Luyên Thi & Bôi Duõng Kiên Thúc: 18A/88 – Dinh Vàn Ta - TP.

Hai Duong
WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon
Chuyên dê DIEU CHE CÁC CHÁT VÔ CO
I- KIEN THUC CAN NHÓ
1) Phuong pháp chung:
B
1
: Phân loai các nguyên liêu, các san phâm cân diêu chê.
B
2
: Xác dinh các quy luât pu thích hop dê biên các nguyên liêu thành san phâm.
B
3
: Diêu chê chât trung gian ( nêu cân )
B
4
: Viêt dây du các PTHH xay ra.
2- Tóm tàt phuong pháp diêu chê:
TT
Loai chât cân
diêu chê Phuong pháp diêu chê ( truc tiêp)
1
Kim loai
1) Ðoi voi các kim loai manh ( tu K Al):
+ Diên phân nóng chay muôi clorua, bromua …
2RCl
x
ñpnc
2R + xCl
2
+ Diên phân oxit: ( riêng Al)
2Al
2
O
3
ñpnc
4Al + 3O
2
2) Ðoi voi các kim loai TB, yêu ( tu Zn vê sau):
+) Khu các oxit kim loai ( báng : H
2
, CO , C, CO, Al … )
+ ) Kim loai + muôi muôi moi + kim loai moi.
+ ) Diên phân dung dich muôi clorua, bromua …
2RCl
x
ñpdd
2R + xCl
2
2 Oxit bazo
1 ) Kim loai + O
2
0
t
oxit bazo.
2) Bazo KT
0
t
oxit bazo + nuoc.
3 ) Nhiêt phân mot so muoi: CaCO
3
0
t
CaO + CO
2

3 Oxit axit
1) Phi kim + O
2
0
t
oxit axit.
2) Nhiêt phân mot so muoi : nitrat, cacbonat, sunfat …
Vd: CaCO
3
0
t
CaO + CO
2
3) Kim loai + axit ( có tính oxh) : muoi HT cao
Vd: Zn + 4HNO
3
Zn(NO
3
)
2
+ 2H
2
O + 2NO
2

4) Khu mot so oxit kim loai ( dùng C, CO, ...)
C + 2CuO
0
t
CO
2
+ 2Cu
5) Dùng các phan ung tao san pham không bên:
Ví du : CaCO
3
+ 2HCl CaCl
2
+ H
2
O + CO
2

4 Bazo KT + ) Muôi + kiêm muôi moi + Bazo moi.
5 Bazo tan
1 ) Kim loai + nuoc dd bazo + H
2

2) Oxit bazo + nuoc dung dich bazo.
3 ) Ðiên phân dung dich muoi clrorua, bromua.
2NaCl + 2H
2
O
ñpdd
m.n
2NaOH + H
2
+ Cl
2
4) Muoi + kiêm muoi moi + Bazo moi.
6 Axit
1) Phi kim + H
2
hop chat khí (tan / nuoc axit).
2) Oxit axit + nuoc axit tuong ung.
3) Axit + muoi muoi moi + axit moi.
4) Cl
2
, Br
2
…+ H
2
O ( hoàc các hop chat khí voi hidro).
TT LUYEN THI & BOI DUÒNG KIEN THUC NGÀY MÓI
CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUYNH
Mr Xuân Quynh 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85– Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org -2 -
7 Muôi
1) dd muoi + dd muoi 2 muoi moi.
2) Kim loai + Phi kim muoi.
3) dd muoi + kiêm muoi moi + Bazo moi.
4 ) Muoi + axit muoi moi + Axit moi.
5 ) Oxit bazo + axit muoi + Nuoc.
6) Bazo + axit muoi + nuoc.
7) Kim loai + Axit muoi + H
2
( kim loai truoc H ).
8) Kim loai + dd muoi muoi moi + Kim loai moi.
9) Oxit bazo + oxit axit muoi ( oxit bazo phai tan).
10) oxit axit + dd bazo muoi + nuoc.
11) Muoi Fe(II) + Cl
2
, Br
2
muoi Fe(III).
12) Muoi Fe(III) + KL( Fe, Cu) muoi Fe(II).
13) Muoi axit + kiêm muoi trung hoà + nuoc.
14) Muoi Tr.hoà + axit tuong ung muoi axit.
II- BÀI TAP ÁP DUNG VÀ NÂNG CAO
1) Tu Cu và các chât tuy chon, em hãy nêu 2 phuong pháp truc tiêp và 2 phuong pháp gián tiêp diêu chê CuCl
2
? Viêt các phuong trình phan ung xay ra ?
2) Tu các nguyên liêu là : Pyrit ( FeS
2
), muôi án , nuoc và các chât xúc tác. Em hãy viêt các phuong trình diêu
chê ra : Fe
2
(SO
4
)
3
, Fe(OH)
3
và Fe(OH)
2
.
3) Tu CaCl
2
, dung dich NaOH, CO
2
. Viêt phuong trình hóa hoc diêu chê CaO, CaCO
3
.
4) Tu các dung dich : CuSO
4
, NaOH , HCl, AgNO
3
có thê diêu chê duoc nhung muôi nào ? nhung oxit bazo
nào ? Viêt các phuong trình hóa hoc dê minh hoa.
5) a) Tu các chât : Al, O
2
, H
2
O, CuSO
4(r)
, Fe, ddHCl. Hãy viêt các phuong trình hóa hoc diêu chê: Cu,
Al
2
(SO
4
)
3
, AlCl
3
, FeCl
2
. ( Tât ca các chât nguyên liêu phai duoc su dung).
b) Tu các chât : Na
2
O, CuO, Fe
2
O
3
, H
2
O, H
2
SO
4
. Hãy viêt phuong trình hóa hoc diêu chê : NaOH,
Fe(OH)
3
, Cu(OH)
2
.
6) Tu môi chât: Cu, C, S, O
2
, H
2
S, FeS
2
, H
2
SO
4
, Na
2
SO
3
, hãy viêt các PTHH diêu chê SO
2
7) Tu không khí, nuoc, dá vôi, quáng Pirit sát, nuoc biên. Hãy diêu chê : Fe(OH)
3
, phân dam 2 lá NH
4
NO
3
,
phân dam urê : (NH
2
)
2
CO
8) Tu hôn hop MgCO
3
, K
2
CO
3
, BaCO
3
hãy diêu chê các kim loai Mg, K và Ba tinh khiêt.
9) Phân dam 2 lá NH
4
NO
3
, phân urê CO(NH
2
)
2
. Hãy viêt các phuong trình phan ung diêu chê 2 loai phân dam
trên tu không khí, nuoc và dá vôi.
10) Tu Fe nêu 3 phuong pháp diêu chê FeCl
3
và nguoc lai. Viêt phuong trình phan ung xay ra.
11) Trình bày 4 cách khác nhau dê diêu chê khí clo, 3 cách diêu chê HCl ( khí).
12) Môt hôn hop CuO và Fe
2
O
3
. Chi duoc dùng Al và dung dich HCl dê diêu chê Cu nguyên chât.
13) Tu FeS , BaCl
2
, không khí, nuoc : Viêt các phuong trình phan ung diêu chê BaSO
4
14) Có 5 chât : MnO
2
, H
2
SO
4
dác, NaCl, Na
2
SO
4
, CaCl
2
. Dùng 2 hoác 3 chât nào có thê diêu chê duoc HCl ,
Cl
2
. Viêt PTHH xay ra.
15) Tu các chât NaCl, CaCO
3
, H
2
O , hãy viêt phuong trình hóa hoc diêu chê : vôi sông, vôi tôi, xút, xô da,
Javel, clorua vôi, natri, canxi.
16) Trong công nghiêp dê diêu chê CuSO
4
nguoi ta ngâm Cu kim loai trong H
2
SO
4
loãng, suc O
2
liên tuc, cách
làm này có loi hon hòa tan Cu trong dung dich H
2
SO
4
dác nóng hay không ? Tai sao? Nêu môt sô ung dung
quan trong cua CuSO
4
trong thuc tê doi sông, san xuât.
17) Báng các pung hóa hoc hãy diêu chê : Na tu Na
2
SO
4
; Mg tu MgCO
3
, Cu tu CuS (chât trung gian tu chon ).
18) Tu quáng bôxit (Al
2
O
3
. nH
2
O , có lân Fe
2
O
3
và SiO
2
) và các chât : dd NaCl, CO
2
, hãy nêu phuong pháp
diêu chê Al. Viêt phuong trình hóa hoc xay ra.
Luyên Thi & Bôi Duõng Kiên Thúc: 18A/88 – Dinh Vàn Ta - TP.Hai Duong
WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon
Chuyên dê : NHAN BIET, PHÂN BIET CHÁT MÁT NHÃN
I- KIEN THUC CAN NHÓ
1) Nguyên tác:
- Phai trích môi chât môt ít dê làm mâu thu ( tru truong hop là chât khí )
- Phan ung chon dê nhân biêt các chât phai xay ra nhanh và có dâu hiêu dác trung ( dôi màu , xuât hiên kêt
tua, sui bot khí, mùi dác trung, … )
2) Phuong pháp:
- Phân loai các chat mat nhãn xác dinh tính chat dàc trung chon thuoc thu.
- Trình bày :
Nêu thuôc thu dã chon ? Chât dã nhân ra ? Dâu hiêu nhân biêt (Hiên tuong gì ? ), viêt PTHH xay ra dê
minh hoa cho các hiên tuong.
3) Luu ý :
- Nêu chat A là thuoc thu cua chat B thì chat B cùng là thuoc thu cua A.
- Nêu chi duoc lay thêm 1 thuoc thu , thì chat lay vào phai nhan ra duoc mot chat sao cho chat này có kha
nàng làm thuoc thu cho các chat còn lai.
- Nêu không dùng thuoc thu thì dùng các phan ung phân huy, hoàc cho tác dung dôi mot.
- Khi chung minh su có màt cua mot chat trong hon hop thì rat dê nham lan. Vì vay thuoc thu duoc dùng
phai rat dàc trung.
Ví du : Không thê dùng nuoc vôi trong dê chung minh su có mát cua CO
2
trong hôn hop : CO
2
, SO
2
, NH
3

SO
2
cung làm duc nuoc vôi trong:
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O
SO
2
+ Ca(OH)
2
CaSO
3
+ H
2
O
3) Tóm tát thuôc thu và dâu hiêu nhân biêt môt sô chât
a) Các chât vô co :
Chât cân nhân biêt Thuôc thu Dâu hiêu ( Hiên tuong)
dd axit * Quì tím * Quì tím do
dd kiêm
* Quì tím
* phenolphtalein
* Quì tím xanh
* Phênolphtalein hông
Axit sunfuric và muôi sunfat * ddBaCl
2
* Có kêt tua tráng : BaSO
4

Axit clohidric và muôi clorua * ddAgNO
3 * Có kêt tua tráng : AgCl
Muôi cua Cu (dd xanh lam)
* Dung dich kiêm
( ví du NaOH… )
* Kêt tua xanh lo : Cu(OH)
2

Muôi cua Fe(II)
(dd luc nhat )
* Kêt tua tráng xanh bi hoá nâu do trong nuoc :
2Fe(OH)
2
+ H
2
O + ½ O
2
2Fe(OH)
3
( Tráng xanh) ( nâu do )
Muôi Fe(III) (dd vàng nâu) * Kêt tua nâu do Fe(OH)
3
d.dich muôi Al, Cr (III) …
( muoi cua Kl luòng tính )
* Dung dich kiêm, du
* Kêt tua keo tan duoc trong kiêm du :
Al(OH)
3
( tráng , Cr(OH)
3
(xanh xám)
Al(OH)
3
+ NaOH NaAlO
2
+ 2H
2
O
Muôi amoni * dd kiêm, dun nhe * Khí mùi khai : NH
3

Muôi photphat * dd AgNO
3 * Kêt tua vàng: Ag
3
PO
4

Muôi sunfua
* Axit manh
* dd CuCl
2
, Pb(NO
3
)
2
* Khí mùi trung thôi : H
2
S
* Kêt tua den : CuS , PbS
Muôi cacbonat
và muôi sunfit
* Axit (HCl, H
2
SO
4
)
* Nuoc vôi trong
* Có khí thoát ra : CO
2
, SO
2
( mùi xôc)
* Nuoc vôi bi duc: do CaCO
3
, CaSO
3

TT LUYEN THI & BOI DUÒNG KIEN THUC NGÀY MÓI
CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUYNH
Mr Xuân Quynh 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85– Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org -4 -
b) Các chât hüu co :
Chât cân NB Thuôc thu Dâu hiêu nhân biêt ( Hiên tuong)
Êtilen : C
2
H
4
* dung dich Brom
* dung dich KMnO
4
* mât màu da cam
* mât màu tím
Axêtilen: C
2
H
2
* dung dich Brom
* Ag
2
O / ddNH
3
* mât màu da cam
* có kêt tua vàng nhat : C
2
Ag
2

Mê tan : CH
4
* dôt / kk
* dùng khí Cl
2
và thu SP báng
quì tím âm
* cháy : lua xanh
* quì tím do
Muôi silicat * Axit manh HCl, H
2
SO
4
* Có kêt tua tráng keo.
Muôi nitrat
* ddH
2
SO
4
dác / Cu * Dung dich màu xanh , có khí màu nâu NO
2

Kim loai hoat dông * Dung dich axit * Có khí bay ra : H
2

Kim loai dâu dãy :
K , Ba, Ca, Na
* H
2
O
* Dôt cháy, quan sát màu
ngon lua
* Có khí thoát ra ( H
2
) , toa nhiêu nhiêt
* Na ( vàng ) ; K ( tím ) ; Li ( do tía ) ;
Ca ( do cam) ; Ba (luc vàng )…
Kim loai luõng tính: Al, Zn,Cr * dung dich kiêm * kim loai tan, sui bot khí ( H
2
)
Kim loai yêu : Cu, Ag, Hg
( thuong dê lai sau cùng )
* dung dich HNO
3
dác
* Kim loai tan, có khí màu nâu ( NO
2
)
( dùng khi không có các kim loai hoat dong).
Hop chât có kim loai hoá tri
thâp nhu :FeO, Fe
3
O
4
,
FeS,FeS
2
, Fe(OH)
2
, Cu
2
S
* HNO
3
, H
2
SO
4
dác
* Có khí bay ra :
NO
2
( màu nâu ), SO
2
( mùi hác )…
BaO, Na
2
O, K
2
O
CaO
P
2
O
5
* hòa tan vào H
2
O
* tan, tao dd làm quì tím xanh.
* Tan , tao dung dich duc.
* tan, tao dd làm quì tím do.
SiO
2
(có trong thuy tinh) * dd HF * chât rán bi tan ra.
CuO
Ag
2
O
MnO
2
, PbO
2
* dung dich HCl
(dun nóng nhe nêu là
MnO
2,
PbO
2
)
* dung dich màu xanh lam : CuCl
2
* kêt tua tráng AgCl
* Có khí màu vàng luc : Cl
2

Khí SO
2
* Dung dich Brôm
* Khí H
2
S
* làm mât màu da cam cua ddBr
2
* xuât hiên chât rán màu vàng ( S )
Khí CO
2
, SO
2
* Nuoc vôi trong
* nuoc vôi trong bi duc ( do kêt tua ) :
CaCO
3
, CaSO
3

Khí SO
3
* dd BaCl
2 * Có kêt tua tráng : BaSO
4

Khí HCl ; H
2
S
* Quì tím tâm nuoc
* Quì tím do
Khí NH
3 * Quì tím xanh
Khí Cl
2
* Quì tím mât màu ( do HClO )
Khí O
2
* Than nóng do * Than bùng cháy
Khí CO * Dôt trong không khí * Cháy, ngon lua màu xanh nhat
NO * Tiêp xúc không khí * Hoá nâu : do chuyên thành NO
2
H
2
* dôt cháy * Nô lách tách, lua xanh
* dung dich muôi cua axit manh và bazo yêu ( nhu : NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
NO
3
) làm quy tím do.
* dung dich muôi cua axit yêu và bazo manh ( nhu : Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, Na
2
S …) làm quy tím xanh.
* dung dich muôi hidrosunfat ( nhu NaHSO
4
, KHSO
4
…) có tính chât nhu H
2
SO
4
.
Luyên Thi & Bôi Duõng Kiên Thúc: 18A/88 – Dinh Vàn Ta - TP.Hai Duong
WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon
Butadien: C
4
H
6
* dung dich Brom
* dung dich KMnO
4
* mât màu da cam
* mât màu tím
Benzen: C
6
H
6
* Dôt trong không khí * cháy cho nhiêu mui than ( khói den )
Ruou Êtylic : C
2
H
5
OH * KL rât manh : Na,K,
* dôt / kk
* có sui bot khí ( H
2
)
* cháy , ngon lua xanh mo.
Glixerol: C
3
H
5
(OH)
3
* Cu(OH)
2
* dung dich màu xanh thâm.
Axit axetic: CH
3
COOH
* KL hoat dông : Mg, Zn ……
* muôi cacbonat
* quì tím
* có sui bot khí ( H
2
)
* có sui bot khí ( CO
2
)
* quì tím do
Axit formic : H- COOH
( có nhóm : - CHO )
*Ag
2
O/ddNH
3
* có kêt tua tráng ( Ag )
Glucozo: C
6
H
12
O
6
(dd) * Ag
2
O/ddNH
3
* Cu(OH)
2
* có kêt tua tráng ( Ag )
* có kêt tua do son ( Cu
2
O )
Hô Tinh bôt :
( C
6
H
10
O
5
)
n
* dung dich I
2
( vàng cam ) * dung dich xanh
Protein ( dd keo ) * dun nóng * dung dich bi kêt tua
Protein ( khan) * nung nóng ( hoác dôt ) * có mùi khét
* Các chât dông dáng ( có cùng CTTQ và có câu tao tuong tu ) voi các chât nêu trong bang cung có phuong
pháp nhân biêt tuong tu, vì chúng có tính chât hóa hoc tuong tu. Ví du:
+) CH C – CH
2
– CH
3
cung làm mât màu dd brom nhu axetilen vì có liên kêt ba, dông thoi tao kêt tua
voi AgNO
3
vì có nôi ba dâu mach.
+) Các axit huu co dang C
n
H
2n + 1
COOH có tính chât tuong tu nhu axit axetic.
II- BÀI TAP ÁP DUNG VÀ NÂNG CAO ( phân vô co )
1) Hãy nêu phuong pháp nhân biêt các lo dung riêng biêt các dung dich mât nhãn: HCl,H
2
SO
4
, HNO
3
. Viêt các
phuong trình hóa hoc xay ra.
2) Chi dùng môt thuôc thu duy nhât, hãy nhân biêt các gói bôt màu den không nhãn : Ag
2
O, MnO
2
, FeO, CuO.
Viêt các phuong trình phan ung xay ra.
3) Chi dùng môt thuôc thu duy nhât, hãy nhân biêt các dung dich mât nhãn : NH
4
Cl, MgCl
2
, FeCl
2
, ZnCl
2
,
CuCl
2
. Viêt các phuong trình phan ung xay ra.
4) Không thêm chât khác hãy nêu phuong pháp nhân biêt các lo chât mât nhãn sau dây: dd Na
2
CO
3
, ddBaCl
2
,
dd H
2
SO
4
, dung dich HCl.
5) Báng phuong pháp hóa hoc, hãy phân biêt các chât sau dây dung trong các lo không nhãn:
a) Các khí : CO
2
, SO
2
, Cl
2
, H
2
, O
2
, HCl.
b) Các chât rán : bôt nhôm, bôt sát, bôt dông, bôt Ag.
c) Các chât rán : BaCO
3
, MgCO
3
, NaCl, Na
2
CO
3
, ZnCl
2
( chi duoc lây thêm môt chât khác ).
d) Các dung dich: Na
2
CO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, NaNO
3
, BaCl
2
.
e) Các dung dich : NaHSO
4
, Na
2
CO
3
, Na
2
SO
3
, Na
2
S, BaCl
2
( chi duoc dùng thêm quy tím ).
g) Các dung dich : HCl, HNO
3
, NaOH, AgNO
3
, NaNO
3
, HgCl
2
( duoc dùng thêm 1 kim loai ).
6) Có 5 ông nghiêm dung 5 dung dich không nhãn duoc dánh sô tu 1 5, gôm: Na
2
CO
3
, BaCl
2
, MgCl
2
,
H
2
SO
4
, NaOH . Thuc hiên các thí nghiêm duoc kêt qua nhu sau:
(1) tác dung voi (2) khí ; tác dung voi (4) kêt tua; (3) tác dung voi (4),(5) dêu cho kêt tua.
Hãy cho biêt môi ông nghiêm dung nhung chât gì, giai thích và viêt phuong trình phan ung.
7) Có 3 côc dung các chât:
Côc 1: NaHCO
3
và Na
2
CO
3
Côc 2: Na
2
CO
3
và Na
2
SO
4
Côc 3: NaHCO
3
và Na
2
SO
4
Chi duoc dùng thêm 2 thuôc thu nhân biêt ra tung côc? Viêt phuong trình phan ung.
TT LUYEN THI & BOI DUÒNG KIEN THUC NGÀY MÓI
CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUYNH
Mr Xuân Quynh 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85– Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org -6 -
8) Nêu phuong pháp hóa hoc dê phân biêt các chât khí sau dây:
a) NH
3
, H
2
S, HCl, SO
2
c) NH
3
, H
2
S, Cl
2
, NO
2
, NO.
b) Cl
2
, CO
2
, CO, SO
2
, SO
3
. d) O
2
, O
3
, SO
2
, H
2
, N
2
.
9) Nhân biêt các chât sau dây ( không duoc lây thêm chât khác )
a) dung dich AlCl
3
, dd NaOH. ( tuong tu cho muôi ZnSO
4
và NaOH )
b) các dung dich : NaHCO
3
, HCl, Ba(HCO
3
)
2
, MgCl
2
, NaCl.
c) các dung dich : NaCl, H
2
SO
4
, CuSO
4
, BaCl
2
, NaOH.
d) các dung dich : BaCl
2
, HCl, H
2
SO
4
, K
3
PO
4
.
10) Nhân biêt su có mát cua môi chât sau dây trong môt hôn hop (nguôn : “Câu hoi giáo khoa Hóa vô co” -
Nguyên Hiên Hoàng , tr.116 -NXB tre: 1999 )
a) Hôn hop khí : CO
2
, SO
2
, H
2
, O
2
.
b) Hôn hop khí : CO, CO
2
, SO
2
, SO
3
, H
2
.
c) Dung dich loãng chua hôn hop: HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
.
d) Dung dich hôn hop : Cu(NO
3
)
2
, AlCl
3
, BaCl
2
.
e) Hôn hop bôt gôm: Al, Zn, Fe, Cu.
11) Nhân biêt báng phuong pháp hóa hoc ( nguôn “Câu hoi giáo khoa Hóa vô co” - Nguyên Hiên Hoàng ,
tr.115 )
a) Các chât rán: Na
2
O, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
( chi dùng nuoc ).
b) Các hôn hop: (Al + Al
2
O
3
) , ( Fe + Fe
2
O
3
) , ( FeO + Fe
2
O
3
).
c) Các hôn hop: ( Fe + Fe
2
O
3
) , ( Fe + FeO) , ( FeO + Fe
2
O
3
).
d) Các hôn hop: ( H
2
+ CO
2
) , ( CO
2
+ SO
2
) , ( CH
4
+ SO
2
).
12) Có 3 muôi khác nhau, môi muôi chua môt gôc và môt kim loai khác nhau ( có thê là muôi trung hòa hoác
muôi axit) duoc ký hiêu A,B,C.
Biêt : A + B có khí bay ra.
B + C có kêt tua.
A + C vua có kêt tua vua có khí bay ra.
Hãy chon 3 chât tuong ung voi A,B,C và viêt các phuong trình hóa hoc xay ra.
-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful