TR

NG

I H C BÁCH KHOA HÀ N I

BÁO CÁO TH C T P X

NG

M CH

N ÁP TUY N TÍNH S

D NG TRASISTOR

H tên : L p :

ng Tu n

i n t Y Sinh-K52 20073154

MSSV :

1.M c

ích

Là thi t k m ch n áp tuy n tính s d ng các linh ki n nh transistor , i n tr ,diode« n áp làm viêc ch tuy n tính

2.S

nguyên lý
T3 1061

BT1

4 560

2

5 470

T4

828

IO E

I O E ZE E

2

¡

1

  ¥

¤ ¤ ¤

¤ ¤ ¤

1

2

¡

6 10

 

¦

T5

828

 

1

£

1

T1 828

 

T2 468

3 560

 

1

¢

¤

£

¡  

 

3.S

l p ráp

4.Các kh i ch c n ng +) Kh i Bi n Áp: có tác d ng là bi n ngu n xoay chi u.

i

i n áp làm gi m hi u i n th t

+)Kh i Ch nh L u:G m diode m c m ch c u, có tác d ng là ch nh l u,bi n iên th xoay chi u thành m t chi u. +) B T L c Ph ng: Có tác d ng là ph ng i n áp,làm i n áp h t g n sóng. +)Kh i i u Ch nh:Transistor T thu c lo i C .Transistor T thu c lo i D .Transistor T thu c lo i H m c theo ki u Darlington.Kh i nay có tác d ng khuy ch i tín hi u.Tín Hi u c a vào chân B c a T . i n m b o èn ho t ng theo ki u d n dòng ch không ph i tr R khuy ch i và t o i n áp c p cho T ,T ,T . +)Kh i b o v (T ,D ,R ):Kh i này có tác d ng gi m dòng i n nó t ng cao, b o v quá t i hay ng n m ch cho m ch. u ra khi

làm viêc +) Kh i m ch so sánh và khuy ch i sai l ch: èn T C ch A,ch khuy ch i Ube= / Umax: kh i này có tác d ng là hi u i n th r i trên kh i ó có pha ng c v i pha c a kh i i u ch nh . +)Kh i i n áp chu n:g m iên tr R cùng v i iot Zenner tao ra i n áp chu n tham chi u U chu n=const ,dung làm chu n so sánh v i i n áp ra. u phân áp:G m i n tr R .R ,R dùng t o phân áp cho T và i u ch nh i n áp ra,và kh i này có tác d ng t o ra hi u i n th phân áp t l v i hi u i n th m t chi u u ra.
+)C

5.NGUYÊN LÝ HO T -Nguyên t c ho t

NG C A M CH

N ÁP

ng c a m ch: c v i thay ic a

i u ch nh i n áp r i trên CE c a transistor T ng i n áp ra, khi ó i n áp ra không i.

Khi m ch ho t ng i n áp c c B cua T luôn th p h n i n áp c a Diode Zenner do v y transistor T ,T ,T luôn thông và có i n áp r i trên i i n áp r i này.T luôn transistor T iên áp ra b ng iên áp ngu n tr thông và c phân áp nh có i n tr R và R . M ch có u ra luôn n nh khi u vào bi n i là vì:
§

Gi s U ra t ng thì d n n Uphân áp=k.Ura i u ch nh c ng t ng và UbeT =Up/aUchu n UbeT t ng và Uce T gi m Ub T gi m U r i transistor T t ng làm gi m iên áp ra.T ng t nh v y v i i n áp ra gi m.
¨ ¨

6.B ng giá tr U~ 220 220 20 Uc Ura 2 2

o. Uce T3 UDZ ,2 9, 9,2 9,2 Ube(T1+T2+T3) , , UceT4 UbeT4 UceT5 , , 0, 0, UbeT5 0 0

7)K t lu n Qua bài thí nghi m giúp ta hi u thêm v c u t o và cách th c ho t ng c a transistor.Bi t cách t o ra i n áp u ra n nh.Có th ng d ng m ch này trong nhi u vi c h c t p và nghiêm c u khoa h c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful