Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TIN HOÏC
A. Traéc nghieäm: (Moãi ngaøy neân hoïc thuoäc töø 5 ñeán 10 caâu) 1. Trong Windows Explorer, ñeå taïo moät thö muïc môùi, ta vaøo: File/New/Folder = Baám chuoät phaûi, choïn New/Folder. 2. Trong Windows Explorer, ñeå phuïc hoài moät taäp tin ñaõ xoùa, ta vaøo: Recycle Bin 3. Ñeå di chuyeån cöûa soå (thay ñoåi vò trí cöûa soå treân Desktop), ta laøm: Söû duïng kyõ thuaät Drag Mouse (reâ, keùo chuoät) naém laáy thanh tieâu ñeà vaø keùo qua vò trí môùi. 4. Ñeå quaûn lyù ñóa Windows, ngöôøi ta thöôøng toå chöùc ñóa thaønh: Caây thö muïc. 5. Trong Windows Explorer, ñeå ñoåi teân moät thö muïc ñaõ ñaùnh daáu, ta vaøo: File/Rename= Baám phím F2. 6. Trong Windows XP, ñeå caøi ñaët maùy in môùi, ta choïn: Start/Control Panel/Printer and Faxes/Add Printer. 7. Trong Control Panel, ñeå ñieàu chænh ngaøy giôø heä thoáng, ta vaøo: Date/time 8. Trong Windows Explorer, ñeå tìm moät taäp tin, ta duøng: Nuùt leänh Search 9. Trong Control Panel, ñeå theâm font chöõ cho heä thoáng, ta duøng: Font 10. Trong Windows Explorer, ñeå thay ñoåi thuoäc tính moät taäp tin, ta duøng: File/Properties 11. Trong Windows Explorer, ñeå xoùa moät taäp tin ñaõ choïn, ta vaøo: File/Delete 12. Trong Windows Explorer, neáu ta choïn ñoàng thôøi caû 2 file pic.gif (coù thuoäc tính aån) vaø file pic2.gif (coù thuoäc tính Read-only) roài vaøo file/Properties, ta seõ thaáy baûng Properties coù thuoäc tính: Read Only + Hidden. 13. Trong Windows Explorer, ñeå di chuyeån moät taäp tin ñaõ choïn, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo teân taäp tin ñoù, sau ñoù choïn: Cut 14. Trong Windows Explorer, muoán ñaùnh daáu moät nhoùm caùc taäp tin naèm rôøi raïc caùch nhau, ta: Nhaán phím CTRL roài Click caùc taäp tin muoán choïn. 15. Caùc thuoäc tính coù theå coù cuûa taäp tin: Chæ ñoïc, löu tröõ, heä thoáng, aån. 16. Ñeå khôûi ñoäng laïi nhanh maùy vi tính trong luùc ñang laøm vieäc vôùi maùy maø gaëp söï coá naøo ñoù, ta duøng toå hôïp phím: CTRL + ALT + DELETE. 17. Ñeå sao cheùp moät Shortcut treân Desktop, ta Click nuùt phaûi chuoät taïi Shortcut vaø choïn Copy. 18. Khi ñang laøm vieäc taïi moät vaên baûn Winword, caëp phím CTRL vaø H (hoaëc CTRL vaø F) coù taùc duïng: Tìm vaø thay theá moät chuoãi. 19. Trong Winword, ñeå taïo moät baûng, ta vaøo: Table/Insert/Table. 20. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå troän caùc oâ ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu, ta duøng: Table/Merge cells. 21. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå xoùa moät haøng taïi vò trí con troû, ta duøng: Table/Delete/Rows. 22. Trong Winword, ñeå ñònh daïng chöõ ñaäm moät ñoaïn vaên baûn ñaõ ñaùnh daáu, ta duøng caëp phím CTRL + B. Gv: LMT – TNHK. Trang 1

ta choïn: CTRL + I 36. choïn File/Save as coù taùc duïng: Löu file vôùi teân môùi. ta choïn: Insert/Symbol. 25. 23. Trong Winword. Ñeå xoùa moät ñoaïn vaên baûn ñöôïc ñaùnh daáu trong Winword. muoán xoùa ñònh daïng cuûa khoái ñoù. ta vaøo: Table/Split cells. Trong Winword. Trong Winword. Trong Winword. ta baám toå hôïp phím: SHIFT + F3. vaøo Data. Trong EXCEL. Trong Winword. ñeå cheøn moät kyù töï ñaëc bieät. ta duøng: Insert/Worksheet. Trang 2 . Trong Winword. ñeå cheøn moät coät vaøo moät baûng. ñeå chuyeån moät chöõ ñaõ choïn töø chöõ hoa sang chöõ thöôøng. 43. 49. 47. Trong Winword. Trong EXCEL. ñeå taïo ñöôøng vieàn khung( Border) cho moät vaên ta vaøo: Format/Border and Shading. ñeå chuyeån moät ñoaïn vaên ñöôïc ñaùnh daáu töø vò trí naøy sang vò trí khaùc. ñeå taïo chöõ nghieâng. 45. phím F2 duøng ñeå: Chænh söûa döõ lieäu. toå hôïp phím CTRL + E duøng ñeå: Canh giöõa moät ñoaïn vaên baûn. 28. 37. ta vaøo: Format choïn Bullets and Numbering. 30. khi muoán keû 1 ñöôøng thaúng cho thaät thaúng thì ta: Giöõ phím SHIFT roài môùi keùo chuoät. ta laøm: Baám CTRL + O = File/Open 44. 41. ñeå taïo chöõ gaïch chaân. ta vaøo: File/New = CTRL + N. ta duøng: Format/Font/choïn Font/Default. Trong Winword. ñeå môû moät taäp tin vaên baûn ñaõ coù. sau khi ñònh daïng in nghieâng cho 1 khoái. 46. ñeå ñònh daïng font chöõ maëc ñònh. ñeå ñaùnh soá moãi doøng. ñeå theâm moät baûng tính (Sheet) môùi. ta vaøo: Format/columns. 35. ta duøng leänh: CTRL + I ( Laøm töông töï cho caùc ñònh daïng chöõ ñaäm vaø chöõ gaïch chaân) 39. 40. ta phaûi baám phím Delete.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. 24. caëp phím CTRL + C vaø CTRL + V duøng ñeå: Sao cheùp döõ lieäu. Trong EXCEL. ta baám: CTRL + C vaø CTRL + V. 27. ñeå ruùt trích döõ lieäu. ta duøng: Data/Filter. ta choïn: CTRL + U. 50. 29. Trong Winword. Trong Winword. ta vaøo: Table/Insert Rows. ta phaûi: baám CTRL + X(=Edit/Cut) roài baám CTRL + V(=Edit/Paste). ñeå taïo moät taäp tin môùi. ñeå taùch moät oâ ñaõ choïn thaønh nhieàu oâ. choïn Sort ñeå: Saép xeáp döõ lieäu. 32. Trong Winword. 33. ñeå sao cheùp moät khoái ñaõ choïn. Trong Winword. Trong EXCEL. ñeå taïo kyù töï ñaàu ñoaïn vaên baûn. Trong EXCEL. ñeå xoùa Sheet hieän haønh. Khi ta ñang laøm vieäc vôùi moät vaên baûn trong Winword. 48. ta vaøo: Table/Insert Columns. 26. Trong Winword. Trong EXCEL. ñeå cheøn moät doøng vaøo moät baûng. Gv: LMT – TNHK. Trong Winword. Trong Winword. ta vaøo: Format/ Dropcap. ta laøm: Nhaáp phaûi chuoät. ñeå chia coät vaên baûn. Trong EXCEL. ta duøng caëp phím: CTRL + F (Hoaëc CTRL + H). 34. 31. Trong Winword. Trong Winword. 38. Trong Winword. 42. Trong Winword. baám Delete (Hoaëc vaøo Edit/ Delete sheet). ñeå tìm vaø thay theá döõ lieäu.

Trong EXCEL. 70. ñeå cheøn theâm moät coät. Gv: LMT – TNHK. Trong EXCEL. 57. Trong EXCEL. choïn Column. Trong EXCEL. Trong EXCEL. haøm Right cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân phaûi 69. 61. 55. 71. 77. Trong EXCEL. ta coù theå baám: F2. Trong EXCEL.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. ñeå chuyeån nhanh ñòa chæ töông ñoái cuûa 1 oâ thaønh ñòa chæ tuyeät ñoái. 62. haøm VLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo coät 66. 60. Ñeå chænh söûa döõ lieäu ôû moät oâ hieän haønh trong EXCEL.khi ñang goõ coâng thöùc. ñeå taïo maøu neàn. 80. Trong EXCEL. ñeå ñònh ñoä roäng moät coät ñaõ choïn. choïn Protection. Ñeå baûo veä moät baûng tính (Sheet) baèng maät khaåu (Password). ñeå ñoåi teân moät Sheet. ta duøng: baám phím F4. 64. Trong EXCEL. haøm COUNT duøng ñeå: Ñeám. ta vaøo: Edit/Choïn Move or Copy Sheet. Trong EXCEL. 63. 52. Trong EXCEL. 51. Trong EXCEL. 76. haøm MOD cho keát quaû laø: Soá dö cuûa pheùp toaùn chia. haøm HLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo haøng (doøng) 67. Trong EXCEL. choïn Row. ta vaøo Format. haøm COUNTA duøng ñeå: Ñeám coù caùc kyù töï khoâng coù kyù töï traéng. Trong EXCEL. haøm ROUND duøng ñeå: laøm troøn soá. Trong EXCEL. 72. Trong EXCEL. Ñeå thoaùt khoûi EXCEL. ta laøm: Format/Sheet/Rename. Trong EXCEL. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta laøm: Insert/Columns. Trong EXCEL. Trang 3 . ta choïn haøng caàn xoùa vaø duøng leänh: Edit/Delete/Entire Row. ñeå sao cheùp moät Sheet. Trong EXCEL. ÔÛ cöûa soå DOS. 75. ta vaøo: Tools. choïn Protect Sheet. haøm SUM duøng ñeå: Tính toång. ta laøm: Insert/Rows 74. ñeå môû moät taäp tin coù saün treân ñóa. haøm IF duøng ñeå: Thöïc hieän moät hoaëc nhieàu ñieàu kieän. ta choïn: File/Open = CTRL + O. ta coù theå: Vaøo File/Exit = ALT + F4 = ALT + F + X. 82. Trong EXCEL. choïn Width. Trong EXCEL. haøm COUNTIF duøng ñeå: Ñeám coù ñieàu kieän 79. Trong EXCEL. Trong EXCEL. haøm Left cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân traùi 68. choïn Height. ta choïn: Format/Cell/Choïn Pattern. 58. ñeå xoùa moät haøng vaø doàn döõ lieäu haøng döôùi leân. 78. ñeå veõ bieåu ñoà. haøm UPPER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ hoa. haøm RANK duøng ñeå xeáp haïng 53. Trong EXCEL. haøm LOWER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ thöôøng. ta vaøo Format. haøm SUMIF duøng ñeå: Tính toång coù ñieàu kieän. 1GB = 1024 MB. haøm AVERAGE duøng ñeå tính trung bình coäng (chæ söû duïng khi khoâng nhaân heä soá – Coøn khi coù nhaân heä soá thì laøm thuû coâng). 59. ñeå ñònh ñoä roäng moät doøng ñaõ choïn. ta laøm: Insert/Chart. Trong EXCEL. 73. 65. ñeå trôû veà Windows ta duøng: Exit + Enter. ñeå cheøn theâm moät doøng. 56. 54. 1 MB baèng 1024 KB. 81.

baám giöõ chuoät traùi vaø reâ roài thaû vaøo vaên baûn. Ñeå thay ñoåi chöùc naêng 2 phím traùi / phaûi cuûa chuoät. Ñeå theâm moät trang baûng tính (Sheet). Caùch trình baøy: .Baám Insert.Trong hoäp File name.Baám vaøo Later khi hieän khung Add clips to Organizer. Trong Winword.Baám ñuùp chuoät vaøo Office Collections. .Vaøo Format.Baám vaøo Organize clips. baám Save.Boâi ñen ñoaïn vaên baûn caàn chia . choïn Page numbers. . ta duøng: VIEW/ TOOLBARS. . ta choïn thö muïc caàn sao cheùp.Vaøo Insert. Trình baøy caùch chia ñoaïn vaên baûn thaønh n coät. . choïn Picture. goõ n vaøo ( vôùi n laø moät soá töï nhieân khaùc 0).Choïn hình caàn cheøn. 88.Vaøo File baám Save as . ta vaøo Control Panel. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng. Trình baøy caùc böôùc löu tröõ taäp tin BAILAM ñang soaïn thaûo trong Winword vaøo thö muïc goác oå ñóa A vôùi teân laø BAITHI. 86. 3. trình baøy caùc böôùc taïo moät baûng coù n haøng vaø m coät.Trong hoäp Save in. choïn Copy. Trình baøy caùch cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn Winword? . 4. goõ m vaøo. (Neáu gaëp baøi yeâu caàu ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía döôùi caùc trang vaên baûn thì trong phaàn Position. choïn Number. baám muõi teân soå xuoáng choïn oå ñóa A. Ñeå hieån thò thanh coâng cuï trong MS Word. 6.Choïn 1 hình aûnh töø 1 chuû ñeà baát kì. . (Caùc daïng ñeà thöôøng ra) 1. baám OK 5. Gv: LMT – TNHK. choïn Mouse. 87. . .Vaøo Table/Insert/Table. Trong MS Word.Trong phaàn Number of columns. choïn Edit.Trong phaàn Numbers of columns. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng. Ñeå chuyeån qua laïi giöõa caùc cöûa soå ñang môû trong Windows. . trình baøy caùch taïo 1 WordArt naèm döôùi moät ñoaïn vaên baûn. choïn Clip Art. ta baám: ALT + Tab. PHAÀN CAÂU HOÛI THAO TAÙC. trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía treân caùc trang vaên baûn. . Muoán sao cheùp thö muïc trong Windows Explorer.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. . 83. goõ n vaøo. goõ teân BAITHI vaøo. Cells. ta coù theå choïn: INSERT/WORKSHEET. Ñeå thay ñoåi daïng theå hieän soá cho moät vuøng baûng tính. choïn Bottom of page (footer)). .Trong phaàn Position. ta vaøo: Format. 84. Trang 4 . (Vôùi m vaø n laø 2 soá töï nhieân khaùc 0 ). 85. Trong taäp tin Winword. 2.Baám vaøo Line Between. . choïn Columns. choïn Top of page (header). . Trong phaàn Number of rows. B. .Baám OK.

E.Ñaët con troû chuoät döôùi vaên baûn.Haõy trình baøy caùch tính trung bình = (Toaùn*3 + Vaên*2)/5 .Keát quaû laø: 2.326. .Do vaäy.Reâ chuoät sang beân phaûi cuûa oâ A2 vaø baám chuoät vaøo daáu coäng maøu ñen beân goùc phaûi cuûa oâ A2. . Ta laøm: F2=Rank(E2. seõ cho keát quaû laø: =Round(7.0). töùc laø laáy ra phaàn nguyeân cuûa soá 5. F coù tieâu ñeà laàn löôït laø STT. =Round(A1. Hoaëc laøm theo phöông phaùp nhaåm thuû coâng (khi caùc em ñaõ raát thaïo) nhö sau: Coät A seõ töông öùng vôùi STT. Löu yù: Phaûi thöïc hieän phaàn Windows tröôùc roài tieán haønh laøm WORD vaø EXCEL cuøng luùc 1.2) = Round(7. Gv: LMT – TNHK. . Coâng thöùc = ROUND(A1. .Bôûi vì: Round(A1.263 vaø oâ A2 coù giaù trò 5.2)-INT(A2)=7. D. Gôïi yù: Neân vieát (veõ) ra nhaùp thöù töï cuûa caùc coät vaø caùc haøng ñeå deã trình baøy.Nhaäp doøng chöõ vaøo khung “Your Text Here”. PHAÀN THÖÏC HAØNH. 8. 9. .2) = 7.2). Hoï vaø Teân. . WINDOWS .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. keát thuùc laø haøng 50.Baám Insert.Tính trung bình: (töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät E).26. goõ soá 1 vaøo. Ta laøm nhö sau: E2 = (C2*3 + D2*2)/5. Trang 5 . C. Giaû söû coù moät baûng tính EXCEL vôùi caùc coät A.263. . .Taïi coät A2.Choïn 1 kieåu chöõ baát kyø taïi khung “WordArt Gallery”.263. seõ cho keát quaû laø 5. Toaùn.Moät tay giöõ phím CTRL. choïn Picture. Caùc oâ döõ lieäu baét ñaàu töø haøng thöù 2.Coøn INT(A2) = INT(5. 7. Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ E2 vaø keùo xuoáng oâ E50. Haøm INT laø haøm laáy ra phaàn nguyeân cuûa moät soá . F töông öùng vôùi Xeáp haïng.2)INT(A2) cho keát quaû laø bao nhieâu? Giaûi thích? Gôïi yù: Haøm Round laø haøm giuùp laøm troøn. C töông öùng vôùi Toaùn.326). .26-5= 2. Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ F2 vaø keùo xuoáng oâ E50. Xeáp haïng. baám OK. moät tay baám chuoät vaøo daáu coäng ñen vaø keùo xuoáng tôùi giaù trò caàn laáy (Ví duï: muoán ñaùnh soá thöù töï tôùi 100 thì keùo xuoáng tôùi 100). Chuù yù: + Taïo moät thö muïc meï roài löu vaøo oå ñóa maø ñeà baøi yeâu caàu (thöôøng laø oå ñóa A).Thöôøng laø ñeà baøi yeâu caàu taïo moät caây thö muïc.Xeáp haïng: (Töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät F).326. choïn WordArt.Trình baøy caùch xeáp haïng hoïc sinh döïa vaøo ñieåm Trung bình theo caùch xeáp haïng thoâng thöôøng. Nghóa laø laøm troøn soá 7. Soá thöù töï baét ñaàu töø 1 vôùi böôùc nhaûy laø 1. . Trung bình.26 . . Giaû söû oâ A1 coù giaù trò 7. baét ñaàu töø oâ A2 cuûa moät Sheet trong taäp tin EXCEL.26.263 laáy ra 2 soá sau daáu phaåy. Trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï vaøo coät STT ( Coät A). B töông öùng vôùi Hoï vaø Teân. E töông öùng vôùi Trung bình. B. . C. Vaên. D töông öùng vôùi Vaên.$E$2:$E$50.

C2) hoaëc: D2=AVERAGE(A2:C2) . soá x2. Top = 2cm.Cuù phaùp: =AVERAGE(soá x1. + Taïo caùc thö muïc con baèng caùch: Trong thö muïc meï. ÔÛ tröôøng hôïp naøy. EXCEL . choïn New.1. . Right = 1. .Ban ñaàu. Ñeå thöïc hieän thao taùc naøy.Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình coù nhaân heä soá. (Xem hình) .Trong baøi thi thöïc haønh EXCEL. 3. Trang 6 . Left = 2cm. ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu thí sinh môû moät taäp tin coù saün ôû trong maùy (Coù theå laø oå A hoaëc oå D…) vaø löu laïi vôùi moät teân môùi. choïn Folder roài goõ teân thö muïc con vaøo.Trong phaàn Orientation. . baám vaøo Paper. hoaëc Landscape ñeå in ngang. chaúng haïn: Toaùn nhaân 2.Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình thì duøng haøm AVERAGE ñeå tính: D2=AVERAGE(A2. vaên nhaân 2. ñaàu tieân. Trong phaàn Paper Size. caùc em coù 2 caùch ñeå laøm: Gv: LMT – TNHK. baám vaøo File choïn Page Setup. nhaáp phaûi chuoät. 2. caùc em ñieàu chænh Top. Haøm AVERAGE ( Tính trung bình) . ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu ñònh daïng trang giaáy nhö: A4. * Caùc haøm thöôøng söû duïng: 3. caùc em môû file ñoù ra vaø baám Save as ñeå löu laïi vôùi teân môùi. WORD .Ñeå ñònh daïng kieåu trang giaáy A4. click chuoät choïn kieåu A4.Daáu hieäu nhaän bieát neân duøng haøm AVERAGE: Coù caùc cuïm töø “Tính ñieåm trung bình” hoaëc “ñieåm bình quaân” . Coøn coù moät naøo ñoù nhaân heä soá thì phaûi chuyeån sang laøm thuû coâng. Ví duï: A B C D 1 Toaùn Vaên AV Ñieåm TB 9 8 7 2 . caùc em choïn Portrait ñeå in ñöùng.Trong phaàn Margins.) hoaëc =AVERAGE(soá x1 : soá xn) Löu yù: Haøm AVERAGE chæ duøng trong tröôøng hôïp khoâng coù moân naøo nhaân heä soá (duøng trong tính ñieåm trung bình). Bottom.….Ñaùnh soá thöù töï (Ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn tröôùc). AV heä soá 1 thì ta laøm: D2=(A2*2+B2*2+C2)/5 . höôùng in ñöùng. Left. Right.B2. Bottom = 2cm.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.5cm.Khi ñeà baøi yeâu caàu laøm troøn ñieåm trung bình tôùi n chöõ soá sau daáu phaåy.

Haøm ROUND (Laøm troøn). + Khi ñeà baøi cho n chöõ “neáu” thì khi vieát.Ví duï: Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì “ñaäu” coøn ngöôïc laïi thì “rôùt”. Ñaây laø nhöõng cuïm giaû thieát – keát luaän roõ raøng. caâu leänh IF cuõng coù 2 phaàn “giaû thieát” vaø “keát luaän”.Cuù phaùp: =IF(Ñieàu kieän. 3. + Trong khung Decimal places.3 Haøm IF (neáu…) . Giaû söû oâ ñieåm töông öùng vôùi D2.Ñieàu kieän laø moät meänh ñeà luaän lyù.. ta coù: =IF(D2>=5. . ta chæ vieát n – 1 caâu leänh “IF” coøn ñieàu kieän cuoái cuøng seõ laøm giaù trò ngöôïc laïi (thöôøng naèm sau daáu phaåy). . ngöôøi ta thöôøng vieát: =ROUND(AVERAGE(soá x1 : soá xn). Caùch 2: Duøng haøm Round (Xem phaàn tieáp theo). . Ví duï: Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 thì gioûi Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6.Cuù phaùp: =ROUND(Soá x. Trang 7 . + Caùc chuoãi text trong caâu leänh IF phaûi ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp.2.5 thì khaù.13 (Nghóa laø laøm troøn soá 5. trò ñuùng.Khi keát hôïp haøm ROUND vôùi haøm AVERAGE. seõ choïn trò ñuùng. ngöôøi ta ñaûo keát luaän leân tröôùc giaû thieát: Ví duï: Keát quaû laø gioûi neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 Gv: LMT – TNHK. trò sai) . .n) .Trong ñoù soá x1 ñeán soá xn laø giaù trò trong moät danh saùch. . coøn n laø soá maø caàn laøm troøn tôùi. coøn keát luaän thöôøng naèm sau chöõ “thì”.2)=5. thöôøng laø moät pheùp so saùnh. Caùch 1: +Vaøo Format/Cells/Number choïn Number.Löu yù: + Sau leänh IF laø ngoaëc ñôn.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.Caùch phaân tích caâu leänh IF: Cuõng gioáng nhö laøm moät baøi toaùn hình hoïc. Giaû thieát chính laø phaàn naèm sau chöõ “neáu”.Ví duï: =ROUND(5. goõ soá maø ñeà baøi yeâu caàu (ví duï: laøm troøn tôùi 2 chöõ soá sau daáu phaåy thì baám soá 2 vaøo). Cuõng coù khi. . . soá n) -Cho keát quaû laø soá x laøm troøn ñeán n chöõ soá thaäp phaân sau daáu phaåy.Daáu hieäu nhaän bieát haøm ROUND: Thöôøng ñi keøm vôùi tính ñieåm trung bình vaø coù cuïm töø “laøm troøn ñeán…” 3.”rôùt”). ngöôïc laïi seõ laáy trò sai.”ñaäu”.1314.1314 ñeán 2 chöõ soá sau daáu phaåy). Neáu ñieàu kieän ñuùng.

+ Böôùc 3: Baám vaøo “No header row” roài baám OK. laõnh hoïc boång. Haøm RANK (Xeáp haïng) .Cuù phaùp: =RANK(oâ trong coät. Keát quaû laø khaù khi ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6. phaûi döïa vaøo caùc yeáu toá naøy ñeå ruùt trích döõ lieäu. Trang 8 .Caùc böôùc thöïc hieän: + Böôùc 1: Boâi ñen baûng tính (tröø phaàn tieâu ñeà vaø phaàn soá thöù töï) + Böôùc 2: Baám vaøo Data/Sort. “XEÁP LOAÏI”…chính laø nôi chöùa caùc ñieàu kieän caàn thöïc hieän. vuøng ñòa chæ tuyeät ñoái laáy döõ kieän xeáp haïng. “gioûi”…chính laø ñoái töôïng caàn laáy ra.7.Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Saép xeáp coät n theo thöù töï taêng daàn (hoaëc giaûm daàn) .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.6 Caùch saép xeáp döõ lieäu (Söû duïng Data/Sort). 3.Daáu hieäu nhaän bieát haøm RANK: Thöôøng ñöôïc vieát roõ raøng nhö: “Döïa vaøo ñieåm TB ñeå xeáp haïng…”. neáu saép xeáp giaûm daàn thì choïn Descending. Gv: LMT – TNHK. (Ví duï coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät B thì choïn Column B trong muïc Sort by) + Coù 2 caùch saép xeáp: Neáu saép xeáp taêng daàn thì choïn Ascending. Tröôùc heát. . Chaúng haïn. “rôùt”.Löu yù: Caùc cuïm töø: “KEÁT QUAÛ”. Ví duï: =RANK(H3. sau ñoù môùi choïn teân coät. . B hay C?). 3.5. Coøn “ñaäu”. keát quaû hoaëc tính hoïc boång (trong tröôøng hôïp tính ñieåm hoïc sinh) vaø thöôøng ñi keøm cuïm töø “neáu……thì”. thöù töï 0 hoaëc 1).0): Seõ xeáp haïng ngöôøi coù ñieåm TB cao nhaát ôû haïng 1.Xeáp haïng giaûm daàn hoaëc taêng daàn (0: giaûm daàn. hoaëc: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh XEÁP LOAÏI gioûi… . phaûi xem coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät naøo (A.$H$3:$H$40$. Caùch ruùt trích döõ lieäu (Data/Filter) .Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù KEÁT QUAÛ laø ñaäu ( hoaëc rôùt). Hieän leân baûng Sort (Xem hình) + ÔÛ phaàn Sort by: Baám muõi teân soå xuoáng vaø choïn coät maø ñeà baøi yeâu caàu Chaúng haïn: Ñeà baøi yeâu caàu saép xeáp theo coät Hoï vaø teân theo thöù töï taêng daàn. 1: taêng daàn). Nghóa laø.5 . .Daáu hieäu nhaän bieát haøm IF: Thöôøng ñöôïc duøng trong xeáp loaïi. laø phaàn boå sung saép xeáp theo moät coät phuï. + Trong 2 muïc Then by phía döôùi. 3. khi 2 ngöôøi truøng teân thì seõ döïa vaøo teân loùt hoaëc hoï ñeå saép xeáp.

baám CTRL + C (sao cheùp) . . ÔÛ ñaây.Böôùc 2: Ñöa con troû chuoät tôùi vuøng môùi (neân choïn vuøng naèm song song vôùi baûng tính) vaø baám CTRL + V (ñeå daùn). Töø ñaây.Taïi oâ ñaàu tieân cuûa HAÏNG (oâ D11 -vuøng ñieàu kieän).Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. chuùng ta seõ tìm hieåu caùch ruùt trích vôùi AdvancedFilter. Gv: LMT – TNHK. . Trang 9 . .Böôùc 3: Boâi ñen baûng tính chính (Khoâng boâi ñen vuøng ñieàu kieän) vaøo Data/Filter/AdvancedFilter. Ví duï: Cho baûng tính sau: BAÛNG ÑIEÅM HOÏC SINH A 1 2 3 4 5 6 7 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 B HOÏ VAØ TEÂN Löông Sôn Baù Chuùc Anh Ñaøi Tröông Tam Phong Lyù Lieân Kieät Chöông Töû Di Thaønh Long Hoàng Laâu Moäng C ÑIEÅM 10 7 7 9 10 10 9 D HAÏNG 1 6 6 4 1 1 4 Haõy ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù haïng 1 .Coù 2 caùch ruùt trích döõ lieäu chuû yeáu: AutoFilter vaø AdvancedFilter.Böôùc 1: Boâi ñen vuøng tieâu ñeà cuûa baûng tính (Töø oâ A1 ñeán oâ D1). vuøng naøy duøng ñeå nhaäp ñieàu kieän. Caùch ruùt trích ñaàu tieân ñôn giaûn hôn nhöng khoâng trích döõ lieäu sang moät vuøng môùi ñöôïc. (Xem hình) . nhaäp: =1(Vì ñang trích ra nhöõng ngöôøi xeáp haïng 1).Baám vaøo COPY TO ANOTHER LOCATION.

. . . Haøm SUM . Daáu hieäu nhaän bieát: “döïa vaøo n kyù töï cuoái” hoaëc “haõy laáy n kyù töï cuoái”.Giuùp laáy ra beân phaûi n kyù töï. muoán laáy ra chöõ Phi. Ñaây laø nôi hieån thò keát quaû ñaõ thöïc hieän. .(Ta ñeám töø traùi sang phaûi ñeå xaùc ñònh kyù töï baét ñaàu laáy töông öùng vôùi soá maáy.Löu yù: khoaûng traéng cuõng laø 1 kyù töï). . Haøm Right . soá löôïng kyù töï caàn laáy) .7.Ví duï: Cho oâ B2 coù chuoãi Hoaøng Phi Hoàng.5) hoaëc =Left(B2.3) hoaëc =MID(B2. .LIST RANGE: Vuøng baûng tính chính ñaõ boâi ñen.COPY TO: Laø vuøng trích xuaát döõ lieäu ra. 3. . Trang 10 . ta laøm: =MID(Hoaøng Phi Hoàng. Keát quaû ruùt trích döõ lieäu 3.10. Muoán laáy ra chöõ “Hoaøng”.CRITERIA RANGE: Vuøng ñieàu kieän chöùa giaù trò xeáp haïng =1.Haøm sum giuùp tính toång Gv: LMT – TNHK.11. .Baám OK.9.Cuù phaùp: =Left(chuoãi kyù töï.Haøm Right töông töï nhö haøm Left veà cuù phaùp. 3. kyù töï baét ñaàu laáy.8. soá 3: Laáy ra 3 kyù töï keå töø kyù töï thöù 7. Haøm MID . 3. soá 7: laø baét ñaàu laáy töø kyù töï thöù 7. Haøm Left .Daáu hieäu nhaän bieát: Haøm Left thöôøng duøng khi coù caùc cuïm töø “döïa vaøo n kyù töï ñaàu” hoaëc “haõy laáy n kyù töï ñaàu” vaø hay duøng keát hôïp vôùi caùc haøm doø (VLOOKUP vaø HLOOKUP). n kyù töï beân traùi caàn laáy ra) .Giaûi thích: Hoaøng Phi Hoàng hoaëc B2 laø chuoãi kyù töï.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. baét ñaàu töø kyù töï m.Cuù phaùp: =MID(chuoãi kyù töï.5) (Thí duï khi chuoãi Hoaøng Phi Hoàng töông öùng vôùi oâ B2).7. ta laøm: =Left(Hoaøng Phi Hoàng.Giuùp laáy ra beân traùi n kyù töï .Giuùp laáy ra n kyù töï.Ví duï: Hoaøng Phi Hoàng.3).

Gv: LMT – TNHK. 3. vuøng caàn tính toång) . “VP*” töùc laø laáy ra nhöõng ngöôøi thuoäc toå vaên phoøng maø khoâng quan taâm ngöôøi ñoù chöùc vuï gì (ta duøng kyù töï ñaïi dieän laø *).Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.Caáu truùc: =COUNT(soá x1: soá xn) 3.Cuù phaùp: =SUM(soá x1. C3:C9 laø vuøng tieàn löông.Löu yù: Ñoái töôïng caàn laáy phaûi naèm trong ngoaëc keùp.Vuøng döõ lieäu caàn laáy ra thöôøng ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp.C3:C9) Giaûi thích: A3:A9 laø vuøng chöùa maõ NV.Töông töï.15.12.C3:C9) .14.Haøm COUNTA thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñeám soá hoïc sinh nöõ trong moät lôùp hoaëc nhöõng ñoái töôïng ñöôïc ñaùnh daáu… 3.Haøm COUNTIF vaø SUMIF “na naù” nhau neân deã nhaàm laãn. Trang 11 .Daáu hieäu nhaän bieát haøm SUMIF: thöôøng ñöôïc söû duïng trong thoáng keâ tieàn löông. . .Caáu truùc: =COUNTA(soá x1 : soá xn) .Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá khoâng coù kyù töï traéng . “VP*”. caàn löu yù: Haøm SUMIF coù 3 tham soá trong caáu truùc. . ñeå thoáng keâ tieàn löông cho boä phaän Saûn xuaát. Haøm COUNTIF .Haøm COUNTIF duøng ñeå ñeám coù ñieàu kieän .Giuùp tính toång coù ñieàu kieän . “döõ lieäu caàn laáy ra”.”NV*”. coøn haøm COUNTIF coù 2. Ñeå phaân bieät. . ta baám: =SUMIF(A3:A9. Ta laøm nhö sau: (Xem hình). Yeâu caàu: Thoáng keâ soá tieàn phaûi traû cho caùc phoøng ban. soá löôïng.Caáu truùc: =COUNTIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy. ta baám: =SUMIF(A3:A9.13.ÔÛ baûng thoáng keâ cho boä phaän vaên phoøng.Cuù phaùp: =SUMIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy. Haøm COUNT . . “ñoái töôïng caàn laáy”) .Ví duï: Coù moät baûng tính löông cuûa caùc phoøng ban trong coâng ty. Haøm COUNTA .Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá . soá x2…soá xn) hoaëc =SUM(soá x1:soá xn) 3. Haøm SUMIF .

WORD vaø EXCEL phaûi ñöôïc laøm cuøng luùc (môû ñoàng thôøi ). laøm môùi khoù”. 3. Gv: LMT – TNHK. chôø suy nghó xong môùi laøm.Sau khi ñaõ laøm xong.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Ñoái vôùi caùc em. Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi thöïc haønh. D. Neáu phaùt hieän sai soùt phaûi söûa laïi ngay. . thaày mong caùc em seõ khoâng rôi vaøo tình traïng nhö theá maø phaûi “hoïc taøi thi gioûi” hoaëc ít ra cuõng “hoïc taøi thi khaù”.Khi vöøa môû WORD vaø EXCEL phaûi ngay laäp töùc löu laïi vaø ñaët teân theo yeâu caàu cuûa ñeà thi. “gioûi” laø ñoái töôïng caàn laáy ra.Neân laøm baøi taäp phaàn WINDOWS EXPLORER tröôùc roài môùi ñeán WORD vaø EXCEL. . Taát nhieân. Moät soá söï coá thöôøng gaëp khi laøm baøi thöïc haønh: a) Font chöõ khoâng ñuùng nhö caùch goõ cuûa mình. Taïi oâ thoáng keâ soá HS gioûi. . Trang 12 . thaày coù vaøi daën doø nhö sau: 1. Caâu naøo chöa bieát thì taïm thôøi ñeå ñoù. Caâu naøo ñaõ bieát thì nhanh choùng laøm ngay. 2. Ñeå caùc em bôùt “khoù” khi “laøm”.”Gioûi”). Trong ñoù: C3:C9 laø vuøng keát quaû. PHAÀN DAËN DOØ TRÖÔÙC KHI “XUOÁNG NUÙI”. coù nhö vaäy ñieåm öu tieân khi thi leân lôùp 10 hoaëc xeùt tuyeån lôùp 10 môùi “naèm trong tay” cuûa caùc em. bôûi vì. . “noùi thì deã. Caùc em hoïc sinh thaân meán! Ngöôøi ta thöôøng noùi “hoïc taøi thi phaän” ñeå chæ veà moät ngöôøi naøo ñoù hoïc gioûi nhöng khi ñi thi laïi coù keát quaû khoâng nhö mong muoán.Ví duï: Haõy thoáng keâ coù bao nhieâu hoïc sinh gioûi trong lôùp. . ta baám: =COUNTIF(C3:C9.Neân ñoïc qua moät löôït ñeà thi. ñoïc laïi ñeå kieåm tra xem ñaõ thaät ñuùng chöa. . Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi lyù thuyeát.

caùc em cöù bình tónh. . nhìn veà phía goùc döôùi cuûa maøn hình coù chöõ V maøu vaøng (hoaëc ñoû). Nhaáp chuoät phaûi vaøo chöõ V ñeå goïi baûng ñieàu khieån Vietkey hoaëc Unikey (tuøy theo maùy). Coøn söû duïng font Times New Roman hoaëc ARIAL thì caùc em choïn baûng maõ Unicode (döïng saün). caùc em baám vaøo View/Toolbars vaø laáy ra caùc thanh coâng cuï caàn laáy nhö: Standard.Löu yù: Neáu söû duïng Font VNI-Times thì caùc em choïn baûng maõ VNI Windows.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.Gaëp tröôøng hôïp naøy. .Gaëp tröôøng hôïp naøy. Sau ñoù ñieàu chænh laïi kieåu goõ cho ñuùng (Telex hoaëc Vni). Formatting. Drawing…(xem hình) Gv: LMT – TNHK. b) Khoâng thaáy caùc thanh Menu hoaëc thanh coâng cuï ñònh daïng trong WORD. . Trang 13 .

khi caùc em duøng Advanced Filter ñeå ruùt trích döõ lieäu nhöng khoâng ra keát quaû thì caùc em caàn kieåm tra laïi: ..khoâng coøn! Chuùc caùc em may maén vaø thi toát! Gv: LMT – TNHK..Khi laøm xong baøi thöïc haønh.Mình ñaõ laøm ñuùng caùc thao taùc hay chöa? . ngöôøi ta thöôøng “ñoùng baêng” caùc phaân vuøng ñeå baûo veä maùy tính. mieãn laø cheøn ñuùng vò trí vaø ñònh daïng ñuùng yeâu caàu.. ôû moät soá maùy tính. Moät vaøi tröôøng hôïp. c) Löu yù khi cheøn hình aûnh vaøo WORD: Khi ñeà baøi yeâu caàu cheøn 1 hình aûnh naøo ñoù. maùy tính phaûi khôûi ñoäng laïi thì chaéc chaén baøi laøm cuûa caùc em cuõng.Caùc oâ coù bò goäp (Merge cells) hay khoâng? Khi ñaõ kieåm tra laïi vaø thaáy raèng mình laøm ñuùng nhöng vaãn khoâng ñöôïc thì caùc em quay sang söû duïng Auto Filter vaø copy vuøng vöøa thöïc hieän trích loïc sang moät vuøng môùi.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. kieåm tra thaät kyõ roài baùo caùo vôùi giaùo vieân ñeå chaám. Do ñoù. d) Raéc roái khi duøng Advanced filer. . khoâng nhaát thieát caùc em phaûi laáy ra hình gioáng nhö ñeà thi maø coù theå laáy moät hình khaùc. Hieän taïi. e) Thao taùc khi laøm baøi xong vaø chôø giaùo vieân chaám. Trang 14 .. neáu caùc em laøm baøi xong maø khoâng baùo caùo cho giaùo vieân chaám ngay thì lôõ cuùp ñieän (hoaëc coù söï coá khaùc).

Trang 15 .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Gv: LMT – TNHK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful