ID 1

a i m T i công ty th c t p

Th i gian Ngày th c hi n Bu i 04/04/2011(Th Sáng 2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T i công ty th c t p T i nhà, T i n i làm vi c T i nhà, T i n i làm vi c T i n i làm vi c T i công ty th c t p T i n i làm vi c T i nhà, T i n i làm vi c T i n i làm vi c T i công ty T i n i làm vi c T i nhà T i nhà

04/04/2011(Th 2) 05/04/2011(th 3) 05/04/2011(th 3) 06/04/2011(th 4) 06/04/2011(th 4) 07//04/2011(th 5) 07/04/2011(th 5) 08/04/2011(th 6) 08/04/2011(th 6) 09/04/2011(th 7) 09/04/2011(th 7) 10/04/2011(ch nh t)

Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng

Mô t công vi c n công ty g p giám c H i, sau ó G ch inhk ch Nhân là ng i h ng d n th c t p cho mình. Công vi c u tiên: Thi t k design 2 banner qu n cáo cho website c a công ty Vinacontac, th i gian th c hi n 2 ngày sau khi nh n công vi c. Làm công vi c t i nhà. T i i làm them. 2h-Hoàn thành công vi c c a ch Nhân giao, g i mail cho ch Nhân. 8h- i làm thêm. i làm thêm. i mail c a ch Nhân. i làm thêm. Lên công ty th c t p. S a l i bài t p hôm tr i làm thêm c làm.

S a l i bài t p c a ch Nhân giao hôm th 2, i làm thêm. i làm thêm Lên công ty, nh n công vi c m i. Thi t k layout website cho công ty TNHH XNK LY TRÍ i làm thêm Thi t k layout web cho công ty TNHH XNK LY TRÍ Là ch nh t u tiên c a nh ng ngày i th c t p. Th t sung s n« c ng n ng thêm vài ti ng ông h ^^ N u m t b a n hoàng tráng, bù l i cho nh ng ngày n kh s trong tu n. Tìm hi u v Photoshop, thi t kê layout website,«(chán nh con gián) i làm thêm.

14

T i nhà

10/04/2011(chcur Chi u nh t)

15

T i n i làm vi c

11/04/2011(th 2)

Sáng

thi t kê layout website«Thi t kê layout website cho cty Lý Trí. . Tìm hi u v Photoshop. c ngh l . thi t kê layout website«Thi t kê layout website cho cty Lý Trí. thi t kê layout website«Thi t kê layout website cho cty Lý Trí.16 17 18 19 20 T i công ty T i n i làm vi c T i nhà T i n i làm vi c T i Công ty 11/04/2011(th 2) 12/04/2011(th 3) 12/04/2011(th 3) 13/04/2011(th 4) 13/04/2011(th 40 Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Tìm hi u v Photoshop. i làm thêm n công ty. ng bù thôi Tìm hi u v Photoshop.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful