1

HỌC KỲ I
PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY
Chương I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG
NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Tiết 1:

I. LIÊN XÔ

A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiên tranh, xây dựng cơ sở vật chất
của CNXH ở Liến Xô từ sau chiến tranh thế giới 2 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX
- Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ
1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết quốc tế, lòng yêu CNXH, ý thức xây dựng bảo vệ
chế độ XHCN
3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
B. Phương tiện dạy học
Tranh ảnh liên quan đến bài học
C.Tiến trình dạy học
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh
III. Dạy học bài mới
I. LIÊN XÔ
Hoạt động 1: Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau
tranh (1945-1950)
chiến tranh (1945-1950)
HS. Đọc mục 1 SGK trang 3)

* Hoàn cảnh:

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế - Chịu tổn thất nặng nề vê người và của
trong hoàn cảnh nào?
trong chiến tranh
(hết sức khó khăn: đất nước bị chiến chanh tàn phá...)

- Phương Tây và Mĩ bao vây cấm vận

GV. Phân tích những thiệt hại của Liên Xô trong chiến → Thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế
tranh và ảnh hưởng của nó đối với Liên Xô
(1946 -1950)
Để khắc phục những khó khăn đó, Đảng và Nhà * Kết quả:
nước Liên Xô đã làm gì?
- Kinh tế:
(thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 – khôi phục kinh tế) + Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời
Công cuộc khôi phục kinh tế,hàn gắn vết thương hạn
chiến tranh ở Liên Xô đã đạt được kết quả như thế nào? + Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt
(Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng)

- KHKT: 1949 chế tạo bom thành công
Những kết quả Liên Xô đạt được trong công cuộc bom nguyên tử
khôi phục kinh tế có ý nghĩa ntn?
( tạo đk Liên Xô tiến lên tiếp tục xd CCNXH....)

2
Hoạt động 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở
chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm
những năm 70 của thế kỷ XX)
1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ
XX)
HS. Đọc mục 2 (SGK trang 4, 5)
Để tiếp tục xây dựng CSVC của CNXH, Liên Xô * Quá trình:
đã làm gì?
- Từ 1950 đến những năm 70, tiếp tục
(Thực hiện các kế hoạch 5 năm → xây dựng CSVC của thực hiện các kế hoạch dài hạn
CNXH)

- Phương hướng Chính

Phương hướng của các kế hoạch này là gì?Tại + Ưu tiên công nghiệp nặng
sao phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
+ Thâm canh nông nghiệp
(Ưu tiên công nghiệp nặng,thâm canh nông nghiệp...)
+ Đẩy mạnh tiến bộ KHKT
GV. Liên hệ với phương hướng của Việt nam trong xây + Tăng cường sức mạnh quốc phòng
dựng CNXH hiện nay
* Thành tưu:
Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong
- Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc
công cuộc xdựng CNXH từ 1950 - đầu những năm 70?
công nghiệp đứng thứ 2 thế giới
(Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
- Khoa học kỹ thuật:
đứng thứ 2 thế giới,khoa học kỹ thuật: nhiều đỉnh cao)
GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. 1 và H. 2 (SGK tr 4, 5)
Qua sách báo, em hãy kể 1 số chuyến bay của
các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60
của thế kỷ XX?

+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh
nhân tạo.
+ Năm 1961 phóng tàu Phương Đông
bay vòng quanh Trái đất.

Vê đối ngoại Liên Xô thi hành c/s gì? Tác dụng - Đối ngoại:
c/s đó?
+ Thực hiện chính sách hoà bình, hữu
GV. Nêu dẫn chứng về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nghị với tất cả các nước.
các nước trong đó có Việt Nam
+ Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
Em có nhận xét gì về những thành tựu Liên Xô
⇒ Liên Xô trở thành thành trì phong trào
đạt được từ 1950 - đầu 70?
cách mạng thế giới
(Thành tựu to lớn → đạt thế cân bằng chiến lược về mọi
mặt Mĩ và các nước Phương Tây)
GV. Bên cạnh những thành tựu đó Liên Xô đã mắc phải
những thiếu sót, sai lầm đó là: Chủ quan, nóng vội, duy
trì nhà nước bao cấp về kinh tế.Tuy nhiên thành tựu là to
lớn và có ý nghĩa quan trọng
IV. Củng cố bài
1. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970?
2. Trong bối cảnh Liên Xô đã sụp đổ hiện nay, có ý kiến cho rằng những thành tựu của
Liên Xô trong thời kỳ 1950 - đầu những năm 70 là không có thật. Em có suy nghĩa gì về nhận
định trên
V. Hướng dẫn học tập
+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
+ Đọc, soạn tiếp Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu ... những năm 70 của thế kỷ XX

3
Tuần 2 - Tiết 2

BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA
NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (tiếp theo)
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình thành của các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu và hệ thống XHCN
- Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ
hai
2. Tư tưởng:
Khẳng định những thành tựu to lớn của nhân dân Đông Âu trong công cuộc xây dựng
CNXH
3. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định, sử dụng lược đồ
B. Phương tiện dạy học
Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra
Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm
1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX? Ý nghĩa của những thành tựu đó?
3.Dạy học bài mới
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1. Sự ra đời của các nước dân
chủ nhân dân Đông Âu
HS. Đọc mục 1 (SGK trang 5, 6)

Nội dung kiến thức
II. Đông Âu
1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông
Âu

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra - Khi Liên Xô truy kích FX Đức → giúp đỡ nhân dân
đời trong hoàn cảnh nào?
Đông Âu nổi dậy giành chính quyền.
GV. Giải thích thuật ngữ “Nhà nước dân - Từ 1944-1946: một loạt các nước Dân chủ nhân dân
chủ nhân dân”
Đông Âu đời
HS. Dựa vào LĐ xác định, đọc tên, xác định - Từ 1944 -1949, thực hiện nhiệm vụ của cách mạng
thời gian thành lập của các nước DCND DCND:
Đông Âu
+ Xây dựng cquyền dân chủ ndân.
GV. Giảng về sự ra đời của nước Đức + Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp
(T10/1949)
+ Thực hiện quyền tự do dân chủ.
Để hoàn thành nhiệm vụ của cuộc
cách mạng Dân chủ nhân dân, các nước ⇒ Lịch sử Đông Âu sang trang mới
Đông Âu đã làm gì?
(Xây dựng cquyền dân chủ ndân, cải cách
ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp,thực
hiện quyền tự do dân chủ…)
Việc các nước DCND Đông Âu,
hoàn thành nhiệm vị của cuộc cách mạng
DCND có ý nghĩa như thế nào?
Hoạt động 2.

2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tế và chính trị. an ninh châu Âu và thế giới (Tốc độ tăng trưởng tăng 10%. bảo vệ hoà bình châu ÂU và thế giới ) Sự ra đời và hoạt đọng của khối SEV và tổ chức Hiệp ước Vacsava có ý nghĩa như thế nào? 4.) + Tiến hành công nghiệp hóa.xã hội thay đổi căn bản.4 HS. duy những thành tựu đó? trì hòa bình.cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu . là gì? . Nhấn mạnh mốc thời gian Việt .. Phân tích thay đổi căn bản của các nước Đông Âu. quân sự thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời + Mục đích: Đẩy mạnh sự hợp tác. Giới thiệu các nước thành viên trong khối SEV..Về kinh tế: Đông Âu thể hiện trên 2 phương diện: Kinh + Ngày 8/1/194. Mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô và . Kđịnh vai trò Liên Xô đvới * Cơ sở hình thành các nước DCND Đông Âu + Chung mục tiêu xây dựng CNXH Hoạt động 3.. Sự hình thành hệ thống XHCN GV. thành tựu gì ? II. nhân dân Đông Âu đã đạt được những + Kinh tế . + Sự lãnh đạo của Đảng cộng snr Cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô + Hệ tư tưởng CN Mác – Lê-nin và các nước Đông Âu là gì? * Quan hệ hợp tác GV.Thành tựu (xóa bỏ sự bóc lột của gcấp tư sản. …) + Tới đầu những năm 70 các nước Đông Âu → công Trong công cuộc Xây dựng CNXH nông nghiệp. Những nhiệm vụ chính của nhân dân Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH ⇒ Xây dựng CSVC của CNXH. Củng cố bài Mục đích ra đời và những thành tựu của khối SEV trong những năm 1951 -1973 . giúp đỡ giữa các vào thời gian nào? Mục đích? nước XHCN GV..Về chính trị. Đọc mục 1 (SGK trang 7) đến đầu những năm 1970) Các nước Đông Âu tiến hành xây . giúp đỡ các nước…) Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích? (Mĩ thành lập khối NATO → Chống Liên Xô và các nước Đông Âu…. quân sự: Nam tham gia SEV Trong thời gian hoạt động SEV đã + Tháng 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava đạt được những thành tích gì?Ý nghĩa của + Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH.. thể hiện sự ⇒ Đánh dấu sự hthành hệ thống XHCN lớn mạnh của hệ thống XHCN) Vai trò của Liên Xô trong khối SEV? (vai trò đặc biệt.Nhiệm vụ: dựng CNXH trông điều kiện như thế nào? + Xóa bỏ sự bóc lột của gcấp tư sản (khó khăn: bị các thế lực thù địch chống + Hợp tác hoá trong nông nghiệp phá.

nhận thức đúng đắn về sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu 3. Tiến trình dạy học 1. Mục tiêu bài học 1. đưa đất nước thoát khỏi Sự chậm trễ của Ban lãnh đạo khủng hoảng LXô trong việc đề ra các cải cách cần + Xây dựng CNXH đúng bản chất thiết đã để lại hậu quả ntn? (Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ →khủng hoảng toàn diện vào đầu những .. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A. .Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ (không tiến hành cải cách cần thiết về . Tổ chức lớp: 2. khủng hoảng thế giới → cải cách toàn diện năm 70 của thế kỷ XX đặt ra yêu cầu gì .) + Khắc phục thiếu sót sai lầm. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích. Kiểm tra Hãy trình bày mục đích ra đời và những t tích của khối SEV trong những năm 19511973? ? Ý nghĩa của việc thành lập hệ thống XHCN ? 3.Năm 1973. Đọc đoạn đầu mục 1 (SGK trang 9) * Hoàn cảnh: Tình hình thế giới trong những .5 Sự thành lập của cấc nước Dân chủ nhân dân Đông Âu.T3/1985.. Liên Xô và các nước Đông Âu .Liên Xô không tiến hành cải cách cần thiết đối với các nước? (đòi hỏi các nước phải cải cách toàn ⇒ Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện diện) Trước yêu cầu đó. soạn Bài 2. nhận định các vấn đề lịch sử.Tiết 3 BÀI 2. Tư tưởng: Giáo dục học sinh niềm tin vào con đường XHCN. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết HS... đánh giá. Phương tiện dạy học Lược đồ các nước SNG C. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.. I.Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nôi dung kiến thức Hoạt động 1.Mục đích: KT – XH. sử dụng lược đồ B. Ban lãnh đạo L * Quá trình cải tổ: Xô đã làm gì? . Kiến thức: Giúp h/s hiểu: Những nét chính về quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu 2. đến đầu những năm 90 của TK XX ************************************** Tuần 3 .

đàn áp + ĐSC mất quyền lãnh đạo quần chúng.) + Các thế lực chống XHCN lên nắm quyền.... Ban lãnh đạo Đông Âu đã làm * Hậu quả: gì? (không đề ra cải cách cần thiết.đúng đắn” các nước Đông Âu (SGK tr11) * Quá trình khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở HS.chốp * Hậu quả: lên nắm quyền + Đất nước lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn Sau khi lên nắm quyền Goóc.+ 19/8/1991. kết quả. hoảng. Hướng dẫn học sinh khai thác H. lâm vào khủng hoảng gay các nước Đông Âu trong những năm 70 gắt -đầu 80 của TK XX? .. 11 nước cộng hòa tuyên bố độc lập.. chính trị bất ổn → k/ + Khởi đầu từ Ba Lan → nước khác hoảng gay gắt. các nước cộng hoà đòi li khai) GV... 3 (SGK trang 9) Đảo chính thất bại đã để lại hậu quả như thế nào? (ĐCS bị đình chỉ h động. LXô chính thức tan Em có nhận xét gì về nội dung rã công cuộc cải tổ của LXô? GV. đòi cải cách kinh tế Trước tình trạng đất nước khủng chính trị. “Sản xuất. Sau 6 tháng cải tổ thất bại Cải tổ thất bại đã để lại hậu quả ntn đối với LXô? GV.ba. Quá trình sụp đổ của chế độ * Ảnh hưởng: XHCN ở Đông Âu diễn ra như thế nào? + Kết thúc sự tồn tại của hệ thống XHCN (thời gian. Trong khi tiến hành cải tổ.. Yêu cầu h/s xác đinh các nước SNG trên LĐ Hoạt động 2..ba.Cuối 1988 k/hoảng lên tới đỉnh cao (Kinh tế suy giảm.→ HS. hình thức.. Đọc tư liệu in nghiêng (SGK trang SNG 10) +25/12/1991. đảo chính lật đổ Goóc.) + Hình thức: mít tinh.6 năm 80 của TK XX) GV. II. tan rã Em có nhận xét gì về tình hình .chốp nhưng thất chốp đã làm gì để đưa đất nước thoát bại khỏi khủng hoảng? +21/12/1991. Trong bối cảnh đó Goóc.) + Chấm dứt hoạt động của khối SEV và tổ chức Hiệp Hậu quả của cuộc khủng hoảng ở ước Vacsava .LX đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong đường lối và biện pháp cải tổ. Đọc tư liệu..ba.Cuối những năm 70 đầu 80. biểu tình. Goóc-ba-chốp từ chức..

sai lầm lãnh đạo.7 Đông Âu? + Tổn thất lớn đối với cmạng thế giơi (ĐSC mất quyền lđạo. Quá trình phát triển của phong trào D. Củng cố bài : ?Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở LXô và Đông Âu đã diễn ra ntn? ?Em có nhận xét gì về tình hình của các nước XHCN hiện nay (Việt nam) ? Tác động của cuộc khủng đến Việt Nam ? Sự thay đổi đó như thế nào ? 5. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A. MỸ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3. các tlực chống XHCN nắm quyền) Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở LX và Đông Âu có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới? GV. hđộng chống phá của các thế lực phản cmạng. Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………. ý thức đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc . Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu chuộng hoà bình.Nguyên nhân sự sụp đổ:mô hình CNXH chưa phù hợp. Mục tiêu bài học 1. Tuần 4 Tiết 4 Chương II. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. châu Phi và Mĩ La -tinh.Đây chỉ là sự sụp đổ mô hình chưa phù hợp Bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở LX và Đông Âu? 4.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu Á. 2. PHI. CÁC NƯỚC Á. soạn tiếp Bài 3. Yêu cầu h/s thảo luận: + Nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chế độ XHCN ở LXô và Đông Âu? + Em có suy nghĩ gì về sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu? GV. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.

Hoạt động 3.Ngày 1/1/1959. Đọc mục 1 (SGK trang 13) I. sử dụng lược đồ B. II.CNTD tồn tại dưới hình thức chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam Phi. Lên bảng xác định tên nước . Treo bản đồ yêu cầu h/s: . C. Bắc Phi → Mĩ + Việt Nam (2/9) La-tinh) + Lào (12/10) GV.CNTD .8 3. chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào? . HS. III. Phương tiện dạy học Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Á . Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX HS. Bắc Phi. Đọc mục 3 (SGK trang 14) Từ cuối những năm 70. Tiến trình dạy học 1.Dạy học bài mới Hoạt động 1. 17 nước châu Phi tbố độc lập Thắng lợi của phong trào đã ảnh . Tổ chức lớp: 2. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những Nét nổi bật của phong trào giải năm 70 của thế kỷ XX phóng dân tộc ở giai đoạn này là gì? . Yêu cầu h/s xác định 3 nước trên Bồ Đào nha: lược đồ Việc các nước thuộc địa + Ghi-nê Bít-xao ((6/1974) của Bồ Đào Nha ở châu Phi giành + Mô-dăm-bích (6/1975) thắng lợi có ý nghĩa gì? + Ăng-gô-la (11/1975) . cách mạng Cu Ba thành công hưởng như thế nào đến hệ thống thuộc ⇒ Hệ thống thuộc địa của CNĐQ cơ bản sụp đổ.Phong trào lan nhanh Nam Á.thời + Angiêri (1962) gian giành độc lập + Năm 1960.Phi và Mĩ La -tinh.Thuộc địa của BĐN tan rã là thắng lợi qtrọng của ptrào giải phóng d tộc ở Châu phi. địa của chủ nghĩa đế quốc? (hệ thống thuộc địa của CNĐQ về cơ bản sụp đổ) Hoạt động 2.Tiêu biểu là phong trào giành độc lập của các thuộc địa GV. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích.→ nhiều nước Xác định trên bản đồ vị trí các giành độc lập: nước giành được độc lập trong giai + Ấn Độ (1950) đoạn từ năm 1945 đến giữa những + Ai Cập (1952) năm 60 của thế kỷ XX HS.Phong trào khởi đầu từ Đông Nam Á → nhiều nước vực Á -Phi – Mĩ La tinh sau chiến giành độc lập năm 1945 tranh thế giới 2 diễn ra ntn? + Inđônêxia (17/8) (kđầu ĐNÁ → Nam Á. Kiểm tra Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào? 3. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX Phong trào gphóng dân tộc ở khu .

Các nước châu Á . xây dựng và phát triển đất GV.Sau nhiều năm đấu tranh chính quyền của người da đen chủng tộc? đã được thành lập: GV. Châu Phi.Lực lượng tham gia đông đảo: Công nhân.Phong trào đã diễn ra với khí thế sôi nổi. Cộng hoà + Tây Nam Phi (nam –mi-bi-a) 1990 Nam Phi trên bản đồ Cuộc đấu tranh chống chế độ + Cộng hoà Nam Phi (1993) A-pác-thai của người da đen diễn ra ⇒ Hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn ntn? Kết quả đạt được? . nông dân. Hướng dẫn học tập + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Bài tập: Lập bảng thống kê các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở ptgp dân tộc ở Á -Phi -Mĩ La –tinh sau CTTG 2 theo mẫu: giai đoạn. đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa Sau khi giành được độc lập nhân dân các nước này đã làm gì? 4. soạn tiếp Bài 4. Chế độ A-pác-thai bị đánh đổ nước.Hình thức đấu tranh: Biểu tình. bãi công. Nam Á. Yêu cầu h/s lên xác định 3 nước: + Rô-đê-di-a (Dim-ba-bu-ê) 1980 Rô-đê-ri-a. Tây Nam Phi.9 (ttại dưới hthức c độ pbiệt chủng tộc ở Nam Phi) Em hiểu thế nào là chế độ phân biệt . sự kiện tiêu biểu + Đọc. . tư sản dân tộc.Giai cấp lãnh đạo: Công nhân . … .Tư sản dân tộc (phụ thuộc llượng so sánh gcấp ở mỗi nước).. .Nhiệm vụ: củng cố độc lập.(chủ yếu là công nhân và nhân dân) . tiểu tư sản.Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2? .. mạnh mẽ từ ĐNA. Củng cố bài Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở Á -Phi . nổi dậy.

Hiện nay: Một số nước đạt được sự tăng trưởng Trong những thập niên gần đây nhanh chóng về kinh tế:Nhật. Ấn Độ trên bản đồ . + Phong trào li khai. khủng bố Đông Nam Á và Tây Á . (đạt được nhiều thành tựu trong phát triển . Trung Quốc.: Tại sao tình hình châu Á lại trở + Chiến tranh xâm lược của đế quốc nên bất ổn trong nửa sau thế kỷ XX? + Xung đột tranh chấp biên giới GV.10 Tuần 5 . Kiểm tra: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn? 3.Tiết 5 BÀI 4.Các giai đoạn phát triển của nước Trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay. Tiến trình dạy học 1.Trước 1945. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tổng hợp. CÁC NƯỚC CHÂU Á A. em có nhạn xét gì về tương lai của châu Á? Hoạt động 2. In-đô-nê-xi-a. chịu sự bóc lột. đoàn kết giữa các nước XHCN 3. Tư tưởng: Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản. TRUNG QUỐC GV.. tình hình không ổn định.. 2.Tình hình chung GV.. Phương tiện dạy học Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Á _Phi và Mĩ La -tinh. Sử dụng bản đồ xác định khu vực. kinh tế. Yêu cầu h/s xác đinh 3 nước Trung lập Quốc. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa .Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. II. Từ sự phát triển của các nước trong khu vực.…) ⇒ Tương lai trở thành khu vực phát triển nặng GV.Trung Quốc. Sử dụng LĐ.Nửa sau thế kỷ XX. Đọc mục 1 (SGK trang 15) Nêu nét nổi bật của châu Á từ sau CTTG2 đến cuối những năm 50 của TK . kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử B. phân tích vấn đề. C. tiêu biểu Trung Quốc. Mục tiêu bài học 1Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . I.Ấn Độ: Đang vươn lên hàng các cường quốc.Dạy học bài mới Hoạt động 1. phong trào giành độc lập lên cao → XX? cuối những năm 50 phần lớn đều giành được độc GV. Xin-gatình hình châu Á có biến đổi gì? po. nô dịch của đế quốc thực dân HS. Tổ chức lớp: 2. Giới thiệu vị trí châu Á trên bản đồ .Khái quát tình hình các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 . Dẫn chứng về sự phát triển nhanh động nhất thế giới chóng của Ấn Độ.Sau 1945. giới thiệu khái quát về TQ 1.

nước CHND Trung trong hoàn cảnh nào? Hoa thành lập (Nội chiến giữa QDĐ và ĐCS kết thúc. Giảng hậu quả của những đường lối trên đối với ⇒ Gây nên thảm hoạ nghiêm trọng TQ và phong trào cách mạng thế giới trong đ/s nhân dân Hoạt động 5. đề ra đường lối mới → cải cách kinh tế .) Em có nhận xét gì về nội dung đường lối mở 4. n dân điêu đứng Nêu hậu quả của những đường lối trên đối với + Thực hiện “Đại cách mạng văn hóa TQ trong thời kỳ này? vô sản” → đất nước hỗn loạn GV. tự do 16) + Nối liền hệ thống XHCN từ Âu sang Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Á Hoa có ý nghĩa gì? GV.Ý nghĩa: rút chạy ra Đài Loan → Nước CHND Trung Hoa ra + Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và đời) phong kiến GV. Đọc mục 4 (SGK trang 18. s/x công – nông tăng .xã + Tiến hành công nghiệp hoá hội. Để thực hiện nhiệm vụ trên → từ 1950 thực hiện → Thực hiện công cuộc khôi phục kinh kế hoạch khôi phục kinh tế.XH . Giải thích về đường lối: Ba ngọn cờ hồng sản xuất giảm sút. 3. Sử dụng LĐ đẻ h/s thấy rõ ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước CHND Trung Hoa Hoạt động 3.→ GV.) + Phát triển kinh tế .Từ năm 1959. nội dung. 5 (SGK trang + Mở ra kỷ nguyên độc lập.Nội dung đường lối mới: ..11 Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời . Hướng dẫn học sinh khai thác H. GV.Ngày 01/10/1949. 1953 kế hoạch 5 năm lần tế và kế hoạch 5 năm lần 1 1 * Kết quả: Nêu những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần . phát triển kinh tế . Mười năm xây dựng chế độ mới Nhiệm vụ của CHND Trung Hoa sau khi ra (1949-1959) đời? * Nhiệm vụ: (Tiến hành công nghiệp hoá.nông nghiệp 1? tăng nhanh (bộ mặt đát nước thay đổi. Công cuộc cải cách .19) Công cuộc cải cách mở cửa ở TQ diễn ra ntn? (bắt đầu từ 12/1978. đặc biệt là phong trào: Đại nhảy vọt) +Thực hiện “Ba ngọn cờ hồng”.. 2. mục tiêu.. tập đoàn TGT .mở cửa (1978 đến nay) .Tháng 12/1978.xã hội.Đối ngoại: thực hiện chính sách tích nhanh…) cực →đẩy cách mạng thế giới Em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong thời kỳ này? Hoạt động 4. TQ lâm vào tình trạng (Việc đề ra đường lối và thực hiện đường lối “3 ngọn đầy biến động: cờ hồng”.. Đất nước trong thời kỳ biến động Nguyên nhân nào đã đẩy Trung Quốc lâm vào (1959-1978) thời kỳ biến động? .. HS.Kinh tế: sản xuất công.

12
TQ đề ra vào tháng 12/1978?

+ Xdựng CNXH mang màu sắc TQ

(kịp thời, phù hợp với tình hình và điều kiện TQ...)

+ Thực hiện cải cách mở cửa, lấy phát
triển kinh tế trọng tâm

Công cuộc cải cách, mở cửa đạt được kết quả ⇒ Đưa TQ trở thành quốc gia giàu
mạnh, văn minh
ntn?
GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. 7, H. 8 (SGK trang - Kết quả: đạt nhiều t tựu to lớn.
19,20)
Đối ngoại TQ thu được những thành tựu gì?

+ Kinh tế: tốc độ tăng trưởng cao nhất
thế giới

GV. Kể thêm thành tựu của TQ về KHKT va sự phát + Đối ngoại: bình thường hoá, mở rộng
quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ
triển nhanh chóng của TQ hiện nay
quyền HK, MC
Những kết quả TQ đạt được từ 1978 đến nay
⇒ Địa vị Trung Quốc được nâng cao
nói lên điều gì?
trên trường quốc tế
GV. Giảng về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
4. Củng cố bài
1. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ 1978 đến nay?
2. Vì sao dự luân thế giới đánh giá cao sự phát triển của Trung Quốc hơn 20 năm qua
3. Những biến đổi lớn của châu Á từ sau năm 1945 đến nay?
. Hướng dẫn học tập
+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
+ Bài tập: Lập bảng thống kê về các giai đoạn phát triển của Trung Quốc từ năm 1945
đến nay theo mẫu:
1946-1949

1949-1959

1959-1978

1978-nay

+ Đọc, soạn Bài 5. Các nước Đông Nam Á
Tuần 6 - Tiết 6

Bài 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Những nét chính về tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945
- Sự ra đời và phát triển của ASEAN, vai trò của ASEAN đối với sự phát triển của các
nước trong khu vực.
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực
3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích khái quát, tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử
dụng bản đồ cho học sinh.
B. Phương tiện dạy học
Bản đồ Đông Nam Á
Một số tài liệu về ASEAN và các nước Đông Nam Á

13
C. Tiến trình dạy học
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra
Nêu những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945 đến nay?
Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ 1978 đến nay? …
3.Dạy học bài mới
Hoạt động 1.

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

HS. Đọc mục 1 (SGK trang 21, 22)

- Trước 1945: gồm 10 nước, hầu hết là thuộc địa của TDPT
GV. Yêu cầu h/s dựa vào LĐ giới (trừ Thái Lan)
thiệu khái quát về các nước Đông - Sau 1945, các nước nhanh chóng giành chính quyền
Nam Á
- Đế quốc xâm lược trở lại → nhân dân đứng lên đấu tranh →
Hãy nêu những nét nổi bật tới giữa những năm 50 đều giành độc lập
của tình hình Đông Nam Á trước - Từ giữa những năm 50 do chính sách can thiệp của Mĩ:
và sau năm 1945?
+ Tình hình k vực trở nên căng thẳng
HS. Sử dụng LĐ đọc tên và xác
định thời gian giành độc lập của + Các nước có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại
một số nước trong khu vực
Sau khi giành độc lập, tình
hình khu vực như thế nào? Vì sao?
(GV. Sự can thiệp của Mĩ vào khu
vực → đường lối đối ngoại của các
nước ĐNA có sự phân hoá
Từ giữa những năm 50 của
thế kỷ XX , các nước ĐNA đã có sự
phân hoá ntn trong đường lối đối
ngoại?
(Philíppin - Thái Lan tham gia khối
SEATO → đồng minh của Mĩ;
Inđônêsia và Miến Điện thi hành
chính sách trung lập; 3 nước ĐD →
kháng chiến chống Mĩ)
Hoạt động 2.

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Tổ chức ASEAN ra đời * Nguyên nhân ra đời
trong hoàn cảnh nào?
+ Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
(sau khi giành độc lập, do yêu cầu + Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài
hợp tác phát triển kinh tế, xã hội;
hạn chế ảnh hưởng bên ngoài → 8/8/1967, ASEAN thành lập tại Băng Cốc - 5 nước :
Inđônêxia, TLan, Malayxia, Philíppin, Xingapo
→ASEAN thành lập)
* Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động
- Mục tiêu:
Mục tiêu, nguyên tắc h động + Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá
của ASEAN là gì?
+ Duy trì hoà bình ổn định khu vực
(Hợp tác phát triển kinh tế, văn - Nguyên tắc: (SGK trang 24)

14
hoá, duy trì hoà bình ổn định khu → Là tổ chức liên minh kinh tế -chính trị của khu vực ĐNA
vực;Ng tắc: tôn trọng độc lập chủ - Quan hệ giữa ĐDương và ASEAN:
quyền...)
+ Trước 1976 là quan hệ đối đầu
Từ mục tiêu, nguyên tắc
hoạt động của ASEAN, em có nhận + Sau Hiệp ước Ba-li q hệ → cải thiện
xét gì về tổ chức này?
+ Cuối 1978, quan hệ lại trở nên căng thảng đối đầu
(Là tổ chức liên minh kinh tế ⇒ Từ cuối những năm 70 kinh tế ASEAN tăng trưởng cao
-chính trị của khu vực ĐNA)
Quan hệ giữa 3 nước Đông
Dương và các nước ASEAN như
thế nào?
(thăng trầm qua nhiều thời kỳ: lúc
c thẳng, khi hoà dịu..)
GV. Dẫn chứng về sự phát triển
của ASEAN – “Con Rồng châu Á”
Hoạt động 3.

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

GV. Yêu cầu h/s nhắc lại tên các * Quá trình phát triển:
nước thành viên ban đầu của - Tháng 1/1984 Brunây→ tành viên t6
ASEAN, nêu mốc thời gian Bru- Đầu những năm 90, ASEAN → mở rộng thành viên:
nây tham gia ASEAN
+ Tháng 7/1995 Việt Nam tham gia
HS. Đọc mục 3 (SGK trang 25)
ASEAN 6 phát triển thành + Tháng 9/1997 Lào và Myanma
ASEAN 10 ntn?
+ T 4/1999 Căm pu -chia tham gia → ASEAN 10
HS. Sử dụng LĐ trình bày về sự * Hoạt động:
mở rộng của ASEAN
- Hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực hoà bình, ổn định phát
(xác định các nước thành viên mới triển phồn vinh.
của ASEAN)
- Năm 1992, lập AFTA
Việc Cam-pu-chia tham gia
- Năm 1994, thành lập ARF
vào ASEAN có ý nghĩa gì?
⇒ Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ mới
(ASEAN 6 trở thành ASEAN 10)
Những hoạt động của
ASEAN trong thập kỷ 90 có những
nét gì mới?
GV. Hướng dẫn h/s quan sát H.11
→ Thể hiện sự hợp tác hữu nghị,
giúp đỡ nhau cùng phát triển
Vai trò của Việt Nam trong
tổ chức ASEAN?Quan hệ Việt Nam
ASEAN hiện nay?
4. Củng cố bài:
1. Trình bày về sự ra đời, mục đích hoạt động và quan hệ của ASEAN với Việt Nam?

phong trào đấu tranh chống CNTD diễn ra thiệu khái quát về các nước châu sôi nổi: Phi + Mở đầu là cuộc binh biến ở Ai Cập→ Cộng hoà Ai HS. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng lược đồ.Dạy học bài mới Hoạt động 1.15 2. CÁC NƯỚC CHÂU PHI A.Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi 2. 17 nước giành độc lập ra như thế nào? ⇒ Hệ thống thuộc địa dần tan rã. Phương tiện dạy học Lược đồ các nước châu Phi C. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc. Kiến thức: Giúp h/s hiểu: . Mục tiêu bài học 1. I. Yêu cầu h/s sử dụng LĐ giới .Tiết 7 BÀI 6. Tổ chức lớp: 9A: 9B: 9C: II. quá trình phát triển của ASEAN? III. Các nước châu Phi + Tìm hiểu về Nen-xơn Man-đê-la Tuần 7 . các quốc gia độc lập (nổ ra sớm nhất BPhi → khu vực ra đời khác ở c Phi…) Tại sao ptrào nổ ra sớm nhất lại ở Bắc Phi? . soạn Bài 6.27) Cập (18/6/1953) Sau CTTG 2 phong trào đấu +Thắng lợi của An-giê-ri (1954 .Sau 1945. Tiến trình dạy học I. Tư tưởng: Giáo dục h/s tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ ủng hộ nhân dân châu Phi 3. Những biến đổi to lớn của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? 3. Lập bảng thống kê về các nước ASEAN theo mẫu: Tên nước Thời gian tham gia ASEAN Nét nổi bật tình hình hiện nay .1962) tranh giành độc lập ở châu Phi diễn + 1960. Kiểm tra: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động.Tình hình chung GV. so sánh đối chiếu. khai thác tranh ảnh lịch sử B.Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai . Đọc mục 1 (SGK trang 26.

. Liên bang Nam Phi thành lập thuộc khối Liên hiệp Anh. chế độ Apácthai bị xoá bỏ GV. * Cuộc đtranh chống chế độ Apácthai năm 1961 t lập Cộng hoà Nam Phi) .. “Năm châu Phi”? lập Liên minh khu vực (AU) GV. tháng 5/1994 Nen-xơn Man-đê.Chính quyền da trắng thi hành chính sách phân biệt Chính quyền thực dân da chủng tộc tàn bạo trắng đã thi hành chính sách gì đối . Sử dụng LĐ giảng về phong → đói nghèo. châu Phi đang tìm cách giải quyết khó khăn. không ổn định Vì sao năm 1960 được gọi là . dịch bệnh.Năm 1910. Sử dụng LĐ xác định các nước giành độc lập 1960 Sau khi giành được đ lập các nước c Phi làm gì? (xdựng đất nước phát triển KT-XH thu nhiều thành tích) HS.Hiện nay.Năm 1662. Hà Lan thành lập xứ . Liên bang Nam Phi thành lập thuộc khối được thành lập ntn? Liên hiệp Anh (Năm 1662. Hà Lan thành lập xứ Kếp nước cộng hoà Nam Phi .Người ra đen dưới sự lãnh đạo của ANC bền bỉ đấu với người da đen và da màu ở Nam tranh thủ tiêu chế độ Apácthai Phi? . .. đói nghèo. năm 1910.300tỉ USD” Qua đoạn tư liệu.kinh tế” la trở thành Tổng thống…) Em biết gì về Nen-xơn Manđê-la? Việc Nen-xơn Man-đê-la trúng cử Tổng thống có ý nghĩa gì? .Cộng hoà Nam Phi GV. em có nhận xét gì về tình hình châu Phi sau khi giành độc lập? Nguyên nhân khó khăn đó? (xung đột.Từ cuối những năm 80 → khó khăn.. chế độ Apácthai bị xoá lược kinh tế vĩ mô → xoá bỏ “Chế độ Apácthai về bỏ. Yêu cầu h/s giới thiệu khái * Quá trình thành lập quát về Nam Phi . Dẫn chứng về một số đạo luật -Tháng 5/1994 Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng của chính quyền thực dân da trắng thống Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở CỘng hoà → Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ sau hơn 3 thế Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào kỷ tồn tại có ý nghĩa lịch sử to lớn? .Năm 1961 t lập Cộng hoà Nam Phi Kếp. Đọc tư liệu: “từ 1987.16 (Nơi có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác).) Hoạt động 2..Năm 1993. lạc hậu trào đấu tranh ở BPhi .Xây dựng đất nước phát triển KT-XH thu nhiều t tích GV. II.Hiện nay: Tháng 6/1996 chính quyền mới đưa ra chiến (Năm 1993.

thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.tinh lập. tổng hợp. I. phân tích và so sánh B. CÁC NƯỚC MĨ LA TINH A. tương trợ giúp đỡ lấn nhau giữa nhân dân Việt nam và Cu Ba 3. là lãnh tụ của ANC. là anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc) Sau khi chế độ A-pac-thai bị xoá bỏ. Kiểm tra Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ A-pác-thai ở Cộng hoà Nam Phi? 3. Mĩ La .Những nét khái quát về tình hình Mĩ La –tinh từ sau chiến trang thế giới 2 đến nay .Trước 1945.Tiết 8 BÀI 7.17 (Ông là nhà hoạt động chính trị. Tiến trình dạy học 1.xã hội của các nước châu Phi sau 1945? Nen-xơn Man-đê-la có vai trò ntn trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi? . Lược đồ khu vực Mĩ La Tinh. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu mến. Phi. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ.trên thực tế lệ thuộc vào Mĩ .tinh. chính quyền Nam Phi đã làm gì để xây dựng đất nước? 4. Các nước Mĩ La-tinh + Tìm hiểu về Phi-đen cax-tơ-rô và mối quan hệ hữu nghị việt nam – Cu Ba Tuần 8 . Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu Ba và những thành tựu mà nhân dân đã đạt được sau khi giành độc lập 2.Dạy học bài mới Hoạt động 1. Yêu cầu h/s sử dụng LĐ giới thiệu khái .Dặn dò: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc. C. Những nét chung GV. soạn Bài 7. Tổ chức lớp: 2. Phương tiện dạy học Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của châu Á. quý trọng nhân dân Cu Ba. Hướng dẫn . Mục tiêu bài học 1. về hình thức là các quốc gia độc quát về các nước Mĩ La . Củng cố bài: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế .

Mĩ đã làm gì để ngăn . lực lượng cách mạng liên tiếp mở (diễn ra không ngừng. nhiều bchuyển) Tsao Mĩ La –tinh đc gọi là :”Lục địa bùng + Chi-lê: 7/1970. Đọc tư liệu và nhận xét về các chính sánh của chình quyền Ba-ti-xta + Tháng 11/1956 Phiđen và 81 chiến sĩ từ Mê-hi-cô Cuộc đấu tranh chống chế độ Ba-ti-xta → Cu Ba của nhân dân Cu ba diễn ra ntn? + Cuối 1958. đồng loạt) Phong trào đấu tranh đã thu được kết .trên thực tế lệ thuộc vào Mĩ. chế độ độc tài Batixta bị lật đổ → đa đã mở ra 1 gđoạn mới trong ptrào đtranh Cách mạng thắng lợi của ndân Cu Ba? GV.Sau 1945.Hòn đảo anh hùng GV. chính phủ Agienđê giành thắng lợi. Mĩ giúp Ba-ti-xta thiết lập chế độ Mĩ La-tinh độc tài quân sự Sau CTTG 2.Dưới chế độ Ba-ti-xta nhân dân Cu Ba tiến hành cản phong trào đấu tranh của nhân dân Cu đấu tranh: Ba? + 26/7/1953. cao trào đấu tranh bùng Trước và sau năm 1945. Yêu cầu h/s sử dụng LĐ giới thiệu và * Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài đánh giá về vị trí của Cu Ba đối với khu vực .. tình hình Mĩ nổ → “Lục địa bùng cháy” La –tinh có gì khác biệt so với các nước ở khu vực châu Á và châu Phi? (Trước 1945.quả ntn? .trong nước…” Em có nhận xét gì về tình hình các nước Mĩ La tinh từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX? Hoạt động 2.18 Theo em có thê gọi là “châu Mĩ La. Cu Ba .Kết quả: Cquyền dân chủ được thiết lập ở nhiều nước. sau . tiêu biểu: 1945. thực hiện c sách tiến bộ cháy? (phong trào cách mạng diễn ra quyết liệt và + Ni-ca-ra-goa: Mặt trận Xanđinô lđạo lật đổ cđộ độc tài thân Mĩ → dân chủ.Tháng 3/1952. về hình thức là các quốc gia độc lập.Thu được nhiều thành tựu quan trọng trong xây GV.+ 01/01/1959. Phi-đen lãnh đạo 135 thanh niên yêu (giúp Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân nước tcông pháo đài Môncađa → thất bại → mở ra sự) giai đoạn mới HS.Yêu cầu h/s xác định vị trí 2 nước: Chi dựng và phát triển đất nước Lê và Nicaragoa trên bản đồ và nêu lên các Hiện nay: tình hình không ổn định sự kiện đấu tranh ở 2 nước này Trong c cuộc x dựng và phát triển đất nước các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu gì? HS. II. 15 . dưới nhiều hình phản công thức) Vì sao nói cuộc tcông pháo đài Môn-ca. Hướng dẫn h/s khai thác H. nhiều biến chuyển mạnh mẽ: tinh” được không? Vì sao? + Mở đầu: t lợi cách mạng Cu Ba (1959) (Mĩ La –tinh là một bộ phận của châu Mĩ…) + Đầu những năm 60 -80. Đọc tư liệu “Tốc độ….

Đọc tư liệu: “Sau gần 2 năm.. Thắng lợi ở bãi biển Hi-rôn nói lên điều gì? (sức mạnh của nhân dân Cu Ba) Nhân dân Cu Ba tiến hành xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào? (Hoàn cảnh khó khăn.Dặn dò: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK +Ôn tập chuẩn bị kiểm tra một tiết . đặc biệt sau khi LXô tan rã) 4. Củng cố bài: Theo em tình hình cách mạng Mĩ La .19 HS. chính quyền cách mạng tiến hành cải ông? cách dân chủ triệt để (kiên cường. giáo dục. sau thắng lợi ở Hi-rôn → tiến lên cuối 1958. không chịu khuất phục) Được sự ủng hộ của nhân dân. Hướng dẫn . từ .1959 -1961.. (llượng cmạng liến tiếp phản công.tinh có gì khác với phong trào cách mạng châu Á và châu Phi? ..Tháng 4/1961.Ma-a-xtơra” Em có nhận xét gì về tinh thần cách * Công cuộc xây dựng đất nước mạng của Phi-đen cùng các đồng chí của . lực lượng cmạng đã làm gì? CNXH. 1/1/1959 cmạng thắng lợi) Sau khi cách mạng thắng lợi Chính . thực hiện cải cách dân chủ). nước? (Để thiết lập chế độ mới. văn hoá.Hiện nay: đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: phủ cách mạng đã làm gì để xây dựng đất Kinh tế.

Mục tiêu bài học . kỹ năng lập bảng biểu B. Cột A Cột B . Cuộc cách mạng trắng C. Mĩ La-tinh C. C. ý thức tự giác làm bài.Tiến hành kiểm tra Phần I. Cộng hoà Nam Phi Câu 2: Nối các sự kiện ở cột B với niên đại ở cột A sao cho đúng. Năm 1994 D. hai cường quốc công nghiệp đừng đầu thế giới là: A. Thái Lan B. Phương tiện dạy học Đề kiểm tra đã phô tô sẵn C. Đến nửa đầu thập kỷ 70. Cuộc cách mạng nhung 6. Nhật bản và Liên Xô. Tổ chức lớp II. C. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc sau năm 1945 là: A. Đông Nam Á D. C.Giáo dục ý thức tự giác tích cực trong học tập. Nước cộng hoà Ai Cập . Châu Phi B. Ấn Độ đã giải quyết được vấn đề lương thực nhờ: A. Ngày 1/10/1949 là ngày thành lập của nước: A. 2. Điểm chung cơ bản của các nước XHCN là: A. Năm 1993 C. Cuộc cách mạng xanh B. Tiến trình dạy học I. Phần trắc nghiệm Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng: 1. Liên Xô đã giúp chúng ta xây dựng công trình gì? A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. B. D. Câu A và C đúng. đánh giá cho điểm theo đinh kỳ . B. D.20 Tiết 9 KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT A. Cuộc cách mạng công nghiệp D. Mỹ và Nhật Bản . Do đảng cộng sản lãnh đạo. Năm 1991 B. Cộng hoà Liên bang Đức B. D. Nước Đông nam Á nào là “Con rồng” châu Á? A. Cả 3 ý trên. Năm 1997 5. ASEAN thành lập diễn đàn khu vực (ARF) vào thời gian nào? A. Kiểm tra III.Rèn kỹ năng trình bày một vấn đề lịch sử. Mĩ và Liên Xô. Liên Xô và các nước Tây Âu.Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của h/s. B. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. Ma-lai -xia-a D.Lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin làm tư tưởng. Nam Á 8. . 3. Việt Nam 7. 4. C. Singapo. Đường dây 500 KV. Cùng mục tiêu xây dựng CNXH. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa C.

. Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay? ĐÁP ÁN. Phần tự luận: 1. Cách mạng Cu Ba thành công 4. ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7/1995 Việt Nam tham gia + Tháng 9/1997 Lào và Myanma + T 4/1999 Căm puchia tham gia → ASEAN 10 . 5/1994 d. Phần tự luận: (7 điểm) 1.d 2. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (4 điểm) * Lí do cải cách mở cửa .Thách thức: Nếu không nắm bắt thời cơ chuyển giao công nghệ → tụt hậu xa hơn. 25/12/1991 c.Thời cơ: Tạo cơ hội cho Việt Nam giao lưu. Câu 1: (2 điểm) .1/1984.BIỂU ĐIỂM I.Mỗi ý đúng cho 0. ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 như thế nào? Thời cơ và thách thức khi Việt nam tham gia ASEAN? 2. án B D D C A B C B Câu 2: (1 điểm) 1.ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động: + Hợp tác kinh tế..a II. 8/1/1949 a. ổn định phát triển phồn vinh.25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đ. + Năm 1992. 1/1/1959 b.Từ 1959 -1978. hoà tan mất bản sắc dân tộc 2. Phần trắc nghiệm: (3 điểm). thành lập ARF ⇒ Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ mới * Thời cơ thách thức khi Việt Nam tham gia ASEAN: (1 điểm) . Bru-nây → thành viên thứ 6 .21 1. lập AFTA + Năm 1994. Quá trình phát triển của ASEAN (4 điểm ) * Quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10: (3 điểm) . xây dựng khu vực hoà bình.Đầu những năm 90.. Liên bang Xô Viết tan rã 3. trao đổi với các bnư[cs trong khu vực ..b 4. Trung Quốc lâm vào thời kỳ đầy biến đông .c 3. Nen-xơn Man-đe-la trở thành Tổng thống Cộng hoà Nam Phi 2.Khi mới thành lập (5 nước thành viên)… . Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập II.

Củng cố bài: . lấy phát triển kinh tế trọng tâm ⇒ Đưa TQ trở thành quốc gia giàu mạnh.22 . mở rộng quan hệ với nhiều nước.Nhận xét giờ kiểm tra V. văn minh * Kết quả: đạt nhiều t tựu to lớn.Giáo viên thu bài . + Kinh tế: tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới… + Đối ngoại: bình thường hoá.Tháng 12/1978 để đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng → đề ra đường lối mới * Nội dung đường lối mới: + Xdựng CNXH mang màu sắc TQ + Thực hiện cải cách mở cửa. MC ⇒ Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế IV. Nước Mĩ + Sưu tầm tranh ảnh về thành tựu kT –KHKT Mĩ sau chiến tranh thế giới 2 đến nay . Hướng dẫn . thu hồi chủ quyền HK.Dăn dò: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 8.

cas nhân.23 Tuần 10 Tiết 10 Chương III.Sau CTTG 2. Tiến trình dạy học I. Phương tiện dạy học Bản đồ chính trị thế giới từ sau đại chiến 2 đến năm 1989. (Thu lợi từ chiến tranh. đất nước * Những thập niên tiếp theo: không bị tàn phá. kinh tế Mĩ có bước phát triển nhảy vọt. Tổ chức lớp. kỹ năng sử dụng bản đồ. chủ nghĩa bành trướng 3.Nguyên nhân suy giảm: triển kinh tế Mĩ + Cạnh tranh Tây Âu. . Tư tưởng: Giáo dục tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cục bộ. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích. Mục tiêu bài học 1.. Mĩ đã vấp phải nhiều thất bại nặng nề 2. đánh giá các sự kiện. suy thoái tiếp theo tình hình kinh tế Mĩ + Chi phí quân sự lớn ntn? + Chênh lệch giàu nghèo quá lớn.Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ GV. Đọc mục 1 (SGK trang 33) thế tuyệt đối : Sau chiến tranh thế giới +Công nghiệp chiếm ½ s lượng thế giới thứ hai. C. Giới thiệu nước Mĩ trên hai bản đồ * Những thập niên đầu sau chiến tranh . đối ngoại bành trướng với mưu đồ bá chủ thế giới. Nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ .Trong thời kỳ này nước Mĩ thực hiện chính sách đối nội phản động. Pháp.Kinh tế chiếm ưu HS. Nhật Bản Trong những thập niên + T xuyên khủng hoảng. Dạy học bài mới Hoạt động1: I. Tây Đức. đất nước không bị tàn phá tranh? + Áp dụng t tựu KHKT vào sản xuất. áp dụng t tựu . Anh (phát triển nhanh chóng → TB + Tài chính: ¾ dự trữ vàng thế giới giàu mạnh nhất thế giới) . NƯỚC MĨ A. MĨ -NHẬT BẢN – TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY BÀI 8. Nhật. II.. tổng hợp. Giảng nguyên nhân phát . chiếm ưu thê tuyệt đối trong thế giới tư bản. Kiểm tra III. tình hình kinh tế Mĩ + nghiệp: Gấp 2 lần s lượng 5 nước: ntn? I-ta-li-a. B.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .Kinh tế không còn ưu thế tuyệt đối KHKT vào sản xuất) GV. nhưng trong hơn nửa thế kỷ qua.Nguyên nhân phát triển: Vì sao kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến + Thu lợi từ chiến tranh.

16? Biểu hiện sự tiến bộ vượt bậc KHKT của Mĩ? Ý nghĩa của những thành tựu KHKT đối với nước Mĩ? Hoạt động 3. p đối cuộc c tranh xâm lược Việt Nam Dựa vào ưu thế KT –QS giới cầm quyền Mĩ thực . vẫn đứng đầu thế ưu thế tuyệt đối) giới Vì sao nền k tế Mĩ từ 1973 trở đi lại suy giảm? GV.Kỹ thuật của Mĩ sau chiến Vì sao Mĩ trở thành nước tranh khởi đầu cách mạng KHKT 2? .Thực hiện chế độ 2 đảng thay nhau cầm quyền (Thực hiện chế độ 2 đảng thay . chống ĐCS loạt đạo luật phản động. em có nhận xét gì về sự phát triển kinh tế Mĩ qua 2 thời kỳ? Hoạt động2. (nhiều nhà khoa học. III. chống người lao động → phản động) Thái độ của nhân dân Mĩ * Đối ngoại: với những chính sách của Chính . ban hành một + Ngăn cản phong trào công nhân.Đề ra “Chiến lược toàn cầu”→ chống phá CNXH. II. trụ… 16 ⇒ Tạo điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh.Ban hành một loạt đạo luật phản động: nhau cầm quyền.24 (Kinh tế suy giảm.Biện pháp: + Tiến hành viện trợ lôi kéo đồng minh + Thành lập các khối quân sự + Gây chiến tranh xâm lược . Dẫn chứng: Phong trào tiêu biểu: Chống phân biệt chủng tộc. chinh phục vũ GV. Sự phát triển về khoa học .Thành tựu: Đi đầu về nhiều lĩnh vực: phát triển → đầu tư lớn) Sáng chế công cụ mới. hiện suy.. kinh tế .) Em có nhận xét gì về + Chính sách phân biệt chủng tộc chính sách đối nội của Mĩ sau ⇒ P trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ: chiến tranh? (c sách pvụ tư sản. không còn ⇒ Kinh tế phát triển không đều... Hướng dẫn h/s quan sát H. ptrào phủ? cách mạng thế giới GV. đời sông ndân Em có nhận xét gì về được nâng cao KHKT của Mĩ qua h. năng lượng mới. Đưa ra bảng số liệu kinh tế Mĩ ở 2 thời kỳ Qua bảng số liệu.Khởi đầu cách mạng KHKT lần 2. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến Nét nổi bật trong chính tranh sách đối nội của Mĩ sau CTTG * Đối nội: 2? .

Tiến trình dạy học I. + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 9. cá nhân cục bộ → tham vọng của CNĐQ) Những thắng lợi và thất bại của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại từ 1945 đến nay? Em biết gì về mqh Việt – mĩ trước đây và hnay? 4.Em hãy nêu những nét chính về chính sách đối nội. Củng cố bài: . Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ và phân tích các sự kiện lịch sử.1973) ? . Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . đứng thứ 2 thế giới . liên hệ với thực tế. tôn trọng kỷ luật 3. chống phá CNXH. Hướng dẫn học tập:.Vì sao Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu nhất thế giới (từ 1945. B. Nhật Bản Tuần 11 Tiết 11 BÀI 9. kinh tế Nhật bị tàn phá nặng nề. Tư tưởng: Giáo dục ý chí vươn lên. đối ngoại của Mĩ (Từ 1945 đến nay) ? 5.Nhật bản là nước phát xít bại trận. Kinh tế Nhật phát triển nhanh chóng Nhật Bản đã vươn lên nhanh chóng trở thành siêu cường quốc.25 hiện chính sách đối ngoại ntn? . đối ngoại của giới cầm quyền Nhật bản sau chiến tranh thế giới 2 2. xác lập thé giới đơn cực) Em có nhận xét gì về chính sách dối ngoại của Mĩ từ sau CTTG 2 đến nay? (bành trướng. Kiểm tra . Sau CTTG 2. tinh thần học tập lao động hết mình. Tổ chức lớp.Từ 1991. so sánh. ptrào cách mạng thế giới. NHẬT BẢN A.Chính sách dối nội. xác lập thế giới đơn cực (Đề ra “Chiến lược toàn cầu”→ → Thiết lập sự thống trị thế giới. Mục tiêu bài học 1. Phương tiện dạy học Bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG 2 đến năm 1989…. C. II.

chèn ép. chèn ép) Em có nhận xét gì về kinh tế . II.. bị cạnh Vì sao sau CTTG 2 nền kinh tranh..26 Em hãy nêu những nét nổi bật trong chính sách đối nội.Nguyên nhân phát triển: (phát triển mạnh mẽ → tăng trưởng + Nhờ chiến tranh Triều Tiên. 18. 1945-1950 phát triển chậm.Năm 1946-1949. Dưới chế độ quân quản của Mĩ. gđ này. kinh tế bị . I. Giới thiệu nước Nhật trên bản * Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh: đồ . Hạn chế và khó khăn của kinh tế Nhật? (nghèo tài nguyên. hạn chế: nghèo tài nguyên.) . mất hết thuộc địa Sau chiến tranh thế giới thứ .Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt. Đ Dương “thần kì”. Đọc tư liệu: “Sau một thời kỳ…mong muốn”. bị Mĩ chiếm đóng. đất nước gặp nhiều khó khăn 2 tình hình nước Nhật như thế nào? * Cải cách dân chủ ở Nhật Bản: (Là nước bại trận. Đọc tư liệu: “Nền kinh tế .Từ 1945 -1950. tàn phá nặng nề. ban hành Hiến pháp mới. phát triển mạnh mẽ → tăng trưởng Nhật… Pê-ru” (SGK trang 37) “thần kì” → đứng thứ 2 thế giới.) Ý nghĩa những cải cách dân chủ ở Nhật sau CTTG 2? Hoạt động 2..19. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến GV.. ban hành các quyền tự do dân một loạt các cải cách dân chủ được chủ tiến hành ⇒Tạo luồng không khí mới giúp Nhật phát triển sau này Nêu những cải cách dân chủ ở Nhật sau chiến tranh? (ban hành Hpháp mới. mất hết thuộc địa. GV.Giữa những năm 50 . Em có nhận xét gì về kinh tế ⇒ Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài Nhật những năm 50 -70 của TK chính thế giới XX? .) + Truyền thống văn hoá. + Vai trò quan trọng của Nhà nước GV.Kinh tế nhiều khó khăn. Dạy học bài mới Hoạt động 1. đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến nay? III. .70. tế của Nhật Bản lại phát triển . Dẫn chứng về sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Nhật trong + Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả.Kinh tế bị tàn phá nặng nề. giáo dục lâu đời. kinh tế phát triển chậm chạp HS.20 (SGK tr38) ...Năm 1946..Là nước bại trận.Từ đầu những năm 90. xoá bỏ CN quân phiệt. kinh tế suy thoái kéo dài nhanh như vậy? HS. bị cạnh tranh.. + Con người Nhật có truyền thống tự cường. cải cách ruộng đất. GV. bị Mĩ chiếm đóng. Hướng dẫn h/s khai thác H. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh GV. tranh phụ thuộc Mĩ .

nâng cấp 1996.Nhật được ký ⇒ Mĩ đóng + Tập trung phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại quân. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau Nêu những nét nổi bật trong chiến tranh chính sách đối nội của Nhật sau * Đối nội: Thực hiện c độ dân chủ: chiến tranh thế giới 2? + Các Đảng phái công khai hoạt động (t/hiện cđộ dân chủ. III. lão hoá l động) Hoạt động 3. 199 nổi bật trong chính sách đối ngoại .Nhật sau ctranh? 5. Nguyên nhân chung dẫn tới sự tăng trưởng của kinh tế Mĩ . đhỏi mô hình mới với sự tgia .. Các nước Tây Âu . Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 10. ban hành quyền + Phong trào bãi công.Nhật Bản? 4. Ngày 8/9/1951 Hiệp ước an + Thực hiện chính sách mềm mổng ninh Mĩ . Củng cố bài: 1. mất cân đối.Sau chiến tranh hoàn toàn lệ thuộc Mĩ cầm quyền của nhiều chính đảng) + N 8/9/1951 kí Hiệp ước an ninh với Mĩ Em hãy trình bày những nét + Hiệp ước gia hạn 1960. xdựng căn cứ qsự trên đất Nhật ⇒ Nhật đang vươn lên thành cường quốc chính trị Em biết gì về mối quan hệ Việt Nam . thiếu t nguyên. Thành tựu phát triển kinh tế của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2?Nguyên nhân ptriển? 2. dân chủ phát triển + Đảng LDP liên tdo dân chủ. 1970.27 Nhật từ đầu những năm 90 so với thời kỳ trước? (khủng hoảng suy thoái) Nguyên nhân làm kinh tế Nhật lâm vào khủng hoảng suy thoái? (c tranh.Hiện nay: của Nhật? GV.) tục cầm quyền Em đánh giá thế nào về việc + Năm 1993 Đảng LDP mất quyền lập Chính phủ → chính trị Đảng LDP mất quyền lập Chính không ổn định phủ? * Đối ngoại: (Biểu hiện tình hình c trị không ổn định..

Mục tiêu bài dạy: 1. 2 nước Đức thống nhất → Cộng Tây Âu đã thi hành csách đối nội. B.Xâm lược trở lại các thuộc địa “Mác-san”) Tại sao kinh tế Tây Âu lại lệ . Tiến trình dạy học I. Phương tiện dạy học Bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1989 C.Ngày 3/10/1990. gặp * Đối nội: nhiều khó khăn) . Tư tưởng: giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết khu vực. phân tích. kinh tế bị tàn phá nặng nề HS.Sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) 2. ngăn cản phong .28 Tuần 12 Tiết 12 BÀI 10. I. Kiểm tra Thành tựu phát triển kinh tế của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2?Nguyên nhân ptriển? III. hòa Liên bang Đức đối ngoại ntn? (Thu hẹp quyền tự do dân chủ. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . .Tham gia khối NATO → chống LXô và các nước XHCN Đông Âu thuộc vào Mĩ? (để nhận v trợ Tây Âu phải tuân * Đức sau chiến tranh: theo đk do Mĩ đra) .Từ 1948 -1951. giới cầm quyền . Yêu cầu h/s giới thiệu vị trí * Kinh tế: các nước Tây Âu trên bản đồ .Thu hẹp quyền tự do dân chủ. xóa bỏ cải cách tiến bộ Để phục hồi kinh tế các . so sánh. Tình hình chung GV.Những nét khái quát của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Mối quan hệ Việt nam và EU 3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ. Dạy học bài mới Hoạt động 1. II. Đọc tư liệu: “Trong chiến .Trong chiến tranh. 16 nước nhận viện trợ Mĩ → phục tranh…bảng Anh” hồi kinh tế Em có nhận xét gì về tình ⇒Ktế phục hồi nhưng lệ thuộc vào Mĩ hình các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2? (đất nước bị tàn phá nặng nề. CÁC NƯỚC TÂY ÂU A. xóa bỏ cải cách tiến bộ.Ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ nước Tây Âu đã làm gì? * Đối ngoại: (nhận viện trợ của Mĩ qua kế hoạch .Sau c tranh ở Đức có 2 nhà nước Sau ctranh. Tổ chức lớp. tổng hợp.

T7/1967. 3 cộng đồng trên sáp nhập → Cộng đồng kinh tế → các lvực châu Âu (EC) Nêu các mốc thời gian thành . kinh tế không cách biệt nhiều Vì sao các nước Tây Âu có xu . thành lập Cộng động than + Xây dựng Nhà nước chung châu Âu thép châu Âu.T3/1957.Cộng vào Mĩ) đồng ktế châu Âu (EEC) GV.…) Hội nghị Ma-a-xtơ-rích có ý +Đổi tên (EC) →Lminh châu Âu (EU) nghĩa như thế nào? * Quá trình mở rộng : (Đánh dấu mốc mang tính đột phá . hợp tác → . có 15 thành viên → 25 thành viên (2004) → 27 Hiện nay EU đã thống nhất thành viên (2007) về những mặt nào? (đồng tiền chung EURO. đang tìm cách t nhất về ctrị) GV.T4/1951 Cộng động than thép châu Âu ra đời. Bđầu liên kết theo các ngành .Sử dụng bản đồ gthiệu về quá trình mở rộng của EU .Cộng đồng nlượng nguyên tử châu Âu.Hợp tác → thoát khỏi nghi kỵ và sự lệ thuộc vào Mĩ hướng lkết với nhau? * Quá trình liên kết: (Chung nền văn minh.T12/1991.rích quyết lập các tổ chức liên kết kinh tế ở định. đối ngoại của các nước Tây Âu sau chiến tranh? (lệ thuộc vào Mĩ → căn bản giống chính sách của Mĩ .) Sau CTTG 2.. Sự liên kết các khu vực GV. thoát khỏi nghi kỵ và sự lệ thuộc . xu thế nổi bật ở * Nguyên nhân liên kết: Tây Âu là liên kết KV . Giới thiệu về đồng EURO GV. Sau ctranh. II.Thành lập: 6 thành viên của quá trình liên kết) .Chung nền văn minh. Xác định trên bản đồ 6 nước đầu tiên của EU GV. đồng tiền chung (4/1951.1999. tình hình nước Đức có gì đặc biệt? (có sự tần tại của 2 nhà nước với 2 chế độ khác nhau) Hoạt động 2. Tây Âu? + Xây dựng thị trường. kinh tế không cách biệt nhiều. Khi mới thành lập Eu có 6 nước thành viên HS. Hội nghị cấp cao Ma-a-xtơ.29 trào công nhân và dân chủ) Em có nhận xét gì về chính sách đối nội.

phân tích. . Phương tiện dạy học Bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1989 C. Củng cố bài: 1. Tiến trình dạy học .30 Em biết gì về mối quan hệ Việt Nam và EU? (thiết lập quan hệ 1990. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thức hai. đấu tranh phê phán những biểu hiện “cực đoan’. vai trò và hoạt động của Liên hợp quốc. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . “đơn cực hoá của Mĩ” 3. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 11. nay là thị trường bạn hàng lớn của Việt Nam) 4. tình trạng “Chiến tranh lạnh”. nhận định những vấn đề lịch sử B.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh:“Trật tự hai cực Ianta”. các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 2. IV. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ. Ngày dạy :11/11/2010 Tiết 13 CHƯƠNG IV. sự thành lập. Nét nổi bật của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai? 2.Những quan hệ của “Trật tự thế giới hai cực”. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY BÀI 11. Tư tưởng: Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế. TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI A. Lập bảng niên biểu về các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu? 5. Mục tiêu bài học: 1. Rút kinh nghiệm : Tuần 13 Ngày soạn: 10/11/2010…………….

45) Quyết định phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị đã để lại hệ quả ntn? (thế giới phân thành 2 cực do Liên Xô Và Mĩ đứng đầu mỗi cực) GV. 23 (SGK trang 45) Việt Nam tham gia LHQ . thành phần tham gia Hội nghị I.11/02/1945 hình thành sau Hội nghị I-an-ta . Sử dụng BĐ xác định khu vực ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ Hoạt động 2.. Giới thiệu nguyên tắc hoạt + Các cơ quan chuyên môn.T9/1977. K đinh trật tự tgiới mới .Nhiệm vụ: Hiện nay chúng ta thường + Duy trì hòa bình.Thành phần: nguyên thủ 3 nước: Anh. MĨ Hoàn cảnh. Tổ chức lớp. Dạy học bài mới Hoạt động 1.. Sự hình thành trật tự thế giới mới GV. II. Nhắc lại nội dung Hội nghị .) Hội nghị đã có quyết định * Hệ quả: hình thành trật tự 2 cực I-an-ta quan trọng nào? HS.Tổng thư kí: Bankimun GV. động của LHQ Kể tên một số cơ quan . an ninh thế giới kỷ niệm thành lập Liên Hợp quốc + Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở + vào thời gian nào? Vì sao? + Thực hiện hợp tác quốc tế về mọi mặt (24/10 hàng năm . Đọc tư liệu: “Hội nghị ….31 1.Nội dung: an-ta? + Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Liên Xo và Mĩ (CTTG 2 sắp kết thúc.Thành lập: Ngày 24/10/1945 I-an-ta .phương Tây” (SGK trang 44.ngày Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực) . I. từ 4 + Thành lập Liên hợp quốc… -11/2/1945... 2. Việt Nam trở thành thành viên LHQ của LHQ mà em biết? GV.Cơ quan chính: Nhiệm vụ chính của Liên + Đại hội đồng hợp quốc là gì? + Hội đồng bảo an LHQ .. Sự hình thành Liên hợp quốc HS.. Kiểm tra: Nêu các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu? 3. thời gian.Thời gian: 4 . Giải thích thuật ngữ: Trật tự * Hội nghị I-an-ta: thế giới. hướng dẫn h/s khai thác H. Liên Xô.

Mĩ là muốn xác lập “Thế + Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. lấy kinh tế làm trọng của thế giới hiện nay là gì?Tại điểm.Các xu thế mới: GV. Củng cố bài: Nêu các xu thế ptriển của thế giới ngày nay. Mĩ diễn ra ntn? Em hiểu thế nào .Hậu quả: của tình trạng chiến tranh lạnh? + Thế giới luôn căng thẳng. ổn đinh và kinh tế h tác phát triển. Thế giới sau “Chiến tranh lạnh” HS. Đọc mục IV (SGK trang 47) Nêu các xu thế ptriển của . Đức..T3/1947. IV. ổn đinh và hợp tác phát triển (Xu thế chung: hbình. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK . → khó thực hiện. III.) Nhiệm vụ to lớn của nước ta hiện này là gì? 4. sao đây vừa là thời cơ vừa là + Xung đột quân sự và nội chiến thách thức đối với các dân tộc? ⇒ Xu thế chung: hoà bình. (Chạy đua vũ trang.) Em đánh giá như thế nào về vai trò của LHQ trước đây và hiện nay? Hoạt động 3.. nhiều trung tâm.. giới 1 cực” → thống trị thế giới + Xác lập trật tự thế giới đa cực. Chiến tranh lạnh Sau CTTG 2 quan hệ Xô – ..).. Theo em xu thế chung + Điều chỉnh chiến lược phát triển..Biểu hiện: là „chiến tranh lạnh“? + Chạy đua vũ trang (Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc + Thành lập các khối quân sự với Liên Xô và các nước XHCN) + chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tọc Hãy nêu những biểu hiện .. thế giới bước vào thời kỳ Chiến tranh lạnh)... Tình trạng chiến tranh lạnh đã dẫn đến hậu quả như thế nào? Hoạt động 4.. IMF. “Chiến tranh lạnh”chấm dứt thế giới ngày nay? . tlập các khối + Chi phí quân sự tốn kém quân sự.Tháng 12/1989. Nhật. Nhiệm vụ to lớn của nước ta hiện này là gì? 5.32 vào thời gian nào? Em hãy nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết? ( cơ quan hoạt động tích cực ở VN: WHO.

. Những thành tựu chủ yếu Nguyên nhân dẫn tới cuộc của cách mạng khoa học .... Hướng dẫn h/s quan sát H.. liên hệ thực tế B.. Đọc đoạn đầu mục 1 (SGK trang 48 -49) 1..... 24 điện tử......... Hóa và + Ứng dụng vào kỹ thuật và sản Sinh học) xuất → phục vụ cuộc sống Những p minh KH cơ bản có tác dụng ntn? 2..................... Kiểm tra Nêu những xu thế phát triển của thế giới ngày nay? III..................... 2... (Phát minh to lớn:Toán ...................... phát minh khoa học kĩ thuật hiện nay IV............. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC ......... phân tích............ ý thức đấu tranh bảo vệ môi trường 3...kỹ thuật lần thứ hai của loài người............. II........................... Khoa học cơ bản: Trong lĩnh vực khoa học cơ + Phát minh to lớn → bước phát bản loài người đã đạt được những triển nhảy vọt của Toán ...... Công cụ sản xuất: máy tính GV................................33 + Đọc soạn Bài 12. Tiến trình dạy học I.............. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu: Nguồn gốc. .......... Tổ chức lớp. Tuần 14 Ngày soạn: 15/11/2010 Ngày dạy: 16/11/2010 Tiết 14 BÀI 12.. Lí.... ..kỹ thuật cách mạng KH –Kt lần 2? HS.. Dạy học bài mới Hoạt động 1............... Hóa thành tựu nào? và Sinh học.... Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư duy........ Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng KHKT + Sưu tầm tranh ảnh về các thành tựu............ Mục tiêu bài học 1......KỸ THUẬT A..... I............ Tư tưởng: Giáo dục học sinh lòng ham mê nghiên cứu khoa học. Phương tiện dạy học Tranh ảnh về các thành tựu cách mạng KHKT C.............. Rút kinh nghiệm : ..................... Lí...... những thành tựu chủ yếu....... ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc cách mạng khoa học ..... máy tự động và hệ thống (SGK trang 48) máy tự động ...............

Giải thích tại sao tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và công nghiệp + Nâng cao chất lượng cuộc sống . Giảng về tác dụng của máy tính điện tử… GV.. Cách mạng xanh trong nông HS.. 26 (SGK trang 51) Hoạt động 2.34 Hãy cho biết những thành tựu mới về công cụ sản xuất. mặt trời. 25 (SGK trang 48) 5.. năng lượng. đọc mục II (SGk trang 51) Cách mạng KH –KT hiện * Ý nghĩa: nay có ý nghĩa như thế nào đối với . Lấy dẫn chứng về công dụng nghiệp: của chất dẻo → Giải quyết căn bản nạn thiếu Pô-li-me lương thực. nguồn 3.. Nguồn năng lượng mới. hướng dẫn h/s khai thác H. nhân loại.kỹ thuật HS.Mang lại tiến bộ phi thường. ttựu kỳ diệu) * Tác động: 2 mặt Cuộc cmạng KHKT hiện nay . Vật liêu mới: chất dẻo Pô-liNhững phát minh trong 3 me. mới. phát sóng vô tuyến hết với tình hình nông nghiệp Việt sức hiện đại Nam? 7. vật liệu mới? nguyên tử. mang lại tiến bộ phi ttựu kỳ diệu thường. G thông vận tải và TTLL: Máy Ý nghĩa của cuộc cách mạng bay siêu âm khổng lồ. sáng chế nhiều vật liệu mới.Tích cực: đã và đang có tác động ntn đối với + Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư cuộc sống của con người? lao động GV. thủy (tìm ra nhiều nguồn năng lượng triều . chinh phục vũ trụ loài người đã đạt được những tiến bộ nào? (thành tựu kì diệu) Những thành tựu này có ý nghĩa ntn? GV. Hdẫn h/s khai thác H. tàu hỏa tốc xanh trong nông nghiệp? Liên hệ độ cao. II. Chinh phục vũ trụ: Thành tựu (Giải quyết căn bản nạn thiếu lương kì diệu thực) Trong lĩnh vực GTVT và TTLL. gió. 6. Ti-tan… lĩnh vực trên có ý nghĩa như thế nào? GV. Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học . công cụ mới) 4.Đánh dấu lịch sử tiến hoá nhân loại? vminh nhân loại (Đánh dấu lịch sử tiến hoá vminh ..

phân tích.... XHCN và TBCN......... Kỹ năng: Rèn kỹ năng ttổng hợp........................................ Các xu thế phát triển hiện nay của thế giới 2..... Phương tiện dạy học Bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1989 C.... Kiểm tra: ............ 3.......................... đánh giá............................ Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 13..... ngày nay...... Giáo dục h/s ý thức bảo vệ môi trường: Xử lí rác thải công nghiệp… 4.....Nội dung chủ yếu. Củng cố bài: Nêu những tiến bộ về KHKT và những hạn chế của việc áp dụng KHKT vào sản xuất Theo em trong thời đại KHKT phát triển như ngày nay............ .................... Rút kinh nghiệm : .................... B... Tổ chức lớp................ lao động trong ngành ...................... của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay...... ....................Củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay .................... em có suy dịch bệnh nghĩ gì để có thể phục vụ đất nước? GV......... Tiến trình dạy học 1........ Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay IV. Tư tưởng: Giúp học sinh thấy rõ cuộc đâu tranh gay gắt giữa 2 phe. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .....35 lại giảm dần....................... vai trò của Việt Nam hiện nay....................... Việt Nam chúng ta cần làm gi? 5........ 2.............. Tuần 15 Ngày soạn:24/11/2010 Ngày dạy: 25/11/2010 Tiết 15 BÀI 13... Mục tiêu bài học 1.. tai nạn................. là học sinh...............Tiêu cực: du lịch phục vụ ngày càng cao + Nguy cơ chiến tranh huỷ diệt Trong thời đại cmạng KHKT + Ô nhiễm môi trường........ nhận định............. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY A...

Sau 1945. Nhắc lại thành tựu chủ yếu cách mạng KHKT Nhận xét về tác động của KHKT đối với sự phát triển của thế giới? Giáo viên: Việc thế giới chia thành .Từ 1991 đến nay: Xu thế đối thoại. đạt thành tựu to lớn trong GV.Thắng lợi của ptrào giải phóng dân Những thắng lợi to lớn của tộc → sụp đổ hệ thống thuộc địa ptgp dân tộc ở Á –Phi – Mĩ La-tinh CNTD sau CTTG 2 đến nay? . kinh tế phát triển nhanh chóng tiêu biểu: Mĩ. I.Sau 1945.Sau 1945.Đầu những năm 90 hệ thống XHCN HS.Đạt những thành tựu kỳ diệu trong mọi lĩnh vực HS.Tây Âu về liên minh châu Âu (EU) 4. CNXH đã trở thành một (5 nội dung chính) hệ thống trên thế giới HS.Hiện nay. CNXH → lực bản đồ lượng hùng mạnh → ảnh hưởng lớn GV.36 3. trật tự 2 cực I-an-ta hình thành → “ Chiến tranh lạnh” Quan hệ quốc tế từ sau 1945 . Yêu cầu h/s nhắc lại một số nét lớn: Mĩ -Nhật . Nhật. 1991 –nay) 5. Giới thiệu một số hình ảnh về công cuộc xây dựng đất nước các thành tựu của TQuốc và 3. Sự hình thành hệ thống XHCN 1945 đến nay? . nước tư bản chủ yếu sau chiến Liên minh châu Âu (EU) tranh thế giới 2? → Hình thành 3 trung tâm kinh tế GV. giảng về sự tới tiến trình thế giới hình thành hệ thống XHCN . đến nay diễn ra như thế nào? hợp tác (2 thời kỳ: 1945 -1991. Lấy dẫn chứng về sự lớn mạnh sụp đổ → tổn thất lớn đối với ptrào và ảnh hưởng của hệ thống XHCN cmạng thế giới tới sự phát triển của thế giới Hệ thống XHCN sụp đổ đã 2.Nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế thế giới . Cộng hòa Liên bang Đức Nêu đặc điểm chung của các .Nửa sau thế kỷ XX. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay . Những nội dung chính của lịch Nêu những nội dung chủ yếu sử thế giới từ sau 1945 đến nay của lịch sử thế giới từ sau năm 1.Xu hướng liên kết kinh tế khu vực. Xác định các nước XHCN trên . Dạy học bài mới Hoạt động 1. Các nước tư bản chủ yếu ASEAN . Phong trào giải phóng dân tộc ở Á ảnh hưởng như thế nào tới ptrào –Phi –Mĩ La-tinh cmạng thế giới? . Sr dụng bản đồ. Cách mạng KHKT .

.. Nhắc lại các xu thế phát triển + Xác lập trật tự thế giới đa cực của thế giới ngày nay nhiều trung tâm + Xu thế hòa hoãn................. Mục tiêu bài học 1............................................37 2 phe là đặc trưng bao trùm giai đoạn lịch sử thế giới kéo dài từ 1945-1991 chi phối mạnh mẽ.........Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất IV..... Tuần 16 Ngày soạn: 30/11/2010 Ngày dạy: 31/11/2010 Tiết 16 PHẦN II... VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT A........................... vừa là thách thức đối với các dân tộc? +Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm + Xung đột nội chiến......................... Rút kinh nghiệm : .....…→ hòa bình ở nhiều khu vực → Xu thế chung: Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển 4.................. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: ....... ...........................................Từ 1945 -1991:Thế giới phân làm 2 (2 thời kỳ: 1945 -1991..... LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY Chương I.... II.................. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 -1930 BÀI 14............................ thoả hiệp giữa các nước lớn Tại sao nói “Hòa bình.......... Củng cố bài: Giáo viên nhấn mạnh đặc điểm bao trùm của giai đoạn lịch sử này là thế giới chia thành 2 cực Ianta........... 5. 1991 – cực: Xô –Mĩ nay…) .............................. tác động sâu sắc đến đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế............... Hoạt động 2..... .. ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ.Từ 1991 –nay: HS................ Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 14...... Các xu thế phát triển của thế Lịch sử thế giới 1945 đến giới ngày nay nay có thể chia làm mấy thời kỳ? * Phân kỳ: Nêu nội dung sự phân kỳ đó? .....

nhiều. giáo dục. Dạy học bài mới Hoạt động 1. Chương trình khai thác lần thứ Tại sao thực dân Pháp đẩy hai của thực dân Pháp mạnh khai thác Việt Nam và Đông * Mục đích khai thác: Dương ngay sau CTTG 1? Bóc lột và kiếm lời nhiều nhất (đất nước bị tàn phá. Tư tưởng: Giáo dục lòng căm thù đối với thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp 3. công huy kinh tế nghiệp chế biến) + Tăng cường bóc lột bằng chế độ Thủ đoạn của Pháp trong thuế nặng nề lĩnh vực t nghiệp là gì? → Chính sách khai thác không Tại sao Pháp lại đầu tư và thay đổi.Tài chính: chú trọng phát triển ngành nào? + Ngân hàng Đông Dương → chỉ (khai mỏ. Tiến trình dạy học 1. nội dung. văn hóa.Giao thông vận tải: Xây dựng 1 (tlợi nhanh.Thương nghiệp: nắm độc quyền Tại sao Pháp lại đầu tư thị trường Việt nam và Đông nhiều vào nông nghiệp và khai Dương mỏ? .Công nghiệp: Trong chương trình khai thác việt Nam lần 2. Sự phân hóa xã hội Việt Nam sau chương trình khai thác thuộc địa lần 2 2.Nông nghiệp: trình khai thác thuộc đại lần 2 của + Tăng vốn đầu tư thực dân Pháp là gì ? + Lập đồn điền chủ yếu trồng cao GV. I. 27 su (SGK trang 560. Tổ chức lớp 2. trả lời câu hỏi: . Phương tiện dạy học LĐ:Nguồn lợi của Thực dân Pháp trong công cuộc khai thác lần 2 C.Nguyên nhân. quy mô và đầu tư lớn phát triển vào giao thông vận tải? . kinh tế kiệt quệ → khai thác bù đắp thiệt hại * Nội dung khai thác: do ctranh) Theo em mục đích chương . Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng LĐ. phân tích.38 . đánh giá sự kiện lịch sử B.Những thủ đoạn thâm độc của Pháp về chính trị. Yêu cầu h/s quan sát H. Pháp tập + Đẩy mạnh khai mỏ: chủ yếu mỏ trung vào những nguồn lợi chủ yếu than nào? + Xây dựng 1 số cơ sở chế biến (Nông nghiệp và khai mỏ) . đặc điểm chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp ở Việt Nam . Kiểm tra Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay? 3.ít phải đtư về số tuyến đường → phục vụ khai thác kthuật) Trong công nghiệp Pháp .

Giảng về chính sách chia đẻ + Lợi dụng triệt để bộ máy cường trị của Td Pháp hào ở thôn xã Mục đích của các thủ đoạn . giáo dục của TD Pháp? (thâm độc) → Dễ bề cia trị và bóc lột Hoạt động 3: III.Bị chèn ép.Căm ghét đế quốc.Một bộ phận địa chủ vừa. văn hóa. văn Nêu những thủ đoạn chính hóa. Các chính sách chính trị. Hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của cấc giai cấp trong xã hội Việt Nam sau ctranh? HS. văn hóa. giáo dục của thực dân . viên Có tinh thần hăng hái cmạng chức. pkiến .Ra đời sau ctranh .Văn hóa.Chiếm 90% dân cư . Xã hội Việt Nam phân hóa GV. phục vụ cho dịch..Chính trị: Pháp ở Việt Nam? + Thi hành chính sách “chia để trị” GV.Đại bộ phận cấu kết với Pháp → tay sai cho Pháp . Yêu cầu h/s hoạt động nhóm.Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất .39 (khai thác vận chuyển hàng hóa…) Theo em chương trình khai thác lần 2 có gì giống và khác với lần 1? Hoạt động 2. II. công cuộc khai thác) + Tuyên truyền chính sách “khai Em có nhận xét gì về những hóa” thủ đoạn chính trị..Gồm: h/s.Số lượng ngày càng đông .Bị áp bức bóc lột nặng nề . Xã hội Việt Nam sau ctranh đã phân hóa như thế nào? 2.Cơ bản đã đầu hàng Pháp . sinh viên. khinh rẻ Nông dân . nhỏ có tinh thần yêu nước Tư sản . → lực lượng cách mạng . Nhận xét bổ sung và cho h/s ghi nội dung theo bảng sau: Giai cấp Đặc điểm Thái độ chính trị và khả năng cách mạng Đchủ p kiến . thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: 1. Thảo luận. giáo dục: trên là gì? + Thi hành chính sách văn hóa nô (duy trì ách thống trị. giáo dục trị. trình bày kết quả GV.Phân hóa: 2 bộ phận + Tư sản mại bản: Quyền lợi gắn chặt với Pháp + Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập. bị chèn ép → tinh thần dân tộc dân chủ Tểu tư sản . bạc đãi.

Lực lượng tiến bộ → có khả năng lãnh đạo cách mạng Tại sao g/c công nhân lại có thể trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng? (lực lượng tiến bộ.Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới đến cách mạng Việt Nam . Kiểm tra .Ra đời trước ctranh .Tinh thần yêu nước . có tổ chức. (1919-1925) IV.Phong trào cách mạng Việt Nam…. Rút kinh nghiệm : Tuần 17 Ngày soạn: 8/12/2010 Ngày dạy: 9/12/2010 Tiết 17 BÀI 15. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) A. Hướng dẫn học tập: +Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 15. Mục tiêu bài học 1. Tổ chức lớp .Nét chính trong phong trào dân tộc dân chủ công khai và phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1925 2... Tiến trình dạy học 1. Phương tiện dạy học Ảnh chân dung ccs nhân vật lịch sử (nếu có) C.) Em có nhận xét gì về thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp? IV. bị 3 tầng áp bức.. kỷ luật cao. Tư tưởng:Bồi dưỡng lòng yêu nước và khâm phục các bậc tiền bối cách mạng 3.Bị 3 tầng áp bức b lột . Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .40 Công nhân . trình bày các sự kiện lịch sử B. Củng cố bài: Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của TD Pháp đã tác động như thế nào đến kinh tế xã hội Việt Nam? V.

Ảnh hưởng của cách mạng tháng Cách mạng tháng Mười Mười Nga và phong trào cách mạng Nga đã ảnh hưởng như thế nào thế giới đến phong trào cách mạng thế . tư sản muốn vươn lên giành vị trí kinh tế.. Kể tên các phong trào thoả hiệp.Phong trào: phong phú và sôi nổi) HS. mục tiêu chống áp bức. tiểu tư sản đã + Tổ chức ám sát.. Dạy học bài mới Hoạt động 1. biểu tình. dân chủ công GV. + Thành lập các tổ chức chính trị: Em có nhận xét gì về Hội phục Việt. dân chủ ở nước ta .Hoạt động: cảng lúa gạo của Pháp…). hình thức . tính chất phong trào + Mít tinh. Đọc tư liệu:” Giai cấp tư + Chấn hưng nội hóa. (Thành lập các tổ chức chính cường quyền . Vì bị áp bức.. Phong trào dân tộc. chủ yếu đòi quyền lợi kinh đấu tranh tiêu biểu của g/c tư tế sản? 2.41 Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp? 3.Cách mạng tháng Mười thành công giới? → ptgp dân tộc.Giai cấp tư sản dân tộc Sau CTTG 1 phong trào dân tộc. Giải thích: “Phong trào khai (1919-1925) dân tộc dân chủ” 1.… tranh của tiểu tư tư sản trong → Phong trào mang tính chất yêu thời kỳ này? nước dân chủ. I. Phong trào của tiểu tư sản (1923 chống độc quyền xuất ..) (3/1919) . tranh) → Phong trào mang tính cải lương..Sau c tranh. ra báo tiến bộ → kỳ này? cổ động tinh thần yêu nước Gv. đấu tranh đòi thả đứng lên đấu tranh Nêu các h động đấu Phan Bội Châu. TQuốc ảnh hưởng như thế nào đến → Tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa cách mạng Việt Nam? Mác – Lê-nin vào V Nam Hoạt động 2.. ptrào công nhân gắn bó mật thiết (Ptgp dân tộc và ptrào công nhân gắn bó chặt chẽ với .… mục tiêu.Làn sóng cách mạng dâng cao trên thế giới → Quốc tế cộng sản ra đời nhau.… đấu tranh của g/c tư sản thời + Lập nhà xuất bản.Đảng cộng sản được thành lập ở Những sự kiện đó đã nhiều nước: Pháp. bài trừ ngoại hóa (1919) sản…quyền lợi” Vì sao g/c tư sản phát + Chống độc quyền cảng SGòn và xcảng lúa gạo Nam Kỳ (1921) động đấu tranh? (bị chèn ép → phát động đấu + Phong trào báo chí. nhưng bị chèn ép phát triển như thế nào? → phát động đấu tranh (phát triển mạnh mẽ. II.

tự phát nhưng có điểm gì mới trong p trào ý thức giác ngộ nâng cao đấu tranh của công nhân nước ta sau CTTG 1? (Mục đích. tư tưởng cách mạng mới kỳ này? * Hạn chế: HS. bãi công của công nhân nổ ra Phong trào công nhân nhiều nơi đã diễn ra như thế nào? . Rút kinh nghiệm : Hoạt động Nhận xét .1920. Lập bảng thống kê về phong trào dân tộc dân chủ 1919 -1925 theo mẫu: Phong trào Mục tiêu 5. công nhân sài Hòn Chợ Lớn 1 đã phát triển trong bối cảnh thành lập Công hội đỏ nào? .42 trị.1922: đấu tranh của công nhân. biểu tình.…) 3. III. chuẩn bị kiểm tra học kỳ I IV. kết quả…) Em có nhận xét gì về phong trào công nhân (19191925)? 4. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Ôn tập. Nhận xét chung: * Ưu điểm: Em có nhận xét gì về + Thức tỉnh lòng yêu nước mục tiêu. ấu trĩ Những điểm tích cực và hạn chế của phong trào dân + Tư sản: cải lương thảo hiệp tộc dân chủ (1919-1925)? Hoạt động 3. Củng cố bài: 1. tính chất phong trào + Truyền bá tư tưởng dân tộc. Thảo luận câu hỏi: + Tiểu tư sản: xốc nổi.Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh thế giới thứ nhất? 2.T8/1925. tổ chức. dân đấu tranh của tiểu tư sản thời chủ. bãi công của công nhân Ba (Phát triển lên một bước cao Son → Đánh dấu bước tiến mới của p hơn sau CTTG 1) trào công nhân Cuộc bãi công Ba Son → Đấu tranh còn lẻ tẻ. Phong trào công nhân (1919Ptrào cnhân nước ta 1925) trong mấy năm đầu sau CTTG .mít tinh.1924. viên (thế giới và trong nước thuận chức Bắc kỳ lợi) .

.Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra......... Mục tiêu bài học ...............................................................Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1927 và ý nghĩa của những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam..... ........... trình bày bày B............................................. đánh giá..................... Tư tưởng: Giáo dục lòng khâm phục kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng 3.....Chủ trương và hoạt động của hội Việt Nam c mạng thanh niên 2.............. .................... so sánh các sự kiện lịch sử...43 ......................... Tuần 18 Ngày soạn: 12/12/2010 Ngày dạy: 13/12/2010 Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KỲ I A.................... tích cực khi làm bài ...... Phương tiện dạy học Đề pho tô sẵn C.... Tiến trình dạy học TuÇn 20 Ngµysoạn:02/1/2011 Ngày dạy:..................... Tiến trình dạy học ........ 03/01/2011 Tiết 20 BÀI 16.Kiểm tra.................. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: ........ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích...... sử dụng tranh ảnh................... Phương tiện dạy học Lược đồ: Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc C...... HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 A.................. bản đồ lịch sử B.... ..... Mục tiêu bài học 1...................... đánh giá cho điểm theo định kỳ ........................Giáo dục tính tự giác......

lập Hội liên hiệp t địa với lớp người đi trước? . Dạy học bài mới Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Hoạt động 1. trình bày quan điểm lập trường về vị trí.6/1919.→ bầu vào Ban chấp dân. dự Đại hội lần V của Những hoạt động đó có ý Quốc tế cộng sản. Đời phương Đông. Tổ chức lớp 2. dự Đại hội lần V .1922. vai trò nghĩa như thế nào? của cách mạng thuộc địa ⇒ Chuẩn bị về tư tưởng. bỏ phiếu tán thành GV. ra báo Người cùng khổ (Các nhà yêu nước trước sang . I. gửi tới Hội nghị Véc-xai 1917 “Bản yêu sách của ndân An Nam” → gây tiếng vang lớn HS. dự Hội nghị Quốc tế nông nông dân..44 1. Kiểm tra Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm gì mới hơn so với các phong trào công nhân trước đó? 3. Thảo luận: Nêu những hoạt động của ..CMVS Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác .1921. hành 1924.28 Quốc tế 3 và sáng lập ĐCS Pháp (SGK trang 62) → Tìm ra con đường cứu nước Con đường cứu nước của đúng đắn .Viết bài cho báo: Nhân đạo.N 1924. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô Nêu những hoạt động chủ (1923-1924) yếu của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô? . chính trị → ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam Bæ sung .12/1920. …) Tác dụng của những hoạt động trên? Hoạt động 2. dự Hội nghị Quốc tế (6/1923.7/1920.T 6/1923.) .→ bầu vào Ban chấp hành. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp GV. Nhắc lại những hoạt động (1917-1923) chính của Nguyến Ái Quốc từ 1911. NAQ sang phương sống công nhân.Người có những hoạt động gì? (lập Hội liên hiệp thuộc địa. đọc Sơ thảo Luận cương NAQ ở Pháp từ 1919 -1920?Ý về vấn đề dtộc và tđịa của Lê -nin nghĩa của những hoạt đó? .… Tây…) Sau khi tìm thấy chân lí cứu nước. II. Hướng dẫn h/s khai thác H..

... Hướng dẫn học tập: +Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 17...........→ truyền bá chủ nghĩa Mác thành lập đảng? 4................ III...................45 Hoạt động 3... hợp thanh niên yêu nước................................................Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời + Tìm hiểu về Nguyễn Thái Học IV...........Người trực tiếp tham gia hoạt động của Hội: (Tổ chức tiền thân của Đảng) ⇒ Chuẩn bị về tổ chức........................ ra đời? ....................... ...................T6/1925..N 1928.. tác phẩm “Đường kách mệnh” (1927) …) Vai trò của Hội Việt Nam ............. niên (1925). Tuần 20 Ngày soạn: 03/01/2011 Ngày dạy: 04/01/2011 Tiết 21 BÀI 17.. Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911 đến 1925 5.. Lập bảng niên biểu về những hoạt động của NAQ từ 1911 đến năm 1927 theo mẫu: Thời gian Hoạt động chính 2.............) Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? Ý nghĩa của những hoạt động đó? ............. Củng cố bài: 1........................... lập Hội Việt Nam cách (tìm hiểu tổ chức Tâm tâm xã................................................................................. ......hạt nhân là Cộng sản Đoàn..... về Quảng Châu Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Trung Quốc. tập mạng thanh niên ......................thực hiện chủ trương “vô cách mạng thanh niên đối với việc sản hoá”.. Nguyễn Ái Quốc ở Trung quốc (1924-1925) Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để .............................. tư tưởng cho sự ra đời của ĐCS + Mở lớp huấn luyện chính trị....Cuối 1924.......đào tạo cán bộ + Xuất bản báo Thanh (mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ............ Rút kinh nghiệm : .......... CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI .

Đọc mục 1 (SGK trang 64. Việt Nam quốc dân đảng.Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam 1926 -1927 là cơ sở cho sự ra đời của các tổ chức cách mạng: Tân Việt cách mạng Đảng. phân tích các sự kiện lịch sử. nhiều nét mới: những điểm gì mới? (mang tính thống nhất. Tiến trình dạy học 1. tính chính + Mang tính thống nhất trong toàn quốc trị.Phong trào dân tộc. dân hcủ dâng thời kỳ này phát triển như thế nào? cao → làn sóng cách mạng khắp cả GV. Phong trào đấu tranh trong nước nước phát triển mạnh → các tổ chức cách mạng ra đời ở Việt Nam. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . Phương tiện dạy học Lược đồ cuộc khởi nghĩa Yên Bái (nếu có) C.Phong trào bãi công liên tiếp trong những năm 1926-1927 có bùng nổ từ Bắc → Nam.. viên chức. Tân Việt cách mạng Đảng Tân Việt cách mạng đảng (7/1928) ra đời trong hoàn cảnh nào?T . Tư tưởng: Giáo dục lòng khâm phục kính yêu các bậc tiền bối cách mạng 3. học sinh .. Hoạt động 2. Dạy học bài mới Hoạt động 1.) Những điểm mới trong + Mang tính chất chính trị phong trào đấu tranh nói lên điều + Bước đầu l kết nhiều ngành. Bước phát triển mới của phong HS.Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng này.Tiền thân: Hội phục Việt (7/1925 phần và đại bàn h động của Tân –Vinh) → nhiều lần đổi tên → tân Việt? Việt cách mạng đảng (7/1928) . . Tổ chức lớp 2. Kiểm tra Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp? Ý nghĩa của các hoạt động đó? 3. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng bản đồ và nhận định. 65) trào cách mạng Việt Nam (1926Phong trào đấu tranh của 1927) công nhân. địa gì? phương (Trình độ giác ngộ công nhân được → Trình độ giác ngộ công nhân nâng lên rõ rệt) được nâng lên rõ rệt Phong trào yêu nước trong . 2. đánh giá. Mục tiêu bài học 1. II. I.46 A. B.

Hoạt động: Thiên về ám sát cá cách mạng địa phương Vĩnh Phúc nhân . Giới thiệu về Nguyễn Thái . . 66) chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Tam dân .47 (phong trào cách mạng trong nước . Việt Nam quốc dân Đảng (1927) Hoạt động 3. Việt Nam Việt Nam quốc dân Đảng ra quốc dân Đảng thành lập.Cơ sở: NXB Nam Đồng thư xã → HS.Địa bàn: chủ yếu ở Trung Kỳ Vn cách mạng thanh niên Tân Việt . … Học. Việt Nam Quốc dân Đảng có ý nghĩa như thế nào? (1927) và khởi nghĩa Yên Bái 1930 1..Do ảnh hưởng Hội VNCMTN → đã phân hoá như thế nào? Tân Việt phân hoá theo 2 khuynh (phân hoá theo 2 khuynh hướng: hướng: vô sản. thanh phát triển. giáo dục h/s truyền thống . đời và hoạt động như thế nào? GV.Thành phần:Trí thức trẻ. VNCMTN nói lên điều gì? nguyện vọng cứu nước của TTS (khuynh hướng vô sản chiếm ưu Việt Nam thế) Tuần 21 NS: 09/01/2011 ND:10/01/2011 Tiết22 Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động III. Đọc mục 3 (SGK trang 65.Ngày 25/12/1927..Khuynh hướng vô sản chiếm ưu Việc một số đngr viên tiên thế tiến của Tân Việt gia nhập Hội ⇒ Chứng tỏ tinh thần yêu nước.) niên tiểu tư sản yêu nước Dưới ảnh hưởng của Hội .Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học. tư sản Vô sản và tư sản) .

* Hoàn cảnh: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra . * Nguyên nhân thất bại: VNQD đảng vừa non yếu. tổ chức. lại không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo Khởi nghĩa Yên Bái có ý * Ý nghĩa lịch sử: nghĩa gì? .Pháp còn mạnh → đàn áp không vững chắc về tổ chức và knghĩa lãnh đạo) .10/2. Pháp phản công → thẳng GV. * Kết qủa: giáo dục h/s ý thức bảo vệ di lịch . Ba tổ chức cộng sản nối tiếp .Đánh dấu sự tan rã ptrào ĐTC lịch sử từ thất bại của khởi nghĩa theo khuynh hướng tư sản Yên Bái Hoạt động 2.Khởi nghĩa nhanh chóng thất bại sử địa phương .chí cthù của nhân dân GV. Sử dụng LĐ tường thuật diễn .Mặc dù chưa có sự chuẩn bị → HS.48 Em có nhận xét gì về thành ⇒ Tổ chức cmạng theo xu hướng phần. Khởi nghĩa Yên Bái Hoạt động 1. Nguyễn Thái Học ở Vĩnh Phúc.Pháp khủng bố sau vụ mưu sát trong hoàn cảnh như thế nào? Ba-danh → Đảng bị tổn thất nặng (bất lợi.Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng Vì sao khởi nghĩa Yên Bái chí bị xử bắn thất bại? (Pháp còn mạnh → đàn áp knghĩa. Thái Bình Em có nhận xét gì về hành .Cổ vũ lòng yêu nước.Đêm 9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở biến khởi nghĩa Yên Bái → Phú Thọ. xu hướng cách Dân chủ tư sản.VNQD đảng vừa non yếu.Tại Yên Bái nghĩa quân làm chủ động của Nguyễn Thái Học khi bị trại lính xử bắn? . lại . Hướng dẫn h/s rút ra bài học . nhưng thành phần mạng của tổ chức này? phức tạp. tổ chức lỏng lẻo 2. Giới thiệu về di tích nơi thờ tay đàn áp . Xác định địa phương nổ ra VNQD đảng quyết định khởi nghĩa khởi nghĩa trên lược đồ * Diễn biến: GV. IV. chưa có sự chuẩn bị…) . hải Dương.

Tại sao trong một thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam? (Là do sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng nước ta. diễn biến. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 18. Nguyên nhân. Mục tiêu bài học 1.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời + Tìm hiểu về Hội nghị thành lập Đảng.đầu 1929. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .Tháng 9/1929. chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời * Quá trình thành lập: ở Việt Nam) . Hội viên Bắc kỳ chức cách mạng ở Việt Nam? thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên: (từ tháng 6 đến tháng 9/ 1929 3 tổ 5Đ . An Nam cộng sản ra đời . tiểu sử. 2. đặc biệt là phong trào công . kết quả khởi nghĩa Yên Bái (1930) 5. Đông Dương Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản thành lập cộng sản Đảng nói lên điều gì? . 30 phát triển mạnh → yêu cầu tlập (SGK trang 68) ĐCS Quá trình thành lập 3 tổ .Hàm Long. Rút kinh nghiệm : Tuần 21 Ngày soạn: 10/01/2011 Ngày dạy: 11/01/2011 Tiết 23 BÀI 18. Củng cố bài: 1. Đông Dương CSLĐ thành lập ⇒ Chứng tỏ điều kiện thành lập ĐCS đã chín muồi ở Việt Nam 4.Tháng 8/1929. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI A.Ngày 17/6/1929. hoạt động của đồng chí Trần Phú IV. ptrào cmạng theo khuynh hướng vô sản GV. Hướng dẫn h/s khai thác H.nông theo con đường cách mạng vô sản đòi hỏi cấp thiết phải có một ĐCS để tổ chức và lãnh đạo phong trào).49 Tại sao một số Hội viên tiên tiến của Hội VNCMTN ở Bắc kỳ lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam? nhau ra đời trong năm 1929 * Hoàn cảnh: .Tháng 3/1929.Cuối 1928 .

Hoàn cảnh. Trần Phú LĐ: Nguyễn Ái Quốc với quá trình thành lập Đảng C. Dạy học bài mới Hoạt động 1. 2 đại thành phần tham dự Hội nghị? biểu ở ngoài nước GV.Cương nghị? lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (Quyết định hợp nhất các tổ chức . Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh lược đồ. Hội nghị thành lập Đảng cộng HS. I. Nguyễn Ái Quốc đã đứng ra tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản → thành lập ĐCS duy nhất ở Việt Nam ảnh hưởng → nguy cơ chia rẽ lớn ⇒ Yêu cầu phải có 1 Đảng thống nhất trong cả nước * Nội dung: . Kiểm tra Tại sao ở Việt Nam chỉ trong một t gian ngắn đã có 3 tổ chức c sản Đảng nối tiếp nhau ra đời III. nội dung. ⇒ Đại hội thành lập Đảng. phát triền nào? .24/2/1930. sách cộng sản duy nhất ⇒ Đảng cộng lược vắn tắt.Từ 3-7/2/1930. 2 đbiểu ANCSĐ. Tổ chức lớp II.Ba tổ chức cộng sản ra đời → diễn ra trong hoàn cảnh như thế phong trào cách mạng. sách lược vắn tắt . Đọc đoạn đầu mục 1 (SGK sản Việt Nam (3/02/1930) trang 69) * Hoàn cảnh: Hội nghị thành lập Đảng . Phương tiện dạy học Chân dung: Nguyễn Ái Quốc.TQuốc..Chính Nêu nội dung chính của Hội cương. địa điểm. Phân tích nội dung: Chính cương vắn tắt. Trước yêu cầu bức thiết lúc này.Thành dự Hội nghị:2 đbiểu Nêu thời gian.Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930 2. tranh giành GV. thông qua: ĐCS Việt Nam Chính cương…) GV. phân tích. NAQ chủ trì . Nguyễn Ái Quốc kêu gọi các + Quyết định hợp nhất các tổ chức tổ chức cộng sản xoá bỏ mọi hiềm CS → ĐCS Việt Nam khích thống nhất thành tổ chức + Thông qua: Chính cương. Tiến trình dạy học I. điều lệ tóm tắt sản Việt Nam. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu Đảng và yêu Bác Hồ người đã có công sáng lập ĐCS 3. sách lược vắn tắt .50 . Ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Đảng ra đời . đánh giá B. Hội nghị diễn ra tại Hương Cảng . ĐDCSĐ.Hoạt động riêng rẽ. ĐDCSLĐ gia nhập CS → ĐCS Việt Nam. ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng.

Việt Nam) + Lực lượng: công nhân và nông Em có nhận xét gì về nội dân. nhiệm vụ.Thông qua Luận cương chính trị về Tổng bí thư Đảng đầu tiiên: * Nội dung: Trần Phú + Tính chất cách mạng: CMTS dân Luận cương chính trị 1930 quyền bỏ qua TBCN → CNXH của Đảng có những điểm chủ yếu + Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc – nào? pkiến (chỉ rõ tính chất.Bầu BCHTƯ . Yêu cầu h/s nhận xét về vi trò của NAQ đối với việc thành lập ĐCS Việt Nam Hoạt động 2.Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp: CN Mác – Lê-nin + Ptrào công nghĩa như thế nào? (là kết quả của sự kết hợp 3 yếu tố: nhân + Ptrào yêu nước CN Mác – Lê-nin + Ptrào công . Luận cương chính trị (10/1930) Luận cương tháng 10/1930 * Hội nghị l1 của Đảng (10/1930) được thông qua trong hoàn cảnh . (Hội nghị lần 1 của Đảng – Hương . bạo nhiệm vụ…) động Gv.51 Hội nghị t lập Đảng có ý nghĩa như thế nào? GV. lực + Lãnh đạo: Đảng cộng sản. lượng.Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam: nhân + Ptrào yêu nước.…) Tại sao nói đảng ra đời là + Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đường lối . giai cấp lãnh đạo Việt Nam? + Khẳng định g/c CN đã trưởng thành.Trần Phú Tổng bí Cảng – T Quốc…) thư GV.…. + Phương pháp cmạng: vtrang. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng ĐCS Việt Nam ra đời có ý . II. Hạn chế Luận cương được đảng khắc phục trong quá trình lãnh đạo cách mạng Hoạt động 3. III. dung Luận cương chính trị 1930 + Cmạng Việt Nam: là một bộ phận của Đảng? của cách mạng thế giới (nhiều hận chế: xác đinh lực lượng. Yêu cầu h/s trình bày hiểu biết .Đổi tên Đảng → ĐCS Đông nào? Dương. đủ sức lãnh đạo cách mạng + Cách mạng Việt Nam gắn liền .

Tổ chức lớp . Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . ý nghĩa của phong trào cách mạng1930-1931.Nghệ Tĩnh Tranh ảnh về Xô viết Nghệ Tĩnh C.Quá trình hồi phục lực lượng cách mạng (1931-1935) 2. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 + Sưu tầm thơ ca cách mạng về thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh IV.Bản chất của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh . với đỉnh cao là Xô Viết .Nguyên nhân. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng? 2. Củng cố bài: 1. Mục tiêu bài học 1.chính quyền kiểu mới. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1935 A. Tiến trình dạy học I. vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng? 5. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 19. Phương tiện dạy học Lược đồ về phong trào Xô Viết .52 khăng khít với cách mạng thế giới 4. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ để trình bày phong trào cách mạng B.Nghệ Tĩnh . Rút kinh nghiệm : Tuần 22 Ngày soạn: 16/01/2011 Ngày dạy:17/01/2011 Tiết 24 BÀI 19. Tư tưởng: Giáo dục lòng khâm phục tinh thần chiến đấu anh dũng của quần chúng công – nông và các chiến sĩ cách mạng 3. diễn biến.

hàng hoá khan hiếm đắt đỏ .Pháp tăng cường khủng bố.Trên khắp cả nước xuất hiện Bæ sung .Chợ Lớn v.v.Phong trào đấu tranh của công-nông bùng lên mạnh mẽ trên cả 3 miền . chính sách đàn áp khủng bố cảu Pháp → nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng (1930-1931) Hoạt động 2..Xã hội: Các giai cấp đều điêu đứng. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam? (VN chịu ảnh hưởng nặng nề: KT – XH. đàn áp ⇒ Mâu thuẫn dân tộc sâu sắc → bùng nổ phong trào đấu tranh II.Kinh tế: Suy sụp. Phong trào đấu tranh trên toàn quốc .. khốn khổ .53 II.Nghệ Tĩnh 1... 74) Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của quần chúng những năm 1929 -1930? KiÕn thøc cÇn ®at I. Ảnh hưởng khủng hoảng. Dạy học bài mới Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Hoạt động 1.xuất nhập khẩu đình đốn. Đọc tư liệu “Nhân dân lao động. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết . bùng nổ” (SGK trang 72) Em có nhận xét gì về đời sống của nhân dân trong thời gian này? GV.” (SGk trang 73. GV. Yêu cầu h/s nhắc lại nguyên nhna làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 -1931 HS.. Kiểm tra Hội nghị thành lập Đảng? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng III.. Đọc tư liệu: “Phong trào đấu tranh.) HS. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) .

CN. đấu tranh: chính trị kết hợp với kinh tế…) GV.Đảng viên trong tù.) Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-1931? (Tháng 9/1930. tan rã * Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh .Hình thức: mít tinh.Khẩu hiệu đấu tranh: chính trị kết hợp với kinh tế . Đảng viên bên ngoài gây dựng lại cơ sở) Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 được phục hồi như thế nào? 4.Thi hành các chính sách phục vụ quyền lợi quần chúng ⇒ Chính quyền kiểu mới . phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao . thi hành chính sách phục vụ ndân lao động) Phong trào Xô Viết .. nông dân Đông Dương biểu tình tuần hành thị uy 2. cờ Đảng.Đảng viên bên ngoài gây dựng lại cơ sở ⇒ Cuối 1934 đầu 1935 hệ thống tổ chức Đảng trong nước được phục hồi .Tháng 9/1930.. nhiều h thức. khả năng lãnh đạo của đảng + Cuộc diễn tập chuẩn bị cmạng tháng Tám 1945 III. biểu tình… . biến nhà tù thành trường học cách mạng . Yêu cầu h/s xác định trên LĐ những nơi nổ ra phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Nêu nét mới phong trào đấu tranh đầu năm 1930? (xuất hiện truyền đơn. phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao.Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Hoạt động 3.BCH Nông hội do chi bộ Đảng lãnh đạo đảm đương nhiệm vụ c quyền mới .Pháp khủng bố tàn bạo → phong trào thất bại * Ý nghĩa: + Chứng tỏ tinh thần và năng lực cách mạng của nhân dân. biến nhà tù thành trường học cách mạng. Các Đảng viên cộng sản trong nhà tù của TD Pháp đã có thái độ ntn trước chinhsachs khủng bố tàn bạo của kẻ thù? (Đảng viên trong tù. Củng cố bài: truyền đơn. Phong trào ở Nghệ Tĩnh * Diễn biến: . Lực lượng cách mạng được phục hồi . cờ Đảng.54 GV.Ngày 1/5/1930.Tháng 3/1935 Đại hội Đảng lần 1 ở Ma Cao → cao trào mới . biểu tình có vũ trang tự vệ → chính quyền địch nhiều địa phương bị tê liệt.. Sử dụng tranh két hợp thơ ca về Xô viết Nghệ tĩnh giới thiệu về các hình thức đấu tranh của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh Tại sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền kiểu mới? (chính quyền của quần chúng.

............... tranh ảnh....... TuÇn 22 15/01/2010 Ngày dạy: 16/01/2010 Ngày soạn: TiÕt 25 BÀI 20..................55 1..... Rót kinh nghiÖm : ..... Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ.......Khủng hoảng kinh tế → xuất như thế nào? hiện CNFX → nguy cơ c tranh (khủng hoảng kinh tế → xuất hiện ............. ...........................................................................Những nét chính về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939............... so sánh đánh giá sự kiện lịch sử B............................................ ...... ... Kiểm tra Tại sao nói Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới? 3... ....... Tư tưởng: Giáo dục h/s lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng 3................................................ Đọc mục 1 (SGK trang 76... Ảnh hưởng của nó đối với p trào cách mạng Việt Nam ........Tại sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền kiểu mới? 2............Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939.......... Đại hội VII…) trương tlập Mặt trận ndân ở .............................................................. Dạy học bài mới Ho¹t ®éng cña GV vµ HS KiÕn thøc cÇn ®¹t Bæ sung Hoạt động 1... Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn Bài 20.77) nước Tình hình thế giới và trong * Thế giới: nước trong những năm 1936 -1939 ............. Tổ chức lớp 2....................... I................................................ CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939 A...... Tiến trình dạy học 1.... Ý nghĩa của phong trào 2.......... Phương tiện dạy học Tranh cuộc mít tinh ở khu đấu xảo Hà Nội Bảng sưo sánh về chủ trương của đảng qua 2 thời kỳ C................... Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .......... tháng của Quốc tế csản họp chủ 7/1935............Tháng 7/1935................ Tình hình thế giới và trong HS... ....... trình bày về phong trào cách mạng 1930 -1931 trên LĐ 5.................... Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 D................. Mục tiêu bài học 1............ Đại hội VII CNFX → nguy cơ ctranh...

Năm 1936. phong trào đón phái đoàn Chính phủ Pháp và (SGK trang 79) toàn quyền mới của Đông Em có nhận xét gì về phong Dương trào đấu tranh đòi tự do dân chủ . bãi công Cn xe lửa thị. đàn áp khủng bố → Mâu thuẫn dân tộc gay gắt Hoạt động 2.. Mặt trận dân chủ Đông GV. cuộc vận động Đông Dương Đại hội -1939? GV.Pháp tiếp tục chính sách bóc lột. dân chủ Đảng thời kỳ 1936 -1939 1.) . công khai nửa công khai.. II. hình thức phong phú. Đưa ra bảng so sánh. Hướng dẫn h/s khai thác H. thu hút đông đảo các lực lượng nhân + 11/1936. Các phong trào đấu tranh Nêu những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936 .Hình thức và phương pháp nước thay đổi) đấu tranh: hợp pháp và nửa hợp pháp. 33 .Khủng hoảng kinh tế → đời sóng ndân điêu đứng . đòi tự do dân (Đảng có sự chuyển hướng trong chủ. cơm áo hoà bình chỉ đạo sách lược) ..Nhận định kẻ thù: bọn phản Em có nhanạ xét gì về chủ động Pháp và bè lũ tay sai trương của Đảng trong thời kỳ .Chủ trương: lập Mặt trận Vì sao chủ trương của nhân dân phản đế Đông Dương Đảng thời kỳ 1936 -1939 thay đổi? (1936) → Mặt trận DCĐD (do tình hình thế giới và trong (1938) . 2. Mặt trận nhân dân đến cách mạng Việt Nam? Pháp lên nắm quyền.56 Tình hình thế giới và trong mỗi nước nước đã ảnh hưởng như thế nào . bãi công CN công dân tham gia ở cả nông thôn. 1936 -1939? chống ctranh. tchính sách tiến bộ (thuận lợi cho phong trào cách →Thuận lợi cho ptrào c mạng mạng việt Nam phát triển) * Trong nước: .Đầu 1937. thành ty than Hòn Gia + 7/1937. yêu cầu Dương và phong trào đấu h/s điền vào bảng chủ trương của tranh đòi tự do.Giữa 1936. Chủ trương của Đảng: .Phong trào đấu tranh của 1936-1939? quần chúng: (Phong trào đấu tranh rộng rãi.Nhiệm vụ: Chống phát xít.

làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ . III.Phong trào báo chí tiến bộ → tuyên truyền Cn Mác – Lê-nin . So sánh ctrương của Đảng qua 2 tkỳ 1930 1931 và 1936 -1939 5. soạn Bài.. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 A. Nguyên nhân. Nam Kỳ và Đô Lương. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .T9/1939.Nhật cấu kết với nhau để thống trị và bóc lột Đông Dương. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 BÀI 21. Ý nghĩa của phong trào Cuộc vận động dân chủ . phong trào chấm dứt Hoạt động 3. .Qchúng được tập dượt đtranh 1936-1939 có ý nghĩa như thế .Những nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn. Nhật vào Đông Dương.5 v qchúng ở khu Đấu Xảo Hà Nội .Rót kinh nghiÖm : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 D. 21.) đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng → Cuộc diễn tập lần 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 4. Củng cố bài: 1. Ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa . diễn biến cảu phong trào dân chủ công khai 1936 -1939 2. Mục tiêu bài học 1. mít tinh btình của 2...CN Mác cùng chính sách cảu Đảng được rèn luyện.57 Trường Thi .Sau khi CTTG 2 bùng nổ. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.1/5/1938. uy tín nào? của Đảng được nâng cao (Qchúng được tập dượt đtranh. Tu©n 23 20/01/2010 TiÕt 26 21/01/2010 Ngày soạn: Ng ày giảng: Chương III.Đảng được rèn luyện. Pháp .

Sử dụng LĐ tường thuật Bắc Sơn diễn biến khởi nghĩa . tiên Khởi nghĩa Bắc Sơn 1. Kiểm tra Diễn biến. căn cứ ctranh ⇒ Nhân dân chịu 2 tầng áp bức II. Đức tấn công (Đức tấn công Pháp. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ và phân tích. Pháp bỏ chạy qua châu GV.Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra trong hoàn cảnh nào? (27/9/1940) (Địch tan rã. tiến sát biên giới Việt Trung.Tháng 9/1939.Nhật ndân ĐDương Nêu những thủ đoạn + Pháp thi hành chính sách của Pháp -Nhật? Hậu qủa của gian xảo → thu lợi nhiều nhất + Nhật → Đông Dương thành những thủ đoạn đó? thuộc địa. knghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô Lương C.Nhật→Lạng knghĩa) Sơn. tổng hợp. Tiến trình dạy học 1. áp bức bóc lột của Pháp . ý nghĩa của phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939 3.Ở viễn Đông: Nhật xlược TQuốc. giải thích về sự cấu kết ĐDương → Nhật . Tổ chức lớp 2.Tháng 6/1940.58 2. Phương tiện dạy học Lược đồ knghĩa Bắc Sơn.Pháp đứng trước 2 nguy cơ: Vì sao TD Pháp và FX cmạng Đông Dương. Những cuộc nổi dậy đầu Hoạt động 2. Nhật → cùng thống trị Đông Dương? GV.Tháng 9/1940.Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy → giải tán chính quyền địch. khâm phục tinh thần dũng cảm của nhân dân ta 3. Nhật lăm Nhật thoả hiệp với nhau để le hất cẳng . * Đông Dương . Tình hình thế giới và Đông sung Hoạt động 1. Dương: Tình hình thế giới và * Thế giới Đông Dương những năm . đánh giá các sự kiện lịch sử B. Dạy học bài mới Ho¹t ®éng cña GV vµ Bæ Néi dung kiÕn thøc HS I.Ngày 22/9/1940. FX Nhật. tsai hmang * Diễn biến: →Đảng bộ Bắc Sơn lđạo ndân .Pháp cấu kết với nhau. Nhật xâm hàng lược TQuốc tiến sát…) . CTTG 2 bùng 1939 -1945 có gì khác so với nổ thời kỳ 1936 1939? . . chính Pháp → Chính phủ Pháp đầu phủ Pháp đầu hàng. Tư tưởng: Giáo dục h/s lòng căm thù đế quốc Pháp.

Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý: + Về khởi nghĩa vũ trang.K nghĩa Nam Kỳ (Do việc Pháp bắt lính Việt → (23/11/1940) Lào. Xác định vị trí Pháp ném * Diễn biến: bom tàn sát → giáo dục ý thức . Củng cố bài: 1. Sử dụng LĐ tường thuật * Nguyên nhân: Bất bình trước diễn biến csách của TD Pháp. 4. kẻ địch có áp đkiện tập trung llượng đàn áp) * Kết quả: + Khởi nghĩa thất bại Hoạt động 3. + Một bộ phận n quân → Đội Nguyên nhân bnổ khởi du kích Bắc Sơn nghĩa Nam Kỳ? 2. Vì sao TD Pháp và FX Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương? .. blính Việt Em có nhận xét gì về trong qđội Pháp nổi dậy hình ảnh Đội Cung khi bị * Diễn biến: Pháp xử bắn? .Đội Cung chỉ phát của binh lính. bài học kinh kinh nghiệm nghiệm rút ra từ 3 cuộc nổi .Đêm 22 rạng 23/11/1940. không có huy nổi dậy chiếm đồn Đô sự lãnh đạo của Đảng và phối Lương → thành Vinh nhưng bị hợp của quần chúng .Binh biến Đô Lương cuộc binh biến? (13/01/1941) GV. .. CPC…) * Nguyên nhân: Do việc Pháp GV. khởi nghĩa bị lộ.TD Pháp đàn áp. cam-pudbiến k nghĩa chia chết thay cho chúng HS.Đội Cung.Chứng tỏ tinh thần yêu nước dậy trên? của ndân ta . Ý nghĩa lịch sử. + Xây dựng lực lượng vũ trang. tổn thất nặng Nguyên nhân bùng nổ 3. lộ Hoạt động 4.Pháp đàn áp → cách mạng Hoạt động 3.Chính quyền cách mạng được (Chưa có thời cơ thuận lợi như thành lập ở nhiều vùng. cờ đỏ ở Bắc Sơn. + Chiến tranh du kích. Sử dụng LĐ tường thuật bắt lính Việt → Lào. bài học Ý nghĩa.59 Vì sao cuộc knghĩa thất lập chính quyền cách mạng bại? (27/9/1940) (Đkiện tlợi mới chỉ xhiện tại .Ngày 13/01/1941. bảo vệ môi trường knghĩa bùng nổ khắp các tỉnh Vì sao cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại? . binh lính GV. sao vàng lần đầu xuất hiện Pháp chuẩn bị đối phó) .Nhật – Pháp cấu kết → đàn một đphương.Cuộc binh biến: nổi dậy tự đồn Chợ Rạng .10 đồng chí bị xử tử 4.

Kiểm tra Nguyên nhân bùng nổ. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.Nhật: Muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống phá cách mạng Đông Dương. 22. binh biến Đô Lương 5. Tổ chức lớp 2. Nam Kỳ. Phương tiện dạy học Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Vai trò cảu Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng 2. Dạy học bài mới I. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích. Mục tiêu bài học 1. ý nghĩa của 2 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Rót kinh nghiÖm : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TuÇn 23 Ngày soạn: 22/01/2010 TiÕt 27 Ng ày dạy: 23/01/2010 BÀI 22. sử dụng tranh ảnh B. diễn biến. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 D. → Cấu kết với nhau để chống phá cách mạng 2. đánh giá sự kiện lịch sử. C. Tư tưởng: Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Hoàn cảnh ra đời. phải chấp nhận những yêu cầu của Nhật. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨATHÁNG TÁM NĂM 1945 A. soạn Bài. Lập bảng niên biểu thống kê về 3 cuộc nổi dậy:Khởi nghĩa Bắc sơn. Nam Kỳ và binh biến Đô Lương 3. 3. chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Tiến trình dạy học 1. .60 .Pháp yếu không đủ sức chống Nhật. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941) Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Bæ sung . Pháp muốn dựa vào Nhật để chống cách mạng Đông Dương.

NAQ về nước tập Hội nghị TƯ 8 Hoạt động 2.Đẩy mạnh công tác báo chí .Lạng quốc phát triển nhất.. Mặt trận.61 Hoạt động 1. Cao -Bắc -Lạng là nơi Hội cứu Cao . chuyển hướng kịp thời..Cuộc đấu tranh của ndân ta là 1 bộ phận của trận tuyến Dân chủ * Trong nước: .Tháng 6/1941. Giới thiệu về Pác Bó. chuẩn bị k/n) * Xây dựng lực lượng chính trị: Để xây dựng.Lập các Hội cứu quốc → tập lượng chính trị Việt Minh đã làm gì? hợp quần chúng Kết quả đạt được? .Nội dung: giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích lịch + Đề cao nhiệm vụ giải phóng sử cách mạng dân tộc Nêu nội dung chủ yếu của + Khẩu hiệu: “Tạm gác khẩu Mặt trận Việt Minh? hiệu cách mạng ruộng đất” (xác định kẻ thù. qua đó . Sau khi thành lập Mặt trận 3.) chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Hoạt động 3. địa điểm của Hội 2. 1.Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước nhất là ở GV.) trận tuyến .Nhân dân rên xiết dưới 2 tầng GV. Thời gian. Hoàn cảnh ra đời của Mặt Đảng chủ trương thành lập trận Việt Minh Mật trận Việt Minh trong hoàn cảnh * Thế giới: như thế nào? .. khẩu hiệu đấu + Chủ trương thành lập: Mặt trận tranh. về nước triệu thuẫn dân tộc sâu sắc .Thời gian: 10 đến 19/5/1941 nghị TƯ 8? . phát triển lực . Hội nghị TƯ 8 . Vì ở đây có sự ..Địa điểm: Pác Bó (Cao Bằng) GV.) Việt Minh Em có nhận xét gì về chủ .Ngày 19/5/1941. trực tiếp lãnh đạo cách mạng.. Đức tấn công (T6/1941.Ngày 28/1/1941. Mặt trận Việt trương của Đảng trong thời kỳ này? Minh chính thức thành lập (tiếp tục ctrương chuyển hướng HN → Hoàn chỉnh chủ trương VI.. hoạt động của Mặt trận Việt Việt Minh đã làm gì? Minh (xây dựng lực lượng. Đức tấn công Liên Xô thế Liên Xô → thế guới hình thành 2 giới chia 2 trận tuyến. Nhắc lại hành trình của NAQ từ áp bức của Pháp -Nhật → mâu 1911.Bắc ..Ngày 28/1/1941.

... TuÇn 24 soạn:13/02/2011 Tiªt 28 14/02/2011 Ngày Ngày dạy: BÀI 22.... Việt Minh Việt Minh đã làm gì để từng → tuyên truyền đường lối chính bước xây dựng lực lượng vũ trang.................. Những hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh từ khi thành lập đến trước cách mạng tháng Tám 1945 5.......... ...... .... sách của Đảng chuẩn bị k/n? GV.Ngày 22/12/1944. ra chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa ................ soạn Bài............................................................Năm 1941.................................................... Rót kinh nghiÖm : ........Cao Bằng)......... Hướng dẫn học sinh khai thác * Xây dựng lực lượng vũ trang................. 37 (SGK trang 88) chuẩn bị k/n: Em có nhận xét gì về hình ảnh .......Tháng 5/1944.. năm 1945 (tiếp) D............... Nhận xét về chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Hội nghị TƯ 8? 2................................................................................ .............................Tại khu rừng Trần Hưng Đạo ........ Củng cố bài: 1.............................. . Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc........................................................ ........ ............. 22... lập Đội Việt Nam TTGPQ * Xây dựng căn cứ cách mạng: Mở rộng căn cứ Cao -Bắc .........Lạng 4.. H.................... thành lập Cứu quốc của Đội Việt Nam tuyên truyền giải quân → phát động ctranh du kích phóng quân? ở Bắc sơn –Vũ Nhai (ảnh lễ tuyên thệ của 34 chiến sỹ do đ/c Võ Nguyên Giáp làm Đội trưởng .................... Cao trào ...................................... CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp) ...............62 chỉ đạo trực tiếp của NAQ cách mạng của Đảng...............................

Thế giới: (Nhật đứng trước tình thế thất bại + Đầu 1945. Pháp được giải phóng độc chiếm Đông Dương) + Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương . Kiểm tra Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và những hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh? 3. Tiến trình dạy học 1.. phân tích tổng hợp sự kiện B.63 A. Phương tiện dạy học Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc C.. 3.Sau khi độc chiếm Đông Dương. Tổ chức lớp 2. * Diễn biến . Nhưng tiếp tục tăng cường bóc lột. động của quân Nhật? Nhật tăng cường chính sách áp (giả nhân giả nghĩa. bắt nhổ lúa trồng đay.Ở Đông Dương Pháp ráo riết hoạt động → âm mưu giành lại Nhật đảo chính Pháp như địa vị thống trị → Nhật đảo chính Pháp →độc thế nào? Kết quả ra sao ? GV.) bức. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng LĐ. tấn công căn cứ cách mạng . Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương .. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2.. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNGTÁM NĂM 1945 Hoạt động 1. Nhật (9/3/1945) đảo chính Pháp Tại sao Nhật đảo chính * Hoàn cảnh Pháp? . 1.Đêm 9/3/1945.Pháp chống cự yếu ớt → đầu hàng Em có nhận xét gì về hành . Dạy học bài mới II.. Tư tưởng: Giáo dục: Lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng. bóc lột . CTTG 2 → giai đoạn gần kê → đảo chính lật đổ Pháp kết thúc. Mục tiêu bài học 1. Sau khi độc chiếm Đông chiếm Đông Dương Dương Nhật tuyên bố giúp đỡ nền độc lập của Đông Dương.

tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang khởi nghĩa từng phần ở các địa phương cùng với nhiều hoạt động như phá kho thóc . Việt Minh Giữa lúc cao trào kháng diệt bọn tay sai Việt gian Nhật dâng cao. Hội nghị mở và hành động của chúng ta”:xác rộng của Đảng định kè thù chính: FX Nhật. chuẩn bị khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cho Tổng khởi nghĩa trong cả cả nước) nước 4..Pháp bắn Tại sao Đảng ta quyết định nhau và hành động của chúng ta”: phát động cao kháng Nhật cứu + Xác định kè thù chính: FX Nhật nước? .Bắc . Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Đảng ta đã có chủ trương ntn để Tám năm 1945 thúc đảy cách mạng ptriển? * Chủ trương của Đảng: Ra Chỉ thị “Nhật .) huyện được giải phóng + Ở nthôn –thành thị.Giữa tháng 3/1945. làm tê liệt bộ quyết nạn đói” máy chính quyền bù nhìn. Nhật > < Pháp) * Diễn biến cao trào kháng Nhật Cao trào kháng Nhật cứu .Phát động cao trào “Kháng Nhật (Căn cứ vào tình hình thế giới và cứu nước” trong nước. kháng Nhật cứu nước Khi Nhật đảo chính Pháp. để tập dượt cho quần chúng đấu tranh. tạo nên → Tạo khí thế sục sôi.Ngày 4/6/1945. giác ngộ quần chúng xây dựng căn cứ địa cách mạng làm nòng cốt trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng) ..38 (SGK trang 91) + Lập ủy ban quân sự Bắc Kỳ Em có nhận xét gì về cao .Phong trào “Phá kho thóc.Ngày 9/3/1945.khởi nghĩa nước đã diễn ra như thế nào? từng phần ở nhiều địa phương (từ giữa tháng 3. Củng cố bài: 1. Hội nghị quân trương gì? Tác dụng chủ trương sự Bắc Kỳ (Hiệp Hòa): đó? + Thống nhất llượng vũ trang → GV.Lạng và nhiều châu xuất hiện ở nhiều địa phương..Ngày 15/4/1945. 2. Đảng đã có chủ . Hướng dẫn h/s khai thác VNGPQ H.Pháp bắn nhau . quyết liệt.) + Ra Chỉ thị “Nhật .64 → Nguyên nhân bùng nổ cao trào Hoạt động 2. Mặt trận Việt Minh ra đời đã có t động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? (Lãnh đạo cao trào... khu giải phóng trào kháng Nhật cứu nước trước Việt Bắc ra đời ngày tổng khởi nghĩa? ... k/n từng phần + Cao . giải (sôi nổi.

. kẻ thù + FX Nhật cùng tay sai hoang mang hoang mạng dao động......Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 2................. diễn biến chính Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà .Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố Lệnh tổng khởi nghĩa * Hoàn cảnh: được ban bố trong hoàn cảnh ........... ...... Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: ................. ........ Tuần 24 Ngày soạn:16/02/2011 Ngày dạy: 17/02/2011 Tiết 29 BÀI 23.... Phương tiện dạy học Ảnh: Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945) Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) Bản đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 C. Tiến trình dạy học 1......... bản đồ lịch sử B... niềm tự hào dân tộc 3. ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước? 3...............................................65 2. 15/8/ nào? 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh (Thời cơ cách mạng đã xuất ............... I...... niềm tin vào thắng lợi của cách mạng..... Cao trào kháng Nhật đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945? 5................…) cực độ Em có nhận xét gì về thời + Không khí cách mạn sục sôi cơ của cách mạng tháng Tám ⇒ Tạo đk tlợi để giành chính quyền năm 1945? ................... Dạy học bài mới Hoạt động 1........ Tư tưởng: Giáo dục lòng kính yêu Đảng và lãnh tụ....... Rút kinh nghiệm : ........ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 …....................... Tổ chức lớp 2..... soạn Bài........................Thế giới: CNFX bị tiêu diệt........................ Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh.......Trong nước: hiện: Nhật đầu hàng.................... nước VNDC cộng hòa D......................... TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ A. Mục tiêu bài học 1............... 23...Nhật đầu hàng Đồng minh tạo ra thời cơ hết sức thuận lợi cho ta knghĩa giành chính quyền......... . Kiểm tra Trình bày diễn biến.. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc............Chủ trương của Đảng...

Chiều 16/8/1945 quân giải phóng → Thái Nguyên → Hà Nội II. Giành chính quyền ở Hà Nội .15/8/1945. 93) Em có nhận xét gì không khí cách mạng ở Hà Nội trước khởi nghĩa? (sục sôi. Thông báo 14/8 đến 18/8 nhiều địa phương đã giành chính quyền HS. Hướng dẫn h/s khai thác H. Quốc dân Đại hội ở Tân Trào: + Tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa + Thông qua 10 chính sách của Việt Minh. Hoạt động 3. GV.…) Sau khi Lệnh Tổng knghĩa được ban bố Đảng đã lgì để t tới Tổng knghĩa giành cquyền? (tổ chức ĐH Quốc dân Tân Trào → thống nhất ý chí toàn quân và toàn dân) Thực hiện lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa. quân giải phóng đã làm gì? Hoạt động 2. mít tinh của quần chúng ở Nhà hát lớn .Đầu tháng 8.66 (thời cơ ngàn năm có một. + Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng .Ngày 19/8/1945. 39 (trang 93) Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có có ý nghĩa như thế nào? (Cổ vũ cả nước. HS. chỉ tồn tại từ khi Nhật đầu hàng → quan Đồng minh vào ĐDương) GV. dao động). Đọc tư liệu: “Ở Hà Nội… tận gố rễ” (SGK trang 92. Hội nghị toàn quốc ở Tân Trào: + Phát động Tổng khởi nghĩa +Lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc . ctác chuẩn bị được tiến hành gấp rút…) Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã diễn ra như thế nào? (diễn ra hết sức nhanh chóng và ít đổ máu) GV. BGiang. kẻ thù hoang mang.Ngày 14 .lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc. Xác định các tỉnh đã giành chính quyền trước 19/8/1945 * Lệnh khởi nghĩa được ban bố . Giành chính quyền trong cả nước . . Chớp thời cơ.Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn III. Đảng đã kịp thời phát động lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố ntn? (Hội nghị toàn quốc ở Tân Trào:Phát động Tổng khởi nghĩa . không khí cách mạng sục sôi khắp Hà Nội . Hdương.Mít tinh nhanh chóng → biểu tình chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn .Ngày 14 đến 18/8.Ngày 16/8/.

sự ủng hộ lực lượng tiến bộ thế giới 4.Ngày 28/8. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám 1. Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… Tuần 25 Ngày soạn: 20/02/2011 Ngày dạy: 21/02/2011 Tiết 30 . toàn dân xuống đường. Huế khởi nghĩa thắng lợi . Ý nghĩa lịch sử . Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.Truyền thống đấu tranh của dân tộc .Ngày 23/8. phong kiến .Đập tan ách thống trị:Pháp. QNam giành chính quyền . Thảo luận: Ý nghĩa l sử của cách mạng tháng Tám? Tại sao cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng và ít đổ máu? GV.Nhờ đkiện quốc tế thuận lợi. Nguyên nhân thắng lợi . Phân tích dẫn chứng nguyên nhân thắng lợi của CM tháng Tám HTĩnh. HCT đọc tuyên ngôn độc lập→ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà IV.Ngày 25/8.Ngày 2/9/1945. soạn Bài. HS.Đưa Việt Nam trở thành quốc gia độc lập . Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền …(1945-1946) D. llượng c trị. Nhật. Hướng dẫn h/s khai thác H. 24. 40 (SGK 94) Hoạt động 4. Sử dụng LĐ tường thuật khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước Em có nhận xét gì về cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước? (Khởi nghĩa thành công nhanh chóng (15 ngày). Củng cố bài: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào? Lập niên biểu những skiện chính trong diễn biến CM tháng Tám 1945 5. cách mạng t công trong cả nước .Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới 2. Sài Gòn giành chính quyền .67 GV.Sự lãnh đạo kịp thời sáng suốt của Đảng .vũ trang) GV.

Nhắc lại ý nghĩa lịch sử của . s/x đình đốn → nạn ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi đói + Tài chính trống rỗng tóc” .68 BÀI 24. * Thuận lợi: HS. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước. nội phản: + Vĩ tuyến 16 → Bắc: 20v q Tưởng. Tiến trình dạy học 1. nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? 3. đánh giá vấn đề lịch sử B.Chính quyền non trẻ.Văn hoá – xã hội:nạn mù chữ và tệ GV.C. Phương tiện dạy học Các tranh ảnh về giai đoạn lịch sử 1945-1946 . CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) A. Tổ chức lớp 2. nạn ngoại xâm. tài chính: VNDCCH ngay sau khi t lập đã + Hạn hán. Kiểm tra Ý nghĩa lịch sử. Thuận lợi tuy lớn nhưng khó sai khăn chồng chất → đặt nước + Vĩ tuyến 16 → Nam: q Anh. tinh thần c mạng. . Khẳng cố định vấn nạn lớn nhất đe doạ nền ⇒ Đặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng độc lập dân tộc đó là nạn ngoại hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo . nhân dân tự do . khắc phục khó khăn giữ vững và củng cố chính quyền nhân dân 2.Đất nước độc lập. Mục tiêu bài học 1. Bài mới I. VNDCCH vào tình thế “ngàn cân Pháp.tay Tám? GV.Thuận lợi và khó khăn của nước VNDCCH sau cách mạng tháng Tám 1945 . chưa được củng nạn dốt. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . lũ lụt.Kinh tế.Tình hình Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV vµ Bæ sung HS Nước ta sau cách mạng tháng Tám Hoạt động 1.Ngoại xâm.tay sai + 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp treo sợi tóc” Tại sao nói nước . Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích.Chính quyền mới được xây dựng cách m¹ng tháng Tám 1945 Những thuận lợi của nước * Khó khăn: VNDCCH sau cách mạng tháng . Phân tích khó khăn và tác nạn xã hội tràn lan hại của 3 vấn nạn lớn: nạn đói. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng 3.Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch chúng ta đã phát huy thắng lợi.

) GV. tổ chức ngày đồng tâm .Ngày 8/9/1945.Đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Hướng dẫn h/s khai thác H. ⇒ Củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền . Để xây dựng chế độ mới Đảng và Chính phủ đã làm gì? Môc ®Ých cña viÖc lµm nµy ? (Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Hội Liên Việt được tlập III. xây dựng “Quỹ độc lập” → kêu gọi đóng góp của ndân .Trung Bộ.Lập hũ gạo cứu đói. chọn 333 đại biểu…) GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. lập Nha bình dân học vụ .Phát động “Tuần lễ vàng”. → Nạn đói cơ bản được đầy lùi * Diệt giặc dốt: .69 xâm Hoạt động 2. 42 (SGK 98) Nêu những biện pháp của Đảng và Chính phủ trong việc diệt giặc dốt? GV.Kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mũ chữ * Giải quyết khó khăn về tài chính . …) Cuộc tổng tuyển cử thu được k quả ntn? (hơn 90% cử tri đi b cử. Bước đầu xây dựng chế độ mới . công bố Lệnh Tổng tuyển cử . đẩy mạnh tăng gia sản xuất.Ngày 29/5/1946. Hướng dẫn h/s khai thác H. Để giải quyết nạn đói. 43 (SGK 99) Để giải quyết khó khăn về tài chính. Chính phủ đã làm gì? II. tổ chức ngày đồng tâm.N 8/9/1945. 41 (SGK 97) Thắng lợi của Tổng tuyển cơ và bầu cử HĐND các cấp có ý nghĩa ntn? Để mở rộng khối đoàn kết dân tộc. giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính * Diệt giặc đói: . Diệt giặc đói. tiết kiệm.Ngày 2/3/1946 Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thông qua .Ngày 6/1/1946. Bắc Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân. tiết kiệm. Đảng và Chính phủ đã làm gì? Hoạt động 3. Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì? (Lập hũ gạo cứu đói. hơn 90% cử tri cả nước đi bầu Quốc hội .

70
GV. Kể những câu chuyện về sự
ủng hộ của nhân dân đối với các
chủ trương của đảng và Chính
phủ
? HiÖn nay ta cßn duy tr×
ho¹t ®éng nµy nh thÕ nµo
?
4. Củng cố bài:

- Ngày 31/1/1946, thông qua sắc lệnh
phát hành tiền Việt Nam.
- Ngày 23/11/1946, lưu hành tiền Việt
Nam trong cả nước.

Nêu những biện pháp cảu đảng và chính phủ trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và
khó khăn về tài chính? Tác dụng của những biện pháp đó?
5. Hướng dẫn học tập:
+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
+ Đọc, soạn Bài. 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền …(1945-1946)
+ Sưu tầm những câu chuyện lịch sử về thời kỳ này
D. Rót kinh nghiÖm :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................................

TuÇn 25 Ngày soạn:23/02/2011
TiÕt 31Ngày dạy: 24/02/2011

BÀI 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN
CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) (tiếp)
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
Những giải pháp tình thế của Đảng và chính phủ đã đưa nước ta vượt qua những khó
khăn về ngoại xâm, nội phản
2.Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần c mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
3.Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề lịch sử
B. Phương tiện dạy học
Các tranh ảnh về giai đoạn lịch sử 1945-1946.
C. Tiến trình dạy học
1. Tổ chức lớp

71
2. Kiểm tra
Nêu những biện pháp cảu đảng và chính phủ trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và
khó khăn về tài chính? Tác dụng của những biện pháp đó?
3. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ
Néi dung kiÕn thøc
HS
IV. Nhân dân Nam Bộ kháng
Hoạt động 1. chiến chống thực dân pháp trở lại
Được sự giúp đỡ của xâm lược
- Đêm 22 rạng 23/9/1945, Pháp →
(Đêm 22 rạng 23/9/1945, Pháp Nam Bộ, mở đầu cuộc xâm lược
→ Nam Bộ, mở đầu cuộc trở lại
- Quân dân Sài Gòn anh dũng đánh
xâm lược trở lại)
HS. Đọc tư liệu: “Quân dân trả → cản bước tiến của quân Pháp
qAnh, qPháp đã làm gì?

- Đầu 10/1945, Pháp tăng viện →
Em có nhận xét gì về Nam Bộ và Nam Trung Bộ
tinh thần chiến đấu cảu quân - Đảng phát động phong trào ủng
hộ Nam Bộ kháng chiến
và dân Sài Gòn - Chợ Lớn?
Sài Gòn….phá khám lớn..”

(chiến đấu anh dũng, bằng
nhiều hình thức,…)
Đảng và Chính phủ có
thái độ như thế nào trước
hành động xâm lược của quân
Pháp?
GV. Giới thiệu H. 44
Hoạt động 2. V. Đấu tranh chống quân Tưởng
Em có nhận xét gì về và bọn phản động cách mạng
âm mưu và hành động chống * Âm mưu cu¶ quân Tưởng và tay
phá cách mạng của quân sai
Tưởng?
- Quân Tưởng sử dụng tay sai phá
(Nham hiểm, sử dụng tay sai ta từ bên trong
chống phá từ bên trong)
- Bọn tay sai → phá hoại trị an, gây
Đứng trước âm mưu và
hành động chống phá của kẻ
thù, Đảng, Chính phủ có chủ
trương gì? Vì sao?

sức ép về chính trị
* Chủ trương, biện pháp đối phó
của ta

- Thực hiện sách lược tạm thời hoà
(tạm thời hoà hoãn nhân hoãn với quân Tưởng và tay sai
nhượng với Tưởng, tránh cùng - Biện pháp:
lúc đối phó với nhiều kẻ thù)
+ Nhân nhượng cho chúng 1 số
Nêu rõ những biện quyền lợi kinh tế, chính trị

Bæ sung

72
pháp đối phó của ta với quân + Kiên quyết trấn áp bọn phản c
Tưởng và tay sai?
mạng
(Nhân nhượng cho chúng 1 số ⇒ Hạn chế các hoạt động chống
quyền lợi kinh tế, chính trị, phá của quân Tưởng và tay sai
kiên quyết trấn áp bọn phản c
mạng)
Em có nhận xét gì về các
bpháp đphó của Đảng?
(khôn khéo mềm dẻo,vừa đảm
bảo nguyên tắc vừa hạn chế
được sự phá hoại của kẻ thù)
Hoạt động 3. VI. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và
tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946)
Tại sao quân Pháp và 1. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)
quân Tưởng lại ký với nhau * Hoàn cảnh:
Hiệp ước Hoa – Pháp?
- Ngày 28/2/1946, Pháp - Tưởng
(Pháp muốn được thay quân ký Hiệp ước Hoa - Pháp
Tưởng ra Bắc → tránh đụng - Pháp đem quân ra Bắc thay quân
độ llượng k/c của ta; quân Tưởng
Tưởng....)
⇒ Ngày 6/3/1946, ta ký với Pháp
Hiệp ước Hoa –Pháp Hiệp định Sơ bộ
đã đặt ta đứng trước tình thế
* Nội dung:
như thế nào?
- Pháp công nhận VNam là nước tự
(2 lựa chọn: hoà hay đánh
do có Chính phủ, thuộc khối Liên
Pháp khi chúng ra Bắc)
Hiệp Pháp
Đảng và Chính phủ đã
- Ta cho 15 nghìn quân Pháp ra
thực hiện sách lược gì trước
Bắc
tình thế do Hiệp ước Hoa –
- Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ
Pháp đặt ra?Vì sao?
⇒ Gạt được 20v quân Tưởng và
(Hoà hoãn với Pháp tránh
tay sai, có thêm thời gian chuẩn bị
được ctranh, đuổi quân Tưởng
kháng chiến
về nước)
2. Tạm ước Việt – Pháp
Nội dung của chủ yếu
(14/9/1946)
của Hiệp định sơ bộ?
- Sau Hiệp đinh Sơ bộ, quan hệ
(Pháp công nhận VNam là
Việt Pháp căng thẳng → nguy cơ
nước tự do có Chính phủ,
chiến tranh
thuộc khối Liên Hiệp Pháp;
- Ngày 14/9/1946, ta ký với Pháp
ta…)
Tạm ước Việt – Pháp → nhượng
Ý nghĩa của Hiệp đinh
thêm 1 số quyền lợi kinh tế, văn

... ⇒ thời gian hoà hoãn.............................. nhân nhượng cho chúng 1 số quyền lợi…) 4...... VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 BÀI 25............. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .. phá hoại của Pháp) Trước tình hình trên............. .................................................. Rót kinh nghiÖm : ................................. đọc soạn Bài 25....................chuẩn bị quan hệ Việt – Pháp như thế kháng chiến lâu dài nào? Vì sao? (căng thẳng............ ...73 Sơ bộ? hoá Sau Hiệp đinh Sơ bộ... chủ trương và biện pháp đối phó của Đảng và Chính phủ đối với quân Tưởng và quân Pháp có gì khác nhau? 5......... Đảng và Chính phủ đã làm gì? Vì sao? (ký với pháp Tạm ước.................... do h động khiêu khích.................................... Mục tiêu bài học 1................................................ Hướng dẫn học tập: Học bài cũ.. ....................... Củng cố bài: Trước và sau Hiệp định Sơ bộ......... Tuần 26 Ngày soạn: 27/02/2011 Ngày dạy: 28/02/2011 Tiết 32 Chương V................................................................................. Những năm đầu…1950 (tiết 1) D..................... NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) A........... ...

Tổ chức lớp 2. chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ đánh chiếm 1 số vị trí. Phương tiện dạy .) Em có nhận xét gì về âm mưu * Hoàn cảnh: . tinh thần cách mạng cho học sinh. Đọc đoạn trích Lời kêu gọi (SGK phủ Ngày 18-19/12/1946. Pháp có những hành (19/12/1946) 1. ngoan cố + Tấn công. quốc chống thực dân Pháp lược bùng nổ Sau khi đã kí Hiệp định sơ bộ xâm và Tạm ước.. Cuộc kháng chiến toàn Hoạt động 1. đánh chiếm nhiều của TD Pháp → đe doạ nghiêm trọng nơi + Đầu 12/1946. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước.. gửi tối hậu ương Đảng.Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức I.74 .. B. Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh. gây xung đột độc lập chủ quyền dan tộc vũ trang ở Hà Nội Trước tình hình đó Trung + Ngày 18/12/1946. Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng và Hồ Chủ Tịch . trang 104) Nêu nội dung Lời kêu gọi toàn BTVTƯ Đảng họp quyết định phát động toàn quốc k chiến quốc kháng chiến của HCT? kháng chiến ) Bổ sung .học Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Tranh ảnh liên quan bài học C. Hành động trắng trợn. các trận đánh. Chính phủ đã có hành thư buộc ta đầu hàng ⇒ Đe doạ nghiêm trọng độc dộng gì? (quyết định phát động toàn quốc lập chủ quyền dân tộc * Chủ trương của đảng. Kiểm tra Trước và sau Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chủ trương và biện pháp của Đảng và Chính phủ ta đối phó với quân Tưởng và quân Pháp có gì khác nhau? 3.Pháp khiêu khích. gây xung và hành động của Pháp? đột → chiến tranh: (ngoan cố và trắng trợn) GV.. 2. Kháng chiến toàn quốc động gì? (khiêu khích. Tiến trình dạy học 1.Những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận. bản đồ các chiến dịch. Chính HS. 3. gây xung đột nhiều nơi.

75 (đường lối k/c. mục đích. ta chống lại → chính nghĩa. Phân tích: Tính toàn dân. phương châm của cuộc kháng . Cuộc chiến đấu ở các đô Cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối thị phía Bắc vĩ tuyến 16 1946 đầu 1947 diễn ra như thế nào? * Ở Hà Nội: (quyết liệt. nhân dân lời kêu gọi “toàn quốc kháng đã đứng lên k/c. giam chân địch trong thành phố Tại sao Trung đoàn thủ đô rút * Tại các đô thị khác: .dựa vào dân → mang tính nhân dân) Đường lối kháng chiến của ta có tác dụng gì? (Động viên đẫn dắt nhân dân kháng chiến) Hoạt động 3. Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp là chính nghĩa và có tính chất nhân dân? (Kẻ thù xâm lược..Lời kêu gọi “toàn quốc KC” chiến chống Pháp? . ta chủ động tiến công.. Đọc Tư liệu in nghiêng (SGK toàn dân. trường kỳ.. toàn diện. Đường lối kháng chiến (trong 3 văn kiện của Đảng. cách mạng + Ngày 17/02/1947. Hưởng ứng lời kêu gọi. toàn thắng lợi” diện.104) tự dựa vào sức mình là chính.Tác phẩm:“KC nhất định GV. Giáo dục h/s ý thức giữ gìn bảo vệ di tích lịch sử. trường kì dựa vào sức mình là * Nội dung đường lối kháng chính của cuộc KC chiến: HS. 8 giờ tối CN nhà máy chiến điện Yên Phụ tắt điện báo hiệu cuộc . bao + Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt vây giam chân chúng trong thành phố) nhiều nơi GV. toàn diện.Chỉ thị :”Toàn dân kháng (toàn dân. t.) chống thực dân Pháp của ta Nêu tinh chất. II. nội * Văn kiện thể hiện: dung.Đêm 19/12/1946. tiếng súng kháng chiến bắt đầu ở Hà Nội kháng chiến bắt đầu Hoạt động 2. Trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội + Kết quả: diệt hàng ngàn địch. HCM ra GV. quyết tâm k chiến . Đường lối kháng chiến được thể hiện trong các văn kiện nào? 2.) . trường kì dựa chiến” vào sức mình là chính) ..Ngày 19/12/1946. Kể chuyện về các chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng → bức tượng đài ở Hà Nội.

.................. (Chu đáo............... khẩn trương) lập Nha tiếp tế ? Sự chuẩn bị của Đảng đã biết dựa + Giáo dục: Duy trì............................. soạn Bài.....................) 12 khu hành chính và quân sự................ Giải thích: “tiêu thổ kháng chiến” chiến” Việc xây dựng lực lượng được ........................ ..Xây dựng lực lượng về mọi tiến hành như thế nào? mặt (trên các mặt: chính trị.................................76 khỏi Hà Nội? Ta chủ động tiến công.............. Những năm đầu …..... .......................................91946 -1954) + Sưu tầm những câu chuyện lịch sử về thời kỳ này D. phát triển vào những yếu tố nào ? phong trào Bình dân học vụ 4................... giam (Đã hoàn thành nhiệm vụ.............. . rút lui bảo chân địch toàn lực lượng) ⇒ Tạo thế trận chiến tranh GV.......... 25.................Cuộc k/c toàn quốc chống TD Pháp bùng nổ như thế nào? ......... Rút kinh nghiệm : .... kinh + Chính trị: Chia nước ta thành tế…........ Tích cực chuẩn bị cho nghĩa như thế nào? cuộc chiến đấu lâu dài Hoạt động 4................................................... Củng cố bài: ...................Tại các đô thị khác cuộc chiến ndân.......... thời gian chuẩn bị kháng đấu diễn ra quyết liệt riêng ở Vinh ta chiến lâu dài buộc địch đầu hàng Theo em cuộc chiến đấu giam chân địch trong các thành phố có ý III. thiết bị → nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nơi an toàn nào? ..........Phân tích nội dung cơ bản của đường lối cháng chiến chống Pháp của Đảng? 5....... Em có nhận xét gì về sự chuẩn + Quân sự: Xây dựng 3 thứ bị của Đảng cho kháng chiến?Tác quân dụng của việc chuẩn bị? + Kinh tế: đẩy mạnh sản xuất............. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.....Cuối 11/1946... ta tổ chức di Cuộc k/c chống TD Pháp của chuyển máy móc.............. Tuần 26 .........................Tiến hành “tiêu thổ kháng GV..........

quân bộ → quân Pháp Cao Bằng → Bắc Cạn Em có nhận xét gì về các + 9/10. Lô.. cơ quan đầu não k não k chiến chiến.Âm mưu.. Mục tiêu bài học 1.) + Tiêu diệt bộ đội chủ lực. quân dù → Bắc HS.Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Bổ sung Hoạt động 1. Kiểm tra 1. tiêu diệt bộ đội chủ lực.Những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận. Tiến trình dạy học 1.Bôlaec → Cao uỷ tiến công lên Việt Bắc Đông Dương → mở cuộc tấn TD Pháp tấn công Việt Bắc công Việt Bắc nhằm: nhằm mục đích gì? + Phá căn cứ. tập Bắc hợp Việt gian phản động. Gâm → Tuyên . Chiến dịch Việt Bắc GV.niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ 3. quân thuỷ ngược s hướng tấn công của quân Pháp? Hồng.. . B. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước. Phương tiện dạy .. Tổ chức lớp 2. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .chuẩn bị .. Xác định hướng tiến công của Cạn.Thực dân Pháp tiến công Để thực hiện âm mưu đó thực dân căn cứ địa kháng chiến Việt Pháp cử Bôlaec làm cao uỷ ĐD. Cuộc k/c toàn quốc chống TD Pháp bùng nổ như thế nào? 2. cơ quan đầu (Phá căn cứ. Sử dụng LĐ.. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh.Thực hiện: cuộc tấn công Việt Bắc của Pháp + 7/10/1947. TD + Khoá chặt biên giới Việt Pháp đã làm gì? Trung → cô lập Việt Bắc GV. IV. trình bày diễn biến . NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (tiếp) A.. 1. Để thực hiện âm mưu đó.77 Ngày soạn:03/03/2011 Ngày dạy:04/03/2011 Tiết 33 BÀI 25. Pháp âm mưu đánh nhanh thắng Thu Đông năm 1947 nhanh thành lập chính phủ bù nhìn. thủ đoạn của Pháp trong những năm đầu của cuộc kháng chiến 2. tinh thần cách mạng..học LĐ: Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 C...T3/1947. bản đồ các chiến dịch. Chợ Mới. Phân tích nội dung cơ bản của đường lối cháng chiến chống Pháp của Đảng? 3.. các trận đánh.

+ T 6/1949 thống nhất Việt Minh và Liên Việt ở cơ sở văn hoá. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân. cô lập địch gọng kìm địch) . phục kích chặn Chiến dịch Việt Bắc.Chính trị.đẩy mạnh kháng chiến toàn dân. toàn diện của Pháp. chính trị. Khe Lau được kết quả như thế nào? * Kết quả: GV. toàn diện) đánh người Việt…) Cuộc kháng chiến toàn dân. TƯ Đảng ra chỉ thị phải phá tan ⇒ Tạo thành 2 gọng kìm bao cuộc tấn công thu đông của Pháp. vây V Bắc Hoạt động 2.Trên s Lô. dùng người Việt chiến tranh” * Ta thực hiện phương châm Để đối phó với âm mưu mới “đánh lâu dài”. Pháp rút ra trận đánh. . ta đã thu địch → Đoan Hùng. 2. cơ quan Ý nghĩa của chiến thắng Việt đầu não kháng chiến bảo vệ Bắc? an toàn (làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp) Hoạt động 3.Bắc Cạn: ta chủ động bao (Ta đánh nhiều hướng. toàn diện Sau thất bại ở Việt Bắc Pháp * Pháp thực hiện âm mưu: có âm mưu gì?Em có nhận xét gì về “dùng người Việt đánh người Việt. Giới thiệu về các địa điểm diễn . giáo dục h/s ý thức bảo khỏi V Bắc vệ di tích lịch sử cách mạng .Sau 75 ngày đêm. các nước XHCN quan hẹ ngoịa giao với Việt Nam và đặt quan hệ ngoại giao với ta . Bản Sao biến . toàn dân. Giảng về sự kiện các nước đặt + Năm 1950.78 (tạo thế gọng kìm bao vây Việt Bắc) Quang GV.Căn cứ Việt Bắc. quân sự. Sử dụng LĐ lược thuật diễn Bông Lau. phát triển c tranh du kích. ngoại giao: toàn diện được đẩy mạnh như thế + Nam Bộ: tổ chức bầu cử HĐND các cấp (1948) nào? (trên tất cả các mặt: kinh tế.Quân sự: thực hiện vũ trang dài. lấy chiến tranh nuôi âm mưu đó? (csang đánh ldài. ngoại giao) GV. chia cắt. ta có chủ trương gì? (thực hiện phương trâm: Đánh lâu . đẩy mạnh kchiến toàn dân. Quân dân ta chiến đấu Quân dân ta đã chiến đấu như bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc thế nào để bảo vệ căn cứ địa Việt * Diễn biến: Bắc? . V.Đường số 4: phục kích đèo GV. bẻ gãy từng vây.

............................... Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.. Tiến trình dạy học 1.................... Phương tiện dạy ............ toàn diện được đẩy mạnh như thế nào? 5............ Tuần 27 Ngày soạn: 06/03/2011 Ngày dạy: 07/03/2011 Tiết 34 BÀI 26..........79 ý nghĩa của sự kiện đó đói với cuộc ....... Củng cố bài: 1.. Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc ................. tinh thần đoàn kết dân tộc...... sử dụng lược đồ B......... niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và HCT 3................................................ phá hoại kinh tế địch ? Những yếu tố tự nhiên đã có tác . Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Bổ sung Hoạt động 1: I........................ Cuộc kháng chiến toàn dân.. đánh giá các sự kiện lịch sử.... Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước........... Kiểm tra Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc .....................Kinh tế: xdựng phát triển kháng chiến chống Pháp xâm lược kinh tế.................................... Tổ chức lớp 2. Sau chiến thắng Biên giới kháng chiến của ta được đẩy mạnh 2...... dụng gì cho cuộc đấu tranh của nhân chủ trương cải cách giáo dục dân ta ? ta phải bảo vệ nó như thế phổ thông nào ? 4... Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Giai đoạn phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến dịch Biên giới 1950.................... Kỹ năng: Phân tích.Thu Đông 1947 bằng lược đồ? 2.....................Giáo dục: Tháng 7/1950.................. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến…(1950 -1953) D.. Mục tiêu bài học: 1...........................................học: LĐ: Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 C.Thu Đông 1947 bằng lược đồ? 3............ Rút kinh nghiệm : .................... BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) A..... ........... ......... soạn Bài 26 ............. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 .......

Đảng đã có chủ trương như thế nào? Tại sao? (xuất phát tình hình TG và ĐD thay đổi có lợi cm.Khai thông 750 km đường biên giới.Ngày 18/9/1950. âm mưu của Pháp.110) Chiến dịch biên giới đã diễn ra như thế nào? GV..địch có âm mưu mới.80 Tình hình thế giới và Đông Dương sau chiến dịch Việt Bắc có gì thuận lợi cho cách mạng? (Thay đổi có lợi cho c mạng: cmạng TQ thành công.Chọc thủng.) Tại sao Mĩ lại can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương? (thay chân Pháp chiếm đóng ĐD) ?Địa thế tây bắc đã có tác dụng gì cho cuộc kháng chiến ? Liên hệ với ngày nay ? Hoạt động 2: Bước vào thu – đông 1950. Khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ ra mặt trận trực tiếp chỉ huy chiến dịch và hình ảnh một số chiến sĩ cm: La Văn Cầu – Đông Khê 1.tiêu diệt kc của ta) GV. Quan sát H.) Trước âm mưu của Pháp. ngăn chặn ảnh hưởng cm TQ..Biện pháp thực hiện: + Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường 4 + Thiết lập hành lang Đông Tây + Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần 2 * Chủ trương của ta: T6 – 1950. Sử dụng LĐ phân tích rõ âm mưu của Pháp Để thực hiện âm mưu đó. TD Pháp đã làm gì? (Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường 4. uy hiếp Thất Khê .Sử dụng LĐ... 46 (SGK T. với 35 vạn dân. Pháp rút khỏi Đường 4 * Kết quả: . TƯ Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới * Diễn biến: .chứng tỏ thế và lực của ta lớn mạnh: mở chiến dịch biên giới 1950) HS.Ta chặn đánh địch trên Đường 4 → 2 cách quân Pháp gặp được nhau . tiêu diệt Đông Khê. tường thuật diễn biến chiến dịch.22/10/1950.Thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm: + Khoá cửa biên giới Việt – Trung + Cô lập căn cứ địa Việt Bắc .Ở Đông Dương: + Pháp liên tiếp thất bại → lệ thuộc Mĩ + Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương 2.Pháp: ở Cao Bằng rút theo Đường 4.Hàng lang Đông được kết quả gì? Tây . Hoàn cảnh lịch sử mới .Cách mạng Trung Quốc thắng lợi → thuận lợi cho cách mạng . từ Thất Khê → Đông Khê → về xuôi . Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc * Âm mưu của Pháp: ..Mĩ ở Đông Dương như thế nào? (thực hiện kế hoạch Rơ –ve nhằm. . Chiến dịch biên giới ta thu .

.........ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 5.....Mĩ tăng v trợ → Pháp đẩy mạnh ctranh .Ngày 11/11/1945 Đảng cộng sản Đông Dương đi vào hoạt động bí mật.... Đảng họp Đại hội lần 2 ở Chiêm Hoá . Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2 của Đảng có ý nghĩa như thế nào? ⇒ Kế hoạch Rơ-ve phá sản II..) Ý nghĩa của những thắng lợi trong thu đông 1950? (ta giành quyền chủ động ... Pháp lệ thuộc vào Mĩ) Hoạt động 4................. .........thúc đẩy cuộc k chiến thắng lợi 4............. Hướng dẫn học tập: +Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.... Mĩ đã làm gì Em có nhận xét gì về sự cấu kết giữa Pháp – Mĩ? (Chặt chẽ.........Mĩ sau thất bại ở Biên giới? Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950H............báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam + Quyết định đưa Đảng ra công khai.......................... với 35 vạn dân...Tuyên Quang....................... Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) .......) Hoạt động 3......................Tháng 12/1950... . ........................ Sau khi thất bại ở Biên giới. Diễn biến......Pháp âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược .......... Bước phát triển mới…1953 D.... ........ nhiệm vụ trước mắt chủ yếu của cm VN lúc này là gì? (chống đế quốc) GV.......................... Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp .................... ⇒ Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng.....Nội dung: + Thông qua báo cáo chính trị...................................................... soạn tiếp Bài 26 .................. Pháp – Mĩ có âm mưu gì để đảy mạnh chiến xâm lược ĐD? (giành lại thế chủ động) Để thực hiện âm mưu đó Pháp.......................Tháng 2/1951..................... III........ đổi tên Đảng lao động Việt Nam + Bầu BCHTƯ Đảng.Giới thiệu H. kết quả.... Để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi Đảng ta đã làm gì? GV. 48 (SGk trang 113) Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội? Theo 2 bản báo cáo... đề ra kế hoạch Đờ Lát-đờ Tát-xi-nhi........81 (Khai thông 750 km đường bgiới. Củng cố bài: Âm mưu của thực dân Pháp ................. Rút kinh nghiệm : ..........

học LĐ: Chiến dịch Tây Bắc C.Năm 1953.vận động tăng gia sản dự ĐH thống nhất Việt Minh . các ngành. đánh giá các sự kiện lịch sử.. Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1.Mặt trận Liên đó? Việt thành lập GV. Quan sát H.. thông qua Luật Sau ĐH toàn quốc lần cải cách r đất hậu phương kháng chiến đã Bổ sung . kết quả. Phương tiện dạy . Tiến trình dạy học 1.Lào ra đời.Ngày 3/3/1951. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Sau chiến thắng Biên giơi ta tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu phương và đấu tranh để giữ vững quyền chủ động trên chiến trường 2.82 Tuần 27 Ngày soạn: 07/03/2011 Ngày dạy: 09/03/2011 Tiết 35 BÀI 26. cải cách (đủ các giới. Mục tiêu bài học 1.Ngày 11/3/1951.Năm 1952. giảm tô.49. tinh thần đoàn kết dân tộc. Tổ chức lớp 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước. thực hành tiết kiệm Liên Việt? . Phát triển hậu phương những sự kiện kháng chiến về mọi mặt Nêu chính trị diễn ra vào năm * Chính trị: 1951. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỞI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp) A.Miên .Tháng 12/1953. IV. Kỹ năng: Phân tích. Kiểm tra Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950H.) .Hướng dẫn học sinh quan .ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 3. niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và HCT 3.xuất. em có * Kinh tế: nhận xét gì về thành phần tham . Liên minh nhân sát H 49 dân Việt . sử dụng lược đồ B. Diễn biến. ý nghĩa của các sự kiện . các ruộng đất đoàn thể.

Ta mở chiến dịch Tây Bắc nhằm mục đích gì? + Chiến dịch Thượng Lào GV. Trình bày chiến dịch Thượng Lào Thắng lợi trên mặt trận quân sự của ta trong những .Từ 4/1953 đến 7/1954 thực hiện KT. văn hoá) * Văn hoá .xuân 1950 – 1951. Giữ vững quyền chủ động Sau chiến thắng Biên đánh địch trên chiến trường giới. mở 3 những đâu? Vì sao? chiến dịch ở trung du và đồng (vùng rừng núi.giáo dục: HS.VHGD? 5 đợt cải cách ruộng đất ở vùng tự (đạt nhiều thành tựu về kinh tế. Sử dụng LĐ tường thuật (T4/1953) → giải phóng vùng chiến dịch Tây Bắc rộng lớn Vì sao ta lại phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào? Kết quả của chiến dịch? GV. quân ta tiến công địch ở . do.Mở các chiến dịch vùng rừng Pháp tập trung lực núi: lương đánh chiếm Hoà Bình + Chiến dịch Hoà Bình (T11/1951 nhằm mục đích gì? – T2/1952) (giành lại thế chủ động trên chiến trường BBộ. đồng bằng bằng) .Giáo dục ngày càng phát triển. nối lại hành lang Đông – Tây) Ở mặt trận Hoà Bình + Chiến dịch Tây Bắc (T10/1952 quân ta đã tiến đánh địch ra – T12/1952) sao?Kết quả chiến dịch? → giải phóng Nghĩa Lộ. Đại hội anh Những thành tựu trong hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc – xây dựng hậu phương có ý tuyên Quang nghĩa như thế nào với thắng lợi KC? Hoạt động 2.Đông . Sơn La. số người đi học và h/s các cấp đều tăng . trung du.83 phát triển như thế nào về . V.Ngày 1/5/1952. Nêu hiểu biết của bản thân về một trong 7 anh hùng chiến sĩ ở ĐH thi đua toàn quốc T5/1951 .

+ Kết thúc chiến tranh trong danh ..... Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Bổ sung Hoạt động 1....... Pháp đã ...................................Âm mưu mới của Pháp..... Na-va làm Tổng chỉ đề ra. mục đích cảu kế hoạch Nava: hoạch Na –va? + Xoay chuyển cục diện chiến (2 bước.. có ý nghĩa như thế nào? 4...... Mĩ trong kế hoạch Na-va .......... đánh giá B. diễn biến chiến cuộc Đông – Xuân 1953 . .... Tổ chức lớp 2...... xoay chuyển cục diện chiến tranh tranh.. tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương 3...1954 2....... Kiểm tra Nêu những thắng lợi lớn của ta về chính trị............... Củng cố bài: Lập bảng niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự..................phân tích.......học Bản đồ chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 C.........Chủ trương chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông ..(1953 -1954) D...........Xuân 1953-1954...... ..... Mục tiêu bài học 1.......... Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ... Tiến trình dạy học 1.... quân sự (1951-1953)? 3......................... Kế hoạch Na-va của Pháp Mĩ GV......... Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: ......84 năm 1951 – 1953.............. Tuần 28 Ngày soạn: 13/03/2011 Ngày dạy: 14/03/2011 Tiết 36 BÀI 27... CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) A.......................... cuộc kháng chiến toàn quốc….....................7/5/1953........ Phương tiện dạy ........................... Sau những thất bại liên tiếp. thực hiện kế hoạch Nava huy quân Pháp ĐDương → kế Nêu nội dung.... chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 -1954 5............... soạn Bài 27...................... kết thúc chiến tranh trong 18 tháng... Hướng dẫn học tập: +Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc.. Rút kinh nghiệm : ........... I.... Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần quyết chiến quyết thắng.........

cơ động linh hoạt”.Đảng ta đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 -1954 GV. Xác định vị trí Điện Biên Phủ tên LĐ Em có nhận xét về vị trí của Điện Biên Phủ? dự . “tích cực. II.xuân 1953-1954 . tăng viên trợ. Cuộc tiến công chiến lược Đông . Sử dụng LĐ tường thuật diễn biến chiến cuộc Đông –Xuân 1953 -1954 Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 -1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-Va như thế nào? (Phân tán lực lượng cơ động. GV.Đông Xuân 1953 1954.xuân 1954 phòng ngự chiến lược miền Bắc.85 chuyển bại → thắng) Em có nxét gì về kế hoạch Na-va của Pháp .Nội dung: + Bước 1: Thu đông 1953 . chủ động. HS. Để đối phó với âm mưu của Pháp – Mĩ trong kế hoạch Na-va. tiến công chiến lược miền Trung-Nam.Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1. Xác định các hướng địch phải bị động phân tán trên khắp các chiến trường Đông Dương Hoạt động3. xây dựng lực lượng cơ động mạnh. lúng túng đối phó một cách bị động) HS. Giới thiệu H 52 (SGK trang 120) Nêu phương hướng chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông –Xuân 1953 -1954? (mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu) Để thực hiện phương hướng chiến lược trên quân ta đã làm gì? (mở 1loạt chiến dịch hầu khắp Đông Dương) GV. thực hiện tiến công chiến lược miền Bắc → kết thúc chiến tranh. đề ra kế hoạch tác chiến Đông. tăng ngụy quân) Hoạt động 2.Xuân 1953 -1954 + Phương hướng chiến lược: Đánh váo những hướng quan trọng mà địch yếu → phân tán đối phó + Phương trâm. ta mở một loạt chiến dịch tiến công trên nhiều hướng + Chiến dịch Tây Bắc (12/1953) → Na-va tăng quân ĐBP + Chiến dịch Trung Lào (12/1953) → Na-va tăng quân Xê-nô + Chiến dịch Thượng Lào (1/1954) → Na-va tăng quân Luông Pha-bang + Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (2/1954) → Na-va tăng quân Plây Cu . ⇒ Kế hoạch Na-va bước đầu phá sán 2. ‘đánh chắc thắng” . + Bước 2: Thu đông 1954.Phát triển chiến tranh du kích vùng sau lưng địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 * Âm mưu của Pháp – Mĩ: Xây dựng ĐBP → tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương .Mĩ? (ra đời trong thế thua → khó tránh khỏi thất bại) Để thực hiện kế hoạch Na-Va Pháp đã làm gì? (Tăng 12 tiểu đoàn bộ binh.T9/1953.

.... ........................... Điện Biên Phủ . Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc...Giới thiệu H.................Tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ GV...... phá huỷ 62 Chiến dịch ĐBP diễn ra qua mấy máy bay toàn bộ phương tiện chiến tranh đợt? Mục tiêu của ta trong từng đợt? GV............................86 (vị trí chiến lược quân trọng đối với Đông * Chủ trương ta: Dương) Đầu 12/1953......pháo đài bất khả + Đợt 2: tiêu diệt cứ điểm phía xâm phạm đông khu Trung tâm.. Giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích chiến dịch ĐBP → tiêu diệt địch......... mở rộng vùng → chiến dịch kết thúc (7/5) giải phóng) * Kết quả: GV..... soạn tiếp Bài 27 theo SGK D.......... Củng cố bài: Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông ... biến chiến dịch ĐBP .......... phân khu Nam. (tiêu diệt lực lượng địch..... ........................mục tiêu + Đợt 3: tiêu diệt cứ điểm còn lại của chiến dịch Điện Biên Phủ? ở khu trung tâm .......... Tuần 28 Ngày soạn: 15/03/2011 Ngày dạy: 16/03/2011 Tiết 37 ..200 địch..........55 (SGK trang 124) ......toàn bộ phân khu Bắc GV...................... ta quyết định mở GV............ gương hi sinh của hoàn toàn các chiến sĩ cách mạng Giới thiệu H............................56 (SGK trang 124) Chiến dịch ĐBP kết thúc thắng lợi có ý nghĩa như thế nào? (chấm dứt ctranh xâm lược của Pháp ở ĐDương…) ? Với núi rừng hiểm trở cuộc kháng chiến chống Pháp đã dựa vào tự nhiên như thế nào ? Hiện nay ta có bảo vệ được những khu di tích đó không ? 4........... Rút kinh nghiệm : .................Xuân 1953-1954 bằng lược đồ Em hãy trình bày chiến dịch Điện Biên Phủ bằng lược đồ? 5.......... Chủ trương của Đảng..Sử dụng lược đồ trống trình bày diễn điểm.............. cách mạng ĐBP giải phóng Tây Bắc Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng * Diễn biến: (13/3 đến ngày Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm 7/5/1954) mạnh nhất Đông Dương? + Đợt 1: tiêu diệt cứ điểm Him (huy động lực lượng cơ động mạnh) Lam ..................Loại 16............... Tạo biểu tượng về cuộc chiến đấu ác ⇒ Kế hoạch Na-va bị phá sản liệt trên các cứ điểm...................................................

III (SGK trang 125 -126) Hội nghị Giơ-ne-vơ được triệu Dương (1954) tập trong hoàn cảnh nào? 1. Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1.87 BÀI 27.) quân đội GV.Nội dung. tinh thần cách mạng. Mĩ 2.Ngày 8/5/1954. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng 3. Hội nghị Giơ –ne –vơ (k/c của ta giành nhiều thắng lợi. Tiến trình dạy học 1.Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 2. chính thức khai mạc liên tiếp thất bại) Cuộc đấu tranh trên bàn hội . Phân tích để học sinh thấy được + Việt nam thống nhất bằng bước tiến quan trọng trong cuộc đấu Tổng tuyển cử T7/1956 tranh ngoại giao từ 1946 đến 1954 * Ý nghĩa: Bổ sung . Hiệp định Giơ –ne -vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông HS. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .học Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ C.Pháp. Đọc P. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) (tiếp) A. Đọc nội dung cơ bản của hiệp định * Nội dung cơ bản: Giơ-ne-vơ + Tôn trọng quyền cơ bản Em có nhận xét gì về nội dung Đông Dương của Hiệp đinh Giơ-ne-vơ? So sánh với + Ngừng bắn. Phương tiện dạy . . Mục tiêu bài học 1. di chuyển độc lập. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần yêu nước. Tổ chức lớp 2. ý nghĩa Hiệp định Giơ-ne-vơ (7/1954) . đánh giá các vấn đề lịch sử B. lập lại hoà bình nội dung Hiệp định Sơ bộ? ĐD (Việt Nam được công nhận là quốc gia + Thực hiện tập kết. Pháp .Cuộc đáu tranh trên bàn Hội nghị diễn ra gay gắt nghị đã diễn ra như thế nào?Vì sao? (diễn ra gay gắt. Hiệp định Giơ-ne-vơ ngoan cố) * Thời gian : 21/7/1954 HS. Kiểm tra Em hãy trình bày chiến dịch Điện Biên Phủ bằng lược đồ? 3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích.. phức tạp.. III.

đoàn kết chiến đấu ĐD . + Văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền cơ bản của Đông Dương.88 Hiệp định Giơ-ne-vơ có ý nghĩa + Chấm dứt chiến tranh. + M Bắc hoàn toàn giải phóng →CNXH IV.8%)… .Giáng đòn nặng nề vào tham (An-giê-ri) vọng xâm lược.Đường lối lãnh đạo sáng suốt kháng chiến chống thực dân Pháp? của Đảng đứng đầu HCT HS.Giúp đỡ to lớn Trung Quốc.Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới Hoạt động 3. mở rộng thắng lợi: TQuốc giúp đỡ về vũ khí (24 khẩu pháo).Kết thúc cuộc ctranh xâm nào? lược và ách thống trị của Pháp đối với Việt Nam GV.Liên minh. đạn dược (3600 viên đạn pháo 105 . vững chắc * Khách quan: .Hậu phương rộng lớn. lương thực (10. góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa . lập lại lịch sử ntn? hoà bình ở Đông Dương. Liên Xô và lực lượng dân chủ tiến bộ 4.Miền Bắc h toàn giải phóng ở các nước thuộc địa Pháp ở châu Phi → CNXH . Ý nghĩa lịch sử.chiếm 38%).Hệ thống chính quyền dân thắng lợi của cuộc kháng chiến chủ nhân dân. Nguyên nhân thắng lợi * Chủ quan: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc . Củng cố bài: . kháng chiến chống Pháp (1945-1954) Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi có ý nghĩa như thế 1. nguyên nhân thắng lợi của cuộc Hoạt động 2. 2. Dẫn chứng về một số nguyên nhân . Mặt trận dân tộc GV. nô dịch của CNĐQ. Ý nghĩa lịch sử . Liên hệ ảnh hưởng thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp đối với ptgpdt . Giảng về một số nguyên nhân thống nhất củng cố.

89
Tại sao lại khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ đã quyết định chấm dứt chiến
tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương?
Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên
các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954
5. Hướng dẫn học tập:

+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
+ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra một tiết

D. Rút kinh nghiệm :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tuần 29
Ngày soạn: 22/03/2011
Ngày dạy:23/03/2011
Tiết 38

KIỂM TRA VIẾT (1 TIẾT)
A. Mục tiêu cần đạt
- Qua bài kiểm tra giúp học sinh đánh giá kiến thức của mình từ tuần 22 đến tuần 27
- Rèn luyện cách làm bài và ý thức làm bài cho học sinh.
B. Phương tiện dạy - học
Lập Ma trận đề kiểm tra:
Chủ đề

Cách mạng Việt Nam từ 1
1919 -1930
0,25đ
Cách mạng Việt nam từ
1930 - 1939
1
Cách mạng Việt nam từ
0,25đ
1939 - 1945
Cách mạng Việt nam từ
1945 - 1954
Tổng

Nhận thức
Thông hiểu
TN
TL

Nhận biết
TN
TL
2

I. Tổ chức lớp

1
0,5 đ

0,5đ
1
0,25đ

1
0,5 đ

1

3

0,5 đ
3

1,25đ


6
1
1


Đề bài (phô tô) - Đáp án – Thang điểm
C. Tiến trình dạy học

Vận dụng
TN
TL

1

1

Tổng
TN

TL

4
1,25đ
1
0,25đ
1
0,75
đ
4
2
1,75đ
6
2


90
II. Kiểm tra
Nhắc nhở HS quy định làm bài kiểm tra
III. Tiến hành kiểm tra
A.Đề bài:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng:
1.Tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi là:
A. Hồ Chí Minh
C. Lê Duẩn
B. Trường Chinh
D. Phạm Văn Đồng
2. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập vào:
A. Ngày 11/3/1951
C.Ngày 03/3/1951
B. Ngày 13/3/1951
D. Ngày 21/3/1951
3. Người viết “ Cương lĩnh đầu tiên” của Đảng cộng Sản Việt Nam là:
A. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
B. Nguyễn Ái Quốc
D. Ngô Gia Tự
4. Cách mạng tháng tám diễn ra trong thời gian:
A. 1 tháng
C. 2 tháng
B. 20 ngày
D. 15 ngày
5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu?. Vào thời gian
nào?
A. Điện Biên Phủ - 1954
C.Tuyên Quang - 1951
B. Bến Tre - 1960
D. Bắc Sơn - 1940
6. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào thời gian nào?
A. 19/12/1946
B. 23/11/1940
B. 23/9/1945
D.19/12/1945
Câu 2: Hãy điền các sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian sau sao cho đúng:
Thời gian
Sự kiện
T12/1920
03/02/1930
02/9/1945
07/5/1954
Phần II: Tự luận
1. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế
ngàn cân treo sợi tóc?
2. Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết qủa chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947
B. Đáp án – Thang điểm:
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
1

2

3

4

5

6

91
Đáp án
B
A
B
D
C
A
Câu 2: Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Thời gian
Sự kiện
T12/1920
Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 3, tham gia sáng lập ĐCS
Pháp
03/02/1930 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam – Hương Cảng – Trung Quốc
02/9/1945 HCM đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
07/5/1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (3,5 điểm )
* Trước Hiệp định Sơ bộ 06/3/1946: Ta chủ trương nhân nhượng hoà hoãn với quân
T]ưởng ở miền Bắc, tập trung đánh Pháp ở miền Nam (1,75 điểm)
- Đối với quân Tưởng ở miền Bắc:
+ Chia cho chúng 70 ghế trong QH không qua bầu cử...
+ Nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế
- Đối với quân Pháp ở miền Nam:
+ Phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến
+ Chuẩn bị đối phó với âm mưu mở rộng chiến tranh của Pháp
* Từ ngày 06/3/1946, ta chủ trương hoà Pháp để gạt Tưởng về nước (1,75 điểm)
- Đàm phán kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ 06/3/1946
- Nội dung Hiệp Định:..............
Câu 2: (2,5 điểm )
* Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ: (1,5 điểm)
+ Tôn trọng quyền cơ bản Đông Dương
+ Ngừng bắn, lập lại hoà bình ĐD
+ Thực hiện tập kết, di chuyển quân đội
+ Việt nam thống nhất bằng Tổng tuyển cử T7/1956
* Ý nghĩa. (1,0 điểm).
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.
- Là văn bản pháp lí quốc tên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước
Đông Dương.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN.
4. Củng cố bài:
Thu bài + Nhận xét giờ làm bài
5. Hướng dẫn học tập:
Đọc, soạn Bài 28. Xây dựng CNXH….miền Nma (1954 -1965)
D. Rút kinh nghiệm :

.. ...... Nhiệm vụ cách mạng 2 miền ............57 (SGK trang 128) Hà Nội + Tháng 5/1955 Pháp rút khỏi Miền Bắc......................................... Giới thiệu H...... Kiểm tra Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ? III.. văn hoá................Miền Bắc: (Đất nước bị chia cắt làm 2 miền) + Ngày 10/10/1954........................... đánh giá các sự kiện lịch sử..................... Pháp rút khỏi GV.. B............học Tranh ảnh có liên quan đến bài học C..................... Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH........ Phương tiện dạy ....... ..Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và kết quả đạt được trong công cuộc khôi phục..................................vơ (7/1954)............. nguyên nhân của việc đất nước ta bị chia cắt làm 2 miền........................Miền Bắc hoàn thành cải cách . Em hiểu như thế nào là thuộc → Miền Bắc giải phóng → xây địa kiểu mới? dựng CNXH GV................................... phát triển kinh tế....Tình hình nước ta sau hiệp Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ tình định Giơ ....... tình cảm ruột thịt Bắc – Nam 3.ne ............ Dạy học bài mới Hoạt động1................. Mục tiêu bài học 1. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) A............ nhận định................Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ......vơ 1954 về Đông Dương hình nước ta như thế nào? ...... VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 BÀI 28..92 .................... Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích........Miền Nam: + Mĩ âm mưu biến mNam → thuộc địa kiểu mới + Dựng chính quyền tai sai Ngô Đình Diệm → Tiến hành chống Mĩ II.......... I.......ne ........... Tiến trình dạy học I. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu: .. giáo dục 2............ Tổ chức lớp II........... Tuần 29 Ngày soạn: 23/03/2011 Ngày dạy: 24/03/2011 Tiết 39 Chương VI....... ................

hàn gắn vết thương chiến tranh * Nông nghiệp: + Diện tích mở rộng. khôi phục kinh tế. sản lượng vượt mức chiến tranh * Công nghiệp: + Mở rộng..sai lầm nghiêm trọng…) Ý nghĩa của cải cách ruộng đất? Hoạt động 3. khối công nông liên minh được củng cố 2.…) Những thành tựu trên có ý nghĩa gì? (Giảm bớt khó khăn.Cải tạo quan hệ sản xuất.. Hoạt động 4. Đọc phần chữ nhỏ (130 SGK) Nêu và nhận xét về những hạn chế trong cải cách ruộng đất? (đấu tố người có công cách mạng.hồi + Năm 1957. xây mới các cơ sở công nghiệp + Cuối1957. số lượng thợ tcông tăng gấp 2 (1939) * Thương nghiệp: + Hệ thống mậu dịch và HTX mở rộng + Cuối1957 có quan hệ với 27 nước * Giao thông vận tải: Khôi phục. Trong công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh ta đã thu được những thành tựu gì? ( Nông nghiệp: diện tích mở rộng.1957. cải tạo quan hệ sản xuất (19541960) 1. văn hóa * Cải tạo quan hệ sản xuất . có:97 nhà máy Nhà nước * Thủ công nghiệp: + Đáp ứng được tiêu dùng + Cuối1957.Kết qủa: xoá bỏ chế độ người bóc lột người. hthống thuỷ lợi được phục. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Bắc tiếp tục tiến hành mới đợt cải cách ruộng đất? Kết quả? HS.Từ 1953 -1956. bến cảng. thúc đẩy sản xuất phát triển) Trong cải tạo XHCN ta còn mắc những sai lầm gì?Nguyên nhân ruộng đất.Hoàn thành cải cách ruộng đất . 3.Kết quả: + Thực hiện được khẩu hiệu:“Người cày có ruộng” + Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ ⇒ Nông thôn mBắc thay đổi căn bản. thực hiện 5 đợt cải cách ruộng đất .. hthống thuỷ lợi được phục. xây dựng và mở rộng nhiều tuyến đường. đời sống nhân dân được cải thiện tạo tiền đề cải tạo XHCN an ninh quốc phòng được giữ vững). bước đầu phát triển kinh tế.93 Hoạt động 2.Khôi phục kinh tế. thúc đẩy sản xuất . sản lượng vượt mức chiến tranh .hồi. Trong thời kỳ cải tạo XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì? (xoá bỏ chế độ người bóc lột người.Từ 1958 -1960: cải tạo QHSX theo định hướng XHCN đối với các thành phần kinh tế .

Kiểm tra . Tiến trình dạy học: I. Phương tiện dạy . thanh toán nạn mù chữ.Cơ sở y tế: tăng 11 lần so với 1955 IV.Rút kinh nghiệm : Tuần 30 Ngày soạn: 27/03/2011 Ngày dạy: 29/03/2011 Tiết 40 BÀI 28. 500 xí nghiệp địa phương. nóng vội.Kinh tế: Xây dựng thêm nhiều nhà máy xí nghiệp → Cuối 1960: 172 xí nghiệp quốc doanh. Phong trào “Đồng Khởi” đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam. B.Nội dung. tổng hợp các sự kiện lịch sử. đốt cháy giai đoạn) Trong phát triển kinh tế văn hoá ta thu được kết quả gì? Ý nghĩa? phát triển * Phát triển kinh tế.học Lược đồ phong trào đồng khởi (1959 -1960) C. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .Cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam chống chế độ Mĩ Diệm. tình cảm ruột thịt Bắc – Nam 3. Tổ chức lớp II. nhận định.94 nào dẫn đến sai lầm? (Chủ quan. văn hoá: . XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (19541965) (tiếp) A. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích. . Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc. giáo dục phổ thông hoàn chỉnh . . soạn tiếp Bài 28.(1954 -1965) D. đánh giá. ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần III 2. Mục tiêu bài học 1. Xây dựng CNXH…. Củng cố bài: Nêu quá trình thực hiện và kết quả cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ 1953 đến năm 1956? V.VHGD: Cuối 1960.

phong trào dâng cao → Huế... đàn áp → hình thức. * Kết quả: . * Phong trào đấu tranh: . .Mở đầu là khởi nghĩa từng phần ở một số địa phương:Vĩnh Thanh. mâu thuẫn chống đối trong hàng ngũ địch lên cao. đà Nẵng.Phá vỡ từng mảng chính quyền .1959.1959: phong trào chống khủng bố. Mĩ .95 Thành tựu của miền Bắc đạt được trong những năm 1954 -1960 III. phong trào → khắp tỉnh Bến Tre → Nam Bộ. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960 * Hoàn cảnh: . Nam Trung Bộ. Đồng khởi: Đồng loạt khởi nghĩa.Mở đầu “phong trào hoà bình” ở Sài Gòn -Chợ Lớn (8/1954) .Năm 1958.…) Ý nghĩa lsử của Nghị quyết TƯ Đảng 15? (ngọn lửa dẫn đường cho phong trào đấu tranh) Có ánh sách của Đảng phong trào nổi dậy của quần chúng đã diễn ra như thế nào? GV.…) GV. Phước Hiệp.. GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG. đàn áp→ chống đối chính quyền Diệm .Nội bộ chính quyền Diệm mâu thuẫn ⇒ Đầu 1959.T 11/ 1954. Xác định các địa danh diễn ra các phong trào đấu tranh Em có nhận xét gì về phong trào Đồng khởi ở miền Nam 1959 -1960? (quy mô rộng lớn. Bình Khánh (Mỏ Cày) đồng loạt nổi dậy ..1957 -1959. Hội nghị TƯ Đảng 15 chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền * Diễn biến: . TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954-1960) Hoạt động1. Phong trào Đồng khởi nổ ra trong hoàn cảnh nào? (Mĩ -Diệm tăng cường khủng bố. Dạy học bài mới III.Ngày 17/01/1960 nhân dân Định Thuỷ. Sử dụng LĐ lược thuật diễn biến của phong tràáoH.MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ .Diệm.Diệm tăng cường khủng bố. . tính chất quyết liệt. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ..DIỆM. mục tiêu đấu tranh có sự thay đổi 2.Phong trào lan khắp miền Nam → cao trào với “Đồng khởi” Bến Tre .) Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh thời kỳ này? Ý nghĩa lịch sử của phong trào? Hoạt động2. Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng miền Nam? (Đấu tranh chính trị chống Mĩ Diệm) Phong trào đtranh chống Mĩ -Diệm của ndân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đã diễn ra như thế nào? (Mở đầu “phong trào hoà bình” ở Sài Gòn -Chợ Lớn (8/1954). giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959) * Nhiệm vụ: chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp → đấu tranh chính trị chống Mĩ . Giới thiệu H. Tây Nguyên.lôi cuốn hàng triệu người tham gia .Từ Mỏ Cày.Đấu tranh chống chế độ Mĩ Diệm.61 (SGK trang 135) Phong trào đã thu được 1.. năm 1958.

ý nghĩa? . nội dung ý nghĩa Đại hội Đảng lần III? V.Phong trào Đồng khởi nổ ra trong hoàn cảnh như thế nàoH.Hà Nội Đại hội? (T9/1960) Xác định cách mạng mỗi miền. vai trò của cách mạng mỗi + Miền Nam: Tiến hành cách miền ntn? mạng DTDCND (MBắc: hậu phương giữ vai trò .Nêu hoàn cảnh. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT .Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960) IV.Xác định cách mạng mỗi miền: năm lần 1. lung lay tận gốc chính quyền Diệm .…) địch .96 kết quả.Bầu ra Ban chấp hành Trung ương IV. Giới thiệu H.Cách mạng 2 miền giành thắng thắng lợi) lợi: + Miền Bắc cải tạo XHCN thắng GV.Giáng đòn nặng nề vào c/s thực dân của Mĩ.vai trò cách mạng 2 miền: quyết định nhất. UBND tự quản. * Nội dung: đề ra nhiệm vụ của kế hoạch 5 . 137) + Cách mạng mNam có bước phát triển nhảy vọt Nêu nội dung chủ yếu của ⇒ Đại hội Đảng lần III . cách mạng 2 miền giành . GV.KỸ THUẬT CỦA CNXH (19611965) Hoạt động 3.Đề ra nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần 1 miền đi lên . lực lưỡng vũ trang ra đời * Ý nghĩa: . Kết quả. bầu ra BCHTƯ) + Miền Bắc: Tiến hành cách mạng Đại hội đã xác đinh tính XHCN. lực lưỡng vũ trang ra đời. Củng cố bài: .62 (SGK trang lợi. chất. mNam: Giữ vai + MBắc: vai trò quyết định nhất trò tiền tuyến) đối với cách mạng Việt Nam Ý nghĩa của Đại hội toàn + MNam: quyết định trực tiếp → quốc lần III? cách mạng giải phóng mNam. Hướng dẫn học tập: . ý nghĩa như thế nào? (Phá vỡ từng mảng chính quyền địch.Đại hội đại biểu toàn quốc lần Đại hội đại biểu toàn thứ III củaĐảng (9-1960) quốc lần III của Đảng họp trong * Hoàn cảnh: hoàn cảnh nào? .Đất nước chia cắt 2 miền Bắc (Đất nước chia cắt 2 miền Bắc – Nam Nam.UBND tự quản.Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam . Đại hội đánh dấu một bước thống nhất đát nước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. 1.đưa mạnh cách mạng 2 .Vị trí .

Mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần 1 là gì? (Xây dựng bước đầu CSVC. Tiến trình dạy học: I. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT . chi viện khố lượng lớn vũ khí đạn được cho mNam V. kết quả của phong trào Đồng khởi? III. thủ đoạn: + Tăng cường quân Ngụy. Dạy học bài mới IV.Từ 1961 -1965. sử dụng chiến thuật mới→ hành quân. Giới thiệu H. Xây dựng CNXH… (1954 -1965) Tuần 30 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 41 BÀI 28. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (19541965) (tiếp) A. giao thông vận tải củng cố. .Thành tựu: + Kinh tế: phát triển về mọi mặt + Giao thông vận tải củng cố. Kiểm tra Nguyên nhân.học Tranh ảnh về chiến lược “chiến tranh đặc biệt” C. hoàn thiện. Kennơđi . Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh.) Những thành tựu của kế hoạch 5 năm có ý nghĩa ntn? 2. + Văn hóa giáo dục.Mục tiêu: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật CNXH. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước.... phân tích đánh giá. diễn biến.Giônxơn * Âm mưu. Kiến thức:Giúp HS hiểu: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong “Chiến tranh đặc biệt. tự hào dân tộc 3. B. Phương tiện dạy . càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng mNam + Dồn dân. tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng.KỸ THUẬT CỦA CNXH (1961-1965) Hoạt động 1. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965) . Mục tiêu bài học 1. lược đồ lịch sử.KT của CNXH) Thành tựu của mBắc trong việc thực hiênj kế hoạch 5 năm lần 1? (Kinh tế: phát triển về mọi mặt.. 2. ⇒ Làm thay đổi xã hội miền Bắc . MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961-1965) Hoạt động 2. GV. lập ấp chiến lược → bình định mNam .63 (SGK trang 139) Em có nhận xét gì về chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”? (Lực lượng chủ yếu quân Nguỵ + cố vấn Mĩ + vũ 1. Những thắng lợi của quân dân ta chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. soạn tiếp Bài 28. y tế:phát triển. Sau thất bại ở Đồng khởi Mĩ đề ra chiến lược chiến tranh đặc biệt Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ tong chiến lược chiến tranh đặc biệt? GV.1965. Tổ chức lớp II.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam * Thời gian: 1961.97 + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc. hoàn thiện.

đấu tranh vũ trang. biểu tình của 70v quần chúng Sài Gòn → chính quyền Diệm rung chuyển → sụp đổ (1/11/1963) .(1965 -1973) .Giữa 1963. Chủ trương của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”? (Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối Mĩ . Cả nước trực tiếp chiến đấu ….Chính trị: + 8/5/1963.98 khí. trang bị Mĩ) Hoạt động 3. Phá ấp chiến lược. Hướng dẫn học tập: Lập bảng thống kê về thắng lợi của quân dân 2 miền 1954 -1965 1954 -1960 1961 -1965 Miền Bắc Miền Nam Đọc.Chống phá bình định: cuối năm 1965. Củng cố bài: Bài tập: Ghép nối mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho phù hợp? Thời gian Sự kiện N1962 đánh bại các cuộc hành quân. ta liên tiếp mở các chiến dịch tiến công quy mô lớn ⇒ “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị phá sản IV. giết giặc lập công” . Giới thiệu H. 2 v tăng ni phật tử Huế biểu tình + 11/6/1963. soạn Bài 29. lập non nửa ấp dự kiến . nổi dậy và tiến công. chiến thắng Ấp Bắc) GV. nổi dậy . phật tử Huế biểu tình.. N 11/6/1963 Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chế độ N 16/6/1963 70 vạn nhân dân Sài Gòn biểu tình phản đối chế độ.Đông – Xuân 1964 -1965.) Nêu những thắng lợi của quân dân miền Nam trên mặt trận quân sự? (1962: Đánh bại các cuộc càn quét của địch. Tường thuật trận Ấp Bắc Chiến thắng ấp Bắc có ý nghĩa như thế nào? (mở ra khả năng đánh bại Mĩ trong CTĐB) Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn tác động như thế nào đến chính quyền Nguỵ? GV...tiến công + Đánh địch trên 3 vùng chiến lược. .Cuối 64 đầu 65 chỉ còn lại 1/3 Thắng lợi trên mặt trận chống phá bình đinh có ý nghĩa như thế nào? (bẻ gãy xương sống chiến lược) 2.64. N01/11/1963 Đảo chính anh em Diệm .càn quét của địch nhiều nơi N02/01/1963 Chiến thắng Ấp Bắc – Mĩ Tho N08/5/1963 Hai vạn tăng ni. bằng 3 mũi giáp công * Thắng lợi: . 2/01/1963.Quân sự: + 1962: Đánh bại các cuộc càn quét của địch + 02/01/1963.Nhu V. 2/3 số ấp bị phá .Diệm + 16/6/1963. chiến thắng Ấp Bắc → phong trào “thi đua Ấp Bắc.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ * Chủ trương ta: + Đấu tranh chính trị .

66 và H. Xác định vị trí Vạn Tường trên LĐ GV. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 1 và phát triển. ném bom bắn phá miền Bắc) Chiến lược CTCB và CTĐB của MĨ ở miền Na có điểm gì giống và khác nhau? (Giống: chiến lược CTXL thực dân mới của Mĩ. đánh giá. bình định. khác: lực lượng. Giới thiệu H. Dạy học bài mới I. Thắng lợi của quân dân 2 miền trong cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 2. tự hào dân tộc 3. lùng Nguỵ mà diệt” .Đưa quân Mĩ.Kiến thức:Giúp HS hiểu: Âm mưu và thủ đoạn mới của Mĩ trong “Chiến tranh cục bộ”.Nguỵ + 1966-1967:đánh bại 3 cuộc hành quân của gần 1 triệu Mĩ .Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam * Thời gian: 1965. 67 (SGK tr144-145) Cuộc đấu tranh chính trị và chống phá bình 1. Sử dụng LĐ tường thuật trận Vạn Tường Chiến thắng Vạn Tượng có ý nghĩa gì? (mở ra khả năng đánh bại Mĩ trong CTCB) Khả năng đánh thắng Mĩ được chứng minh như thế nào trong 2 mùa khô? GV. quy mô. Sau thất bại ở chiến lược ctranh đặc biệt Mĩ đề ra chiến lược chiến tranh cục bộ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ tong chiến lược chiến tranh cục bộ? (Đưa quân Mĩ.Nguỵ * Đấu tranh ctrị và chống phá bình định: .1968. quân Đồng minh vào mNam → hành quân tìm diệt. Giônxơn * Âm mưu.Tiến trình dạy .99 Tuần 30 Ngày soạn: 28/03/2011 Ngày dạy: 29/03/2011 Tiết 41 BÀI 29.học I. so sánh.học Lược đồ trận Vạn Trường 1965 LĐ. CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (19651973) A. Kiểm tra Quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” như thế nào? III.Ném bom bắn phá miền Bắc ⇒ Chống phá cách mạng mNam.. Quân dân ta giàng thắng lợi như thế nào trong những năm đầu chống chiến lược CTCB? HS. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MÌ (1965-1968) Hoạt động 1. lược đồ B.Mở đầu cthắng Vạn Tường (8/1963) → ctrào “Tìm Mĩ mà đánh. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích.. Phương tiện dạy . sử dụng tranh ảnh. thủ đoạn: .. tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. thủ đoạn) Hoạt động 2.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ * Quân sự: . Mục tiêu bài học 1. phá hậu phương mBắc 2. GV. Tổ chức lớp II. C.Chiến thắng mùa khô + 1965-1966: đánh bại 5 cuộc hành quân tìm diệt của 72 vạn Mĩ . bình định . quân Đồng minh vào mNam → hành quân tìm diệt.

.nổi dậy giành chính quyền. .1/11/1968. ném bom 1 số nơi ở mBắc. bất ngờ . * Ý nghĩa: Tuy vậy cũng đã có ý nghĩa lịch sử to lớn. chấp nhận đàm phán ở Pa-ri II.N5/8/1964.Bắn rơi. Phối hợp với chiến lược CTCB ở mNam Mĩ hải quân phá hoại miền Bắc đã ném bom bứn phá mBắc . ý nghĩa cuộc Tổng tiến công? . Mĩ tuyên bố ngừng ném bom đồng thời làm 2 nhiệm vụ? * Mặt trận sản xuất: + Nông nghiệp: Diện tích mở rộng. phá sản chiến lược CTCB .100 định diễn ra ntn? Diễn ra sôi nổi. 2. ta đồng loạt tấn công và nổi dậy khắp các đô thị (Bí mật. 1.Tại Sài Gòn ta tấn công các cơ quan đầu GV. MBắc vừa chiến đấu chống chiến CTPH vừa sxuất MBắc đã có chủ trương gì để chống Mĩ? (chuyển mọi hoạt động sang thời chiến. thực hiện * Mặt trận chiến đấu: vũ trang toàn dân. năng xuất tăng.N7/2/1965 cthức gây chiến tranh phá hoại mBắc cthức gây chiến tranh phá hoại mBắc) Mục tiêu đánh phá của Mĩ? Tại sao chúng ⇒ Phá hoại hậu phương mBắc lại đánh những nơi đó? Hoạt động 5.. phá hủy nhiều máy bay.. đáp ứng nhu cầu IV. Mĩ dựng “Sự kiện BBộ” → ném bom 1 số nơi ở mBắc.Buộc Mĩ chấm dứt ném bom mBắc. .MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG “CTPH”LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ VỪA SẢN XUẤT (19651968) Hoạt động 4.. Củng cố bài: Lập bảng thống kê về những thắng lợi của quân dân 2 miền trong cuộc chiến đấu chống chiến lược ctranh cục bộ V. tàu chiến Miền Bắc đã đạt được thành tựu gì khi . quy mô toàn mNam) Nêu kết quả.. Hướng dẫn học tập: .Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 Tạ sao Đảng quyết định mở cuộc Tổng tiến * Hoàn cảnh: công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968? + Lực lượng thay đổi lợi cho ta (Tranh cử vào nhà trắng ta có thể lợi dụng. mạnh mẽ khắp nông thôn. 3.dịp tết. thành thị Hoạt động 3.Đêm 30 rạng sáng 31/1/1968. Đế quốc Mĩ đánh phá mBắc ntn? (5/8/1964. của cuộc tổng tiến công không đạt được đầy đủ.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1968. 7/2/1965 . Sử dụng LĐ tường thuật diễn biến Em có nhận xét gì về cách tiến công của * Diễn biến: ta? .. + Công nghiệp sản xuất được giữ vững + Giao thông vận tải: thông suốt.Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. mục tiêu não địch: Dinh Độc Lập.) + Mĩ bầu cử Tổng thống Cuộc tổng tiến công đó đã diễn ra ntn? ⇒ Tổng tiến công. buộc Mĩ rút về nước GV..Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và GV. triệt để sơ tán…) .

biển miền GV. Sử dụng LĐ.học Tranh ảnh lịch sử về giai đoạn này Bản đồ Việt Nam C. * Thực hiện: 1969. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước. Dạy học bài mới II. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VNHCT” VÀ “ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ Hoạt động 2.Từ 1965-1968. thủ đoạn: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ tong chiến . đánh người Đông Dương . Tiến trình dạy học: I. thủ đoạn của Mĩ trong “VNHCT”.1973 – Ních-xơn Mĩ đề ra chiến lược VNHCT * Âm mưu. đánh giá và so sánh các sự kiện lịch sử. Phương tiện dạy . nhận định.(1965 -1973) Ngày soạn: ……………. CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (19651973) (tiếp) A. thắng lợi quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống “VNHCT” 2. 3. Chiến lược “VNHCT” và “ĐDHCT“ của Mĩ GV. kịp thời cho miền Nam vận chuyển Bắc Nam HS.MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG “CTPH”LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ VỪA SẢN XUẤT (19651968) Hoạt động 1. Cả rnước trực tiếp chiến đấu.Bằng đường Hồ Chí Minh trên bộ.101 + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc soạn tiếp Bài 29. . Ngày dạy: ……………. chi viện tăng 10 lần so với trước III. Kiểm tra Những thắng lợi của quân dân mNam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh cục bộ III. Mục tiêu bài học 1. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích.Âm mưu.Dùng người Việt trị người Việt. tự hào dân tộc 3. Tổ chức lớp II. Liên hệ với thời điểm hiện nay . Sau thất bại ở chiến lược ctranh cục bộ. 1. Tiết 42 BÀI 29.. B.Vai trò hậu phương miền Bắc đối với miền Nam. tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng.Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương Hậu phương mBắc đã chi viện như thế lớn nào cho tiền tuyến mNam đánh Mĩ? . giới thiệu về tuyến đường Bắc chi viện đầy đủ. dùng người lược VNHCT? Đông Dương. Kiến thức: Giúp HS hiểu: ..

ý nghĩa cuộc tiến công ⇒ Phá sản chiến lược VNHCT.) Hoạt động 3. chọc thủng phòng tuyến: Quảng (tình thế cách mạng có nhiều thuận lợi. Chiến đấu chống chiến lược “VNHCT” và Nhân dân 3 nước đông Dương đã “ĐDHCT” của Mĩ giành thắng lợi to lớn ntn trên mặt trận chính * Thắng lợi về chính trị trị? . ta mở cuộc tấn công vào Quảng Trị năm 1972? . 2. Lào Nhận xét gì về âm mưu thủ đoạn của . đánh người Đông Dương. Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương) quyết tâm đoàn kết chống Mĩ Trên mặt trận quân sự nhân dân Đông * Thắng lợi về quân sự: Dương đã giành thắng lợi gì? . . Chính phủ CMLTCH mNam ra đời (6/6/1969.Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGk + Đọc soạn tiếp Bài 29. Cả rnước trực tiếp chiến đấu..Nguy rộng ctranh của Mĩ -Nguỵ) .. Cuộc tiến công chiến lược 1972 Tại sao ta mở cuộc tiến công chiến lược . Nêu kết quả. tích chất.Tháng 6/1972.Kết qủa: ra như thế nào? + Diệt hơn 20 vạn địch..Từ 30/4-30/6/1970.Từ 12/2-23/3/1971.Ném bom bắn phá miền Bắc Mĩ trong chiến lược VNHCT? ⇒ Chống phá cách mạng đông Dương (lực lượng. liên quân Việt – CPC đập (đập tan các cuộc hành quân xâm lược.102 (Dùng người Việt trị người Việt. Củng cố bài: 1.. Hoạt động 4.. quy mô. dùng người . (từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1972. mở tan cuộc hành quân xlược CPC của Mĩ .…) Trị. chính trị trong chiến đấu chống VNHCT? V.Tăng cường Nguỵ quân mở rộng. . Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”? 2..6/6/1969.4/1970.3/1972. Chính phủ CMLTCH mNam ra đời. Mĩ chấp nhận chiến lược năm 1972? tiếp tục đàm phán ở Pa-ri IV. Tây Nguyên.(1965 -1973) . Thắng lợi chung của nhân dân 3 nước Đông Dương trên mặt trận quân sự. Đông Nam Bô Cuộc tiến công chiến lược 1972 đã diễn . tăng cường Đông Dương.liên quân Việt –Lào đạp tan Chiến thắng Đường 9 Nam Lào có ý cuộc hành quân “Lam Sơn 719” → Giải phóng Đường 9 nghĩa như thế nào? (Quân dân miền Nam có khả năng thắng Mĩ trong “Việt Nam hóa chiến tranh” về quân sự).) xâm lược CPC. Hội nghị cấp cao Đông Dương → 4/1970. 3..…) + Giải phóng một vùng đất rộng lớn.

Phương tiện dạy .7 triệu tấn/ ha. ngành chính. y tế mNam) được khôi phục và phát triển ⇒ Đời sống ndân ổn định.103 Ngày soạn: ……………. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế Miền Bắc đạt được những thành tựu gì văn hóa * Thành tựu về kinh tế trong khôi phục và phát triển kinh tế? (Nông nghiệp:Chăn nuôi được đưa lên thành . giáo dục. Tiết 43 BÀI 29. 2.học I.Giao thông vận tải khẩn trương khôi phục * Văn hoá. ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam 2. đánh giá các sự kiện lịch sử.Nội dung. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích.VĂN HÓA. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .7 triệu tấn/ ha) 1970. Mục tiêu bài học 1. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . tổng hợp. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh Mỹ đã tiến hành chiến tranh phá hoại phá hoại. Ngày dạy: ……………. tự hào dân tộc 3. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước. tạo đkiện chi viện mNam Hoạt động 2. Tổ chức lớp II.Công nghiệp: + Nhiều cơ sở được khôi phục + Giá trị slượng cnghiệp:tăng 142% (1972 1968) Ý nghĩa của những thành tựu đó? (Đời sống ndân ổn định.Những thành tựu khôi phục. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ (1969-1973) Hoạt động 1. vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu Miền Bắc lần 2 như thế nào? phương .Nông nghiệp:nhiều HTX đạt 5 . 1. nhiều HTX đạt 5 . phát triển kinh tế và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2 của nhân dân miền Bắc (1969-1973) . Kiểm tra Em hãy nêu thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời kỳ 1965-1968? III. sản lượng thực tăng trên 60 vạn tấn . CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (19651973) (tiếp) A. tạo đkiện chi viện . B. tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. Dạy học bài mới IV.

Củng cố bài: 1. mức độ) .) .. cuộc thương lượng được mở bên.Ngày 6/4/1972. tích chất.12/1972.104 (6/4/1972 Mì bắt đầu ném bom bắn phá từ * Hành động phá hoại của Mỹ: Thanh Hóa đến Quảng Bình. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGk + Đọc soạn tiếp Bài 30. V. IV.…) + Mĩ phải công nhận các quyền cơ bản của Việt Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa ntn? Nam .29/12/1972) phá hoại như thế nào? Hoạt động 3.Ngày 16/4/1972. diễn biến của Hội nghị chiến tranh ở Việt Nam * Hoàn cảnh Pa –ri? (13/5/1968 : Hội nghị Pa-ri bắt đầu họp gồm 2 . chính thức gây chiến tranh phá hoại mBắc lần II miền Bắc lần 2 của Mĩ ? * Cuộc chiến đấu của nhân dân mBắc (quy mô. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt Nêu bối cảnh..Đập tan cuộc tập kích → “ Điên Biên Phủ trên không” (18 . ý nghĩa cảu Hiệp định Pa-ri? V.Thắng lợi của nhân dân mBắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2? 2. Hoàn thành giải phóng mNam.Quảng Bình Em có nhận xét gì về cuộc phá hoại .Ngày 13/5/1968.Chủ động đánh địch ngay trận đầu Nhân dân miền Bắc chống chiến tranh . Nội dung.16/4/1972…. rút quân về nước + Tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.25/1/1969 gồm 4 bên…. Mĩ ném bom bắn phá từ Thanh Hóa .(1973 -1975) . thất bại trong cuộc tập kích B52 → Bị thất bị trong cuộc tập kích bằng B52 Mĩ chính thức đàm phán buộc Mĩ phải làm gì ? ⇒ 27/1/1973 Hiệp định Pari ký chính thức (chính thức đàm phán và kí Hiệp định Pa-ri) * Nội dung (SGK trang 153) Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp * Ý nghĩa: định? + Là kết qủa đấu tranh kiên cường của ndân ta (Mĩ công nhận các quyền c bản của VNam.) .

nông nghiệp ở tế. tăng cường chi viện sức người. tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng 3. Tổ chức lớp II. văn hóa. tiến tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam ta và địch có thay đổi như thế nào? (Mĩ rút. phân tích đánh giá B.Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ và tranh ảnh lịch sử. Ngày dạy: …………….học Lược đồ cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975 I. văn hoá. Tiết 44: BÀI 30. Phương tiện dạy . Miền Bắc khắc phục hậu quả của chiến GV. Dạy học bài mới Hoạt động 1. Tình thế cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 2. văn hoá mBắc đã đạt được t tựu gì? một số mặt vượt mức năm 1971 (1964) (thành tựu to lớn về kinh tế. phát triển kinh .…) + Giao thông vận tải: đảm bảo thông suốt Những thành tựu này có ý nghĩa ntn? + Từ 1973-1974. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước.105 Ngày soạn: …………….Thành tựu: + Kinh tế: sản lượng công. III.Đấu tranh chống địch “Bình Định Sau Hiệp định Pa-ri so sánh lực lượng giữa lấn chiếm” tạo thế và lực. ra sức chi viện cho Miền Nam Pa-ri năm 1973 Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1973? (khôi phục phát triển kinh tế văn hoá) . Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri. HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAMTHỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) A. Nguỵ mất chỗ dựa. Khái quát hoàn cảnh lịch sử mới sau Hiệp định tranh. I.Miền Bắc: khôi phục phát triển kinh tế văn hoá → chi viện cho miền Nam Trong công cuộc khôi phục. II. sức của cho miền Nam ⇒ Phục vụ chiến đấu. nhưng âm mưu phá * Âm mưu cảu Mĩ và chính quyền Sài Gòn . khôi phục và phát triển kinh tế. Kiểm tra Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri. xây dựng tiếp quản vùng giải phóng Hoạt động 2. Mục tiêu bài học 1.

Hướng dẫn học tập: .106 hoại Hiệp định. hoàn thành giải phóng miền Nam….Học bài cũ.Ngụy Sài Gòn huy động lực lượng tiến Pa-ri 1973? (Mĩ tiếp tục viện trợ cho Ngụy. Mĩ rút về nước → để lại hơn 2 vạn cố vấn.(1973 -1975) . nvụ tiếp tục cmạng DCND) thắng lợi lớn: chiến thắng Phước Long Em có nhận xét gì về tình hình chiến trường . ta giành (Kẻ thù: Mỹ -Nguỵ.Đọc. ta lực lượng lớn mạnh. nhiệm vụ cmạng ntn? . có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam) IV.Ngày 29/3/1973. Củng cố bài: Sau Hiệp định Pa-ri so sánh lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam thay đỏi như thế nào? V. tiếp tục viện trợ cho Âm mưu mới của Mĩ -Nguỵ sau Hiệp đinh Ngụy. Hội nghị TƯ 21 xác định: nhất định) + Kẻ thù: Mỹ -Nguỵ Trước tình hình đó Hội nghị 21 của TƯ + Nhiệm vụ: tiếp tục cách mạng DCND Đảng xác đinh kẻ thù. .Cuối năm 1974 đầu năm 1975.…) .Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm đạt kết quả nhất định bình định diễn ra như thế nào? (Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm đạt kết quả . làm đề cương chuẩn bị kiểm tra HKII .Kinh tế: s/x được đẩy mạnh → tăng dự trữ trong thời gian này ? cho cách mạng (Thời cơ mới đã xuất hiện trên chiến trường.Tháng 7/1973.Ngụy Sài Gòn huy hành “lấn chiếm” và bình đinh động lực lượng…) * Cuộc chiến đấu của ta Cuộc chiến đấu chống địch “lấn chiếm” và . ôn tập. soạn tiếp Bài 30.

tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. nhấn mạnh năm 1975 là thời cơ lớn có thể tranh thủ) Hoạt động 2. đánh Buôn Ma Thuột → giải phóng . địch sơ hở…) Tóm tắt diễn biến chiến dịch Tây Nguyên? GV.Cuối năm 1974. địch phản công chiếm Buôn Mê Thuột nhưng thất bại . Tiết 45 BÀI 30.ĐN. tự hoà dân tộc 3. Sử dụng LĐ tường thuật chiến dịch HS. kế hoạch giải phóng hoàn Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam toàn miền Nam trong hoàn cảnh như thế nào? . Tổng tiến công phát triển qua 3 chiến dịch: Tây Nguyên.Nhấn mạnh nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975 2.GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. Ngày dạy: …………….14/3. diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .Ý nghĩa lịch sử. địch rút khỏi Tây Nguyên → Duyên Hải miền Trung . Chiến dịch Tây Nguyên (10/3 đến24/3) . Kiểm tra Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam. . ta đánh nghi binh: Plây-cu.Ngày 21/3. GV.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ và tranh ảnh lịch sử. Chiến dịch Huế . 71 (SGK trang 158) Trong kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng? (đúng đắn: đề ra trên cơ sở nhận đinh đúng thời cơ. Phương tiện dạy . đầu 1975. Hoàn cảnh. tranh thủ thời cơ đánh nhanh tránh thiệt hại. ta đánh vào Huế → 24/3 hình thế bao vây .Đà Nẵng diễn ra ntn? hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976 . Xác định địa danh và thời gian thắng lợi của chiến dịch trên LĐ Tại sao Bộ chính trị lại nhanh chóng quyết định mở chiến dịch Huế -đà Nẵng trong khi cdịch Tây Nguyên còn đang tiếp diễn? Chiến dịch Huế . GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC Hoạt động 1. 1. nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ.học LĐ: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1975 I.107 Ngày soạn: …………….4/3. Dạy học bài mới III. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 a.Ngày 24/3. miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? III. phân tích đánh giá B. giải phóng toàn Huế . Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước.Đà Nẵng * Chiến dịch Huế . Chủ trương. Đảng đề ra kế (tình hình so sánh lực lượng lợi cho cm) GV.Chủ trưng kế hoạch giải phóng miền Nam của TƯ Đảng. Tổ chức lớp II. Hdẫn h/s khai thác H. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: .Ngày 26/3. Huế. Kon Tum . 2.HCM Tại sao trong ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu tiên? (Là địa bàn chiến lược quan trọng. Mục tiêu bài học 1.10/3. HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAMTHỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) (tiếp) A.12/3. Tây Nguyên h toàn giải phóng b. linh hoạt: kế hoạch đề ra trong 2 năm.

* Khách quan: GV.Ý nghĩa lịch sử: * Trong nước: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ . các nhóm khác nhận xét .Chiều ngày 26/4. kết luận nguyên nhân thắng lợi . X định các hướng tiến công của ta vào Sài Gòn .Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ. Chiến dịch Hồ Chí Minh Trước khi bắt đầu chiến dịch HCM quân ta . NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KCHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC Hoạt động 3. Ý NGHĨA LỊCH SỬ. làm đề cương chuẩn bị kiểm tra Học kì II Đọc soạn Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 Ngày soạn: …………….Giải phóng Tam Kỳ. giải phóng Nam.Chiều ngày 29/3.kỷ nguyên độc GV.2/5. Quảng Ngãi.Đoàn kết chiến đấu của 3 nước ĐDương .chiến dịch bắt đầu HS.Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng chiến chống Mĩ cứu nước? . 164) Độc Lập → Sài Gòn giải phóng Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch HCM? . Củng cố bài: Quân dân 2 miền đã giành được những thắng lợi gì có ý nghĩa chiến lược về quân sự.Truyền thống yêu nước.Cổ vũ to lớn đối với ptrào GPDT thế giới.78 (SGK trang162. Hướng dẫn h/s khai thác h. 71 (SGK trang 160) HS. Di chứng * Quốc tế: chiến tranh Việt Nam đối với các cựu chiến binh Mĩ . Nguyên nhân thắng lợi * Chủ quan: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng . chính trị.108 GV. . Hướng dẫn học tập: Ôn tập. 1. thống nhất đi lên CNXH. lực lượng tién bộ thế giới IV. ⇒ Chiến công vĩ đại của thế kỷ XX Hoạt động 4. Chu Lai → tạo thế bao vây Đà Nẵng . 2. tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc HS.Sự lớn mạnh của hậu miền Bắc. Phân tích. bộ đội ta tiến vào Dinh GV. 30 cứu nước có ý nghĩa như thế nào? năm chiến tranh giải phóng dân tộc GV.76 và H. Đà Nẵng giải phóng. c. Trình bày chiến dịch Hồ Chí Minh bằng LĐ . Phân tích ảnh hưởng thắng lợi của cuộc kháng lập.Trưa ngày 30/4.Giới thiệu H. chiến chống Mĩ đến nội tình nước Mĩ. Sử dụng LĐ tường thuật chiến dịch.Mở ra kỷ nguyên mới . giải phóng hoàn toàn m Nam. Xác định các dịa danh giải phóng cùng thời gian với Huế * Chiến dịch Đà Nẵng . ngoại giao trong 9 năm chống Mĩ? V. thống nhất đất nước) IV. Lưu ý h/s về ý nghĩa trng nước và quốc tế . Vì sao? Rang (16/4) → Xuân Lộc (21/4) GV.Tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mĩ và thế giới .Mở đầu ta chọc thủng phòng tuyến Phan tiến công vào đâu?. Thảo luận trả lời.Ủng hộ của các nước XHCN. (đánh gục hoàn toàn Mĩ -Nguỵ.

văn hóa ở hai miền đất nước sau năm 1973? * Miền Bắc (tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh. công nghiệp phụ thuộc bên ngoài Hoạt động 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích.Kết qủa: . Tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước.Tình hình hai miền Nam . văn hoá) quả chiến tranh. … + Hậu quả nặng nề của chiến tranh. . 51 trấn. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 A. Tiến trình dạy học I. II. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . văn Trong công cuộc khôi phục và phát hoá triển kinh tế nhân dân miền Bắc đã đạt được . Phương tiện dạy học Tranh ảnh tài liệu liên quan đến bài học C.Thuận lợi: đất nước độc lập thống nhất đi lên CNXH có những thuận lợi và khó khăn gì? GV. Mục tiêu bài học 1. I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 BÀI 31. 3. đánh giá các sự kiện lịch sử B. Tình hình hai miền Bắc .Từ 1973 -1976. thị xã bị đánh phá: 12 thị xã. Dạy học bài mới Hoạt động 1. Kiểm tra Em hãy trình bày diễn biến Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 trên lược đồ III. niềm tin vào tiền đồ cách mạng. Dẫn số liệu cụ thể: Toàn bộ các thành . Tổ chức lớp II. tình hình 2 miền . khôi phục ptriển kinh tế. phong kiến + Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu.Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975.109 Ngày dạy: ……………. tình cảm ruột thịt Bắc –Nam tinh thần độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc.Khó khăn: phố. tiến hành khắc phục hậu khôi phục ptriển kinh tế.Nam sau đại thắng xuân 1975 Sau đại thắng 1975.Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước 2. khôi phục phát triển kinh tế của 2 miền . + Di hại của chế độ thực dân. Những biện pháp khắc phục hậu quả chiến tranh. Tiết 46 Chương VII. Khắc phục hậu quả chiến tranh khôi Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc từ phục và phát triển kinh tế.

xã) Kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI có ý nghĩa như thế nào? IV. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước Nhà nước) Quá trình thống nhất đất nước về mặt . giáo dục.Quốc ca. Xây dựng đất nước .Quốc hữu hòa các ngân hàng. huyện.Khẩn trương tiếp quản vùng mới giải phóng. y tế ptriển Miền Nam khắc phục hậu quả chiến mạnh * Miền Nam tranh. làm đề cương chuẩn bị kiểm tra Học kì II Đọc soạn Bài 32.TƯ Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành về mặt nhà nước? (đất nước thống nhất về lãnh thổ. Quốc huy. Hướng dẫn học tập: Ôn tập. nước …. Hoàn thành thống nhất đất nước về Vì sao cần phải thống nhất đất nước mặt Nhà nước (1975-1976) . thành lập chính quyền cmạng .Khôi phục s/x nông công nghiệp. xdựng vùng kinh tế mới . thủ đô thứ nhất Quốc hội VI) Quốc hội khóa VI kỳ họp thứ nhất + Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định đãthông qua những quyết định quan trọng + Bầu cơ quan chức vụ lãnh đạo cao nhất. Củng cố bài: Vì sao cần phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Quá trình thống nhất diễn ra ntn? V.(1976 -19850 .3/7/1976..Địa phương tổ chức thành 3 cấp nào? (Tên nước. III.110 những thành tựu gì? + Diện tích tròng lúa tăng GV. Quốc huy. nhưng ở 2 thống nhất đất nước miền tồn tại 2 Chính phủ ⇒thống nhất về mặt .Từ 24/6 . .kỳ họp + Tên nước. Giảng các thành tựu của miền Bắc + Sự nghiệp văn hoá.… .) Ở các địa phương chính quyền được tổ chức ntn?Liên hệ cách thức tổ chức hiện nay? (3 cấp tỉnh.. Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội quyết định: nhà nước diễn ra như thế nào? (Bắt đầu từ Hội nghị Hiệp thương….Tổ chức hồi hương. khôi phục và phát triển kinh tế ntn? . Quốc kì.Quốc ca.25/4/1976. thủ ⇒ Hoàn thành t nhất đất nước về mặt nhà đô.9/1975. Hoạt động 3. đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định.. Quốc kì.

xây dựng còn có những mặt hạn chế gì? văn hoá cách mạng . thông qua kế hoạch 5 năm. thông qua kế hoạch 5 năm dựng CNXH. yếu kém trong 10 năm đầu cả nước đi lên CNXH (1976-1985). năng xuất lao động thấp. GTVT bước đầu phát triển Bên cạnh những thành tựu đó ta + Miền Nam: xoá bỏ g/c tư sản mại bản.Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây . những thành tựu và thiếu sót. yêu chuộng hoà bình 3. Tư tưởng: Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước.Tháng 12/1976. đánh giá.111 Ngày soạn: …………….Mục tiêu của kế hoạch 5 năm: mục tiêu xây dựng CSVC CNXH) + Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Tổ chức lớp II.Nam và phía Bắc Tổ quốc (1975-1979). Tiết 47 BÀI 32. . Mục tiêu bài học 1. Phương tiện dạy học Tranh ảnh tài liệu liên quan đến bài học C. mục 1980) tiêu của kế hoạch 5 năm 1976 -1980? . . 1.. 2.Kết quả: GV.VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976-1985) Hoạt động 1. nhận định. HD h/s khai thác H.Hạn chế: Kinh tế mất cân đối.Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976Nêu phương hướng nhiệm vụ. Trong 5 năm thực hiện kế hoạch ta + Cải thiện một bước đời sống nhân dân. Đại hội IV đề ra đường lối xây dựng CNXH. Dạy học bài mới I. đời sống nhân dân khó khăn. ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (19761985) A. Ngày dạy: ……………. Kiểm tra Nêu quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước? III. so sánh các sự kiện lịch sử.81 (SGK tr 171) + Công – nông nghiệp. Đại hội IV đề ra đường lối xây (12/1976.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . B. đã đạt được những thành tựu gì? . Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích. Tiến trình dạy học I. yêu CNXH. .Con đường tấy yếu của cách mạng Việt Nam là đi lên CNXH. XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.

Hạn chế: khó khăn yếu kém chưa được khắc phục được triển khai) Trong kế hoạch 5 năm lần này ta còn có những mặt hạn chế nào? II. xã hội. Việt Nam trên đường đổi mới.2000 .Nhiệm vụ: đẩy mạnh cải tạo QHSX.. nhiều mặt. Hướng dẫn học tập: + Ôn tập chuẩn bị kiểm tra Học kì II theo đề của PGD + Đọc soạn Bài 33.. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975-1979) Hoạt động 3.Quân dân ta đứng lên chiến đấu ngoan cường → quốc XHCN Trung Quốc rút về nước (18/3/1979).. 2. 1. Trung Quốc huy động 32 sư Bắc đã diễn ra như thế nào?Kết quả? đoàn tấn công từ Móng Cái đến Phong Thổ GV.Ngày 17/2/1979. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Cuộc chiến đấu ở biên giới phía . tư liệu về thời kỳ 1986. IV.22/12/1978.. hoạt động khoa học kỹ thuật .Nam Cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới . Củng cố bài: Thành tựu của nhân dân ta trong 10 năm đầu xây dựng CNXH V. Liên hệ giáo dục ý thức bảo vệ Tổ . ổn định kinh tế. kế hoạch 5 năm (1981 – 1985) xã hội.112 Hoạt động 2.Tháng 3/1982.Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981Nêu phương hướng nhiệm vụ. ổn định kinh Trong 5 năm (1981-1985) thực hiện tế. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây . 2.Quân ta tổ chức phản công → bọn Pôn Pốt rút khỏi lãnh thổ Hoạt động 4. đề ra (đẩy mạnh cải tạo QHSX. mục 1985) tiêu của kế hoạch 5 năm 1981 -1985)? .. tập đoàn Pôn Pốt huy động lực lượng Tây Nam diễn ra như thế nào? Kết quả? lớn xâm lấn biên giới Tây Nam .1986 đến năm 2000 + Sưu tầm tranh ảnh. giảm nhẹ mất cân đối kế hoạch chúng ta đã đạt được những .Kết quả: thành tựu? + Kinh tế đất nước có những chuyển biến nhiều mặt (Kinh tế đất nước có những chuyển biến + Hoạt động khoa học kỹ thuật được triển khai. Đại hội lần V họp tại Hà Nội. giảm nhẹ mất cân đối) .

2. yêu CNXH.VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000) Hoạt động 2.. Tổ chức lớp II.Kiến thức:Giúp học sinh hiểu: . gặp nhiều những khó khăn. I. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000 A.) quốc tế có nhiều thay đổi Em hiểu thế nào là đổi mới?Nội dung .Nhiệm vụ: Thực hiện mục tiêu 3 chương 1986 -1990? trình kinh tế lớn (Thực hiện mục tiêu 3 c trình kinh tế lớn) . B. Kế hoạch 5 năm 1986 -1990 Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm . trọng tâm là đổi mới kinh tế II. đánh giá các sự kiện lịch sử. Tiến trình dạy học I.113 Ngày soạn: ……………. gặp nhiều những khó (Đất nước khủng hoảng. Tư tưởng: Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước. đổi mới toàn diện.Tác động của cách mạng KHCN → quan hệ KHCN. Dạy học bài mới Hoạt động 1. Phương tiện dạy học Tranh ảnh tài liệu liên quan đến bài học C. Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích.Sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH. Kiểm tra Thành tựu của nhân dân ta trong 10 năm đầu xây dựng CNXH (19876 . đường lối đổi mới của Đảng Vì sao Đảng đề ra đường lối đổi mới * Hoàn cảnh đường lối ? . nội dung của đường lối đổi mới. yếu kém.. yếu kém khăn. trọng tâm là đổi mới kinh tế) + Giữ vững mục tiêu CNXH Tại sao đổi mới kinh tế là trọng tâm ? + Đổi mới toàn diện.Khủng hoảng ở Liên Xô và Đông Âu của đường lối đổi mới như thế nào ? ⇒ Đại hội VI (T12/1986) đề ra đường lối đổi mới (Giữ vững mục tiêu CNXH. 1.Đất nước khủng hoảng. LTTP có dự trữ và xuất khẩu . nhận định.Thành tựu: Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa câ + 1990. * Nội dung dường lối đổi mới đồng bộ. Mục tiêu bài học 1.Quá trình thực hiện đổi mới đất nước.. tác động của cách mạng . Tiết 48 BÀI 33.1985)? III. đồng bộ. . Ngày dạy: ……………. 3.

3. Tổng kết lịch sử Việt Nam. 1/2008 Việt Nam gia nhập WHO tăng cường Hoạt động 5. đầu tư nước của những thành tựu đó? ngoài tăng + Khoa học công nghệ đẩy mạnh. 90 để học sinh giáo dục đào tạo phát triển thấy được sự phát triển đất nước trong 15 năm + Chính trị.Mục tiêu: Tăng trưởng nhanh.. quốc phòng an ninh đổi mới. 4.đến năm 2000 . suy thoái đạo đức.Thành tựu Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa + Kinh tế tăng trưởng khá. 10/2008 trở thành viên không thường trực ⇒ Vị thế Việt Nam nâng cao trên trường q tế của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc * Hạn chế Hạn chế của kinh tế. hiệu quả và bến vững) . Việt Nam hiện nay? sức cạnh tranh thấp GV. chính trị. xã hội ổn định. xã hội) + K tế tăng trưởng nhanh. hạn chế Ý nghĩa của những thành tựu trong hơn * Ý nghĩa 20 năm đổi mới? + Làm thay đổi bộ mặt đất nước (Làm thay đổi bộ mặt đất nước. Hướng dẫn học tập: . xã hội 1991 -1995? ... đối ngoại mở rộng của những thành tựu đó? + Khoa học. chính trị.. IV..+ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra Học kì II theo đề của PGD + Đọc. Hoạt động 4. xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc công dân + Nạn tham nhũng.. soạn Bài 34. văn hoá. Ý nghĩa. Lập bảng thống kê về các kế hoạch 5 năm từ 1986. Kết hợp giáo dục h/s ý thức trách nhiệm + Văn hoá. HD hs quan sát H. lạm phát bị đẩy lùi. Kế hoạch 5 năm (1991 -1995) Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm .Kết quả (ổn định kinh tế. củng cố vững + Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN) XHCN GV.H. Em có nhận xét gì về những thành tựu nhân dân ta đạt được từ 1986-2000? V. GV. 2.114 những thành tựu đó? + Hàng hoá dồi dào + Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh chóng. Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa + Thị trường xuất khẩu mở rộng. công nghệ chuyển biến tích cực. Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000) Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm .2000 Kế hoạch 5 năm 1986 -1990 1991 -1995 1996 -2000 Mục tiêu Thành tựu 2. xã hội + Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững. 85. Hoạt động 3.Mục tiêu: ổn định kinh tế.. Củng cố bài: 1. hiệu quả và 1996 -2000? bến vững (Tăng trưởng nhanh. hiệu quả.

cuộc vận động tiến tới cmạng tháng Tám . Phương tiện dạy học Tranh ảnh từ 1919 đến nay C. cách mạng không ngừng phát triển: + 1930-1931. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: . Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích. cách mạng tháng Tám thành công Điểm lại những thắng lợi to lớn về 3. Tiến trình dạy học I. hệ thống và lựa chọn các sự kiến điển hình. phân tích viết Nghệ Tĩnh để h/s thấy rõ sự phát triển của cách mạng + 936-1939. Tổ chức lớp III. Mục tiêu bài học 1.1946 -1954.115 Ngày soạn: ……………. bài học kinh nghiệm lớn rút ra được từ quá trình đó.Ngày 3/2/1930. Biên giới (1950). …) trận quân sự.Ngày 19/12/1946.) Ý nghĩa lịch sử của việc t lập Đảng? Nêu nội dung và đặc điểm của cách 2. đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên . lòng tự hào dân tộc 3. các giai đoạn chính và những đặc điểm lớn của mỗi giai đoạn . phong trào cmạng với đỉnh cao Xô GV. giành nhiều thắng lợi lớn trên mặt (Việt bắc (19470. Ngày dạy: ……………. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ Em hãy nêu những nội dung cơ bản 1.Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến nay. kchiến toàn quốc bùng nổ Pháp từ 1946 -1954? . Sử dụng tranh ảnh giới thiệu.2/9/1945.Dưới sự lãnh đạo của Đảng. đặc điểm lớn của từng giai đoạn B.Pháp khai thác lần 2 → xã hội phân hoá sâu sắc 1919-1930 ? . 2.Giai đoạn từ 1919-1930 nhất và đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn . TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 A. Tiết 49 BÀI 34.Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. ngày 3/2/1930 Đảng CS Việt Nam….Dạy học bài mới I. cuộc vđộng Dân chủ diễn ra sôi nổi Việt Nam + 1939 -1945. ĐCS Việt Nam ra đời → lãnh (Pháp khai thác lần 2 → xã hội phân hoá sâu đạo cách mạng sắc. Giai đoạn 1945-1954 quân sự của quân dân ta trong k/c chống . Tư tưởng: Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Giai đoạn 1930-1945 mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 ? .

Hiệp định Giơ .Đại thắng mùa Xuân 1975.ne . Hướng dẫn học tập: + Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra Học kì II.vơ được ký kết. Ngày soạn: ……………. Củng cố bài: Giáo viên khái quát lại nội dung chính của bài. Phương hướng đi lên Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH theo đường lối đổi mới của Đảng IV.27/1/1954. thử thách II. Đảng ta đã rút ra được . tinh . Các chiến lược chiến tranh của Mĩ 4. PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng 1.Trong 10 năm đầu đi lên CNXH. đặc điểm cách 5. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI.Nguyên nhân q trọng nhất là sự lđạo của Đảng thần đoàn kết cđấu 3 nước Đông Dương.Đại hội Đảng VI (12/1986).…) . kết thúc thắng lợi -1959).92 . Chiến tranh đặc biệt..Nhiều nguyên nhân (sự lđạo của Đảng. Bài học kinh nghiệm đạo cách mạng. vơ năm 1954? .. Giai đoạn 1975 đến nay mạng Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay? .…) Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? (Dưới sự lãnh đạo của Đảng. H. …) Trải qua quá trình hơn 70 năm lãnh 2.Hai miền thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược khác Nam? nhau (4 chiến lược: Chiến tranh đơn phương (1954 .91. Giới thiệu H..116 Nhắc lại nội dung Hiệp định Giơ-ne. .Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời CNXH. sức mạnh trong nước và quốc tế toàn dân. củng cố và tăng cường khối đoàn kết đại. tồn tại khó khăn.) khăn thử thách .Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân (Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và .…) cuộc kháng chiến chống Mĩ Trình bày nội dung. Giai đoạn 1954-1975 quân dân miền Nam đã đánh bại ở miền . gặp nhiều khó (cả nước đi lên CNXH.Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết Phương hướng xây dựng đát nước định mọi thắng lợi của cách mạng trong giai đoạn hiện nay là gì? 3. Nguyên nhân thắng lợi lợi của cách mạng Việt Nam (1919 đến nay) . đạt nhiều thành tựu.Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH những bài học kinh nghiệm gì ? . đề ra đ lối đổi mới GV.Phủ (7/5/1954). truyền thống dtộc. nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước. V. hòa bình trở lại ở miền Bắc.1986 –nay. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Rèn kỹ năng làm làm bài lịch sử. Kiểm tra III. tích cực độc lập sáng tạo của h/s trong học tập bộ môn B. qua đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp .117 Ngày dạy: ……………. khía quát sự kiện lịch sử .. Phương tiện dạy . Tiết 50 KIỂM TRA HỌC KỲ II A.Giáo dục ý thức tự giác. Ngày giảng:………… . Tiến trình kiểm tra I.học Đề kiểm tra phô tô sẵn (Phòng GD –ĐT) C.Kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn của h/s. Tổ chức lớp II. tổng hợp. Tiến hành kiểm tra ĐỀ BÀI: (Theo đề của phòng giáo dục) Ngày soạn:…………. Mục tiêu kiểm tra .

Khái quát lịch sử dân tộc thời kỳ 1930 đến a.Khởi nghĩa diễn ra ở các huyện → tỉnh lị ( Vĩnh Yên: Khởi nghĩa diễn ra ở các huyện trước + Lập Thạch (17/8) → tỉnh lị. phong trào cách mạng vô sản phát thành lập như thế nào? triển mạnh → ra đời cơ sở Đảng: (Từ 1933.học I.T9/1945. Sử dụng ảnh chân dung Lê Xoay. Mục tiêu bài học .Giáo dục học sinh lòng tự hào về lịch sử quê hương.Từ 1946 đến 1950. khởi nghĩa nổ ra ở tỉnh lị → huyện lị .18/8. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VĨNH PHÚC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở VĨNH PHÚC TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1975 A. Tam Dương(24/8) . 2.Tiến trình dạy . Kiểm tra III.…) + 8/ 1938.Rèn kỹ năng sưu tầm tư liệu lịch sử. Phúc 1945 Yên Đảng bộ Vĩnh Yên và Phúc Yên đã được . đánh giá B.UBND cách mạng lâm thời tỉnh . Cách mạng tháng tám ở Vĩnh Phúc Khởi nghĩa giành chính quyền ở VP trong * Vĩnh Yên cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào? . Phúc Yên: K/n tỉnh lị → huyện lị) + Vĩnh Tường (22/8) HS. phân tích. Xác định các địa danh nổ ra k/n trên bản đồ + BX. Vĩnh Phúc trong thời kì chống Pháp . Ban cán sự Liên tỉnh thành lập ở GV. chi bộ Tam Lộng – Bình Xuyên mạnh → các cơ sở Đảng lần lượt ra đời. chi bộ VTường – Lê Xoay bí thư Em biết gì về đồng chí Lê Xoay? + 3/1940.bí thư Lê Xoay về Bí thư Liên tỉnh ⇒ Đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Sự ra đời của Ban cán sự Liên tỉnh có ý nghĩa ntn? (đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh) b. phong trào cách mạng vô sản phát triển + 10/1933.118 Tiết 51 PHẦN III. giới thiệu Tam Dương .Từ 1933.Ngày 30/8. Dạy học bài mới Hoạt động 1. Vì sao khởi nghĩa ở Vĩnh Yên ngày 31/8 Vĩnh Yên thành lập không thành công? * Phúc Yên: . ndân Vĩnh Phúc đã phối . Sự ra đời của Đảng bộ Vĩnh Yên.Phương tiện dạy học Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc C. Vĩnh Phúc trong thời kì 1930 -1945 GV. từ đó các em có ý thức gắn bó với quê hương và xây dựng quê hương giàu đẹp . 1. UBND cách mạng lâm thời Phúc Yên thành lập Hoạt động2.Giúp h/s hiểu những diễn biến chính về phong trào c mạng ở Vĩnh Phúc trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945 . Tổ chức lớp II.

1 F111) . Củng cố bài: Kể một số anh hùng lực lượng vũ trang và bà mẹ Việt nam anh hùng của xã em? Trách nhiệm của h/s đối với những người có công với cách mạng V.500 thanh niên nhập ngũ .700 dân công. 28.Vĩnh Phúc có 15 đ/c được tặng danh hiệu AHLLVT (Nguyễn Viết Xuân) GV. liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân? IV.… ⇒ Quốc hội tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân 3. Xác định địa danh xã Tiền Châu – Phúc Yên trên LĐ Em biết gì về anh hùng.Tiêu biểu: 17/10/1972.5 vạn bộ đội → chiến trường . hợp với chủ lực đánh nhiều trận lớn: + Trận Khoan Bộ (Lập Thạch) .Vĩnh Phúc có nhiều người lập công: Trần Cừ. Sử dụng tranh giới thiệu 1 số trận đánh tiêu biểu của nhân dân Vĩnh Phúc HS.Sưu tầm tư liệu lịch sử Vĩnh Phúc và địa phương về thời kỳ xdựng và bvệ Tổ quốc XHCN Ngày soạn:…………. Nguyễn Văn Nhạc. quân dân Tiền Châu bắn rơi chiếc F111 . Nhắc lại kiến thức lịch sử dân tộc trong giai đoạn chống Mĩ Nêu thành tích của Vĩnh Phúc trong kháng chiên chống Mĩ? GV.Từ 1965 -1975. Kể một số gương anh hùng tiểu biểu trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Vĩnh Phúc Hoạt động 3.Quân dân Vĩnh Phúc đã chiến đấu 783 trận. huy động: 45. Sử dụng LĐ giới thiệu về chiến công của ndân VPhúc HS. 14. bắn rơi 120 máy bay (2 B52.119 HS.Hướng dẫn học tập: .Từ 1951 -1953. Ngày giảng:………… Tiết 52 .850 thanh niên xung phong. Đọc tài liệu (tư liệu l/s đại phương Vĩnh Phúc) Trong kháng chiến chống Pháp nhân dân Vĩnh Phúc đã giành được những thắng lợi ntn? GV.Học bài cũ .1947 + Trận Xuân Trạch .Lập Thạch (1950) + Trận núi Đanh (1951) . Vĩnh Phúc trong kháng chiến chống Mĩ . Vĩnh Phúc đã huy động 3.

GV. Kiểm tra Nêu những đóng góp của nhân dân Vĩnh Phúc trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ từ năm 1946 đến năm 1975? III.Phương tiện dạy học Tài liệu có liên quan đến bài học C.Kinh tế. sử dụng tư liệu lịch sử đã sưu tầm B. Vì sao kinh tế Vĩnh Phúc từ 1986 – 1996 . sức của → chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Tổ chức II.Giáo dục học sinh lòng tự hào về lịch sử quê hương. bảo vệ Tổ quốc XHCN . tdụng của csách khoán 10 đối với s/x nông nghiệp. Thời kì từ năm 1976 – 1985 . xây dựng kinh (Kinh tế.2007? . Mục tiêu bài học .120 VĨNH PHÚC TRONG THỜI KÌ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN (1976 -2005) A. Hạn chế yếu kém kinh tế VPhúc thời kỳ này 1. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở Vĩnh Phúc (1976. Dạy học bài mới Hoạt động 1. giáo dục có bước phát triển đã có sự chuyển biến tích cực? Hoạt động2. phía Bắc b. Từ 1/1/1997 Vĩnh Phúc tái lập -2007) Những thành tựu cơ bản của Vĩnh Phúc * Kinh tế: về KT –XH thời kỳ 1997.Giúp h/s thấy được những thành quả to lớn của nhân dân Vĩnh Phúc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN từ 1976 đến 2009 . Giới thiệu: khoán 10. có chuyển biến vượt bậc…) trưởng bình quân đạt 15%. xã hội có chuyển biến tích cực…) tế nhiều thành phần… .học I.1996) a.Nhiệm vụ: Nêu những thành tựu của Vĩnh Phúc + Tập trung thực hiện 3 c trình kinh tế lớn trong thời kì 1986 -1996? + Thực hiện cơ chế quản lí mới. từ đó các em có ý thức gắn bó với quê hương và xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhắc lại kiến thức lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1976 -1996.Kết qủa: .Kết quả: + 1985. Vĩnh Phúc sáp nhập Phú Thọ → Vĩnh Phú Trong 10 năm đầu xây dựng CNHX nhân dân Vĩnh Phú đã đạt được những thành tựu như thế nào trong xây dựng CNXH? GV.Tốc độ phát triển cao nhất cả nước: tăng (Sau 10 năm tái lập.Văn hoá. chặn đà giảm sút của sản xuất.Tiến trình dạy . bước đầu thực hiện khoán 10 + Góp sức người. . Tháng 2/1968.Công cuộc đổi mới ở Vĩnh Phúc (1997 GV. Thời kì từ năm 1986 -1996 . 2. xã hội có chuyển biến tích cực. đ/c Kim Ngọc.Nhiệm vụ: xây dựng.Rèn kỹ năng tổng hợp. .

hoàn thành phổ cập cập THCS GV. chủ trương * Y tế : được chú trọng đầu tư của Tỉnh trong việc khắc phục những hạn chế đó IV. Kể về thành tích trong giáo dục của tỉnh. thứ 3 mBắc + Hình thành khu công nghiệp: Khai Quang.121 Kể tên những khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc? (Khai Quang.Ôn tập lại các kiến thức đa học . Đại Lải.1.7 tỉ USD -Thu ngân sách: 2075 tỉ đồng – câu lạc bộ 1000 tỉ của cả nước * Giáo dục – văn hoá: phát triển cả về quy mô và chất lượng Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng + Đạt phổ cập tiểu học đúng lứa tuổi của giáo dục Vĩnh Phúc trong thời kì? + 2002. Bính Xuyên…) Kể tên các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh? (Tam Đảo. Giáo dục h/s ý thức bảo vệ môi trường… HS. xã em còn có những vấn đề văn hoá. nhà trường .Từ 2001 -2005. Yêu cầu h/s nêu hạn chế của kinh tế. Bính Xuyên… . văn + 2004. thu hút 450 dự án . huyện.5 % + Công nghiệp đứng thứ 7 cả nước.Thương mại dịch vụ đang trên đã phát triển .…) GV. xã hội nào được coi là bức xức cần giải quyết? Biện pháp khắc phục? V.Hướng dẫn học tập: .Tiếp tục sưu tầm tư liệu lịch sử Vĩnh Phúc . địa phương. là 1/7 tỉnh dẫn đầu cả nước về giáo dục hoá giáo dục Vĩnh Phúc hiện nay.Công nghiệp + Giá trị s/x tăng 75. Củng cố bài: Theo em tỉnh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful