GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 15 phút Tên bài học trước: Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI: TIEÄN MAËT ÑÒNH HÌNH BAÈNG DAO ÑÒNH HÌNH ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. ỔN ĐỊNH LỚP: II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: TT NỘI DUNG Dẫn nhập 1 Giới thiệu nội dung 2 Giải quyết vấn đề 3 Kết thúc vấn đề - Cũng cố kiến thức: 4 - Cũng cố kỹ năng rèn luyện Hướng dẫn tự học 5 HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA THỜI GIAN ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO VIÊN Thời gian:

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIÊN:

TRƯỞNG KHOA Ngày tháng năm 2009 GIÁO VIÊN Nguyeãn Vaên Höng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful