiÖm ( x. y = acosα . cos850 ) . z = tg 7  . Do ®ã ta cã :  2x  y = 1− x2 (1)  2y  (2)  z= 1− y2   2z (3) x= 1− z2   π π §Æt §Æt x = tgα víi α ∈  − . y) = {( sin650.. suy ra : x. y. víi α ∈ [ 0.( −sin350 ..  sao cho x = tgα  2 2  x − 3z2x − 3z + z3 = 0  2 3  y − 3x y − 3x + x = 0  z − 3y2z − 3y + y3 = 0  6 2x + x2y = y  2  2y + y z = z 2z + z2x = x   4. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : . ta ®Æt x = asinα . ± 1 ±3   Gi¶i :  π π Víi mäi sè thùc x cã mét sè α víi α ∈  − . HÖ ph¬ng tr×nh cã 7 nghiÖm kπ 2kπ 4kπ   . cos650 ) . y = tg 7 . ( sin850 . cos305 ) } 0 0 0 0 0 0 2 2 NÕu : x + y = a( a > 0) . z ≠ ±1. cos350 ) . − cos25 ) . tg2α . 2sin α −  . ( sin305 . k = 0.π  1 π  π   ⇔ 2.

. y. x. NÕu ( x. (1) sÏ cã : y = tg3α . − y. y. z = tgγ ( 0 < α .Gi¶i . L¹i cã : ( 6) ⇔ 26α = kπ ( k ∈ Z) kπ víi k nguyªn 26 tho¶ m·n : −12 ≤ k ≤ 12 . ViÕt l¹i hÖ ph¬ng tr×nh díi d¹ng :  x( 1− 3z2 ) = 3z − z3   2 3  y( 1− 3x ) = 3x − x  2 3  z( 1− 3y ) = 3y − y  (I) 1 3 Tõ ®ã.     1  1  1   3 tgα +  = 4 tgβ +  = 5 tgγ +  tgα  tgβ  tgγ  HÖ      tgα tgβ + tgβ tgγ + tgγ tgα = 1  ( 1) ( 2) 7 . y. λ < 90 ) .  x = tg 26 . ± 1 ± 12    5. (1) (2) (3) (II) 1  π π §Æt x = tgα víi α ∈  − . nªn chóng ta sÏ t×m nghiÖm x. Gi¶i. z = tg 26  . z) lµ nghiÖm cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x. 0 §Æt x = tgα . dÔ thÊy nÕu Bëi thÕ :  3z − z3 x=  1− 3z2   3x − x3 ⇔ y = (I) 1− 3x2   3y − y3 z=  1− 3y2  ( x. z = tg9α vµ x = tg27α Tõ ®©y dÔ dµng suy ra ( x. z = tg9α . y = tg 26 .  (4) vµ sao cho tgα . y. z cïng dÊu .. y. x = tgα . DÔ dµng kiÓm tra ®îc r»ng. z d¬ng . tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ α ®îc x¸c ®Þnh nh võa nªu ®Òu tho¶ m·n (5). z) lµ mét nghiÖm cña hÖ th× ( − x. tg9α ≠ ± (5). y. VËy tãm l¹i hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã tÊt c¶ 25 nghiÖm.. y = tgβ . tg3α . (5) vµ tgα = tg27α (6). − z) còng lµ nghiÖm cña hÖ. ®ã lµ : kπ 3kπ 9kπ   . z ≠ ± . k = 0. z) lµ nghiÖm cña (II) khi vµ chØ khi y = tg3α . β . víi α ®îc x¸c ®Þnh bëi (4). 3  2 2 Khi ®ã tõ (2). (3). Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :    1 1  1  3 x +  = 4 y +  = 5 z +  x y z      xy + yz + zx = 1  V× thÕ α tho¶ m·n ®ång thêi (4) vµ (6) khi vµ chØ khi α = NhËn xÐt : xyz ≠ 0.

Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :   x2 + y2 + xy − 3x − 4y + 4 = 0 (2)  Gi¶i : Gi¶ sö hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm . β .4. HÖ ph¬ng tr×nh 2 Èn.2γ lµ c¸c gãc cña mét tam gi¸c cã sè ®o  0 < α .  4 2 698 (1)  x +y = 81  1.γ < π .4. 1+ tg2α   1+ tg2β   1+ tg2γ  3 4 5 = = (1) ⇔ 3  = 4  = 5  ⇔ sin2α sin2β sin2γ  tgα   tgβ   tgγ  ( tgα + tgβ ) = tg α + β Tõ (2) suy ra : tgγ ( tgα + tgβ ) = 1− tgβ tgα ⇒ cotgγ = ( ) 1− tgβ tgα π π  ⇒ tg − γ  = tg( α + β ) ⇔ α + β + γ = .B¶ng A ) 8 .  2. Ta thÊy (2) t¬ng ®¬ng víi : 2 x2 + ( y − 3) x + ( y − 2) = 0 §Ó ph¬ng tr×nh nµy cã nghiÖm ®èi víi x ta ph¶i cã : 7 2 2 ∆ = ( y − 3) − 4( y − 2) ≥ 0 ⇔ 1≤ y ≤ (3) 3 2 2 MÆt kh¸c ph¬ng tr×nh (2) còng t¬ng ®¬ng víi : y + ( x − 4) y + x − 3x + 4 = 0 §Ó ph¬ng tr×nh nµy cã nghiÖm ®èi víi y ta ph¶i cã : 4 2 ∆ = ( x − 4) − 4( x2 − 3x + 4) ≥ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ (4) 3 256 49 697 698 4 2 + = < Tõ (3) vµ (4) ta cã : x + y ≤ . 81 9 81 81 VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho v« nghiÖm . 2 2  3 4 5   sin2α = sin2β = sin2γ  Do  nªn 2α. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996.5 lµ tam gi¸c vu«ng nªn 2γ = 900 ⇒ γ = 450 ⇒ z = tgγ = 1 2tgα 3 2x 3 1 tg2α = = ⇔ = ⇒x= 2 2 1 − tg α 4 1− x 4 3 2tgβ 4 2y 4 1 tg2β = = ⇔ = ⇒ y= 2 2 1 − tg β 3 1− y 3 2 TuyÓn tËp c¸c bµi to¸n hay  II .α + β + γ = π   2 2 3 c¹nh 3. kh«ng tho¶ m·n (1). Do tam gi¸c cã 3 c¹nh 3.5.2β.

  1  =2  3x  1+ x+ y    Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :   7y  1− 1  = 4 2   x+ y     3.B¶ng A ) H·y biÖn luËn sè nghiÖm thùc cña hÖ ph¬ng tr×nh víi Èn x. 3  b   − y − y3  = a2 ThÕ (3) vµo (1) ta ®îc : y    y     §Æt y = t > 0 . dÉn ®Õn hÖ v« nghiÖm .+ ∞ ) cã : f'( t) = 9t8 + 9( b − t3 ) t2 + a2 ≥ 0. + ∞ ) . y) lµ nghiÖm ( 2) ⇔ x = b y −y ( 3) . + NÕu a = 0 th× (I) cã v« sè nghiÖm d¹ng ( x∈ R. ViÕt l¹i hÖ díi d¹ng :  y( x3 − y3 ) = a2 ( 1)   2  y( x + y) = b2 ( 2)  XÐt c¸c trêng hîp sau :  Trêng hîp 1 : b = 0 . Tõ (4) ta cã ph¬ng tr×nh sau : 3  b   3 2 t  − t  − t6  = a2 ⇔ t9 − ( b − t3 ) + a2 t = 0 ( 5)  t     2 3 XÐt hµm sè : f ( t) = t9 − ( b − t3 ) + a2t x¸c ®Þnh trªn [ 0. 2 9 . y = 0) . V× thÕ ( x.  Trêng hîp 2 : b≠ 0 . nÕu cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x. tõ (1) vµ (2) dÔ thÊy . V× thÕ hÖ ®· cho cã v« sè nghiÖm . y :  x3y − y4 = a2  2 2 3 2  x y + 2xy + y = b Gi¶i . ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996. Khi ®ã. Khi ®ã :  y= 0  ( I)  3 3 2 y = 0   y( x − y ) = a  ( 2) ⇔  vµ do vËy : HÖ ®· cho ⇔  y = − x   y = −x  ( II )  3 3 2  y( x − y ) = a   y = −x Cã (II) ⇔  4 2 −2x = a Tõ ®ã : + NÕu a ≠ 0 th× (I) vµ (II) cïng v« nghiÖm. y ∈ R . §iÒu kiÖn cã nghÜa cña hÖ : x. y >0 . y = 0) . ∀t ∈ [ 0. cßn (II) cã duy nhÊt nghiÖm ( x = 0.

y = t0  . + ∞ ) . + ∞  . b ≠ 0 th× hÖ ®· cho cã duy nhÊt nghiÖm . XÐt hµm sè f ( t) = 2 trªn 2t2 + t − 1 2  2t + t − 1 t2 + 6t + 2  t = −3− 7 1  f'( t) = − 2 . y) 1  t2 + t + 1 t2 + t + 1 cã nghiÖm t ∈ ( −∞. hÖ trë thµnh  ⇔ + Víi y ≠ 0. + NÕu a ≠ 0. nªn ph¬ng tr×nh (5) cã duy nhÊt nghiÖm. y) khi vµ chØ khi hÖ PT (2) cã nghiÖm ( t. ` + NÕu a tuú ý . HÖ cã nghiÖm khi m= 2 x = m 1  2 2t + t − 1 = y2 x  = t . t0   VËy tãm l¹i : + NÕu a = b = 0 th× hÖ ®· cho cã v« sè nghiÖm .[ 0. y) . 2x2 = 1 1 Gi¶i . Do ®ã hÖ (2) cã nghiÖm t> 1 y   2 ( t. −1) ∪  . b = 0 th× hÖ ®· cho v« nghiÖm . + ∞ ) . Mµ f ( 0) = − b < 0 vµ f ( 3 b ) = b + b a > 0 . + Víi y = 0 hÖ trë thµnh  2 . kÝ hiÖu lµ t0 trong ( 0. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh :  2 (1) cã 2  x + xy + y = m nghiÖm . ®Æt y m 2  t + t + 1=  y2  1  2  2t + t − 1 = y2 (2)  2 2 t + t + 1 = m( 2t + t − 1)  VËy hÖ PT (1) cã nghiÖm 2 ( x. −1) ∪  . 2x2 + xy − y2 = 1  4. + ∞ ) . vµ v× thÕ ph¬ng tr×nh (5) cã tèi 3 3 2 ®a 1 nghiÖm trong [ 0. f'( t) = 0 ⇔  kho¶ng ( −∞. tõ 2t + t − 1 = 2 suy ra 2t + t − 1> 0 ⇔  . + ∞  . Suy ra hÖ Suy ra hµm sè f ( t) ®ång biÕn trªn   b 2 2 cã duy nhÊt nghiÖm  x = − t0 . Ta cã : 2  ( 2t2 + t − 1)  t = −3 + 7  ⇔ m= LËp b¶ng biÕn thiªn : t f’(t) f(t) −∞ + 1 2 -1 + +∞ 10 1 2 +∞ −3 − 7 0 −3 − 7 0 −∞ . t < −1 1 2 XÐt hÖ (2).

−∞ 14 + 5 7 28+ 11 7 −∞ 1 2 Nh×n vµo b¶ng biÕn thiªn ta thÊy ®Ó hÖ cã nghiÖm : m≥  x3 ( 2 + 3y) = 1   5. ( 1) ( 2) Gi¶i . ) ( 3 2. 2   6. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  3  x( y − 2) = 3  14 + 5 7 28+ 11 7 . Ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm y = −1 vµ 1 nghiÖm trong kho¶ng DÔ thÊy y = 2 lµ 1 nghiÖm thuéc kho¶ng ( ) ( 3 2. VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm : ( −1 −1) vµ  . XÐt hµm sè : f ( y) = 27( 2 + 3y) ( y − 2) 3 3 − 1 . tõ (2) suy ra x = 3 . ta cã : f'( y) = − 81( 8y3 + 6y2 + 2) ( y − 2) 3 3 3 2 +∞ - +∞ - −∞ −∞ −∞ Nh×n vµo b¶ng biÕn thiªn suy ra pt(3) kh«ng cã nghiÖm trªn c¸c kho¶ng ( −∞. −1) . thay vµo (1) ta cã : y −2 27( 2 + 3y) Suy ra : f'( y) = 0 ⇔ y = −1 Ta cã b¶ng biÕn thiªn : y f’(y) f (y) −∞ + -1 0 0 ( y − 2) 3 3 = 1 (3) . 2 . 3 Víi y ≠ 3 2 . vµ −1 3 2 . Râ rµng nÕu y = 3 2 hÖ v« nghiÖm.51−2x+ y = 1+ 22x− y+1  Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  3 2  y + 4x + 1+ ln( y + 2x) = 0  11 . ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1998-1999 –B¶ng A ) ( 1+ 42x− y ) . + ∞ ) 1  . + ∞ . ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2004 –B¶ng B )  x3 + 3xy2 = −49 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh sau :  2 2  x − 8xy + y = 8y − 17x  7.

( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 1995-1996 –B¶ng A ) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :   1  =2  3x. vÕ ph¶i lµ hµm ®ång biÕn trªn nªn t=1 lµ duy nhÊt cña (1). 2 5y − 2 + y − 1 = 2 ⇒ y = ThÕ vµo (3) suy ra nghiÖm cña hÖ lµ: x = 10 − 77. 1− 1  = 4 2   x+ y    12 . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh víi k = 16. X¸c ®Þnh k ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm .Gi¶i . ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2000-2001 –B¶ng B )  7x + y + 2x + y = 5  Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :   2x + y + x − y = 2  Gi¶i : §Æt : §K cã nghÜa cña hÖ ph¬ng tr×nh : min{ 7x. §¸p sè : x = 0.51−t = 1+ 2t+1 ⇔ 1+ t4 = 1+5 (1) 5 VÕ tr¸i lµ hµm nghÞch biÕn. y = −1. 2.2x} ≥ − y 7x + y = a vµ a+ b = 5   b+ x − y = 2  2x + y = b . y+ 1 thÕ vµo ph¬ng tr×nh thø hai cña hÖ ta ®îc : 2 y3 + 2y + 3+ ln( y2 + y + 1) = 0 ( 2) nghiÖm VËy 2x − y = 1⇒ x = VÕ tr¸i lµ hµm ®ång biÕn do ®ã y =-1 lµ nghiÖm duy nhÊt cña (2). thÕ vµo (2) ta ®îc : NhËn thÊy : a2 − b2 = 5x . §K: y2 + 2x > 0 §Æt t = 2x − y th× ph¬ng tr×nh thø nhÊt cña hÖ trë thµnh : t 2t+1 ( 1+ 4t ) .  8. KÕt hîp víi (1) suy ra : b = 5− x + x − y = 2 ⇔ x = 2y − 1 2 ThÕ (3) vµo (2) ta cã : ( 3) 11− 77 2 y= 11− 77 . Cho hÖ ph¬ng tr×nh 2 Èn x. y :  k x2 + 3 x4 + 3 x2 + 1 = yx    k 3 x8 + x2 + 3 x2 + 1 + ( k − 1) 3 x4 = 2y3 x4  1. Tõ hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho ta cã hÖ : ( 1) ( 2) ( 5− x) 2 .  9. ( ( ) )  10. 1+ x+ y      7y.

Bëi vËy nÕu céng tõng vÕ cña HPT ta suy ra x = y = z = 0 . z kh«ng ©m. VÝ dô x ≥ 0.®pcm 13 . − z) còng lµ mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh . Gi¶ sö ( x. − y. Do ®ã :  1  1 2 2 1  2 = − ( 1)   1+ = x+ y 3x 7y 3x   x+ y ⇔ HÖ ®· cho ⇔    1− 1  = 4 2 1 = 1 + 2 2 ( 2)    x+ y 7y 3x 7y   Nh©n (1) víi (2) theo vÕ ta ®îc : 1 1 8 = − ⇔ 21xy = ( x + y) ( 7y − 3x) ⇔ ( y − 6x) ( 7y + 4x) = 0 ⇔ y = 6x ( v× x >0.  Iii.u > u + u Do ®ã 1890u+ u2001 > u19 + u5 víi mäi u>0. y. y ≥ 0 . nªn kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t ta cã thÓ gi¶ thiÕt : cã Ýt nhÊt hai trong ba sè x. z) lµ mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh khi ®ã ( − x. DÔ thÊy . u2000 = 2. MÆt kh¸c nÕu 0 < u ≤ 1 th× 1890 + u2000 > 2 ≥ u18 + u4 1000 18 4 NÕu u> 1 th× 1890 + u2000 > 1+ u2000 > 2. HÖ ph¬ng tr×nh 3 Èn. Tõ ph¬ng tr×nh thø nhÊt ta suy ra z≥ 0 .Thö l¹i ta thÊy tho¶ m·n yªu . nÕu ( x. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  5. y) lµ nghiÖm cña hÖ ®· cho th× ph¶i cã x >0. x + y 3x 7y y>0) 11+ 4 7 22 + 8 7 Thay vµo (2) vµ gi¶i ra ta ®îc : x = . y.Gi¶i . Chóng ta sÏ chøng minh hÖ ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm duy nhÊt x = y = z= 0. y ≥ 0 vµ x2 + y2 ≠ 0 . y= 21 7 cÇu bt. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : Gi¶i . y>0 .  1. ( §Ò thi HSG TØnh Qu¶ng Ng·i 1995-1996)  y3 − 6x2 + 12x − 8 = 0  3 2 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  z − 6y + 12y − 8 = 0  x3 − 6z2 + 12z − 8 = 0  12x2 − 48x + 64 = y3  2 3  12y − 48y + 64 = z 12z2 − 48z + 64 = x3   x19 + y5 = 1890z + z2001  19 5 2001  y + z = 1890x + x  z19 + x5 = 1890y + y2001   4. §K cã nghÜa cña hÖ : x ≥ 0.

T×m ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt :  x2 = ( 2 + m) y3 − 3y2 + m y  2 3 z  y = ( 2 + m) z − 3z + m  z2 = ( 2 + m) x3 − 3x + m x   7. 6. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  y ( y + 1) = 2( z − y) + 1  2 3  z ( z + 1) = 2( x − z) + 1  Gi¶i . π ) Hay   sin4u = sin3u  x = y = z = 2cosu. π )   3 2 sinu( 8cos u− 4cos u− 4cosu+ 1) = 0  (5). h( 0) > 0. NhËn xÐt r»ng h( t) liªn tôc trªn R vµ : h( −2) < 0. u∈ ( 0. π )   π 3π 5π  . g( t) = 6t ≥ 0. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2004 –B¶ng A )  x3 + x( y − z) 2 = 2  2  3 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh sau :  y + y( z − x) = 30  3 2  z + z( x − y) = 16   x2 ( x + 1) = 2( y3 − x) + 1   2 3  8. ∀t ∈ R. trong ( −2. 7 . h( 1) < 0. u∈ ( 0. 3 vµ g( t) = 2t + 1. u∈ ( 0. 7      9. π  vµ   π 3 5π  7 7 7   u∈  7 . NhËn xÐt r»ng g(t). π ) hay  3 2 8cos u− 4cos u− 4cosu+ 1 = 0  x = y = z = 2cosu. y. 2)  x = y = z = 2cosu. Khi ®ã sinu≠ 0 vµ (4) cã d¹ng :  x = y = z = 2cosu. h( 2) > 0 nªn ph¬ng tr×nh h( t) = 0 cã c¶ 3 nghiÖm ph©n biÖt ®Òu n»m §Æt x = 2cosu. z) tho¶ m·n hÖ ph¬ng tr×nh : 14 . ViÕt l¹i hÖ ®· cho díi d¹ng :  x3 + x2 + 2x = 2y3 + 1  f ( x) = g( y)  3 2  3 hay  f ( y) = g( z)  y + y + 2y = 2z + 1  z3 + z2 + 2z = 2x3 + 1  f ( z) = g( x)   Trong ®ã f ( t) = t3 + t2 + 2t 2 2 hµm ®ång biÕn trªn R v× : f'( t) = 3t + 2t + 2 > 0. u∈ ( 0. π ) . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh (5) ta thu ®îc u∈  . f(t) lµ  x= y= z ( 4) Suy ra hÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi hÖ :   h( x) = 0 3 2 Trong ®ã h( t) = t − t − 2t + 1. u∈ ( 0. T×m tÊt c¶ c¸c bé ba sè d¬ng ( x.

Ngîc l¹i nÕu u ≥ 2. z . dÔ thÊy x = y = z = 1 lµ mét bé ba sè d¬ng tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n . Gi¶i. Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  x5 − x4 + 2x2 y = 2  5 4 2  y − y + 2y z = 2  z5 − z4 + 2z2 x = 2   x3 ( y2 + 3y + 3) = 3y2   3 2 2  12. s ≥ 2 . z :  x − 1+ y− 1 + z− 1 = a − 1    x + 1 + y+ 1 + z+ 1 = a + 1  x ≥ 1 y≥ 1 z≥ 1 . Do ®ã bµi to¸n cña ta ®a vÒ bµi to¸n t¬ng ®¬ng : T×m tÊt c¶ c¸c sè thùc a sao cho hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm u ≥ 2. z) lµ mét bé ba sè d¬ng tho¶ m·n hÖ PT ®· cho . v ≥ 2. y. s ≥ 2 : ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) 15 . s = z − 1 + z + 1 . Nh vËy : 2x2004 = y6 + z6 ≥ x6 + x6  x2004 ≥ x6  x ≥ 1 ⇒  2004 6 ⇒  ⇒ x = y= z= 1  2004 6 6 6 6 z≤ 1  2z = x + y ≤ z + z z ≤ z §¶o l¹i. T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm :  x2 + y2 − z2 + xy − yz − zx = 1  2 2  y + z + yz = 2  x2 + z2 + xz = m   11. §K: HÖ ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng víi hÖ ph¬ng tr×nh :  x − 1 + x + 1 + y − 1 + y + 1 + z − 1 + z + 1 = 2a    x + 1− x − 1 + y+ 1− y− 1 + z+ 1− z− 1 = 2  §Æt u= x − 1 + x + 1 . gi¶ sö 0 < x ≤ y ≤ z . .  10. v ≥ 2. T×m tÊt c¶ c¸c sè thùc a sao cho hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm thùc x. s ≥ 2 . y. Do x ≥ 1 y ≥ 1 z ≥ 1 nªn u ≥ 2. v = y − 1 + y + 1 . ta cã : 2 2 1 2 1 4 x + 1− x − 1 = = ⇒ x + 1 =  u+  ⇒ x =  u2 + 2  ≥ 1 2 u 4 u  x+ 1+ x− 1 u T¬ng tù ®èi víi y.Gi¶i : 2x2004 = y6 + z6  2004 6 6 2y = z + x 2z2004 = x6 + y6  Gi¶ sö ( x. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  y ( z + 3z + 3) = 3z  3 2 2  z ( x + 3x + 3) = 3x   13. v ≥ 2. .

2  14. y. z< 6 . v ≥ 2. Theo bÊt 9  1 1 1 ®¼ng thøc Bunhia ta cã : 2a = ( u+ v+ s)  + +  ≥ 9 ⇒ a ≥ 2  u v s 9 + §iÒu kiÖn ®ñ : Gi¶ sö a ≥ . Khi ®ã (1) t¬ng ®¬ng víi :  3( 2a − 3) . Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :    1 1  1 20 x +  = 11 y +  = 2007 z +  x y z      xy + yz + zx = 1   15. 9 Tãm l¹i c¸c sè thùc a cÇn t×m lµ tÊt c¶ c¸c sè thùc a ≥ . HÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi : Gi¶i . v > 2 . Tøc lµ : 2 ( 2a − 3) − 2 2> ( 2a − 3) ( 2a − 9) ( ) 2 ⇒ u > 2. s ≥ 2 . Chóng ta sÏ chøng minh hÖ ph¬ng 2 tr×nh (1) cã nghiÖm  u+ v = 2a − 3  LÊy s = 3 ( tho¶ m·n s≥ 2 ) . uv =  2 ⇔ u.log3 ( 6 − x) = z  x. v = 2 Chó ý : §Æt h = 2a − 9 ≥ 0 ⇒ h + 6 − 2 2 > ( h + 3) > h( h + 6) . §K x¸c ®Þnh  x  log3 ( 6 − y) = ( 1)  x2 − 2x + 6  y  ( 2)  log3 ( 6 − z) = y2 − 2y + 6   z  log3 ( 6 − x) = ( 3) 2  z − 2z + 6  Nh vËy hÖ ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm 16 . u ≥ 2. v lµ hai nghiÖm cña tam thøc bËc hai : t2 − 2( 2a − 3) t + 3( 2a − 3) 2 2a − 3± ( 2a − 3) ( 2a − 9) ⇒ u. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2005-2006 –B¶ng A )  x2 − 2x + 6.log3 ( 6 − z) = y  2  z − 2z + 6.log ( 6 − y) = x 3   2 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  y − 2y + 6.u+ v+ s = 2a  ( 1) 1 1 1 + + =1 u v s  + §iÒu kiÖn cÇn : Gi¶ sö hÖ ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm .

Tõ (1) vµ (3) suy ra : x=y=z. z) lµ mét nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh ta chøng minh x = max{ x. T¬ng tù log3 ( 6 − y) ≥ log3 ( 6 − x) ≥ log3 ( 6 − z) ⇒ z ≥ x ≥ y. Tãm l¹i hÖ ®· cho cã nghiÖm duy nhÊt : x = z = y = 1. Do x ≥ z nªn z = x . z} th× cã hai trêng hîp : x=y=z. cßn g( x) = log3 ( 6 − x) lµ hµm gi¶m víi NÕu ( x. Thö l¹i ta thÊy x = z = y = 1 lµ nghiÖm cña C¶ hai trêng hîp ®Òu cho hÖ ph¬ng tr×nh . suy ra : Gi¶i .Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö log3 ( 6 − y) ≥ log3 ( 6 − z) ≥ log3 ( 6 − x) ⇒ x ≥ z ≥ y. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : 17 . Do y ≥ z nªn z = y . Ph¬ng tr×nh f ( x) = g( x) cã nghiÖm duy nhÊt x=3. y. y. Tõ (1) vµ (2) suy ra : x=y=z.NhËn thÊy x<6.  17. f ( x) = x x − 2x + 6 2 lµ hµm t¨ng. 2) x ≥ z ≥ y . XÐt hai trêng hîp : 1) x ≥ y ≥ z  x3 + 3x2 + 2x − 5 = y  3 2 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  y + 3y + 2y − 5 = z  z3 + 3z2 + 2z − 5 = x   x3 + 3x2 + 2x − 5 ≤ x Tõ hÖ trªn ta cã :  3 2  z + 3z + 2z − 5 ≥ z ( x − 1) ( x + 2) 2 + 1 ≤ 0 x ≤ 1    ⇒ ⇒ 2  ( z − 1) ( z + 2) + 1 ≥ 0 1≤ z    2) x ≥ z ≥ y  x3 + 3x2 + 2x − 5 ≤ x Tõ hÖ trªn ta cã :  3 2  y + 3y + 2y − 5 ≥ y ( x − 1) ( x + 2) 2 + 1 ≤ 0 x ≤ 1    ⇒ ⇒ 2 ( y − 1) ( y + 2) + 1 ≥ 0 1≤ y    x = z = y = 1. Gi¶ sö x = max{ x. y. Do g( x) lµ hµm gi¶m. z} . VËy hÖ ®· cho cã nghiÖm duy nhÊt : x=y=z=3.  16. ( §Ò thi HSG Quèc Gia n¨m 2005-2006 –B¶ng B ) 1) x ≥ y ≥ z .

 0. 1 1 1 8 − − =  x+ y+ z− x y z 3   1 1 1 118   x + y+ z+ + + = x y z 9   1 1 1 728 − − = x x + y y + z z − x x y y z z 27    18 . tõ ®ã ta cã : 1 x = 0. HÖ ph¬ng tr×nh n Èn.  x + x = x 1996 1  1995 1996  x1996 + x1 = x21996   1..b = 0.2... b = ( x + y. i = 1 nhÊt cña chóng. ... y = z = . n∈ N )  x1 + x2 = x31996  1996  x2 + x3 = x4   .... −  . 2  2 2   x2 + y2 = − y( x + z)  2  x + x + y = −2yz 3x2 + 8y2 + 8xy + 8yz = 2x + 4z + 2   iV. HÖ ®· cho t¬ng ®¬ng víi :  x( x + y) + y( y + z) = 0    x( x + 1) + y( 2z + 1) = 0  2 2 2 2  4( x + y) + 4( y + z) = ( x + 1) + ( 2z + 1)  r r r rr rr r 2 r2 . 0. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : ..  . r r 1 + NÕu a = 0 th× x = y = 0. ( n >3. c = ( x + 1 2z + 1) ⇒ a.. 2 r r r r r r + NÕu a ≠ 0 th× b vµ c céng tuyÕn nªn : c = ±2b. z = − .. ac = 0.... XÐt : a = ( x. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : Gi¶i . ThÕ th× tõ ph¬ng tr×nh ®Çu ta cã : 2X ≥ x1 + x2 = x31996 . y + z) .1996 Tõ ®ã ®èi víi c¸c ph¬ng tr×nh cña hÖ ta cã : 2X ≥ xk1996 . 4b = c .1996 vµ Y lµ gi¸ trÞ bÐ Gi¶i : Gäi X lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña c¸c nghiÖm xi . 2 1  1 1  Tãm l¹i hÖ cã hai nghiÖm :  0..∀k = 1 1996 1995 Hay lµ ta cã : 2X ≥ X suy ra : 2 ≥ X ( v× X >0 ) (1) 1995 LËp luËn mét c¸ch t¬ng tù ta còng ®i ®Õn : 2 ≤ Y (2) 1995 1995 Tõ (1) vµ (2) suy ra X =Y =2 18 . y) ..

. = x1996 = 1995 2 x −a  x1 − a1 x2 − a2 = = ... Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :  b 1 2  x + x + ... b2. = n n = t b b bn 1 2 n   c − ∑ ai   n n n n n Ta cã : xi = tb + ai ⇒ ∑ xi = ∑ ai + t∑ b ⇒ c = ∑ ai + t∑ b ⇒ t =  n i =1  i i i i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 ∑ bi i =1    c − ∑ ai  ⇒ xi = ai + b  n i =1  i ∑ bi n i =1 19 .NghÜa lµ ta cã : x1 = x2 = ... = n n  b bn  2... §Æt : ∑b ≠ 0 i =1 i n x −a x1 − a1 x2 − a2 = = .. 1 Gi¶i .. bn ≠ 0.. + x = c n  1 2 víi b ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful