Bài tập liên kết gen và hoán vị gen

bài 1. Cây đậu lai F1 mang kiểu hình hoa tím – hạt phấn dài tương ứng với sự có mặt của 2 cặp gen dị hợp trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng. Giả sử có 1000 tế bào trải qua giảm phân để phát sinh hạt phấn, mà trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen. Cây F1 được dùng làm dạng bố trong phép lai phân tích để cho ra thế hệ lai. Tính tỉ lệ % các kiểu hình khác nhau ở thế hệ lai nếu cho rằng tất cả hạt phấn được phát sinh nói trên đều tham gia vào quá trình thụ tinh? Biết rằng tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với hoa đỏ, tính trạng hạt phấn dài là trội hoàn toàn so với hạt phấn tròn. bài 2. Ở ruồi giấm, gen B quy định tính trạng thân xám là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài là trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn. Hai gan này cùng nằm trên một cặp NST thường. _ Đem ruồi cái dị hợp về các tính trạng thân xám – cánh dài lai với ruồi đực thân đen – cánh ngắn, người ta thu được F1 gồm: _ 121 ruồi thân xám – cánh dài; _ 124 ruồi thân đen – cánh ngắn; _ 29 ruồi thân đen – cánh dài; _ 30 ruồi thân xám – cánh ngắn; a) Giải thích nguyên nhân sự có mặt của 4 kiểu hình nói trên và xác định tỷ lệ % từng loại giao tử hình thành ở cơ thể ruồi cái? b) Lập sơ đồ lai? bài 3. Từ một phép lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng, người ta nhận được F1 đồng loạt cây cao, quả đỏ, cho F1 thụ phấn với nhau được F2 phân li theo tỷ lệ 25% cây cao, quả vàng, 50% cây cao quả đỏ: 25% cây thấp quả đỏ. Cho F1 thụ phấn với cây thấp, quả vàng thu được thế hệ lai gồm 1048 cây cao, quả vàng; 199 cây cao quả đỏ; 1052 cây thấp quả đỏ; 201 cây thấp quả vàng. _ Biện luận và lập 1 sơ đồ lai cho mỗi trường hợp? biết rằng mỗi cặp tính trạng được xác định bởi 1 cặp gen. bài 4. Khi cho giao phấn giữa 2 cây cùng loại, người ta thu được F1 có tỷ lệ phân li sau: 70% cây cao, quả tròn; 20% cây thấp, quả bầu dục; 5% cây cao, quả bầu dục; 5% cây thấp, quả tròn; a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1? b) Cho cây cao, quả tròn và cây thấp, quả bầu dục ở F1 giao phấn với nhau, hãy xác định sự phân ly ở F2? Biết rằng mỗi loại tính trạng trên do một gen quy định.

_ _ _ _

_

bài 5. Cho những cây cà chua F1 cùng kiểu gen tự thụ phấn, kiểu hình của những cây đó là cây cao, quả màu đỏ. F2 thu được 30000 cây, trong đó có 48 cây thấp, quả màu vàng; những cây còn lại thuộc 3 kiểu hình khác nhau _ Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và mọi diễn biến nhiễm sắc thể trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn đều giống nhau. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2? b) Tính số cây trong mỗi kiểu hình ở F2? bài 6. Cho một cây F1 giao phấn với 3 cây khác: _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 375 cây quả tròn, ngọt; 371 cây quả bầu dục, chua; 124 cây quả tròn, chua; 127 cây quả bầu dục, ngọt. 1

ngọt. quả tròn. quả tròn giao phối với thứ cà chua có 2 tính trạng lặn tương ứng cây lùn. chua. Cho F1 tự thụ phấn được F2 phân ly theo tỷ lệ 125 hạt vàng trơn: 47 hạt vàng nhăn: 43 hạt xanh trơn: 14 hạt xanh nhăn. 494 cây quả bầu dục. 299 cây quả bầu dục. hạt phấn dài. thân cao: 92 hoa trắng thân thấp: 11 hoa đỏ thân thấp: 9 hoa trắng thân cao _ Phép lai 2: F1: 21 hoa đỏ thân cao: 175 hoa đỏ thân thấp: 185 hoa trắng thân cao: 19 hoa trắng thân thấp a) Các tính trạng màu hoa và chiều cao của thân được di truyền như thế nào? Viết sơ đồ lai của mỗi phép lai. hạt phấn dài. F1 đồng loạt có kiểu hình là thân cao. _ Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng _ Biện luận và viết sơ đồ laic ho mỗi trường hợp lai. quả hình lê: 10 cây lùn. Khi làm 2 thí nghiệm thu được kết quả như sau: _ Thí nghiệm 1: cho 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng đều có tính trạng trội giao phối với nhau được F1. * Từ một phép lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng. 298 cây quả bầu dục. chua.Bài tập liên kết gen và hoán vị gen _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 700 cây quả tròn. _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 649 cây quả tròn. kết quả thu được như sau: _ Phép lai 1: F1: 88 hoa đỏ. các gen tác động riêng rẽ. 2 . Cho biết các gen liên kết với nhau. 101 cây quả tròn. mỗi gen quy định 1 tính trạng thì tỷ lệ phân ly kiểu hình nhận được ở F2 là 9:3:3:1 có nhất thiết phải nghĩ rằng hai cặp gen đó di truyền độc lập với nhau hay không? Tại sao? bài 11. nếu để cây hoa đỏ thân cao trong phép lai tự thụ phấn. người ta nhận được F1 đồng nhất cây cao. a) Hãy xác định số lượng cá thể của mỗi kiểu hình? b) Trường hợp P thuần chủng.: 40 cây lùn. bài 7. ở F2 thu được 10640 cây chia thành 4 kiểu hình. Cho F1 tự thụ phấn. ngọt. quả tròn. a) Giải thích quy luật di truyền và viết sơ đồ lai của từng thí nghiệm b) So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 quy luật di truyền đã chi phối 2 thí nghiệm trên bài 9. giữa các gen tương ứng có hiện tượng trội hoàn toàn. Lai cây hoa đỏ thân cao với cây hoa trắng thân thấp. 495 cây quả tròn. chua. _ Thí nghiệm 2: cho thứ cà chua thuần chủng có 2 tính trạng trội hoàn toàn cây cao. 99 cây quả bầu dục. quả tròn: 25% thân thấp. biết rằng mỗi cặp tính trạng được xác định bởi 1 cặp gen. quả đỏ. ngọt. hạt phấn tròn với thứ đậu Hà Lan hoa trắng. hình quả lê được F1 lai phân tích được F2 phân ly theo lỷ lệ 40 cây cao. quả tròn. quả tròn. lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. ở F1 thu được đồng loạt cây hoa đỏ. Viết sơ đồ lai để minh họa sự phân li về kiểu gen và kiểu hình từ P đến F2. hoa đỏ là trội so với hoa trắng. quả hình lê: 10 cây cao. ở 1 loài: P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp gen đối lập. b) Tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình sẽ như thế nào. Cho F1 thụ phấn với nhau được F2 phân ly theo lỷ tệ: _ 25% cây cao. trong đó có 3985 cây hoa đỏ. chua. quả vàng: 50% cây cao quả đỏ: 25% cây thấp quả đỏ _ Cho F1 thụ phấn với cây khác được thế hệ lai gồm: 460 cây cao quả vàng: 290 cây cao quả đỏ: 210 cây thấp quả đỏ: 40 cây thấp quả vàng _ Biện luận. ở một loài thực vật. bài 8. bài 10. Khi lai hai thứ đậu Hà Lan hoa đỏ. ngọt. người ta thấy thân cao là trội so với thân thấp. Cho F1 lai với cá thể có kiểu gen chưa biết được F2 phân ly theo tỷ lệ 75% thân cao. hạt dài.

độ dài cánh và độ dài đốt thân. màu trắng. cánh cụt. cánh dài. 600 cây cho quả dài. Khi cho giao phối 2 ruồi dấm đều thuần chủng thì ở F1 xuất hiện đồng loạt những con ruồi mình xám. a) Xác định đặc điểm di truyền các tính trạng màu sắc thân. _ F1-1 lai với F1-2 được thế hệ lai gồm 4 loại kiểu hình. viết sơ đồ lai phân tích nói trên. *Cho ruồi dấm mình xám. cánh dài. cánh ngắn _ Trường hợp 2: 70. _ Biện luận và viết sơ đồ lai. màu hồng _ 24% hoa kép. màu hồng. hoa trắng _ Cây thứ 3 được thế hệ lai gồm 10000 cây.5% ruồi mình xám. màu đỏ thì F1 gồm toàn cây hoa kép. 250 cây cho quả dài. quả tròn trội so với quả dài. Cho biết F1-1 chứ hai cặp gen dị hợp tử quy định 2 tính trạng quả tròn. 3 .Bài tập liên kết gen và hoán vị gen bài 12.5% ruồi mình đen. 2 tính trạng lặn tương ứng là quả dài. hoa hồng. cánh dài. Nếu mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân của F1-1 và F1-2 giống nhau thì sơ đồ lai viết như thế nào? bài 14. Ở F1 thu được toàn ruồi dấm mình xám. đốt thân dài. màu trắng _ 16% hoa đơn màu đỏ _ 9% hoa kép màu đỏ _ 8% hoa đơn màu hồng _ 1% hoa đơn màu trắng _ Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau. cánh cụt. hoa đỏ. cánh dài. cánh ngắn: 4. Cho lai phân tích ruồi đực F1 được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình:1 mình xám. _ Cây thứ 2 được thế hệ lai gồm 250 cây cho quả tròn. 500 cây cho quả bầu dục. hoa hồng. cho F1 giao phối với nhau.49%. bài 16. _ Trường hợp 1: 75% ruồi mình xám. còn lại là các cây cho các kiểu hình khác nhau _ Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. xác định kết quả phép lai? bài 15. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2? b) Cho F2 lai phân tích. hoa trắng. màu xanh. Khi cho lai 2 thứ cây thầun chủng là hoa kép. màu trắng với hoa đơn. Cho F1 lai với nhau được F2. cánh dài: 20. đốt thân dài giao phối với ruồi dấm mình đen. cấu trúc nhiễm sắc thể cây thứ 3 không đổi. hoa đỏ. đốt thân ngắn. Cho các cây F1 có kiểu gen giống nhau lai với: Cây thứ 1: được thế hệ lai có 50% số cây cho quả bầu dục. 50% số cây cho quả dài. đốt thân ngắn. _ Biện luận và viết sơ đồ lai hai trường hợp nói trên? bài 13.5% ruồi mình xám.5% ruồi mình đen. hoa đỏ trội so với hoa trắng. đốt thân dài: 1 mình đen. ở F2 thu được 5600 cá thể chia thành 4 kiểu hình. cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thì thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: _ 42% hoa kép. trong đó có 1288 ruồi mình đen. hoa _ trắng. đốt thân ngắn. cánh dài. trong đó có 600 cây cho quả tròn. trong đó kiểu hình mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 0. cánh ngắn: 4. _ Tính số lượng mỗi loại kiểu hình cây sinh ra trong phép lai giữa cây F1 với cây thứ 3. cánh cụt. cánh dài: 25% ruồi mình đen.

Thế hệ sau ký hiệu là F1-3 được đem lai với nhau thu được F2-3: 72 cây hoa thẳng cuống ngắn: 2 cây hoa thẳng cuống dài: 23 cây hoa cuộn cuống dài: 3 cây hoa cuộn cuống ngắn. (1) Kiểu hình của các cây F1-3 như thế nào? (2) Giải thích kết quả F2-3 d) Cho biết vị trí 3 gen nói trên. cuống dài (6). hoa có màu ở F2 cho tự thụ phấn thì thấy mỗi cây này đều cho F3 có kiểu hình thân thấp hoa trắng. 4 cây hoa vàng cánh thẳng.Bài tập liên kết gen và hoán vị gen b) Xác định tên và số lượng cá thể của mỗi kiểu hình trong phép lai F1 giao phối với nhau? Biết rằng các tính trạng độ dài cánh và đốt thân do một cặp gen quy định. Cho ruồi cái F1 giao phối với ruồi đực thân đen cánh ngắn mắt nâu cho thế hệ sau gồm có: 1172 con thân xám cánh dài mắt đỏ: 1100 con thân đen cánh ngắn mắt nâu: 306 con thân đen cánh dài mắt đỏ: 535 con thân xám cánh dài mắt nâu: 503 con thân đen cánh ngắn mắt đỏ: 49 con thân xám cánh ngắn mắt đỏ: 55 con thân đen cánh dài mắt nâu. 4 cây hoa đỏ cánh cuộn. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 4 . Nếu mỗi cây F2 được chọn đều cho F3 800 cây thì tổng số cây thấp trắng thu được từ sự tự thụ phấn của các cây F2 (được chọn nói trên) là 256 cây. bài 18. _ _ _ bài 19. a) Lai 2 thứ cây khác nhau về màu và dạng cánh hoa: cây hoa đỏ. ( biết mỗi loại tính trạng do 1 gen quy định) bài 20. người ta biết: đối với tính trạng màu hoa: đỏ là trội so với vàng đối với tính trạng dạng cánh hoa: cánh thẳng là trội so với cánh cuộn đối với tính trạng chiều dai cuống hoa: cuống ngắn là trội so với cuống dài. b) Chọn một số cây thân cao. 22 cây hoa vàng cánh cuộn. Cho F1 giao phấn với cây thân cao hoa trắng thu được F2 1600 cây thuộc 8 kiểu tổ hợp giao tử. cho F1 tạp giao được F2 gồm có: 502 con lông ngắn. ở 1 loài cây. Người ta cho lai giữa 2 nòi thỏ thuẩn chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng đối lập: lông dài và đen với lông ngắn và trắng. Tính số cây F2 đã chọn. b) Lai 2 cây khác nhau về màu và chiều dài cuống hoa: cây hoa đỏ cuống ngắn (3) với cây hoa vàng cuống dài (4). trong đó có 480 cây thân cao hoa trắng a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. thế hệ F1 toàn thỏ lông ngắn và trắng. cánh thẳng (1) lai với cây hoa vàng cánh cuộn (2). Cả 2 cây này đều dồng hợp tử. Cả 2 cây này đều đồng hợp tử. trắng: 166 con lông dài. _ Giải thích kết quả và lập bả n đồ di truyền về vi trí của 3 gen đó trên nhiễm sắc thể. Cả 2 cây này đều đồng hợp tử. hãy giải thích kết quả. Thế hệ lai ký hiệu là F1-2 được đem lai với nhau thu được F2-2: 75 cây hoa đỏ cuống ngắn: 25 cây hoa vàng cuống dài. bài 17. đen. F2-1 của chúng gồm có 70 cây hoa đỏ. Lai giữa 2 nòi ruồi dấm thuẩn chủng: thân xám cánh dài mắt đỏ với thân đen cánh ngắn mắt nâu thu được F1 toàn thân xám cánh dài mắt đỏ. trắng: 18 con lông ngắn. đen: 16 con lông dài. Cho lai 2 thứ cây thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp gen đối lập thì được F1 đồng loạt tính trạng thân cao. (1) Kiểu hình của các cây F1-2 (2) Giải thích kết quả F2-2 c) Cây hoa thẳng cuống ngắn (5) lai với cây hoa cuộn. Hãy giải thích kết quả trên. (1) Cho biết kiểu hình của cây mọc từ hạt thu được ở phép lai này như thế nào? Những cây này ký hiệu là F1-1 (2) Lai giữa những cây F1-1 với nhau. cánh thẳng. hoa có màu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful