ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................................................7
2. MỤC ĐÍCH BÁO CÁO ĐTM..................................................................................7
3. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM..................8
4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM...................................10
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.............................................................................11
1.1. TÊN DỰ ÁN.....................................................................................................13
1.2. CHỦ DỰ ÁN.....................................................................................................13
1.3. VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN..........................................................................................13
1.4. HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN...................................................................13
1.5. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ...............................................................14
1.5.1. Hình thức đầu tư.......................................................................................14
1.5.2. Quy mô công trình....................................................................................14
1.5.2.1. Quy mô diện tích.......................................................................................................................14
1.5.2.2. Quy mô sản xuất.......................................................................................................................14
1.5.2.3. Sản phẩm của dự án.................................................................................................................14

1.5.3. Các hạng mục xây dựng dự án................................................................15
1.5.3.1. Hạng mục công trình xây dựng mới.........................................................................................15
1.5.3.2. Giải pháp kỹ thuật:...................................................................................................................15

1.5.4. Công nghệ sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8................................16
1.5.4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ:...................................................................................................16
1.5.4.2. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất...............................................................................16

1.5.5. Phương án vận chuyển, lưu kho trung gian.............................................18
1.5.6. Nhu cầu nguyên liệu ................................................................................18
1.5.7. Các loại máy móc thiết bị của dự án........................................................18
1.5.7.1. Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp............................................................................................18
1.5.7.2. Các thiết bị đầu tư mới.............................................................................................................19
Hệ thống thiết bị đầu tự cho Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được mua tại Việt Nam. ..........19

1.5.8. Nhu cầu nhiên liệu....................................................................................21
1.5.8.1. Điện năng..................................................................................................................................21
1.5.8.2. Nước..........................................................................................................................................21

1.5.9. Tổng mức đầu tư......................................................................................21
1.5.10. Tổ chức sản xuất....................................................................................22
1.2.10.1. Nhân sự...................................................................................................................................22
1.5.10.2. Chế độ làm việc......................................................................................................................22

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN .....................................................23
2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất...........................................................................23
2.1.1.1. Điều kiện địa lý.........................................................................................................................23
2.1.1.2. Địa hình:...................................................................................................................................24
2.1.1.3. Địa chất....................................................................................................................................24

2.1.2. Điều kiện khí hậu và thuỷ văn..................................................................24
2.1.2.1. Điều kiện khí hậu......................................................................................................................24

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN...........................................27
2.2.1. Chất lượng không khí...............................................................................27
2.2.2. Chất lượng nước......................................................................................29
2.2.2.1. Chất lượng nước mặt................................................................................................................29
2.2.2.2. Chất lượng nước ngầm.............................................................................................................30

2.2.3. Chất lượng đất..........................................................................................31
Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 1

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

2.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN..........................................32
2.3.1. Điều kiện kinh tế xã Ia Chim:....................................................................32
2.3.1.1. Về sản xuất Nông – Lâm nghiệp:.............................................................................................32
2.3.1.2. Chăn nuôi..................................................................................................................................32

2.3.2. Điều kiện xã hội xã Ia Chim:.....................................................................32
2.3.2.1. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình............................................................................................32
2.3.2.2. Về giáo dục...............................................................................................................................33
2.3.2.3. Về y tế.......................................................................................................................................33
2.3.2.4. Về văn hoá................................................................................................................................33

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ...34
3.1.1. Các nguồn gây tác động...........................................................................34
3.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải............................................................................34
3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.................................................................35

3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động.................................................................35
3.1.3. Đánh giá tác động môi trường..................................................................35
3.1.3.1. Ô nhiễm không khí....................................................................................................................35
3.1.3.2. Ô nhiễm nguồn nước.................................................................................................................40
3.1.3.3. Ô nhiễm do chất thải rắn .........................................................................................................41
3.1.3.4. Ô nhiễm đất...............................................................................................................................42
3.1.3.5. Những rủi ro và sự cố...............................................................................................................42

3.1.4. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động xây dựng
dự án...................................................................................................................43
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 44
3.2.1. Các nguồn gây tác động...........................................................................44
3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.......................................................................44
3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.................................................................45

3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án............46
3.2.3. Đánh giá tác động môi trường..................................................................46
3.2.3.1. Ô nhiễm không khí....................................................................................................................46
3.2.3.2. Ô nhiễm do nước thải...............................................................................................................50
3.2.3.3. Ô nhiễm do chất thải rắn..........................................................................................................55
3.2.3.4. Ô nhiễm đất...............................................................................................................................55
3.2.3.5. Nguy cơ xảy ra sự cố và rủi ro.................................................................................................56
3.2.3.6. Tác động của dự án đến kinh tế xã hội.....................................................................................57

3.2.4. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động
sản xuất..............................................................................................................57
4.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY
DỰNG ....................................................................................................................59
4.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ...............................................59
4.1.1.1. Hạn chế ô nhiễm bụi.................................................................................................................59
4.1.1.2. Hạn chế tiếng ồn và độ rung.....................................................................................................59

4.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.....................................59
4.1.3. Giảm thiểu chất thải rắn ..........................................................................60
4.1.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng ....................60
4.1.5. Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động .......................................................61
4.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT
ĐỘNG .....................................................................................................................61
4.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí..................................................................61
4.2.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi ............................................................................................................61
4.2.1.2. Giảm thiểu các chất gây mùi....................................................................................................62
4.2.1.3. Khống chế các yếu tố vi khí hậu...............................................................................................63
4.2.1.4. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt..........................................................................................................63
4.2.1.5. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung......................................................................................63
Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 2

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

4.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải............................................64
4.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn .......................................................65
4.2.4. Giảm thiểu ô nhiễm đất.............................................................................65
5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG..................................................67
5.1.1. Các vấn đề môi trường.............................................................................67
5.1.2. Các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác............................................67
5.1.3. Các phương hướng và mục tiêu..............................................................68
5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................................................68
5.2.1. Giám sát chất lượng không khí và tiếng ồn.............................................68
5.2.2. Giám sát chất lượng nước ......................................................................69
5.2.3. Giám sát chất thải rắn...............................................................................69
6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP
XÃ............................................................................................................................71
6.2. Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ............................................................................71
1. KẾT LUẬN...........................................................................................................72
2. KIẾN NGHỊ..........................................................................................................72
3. CAM KẾT ...........................................................................................................72
3.1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực..........72
3.2. Cam kết thực hiện các quy định chung về bảo vệ môi trường...................73
3.2.1. Đối với môi trường không khí......................................................................................................73
3.2.3. Đối với môi trường nước.............................................................................................................74
3.2.4. Đối với chất thải rắn....................................................................................................................74

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 3

..15 Bảng 1....13: Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý).......9 Bảng 2: Tổng hợp các phương pháp ĐTM đã sử dụng....................21 Bảng 2.......49 Bảng 3.....................................18 Bảng 1............ quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động.........................................26 Bảng 2.....12: Tác động của các chất ô nhiễm không khí .................. quy chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh........................31 Bảng 3...................35 Bảng 3......9: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động .......................................46 Bảng 3........................................25 Bảng 2.........45 Bảng 3......................37 Bảng 3.............10: Kết quả quan trắc chất lượng đất khu vực dự án ........26 Bảng 2.......................................27 Bảng 2.......................................5: Hệ số ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông..51 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 4 ................................................................3: Đối tượng...2: Các hạng mục công trình ...........................................................................................................................................29 Bảng 2.................................9: Kết quả quan trắc nước ngầm khu vực dự án............................43 Bảng 3........................47 Bảng 3.8: Kết quả quan trắc nước mặt khu vực dự án ...........11: Kết quả phân tích các thông số gây ô nhiễm môi trường không khí của Xí nghiệp sản xuất phân bón vi sinh ............2: Phân bố chế độ mưa trong năm............................................ quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng............................Gia Lai.........................5: Danh mục thiết bị đầu tư mới ...........................................25 Bảng 2.........3: Tần suất xuất hiện các hướng gió trong năm (%).................................7: Tổng hợp các tác động môi trường trong quá trình xây dựng dự án........5: Lượng bốc hơi bình quân tháng trung bình nhiều năm (mm)..................35 Bảng 3.............................................13 Bảng 1.30 Bảng 2.........11 Bảng 3: Danh sách cán bộ tham gia thực hiện......................18 Bảng 1.....19 Bảng 1....................................7: Kết quả chất lượng môi trường không khí khu vực dự án......1: Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ VN 2000.8: Các nguồn gây tác động và chất gây ô nhiễm môi trường không khí ...........6: Chi phí đầu tư dự án......28 Bảng 2..........................3: Thành phần nguyên liệu cho mỗi tấn sản phẩm..............51 Bảng 3.............................................................................................10: Đối tượng....12 Bảng 1.......44 Bảng 3..........14: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp ............................................................2: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng............................39 Bảng 3..............................................................................ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh DANH MỤC CÁC BẢNG & HÌNH Bảng 1: Tóm tắt các tiêu chuẩn.4: Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp...............6: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các phương tiện............. ....1: Nhiệt độ không khí trung bình (0C) .4: Các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng..4: Tốc độ gió trung bình (m/s)....... thiết bị thi công trên công trường.................35 Bảng 3.......

..............................23 CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTM : Đánh giá tác động môi trường MTV : Một thành viên Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 5 ........52 Bảng 3............................................53 Bảng 3........................................16 Hình 1.......1: Sơ đồ quy trình sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8.15: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ...........................................16: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải...........58 Hình 1...............................ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Bảng 3......................................................................17: Các tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn hoạt động sản xuất ...............2: Sơ đồ vị trí dự án.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn PCCC : Phòng cháy chữa cháy ĐVT : Đơn vị tính TBNN : Trung bình nhiều năm KPH : Không phát hiện TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam BOD : Nhu cầu oxy sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan SS : Chất rắn lơ lửng UBND : Ủy ban Nhân dân UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường TSKH : Tiến sĩ khoa học TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế thế giới XLNT : Xử lý nước thải CNV : Công nhân viên VNĐ : Việt Nam đồng US-EPA : Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 6 .

. nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư cho cây cao su. TP Kon Tum. Với sản lượng phân vi sinh sản xuất hiện tại chưa đảm bảo cung cấp cho hoạt động chăm sóc cây cao su của Công ty. do đó Công ty đã trình và nhận được sự đồng thuận của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cho phép đầu tư Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh với công suất 8. Tỉnh Kon Tum với công suất 8. Với mục tiêu chiến lược của Công ty: Đa ngành nghề. đa chức năng mang lại hiệu quả kinh tế cao.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh MỞ ĐẦU 1. nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung của ĐTM dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân lao động. phục vụ nhu cầu phân bón cho các vườn cây cao su.Phân tích và dự báo một cách khoa học các tác động có lợi và có hại do quá trình hoạt động của dự án đối với môi trường xung quanh. 2. .Xây dựng và đề xuất các biện pháp cụ thể để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và con người. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 7 . Cùng với sự phát triển và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.Dự báo rủi ro về môi trường có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Thực hiện theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP. mang lại nguồn thu đáng kể hằng năm. .000 tấn/năm là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum.Đánh giá hiện trạng môi trường trước và sau khi dự án được đưa vào hoạt động. Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum hiện đang quản lý và khai thác 9840. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Kon Tum cấp Quyết định phê duyệt báo cáo. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh nằm trên địa bàn xã Ia Chim. Hơn nữa. cây công nghiệp đặc biệt là cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao.000 tấn/năm nhằm mục đích tận dụng các nguồn hữu cơ vi sinh sẵn có tại địa phương. dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).74 ha cây cao su. MỤC ĐÍCH BÁO CÁO ĐTM .

Quyết định số 653/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 8 . góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác do Công ty thành viên hạch toán độc lập.Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường. .Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 3.Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT.Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI. ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược.Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.Công văn số 91/HDDQTCSVN-KHĐT ngày 24/9/2008 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam V/v: Chủ trương đầu tư Mở rộng Xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh – Công ty cao su Việt Nam. . .1.Quyết định số 1500/QĐ-UBND. . . .Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. đơn vị sự nghiệp và đơn vị hạch toán phụ thuộc làm chủ đầu tư’’.Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường. . kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. .Quyết định số 12/QĐ-HĐQTCSVN ngày 12/1/2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN cao su Việt Nam về việc ‘’Phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 3. ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Kon Tum V/v: Cho phép khai thác bùn. . Căn cứ pháp lý: . . .

3. .Phạm Ngọc Đăng. CO. H2S và bụi trong môi QCVN 05:2009/BTNMT.Môi trường không khí .Các số liệu khí tượng thủy văn của Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum. NOx. Bảng 1: Tóm tắt các tiêu chuẩn. Công văn số 2323/UBND-KTN ngày 09/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng Xưởng sản xuất phân vi sinh của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. quy chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh STT Đối tượng Tiêu chuẩn.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Kon Tum về việc thu hồi và cho Công ty Cao Su Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng chế biến mủ cao su. . quy chuẩn môi trường 1 SOx. WHO. Lê Trình – NXB KHKT 1997.Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. .Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.Hợp đồng thuê đất số 363 HĐ/TĐ ngày 12 tháng 11 năm 2003 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum và Công ty Cao Su Kon Tum.2. Tài liệu kỹ thuật Các tài liệu tham khảo sau đây được sử dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản suất phân hữu cơ vi sinh: . . trường không khí xung quanh QCVN 19:2009/BTNMT 2 Tiếng ồn đối với môi trường xung TCVN 5949:1998 quanh 3 Độ rung đối với môi trường xung TCVN 6962:2001 quanh 4 Nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT 5 Nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT 6 Nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 9 . . . 1993. khảo sát và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án của Công ty TNHH tư vấn EverGreen.Các số liệu điều tra.Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. .Economopoulos. .

Nội dung và các bước thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường này tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (NĐ số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006) và hướng dẫn về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trong phần phụ lục của Nghị định này. Phương pháp đánh giá mức độ tác động. Các phương pháp khác.Phương pháp lập bảng kiểm tra (Checklist): thường được sử dụng để xác định các tác động môi trường. đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường" của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh nước ta.Phương pháp phân tích hệ thống: Phân tích các tác động đầu vào.Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp so sánh tương tự với một số Xí nghiệp khác có chức năng sản xuất và hoạt động tương tự. . Báo cáo ĐTM là một quá trình bao gồm nhiều bước. bao gồm: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 10 . hoàn cảnh khu vực đang xem xét và phù hợp với các số liệu điều tra thu thập được.Phương pháp ma trận (Matrix): là sự phát triển ứng dụng của các bản kiểm tra. . xem xét các quá trình xảy ra như các quá trình tương tác trong hệ thống. Đối với mỗi bước có thể chọn một vài phương pháp thích hợp nhất để đạt được mục tiêu đặt ra. Một bảng ma trận cũng là sự đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 7 Đất lâm nghiệp QCVN 03:2008/BTNMT 4. mỗi bước có những nội dung yêu cầu riêng. . Đây là một trong các phương pháp cơ bản của đánh giá tác động môi trường dự án. Phương pháp nhận dạng tác động.Phương pháp đánh giá tác động nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Được sử dụng trong tính toán tải lượng ô nhiễm do hoạt động xây dựng dự án. dự báo và đánh giá các tác động đầu ra. bao gồm: . bao gồm: . PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Phương pháp đánh giá tác động đến môi trường được sử dụng trong báo cáo ĐTM này chủ yếu dựa vào thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 về việc "Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược. Bảng kiểm tra là bảng thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng bị tác động do dự án.hậu quả.

dựa trên chủ kê và phương pháp ma trận quan của những người đánh giá 6 Phương pháp tham vấn Dựa vào ý kiến chính thức bằng văn cộng đồng bản của UBND và UBMTTQ cấp xã 5. Bảng 2: Tổng hợp các phương pháp ĐTM đã sử dụng TT Phương pháp Áp dụng Dựa theo số liệu thống kê chính thức của tỉnh. .Phương pháp phi thực nghiệm: So sánh tương đương trong đánh giá tác động môi trường. hiện Phương pháp lấy mẫu đại ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm . 1 Phương pháp thống kê 2 . thống kê và xử lý số liệu về thủy văn.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh .Phương pháp thực nghiệm: Kỹ thuật lấy mẫu. bảo quản và phân tích mẫu theo Tiêu chuẩn Việt Nam. phân tích mới. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 11 . phân công trách nhiệm và danh sách những người trực tiếp tham gia lập ĐTM của Dự án như sau: 5. các số liệu phân tích môi trường.1. Phân công trách nhiệm  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn EverGreen.Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn 3 Phương pháp đánh giá Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế nhanh theo hệ số ô nhiễm Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù do WHO thiết lập năm 1993 hợp với điều kiện Việt Nam 4 Phương pháp so sánh tiêu Kết quả phân tích có độ tin cậy cao chuẩn 5 Phương pháp chỉ đánh giá định tính Phương pháp lập bảng liệt hoặc bán định lượng.Thiết bị lấy mẫu. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Công trình Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn EverGreen thực hiện.

+ Điều tra xã hội học.Công ty TNHH tư vấn EverGreen: + Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên khí hậu.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh . . Cơ quan thực hiện ĐTM * Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn EverGreen . thành phố Quảng Ngãi.Danh sách các cán bộ tham gia thực hiện: Bảng 3: Danh sách cán bộ tham gia thực hiện TT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Đơn vị 1 Nguyễn Thị Tâm CN Địa lý môi trường Evergreen 2 Lê Hoàng Chương KS Kỹ thuật môi trường Evergreen 3 Lê Thị Lương Vị KS Công nghệ môi trường Evergreen 4 Hoàng Xuân Hồng KS Nông nghiệp Cty TNHH MTV Cao Su Kon Tum 5 Huỳnh Thị Bích Châu KS Sinh học Cty TNHH MTV Cao Su Kon Tum * Đơn vị thực hiện lấy mẫu. + Trình thẩm định và phê duyệt. .Đại diện: Ông Lê Hoàng Chương Chức vụ: Giám Đốc . + Lấy mẫu đo đạc phân tích. tỉnh Kon Tum.Địa chỉ: 295/14 Hùng Vương.Đại diện: Ông Nguyễn Tú Chương Chức vụ: Phó Giám đốc .2. + Tổng hợp số liệu và viết báo cáo.913 966 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 12 .Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum: Cung cấp các tài liệu cần thiết liên quan đến Dự án đầu tư Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Thành phố Kon Tum. 5. .Điện thoại: 055.Điện thoại: 0603. quan trắc môi trường: Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Kon Tum.3716088 Fax: 055. . tỉnh Quảng Ngãi.Địa chỉ: 266 Phan Đình Phùng.3716088 .

.Cách đường QL 14 (đường Hồ Chí Minh) 12 km về phía Tây Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 13 . Vị trí giáp ranh như sau: . tỉnh Kon Tum với điều kiện địa lý như sau: . VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN Vị trí xây dựng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh trên khu đất có diện tích khoảng 17. CHỦ DỰ ÁN Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  Địa chỉ: 258 Phan Đình Phùng – Thành phố Kon Tum  Người đại diện: Ông Nguyễn Anh Tuấn . 862223 Fax: 0603. 864520 1. thành phố Kon Tum.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN Dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được xây dựng tại xã Ia Chim.1. TÊN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH 1. .Phía Đông giáp Xí nghiệp chế biến mủ cao su.Cách Thành phố Kon Tum 15 km về phía Tây –Tây Nam .800 m2 nằm trong quần thể khu Xí nghiệp chế biến mủ cao su Ia Chim.Phía Nam giáp với đường giao thông.Phía Bắc giáp khu xử lý nước thải. thành phố Kon Tum. Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ VN 2000: Bảng 1.Tổng Giám đốc  Điện thoại: 0603.1: Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 Mốc Tọa độ Y Tọa độ X M1 0544663 1580258 M2 0544589 1580338 M3 0544724 1580449 M4 0544782 1580363 1.3.4.2. . thuộc xã Ia Chim.Phía Tây giáp đường đất. tỉnh Kon Tum.

1.2. Vì vậy hoạt động của các cơ sở này hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động của xưởng và ngược lại. di tích lịch sử và an ninh quốc phòng.5.Phân NPK 6 – 4 – 8 có dạng bột. 1. Trong khu vực thực hiện dự án không có bất cứ các công trình văn hóa.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh . Để bảo đảm hiệu quả kinh tế dự án. . và nhiều hộ là công nhân của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. có mật độ dân cư thưa.1. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1. vì vậy giúp cho cây trồng dễ dàng hấp phụ chất dinh dưỡng trong đất. Cụm dân cư gần nhất cách Xí nghiệp 2 km về phía Bắc. Các cơ sở chế biến đá xây dựng công suất nhỏ từ 15 – 30 m3/giờ. chất hữu cơ. vi lượng và vi sinh vật.Thành phần gồm: hàm lượng N – P – K. hình thức đầu tư của dự án là: đầu tư xây dựng mới Nhà xưởng sản xuất phân bón.3. Hình thức đầu tư Xét theo năng lực của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum về đảm bảo khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. phân bố dọc theo tuyến đường liên thôn nên hoạt động của Xí nghiệp hầu như không ảnh hưởng đến người dân. Quy mô sản xuất Công suất thiết kế: 8.800 m 2) thuộc xã IaChim.Cách UBND xã Ia Chim 3 km về phía Nam . màu xám đen. Đây là khu vực đất trống.2. Quy mô diện tích Nhà xưởng sản xuất được xây mới trên diện tích 1.5. Cụm dân cư này phần lớn làm nông nghiệp.1.000 tấn/năm. Sản phẩm của dự án Sản phẩm của dự án là phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8. thành phố Kon Tum. Quy mô công trình 1.2. đồng thời đội ngũ quản lý. xã Hòa Bình. tỉnh Kon Tum. 1.Cách suối Ia Bron 350m về phía Đông Nam Khu vực xây dựng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh nằm trong cụm chế biến mủ cao su của công ty ( có diện tích là 17.224 m2.2.5. Với Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 14 . thị xã Kon Tum) có 4 cơ sở chế biến đá xây dựng hoạt động.5.2.5. Với hàm lượng vi sinh cao đặc biệt sự có mặt của hai chủng vi sinh vật đó là vi sinh vật cố định Đạm và vi sinh vật phân giải Lân khó tan. Cách xưởng 7 km về phía Đông (thôn 1. kỹ thuật đáp ứng được cho nhu cầu quản lý và vận hành Xí nghiệp.5. . 1.

5. .Cấp nước: Dùng nguồn nước ngầm hiện có tại khu vực (giếng đào trong khu vực dự án). .5. Hệ thống điện.4*5. + Đối với nước bẩn sẽ được thu vào hầm tự hoại theo kiểu lắng lọc.Giải pháp kết cấu: Nhà xưởng sản xuất phân vi sinh với diện tích 1. . móng bao xây đá chẻ kt: 15*20*25. đoạn trên làm vách lưới khung thép V50*5. 1. Mái lợp tole sóng vuông dày 0. Đối với nước mưa chảy tràn: thu gom theo hệ thống thoát nước mưa. 2009) (Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể đính kèm phần phụ lục ) 1.Phân NPK 6 – 4 – 8 phù hợp trên tất cả các loại đất và là sản phẩm chọn lựa số một để cải tạo đất.00 m2 Nhà kết cấu móng bê tông cốt thép chịu lực.5. Các hạng mục xây dựng dự án 1.Phòng cháy: Chủ yếu phòng cháy cục bộ theo tiêu chuẩn hiện hành.2: Các hạng mục công trình TT Tên hạng mục Quy mô 1.Cấp điện: Nguồn từ lưới hạ thế hiện có tại khu vực.00 m2 1 Xưởng sản xuất 2 Hệ thống điện – Chống sét – PCCC ht 3 Hệ thống điện bên ngoài ht (Nguồn: Báo cáo Kinh tế . Giải pháp kỹ thuật: .224. Xà gồ thép C160*64*8. đặt xa nguồn nước sinh hoạt.45ly.224.Thoát nước: + Đối với nước mặt sẽ được thoát theo độ dốc của tụ thủy.3.1. đưa ra giếng thấm tự thấm thoát. chống sét hoàn chỉnh. Tường trong và ngoài nhà quét vôi 03 nước. . . Nền bê tông đá 1*2 mác 200 dày 150.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh thành phần như trên sản phẩm thích hợp cho tất cả các loại cây trồng đặc biệt là cây cao su và cây cà phê.3. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 15 . Hạng mục công trình xây dựng mới Các hạng mục công trình xây dựng mới được trình bày trong bảng sau: Bảng 1.2.3. Tường xây gạch TC06 lỗ cao 4m.Kỹ thuật.

4.5.Apatít: Hàm lượng P2O5 : Từ 28 – 30%.5.4. Áp dụng cho Apatít hàm lượng P2O5 = 28 – 30%.4.Than bùn: Hàm lượng chất hữu cơ : Từ 16 – 18%. . . Sơ đồ dây chuyền công nghệ: Phân bò Apatít Than bùn Định lượng Men.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 1. Công đoạn ủ: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 16 .1: Sơ đồ quy trình sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8 1. Nguyên liệu đầu vào bao gồm:  .5. nước Trộn ủ Ủ 15 – 30 ngày Phơi Nghiền sàng Đạm. Công nghệ sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8 1.1. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất a). rỉ đường.2. Kali Phối trộn Vi lượng Đóng bao Phân dạng bột Hình 1.Phân bò: Hàm lượng chất hữu cơ : Từ 20 – 22%.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh . .  Công đoạn phối trộn: . may.Kali : 133 kg .Than bùn : 419 kg . chiều cao đống ủ là 1. . sử dụng sàng lỗ kích thước là 5mm. .Phân bò : 150 kg .Vi lượng: Theo tỷ lệ được xác định  Hữu cơ 15% . phân bò và URE.Định lượng cho 1 tấn phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8 gồm: hỗn hợp qua trộn ủ.3 kg .Ure : 130 kg .Định lượng cho 1 tấn trộn ủ gồm: Than bùn. độ ẩm là 50 – 60%. Ure. may bằng máy khâu bao.Sản phẩm đóng bao đưa nhập kho phải được xếp ngay ngắn theo hàng.Than bùn : 309 kg Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 17 . nhập kho: . sàng rung để loại bỏ xơ cứng mà trong quá trình ủ vi sinh vật không thể phân hủy.5m.Men vi sinh : 0.Cho tất cả các thành phần trộn sơ bộ để làm đều hỗn hợp bằng máy trộn đứng sau đó chuyển sang bộ phận đóng sản phẩm. phân bò.  Công đoạn phơi: . điều chỉnh kích cỡ hạt bằng cách điều chỉnh cỡ sàng. Kali và vi lượng. Định mức kinh tế kỹ thuật 1 tấn phân phức hợp 6 – 4 – 8.Apatít : 168 kg . .  Hữu cơ 9% . Apatít và men vi sinh. sử dụng phương pháp hiếu khí theo kiểu thông gió tự nhiên. trọng lượng mỗi bao là 50 kg .Hỗn hợp sau khi ủ được đưa đi phơi đến độ ẩm 24%. thời gian ủ từ 15 – 30 ngày.Hỗn hợp sau khi trộn được đưa đi ủ. nhiệt độ ủ là 25 – 450C.  Đóng bao.Tưới đều dịch men vào hỗn hợp than bùn.Nhiệt độ phơi không quá 700C. . b). theo lô để thuận tiện cho việc kiểm tra sản phẩm.  Công đoạn nghiền sàng: Sử dụng máy nghiền.Sản phẩm được đóng vào bao PP trong có lót PE.

Kali :133 kg .3: Thành phần nguyên liệu cho mỗi tấn sản phẩm Stt Tên nguyên liệu ĐVT Nhu cầu/1tấn SP Nhu cầu 1 năm 1 Than bùn Kg 700 5. Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp Bảng 1.5.5.3 kg .512.000 5 Rỉ đường Kg 0.000 2 Apatít Kg 189 1. sản phẩm sẽ được vận chuyển đến kho chứa của Xí nghiệp.600. bao bì PE.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh .000 4 Phân bò Kg 100 800.Các loại nguyên liệu như Ure.Nguồn than bùn công ty tiến hành khai thác tại mỏ Ia Chim. lưu kho trung gian Sau khi đóng bao.Phân bò : 260 kg .4: Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp.200 7 Men vi sinh Kg 0. Nhu cầu nguyên liệu Thành phần nguyên liệu trong 1 tấn sản phẩm như sau:  Bảng 1. stt Tên thiết bị ĐVT Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 18 Số lượng Tình trạng thiết bị .1. .5.Apatít : 168 kg .5.4 3. PP sẽ được công ty hóa chất Quảng Bình cung cấp.7.Men vi sinh.7. phân bò đều phổ biến trên thị trường. .Men vi sinh : 0.4 3.Vi lượng : Theo tỷ lệ được xác định. Ghi chú: Quy trình trên có thể thực hiện để sản xuất phân phức hợp NPK theo công thức cụ thể của từng loại phân để điều chỉnh phối liệu cho phù hợp. Các loại máy móc thiết bị của dự án 1. 1. 1.000 3 Ure Kg 10 80.6. Phương án vận chuyển.1 800 6 Vi lượng lượng Kg 0.Ure : 30 kg .200  + đa Nguồn cung cấp: .5. 1.

2 12 Thùng chứa Lân 300kg. đang sử dụng tốt 5 Xe bugai Cái 3 Cũ.2 5 Băng tải nạp Lân B400*8m Bộ 1 1.5 4 Băng tải nạp Urê B400*12 Bộ 1 2.5: Danh mục thiết bị đầu tư mới Stt Hạng mục ĐVT KL Công suất (Kw/h) I HT phối trộn tự động 1 Phễu nạp liệu chìm Cái 1 2 Băng tải nạp nguyên liệu hữu cơ B400*11m Cái 2 2. đang sử dụng tốt 4 Xe xúc Cái 1 Cũ.74 7 Băng tải rải liệu B300*1. Các thiết bị đầu tư mới Hệ thống thiết bị đầu tự cho Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được mua tại Việt Nam. đang sử dụng tốt 2 Máy nghiền sàng liên hợp Cái 3 Cũ.2 11 Thùng chứa Urê 150kg.5 6 Băng tải rải liệu B300*0.5 10 Băng tải thành phẩm vào thùng B400*10m Bộ 1 2. đang sử dụng tốt 1. đang sử dụng tốt 3 Máy nghiền đống Cái 2 Cũ.5 9 Băng tải hữu cơ + hỗn hợp NPK vào trống trộn B400*6m Bộ 1 1.2 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 19 .5 – 11 kw) Cái 1 Cũ.6m Bộ 1 0.2.3m Bộ 1 0.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 1 Máy khâu bao Cái 1 Cũ.7. có thiết bị rung và báo đầy Bộ 1 0. đang sử dụng tốt 6 Động cơ (7.37 8 Băng tải NPK B400*8m Bộ 1 1. Bảng 1. có thiết bị rung va Bộ 1 0.2 3 Băng tải nạp Kali + vi lượng B400*9m Bộ 1 1.5. có thiết bị rung và báo đầy Bộ 1 0.2 13 Thùng chứa Kali 100kg.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh báo đầy 14 Thùng chứa hỗn hợp NPK 50kg.2 20 Thùng chứa thành phẩm 1m3 Bộ 1 21 Hệ thống khí nén (bao gồm bơm khí nén. chuyển giao công nghệ II Thiết bị khác 1 Hệ thống điều khiển tự động (thiết bị phần cứng + phần mềm chương trình điều khiển) Cụm 1 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 20 .2 2.1 29 Băng tải may bao B400*4m Bộ 1 0. hệ thống ống dẫn với các đầu nối tháo) Cụm 1 0. hệ thống xy lanh.2 22 HT điện điều khiển động lực và trang bị dây động lực Cụm 1 23 Cụm 3 cyclone + vít tải thu bụi Cụm 1 1.8 26 Cụm đường ống thu bụi Cụm 1 27 Cân đóng bao điện tử tự động Bộ 1 28 Máy may bao cầm tay Cái 1 0.5 24 Quạt thu bụi Cụm 1 7.5 25 Hệ thống xử lý bụi Cụm 1 0.5m Bộ 1 2. có cửa xả bằng xy lanh nén khí Bộ 1 15 Thùng chứa phân nền 400kg.4 19 Trống trộn P800*2. có thiết bị rung và báo đầy Bộ 1 16 Bộ định lượng các thành phần vô cơ Urê. các bộ lọc nước – phun dầu. sàn thao tác Cụm 1 31 Vận chuyển. van solenoid. Kali Bộ 1 17 Bộ định lượng thành phần phân nền Bộ 1 18 Cụm phun đăk chế + bơm Bộ 1 0. lắp đặt 32 Vận hành. Lân.75 30 Hành lang lan can.

5.924.755.000 4 Chi phí TVĐTXD 231.9.8.5. Bảng 1.2.400.5.825.Sản xuất: 240 Kwh/ngày . Nhu cầu nhiên liệu 1.Nước tưới làm ẩm: 3 m3/ngày Nguồn cấp nước: nước giếng khoan hiện có trong khu vực Xí nghiệp.6.329 2 Thiết bị dây chuyền sản xuất 1.000 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 21 .360 5 Chi phí dự phòng 217. 1.000.6: Chi phí đầu tư dự án TT Nội dung Thành tiền (VNĐ) 1 Chi phí xây dựng 3.Nguồn cung cấp: Từ lưới điện quốc gia.8.390. Nước Nước sử dụng cho Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh gồm có: nước tưới làm ẩm nguyên liệu và nước dùng cho mục đích sinh hoạt.579. 1.000 3 Thiết bị khác 732.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 2 Máy nghiền búa 5t/h Cái 1 3 Băng tải B400*5m Cái 1 4 Băng tải B400*6m Cái 1 5 Băng tải di động B400*8m Cái 1 6 Máy sàn rung Cái 1 7 Phần điện động lực HT 1 8 Thiết bị xử lý bụi HT 1 1.5.311 Tổng mức đầu tư 6.Nước sinh hoạt: 2 m3/ngày .Tổng nhu cầu: 250 KWh/ngày . Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư dự án được trình bày trong bảng 1.8.293. Điện năng Điện sử dụng cho xưởng sản xuất gồm có: điện phục vụ cho hoạt động sản xuất và điện phục vụ cho sinh hoạt .1.450. .Sinh hoạt: 10 Kwh/ngày .

5. Tổ chức sản xuất 1.Số giờ làm việc mỗi ngày: 8 giờ.  Tiến độ thực hiện dự án: Dự án bắt đầu khởi công vào tháng 5/2010. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 22 .10. . Nhân sự Tổng nhân lực Xí nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 20 người.5.10.Số ca sản xuất trong ngày: 1 ca .Số ngày làm việc trong năm: 200 ngày.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh (Nguồn: Báo cáo thỏa thuận đầu tư.1. Chế độ làm việc . tháng 11/2009) 1. và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010.2. 1.10.2.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chương 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN
2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất
2.1.1.1. Điều kiện địa lý
Thành phố Kon Tum nằm về phía bắc cao nguyên Nam Trung Bộ và
về phía Nam của tỉnh Kon Tum, có toạ độ địa lý từ 107051'16" đến 10805'33"
kinh độ Đông và từ 13014'27' đến 14026'57" vĩ độ Bắc. Phía Nam giáp tỉnh
Gia Lai, phía Bắc giáp huyện Đắk Hà, phía Đông giáp huyện Kon Plông, phía
Tây giáp huyện Sa Thầy, án ngữ cửa ngõ phía nam của tỉnh, trung tâm thành
phố nằm ở khu vực ngã ba quốc lộ 14 và quốc lộ 24, nối với cửa khẩu quốc
tế Bờ Y và đường Hồ Chí Minh bằng quốc lộ 14, nối với tỉnh Quảng Ngãi và
quốc lộ 1A bằng quốc lộ 24. Vì vậy, thành phố Kon Tum không chỉ là đầu mối
giao lưu kinh tế giữa các vùng Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm Trung
Bộ - Nam Trung Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn có nhiều lợi
thế trong giao lưu kinh tế với các nước Lào, Campuchia và đông bắc Thái
Lan.
Dự án Công trình Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được xây dựng
tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với điều kiện địa lý như sau:
- Cách Thành phố Kon Tum 15 km về phía Tây –Tây Nam
- Cách đường QL 14 (đường Hồ Chí Minh) 12 km về phía Tây
- Cách UBND xã Ia Chim 3 km về phía Nam

Hình 1.2: Sơ đồ vị trí dự án
Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 23

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

2.1.1.2. Địa hình:
Địa hình ở đây chia làm 03 loại chính sau:
Địa hình đồi núi thấp: Loại này được phân bố theo hướng Đông Bắc.
Cao độ bình quân từ 600-700m. Độ dốc bình quân từ 15-200 với loại địa
hình này chủ yếu là phát triển cây công nghiệp.
Địa hình gò đồi: Địa hình này chiếm diện tích chủ yếu trong khu vực.
Cao độ phổ biến 550-600m. Độ dốc địa hình từ 5-15 0, cục bộ có nơi đến
200. Đây là vùng chính để trồng mì, cây công nghiệp của người dân địa
phương.
Địa hình thung lũng: độ dốc địa hình dao động từ 1-5%. Cao độ từ
535-550 m và đây chính là vùng mà canh tác lúa nước hai vụ của xã Nghĩa
An.
2.1.1.3. Địa chất
Căn cứ vào tài liệu khoan khảo sát địa chất công trình, kết quả khoan
khảo sát địa chất khu vực có các loại đất sau:

Lớp 1: Lớp đất đắp sét pha màu xám vàng, trạng thái cứng;

 Lớp 2a-1: Sét pha màu xám đen, trạng thai dẻo cứng. Phân bố ở
tim tuyến đập;

 Lớp 2a-2: Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo mềm, nguồn gốc
bồi tích. Phân bố ở hạ lưu tuyến đập.
 Lớp 2b: Cát pha hạt mịn màu xám trắng, ẩm, trạng thái tự nhiên
rời rạc, chặt vừa, nguồn gốc bồi tích (alQ). Phân bố ở hạ lưu đập tại lòng
suối cũ.

Lớp 3a: Sét pha lẫn ít dăm sạn màu loang lỗ xám vàng, xám
trắng, trạng thái nửa cứng, nguồn gốc tàn tích (edQ).
 Lớp 4: Đá Granit màu xám đen, cấu tạo khối, kiến trúc hạt trung.
Đá bị phong hoá mạnh, độ cứng chắc từ trung bình đến yếu
2.1.2. Điều kiện khí hậu và thuỷ văn
2.1.2.1. Điều kiện khí hậu.
Dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh
thuộc địa phận xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Khu vực thực hiện dự án
có điều kiện khí tượng thủy văn mang đầy đủ đặc trưng khí hậu của vùng
Tây nguyên với một nền nhiệt độ cao, ít thay đổi trong năm, có hai mùa
phân hoá rõ rệt: Mùa mưa (mùa gió Tây Nam) từ tháng 5 tới tháng 10 và
mùa khô (mùa gió Đông Bắc) từ tháng 11 đến tháng 4 với các đặc điểm đặc
trưng cơ bản:
Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 24

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh

1. Nhiệt độ không khí:
Yếu tố nhiệt độ có tác động rất lớn trong việc xác định phân bố quy
hoạch cơ cấu cây trồng và vật nuôi đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến vấn đề sinh trưởng và phát triển cây trồng.
- Nằm trong thung lũng thấp, bao bọc bởi các dãy núi cao nên có khí
hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, bị phân hóa sâu sắc bởi nền nhiệt độ
được nâng lên cao và lượng mưa giảm thấp hơn các khu vực khác trong tỉnh.
- Nhiệt độ trung bình 22 - 240C, trung bình lạnh nhất 18-200C. Mùa lạnh
(<200C) ngắn, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2, mùa nóng (>250C) từ
tháng 4 đến đầu tháng 6.
Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại xã Ia Chim
được trình bày như trong bảng sau:
Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí trung bình (0C)
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TB các
năm

18,6

20,6

22,9

24,3

24,4

23,9

23,4

23,1

22,8

21,8

20,6

18,9

2007

20,6

22,0

24,8

23,9

25,3

25,3

24,4

23,9

22,7

22,0

19,7

20,6

2008

20,4

20,5

23,0

24,5

23,7

24,5

24,0

24,0

24,1

23,5

22,7

21,3

2009

19,3

22,4

24,5

25,1

25,0

23,8

23,4

23,7

24.0

23.1

22.3

20.8

Năm

(Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum)

2. Chế độ mưa
Lượng mưa phân bố không đồng đều qua các tháng trong năm,
lượng mưa tập trung cao nhất từ tháng 7 đến tháng 9, tháng 8 có lượng
mưa cao nhất khoảng 395,6mm, lượng mưa nhỏ nhất vào tháng 01 và vào
tháng 02 hầu như không có mưa. Lượng mưa phân bố các tháng trong năm
được trình bày ở bảng 2.2
Bảng 2.2: Phân bố chế độ mưa trong năm
Tháng
Tháng I

1,3

Tháng II

-

Tháng III

143,2

Tháng IV

87,4

Tháng V

298,5

Tháng VI

62,5

Tháng VII

371,3

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN

Trang 25

Mưa (mm)

Bảng 2.0 (Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum) Nhìn chung.3: Tần suất xuất hiện các hướng gió trong năm (%) Tháng Hướng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bắc (N) 22 12 0 0 0 0 0 0 0 13 10 20 Đông Bắc (NE) 66 66 75 19 12 0 0 0 6 54 73 67 Đông (E) 0 0 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 Đông Nam (SE) 0 0 0 7 12 12 12 20 25 0 0 0 Nam (S) 0 0 0 12 25 58 58 54 49 0 0 0 Tây Nam (SW) 0 0 1 19 32 19 23 19 23 0 0 0 Tây (W) 0 0 0 7 12 5 7 7 7 13 0 0 Tây Bắc (NW) 0 4 0 0 4 4 0 4 8 0 0 2 Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum Bảng 2.7 Tháng X 229. phát tán chất ô nhiễm trong không khí. thuộc chiều đón gió Tây và Tây Nam.2 Giá trị TB năm nhiều (Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum) Theo bảng số liệu khí tượng thủy văn trạm Kon Tum cho thấy: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 26 . Sườn Đông dốc đứng ngăn chặn gió Đông Nam xâm nhập vào.4 2.9 0.1 1.5 1.1 0.0 0.2 Năm 2009 1.1 1.9 0.0 1.3 1.5 1.2 1.0 0.0 1.9 1.6 Tháng IX 367. Chế độ mưa có ảnh hưởng đến khả năng làm sạch không khí khu vực dự án.9 1. 3.0 1.9 0. tác động đến quá trình vận chuyển.4: Tốc độ gió trung bình (m/s) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 1.5 2.0 1.1 1.3 1.2 1.4 1.0 1.3 2.4 1.0 1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Tháng VIII 395.0 1.0 1.9 0.3 1. Địa hình thành phố Kon Tum dốc thoải dần từ Đông sang Tây.9 1. Gió Gió là yếu tố khí tượng quan trọng. lượng mưa hàng năm của vùng dự án lớn.0 1.1 1.2 Năm 2008 1. số ngày mưa hàng năm cao.6 1.

Tốc độ gió trung bình trong năm là 1. cách nhiệt.2.2. Do đó.7 134 159 136 86 49.6 59. 2.8 38.2 15. chú ý đến hướng gió và cường độ bức xạ nhiệt để có định hướng xây dựng hợp lý (hướng đón gió. chẳng hạn như tiến hành xây dựng các hạng mục công trình vào các tháng mùa khô và lắp đặt máy móc thiết bị vào mùa mưa.7 34. Trong các tháng mùa mưa.6 11.1 m/s. 4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN Khi dự án được triển khai xây dựng và đi vào vận hành sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến môi trường khu vực và xung quanh.4 26.5 41.7 18 25.7 134 159 136 86 49.6 32. Bảng 2. Từ kết quả phân tích ta sẽ đánh giá được tình trạng môi trường khu vực dự án và xung quanh lúc ban đầu. Đồng thời trong quá trình vận hành dự án do đặc trưng khu vực có độ ẩm cao và lượng mưa tương đối lớn nên Chủ đầu tư sẽ chú ý đến công tác thu gom xử lý rác định kỳ và hướng thoát nước hợp lý. tốc độ gió nhỏ phổ biến 0. nhất là về mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 có thể lên tới 180 – 220 mm.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Do địa hình thung lũng.5 40.3 Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum Kết luận: Với điều kiện khí hậu. là cơ sở để so sánh mức độ tác động đến môi trường khi dự án được xây dựng và đi vào hoạt động.5: Lượng bốc hơi bình quân tháng trung bình nhiều năm (mm) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX Z.2 107 1050 ∆ Z mm 37 40.4 10.5 40. 2. đất và nước. hệ thống gió Tây Nam khống chế. thuỷ văn như trên Chủ dự án sẽ chú ý bố trí tiến độ thi công dự án một cách hợp lý. mùa mưa giảm xuống 60 – 70 mm.piche 121. trị số trung bình 60 – 200 mm.8 38. lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí.9 . thông gió cho các hạng mục công trình). Lượng bốc hơi Lượng mưa bốc hơi ở khu vực Dự án tương đối cao.2 m/s.4 319.7 48. Chất lượng không khí Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 27 .6: Phân phối tổn thất bốc hơi ∆ Z các tháng theo Zpiche (mm) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm Z.1. Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn EverGreen tiến hành khảo sát.3 84.1.6 X XI 59.1 12.piche 121.7 34. nên khu vực Dự án là khu vực có tốc độ gió thấp.2 XII Năm 107 1050 Bảng 2.3 84.

lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án vào ngày 20/7/2010 tại các điểm sau: + Điểm 1: KK1 – Tại cổng chính của Xí nghiệp (cuối hướng gió). Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 28 . + Điểm 3: KK3 – Tại cổng sau của Xí nghiệp (đầu hướng gió). độ ồn: 1 Nhiệt độ SK SaTo 0 C 27 26 30 - 2 Độ ẩm SK SaTo % 70 72 60 - 3 Tốc độ gió Extech .QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung.7: Kết quả chất lượng môi trường không khí khu vực dự án TT Tên chỉ tiêu (Charateris tic) Phương pháp thử (Test methods) ĐV (Unit) Kết quả (Test results) KK1 KK2 KK3 QCVN 05:2009/ BTNMT I Yếu tố vi khí hậu.2 85** Ghi chú: .6 0. Chủ đầu tư đã điều tra các nguồn thải hiện có xung quanh. có tọa độ Y = 0544671. khảo sát địa hình trong khu vực và phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn EverGreen.407790 dBA 67.3-0.2 - 4 Tiếng ồn: LAeq Extech . X = 1580351. Kết quả phân tích như trong bảng 2. đo đạc thực tế. có tọa độ Y = 0544643.7.451112 m/s 0.7 75* II Bụi và khí độc: 1 Bụi lơ lửng TCVN 5067:1995 µg/m3 120 280 110 300 2 CO 52 TCN 352-1989 µg/m3 6200 13100 7300 30000 3 NH3 PP đo độ hấp thụ µg/m3 50 70 75 200*** 4 NO2 TCVN 6137:1996 µg/m3 43 65 52 200 5 H2S TQKT-BYT µg/m3 10 9 11 42*** 64.6 1. + Điểm 2: KK2 – Tại khu vực sản xuất hiện tại của dự án.QCVN 05:2009/BTNMT: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh . X = 1580339. Bảng 2. X = 1580382.5 76. Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành quan trắc.6-1. có tọa độ Y = 0544751.5-2.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí khu vực thực hiện Dự án Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

2.KPH: Không phát hiện .2.Nội dung khảo sát: Khảo sát tìm nguồn nước trong khu vực. .Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt được trình bày trong bảng 2. đặc điểm thủy văn.Đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực trên cơ sở các số liệu phân tích. 2. lấy mẫu và phân tích chất lượng nước khu vực dự án để phục vụ cho đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh. . .Chọn điểm lấy mẫu và phân tích chất lượng nước theo các chỉ tiêu cơ bản của nguồn nước trong khu vực mà TCVN đã quy định. Mức ồn tối đa cho phép . Y = 1580366. có tọa độ vị trí X = 0544354.1. 2.TCVN 5949 -1998: Âm học . Chất lượng nước Công ty TNHH tư vấn EverGreen đã phối hợp với Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành khảo sát.TCVN 3985:1999: Âm học . Bảng 2.2.“*” : Áp dụng theo TCVN 5949 -1998.“***” : Áp dụng theo QCVN 06:2009/BTNMT Nhận xét: So sánh kết quả phân tích tại các điểm đo với Qui chuẩn kỹ thuật về nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh (QCVN 05:2009 và QCVN 06:2009) cho thấy nồng độ của các chất ô nhiễm trong không khí tại khu vực dự án được phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn/qui chuẩn cho phép.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh .“-“ : Không qui định .8: Kết quả quan trắc nước mặt khu vực dự án Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 29 . . tình hình sử dụng nước tại khu vực dự án.Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc . cách khu vực Dự án xây dựng Xí nghiệp sản xuất phân vi sinh tại xã Ia Chim khoảng 350m về phía Tây Bắc.8.“**” : Áp dụng theo TCVN 3985:1999 . Chất lượng nước mặt Vị trí điểm lấy mẫu nước mặt: NM – Tại suối IaBron.2.

500 4 15 0.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên chỉ tiêu Phương pháp thử pH DO TSS COD BOD520 NH4+ NO3As Cd Coliform Máy Lab 850 TCVN 7325:2004 Trọng lượng Máy DR 5000 TCVN 6001Máy1:2008 DR 5000 Máy DR 5000 TCVN 6626-2000 TCVN 6193-1996 TCVN 6187-21996 ĐV tính – mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MNP/100ml Kết quả NM 6.25 25 14 6 0.05 3 .0006 KPH 6.2.5 15 0.9 0. .QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.08 0.005 0. Kết quả quan trắc nước ngầm được trình bày trong bảng 2.9: Kết quả quan trắc nước ngầm khu vực dự án STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên chỉ tiêu pH TS COD NO3NH4+ Cd As Coliform Phương pháp thử Máy Lab 850 Trọng lượng Máy DR 5000 Máy DR 5000 Máy DR 5000 TCVN 6193-1996 TCVN 6626-2000 TCVN 6187-2-1996 Ghi chú: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 30 ĐV tính mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MNP/100ml Kết quả QCVN 09:2008/BTNMT NN 5.5 1.9. Chất lượng nước ngầm Vị trí điểm lấy mẫu nước ngầm như sau : NN: Tại giếng đào nằm trong khu vực dự án.5 0. . 2.1 0.25 87 4 2.KPH: không phát hiện Từ bảng kết quả phân tích trên so với QCVN 08:2008/BTNMT(cột B) thấy rằng nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn của qui chuẩn. có tọa độ Y = 0544721.01 7500 Ghi chú: .Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.5 -8.4×102 QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1) 5.06 KPH KPH 6 5.2.88 6.05 0. Bảng 2.2.5 – 9 >4 50 30 15 0. X = 1580383.

riêng chỉ tiêu đồng (Pb) trong đất lớn hơn quy chuẩn quy định nhưng không đáng kể.Vị trí điểm quan trắc: Cách khu vực sản xuất hiện hữu 30m về phía Tây. Fe.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 2.608 12 3 4 Cd Cu TCVN 6496-1999 TCVN 6496-1999 0.Kết quả quan trắc Kết quả quan trắc chất lượng đất khu vực dự án được trình bày trong bảng 2..Các chỉ tiêu quan trắc: pHKCl.10: Bảng 2.3.QCVN 03:2008/BTNMT – Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất – đất nông nghiệp..9. X = 1580323 .48 9. so sánh với quy chuẩn môi trường QCVN 09:2008/BTNMT cho thấy: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích của các mẫu đều thấp hơn giá trị giới hạn.905 16.“-”: Không qui định Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên so sánh với QCVN 03:2008/BTNMT cho thấy. As.503 200 1 - Ghi chú: .736 70 6 Zn TCVN 6496-1999 mg/kg 25. . . đun sôi trước khi sử dụng vào mục đích ăn uống đảm bảo an toàn sức khỏe. có tọa độ vị trí Y = 0544617.542 2 50 5 Pb TCVN 6496-1999 mg/kg mg/kg mg/kg 74. 2. chỉ tiêu Coliform vượt quy chuẩn cho phép. Chất lượng đất . Zn. Tóm lại. các chỉ tiêu kim loại nặng trong đất đều thấp hơn giới hạn cho phép nhiều lần. chúng tôi đưa ra đánh giá chung như sau: hiện trạng các thành phần môi trường nền khu vực dự án và vùng lân Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 31 .10: Kết quả quan trắc chất lượng đất khu vực dự án STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử ĐV tính Kết quả Đ QCVN 03:2008/BTNMT 2 pH(KCl) As TCVN 5979: 1995 TCVN 6626: 2000 mg/kg 5.2. Cd.. từ các kết quả trên. Pb. Riêng. Các nhân viên trong Xí nghiệp phải có những biện pháp nấu chín.

2.2 ha.3. Trong đó.2 ha.1. Xí nghiệp phân vi sinh. Diện tích các loại cây lâu năm là 3. Nông trường cao su Tân Hưng và Xí nghiệp chế biến mủ cao su.5 ha.3. Điều kiện xã hội xã Ia Chim: 2. còn lại là đất trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản.2 ha.5 ha..2.101 khẩu. Điều kiện kinh tế xã Ia Chim: 2. Trong đó có 1. cà phê là 302 ha. 166 khẩu. đàn heo 1045 con. Đây là cơ sở để quan trắc và đánh giá so sánh chất lượng môi trường hiện tại với chất lượng môi trường khu vực khi dự án đi vào hoạt động. 2.015 khẩu.XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN Địa điểm chịu sự tác động trực tiếp của Dự án là xã Ia Chim. đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo có 495 hộ với 2272 khẩu.3. Hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0. Trong đó. Về dân số .087.8 ha đang trong thời kỳ thu hoạch. đậu các loại 18 ha.kế hoạch hóa gia đình Ban DS-KHHGĐ xã hàng tháng phối hợp cùng ban ngành đoàn thể. cà phê 302 ha.887 ha.640.1.262.14 ha. Chăn nuôi Trên địa bàn xã có đàn trâu 81 con.2 ha. mì là những cây trồng chính trong thu nhập của nhân dân. cây ăn quả là 27. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 32 .3. cây bời lời là 41. làng.191 hộ là ĐB DTTS với 6. Về sản xuất Nông – Lâm nghiệp: Tổng diện tích cây lâu năm là 3640. diện tích cao su là 3262. đàn dê 160 con. Xã IaChim là một xã thuộc vùng ven của thành phố Kon Tum. Toàn xã có 11 thôn.2 ha. rau xanh: 18.1. mía: 70 ha. Toàn xã có 60% hộ sống bằng nghề nông nghiệp. tổng diện tích tự nhiên là 6824. 2.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh cận vẫn còn tương đối tốt. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ .3. Trong đó cây cao su chiếm 3. ngô 2 vụ: 15ha.. thành phố Kon Tum. cà phê.3.2. tỉnh Kon Tum. Cây cao su.1. Tư vấn các biện pháp tránh thai. chưa có dấu hiệu của sự ô nhiễm nào đáng kể. Tổng diện tích cây hàng năm là 1. tiêu là 6. (Sơ đồ vị trí lấy mẫu đính kèm phần phụ lục) 2. 1971 hộ với 9. tổng đàn gia cầm: 8650 con. Thôn bản tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về văn bản. trong đó có 9 làng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐB DTTS) và 2 thôn người kinh. diện tích lúa cả Đông Xuân: 187. Các đơn vị kinh tế gồm 4 đơn vị: Nông trường cao su.7 ha. đàn bò 1966 con. diện tích cây mì là 778.2.7 ha.1.83%. phật giáo 21 hộ. Diện tích nuôi trồng thủy sản là: 1. pháp lệnh tại khu dân cư và tư vấn tuyên truyền các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ .

2. trong đó mầm non có 481 cháu. 01 nữ hộ sinh. THCS có 981 học sinh.3.5%. đảm bảo không có dịch bệnh. 2. Về y tế Trạm y tế hiện có 05 nhân viên trong đó 04 y sỹ. trong đó giáo viên mầm non 24 người.2. trường mầm non Tuổi Ngọc : 98 %.4.3. chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong năm học 2009-2010 toàn xã có 2515 học sinh. Văn hoá trên địa bàn vẫn bình thường và chấp hành đúng pháp luật quy định.2. nhìn chung các cơ sở này hoạt động đều tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 65. bình quân duy trì sĩ số học sinh của toàn xã năm học 2009 –2010 là 97%. cán bộ nhân viên y tế có trách nhiệm và thái độ phục vụ tốt trong việc khám chữa bệnh. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 33 . thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia tại cơ sở.2. tiểu học có 1053 học sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2010 không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn xã. đặc biệt ở bậc mầm non và THCS. giáo viên và nhân viên trong nhà trường ở 3 cấp học có 153 người.3. không xảy ra các tệ nạn xã hội. trường tiểu học Ngô Thì Nhậm: 98. trường tiểu học Phùng Khắc Khoan: 96.07%. trường THCS Phan Bội Châu duy trì: 97.53%. sự nhận thức của các em và gia đình còn thấp. Tình hình khám chữa bệnh cho nhân dân nhìn chung đảm bảo và kịp thời trong mọi tình huống . Về văn hoá Thành lập đoàn kiểm tra văn hoá liên ngành của xã thường xuyên phối hợp với các Ban ngành đoàn thể kiểm tra các cơ sơ dịch vụ kinh doanh văn hoá trên địa bàn toàn xã. Về giáo dục Trong năm qua sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phát triển mạnh về quy mô từ các bậc học.3. giáo viên THCS 65 người Tuy nhiên công tác phổ cập THCS gặp rất nhiều khó khăn.8%. ý thức học tập của các em còn kém không tích cực đến lớp hoặc đến lớp không chuyên cần.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 35.%.3. Tổng số cán bộ quản lý. vận động các em đi học bổ túc không đạt hiệu quả. giáo viên tiểu học 64 người.2. Năm học 2009 –2010 học sinh bỏ học giữa chừng còn nhiều. 2.

Xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải Các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.1: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 1 Vận chuyển.Xây dựng. Các nguồn gây tác động 3.Vận chuyển. . xã hội. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 34 .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh (Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế. sơn.Giai đoạn hoạt động sản xuất. đánh giá các tác động tiềm tàng của dự án đến môi trường để giúp Chủ đầu tư xác định được nguồn gây ô nhiễm.San lấp mặt bằng. nhiên liệu − Các thùng chứa xăng dầu. sơn. cải tạo lại hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông nội bộ. có lợi hoặc có hại. − Xe tải vận chuyển nhiên. thoát nước mưa và thu gom. vật liệu lưu giữ vật liệu xây như: Vật liệu xây dựng. tập kết.Giai đoạn thi công xây dựng. ANQP xã Ia Chim 6 tháng đầu năm 2010 và Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2010) Chương 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Bất kỳ một dự án đầu tư xây dựng nào cũng ít nhiều đều gây tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu. cấp điện. 3.1.… dựng. tập kết. hệ thống xử lý khí thải).Sinh hoạt của công nhân xây dựng.1.1. xăng dầu. lưu giữ vật liệu xây dựng. bao gồm: . Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng xưởng sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 3. .1. xây dựng hệ thống cấp nước. . đối tượng và quy mô bị tác động. . Do đó. việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp Chủ đầu tư chủ động lựa chọn những phương án phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường khi dự án được thực hiện. xử lý nước thải. . làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án: .1. nguyên.1. Tổng hợp các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng được trình bày tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3.

3: Đối tượng.2.Hệ sinh thái có trong khu vực dự án và vùng xung quanh.Suối Ia Bron 4 Môi trường sinh học .1.Dọc tuyến đường xe vận chuyển 3. Ô nhiễm không khí Các tác nhân gây ô nhiễm do các hoạt động trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là bụi.1. gia tăng tệ nạn xã hội. 3. hàn 4 Sinh hoạt của công − Sinh hoạt của các công nhân nhân xây dựng 3. 2 Môi trường không khí 3 Môi trường nước . Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Tổng hợp các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng được trình bày tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3.2.1. gây ngập úng cục bộ 2 Sự tập trung công nhân xây dựng gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa phương. … đặt thiết bị 3 − Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng Xây dựng.Đất đai trong khu vực dự án.1.3.1.2: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng TT Nguồn gây tác động 1 Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực dự án. quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng TT Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 1 Đất đai . cải tạo lại hệ − Các máy móc phục vụ thi công xây dựng thống cơ sở hạ tầng kỹ − Quá trình thi công có gia nhiệt: Cắt. Đánh giá tác động môi trường 3. hàn.1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 2 Xây dựng các hạng − Các máy móc phục vụ thi công xây dựng mục công trình và lắp − Quá trình thi công có gia nhiệt: Cắt.Khu vực dự án .3.4: Các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 35 . các loại khí thải từ các phương tiện vận chuyển và tiếng ồn. được trình bày tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3. quy mô bị tác động Đối tượng.3. Bảng 3. quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng được tóm tắt trong bảng 3. Đối tượng. .

.Bụi phát sinh từ quá trình xây dựng.Bụi và các chất khí SO2.Mùi hôi từ khu vệ sinh và từ nơi tập trung nhân xây dựng. . khí thải của các công đoạn thi công có gia nhiệt. vật liệu như: Vật liệu xây dựng.Khí thải.… 4 Xây dựng.Tiếng ồn. tầng kỹ thuật . độ rung do hoạt động của đặt thiết bị các máy móc phục vụ thi công xây dựng .. khí thải từ hoạt động cắt. lưu trữ nhiên liệu. tiếng ồn. san ủi mặt bằng. tập kết. cát. độ rung. 2 Vận chuyển. THC do khói thải của các phương tiện giao thông vận tải và các phương tiện thi công cơ giới. … 3 Xây dựng các hạng . tiếng ồn. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 36 . nguyên.Nhiệt. khói hàn (như quá trình cắt. hàn.Bụi.. CO. . khí thải từ hoạt động cắt.). . hàn để lắp ráp thiết bị. . . ồn. hàn. rác thải sinh hoạt Tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng. sắt.Nhiệt. khí thải do hoạt động lưu giữ nguyên vật liệu vận chuyển nhiên. ồn.Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển và bốc dỡ: + Đất. cát.). xi măng.Bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu. cụ thể như sau: 5 .Bụi từ quá trình xây dựng các hạng mục hệ thống cơ sở hạ . xăng dầu. . hàn sắt thép.Mùi hôi phát sinh từ nơi tập trung chất thải sinh hoạt của công nhân. mục công trình và lắp .Bụi từ san lấp mặt bằng. đá.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh TT Các hoạt động Tác nhân và nguồn gây tác động 1 San lấp mặt bằng . .Khí thải... độ rung do các phương tiện giao thông vận chuyển. NO2.… Sinh hoạt của công .Bụi do gió cuốn từ mặt đường lên. + Nguyên vật liệu phục vụ xây dựng (đá. các thiết bị thi công. cắt.Hơi xăng dầu phát sinh trong quá trình tập kết. tiếng ồn.Bụi do đào đắp đất cát. cát phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng. độ rung do hoạt động của các máy móc phục vụ thi công xây dựng . sơn.Bức xạ nhiệt. . + Thiết bị máy móc phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. cải tạo lại .

5 kg SO2.16 tấn chạy diesel: . khí thải và tiếng ồn của các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thi công cơ giới. Tác động của bụi từ các nguồn này không lớn. 20 kg NOx. SO2.4 tấn N/liệu NOX kg/u CO kg/u VOC kg/u Chì kg/u 4. các hoạt động đào. (2) Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ giới Các chất khí gây ô nhiễm thải ra từ động cơ của các phương tiện vận tải.35 kg chì.5 70 7 0.31 3.3 kg TSP (bụi). Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 12 kg VOC. 55 kg NOx.35 0.. bụi còn phát sinh do vận chuyển và bốc dỡ nguyên. Bảng 3. thiết bị máy móc thi công xây dựng. 28 kg CO. 30 kg VOC. Ba yếu tố tác động chính tới chất lượng không khí trong quá trình xây dựng là bụi.29 11.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Các tác động nêu trên chỉ là tạm thời.8 60 2. 300 kg CO. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tối đa bụi và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.5 20 S 20 300 30 1. Các nguồn ô nhiễm và tác động trong quá trình xây dựng sẽ được đánh giá chi tiết như sau: (1) Ô nhiễm do bụi Trong quá trình san lấp mặt bằng dự án. thiết bị và máy móc thi công.5-16 tấn) dùng dầu diesel. khu vực dự án nằm cách xa khu dân cư (bán kính cách xa là 2 km) và có vườn cao su bao xung quanh nên hạn chế bụi phát tán ra các vùng lân cận. khi thi công xây dựng.. CO. Ngoài ra. chỉ ảnh hưởng cục bộ tại nơi bốc dỡ.5 . 1 tấn nhiên liệu sử dụng cho xe trọng tải lớn (3.5 S 4. thành phần khí thải có chứa 4.Đường đô thị Xe máy 3. 5 kg SO 2. nhiên vật liệu.Đường đô thị 1000 km Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 37 .. Ngoài ra. 1. đắp và san lấp mặt bằng sẽ làm phát sinh ra bụi. Khí thải ra từ các động cơ máy móc sử dụng các nhiên liệu từ Hydrocacbon chủ yếu là bụi. thoáng và chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng.9 4. không liên tục và sẽ kết thúc sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng.6 Xe máy nặng chạy xăng: . Tuy nhiên. và khi dùng xăng thành phần khí thải chứa 3.5 TSP.5: Hệ số ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông Phương tiện Đơn vị (U) TSP kg/u SO2 kg/u 1000 km 0.

khi tập trung một lượng lớn các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu.Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. tiếng ồn và rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn: .Động cơ > 2000 1000 km cc tấn N/liệu (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới .07 1. hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO và trong xăng chiếm 0.11 0. cắt sắt thép khi lắp đặt thiết bị Ở công đoạn này.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh S tấn N/liệu 4. đầm nén.35 0.73 2. chủ yếu gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công. . Tuy nhiên.62 S 1. máy móc thiết bị sẽ làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án.07 1.25%.1000 km 2000 cc tấn N/liệu .1 169.23 0.Máy móc..76 20 S 27.13 0. thiết bị thi công Trong giai đoạn thi công xây dựng.1992: . (4) Ô nhiễm do tiếng ồn và rung từ các phương tiện giao thông.35 Xe máy sản xuất 1985. Propane. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ giới sử dụng nhiên liệu (xăng..WHO.23 0. Do đó. chủ yếu tác động đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp do đặc trưng của các chất ô nhiễm trong công đoạn hàn như CO. dầu DO) là không đáng kể.6 5 1.73 2.. Thời gian xây dựng ngắn nên mức độ tác động không nhiều. Chủ đầu tư phải có biện pháp điều tiết lượng xe tải. (3) Ô nhiễm các khí thải của công đoạn hàn. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 38 . máy móc thiết bị một cách hợp lý trong quá trình xây dựng dự án.7 27. Axetylen.85 S 2. .51 15.Động cơ 1400. thiết bị san ủi.3 20 S 55 28 12 0. NOx.Máy trộn bê tông.0 9 1.0 194.7 24.86 20 S 22.78 15. nhưng Chủ đầu tư sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân. 1993) Ghi chú: S là tỷ lệ % hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu. tải lượng khí thải phát tán vào môi trường không lớn.

Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) a . 0 73. 0 86.0÷ 74.5 60.0 39.0 59.Mức ồn đo được tại nguồn đo ồn (cách 15 m) ΔLd .5 52.Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m) Lp .Khoảng cách tới nguồn ồn ứng với Lp (m) r2 . ta có thể tính được độ ồn của tại các vị trí khác.0 1 Máy ủi 2 Xe lu 72. Tiếng ồn có tần số cao khi các phương tiện máy móc sử dụng nhiều.5 4 Máy cạp đất .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Tiếng ồn gây ra do phương tiện vận tải từ việc chuyên chở đất dùng cho san lấp mặt bằng.máy san 80. Mức ồn từ hoạt động của các xe tải và các thiết bị thi công được thể hiện trong bảng sau: Bảng 3.6: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các phương tiện. thiết bị thi công trên công trường (1) TT Các phương tiện (2) Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) (2) Mức ồn Mức ồn cách cách nguồn nguồn 20m (dBA) 50m (dBA) Khoảng Trung bình - 93. hoạt động liên tục.0 3 Máy kéo 77.0÷ 93.0 67. bốc dỡ vật liệu xây dựng. nhất là vào khoảng thời gian ban ngày trong giờ làm việc. máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường xây dựng.5 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 39 . ΔLd = 20lg [(r2/r1)1+a] (dBA) r1 . Từ công thức trên kết hợp với việc đo thực tế mức ồn tại nơi cách nguồn phát sinh ồn 1 m.0÷ 96.5 52.5 60.Độ giảm mức ồn qua vật cản.Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ΔLc = 0. 86. Khả năng lan truyền tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới khu vực xung quanh được xác định như sau: Li = Lp – ΔLd –ΔLc (dBA) Trong đó: Li .Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp phụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a = 0) ΔLc .0 47.

Coli).Ô nhiễm không khí. P) và vi sinh gây bệnh (coliform. Với mức ồn phát ra từ hoạt động của các thiết bị thi công trên công trường như trình bày trong bảng trên thì mức ồn cực đại do các thiết bị thi công gây ra cách nguồn ồn 1m hầu như vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với mức ồn cho phép nơi làm việc. (2) . Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và số lượng công nhân. Nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ dễ phân hủy.1999 85 dBA Nguồn: (1) . L.0 54. Phạm Ngọc Đăng Ở nước ta chưa có tiêu chuẩn quy định cụ thể về mức độ tiếng ồn cho công tác thi công xây dựng nói chung. các chất dinh dưỡng (N.0÷ 94.Mackernize.1. (1) Nước thải sinh hoạt của công nhân Nước thải từ quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng.Nước thải sinh hoạt của công nhân. 3.đêm (tương đương khoảng 80% nước cấp).ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 0 5 Xe tải 82. 0 88. các hợp chất hữu cơ (BOD/COD). Dự kiến lượng công nhân thường xuyên có trên công trường tối đa khoảng 20 người/ngày. mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 80 lít/người/ngày.0 62.5 TCVN 3985 . E.0 6 Máy trộn bê tông 75. 0 81.2.0÷ 88. năm 1985. . có thể ước tính được tổng lưu Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 40 . Theo tiêu chuẩn xây dựng. Tuy nhiên. các chất lơ lửng (SS). theo tiêu chuẩn đã ban hành về mức cho phép tiếng ồn tại các vị trí làm việc (TCVN 3985-1999) không vượt quá 85 dBA. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã.5 47.5 55. Ô nhiễm nguồn nước Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là: .Nước mưa chảy tràn. vi khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. Do đó.3. Dựa vào các số liệu đã có. công nhân làm việc tại các khu vực phát sinh tiếng ồn cần được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.Da. định mức nước cấp sinh hoạt là 100lít/người/ngàyđêm.

Vật liệu thừa như xi măng và sắt trong quá trình xây dựng .. nước mưa còn cuốn theo đất. Chủ đầu tư sẽ có các phương án hạn chế các tác động của nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng công trình..8 m3/ngày. cát. Ô nhiễm do chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nếu không có các biện pháp quản lý thích hợp. bình chứa hoá chất. gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 41 . cần có biện pháp thu gom xử lý hợp lý.Rác thải nguy hại gồm thuỷ tinh.3. chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Với khối lượng rác thải sinh hoạt như trên. Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu có độ đục cao do cuốn theo đất đá và một phần vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình thi công. xói lở đất và tác động xấu đến công trình và môi trường xung quanh khu vực dự án. mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0. Các nguồn chất thải rắn bao gồm: . 3. (2) Nước mưa chảy tràn Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án khi có mưa lớn nếu không được tiêu thoát hợp lý có thể gây ứ đọng. với 20 công nhân xây dựng mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng dự án sẽ khoảng 6 – 10 kg/ngày. cản trở quá trình thi công… Ngoài ra. . can.3 – 0. xăng dầu.5 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. đá. Để hạn chế tác động do nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng..Giấy thải và vật dụng đóng gói từ hoạt động lắp đặt thiết bị .3. Ngoài ra.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng dự án là khoảng 1.1.giẻ lau thấm dầu mỡ. Theo ước tính. tránh khả năng gây tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi.Chất thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào nguồn nước sông suối xung quanh gây bồi lắng.Đất cát thừa do san ủi mặt bằng . việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 42 . . chôn lấp ngay tại chỗ. hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công.5.Đất đá rơi vãi trên đường chuyên chở ngoài việc gây khó khăn cho các lái xe còn có thể gây hiện tượng trôi bùn vào mùa mưa xuống các khu đất thấp ven đường. Những rủi ro và sự cố (1) Tai nạn lao động Nhìn chung. chủ đầu tư sẽ có phương án thu gom và xử lý hợp vệ sinh. . chất lượng đất còn bị ảnh hưởng bởi sự cố chảy tràn nhiên liệu. thiếu trang bị bảo hộ lao động. tai nạn giao thông.. 3. gây xói lở và có thể làm trôi bùn đất (vào mùa mưa).Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi.. giảm khả năng thẩm thấu và thông thoáng do thay đổi địa hình bề mặt. đất cát. choáng váng hay ngất cho công nhân trong khi lao động.Chất thải trong quá trình xây dựng như vật liệu thừa.Công việc lắp ráp. Ô nhiễm đất Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu là: .Việc đào móng và đào mương có thể thay đổi cấu tạo đất: Đất bị kết rắn lại. 3. tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng nào của dự án. .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và các khu dân cư lân cận.. đổ bỏ đất đá lớp bóc (không hợp lý sẽ làm mất cảnh quan khu vực.1. . nước trộn vữa hồ cùng với nước mưa chảy tràn trong khu vực thi công vốn có khả năng nhiễm dầu mỡ cao sẽ góp phần làm ô nhiễm chất lượng đất khu vực dự án.. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao động trên công trường xây dựng là: . . thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe cao có thể gây ra các tai nạn lao động. . giẻ lau vứt bỏ bừa bãi hay thu gom chất thải rắn chưa tốt.Ngoài ra.Tai nạn do bất cẩn trong lao động. dầu nhờn của các phương tiện thi công.Nước thải trong quá trình xây dựng bao gồm các loại nước súc rửa và nước làm mát các thiết bị máy móc thi công có chứa dầu mỡ rò rỉ.San ủi.1. Do đó. . .4.3. sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất và cảnh quan khu vực.3.

tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông tránh gây tai nạn cho người dân lưu thông trên các tuyến đường. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động xây dựng dự án Các tác động môi trường do các hoạt động thi công xây dựng dự án được tổng hợp trình bày tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3. cháy nổ … gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. (3) Tai nạn giao thông Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công.1.7: Tổng hợp các tác động môi trường trong quá trình xây dựng dự án TT 1 Hoạt động đánh giá San lấp mặt bằng Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 43 Đất Nước ** * Không Tài nguyên Kinh tế khí sinh học -xã hội *** ** * . chập. gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công.4.. gây thiệt hại về tài sản và tính mạng.) là các nguồn có thể gây cháy nổ. sơn. khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này. . Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. keo. nên Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống. (2) Sự cố cháy nổ Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bảo đảm an toàn lao động cho công nhân.Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công (xăng. dầu FO. dầu DO. 3. bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc. thiết bị thi công có thể gây ra sự cố điện giật. . kinh tế và môi trường. Các sự cố trên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời..Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy.

2. bụi. ** : Tác động có hại ở mức độ trung bình. bụi. tiếng .1. phân loại và nghiền .1. bụi. *** : Tác động có hại ở mức mạnh.2.Bụi. lưu giữ vật liệu xây dựng. 3 Nghiền nguyên liệu . tiếng ồn sinh ra từ phuơng tiện giao thông vận tải. chứa nguyên liệu 2 Vận chuyển nguyên liệu . ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 3. * ** *** * * 4 Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật * ** *** ** * 5 Sinh hoạt của công nhân xây dựng * ** * * ** Ghi chú: * : Tác động có hại ở mức độ nhẹ. NH3 và mùi hôi . tập kết.Mùi hỗn hợp phát sinh trong quá trình ủ lên men.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 2 Vận chuyển . tiếng ồn từ dây chuyền sản xuất 1 Khu vực tiếp nhận .1.Bụi nguyên liệu từ công đoạn chuyển liệu.Khí H2S. 3. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải (1) Các nguồn gây tác động môi trường không khí Theo dây chuyền công nghệ sản xuất phân bón và các tài liệu kỹ thuật có liên quan.Khí thải của các máy nghiền .Tiếng ồn sinh ra từ các phương tiện giao Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 44 . nhiên liệu * * *** * * 3 Xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị.8: Các nguồn gây tác động và chất gây ô nhiễm môi trường không khí STT Nguồn gây tác động Các chất gây ô nhiễm I Khí thải.2. kho dỡ nguyên liệu.Bụi II Khí thải. 5 Phối trộn và đóng bao . các nguồn gây tác động môi trường không khí và các chất gây ô nhiễm chỉ thị chủ yếu được xác định và thể hiện trong bảng sau: Bảng 3. tiếng ồn sinh ra trong quá trình bốc nguyên liệu.Tiếng ồn 4 Phơi và ủ lên men .Khí thải. Các nguồn gây tác động 3.

đất.2. thuỷ tinh..1. bao đựng lân và các chế phẩm và phụ liệu khác. rác nên có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. ghiẻ lau thấm dầu mỡ. các hợp chất hữu cơ và các chất tẩy rửa hoạt động bề mặt rất cao. . Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Tổng hợp các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động sản xuất được trình bày tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3.Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ quá trình rửa. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 45 . . .Mùi hôi phát sinh ra từ nước thải. ka li.. (3) Các nguồn chất thải rắn . bức xạ… sinh ra trong quá trình sản xuất.Chất thải nguy hại: bao gồm các bao bì nilon. (2) Các nguồn gây tác động môi trường nước Với đặc thù của hoạt động sản xuất không có nước thải công nghệ.. .Chất thải rắn sản xuất: trong quá trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh có phát sinh các loại bao bì như bao đựng đạm. can.2. nước vệ sinh từ khu nhà vệ sinh cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp có thành phần các chất rắn lơ lửng. công nhân viên của Xí nghiệp. độ rung.Chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt của cán bộ. thúc đẩy phát triển nông nghiệp và dịch vụ 2 Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và địa phương. rác thải do quá trình phân huỷ các chất hữu cơ.Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên Xí nghiệp cuốn theo cát.9: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động TT Nguồn gây tác động 1 Tạo công ăn việc làm. nhưng số lượng không nhiều. 3.Các tác nhân vật lý như tiếng ồn. tiết kiệm ngoại tệ 3 Gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông do gia tăng mật độ giao thông. nhiệt.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh ồn từ các nguồn thông vận tải ra vào Xí nghiệp khác . do đó nguồn gây tác động môi trường nước và các chất gây ô nhiễm trong giai đoạn Xí nghiệp đi vào hoạt động chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn: .

2. Ô nhiễm không khí (1) Ô nhiễm do quá trình sản xuất Bụi phát sinh vào thời điểm vận chuyển nguyên liệu từ kho tới khu vực sản xuất. tuy nhiên chỉ ảnh hưởng cục bộ trong khu vực sản xuất. khảo sát.10: Đối tượng. Giám sát thực tế do Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường thực hiện tại hai Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 46 . Do khu vực Xí nghiệp nằm cách xa khu dân cư với khoảng cách an toàn nên bụi chỉ ảnh hưởng đến người công nhân làm việc trực tiếp và Xí nghiệp chế biến cao su cạnh bên. Nhìn chung. loại hình sản xuất này gây ô nhiễm chủ yếu là bụi và một số chất vô cơ gây mùi. quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động TT Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 1 Không khí khu vực dự án .Hệ thống giao thông tại khu vực dự án và vùng lân cận sẽ bị xuống cấp do hoạt động vận tải ra vào Xí nghiệp 6 Công nhân . Đánh giá tác động môi trường 3.Không ảnh hưởng nhiều do các hộ dân cư sống cách xa khu vực Xí nghiệp 3. phơi.Thảm thực vật xung quanh khu vực Xí nghiệp 5 Hạ tầng đường giao thông khu vực dự án .3. Theo kết quả điều tra.3. phân tích mẫu không khí tại Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh tương tự đang hoạt động sản xuất tại Gia Lai của Công ty cao su Chư Prông với công suất 5000 tấn/năm cho thấy.Suối Ia bron khu vực dự án 4 Thực vật tại khu vực dự án . bụi sinh ra từ quá trình nhập liệu phối trộn.Toàn bộ công nhân làm việc trong Xí nghiệp 7 Môi trường xã hội .Các giếng khoan.2.2. giếng đào tại khu vực dự án và vùng lân cận 3 Nguồn nước mặt bên cạnh . Đối tượng. bụi phát sinh từ những khu vực này chủ yếu là bụi lắng và một phần nhỏ hơn là bụi lơ lửng.Bầu không khí trong phạm vi Xí nghiệp và dọc các tuyến đường vận chuyển 2 Nguồn nước ngầm tại khu vực dự án .2. quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động được trình bày trong bảng sau: Bảng 3. quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án Đối tượng.1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 4 Sự tập trung công nhân gây ra xáo trộn đời sống xã hội tại địa phương 3.

(2) Ô nhiễm do quá trình tập kết nguyên vật liệu Tuỳ theo điều kiện chất lượng đường sá. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô. . Không khí 1 Bụi lơ lửng (TSP) 2 CO 3 NO2 4 NH3 M1 QCVN M2 05:2009 19:2009 μg/m3 307.5 Khó chịu Khó chịu - - 5 H2S μg/m 6 Mùi - II.Gia Lai St t Các thông số I.1 KPH - 7. .4 12050.HT Độ rung Kết quả Đơn vị 5949:1998 dBA 71 56 dBA 42 31 < 75 - Ghi chú: .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh điểm có khả năng gây ô nhiễm lớn nhất của Xí nghiệp.(-): Không qui định.49 233.4 139. phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít.52 300 - μg/m3 10624. Theo Air Chief.TCVN 5949 -1998 :Âm học . . kết quả tính tải Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 47 .2 200 - μg/m 3 57 49 - 76 3 1.Mức ồn tối đa cho phép. kết quả như bảng sau: Bảng 3.QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất cô cơ. Vị trí đo mẫu: M1: Khu vực sản xuất của M2: Cuối hướng gió cách kho chứa 10m về hướng Tây.Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư . .QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. nắng gió. Tiếng ồn Mức âm (Leq) .2 30000 - μg/m 3 123. Cục Môi trường Mỹ -1995.11: Kết quả phân tích các thông số gây ô nhiễm môi trường không khí của Xí nghiệp sản xuất phân bón vi sinh .KPH: Không phát hiện. Bụi do nguyên liệu rơi vãi hoặc từ các bãi chứa cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.

0. Tuy vậy.3 lít/km.15 kg/km/lượt xe/năm. thì lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động của động cơ sử dụng khoảng 35 lít xăng dầu/ngày. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 48 . 1. Theo ước tính sơ bộ. nồng độ bụi lơ lửng trung bình trong khu vực nạp liệu được tính toán dao động trong khoảng 4. k: Kích thước hạt.. (3) Ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại Tp.15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0. số lượt xe. cho các loại ôtô chạy xăng là 0.5 mg/m3. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 bánh là 0. Dựa vào hệ số ô nhiễm do đốt nhiên liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì trung bình mỗi ngày có 0. 0.7 x [ 12 X S W 0. s: Lượng đất trên đường. 8. 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động) thì nồng độ bụi còn thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Từ hệ số phát thải bụi trên và khoảng cách vận chuyển. Áp dụng với khoảng cách hoạt động giao thông trung bình là 20 km cách trung tâm Xí nghiệp. So sánh với tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động của bụi không chứa Silic là 8mg/m3 (theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 0.7 4 365 Trong đó: L: Hệ số phát thải bụi (kg/km/lượt xe/năm).03 lít/km. 6 bánh p: Số ngày hoạt động trong năm Thay số ta được hệ số phát thải bụi là 0. đối với các công nhân lao động trực tiếp tại các khu vực phát sinh bụi yêu cầu phải được bảo vệ an toàn bằng kính mắt và khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm như vệ sinh mặt bằng.2.14 kg SO2. tập kết nguyên liệu được tính theo công thức sau: s L = 1.784 kg CO thải vào môi trường không khí khu vực do hoạt động giao thông. 10 tấn w: Số bánh xe.5 – 5.9% S: Tốc độ trung bình của xe. 20 km/h W: Trọng lượng có tải của xe.. và 15 lượt xe gắn máy/ngày. lượng xe cộ ra vào Xí nghiệp khoảng 5 lượt xe ôtô chở nguyên liệu/ngày (chạy dầu Diezel).7 w 365 − p X( ) X ( ) 0.12 kg bụi.5 X ( ) 48 2. cách ly nguồn ô nhiễm .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh lượng bụi trong quá trình vận chuyển.54 kg NO2.

hệ sinh thái và tầng ôzôn. 4 Hydrocarbon (THC.Ảnh hưởng xấu đến khí hậu. Với nồng độ cao.SO2 có thể nhiễm độc qua da. H2CO3… và gây ra những trận mưa axit. làm giảm dự trữ kiềm trong máu. .12: Tác động của các chất ô nhiễm không khí TT 1 Thông số Khí axít (SOx.Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại. mạch.24 – 0. phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. NOx). . Tác động - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp. . rối loạn giác quan có khi gây tử vong. … chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và phát tán gây nguy hại đến bầu khí quyển. - Tác hại đến hệ sinh thái. - Gây hiệu ứng nhà kính. 2 Oxyt cacbon (CO) Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức. 5 Chất gây mùi H2S tác động đến các vùng nhạy cảm. phân tán vào máu. (5) Các loại ô nhiễm khác a). Mùi hôi phát sinh từ các nguồn phân tán Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 49 . Chủ đầu tư sẽ có biện pháp cụ thể nhằm hạn chế các tác động tiêu cực có khả năng xảy ra do ô nhiễm khí thải. CO.36 mg/l) H2S có tác động lên mắt và đường hô hấp. Vì vậy. 3 Khí cacbonic (CO2) . Với nồng độ 150 ppm có thể gây tổn thương bộ máy hô hấp và màng nhầy. nhức đầu. ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. vùng sinh phản xạ của các thần kinh động mạch cảnh và thần kinh hering.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh (4) Tác động của các chất khí Tác động của các chất ô nhiễm không khí được tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3. những loại khí này sẽ phản ứng hoá học với hơi nước có trong không khí tạo thành chất ô nhiễm thứ cấp như HNO3. tế bào.VOC) Gây nhiễm độc cấp tính: Suy nhược.Gây rối loạn hô hấp. Các chất khí có hại như các oxit Nitơ. .Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. SOx. Ở nồng độ thấp (0. chóng mặt.

chức năng của thận. Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở lên làm ức chế thần kinh trung ương. nhiệt. khu vực chứa chất thải. chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. b). . 3. Ngoài ra. Na.Ô nhiễm do tiếng ồn Tiếng ồn phát sinh từ các nguồn (máy nghiền. xây dựng nhà xưởng thông thoáng. Nhiệt độ cao cũng làm cơ tim phải làm việc nhiều hơn. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như xây dựng kho có hệ thống thông gió và khu lưu giữ chất thải cuối hướng gió nên ảnh hưởng do mùi hôi từ các khu vực này là không đáng kể ở mức không gây khó chịu cho khu vực xung quanh . I. máy trộn.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Mùi hôi do việc phân huỷ các chất hữu cơ sinh ra từ khu vực kho. Tuy nhiên. các yếu tố như tốc độ gió cũng là một trong các nguyên nhân làm ảnh hưởng tới nhiệt độ trong khu vực sản xuất. Ngoài ra. tuỳ theo chu kỳ vận hành thiết bị. Vì vậy. vào những ngày nắng nóng nhiệt độ tại khu vực xưởng sản xuất thường cao hơn bên ngoài từ 1-30C ảnh hưởng tới công nhân sản xuất. tốc độ gió còn phụ thuộc nhiều vào cấu trúc nhà xưởng và điều kiện thông gió. tại khu vực này Chủ đầu tư sẽ phải tăng cường các biện pháp làm mát như cung cấp nước lọc đảm bảo chất lượng cho công nhân. gây trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động. Các tác nhân vật lý như tiếng ồn. lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho nhà xưởng. Khi làm việc ở các cơ sở sản xuất hoặc các khu vực có độ ồn cao người công nhân phải được trang bị nút bịt tai để chống ồn. …) mức ồn phát sinh trong xưởng thường tương đối cao và liên tục (trung bình 80-85 dBA). Tuy nhiên.2. tiếng ồn cục bộ có thể > 90 dBA vượt tiêu chuẩn cho phép trong khu sản xuất (TCVN 3985-1999). Ca. độ rung. dễ dẫn đến tai nạn lao động. Thông thường.2. bãi chứa nguyên liệu.3.Ô nhiễm do nhiệt dư Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi kèm theo đó là mất một lượng muối khoáng như các ion K. Fe và một số sinh tố. bức xạ… sinh ra trong quá trình sản xuất . Ô nhiễm do nước thải Sản xuất phân hữu cơ vi sinh không có nước thải công nghệ chỉ có nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn: (1) Nước thải sinh hoạt : Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 50 .

0 125-375 24 5 Tổng nitơ (N) 0.5 875-1.0 – 3.0 (Nguồn: Rapid Environmental Assessment.2) 1 BOD5 4. đối với những quốc gia đang phát triển thì hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) được trình bày trong bảng sau.24 – 0. 1993) Căn cứ vào các hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên.2 900-1. định mức nước cấp sinh hoạt là 100lít/người/ngày đêm. WHO.0 – 14.8 – 4. có thể dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp như được trình bày trong bảng sau: Bảng 3. Theo tính toán thống kê.812 120 4 Dầu mỡ 1.6 m3/ngày đêm.4 562-675 60 2 COD 7.14: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp TT Chất ô nhiễm Tải lượng (kg/ngày) Nồng độ (mg/l) QCVN 14:2008/BTNMT (K=1.5 .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Khi Xí nghiệp mở rộng nâng công suất và đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 20 lao động cả gián tiếp và trực tiếp.6 – 1.13: Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) TT Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) 1 BOD5 45 – 54 2 COD 72 – 102 3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 6 Amoni (N-NH4) 2.5. Bảng 3.4 – 4.2 – 10.48 30-60 12 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 51 . Dựa vào các số liệu trên. mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 80 lít/người/ngày đêm (tương đương khoảng 80% nước cấp). Theo tiêu chuẩn cấp nước TCVN 33:2008. tính được tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp khoảng 1.275 - 3 Chất rắn lơ lửng (SS) 7.8 7 Tổng photpho (P) 0.2 75-150 - 6 Amoni (N-NH4) 0.

800 m2) Với cường độ mưa lớn nhất (tính theo lượng mưa trung bình ngày trong tháng 8/2009) là I = 12.1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 7 Tổng photpho (P) 0. SS.5 . tổng P cao hơn quy chuẩn nhiều lần. So sánh nồng độ nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) với QCVN 14:2008/ BTNMT cho thấy nồng độ BOD.76.5 m3/ngày..278 x 0. amôni. Để hạn chế tác động do nước thải sinh hoạt. sẽ kéo theo một lượng lớn chất rắn lơ lửng gây bồi lắng khu vực xung quanh dự án. .6) I: Là cường độ mưa (mm/ngày) F: Diện tích lưu vực (17.15: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn Chất ô nhiễm Tổng Nitơ Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 52 Nồng độ (mg/l) 0.08 – 0.6 x 12.553 = 358.. Theo tính toán như trên.800 m2 và số liệu về chế độ mưa tại khu vực như đã trình bày trong chương II ta có thể ước tính được lượng mưa rơi và chảy tràn trên bề mặt như sau: Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khu vực dự án được tính toán như sau: Q = 0. dầu mỡ.10-3 x 168.5 m3/ngày.76 mm/ngày = 14. Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình lớn nhất trong 1 ngày tại khu vực dự án là: Q = 0.10-3m/ngày. Với lưu lượng như vậy nếu chảy tràn qua các khu vực kho nguyên liệu.278 x K x I x F Trong đó: K: Là hệ số dòng chảy (K = 0.76 mm/ngày thì lưu lượng nước mưa trên khu vực dự án khoảng 358.4 10-50 12 Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.13. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: Bảng 3.5 . (2) Nước mưa chảy tràn: Trên diện tích khu đất dự án 17. bãi chứa sản phẩm. Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. khi có trận mưa với cường độ I = 12.

Do đó. .Tạo nên độ đục. so sánh với tiêu chuẩn thải QCVN 24:2009/BTNMT thì được quy ước là nước thải sạch.…).Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước làm thay đổi thành phần nước (pH giảm. nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO) 1 Nhiệt độ . có thể tách riêng biệt đường ống thoát nước mưa và cho thải trực tiếp ra môi trường sau khi có biện pháp xử lý sơ bộ. Các chất lắng đọng tích tụ gây bồi lắng dòng chảy. tăng khả năng hoà tan và tạo phức bền vững của các ion kim loại nặng với thành phần hữu cơ.004 .20 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 . vị).Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học .Ảnh hưởng đến tài nguyên thuỷ sinh 3 Chất rắn lơ lửng 4 Dầu mỡ .03 Nhu cầu ôxy hoá học (COD) 10 . (3) Tác động của các chất ô nhiễm từ nước thải Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được thể hiện trong bảng sau: Bảng 3. tạo thành lớp váng mỏng ngăn cản quá trình hoà tan oxy vào trong nước.Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong nước 2 Các chất hữu cơ .Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước. . đời sống thuỷ sinh và suy giảm mạnh mẽ chất lượng Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 53 . phát triển vi sinh vật yếm khí cùng với những tác nhân gây dịch bệnh. . dầu lắng đọng gây ô nhiễm tầng đáy với thời gian tồn lưu khá dài và trong điều kiện xáo trộn nhất định xuất hiện trở lại trên mặt nước gây ô nhiễm thứ cấp. nước có màu đen.Làm giảm tính chất hoá lý của nước (thay đổi màu.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Photpho 0.16: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải TT Thông số Tác động .20 (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới .Ảnh hưởng đến chất lượng nước.0. mùi hôi. mùi.WHO) Với nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như trên. độ màu gây cản trở quá trình quang hợp thực vật thuỷ sinh dẫn đến giảm lượng oxy trong nước.

gây thiệt hại cho các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. chất lơ lửng. rối loạn chức năng gan. có nhiều trong phân người. gan.Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là môi trường thuận lợi cho sự xâm nhập. a). 5 6 .…dẫn đến chậm phát triển. ảnh Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 54 . các tổ chức giàu mỡ (não. viêm ruột. tiêu hoá. ảnh hưởng tới dưỡng (N. tử vong. gây bệnh . vi sinh vật gây độc. thận. Các chất hữu cơ tổng hợp khi đưa vào cơ thể có khả năng tích tụ trong máu. tác hại đến hệ sinh thái Đối với sinh vật thuỷ sinh sự ô nhiễm nguồn nước với những tác động gây suy giảm hàm lượng oxy hòa tan. hệ thống tạo máu. phú dưỡng hoá. Gây biến động. tăng hàm lượng muối khoáng. tả. viêm đường tiêu hoá. thận. nhiễm giun sán. Hậu quả đem lại là mất cân bằng sinh học với sự diệt vong. suy yếu. tồn lưu các chất độc hại.…) gây tổn thương đến hệ thần kinh.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh thuỷ hải sản môi trường tiếp nhận. gây nhiễm độc và rối loạn trao đổi chất trong cơ thể sinh vật. mất trí nhớ. lỵ.… sẽ làm thay đổi điều kiện sống. sự sống của động thực vật thuỷ sinh. phó thương hàn.E..…dẫn đến các chứng bệnh thần kinh. . nhiễm trùng răng miệng.Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột .… Việc tiếp xúc qua da có thể dẫn đến kích thích da. b). tuỷ. Nhìn chung các chất ô nhiễm dạng này đều gây tử vong rất nhanh khi cơ thể bị nhiễm độc với liều lượng cao. nhiễm trùng da. tiêu chảy. viêm da. giảm khả năng sinh sản. dị ứng. tắm rửa hoặc gián tiếp qua việc tích tụ trong thực phẩm động thực vật. P) chất lượng nước. mất dần một số loài.Gây hiện tượng phú dưỡng ảnh hưởng tới cân bằng sinh học của nước làm tăng nồng độ các chất có tính Các chất dinh khử. tuần hoàn. Động vật trên cạn sinh sống trong khu vực vùng nước bị ô nhiễm cũng có khả năng bị nhiễm độc bởi các chất hữu cơ bền vững.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform. xuất hiện các biến dị di truyền. tăng tính độc của nguồn nước. hệ bài tiêt. rối loạn thị giác. phát triển và lan truyền dịch bệnh. suy giảm cá thể và số loài của phần lớn động vật thuỷ sinh.. các kim loại nặng. Gây độc hại đến sức khoẻ con người Các tác nhân ô nhiễm trong nước có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể con người thông qua sử dụng nước cho mục đích ăn uống.. là nguyên nhân xảy ra các dịch bệnh thương Các vi khuẩn hàn.

. … 3. trung bình mỗi ngày một người thải ra khoảng 0. Các loại thực vật. Ngoài ra. đốm lá. Các chất thải này nếu thải vào môi trường sẽ khó bị phân huỷ sinh học. . vì vậy nếu không được thu gom và xử lý sẽ sinh ra mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe và làm mất mỹ quan của khu vực Xí nghiệp. bọc nilon. 3. cây lương thực..3.3. làm mất mỹ quan. hạn chế việc phát triển của các vi sinh vật đất gây giảm độ màu của đất.2. Chất thải rắn loại này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy. bao đựng Lân (2 tấn/năm). (2) Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại bao gồm các loại giẻ lau (4-5kg/năm)... Về lâu dài..4. Ô nhiễm đất Trong giai đoạn vận hành dự án.. văn phòng phẩm hư hỏng. gia cầm.. giấy vụn. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 55 .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh hưởng bất lợi đến các hoạt động chăn nuôi gia súc. bao ny lon (khoảng 10-15 kg/năm). hoa màu có thể chậm phát triển. các loại bao bì nylon.3 – 0. nguồn nước. quá trình xây dựng các hạng mục công trình sẽ chiếm dụng một diện tích đất trong thời gian dài. nguồn nước. gây tích tụ trong đất. Với số lượng 20 cán bộ công nhân viên. Ka li (500kg/năm).5 kg/người/ngày thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Xí nghiệp khoảng 6 – 10kg/ngày. thực phẩm.2. bóng đèn huỳnh quang thải (1-2kg/năm). … phát sinh từ Xí nghiệp đều nằm trong danh mục quy định là các chất thải nguy hại.. với khối lượng công trình đè nén làm thay đổi cơ cấu đất. hữu cơ độc hại làm ô nhiễm môi trường đất. Các chất thải là giẻ lau thấm dầu mỡ và cặn xăng dầu dư thừa. chai lọ. các nguồn có thể gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu là các chất thải rắn và nước mưa kéo theo chất thải trên bề mặt thấm xuống đất. các chất này sẽ bị phân hủy tạo ra các hợp chất vô cơ. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. lon. (3) Chất thải rắn sinh hoạt Nguồn phát thải từ các hoạt động như sinh hoạt ăn uống. Ô nhiễm do chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh trong quá trình Xí nghiệp đi vào hoạt động bao gồm: (1) Chất thải rắn sản xuất Chất thải rắn sản xuất bao gồm các loại bao bì như bao đựng Đạm.3. đặc biệt là nhóm cây trồng.

gây nên các thiệt hại về người và tài sản của Xí nghiệp và xung quanh. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Rò rỉ có thể dẫn đến sự cố gây cháy. phân giải yếm khí làm tăng độ axit của đất ảnh hưởng bất lợi đến quá trình trao đổi các dinh dưỡng vô cơ (K.3. mất cân bằng dinh dưỡng và thành phần hoá sinh học đất. oxy hoá khử. 3.… từ việc tác động đến các quá trình hấp phụ. dầu mỡ các chất hữu cơ bền vững.5. tăng độ chặt. làm đất bị chai cứng. Nguy cơ xảy ra sự cố và rủi ro (1) Sự cố rò rỉ nguyên nhiêu liệu Rò rỉ nhiên liệu. làm giảm tính dính. suy giảm khả năng hấp phụ. gây thiệt hại lớn về tài sản và con người cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. Tác động của các chất gây ô nhiễm đất Chất thải rắn là một trong những nguyên nhân dẫn đến thoái hoá đất với những biểu hiện thay đổi tính chất vật lý. Mg) với cây trồng. Do đó. giảm hàm lượng mùn. mặn hoá. (2) Sự cố cháy nổ Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu hoặc do chập điện. phong hoá của hệ sinh thái đất. Ca.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chất thải rắn tại các bãi tập kết rác. Các dạng hợp chất hữu cơ tổng hợp có trong nước thải tạo thành màng trên mặt ngăn cản tiếp xúc với không khí gây thiếu oxy cho đất cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi sinh vật đất như gây độc và huỷ diệt các vi sinh vật đất có lợi cho đất trồng trọt làm suy giảm chất lượng đất trồng trọt với những biểu hiện như: Tăng độ chua. ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của đất gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường đất khu vực dự án. hấp thụ và trao đổi iôn của keo đất. tích luỹ kim loại nặng. giảm tính thấm nước. tích luỹ các chất độc hại. giảm hàm lượng mùn. tăng độ chua. nổ.2. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 56 . tính dẻo của đất. vi khuẩn nitơrat. trao đổi iôn. hấp thụ. Thành phần các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học sẽ làm suy giảm đột biến lượng oxy trong đất.. bãi chứa nguyên vật liệu thừa có hàm lượng các chất hữu cơ cao khi tập trung trong thời gian lâu sẽ phân huỷ sinh ra nước rỉ rác. gây ức chế vi khuẩn hiếu khi. tác động đến động thực vật.. Nước rỉ rác sẽ thẩm thấu và chuyển hoá các chất ô nhiễm vào trong đất. thành phần hoá học như: Thay đổi thành phần cấp hạt. Có thể xác định các nguồn gốc gây cháy nổ từ trạm điện và hệ thống cấp điện tại Xí nghiệp. . hóa chất sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

giao thông vận tải. tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. (3) Tai nạn lao động Quá trình hoạt động của Xí nghiệp. (2) Tác động tới xã hội Các hoạt động sản xuất của Dự án sẽ góp phần thay đổi đời sống của người dân tại khu vực dự án. phân tích và đánh giá chi tiết ở trên. gây thiệt hại tính mạng cho người lao động và tài sản của Xí nghiệp. nhằm ngăn ngừa và ứng cứu kịp thời các sự cố nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường.3. trong khi đó nhu cầu phân bón cho các loại cây trồng đặc biệt là cây cao su.… Tác động tới sản xuất nông nghiệp: Vùng Tây nguyên nói chung có quỹ đất nông nghiệp rất lớn. cụ thể như sau: (1) Tác động đến kinh tế Dự án đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. tai nạn lao động có thể xảy ra do nguyên nhân từ sự bất cẩn khi vận hành máy móc thiết bị có sử dụng điện. 3. tạo nguồn thu nhập ổn định cho công nhân. bất cẩn trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động sản xuất Các tác động đến môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án đã được nghiên cứu.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý. Tác động của dự án đến kinh tế xã hội Hoạt động của Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón có thể giúp địa phương phát triển cây trồng cho năng suất cao. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật. dịch vụ.4. Dự án sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động của một số lĩnh vực kinh tế khác trong tỉnh như nông nghiệp. nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. góp phần xoá đói giảm nghèo. có thể được đánh giá tổng hợp theo phương pháp ma trận môi trường không có trọng số như trình bày tóm tắt trong bảng sau: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 57 .2. 3.2.6. thông tin liên lạc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc an toàn trong lao động. tạo thêm công ăn việc làm. cải thiện cơ sở hạ tầng. rò rỉ nguyên liệu gây cháy nổ.

bên cạnh đó cũng đã đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại.3. Nhận xét về độ chi tiết.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Bảng 3. Tuy nhiên. ** : Tác động có hại ở mức độ trung bình. 3. số liệu chi tiết để đánh giá cụ thể hơn. Công ty còn nhận được các ý kiến tham vấn của Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tại địa điểm thực hiện dự án nên đánh giá các tác động nêu trong báo cáo đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 58 . Ngoài các nguồn tài liệu. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm lập báo cáo ĐTM đã đánh giá được đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án.17: Các tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn hoạt động sản xuất Nguồn gốc tác động TT Đất Nước Không Tài nguyên khí sinh học Kinh tế xã hội 01 Khí thải * * *** * ** 02 Nước thải ** ** * ** ** 03 Chất thải rắn *** ** ** ** ** 04 Ô nhiễm nhiệt * ** ** * ** 05 Rủi ro. *** : Tác động có hại ở mức mạnh. độ tin cậy của báo cáo Báo cáo ĐTM cho Dự án Mở rộng xưởng sản suất phân hữu cơ vi sinh do Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum làm chủ đầu tư với sự phối hợp của Công ty TNHH Tư vấn Evergreen. sự cố * * *** * *** Ghi chú: * : Ít tác động có hại. một số đánh giá trong báo cáo ĐTM này còn định tính do chưa có đủ thông tin. dữ liệu tham khảo.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ bố trí các hoạt phương tiện thi công ra vào một cách phù hợp.1. 4. công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ. Hạn chế ô nhiễm bụi Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng. Để giảm tác động của tiếng ồn tới sức khoẻ của công nhân. .1.1.1. phải lồng ghép cụ thể việc khống chế và giảm thiểu ô nhiễm do chất thải được tiến hành bằng cách kết hợp các biện pháp: . không gây ồn vào giờ ăn và giờ nghỉ của công nhân. nên tác động tiếng ồn của các phương tiện thi công cơ giới tới sức khỏe nhân dân sẽ không lớn. dự báo và đánh giá tại Chương 3.2. Mỗi tác động xấu đã được xác định Chủ đầu tư cam kết sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng và khả thi. Hạn chế tiếng ồn và độ rung Do khoảng cách đến các khu dân cư khá xa (2 km). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 4. Chủ đầu tư đưa ra Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 59 . nhằm khống chế ô nhiễm do các chất thải và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra sự cố. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Trong quá trình dự án xây dựng.Biện pháp kỹ thuật hạn chế ô nhiễm và xử lý chất thải.1.Khi chuyên chở vật liệu san lấp.1.1.Biện pháp quản lý và quan trắc môi trường.1. vật liệu xây dựng các thùng xe vận tải sẽ được phủ kín tránh rơi vãi xi măng.1. gạch.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 4. . cát. 4. 4. đá ra đường. lắp đặt thiết bị và quá trình dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường như đã phân tích. Trên cơ sở đó. . giảm thiểu khả năng tác động tiêu cực đến môi trường.Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm và sự cố. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu như: .Khi bốc dỡ nguyên vật liệu.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chương 4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước Để hạn chế sự ứ đọng nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực.

Cụ thể: + Bố trí máy móc thiết bị.. . lán trại tạm. + Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế.Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm phát sinh chất thải rắn trên đường vận chuyển.Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu như sau: .Có kế hoạch huấn luyện cho công nhân tham gia lao động về an toàn môi trường để họ biết được tác hại của việc phát thải vào môi trường và khuyến khích họ tham gia đề xuất những sáng kiến hay để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất. nghỉ ngơi. y tế. 4. .Tại khu vực thi công đảm bảo: + Các cơ sở vật chất phục vụ cho công nhân thi công xây dựng như nhà ăn.. 4. bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh.… với khoảng cách an toàn và phù hợp với mặt bằng dự án. .Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý. tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công với nhau.Sử dụng nhà vệ sinh hiện có của Xí nghiệp phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân xây dựng tại dự án. chất thải rắn phát sinh ra là điều không tránh khỏi. vật liệu dễ cháy nổ. .Tổ chức thu gom định kỳ các loại chất thải rắn phát sinh tại công trường nhằm tiện lợi cho công tác xử lý. Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ phối hợp đưa ra các giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. + Xây dựng thời gian và trình tự thi công các hạng mục công trình hợp lý không gây cản trở lẫn nhau .4.. Giảm thiểu chất thải rắn Trong quá trình xây dựng Dự án.Trong quá trình san lấp mặt bằng Chủ đầu tư cho san lấp theo thứ tự từng khu vực và tạo độ dốc về hướng thoát nước của khu vực. Các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng . . Tuy nhiên.. bố trí các kho. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải rắn phát sinh như sau: ...1. . Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 60 . cơ giới hóa các thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.. tuần tự.Phần tổ chức thi công. vệ sinh. bãi nguyên vật liệu.3. nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.1.

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật... thiết bị trên cao phải có trang bị dây neo móc an toàn. cát.5. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 4. nguyên liệu rơi vãi nhằm làm giảm lượng bụi khô phát tán vào không khí. . 4.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh + Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm.1.Công nhân được trang bị đầy đủ các phục trang cá nhân cần thiết. ủng.Khi lắp đặt dàn giáo. kính bảo vệ mắt. + Quy định cụ thể vị trí khu vực vệ sinh. tránh phóng uế. thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và được kiểm tra.2.Các máy móc.1. Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu về Xí nghiệp sẽ được phủ kín bằng bạt để tránh bụi phát tán vào không khí. . . bình cung cấp ôxy… .. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng : ..Vòi nước xả rửa khi xảy ra sự cố.2.1. Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường. Các trang phục này bao gồm: Quần áo bảo hộ lao động. cứu hỏa.1. . vận hành kiểm tra và chạy thử. đèn hiệu và thông tin tốt.. bãi rác. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 61 .Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện. găng tay. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 4. tủ thuốc và dụng cụ rửa mắt.Thiết lập các hệ thống báo cháy. Cụ thể như sau: . vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do lượng công nhân xây dựng thải ra. Chủ đầu tư cam kết sẽ tuyệt đối chấp hành các nội quy về an toàn lao động. mũ..2. an toàn lao động và sức khỏe công nhân.Công nhân trực tiếp thi công xây dựng. vận hành máy thi công phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng kỹ thuật. Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động Trong quá trình thi công xây dựng các công trình cũng như lắp đặt thiết bị. 4. Che chắn xung quanh khu vực thi công xây dựng dự án. Giảm thiểu ô nhiễm bụi (1) Bụi do các hoạt động vận chuyển Bụi trên đường vận chuyển và tập kết nguyên liệu: Xí nghiệp làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp trong khu vực sản xuất và kho chứa nguyên liệu như thường xuyên quét dọn thu gom đất.

4. đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. Dòng khí chuyển động xoáy xuống phần hình nón.Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhập hoặc nhận hàng. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 62 . Cuối mỗi ngày hoặc mỗi ca làm việc. Giảm thiểu các chất gây mùi Mùi sinh ra chủ yếu từ công đoạn ủ. lượng bụi trong buồng của hệ thống xử lý bụi sẽ được công nhân vệ sinh của Xí nghiệp tận thu và tái sản xuất.1. . kính phòng bụi. Xyclon có thể sử dụng dạng đơn hoặc xyclon dạng chùm tức là bao gồm nhiều xyclon mắc song song với nhau nhằm làm tăng hiệu quả lọc của tập hợp thiết bị. Lượng bụi thu hồi chủ yếu là nguyên liệu nên sẽ được tái sử dụng để sản xuất trong Xí nghiệp.Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển (của Xí nghiệp). Vận tốc của dòng khí đi vào thường nằm trong khoảng 17 . Một số nước tại Châu Á đang sử dụng công nghệ này cho thấy hiệu suất xử lý rất cao. giảm quán tính khi đập vào thành thiết bị và lắng xuống phía dưới. Qua khảo sát tại Xí nghiệp hiện hữu.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải. Thiết bị bao gồm một hình trụ với một đường ống dẫn khí có lẫn bụi vào thiết bị theo đường tiếp tuyến với hình trụ và một đường ống tại trục thiết bị dùng để thoát khí sạch ra. va chạm vách cyclon và cuối cùng rơi xuống phễu. bao gồm: . Ở tất cả các công đoạn sản xuất. thường xuyên vệ sinh các tuyến đường trong nội bộ Xí nghiệp. tạo ra một lực ly tâm làm cho hạt bụi bị văng ra khỏi dòng khí. đặc biệt là các khu vực phát sinh nhiều bụi công nhân sẽ được trang bị khẩu trang. . lượng mùi phát sinh ở mức độ nhẹ. Mùi này chỉ tác động đến nhân viên của Xí nghiệp chứ không ảnh hưởng đến khu vực dân cư (vì khu dân cư cách xa 2 km). Dòng khí có chứa bụi được sự trợ giúp của quạt.2. (2) Bụi từ khu vực sản xuất Để hạn chế các loại bụi phát sinh từ quá trình sản xuất.2.Các tuyến đường giao thông bên trong khu vực Xí nghiệp sẽ được bê tông hoá.25 m/s sẽ tạo ra dòng không khí xoáy với lực ly tâm rất lớn làm cho các hạt bụi giảm động năng. làm cho chúng chuyển động xoáy trong vỏ hình trụ và chuyển động dần xuống tới phần hình nón. trong dây chuyền công nghệ sản xuất có hệ thống xyclon thu bụi đi kèm phù hợp nhằm thu hồi bụi đạt hiệu quả tối đa trong quá trình sản xuất. Phía dưới là một đáy hình nón và một phễu thích hợp để thu bụi và lấy bụi ra.

Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.Tốc độ gió trong toàn bộ nhà xưởng: 0. độ rung trong quá trình hoạt động: . Ngoài ra. các loại máy móc thiết bị được thiết kế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về độ ồn của quốc tế như tiêu chuẩn BS (British Standards) 5228: Noise control on Construction anh Open Sites. thiết bị cũ là 3 tháng/lần.2.Lắp các thiết bị chống rung. Trong trường hợp có sự cố phát sinh mùi ở mức độ nặng thì Chủ dự án sẽ phun chế phẩm Biomix – 1.2. đây là chế phẩm có công dụng khử mùi hôi thối cho các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ sinh học được công ty fitohoocmon sử dụng rất hiệu quả.6 tháng/lần.5m/s . 4.2. 4. xung quanh được bao bọc bởi rừng cao su và cà phê làm vùng đệm. 4.Tốc độ gió tại khu vực làm việc của công nhân: 1-1. Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) Publications: EEMUA 140 Noise Procedure Specification. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 . hạn chế ô nhiễm môi trường.4. Tỷ lệ đất trồng cây xanh của Xí nghiệp chiếm trên 15 % tổng diện tích đất.5-1m/s . . Khống chế các yếu tố vi khí hậu Chủ đầu tư cam kết sẽ đảm bảo duy trì các yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động đạt tiêu chuẩn đối với loại hình lao động trung bình do Bộ Y tế ban hành. Xí nghiệp còn được trang bị nút bịt tai.5.Nhiệt độ trong xưởng vào mùa khô 27 – 280C . Ngoài ra.Độ ẩm trong xưởng vào mùa mưa 90-92%.3.… Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 63 . thuận lợi để giảm nhiệt phát sinh từ Xí nghiệp trong quá trình sản xuất. phân bố máy móc hợp lý để phát tán tiếng ồn đối với các máy móc. thiết bị động cơ khác.Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. chụp tai chống ồn. . .1.1. phủ bạt để không cho nước mưa thấm vào nguyên liệu ủ.1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Việc phát tán mùi tại khu vực ủ do chênh lệch độ ẩm vào ban đêm và do mưa sẽ được khắc phục bằng cách che. khu vực xây dựng Xí nghiệp nằm ở vị trí cách xa khu dân cư. độ rung Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt Trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát.Trong giai đoạn thiết kế.

mất mùi hôi và giảm thể tích. bùn. nâng cao hiệu quả xử lý. các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O. tránh rửa trôi các chất rắn ra khỏi bể. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải Nước mưa chảy tràn qua khu vực Xí nghiệp được thu gom vào tuyến đường ống riêng và được tách cặn.2. rác trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. được tính toán khi có lượng mưa lớn nhất. lượng vi sinh vật có trong lớp cặn.2. lên men cặn lắng và quá trình lọc cặn còn lại sau khi lên men. Do tốc độ nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng nước trong bể từ 1 đến 3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh: Dưới tác dụng của trọng lực bản thân các hạt cặn (cát. Hệ thống thoát nước bề mặt được thiết kế theo dạng mương hở xây bằng gạch và bê tông cốt thép.. Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.. Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại chủ yếu dựa vào các quá trình lắng cặn. Cao độ của Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 64 . Các ngăn xử lý dòng hướng lên đảm bảo sự tiếp xúc trực tiếp của dòng nước thải với lớp bùn đáy bể . không chứa các chất độc hại đối với môi trường. * Hệ thống bể tự hoại Lượng nước thải sinh hoạt khoảng 1.6 m3/ngày được xử lý bằng bể tự hoại. Hệ thống mương hở được bố trí quanh khuôn viên Xí nghiệp. Để đảm bảo khả năng thoát nước kịp thời trong những trường hợp có mưa lớn.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho công nhân vận hành tại các khu vực có độ ồn cao. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi.. Khi mở rộng Xí nghiệp vẫn sử dụng hệ thống bể tự hoại hiện có. phân) lắng dần xuống đáy bể và các chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. các khí CO2.. 4. bụi bẩn ở trên mặt đường bị cuốn theo khi nó đi qua. Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh.nơi chứa quần thể các vi khuẩn kỵ khí. độ pH của nước thải. Nước thải loại này thường không bị ô nhiễm dầu mỡ. * Thu gom nước mưa chảy tràn Xí nghiệp sẽ thiết kế hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng.. cặn sẽ lên men. Do đó. Ngăn lọc kỵ khí ở cuối bể với vật liệu lọc là than xỉ cho phép tách cặn lắng. nước thải bề mặt sẽ được thu gom qua các khe hở của tấm đan đậy trên mương. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ. kích thước của mương được thiết kế dựa trên lưu lượng nước tính toán. chủ yếu là các cặn. Nước thải từ khu nhà vệ sinh của Xí nghiệp được thu gom và xử lý bằng hệ thống bể tự hoại. CH4.

với khối lượng khoảng 3 kg/ngày được quản lý. Định kỳ sẽ thu gom đem đốt hoặc chôn lấp. thành phần. Nước thải bề mặt từ các khu vực trong khuôn viên dự án được thu gom vào mương thoát chính và chảy ra suối Ia bron. biện pháp chôn lấp chất thải còn lại sau xử lý”. đảm bảo khả năng tự chảy là lớn nhất. cũng như để làm vệ sinh. chủng loại.5. Chất thải nguy hại như đã đánh giá tại Chương 3.Đào tạo về an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp trong từng công đoạn sản xuất. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh mương được xác định theo địa hình khu vực. bước tiếp theo sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị hành nghề vận chuyển. Xí nghiệp sẽ lập thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Sau khi được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn Đối với chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khoảng 6 – 10 kg/ngày sẽ được thu gom vào các thùng rác đặt hợp lý tại các vị trí trong khu vực Xí nghiệp. 4.4.2. . thực hiện báo cáo định kỳ một năm 02 lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. điều 73 của Luật Bảo vệ môi trường 2005: “Hợp đồng chuyển giao trách nhiệm xử lý chất thải nguy hại phải ghi rõ xuất xứ.2.Căn cứ vào sự bố trí nhân sự trên từng công đoạn sản xuất sẽ trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp. công nghệ xử lý. lưu trữ trong nhà kho có mái che. đảm bảo đầy đủ các thông tin qui định tại khoản 5.2. đối với chất thải lỏng được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận và cam kết không đổ các loại chất thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường đất. Giảm thiểu ô nhiễm đất Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành Chủ đầu tư cam kết sẽ xử lý triệt để các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất như: Chất thải rắn sẽ được thu gom và xử lý định kỳ. 4.3. 4. Dọc các mương thoát nước có bố trí các hố ga để giảm lưu lượng và thu gom cặn. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 65 . Xí nghiệp có trách nhiệm thực hiện chứng từ chất thải nguy hại theo qui định cho mỗi lần chuyển giao thực tế chất thải nguy hại. xử lý và tiêu huỷ chất thải nguy hại đã được cấp phép (giấy phép hành nghề do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường cấp).

6.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh .Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. công nhân làm việc trong Xí nghiệp. .Trang bị và đặt các thiết bị chữa cháy như bình CO2.Thực hiện chương trình kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ cho cán bộ. Nhận xét chung: Các tác động môi trường phát sinh từ Xí nghiệp có thể kiểm soát. bình cát. hạn chế được bằng các biện pháp kỹ thuật cũng như quản lý đã đề xuất ở trên. . Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 66 . xẻng xúc cát ở những nơi dễ xảy ra cháy. Các biện pháp đã đề xuất rất thực tế và có tính khả thi cao. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát môi trường và thực hiện đầy đủ. cụ thể các biện pháp để xử lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo theo các quy định hiện hành.2. 4.

Hoạt động 5. chủ dự án sẽ xây dựng 01 phòng quản lý môi trường gồm 02 thành viên.Tuân thủ thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp và các hướng dẫn cho việc thiết kế và điều hành dự án. Các vấn đề môi trường Chủ đầu tư sẽ thiết lập những quy trình. xây dựng.Xây dựng và lắp đặt thiết bị .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chương 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5.1. .2. 5. nhằm xác định các vấn đề môi trường trong các hoạt động của Xí nghiệp và các ảnh hưởng của các hoạt động đó. . lắp đặt và vận hành dự án Mở rộng Xí nghiệp Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 67 . kế hoạch quản lý môi trường phải đảm bảo các yếu tố sau: . Phòng này có nhiệm vụ quản lý công tác môi trường cũng như trực tiếp giám sát các vấn đề môi trường trong khu vực dự án.Kiểm tra và báo cáo thường xuyên việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường. Bất kỳ thay đổi. quy chế đều sẽ được xem xét để đưa vào áp dụng cho phù hợp.Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và các điều lệ an toàn cho quá trình thực hiện Dự án. Để thực hiện được các công việc trên.Tuân thủ các luật lệ của Chính phủ và các yêu cầu luật định. Những hoạt động của dự án được chia thành những giai đoạn chính như: .1. . cập nhật nào về luật pháp. Thực hiện dự án sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn/quy chuẩn của Việt Nam trong việc thiết kế.1. Các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác Chủ đầu tư bảo đảm rằng các luật lệ. luật pháp và quy định về môi trường của Việt Nam đã được giới thiệu của báo cáo này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án vấn đề môi trường phát sinh có tác động qua lại với môi trường xung quanh sẽ được quan tâm xem xét và thiết lập ra những phương hướng và mục tiêu bảo vệ môi trường.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Để việc quản lý môi trường thực hiện có hiệu quả và kịp thời. tìm ra những yếu tố tác động nghiêm trọng đối với môi trường.

Ngăn ngừa mọi ô nhiễm và tạo điều kiện hoàn thiện một cách liên tục quản lý môi trường trong tất cả các giai đoạn của dự án.cuối hướng gió). 5. 01 điểm bên ngoài hàng rào dự án cách 30m .Chấp hành chế độ kiểm tra.1.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh sản xuất phân hữu cơ vi sinh và thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế.Tuyên truyền. Các phương hướng và mục tiêu Chủ đầu tư sẽ thiết lập các phương hướng và mục tiêu bảo vệ môi trường cho mọi cấp độ và chức năng tương ứng trong công tác quản lý. . .Vị trí giám sát: 03 vị trí (01 điểm bên trong dự án.Quản lý môi trường trong tất cả các giai đoạn thực hiện dự án. . các hướng dẫn và các quy định về môi trường phù hợp.Nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của dự án. giáo dục. nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp. an toàn và sức khỏe cũng như các yêu cầu về tài chính. thanh tra bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện quan trắc hàng năm theo qui định và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý môi trường ở địa phương (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum) làm cơ sở theo dõi và quản lý.Đảm bảo những tác động môi trường có mức độ bằng hoặc thấp hơn giới hạn cho phép của các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam. nhằm duy trì những thông số kỹ thuật thoả mãn những yêu cầu luật pháp liên quan đến môi trường.đầu hướng gió và 01 điểm bên ngoài hàng rào dự án cách 30m . Giai đoạn xây dựng . . CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường của khu vực dự án. Giám sát chất lượng không khí và tiếng ồn a). .2.Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 68 . như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết. 5.3. sản xuất và thương mại cụ thể cho dự án. 5.1. . . Các mục tiêu và phương hướng về môi trường của dự án được xác định trong những yêu cầu cụ thể: .Lựa chọn giải pháp tối ưu về công nghệ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về mặt môi trường cũng như về mặt kinh tế.2.

.2. Các số liệu trên sẽ được xử lý. QCVN 06:2009.Qui chuẩn so sánh: QCVN 05:2009.Thông số giám sát: Tiếng ồn. COD.Tần suất giám sát: định kỳ 2 lần/năm.Tần suất giám sát: 2 lần/năm . b). NO2.Thông số giám sát: pH. Giám sát chất lượng nước a). tốc độ gió. 5.Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT. lắp đặt thiết bị . đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. NO3-. SO2. sản xuất sẽ được thống kê hàng ngày. độ ẩm. CO. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm. bụi lơ lững. . Giám sát chất thải rắn Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. hoặc xảy ra sự cố. NO3-.Vị trí giám sát: 03 vị trí (01 điểm bên trong dự án. Giai đoạn sản xuất .3.Tần suất giám sát: 1 lần trong quá trình xâyd ựng. TS. độ cứng. . độ cứng. Định kỳ tổng hợp kết quả và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường địa phương trong giai đoạn sản xuất với tần suất 2 lần/năm. Coliform. b).Thông số giám sát: Tiếng ồn. QCVN 19:2009. tốc độ gió. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 69 . QCVN 06:2009. CO. . độ ẩm.Thông số giám sát: pH. . TS. Giai đoạn sản xuất . Coliform. .cuối hướng gió). 5. nhiệt độ. SO2.đầu hướng gió và 01 điểm bên ngoài hàng rào dự án cách 30m .Qui chuẩn so sánh: QCVN 05:2009.Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT.Vị trí giám sát: 01 vị trí tại giếng đào bên trong Xí nghiệp . kịp thời. Chủ dự án sẽ có đề xuất và báo cáo ngay cho các cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp. 01 điểm bên ngoài hàng rào dự án cách 30m .ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh .2. bụi lơ lững. NO2.Tần suất giám sát: 01 lần giám sát khi hoàn thành việc xây dựng lắp đặt .Vị trí giám sát: 01 vị trí tại giếng đào bên trong Xí nghiệp .2. Giai đoạn xây dựng . COD. nhiệt độ.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh (Sơ đồ vị trí giám sát đính kèm phần phụ lục) Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 70 .

(Văn bản góp ý của UBND và UBMTTQ xã Ia Chim đính kèm phần phụ lục) 6. hạn chế các tác động có hại được trình bày chi tiết trong Chương 4 của báo cáo này. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 71 .1.Cần xây dựng các biện pháp xử lý chất thải theo cam kết.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Chương 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6. Các giải pháp bảo vệ môi trường. . . Tp Kon Tum.Có kế hoạch giám sát định kì chất lượng môi trường xung quanh khu vực Dự án để kịp thời kiểm tra.Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trong xã. Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Chủ đầu tư nhận thấy các ý kiến đóng góp như trên của UBND và UBMTTQ xã Ia Chim là hợp lý. Uỷ ban Nhân dân (UBND) và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Ia Chim. tỉnh Kon Tum đã gửi văn bản góp ý cho báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh. không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân xung quanh. .2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ Sau khi xem xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tóm tắt của Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum. UBND và UBMTTQ xã Ia Chim đề xuất ý kiến như sau: . xử lý việc ô nhiễm môi trường (nếu có). Chủ đầu tư ghi nhận và cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của UBND và UBMTTQ xã Ia Chim đã đưa ra.Phải đảm bảo an ninh trật tự khi Dự án đi vào hoạt động.

CAM KẾT Thực hiện đúng theo các quy định Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược. KẾT LUẬN Qua việc phân tích các điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực dự án. đánh giá tác động của dự án đến môi trường có thể kết luận như sau: . . đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất về khí thải.1. Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến môi trường khu vực dự án. thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh sớm được triển khai thực hiện đúng tiến độ. đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và cam kết thực hiện bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn Việt Nam đã quy định. góp phần thúc đẫy kinh tế xã hội tại địa phương. cụ thể các biện pháp để xử lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. xử lý nước thải và chất thải rắn theo Tiêu chuẩn. 2.Tác động của việc thực hiện dự án đến các yếu tố tài nguyên. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1.Dự án đi vào hoạt đồng tạo việc làm ổn định cho 20 cán bộ công nhân viên Xí nghiệp. Chủ đầu tư đã hoàn thành báo cáo đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh KẾT LUẬN.Chủ đầu tư sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát môi trường và thực hiện đầy đủ. khống chế ô nhiễm môi trường như đã thực hiện trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.000 tấn/năm góp phần đảm bảo nhu cầu phân bón cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum nói riêng và cho thị trường phân bón tại tỉnh Kon Tum nói chung. . 3. Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum cam kết: 3.Việc mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh lên công suất 8. quy chuẩn kỹ thuật môi Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 72 . kinh tế xã hội có khả năng kiểm soát được. môi trường. Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét. tiếng ồn. KIẾN NGHỊ Để dự án nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu. dựa trên các kết quả dự báo. . đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Đối với tiếng ồn + TCVN 5949:1998 . giám sát. phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Kon Tum có kế hoạch theo dõi. Không sử dụng các loại hoá chất.Mức ồn tối đa cho phép. vật liệu nằm trong danh mục cấm. Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi trường đã được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo là những biện pháp khả thi.1.Quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về các chất độc hại trong không khí xung quanh. + QCVN 19:2009 . phòng chống rủi ro trong quá trình vận hành dự án.3 chương 6 của báo cáo ĐTM.Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư . + QCVN 06:2009 . các chất thải của Xí nghiệp thải ra ngoài môi trường đạt tiêu chuẩn trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường như sau: 3. 3. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý môi trường tỉnh Kon Tum. Đối với môi trường không khí + QCVN 05:2009 – Quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. giám sát thường xuyên mọi hoạt động của dự án nhằm phát hiện kịp thời các sự cố môi trường có thể xảy ra để hạn chế tới mức thấp nhất các tác động tiêu cực từ những hoạt động của dự án đến môi trường. Giám sát chặt chẽ khối lượng các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.2.Quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 3. Cam kết thực hiện các quy định chung về bảo vệ môi trường Chủ đầu tư cam kết.Âm học . đảm bảo Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Đảm bảo công tác an toàn.2.2. thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng. Thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn môi trường của Xí nghiệp và dành kinh phí hàng năm cho việc sửa chữa nâng cấp thiết bị bảo vệ môi trường cũng như việc quan trắc. + TCVN 3985:1999 – Âm học – Mức ồn cho phép tai nơi làm việc Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 73 . quản lý môi trường của Xí nghiệp.2. tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án.

2. các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. Chủ đầu tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành các công trình. Đối với chất thải rắn + TCVN 6706:2000 – Chất thải nguy hại – Phân loại + Chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt đều được thu gom. các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động và cam kết đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trong khu vực dự án. Đối với môi trường nước + QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn vệ sinh. + QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.2.ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 3.4.3. Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 74 . 3. + QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm. môi trường không khí xung quanh và các quy định pháp luật liên quan.

ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh PHỤ LỤC Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 75 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful