CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT

Tong hop . phung thš lan anh 1
O
2

t
0

¹CO
400
0
C
¹CO
600t
0
C
¹CO
800
0
C
oxi hoa
tap chât
SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT.
Phân 1. Nôi dung trong tâm:
A. Lý thuyêt: - Vi tri cua Fe, câu truc e cua Fe, cua ion tuong ung.
- Tinh chât hoa hoc cua Fe.
- Tinh chât hoa hoc, cach diêu chê cua cac hop chât cua sát: FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
,
Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
.
- Hop kim cua Fe ( Gang , thep) ¹ San xuât gang thep.
I. Câu tao cua Fe:

56
26
0:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
.
- Qua câu tao lop vo e ta thây sát co hai e o lop vo ngoai cung F dê nhuong hai electron (o lop thu 4) nay
Fe 2e
-
F Fe

. Câu hinh electron cua Fe

:
56
26
0:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6

- Xet phân lop 3d
6
, dê dat co câu ban bão hoa , phân lop nay së cho di môt electron dê dat 3d
5
.
Fe

- 1e
-
F Fe

. Câu hinh electron cua Fe

:
56
26
0:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5

Vi thê , sát co hai hoa tri la (II) va (III).
II.Lý tính:Rán , co mau tráng xam, deo , dê ren , dân diên , nhiêt tôt (sau Cu, Al), co tu tinh.
III.Hoá tính :Co tinh khu va san phâm tao thanh co thê Fe

, Fe

.
a.Phan ung phi kim trung binh ,yêu(S,I
2,.)
Fe ¹ S t
0
FeS
Fe ¹ I
2
FeI
2
* Phan ung voi phi kim manh (Cl
2,
Br
2
. . .)
2Fe ¹ 3Cl
2
2FeCl
3
2Fe ¹ 3Br
2
2FeBr
3
-Khi phan ung voi oxy trong không khi âm hoác nuoc giau oxy, Fe tao thanh Fe(OH)
3:
4Fe ¹ 6H
2
O ¹ 3O
2

4
9
PPF 4Fe(OH)
3
- Khi dôt chay sát trong không khi :
3Fe ¹ 2O
2

4
t
PPF Fe
3
O
4
b.Phan úng axit (khác HNO
3
. H
2
SO
4
d)
Fe ¹ 2HCl FeCl
2
¹ H
2
Fe ¹ H
2
SO
4 loãng
FeSO
4
¹ H
2
Phan úng vói HNO
3
và H
2
SO
4
dàc
2Fe ¹ 6H
2
SO
4

o
t
PPFFe
2
(SO
4
)
3
¹ 3SO
2
¹ 6H
2
O.
Fe ¹ 4HNO
3
loãng
o
t
PPF Fe(NO
3
)
3
¹ NO ¹ 2H
2
O
c. Phan úng vói hoi H
2
O o nhiêt dô cao:
Fe ¹ H
2
O
o
t 570
4

PPPPF FeO ¹ H
2

3Fe ¹ 4H
2
O
o
t 570
4
A
PPPPF Fe
3
O
4
¹ 4H
2


d. Phan úng vói dung dich muôi: luôn tao muôi Fe
2+
.
Fe ¹ CuSO
4
F FeSO
4
¹ Cu Fe ¹ 2FeCl
3
F 3FeCl
2

e. Phan úng vói oxit: Chi phan ung CuO.
2Fe ¹ 3CuO
o
t
PPF Fe
2
O
3
¹ 3Cu.
Chú ý: Fe, Al,( Cr, Ni ) không phan ung duoc voi HNO
3
dác nguôi va H
2
SO
4
dác nguôi.
IV. Diêu chê:
a. Trong phòng thí nghiêm: Dung phuong phap thuy luyên( dung kim loai co tinh khu manh hon Fe dê
khu muôi Fe

, Fe

).
FeCl
2
¹ Mg F Fe ¹ MgCl
2
. FeCl
3
¹ Al F AlCl
3
¹ Fe
b. Trong công nghiêp: Sát duoc diêu chê o dang gang thep qua qua trinh phan ung sau dây:

Quáng Sát

PPPF Fe
2
O
3


PPPFFe
3
O
4


PPPFFeO Fe( gang)

PPPF Fe( thep).

Tên cac quáng sát: - Hê matic do: Fe
2
O
3
khan. Xideric : FeCO
3

- Hêmatic nâu: Fe
2
O
3
.nH
2
O Nhom A Pirit : FeS
2
. Nhom B ( muôi)
- Manhêtit : Fe
3
O
4
. ( Oxit)
- Cac quáng o nhom A không cân oxi hoa o giai doan dâu.
- Cac quáng o nhom B ta phai oxi hoa o gian doan dâu dê tao ra oxit.
4FeS
2
¹ 11O
2

o
t
PPF 2Fe
2
O
3
¹ 8SO
2
.
4FeCO
3
¹ O
2

o
t
PPF2Fe
2
O
3
¹ 4CO
2
.

V. HOP CHÁT SAT:
1. Hop chât Fe
2+
: Co tinh khu va tinh oxi hoa ( vi co sô oxi hoa trung gian).
a. Tinh khu:
Fe

F Fe

: 2FeCl
2
¹ Cl
2
F 2FeCl
3
.
b. Tinh oxi hoa: Fe

F Fe.
1. FeCl
2
¹ Mg F Fe ¹ MgCl
2
.
2. FeO ¹ CO
o
t
PPFFe ¹ CO
2

CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 2
nung trong
chân không
nung trong
không khi
3. FeO ¹ H
2

o
t
PPF Fe ¹ H
2
O.
2. Hop chât Fe
3+
. ( co sô oxi hoa cao nhât) nên bi khu vê Fe

hay Fe thuy thuôc vao chât khu manh hay
chât khu yêu.
a. Fe

F Fe

: Cho Fe

phan ung voi kim loai tu Fe cho dên Cu trong dãy hoat dông cua kim loai.
O 2FeCl
3
¹ Fe F 3FeCl
2
.
O 2FeCl
3
¹ Cu F 2FeCl
2
¹ CuCl
2
.
b. Fe

F Fe: Cho Fe

phan ung pu voi kim loai tu Mg dên Cr ( kim loai dung truoc Fe : không phai
kim loai kiêm, Ba va Ca).
O FeCl
3


¹ Al F AlCl
3
¹ Fe
O 2FeCl
3
¹ 3Mg F 3MgCl
2
¹ 2Fe.
3. Môt sô hop chât quan trong cua Fe.
a. Fe
3
O
4
la môt oxit hôn hop cua FeO va Fe
2
O
3
, vi thê khi phan ung voi axit ( không phai la H
2
SO
4
dác, hay
HNO
3
) ta luu y tao ca hai muôi Fe

va Fe

.
Fe
3
O
4
¹ 8HCl F FeCl
2
¹ 2FeCl
3
¹ 4H
2
O.
b. Fe(OH)
2
: kêt tua mau tráng xanh, dê lâu ngoai không khi hoác khi ta khoay kêt tua ngoai không khi thi
phan ung tao tua do nâu Fe(OH)
3
.
4Fe(OH)
2
¹ O
2
¹ 2H
2
O
4
t
PPF 4Fe(OH)
3
.
Khi nung Fe(OH)
2
tuy theo diêu kiên phan ung:
Fe(OH)
2
FeO ¹ H
2
O.

4Fe(OH)
2
¹ O
2
3Fe
2
O
3
¹ 4H
2
O
c. Phan ung voi axit co tinh oxi hoa ( HNO
3
, H
2
SO
4
dác)
FeO NO
Fe
3
O
3
HNO
3
NO
2

Fe(OH)
2
¹ H
2
SO
4


PPPPF Fe

¹ H
2
O ¹ SO
2

FeCO
3
...
VI. HOP KIM CUA SAT:
1. ang: La hop kim sát cabon va môt sô nguyên tô khac: Ham luong Cacbon tu 2° 5°.
O San xuât ang:
* Nguyên tác: Khu Fe trong oxit báng CO o nhiêt dô cao ( phuong phap nhiêt luyên).
Va qua trinh nay diên ra nhiêu giai doan: Fe
2
O
3
F Fe
3
O
4
F FeO F CO.
* Các giai doan san xuât gang:
D 1: phan úng tao chât khu.
- Than côc duoc dôt chay hoan toan: (1) C ¹ O
2
F CO
2
; (2). CO
2
¹ C
4
9
PPF CO.
D 2: * Oxit Fe bi khu boi CO vê Fe
o
.
(3) CO ¹ 3Fe
2
O
3

4
9
PPF 2Fe
3
O
4
¹ CO
2

(4) CO ¹ Fe
3
O
4

4
9
PPF FeO ¹ CO
2

(5) CO ¹ FeO
4
9
PPF Fe ¹ CO
2
.
* Phan úng tao si: ( tao chât chay chât bao vê không cho Fe bi oxi hoa).
(6) CaCO
3

4
9
PPF CaO ¹ CO
2
(7) CaO ¹ SiO
2

4
9
PPF CaSiO
3
.
D 3: Su tao thành gang:
Fe co khôi luong riêng lon nên chay xuông phân day. Si nôi trên bê mát cua gang co tac dung
bao vê Fe ( Không cho Fe bi oxi hoa boi oxi nen vao lo).
- O trang thai nong chay: Fe co kha náng hoa tan duoc C va luong nho cac nguyên tô Mn, Si.
tao thanh gang.
2. Thép: Thep la hop kim Fe C ( Ham luong C : 0,1 2°).
* San xuât thép:
( Trong môt sô ung dung: Tinh chât vât li cua gang không phu hop khi san suât cac vât dung nhu
don, dô cung cao, dê bi gãy. Nguyên nhân chinh la do ti lê C, Mn, S, P . trong gang cao vi vây cân
phai giam ham luong cua chung báng cach oxi hoa C, Mn , P, S. thanh dang hop chât , Khi ham
luong cua cac tap chât nay thâp thi tinh chât vât li duoc thay dôi phu hop voi muc dich san xuât, hop
chât moi duoc goi la thep).
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 3
* Nguyên tàc: Oxi hoa cac tap chât co trong gang ( Si, Mn, C, S, P) thanh Oxit nhám lam giam
ham luong cua chung.
* Các giai doan san xuât thép:
- Nen oxi vao lo san suât ( Gang, sát thep phê liêu) o trang thai nong chay.
- * D 1: Oxi cho vao oxi hoa cac tap chât co trong gang theo thu tu sau:
(1) Si ¹ O
2

4
9
PPF SiO
2

(2) Mn ¹ O
2

4
9
PPF MnO
2
Mn ¹ FeO F MnO ¹ Fe
(3) 2C ¹ O
2

4
9
PPF2CO CaO ¹ SiO
2
F CaSiO
3

(4) S ¹ O
2

4
9
PPF SO
2
3CaO ¹ P
2
O
5
F Ca
3
(PO
4
)
2

(5) 4P ¹ 5O
2

4
9
PPF 2P
2
O
5
.
* Phan úng tao si: ( Bao vê Fe không bi oxi hoa)
CaO ¹ SiO
2
F CaSiO
3

3CaO ¹ P
2
O
5
F Ca
3
(PO
4
)
2

Khi co phan ung 2Fe ¹ O
2
F 2FeO thi dung viêc nen khi.
O D 2: Cho tiêp Gang co giau Mn vao.
Luong FeO vua moi tao ra së bi khu theo phan ung:
Mn ¹ FeO
4
9
PPF MnO ¹ Fe.
Muc dich: ha dên muc thâp nhât ham luong FeO trong thep.
O D 3: Diêu chinh luong C vao thep dê duoc loai thep theo dung y muôn.
III. MOT SÓ DAN BÀI TAP VAN DUN
1. Dang hôn hop sàt và các oxit phan úng vói chât oxi hóa manh:
Dŝ bài: Cho 11,36 gam hôn hop gôm Fe, FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
phan ung hêt voi dung dich HNO
3
loãng (du),
thu duoc 1,344 lit khi NO (san phâm khu duy nhât, o dktc) va dung dich X. Cô can dung dich X thu duoc m
gam muôi khan. Tinh m ?
Phân tich dŝ: Ta coi nhu trong hôn hop X ban dâu gôm Fe va O. Nhu vây xet ca qua trinh chât nhuong e la Fe
chât nhân e la O va
3
NO

. Nêu chung ta biêt duoc sô tông sô mol Fe trong X thi së biêt duoc sô mol muôi
Fe(NO
3
)
3
trong dung dich sau phan ung. Do do chung ta së giai bai toan nay nhu sau:
Ciai: Sô mol NO ÷ 0,06 mol.
Goi sô mol Fe va O tuong ung trong X la x va y ta co: 56x ¹ 16y ÷ 11,36 (1).
Qua trinh nhuong va nhân e:
Chât khu Chât oxi hoa
3
3 0 0 0
+
F +

2
2
5
2
3
O 0 O
N 0 N O

+
+
+ F
+ FTông electron nhuong: 3x (mol) Tông electron nhân: 2y ¹ (mol)
Ap dung dinh luât bao toan electron ta co: 3x ÷ 2y ¹ (2)
Tu (1) va (2) ta co hê
56 16 11, 36
3 2 0,18


+ = |
´
=
|

Giai hê trên ta co x ÷ 0,16 va y ÷ 0,15
2y y
x 3x
0, 06 0,18
0,18
0,18
y
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 4
Nhu vây
3 3
( )
0,16
0 0 NO
n n = = mol vây m ÷ 38,72 gam.
Voi bai toan nay ta cùng co thê quy vê bai toan kinh diên: Dôt m gam sát sau phan ung sinh ra 11,36
gam hôn hop gôm Fe, FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
. Hôn hop nay phan ung hêt voi dung dich HNO
3
loãng (du), thu
duoc 1,344 lit khi NO (san phâm khu duy nhât, o dktc).
Chung ta së tinh m rôi tu suy ra sô mol Fe va tu do tinh sô mol cua sát.
Phát triên bài toán:
1ruŭng hop 1: Cho nhiêu san phâm san phâm khu nhu NO
2
, NO ta co vân dát hê binh thuong tuy nhiên chât
nhân e bây gio la HNO
3
thi cho 2 san phâm.
1ruŭng hop 2: Nêu dê ra yêu câu tinh thê tich hoác khôi luong cua HNO
3
thi ta tinh sô mol dua vao bao toan
nguyên tô N khi do ta së co:

3 3 3 2
ôi i
3 ( )
2: h
HNO NO NO 0 NO NO
n n n n n n = + = +

2. Dʼnng dŧt cháv Sőt trong không khi rôi cho san phŋm phan ųng vūi chât oxi hóa
Dŝ bài 1: Nung nong 12,6 gam Fe ngoai không khi sau môt thoi gian thu duoc m gam hôn hop X gôm Fe,
FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
. Hôn hop nay phan ung hêt voi dung dich H
2
SO
4
dác nong (du), thu duoc 4,2 lit khi SO
2

(san phâm khu duy nhât, o dktc). Tinh m?
Phân tich dŝ: So dô phan ung
2 2 4
3 4 ( ) 2
2 3 2 4 3
,
a Fe du ( )
O kk H SO dn
0O 0 O SO
0
0 O v 0 SO
| T |

PPPF PPPPF
´ ´
| |

Fe phan ung voi Oxi cho 3 san phâm oxit va luong sát du, sau do hôn hop oxit nay phan ung voi H
2
SO
4

dác nong dua lên sát ¹3. Trong qua trinh Oxi nhân e dê dua vê O
2-
co trong oxit va H
2
SO
4
(¹6) nhân e dê dua vê
SO
2
(¹4).
Nhu vây: ¹ Khôi luong oxit së la tông cua khôi luong sát va oxi.
¹ Ca qua trinh chât nhuong e la Fe chât nhân la O va H
2
SO
4
.
Ciai:Ta co
2
SO
n ÷ 0,1875 mol , n
Fe
÷ 0,225 mol
Goi sô mol oxi trong oxit la x ta co:
Chât khu Chât oxi hoa
3
3 0 0 0
+
F +

2
2
4 2
2
2
O 0 O
SO 0 SO

+ F
+ F


Tông electron nhuong: 0,675 mol Tông electron nhân: 2x ¹ 0,375 (mol)
Ap dung dinh luât bao toan electron ta co: 0,675 ÷ 2x ¹ 0,375 PPF x ÷ 0,15
Mát khac ta co:
2
0
O
2 2 2

= + nên: m ÷ 12,6 ¹ 0,15x16 ÷ 15 (gam).
DS: 15 gam.
2x
x
0,225 0,225 x 3
0,1875 0,1875 2
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 5
Dŝ Bài 2: Nung nong m gam bôt sát ngoai không khi, sau phan ung thu duoc 20 gam hôn hop X gôm Fe,
FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
. Hoa tan hêt X trong dung dich HNO
3
loãng thu duoc 5,6 lit hôn hop khi Y gôm NO va
NO
2
co ti khôi so voi H
2
la 19. Tinh m va thê tich HNO
3
1M dã dung?
Phân tich dŝ: so dô phan ung
3 2
2
3 4 ( )
2 3
3 3
,
a Fe du
( )
HNO O kk
NO
0O 0 O
0 NO
0 O v
0 NO
| T
|
PPPF PPPF T
´ ´
|
|

¹ Hôn hop X gôm Fe va O trong oxit.
¹ Xet ca qua trinh ta thây chi co Fe nhuong e, Chât nhân e la Oxi va HNO
3
.
¹ HNO
3
nhân e dê cho NO va NO
2
.
¹ Sô mol HNO
3
ban dâu báng sô mol HNO
3
trong muôi va chuyên vê cac khi.
Ciai: Theo dê ra ta co:
2
0,125
NO NO
n n 24l = =
Goi sô mol Fe va O tuong ung trong X la x va y ta co: 56x ¹ 16y ÷ 20 (1).
Qua trinh nhuong va nhân e:
Chât khu Chât oxi hoa
3
3 0 0 0
+
F +

2
4
5
2
2
5
2
1
3
O 0 O
N 0 N O
N 0 N O

+
+
+
+
+ F
+ F
+ FTông electron nhuong: 3x mol Tông electron nhân: 2y ¹ 0,125¹ 0,125x3 (mol)
Ap dung dinh luât bao toan electron ta co: 3x ÷ 2y ¹ 0,5 (2) Tu (1) va (2) ta co hê
56 16 20
3 2 0, 5


+ = |
´
=
|

Giai hê trên ta co x ÷ 0,3 va y ÷ 0,2
Nhu vây n
Fe
÷ 0,3 mol vây m ÷ 16,8 gam.
Theo dinh luât bao toan nguyên tô ta co:
3 3 3 2
ôi i
3
2: h
HNO NO NO 0 NO NO
n n n n n n = + = + +

nên
3
0, 3 3 0,125 0,125 1,15
HNO
n = + + = mol.
Vây
3
1,15
1,15( it)
1
HNO
J l = =
. Dʼnng khŷ không hoàn toàn Fe
2
O

sau cho san phŋm phan ųng vūi chât oxi hóa mʼnnh là HAO

hoác
H
2
SO
4
dác nóng:

2y y
x 3x
0,125 0,125 3
y
0,125 0,125
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 6
Dŝ ra: Cho môt luông khi CO di qua ông su dung m gam Fe
2
O
3
nung nong. Sau môt thoi gian thu duoc 10,44
gam chât rán X gôm Fe, FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
. Hoa tan hêt X trong dung dich HNO
3
dác, nong thu duoc
4,368 lit NO
2
(san phâm khu duy nhât o dktc). Tinh m ?
Phân tich dŝ: So dô phan ung
3
3 4 2
2 3
2 3 2 3
,
, Fe ( )
4
HNO dn O
t
0O 0 O NO
0 O
0 O 0 NO
| T |

PPF PPPPF
´ ´
| |


Trong truong hop nay xet qua trinh dâu va cuôi ta thây chât nhuong e la CO, chât nhân e la HNO
3
.
Nhung nêu biêt tông sô mol Fe trong oxit ta së biêt duoc sô mol Fe
2
O
3
. Boi vây ta dung chinh du kiên bai toan
hoa tan x trong HNO
3
dê tinh tông sô mol Fe.
Ciai: Theo dê ra ta co:
2
0,195
NO
n 24l =
Goi sô mol Fe va O tuong ung trong X la x va y ta co: 56x ¹ 16y ÷ 10,44 (1).

Qua trinh nhuong va nhân e:
Chât khu Chât oxi hoa
3
3 0 0 0
+
F +

2
4
5
2
2
1
O 0 O
N 0 N O

+
+
+ F
+ F


Ap dung dinh luât bao toan electron ta co: 3x ÷ 2y ¹ 0,195 (2)
Tu (1) va (2) ta co hê
56 16 10, 44
3 2 0,195


+ = |
´
=
|

Giai hê trên ta co x ÷ 0,15 va y ÷ 0,1275
Nhu vây n
Fe
÷ 0,15 mol nên
2 3
0, 075
0 O
n 24l = PPF m ÷ 12 gam.
Ahŏn xét:
Di nhiên trong bai toan trên ta cùng co thê giai theo cach tinh sô mol O bi CO lây theo phuong trinh:
2
2
2 O O 0 O

¦ + PPF

va
4
5
2
1 N 0 N O
+
+
+ F

Sau do dua vao dinh luât bao toan khôi luong ta co: m ÷ 10,44 ¹ m
O
.
4. Dʼnng hôn hop oxit sőt phan ųng vūi axit thuŭng: H
+
1ông quan vŝ dʼnng nàv:
Dây không phai la phan ung oxi hoa khu ma chi la phan ung trao dôi. Trong phan ung nay ta coi do la
phan ung cua:
2
2
2H O H O
+
¦ + F

va tao ra cac muôi Fe

va Fe

trong dung dich. Nhu vây nêu biêt sô mol
H
¹

ta co thê biêt duoc khôi luong cua oxi trong hôn hop oxit va tu do co thê tinh duoc tông sô mol sát trong
hôn hop ban dâu.
2y y
x 3x
y
0,195 0,195
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 7
Dŝ ra:
Cho 7,68 gam hôn hop gôm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
tac dung vua hêt voi 260 ml HCl 1M thu duoc dung
dich X. Cho X phan ung voi dung dich NaOH du thu duoc kêt tua Y. Nung Y ngoai không khi dên khôi luong
không dôi thu duoc dên khôi luong không dôi duoc m(g) chât rán. Tinh m
Phân tich dŝ: So dô
2 2
2 3 2 3
3
3
3 4
( )
( )
Hl NaOH n:ngtr4ngkk
0O
0l 0 OH
0 O 0 O
0l
0 OH
0 O
|
| + |

PPPF PPPF PPPPF
´ ´ ´
+
| |
|

¹ Ta coi H
¹
cua axit chi phan ung voi O
2-
cua oxit
¹ Toan bô Fe trong oxit chuyên vê Fe
2
O
3

¹ Tu sô mol H
¹
ta co thê tinh duoc sô mol O trong oxit tu do co thê tinh duoc luong Fe co trong
oxit.
¹ Nung cac kêt tua ngoai không khi dêu thu duoc Fe
2
O
3
Ciai: Ta co 0, 26
Hl
H
n n 24l
+
= =
Theo phuong trinh:
2
2
2H O H O
+
¦ + F

trong O
2-
la oxi trong hôn hop oxit
0,26 0,13
2
0,13
O
n 24l

=
ma theo dinh luât bao toan khôi luong ta co: m
Fe
¹ m
O
÷7,68
Nên m
Fe
÷ 7.68 0,13x16 ÷5,6(gam) Fn
Fe
÷ 0,1 mol
Ta lai co 2Fe PPFFe
2
O
3

0,1 0,05
Vây m ÷ 0,05x160 ÷ 8 gam.
Ahŏn xét: Ngoai cach giai trên ta cùng co thê quy hôn hop vê chi con FeO va Fe
2
O
3
vi Fe
3
O
4
coi nhu la hôn
hop cua FeO.Fe
2
O
3
voi sô mol nhu nhau.
5. Dʼnng sőt và hôn hop oxit sőt phan ųng vūi axit thuŭng: H
+
1ông quan vŝ dʼnng nàv:
Dang nay co ban giông dang thu 4 tuy nhiên san phâm phan ung ngoai H
2
O

con co H
2
do Fe phan ung.
Nhu vây liên quan dên H
¹
së co nhung phan ung sau:Nhu vây chung ta co thê dua vao tông sô mol H
¹

va sô mol H
2
dê tim sô mol cua O
2-
tu do tinh duoc tông sô
mol cua Fe.
Dŝ ra:
Cho 20 gam hôn hop gôm Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
tac dung vua hêt voi 700 ml HCl 1M thu duoc dung
dich X va 3,36 lit khi H
2
(dktc). Cho X phan ung voi dung dich NaOH du thu duoc kêt tua Y. Nung Y ngoai
không khi dên khôi luong không dôi thu duoc dên khôi luong không dôi duoc m(g) chât rán. Tinh m
2
2
2
2 2
2
H 0 H
H O H O
+
+
+ PPF T
¦ + PPF

CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 8
Phân tich dŝ: So dô
2
2
2 2 3
2 3
3
3
3 4
( )
( )
Hl NaOH n:ngtr4ngkk
0
H
0O 0 OH
0l 0 O
0 O
0 OH
0l
0 O
|
| T

| +

PPPF PPPF PPPPF
´ ´ ´
+

|
|

|

¹ Ta coi H
¹
cua axit vua nhân electron dê thanh H
2
va phan ung voi O
2-
cua oxit
¹ Toan bô Fe trong oxit cuôi cung chuyên vê Fe
2
O
3

¹ Tu tông sô mol H
¹
va sô mol H
2
ta co thê tinh duoc sô mol O trong oxit tu do tinh duoc luong Fe co trong
oxit.
Ciai: Ta co
2
0, 7 , 0,15
Hl H
H
n n 24l n 24l
+
= = =
Ta co phuong trinh phan ung theo H
¹
.
2
2
2
2 2 (1)
2 (2)
H 0 H
H O H O
+
+
+ PPF T
¦ + PPF


Tu (1) ta co 0, 3
H
n 24l
+
= (vi sô mol H
2
÷0,15mol) nhu vây sô mol H
¹
phan ung theo phan ung (2) la 0,4 mol(
tông 0,7 mol). Vây sô mol O
2-
la: 0,2 mol.
ma theo dinh luât bao toan khôi luong ta co: m
Fe
¹ m
O
÷7,68
Nên m
Fe
÷ 20 0,2x16 ÷16,8 (gam) Fn
Fe
÷ 0,3 mol
Ta lai co 2Fe PPFFe
2
O
3

0,3 0,15
Vây m ÷ 0,15x160 ÷ 24 gam.
. Dʼnng chuvên dôi hôn hop tuong duong:
1ông quan:
Trong sô oxit sát thi ta coi Fe
3
O
4
la hôn hop cua FeO va Fe
2
O
3
co sô mol báng nhau. Nhu vây co thê co
hai dang chuyên dôi. Khi dê ra cho sô mol FeO va Fe
2
O
3
co sô mol báng nhau thi ta coi nhu trong hôn hop chi
la Fe
3
O
4.
con nêu không co du kiên do thi ta coi hôn hop la FeO va Fe
2
O
3
. Nhu vây hôn hop tu 3 chât ta co thê
chuyên thanh hôn hop 2 chât hoác 1 chât tuong duong.
Bài 1: Hôn hop A gôm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
(trong do sô mol FeO báng sô mol Fe
2
O
3
). Hoa tan 4,64 gam
trong dung dich H
2
SO
4
loãng du duoc 200 ml dung dich X . Tinh thê tich dung dich KMnO
4
0,1M cân
thiêt dê chuân dô hêt 100 ml dung dich X?
Phân tich dŝ:
Theo dê ra sô mol FeO báng sô mol cua Fe
2
O
3
nên ta coi nhu hôn hop chi co Fe
3
O
4
. Sau khi phan ung voi
H
2
SO
4
së thu duoc 2 muôi la FeSO
4
va Fe
2
(SO
4
)
3
. Dung dich KMnO
4
tac dung voi FeSO
4
trong H
2
SO
4
du.
Nhu vây tu sô sô mol cua Fe
3
O
4
ta co thê tinh duoc sô mol cua FeSO
4
tu do tinh sô mol KMnO
4
theo
phuong trinh phan ung hoác phuong phap bao toan electron.
Ciai: Vi sô mol cua FeO báng sô mol cua Fe
2
O
3
nên ta coi hôn hop
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 9
Ta co
3 4
4, 64
0, 02
232
0 O
n 24l = =
Ptpu: Fe
3
O
4
¹ 4H
2
SO
4
PPF FeSO
4
¹ Fe
2
(SO
4
)
3
¹ 4H
2
O
0,02 0,02
Trong 100 ml X së co 0,01 mol FeSO
4
nên:
10FeSO
4
¹ 2KMnO
4
¹8H
2
SO
4
PPF5Fe
2
(SO
4
)
3
¹ K
2
SO
4
¹2MnSO
4
¹8H
2
O
0,01 0,002
Nhu vây ta co
4
0, 002
0, 02( )
0,1
nO
J lit = = hay 20 ml.
Bài tŏp 2: Cho m gam hôn hop oxit sát gôm FeO, Fe
3
O
4
va Fe
2
O
3
tan vua hêt trong dung dich H
2
SO
4
tao thanh
dung dich X. Cô can dung dich X thu duoc 70,4 gam muôi, mát khac cho Clo du di qua X rôi cô can thi thu
duoc 77,5 gam muôi. Tinh m?
Phân tich dŝ:
Cho oxit tac dung voi H
2
SO
4
ta së thu duoc 2 muôi FeSO
4
va Fe
2
(SO
4
)
3
. Do do ta co thê coi hôn hop
ban dâu chi gôm hai oxit FeO va Fe
2
O
3
. Ta thây khôi luong muôi táng lên do la do phan ung:
2Fe

¹ Cl
2
PPF2Fe

¹ 2Cl
-

Nhu vây khôi luong táng lên do la khôi luong cua Clo. Vây tu khôi luong cua Clo ta co thê tinh ra sô
mol cua Fe

tu do tinh duoc sô mol FeO, mát khac ta co tông khôi luong muôi FeSO
4
va Fe
2
(SO
4
)
3
ma biêt
duoc FeSO
4
vây tu dây ta tinh duoc Fe
2
(SO
4
)
3
va nhu vây biêt duoc sô mol cua Fe
2
O
3.
Ciai:
Coi hôn hop gôm FeO va Fe
2
O
3
ta co phuong trinh phan ung:
FeO ¹ H
2
SO
4
PPF FeSO
4
¹ H
2
O
Fe
2
O
3
¹ 3H
2
SO
4
PPF Fe
2
(SO
4
)
3
¹ 3H
2
O
Khôi luong táng lên do chinh la khôi luong cua Cl
-
co trong muôi theo phuong trinh:
2Fe

¹ Cl
2
PPF2Fe

¹ 2Cl
-

Vây
77, 5 70, 4
0, 2
35, 5
l
n 24l

= = Nhu vây sô
2
4
0, 2
0SO 0O
0
n n n 24l
+
= = =

4 2 4 3
( )
70, 4
0SO 0 SO
2 2 + = vây
2 4 3
( )
70, 4 0, 2 152
0,1
400
0 SO

n 24l

= =
Nên
2 4 3 2 3
( )
0,1
0 SO 0 O
n n 24l = =
D4 dó
2 3
0, 2 72 0,1 160 30, 4( )
0O 0 O
2 2 2 ga2 = + = + =
Vây m ÷ 30,4 gam

Câu 1: Cho biêt vi trí câu tao Fe. nhüng tính chât vât lí cua Fe.
a. Vi tri: Fe la nguyên tô thuôc phân nhom VIII.
Câu tao:
26
56
Fe:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 10
¹ Co bôn lop electron , o lop thu tu co hai electron ngoai cung nên Fe co co phan ung:
Fe -2e F Fe


¹ Lop eletron thu ba ( phân lop d) co khuynh huong mât di môt electron dê dat câu hinh ban bão hoa
3d
5
.
Fe

-1e F Fe

.
b. Tinh chât vât li cua Fe: Chât rán mau tráng xam, deo dê ren, nong chay o 1500
0
C, co khôi luong riêng 7.9
gam/cm
3
, dân diên, dân nhiêt tôt, co tinh nhiêm tu.
Câu 2: Tính chât hoá hoc co ban cua Fe là gì? Nguyên nhân dân các phan úng hoá hoc dê minh hoa.
Tinh chât hoa hoc co ban cua Fe la tinh khu. Vi thê Fe co kha náng nhuong elctrron tao Fe

, Fe

.
Fe F Fe

: Fe ¹ S
o
t
PPF FeS
Fe ¹ 2HCl F FeCl
2
¹ H
2
T
Fe F Fe

: Fe ¹

Cl
2
F FeCl
3

Fe ¹ 4HNO
3
F Fe(NO
3
)
3
¹ NO ¹ 2H
2
O
Câu 3: So sánh tính khu cua Al và Fe. dân ra hai phan úng hoá hoc dê minh hoa.
Al co tinh khu manh hon Fe, vi Al dung truoc Fe trong dãy diên hoa. Hai phan ung minh hoa sau:
1. Nhôm khu duoc oxit Fe tao thanh Fe.
2yAl ¹ 3Fe
x
O
y

o
t
PPF yAl
2
O
3
¹ 3xFe
2. Nhôm dây duoc Fe ra khoi dung dich muôi Fe.
Al ¹ FeCl
3
F Fe ¹ AlCl
3
.
2Al ¹ 3FeCl
2
F 3Fe ¹ 2AlCl
3
.
Câu 4: Dôt nóng môt ít bôt Fe trong bình dung oxi. Sau dó dê nguôi và cho vào bình dung môt ít dung
dich HCl. Viêt các phuong trình phan úng minh hoa.
3Fe ¹ 2O
2

o
t
PPF Fe
3
O
4

Hôn hop thu duoc co thê co Fe
3
O
4
va Fe con du.
Fe
3
O
4
¹ 8HCl F FeCl
2
¹ 2FeCl
3
¹ 4H
2
O
Fe ¹ 2HCl F FeCl
2
¹ H
2
T
Câu 5: Hãy dân ra các phan úng hoá hoc dê minh hoa các oxit sàt là Bazo. hidrôxit sàt là Bazo.
Fe ¹ 2HCl F FeCl
2
¹ H
2
O
Fe
2
O
3
¹ 6HCl F 2FeCl
3
¹ 2H
2
O
Oxit Fe la oxit bazo nên cho phan ung voi axit.
Fe(OH)
2
¹ 2HCl F FeCl
2
¹ 2HCl
Fe(OH)
3
¹ 3HCl F FeCl
3
¹ 3H
2
O
Câu 6: Tính chât hoá hoc cua hop chât Fe
2+
là gì? Dân các phan úng hoá hoc cua phan úng hoá hoc dê
minh hoa.
Fe

co tinh chât hoa hoc dác trung la tinh khu duoc thê hiên qua cac phan ung hoa hoc sau dây:
2 FeCl
2
¹ Cl
2

o
t
PPF 2FeCl
3

3FeO ¹ 10HNO
3
F 3Fe(NO
3
)
3
¹ NO ¹ 5H
2
O
4Fe(OH)
2
¹ O
2
¹ 2H
2
O F 4Fe(OH)
3
+
10FeSO
4
¹ 2KMnO
4
¹ 8H
2
SO
4
F 5Fe
2
(SO
4
)
3
¹ 2MnSO
4
¹ K
2
SO
4
¹ 8H
2
O.
Câu 7: Tính chât hoá hoc cua Fe(III) là gì? Dân ra các phan hoá hoc cua minh hoa?
Fe
3+
có tính oxi hoá:
3Zn ¹ 2FeCl
3
F 3ZnCl
2
¹ 2Fe
Cu ¹ 2FeCl
3
F CuCl
2
¹ 2FeCl
2

2FeCl
3
¹ 2KI F 2FeCl
2
¹ 2KCl ¹ I
2

2FeCl
3
¹ H
2
S F 2FeCl
2
¹ S ¹ 2HCl
Câu 8: Nêu nguyên tàc san xuât gang. thép và viêt các phan úng hoá hoc trong quá trình luyên gang
thép.
- Nhu ly thuyêt dã trinh bay.


CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 11
(1) (2)
(3)
(11)
(12)
(6)
(7)
(4)
(5)
(8)
(9) (10) (13
) (14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
(8) (9) (10)
(11)
(12)
(16) (17)
(13)
(14) (15) (16) (17)
Phân 2. Tu luân ôn tâp kiên thúc co ban.
A. Lý thuyêt:
Câu 1: Viêt phuong trinh phan ung hoa hoc:
a. Khi cho Fe phan ung voi O
2
, S, HCl, H
2
SO
4
loãng.
b. Khi cho Fe phan ung voi H
2
SO
4
dác, nong ( san phâm khu lân luot la SO
2
va S).
c. Khi cho Fe phan ung voi HNO
3
voi cac san phâm khu tuong ung la: NO, N
2
O, NO
2
, N
2
, NH
4
NO
3
.
d. Khi cho Fe phan ung voi dung dich FeCl
3
, CuCl
2
, AgNO
3
, CuSO
4
.
Câu 2. Viêt phuong trinh phan ung hoa hoc khi cho:
a. FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
cho tac dung voi HCl, H
2
SO
4
loãng, H
2
SO
4
dác , HNO
3
dác, HNO
3
loãng.
b. FeS
2
voi H
2
SO
4
loãng, H
2
SO
4
dác, HNO
3
loãng, HNO
3
dác.
c. Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
HCl, H
2
SO
4
loãng, H
2
SO
4
dác , HNO
3
dác, HNO
3
loãng.
Câu 3. Hoan thanh so dô phan ung hoa hoc.

So dô 1: Fe
3
O
4
FeCl
3
Fe
2
(CO
3
)
3
Fe(NO
3
)
3
Fe(NO
3
)
2


FeO FeCl
2
Fe(OH)
2
Fe(OH)
3
Fe
2
(SO
4
)
3


Fe Fe(NO
3
)
2

So dô 2:
Fe FeO FeCl
2
Fe(OH)
2
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3


Fe
2
(SO
4
)
3
FeCl
3
Fe(OH)
3


Fe
3
O
4
FeO Fe(NO
3
)
3
Fe(NO
3
)
2
Ag
So dô 3. Viêt it nhât 1 phuong trinh phân tu cho so dô chuyên hoa sau:

Fe
(1)
(2)
PPF
PP
Fe


(3)
(4)
PPF
PP
FeCâu 4. a. Dun nong hôn hop Al voi cac oxit sát FeO, Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
cac phan ung dêu theo chiêu huong duy
nhât la tao thanh Fe. Cho hôn hop sau phan ung hoa tan trong HCl du. Viêt cac phuong trinh phan ung
hoa hoc xay ra.
b. Cho 3 oxit : FeO, Al
2
O
3
, MgO.
¹. Hãy viêt phuong trinh dê chung to: FeO co tinh khu va tinh oxi hoa. Al
2
O
3
co tinh luõng tinh,
MgO co tinh Bazo.
¹ Co 3 hôp dung 3 chât rán trên o dang bôt bi mât nhãn. Báng phuong phap hoa hoc hãy trinh bay
cac buoc dê nhân biêt cac chât rán trên.
c. Trôn Al voi luong du Fe
3
O
4
sau do dun nong hôn hop dên phan ung hoan toan duoc chât rán A. Cho
chât rán A phan ung voi dung dich HCl du. Hãy viêt cac phuong trinh phan ung xay ra.
Câu 5. a. Môt thanh kl báng Fe nhung trong dung dich HCl. Sau môt thoi gian nho thêm môt vai giot CuSO
4
.
b. Nho dân dung dich KMnO
4
cho dên du vao côc dung hôn hop FeSO
4
va H
2
SO
4
.
Viêt phuong trinh phan ung chung minh
c. Fe(OH)
2
, FeO, FeSO
4
co tinh khu.
d. Tinh Oxi hoa cua Ag
¹
manh hon tinh oxi hoa cua Fe

.
e. Dung nhung pu hoa hoc nao dê chung minh ráng trong hôn hop co mát cua 3 kim loai: Fe, Ag, Cu.
Câu 6. Cho dung dich FeCl
2
phan ung voi luong du dung dich NaOH. Loc kêt tua dem ra ngoai không khi va
nung dên khôi luong không dôi. Chât rán thu duoc cho phan ung voi CO.
Cho biêt mau sác cua chât rán theo dôi nhu thê nao? Viêt ptpu xay ra?
Câu 7. Hãy dân ra cac phan ung hoa hoc dê chung minh ráng:
a. Fe co thê bi khu thanh Fe

va Fe

.
b. Hop chât Fe(II) va hop chât Fe(III) co thê chuyên hoa qua lai nhau.
c. Hop chât Fe(II), Fe(III) co thê bi khu thanh Fe tu do. d. Muôi FeCl
2
co phan ung voi HNO
3
(
loãng) sinh ra khi NO, Lam mât mau nâu cua dung dich Brôm, tao kêt tua tráng xanh voi dung dich
NaOH, tao tua voi muôi Na
2
CO
3
. Hãy viêt cac phuong trinh phan ung do.
B. Phân bài tâp:
Dang 1: Dang toán hôn hop.
Bài 1: Khu 9,6 gam hôn hop Fe
2
O
3
va FeO báng khi H
2
o nhiêt dô cao nguoi ta thu duoc 2,88 gam nuoc va Fe.
a. Tinh ° khôi luong cac chât trong hôn hop ban dâu.
b. Tinh thê tich khi H
2
( dktc) biêt dung du 10° so voi luong ban dâu.
c. Gia su hiêu suât cua qua trinh khu trên báng 80° o 2 phan ung. Thi khôi luong rán trong lo sau khi
nung la bao nhiêu gam?
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 12
Bài 2. Dem khu 14,4 gam môt hôn hop gôm FeO va Fe
2
O
3
báng khi H
2
o nhiêt dô cao ta thu duoc Fe va 4,32
gam H
2
O.
a. Viêt cac phuong trinh phan ung hoa hoc xay ra.
b. Tinh khôi luong va xac dinh thanh phân ° cua môi chât trong hôn hop.
c. Tinh thê tich Hidrô cân thiêt dê khu hoan toan hôn hop trên do o 17
o
C va 725mmHg.
Bài 3: Môt hôn hop bôt Al, Cu va Fe. Nêu cho hôn hop nay tac dung voi HCl ( du) thi thu duoc 8,96 lit khi ( o
diêu kiên tiêu chuân) va 9 gam chât rán. Nêu cho hôn hop nay tac dung vua du voi dung dich NaOH thi
dung hêt 100 ml dung dich NaOH 2M.
a. Viêt cac phuong trinh phan ung xay ra.
b. Tinh thanh phân °( theo khôi luong) cua môi kim loai trong hôn hop.
Bài 4: Hoa tan 10 gam hôn hop bôt Fe va Fe
2
O
3
báng môt luong dung dich HCl vua du thu duoc 1,12 lit khi H
2

( dktc) va dung dich A.
a. Tinh thanh phân ° theo khôi luong môi chât trong hôn hop.
b. Cho dung dich A tac dung voi NaOH co du. Lây kêt tua thu duoc dem nung ngoai không khi dên khi
khôi luong không dôi duoc môt chât rán. Hãy xac dinh sô gam chât rán thu duoc.
H4à 9,n h4àn 94àn 10,7 g,2 gô2 Fe, FeO, Fe

O

và4 dung dich H

$O
4
dãc nóng có du
(C%= 60%) 9hì 9hu duoc 0.67 lí9 khí d4 ó diêu kiên 9iêu chuân.
Mãc khác nêu ch4 1 nü, hôn hop 97en phán úng vù, dú vói 950 2l dung dich H

$O
4
l4ng
0.1M 9hì 9hu duoc dung dich A và V lí9 khí dó ó diêu kiên 9iêu chuân.
,. Tính % 2 các ki2 l4i 974ng hôn hop b,n dâu.
b. Tính khôi luong dung dich H

$O
4
60% d dùng biê9 d dùng du 10%.
c. Tính 9hê 9ích V, và C
M
cú, dung dich A.
Bài 6. Cho hôn hop A gôm Al va Fe
2
O
3
. Nung A trong môi truong không co Oxi dên khôi luong không dôi thi
thu duoc hôn hop B. Hoa tan B trong dung dich H
2
SO
4
loãng thi thu duoc 2,24 lit khi hidrô (dktc). Mác
khac nêu cho B tac dung voi NaOH thi con lai môt chât rán không tan co khôi luong 8,8 gam. Biêt trong
hôn hop san phâm chi co môt kim loai.
Tinh ° theo khôi luong môi chât trong hôn hop ban dâu.
Bài 7. Cho hôn hop A gôm 3 kim loai Na, Al va Fe. Tiên hanh 3 thi nghiêm sau:
TN1: Hoa tan m gam A vao nuoc thây thoat ra 1 mol khi H
2
.
TN
2
: hoa tan m gam A vao dung dich NaOH du thây thoat ra 1.75 mol H
2
.
TN
3
: Hoa tan m gam A vao dung dich HCl thây thoat ra 2,25 mol H
2
.
a. Viêt cac phuong trinh phan ung hoa hoc dã xay ra o cac thi ngiêm trên.
b. Cho biêt chât rán sau phan ung o thi nghiêm 1 con lai mây kim loai.
c. Xac dinh ° theo khôi luong cua môi kim loai trong hôn hop A.
Bài 8: Cho hôn hop gôm hai kim loai Fe va Mg co khôi luong m gam. Hoa tan hôn hop nay trong luong du
dung dich HCl thi thu duoc 4,48 lit khi do o diêu kiên tiêu chuân. Mác khac nêu lây cung luong hôn hop
trên hoa tan vua du vao H
2
SO
4
dác nong thi sinh ra chât khi duy nhât SO
2
co thê tich la 5,6 lit ( dktc va
dung dich A.
a. Tinh ° khôi luong cac kim loai trong hôn hop ban dâu.
b. Nêu lây ½ dung dich A phan ung voi dung dich BaCl
2
du thi thu duoc bao nhiêu gam kêt tua.
Dang 2: Lâp công thuc cua Oxit Fe, hoác muôi Fe.
Bài 9: Môt dung dich co hoa tan 3,25 gam sát Clorua tac dung voi dung dich AgNO
3
du tao ra 8,61 gam kêt tua
mau tráng. Hãy xac dinh công thuc hoa hoc cua sát Clorua.
Bài 10: Môt dung dich muôi sát sunIat co chua 8 gam chât tan. Cho phan ung voi BaCl
2
du thu duoc môt kêt
tua co khôi luong 4,66 gam. Xac dinh công thuc phân tu cua muôi sát sunIat.
Bài 11. Khu hoan toan 16 gam bôt oxit Fe báng CO o nhiêt dô cao. Sau khi phan ung kêt thuc khôi luong cua
chât rán giam 4,8° so voi khôi luong ban dâu.
a. Cho biêt công thuc hoa hoc cua oxit sát dã dung.
b. Chât khi sinh ra sau phan ung dem vao binh dung 200 ml dung dich NaOH 0,2M. Cho biêt muôi
nao duoc tao thanh va khôi luong la bao nhiêu gam.
c. Cho biêt thê tich cua CO cân dem vao dê phan ung trong thi nghiêm trên, nêu biêt ráng dã dem vao
du 10° so voi luong cân phan ung.
Bài 12. Khu 7,2 gam môt oxit Fe o nhiêt dô cao cân 3.024 lit khi H
2
dktc. Xac dinh công thuc hoa hoc cua oxit
Fe dã dung.
Bài 13. Dung CO dê khu m gam oxit Fe o nhiêt dô cao nguoi ta 1.26gam va 1.32 gam CO
2
.
a. Xac dinh công thuc hoa hoc cua oxit Fe dã dung.
b. Dê hoa tan vua du m gam oxit Fe trên cân V lit dung dich HCl 1.5M. Tinh V ( ml).
Bài 14. Dôt môt kim loai M trong binh kin dung dây khi Clo thu duoc 48.75 gam muôi clorua va nhân thây thê
tich cua clo trong binh giam 10.08 lit o diêu kiên tiêu chuân. Goi tên kim loai M.
Bài 15. Ngâm môt la kim loai co khôi luong 50 gam trong dung dich HCl sau khi thu duoc 336 ml khi H
2
(dktc)
thi thây khôi luong cua la kim loai giam 1.68°. Goi tên kim loai dã dung.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 13
Bài 16. Dê hoan tan 4.4 gam môt oxit Fe. cân 57.91 ml dung dich HCl 10° , d ÷ 1.04g/ml. Goi tên oxit Fe dã
dung.
Bài 17. Hoa tan môt luong oxit Fe báng dung dich HNO
3
thu duoc 2.464 lit khi NO ( 27.3
o
C , 1atm) Cô can
dung dich thu duoc 72.6 gam muôi khan.
Tim công thuc hoa hoc cua oxit Fe dã dung.
Bài 18. Môt dung dich co hoa tan 6.5 gam FeCl
x
tac dung voi dung dich AgNO
3
du tao ra 17.22 gam kêt tua
tráng. Xac dinh công thuchoa hoc va goi tên muôi FeCl
x
.
Phân 3. CAU HOI TRAC NHIEM:
Câu 1. Nguyên tu cua nguyên tô Fe co
A. 8 e o lop vo ngoai cung. B. 6 electron d. C.2 electron hoa tri. D. 56 hat mang diên.
Câu 2. Tim câu hinh electron dung cua Fe

.
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
. B. |Ar|3d
6
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
4
D.
|Ar|d
5
.
Câu 3. Chât nao sau dây không thê oxi hoa duoc Fe thanh Fe

.
A. S B. Br
2
C. AgNO
3
D.H
2
SO
4
.
Câu 4. Cho Oxit Fe vao dung dich H
2
SO
4
loãng thu duoc dung dich không thê hoa tan duoc Ni. Oxit Fe do la:
(1) FeO (2) Fe
2
O
3
(3). Fe
3
O
4
.
A. (1). B. (2),(3). C. (1), (2), (3). D.(2), (3).
Câu 5. Oxit Fe vao dung dich HNO
3
dác nong thu duoc dung dich X va không thây co khi thoat ra. Oxit Fe la:
(1) FeO (2) Fe
2
O
3
(3). Fe
3
O
4
.
A. (1). B. (2), C. (3). D.(1), (2), (3).
Câu 6. Hoa tan oxit sát tu vao dung dich H
2
SO
4
loãng du thu duoc dugn dich X. Tim phat biêu sai.
A. Dung dich X lam mât mau thuôc tim. D.Dung dich X không thê hoa tan Cu.
B. Cho NaOH du vao dd X thu duoc kêt tua dê lâu ngoai không khi kêt tua co khôi luong táng lên.
C. Dung dic X tac dung dwoci voi Ag
2
SO
4
.
Câu 7. Dung dich nao sau dây cothê oxi hoa Fe thanh Fe

?
A. HCl B. H
2
SO
4
loãng. C. FeCl
3
D. AgNO
3

Câu 8. Trong cac phan ung hoa hoc sau dây, co bao nhiêu phan ung hoa hoc sai.
(1). Fe
3
O
4
¹ HCl F FeCl
2
¹ FeCl
3
¹ H
2
O.
(2). Fe(OH)
3
¹ H
2
SO
4
dác nong F Fe
2
(SO
4
)
3
¹ SO
2
¹ H
2
).
(3). FeO ¹ HNO
3
F Fe(NO
3
)
3
¹ NO ¹ H
2
O.
(4). FeCl
2
¹ HNO
3
F Fe(NO
3
)
3
¹ HCl ¹ NO ¹ H
2
O.
(5). Al ¹ HNO
3
F Al(NO
3
)
3
¹ H
2

(6). FeO ¹ H
2
SO
4
dác nguôi F Fe
2
(SO
4
)
3
¹ SO
2
¹ H
2
O.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9. Co 3 chât rán dã duoc nhuôm dông mau: Fe, FeO, Fe
2
O
3
. Dung dich nao sau dây co thê nhân biêt dông
thoi ba chât nay.
A. HCl B. H
2
SO
4
dác. C. HNO
3
loãng. D. Tât ca dung.
Câu 10. Fe không tan trong nuoc o nhiêt dô thuong nhung o nhiêt dô cao Fe co thê khu hoi nuoc . San phâm
cua phan ung khu hoi nuoc o nhiêt dô 800
o
C la:
A. FeO B.Fe(OH)
2
C. Fe
3
O
4
D. Fe
2
O
3
.
Câu 11. Quáng nao sau dây co ham luong Fe cao nhât.
A. Hematit do ( Fe
2
O
3
). C. Manhetit ( Fe
3
O
4
).
B. Pirit. ( FeS
2
) D. Xederit ( FeCO
3
).
Câu 12. Thanh phân nao cua co thê nguoi co nhiêu Fe nhât.
A. Toc. B. Xuong. C. Mau D. Da.
Câu 13. Tim phan ung hoa hoc chung minh hop chât Fe(II) co tinh khu.
A. FeCl
2
¹ 2 NaOH F Fe(OH)
2
¹ 2 NaCl
B. Fe(OH)
2
¹ 2 HCl F FeCl
2
¹ 2 H
2
O.
C. 3 FeO ¹ 10 HNO
3
F 3 Fe(NO
3
)
3
¹ 5 H
2
O ¹ NO
D. FeO ¹ CO
4
9
PPF Fe ¹ CO
2
.
Câu 14. Phan ung nao chung minh hop chât Fe(III) co tinh oxi hoa.
Phan ung nao chung minh hop chât Fe(III) co tinh oxi hoa.
A. Fe
3
O
4
¹ 4H
2

4
9
PPF 3 Fe ¹ 4 H
2
O.
B. FeCl
3
¹ 3 AgNO
3
F Fe(NO
3
)
3
¹ 3AgCl.
C. Fe
2
O
3
¹ 6 HNO
3
F 2Fe(NO
3
)
3
¹ 3 H
2
O.
D. không co phan ung nao.
Câu 15. Nho tu tu dên du dung dich FeSO
4
dã duoc axit hoa báng H
2
SO
4
vao dung dich KMnO
4
. Mô ta hiên
tuong quan sat duoc.
A. Dung dich mau tim hông bi nhat dân rôi chuyên sang mau vang.
B. Dung dich mau tim hông bi nhat dân dên không mau.
C. Dung dich mau tim hông bi chuyên dân sang mau nâu do.
D. Dung dich mau tim bi mât ngay, sau do dân dân xuât hiên tro lai thanh dung dich co mau hông.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 14
Câu 16. Thuc hiên thi nghiêm co hai mâu kim loai Fe. Môi mâu la 5.6 gam.
a. Cho môt mâu tac dung hêt voi Clo.
b. Cho môt mâu tan hêt trong dung dich HCl.
Khôi luong muôi sát clorua trong thi nghiêm thu duoc.
A. O a lon hon B. O b lon hon C. Trong hai truong hop báng nhau. D.Không x.dinh duoc.
Câu 17. Cho mac Fe vao dung dich X , khi phan ung kêt thuc thây khôi luong cua chât rán giam hon so voi
khôi luong ban dâu. X la dung dich nao sau dây.
A. CuCl
2
. B. NiSiO
4
C. AgNO
3
. D. Môt dung dich khac.
Câu 18. Cho 0,3 mol Fe vao dung dich H
2
SO
4
loãng va 0,3 mol Fe vao trong dung dich H
2
SO
4
dác nong. Ti lê
mol khi thoat ra o hai thi nghiêm la:
A. 1:3 B. 2:3 C. 1:1 D. 1: 1,2
Câu 19. Cho Fe vao trong dung dich HNO
3
loãng thi sinh ra môt chât khi không mau bi hoa nâu ngoai không
khi. ti lê mol Fe va HNO
3
la:
A. 1:2 B. 1:1 C. 1:4 D. 1:6
Câu 20. Lân luot dôt nong FeS
2
, FeCO
3
, Fe(OH)
2
, Fe(NO
3
)
3
trong không khi dên khôi luong không dôi. Môt
sô hoc sinh nêu nhân xet.
A. San phâm rán cua cac thi nghiêm dêu giông nhau.
B. Môi thi nghiêm tao môt san phâm khi khac nhau.
C. Chât co dô giam khôi luong nhiêu nhât la Fe(NO
3
)
3
.
D. Nêu lây môi chât ban dêu la môt mol thi tông sô mol khi va hoi thoat ra la 8 mol.
Sô nhân xet dung sô nhân xet sai tuong ung la:
A. 1-3. B. 2-2 C. 3-1 D. 4 -0 E. 0-4.
Câu 21. Gang va thep la hop kim cua Fe . tim phat biêu dung.
A. Gang la hop kim Fe C ( 5 dên 10°). D. Thep la hop kim Fe C ( 2 5°).
B. Nguyên tác san suât gang la khu Fe trong oxit báng CO, H
2
hay Al o nhiêt dô cao.
C. Nguyên tác san xuât thep la oxi hoa cac tap chât trong gang. (C, Si, Mn, S, P) thanh oxit nhám giam
ham luong cua chung.
Câu 22. Phan ung nao sau dây co thê xay ra o ca hai qua trinh luyên gang va luyên thep.
A. FeO ¹ CO
4
9
PPF Fe ¹ CO
2
. C. SiO
2
¹ CaO
4
9
PPF CaSiO
3
.
B. FeO ¹ Mn
4
9
PPF Fe ¹ MnO. D. S ¹ O
2

4
9
PPF SO
2
.
Câu 23. Phuong phap nao co thê luyên duoc nhung loai thep co chât luong cao va tân dung sát thep phê liêu.
A. Phuong phap Betxomen. ( lo thôi Oxi). C. Phuong phap Mactanh ( lo báng).
B. Phuong phap lo diên . D. Phuong phap Mactanh va lo diên.
Câu 24. Khi tham gia phanung hoa hoc, trong hop chât Fe co sô oxi hoa la:
A. chi co sô oxi hoa: ¹2. B. chi co sô oxi hoa ¹3.
B. Chi co sô oxi hoa ¹2 va ¹3. D. Co cac sô oxi hoa tu ¹1 ¹6.
Câu 25. Trong phan ung hoa hoc.
10 FeSO
4
¹ 2 KMnO
4
¹ 8 H
2
SO
4
F 5 Fe
2
(SO
4
)
3
¹ K
2
SO
4
¹ 2 MnSO
4
¹ 8 H
2
O.
vai tro cua Fe trong phan ung la:
A. Chât Oxi hoa. C. Vua la chât oxi hoa vua la chât khu.
B. Chât khu. D. Phan ung không phaila phan ung oxi hoa khu.
Câu 26. Co thê diêu chê Fe
2
O
3
trong phong thi nghiêm báng cach thuc hiên phan ung.
A. Fe ¹ O
2
C. Nhiêt phân Fe
2
(SO
4
)
3
.
B. Fe ¹ H
2
O. D. nhiêt phân Fe(OH)
3
.
Câu 27. Không thê diêu chê truc tiêp FeCl
3
trong phong thi nghiêm báng cach thuc hiên phan ung.
A. Fe ¹ Cl
2
. C. FeCl
2
¹ Cl
2

B. Fe ¹ HCl. D. Fe
2
O
3
¹ HCl.
Câu 28. Gang la hop kim cua Fe-C. va môt sô nguyên tô khac. Trong do C chiêm.
A. 0 2° B. 2° - 5°. C. 8° - 12° D. Trên 15°.
Câu 29. Dôt môt it bôt Fe trong môt binh dung O
2
du du cho phan ung. Sau do dê nguôi. Cho dung dich HCl
hoa tan hêt chât tao thanh. dung dich thu duoc la:
A. CHi co muôi FeCl
2
. C. Chi co muôi FeCl
3
.
B. Hôn hop FeCl
2
va FeCl
3
. D. Co HCl, Cl
2
tan trong nuoc.
Câu 30. Co 4 kim loai dê riêng biêt: Ag, Al, Mg, Fe.
Chi dung hai thuôc thu co thê phân biêt duoc tung chât.
A. Dung dich NaOH, phênol phtalêin. C. Dung dich NaOH, dung dich HCl.
B. Dung dich HCl, giây quy xanh. D. dung dich HCl, dung dich AgNO
3
.
Câu 31. Trong sô cac hop chât FeO, Fe
3
O
4
, FeS
2
, FeS, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
.
Chât co ti lê khôi luong Fe lon nhât va nho nhât la:
A. FeS, FeSO
4
. B. Fe
3
O
4
, FeS
2
. C. FeSO
4
, Fe
3
O
4
. D. FeO, Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 32. Co cac phuong trinh hoa hoc, phan ung nao sau dây la phan ung oxi hoa khu:
(1)FeS ¹ 2 HCl F FeCl
2
¹ H
2
S. (3). 2 FeCl
3
¹ Fe F 3 FeCl
2
.
(2)Fe ¹ 2 HCl F FeCl
2
¹ H
2
T. (4). 2 Fe ¹ 3 Cl
2
F 2 FeCl
3
.
A. (1). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (3), (4).
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 15
Câu 33. Cho cac phuong trinh hoa hoc:
1. 4 Fe(OH)
2
¹ O
2
¹ 2 H
2
O F 4 Fe(OH)
3
.
2. Fe
2
O
3
¹ 6 HCl F 2 FeCl
3
¹ 3 H
2
O.
3. 2 FeCl
3
¹ Fe F 3 FeCl
2
.
4. 2 FeCl
2
¹ Cl
2
F 2 FeCl
3
.
5. Fe(OH)
2

4
9
PPF FeO ¹ H
2
O.
6. Fe
2
O
3
¹ CO
4
9
PPF 2 FeO ¹ CO
2
.
7. 2 FeCl
3
¹ Cu
4
9
PPF 2 FeCl
2
¹ CuCl
2
.
8. 3 FeO ¹ 10 HNO
3
F 3 Fe(NO
3
)
3
¹ 5 H
2
O ¹ NOT.
Câu 33.1: Cac phan ung trong do tu Fe

F Fe

¹ 1e.
A. (1), (2), (3). C. (4), (5), (6).
B. (1), (4), (8). D. (6), (7), (8).
Câu 33.2: Cac phan ung trong do Fe

¹ 1e F Fe

.
A. (2, 3, 4). C. (4, 6, 8).
B. ( 3,5,7). D. (3, 6, 7).
Dê34: Co cac chât Cl
2
, S, dung dich H
2
SO
4
, dd HNO
3
, H
2
SO
4
dác, dung dich CuSO
4
, Khi tac dung voi Fe.
Câu 34.1: Fe bi oxi hoa dên Fe


A. S, Cl
2
, CuSO
4
. C. dung dich H
2
SO
4
, dung dich HNO
3
.
B. CuSO
4
, dung dich H
2
SO
4
, dung dich HNO
3
. D. S, CuSO
4
, dung dich H
2
SO
4
.
Câu 34.2: .. Fe bi oxi hoa dên Fe

.
A. Cl
2
, dung dich H
2
SO
4
, dung dich HNO
3
.
B. Cl
2
, dung dich HNO
3
, H
2
SO
4
dác nong.
C. Cl
2
, S
2
.
D. dung dich HNO
3
, H
2
SO
4
dác.
Câu 35: Cho phan ung sau : A ¹ HNO
3
dác nong Fe(NO
3
)
3
¹ NO
2
¹ H
2
O A co thê la:
A: Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
B. FeS
2
, FeO, Fe(OH)
2
, Fe
3
O
4

C: FeO, Fe
2
O
3
, Fe(OH)
2
, FeS D. Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
.
Câu 36: Cho phan ung sau: A ¹ HNO
3
loãng B ¹ H
2
SO
4
¹ NO ¹ H
2
O A së la:
A: FeS, FeS
2
, Fe
2
S
3
, Fe B. FeS, FeS
2
, S, Na
2
S
C. FeS, FeS
2
, S, NaCl D. Tât ca dêu sai.
Câu 37: Cho hôn hop gôm Fe va Fe
3
O
4
voi HNO
3
dác nong: sau môt thoi gian thây HNO
3
phan ung hêt, Fe
vân con du, Dung dich thu duoc la:
A; Fe(NO
3
)
2
va Fe(NO
3
)
3
B. Fe(NO
3
)
2

C. Fe(NO
3
)
3
C. Tât ca dêu sai.
Câu 38: khi cho Fe
2
O
3
va Fe(OH)
3
vao dung dich HNO
3
dác nong: thi san phâm sau phan ung la:
A: Fe(NO
3
)
3
, Fe(NO
3
0
2
, khi NO
2
. b. Fe(NO
3
)
3
va khi NO
2

C: Fe(NO
3
)
2
va khi NO
2
D: Dung dich Fe(NO
3
)
3
va H
2
O.
Câu 39: Khi cho Fe vao dung dich HNO
3
dác thi tông sô electron cho nhân la:
A. 1 electron. B. 3 electron C. 6 electron D. Kêt qua khac.
Câu 40: Khi hoa tan hôn hop hai kim loai Cu va Fe vao dung dich HNO
3
loãng thi thu duoc khi không mau N
2

va dung dich A. Sau phan ung thây vân con du kim loai Cu. Vây dung dich A së la:
A. Fe

va Cu

B. Fe

, Fe

, Cu

. C. Fe

, Fe

D. Fe

, va Cu

.
Câu 41. Dun nong hôn hop Al va Fe
3
O
4
( H · 90°), Phan ung chi theo môt chiêu huong tao ra Fe. Cho hôn
hop sau phan ung hoa tan trong HCl du. Hoi co bao nhiêu phan ung ung hoc trong thi nghiêm trên:
A.
Câu 42. (1). Quáng sát. (2). Quáng Cromit. (3) Quáng Boxit. (4) Than côc. (5) Than da.
(6) CaCO
3
, ( 7) . SiO
2
.
Nhung nguyên liêu dung dê luyên gang la:
A. (1), (3), (4), (5). C. (1), (4), (7).
B. (1), (3), (5), (7). D. (1), (4), (6).(7).
Câu 43. Trong san xuât gang, nguoi ta dung môt loai than vua co vai tro la nhiêu liêu cung câp nhiêt cho lo
cao, vua tao ra chât khu CO, vua tao thanh phân tu 2-5° C trong gang. Loai than do la:
A. than non. B.Than da. C. Than gô. D. Than côc.
Câu 44. Thep la hop kim Fe C va môt sô nguyên tô khac. trong do C chiêm khoang.
A. trên 2° C. 5 10°
B. 0,01° dên 2° D. Không chua C.
Câu 45. Trong qua trinh luyên gang thanh thep, vai tro cua oxi la:
A. Oxi hoa Fe F Fe

, Fe

.
B. Oxi hoa C, S , Si , P tao thanh cac oxit.
C. Dong vai tro dôt chay nhiên liêu.
D. Ca, A, B, C
Câu 46. Dê diêu chê 1 mol H
2
(dktc). Tu Fe va dung dich Axit. Nên dung dung dich axit nao dê co sô mol axit
nho hon.
B. dung dich HCl. C. dung dich hai axit co sô mol báng nhau.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 16
C. dung dich H
2
SO
4
. D. Phu thuôc luong Fe.
Câu 47. Cho hôn hop gôm 11,2 gam Fe va 0,24 gam Mg tac dung voi 250 ml dung dich CuSO
4
. Phan ung
xong thu duoc chât rán co khôi luong 1,88 gam.
Câu 47.1 gia su nêu chât rán dâu chi co Mg, va Mg vua tan hêt.
A. 0,64 gam. B. 0,88 gam. C. 0.24 gam D, 1.52 gam.
Câu 47.2. gia su nêu Fe va Mg vua tan hêt va CuSO
4
du sau phan ung
A. 3.2 gam. B. 1.28gam C. 1.88gam D. 1.92 gam.
Câu 47.3 Diêm dung cua thi nghiêm trên la:
A. Mg chua tan hêt. C. Mg dã tan hêt Fe chua tan hêt.
B. Fe dã tan hêt Mg chua tan hêt. D. Fe va Mg tan hêt, CuSO
4
con du.
Câu 47.4. Chât rán sau phan ung gôm co:
A. Cu B. CU, Fe du C. Cu va Mg du D. Mg, Cu, Fe
Câu 47.5. Nông dô C
M
cua dung dich CuSO
4
la:
A. 0.1 M B. 1M C. 0.116M D. Kêt qua khac.
Câu 48. Dân khi Cl
2
qua dung dich FeSO
4
. Co bao nhiêu mol Cl
2
dã tac dung voi 1 mol Fe

.
A. 0,5 mol. B. 1.5 mol. C. 2 mol D. Sôkhac.
Câu 49. Cho 0.1 mol FeCl
3
vao dung dich Na
2
CO
3
co du, dô giam khôi luong dung dich la:
A. 6.6 gam. C. 1,055gam
B. 14.6 gam D. 1,65 gam.
Câu 50. Cho 0.1 mol FeO tac dung hoan toan voi dung dich chua HNO
3
du. Cô can dung dich thu duoc bao
nhiêu gam muôi khan.
A. 24.2 gam. C. 8 gam
B. 18 gam. D. 16 gam.
Câu 51. Hoa tan 4 gam Fe
x
O
y
cân 52.14 ml dung dich HCl 10° ( d ÷ 1.05g/ml). Oxit Fe la
A. FeO. B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Gia thiêt không phu hop.
Câu 52. Khu 6.4 gam môt oxit Fe cân 2,688 lit khi H
2
(dktc). Oxit nay la:
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
. D. Gia thiêt không phu hop.
Câu 53. Khu 5.8 gam oxit Fe voi CO môt thoi gian thu duoc hôn hop khi X va hôn hop rán Y. Hoa tan Y
trong dung dich HNO
3
du rôi cô can dung dich thu duoc 18.15 gam muôi khan. Oxit Fe la:
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Gia thiêt không phu hop.
Câu 55. Cho 20 gam hôn hop hai kim loai Fe, Mg tac dung hêt voi dung dich HCl co 11,2 lit khi thoat ra
(dktc). Dung dich thu duoc dem cô can thi khôi luong hôn hop muôi la.
A. 45.5 gam. B. 50.7 gam. C. 55.5 gam. D.60.3 gam.
Câu 56. Khi ngâm môt kim loai vao dung dich HCl thi co 0.336 lit khi H
2
tao thanh thi dã co 0.84 gam kim loai
tham gia phan ung. Kim loai do la:
A. Fe B. Cr C. Sn D. Ca
Câu 57. Cho môt dung dich chua 3.25 gam muôi sát clorua tac dung hêt voi dung dich AgNO
3
tao ra 8.61 gam
kêt tua. Công thuc cua sát clorua ban dâu la:
A. FeCl
2
. B. FeCl
3
C. Hôn hop 1 FeCl
2
va 2 FeCl
3
. D. hôn hop 1 FeCl
3
va 2
FeCl
3
.
Câu 58. Chon câu tra loi dung.Cho khi CO khu hoan toan môt luong hôn hop gôm Feo, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
. co 6, 72
lut CO
2
thoat ra diêu kiên tiêu chuân, thê tich CO dã tham gia phan ung la:
A. 4.48 lit B. 2.24 lit C. 6.72 lit D. 8.96 lit.
Câu 59. Cho 12.5 gam hôn hop gôm Fe va Fe
2
O
3
tac dung hoan toan voi dung dich HCl thu duoc 2.24 lit khi
H
2
. Thanh phân ° vê khôi luong cua hôn hop ban dâu la:
A. 50.2° Fe va 49.8° Fe
2
O
3
. C. 45,9° Fe va 54.1° Fe
2
O
3
.
B. 44.8° Fe va 55.2° Fe
2
O
3
. D. 48.3° Fe va 51.7° Fe
2
O
3
.
Câu 60. Dê bao quan dung dich FeCl
2
trong phong thi nghiêm ta:
A. Ngâm trong môi truong HCl du.
B. Ngâm mâu Cu trong lo dung FeCl
2
.
C. Ngâm môt mâu dây Fe trong lo dung FeCl
2
.
D. Cho thêm môt luong nho Clo.
Câu 61. Khi dôt nong hôn hop gôm bôt Al va bôt Fe
3
O
4
nêu co 5.6 gam Fe tao thanh thi luong bôt Al cân dung
la:
A. 3.2 gam. B. 2.4 gam. C. 2.8 gam. D. 3.02 gam.
Câu 62. Không thê dung dung dich HCl dê hoa tan hoan toan môt mâu Gang hoác thep. Nêu hoa tan 1 mâu
gang chua 4° C thi luong chât không tan la:
A. 0.3gam. B. 0.4 gam. C.0.5 gam. D. 0.6 gam.
Câu 63. Trong môt loai quáng dê luyên gang cho chua 80° Fe
3
O
4
thanh phân ° Fe trong quáng la:
A. 63.7°. B. 60.5°. C. 59.1° D. 37.24°.
Câu 64. Khi cho 2 gam hôn hop Fe, FeO, Fe
2
O
3
tac dung voi axit clohidric du thu duoc 224 ml khi hidrô
(dktc). Khi dung khi H
2
dê khu 2 gam hôn hop thu duoc 0.432 gam H
2
O. Thanh phân ° theo khôi luong
cua hôn hop Fe, FeO, Fe
2
O
3
lân luot la:
A. 28; 18; 54. B. 28, 17, 55. C. 25, 28, 41 D. 26, 20, 54.
Câu 65. Dem 11,2 gam bôt Fe tac dung voi 1 lit dung dich HNO
3
1,8M san phâm thao ra NO duy nhât. sau
phan ung phai dung 2 lit dung dich NaOH d÷1,553g/ml dê phan ung hoan voi dung dich sau phan ung.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 17
A. 0,206° B. 2,06° C. 0,103°. D. 20,6°.
Câu 66. Chi ra câu dung trong cac câu sau:
(1). HOp chât sát (II) va hop chât sát (III) dêu co thê bi khu thanh sát tu do.
(2)B. HOp chât sát (II) co thê bi oxi hoa thanh ho chât Fe(III) va nguoc lai.
(3). Kim loai Fe co thê bi oxi hoa thanh ion Fe

va Fe

.
A. (1), (2). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (1),(2), (3).
Câu 67. Dê tinh chê Fe co lân tap chât la Zn, Al va Al
2
O
3
nguoi ta cân dung thêm môt chât nao trong sô cac
chât duoi dây.
(1). dd HCl (2). dd NaOH. (3). dd HNO
3
.
A. (1). B. (2). C. (3). D. (1), (2), (3).
Câu 68. Dê tinh chê Fe
2
O
3
co lân tap chât Na
2
O va Al
2
O
3
nguoi ta chi cân dung thêm môt chât nao sau dây:
A. H
2
O. B. dd HCl C. NaOH. C. a, c dung.
Câu 69. Dê tach riêng tung oxit ra khoi hôn hop Fe
2
O
3
, CuO co thê dung cac chât va phuong phap hoa hoc ( kê
ca phuong phap diên phân).
A. Dung dich HCl, bôt Fe, khi O
2
, nung, cô can, diên phân nong chay.
B. Dung dich H
2
SO
4
loãng, bôt Fe, khi O
2
, nung, dung dich NaOH.
C. CO du, nung, dung dich HCl, khi O
2
, cô can, diên phân nong chay.
D. (A, B· C) dêu không tiên hanh duoc.
Câu 70. Dê tach Ag ra khoi hôn hop Ag, Cu, Fe ma vân giu nguyên khôi luong ban dâu. Chi cân dung thêm
hoa chât duy nhât la:
A. dung dich AgNO
3
. C. Dung dich Fe
2
(SO
4
)
3
.
B. Dung dich FeSO
4
. D. A, C dêu dung.
A. BÀI TAP BAT BUOC
I. BÀI TOÁN VE PHAN UN KHU OXIT SAT BAN CHÁT KHU CO. H
2

âu 1: Dê khu hoan toan 17,6 gam hôn hop rán gôm Fe, FeO, Fe
3
O
4
va Fe
2
O
3
cân vua du 2,24 lit CO (dktc).
Khŧi luong Fe thu duoc là bao nhiêu (trong các giá trš sau)?
A. 14 gam B. 15 gam C. 16 gam D. 18 gam
âu 2: Dân khi CO qua ông su chua m gam hôn hop gôm: CuO, Fe
3
O
4
va Al
2
O
3
nung o nhiêt dô cao. Dân hêt
khi thoat ra vao nuoc vôi trong du thu duoc 30 gam kêt tua va khôi luong chât rán trong ông su náng 202 gam.
Hťi m có giá trš bœng bao nhiêu?
A. 206,8 gam B. 204 gam C. 215,8 gam D. 170, 6 gam
âu : Khu hoan toan 0,25 mol Fe
3
O
4
báng H
2
. San phâm hoi cho hâp thu vao 18 gam dung dich H
2
SO
4
80°.
Aông dũ H
2
SO
4
sau khi hâp thu hoi nuūc là bao nhiêu?
A. 20° B. 30° C. 40° D.
50°
âu 4: Nung 24gam môt hôn hop Fe
2
O
3
va CuO trong môt luông khi H
2
du. Phan ung hoan toan. Cho hôn hop
khi tao ra trong phan ung di qua binh dung H
2
SO
4
dác thây khôi luong cua binh nay táng lên 7,2 gam. Jŏv khŧi
luong Fe và u thu duoc sau phan ųng là:
A. 5,6g Fe; 3,2g Cu B. 11,2g Fe; 6,4g Cu C. 5,6g Fe; 6,4g Cu D. 11,2g Fe; 3,2g Cu
âu 5: Khu 39,2 gam môt hôn hop X gôm Fe
2
O
3
va FeO báng khi CO thu duoc hôn hop Y gôm FeO va Fe. Cho Y tan
vua du trong 2,5 lit dung dich H
2
SO
4
0,2M thu duoc 4,48 lit khi (dktc). Jŏv khŧi luong Fe
2
O

và khŧi luong FeO
trong hôn hop X là:
A. 32 gan Fe
2
O
3
; 7,2 gam FeO B. 16 gan Fe
2
O
3
; 23,2 gam FeO
C. 18 gan Fe
2
O
3
; 21,2 gam FeO D. 20 gan Fe
2
O
3
; 19,2 gam FeO
âu : Khu hêt m gam Fe
3
O
4
báng khi CO thu duoc hôn hop A gôm FeO va Fe. A tan vua du trong 0,3 lit
dung dich H
2
SO
4
1M cho ra 4,48 lit khi (dktc). Tinh m (khôi luong Fe
3
O
4
) dã dung va thê tich CO (dktc) dã
phan ung voi Fe
3
O
4
?
A. 11,6gam; 3,36 lit CO B. 23,2gam; 4,48 lit CO
C. 23,2gam; 6,72 lit CO D. 5,8gam; 6,72 lit CO
âu 7²: Cho m gam hôn hop X gôm Fe va Fe
2
O
3
vao dung dich HCl du thu duoc 2,24 lit khi (dktc). Mát khac
cho luông khi CO du qua m gam hôn hop X thi thu duoc 22,4 gam sát. Phân trám khŧi luong môi chât trong
hôn hop dâu là:
A. Fe: 75° va Fe
2
O
3
: 25° B. Fe: 18,9° va Fe
2
O
3
: 81,1°
C. Fe: 50° va Fe
2
O
3
: 50° D. Fe: 41,18° va Fe
2
O
3
: 58,82°
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 18
âu 8²: Chia hôn hop X gôm: Fe va Fe
2
O
3
thanh 2 phân báng nhau. Cho môt luông khi CO du di qua phân thu nhât
nung nong thi khôi luong chât rán giam di 4,8 gam. Ngâm phân thu 2 trong dung dich HCl du thây thoat ra 2,24 lit khi
(dktc). 1hành phân " khŧi luong môi chât trong hôn hop X là:
A. 48,83° Fe va 51,17° Fe
2
O
3
B. 75° Fe va 25° Fe
2
O
3

C. 41,18° Fe va 58,82° Fe
2
O
3
D. 18,9° Fe va 81,1° Fe
2
O
3

âu 9: Cho môt luông khi CO du di qua ông su dung m (g) Fe
2
O
3
nung nong môt thoi gian thu duoc 13,92 (g) chât rán
X gôm Fe, Fe
3
O
4
, FeO va Fe
2
O
3
. Cho X tac dung voi dung dich HNO
3
dác nong thu duoc 5,824 lit NO
2
(dktc). Jŏv thê
tich khi O dã dùng (dktc) và giá trš cua m(gam) là:
A. 2,912 lit va 16 gam. B. 2,6 lit va 15 gam.
C. 3,2 lit va 14 gam. D. 2,5 lit va 17 gam.
âu 1ô: Cho môt luông khi CO di qua ông su dung m(g) Fe
2
O
3
nung nong. Sau môt thoi gian thu duoc 44,46 (g) hôn
hop Y gôm Fe
3
O
4
, FeO, Fe, Fe
2
O
3
du. Cho Y tac dung hêt voi dd HNO
3
loãng thu duoc 3,136 lit NO (dktc) duy nhât.
Jŏv thê tich khi O (lit) dã dùng (dktc) và giá trš m là:
A. 5,6 lit va 47 gam. B. 4,704 lit va 47,82 gam.
C. 5,04 lit va 47,46 gam. D. 3,36 lit va 45 gam.

HUYÊA DŜ 1: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT

Câu 1: Dem nung nong môt luong quáng hematit (chua Fe2O3, co lân tap chât tro) va cho luông khi CO di qua, thu duoc
300,8 gam hôn hop cac chât rán, dông thoi co hôn hop khi thoat ra. Cho hâp thu hôn hop khi nay vao binh dung luong du
dung dich xut thi thây khôi luong binh táng thêm 52,8 gam. Nêu hoa tan hêt hôn hop chât rán trong luong du dung dich
HNO3 loãng thi thu duoc 387,2 gam môt muôi nitrat. Ham luong Fe2O3 (° khôi luong) trong loai quáng hematit nay la:
A) 60° B) 40° C) 20° D) 80°
Câu 2: Nung x mol Fe trong không khi môt thoi gian thu duoc 16,08 gam hôn hop H gôm 4 chât rán: Fe va 3 oxit cua no.
Hoa tan hêt luong hôn hop H trên báng dung dich HNO3 loãng, thu duoc 672 ml khi NO duy nhât (dktc). Tri sô cua x la:
A) 0,21 B) 0,15 C) 0,24 D) Ko xac dinh
Câu 3: Hê sô dung truoc chât bi oxi hoa bên tac chât dê phan ung FexOy ¹ CO ÷~ FemOn ¹ CO2 cân báng sô nguyên tu
cac nguyên tô la:
A) mx 2ny B) my nx C) m D) nx my
Câu 4: Hoa tan 0,784 gam bôt sát trong 100 ml dung dich AgNO3 0,3M. Khuây dêu dê phan ung xay ra hoan toan, thu
duoc 100 ml dung dich A. Nông dô mol/l chât tan trong dung dich A la:
A) Fe(NO3)2 0,12M; Fe(NO3)3 0,02M C) Fe(NO3)2 0,14M
B) Fe(NO3)3 0,1M D) Fe(NO3)2 0,14M; AgNO3 0,02M
Câu 5: Hoa tan hêt m gam hôn hop A gôm Al va FexOy báng dung dich HNO3, thu duoc phân khi gôm 0,05 mol NO va
0,03 mol N2O, phân long la dung dich D. Cô can dung dich D, thu duoc 37,95 gam hôn hop muôi khan. Nêu hoa tan
luong muôi nay trong dung dich xut du thi thu duoc 6,42 gam kêt tua mau nâu do. Tri sô cua m va FexOy la:
A) m ÷ 9,72gam; Fe3O4 B) m ÷ 7,29 gam; Fe3O4. C) m ÷ 9,72 gam; Fe2O3. D) m÷7,29gam;FeO
Câu 6: Cho luông khi CO di qua ông su chua a gam hôn hop A gôm CuO, Fe2O3 va MgO, dun nong. Sau môt thoi gian,
trong ông su con lai b gam hôn hop chât rán B. Cho hâp thu hoan toan khi nao bi hâp thu trong dung dich Ba(OH)2 du
cua hôn hop khi thoat ra khoi ông su, thu duoc x gam kêt tua. Biêu thuc cua a theo b, x la:
A) a ÷ b - 16x/197 B) a ÷ b ¹ 0,09x C) a ÷ b 0,09x D) a÷b¹ 16x/197
Câu 7: Hoa tan hêt hôn hop A gôm x mol Fe va y mol Ag báng dung dich hôn hop HNO3 va H2SO4, co 0,062 mol khi
NO va 0,047 mol SO2 thoat ra. Dem cô can dung dich sau phan ung thi thu duoc 22,164 gam hôn hop cac muôi khan. Tri
sô cua x va y la:
A) x ÷ 0,07; y ÷ 0,02 B) x ÷ 0,08; y ÷ 0,03 C) x ÷ 0,09; y ÷ 0,01 D) x ÷ 0,12; y ÷ 0,02
Câu 8: Cho m gam FexOy tac dung voi CO (to). Chi co phan ung CO khu oxit sát, thu duoc 5,76 gam hôn hop cac chât
rán va hôn hop hai khi gôm CO2 va CO. Cho hôn hop hai khi trên hâp thu vao luong nuoc vôi trong co du thi thu duoc 4
gam kêt tua. Dem hoa tan hêt 5,76 gam cac chât rán trên báng dung dich HNO3 loãng thi co khi NO thoat ra va thu duoc
19,36 gam môt muôi duy nhât. Tri sô cua m va công thuc cua FexOy la:
A) 6,4 ; Fe3O4 B) 9,28 ; Fe2O3 C) 9,28 ; FeO D) 6,4 ; Fe2O3.
Câu 9: Cho 6,48 gam bôt kim loai nhôm vao 100 ml dung dich hôn hop Fe2(SO4)3 1M va ZnSO4 0,8M. Sau khi kêt
thuc phan ung, thu duoc hôn hop cac kim loai co khôi luong m gam. Tri sô cua m la:
A)14,5 gam B) 16,4 gam C) 15,1 gam D) 12,8 gam
Câu 10: Hôn hop A dang bôt gôm Fe2O3 va Al2O3. Cho khi H2 du tac dung hoan toan voi 14,2 gam hôn hop A nung
nong, thu duoc hôn hop chât rán B. Hoa tan hêt hôn hop B báng dung dich HCl thi thây thoat ra 2,24(l) khi hidro o diêu
kiên tiêu chuân. Phân trám khôi luong môi chât trong hôn hop A la:
A) 60° Fe2O3 ; 40° Al2O3 C) 40° Fe2O3 ; 60° Al2O3
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 19
B) 52,48° Fe2O3 ; 47,52° Al2O3. D) 56,66° Fe2O3 ; 43,34° Al2O3
Câu 11: Cho luông khi CO di qua m gam Fe2O3 dun nong, thu duoc 39,2 gam hôn hop gôm bôn chât rán la Fe va 3 oxit
cua no, dông thoi co hôn hop khi thoat ra. Cho hôn hop khi nay hâp thu vao dung dich nuoc vôi trong co du, thi thu duoc
55 gam kêt tua. Tri sô cua m la:
A) 48 B) 64 C) 40 D) Không xac dinh
Câu 12: Cho môt dinh sát luong du vao 20 ml dung dich muôi nitrat kim loai X co nông dô 0,1M. Sau khi phan ung xay
ra hoan toan, tât ca kim loai X tao ra bam hêt vao dinh sát con du, thu duoc dung dich D. Khôi luong dung dich D giam
0,16 gam so voi dung dich nitrat X luc dâu. Kim loai X la:
A) Dông (Cu) B) Thuy ngân (Hg) C) Niken (Ni) D) Kim loai khac
Câu 13: Hoa tan hêt 17,84 gam hôn hop A gôm ba kim loai la sát, bac va dông báng 203,4 ml dung dich HNO3 20° (co
khôi luong riêng 1,115 gam/ml) vua du. Co 4,032 lit khi NO duy nhât thoat ra (dktc) va con lai dung dich B. Dem cô can
dung dich B, thu duoc m gam hôn hop ba muôi khan. Tri sô cua m la:
A) 60,27g. B) 45,64 g. C) 51,32g. D) 54,28g.
Câu 14: Hoa tan hoan toan hôn hop gôm x mol Hg2S va 0,04 mol FeS2 báng dung dich HNO3 dâm dác, dun nong, chi
thu cac muôi sunIat kim loai co hoa tri cao nhât va co khi NO2 thoat ra. Tri sô cua x la:
A) 0,01. B) 0,02. C) 0,08. D) 0,12.
Câu 15: Ion dicromat Cr2O7
2
-, trong môi truong axit, oxi hoa duoc muôi Fe2¹ tao muôi Fe3¹, con dicromat bi khu tao
muôi Cr3¹. Cho biêt 10 ml dung dich FeSO4 phan ung vua du voi 12 ml dung dich K2Cr2O7 0,1M, trong môi truong
axit H2SO4. Nông dô mol/l cua dung dich FeSO4 la:
A) 0,52M B) 0,82M C) 0,72M D) 0,62M.
Câu 16: Gia su Gang cùng nhu Thep chi la hop kim cua Sát voi Cacbon va Sát phê liêu chi gôm Sát, Cacbon va Fe2O3.
Coi phan ung xay ra trong lo luyên thep Martin la: Fe2O3 ¹ 3C ÷~ 2Fe ¹ 3CO| Khôi luong Sát phê liêu (chua 40°
Fe2O3, 1° C ) cân dung dê khi luyên voi 4 tân gang 5°C trong lo luyên thep Martin, nhám thu duoc loai thep 1°C la :
A) 1,50 tân B) 2,15 tân C) 1,82 tân D) 2,93 tân.
Câu 17: Hoa tan hoan toan a gam FexOy báng dung dich H2SO4 dác nong vua du, co chua 0,075 mol H2SO4, thu duoc
b gam môt muôi va co 168 ml khi SO2 (dktC) duy nhât thoat ra. Tri sô cua b la:
A) 12 gam B) 9,0 gam C) 8,0 gam D) 6,0 gam.
Câu 18: Khôi luong tinh thê FeSO4.7H2O cân dung dê thêm vao 198,4 gam dung dich FeSO4 5° nhám thu duoc dung
dich FeSO4 15° la:
A65,4 gam B) 30,6 gam C) 50 gam D) Tât ca dêu sai
Câu 19: Cho 19,5 gam bôt kim loai këm vao 250 ml dung dich Fe2(SO4)3 0,5M. Khuây dêu dê phan ung xay ra hoan
toan. Khôi luong chât rán thu duoc sau phan ung la:
A) 9,8 gam B) 8,4 gam C) 11,2 gam D) 11,375 gam
Câu 20: Hoa tan Fe2(SO4)3 vao nuoc, thu duoc dung dich A. Cho dung dich A tac dung voi dung dich Ba(NO3)2 du,
thu duoc 27,96 gam kêt tua tráng. Dung dich A co chua:
A) 0,08 mol Fe3¹ B) 0,09 mol SO42- C) 12 gam Fe2(SO4)3 D) B,C dêu dung.
Câu 21: Hoa tan hôn hop ba kim loai Zn, Fe, Cu báng dung dich HNO3 loãng. Sau khi phan ung xay ra hoan toan, thu
duoc chât không tan la Cu. Phân dung dich sau phan ung co chua chât tan nao:
A) Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 C) Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)2
B) Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; Cu(NO3)2 D) Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; Cu(NO3)2
Câu 22: Cho 2,24 gam bôt sát vao 100 ml dung dich AgNO3 0,9M. Khuây dêu dê phan ung xay ra hoan toan. Dung dich
sau phan ung co:
A) 2,42 gam Fe(NO3)3 B) 5,4 gam Fe(NO3)2 C) ca (A) va (B) D) Môt tri sô khac
Câu 23: Sáp theo thu tu pH táng dân cac dung dich muôi co cung nông dô mol/l: (I): KCl; (II): FeCl2; (III): FeCl3; (IV):
K2CO3:
A) (II) · (III) · (I) · (IV) C) (I) · (II) · (III) · (IV) B) (IV) · (III) · (II) · (I) D) (III) · (II) · (I) · (IV)
Câu 24: Dem nung 116g quáng Xiderit (chua FeCO3 va tap chât tro) trong không khi (coi nhu chi gôm oxi va nito) cho
dên khôi luong không dôi. Cho hôn hop khi sau phan ung hâp thu vao binh dung dung dich nuoc vôi co hoa tan 0,4 mol
Ca(OH)2, trong binh co tao 20 gam kêt tua. Nêu dun nong phân dung dich, sau khi loc kêt tua, thi thây co xuât hiên thêm
kêt tua nua. Ham luong (°m) FeCO3 co trong quáng Xiderit la:
A) 60° B) 80° C) 50° D) 90°
Câu 25: Hôn hop A gôm hai muôi FeCO3 va FeS2 co ti lê sô mol 1 : 1. Dem nung hôn hop A trong binh co thê tich
không dôi, thê tich cac chât rán không dang kê, dung không khi du (chi gôm N2 va O2) dê cac muôi trên bi oxi hoa hêt
tao oxit sát co hoa tri cao nhât (Fe2O3). Dê nguôi binh, dua nhiêt dô binh vê báng luc dâu (truoc khi nung), ap suât trong
binh së nhu thê nao:
A) Không dôi B) Së giam xuông C) Së táng lên D) Không xac dinh
Câu 26: Dem ngâm miêng kim loai sát vao dung dich H2SO4 loãng. Nêu thêm vao do vai giot dung dich CuSO4 thi së
co hiên tuong gi ?
A) Luong khi thoat ra it hon. C) Luong khi bay ra nhiêu hon
B) Luong khi bay ra không dôi D) Luong khi së ngung thoat ra (do kim loai dông bao quanh miêng sát)
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 20
Câu 27: Hoa tan 6,76 gam hôn hop ba oxit: Fe3O4, Al2O3 va CuO báng 100 ml dung dich H2SO4 1,3M vua du thu
duoc dung dich co hoa tan cac muôi. Dem cô can dung dich, thu duoc m gam hôn hop cac muôi khan. Tri sô cua m la:
A) 16,35 B) 17,16 C) 15,47 D) 19,5.
Câu 28: Voi phan ung: FexOy ¹ 2yHCl ÷~ (3x-2y)FeCl2 ¹ (2y-2x)FeCl3 ¹ yH2O Chon phat biêu dung:
A) Dây la môt phan ung oxi hoa khu B) Phan ung trên chi dung voi truong hop FexOy la Fe3O4
C) Dây không phai la môt phan ung oxi hoa khu D) B va C dung.
Câu 29: Dem nung hôn hop A, gôm hai kim loai: x mol Fe va 0,15 mol Cu, trong không khi môt thoi gian, thu duoc 63,2
gam hôn hop B, gôm hai kim loai trên va hôn hop cac oxit cua chung. Dem hoa tan hêt luong hôn hop B trên báng dung
dich H2SO4 dâm dác, thi thu duoc 0,3 mol SO2. Tri sô cua x la:
A) 0,6 mol B) 0,4 mol C) 0,5 mol D) 0,7 mol
Câu 30: Hôn hop A chua x mol Fe va y mol Zn. Hoa tan hêt luong hôn hop A nay báng dung dich HNO3 loãng, thu
duoc hôn hop khi gôm 0,06 mol NO, 0,01 mol N2O va 0,01 mol N2. Dem cô can dung dich sau khi hoa tan, thu duoc
32,36 gam hôn hop hai muôi nitrat khan. Tri sô cua x, y la:
A) x ÷ 0,03; y ÷ 0,11 B) x ÷ 0,1; y ÷ 0,2 C) x ÷ 0,07; y ÷ 0,09 D) x÷ 0,04; y ÷ 0,12
Câu 31: Thuc hiên phan ung nhiêt nhôm hoan toan m gam Fe2O3 voi 8,1 gam Al. Chi co oxit kim loai bi khu tao kim
loai. Dem hoa tan hôn hop cac chât thu duoc sau phan ung báng dung dich NaOH du thi co 3,36 lit H2(dktC) thoat ra. Tri
sô cua m la :
A) 24 gam B) 16 gam C) 8 gam D) Tât ca dêu sai
Câu 32: Cho luông khi CO di qua ông su dung m gam môt oxit sát FexOy, dun nong, thu duoc 57,6 gam hôn hop chât
rán gôm Fe va cac oxit. Cho hâp thu khi thoat ra khoi ông su vao dung dich nuoc vôi trong du thi thu duoc 40 gam kêt
tua. Tri sô cua m la:
A) 64 gam B) 56 gam C) 80 gam D) 69,6 gam
Câu 33: Dem nung Fe(NO3)2 cho dên khôi luong không dôi, thi sau khi nhiêt phân, phân chât rán con lai së nhu thê nao
so voi chât rán truoc khi nhiêt phân?
A) Táng 11,11° B) Giam 55,56°. D) Giam 60°
C) Tuy theo dem nung trong không khi hay chân không ma kêt qua së khac nhau
Câu 34: Dem nung 3,4 gam muôi bac nitrat cho dên khôi luong không dôi, khôi luong chât rán con lai la:
A) 2,32 gam B) 2,16 gam C) Vân la 3,4 gam, vi AgNO3 không bi nhiêt phân D) 3,08 gam
Câu 35: Cho 44,08 gam môt oxit sát FexOy duoc hoa tan hêt báng dung dich HNO3 loãng, thu duoc dung dich A. Cho
dung dich NaOH du vao dung dich A, thu duoc kêt tua. Dem nung luong kêt tua nay o nhiêt dô cao cho dên khôi luong
không dôi, thu duoc môt oxit kim loai. Dung H2 dê khu hêt luong oxit nay thi thu duoc 31,92 gam chât rán la môt kim
loai. FexOy la:
A) FeO C) Fe3O4 B) Sô liêu cho không thich hop, co thê Fe xOy co lân tap chât D) Fe2O3
Câu 36: Môt oxit sát co khôi luong 25,52 gam. Dê hoa tan hêt luong oxit sát nay cân dung vua du 220 ml dung dich
H2SO4 2M (loãng). Công thuc cua oxit sát nay la:
A) Fe3O4 B) FeO4 C) Fe2O3 D) FeO
Câu 37: Khu hoan toan môt oxit sát nguyên chât báng CO du o nhiêt dô cao. Kêt thuc phan ung, khôi luong chât rán
giam di 27,58°. Oxit sát dã dung la:
A) Fe2O3 C) Fe3O4 B) FeO D) Ca 3 truong hop A, B, C dêu thoa dê bai.
Câu 38: Dê m gam bôt kim loai sát ngoai không khi môt thoi gian, thu duoc 2,792 gam hôn hop A gôm sát kim loai va
ba oxit cua no. Hoa tan tan hêt hôn hop A báng dung dich HNO3 loãng, thu duoc môt muôi sát (III) duy nhât va co tao
380,8 ml khi NO duy nhât thoat ra (dktc). Tri sô cua m la:
A) 2,24 gam B) 3,36 gam C) 2,8 gam D) 0,56gam.
Câu 39: Xem phan ung: FeS2 ¹ H2SO4 (dâm dác, nong) ÷~ Fe2(SO4)3 ¹ SO2 ¹ H2O Tông sô cac hê sô nguyên nho
nhât, dung truoc môi chât trong phan ung trên, dê phan ung cân báng cac nguyên tô la:
A) 38 B) 50 C) 30 D) 46.
Câu 40: Cho m gam hôn hop gôm ba kim loai la Mg, Al va Fe vao môt binh kin co thê tich (không dôi) 10 lit chua khi
oxi (o 136,5´C ; ap suât trong binh la 1,428 atm). Nung nong binh môt thoi gian, sau do dua nhiêt dô binh vê báng nhiêt
dô luc dâu (136,5´c), ap suât trong binh giam 10° so voi luc dâu. Trong binh co 3,82 gam cac chât rán. Coi thê tich cac
chât rán không dang kê. Tri sô cua m la:
A) 2,46 gam B) 1,18 gam C) 3,24 gam D) 2,12 gam
Câu 41: Hoa tan hêt hôn hop gôm a mol FeS2 va 0,1 mol Cu2S trong dung dich HNO3 loãng, chi thu duoc hai muôi
sunIat va co khi NO thoat ra. Tri sô cua a la:
A) 0,2 B) 0,15 C) 0,25 D) 0,1.
Câu 42: Cho 2,236 gam hôn hop A dang bôt gôm Fe va Fe3O4 hoa tan hoan toan trong 100ml dung dich HNO3 co nông
dô C (mol/l), co 246,4 ml khi NO (dktc) thoat ra. Sau phan ung con lai 0,448 gam kim loai. Tri sô cua C la:
A) 0,5M B) 0,68M C) 0,4M D) 0,72M
Câu 43: Phan ung nao sau dây không xay ra?
A) FeS2 ¹ 2HCl ÷~ FeCl2 ¹ S ¹ H2S B) 2FeCl2 ¹ Cl2 ÷~ 2FeCl3
C) 2FeI2 ¹ I2 ÷~ 2FeI3 D) FeS2 ¹ 18HNO3 ÷~ Fe(NO3)3 ¹ 2H2SO4 ¹ 15NO2 ¹ 7H2O
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 21
Câu 44: Thuc hiên phan ung nhiêt nhôm voi 3,24 gam Al va m gam Fe3O4. Chi co oxit kim loai bi khu tao kim loai.
Dem hoa tan cac chât thu duoc sau phan ung nhiêt nhôm báng dung dich Ba(OH)2 co du thi không thây chât khi tao ra va
cuôi cung con lai 15,68 gam chât rán. Cac phan ung xay ra hoan toan. Tri sô cua m la:
A) 10,44 gam B) 116,00 gam C) 8,12 gam D) 18,56 gam.
Câu 45: Hôn hop A gôm Fe va ba oxit cua no. Hoa tan hêt m gam hôn hop A báng dung dich HNO3 loãng, co 672 ml
NO thoat ra (dktc) va dung dich D. Dem cô can dung dich D, thu duoc 50,82 gam môt muôi khan. Tri sô cua m la:
A) 18,90 gam B) 15,12 gam C) 16,08 gam D) 11,76 gam
Câu 46: Hôn hop A gôm mâu da vôi (chua 80° khôi luong CaCO3) va mâu quáng Xiderit (chua 65° khôi luong
FeCO3). Phân con lai trong da vôi va quáng la cac tap chât tro. Lây 250 ml dung dich HCl 2,8M cho tac dung voi 38,2
gam hôn hop A. Phan ung xay ra hoan toan. Kêt luân nao duoi dây phu hop:
A) Không du HCl dê phan ung hêt cac muôi Cacbonat B) Cac muôi Cacbonat phan ung hêt, do co HCl du
C) Phan ung xay ra vua du D) Không du du kiên dê kêt luân
Câu 47: Chon câu tra loi dung: Tinh oxi hoa cua cac ion duoc xêp theo thu tu giam dân nhu sau:
A) Fe3¹ ~ Fe 2¹ ~ Cu 2¹ ~ Al3¹ ~ Mg2¹ B) Al3¹ ~ Mg2¹ ~ Fe3¹ ~ Fe2¹ ~ Cu2¹
C) Mg2¹ ~ Al3¹ ~ Fe2¹ ~ Fe3¹ ~ Cu2¹ D) Fe3¹ ~ Cu2¹ ~ Fe2¹ ~ Al3¹ ~ Mg2¹
Câu 48:Hôn hop A dang bôt gôm haikim loai nhôm va sát.Dát 19,3 gam hôn hop A trong ông su rôi dun nong ông su
môt luc, thu duoc hôn hop chât rán B.Dem cân lai thây khôi luong B hon khôi luong A la 3,6 gam do kim loai dã bi oxi
cua không khi oxi hoa tao hôn hop cac oxit kim loai).Dem hoa tan hêt luong chât rán B báng dung dich H2SO4 (dâm dác,
nong), co11,76 lit khi duy nhât SO2 (dktc) thoat ra.Khôi luong môi kim loai co trong 19,3 gam hôn hop Ala:
A) 34,05 gam Al; 15,25 gam Fe C) 8,1 gam Al; 11,2 gam Fe
B) 8,64 gam Al; 10,66 gam Fe D) 5,4 gam Al; 13,9gam Fe
Câu 49: Cho môt luong muôi FeS2 tac dung voi luong du dung dich H2SO4 loãng, sau khi kêt thuc phan ung, thây con
lai môt chât rán. Chât rán nay la:
A) FeS B) S C) FeS2 chua phan ung hêt D) Fe2(SO4)3
Câu 50: Thuc hiên phan ung nhiêt nhôm hoan toan m gam hôn hop gôm Al va Fe3O4. Dê hoa tan hêt cac chât tan duoc
trong dung dich KOH thi cân dung 400 gam dung dich KOH 11,2°, không co khi thoat ra. Sau khi hoa tan báng dung
dich KOH, phân chât rán con lai co khôi luong 73,6 gam. Tri sô cua m la:
A) 91,2 B) 103,6 C) 114,4 D) 69,6.
Câu 51: Dem hoa tan 5,6 gam Fe trong dung dich HNO3 loãng, sau khi kêt thuc phan ung, thây con lai 1,12 gam chât rán
không tan. Loc lây dung dich cho vao luong du dung dich AgNO3, sau khi kêt thuc phan ung, thây xuât hiên m gam chât
không tan. Tri sô cua m la:
A) 4,48 B) 8,64 C) 6,48 D) 19,36
Câu 52: Cho dung dich NaOH luong du vao 100 ml dung dich FeCl2 co nông C (mol/l), thu duoc môt kêt tua. Dem nung
kêt tua nay trong chân không cho dên khôi luong không dôi, thu duoc môt chât rán, Dem hoa tan hêt luong chât rán nay
báng dung dich HNO3 loãng, co 112cm3 khi NO (duy nhât) thoat ra (dktC). Cac phan ung xay ra hoan toan. Tri sô cua C
la:
A) 0,15 B) 0,10 C) 0,05 D) 0,20
Câu 53: Dem nung 14,52 gam môt muôi nitrat cua môt kim loai cho dên khôi luong không dôi, chât rán con lai la môt
oxit kim loai, co khôi luong giam 9,72 gam so voi muôi nitrat. Kim loai trong muôi nitrat trên la:
A) Ag B) Zn C) Cu D) Fe
Câu 54: Tach Ag ra khoi hôn hop Fe, Cu, Ag thi dung dung dich nao sau dây?
A) HCl B) HNO3 dâm dác C) Fe(NO3)3 D) NH3
Câu 55: Môt luong bôt kim loai sát không bao quan tôt dã bi oxi hoa tao cac oxit. Hôn hop A gôm bôt sát dã bi oxi hoa
gôm Fe, FeO, Fe3O4 va Fe2O3. Dê tai tao sát, nguoi ta dung hidro dê khu o nhiêt dô cao. Dê khu hêt 15,84 gam hôn hop
A nhám tao kim loai sát thi cân dung 0,22 mol H2. Nêu cho 15,84 gam hôn hop A hoa tan hêt trong dung dich H2SO4
dâm dác, nong, thi së thu duoc bao nhiêu thê tich khi SO2 (dktc):
A) 2,912 lit B) 3,36 lit C) 1,792 lit D) 2,464 lit
Câu 56: Ham luong sát trong loai quáng sát nao cao nhât? (chi xet thanh phân chinh, bo qua tap chât)
A) Xiderit B) Manhetit C) Pyrit D) Hematit
Câu 57: Cho a mol bôt këm vao dung dich co hoa tan b mol Fe(NO3)3. Tim diêu kiên liên hê giua a va b dê sau khi kêt
thuc phan ung không co kim loai.
A) a > 2b B) b ~ 3a C) b > 2a D) b ÷ 2a/3
Câu 58: Thuc hiên phan ung nhiêt nhôm giua 6,48 gam Al voi 17,6 gam Fe2O3. Chi co phan ung nhôm khu oxit kim
loai tao kim loai. Dem hoa tan chât rán sau phan ung nhiêt nhôm báng dung dich xut du cho dên kêt thuc phan ung, thu
duoc 1,344 lit H2 (dktc). Hiêu suât phan ung nhiêt nhôm la:
A) 70° B) 90,9° C) 83,3° D) 100°
Câu 59: Khi dem nung môt muôi nitrat khan cua môt kim loai dên khôi luong không dôi. Phân rán con lai la oxit kim
loai, co khôi luong giam 66,94° so voi khôi luong muôi truoc khi nhiêt phân. Kim loai trong muôi nitrat la:
A) Zn B) Cr C) Cu D) Fe
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 22
Câu 60: Cho 28 gam Fe hoa tan trong 256 ml dung dich H2SO4 14° (co khôi luong riêng 1,095g/ml), co khi hidro thoat
ra. Sau khi kêt thuc phan ung, dem cô can dung dich thi thu duoc m gam môt tinh thê muôi ngâm 7 phân tu nuoc (nmuôi
: nnuoc ÷ 1 : 7). Tri sô cua m la: (FeSO4.7H2O)
A) 116,8 gam B) 70,13 gam C) 111,2 gam D) 139 gam
`Dê chung câu 61 & 62: Dân châm V lit (dktC) hôn hop hai khi H2 va CO qua ông su dung 20,8 gam hôn hop gôm ba
oxit la CuO, MgO va Fe2O3, dun nong, phan ung xay ra hoan toan. Hôn hop khi, hoi thoat ra không con H2 cùng nhu
CO va hôn hop khi hoi nay co khôi luong nhiêu hon khôi luong V lit hôn hop hai khi H2, CO luc dâu la 4,64 gam. Trong
ông su con chua m gam hôn hop cac chât rán.
Câu 61: Tri sô cua m o câu trên la:
A) 15,46 B) 12,35 gam C) 16,16 gam D) 14,72 gam
Câu 62: Tri sô cua V la:
A) 3,584 lit B) 5,600 lit C) 2,912 lit D) 6,496 lit
Câu 63: Hoa tan hoan toan 12 gam hôn hop Fe, Cu (ti lê mol 1:1) báng axit HNO3, thu duoc V lit (o dktc) hôn hop khi
X (gôm NO va NO2) va dung dich Y (chi chua 2 muôi va axit du). Ti khôi cua X dôi voi H2 báng 19. Gia tri cua V la
A. 2,24 B. 4,48 C. 5,6 D. 3,36
Câu 64: Dôt chay hoan toan 4,04 gam môt hôn hop bôt kim loai gôm Al, Fe, Cu thu duoc 5,96 gam hôn hop 3 oxit.
Hoa tan hêt hôn hop 3 oxit báng dung dich HCl. Tinh thê tich dung dich HCl 2M cân dung.
A. 0,5 lit B. 0,7 lit C. 0,12 lit D. 1 lit
Câu 65: Trôn 5,4g Al voi 4,8g Fe2O3 rôi nung nong dê thuc hiên phan ung nhiêt nhôm. Sau phan ung ta thu duoc m(g)
hôn hop chât rán. Gia tri cua m la:
A. 2,24(g) B. 4,08(g) C. 10,2(g) D. 0,224(g)
Câu 66: Cho 3,78g bôt Al phan ung vua du voi dd muôi XCl3 tao thanh dd Y. Khôi luong chât tan trong dd Y giam
4,06g so voi dd XCl3. xac dinh công thuc cua muôi XCl3 la:
A. BCl3 B. CrCl3 C. FeCl3 D. Không xac dinh.
Câu 67: Co môt loai oxit sát dung dê luyên gang. Nêu khu a gam oxit sát nay báng cacbon oxit o nhiêt dô cao nguoi ta
thu duoc 0,84 gam sát va 0,448 lit khi cacbonic (dktc). Công thuc hoa hoc cua loai oxit sát noi trên la:
A. Fe2O3. B. Fe3O4 C. FeO D. Ca A, B, C dêu dung
Câu 68: Cho m gam bôt Fe tac dung voi 300 ml dung dich HNO3 loãng, thu duoc 1,68 lit khi NO duy nhât (dktc) va
con lai 0,42 gam kim loai. Gia tri cua m va nông dô mol/lit cua HNO3 la: (cho Fe ÷ 56)
A. 5,6; 1,2 B. 6,72; 1,0 C. 6,72; 1,2 D. 4,62; 1,0
Câu 69: Môt hôn hop A chua Fe3O4, FeO tac dung voi axit HNO3 du, thu duoc 4,48 lit hôn hop khi NO va N2O o
dktc co ti khôi so voi H2 la 16,75. Nêu cho hôn hop A tac dung voi dung dich H2SO4 dác nong, du thi thu duoc bao
nhiêu lit khi SO2 (dktc)
A. 8,96 B. 9,52 C. 10,08 D. 11,2
Câu 70: Dê m gam bôt sát (A) ngoai không khi, sau môt thoi gian së chuyên thanh hôn hop B co khôi luong 12 gam
gôm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hôn hop B phan ung hêt voi dung dich HNO3 thu duoc 2,24 lit khi NO (dktc). Khôi
luong m gam la
A. 10,08 B. 8 C. 10 D. 9,8
Câu 71: Dê m gam bôt sát trong không khi, sau môt thoi gian thu duoc 3 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan vua hêt 3
gam chât rán X trong 400ml dung dich HNO3 a(M) thu duoc 0,56 lit khi NO (dktc) duy nhât va dung dich không chua
NH4¹. Gia tri cua a la
A. 0,4M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,1M
Câu 72: Thôi tu tu V lit hôn hop khi (dktc) gôm CO va H2 di qua ông dung 16,8 gam hôn hop 3 oxit CuO, Fe3O4,
Al2O3 nung nong, phan ung hoan toan. Sau phan ung thu duoc m gam chât rán va môt hôn hop khi náng hon khôi luong
cua hôn hop V la 0,32 gam. Tinh V va m
A. 0,224 lit va 14,48 gam B. 0,672 lit va 18,46 gam
C. 0,112 lit va 12,28 gam D. 0,448 lit va 16,48 gam
Câu 73: Thôi rât châm 2,24 lit hôn hop khi (dktc) gôm CO va H2 di qua ông su dung hôn hop CuO, Fe3O4, Al2O3,
Fe2O3 co khôi luong la 24g du duoc dun nong, phan ung hoan toan. Sau khi kêt thuc phan ung khôi luong chât rán con
lai trong ông su la
A. 22,4 gam B. 11,2 gam C. 20,8 gam D. 16,8 gam
Câu 74: Trôn 2,7 gam Al vao 20 gam hôn hop Fe3O4 va Fe2O3 rôi tiên hanh phan ung nhiêt nhôm duoc hôn hop A.
Hoa tan A trong axit HNO3 thây thoat ra 8,064 lit NO2 (dktc) la san phâm khu duy nhât. Khôi luong cua Fe2O3 la
A. 5,68 gam B. 6,08 gam C.7,24 gam D. 8,53 gam
Câu 75: Cho luông khi CO di qua ông dung m gam Fe2O3 o nhêt dô cao môt thoi gian nguoi ta thu duoc 6,72 gam hôn
hop gôm 4 chât rán khac nhau (A). Dem hoa tan hoan toan hôn hop nay vao dung dich HNO3 du thây tao thanh 0,448 lit
khi B duy nhât co ti khôi so voi khi H2 báng 15. m nhân gia tri la
A. 5,56 gam B. 6,64 gam C.7,2 gam D. 8,81 gam
Câu 76: Thôi 1 luong khi CO di qua ông dung m gam Fe2O3 nung nong thu duoc 6,72 gam hôn hop X gôm 4 chât rán
la Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 . X tac dung voi dung dich HNO3 du thây tao thanh 0,16 mol NO2. m (g) Fe2O3 co gia tri
báng
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 23
A. 8 gam B. 7 C. 6 gam D. 5 gam
Câu 77: Nhom chât nao sau dây không thê khu duoc Fe trong cac hop chât?
A.H2, Al, CO B. Ni, Sn, Mg C. Al, Mg, C D. CO, H2, C
Câu 78: cho so dô phan ung: Fe ¹ A FeCl2 ¹B FeCl3 ¹C FeCl2. cac chât A, B, C lân luot la;
A. Cl2, Fe, HCl B. HCl, Cl2, Fe C. CuCl2, HCl, Cu D. HCl, Cu, Fe.
Câu 79: Phan ung voi chât nao sau dây chung to Fe co tinh khu yêu hon Al;
A. H2O B. HNO3 C. ZnSO4 D. CuCl2.
Câu 80: Phan ung voi chât nao sau dây chung to FeO la oxit bazo?
A. H2 B. HCl C. HNO3 D. H2SO4 dáC.
Câu 81: Phan ung voi nhom chât nao sau dây chung to FexOy co tinh oxi hoa ?
A. CO , C, HCl B. H2, Al, CO C. Al, Mg, HNO3 D. CO, H2, H2SO4.
Câu 82: Cho cac chât sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)3, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 lân luot
tac dung voi dd HNO3 loãng. tông sô phuong trinh phan ung oxi hoa- khu la;
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9.
Câu 83: Phan ung nao sau dây la dung;
A. 2Fe ¹ 6HCl 2FeCl3 ¹ 3H2 B. 2Fe ¹ 6HNO3 2Fe(NO3)3 ¹ 3H2.
C. 2Fe ¹ 3CuCl2 2FeCl3 ¹ 3Cu D. Fe ¹ H2O FeO ¹ H2.
Câu 84: Phan ung nao sau dây dã viêt sai;
A. 4FeO ¹ O2 2Fe2O3 B. 2FeO ¹ 4 H2SO4 dác Fe2(SO4)3 ¹ SO2 ¹ 4H2O.
C. FeO ¹ 2HNO3 loãng Fe(NO3)2 ¹ H2O D. FeO ¹ 4HNO3 dác Fe(NO3)3 ¹ NO2 ¹ H2O.
Câu 85: Dê tach Ag ra khoi hôn hop: Fe, Cu, Ag ma không lam thay dôi khôi luong, co thê dung hoa chât nao sau dây?
A. AgNO3 B. HCl, O2 C. FeCl3 D. HNO3.
Câu 86: Chât nao sau dây co thê nhân biêt duoc 3 kim loai sau: Al, Fe, Cu.
A. H2O B. dd NaOH C. dd HCl D. dd FeCl3.
Câu 87: Dê chuyên FeCl3 ÷~ FeCl2 ta co thê su dung nhom chât nao sau dây.
A. Fe, Cu, Na B. HCl, Cl2, Fe C. Fe, Cu, Mg D. Cl2, Cu, Ag.
Câu 88: Cho cac hop chât cua sát sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3. sô luong cac hop chât vua thê
hiên tinh khu , vua thê hiên tinh oxi hoa la;
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 89: Dê khu hoan toan 17,6 g hôn hop gôm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cân dung vua du 2,24 lit H2(dktc). Khôi luong
Fe thu duoc la?
A. 15 g B. 16 g C. 17 g D. 18 g.
Câu 90: Khu hoan toan 16 g bôt sát oxit báng CO o nhiêt dô cao. sau phan ung khôi luong chât rán giam 4,8 g. chât khi
sinh ra cho tac dung voi dd NaOH du, khôi luong muôi khan thu duoc la;
A. 25,2 g B. 31,8 g C. 15,9 g D. 27,3 g.
Câu 91: Hoa tan m gam tinh thê FeSO4. 7H2O vao nuoc sau do cho tac dung voi dd NaOH du, lây kêt tua nung trong
không khi toi khôi luong không dôi thu duoc 1,6 gam oxit. m nhân gia tri nao sau dây?
A. 4,56 g B. 5,56 g C. 10,2 g D. 3,04 g.
Câu 92: Hoa tan hôn hop 0,2 mol Fe va 0,1 mol Fe2O3 vao dd HCl du duoc dd A. cho A tac dung voi dd NaOH du.
Loc kêt tua nung trong không khi toi khôi luong không dôi thu duoc m gam chât rán. gia tri cua m la;
A. 23 g B. 32 g C. 42 g D. 48 g
Câu 93: Cho khi CO qua ông dung a g hôn hop gôm CuO, FeO, Al2O3 nung nong. khi thoat ra cho vao dd nuoc vôi
trong du thây co 30 g kêt tua tráng. sau phan ung chât rán con lai trong ông la 202 g. gia tri cua a la;
A. 200,8 g B. 216,8 g C. 206,8 g D. 103,4 g.
Câu 94: Co 2 lo dung 2 oxit riêng biêt: Fe2O3 va Fe3O4. hoa chât cân thiêt dê phân biêt 2 oxit trên la;
A. dd HCl B. dd H2SO4 loãng C. dd HNO3 D. dd NaOH.
Câu 95: Nhiêt phân hoan toan chât M trong không khi thu duoc Fe2O3. M la chât nao sau dây?
A. Fe(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe(NO3)2 D. ca a, b, C.
Câu 96: Cho oxit sát X hoa tan hoan toan, trong dd HCl, thu duoc dd Y chua 1,625 g muôi sát cloruA. Cho dd Y tac
dung hêt voi dd AgNO3 thu duoc 4,305 g kêt tuA. X co công thuc nao sau dây?
A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Ko co chât phu hop
Câu 97: Cho 4,64 g hôn hop gôm FeO, Fe2O3, Fe3O4( trong do sô mol cua FeO báng sô mol cua Fe2O3) tac dung vua
du voi V lit dd HCl 1M. gia tri cua V la;
A. 0,46 lit B. 0,16 lit C. 0,36 lit D. 0,26 lit
Câu 98: Cho 1 luông khi CO qua ông su dung 3,045 g FexOy nung nong sau phan ung xay ra hoan toan thu duoc chât
rán Y. cho Y tac dung voi dd HNO3 loãng thu duoc dd Z va 0,784 lit NO (dktc). Công thuc cua oxit la;
A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Ko co chât phu hop
Câu 99: Khu hoan toan 4,06 g môt oxit kim loai báng CO o nhiêt cao thanh kim loai. dân toan bô luong khi sinh ra vao
binh dung dd Ca(OH)2 du thây tao thanh 7 gam kêt tuA. Nêu lây luong kim loai tao thanh hoa tan hêt trong HCl thu duoc
1,176 lit khi H2(dktc). Công thuc cua oxit la?
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 24
A. Fe2O3 B. NiO C. Fe3O4 D. ZnO
Câu 100: Hãy chon phuong phap hoa hoc nao trong cac phuong phap sau dê phân biêt 3 lo dung 3 hôn hop:
Fe ¹ FeO, Fe ¹ Fe2O3, FeO ¹ Fe2O3.( theo trinh tu la);
A. dd HCl, dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH B. dd HCl, dd MnSO4, dd HCl, dd NaOH
C. dd H2SO4 loãng, dd NaOH, dd HCl D. dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH.
Câu 101: Nhân biêt cac dd muôi: Fe2(SO4)3, FeSO4 va FeCl3 ta dung hoa chât nao trong cac hoa chât sau?
A. dd BaCl2 B. dd BaCl2; dd NaOH C. dd AgNO3 D. dd NaOH
Câu 102: Cho 0,1 mol FeO tac dung hoan toan voi dd H2SO4 loãng duoc dd X. cho môt luông khi clo du di châm qua
dd X dê phan ung xay ra hoan toan, cô can dd sau phan ung thu duoc m gam muôi khan. Gia tri cua m la;
A. 18,5 g B. 19,75 g C. 18,75 g D. 20,75 g
Câu 103: Cho 1 gam bôt sát tiêp xuc voi oxi sau môt thoi gian thây khôi luong bôt dã vuot qua 1,41 g. công thuc phân tu
oxit sát duy nhât la công thuc nao?
A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. FeO2
Câu 104: Cho m gam hôn hop FeO, Fe3O4 va CuO co sô mol báng nhau, tac dung vua du voi 200 ml dd HNO3 nông dô
C (M), thu duoc 0,224 lit khi NO duy nhât (o dktc). M va C co gia tri la;
A. 5,76 g ; 0,015 M B. 6,75g ; 1,1M C. 5,76 g; 1,1 M D. 7,65g; 0,55M
Câu 105: Cho 2,24 g bôt Fe vao 200 ml dd chua hôn hop AgNO3 0,1M va Cu(NO3)2 0,5 M. kêt thuc phan ung thu duoc
m gam chât rán. gia tri cua m la;
A. 4,08 g B. 2,38 g C. 3,08 g D. 5,08 g
Câu 106: : Cho Fe tac dung vua hêt voi dd H2SO4 thu duoc khi SO2 va 8,28 g muôi. Biêt sô mol cua Fe phan ung báng
37,5° sô mol H2SO4. khôi luong cua Fe dã dung la;
A. 5,22 g B. 2,52 g C. 2,55 g D. 5,25 g
Câu 107: Cho dd NaOH 20° tac dung vua du voi dd FeCl2 10°. dun nong trong không khi cho cac phan ung xay ra
hoan toan. tinh C° cua muôi tao thanh trong dd sau phan ung;
A. 6,53° B. 7,53° C. 8,53° D. 9,53°
Câu 108: Cho môt luông khi CO di qua ông su dung m g Fe2O3 o nhiêt dô cao sau môt thoi gian, nguoi ta thu duoc 6,72
g hôn hop gôm 4 chât rán khac nhau. dem hoa tan hoan toan hôn hop nay vao dd HNO3 loãng du thây tao thanh 0,448 lit
khi B duy nhât co ty khôi so voi H2 la 15. gia tri cua m la;
A. 6,2 g B. 7,2 g C. 8,2 g D. 9,2 g
Câu 109: Cho bôt sát tac dung voi nuoc o nhiêt dô trên 570
o
C thi tao ra san phâm la
A. FeO, H
2
B. Fe
2
O
3
, H
2
C. Fe
3
O
4
, H
2
D. Fe(OH)
3
, H
2

Câu 110: Không thê diêu chê Cu tu CuSO
4
báng cach
A. Diên phân nong chay muôi B. Diên phân dung dich muôi
C. Dung Fe dê khu Cu

ra khoi dung dich muôi
D. Cho tac dung voi dung dich NaOH du, sau do lây kêt tua Cu(OH)
2
dem nhiêt phân rôi khu CuO tao ra báng C
Câu 111: Cho vao ông nghiêm môt vai tinh thê K
2
Cr
2
O
7
, sau do thêm tiêp khoang 1ml nuoc va lác dêu dê K
2
Cr
2
O
7
tan
hêt, thu duoc dung dich X. Thêm vai giot dung dich KOH vao dung dich X, thu duoc dung dich Y. Mau sác cua dung
dich X va Y lân luot la
A. Mau do da cam va mau vang chanh B. Mau vang chanh va mau do da cam
C. Mau nâu do va mau vang chanh D. Mau vang chanh va mau nâu do
Câu 112: Cáp kim loai co tinh chât bên trong không khi, nuoc nho co lop mang oxit rât mong bên bao vê la
A. Fe, Al B. Fe, Cr C. Al, Cr D. Mn, Cr
Câu 113: Hop kim không chua dông la
A. Dông thau B. Dông thiêc C. Cotantan D. Electron
Câu 114: Cho dung dich FeCl
2
, ZnCl
2
tac dung voi dung dich NaOH du, lây kêt tua thu duoc nung khan trong không
khi dên khôi luong không dôi, chât rán thu duoc la
A. FeO, ZnO B. Fe
2
O
3
, ZnO C. Fe
2
O
3
D. FeO
Câu 115: Hiên tuong xay ra khi cho dung dich Na
2
CO
3
vao dung dich FeCl
3
la
A. Chi sui bot khi B. Chi xuât hiên kêt tua nâu do
C. Xuât hiên kêt tua nâu do va sui bot khi D. Xuât hiên kêt tua tráng hoi xanh va sui bot khi
Câu 116: Câu nao trong cac câu duoi dây không dung?
A. Fe tan trong dung dich CuSO
4
B. Fe tan trong dung dich FeCl
3

C. Fe tan trong dung dich FeCl
2
D. Cu tan trong dung dich FeCl
3

Câu 117: Cho môt thanh Zn vao dung dich FeSO
4
, sau môt thoi gian lây thanh Zn rua sach cân thân báng nuoc cât, sây
khô va dem cân thây
A. khôi luong thanh Zn không dôi B. khôi luong thanh Zn giam di
C. khôi luong thanh Zn táng lên D. khôi luong thanh Zn táng gâp 2 lân ban dâu
Câu 118: Khi phan ung voi Fe

trong môi truong axit du, dung dich KMnO
4
bi mât mau la do
A. MnO
4
-
bi khu boi Fe

B. MnO
4
-
tao thanh phuc voi Fe


C. MnO
4
-
bi oxi hoa boi Fe

D. KMnO
4
bi mât mau trong môi truong axit
Câu 119: Quáng giau sát nhât trong tu nhiên, nhung hiêm la
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 25
A. hematit B. xiderit C. manhetit D. pirit
Câu 120: dung dich FeCl
3
co gia tri
A. pH · 7 B. pH ÷ 7 C. pH ~ 7 D. pH 7
Câu 121: Cho Fe tac dung voi H
2
O o nhiêt dô nho hon 570
o
C, san phâm thu duoc la
A. Fe
3
O
4
, H
2
B. Fe
2
O
3
, H
2
C. FeO, H
2
D. Fe(OH)
3
, H
2

Câu 122: Nguyên tu nguyên tô X co tông sô hat co ban (p, n, e) báng 82, trong do sô hat mang diên nhiêu hon sô hat
không mang diên la 22. X la kim loai
A. Fe B. Mg C. Ca D. Al
Câu 123: Câu hinh electron cua nguyên tu Cu (Z÷29) la
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
10
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
9
4s
2

C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
9

Câu 124: Câu hinh electron cua nguyên tu Cr (Z÷24) la
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
5
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2

C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
4

Câu 125: Fe co sô hiêu nguyên tu la 26. Ion co câu hinh electron
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
3
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
1

C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
9
4s
2

Câu 126: Cho it bôt Fe vao dung dich AgNO
3
du, sau khi kêt thuc thi nghiêm thu duoc dung dich X gôm
A. Fe(NO
3
)
2
, H
2
O B. Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
du
C. Fe(NO
3
)
2
, AgNO
3
du D. Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
du
Câu 127: Phuong trinh nao dã cân báng sai:
A. nFe
x
O
y
¹ (ny-mx)CO ---~ xFe
n
O
m
¹ (ny-mx)CO
2
B. 2Fe
3
O
4
¹ 10H
¹
¹ SO
4
2 -
---~ 6Fe

¹ SO
2
¹ 5H
2
O
C. 2Cr

¹ 3Br
2
¹ 16OH
-
---~ 2CrO
4
2 -
¹ 6Br
-
¹ 8H
2
O D. NH
4
HCO
3
¹ HBr ---~ NH
4
Br ¹CO
2
¹ H
2
O
Câu 128: Trong cac tinh chât ly hoc cua sát thi tinh chât nao la dác biêt?
A. Co nhiêt dô nong chay va nhiêt dô sôi cao. B. Dân diên va dân nhiêt tôt.
C. Khôi luong riêng rât lon. D. Co kha náng nhiêm tu.
Câu 129: Cho tung chât: Fe, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCO
3
lân
luot phan ung voi HNO
3
dác, nong. Sô phan ung thuôc loai phan ung oxi hoa khu la
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 130: Khi nung hôn hop cac chât Fe(NO
3
)
2
, Fe(OH)
3
va FeCO
3
trong không khi dên khôi luong không dôi, thu
duoc môt chât rán la
A. Fe B. Fe
2
O
3
C. FeO D. Fe
3
O
4

Câu 131: Muôn khu dung dich Fe

thanh dung dich Fe

ta phai thêm chât nao sau dây vao dung dich Fe

?
A. Zn B. Na C. Cu D. Ag
Câu 132: Chon câu sai trong cac câu sau:
A. Fe co thê tan trong dung dich FeCl
3
B. Cu co thê tan trong dung dich FeCl
2
C. Cu co thê tan trong dung dich FeCl
3
D. Cu la kim loai hoat dông yêu hon Fe.
Câu 133: Khi cho Ba(OH)
2
du vao dung dich chua FeCl
3
, CuSO
4
, AlCl
3
thu duoc kêt tuA. Nung kêt tua trong không
khi dên khi khôi luong không dôi, thu duoc chât rán X. Trong chât rán X gôm:
A. FeO, CuO, Al
2
O
3
B. Fe
2
O
3
, CuO, BaSO
4

C. Fe
3
O
4
, CuO, BaSO
4
D. Fe
2
O
3
, CuO
Câu 134: Cho hôn hop X gôm Mg, Al, Fe, Cu tac dung voi dung dich H
2
SO
4
dác, nguôi thu duoc chât rán Y va dung
dich Z. Nho tu tu dung dich NH
3
cho dên du vao dung dich Z thu duoc kêt tua va dung dich Z'. Dung dich Z' chua
nhung ion nao sau dây:
A.
2 2
4 4
, , : SO NH
+ +
B.
2 2
3 4 4 4
( ) , , , : NH SO NH OH
+ +

C.
2 2
4 4
, , , g SO NH OH
+ +
D.
3 2 2 3
4 4
, , , , , l g SO 0 NH OH
+ + + +

Câu 135: Hãy chi ra nhân xet dung trong cac nhân xet sau:
A. Hop chât sát (III) bên hon hop chât sát (II) vi câu hinh electron cua ion Fe

khac voi ion Fe

.
B. Hop chât sát (III) bên hon hop chât sát (II) vi câu hinh electron cua ion Fe

bên hon cua ion Fe

.
C. Hop chât sát (II) bên hon hop chât sát (III) vi câu hinh electron cua ion Fe

bên hon cua ion Fe

.
D. A va B dêu dung.
Câu 136: Co hôn hop bôt chua 3 kim loai Al, Fe, Cu. Hãy chon phuong phap hoa hoc nao trong nhung phuong phap
sau dê tach riêng môi kim loai ra khoi hôn hop?
A. Ngâm hôn hop bôt trong dung dich HCl du, loc, dung dung dich NaOH du, nung, dung khi CO, dung khi CO
2
, nung,
diên phân nong chay.
B. Ngâm hôn hop trong dung dich HCl du, loc, dung dung dich NH
3
du, nung,dp nong chay , dung khi CO.
C. Ngâm hôn hop trong dung dich NaOH du, phân tan dung khi CO
2
, nung, diên phân nong chay , ngâm hôn hop rán
con lai trong dung dich HCl, loc, dung dung dich NaOH, nung, dung khi CO.
D. A, B, C dêu dung.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 26
Câu 137: Cho phan ung hoa hoc sau: FeO ¹ HNO
3
F Fe(NO
3
)
3
¹ NO
2
¹ NO ¹ H
2
O
Ti lê
2
: :
NO NO
n n a b = , hê sô cân báng cua phan ung trên lân luot la:
A. (a¹3b); (2a¹5b); (6¹5b); (a¹5b); a; (2a¹5b) B. (3a¹b); (3a¹3b); (a¹b); (a¹3b); a; 2b
C. (3a¹5b); (2a¹2b); (a¹b); (3a¹5b); 2a; 2b D. (a¹3b); (4a¹10b); (a¹3b); a; b; (2a¹5b)
Câu 138: Môt hôn hop gôm Ag, Cu, Fe co thê dung hoa chât nao sau dây dê tinh chê Ag:
A. Dung dich HCl B. Dung dich Cu(NO
3
)
2

C. Dung dich AgNO
3
D. Dung dich H
2
SO
4
dâm dáC.
Câu 139: Cho hôn hop gôm Fe du va Cu vao dung dich HNO
3
thây thoat ra khi NO. Muôi thu duoc trong dung dich la
muôi nao sau dây:
A. Fe(NO
3
)
3
B. Fe(NO
3
)
2
C. Fe(NO
3
)
3
va Cu(NO
3
)
2
D. Fe(NO
3
)
3
va Cu(NO
3
)
2

Câu 140: Khi cho luông khi hidro (co du) di qua ông nghiêm chua Al
2
O
3
, FeO, CuO, MgO nung nong dên khi phan
ung xay ra hoan toan. Chât rán con lai trong ông nghiêm gôm:
A. Al
2
O
3
, FeO, CuO, Mg B. Al
2
O
3
, Fe, Cu, MgO C. Al, Fe, Cu, Mg D. Al, Fe, Cu, MgO
Câu 141: Cho so dô chuyên hoa sau:
A ¹ HCl F B ¹ D A ¹ HNO
3
F E ¹ NO
2
¹ H
2
O
B ¹ Cl
2
F F B ¹ NaOH F G+ ¹ NaCl
E ¹ NaOH F H+ ¹ NaNO
3
G ¹ I ¹ H
2
O FH+
Cac chât A, B, E, F, G, H lân luot la nhung chât nao sau dây:
A. Cu, CuCl, CuCl
2
, Cu(NO
3
)
2
, CuOH, Cu(OH)
2
B. Fe, FeCl
2
, Fe(NO3)3, FeCl3, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3

C. Fe, FeCl
3
, FeCl
2
, Fe(NO
3
)
3
, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
D. Tât ca dêu sai
Câu 142: Dê tach roi nhôm ra khoi hôn hop co lân Cu, Ag, Fe ta co dung cach nao trong cac cach sau:
A. Dung dd HNO
3
loãng, NaOH du, loc, thôi CO
2
, nhiêt phân, diên phân nong chay.
B. Dung dd NaOH, loc, thôi CO
2
, nhiêt phân, diên phân nong chay
C. Dung dd HCl, loc, dd NaOH du, loc, thôi CO
2
, nhiêt phân diên phân nong chay.
D. Tât ca dêu dung.
Câu 143: Cho kim loai M tac dung voi dung dich H
2
SO
4
loãng dê lây khi H
2
khu oxit kim loai N (cac phan ung dêu xay
ra). M va N lân luot la nhung kim loai nao sau dây:
A. Dông va sát B. Bac va dông C. Dông va bac D. Sát va dông
Câu 144: Hoa tan hôn hop 6,4g CuO va 16g Fe
2
O
3
trong 320ml dung dich HCl 2M. Sau phan ung co m gam chât rán
không tan, m co gia tri trong gioi han nao sau dây:
A. 1, 6 2, 4 2 A A B. 3, 2 4,8 2 A A C. 4 8 2 A A D. 6, 4 9, 6 2 A A
Câu 145: Cho môt hôn hop gôm 1,12g Fe va 0,24g Mg tac dung voi 250ml dung dich CuSO
4
. Phan ung thuc hiên xong, nguoi ta
thu duoc kim loai co khôi luong la 1,88g. Nông dô mol cua dung dich dã dung la:
A. 0,15M B. 0,12M C. 0,1M D. 0,20M
Câu 146: Dê hoa tan 4g Fe
x
O
y
cân 52,14ml dung dich HCl 10° (d ÷ 1,05g/ml). Công thuc phân tu cua oxit sát la công
thuc nao sau dây:
A. Fe
2
O
3
B. FeO C. Fe
3
O
4
D. Không xac dinh duoC.
Câu 147: Cho 17,40g hop kim X gôm sát, dông, nhôm phan ung hêt voi H
2
SO
4
loãng, du ta duoc 6,40g chât rán, 9,856
lit khi Y o 27,3
o
C va 1atm. Thanh phân phân trám khôi luong cua sát, dông, nhôm trong hôn hop lân luot la:
A. 32,18°; 35,5°; 32,32° B. 32,18°; 36,79°; 31,03°
C. 33,18°; 36,79°; 30,03° D. Kêt qua khac
Câu 148: Rác bôt sát dun nong vao lo chua khi Cl
2
. Hôn hop sau phan ung cho tac dung voi dung dich HCl du thây tao
ra 2,24 lit H
2
(dktc). Nêu cho hôn hop sau phan ung tac dung voi dung dich NaOH thi tao ra 0,03 mol chât kêt tua mau
nâu do. Hiêu suât cua phan ung Fe tac dung voi Cl
2
la:
A. 13° B. 43° C. 33° D. Kêt qua khac
Câu 149: Hoa tan hoan tan 9,6g kim loai R trong H
2
SO
4
dác, dun nong nhe thu duoc dung dich X va 3,36 lit khi SO
2
(o
dktc). R la kim loai nao sau dây:
A. Fe B. Al C. Ca D. Cu
Câu 150: Cho 7,28 gam kim loai M tac dung hoan toan voi dung dich HCl, sau phan ung thu duoc 2,912 lit H
2
o
27,3
o
C; 1,1 atm. M la kim loai nao duoi dây?
A. Zn B. Mg C. Fe D. Al
Câu 151: Cho 20 gam hôn hop Fe, Mg tac dung hêt voi dung dich HCl thây co 11,2 lit khi H
2
thoat ra (dktc). Dung
dich thu duoc nêu dem cô can thi luong muôi khan thu duoc la
A. 52,5 gam B. 60 gam C. 56,4 gam D. 55,5 gam
Câu 152: Hoa tan 2,4g oxit cua môt kim loai hoa tri II vao 21,9g dung dich HCl 10° thi vua du. Oxi do la oxit nao sau
dây:
A. CuO B. CaO C. MgO D. FeO
Câu 153: Cho 6,4g hôn hop CuO va Fe
2
O
3
tac dung vua du voi 100ml dung dich HCl thu duoc 2 muôi co ti lê mol la 1
: 1. Nông dô mol cua dung dich HCl la gia tri nao sau dây:
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 27
A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
Câu 154: Khi hoa tan cung môt luong kim loai R vao dung dich HNO
3
loãng va vao dung dich H
2
SO
4
loãng thi thu
duoc khi NO va H
2
co thê tich báng nhau (do o cung diêu kiên). Biêt ráng muôi nitrat thu duoc co khôi luong báng
159,21° khôi luong muôi sunIat. R la kim loai nao sau dây:
A. Zn B. Al C. Fe D. Mg
Câu 155: Cho 4,64g hôn hop gôm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
(trong do sô mol FeO báng sô mol Fe
2
O
3
) tac dung vua du voi V
lit dung dich HCl 1M. Gia tri cua V la:
A. 0,46 lit B. 0,16 lit C. 0,36 lit D. 0,26 lit
Câu 156: Cho 0,01 mol môt hop chât cua sát tac dung hêt voi H
2
SO
4
dác nong (du), thoat ra 0,112 lit (o dktc) khi SO
2

(la san phâm khu duy nhât). Công thuc cua hop chât sát do la :
A. FeCO
3
B. FeO C. FeS
2
D. FeS
Câu 157: Nung m gam bôt sát trong oxi, thu duoc 3 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan hêt hôn hop X trong dung dich
HNO
3
(du), thoat ra 0,56 lit (o dktc) NO (la san phâm khu duy nhât). Gia tri cua m la
A. 2,52 B. 2,22 C. 2,22 D. 2,32
Câu 158: Hoa tan 5,6 gam Fe báng dung dich H
2
SO
4
loãng (du) , thu duoc dung dich X. Dung dich X phan ung vua du
voi V ml dung dich KMnO
4
0,5M. Gia tri cua V la (cho Fe ÷ 56)
A. 20 B. 40 C. 60 D. 80
Câu 159: Hoa tan hoan toan hôn hop gôm 0,12 mol FeS
2
va a mol Cu
2
S vao axit HNO
3
(vua du), thu duoc dung dich X
(chi chua hai muôi sunIat) va khi duy nhât NO. Gia tri cua a la
A. 0,06 B. 0,12 C. 0,04 D. 0,075
Câu 160: Hoa tan hoan toan a gam hôn hop X gôm Fe, Fe
2
O
3
trong dung dich HCl thu duoc 2,24 lit khi H
2
o dktc va
dung dich B. Cho dung dich B tac dung dung dich NaOH du, loc lây kêt tua, nung trong không khi dên khôi luong
không dôi thu duoc 24 gam chât rán. Gia tri cua a la
A. 13,6 gam B. 17,6 gam C. 21,6 gam D. 29,6 gam
Câu 161: Hoa tan hoan toan 19,2 gam Cu báng dung dich HNO
3
, toan bô luong khi NO thu duoc dem oxi hoa thanh
NO
2
rôi chuyên hêt thanhHNO
3
. Thê tich khi oxi (dktc) dã tham gia vao qua trinh trên la gia tri nao duoi dây?
A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit
Câu 162: Hoa tan hoan toan hôn hop X gôm 0,4 mol FeO va 0,1 mol Fe
2
O
3
vao dung dich HNO
3
loãng, du thu duoc
dung dich A va khi NO (duy nhât). dung dich A cho tac dung voi dung dich NaOH du thu duoc kêt tuA. Lây toan bô
kêt tua nung trong không khi dên khôi luong không dôi thu duoc chât rán co khôi luong la
A. 23,0 gam B. 32,0 gam C. 16,0 gam D. 48,0 gam
Câu 163: Hoa tan hoan toan hôn hop X gôm 6,4 gam va 5,6 gam Fe báng dung dich HNO
3
1M. Sau phan ung thu
duoc dung dich A va khi NO duy nhât. Cho tiêp dung dich NaOH du vao dung dich A thu duoc kêt tua B va dung dich
C. Loc rua rôi dem kêt tua B nung nong trong không khi dên khôi luong không dôi thi khôi luong chât rán thu duoc la
A. 16 gam B. 12 gam C. 24 gam D. 20 gam
Câu 164: Hoa tan hoan toan 12 gam hôn hop X gôm Fe, Cu báng dung dich HNO
3
du, kêt thuc thi nghiêm thu duoc
6,72 lit (dktc) hôn hop B gôm NO va NO
2
co khôi luong 12,2 gam. Khôi luong muôi nitrat sinh ra la
A. 43,0 gam B. 34,0 gam C. 3,4 gam D. 4,3 gam
Câu 165: Ngâm môt thanh kim loai M co khôi luong 50 gam trong dung dich HCl. Sau phan ung thu duoc 336 ml H
2

(dktc) va thây khôi luong la kim loai giam 1,68° so voi ban dâu. M la kim loai nao trong sô cac kim loai duoi dây?
A. Al B. Fe C. Ca D. Mg
Câu 166: Dôt môt kim loai X trong binh kin dung khi clo thu duoc 32,5g muôi clorua va nhân thây thê tich khi clo
giam 6,72 lit (dktc). X la kim loai nao sau dây:
A. Al B. Ca C. Cu D. Fe
Câu 167: Nung 2,10g bôt sát trong binh chua oxi, dên khi phan ung xay ra hoan toan thu duoc 2,90g môt oxit. Công
thuc phân tu cua oxit sát la công thuc nao sau dây:
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Không xac dinh duoc
Câu 168: Tu 1,6 tân quáng co chua 60° FeS
2
nguoi ta co thê san xuât duoc khôi luong axit sunIuric la bao nhiêu?
A. 1568kg B. 1578kg C. 1548kg D. 1558kg
Câu 169: Khu môt oxit sát báng CO o nhiêt dô cao, phan ung xong nguoi ta thu duoc 0,84g Fe va 448ml CO
2
(do o
dktc). Công thuc phân tu oxit sát la công thuc nao sau dây:
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Không xac dinh duoc
Câu 170: Dê khu 6,4g môt oxit kim loai cân 2,688 lit khi H
2
(dktc). Nêu lây luong kim loai do cho tac dung voi dung
dich HCl thi giai phong 1,792 lit khi H
2
(dktc). Kim loai do la:
A. Mg B. Al C. Fe D. Cr
Câu 171: Nguoi ta dung 200 tân quáng Fe
2
O
3
ham luong Fe
2
O
3
la 30° dê luyên gang. Loai gang nay chua 80° Fe.
Biêt hiêu suât cua qua trinh san xuât la 96°. Luong gang thu duoc la:
A. 49,4 tân B. 51,4 tân C. 50,4 tân D. Kêt qua khac
Câu 172: Cho bôt than du vao hôn hop 2 oxit Fe
2
O
3
va CuO dun nong dê phan ung xay ra hoan toan thu duoc 2g hôn
hop kim loai va 4,48 lit khi (dktc). Khôi luong hôn hop 2 oxit ban dâu la:
A. 5,1g B. 5,3g C. 5,4g D. 5,2g
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 28
Câu 173: Khu hoan toan 0,25 mol Fe
3
O
4
báng H
2
. San phâm hoi cho hâp thu vao 18g dung dich H
2
SO
4
80°. Nông dô
H
2
SO
4
sau khi hâp thu hoi nuoc la bao nhiêu?
A. 20° B. 30° C. 40° D. 50°
Câu 174: Khu 32g Fe
2
O
3
báng khi CO du, san phâm khi thu duoc cho vao binh dung nuoc vôi trong du thu duoc a
gam kêt tuA. Gia tri cua a la:
A. 60g B. 50g C. 40g D. 30g
Câu 175: Muôn san xuât 5 tân thep chua 98° sát cân dung bao nhiêu tân gang chuc 94,5° sát (cho hiêu suât phan ung
cua qua trinh chuyên hoa gang thanh thep la 85°)?
A. 5,3 tân B. 6,1 tân C. 6,2 tân D. 7,2 tân
Câu 176: Dôt chay 1 mol sát trong oxi duoc 1 mol oxit sát. Công thuc phân tu cua oxi sát nay la:
A. Fe
2
O
3
B. FeO C. Fe
3
O
4
D. Không xac dinh duoc
Câu 177: Cho khi CO qua ông dung a gam hôn hop gôm CuO, Fe
3
O
4
, FeO, Al
2
O
3
nung nong. Khi thoat ra duoc cho
vao nuoc vôi trong du thây co 30g kêt tua tráng. Sau phan ung, chât rán trong ông su co khôi luong 202g. Khôi luong a
gam cua hôn hop cac oxit ban dâu la:
A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g
Câu 178: Dê khu hoan toan hôn hop CuO, FeO cân 4,48 lit H
2
(o dktc). Nêu cùng khu hoan toan hôn hop do báng CO
thi luong CO
2
thu duoc khi cho qua dung dich nuoc vôi trong du thi khôi luong kêt tua sinh ra la bao nhiêu?
A. 10 gam B. 20 gam C. 15 gam D. 7,8 gam
Câu 179: Cho khi CO di qua ông su chua 16 gam Fe
2
O
3
dun nong, sau phan ung thu duoc hôn hop rán X gôm Fe, FeO,
Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Hoa tan hoan toan X báng H
2
SO
4
dác nong thu duoc dung dich Y. Cô can dung dich Y, luong muôi khan
thu duoc la
A. 20 gam B. 32 gam C. 40 gam D. 48 gam
Câu 180: Hoa tan hoan toan 10 gam hôn hop X gôm 2 muôi khan FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
vao nuoC. Dung dich thu duoc
phan ung hoan toan voi1,58 gam KMnO
4
trong môi truong axit H
2
SO
4
du. Thanh phân ° vê khôi luong cua FeSO
4

trong X la
A. 76° B. 38° C. 33° D. 62°
Câu 181: Khu hoan toan 17,6 gam hôn hop X gôm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cân 2,24 lit CO (o dktc). Khôi luong sát thu duoc la
A. 5,6 gam B. 6,72 gam C. 16,0 gam D. 11,2 gam
Câu 182: Thôi môt luông khi CO di qua ông su dung m gam hôn hop gôm Fe
3
O
4
va CuO nung nong thu duoc 2,32
gam hôn hop ráng. Toan bô khi thoat ra cho hâp thu hêt vao binh dung dung dich Ca(OH)
2
du thu duoc 5 gam kêt tuA.
m co gia tri la
A. 3,22 gam B. 3,12 gam C. 4,0 gam D. 4,2 gam
Câu 183: Cho môt luông CO di qua ông su dung m gam Fe
2
O
3
nung nong. Sau môt thoi gian thu duoc 13,92 gam hôn
hop X gôm Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Hoa tan hêt X báng HNO
3
dác nong duoc 5,824 lit NO
2
(dktc). m co gia tri la
A. 9,76 gam B. 11,84 gam C. 16 gam D. 18,08 gam
Câu 184: Khu hoan toan m gam hôn hop X gôm FeO va Fe
2
O
3
báng H
2
(t
o
C), kêt thuc thi nghiêm thu duoc 9 gam H
2
O
va 22,4 gam chât rán, ° sô mol cua FeO co trong hôn hop X la
A. 66,67° B. 20,00° C. 26,67° D. 40,00°
Câu 185: Trôn 0,54 gam bôt Al voi hôn hop bôt Fe
2
O
3
, CuO rôi tiên hanh phan ung nhiêt nhôm o nhiêt dô cao trong
diêu kiên không co không khi môt thoi gian, thu duoc hoa hoc rán A. Hoa tan A trong dung dich HNO
3
dác, nong, du
thi thê tich khi NO
2
(san phâm khu duy nhât) thu duoc o dktc la
A. 0,672 lit B. 0,896 lit C. 1,120 lit D. 1,344 lit
Câu 186: Trôn 0,54 gam bôt Al voi hôn hop bôt Fe
2
O
3
va CuO rôi tiên hanh phan ung nhiêt nhôm o nhiêt dô cao trong
diêu kiên không co không khi thu duoc hôn hop rán A. Hoa tan A trong dung dich HNO
3
thu duoc 0,896 lit (dktc) hôn
hop khi X gôm NO
2
va NO. Ti khôi cua X so voi H
2
la
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
Câu 187: Nung 6,58 gam Cu(NO
3
)
2
trong binh kin môt thoi gian, thu duoc 4,96 gam chât rán va hôn hop khi X. Hoa
tan hoan toan X vao H
2
O duoc 300ml dung dich Y. Dung dich Y co pH báng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 7
Câu 188: Nhiêt phân hoan toan 9,4 gam muôi nitrat cua môt kim loai thu duoc 4 gam môt oxit. Công thuc phân tu cua
muôi nitrat dã dung la
A. Fe(NO
3
)
2
B. Cu(NO
3
)
2
C. KNO
3
D. AgNO
3

Câu 189: Diên phân 250ml dung dich CuSO
4
voi diên cuc tro, khi o catôt bát dâu co bot khi thi ngung diên phân, thây
khôi luong catôt táng 4,8 gam. Nông dô mol/l cua dung dich CuSO
4
ban dâu la
A. 0,3M B. 0,35M C. 0,15M D. 0,45M


CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 29
Dáp án:

1.B 2.A 3.D 4.A 5.D 6.D 7.C 8.D
9.C 10.D 11.A 12.A 13.C 14.B 15.C 16.?
17.B 18.C 19.A 20.A 21.B 22.C 23.D 24.A
25.A 26.D 27.B 28.C 29.D 30.D 31.B 32.A
33.D 34.B 35.C 36.A 37.C 38.A 39.D 40.A
41.A 42.B 43.A 44.D 45.C 46.B 47.C 48.C
49.B 50.C 51.B 52.A 53.D 54.C 55.D 56.B
57.C 58.B 59.D 60.C 61.C 62.D 63.C 64.C
65.C 66.C 67.B 68.B 69.B 70.A 71.A 72.D
73.A 74.B 75.C 76.A 77.B 78.B 79.C 80.B
81.B 82.B 83.D 84.C 85.C 86.? 87.C 88.B
89.B 90.B 91.B 92.B 93.C 94.C 95.D 96.A
97.B 98.C 99.C 100.A 101.B 102.C 103.A 104.C
105.A 106.B 107.B 108.B 109.C 110.A 111.A 112.C
113.D 114.C 115.C 116.C 117.B 118.A 119.C 120.A
121.C 122.A 123.C 124.C 125.C 126.C 127.B 128.D
129.B 130.B 131.C 132.B 133.B 134.B 135.B 136.D
137.D 138.C 139.B 140.B 141.B 142.D 143.D 144.B 145.C
146.A 147.B 148.C 149.D 150.C 151.D 152.A 153.B
154.C 155.B 156.B 157.A 158.B 159.A 160.C 161.C
162.D 163.A 164.A 165.B 166.D 167.C 168.A 169.C
170.C 171.C 172.D 173.C 174.A 175.A 176.B 177.C
178.B 179.C 180.A 181.C 182.B 183.C 184.A 185.D
186.B 187.A 188.B 189.ACHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 30
A. BÀI TOÁN XÁC DINH Fe
x
O
y
:

-Xác dinh công thúc Fe
x
O
y
:
- Nêu

1 * Fe
x
O
y
là: FeO
- Nêu

3
2
* Fe
x
O
y
là: Fe
2
O
3

- Nêu

4
3
* Fe
x
O
y
là: Fe
3
O
4

- Có thê giai bàng cách xét 3 kha nàng cua Fe
x
O
y
là: FeO. Fe
2
O
3
. Fe
3
O
4
rôi tìm kha nàng phù hop.
- Nêu oxit sàt (Fe
x
O
y
) tác dung vói H
2
SO
4
dàc. HNO
3
dàc không giai phóng khí dó là Fe
2
O
3
.
Câu 1: Dê hoa tan 4 gam Fe
x
O
y
cân 52,14 ml dd HCl 10°(D÷1,05g/ml). Xac dinh công thuc phân tu Fe
x
O
y
.
0

O
3
B. FeO C. Fe
3
O
4
D. Fe
2
O
3
va FeO
Câu 2: Hoa tan hoan toan 1 khôi luong Fe
x
O
y
báng dung dich H
2
SO
4
dác nong thu duoc khi A va dung dich B.
Cho khi A hâp thu hoan toan boi dung dich NaOH du tao ra 12,6 gam muôi. Mát khac cô can dung dich B thi
thu duoc 120 gam muôi khan. Xac dinh Fe
x
O
y
A. FeO B 0
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Không xac dinh duoc
Câu 3: Hoa tan 10gam hôn hop gôm Fe va Fe
x
O
y
báng HCl duoc 1,12 lit H
2
(dktc). Cùng luong hôn hop nay
nêu hoa tan hêt báng HNO
3
dác nong duoc 5,6 lit NO
2
(dktc). Tim Fe
x
O
y
?
0O B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Không xac dinh duoc
Câu 4: Hoa tan oxit Fe
x
O
y
báng H
2
SO
4
loãng du duoc dung dich A. Biêt dung dich A vua co kha náng lam mât
mau dung dich thuôc tim, vua co kha náng hoa tan duoc bôt dông. Fe
x
O
y
la?
A. FeO B. Fe
2
O
3
0
3
O
4
D. FeO hoác Fe
3
O
4
dêu duoc.
Câu 5:A la hõn hop dông sô mol gôm FeO; Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
. Chia A lam 2 phân báng nhau:
- Hoa tan phân 1 báng V(l) dung dich HCl 2M (vua du)
- Dân môt luông CO du qua phân 2 nung nong duoc 33,6gam sát. Chi ra gia tri V?
A. 1,2 lit B 0.8 lit C. 0,75 lit D. 0,45 lit.
Câu 6: Khu a gam môt oxit sát báng cacbon õit o nhiêt dô cao, nguoi ta thu duoc 0,84 gam sát va 0,88 gam khi
CO
2
. Xac dinh công thuc oxit sát.
A. FeO B. Fe
2
O
3
0
3
O
4
D. Không xac dinh duoc
Câu 7: Cho môt luông khi CO di qua 29gam môt oxit sát. Sau khi phan ung xay ra hoan toan nguoi ta thu duoc
môt chât rán co khôi luong 21 gam. Xac dih công thuc oxit sát.
A. Không xac dinh duoc B. Fe
2
O
3
C. FeO 0
3
O
4

Câu 8: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit (Fe
x
O
y
) dân toan bô luong khi sinh ra di thât châm
qua 1 lit dung dich ba(OH)
2
0,1M thi vua du va thu duoc 9,85gam kêt tua. Mát khac hoa tan toan bô m gam bôt
sát oxit trên báng dd HCl du rôi cô can thi thu duoc 16,25gam muôi khan. m co gia tri la bao nhiêu gam? Va
công thuc oxit (Fe
x
O
y
).
. 8ga2 0

O
3
B. 15,1gam, FeO
C. 16gam; FeO D. 11,6gam; Fe
3
O
4

Câu 9: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit(Fe
x
O
y
) dân toan bô luong khi sinh ra di thât châm
qua 1 lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M thi phan ung vua du thu duoc 9,85gam kêt tua. Sô mol khi CO
2
thu duoc la
bao nhiêu?
A. 0,05mol B 0.15 24l C. 0,025mol D. 0,05 va 0,075 mol
Câu 10: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit (Fe
x
O
y
) thanh sát, dân toan bô luong khi sinh ra di
thât châm qua 1 lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M thi phan ung vua du va thu duoc 9,85 gam kêt tua . Mát khac hoa
tan toan bô sát kim loai thu duoc o trên báng dung dich HCl du rôi cô can thi thu duoc 12,7 gam muôi khan.
Công thuc sát oxit (Fe
x
O
y
)?
A. FeO B 0

O
3
C. Fe
3
O
4
D. Fe
x
O
y

Câu 11: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit (Fe
x
O
y
), dân toan bô luong khi sinh ra di thât châm
qua 1 lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M thi vua du va thu duoc 9,85gam kêt tua. Mát khac hoa tan toan bô m gam bôt
sát oxit báng dung dich HCl du rôi cô can thi thu duoc 16,25 gam muôi khan. m co gia tri la?
8 ga2 B. 15,1gam C. 16gam D. 11,6gam
Câu 12: Hôn hop X gôm Fe va oxit sát co khôi luong 2,6gam. Cho khi CO du di qua X nung nong, Khi sinh ra
hâp thu vao dung dich nuoc vôi trong du thi duoc 10gam kêt tua. Tông khôi luong Fe co trong X la?
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 31
1 ga2 B. 0,056gam C. 2 gam D. 1,12gam
Câu 13: Khi dung CO dê khu Fe
2
O
3
thu duoc hôn hop rán X. Hoa tan X báng dung dich HCl du thây co 4,48
lit khi thoat ra (dktc). Dung dich thu duoc sau phan ung tac dung voi NaOH du duoc 45g kêt tua tráng. Thê tich
khi CO(dktc) cân dung la?
A. 6,72 lit B. 8,96 lit 10.08 lit D. 13,44 lit
Câu 14: Dân 1 luông CO du qua ông dung m gam hôn hop X gôm Fe
2
O
3
va CuO nung nong thu duoc chât rán
Y; khi ra khoi ông duoc dân vao binh dung dung dich Ca(OH)
2
du, thu duoc 40 gam kêt tua. Hoa tan chât rán
Y trong dung dich HCl du thây co 4,48 lit khi H
2
bay ra (dktc). Gia tri m la?
4 B. 16 C. 32 D. 12
Câu 15: Cho khi CO du di qua ông su nung nong dung hôn hop X gôm Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
, CuO thu duoc
chât rán Y. Cho Y vao dung dich NaOH du khuây ki, thây con lai phân không tan Z. Gia su cac phan ung xay
ra hoan toan. Phân không tan Z gôm:
gO. 0. : B. Mg, Fe, Cu
C. MgO, Fe
3
O
4
, Cu D. Mg, Al, Fe, Cu
: 13 ÐTTS a4 dáng nà2 007)
Câu 16: Cho 4,48 lit khi CO (dktc) tu tu di qua ông su nung nong dung 8 gam môt oxit sát dên khi phan ung
xay ra hoan toan. Khi thu duoc sau phan ung co ti khôi so voi H
2
÷20. Công thuc cua oxit sát va ° khi CO
2

trong hôn hop khi sau phan ung la?
A. FeO, 75° B 0

O
3
. 75º C. Fe
2
O
3
, 65° D. Fe
3
O
4
, 75°
: 46 ÐTTS a4 dáng nà2 007)
Câu 17: Nung nong 7,2gam Fe
2
O
3
voi khi CO. Sau môt thoi gian thu duoc m gam chât rán X. Khi sinh ra sau
phan ung duoc hâp thu hêt boi ddBa(OH)
2
duoc 5,91g kêt tua, tiêp tuc cho Ba(OH)
2
du vao dung dich trên thây
co 3,94 gam kêt tua nua. Tim m?
A. 0,32gam B. 64gam C. 3,2gam 6.4ga2
Câu 18: Hoa tan hoan toan 46,4 gam môt oxit kim loai báng dung dich H
2
SO
4
dác nong(vua du) thu duoc 2,24
lit khi SO
2
(dktc) va 120 gam muôi. Xac dinh công thuc oxit kim loai?
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Không xac dinh duoc 0
3
O
4

Câu 19: Khu 2,4 gam hôn hop gôm CuO va môt oxit sát(co sô mol báng nhau) báng hidro. Sau phan ung thu
duoc 1,76 gam chât rán, dem hoa tan chât do báng dung dich HCl thây bay ra 0,448 lit khi (dktc). Xac dinh
công thuc cua sát oxit.
A. FeO B 0

O
3
C. Không xac dinh duoc D. Fe
3
O
4

Câu 20: Cho khi CO qua ông su chua 15,2gam hôn hop chât rán CuO va Fe
3
O
45
nung nong , thu duoc khi X va
13,6 gam chât rán Y. Dân tu tu khi X vao dung dich Ca(OH)
2
du thây co kêt tua. Loc lây kêt tua va nung dên
khôi luong không dôi duoc m gam chât rán. m co gia tri la?
A. 10gam B. 16gam C. 12gam D. 18gam

XÁC DINH CÔN THUC OXIT SAT
Câu 1: Dê hoa tan 4 gam Fe
x
O
y
cân 52,14 ml dd HCl 10°(D÷1,05g/ml). Xac dinh công thuc phân tu Fe
x
O
y
.
0

O
3
B. FeO C. Fe
3
O
4
D. Fe
2
O
3
va FeO
Câu 2: Hoa tan hoan toan 1 khôi luong Fe
x
O
y
báng dung dich H
2
SO
4
dác nong thu duoc khi A va dung dich B.
Cho khi A hâp thu hoan toan boi dung dich NaOH du tao ra 12,6 gam muôi. Mát khac cô can dung dich B thi
thu duoc 120 gam muôi khan. Xac dinh Fe
x
O
y
A. FeO B 0
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Không xac dinh
Câu 3: Hoa tan 10gam hôn hop gôm Fe va Fe
x
O
y
báng HCl duoc 1,12 lit H
2
(dktc). Cùng luong hôn hop nay
nêu hoa tan hêt báng HNO
3
dác nong duoc 5,6 lit NO
2
(dktc). Tim Fe
x
O
y
?
0O B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Không xac dinh
Câu 4: Hoa tan oxit Fe
x
O
y
báng H
2
SO
4
loãng du duoc dung dich A. Biêt dung dich A vua co kha náng lam mât
mau dung dich thuôc tim, vua co kha náng hoa tan duoc bôt dông. Fe
x
O
y
la?
A. FeO B. Fe
2
O
3
0
3
O
4
D. FeO hoác Fe
3
O
4
.
Câu 5:A la hõn hop dông sô mol gôm FeO; Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
. Chia A lam 2 phân báng nhau:
- Hoa tan phân 1 báng V(l) dung dich HCl 2M (vua du)
- Dân môt luông CO du qua phân 2 nung nong duoc 33,6gam sát. Chi ra gia tri V?
A. 1,2 lit B 0.8 lit C. 0,75 lit D. 0,45 lit.
Câu 6: Khu a gam môt oxit sát báng cacbon õit o nhiêt dô cao, nguoi ta thu duoc 0,84 gam sát va 0,88 gam khi
CO
2
. Xac dinh công thuc oxit sát.
A. FeO B. Fe
2
O
3
0
3
O
4
D. Không xac dinh
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 32
Câu 7: Cho môt luông khi CO di qua 29gam môt oxit sát. Sau khi phan ung xay ra hoan toan nguoi ta thu duoc
môt chât rán co khôi luong 21 gam. Xac dih công thuc oxit sát.
A. Không xac dinh B. Fe
2
O
3
C. FeO 0
3
O
4

Câu 8: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit (Fe
x
O
y
) dân toan bô luong khi sinh ra di thât châm
qua 1 lit dung dich ba(OH)
2
0,1M thi vua du va thu duoc 9,85gam kêt tua. Mát khac hoa tan toan bô m gam bôt
sát oxit trên báng dd HCl du rôi cô can thi thu duoc 16,25gam muôi khan. m co gia tri la bao nhiêu gam? Va
công thuc oxit (Fe
x
O
y
).
. 8ga2 0

O
3
B. 15,1gam, FeO C. 16gam; FeO D. 11,6gam; Fe
3
O
4

Câu 9: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit(Fe
x
O
y
) dân toan bô luong khi sinh ra di thât châm
qua 1 lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M thi phan ung vua du thu duoc 9,85gam kêt tua. Sô mol khi CO
2
thu duoc la
bao nhiêu?
A. 0,05mol B 0.15 24l C. 0,025mol D. 0,05 va 0,075 mol
Câu 10: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit (Fe
x
O
y
) thanh sát, dân toan bô luong khi sinh ra di
thât châm qua 1 lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M thi phan ung vua du va thu duoc 9,85 gam kêt tua . Mát khac hoa
tan toan bô sát kim loai thu duoc o trên báng dung dich HCl du rôi cô can thi thu duoc 12,7 gam muôi khan.
Công thuc sát oxit (Fe
x
O
y
)?
A. FeO B 0

O
3
C. Fe
3
O
4
D. Fe
x
O
y

Câu 11: Dung CO du dê khu hoan toan m gam bôt sát oxit Fe
x
O
y
, dân toan bô luong khi sinh ra di châm qua 1
lit dung dich Ba(OH)
2
0,1M vua du thi thu duoc 9,85gam kêt tua. Mát khac hoa tan toan bô m gam bôt sát oxit
báng dung dich HCl du rôi cô can thi thu duoc 16,25 gam muôi khan. m co gia tri la?
8 ga2 B. 15,1gam C. 16gam D. 11,6gam
Câu 12: Hôn hop X gôm Fe va oxit sát co khôi luong 2,6gam. Cho khi CO du di qua X nung nong, Khi sinh ra
hâp thu vao dung dich nuoc vôi trong du thi duoc 10g kêt tua. Tông khôi luong Fe co trong X la?
1 ga2 B. 0,056gam C. 2 gam D. 1,12gam
Câu 13: Khi dung CO dê khu Fe
2
O
3
thu duoc hôn hop rán X. Hoa tan X báng dung dich HCl du thây co 4,48
lit khi thoat ra (dktc). Dung dich thu duoc sau phan ung tac dung voi NaOH du duoc 45g kêt tua tráng. Thê tich
khi CO(dktc) cân dung la?
A. 6,72 lit B. 8,96 lit 10.08 lit D. 13,44 lit
Câu 14: Dân 1 luông CO du qua ông dung m gam hôn hop X gôm Fe
2
O
3
va CuO nung nong thu duoc chât rán
Y; khi ra khoi ông duoc dân vao binh dung dung dich Ca(OH)
2
du, thu duoc 40 gam kêt tua. Hoa tan chât rán
Y trong dung dich HCl du thây co 4,48 lit khi H
2
bay ra (dktc). Gia tri m la?
4 B. 16 C. 32 D. 12
Câu 15: Cho khi CO du di qua ông su nung nong dung hôn hop X gôm Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
, CuO thu duoc
chât rán Y. Cho Y vao dung dich NaOH du khuây ki, thây con lai phân không tan Z. Gia su cac phan ung xay
ra hoan toan. Phân không tan Z gôm:
gO. 0. : B. Mg, Fe, Cu C. MgO, Fe
3
O
4
, Cu D. Mg, Al, Fe, Cu
Câu 16: Cho 4,48 lit khi CO (dktc) tu tu di qua ông su nung nong dung 8 gam môt oxit sát dên khi phan ung
xay ra hoan toan. Khi thu duoc sau phan ung co ti khôi so voi H
2
÷20. Công thuc cua oxit sát va ° khi CO
2

trong hôn hop khi sau phan ung la?
A. FeO, 75° B 0

O
3
. 75º C. Fe
2
O
3
, 65° D. Fe
3
O
4
, 75°
Câu 17: Nung nong 7,2gam Fe
2
O
3
voi khi CO. Sau môt thoi gian thu duoc m gam chât rán X. Khi sinh ra sau
phan ung duoc hâp thu hêt boi ddBa(OH)
2
duoc 5,91g kêt tua, tiêp tuc cho Ba(OH)
2
du vao dung dich trên thây
co 3,94 gam kêt tua nua. Tim m?
A. 0,32gam B. 64gam C. 3,2gam 6.4ga2
Câu 18: Hoa tan hoan toan 46,4 gam môt oxit kim loai báng dung dich H
2
SO
4
dác nong(vua du) thu duoc 2,24
lit khi SO
2
(dktc) va 120 gam muôi. Xac dinh công thuc oxit kim loai?
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Không xac dinh 0
3
O
4

Câu 19: Khu 2,4 gam hôn hop gôm CuO va môt oxit sát(co sô mol báng nhau) báng hidro. Sau phan ung thu
duoc 1,76 gam chât rán, dem hoa tan chât do báng dung dich HCl thây bay ra 0,448 lit khi (dktc). Xac dinh
công thuc cua sát oxit.
A. FeO B 0

O
3
C. Không xac dinh D. Fe
3
O
4

Câu 20: Cho khi CO qua ông su chua 15,2gam hôn hop chât rán CuO va Fe
3
O
45
nung nong , thu duoc khi X va
13,6 gam chât rán Y. Dân tu tu khi X vao dung dich Ca(OH)
2
du thây co kêt tua. Loc lây kêt tua va nung dên
khôi luong không dôi duoc m gam chât rán. m co gia tri la?
A. 10gam B. 16gam C. 12gam D. 18gam
B. IAI BÀI TOÁN BAN PHUON TRINH ION RUT N:
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 33

- Cân nàm bang tan hay qui luât tan; diêu kiên dê phan úng trao dôi ion xay ra: Sau phan úng phai có
chât không tan (kêt tua). chât diên li yêu(H
2
O.CH
3
COOH.). chât khí.
- Khi pha trôn hôn hop X(nhiêu dung dich bazo) vói hôn hop Y(nhiêu dung dich acid) ta chi cân chú ý
dên ion OH
-
trong hôn hop X và ion H
+
trong hôn hop Y và phan úng xay ra có thê viêt gon lai thành:
OH
-
+ H
+
H
2
O(phan úng trung hòa)
- Ta luôn có :[ H
+
][ OH
-
] 10
-14
và [ H
+
]10
-a
pH a hay pH-log[H
+
]
- Tông khôi luong dung dich muôi sau phan úng bàng tông khôi luong các ion tao muôi.

Câu 21: Môt dung dich A chua HCl va H
2
SO
4
theo ti lê mol 3:1. 100ml dung dich A trung hoa vua du boi
50ml dung dich NaOH 0,5M. Nông dô mol môi acid la?
[Hl]÷0.15[H

SO
4
]÷0.05 B. |HCl|÷0,5M;|H
2
SO
4
|÷0,05M
C. |HCl|÷0,05M;|H
2
SO
4
|÷0,5M D. |HCl|÷0,15M;|H
2
SO
4
|÷0,15M
Câu 22: 200ml dung dich A chua HCl 0,15M va H
2
SO
4
0,05M phan ung vua du voi V lit dung dich B chua
NaOH 0,2M va Ba(OH)
2
0,1M. Gia tri cua V la?
A. 0,25lit B 0.15lit C. 1,25lit D. 12,5lit
Câu 23: Tông khôi luong muôi thu duoc sau phan ung cua dung dich A va dung dich B o trên(câu 22) la?
A. 43,125gam B. 0,43125gam 4.315ga2 D. 43,5gam
Câu 24: 200 ml dung dich A chua HNO
3
va HCl theo ti lê mol 2:1 tac dung voi 100ml NaOH 1M thi luong
acid du sau phan ung tac dung vua du voi 50 ml Ba(OH)
2
0,2M. Nông dô mol cac acid trong dung dich A la?
A. |HNO
3
|÷0,04M;|HCl|÷0,2M B. |HNO
3
|÷0,4M;|HCl|÷0,02M
C. |HNO
3
|÷0,04M;|HCl|÷0,02M [HNO
3
]÷0.4[Hl]÷0.
Câu 25: Trôn 500 ml dung dich A chua HNO
3
0,4M va HCl 0,2M voi 100 ml dung dich B chua NaOH 1M va
Ba(OH)
2
0,5M thi dung dich C thu duoc co tinh gi?
.id B. Bazo C. Trung tinh D. không xac dinh duoc
Câu 26: Cho 84,6 g hôn hop 2 muôi CaCl
2
va BaCl
2
tac dung hêt voi 1 lit dung dich chua Na
2
CO
3
0,25M va
(NH
4
)
2
CO
3
0,75M sinh ra 79,1 gam kêt tua. Thêm 600 ml Ba(OH)
2
1M vao dung dich sau phan ung. Khôi
luong kêt tua va thê tich khi bay ra la?
A. 9,85gam; 26,88 lit B 98.5ga2 6.88 lit
C. 98,5gam; 2,688 lit D. 9,85gam; 2,688 lit
Câu 27: Cho 200 ml dung dich A chua HCl 1M va HNO
3
2M tac dung voi 300 ml dung dich chua NaOH 0,8M
va KOH (chua biêt nông dô) thi thu duoc dung dich C. Biêt ráng dê trung hoa dung dich C cân 60 ml HCl 1M.
Nông dô KOH la?
A. 0,7M B. 0,5M 1.4 D. 1,6M
Câu 28: 100 ml dung dich X chua H
2
SO
4
2 M va HCl 2M trung hoa vua du boi 100ml dung dich Y gôm 2
bazo NaOH va Ba(OH)
2
tao ra 23,3 gam kêt tua. Nông dô mol môi bazo trong Y la?

A. |NaOH|÷0,4M;|Ba(OH)
2
|÷1M B. |NaOH|÷4M;|Ba(OH)
2
|÷0,1M
C. |NaOH|÷0,4M;|Ba(OH)
2
|÷0,1M [NaOH]÷4[BaOH)

]÷1
Câu 29: Dung dich HCl co pH÷3. Cân pha loãng báng nuoc bao nhiêu lân dê co dung dich co pH÷4.
10 B. 1 C. 12 D. 13
Câu 30: Dung dich NaOH co pH÷12 cân pha loãng bao nhiêu lân dê co dung dich co pH÷11
10 B. 1 C. 12 D. 13
Câu 31: Trôn 100 ml dung dich gôm Ba(OH)
2
0,1M va NaOH 0,1M voi 400 ml dung dich gôm H
2
SO
4

0,0375M va HCl 0,0125M thu duoc dung dich X. Gia tri pH cua dung dich X la?
B. 1 C. 6 D. 7
Dŝ 1SDH-D nám 2ôô7-khŧi B
Câu 32: Thuc hiên 2 thi nghiêm
a. Cho 3,84g Cu phan un voi 80ml dung dich HNO
3
1M thoat ra V
1
lit NO
b. Cho 3,84g Cu phan un voi 80ml dung dich HNO
3
1M va H
2
SO
4
0,5M thoat ra V
2
lit NO. Biêt NO la
san phâm khu duy nhât, cac thê tich khi do o cung diêu kiên. Quan hê giua V
1
va V
2
la nhu thê nao?
A. V
2
÷2,5V
1
B. V
2
÷1,5V
1
C. V
2
÷V
1
J

÷J
1

Dŝ 1SDH-D nám 2ôô7-khŧi B
Câu 33: Cho m gam hôn hop Mg va Al vao 250ml dung dich X chua hôn hop acid HCl 1M va acid H
2
SO
4

0,5M thu duoc 5,32 lit H
2
(dktc) va dung dich Y (coi thê tich dung dich không dôi). Dung dich Y co pH la?
A. 7 B 1 C. 2 D. 6
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 34
Dŝ 1SDH-D nám 2ôô7-khŧi A
Câu 34: Cho môt mâu hop kim Na-Ba tac dung voi nuoc du thu duoc dung dich X va 3,36lit H
2
(dktc). Thê
tich dung dich acid H
2
SO
4
2 M cân dung dê trung hoa dung dich X la?
A. 150ml B 752l C. 60ml D. 30ml
Câu 35:200 ml dung dich A chua HNO
3
1M va H
2
SO
4
0,2M trung hoa voi dung dich B chua NaOH 2M va
Ba(OH)
2
1M. Thê tich dung dich B cân dung la?
A. 0,05 lit B. 0,06 lit C. 0,04lit 0.07 lit
Câu 36: Hôn hop X gôm Na va Ba. Hoa tan m gam X vao nuoc duoc 3,36lit H
2
(o dktc) va dung dich Y. Dê
trung hoa ½ luong dung dich Y cân bao nhiêu lit dung dich HCl 2M?
A. 0,15lit B. 0,3 lit 0.075lit D. 0,1lit
Câu 37: Dung dich X chua NaOH 0,06M va Ba(OH)
2
0,02M. pH cua dung dich X la?
13 B. 12 C. 1 D.2
Câu 38:Trôn dung dich X chua NaOH 0,1M; Ba(OH)
2
0,2M voi dung dich Y (HCl 0,2M; H
2
SO
4
0,1M) theo ti
lê nao vê thê tich dê dung dich thu duoc co pH÷13?
J
X
.J
Y
÷5.4 B. V
X
:V
Y
÷4:5 C. V
X
:V
Y
÷5:3 D. V
X
:V
Y
÷6:4
Câu 39: Co 4 dd môi dung dich chi chua 1 ion (¹) va 1 ion (-). Cac ion trong 4 dung dich gôm: Ba

, Mg

,
Pb

, Na
¹
, SO
4
2-
, Cl
-
, NO
3
-
, CO
3
2-
. Do la 4 dung dich nao sau dây?
A. BaSO
4
, NaCl, MgCO
3
, Pb(NO
3
)
2
B Bal

. Na

O
3
. gSO
4
. PbNO
3
)

C. Ba(NO
3
)
2
, Na
2
SO
4
, MgCO
3
, PbCl
2
D. BaCO
3
, NaNO
3
, MgCl
2
, PbSO
4

Câu 40: Trôn 150 ml dd MgCl
2
0,5M voi 50ml dd NaCl 1M thi nông dô mol/l ion Cl
-
trong dung dich la?
A. 2 M B. 1,5 M C. 1,75 M 1

Môt huóng giai dôi vói các bài tâp cua sàt và hôn hop các oxit sàt
phan úng vói dung dich H
2
SO
4
dàc nóng hoàc dung dich HNO
3

I. VD: Nung m gam bôt sát trong oxi, thu duoc 3 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan hêt hôn hop X trong dung
dich HNO3 (du), thoat ra 0,56 lit (o dktc) NO (la san phâm khu duy nhât). Gia tri cua m la
A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.
iai: Ta thây X phan ung voi HNO
3
du thi muôi sát thu duoc la muôi sát (III), phan ung tao ra khi NO chung
to dã co qua trinh oxi hoa - khu:
X ÷ Fe
¹3
¹ ne
N
¹5
¹ 3e ÷ N
¹2

0,075

0,025
So sanh voi phan ung cua X voi oxi : X ¹ O
2
÷ Fe
2
O
3
Trong phan ung nay xay ra qua trinh oxi hoa - khu:
X ÷ Fe

¹ ne
O
2
¹ 4e ÷ 2O
-2
0,01875 ÷ 0,075
Nhu vây trong ca hai qua trinh nay hôn hop X dêu nhuong di môt luong electron nhu nhau, do do ma sô mol e
ma O
2
nhân cùng báng N
¹5
nhân.
khôi luong cua Fe
3
O
3
la: 3 ¹ 0,01875.32 ÷ 3,6 gam. Sô mol Fe ban dâu báng 2 lân sô mol Fe
2
O
3
báng 2.(3,6 :
160) ÷ 0,045 mol ÷ m
Fe
÷ 2,52g
1óm lʼni gáp dʼnng toán nàv ta làm nhu sau: 1inh sŧ mol electron mà hôn hop dã nhuŭng cho A
+5
trong
HAO

hoác S
+
trong H
2
SO
4
dác, lâv sŧ mol e dó chia 4 dê duoc sŧ mol O
2
cân dê chuvên hôn hop sőt và
oxit sőt thành Fe
2
O

.1inh khŧi luong Fe
2
O

, tinh sŧ mol Fe
2
O

. Biśt sŧ mol Fe
2
O

ta có thê tinh duoc sŧ mol cua sőt ban dâu,
tinh duoc sŧ mol muŧi sőt tŵ dó suv ra các vêu câu cua bài.
II. Các bài tâp áp dung
Câu 1: Hoa tan hoan toan 20,88 gam môt oxit sát báng dung dich H2SO4 dác, nong thu duoc
dung dich X va 3,248 lit khi SO2 (san phâm khu duy nhât, o dktc). Cô can dung dich X, thu
duoc m gam muôi sunIat khan. Gia tri cua m la
A. 48,4. B. 52,2. C. 58,0. D. 54,0.
Câu 2: Cho 11,36 gam hôn hop gôm Fe, FeO, Fe2O3 va Fe3O4 phan ung hêt voi dung dich HNO3 loãng (du),
thu duoc 1,344 lit khi NO (san phâm khu duy nhât, o dktc) va dung dich X. Cô can dung dich X thu duoc m
gam muôi khan. Gia tri cua m la
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 35
A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.
Câu 3: Nung m gam bôt sát trong oxi, thu duoc 6 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan hêt hôn hop X trong dung
dich HNO3 (du), thoat ra 1,12 lit (o dktc) NO (la san phâm khu duy nhât). Gia tri cua m la
A. 2,52. B. 2,22. C. 5,04. D. 2,32.
Câu 4: Hoa tan hoan toan 10,44 gam môt oxit sát báng dung dich H2SO4 dác, nong thu duoc
dung dich X va 1,624lit khi SO2 (san phâm khu duy nhât, o dktc). Cô can dung dich X, thu
duoc m gam muôi sunIat khan. Gia tri cua m la
A. 29 B. 52,2. C. 58,0. D. 54,0.
Câu 5: Nung m gam bôt sát trong oxi, thu duoc 4,5 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan hêt hôn hop X trong
dung dich H
2
SO
4
dác nong (du ) thoat ra 1,26 lit (o dktc) SO
2
(la san phâm khu duy nhât). Gia tri cua m la
A. 3,78. B. 2,22 C. 2,52. D. 2,32.

Su dung kêt hop dinh luât bao toàn nguyên tô và bao toàn khôi luong
dê giai các bài tâp hoá hoc

I.VD: Cho 18,5 gam hôn hop gôm Fe va Fe
3
O
4
tac dung voi 200 ml dung dich HNO
3
loãng , dun nong. Sau
phan ung thu duoc 2,24 lit khi NO duy nhât (dktc), dung dich D va con lai 1,46 gam kim loai. Nông dô mol cua
dung dich HNO
3
la
A. 3,2M B. 3,5M C. 2,6M D. 5,1M
iai: Khôi luong Fe du la 1,46g, do do khôi luong Fe va Fe
3
O
4
dã phan ung la 17,04g. Vi sau phan ung sát
con du nên trong dung dich D chi chua muôi sát (II).
So dô phan ung:
Fe, Fe
3
O
4
¹ HNO
3
÷ Fe(NO
3
)
2
¹ NO ¹ H
2
O
Mol: 2n¹0,1 n 0,1 0,5( 2n¹0,1)
Dát sô mol cua Fe(NO
3
)
2
la n, áp dung dšnh luŏt bao toàn nguvên tŧ dŧi vūi nito ta co sô mol cua axit HNO
3

la 2n¹ 0,1. Sô mol H
2
O báng môt nua sô mol cua HNO
3
.
Ap dung dšnh luŏt bao toàn khŧi luong ta có:
17,04 ¹ 63(2n ¹ 0,1) ÷ 242n ¹ 0,1.30 ¹ 18.0,5(2n ¹ 0,1)
giai ra ta co n ÷ 2,7, suy ra | HNO
3
| ÷ (2.2,7 ¹ 0,1): 0,2 ÷ 3,2M

II. Các bài tâp áp dung
Câu 1: Hoa tan hoan toan 20,88 gam môt oxit sát báng dung dich H2SO4 dác, nong thu duoc
dung dich X va 3,248 lit khi SO2 (san phâm khu duy nhât, o dktc). Cô can dung dich X, thu
duoc m gam muôi sunIat khan. Gia tri cua m la
A. 48,4. B. 52,2. C. 58,0. D. 54,0.
Câu 2: Cho 11,36 gam hôn hop gôm Fe, FeO, Fe2O3 va Fe3O4 phan ung hêt voi dung dich HNO3 loãng (du),
thu duoc 1,344 lit khi NO (san phâm khu duy nhât, o dktc) va dung dich X. Cô can dung dich X thu duoc m
gam muôi khan. Gia tri cua m la
A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.
Câu 3: Nung m gam bôt sát trong oxi, thu duoc 3 gam hôn hop chât rán X. Hoa tan hêt hôn hop X trong dung
dich HNO3 (du), thoat ra 0,56 lit (o dktc) NO (la san phâm khu duy nhât). Gia tri cua m la
A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.
Câu 4: Hoa tan hoan toan 12 gam hôn hop Fe, Cu (ti lê mol 1:1) báng axit HNO
3
, thu duoc V lit (odktc) hôn
hop khi X (gôm NO va NO2) va dung dich Y (chi chua hai muôi va axit du). Ti khôi cua X dôi voi H
2
báng 19.
Gia tri cua V la
A. 2,24. C. 5,60. B. 4,48 D. 3,36
Sàt và hop chât
Câu 1. Dôt Fe trong khi clo thiêu thu duoc hôn hop gôm 2 chât rán. Hãy cho biêt thanh phân cua chât rán do:
A. FeCl
2
va FeCl
3
B. FeCl
3
va Fe C. FeCl
2
va Fe D. dap
an khac.
Câu 2. Hãy cho biêt kêt luân nao dung voi tinh chât cua sát (II).
A. co tinh oxi hoa . B. co tinh khu C. ca tinh oxi hoa va tinh khu D. dap an khac.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 36
Câu 3. Cho cac chât sau: HCl, KI, Al, Cu, AgNO
3
, HNO
3
va CO
2
. Hãy cho biêt chât nao tac dung voi dung
dich FeCl
3
.
A. HCl, KI, Al, Cu, AgNO
3
, HNO
3
va CO
2
B. HCl, KI, Al, Cu, AgNO
3
.
C. KI, Al, Cu, AgNO
3
. D. Al, Cu, AgNO
3
.
Câu 4. Hãy cho biêt trong cac phan ung sau, phan ung nao xay ra :
2FeCl
3
¹ Mg F MgCl
2
¹ FeCl
2
(1) 3Cu ¹ 2FeCl
3
F 3CuCl
2
¹ 2Fe (2)
Mg ¹ FeCl
2
F MgCl
2
¹ Fe (3) 2FeCl
3
¹ Fe F 3FeCl
2
(4)
A. (1) ,(3) va (4) B. (2) va (4) C. (1) va (2) D. (1) va (4)
Câu 5. Cho hôn hop X gôm Fe, Cu va Ag vao dung dich chua duy nhât chât tan Y du, khuây dêu cho cac phan
ung xay ra hoan toan. Sau phan ung thi thu duoc duy nhât kêt tua la Ag voi khôi luong dung báng khôi luong
Ag trong hôn hop X. Xac dinh Y
A. FeCl
3
B. Cu(NO
3
)
2
C. AgNO
3
D. tât ca dêu dung.
Câu 6.Co cac chât rán sau: Fe
3
O
4
, Fe, Fe
2
O
3
, CuO va BaSO
3
. Su dung hoa chât nao sau dây co thê nhân biêt
duoc cac chât rán do.
A. dung dich HCl B. dung dich HNO
3
loãng C. H
2
SO
4
loãng D.
dung dich CuCl
2
.
Câu 7. Hoa tan a gam FeSO
4
.7H
2
O trong nuoc thu duoc 300 ml dung dich X. Thêm H
2
SO
4
loãng du vao 20 ml
dung dich X, dung dich hôn hop nay lam mât mau 30 ml dung dich KMnO
4
0,1M. Xac dinh a.
A. 62,55 gam B. 55,6 gam C. 69,5 gam D. 59,8 gam
Câu 8. Môt dung dich co chua cac ion : Fe

, K
¹
, Cu

, Ba

va NO
-
3
. Hãy cho biêt co thê su dung hoa chât
nao sau dây dê nhân biêt su co mát cua ion Fe

co trong dung dich trên ?
A. dung dich NaOH B. dung dich HCl C. dung dich Na
2
CO
3
D. dung dich NH
3

Câu 9. Cho môt miêng gang va môt miêng thep co cung khôi luong vao dung dich HCl, hãy cho biêt khi thoat
ra o thi nghiêm ung voi miêng hop kim nao manh hon ?
A. miêng gang B. miêng thep C. báng nhau D. không xac dinh.
Câu 10. Cho so dô phan ung sau: Fe F muôi X
1
F muôi X
2
F muôi X
3
F muôi X
4
F muôi X
5
F Fe
Voi X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
la cac muôi cua sát (II). Vây theo thu tu X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
lân luot la:
A. FeS, FeCl
2
, Fe(NO
3
)
2
, FeSO
4
, FeCO
3
B. Fe(NO
3
)
2
, FeCO
3
, FeSO
4
, 0S . FeCl
2
.
C. FeCO
3
, Fe(NO
3
)
2
, FeS , FeCl
2
, FeSO
4
. D. Fe(NO
3
)
2
, FeCO
3
, FeCl
2
, FeSO
4
, FeS.
Câu 11. Co 2 chât rán Fe
2
O
3
va Fe
3
O
4
. Chi dung môt dung dich nao sau dây co thê phân biêt duoc 2 chât rán
do.
A. dung dich HCl B. dung dich H
2
SO
4
loãng C. dung dich HNO
3
loãng D. dung dich NaOH.
Câu 12. Cho m gam môt oxit cua sát vao ông su tron, dai, nung nong rôi cho môt dong khi CO di châm qua
ông dê khu hoan toan luong oxit do thanh kim loai. Khi duoc tao thanh trong phan ung do di ra khoi ông su
duoc hâp thu hêt vao binh dung luong du dung dich Ba(OH)
2
thây tao thanh 27,58 gam kêt tua tráng. Cho toan
bô luong kim loai vua thu duoc o trên tac dung hêt voi dung dich HCl, thu duoc 2,352 lit khi H
2
(dktc). Xac
dinh công thuc cua oxit do va m.
A. Fe
3
O
4
va m ÷ 12,18 gam B. Fe
2
O
3
va m ÷ 8,4 gam C. Fe
3
O
4
va m ÷ 8,12 gam D. dap an
khac.
Câu 13.Cho m
1
gam Fe va m
2
gam Fe
3
O
4
vao dd HCl, hãy cho biêt tiên hanh cho theo trinh tu nao dê thê tich
dd HCl cân dung la it nhât.
A. Fe truoc, Fe
3
O
4
sau. B. Fe
3
O
4
truoc, Fe sau C. cho dông thoi ca 2 vao.
D. moi cach tiên hanh dêu su dung cung môt thê tich dung dich HCl.
Câu 14 Dê hoa tan vua hêt 8,88 gam hôn hop Fe va Cu cân dung bao nhiêu ml dung dich HNO
3
4M dê dung
dich sau phan ung chi thu duoc 2 muôi. Biêt NO la san phâm khu duy nhât cua NO
-
3
.
A. 130 ml B. 100 ml C. ca A va B dêu dung D. dap an
khac.
Câu 15. Cho bôt sát dên du vao 200 ml dung dich HNO
3
4M (phan ung giai phong khi NO) , loc bo phân rán
không tan thu duoc dung dich X, cho dung dich NaOH du vao dung dich X thu duoc kêt tua, loc lây kêt tua
dem nung ngoai không khi o nhiêt dô cao dên khôi luong không dôi thu duoc bao nhiêu gam chât rán ?
A. 16 gam B. 24 gam C. 32 gam D. dap an khac.
Câu 16. Môt hôn hop X gôm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
co sô mol báng nhau.Lây m
1
gam hôn hop X cho vao ông su
chiu nhiêt, nung nong rôi thôi môt luông khi CO di qua. Toan bô khi sau phan ung duoc dân tu tu vao dung dich
Ba(OH)
2
du thu duoc 19,7 gam kêt tua tráng. Chât rán con lai trong ông su co khôi luong la 19,20 gam gôm Fe ,
FeO va Fe
3
O
4
. Xac dinh m
1
.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 37
A. 23,6 gam B. 22 gam C. 20,8 gam D. dap an khac.
Câu 17. Hoa tan hoan toan a(g) môt oxit sát báng dung dich H
2
SO
4
dác nong thi thây thoat ra khi SO
2
duy nhât.
Trong thi nghiêm khac, sau khi cùng khu hoan toan a(g) oxit do báng CO o nhiêt dô cao rôi hoa tan luong sát
tao thanh trong dung dich H
2
SO
4
dác nong thi thu duoc khi SO
2
gâp 9 lân luong khi SO
2
thu duoc trong thi
nghiêm trên. Xac dinh công thuc cua oxit do.
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. ca A, B
dêu dung.
Câu 18. Dôt a gam Fe trong không khi thu duoc 9,6 gam hôn hop B gôm Fe, Fe
3
O
4
, FeO, Fe
2
O
3
. Hoa tan
hoan toan B trong dd HNO
3
loãng du thu duoc ddC va khi NO. Cho dung dich NaOH du vao dd C thu duoc kêt
tua E. Loc nung kêt tua o nhiêt dô cao dên khôi luong không dôi thu duoc 12 gam chât rán. Tinh sô mol HNO
3

dã phan ung.
A. 0,45 mol B. 0,55 mol C. 0,65 mol D. 0,75 mol
Câu 19. Cho 5,6 gam Fe vao 200 ml dung dich Cu(NO
3
)
2
0,5M va HCl 1M thu duoc khi NO va m gam kêt tua.
Xac dinh m. Biêt ráng NO la san phâm khu duy nhât cua NO
-
3
va không co khi H
2
bay ra.
A. 1,6 gam B. 3,2 gam C. 6,4 gam D. dap an khac.
Câu 20. Nung nong 18,56 gam hh X gôm FeCO
3
va Fe
x
O
y
trong không khi toi phan ung xay ra hoan toan, thu
duoc khi CO
2
va 17,6 gam môt oxit duy nhât cua sát. Cho khi CO
2
hâp thu hêt vao 400ml dd Ba(OH)
2
0,15M
thu duoc 7,88g kêt tua. Vây công thuc cua oxit sát la:
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Fe
3
O
4
hoác Fe
2
O
3
.
Câu 21.Dôt sát trong khi clo du thu duoc m gam chât rán. cho m gam chât rán do vao dung dich NaOH loãng
du thu duoc kêt tua. Loc lây kêt tua sau do dem nung o nhiêt dô cao dên khôi luong không dôi thu duoc m
1

gam chât rán. Tinh ty sô m/m
1
.
A. 0,7 B. 0,75 C. 0,8 D. 0,9.
Câu 22. Cho 100 gam môt loai gang (hop kim Fe-C) cho vao dung dich H
2
SO
4
dác nong thu duoc 84 lit hôn
hop khi dktc). Tinh ° C co trong loai gang do.
A. 6° B. 5,4° C. 4,8 ° D. dap an
khac.
Câu 23. Dem hoa tan 90 gam môt loai gang (trong do Cacbon chiêm 6,667° vê khôi luong) vao dung dich
HNO
3
dác nong du. Tinh thê tich khi NO
2
duy nhât (dktc).
A. 100,8 lit B. 157,5 lit C. 112 lit D. 145,6 lit.
Câu 24. Cho 1 gam hôn hop X (Fe, FeO, Fe
2
O
3
) vao dung dich HCl cho 112ml khi dktc. Dân H
2
chi qua
1gam hôn hop X o nhiêt dô cao, sau phan ung hoan toan duoc 0,2115g H
2
O. Xac dinh khôi luong FeO o 1
gam X?
A. 0,40 gam B. 0,25 gam C. 0,36 gam D. 0,56gam.
Câu 25. Môt hôn hop gôm Fe va Fe
2
O
3
. Cho hôn hop trên vao 200 ml dung dich HCl, thây con lai 0,56 gam
chât rán không tan la sát. Loc bo phân rán không tan, cho dung dich AgNO
3
du vao dung dich sau phan ung thi
thu duoc 39,5 gam kêt tua. Xac dinh nông dô mol/l cua dung dich HCl.
A. 0,5M B. 1,0 M C. 1,5M D. dap
an khac.
Câu 26. Dê hoa tan hoan toan m gam quáng hematit nâu cân 200 ml dung dich HCl 3M. Cho H
2
du di qua m
gam quáng trên thi thu duoc 10,8 gam nuoc. Hãy xac dinh công thuc cua quáng hematit nâu.
A. Fe
2
O
3
. 2H
2
O B. Fe
2
O
3
. 3H
2
O C. Fe
2
O
3
. 4H
2
O
D. dap an khac.
Câu 27. Hoa tan môt dinh thep co khôi luong la 1,14 gam báng dung dich H
2
SO
4
loãng du, phan ung xong loai
bo kêt tua, duoc dung dich X. Dung dich X lam mât mau 40 ml dung dich KMnO
4
0,1M. Hãy xac dinh ham
luong sát nguyên chât co trong dinh thep. Gia thiêt ráng trong dinh thep, chi co Fe tac dung voi H
2
SO
4
loãng.
A. 98, 1° B. 98,2° C. 99,4° D. dap an khac.
Câu 28. Cho môt oxit cua Fe tan hoan toan trong dung dich H
2
SO
4
loãng du thu duoc dung dich X. Nho tu tu
dung dich KMnO
4
vao dung dich X thây dung dich KMnO
4
mât mau. Hãy cho biêt công thuc cua oxit do.
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. FeO hoác
Fe
3
O
4
.
Câu 29. Cho môt oxit cua Fe tan hoan toan trong dung dich H
2
SO
4
loãng du thu duoc dung dich X. Nho tu tu
dung dich KMnO
4
vao dung dich X thây dung dich KMnO
4
mât mau. Mát khac, cho Cu vao dung dich X, thây
Cu tan ra va dung dich co mau xanh. Hãy cho biêt công thuc cua oxit do.
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. dap an
khac.
CHUYÊN DE: SAT VÀ HOP CHÁT CUA SAT
Tong hop . phung thš lan anh 38
Câu 30. Khu a gam môt oxit sát o nhiêt dô cao thu duoc 8,8 gam khi CO
2
. Hãy cho biêt thê tich dung dich HCl
1M cân dung dê hoa tan vua hêt a gam do.
A. 200 ml B. 400 ml C. 800ml D. 600 ml
Câu 31. Cho 5,6 gam Fe tan vua hêt trong dung dich HCl, cho bay hoi nuoc trong dung dich sau phan ung thu
duoc 19,9 gam chât rán G. Hãy cho biêt công thuc cua chât rán G.
A. FeCl
2
B. FeCl
2
.2H
2
O C. FeCl
2
. 4H
2
O D. FeCl
2
. 7H
2
O
Câu 32. Cho m gam Fe
3
O
4
vao dung dich H
2
SO
4
du thu duoc dung dich X. 1/2 dung dich X lam mât mau vua
hêt 100 ml dung dich KMnO
4
0,1M. Hãy cho biêt 1/2 dung dich X con lai hoa tan tôi da bao nhiêu gam Cu.
A. 1,6 gam B. 3,2 gam C. 4,8 gam D. 6,4 gam
Câu 33. Cho 6,5 gam Zn vao 200 ml dung dich FeCl
3
0,4M va HCl 2M thu duoc dung dich X va 1,792 lit H
2

(dktc). Cho dung dich NaOH du vao dung dich X tu duoc kêt tua, /loc lây kêt tua dem nung o nhiêt dô cao dên
khôi luong không dôi thu duoc bao nhiêu gam chât rán.
A. 6,08 gam B. 6,4 gam C. 14,5 gam D. dap an khac.
Câu 34. Thê tich tôi thiêu dung dich HNO
3
4M cân dung dê hoa tan vua hêt 16,8 gam bôt Fe. Biêt phan ung
giai phong khi NO.
A. 300 ml B. 200 ml C. 233,33 ml D. dap an khac.
Câu 35. Cho 5,6 gam bôt Fe vao 200 ml dung dich HNO
3
2,4M thu duoc dung dich X. Thêm 100 ml dung dich
HCl 2M vao dung dich X thu duoc dung dich Y. Hãy cho biêt dung dich Y co thê hoa tan tôi da bao nhiêu gam
Cu. Biêt trong cac phan ung oxi hoa-khu, NO la san phâm khu duy nhât cua NO
-
3
.
A. 3,2 gam B. 5,12 gam C. 6,72 gam D. 9,92 gam
Câu 36. Dân khi CO du di qua 23,2 gam hôn hop X gôm Fe
3
O
4
va FeCO
3
nung nong dên phan ung hoan toan
thu duoc Fe va hôn hop khi gôm CO
2
va CO. Cho hôn hop khi nay vao dung dich Ba(OH)
2
du thây co m gam
kêt tua. Dem hoa tan hoan toan luong Fe thu duoc trong 400 ml dung dich HNO
3
loãng, nong du thây thoat ra
5,6 lit NO duy nhât (dktc).
1/ Xac dinh m.
A. 59,1 gam B. 68,95 gam C. 78,8 gam D. 88,65 gam
2/ Tinh nông dô mol/l cua dung dich HNO
3
dã dung biêt dung dich sau phan ung trên co thê hoa tan tôi da 17,6
gam Cu. Biêt ráng NO la san phâm khu duy nhât cua NO
-
3
trong cac phan ung trên.
A. 2,0M B, 2,5M C. 3,0 M D. 3,5M
Câu 37. Hôn hop X gôm Fe va kim loai R (hoa tri không dôi). Chia 18,88 gam hôn hop X thanh 2 phân báng
nhau: Phân I cho vao dung dich HCl du thu duoc 2,24 lit H
2
(dktc). Phân II tac dung hêt voi dd HNO
3
loãng thu
duoc 3,136 lit NO duy nhât (dktc)

. Xac dinh R.
A. Mg B. Al C. Zn D. Cu

& l$%' !%$%
4

9  0  PP 0  F  5.90 .O844E.,439 3H3-;0 ,09:9:.;4.9 23, .9:  , 0 F0 40 533;2490.4 3:9743/49 3.,24  O0 0F0  O0 :F0 :  - 0 F040 5335;249 37 24 397..035 242 ,;,  O0 F 0 O0 F 0  985.96:,3973.,0 , 0 294935.,0 ;0 ;K9533;,9 35$ . ,  9,.: 94.,2:0 ;0  0 F0 0  - 0 99,2:973,3 :343J4.9,4E99,343J9K 533949, 3:0  94 0    PP 0  F 3:30 9:904 :3533 0  3:39743 0   .33  0   3:39743 0   3J . !3.3;,9.O9J344E  $ . 0      0       0  $ PPPP 0   $ F 0     ' !$%  ,35289 .,-43;2983:H39E.2.3,.-439  O $3:9,3 :H39.0974349-3 39 .,4 5..35E539:3  '6:E97K33/37,3:, 430 F0 F0 F  E., 4383:9,3 l53394.9 94  
%,3.. .. 9.E43943  F    PF  P l 90-- ;04 94   0 PF 0   P 

   

 

9   0 PF 0  P 94   0 PF 0  P !33948 94.9. .9-4;3.40-44E 94 94 P P  , PF ,   , $ PF ,$  l $9493,3  0.O.37H333H3.:353 E $397H3- 29.,,3.O9E./3 -4;0 3.40-44E-43F3;4  
9739E3O3.0.O3g349,3 ..;.33.E.3:H393 $ 9493,3  %F5%F5520 2.3  $3:99F5  %7432983/3%J3.9;9J.,,3355838:9.E.;9/33. /3 .3.,4 /- :H333.J3/49 3 $ ! 9743,3.,4;K;.3 5 2 2 .3 ., .3 -3 .E. 4 4E 3 ! $ 93 /3 5 .9 2 .3.,.E.95.93959K9J3.9;9J ..9, 55;2. J.83:9 5 .92 ..9F5 

4

%#3$5539 ,3,3 

& l$%' !%$%  :H39. 4E.E.95.9.O9743,3 $ 3 $ ! 93 93222 2.3.,.3   E., 4383:99F5  
F34;4838:9 ,3 899F55: 9739E3O3.   
l .4;444E.E.95.9.O9743,3904998,: 94 P   $  PF $   94   3  PF 3 3 0 F3 0 P
9 , $ F,$   PF  P 4 9 $  PF $  , ! F, !  P 94   !  PF !  P   !33948 4;03-44E    , $ F,$    , ! F, !    .O5330 F0 9K/3;.3F3J O l495,3.O:3;4  .30 ;,2947,8-904533 94  3 0 PF 3 0 P  . J. 32.95392.30 97439F5 O ll:.3.3;49F5 ..49F5904 3 2:3  %$ %!' 

 

 

 

 

4 

33589;.E.49533;.94O,23 l -4 ,23520 0 0 ,22:,3 %J32 !39J. %,.43.974335-,3 :20; .;F9.6:E97K3.93.300 .9 33 0  ; 0 
 

;0 

5339;/:3/. 

43

/. 

9: .. J9J 8352/:39 9. ;/:3/. .3/:3/.9: .. 2 

: .3 9, -9 .. 8 93 8 240 9743 9K 8 -9 .. 8 24 2: O.39,8-94E333.8,: 

9743/:3/.8,:533 4 

$24 24 8240; 9..339743;9,.O   ":E97K33.3;330 9    94O, 

0 F 0 

 

0 

 

0 F   

0 F 
 %300.97433.3 24 

%300.974333 24  

5/3 3:9-494300.97439,.O   % ; 9,.O     

  
97H39,.O ; %#3$5539 ,3,3 

9: .2 3 5 20 0 0 .& l$%' !%$% .. 330- 9K.89 !E9973-94E3 %7 3$543:835283523.O  PP  F 9E.97433./:3/..3O3 /.O 3 $  24 30 24 82449743499.H:. 39.20 34 3 J8. .H389 %7436:E97K3 330 .4835249.O 9    94O.23520 0 0 .. 94O.2 %#3$5539 .0 3535339.O 3 2: 3  3 J 30 3 3   3 9.3.3. 8..4 6:E97K3. $ .9 O9J3824.0 3535339.300..3 9-K39. l - :3 3O3  . 2 .4... 9: .349893.. 30 30   24.974333  24 5/3 3:9-494300.O974349. J9J$ 8352/:39 9. J9J 8352/:39 9.3..0/:  $ /3 PPPP F $   0 $  0533..9. 0 F 0 0   0 F  $  0 F $  %300.8.: O35493533../:3/.2898.8240. %J32 !39J.$  330 .E$ 997433J7#..2 '-94E339.O 2 20 l$.O.. $  .4-4943  9.39: .. 3:H39 O9. ..:9J399J.389/.933 .:533837. 533  F 0 PPP 0 0 0 . 43 /. $.93.  %.$ .O96:.: 299 .89J32798:7.97439....9J3824/.3O3 .9 %7 3$5: 7. ..2 .389...2 2 3H32  .  .39:3H3..3 .48 35 25 3 3.-94E33 3l9 2.3 24   %300.$  .48352 9K9..

 .974333   24 5/3 3:9-494300.3.:.97433..2 3 5 20 0 0 .324 %300. 94O.339743.2 %04 3:9-49433:H399.  97432:. . . .E.99J.O 2: 3  3  3 J 30 3 3  3H3 3     24 ' '    J9  8.9. $ !.48  3 3439430 %#3$5539 .. 0 F 0  0   0 F      0 F   0 F   %300.30 24. /3 !39J.0 .3O3 ..9.0/: PPP  F  0 3520.O984.2 3 4!. 974349 F9.3 35 25 3 3.2 . J935J2 . 439: ....J $24 -..O ..O       97H39. 8. 330  .:3.& l$%' !%$% l :3 3O3 2 . %J32.:5339: .30 9330 . 9..4 ..399743/:3/.O   ":E97K33.330 9   94O.O 3 3 24 8240. 533  F 0 PPP 0 0 0    .9..O03.9.3 :-3824  %04 7.3.. 9..6:E97K39.97439.2 -9 89 34 3J 8.O  % .

.4 O 533.. 9.39.38 32.3:-9824  9..9..9. 0 F   $.53397.O   ":E97K33.2.429:3J 6:.3.3 .O99J3 ..39: ...97439.99 3 %#36:. 8352/:39 9.3 5 3 F9 6:E 97K3 : .. ..9..0 9743/:3/.497433549. 9. %J32 !39J. .9...339743.2 F 0 PP F  .0 3:33O3 $.3 9 9743 /:3 /... 9 .E.39743   .:299.  ../3.330 9   94O. 533 0 %743 97.: 9...8-9 .O .3. / 33 l355334O. .2 .O 3 24 8240. $. 3O39: ..3 0  .3..O       97H39..3.4 3:9-4943.4 %74353339. .O   % .2:0 .20 .& l$%' !%$% l 7.397K3   24 PP 2. .33:-99382409743499.947.9 33 0  .9J3824 - 9045.3.30 243H3 30 3F9 3H39743-94E397H39. 0 F 0 0   0 F     0 F   5/3 3:9-494300.O2 2  3#3$5498 95 3 3.9.: O/.  F  .J3/3-94E3  PP F 94 0 0 0  0  /3 PPPF P   0  9J3938240  %04 7.O9-9 .9 O..8240 .E.3 : %#3$5539 .O9904.973 2 0 0 0 J9  .93824899743 35-..9 3..

30 .533.O9743 :3.3 ... 3.3.23520 0 0  0 PP  F PP  F . :334 3J 3.33 . :3343J 3.....43.0 l 7.3.& l$%' !%$% l 7.97H39..O/40533 ....0  %.O96:35...#3$5498 95 3 3.39.. 4533. 4533. / 33 33.. .493824 .-33/399:3H3835253334 .33 9: .  2 9: ..938 0 9E.9.:  24.99.E. /:3 /.0 .:   38 9...973 %J32 0 !39J.2 F30 24 %..824 9743499 O. 9 O9J3 .2 . 4 .K0 ..3 3 9: .397K3   F  9743 497433549   3:9-4943. 3.O9/..99.E..O335338.3.3.49 %824 9..:3. PPP F 0 0   G G 3:39743 PPPPF 0  %.  49   %43-0974349.2  3F94.. 29: .8243../3.30.....O20 2  3 24 2904 H320   .3 '2 ..33 .99.973 %J32 %#3$5539 .H36:. 9 .3. J9J 9...343J :9: .O99J3 .0 0 ../3 . 4  .39.O 3 3 24 %045.2 . $./:3/.. /..3 3 8./:3 /.O0 PP 0 F   ..9: ..9.O99J3 .. 0 0 PPF P 0 0  ../:3/.0 5.2 3 5 2 0 0 0 9E.824 9K2824.9: .. /.99 3 %#36:.4 .

..O 3 3  24 3  24 %.: ... /:3 /..O99J3 .3 3520 0 9743 /:3 /..33:3.48240 ..3300.824 9743499 O9J3 .0 0 9743 O8240 -38240 .397K3533904  0 PP   F  .0$ 9 .0 $ 9E..0 -3824.3 . .40 0  ..:3 9 2/:3/.4 . 0 9... 3 .O20 2  H320   ....0 3H39.435 %#3$5539 ..& l$%' !%$% 0 0 !39J.99.O5.49 %93824 .O824-33.35.9743  'K824.. 0$ O 9J3 8 24 3 5.397K35334.3 .O0  :3/.39..O 3 24 .0 .3 99 .30.9.4350 .3..9.3 %743849899K9. 9743$ /.:533. $. %43-0974349.533.0 .824 9.O824-33..35E5-494300.. . %04 7..O/3 35..2:0$ .O0 PP 0 F   '2 .O 9 9J3 . $ 43 /.43./3. 9 8 8 24 .974335.K824 24 3.. .  2 /:3 /.:39335.O9743 PP  F  % 9..359. 8 24 .2 F 30 24 %.99.3 $..0 $ 89: 3H39.:9K9.3..:"3 ##3$593 3 %#36:. 0 0  .9743 93 ... .0 49  %.:3. PPF 0 PPP P F  0 0  G 0 G 3:39743 PPPPF 0  %.8240 -3824..O9. %J3 99J.824 533904533  24 93 24 '824  24 2904 3:9-4943..43..5..  904 .:3  7.. !39J.3 .2  3....94./3.0 .O .2  ..:..O9 O9K9....

32:9g3H3 O/4533 0  PP 0  F ..0  PP 0$ F    $ PP 0 $ F  ..22: %J32 !39J.0$  43520 .435 -..39K9: ..44/.3.490 .9 .397K3 0  PP 0  F ' 3  20$ H3 30   24 .O97432:9045.O9..9: .:940 339J3.533O2'  :94088585 / 8 %#3$5539 .8 240 29E.J3.0 0 $ 0  9.8 30 30$  20  .3 2:0$ .49..0 %..O 30 !95..$ 9.3 .397K3533 ..235498920 0 .O5..0 .9..O99J37.39g3H3 O.. 30 24   30 24  $  $     24  $  30 4 O 2 20 20    ./3.9.39g3H3 O.O 240$ 0$  3H3  3 $ PP 0 $ F $ 3$    9 .7.3 :.3.9. ..0 9. 4499E.4 '9.3..3....    24  0  $  PP 0$ F  0 $    %743 28..0 $ 2-9 9. '97J03:H399:.22: 29E.3.8 24. 2  .2  :4-9..99743/:3/. .9. 6:.3. .3/:3/.97J.. .$ 9493 ..0 $  4 O9.9J3 ...9J..0 $ ..O '3  9 542.824.& l$%' !%$% %...2.89: /:3/...0 9 O9J3 .2:0$ .-9 .2 '2 .O93.

2.:K3-E3-44 /  0 0F0 - %J3.O..& l$%' !%$% O-3500.O.O:3.33H30.974334.09732:973E2 /4/7G3 3O3. 535/ .37H3 .9743 599.O533  0 0F0  50097439-.00.O..9743 9.3 29 2900.9J. .9.

0K:H333/3.5.3  .94E.K 397..2 /3 3 /33999 .5334E. 234 ... ..94E..23.8..5.:.534E.E...30 . 9  0  PP 0 F 359: ..E.E... 23.90 K3.4-K3 329J9/:3 /.94E.3H3..09743/ 3O..4533.83:9.O9.. 7989.: 94 0 PP 0 F 0  F0     0   F0 G  0$ 3 $ F0 $  3$ $  :%J3.O9J3.07.E.E...97..4989..-3..30.3 9F5 .97436:E97K3:3.936:..E.9  0  F0  0  F0  :%J3.5334E.3/.53323.2:0  0F0  0F0  :l93O3 29J9-909743-K3 34 $.3 9F5. 23.5334E.4. '9...  0 F0 0   0 F0 :/37.5334E.5334E.O0 ..: O 3:. 9:9 97K3-  4 %#3$5539 . %J3.  0 .  0 F0  0 F0  9049-...E.E..0. 0 .-3.39J3 .0 K37.94E.09J3 'K90.49094930 94 0 PP  0 F 2 .97743940 0 94 PP 0$ F 0F0 0 $  0 F0  F0 0F0 0   0  F0    :$48E39J3.94E./:3/..O9J323.0 /37.O9J344E 3 0F3 0 : 0F: 0 0 F0  0 $F0 $ :H:3:H39.O3g33.9.5334E...3.8. 23. ...397K353323...O9J3329 :%J3.5334E.: 2 ..

2 %#3$5539 .3 . 5.  - 4490   .E.397K35334E.40533..  .E../:3/. .934'9595... 8.5.39J344E. $ 43 $ .39J3  ..23.90 0 .973533.43H:. 43 : 43938. . .32373 .397K3533.397K35334E. -9/3/...6:E97K397H3-3 533 %K..390 ..3/.:   PP F PP F  0 PP 0 PP 0    : .$ .973.9$ . . .0  - 5.E.83529.533 :904..5.49E./:3/.O 53 3 .323 . '9.3 : - %J399J.339H229.48.2:./. 99...:  ..3-30339743/:3/.: O :33O335 353343943 .O29.:34E8.-. . O5 3. 8:8:9. 0.0 :  :$  : '95..O9J3 .9J3 4 4E  ..: 3:3-.9: .9:$  - /3/:3/.2350 ./:3/.240 : : 4/:3/.3 .43.    $.72 9499.:..5.39743/.9 5..3.397K35337.O9J3. %73..40533.. 0  0 0$ ... l:33O335.. 0 00  0  0          0  00 0 0 $          0 0   $...3/: 39949.3.4..0 -3J39 .O9.& l$%' !%$% !3 %:339539.3 : .-3   9:9 :'95. : /37.0 .O9J3 . .O9-9309/4 / : 0 . 33-9. 0  0  $ 43 $ .4 .  ..J 9.E..$ ...97K3- .30 4358.33 9739: .973 4 .E.397K3533 O  !3-95 3394E335  . . 23. 949.. . $./3. 5334E.97397H3 ..32373974335.E.7.397K3539. 43  . . .49890 0 .:299.90 ...3.$  '95.3/.   00 0 0   0    0         0 $  0 0          0  0  0   0    $.  43 837.5334E.3.5.40533.99.40533..4533. $ $ 43 - .343J.397K3 .. 3:3 3.7.9.4/3/./:3/../:3/.O9J3  / %J3 4E.0533. 027..0 . 0 0 0 .$ 43 $ .973904 3.. 3O3 83523.97397H3/3-9-2933 35.37397438. %J3.. 3350$ .35E54E.. : .  4-92:8g.3-.90 .9.34 .E.9974335-.E.33    / . 43 - 0$.J 2292:3:.O9-930 .:53349.:34E6:. ....9.E..0 0 33354E.0 8.E. '9J9395.397K3533 4E.

49743-K32 J9 :39H:..299. %J3.3/:3/. 35.49.O99J.0 %339J328..994E97./:3/. 7.5. - %J39353 904./3.9732 84....5.2J 9.3-.99.9K9: .$  /3-9 /3/.2 .397K35337./:3/. . /:3/../3.49 0 /3  3 2.3. %J32.9K9: .3 ..3O39K837.3 : - %J3.'J9J O :39H:./:3/.3/:3/.3..240 . 9: .9974335 .8.9E.3 .O/.3 :  435224. . J9J :39H:.329.22949039 . .3 .9974335 - 4/:3/.4 $.3:.: 533 02 .29. 24 . - %J3..39. '9.39.299.335 97H349.:3 9H324  229E24.  4 -92: 34 ..28947:. J9J 7 9. 3.299 9..9739: .24J  %49.2-9490-3 39 .0 :.E242 9H324 /3 %#3$5539 . .43539E.3 : ...3224 ..9E. ..9974335-. E.  4352.2. 90 4..4/:3/.32.:5339J32.2.-.4E.3 .0.2. .7.. .43H:.3:.. 4-999J./:3/.39743/:3/.$ 439K9: . J9J 4 :39H:.O 3.39. 3904.3.973 :....3. J9 9.397K35334E..E.O.2 49....43. .2 99743 358352.9J/:39$ .3 2 .E.3.2. 3O3 .E. 84.3-.9.235-90.' .22 935-9 :.2 2 0 0 0 ./3.3 :  - : /:3/..9: .. 9K9: .: %49./.9: .32.2 .& l$%' !%$% l02 .224974335 43 52 .3.O49..490 /3 - l49.. 3..:3 .. 39353.E.:3 ..3533  . '9..224974335 49. 3. 9K /39 2/:3/.2 E... 2/:3/.:9: 4..O2924  %J3904.43...4 /:3 /.29743/:3/..32...3 4533.39.9J3297H3 - 4-9.3 .24974335-.. .4E.3..33 539743..2... E. 2:973 E.43.0 -329.E.$ 43 9K9: . 023:3343J 3 . $ .2:0 9/:3/.:3 .  9/:3/.3 02.... E.33 . %J39353904. 9K9.3 .2.. .9.399 439433597H3 44..E. %J399J.2..359703533.4.397K35334E. .  .3 .994E97.4989 /3 - 9 J837.E./..  4 9.. . 99..35 49.47:.. E.533. /. .249039 .4 53397439J3297H3 3:-973 02.O./:3/.33.43539E.8947:. .3..49E..43H:.0 -3J39 .O./3.249097H3.4E..3..22:.3.4 /.5..973 E.33 9K 9: .3:.2293520 .4 -K3 3  2 /:3 /. 4-9.9493.3'J9/:3/. 3. 7.E...2:898:31./:3/. 38.24974335-..39.0 :39743297. /. J9J  9.2:898:31.3/. .4E.2  .. 24  %49.3.:3  .4/:3/.  ..97339.3 43 943  . . %J399J..3 J9J 9....E.9: .O /./3..:53399.39.2. ..539. 9K.O. /.32.4$ .947. /:3/.994E97.9  43943.9738.8..32. 2.O.  9K9: .3399 9J. . '9. J9J 4 :39H:. %J3' 2  l929249743-K3J3 3 J49: ..

3 2/:3/.& l$%' !%$% l439.229490 .3 . / .

  :3/.2:9J2-293./:3/..: .3 .3  00.: .O9./:3/..O  05..4E.O9J34O.90 .3.99.E.9E.90 .32:3:   :3/.439  02.94E-3$ .O. 3.3.2 9H3490 /3  49.39..33..4/:3/. %K25E9-:8...22:.3490-3/:3/.O9J34O.348.O2:3  %#3$5539 ...   43  %9..  :3/. J9J  4 .3 93 9..0  8 858 5 / 8  7(/  88585 8 /   7(/ : 9348.3 29.99 0    .30.. .$ 439: ..9743 3.3:F0 $  $          : O. 90  0  0   0               : 49..0930  $  7     $  : 4 90.3O39: .O2.4E.9..32:.3:  4.4944E0930    $ 43  0   : %743.  . $352 ..39.  0  F0   0  F0    94 P  0  PF 0  : !3334.O-.3.299./:3/.2:9J23-. 3 : 039.3   E:  ..3 /:3/./:3/.. 973 E.9743/  00.3 3 : %K2.8.209E.9: .4/:3/. F0  .2292:9:. /.36:.O53334 : 99 3/.3O3F0 $  $   0  F0     0 F0       F    0 $ ./3 4.  0 F0 0   0  $ .3099 0   !79 0$    0/079 0  : %35334.348.8. :343J99.93    $ .90 ..533.:3/38..3:H390..: O/3/3:939793/:3/.39.34.3 .4/:3/..3 ..9: .43H:5334E.O3:039  %O..947.39g3H3  :3/..3235..: ..$ 43/.9. .39..O933-9 3 9-..3235.490 /3  9/:3/. /.4/:3/.  !3334.39 9.38E9 .3  :3/. 94  0  PF 0  P  0 F0    0  F0    3./3.339 .0$  .40...39 4  0  0    0   0  : ":3348.3235.3:2 32:0 0 0 :3/.4//9: .973 . 9: ./:3/.349899.. 8. .93.:K300.9J2  :3/.3949.2:9J23-39/3 332:  :3/.OJ94E97.2:9J23-39/37.: 3944E .5334E...O9J3  0 .:38.9H32:0 !3 &%# : :H39..$  : :3/.397433.O..97434E97  92. : %K25334E.: . 90 O  0  0   0              : 90.3  %K2.92 .

99493 /:3/. 97435.   O.32:89.397K34E..39 .E.O844E .9: . .$   0  PF 0  4 4 9 9  $  PF $   0 3 PF 0 3 P P : !./39.5.838:9..O2:0   J.97439J329: .39J32.833H:33F9  $35273..24  $33F9 3 833F98.: 5334O.O953-9 .4533 $.2 ..E.33:390    :2.. 3 : 9..35-33.. 240.352.O844E  .49743/:3/.. %743 O.H3  :3/.9.  : 4 2.9..O. : 4 240..4/:3/.3.5334E.  : %7438. .90 0 0$ 0$ 0$ 0 $   9.93.O9.4/:3/.3 . PF .2983:H39E.399743/:3/.3...2:240 2: .O844E    .$ .3.9 93O30$ 0 0  0  97433J 3. 53399..83:99F544E.:  9.99743.35E5 3   !.O2:0  350.0..O844E   J.3533  0    9530 $   0    39530  : 39 :.4 - 4292:9.2        %7H3 : l929J9-90974329-K3 3 /. 4292:9E.3  /:3/..47:.9  :3/..9-.9.39.35E5.30339. 6:.3  $ 3 $ ! 9349322 2.3O3 % 24J94E97.9J32:-4E3:343 J 9240. 49.5.E.9:.348.3 :29249K93824J..3520  3   %F5520    :H39.: O 3: 4/:3/. /:3/...O 2.E.384.3 : /:3/.9732.35E509.944E..35E534.29.:  3 3 .O.0 9743539J32-3.97. 439K837.$ 43..35E5..  0$ 3 $ F0 $  $ 3$   .4  :H39.9  9   !333553344E : O9 :.844E9   : %74353.3.339  0$ 0$   0 0$  0$ 0  0 0 $  : O.3  -3. 0$ F0 $  0 0F0  0 F0   0 F0              %#3$5539 .0 9J25E9-: 3  .9.4. /:3/.:   :  $      9/:3/.397433. : O24 7H3-9  0  /3.3.....O97.34E.E.9.30974349-3 .9..3.97.:39F5 94 94 P P  $ .0   O 9.33            : ..33 9 8.3 : !33348.  :3/..E.E.94E97.3-..2.....3.E.9F552.: .:  9J3294298352JE.3533  0    0  0    0  : .203 9   !. 533348..3 -3  !.9J32 :33.95.90.. 5H3459....         : 3.& l$%' !%$% : %.O9:3 .93/3899F55:  !.9:3.6:E97K3:3.  .3 %743.9509743539J32-3.49743/:3/.  .9J32         : 40.0 .09743533  9 4E   '.9.3..97.3349F5.

3 E  %. : %7436:E97K3:3.:$ 9E.39743/. 439K9: .& l$%' !%$% : 4.:  %#3$5539 ..97 9..4 .O9 0 0 0 0  0$ 0 0  0 0 0 0  0$ 0 0 0 0   :45338..904 29.3 3.3.973H::...49  lO3.3  /:3/...3O39K83528.E3H3:    : l :.3O3 0    . /:3/.4/:3/. %0.E.0  !33.:533 0  0  J  - 0  . :45338.$ /:3/.   $  33:H3:/3 :3.3..   /:3/.3.4/:3/.9 .9.3/. :8.3939F5 . $ .335.E.8  0 .39 5339 0 .0  . :4 3520.5339743 O0 0F0                lO.9743  96:E.  0   F0   0 F0   0 0F0  0 F0 94  0  PF 0  P 94  0  PF 0   P 94  0 : PF 0 : P  0  F0     : E.$ /:3/.$ /:3/./32949.: : l:33O335.: 43 $   8 0$ F$ 0$ 0  0$ 0$ $ .9.:. 9743 O.:  .0 . : 49.3O38.3O3   $  /:3/.  %.9K93800.3 49.  %9.97439J3297H3  :  ":389  ":37429  ":349  %.24:.E.5339743 O90 F0 0                   : E.97.$  : 0-44E 30   /:3/.4  4E0F0 0  4E $ $ !9493. ..$  0$ 0$ $ .9 3. .   $ :$ /:3/.9493539 9743./:3/..3                      : %74383:9.3947.3  %..9 $ /:3/.934 .  :.3.0.: 299.9 H3/3/:3/.0 43 58.3343  %.O-.3 O  9..433  00. .397K34E. :.O.3 .40 .243  97H3      3  3.9743  00.J   :3/.O824-33.   /:3/.J 0  .539. .:5339..9: .0 .43H:5333.3.9743  00..$ // $ ../3.3 E   .2983:H39E.24 9. :3/.40. $.4/:3/.O824.J32: .24: '/:3/.947.   :$ /:3/.5.3.:3...:53349.0  : 0-44E 30  $ :$     /:3/.. :8.0    0     %9.3/..  0   0  .:  0 0 :  0 0  0 .. $ .9743./:3/.4 . : %F5520 .

....2  : l2/3.2   .0$ O-. .2   .2  : 83:.:$         96:E.2 0 ..2  . .4 3H:.9.2    .390.$   !9:.43H:24 9E. : 4 240....& l$%' !%$%  /:3/.39  0 9.9.3 2/:3/././:3/.2   ../343943.2   ..  ..2  : 83:0.3   .39 :$ . : 3J6:.39   .39    9.O.2 : 4 240 9E.8.2   .O/.22:.9: .240   24   24  24  $E.2 : 49.9./3.:$ /.9J3297H3  ..2   . :$  !3 3 439: .30 :  4 3 5 2  .20 .9.  : 0 : 3 .O  :  & 0/.3/:3/.3..:5332..  2 /:3 /..39.3/. /3 .  : 9738.2   .39. /.973 :.973.O .-. 2.4/:3/.:533   . / .2   ....3 .  :../:3/./:3/..9.2  .9.39  0.2 9E.2  .3/:3/..

350 0 0 3./:3/./:3/.533  J9  J9  J9  J9 : 4 ..3 J9J 9..334 : 93O3352-9. .2   ..-..09743539J329. 93  0  0   0   99355 : .2   .3 43943 29 2: .2490.2   .2 : %7432946:3 :3.2   .3573 49.2   .3 :  0  0  350.3 4.23520.335204 0 0 .. .9E.3 2: .  /: 39 8.224 9.: 5335/3J9/:3/.2 : 322924.2094939K./39.47:.  29743297..3/.O J9J94939K .2 3 5 0 0 0 9E...-90 3:.9: .35J.4.2.. : 429/:3/. /.2 99. /3.89.  83 52947.22:89.3 90  0  0   0  99355 : 4  .9: ..7. 2 40 9E. 02.2.2 -909E. 0 : 3. J9/:3 /. 0   0. 2 J 7 9.9           :  l02  .4 7.O .2 90  0  0   0   99355 : .. .9F5 :4 9. 9.533 24 O  0  7  $3  .3.229490. / . /3 9 .3352:   .. 9: .:3 99J..3..9 .3-9. /.3 9743/:3/. 0 9353097436:3          :  .2   .2 %353904.2   ..3 .2359: .4/:3/.O J9 J94E97.. 299. ./343943.9K. 947. 0   0.3  .:97 3 4J 4394329.39: .3/:3/.2  . :39H:.0 9E. :3/. . 9. 0  : l-46:3/:3/. 0   0. .. /:3 /.3/3   .3.  49.2   .0  3 5 0 . 39.9K.O .22:.O 9 94E97.3.2 : 39 /3 /:3 /. /3 . /3J .2 35 . J9J %353.3 :  0.4 .39K.47:.939.9: ..35-.  22::9743 30  2292:/09743 30  49H229.

8.:533  %#3$5539 .3 ./:3/.3.2 53343.

' $30 . 9743 J9 /:3/.2357320 0 0 .   //  //.43H:           ::3. J9J 9..$ 9: .35E54E.0 .5.3520 ..989 .20    .0 49.2 J9    .35 : 02..0$     : 3  %!%&  % '! %$%% :l43943 .2359K9: .   .E. .0   .0 9.6:.7.  //                : l93.2/:3/.. .3 3533O3.3.O9-93899/4   5.:5 3 3  0 :  0 :  0 :  0 : : .8.43. -90 J 3:3 .2352: 0 .30  /3.0 -3J 9: .  :3/.99J.3 3533O3..: 39743.. .2  .90 ..43H:   .:     //  . 3:3 /:3/.3 .3/39H2 29. 9743 J9/:3/.O395.2  .3.0  %#3$5539 .4/:3/..38..2 J9   .0     0 ..43H: 9743.. .O9-44E93430 .5.33:H3.2.9743/.2 '  $30. 9E.93 .299.& l$%' !%$%           : 7.989 . J9 9.459.2  2... .0 $   :3/.0    0 .20 :92.:9: $..4 39 J94E97.O9-44E93.30 .O9/3.3 : .  $309: $..    :3933 . $30 9743#3$5  ..3 . 3 : l9E.4:3J /. !3343943 435 J947.9..0                : l93.989  :.E97 8.. J9J 9..4.O395.2   .20    .$  #3 $ 8..2  .350 : ..-.2   . .-K3 3$ .93497438.20  . 3:339 .3/39H229..  533.0./..OE97 .0 .9.5.2 J9    . J9J 9.2 :3J 6:.E..3-.30 ...9/. 3. %J32 .  240.3.9.3.3.    :3/.47.-K339g3H3 .E.:8.9348.30 .9.: 974329:3J/.:  .0 .$ 43 -90 J 3:3 /:3/.3.35E5 353  :3/.9743533 6:. J ..7H393497.2 J9 : 42.-..229350 .289 ! 397g2 $32#. .20 -3J 9: .:  5.3520 .2.9/:39  /:3/.2293520 .2  .E.23520.   /. : l9E. 9.9.3/39H2 4E..30 .3-. 99743 #3$5 :  0. 3.$ .: 59$3 .9: .97397433833 .9: ...0   0 .2 :43943 240 -3 $352.

& l$%' !%$% : .2    J9.$.2 :.2352.9732 . %35 3 $32#.3/.3O .99K9. . 3 :8 397. .997..33597H3-3/:3/.994E97. /:39 ' 9"9J..2 . .38 32 0 3:33O3299..9 5330  02 3 ..39: . /:3/.3O39: .49.  : : 5337. .E97 2  J9. 0  0.0 . ./3.2    J9./.99 .973 39. 6:.E97 .  .3-383:H39 .9 2./39..2 : 429:3J 6:. 2/:3/..9.        4E. .2     J9.993        ::324097433J299../:3/. 45935J3.9-4O. 99743#3$5  0.:299..: 429:3J /.39: . 6:..  3 520 0 0 0 /.4:3J 6:.0     0..0 9353-33.2  & l $%' !%$% :l023:33O329.2292:397.. 3 24.2    J9.235. J9J 9.3.2     J9..E.43943 9: .3-K39g39H2 . 49E. 0   :429:3J /.2-9899743 2/:3/. 439K9: . 43 9: ...2    J9.J /3 9..9.9.O35J94E97.2   J9..3520.3 .9730.0 49E. 9: ...E.3 974346:302.O395.3/.3935.. %78.2J /:39 9.973 20 0 0 .3:H39 2 3  2 3  2  3 2 :. J9 9.4-K3 3.38 32 0 3:33O3 $.-H39E.. .39: ..// 439: .2 25399743/:3/. ' 9" 9J.36:302. J9 9. 0  0.9739743.53939 3:33O39K./:3/... .39.30 . .J J9 /3 9.

.32:39743/:3/. 9: .38.2H99.9K9: .. .9.0  2 .3-.20  2 ..20  :4:3J 6:.904.3 974338.973 45943943J34-599743/:3/....299.9/.235.20  2 .- .53J2 24 .. 9: .. .38 9: .3 : . :9.99. .2352.. /.392.2352: 0 .. .2:3: %78. 24 533/:3 /.. :33O3 $.9.0 -3/:3/....2 35 2:.39743/:3/..3 .:299. 0  0    0   0     0    :.35J94E97.20  2 . .3 /:3/.2.

 .-  .-  ...

35...973 .. .3/:3/..9.3.2 : 35/3-920 .20 9E.39.533 9: ..O.OJ 94E97..2  .E. .24-3/:3/.39352240.. 435..9E.350 $ .:3 !397g2.2-92432. .O533 4989 9: .:5339K9: .32.35. 24$ 94E97.235. l02.E..3$  $.33.9.9974335  0     0  %#3$5539 .9743..O/.0  0  0  0   0  :4 .2  . 4J/.J97H359.32.O 24J . 439K..3 ..97397H3-3/:3/.2292:/:39 %78..3935-3/:3/.J2 ./343943.9: .35 .4 2/:3/.:9 9.  J 74 : 39H:.E.         :42./3.9. .235. :.4.9K994E97..2  .2 %78.2353:3 3O3 9: ..9K9: .39 .2  . 94 ..2:.2. l02.2. ..35.8..$ .24..9 73.E.299.3 %7 8.

9.O/.O .O35J94E97. 435J359.4 389. 3-3 2/:3/.9730.O33  $.2352-3. ..3/:3/.& l$%' !%$%  0     0  :4:3J 6:. . 3 :429 389.-E29.9743. :.  ...9.20 :33O3 9: .924.2 ..43943 99. %78..2352-.37H3 . : 24 l3 :  %33  03   24E.49 .2.3.3/.. 9: .24947.4/:3/.299.2:397.4 2/:3/.284.2.397.3O 39../:3/.:533 7. 9K9: ...2489 -.2        3E./:3/.39 .3/. .

OJ 94E97.924. 9..E. . 2 .742.9-94 2:7 4-9 2/:3/.7  9743297.3 %78. O J9J /:3994E97.2:..3 .2/:3/.235-.3 /:3/.2:8:31. %78.439.3 .97..9 4O.9.OO.34394335224$..97 9743297.2:0 942:0 ... :33O3 .. .2 . 9:.3/:3/. l02..0$ 533.          :43 . .742. 240$-3/:3/.9$ 3 24..2.. 9: .2          :.3.

0$  .O.2 : ./:3/..299. 4/:3/.335-./:3/..30 $ . 43 $.9.3O3.0  453 37.43 943 .3.8.:5337.  240  24$  .O..39743:39F5.E.2/:3/.3$95 : ..-  ..20 -3/:3/.3/3 9H2.20 $   : 3 :.0$ 329: .343943./3.33...2  .O..3/3 :3.49F5  93  93  93  93 :.4 2/:3/.2 :.2  .-43.2  .2  ../:3 /.2  .99./:3/. .0 $  : : 5337..2  %9.52.39390$  .0$         :8.43943 9: .2-9242. 9: .%F5.O 9978E.  /. 9: . 0  .4 2/:3/..793 329: .:533.9E.9739: .334 3  0    3  0   3  0  :    3  0  :  :4 .2  . .O2J$ 9 /:3994E97.3.2$9 ..:533  . .  .O.$ .7930  0 ‹.2-989. :8. :4 . 24$ 9: .-43. -.20   ..93..2:.973 :3/..20   ......43.  : : 5337.....2292:.  :$59049959g3/3.2  .8../:3/.2  .3: !3/:3/.333 24.$95:. 8.9. 9743:39F5.:533.939.243 0 :-3/:3/.43943 :3/..9.$9. %78.4 .

O97436:3 079        :352..0$.97.3:3 E58:99743 -K383. 3 99J.43.O:939H2 99. 2. /424 3-. : 97.2:97H3-4O.2:0 .3 24 .3  .  . 3 :l0232232489.33 435J8.:.O94 .7.:$ 9K8 .0 .24..OO.9.3.997. 8.3J-..9 944989.3.99.-3..4-K3 3/:3/..J9.E..3 ..9/:3/.O.39.  0 0 '      '     '  '        ' :l023:36:3 079 .4 3.O99J.934 3  $2:3 $9g3H3  3E. 97433J .  9743-K3. .4 O.299.39 -K3..3.46:.3J83394E97. 9K9.95.:53359.7.3   .3K .O9824 l023:3 359743-K3.9733 E3 33J/..3J94E97.2.3J-.3 . .3:.. : :33O353/:3/.4/:3/.E.439 0 l3:-K3 .32389 %#3$5539 .O39.3 2 0 .$ 43 :9H2.

O90 ....3O ./:3/. 3..439J.383.39352.399.3/3.O395. 43 9: .         :%. E58:99743-K32 84..349893 .2         :'5330   0  0 35E9-: 3 l295334O.3 . .2  . 490  .533 ..K 3-3953 .. : %743-K3..429-K3J3.9...35333932439432.9.3.2  ...3935-3/:3/.9K9: .E./:3/.: :l023:3 . 2/:3/. 4 /:3/.3439439743 2/:3/.2: 8:31.9974353397H3 533.. %78.22949890 . 24$ %78.22949890  :33O3 9: ..9K.2.235.3 8.39. 9: .2: l02.2  %9.2  ..2  .9..E..2 .240$.9-3 /.2 :.3.973 2  989 /3 0  0  0   97.0.34939K9: .35  :9.29 9..3.:3953 53.9743/.350 0  l35295334O..2.2:.2497H3.39 -K3.O99J.39 .. 24:$9743/:3/.9.4 3. 9: .97397.9733 E3 %78. 3  J9... .2  .3353-3 /:3/. 243 .9. /..9.:..4 3.. - :l2.9..24240...9. 43 9: 4.2 ..9.8.3 9: . 3 :l023:335 2.39.3 .E.J 4  E58:99743-K3 ..235.& l$%' !%$% :.4/:3/. :8.3 %78.          :4 .5 ..3 %78.2 .9.3 3 9: .:533-3/:3/..9: .E.934 84..O J9 9 94E97.9..2-92489343J299.2  ..33 . 3O3 0 $  $  %38.. 24 l02.$ .240.92 :33O3-K3299.2  ..3 l02..22:-..97.83:H33 39 397.38 32. %78.: O ..235. /.8.2 :l023:30  ..2  .33 9K8.2  .335.OJ 94E97. %7 8.2  .49893 0  0  0  0 :439432949893:H3. %78.9.49.339 .35J2 24 24 .. .2.$ 2 .  . .4 3.24 .O4924-942 4 l02. 9.O94 2J /:3994E97.4/:3/..2 :025330$ $ 2 .0 .294924 3 9.3953 %g3  2  2  %904 023:397433J.33296:8E.39. 9: . :4:3J 6:.. 24: 97433J299.2 .23528924. 9K9: .33597H3-3/:3 /.E.9.99: .: -3 2 /:3/. 43 9: . 9.235/3-920.2:397. .39.E...39-3/:3/.2  '3 ..E.3.O .292:89 /:39. -.2  .2 :4 .4.2  .49.2 3 5-.O.973.9 7320.-339 .3.99...973 499J.O .2352-.3/:3/..9 0  0  :9 4989.3 9: . .  !3397H3. .3 9: .35.  24  24  24  24 : 35.397..E.. :  .3:H39         : 42..E. . l023:3. .20 .973. $ 43 39..38..3  .4 99...O33 24.3/:3/.2  ..2 l. 43 .49 459J94E97.2  .235 2.3-3.2.973292 4 0  0  $:.

94E97.224 %78.3  .: 37.3 ..3. . $.:533.O 2J /9. 0$ 0 $ $  0 0 0 0  0$ 0  $   %#3$5539 .        :!33348.

.:97 3%J34O.235  .3/:3/.2/:3/.2  .:.235 !337....3J4O. 3 5339..O9743 .. l02. . . 43 .O J9J/:39$ 9.2/424 -4 .  .0..9.9K39.E..2  .-43.E. 3O3 .:99..2  .533 9.99.: 0 0 :     0 0 :   0 0 :   0 : 0  :35/3-92.3.2.2 . $./3.O4924-9424 l02.2  .& l$%' !%$% :%.973 9733 0$  $  0$.39743 E.:H99. .4. 9: ...2 : 3 5 2 2: E .99: .E.43 ..2292:..E...973 l02.. .$ 43 8.49E. 94E97.353 33932.9..9 39...20 .9435.3 %78.43943 %78.2..0 l.43943 9:334/./:3/.:5333932-3/:3/.973-3/:3/. 9743/:3/.-43.4./:3/.2.  .20 :429.9.3 29.8.4924 l02.3 0 !3.2 .20   .2  .  ..2:.3-3/:3 /.2359743387 :33O338 29.:..3 .O2 94E97.49./:3/.2  ..3O ..2 ./3.OJ94E97.209743/:3/.39.3/.3 .3 .-.$ 2 .20   . .39.35333932439432.6:3. 2: 6:3 079 .2 %78.3.3 .20  . 9.2:.533 9.3/.2.2  .2 . 9K.E..3.2         :4/:3/..95339 /4.95. 8.O33 24.2         :l02..3 .39.392.9  !337./:3/.O/. 9: .O/.973.O...4 2/:3/.8.E.3 %78.997.3/3 .2.2352.  3.2  .3224.    3 /3 9:3 :3.3 .3.3 . 53.2 :3520. . ..5339 0 $  : %. 43 8.35.89 l9 . 2/:3/.9.5337. .9..9.32:0$9E.2432. 55 E.3..3 . .3/.9J947.533 9:932.235-3/:3/.:99.973 E.5904992/33. .3.973 39.

.2292:397.33.E.  J9  J9  J9  J9 :2./3/74 39 .43943 %78.235 329424899K. 20 0 0 .284.2J /:39 94E97.7.:9 9.3/3 24 :.997H3   3  :  0 :%E. 9 E.439 .9733 -3/:3/.4 3. 43 .33 .9  079  .99 :4.94.4 3.95..389974346:38934.9.4/:3/..973 l02.350 : 9K/3/:3/.33 9: .329 4924 .235.29.348.24-92.O.J$ 9..9.4 . 9: .9.3-924893-46:399 -4O.  -.. :9.-..39743.39.3..J3 -6:.3099  !79  02. l023:3 99.2999.49 352-989 -4O.0 l9E9489 3.3-240  %K2 :3H3.5333.$ 2 .9.O24  -_. 3O3 9K89: .32 .4 lH9 .399743/:3/.F99353.- 8.9 2497432:397.O.O.5337.:  0       2 .2:397...973..9.43H:99J.2924.          :l023:3 .

533 9: .:5333932-3/:3/. ..3492 4 .3. ...9..O. ..9.9 3  7  :  0 %#3$5539 .2924 3 .9/. :8:95333932        : 023:3292:397.3.3.32:97. J9 9. :%.3953 2497432:397.32 84.35333932.O53332492 49424 l02.4 399.3 .2.9738.33 !373.20 ._-  -.

9.& l$%' !%$% : 4.397432/:3/.O.$ .37H3 .20.

289..249893-3. 6:. $. .:99.O.2299392:325393.2 %743 38..'J9 9.:5339.2...3/3  J9  J9  J9  J9 : %73 .3.3.2            : 4 -9533...2 . 43 9: .:3. 9: . %J399J.3. : . %78.35333932 $.2  .39.E43943 . 2/:3/..3/:3/.. .2350 : 924 -3./:3/.//2:9493// .. 49: .22935-9242 0 :9: ..94E97.. 0 73:33O3 9...2  35. 9.3.393549-3/:3/.2. ..-434939 .39743//2 84.// E.2'J9 9 35.2    .43.9 9: ..43943 35J ...35J. %./3..3 :.33 24.38 3 .224 E97.33:....: 3. .2 0$   .33..'         : l9.973 :%78.. 3.-43.J.2  .2.2 :%78. 3 : O2944989/3 :3.235..3 .99.. .4E.3'J935.'  J9   J9  J9  J9 : 49.0  :33O3 5337.2..9.9: .2  .449893O97H3 0  0    : 3 0  : 42.533 02.3...OJ 7494E9 7.. 39.:97H3  ..9/. .23549 49.343943.2:   7  0  3E.2-909E.. J9J.-3 E97. J9J /:39 9.2  . . 35J 2 .J .2 l.E.9K9: . 32: 33.. . ..2352-./:3/.3.973 E97.2:.

.35 49../:3/.9 994E97.2352.32. /:39.0  . .J-3 233E97  .9 .O.2.39743.35' .4359E.2  .2.2  ...2  .39: .0 79335333932 .2  .33.2  .4/:3/.2         : l2..        : %99'J935J 9. 9: .23549: 0  3:33O3 53343943 $.2 : %79.2.2  .2 : %73 .O.3.O984..4299.2. 6:.20 39 .9 /.2 J935J 9. 9..2  J9.3 .J9.2935J3g3. 8352/:39 . 6:.:99.38.235.9: .2   J9./3. /.3. ../:3/.9739743 2/:3/.2-98997433J 8..:39335.. .973. .:299.533. :.99493 J9 J/:39. . .3.9.4 3H:J9J$ 9. 2 . :33O3 53343943 $. J9 9.3. /.23 52.2  J9..9K9: .99493 24 2 0 . .4 .40           : 935.3J 6:.2 : %.3.973 49. E97. 9: .973./:3/..20 3:33O39: .343943353.2  .2-989 343J 8./:3/.2 %J3'.2  ./3.O984..3.2 20 0 0 0 4355339.$ .2   J9..3O3 /.973E..3...-.2350 . J9J 9.2 : 4:3J 6:.3 974338  .: l0249./3.3 32.3.2  .OE97 -3 %#3$5539 ..3 3 .. J9J 9.:5339: . .0 0 9E. 9: .3 32...3/. 2 .. .973 0 0 0 0 9E. . J935J .         : l2.38 335: 0   0 .:299.3 .

.:533.4.       : 43943-98949-3 39 ..E.: O.98...: .5.48.        : l43943 3520 0 0 0 .973.9 39J3 .// 9: .49324 /3943-..3.:0 0 0 0 0  0$ 0 0  0  0  3.8.9348. /.9 73 .5.3.939J34O..9348.: 0 :    //.7.47: 4//9E.: .3 3.9     $3      : ..'J9// E97.9348.997433J9: .9 3..//.         : !33348.3249493.9348.9.3 09: .9J 837.         : .:      0   : 9348..09743.: .9348.'  J9  J9  J9  J9 : 4:3J 6:..9..& l$%' !%$% .248.          : O 3497H3-90 .9  0 : :  : 0  0 : !33. J9 9. . ..29390$  ..E.2.9 9E./3.49E..98.299 :.0 O.9.O9/3O.O.E../3.0 . .9. 9743/. 99. 240 .. /.3:39743 3J9.390 49-.// 439: .O9J34O.: .2.:  ..39: .O..33 9: .          $  : 4.: 3 0 0   0  0    0 : 0 :  0  0  : !33348.955 : 4 3520 0 0 9743 O824..4///.:  0  0   0  4.:  0 :   :  0 : ..38 3 0 3:33O38.O.33 9: .4//3.O933-9 .3.//.9348.955 : 43943 294924-3 39.43.397K35334O.// 43 9385.2      : 4J 6:.399 53-94997H3 //  //.E. . ...  0   0   0   : 44989.32. 0    : l9E.  //  //$ 43 : 95343943. J9J 9..O 99..// .5. 2:89.390.350 : 2329. .//..:0 0 0  0$ 0 0 8. 39.439439: ./3.99.:5337.49 %#3$5539 ..   0 : 4.49E....4 -K3 3//.973 8.3997439: .3/3./3.3     3$  : : !33.. /39..49E.: 39 .3 ..0 -3824..E.3O2.99493..//. 5330 0 0  0 .//.:533.3J837.49E.9..348.9.49 0  0   0  4.  //  //0 : l.4 8./3.: .397433 E97.. J9 9.9732 ...O98/33O2. 99 . /.39.. 39.390 ./3.2    .. .335 240.. 0  0   0 $ .. 0 $  $   0  43 0    0  ..2 : O2.249 233E97348. ..9348.3:397433J9.32:.352: 0 3:33O3 J94E97.3 .898.343943 9743// 9: .9.:3009.973 E97..9.:         : ...2  .0 9E.       $  : !33. /..O9J3:.

973.39743/:3/.3 3..9: .48../3. .339g353-../3.2: 30 : 7.973E. .8-9J  :9399.39..35E5O.9743 l39.: 9E..9.96:E ../3.-3 : 4.2        : 4.: O9H2954323...3 : 4/:3/.3..35..337.22:. /:3/...3.9/:3/.539 4989/:39.3-9 . 352. // 5337.9.5339: .O984...3:3.0 : 4299. .3. 3 0./:3/.0 /3        : 4 //./:3/.4.3  :.: 02.35 .3.26:.9/.39. //  //:$ // //.09..2-98995.2: 49E.332  ..4/.: O99.2.2:.35E58.. ..2350 0 .:299.:5339: . :8..// .339g3H3  . : 7 9.:299.9.429:3J... l3533O3.E. .39743/:3/.O9J3.397433 J 3.  : 3-9.  //  //.3.:   99.9-397433J 3.: . J9J /:39 9.939 7 8.0 9743297...34 0  0   0  0 : 42....39.E./3O.:533        : 429:3J 6:.33.43943 ...38 320 39 .5337.:  l39.333   .: 53-9 335 0 0 0 0 0 0 90497K39  // //:$ // //.4/:3/. 43943 9J3.//$ 43 ./:3/.4 2//.3.  //$ 43 //.433229.& l$%' !%$% 0     0  3 : .9: ..  //.2: /.3..:299..  49.0  3 -44E-0   3 -292:9743297..3.393-33. /..: //.3.:  0239537: 947...3.0  :9..0$ 8. E97.2.../:3/.//$ 9: ..:/.  7  3 7 0  0 7 : 523.349743.39.0  8-9J   :9399..3//8.2:   l353/:3/.98..3.33 .J$ .O..8-9J : :349743.32 %#3$5539 ./3... 9: .973 E97.0 39E.39 . 0 3  0 3  0  0 : 39.. 8. .3:  :9399.3  :.2 :3: ...39 97H3 49K947.8352 0   0   0  0  : 39 :.9739: . : 4 240 9E.9 : /.3 9 9: .9349743.3.39.:9:$ -3.3: . 2// 33  9: ..343943353.39743/:3/.39.4// 43/.3.2.//.3 : : 533.E.37.0533-3 824$ . 3 3 09..//0  :33O397433J..39743/:3/.2        : 409E.3 -292:/4 3 --0   3 94935.2:.9 8 .E.48./:3/./3..  // //3$ // //.2:94939743//8. 9E.39.:$   09..E. 2: 9824./343943. 99..O523497923-3-4.3. 02. /.4/:3/.3 E97.9 : ":3:8939974393H3 3.OE97         : 4 -90./:3 /.39.99493 J9 J/:39.8.2:3: : 524. 2./3.5.3 ...//2:0 $  0$ ..O824-33.2          : 4-9899E.4/:3/.39.0 09.E..4/:3/.3. %H2.

/.9743. .3 33:.4/:3/. .430 -3.3.   0  0   /.        :  3:3 3 5 .....899K9J3...-9 O39 3O3.3099  579 : /:3/../. /3/:3/./:3 /.9743.0 9.E.0  :2449 3:..35 235-99743/:3/. .:K300.4 3/.973..OE97 5  5  5  5 : 409E.35.0.9J329: .397K334 ...O9389.O8:3:H39 43 .99  079  2.389 32.349743335.45334O.O99.2 0      0   /.99 :399.0  :   3  .35.  : 3.24 0 : .E...97433 J 3.430 E.. 99.. 8. 3O3 $5339:../3.3/3J 3:3 3533O3..989 -3.. /.934 .989 -3.29. /3J  2359743/:3/.430  5.9732 0 :    0 : .3 4 83529: ./:3 /.33 9: .39743/:3/.3-38.: 5. 0  0   0  0  : :H393:H39.: 0.9: ./33999  .:8.:99. .4  3 3.33F98..39743/:3/.E.K. : 3 : O35-9. 0   $  0 $   30  3 2  03 2 3 2    7 7  7  7    7 7   : %743.K.4/:3/.989 .39 8. 3:3 /3J /3J 3:3 3533O3.9348.: 9E.9743.O.35.3:H397    8 85858/ 88585/8     8 8 5 8 5 / 8   8 85858/ : 0. 99 /:3 /. 539. 3:3 /3J   : 3 %#3$5539 .O99.430 -3.0 :$ 9: .35.973 %743. 3:9: .:K300.9 . 3:3 /5343. /3/:3/.:8.$    0 : : 4352 0 :9E. 0 9743 3 J 3 .59H2..E...35E54E.9J3.989 .39743/:3/. /.4/:3/.90 0 0  0  0 0 0  0  0$ 0 $  0 3 .K.989 -3.:K300.  .. .973 0   0  0  0  : :3/:3/.3 .... 39 3.9743.9 0   0  .9743.3:H39:  8 85858/  88585/8     8 8 5 8 5 / 8  885858/ : :K300.0  :.$ .4.3.: .9533. .0 93/:3/../:3/..33F9 39743./3..430  .9743.4 /:3 /. .:     :  $    : $       $        $ 0   : . 0   /.  2359743/:3/.35E5 8. /3/:3/. : !.0 :.9743 8 8585/8   88585/8    8 8 5 8 5 /    8 8585/8 : 4J9-90..39743/:3/. /.3..3 3 24 0    . 3343348.30 : .430  5...37H3793   O3g3329 : 493.$  0 : ..-3 5 3 0 -3 9743 O892.:K300.3 3  9: .989 .O99. 323573 ..7H32247.7./:3/.& l$%' !%$% 02.   : :K300.. :3 /.

 ./3. . 9 3953 3533O3.9      .:  : .. 9 3953 3533O3.. /3         : l49.$ 43 J4924 .:  0    0   0  .. . .-. 3// . $9.9.O9/34E.O/..3 2/:3/.E. .0 9743 2/:3/. 994E97.335 : . .:34E8. 9 3953 3533O3. :8. .3.:  0 0 0  0 0  0  : : : :  : :   0 0 0 0  0  0  %9.: 93.E.332. . . .- .:  l3. . :3/. /..  . : l9E. .973 39./:3/./:3/. .:533. 9: .. .E.& l$%' !%$% : 45334E.  %9.:$ !339.  : 43520/. / . .:    :3/.35. .. ..OE9797433348.8.O.$ 2  :3/.   :3/. 3 : 49. 2/:3/.:   0  . 2:348.3 3 24.4/:3/. . .  3//.:   A 2 A    A 2 A    A 2 A    A 2 A  : 429352 0.J :9: . .- : 9352 : 0. .7327. F G .89  . //.343 3.30 .397433322  0 :   0 :  0 :   0 : : 48. . . $.349743.9   3.533 : 7.:    F    F   F    .     F G E.4:3J 74 .9743/:3/.9348.E. .O/3.. : 3 : 4249E.  . /. F G . .9348.O2... 0 : 3:33O3 353 37.3-3.. . .8.O3: 09.: 3// 43 .: 0  F 0 % 3  3 . .8..93324348. 9E.933.:.3 2.-  . . . ./3. 6:.24.. . .43943 973. .2. .53397H33. 3 l3.

: %#3$5539 .3. 9K947.0 9E.2 : 49. :.      96:E.9: ./39.2  .973  J9J 4.  ..:  :  . J9 9.$ 43 /.E97348.O J9J94E97.: 53 3 9: .999..4.92 2434/. . 9K.  : : 4  .3: 02. 9./:3/.4358.. /3 43 943 . 3 ..994 7...3 49./. J9J$  9... .3 .2 24 9E.9: . /:3 /..348. #24348.9./:3/.4 /:3/.9.2: 3: :8:9.539.2 39.-989 :33O3.:533./3.  8.29244E97.  O49348.    0 : 4 35: .:5339E. . 2/:3/.2:.  0   3    : 4 . :3 /. : 49..32:.2  ./:3/. 24.53309E.  J9  4 .92 %3535397g2.3../3. : #./:3/..4989...34393 24#9743$  . :33O339: .49E..:  0    .O924 3 24.2350 9E.J 358. : 4 52289 3 325339..39: ..89 3 329743353.39K./3..:  0  0   0  3E./3.3 9.9            96:E./:3/.2  .

.'2/:3/. : 4-99.49E.        : 49..  ...-3 3.3 : 243497438. 24 O     0  7 : . 240 . 943-. J./3./39.O.2 : 2299.9: .3  E97. 3 .3 3 9: . .99 943- 99.9.:5339: ./3 936:30 2.:  0   .2  ..3 :3 973 2:397.. .E.3 .2  .:5339: .9 .4.9: . 24348./:3/.2 : 49.2  .:  0   3    : 4 3520 0 0 9743 O8240 -38240 9E.2 : 49.973 .2  .3 ...343943352 240 .2:8:31.439439: .3. . 0244E93 7./:3/. /3 /:3 /.2 : 49.30  :3.3 .:  0  0   0  3E.O 99J./:3/. J9 9.$ .'  J9  J9  J9  J9 : 4 24295..3/.343943 .2  ..533.  . .3O3 /.-. .. 2949 3 9.. . 43 /..6:E97K383:9 .. 94E97.9: .3.40          : .3. 3 .24:$. 2: .O.9 #24348.O. /...9./:3 /.  /. E97.4 533433.:3993 %9J..3 3.:  0  3E.235..2  .343943.J/:39 E97.9J329: ./:3/.39359743/:3/.23520 0 9743/:3/. 0  0  : l 294924.9: . 43.  93  93  93  96:E.348.324#.2  .46:E97K397H3E9734/. 94E97. /:3 /.  :  : :3 -9899743-K3.2 .. .49E.. $..3.J /:39 495/:3/. 0$3. ..4/:3/..43H:      : 294989-3 39 .343943352 240$. /.3. J9 9.. 99.O .O983:9 .47:...9 .4989.2  ..348.32:397..329. 352 .9739: . $. 0.4/:3/.4 2 J9 9. 39.9. .98:31:7..3:397433J 3.. . J9J 9..2  .9.3:33O397433J 3.. ..$ 439K9: .5... J$  8352/:39 39.7..99: .33 9: . J .& l$%' !%$%        : 49..2 9.439439: .3-3 ..33 9K.9837.2  .. /. :..39: ..3 524.24/.O. 9: .343943352 .3 :        %#3$5539 .9.4/:3/. 4 /:3 /.29743/:3/...9K5O3 J9J 9.2 4 9.3 . J9J 9.20-3/:3/...../3.343943. :3/..32:8:31.989 O 0   0$  0$ 0  : :32.-.973.899E. /.9E..: :33O3 5337. 33999J. 9: . J9 9.4/:3/.J /:39 /:3/./:3/.. $ 43 /.2.20-3/:3/.33549-.39..2  .2 ..3E242 84. 3:3 9743 3 J 3 ...7 0299. /:3/.324 O..: 4 .. .435490 ..9.973 E97.3  .2:-3/:3/.9.2        : . 99.  J9  J9  J9  J9 : 49.2  .. ..539.99...39..9: .   : l9 2924 9743-K3 J3 3J . 9.324.  8352/:39 E97..2-98997434 9: . : % 936:3.3 J9J 9. 0 9:8:9.9.49: .' J9/:3/.23520 :-3/:3/.3 4.2.' .    0  .4 35337.3J 9: ..J4 9./3..5394989.

299 E97.OE97  .3 J9 9.999g3 .97. 9K99J.35-90 ..3/:3/.  .4893 0   0  3E..9$ /..: 3:33O39: ..4E.9743/.-. 3O3 /. ..2  .3 .23522:.35.2  .$  3 $ 8..O3J9: .29249: .  J9  J9  J9   J9 : %73 .2-9./:3/.20 :33O3 8.343943 .& l$%' !%$% : 43943 240 -3 $352.9743/.2  .2.244989 39. 8352J9: ..973974338.2  . ..35J 4 9.0 -3 94 99..32:.46:..9K..23520 .3 .43H:  ..43H:        : 0 -3J /..38 32.43...357320 0 0 0 49.O3J299.23573 %43-J94E97.3 .39743/:3/. %.:$ .399. 2.9: .. . 89 ..0$  9743       : 43943 ..2  . :3/.35-90 : 7933533393239 . %353 .49743 :33..4599. .3 9: .4:8:9533 .O 99..30$ 0 $ .89.23520 0 0 ..3...2 3 24.:5339: .343943.:299. 2/:3/.2  .837.:533 . J9 9.O-9J9K33 353 9 .2:  9743-K3J3299..4-K3 33.2 .3O39: .:34E.4. .3939F5  93  93  93  93 : l9.2.  .. J9 9.9: .539. 3. /. .343943-3$ .0 .4-K3 3/:3/..3.2  .23 9743 297.E.3O3 .2  ......2 : 49.43H:93..20 3:33O3 $.3.22:397. ..973.3573 49.... 2:397.3 9: .          : :383:9939F5.9: .39743/:3/. .22949 39..3..973 $. 53 3 43943 .3 9: .2  .3899: ..3 3.2  .49-.O5-3        : 95343943 .23 520 0 0 0 49.299 2.39-3 . 3 5J2 ..9. . :. ...43.2 : %29:3 J 6:...38/32.2352: 0 0 3:33O3 J94E97.2  .539./:3/..2... .E248997434 ..O974335        : %73 .34394335 O-3 9K. 9: ..-.2  . :3/. 9. 3 ...99-9 :.OE97  .9J329: .49743 :33.  0 : 4J 6:..:59.: 7933533393239 ..2-9.2 : 439432.23520 .O.9743/.84.3 :         : l4394335: 0 .2  .2  .3. ..9.3 9: . .2 : 4J 6:..J 8352/:39 9: ..4/:3/..4 .        : :3 .39: ..3 J9  9.38..2 : 429:3 6:..9 /3   0   :    : l353 2/:3/.973 824.73 49...6:E97K3.4 .2  .3/3-.459.

/:3/.3 .3...3 :           %#3$5539 .:$ -.

& l$%' !%$% lE5E3                                                                                                                                                                                                    %#3$5539 .3 .3.

 .E.39. 3.F93g3.0  : *0 0   : *0 0    : *0 0   O9-3./3.0 0 0 0 79K23g355 :4989 0 9E.3 2//  .35O3J O0  :l..& l$%' !%$%  % l0  E.3.20 .9.$ .

3-2. .3-.O3g3229 2:/:3/.9: .3 2.. 3 ..23520. %3..O.J.22:.30 -3/:3/. .O.26:.2 6:..299.22:./.2 E.2-9 894997H3-3///.9..2-98949 0 /39. :.3 . 9E.32.9....  9K.-9 3 0  0  0  0  0 4.2-98949 0 9389 /39.353-3' /:3/.3.9K 9: .2  .3O39: .2294989-3...3353 3:.  :35 382420 0 0 .3  .3:33O3 J837. 24  24  : 3 /.OJ.3J837..E97'  J9  J9  J9  J9 :.. J9 9.9:.39. .3 .22:. 99.: .39. .  9K.9.3.43H:  24  24  .2-9 8949-3/:3/.  0  0 :3 /.3490 -3$ 43/. .0 : ..2 4J /. 4J59.2  . -. /.3J837.3 39. 30  0  0  3E.9J2 .2J  E.4/:3/..39. $24J 9: ..3-. .3-...9: .43H:.343943.. 3 .4989.289.. 59.3/:3/.4 3. .:5337.253-33..97 ..2' .299.22:.2 6:. .9743/.9.. .3-. ./. :429:3J 6:.9: .39.2-98949 0 /39.32... .0 -3 . 99.. .. 3.947.6:.-..39..2  .9../:3/.3 .299.49 0  .9: . 9: . 3 . 3.3O3 .4989  0  3E.39K9: ..39-3 .9.J9/:3/.3J837.J9/:3/. .$ . .  329:3 /.. . . ..3J837. 9.289 7.2 E.5390  0  0  0  0 .299.9.39K9: .30..3 2.39K9: . 99.3-89249: .O3g3.2 6:.97H3-3/:3/.2 :3520.39. 439.9.22: 9E...9: .39.9..533:33O3 .O9743 %#3$5539 ..9... 3. .-43939 .8949 0  0  0  0  0  :3 /.J9/:3/.973./:3/. J9 9.7.. .0 :..20   . 9/:3/. 9E. %K20  0  0  0  3E.32. 99. 9E. 3 . .39.3 E.2294989 $...32.9K .4989  0  0  0  3E.  9K533....7..3.3-2.39.J9/:3/.3943-/:3/.. 6:..2 0   ..39.20   .20 :3 /.2-98949 0 /39.  9K533.OE97-.439433. . 0 :..7. .. 29.299..

..2  l % %$% :l.533 7.J 974335J8. .2  .973 J837.973 2.973: . :3/.9..8. 3 .O J9J-.4-K3 3/:3/.3.:299.6:..O824-33.4989...299.972         :4J /.J.39.8. 99..973 9743/:3/..9. /. 3 .9.E.2  .2  .8.4924 0 0   3E. 3../3.O984.O99..3-3/:3/.4/:3/.2 :/3 0 9: 4.383:33O3 3352  0 : 9: . .32  0 :   0 :  0 :    0 : :l%%$.973 J7. 9.9. .J $..39.2./3.2  .43943 J9: . /.2  .2.: 3:33O39: .8949  0 0   3E. J9J 9.2 :.973 4...3943 .  . J.: 9.. 9.2  . 39.2  .9: .4 !33g2  ::33O3 . . ./.2  . .2.3.3.99.99. 9: .3O3 . J 9.O J9J94E97...4 !33g2  :4 J9J 9.33 .9.973 02. J9J$ 9.3 .3 2//  .97  .:533 0  0   0  0  :l%%$.20 . . /.299.:5339E. 6:..9.9.3 .35339..973 399J.2.2  .23520 .4/:3/.2.0 3:33O3 9: ..: 533 . .  0 : 4J 6:.7.8. %K22  ...39: .: -3/74 $.. . 9: . 99 6:.3/3  J9  J9   J9   J9 :3:3 /.22: E. 3 .39.3 !339.235..3.97H39 .2. .. /..20 .  0 : .3:3 3 .3573 .:5339: ..599-//.383:33O3 3.& l$%' !%$% .4/:3/.2294989 3533 7.:533.9-.38. E.2294924-3/:3/. /. 959.294989 .9.3 32...7.OJ.9 O-3/:3/.4.O ./.2352: .973 %9J.. .$ .3.

.9.0 :.9..947./:3/..9: .3 E.353-3' /:3/.. /.J..3943-/:3/.9..9K 9: .4 3.3353 3:.. 3 :.9.39./:3/.30 -3/:3/.3O39: . .9..289.3 . %K20  0  0  0  3E..3 . 3.22:.3/:3/.289 7.E97'  J9  J9   J9  J9 :.39.-43939 .9:...9J2 .533:33O3 . ..253-33. 3.6:.0   :35 382420 0 0 ... .39-3 ...4989  0  0   0  3E. 4J59.5390   0  0  0  0 . . 30  0  0  0  3E.-9 3 0  0  0  0  0 4.343943.2J  E.3O3 . J9 9.9.9.0 -3 .3490 -3$ 43/.$ .O3g3. J9 9. . 3 %#3$5539 .2 E.2294989-3.O3g3229 2:/:3/.3. .3 .23520... 9/:3/. 3... .  329:3 /. 3 :.: .22: 9E..

3. ...2-98949 0 9389 /39.2  . 9. . 9: .32  0 :  0 :  0 :   0 : :4 J9J 9..9./. 99.9.8949  0  0   3E.  9K.9: .22:.39: .39.49 0  .383:33O3 3352  0 : 9: .3-..235. 3.7.0 3:33O3 9: . 959. 59. J9J$ 9.J 974335J8.3 32.2-989490 /39. 3  0 : ..3 2.3943 .973 2.23520 ..O99.9. .2 :3520.973.9.3J837.2' . %3.2  .39..3 2.:299..39.8.32.3 .2294989 3533 7.3O3 ./3. 9E.& l$%' !%$% :429:3J 6:.:5337. 3 0   0  0 :3 /.J9/:3/.2  % !.97H3-3/:3/....973 399J.2   . 9..99..299. 99 6:.533 7.J.3J837.. .-.3.: 9.3-89249: .3.. 9E.3 .8949 0  0  0  0  0   :3 /.3-. 39.. .%# # % %#3$5539 .2294989 $.O J9J-.$ .2   .3.39.3-.972         :4J /.4989. .9: .39.20 :3 /. $24J 9: . 9. J9J 9.3J837.2  .32. /.99.3.: 3:33O39: .9K .6:..973 02..97 . 99. 9E. .22: E.2  . 3  0 : 4J 6:.3:33O3 J837.2-98949 0 /39.7. . 439.3.20  .  9K533.9.  .  9K533. 24 : 3 /.30./3.9.3573 .O824-33..O.973 %9J.  .9 O-3/:3/.2  .2  . J 9.7..3 39. .2  ..973 J7. 9: .2 E..8.. ... %K22  ./.4/:3/. ..3/3  J9  J9   J9   J9 :3:3 /.2.O9743 ...2294924-3/:3/.O984.3-3/:3/.39.2-9 894997H3-3///.7..39K9: . .. ..38.2-98949 -3/:3/..9-.973 4.J $.9743/.3-2. ...26:.4-K3 3/:3/. 9: .9: .20 . 99. 3 .2 6:.3 .2-98949 0 /39..973: .39. J9/:3/.3.4989...2  .9.O J9J94E97. .J9/:3/.. .299.:533.383:33O3 3. 29.OJ.7.22:. :3/.43943 J9: .3-2.3:3 3 ./. 6:.299. 99.3-.2 :/3 0 9: 4...4/:3/. 99.4/:3/. 6:.97H39 .J9/:3/.39.2 4J /.OJ.3J837. /.2.22:.OE97-. .299. .: -3/74 $.39.43H:..299.299..4/:3/.. .973 J837.:5339E.43H:  24   24   24  .:5339: .2  ..O.2..:533 0  0   0   0  ::33O3 .: 533 .. /. J.32.35339..2.39K9: . E.9: ../.39. /.2352: .2.294989 .32.8.599-//.26:.2  . .39.3 !339. . 9K9: .8. /.973 9743/:3/.. -.33 .O ..3 .439433. .2. . .E.4989  3E..4924 0  0   3E..9..39K9: . .20   .2 :.9.97  .2 0  ..4..9.2 6:.

299.... . 2.. ..3.$ 904924 2/:3/.39J32 ...$ .2 J9  .O/:3/.J-.  . ( . 2/:3/..975. . J9 9. 973 97:3.        l %$l l3g2  :%. ( ::3/... - 2/:3/.& l$%' !%$% 332-39.3 :3/. :4 352:./:3/..2  ./:3/.J9/:3/.2 . .  3 242.3.2 J9  .O5         : :3/.O/:3/..6::99..235..$.E. .  %7:39J3 3E.$ 94E97. 4 :533.. %H2 2.O5        %#3$5539 ..:533-393. ( .'J9 - 4 :533.:5339E.. ..:533. 9E. 2..5337...35.9E.934 '' ' '  ' '  ''  l %$l l3g2  :42...'  J9  J9  J9  J9 :%3. .3/:3/.4/:3/. 2/:3/.97H3 . ( .-. ./:3/.. 2/:3/..-. 2/:3/.35.5 4 ( %3. .2 .:533 .3 :3 ":..97335 3:/:3/.:5335. %....2 -. .3 :3 53397.43H:3 ./ .. 343 974335..'3..  ( (   ( (  ( (   ( (  :%73 2/:3/.3.97:3.97..399. 3 242-.299.8. 2/:3/../$ 9: .O ( ( .  .J 4.43-33.O .4 437.9743  . 947..8.E....43H:3 . ./:3/. (  ...43942:  :9/:3/. .3. (  . 9: .E. ..3 2 3         : 2/:3/.  . - 2/:3/. .  837. ./9743/:3/...9393   53397:3.3 .2 J9 :4 2/:3/..//.499J.$ 533./ 9../:3/...97:3.O5 35..2.. ./3.  (  ...9 3:   . .O5...9: .-933 9K9: ... J.'J9 9 8352/:39 . 3 .O9J3K .35 3:/:3/..../:3/..99J.. . . .. 5.939.'J9/:3/.2$ .O5        :%73 2/:3/....2:8..8./3..2 : 2/:3/.9049249E..4 2/:3/././:3/.. 94E97.9J 5..'...7. 9K./ ( $ (  ( $ (  ( $ (  ( $ ( : 2/:3/.:3./3.  J..32:9: . (.  3 24. .  9K/:3/..3 .3..2 J9  .O9. .:  . (. ..43 974335.3 99./39.....99J./:3/.43-.

/$ . . J9 9./:3/.43. $  9049 34.  !- ..  . 2//...9: .  %9J.  J9  J9  J9  J9 ::3/.../.2. ..O5 '' '' '' '' :O//2/:3/...43 ..43H:J9/:3/.  5..  !..  2  2  2  2 : 2/:3/. l 97:3. .. ..3../:3/.$  !- ..  ./3. $ 97:3. .3/3  J9  J9  J9  J9 :352.:  .9.348./:3/.3/:3/.99J. ...  !-$  : %73 2// . ..   . . % 9J.. $    lO/:3/. . ./:3/.9: ....2../:3/. J9 9..$ ./:3/..9E../:3/.& l$%' !%$% l %$l l3g2  :4292:52. /:3/.  ..43 E.        :%73/:3/. $ !.3-.. ..32.439743/:3/.9K33 24. ..3/3 97:3./:3/.

9: . :.6:E97K344E  0 30  0  Š ..3/:3/.0   .O9"9J3 $. ./:3/..3 : 9J3 $. 9: ..O6:E97K344E  0 30  0   $48E3.0 5339..235./:3/.3.9.3 :-338240 -3   24 20 %O2 !5/ 394E339.3 29. J9J$ 8352/:39 9..3/:3/. 94E97.. 8 240 O.4  0 %74353337.3 . /:3/.97432#3$5 3 3..8 24 .22:8:31.8 9-. /.9743.2      :4 . .3-3 33 ..:"3#3$58 9.2 .3 .$ .3 E97.9533.$.43 9743/:3/.6:E97K3335 :3.2:89 533947.97433. :.: /4 O28240 2 33.23520 0 0 ../:3/..-95E5/3 9.2 $240-. J9J 8352/:39 9.E..9K2:899: . " $.2       %..-95.3..-  E.$ .2 %#3$5539 .39359743/:3 /..22:.:%J38 2400.$.3O34.        ':32. 3O39: .4 9743 4!.300.8 242: 8 99 O8:7.238.3. 43 /. 9: .2.H:..9...2-98997434 9: .J .  8352/:39 E97. J9 9. 498 9930 %J3 $30 9J38 240  98 240 9.9.973 .3 E97...$ 9743$ !.E. /..35.8 24..533. 3 ".3 9 .343943 .89.2294989-3/:3/. ./:3/.E.4989 533.

973 O 0.39359743/:3 /.9../:3/.824. 9: . ..O824.9..39 3 5 9743 /:3/...... 2/:3/...49:9: . 94E97.3O3 /. : . %.9/. .3 E97.5.235. 94E97./:3/.2       :.9J344E.3H39743/:3/...3/:3/.9..0   E5 E3E. 3 5J 2 . J9J$ 8352/:39 9.2 35 . /:3/.9.0 533 'K8.& l$%' !%$%       ::32.9 3  $24 -3293.'J9 9.973 . .9.3/.2     : :3 2 .343943 ...4-99:334 3.  8352/:39 E97. 9: . .9J3. J9 9..'      $9..$ .:53389 .3.0 5339.2       :..-954E.-3 E97.: 5339: .9J3 E5E3E..9..O  3  3    3  7. /:3/..0  0.O9J344E  . .  8352/:39 E97.89  .      ..22:8:31.. 399.973 .235.0  3 E5/$3 3: 9..23520.2-98997434 9: .3 ./:3/. J9J 8352/:39 9. J9 9.2.  5/$3 3: 9.3 . 3O39: ...49433:H39 .2:.2       $/395 3:9-49433:H39. J9 9.-95E5/3 :. 43 /.4-99353. .343943.23520 0 0 .2       ::32.352. $ 8352/:39 E97.343943 . 94E97.9: ...4943 $39. J9 J $ 8352 /:39 9.2 -9899743 4 9: .. /.3/:3/.. %#3$5539 ...973 . /4 O.3 .2350 : 924 -3.973 .2294989-3/:3/.2294989-3/:3/. J9J /:39 9.9.9. 9: .0 9E.30/.2:89  $.9 : l909743J.. /..3 E97.22:8:31.2-98997434 9: .$ .22:. /:3/.$ .30.2. .-4943.O3 8:7. 3O39: . . /:3/.. .9.9 9: ..3/:3/.9. 43 :33O3 $.2 ../3...O9J3  .. (      E.  '4 .224 3 24.E.39359743/:3 /.2      :4 ..3 E97... 533 0 0  0    43 3  3  l9824.0  0.

%43-J8.97H39E.53 37.E..3.3  239F5  -33.O.89.89 '90499  3.4 2/:3/. 43 /:3/.3532292: 2/:3/.2   .49 O.8.299. .4/:3/. ./3.324.-5373 39.9348.2  0 .98..3 23.430 : .3...3 .348.  /:3/.3 3-3..2  . : 42 .2  0 .9: .33 9: .4/:3/.933 :8/3.23523423.: 33-98..: : 49.4.4 2 /:3/.39: ...5338. /:3/.:0F2: F2:F2:F2:F2:F0 '  .. ./:3999.3.  .2 .E.4 29/3J .. 5335O3J .3974338.43943 $.599.2  : 9/:3/.O9743/:3/..4-9.973 4943 -. /:3/...E.: 2.2:.E.9 . 9: .    .2: 9 8352/:39. 3 : 48.2 .2. . ..9J323..3. J9J 9. : 3 : O..2 . 2/:3/.9730 .: .20$  97433.973 O  /:3/. :l49...0 /329/:3/./39. 3 0  :       99..E.4/:3/. : :.:5339K9: .O...3/.:.20 . 3 43943.4 3.9: .235. 5338.9: .973 O  /:3/.29239F5. 08.2   ./399.  : 42923.    .:  3E.3..E. ..438 .38 .  ....430 .  /:3/.O29.973 .9 348.:533 .2   E5E3E.O933-9 .: 533347....O98/34E. 023:3343J39 .4-99743.$ 43  /:3/.   2   2  .: .4 /:3/.     :    :      :   : .:  :  .-.  : 4 2. %H2$ 43/.438973 / 3:33O37.99....99. 0 F 0  : 0F: 0  0F 0  0 0F0     .9738.43H:2/:3/.3  E.0   :  .973 973..E..4-K3 3.. //. 3.2  : 93520 0 0 .$ $/34E.3/3-.:533../:3/.4// . /.97H3 /:3/.& l$%' !%$% : 4.4-9J94E9 7. 99493 .9: .:  2..  /:3/. 43 $ 43   /:3/.26:.O953-9 ./:39.3 4J9 O9324 J ..:0 0 0 : . E. : 3  E5 E3 E.4 39.4-9.2350..2 294J9.3 974335 E.299.. 3.4-9933.3.39.32999J..../:3/.2   .94939743533 O 7. ..20. /..4.:  .3 .  /:3/. /:3 /.. : 4-989 3/./:3/.2 0 .E. .9 0$ 0 0  0$ 0   0  0 0$ 0$ 0  0 0  0$ 0 0$    0  0 0 0$ 0$ : O.4/:3 /.490497K3934 99J.O.O824-33.2...2  E5 E3 E.43H:.99. 32 %#3$5539 ./:3 /.9: .3/3J939  0 97.4  097...9349E.  : 43520 :. 0 8.0 E.:39 3:33O37929:3J 6:..    .3/.220 0 ./:3/.

.343943. J$ 5 3 . 49 O-3 39 ...9: .99.22949/:39. 43 /. .973 O..2   E5E3E..23520 0 0 0  .9: .2 ....33 9: .4989 0   0   0 4.& l$%' !%$%  .2.89 4J 599..4/:3/.2   E5E3E.//.. .4/.3 439439743// 43/.3O39K994E97..4//9: .. /..99.2   .2.973 .4 2//.0  0  : l9899743J. : 49.9: .OJ-.. 99. 32 973 8352/:39. : :33O3 .J .. $ .3:399.20.3.. 8.$ .39. 3O39K9: .9: .....3J$ 9: .2   .43943 9: .J .2.7.97439J 3297H3 E.2  .220 . 3.389 94939743 /:3 /.:  .  : 3 : l9..4749.39 .8.42. .2097433J9: .2..3.973 %J3982.:.J$ /:39 %7439J32E. 294989-3/:3/..4 3.4 3.973 %J3824  533  24   24   24  24  : 4 .0 97433J95337. .2   .J 4/:3/.49 O  0   0   0    .9 9.  9: .  .2..: O 02 3:339 .343943.39.9. E.2... '.299. .33 9: .4 2/:3/.

2            : 4 .. %J3. .J93 5J 9.4/:3/. 9.2 .2  .  E.97339.2   .:533 43943 .4/:3/.4.389 ..4 2 J 9.  .. E..2 3 5 39 .3 9743 O.:5339K 9: . 3 .3  .2 294.4/:3/.2  ..3 O     E5 E3      E.2 3 5 0 0 0  .299.O97434.4 /:3 /.-537339.4 2/:3/.3O39: . 3 .4 8. 333 24.0 43597H3.$ . .3 520 .8. :  l02 49.  J9   J9  J9   J9 :  4 .4 /:3 /.2   .3 . %J399J.J /:39 9. 6:.30  . /. .2   .-43 ..3O3/.3 .2 29 4 .2 : 93520. .3 .

 32 .9: .09.2 29 2: 2/:3/../:3/... .O09E.09.2-3/:3/..39. :3/...$ 43/.3.329 39F5.9/:3/.$ 43          E5E3E..4/:3/. E. 6:.9: .23.993:. 2 . 99 /:3/. .$ 43/.. 99 /:3/./:3/..4/:3/...4-9.$ 43/..  %#3$5539 .26:302. 533434 -99. : l49.9. .3 2/:3/. 0   0   0   0  : 42949. : 42949.3 ...3 ..49 O  0   0    E5 E3 0  E./:3/..9/:3/.3 . : 49.O2:.3 .O9743 39F5 99739743/39F5 ./:3/.3439439743/:3/.993:   0    0   0    E5E3E.39.3 292: .3 292: 9E.3  E.39. 9 :9.3439432.        E5    E3E./:3/.49 O  0 4..3 .37. 4/.4/:3/.. 3.3439439743/:3/.4-9.6:302./3.3893:H3.4:.26:397H39K9: .O.

. ..39.9743/:3/.3.20 .49: . ..9: .& l$%' !%$% : .9..3.973 ..4-9.3/3 49../:3/.:5339: . . ..229498939 .99743/:3/. .973  0  0   0  0  : 42.209..3.4/:3/./:3/.2J .8.2..4-999J...4-.$ /.2 O  2   2   2   2 : 4 ...

3  . 9 2/:3/./:3/.4-9..2292:.

./:3/.9: .2  : 4 .349. 4/:3/.2   .9: .-..2:  ..4 2/:3/.0 .99. ..4/:3/.23..39 . /.2   .2  ./:3/..43H:. J9 9.

99.43H:.973  .4-9/:3/.3/3 49. .4 3 .2   E5E3E.53344E  8352/:39.9743 2/:3/.309: . .2  : 3J /.0...9 .343943.2   .23520 .33 9: .4/:3/.2 99./:3/. 023:339 . : %9J.9: ./:3/.-. /.2  . .35J2 . 9: .E.O949.2   .   .2   ..9.2-90 9533 5O3J  2   2   2   E5E3E. l02. 43 3O3/.3.O2.4/:3/.2-90. .9. .4 2/:3/..2 : 99743.0 3:33O3 353343943 9: . 6:. J9 /:39 9.43H:.2.994E97.99:/:3/. : 4 ....-. 435J3..2   .. %H2 2/:3/.39 ...

2   .2   .2  .E.2  . 32  .

%J333 24.

3.E.2: 973 8352/:39. !39E.8. J9 /:39 9.2359353-3 3.// 439: ./39.. .. J9 9.4.4/:3/./...:!3.O9..:53397H3.24# O. 3#  :      3   %#3$5539 .9. . 9743./:3/.3 .9: .53397H3          : 3520.973 .39 . E. /3-9/:3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful