.A.

~ A

TIEU CHUAN VIt;:T NAM

TCVN

TCVN 5935 - 1995 lEe 502 - 1983

cAp BIEN urc CACH elEN

.. .

BANG CHAT BIEN MOl RAN CO

. ,

f)1~N Ap DANH f)INH TU 1 kV f>Ef\l 30 kV

HA N()I - 1995

Lain6idAu

TGVN 5935 - 1995 hoan toan tLIC1ng dLIC1ng v01 tleu chuan lEG 502-1983;

TGVN 5935 - 1995 do Ban kY thu~it tleu cnuan TGVNfTG/E4 Day va cap di$n bien soan, T6ng cue Tieu chuan - Do ILIang - Ght1t Illc;mg 6§ nghj va dLIqc B9 Khoa hoc, Gong ngh$ va Moi tnronq ban nann,

--------------------...-------------_._--

.,

TiEU CHUAN VI~T NAM

TCVN 5935- 1995

cAp f)1~N Life eACH al~N BANG CHAT £)I~N MOl RAN CO

,~

el~N Ap DANH fllNH TU 1 kVf.)EN 30 kV

Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 kV up to 30 kV

QUY f)!NH CHUNG

1.1 Quy dinh chung

Tieu chuAn 1ay quyd!nh cac yeo cau v~ k~t cau, kich thuC1c va thti nghi$m eho cap di$n IVc co each di$n ran djnh hinh b8ng phuong pnap dun vdi cac ki~ I~, dl!QC quy djnh trong di~ 1.2, vOi cAp di$n ap danh d!nh til HN d~ 30 kV, dtl<;K; quy d!nh trong di~u 1.3, dung d~ lap d~t c6·dinh.

Tleu ch~ nay kh6ng ap d\lng cho cac I~ cap duc;1C lap ~t h* sii dt,mg trong nhung di~u ki$n d?c bi~t

Lo?i v$t li~ each~, kY hi~ cua chunq dl!QC sil dl,mg trong tieu chuAn nay, thea nrur bang dlJ'dj day.

V$t Ii$u each di$n

a) ChAt nhua nhi~ d€o

V$t li$u cachdi$n tren CC1 sa polyvinyl clorua hoac d6ng trunq hqp ella I vinyl clorua va vinyl sxetat duc;1C sil dunq cho cap co di$n ao danh dinh I Uo/U ~ 1,8/ 3 kV

vat li$u each di~ 7Ien co sa polyvinyl clorua noac hqp chAt cua vinyl clorua va vinyl axetat jrJoc Sl! dl,mg cho cap co di$n ap danh djnh Uo/U > 1,8I3kV

V$t Ii~U C~Ch "?" ~O sa POIY~~le~ nhi$t dec I

b) Chat dan hO:E01oac nrura nhl?t cunq ,I

V$t li$u ~aCh J'ffi1.ffn co sa cao su Etyien propylen noac cnat tuong tu I

(EPM hoac EPOM,; i

V?t Ii$u each ill~ tren co sa polyetylen khau macn I

PVC/A

Ky hi$u vi~t tat

PVC/S

PE

EPR

XLPE

3

TCVN 5935 - 1995

1.3 f)i~n ap danh d~nh

Day di$n ap danh dinh Uc/U (Urn) cua cap quy djnh trang tieu chuan nay nhu sau:

Uc/U (Urn) = 0,611 - 1,813 (3,6) - 3,616 (7,2) - 6110 (12) - 8,7/15 (17,5) - 12120 (24) -18130 (36) kV r.rn.s

Trang do:

Uo ta di$n ap danh djnh tan s6 cong nqnlep gilIa ru¢t dan vai d~t hoac vai man chan kim 10<;1i rna cap dLf<;1C thi~t k~.

U la di$n ap danh dinh tan sb cong nghi$p gilIa cac ruot dlm rna cap dlJ<;1e thi~t k~.

Urn la gia tri Cl,IC d<;1i cua "gia tr] di$n ap h$ thbng cao nhat" rna thi~t bi co th§ dLfQe SlI dl:mg (xem IEC 38).

Chu thich: £)i~n ap danh 6jnh cua cap trong tnlCmg hgp ap dl,mg Cl,J th~ phcii phu hop vOi oi~u ki~n tam vi~: trong h~ th6ng rna cap OI1<;1C sa dl,mg va pnu hqp thee hlICmg dAn elsa tieu ehuAn IEC Publication 18::.

1.4 Nhi~t dQ danh dinh Ian nhat dOl vCft eac v~t Ii~u each di~n

Nhiet do danh dinh Ian nh~t cua ruot dan, °C
... .
V~t 1i$U each di$n Lam vi$c binh thtJimg* Ngan mach (thi1i gian tbi da 55)
Polyvinyl clorua hC$c hc;:rp chat cua vinyl 70 160
clorua va vinyl axetat (PVC)
Polyetylen nhi$t dec (PE) 70*" 130 ***
I Polyetylen khfru mach (XLPE) 90 250
I Cao su etylen propyl en (EPR) 90 250 • clm hru y la phai tinh c1~n tOn thAt di~n rnei khi nhi~t 6(> (To) bang hoac Ian hem gia trj quy dinh trong

IEC 287. Tinh toan dAy dong di~n lien tuc cua cap (h$ s6 tai 100%).

,.. 7SoC dbi vcri vat li~u PE co tY tronq Ian han 0,940 glem3 if nhiet d(> 23°C. t

Nhi$t d¢ nay co th~ tang len d~n 150°C neu SlI dl:mg k~t cau man chan eho ruot dan mot each

thich hop,

Nhi$t d¢ quy dinh trong bang tren la dira tren cac b{m ch~t cua vat lieu each 6i$n. £)i§u quan tronq la phai luu y dfm ca cac yeu t6 knac rnra khi SlI dunq cac gia tr] eho (; tren trong vlec tinh toan day dong 6i$n.

Vi du, trong di§u ki$n lam vi$e binh thlJCmg, neu mot cap dLf<;1C chon true ti~p trong d~t va lam vlec va; tai Iau dai (h$ s6 tai 100%) co nhi$t d¢ danh djnh cao nhfit cua ruot dan nrur trong bang. Thea thai gian, Sl,I tan nhiet cua d~t xung quanh day cap co th~ tang len so vai gia tr] ban dfiu do qua trinh kh6 cua d~t. K~t qua la, nnlet d9 cua ruot dlm co the VlJqt qua gia tr] danh dinh cao nhat, Neu di~u kien heat d¢ng nhir vav dl1<;1c xem xet tu truce tni cuoc phep dt! phonq thicn hop.

Khi slI dl:mg gia tr] nhiet d¢ cho dong di$n ngan mach can phai IIJU y den cac y~u t6 sau:

a) s~r bi~n d?ng cua each di~n, do cac nrc co nhiet tao nen trong di§u ki$n ngan rnacn, c6 thf lam giarn chi~u day thl/C t~ cua . each di~n.

TCVN 5935 - 1995

b) Man chan cua ru¢t dan va man chan cua !ei co the bi anh huoog belt lqi do vtec mat tac :.iur.g cua man chan: tuang nr nrur cac tinh chat nhi$t cua vat H$u lam vo ooc ngoai cOng co girn nan nh§t dinh.

c) M¢t dl~u reit quan tronq la cac phl,J kien dlJc;1C sil dl,Jng trong h$ th6ng cap co cac moi n6i han cOng nhu n6i co hQC phai phu hop v6i nhi$t o¢ da hia chon cho cap.

1.5 Nhi~t dQ ruot d~n Ian nhc1t cho phep va lo~i vo bee ngoai dU'Q'c sa dfJng

ST1 ST,

ST8 80

~~~ S_E_1 ~1 ~ ~

V ~t Ii$u vo boo

I ,.

I Nhiet o¢ ruot dan 16'n nnat trong dieu ki$t1

I viec. binh thuCrng, °C

i

I

80

90

V?t li$u vo bQC co th~ dl1qc sil dl,mg cno nhUng cap co nhi$t 09 lam vi~ 16'n nhAt cao non 50C so v6i gia tr] cho trong bang, khi di$n ap danh djnh tJang hoac Ian han gia trj sau:

- 86i v6i lo~ vo bQC ST3 va SE1: 6110 (12)kV

- fl6i vOlI~ vo boc ST 1 va ST 2: 18130 (36) kV

ST 1 va ST 2 la lo~ vo bQC tren n~n v~ Ii~ PVC. ST 31a I~ vo boo tren n~ potyetylen nh~ 000.

SE1 la I~ '10 bQC bang chAt dim h6i keo dlfci tren n~ polycloropren, clorosunfonat - polyetylen ho?c cac polyme tlJOng tV.

Chu thich: M¢t h9P chitt khilc (ST 4J dl,ta tr~ n~ PE (fang d~ xem xet dA dung cho nhi~ !fQ ru¢t din cao hem giOl ban n~ c!c) cho ph6p cUa ST 3.

2 ainh nghia

Cae djnh nghia sau day dlfqc Slt dl,Jng cho tieu chuAn nay.

2.1 f)inh nghia cac gia trj kieh thuO'e (ehiiu day, ~t cat ngang v.v ... )

a) Gia trj danh dinh: gia trj dlfqc dl/a vao d~ thi~t k~ va thlfCrng Iii cho trong bang. Thong thuang, (rang tieu chuAn nay, gia tri danh dlnn cunq vd'i dung sai quy dinh Iii gia trj S6 duqc ki~m tra hang phep do.

b) Gia trj xap xi': gia tri khong xac oinh duqc ding nrur khong ki~m tra duqc. Vi dl,l no dtlqc sii d!,Jog cho vi~ tinh toan mot so kich truroc khac.

c) Gia trj girta

5

TCVN 5935 - 1995

Khi co mot val k~t qua thlr va chunq diroc sap xep thea th([ tLJ tang dfln (noac giam dan) , thl gia tri giua S8 Ia gia tr] a gii::ra neu s6 pnep thiI la Ie va S8 la trung binh cua hai gia tr] thu a gii::ra neu so phep thlr la chan.

d) Gia tr] gia dinh

Gia tr] duqe tinh thea "phlf<1ng phap gia dinh" dlI(,1C me ta trong phu luc A,

2.2 Cae dinh nghia lien quan d~n tmr nghi~m

a) ThiI thlICrng xuyen

ThiI thuCm'g xuyen la phep thLt do co sa san xuat thuc hien tren toan bo chleu dai cap da che tao xong nharn chUng to slf tin cay cua cap da che tao.

ChtJ thich: Theo thOa th~n gilta CC1 sa san xuat, va ngl1C1i mua (vi du - tham kMo k~t qua cua qua trlnh ki~m soat eMt IlIl;1ng) , 56 hJI;1I1g do.;1n cap da eh~ tao xong cAn thlt eo th~ dlk,1c gieam di.

b) Thii d~c bi$t

Trnr d~c bi$t la phep thi! do co sa san xuat thuc hi~m tren nhi::rng mau cua m{>t dean cap da noan chinh noac mot phfln d~ lAy ra tll mot OO?n cap da hoan chinh, vc1i mot tan suat cllIqC quy dinh, nharn xac nhan rang san phAm noan chinh diip Ung cac yeu cAu kY thu$t theo thi~t ke.

c) ThiI di~n hinh

Thv di~n hinh la phep thli do co sa san xuat truro hi~m theo yeu cau, mroc khi dua ra thi trlICmg mot IO?i cap cltJqc quy djnh trong tieu chuan nay, nharn chUng to cac tinh nang lam vi$C phu hqp yeu cau d~t ra. Cac phep thi'J nay c6 ~ trlJng la sau khi thlfC hi$n thi khbng ph8.i thv I$.p I?i IAn nira, tn1 khi c6 nhi::rng thay dbi trong v$t li$u che tao cap hoac trong thiet ke rna c6 th~ lam thay dbi cac tinh nang lam viec cua cap,

d) Thlr lap d$t

ThiI lap d~t Iii phep thiJ dlfqG truro hi$n nham chUng to sir tin cay cua cap cOng nrnr cac phu ki$n cua n6 sau khi chung dlIgc lap d?t.

II KET CAU

3 R ugt dan di~n

Ruot dlm co th4 la dbng u co noac khong co Idp phu kim leal hoac nh6m hay hop kim nh6m co hoac kh6ng co Idp phu kim loa' thuoc pnan loai clip 1 hoac cap 2 theo tieu chuan lEe 228 - Ru{>t dan di$n dung cho cap each di$n.

4 each di~n

4.1 Vc)t Ii~m

TC\lf'~ 5935 ~ 1995

'i::'rl' ue u ca en uAj'e" n nh';' ia' cna t .'I,'P. n .'-anji,' nl.'1 ilinil"11 rono chao ,-;u"n :h, roc rnA, t tronq nrumc

~\. 1t. \J • r c:u, ....... ,...... _ h"'~ • :J ~ '-4...... .....,_y ,1_"-,, '. ,. >, I II~

foal da. neu ra a di§U!.2 va ol1ai cfaping duqc cac yeu cau thlf tnicnncp cuv ,jjnh trong pnan ba cua lieu chuan nay.

4.2 Ch ieu day each di~n

a) Chieu day each di~n dann dinh Jl\'ctcquy dlnh trong Jang j d~n 4 cua tieu chuan nay:

b) Chieu day each di~n eho tronq bang pnu thuoc 'lao dien ap dann oinh va chi ao dl)ng eho loq.i cap co ian bQC bao v~ ben nqoal;

G) Chi§U day trung blnh cua lap each diEm phai khOng lucre nno han cnieu day danh dlnh da quy dinh; d) Tuy nnien chleu day tq.i mot di~m rJ~H ~ co th~ nho non gia tri danh dinh quy djnh vdl di§u ki$n la su sai khac khong duqc vuqt qua 0,1 rnrn + 10% gia tri danh dinh quy djnh;

e) Chi§u day ella l6'p pnan each noac man chan ban dan tren ruot ,jan cfi$n hoac tren 16'p each di$n f!' khong duqc tinh 'lao chi§U day ella each di$n.

5 Man chan cua !oi

5.1 Man chan lei

Man chan cua loi trong cap m¢t loi noac nhi§u loi, khi co yeu cau (xern di§u 5.4), phru bao gbm man Ghan cua ruot dAn di$n va man chan cua cacn di~n.

5.2 Man chan ruQt din di,n

Man chan ru¢t dan phru lam bang vat li$u phi kim 10;;U co th~ la dru bang bang chAt ban dan hoac 16'p ban dan djnh hinh bang each dun hay la sl! k~t hqp cua ca hai lo~ tren,

f"'. 5.3 Man chan each dI~n

a) Man chan each di~n phai bao gam pnan ban dan phi kim loai k~t hop vdi phful kim loat,

b) PhAn phi kim lo~i phru dl1<;1C ap sat true ti~p len each cJi$n cua tUng loi va phru gbm mot dai bang ban dan cunq Idp hop chat ban dan dinh i1inh bang each dun hay la sir k§t hqp cua cac lo?i vat Ii~u tren.

c) Phim kim loq.; ph8.i duc,1C ap 3at len tren tVng loi rieng re hoac tren ca cum loi va phru phu hop vdl di~u 8.

5.4 cac gia tri giOi han cua man chan lei

a) Man chan ruot dan di$n dl1yc ap cl)ng (; di~n ap dann d!nh Ian ho'l 1,813,0 (3,6) kV trong cap each di$n b~mg PE va XLPE, va iOn non 3,6/6,0 (7,2) kV trong cap each ill$n bang PVC va EPR;

7

TCVN 5935 - 1995

b) MilO chan each t1i$n phru ap dl:mg 0 t1i$n ap danh dinn Idn hem 1,813,0 (3,6) kV trong cap each t1i$n bbg PE vaXLPE, va km hem 3,616,0 (7,2)kV trong cap each di$n bang PVC va EPR. tnr truCmg hQ'p CG cac quy djnh khac,

6 Cum loi, Idp boc ben trong va chAt dQn

6 .. ; cac ki~u cap nhi~u loi

Vlec ghep cap nhi~u 15i tuy tnuoc vao t1i$n ap danh dinh va vlec man chan ban dan hay kim loal co dVt;1C ap sat vao tUng 15i hay khong.

Guy dinh trong cac t1i~u 6.2 6~n 6.6 khong ap dt,mg cho vlec ghep mot 15i co vo bQC.

6.2 Cap co di~n ap danh dinh 0,611 kV

a) Cap nhi~u 15i e6 ao giap ru¢t dan t1i$n 66ng true noac lOp bQC kim loc;ii knac (xem t1i~u 7.1) ph8.i c6 m¢t lOp boc ben trong phu len cac 15i. Lap boo ben trong va ch~t d¢n ph8.i phu hqp vc1i di~u 6.6.

b) Tuy nhien cac dlii bang kim loal cung c6 th4 dlIQC ap sat tnrc ti~p len cac 15i da dLl(Jc ghep rna khong c6 lOp boc ben trongvc1i di~u ki$n chi~u day danh 6jnh cua moi deli bang khong dl1!;1C vuot qua 0,3 mm va cap hoan chi nh phlii thea man cac pnep thlr quy di nh trong cac 6i~u 17, 18.

c) 8bi vc1i cac loai cap co ru¢t dan di$n khong 66ng true cung nhtr lap ao giap hay cac lap boc kim 10?i khong 66ng tam knac (xem di~u 7.1) thi khong cfm lOp bQC ben trong vc1i di~u ki$n hinh d?ng ben ncoai ella cap tnuc t~ van tron va khong xay ra sir dinh giiia cac 15i va vo.

Vo bQC co the xam nh?p vao cac khe ho gifIa cac 15l, tru khi vo boc la chat oeo nhi$t boc tren 15i tron c6 ruot dan Ian hem 10 mm2.

Tuy nhien neu co Slr dvng lop boc ben trong thi chieu day cua n6 kh6ng can phai tuan thu cac diem e) va f) ella di~u 6.6.

6.3 Cap co trlfang khong huang kinh co di~n ap danh dlnh Ian hem 0,6/1 kV

Loai cap nay phai pnu hc;1p vai diem a) cua di~u 6.2. Vo boc ben trong va eh~t 6¢n phai 18. chat kh6ng hut §.m.

6.4 Cap co trlfang huang kinh co di~n ap danh djnh Ian hem 0,6/1 kV va co man chan kim loal tren tung loi rieng ra

Loai cap nay pha; phu hgp vOi diem a) va c) cua dieu 6.2 ve. di~u 11.10. Man chan kim leal cua cac 15i phai ti~p xuc val nhau.

TC1lN 5935· 'j 995

13.5 Cap co trlJO'ng hU'6'ng kinh co di~n ap dann d~nh l6'n hon 0,611 kV va chi co mot man chan kim Ioal d6ng tam tren ca cum loi

Leal cap nay phru phu hqp vot di~m a) cua di~u 6.2, Va b9C ben trong co th~ ta cnat ban dan: Chelt d¢n co th~ la chat ban dan.

6.6 Ldp bQC ben trong va chat dQn

a) Vo b9C ben trong co th~ duqc tao tnann bang phUOllg pnap dun hoac quim (ghep cn6ng).

b) vb; v6i cac loal cap co cac foi tron, ngot,ti tnr cac loai cap co hem narn loi thi chi' cho oneo dung vo b9C ben trong theo kj~u quim n~u khoang trbng gilfa cac loi auqe aun a~y bang chat a9n.

c} Vo b9C ben trong va chat d¢n phcilla cac V?t li$u tnich nop. Cho pnep dung m¢t yang xoan mo bang bang quim thich hop lam nut buoc tnroc khi tao hinn i/O bQC ben trong bang phironq phap dun.

d) V?t Ji$u Stl dl,mg cho vo b9C ben trang va chat d¢n phcil thich hqp v6i nhi$t 09 tam vi~ cua cap va phcil tuong duong vOl V?t Ii$u each di$n.

e) Chi~u day cua vo boc ben trong dUqc <Sinh ninn bang phuong pnap aun phcil elliot: chon rhea bang sau

mm

t>ucrng kinh gilt djnh eua lei Chi~u day cua lap bQC ben trong <Sinh
h,inh theo ki~ dun (gia trj xAp xi)
Lon han Nho hem va Mng
- 25 1,0
25 35 1,2
I
35 45 1,4
45 60 1,6
60 i 80 1,8
l
80 - 2,0 ~ f) Chi~u day xap XI cua lOp bQC thea ki~u quan (ghep ch6ng) phru bang 0,4 mm ct5i vOl cac·ducrng kinh gia djnh cua loi nho han va b8ng 40 mm va phru blmg 0,6 mm d5i vOl ducrng kinh gia djnh Ion han.

7 Cae Idp kim lo~i cua cap mQt loi va cap nhi~u loi

7.1 cac kj~u Ioal cua lap kim lo~i

Cac ki~u lo<;ii cua lap kim lo<;ii Stl dl:mg tronq tieu chuAn .nay gom a} Man chan kim lo(;li (xem c1i~u 8);

b) RU9t dan di$n dong true (xem c1i~u 9);

c) Ldp b9C kim lot,ti (xem di~u 10);

d) Ao giap kim lo~ (xem di~u 11).

9

TCVN 5935 - 1995

7.2 SiJ' dl.}ng cac lOp kim loal

a) cac cap co di$n ap danh dinn gifla ruot dan di$n va dAt (Uo) bang 0,6 kV co thii co lOp kim loa' bao boc toan b¢ cac lei (noac tling lei).

Ciu) thich: Vi$c h,la chon giLra cap c6 hay kh6ng co lOp kim ioai tuy tnuoc vao cac yeu cau v~ Iilp ~t nnarn

nqan ngLJa cac nguy hi~m c6 th~ xay ra do nhung tao d(>ng CCf h9C noac cac tiep xuc di$n true ti~p.

Khi siJ dl,mg lOp kim leal thi ph3.i tuan thu theo di~m b) cua di~u 7.2.

b) Cac cap co di$n ap danh d nh gifla ruot dan di$n va dAt (Uo) lrm hem 0,6 kV phai co lOp kim lo?i bao boc tLrng lei riang re hay ca cum lei. LOp kim loat phru la cac d?ng da dlIc;1c neu trong di~u 7.1 va phai la kim leal phi tLr tinh khi no dl1c;1C Slr dl,Jng d~ bao boc tLrng lei rieng re 06i vrn loai cap m¢t lei cling nrur cap

nhi~u lei. .

8 Man chan kim lo~i

8.1 K~t ciu

Man chan kim lo?i g6m co m¢t noac m¢t val bang quan noac day ben hay mot lOp boc d6ng true bang sc;1i day ho~cket hc;sp gifla esc sc;1i day va bang quan.

N6 c6 th~ la m¢t lap vo boc noac, trong tnICmg hc;1P dung man chan chung, co th~ la mot lap ao giap nhtJng phai phu hc;sp vOi di~u 8.2 va 8.3.

8.2 Cac ke hC1 trong man chan phcli pnu hop vOi quy dinh trong cac tieu chuan cho tllng san ph~m Cl;J th~.

8.3 cac yeu c§u

Cac yeu cau v~ di$n, v~ Iy cOng nrur kich truroc cua man chan kim 10?i phai dl1c;1C xac dinh trong cac tieu chuan cho tLrng san "Ph~m cu th~.

1

8.4 Man chan kim Ioal khong sa dl.}ng cling VOl lap ban dan

N{;u man chan kim loai dl1c;1C SLr dl,Jng CJ di$n ap danh dinh nho hem va bang 1,8/3,0 (3,6) kV, vrn each di$n PE ve XLPE; nho hem va bang 3,6/6,0 (7,2) kV VC1i each di$n PVC va ·EPR thi cac man chan nay khong dLfQ'C dung cunq vC1l cac lop ban dan.

9 RUQt d~n di~n d6ng true

9.1 K~t cau

Cae ke ha trong ruot dan d6ng true phai phu hop VC1i CaG quy dinh cho tLrng san pharn cu th§.

TeV!\! c:5935 ~ 1995

9.2 cac yeu C8U

8i$n trCt va vat ii$u cua ruot dan dong true phai phu hop VOl TCVN 5397 - 1991.

9.3 Ap dl:lng

Khi can sCr dunq ruot dan d6ng true tni no phru dl1qc ap sat VaG Icp vo b9C ben trong d6i \/& lo?i cap co nhi§u loi; d6i vOl lo?i cap mot !oi, thi no phru dl1qG ap sat true ti€lp VaG each di$n ho?c man chan each di$n ban dan; hoac lOp vo bQC ben trong tl1<1l1g lIng.

Bang trong giai dOQJl nqhien cuu xem xet,

11 Ao giap bang kim loal

11.1 cac toal ao giap kim lo~i

cac I~ ao giap kim lo~ quy dinh trong tieu chuAn nay Iii:

a) Ao giap bang day oet; c) Ao giap bcIDg day troo:

c) Ao giap bcIDg bang quan kep.

11.2 V~ Ii~u

Day det noac day tron phcii la thep rna, tnep dlf<;fC phu chi, nnorn ho?c h<;1P kim nhorn .

• Cac bang quan phru la thep, thep rna, nhorn ho?c hop kim nhom. cac bang quan thep co th~ dl!<;fC can nong hay can ngu¢i va co chAt Ilfc;mg thlfdl1g phfun.

11.3 Khi It/a chon v$t Ii$u cho ao giap, can phru d?c bi$t hJU Y d~n kha nang bi an rnon khong chi vi an toan CCI rna con vi an toan di$n, d?c bi$t khi ao giap dllqc sii dl;mg lam man chan (xem di§u 8.1).

11.4 Ao giap cho cap mot loi sii dl;mg trong mach xoay chi§u phcii lam tti cac v$t Ii$u phi ta tinh, tra khi n6 co cau tao d?c bi$t.

11.5 Sa dl:lng ao giap

a) Khi ao giap dlf<;fC sii dl,mg cho cap nhieu loi, thi no phai dllqc ap VaG Idp bQC ben trong phu h<;1P thea di§u 6.6 (tnr tnJCmg hop sii dl:mg d?c bi$t, xem di~m b) di§u 6.2).

b) Trong tnJC'ng hqp, cap mot loi co vo bQC tao thanh bang phlfO'l1g onao dun noac qulin ghep, co chieu day quy dlnh trong di~m e) va f) cua dieu 6.6, thi vo bQC phru dlfqc d?t dlfO! mot lap ao giap neu khong co man chan.

11

TCVN 5935 - 1995

c) Neu SlI dl,mg mot lOp boo phan each nmr trong di~u 11.10, th J n6 phai dlfc;1C d?t dlIrn lOp ao giap thay cho mot lap bQC ben trong noac phu them eho lOp boc ben trong.

11.6 Kich tmrec cua day va bang qu~n dung lam ao giap

Kieh truroc cua day va bang qulin dung lam ao giap nen chon theo day sau Day tron:

0,8 - 1,25 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,15 - 4,0 - 5,0 mm (dlICmg kinh) Day tnep me det:

0,8 - 1,2 - 1,4 mm (chleu day) Bang qulin bfmg tnep:

0,2 - 0,5 - 0,8 mm (ehi~u day) Bang qulin bWlg nhom va hc;1P kim nhorn:

0,5 - 0,8 mm (ehi~u day)

Kieh thtJ'C1c ella d8.y va bang qulin dung lam ao giap khong dlIl;fC th~ han gia tr] danh dinh:

- 5% d5i vOl day tron;

- 8% d5i vOl day~t;

- 10% d5i vOl bang quan.

11.7 M6i HEm h~ gifla dllCtng kinh cap va kich thuoc ao giap

8tJ'Cmg kinh danh dinh ella day tron lam ao giap va chieu day danh dinh cua bang quAn cling nhtr day d~t dung lam ao giap khong dlIc;1e nho han gia tri eho trong bang sau:

a) Day tron lam ao giap

mm

f)tJ'Cmg kinh gia dinh dlIOi lOp ao giap 8tJ'Cmg kinh ella day lam lOp
ao giap
, Lan han Nho hem va bano
I
- 15 0,8
15 I 25 1,6
25 35 2,0
35 60 2,5
I I
60 - I 3,15
l 12

TCVN 5935 - 1995

b) Bang quan tarn ao ~iao

mm

BLfCmg kinh gia dinh dLfOi lap ao qiap

Chi§u dEW cua bang quan

LOO non

Nhe non va bang

Thep hoac thep ma

Nhorn hoac hop kim nnorn

30 70

30 70

0,2 0,5 0,8

0,5 0,5 0,8

Ctu) thich: bang nay khOng ap dl:mg cho cap da duqc d~ cap trong di~m b) cua di~u 6.2 loat co bang quan kim IO<;li dl1CfC ap tnrc ti~p VaG cum 16i.

c) Day lam ao giap loal det

85i vOi dLfCtng kinh gia dinh dLfOi lap ao giap 100 hon 15 mm, thi chi§U day cua day meo det thLfCmg la O,8mm.

11.8 14.0 giap bang day det ho~c tron

a) Ao giap lam bang day phru kin, co nghTa la chi con khe ho rclt nhe giua cac day k§ nhau. Co th~ dung mot vonq xoan ki~u bang quful bang thep rna co chi§u day danh djnh nho nhAt la 0,3mm quan de len tren ao giap b8ng day thep det va tren ao giap bang day thep tron, n~ can. Sai s6 ciia bang quAn nay ph8i phu h<;1P vOl di§u 11.6.

b) NhG'ng cap co dlli1ng kinh dL!rn lap ao giap nho hem 15 mm khoog phai bQC ao giap bang day det,

11.9 14.0 giap bang ban!] quan

a) Khi Slt dl,mg lOp ao giap lam bang bang qean thi chi§u day cua lap boc ben trang, dL!Q'C quy djnh trong di§u 6.6, ph8i dL!Q'C tang eL!C1ng bang m¢t lOp bang qUAn co ehi§u day danh djnh la 0,5 mm n~ chi§U

• day ba.n9 quArt lam ao giap Iii 0,2 mm va, la ?,8 mm n~u chi~ day bang qUAn lam a~ giap lem hem 0,2 mm. Neu co m¢t lap boc ngan each ho$c neu lap b9C ben trong dL!Q'C tao tnanh bang phL!ang pnap dun, thoa man cac yeu cau cua di§u 11.10 thi khong can ph8i co bang quan b6 sung. Chi§u day t6ng c¢ng cua lOp boc ben trong va lap bang quan b6 sung do bang sai I~h dL!C1ng kinh khong dL!Q'C nho han gia trt danh rlinh la 0,2 mm + 20%. Gia tri danh dlnh la gia trj cho 0 di§u 6.6 c¢ng them 0,5 mm hoac 0,8 mm tuy tUng twCtng hqp thich hop.

b) Ao giap lam bang bang qUcln can dLfqc quart ch6ng thanh hai lap do V?y lap bang quan ben ngoai pheli de IEm khe ho gilra he i vonq k§ nhau cua lap bang quan ben trong. Khe ho gilfa cac vonq quan k§ nhau cua tlIng deli bang k "long dLfqc virot qua 50% chi§u r¢ng cua bang quan.

11.10 Ldp bee phan each

a) Khi man chan kim !o?i va lap ao giap lam bang kim lo?i khac nhau, thi chung phru dLfqc pnan each bOi m¢t lOp bye !<hong thcirn ruroc dLfqc t<;10 thanr: bang phLfO'Tlg pnap dun va dLfQ'C lam bang mot trong cac v~t Ii$u quy d!nh d dieu 12.2.

13

TCVN 5935 - 1995

Lop vi: boc pnu hqp vc1i yeu cau cua lOp bQC phan each cOng c6 th& dl1<;1C si1 dl,mg a dl1rn lOp ao giap cua cap khong c6 man chan bang kim IO?i khac, LOp nay c6 th~ thay the cho mot lOp bQC ben trong hoac b6 sung them cho lOp bQC ben trong nlra,

b) Chi~u day danh dinh cua lOp vo boo nay dl1<;1C lam tron den 0,1 mm, va dl1<;1C tinh toan theo cong

tmrc:

Ts= 0,02Du + 0,6 mm

trong d6: Du ta dl1emg kinh gia dinh jl10i ICfp vo bQC va dl1<;1C tinh theo phu luc A. Chi§u day danh dinh nho nh~t ta 1,2 mm. Chi§U day r ho nh~t t?i mot di~m b~t kY phai khong dl1t;1C thap hem 80% gia tr] danh dinh vc1i sai s6 lem nh~t ~a 0,2 mm.

c) Chru ll1<;1ng cua v~ Ii$u sildl:Jng cho lap vo boc phan cach pha; phD h~ va nhi$t dQlam vi$CCUa cap.

12 Lop vo boo ben ngoai p hi kim lo~i

12.1 Quy dinh chung

T~t ca mol loc;ti cap d~u ph8.i co m(>t lOp vo bQC phi kim loal CJ ben ngoai tnr mot s6 loal cap sau day khong c6 yeu cau trong mot s6 di§u ki$n sil dl:mg nh~t dinh.

a) Cap c6 ru9tdAo di$n t>ang d6ng trung tinh, dbng true dtJc;1C phu kim loc;ti;

b) Cap dl1<;1C bQC ao giap t>ang day tnep ma;

c) Cap c6 vo bQC bang kim loal,

12.2 V~t Ii~u

a) Vo bQC ngoai phai la nrura nhi$t dec (PVC), polyetylen ho?c V?t Ii$u tl1emg tt!) noac hqp ch~t d~in h6i de. IlfU h6a (polycloropren, clorosunphonat polyetylen noac V?t Ii$u tl1C11lg tt!);

b) cac yeu cau thlr cho cac lo?i vat Ii$u thl1emg slr dunq, dl1<;1C quy dinh trong bang 8 6en 12;

c) V?t Ii$u lam vo boc phai ph'G"hc;1P vOi nhi$t d9 lam viec quy dinh a ph~ 1.5.

12.3 Chieu day ella lap VQ bee

a) Chl§u day danh dinh cua ICfp vo boc phi kim leal phai dl1qc tinh theo cong tmrc sau:

ts = 0,0350+ 1,0 mm

trong do: 0 la dl1emg kinh gia dinh dl1ai ICfp vo boc (xem phu luc A). Ket qua dl1<;1C lam tron den 0,1 mm (xem phu luc B).

b) £>6i vc1i cap kt10ng c6 lap ao giap ve. cac cap khong phai la lo?i d§ C?P trong di~m d) va e) cua di~u nay, cnleu day danh dinh cua vo bQC khong dl1qc nho hem 1,4 mm d6i val IO?i cap mot loi va 1,8 mm dbi vOi IO?i cap nhi§u loi.

c) 86! vai IOC?,i cap c6 ao giap va c6 vo b9C dlIqc ap sax tnrc !i§p len ao giap, man chan kim IOc;ii hoac ruot dan 66ng true thi chleu day danh oinh ciia va bQC kh6ng dl1qc nho hem 1,8 mm.

11:

TCVN 5935 - 1995

d) 86i vCri va ooc dLIqc ap sat 'JaO mat tru nhan, VI du nrur :n¢t!6'p boc ben trang, mot 16'p vo bee kim 10<;lj ho$c lOp each di$n cua mot 16i don thi ehi~u day each di$n khong dtJqc nho han gia trj danh djnh:

- Trong trtfCmg hQ'p thtf d$c bi$t, theo di~u 15.5;

- Trang trtfCmg hop thli di~n hinh, theo di~u 17.2.

Chi~u day nho nheit do dtJqc t?i mot di~m beit kY khong dtJqc nha han 85% gia tri danh djnh va vot sa: l$eh khong qua 0,1 mm.

e) 86i vCri vo bee dtJqc ap vao m$t tru khong nhan, VI du nhu '16 boc co th~ b] xarn tturc a tren cap kh6ng co ao giap va khong co lap vo bQC ben trong; hoac va bQC dLfqc ap sat nuc ti~p VaG lOp ao giap, man chan kim loai noac VaG ru¢t dan d6ng true, thi chi~u day nho nhat tal mot di~m bat kY khong dLfqc nho han 80% giit tri danh dinh vCri sai l$eh khong qua 0,2 mm.

Bang 1

Chi~u day cua lap each di~n PVC

M$t cat danh dinh !
ChiEm day cua lOp each di$n, rnrn, d di$n ap danh dinh (UJU (Urn)), kV I
cua ruot dan dien, i
. .
mm2 0,611 1,813 (3,6) 3,616 (7,2) 6110(12) 8,7/15 (17,5t t
t
i
1,5 va 2,5 0,8 I
- - - - i
4va6 1,0 ** ** - - I
I
10 1,0 2,2 3,4 ** - I
I
16 1,0 2,2 3,4 4,0 *'fr
25 1,2 2,2 3,4 4,0 5,2
35 1,2 2,2 3,4 4,0 5,2
50 va 70 1,4 2,2 3,4 4,0 5,2 I
I
95 va 120 1,6 2,2 3,4 4,0 5,2 I
I
I
150 1,8 2,2 3,4 4,0 5,2 I
i
185 2,0 2,2 3,4 4,0 5,2
240 2,2 2,2 3,4 4,0 5,2
300 2,4 2,4 3,4 4,0 5,2
400 2,6 2,6 3,4 4,0 5,2 I
500 (f~n 800 2,8 2,8 3,4 4,0 5,2
1000 3,0 3,0 3,4 4,0 5,2 !
I * Cach di~n PVC co th6 dlf<;1C sii :jl,mg eho cap 8,7/15 (17,5) kV, nhung do t6n tMt di~n rnoi cua PVC ttJemg d6i cao, vl v~y n6i ehung m¢t v. Ii v$t Ii~u each di~n kMc eo d~ cap trong tiau chuAn nay dl1<;1c I1U tien sii dl:mg hem (J cAp di~n ap nay.

*'* NhO'ng m~t cAt ella ruot dAn di~n nho hem gia tr] eho a bang d~u kh6ng khuy~n khich sii dunq. Tuy nhien, n~u can phai eo m¢t mat cat nhO t:,1 hoac la duang kinh ru¢t dAn d1~n dl1<;1C tang Ian tx1i man chan dAn di~n (xem di~u 5.2), ~c chi~u day each di~n dlf<;1C tang Ian d6 han ch~ xung di~n cue d~i a gia tri dl1<;1c tlnn toan eho kfch thlfC1c i1I¢t clAn nhe nhAt da neu trong bang tren, tao d¢ng len each di~n dlfdi tac d¢ng ella di$n ap thii.

15

TCVN 5935 - 1995

Bang 2

Chi~u day cua lap each di~n polyetylen (PE)

M$.t cat cua ru9t Chieu day cua lOp each di~n, mm, a tal di~n ap danh dinh (UdU (Urn)), kV
dEln dien,
mm2 3,616 (7,2) I 6/10 (12) I 8,7/15 (17,5) 12120 (24) 18130 (36)
1,5 va 2,5 - - - - -
4va6 * - - - -
10 2,5 * - - -
16 2,5 3,4 * - - I
I 25 2,5 3,4 4,5 * -
I 35 2,5 3,4 4,5 5,5 ..
50 va 70 2,5 3,4 4,5 5,5 8,0
95 va 120 2,5 3,4 4,5 5,5 8,0
150 2,5 3,4 4,5 5,5 8,0
185 2,5 3,4 4,5 5,5 8,0
240 2,6 3,4 4,5 5,5 8,0
300 2,8 3,4 4,5 5,5 8,0
400 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
500 dim 800 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
1000 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0 .. Nhung ~t cAt nao cUe ru¢t dan noo han giB. trj cho trong bang ~u kh6ng dl1qc khuyim khich Slr dl,mg. Tuy nhlen, ~u cAn ptlai co m¢t ~t cAt nhO thl hoac 18 dllCmg kinh cua ru¢t dAn di~n dl!qC tang len tX1i man eMn dAn di~n (xem di~u 5.2) ~c chi~u day each di~n dl1qc tang len d~ han eh~ xung di~n cue d?i i1 gia tr] dl1qC tinh toan cho kich thtlC1c ru¢tdAn nho nMt da neu trong oong tren, tac <1(>ng len each di~n dl1C1i tac <1(>ng coo di~n ap thlr.

Bang 3

Chi~u day cua lOp each di~n polyetylen khau mach (XLPE)

M$.t cat danh Chi~u day cua lOp each di~n, mm, CJ tC;li di$n ap danh dinh (UdU (Urn)), kV
dinh cua ru9t
dan, mm2 I 0,611 I 1,813 (3,6) 3,6/6 (7,2) 6/10(12) 8,7/15 (17,5) 12120 (24) 18/30 (36)
I t
1,5 va 2,5 0,7 I
- - - - - -
4 va 6 0,7 .. .. - - - - I
I
10 0,7 2,0 2,5 .. - - -
16 0,7 2,0 2,5 3,4 .. I - -
25 0,9 2,0 2,5 3,4 4,5 * -
I
35 0,9 2,0 2.5 3,4 I 4.5 5,5 * I
50 1,0 2,0 I 2,5 3,4 4t::: 5,5 8,0
I ,v
70 va 95 I i.: 2,0 2,5 3,4 41; ~ t; 8,0 I
I .v o,v
120 1,2 2,0 2,5 3,4 I 4,5 5,5 8,0
I I I
150 1 1,4 2,0 2,5 3,4 i 4,5 5,5 8,0
I
185 I 1,6 2,0 2.5 3,4 ! t1_f; ::;::; 8.0
J , .,~ v!V" ,
240 I -I '7 2,0 I 2.6 3.4 ! , ~ ~, r, !
1.1 Lt10 "'h i
! v,v v!\,.! TC'/N .5935 - oj 395

Bang 3 (ti~p thea)

I M$t eat danh
I Chi~u day cua lop each ai$n, mm, a t?i di$n ap danh dinh (UoIU (Urn)), kV
I dinh cua ruot
d~n, mm2 0,6/1 1,813 (3,6) 3,6/6 (7,2) 6110 (12) 8,7/15 (17,5)112120 (24) 18/30 (36)
I 300 1,8 I 2,0 2,8 3,4 4,5 I 5,5 I 8,0
400 2,0 2,0 3,0 3,4 4,5 5,5 I 8,0
500 2,2 I 2,2 3,2 3,4 4,5 5,5 I 8,0
630 2,4 2,4 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
800 2,6 2,6 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
1000 2,8 2,8 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0 * NhOhg m~ cat nao cua ru¢t dAn noo hem gia tri cho trong bang d~ khOng d~ khuy~ khich sii dl,Jllg. Tuy nhien n~ cAn phai co m¢t rr$ cat noo thi ~ lea dliOng kinh cua ru¢t dAn d~ tang len 00i man cMn dAn di$n (xem di€ru 5.2) ~ chi€ru day each di$n d~ tang len d~ ban ch~ xung di$n cl,C ~ 11 gia trt d~ tinh toan coo kich thi.tt rtJ¢t dAn noo nM! da d~ neu trong bang tren, tac d¢ng len each di$n dlA1l tao dQng cua d'~ ap thlt.

Bang 4

Chi~u day each di~n cua cao su etylen propylen (EPA)

M~t cat danh Chi~u day cua lOp each di$n, mm a t;;ti di$n ap danh djnh (UdU (Urn)), kV
dinh cua ru¢t
dan, mm2 0,611 1,813 (3,6) 3,616 (7,2) 6110(12) 8,7115 (17,5) 12120 (24) 18130 (36)
1,5 va 2,5 1,0 - - - - - -
4va6 1,0 * " - - - -
10 1,0 2,2 3,0 * - - -
,0
16 1,0 2,2 3,0 3,4 * - -
25 1,2 2,2 3,0 3,4 4,5 " -
35 1,2 2,2 3,0 3,4 4,5 5,5 "
50 1,4 2,2 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
70 va 95 1,6 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
120 1,6 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
150 1,8 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
185 2,0 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
240 2,2 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
300 2,4 2,4 3,0 3,4 4,5 5,5 8,0
400 2,6 2,6 3,0 3,4 4,E 5,5 8,0
500 2,8 2,8 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
630 2,8 2,8 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
800 2,8 2,8 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0
1000 3,0 3,0 3,2 3,4 4,5 5,5 8,0 * Bat kY m¢t m~t cat nao cua ru¢t dAn nhe han gia tri cho trong bang d~u khOng dU'<;1C khuyim khich SlI dl,lng.

Tuy nhien, n~u can ph.3.i co mot ~t cat nno thi hoac la dl1Cmg kinh cua ru¢t dAn dU'<;1C tang len b8.ng mot man eMn dan di~n (xem di~u 5.2) boac ehi~u day each di~n dl1<;tC tang len d~ han ch~ xung di~n ct,tc ~ 11 gia tr! dlf<;1c tinh toan cho kich thlJC1c ruot dAn nhe nhitt da dlf<;1c nsu trong bang trim, tac d¢ng len each di~n durn tac d¢ng cua di~n ap thlI.

17

TCVN 5935· 1995

III YEU CAU THU NGHI~M

13 ei~u ki~n tnir

13.1 Nhl~t dQ moi tnlC1ng

Oac phep thlt di$n ap nen dtIc;1C thuc hi$n a nhiet de) m6i tnICmg 20 ± 15°C va cac phep thlt khac a nhi$t df;> 20 ± 5°C, tnr tntOng hgp c6 cac quy dinh chi ti~t knac cho mot phep thlt cu th~ nao do.

13.2 Tin s6 va d~ng s6ng cua di~n ap thU' tin s6 cong nghi~p

rfin sb cua t1i$n tip thii xoay chi~u phlii narn trong khoang 49 d~n 61 Hz. Danq s6ng phlii hinh sin, gia tri dLIc;1C tinh thee gia trj hi~u dl}ng (r.m.s).

13.3 ~ng s6ng cU8 di~n ap thU' xung . i Thlt xung cho cap va eac plW ~ cUa no, sOng xung ph8i co <1Q rQng sUi'ln tnII'R: xung thl,lt: tb tit 1 lIS ( ~n 5J.1S va l19 r{>ng SlO1 sau cUa xung ~n khi xung tJf;it tJlfr;1C men mia gia tri l1inh tll 40 tJ~n 60~. cac yeu cau khac cl6i vOl thiixung thee IEC 60: KY thU?t trur cao tip.

14 Thltthttang xiJyen

14.1 Quy djnh chung

Oac phep thlt thlICmg xuyen quy djnh trong tieu chuAn nay bao gbm:

a) £)0 di$n tra cua ruot dlm di$n (xem di~u 14.2);

b) Thlt ph6ng di$n cue be) (xem t1i~u 14.3) dbi ven cap each di$n PE hoac XLPE c6 di$n ap km hon 1,8/3 (3,6) kV va cap each di$n PVC hoac EPR c6 di$n ap lem non 3,6/6 (7,2) kV;

c) Thlt thLICmg xuyen thlJCmg phlii ti~n nanh tren toan be) chi~u dai cap da ch~ tao xong, nhlfng khoang chieu dai c6 th~ dLIc;1C giam di theo tnoa thuan gilia nha ch~ tao va ngLIrn mua (vi du do c6 de C?P d~n k~t qua cua cac thu tuc ki~m scat chAt lLIqt1g).

14.2 f)i~n tr6' cua ruQt dim di~n

a) £)5i ven cap nhieu 16i, onep do phai dLIqc thuc hi$n tren tlit ca cac ruot dan di$n tren tU'ng dean cap da dLIc;1C chon cho phep thlt thLICmg xuyen bao gbm ca ruot dan dbng tam neu c6.

b) Doan chteu dai cap noan chlnh ho?c mau thlr phai dLIqc d?t trong phong thLr it nhlit la 12h tnroc khi trnr. Phong thlt phai dlIc;1C duy tri nhi$t de) thLr khong d6i mot each nop IY. N~u co nghi ngo nhi$t de) rue)t dan crura bang nnlet de) phong thi vlec do di$n tra se diroc ti~n hanh sau 24h k§ til khi cap ciroc d?t trong bubng thlt. C6 me)t each knac la di$n tra c6 th~ dLIqc do tren rnau thLr cua ru¢t d~m dLIgc d?t it nhAt Ie. 1 htrong b~ dAu c6 khbng ch~ nhi~t d(>.

Gia tr] di$n tra do dlJc;1C se dl1c;1C quy v~ nhi$t do 20°C va tren 1 km chieu dai thea cong thU'c va cac h~ s6 hi$u cninn thea TCVN 4764 ··89 (lEG 228).

1<: ''-'.

TCVN 5935 - flUS

c) 8i$n trd mot cnieu cua ttmg ruot dan (; :20oC pnai<h6ng dtIyc vuot aua gia. tr]. cue d<;ii 'uong;ng quy djnh trong TC\/i\l d·764-89 OEC228).C)oi vOl ru¢t dan d6ng 'am. th! di$n trer pnai pnu 'lap 'it:i' cac quy dinh trong cactieu ehu~n cho san ph~m CI,l th§.

14.3 Thlt ph6ng dii?:n cue bQ

a) ihti phong di$n cue fJ9 phai dl1qc [i§n nanh ChD nhO'ng cap each di$n PE hoac XLPE GO di$n ap danh djnh lon hem 1,813 (3,6)kV va nhO'ng cap each di$n EPR ho?c PVC eo di$n ap danh dinh !dn l.n1n 3,616 (7,2)kV.

DOi vOl cap nhieu loi, pnep trnr phai dl1Q'C tj~n hanh tren tM ca cac \oi co each di$n. 8i$n ap se dtIQ'C 'j?t giO'a ttmg ruot dan di$n va man chan kim leal.

b) Thti phong di$n cue b9 phru dVQ'c ti~n nann thea phful 3 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540): PhVO'l1g phap thti eho each di$n va !Op va b9C cua cap va day di$n (hQ'p Chc1t nhi$tdeo va dan h6i), xung phong di$n phat hi$n dVqc nho nh<lt phru la 20 pC (pica cutonq) hoac nho non d6i v61 vat Ii$u EPR, PE, XLPE fa 40 pC hoac nho hem d6i v61 v$t Ii$u PVC

c) CVOng d9Pnong Olen cr di$n ap 1,5 Uo phai khong dVQ'C Ian han 20 pC d6i v61 vat li$u EPR. PE ve. XLPE; va 40 pC d6i vrn vat Ii$u PVC.

14.4 Thlt di~n ap

a) Qui dinh chung

Thlr di$n ap dtlQ'C ti~n nanh trong di~u ki$n m6i tntcmg va Slr dl,mg di$n ap xoay chi~u tan so cong nghi~ h~c di$n ap m¢t chi~, ttiy thea sl/ h,fa chon cua nha san xuAt.

b) PhtlO'ng pnap thiidOi vOl cap m9t 10i

80i vOl cap m9t loi co man chan di$n ap thlr phiU dtlQ'C d~t trong 5 min giQ'a ru9t dan di$n va man chan kim loai,

Cap met loi khong co man chc1n phc1i <1tlQ'C nhung trong nttt co nhi~t <19 phong trang thOl gian 1 h, sau

• do di$n ap thlr d~ ~t trong 5 min gifla ru9t d8n di$n va nttt.

Chu ttiictr Phep thti tia Ilia dang al.lqc xem xet cho vi~ thti cap rnQt IOi khOng co man cMn va khOng co lOp vo boo kim ~ khAc.

c) Phvong phap thii doi vrn cap nhi~u loi

80i v61 cap nhi~u loi rna cac loi dtlQ'C chan rieng re bang man chan, thi di$n ap thlr phru dtlQ'C d~t trong 5 min pifla tUng ru(>t dan di$n va man chan kim loc;U ho~c lOp va bQC kim IO?i.

80i vOl ~ap nhi~u loi rna cac loi kh6ng dtlQ'C chan 00'i cac man chan rieng re, thi di$n ap thlr phai dl1gc d~t tror.q thOl gian 5 min lfin IVqt giO'a ttmg ruot dan <1tlQ'C each di$n va tilt ca cac ruot dan xhac va cac lOp '10 b9C kim Ie?! ,,~u co.

cac ruo: dAn co th~ dUClC n6i vOl nnau mQt each thich hqp d~ th~ hi$n vi$C <1~t lien ti~p di$n ap thti nham han ch~ thOl gian thlt ,,61 di~u ki$n thlt tl/ nOi phru dam bao rang ji~n ap dtlQ'C d~t it nhilt 5 min ma kh6ng co Sl/ qian doan giO'a tUng ru(lt dan vrn cac vo bQC kim loc;U neu co.

19

TCVN 5935 - 1995

d) f)i$n ap thiJ

f)i$n ap thiJ tan 56 cong nghi$p phlii bang 2,5 Uo + 2kV 66i vm cap c6 di$n ap danh dinh nhe hem va bang 3,616 (7,2) kV, va 2,5 Uo 60i vm cap c6 t1i$n ap danh 6inh cao hem.

Gia tr] cua t1i$n ap thiJ mot pha ting vm t1i$n ap danh 6jnh 6l1C;1C cho trong bang sau.

f)i$n ap danh dmn Uo. kV 0,6 1,8 3,6 6 8,7 12 18
I fli$n ap thLr r.m.s, kV 3,5 6,5 11 15 22 30 45 floi vm cap 3 16i, n~u pnep thLr di$n ap 6lfgc tht,tc hi$n vm may bi~n ap 3 pha thi di$n ap thLr gil1a cac pha phai bang 1,73 IAn gia trj cho trang bang tren.

Khi sLr dl:mg 6i$n ap m9t chi~u, thi 6i$n ap thLr m9t chi~u phlii bMg 2,4 IAn di$n ap thlr tAn so cong nghi$p.

Trang mol tnlCmg hc;sp, di$n ap thLr ph8i 6tJgc nang len m9t each tLr tLr tm gia tri quy 6inh. e) Yeu cAu

Khbng co bAt IcY 51/ hlf ~ nao ciia each tf~n.

15 Thai dae biet

. . .

)

I

I

I !

15.1 Quy djnh chung

cac pnep thLr ~ bi~t quy 6jnh trong tieu chuAn nay la

a) Ki~m tra ru9t dan 6i(m (xem di~ 15.4)

b) Ki~m tra kich thl1tJc (xem di~ 15.5 + 15.8)

c) Thlt di$n cho cap co di$n ap danh 6jnh Ian hem 3,616 kV (xem di~u 15.9)

d) Thlt chiu nhi$t cho each di~n EPR va XLPE (xem di~u 15.10).

15.2 Tan suAt thuc hi~1i pnep thti d~c bi~t

a) Ki~mtra rU9t dan di~m va ki~m tra kich thtroc

Ki~m tra ruot dan di$n, 60 chi§U day cua each di$n ve ve bQC; va do dllCmg kinh t6ng th§, n§u co yeu cau cua ben mua, phcli dllgc tmrc hi$n tren m9t doan chieu d8.i cua tUng loat san phfim co cling , ki&u 10?i va kich thllC1c nhl1ng dllgc, khong lern han 1 0% chieu dai ghi trong hop d6ng.

b) Thlt tinh chat di$n va Iy

Theo thea thuan gifIa ngllrn san xuat va ngllai mua, pnep thlt nhu quy dinh se 61lqc thuc hi$n tren cac mau dllqc I~y tl1 cap san xu§.t cho hop 66ng, veri di§u ki$n t6ng chleu dai trong hop d6ng lern han 2 km 60i vm loa: cap nhi~u 101, noac 4 km 60i veri loa: cap mot loi. Co sCrI§.y mau nhu sau:

20

TCVN 5935 - 1995

v , j
Cap nhi~u 15i I Cap mot 15i I 85 mau I
i I
L6n hem I Nhe hem va bang I LOn hem Nho hem va bang
I I 1
2 10 , 4 20 I 1
10 20 I 20 40 , 2
I
20 30 40 60 3 15.3 Thlt I~i

N~u b~t kY mQt rnau nao kh6ng d?t yeu cau trong b~t kY phep thlr nao trong di~u 15, thi cfln l~y them hai mau tlt cling mot 16 do va ti~n nanh cling m¢t phep thlr (hay cac phep thiJ) rna tal d6 rnau ban dflu thlt khong dat yeu cau. N~u ca hai rnau tht1 1)6 sung d~u d?t yeu cau, thi toan b¢ cap trong 16 rna mau

• lAy tlt do duqc xem nrur la phll hQ'p vOl cac yeu cau ella tieu cnuan nay. N~u chi mot rnau lAy txi~'Tlg . khong. dat yeu cau thi 10 hang rna mau tht1 lam d?i di~n dlfqc xem nrur la kh6ng phu hop. Vi$<: c6 I~y them mau va thlt l?i nfla hay khong illy thu¢C 'lao thlfemg Ilfc;mg giiia hai ben.

15.4 Ki6m tra rUQt din di,n

Ki~m tra Sl/ phu hQ'p vOl cac yeo cAu v~ k~t cau ella ru¢t dAn di~ bang each xem xet h~c do n~u co th~d~.

15.5 eo chl6u d8y cUe c8ch dI;n va vo b9C phi kim I~ (bao gOmll1p boc pnan each dlfqc tao thanh b8ng cilch dUn, nhung khang k~ d@n I~ bQC ben trong tao bang cacn dun).

15.5.1 Quy ctjnh chung

PhlfOl1g phap thlt tuan theo phAn 4 cua TCVN 5936 - 1995 (IEC 540) .

• MOi doan cap dlf<;1C chon d~ thii nghi~, I~y m¢t mAu cap tlt m¢t dAu sau khi da lo<;ii 00 nhfmg phfln c6 th~ da co tur h?i, n~u can thi~t.

f)6i vOl cap co s6 16i nhi€!u han ba va cac 16i cung m?t cat danh ctjnh, thi s6 16i cAn ti~ hanh pnep do se han ch~ ho?c la ba 16i noac fa 10% clla s5 16i nhunq chon gia tr] 16'n hen.

N~u chi~u day trung binh do dlfc;tc noac gia trj nhe nhM do dlfqc khong dap tmg cac yeu cflu quy djnh trong di~u 15.5.2, tni phru ki~ tra them hai mAu cap khac nfla N~u hai mAu cap b6 sung nay dap tmg cac: yeo cau quy cJjnh thi cap dlfc;tc coi la phu hop: nhUllg n~u chi m¢t trong 2 rnau cap be' sung nay khong dap tmg yeu cau, thi cap dlfqC coi la khong phu hop,

15.5.2 cac yeo cau

a) cacn di~

£)5i vOl tUng mAu cua 16i, gia tJi do trung binh, dlfqc lam tron d~n 0,1 mm thea phu luc B, phru khong dlfqc nhe hem chi~ day danh djnh quy djnh, va gia tr] nhe nhAt phru khong dlfqc nhe hem gia trj danh dinh mot gia trj t5i da la 0,1 mm + 10% cua gia trj danh djnh, tuc fa:

21

tmin 2: ~c1- (0,1 + 0, 1 ~d) mm

TCVN 5935 - 1995

trong do: tmin - Chi~u day nho nh~t; ~d - Chi~u day danh dinh.

b) Vo boc phi kim leal

MEW cua vo boc phal thoa man cac yeu cau sar:

- 861 vO! vo bQC dLIqc ap len m?t tru nhan (VI du ap tren mot lOp bQC ben trong, tren lOp bQC kim loa' hoac tren lOp each di$n cua me)t loi don), thi tr s6 trung binh cua cac gia tr] do dlll;1C, dll<;1C lam tron d~n 0,1 mm theo nrur phu luc S, phai khong dllqc nho hon chleu day danh c1lnh quy dinh va gia tri nho nh~t do dl!<;1C phai khong dll<;1C nho hen chi~u day danh dinh quy dinh me)t gia tr] t6i da la 0,1 mm + 15% cua qla tr] danh dinh quy dinh, c6 ngh'ia la;

tmin ;::: text - (0,1 + 0,15 text) mm

- f)6i vO! vo boc ::JtJt;1C ap len mat tru khong nhan (vi cu vo bQC I~ "thAm nh?p" a tren cap nhi~u loi rna I khong dl!l;1C bQC ao giap va khong co lap vo bQC ben trong hc$c vo bQC <fl!<;1C ap sat mrc ti~p len ao giap, man chan kim I~ ho~c ru9t dAn d6ng tam), va dOi vOl vo bQC pnan each thi gia tri do dll<;1C nho ( nhAt phw khong d~ nho non chi~u day danh dinh m9t gia tri t6i da la 0,2 mm + 20010 chi~u day danh I dinh, c6 nghia ia:

tmin 2: to:1- (0,2 + 0,2 tck1) mm

15.6 £)0 chl6u day cua lap vo bQc bing chi

Chi~u day cua lap vo bQC bIDlg chi phw dllt;1C xac <finh theo m9t trong cac phllCfl1g phap sau, do nna san xu~t quy~t dinh, va phB.i khong dtJt;1C nho non 95% gia tri quy dinh m9t gia trj tOi da fa 0,1mm. Gia tr] do dllqc khong nho non chi~u day nho nhAt t.1a quy dinh.

Chu thich: Cac phlfang phap do ehi~u day cua cac loai vo boc kim loai khac dang dl1<;1e xem xet.

15.6.1 Phllc1ng phap do theo dB.i cat

Ph~P do dl1<;1C ti§n hanh tren m~u thti VO bQC c6 chleu dai khoang 50 mm dll<;1C lAy ttr doan cap thanh ( pham. I

M~u cap dLIc;1C xe d9C ra va lam ph~ng mot each c~n th~. Sau khi lam sach m~u thti ti~n hanh cac phep II do theo chu vi vo b9C da dllqc xe, nhlfng phai do each rnep xe it nh~t 10 mm d~ dam bao rEmg se do duqc ehi~u day nho nh~t. Phep do dLI<;1C thuc hlen bang mieromet vai m?t ph~g do e6 dLICmg kinh W 41' mm d~n 8 mm va de) chinh xac ± 0,01 mm. i

15.6.2 PhLIcmg phap do theo vanh tron

Cac phep do duoc truro hien tren mot vanh tron ella vo b9C dLIqc cat ra W m~u. Chi~u day dLIqc xac dinh a mot loat cac di§m theo chu vi vanh tron d~ dam bao rang se do dLIqc chieu day nho nh~t. Phep do dllqc tturc hi$n bang micromet c6 mot dfiu do ph~ng va mot dAu do d«;ing cau noac mot dAu do ph§.ng va me)t dAu do ph&ng hinh ehD' nh?t co kieh tmrcc re)ng 0,8 mm; dai 2,4 mm. DAu do cau hay . dEw do ph&ng ninh ehD' nh?t phai dllqe ap sat VElO m?t trong cua vanh tron. 89 chinh xac cua mieromet phai la ± 0,01 mm.

rCVN ~>935 - 1995

15.7 Bo day va bang quan lam ao giap

15.7.1 £)0 day quim

£)lfO'ng kinh cua day tron va chieu day cua day det phai dl1c;!C do bang rnicrornet co hai d§u do ph~ng va e6 d¢ chinh xac ± 0,01 mm.

£)6i ven day dan tron phai do hai l§.n. Vi tri cac lftn do phili e6 phl1emg vuong g6c vm onau va gia tri trung binh cua hai Iftn do d6 dl1c;!C tinh la dtJO'ng kinh.

15.7.2 £)0 bang quan

£)6i ven bang quan r¢ng d§n 40 rnrn, thi ehi§u day sa dtJqc do (; di~m giCfa cua mat bang. 86i \fen bang qUeln e6 b§ r¢ng Ian hem, thi phep do dl1qc ti§n hann each cac mep 20 mm va k§t qua do trunq binh ta chleu day. Phep do phai dtJqe thl/C hi$n bang micromet c6 hai d~u do phfulg va c6 d¢ chinh xac ± 0,01 mm.

15.7.3 Yelt{'~u

Cac kich thtJ<1c cua day hoac bang quci..11 khong dtJqc nho non gia trj quy dinh trong di~u 11.6.

15.8 eo dUO'ng kinh ngoai

N§u can phru do dtJang kinh ngoa; cua cap nhir trong yeu cau cua phep thlt d~ bi$t, thi phep thlt dlf<;1C ti§n hanh thea ph~n 4 TCVN 5936 -1995 (lEG 540).

15.9 Thti di~n ap trong that gian 4h

Phep thlt nay chi ao dl,Jng cho cap co <1i$n ap danh c1jnh Ian non 3,616 (7,2) kV. a) Lciy mAu

Mau thlt la mot mAu cap hoan chinh da; it nhelt 5m trong khoang giU'a. hai C!Au do. b) Phironq pnap thlt

8i$n {1p tful s6 cong nghi$p sa dlfgc d?t giCfa tllng ru¢t dAn di$n vOl m¢t man chan (hay cec man chim) bang Idm lo?i ho~c vOl lap vo bQC (hay cac lap vo bQC), trong thOi gian 4h C1 nhi$t <19 phoog.

e) 8i$n ap thlt

8i$n ap thtl phffi bang 3 Uo.

Gla tn cua di$n ap thlt d6; vOl di$n ap danh dinh chuAn cho trong bang sau:

I
8i$n ap danh dinh, kV Uo 6 8,7 12 I 18
I 8i$n ap thtl, kV 18 26 36 ! 54 I
i £)i$n sp thlt ph8i d~ nang len tV tV cho d§n gia tri yeu Cfru va dlfc;:t gifl nrur v~ trong tho gian 4h. d) Yeu cau

Phili khong xay ra cac tur hai nao cho each di$n.

23

16 Thlt diEin hinh v~ di~n

TCVN 5935 - 1995

15.10 Tha cnlu n6ng doi viti each di~n EPR va XLPE va litp va bQC SE1

a) PhlIemg phap thlJ

liiy mau va phl1emg phap thlJ phru dlI\1C ti~n hanh theo di~u ';4.1 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540) vOl cac di§u ki$n thlJ dlI<;1C eho trong cac bang 11 va 12.

b) Yeu cau

K~t qua thlJ phai phu hop vOl cac yeu cau eho trong bang 11 d6i vdi each di$n EPR va XLPE, va bang 12 d6i vOl vo b9C SE1'

16.1 Cap c6 each di$n PE hoac XLPE c6 di$n ap danh dinh Ian hem 1,813 (3,6) kV va cap c6 each di$n PVC hoac EPR c6 di$n ap danh dinh Ian han 3,616 (7,2) kV.

a) 86i vOl I~ cap nay, cac phep thti di~n hinh v~ di$n neu trong di~u 16.1.1, phru dl1l;1C ti~n hanh tren 1J!t mau cap noan chinh va c6 chi~u dai thiitlr 10 d~ 15m.

b) Ngoc;U tnr cac quy djnh a di~m a) va c) cua di~u 16.1.2, mol phep thti quy dinh trong 16.1.1 ph8i dlJqC thl,lC hi$n lien ti~ tren cung m9t mau.

c) 85i vOl cap nhi~u loi,. tUng phep thti hay pnep do phai d~ thl,fC hi$n tren tAt ca cac loi.

16.1.1 Trinh nr thlJ

Trinh tt! thti thong thtJang se la:

a) ThlJ ph6ng di$n cue b9 (xem di~u 16.1.3);

b) ThlJ uon, k~t hop vOi thlJ ph6ng di$n cue bQ. ClIC1ng dQ ph6ng di$n tal 1,5Uo phai dlIc;1c ghi I?i (xem dieu 16.1.4);

c) Do tg 8 nhu la ham s6 cua di$n ap ve do di$n dun'ljxem di~u 16.1.5 va di~m c) cua di~u 16.1.2); ~

d) Pc> tg 0 nhir la mot ham s6 cua nhi$t dQ (xem dieu 16.1.6 va di~m c) cua di~u 16.1.2);'

e) ThlJ nhi$t dQ ehu kY k~t hqp vCri thlJ ph6ng di$n cue bQ. ClIC1ng dQ ph6ng di$n a 1,5 Uo phai dllc;1c ghi I?i (xem di~u 16.1.7);

n ThlJ chju xung, tiep thea thlJ di$n ap tAn s6 eong nghi$p (xem di~u 16.1.8): g) ThLr di$n ao cao xoay chleu (xem dieu 16.1.9).

16.1.2 Cac quy dinh d$.c bi$t

a; Pnep thiI c) va d) co th§ diroc ti~n hann tren nhlfng rnau thlJ khac tlI nhG"ng rnau d§ trur (xem dieu 16.1) eho cac phep thlJ thea trinh nr thLr thong thLldng nhu quy dinh trong di~u 16.1.1.

b) Mau mCri co th§ lay d~ SlJ dl,lng cho phep thLr g) vOi dieu ki$n mau nay de. tnoa man phep thLr b) va e) 0- dieu 16.1.1.

TC'ii'-J 5935 - 1995

c) Phep thiJ c) va d) tronq di§u 16.1.1 khang ao dl,mg cho cap co di$n ap danh dlnh nho hen 6/10

(12) kV.

16.1.3 ThiJ phong di$n Cl,lC b9

ThiJ phong di~n cue b9 phai dllQ'c ti~n hanh theo TCVN 5936 - 1995 (IEC 540).

Cl1C1ng d9 phong di~n tai 1,5Uo phai dllQ'c do va ghi lai, Gia trj nay phai khang ducc 16'n hon 20pC cho leal vat li$u PE, XLPE va EPR va 40pC cho loai V?t ii$u PVC.

16.1.4 Thlr uon

a) MliU thlr phai dU'Q'C uon xung quanh mot tru thlr (vi cu nhu mot tang tr6ng) it nhelt la mot vonq (; nhi$t d9 phonq. Sau do no dllQ'C tCri ra va ti~p tuc I?p If;li qua trinh tren, nhlfng ph8.i u6n day theo hl16'ng ngl1Q'C If;li.

Chu kY thiJ nmr V?y se dl1Q'C thlfc hi~n trong 3 IAn.

• b) £>tfC1ng kinh cua tru thti ph8.i bang: - 86i vrn cap m¢t 16i: 20 (d + D) ± 5%

- 86i vm cap nhi~u 16i: 15 (d + D) ± 5%

trong do:

o - £)I1Clng kinh ben ngoai thtfC t~ cua mau cap thti, mm; d - £)tIOng kinh thtfC t~ cua ru9t dan di$n, mm

N~ ru9t dAn ~ khOng phBi Is troo thi:

d = 1,13~S, mm

trong <10 S la ~ cat danh dinh, mm2

c) f)~ k~t thUe phep thlt nay, mAll thti ph8.i chiu phep thlt ph6ng di~ cue bQ va ph8.i phu hop vrn yeu diu quy dinh trong di~ 16.1.3 .

16.1.5 £)0 t90 nhl1la m¢t ham s6 eua di$n ap (<16i vOl cap co di$n ap janh djnh 6110 (12) kV va Ian hon)

a) H$ s6 cang suelt cua mau thti, da qua chiu thti co h9C (; di~u 16.1.4, ph8.i dl1Q'C do (; nhi$t d9 mai trvdng. vrn di$n ap xoay chi~u, tAn s6 conq nghi$p co gia tr] 0,5 Uo• Uo va 2Uo.

b) Gla tr] do dl1<;1C khong dU'Q'C vl1c;rt qua gia tri cho trong bang 5.

16.1.6 £)0 t90 nrur 1ft m¢t ham cua nhi$t d9 (d6i vrn cap co di$n ap dan '1 dlnh 6/10 (12) kV va 16'n non) a) Mau thti cua m¢t cap noan chinn phal dU'Q'C nung nang bang mot trorg cac phtfdng phap ma ta dU'Crt day; trong tU'ng phU'dng phap, nhi$t d9 clla ruot dan di$n ph8.i dl1Q'C xac dlnn hoac bang vi$c do di$n trer hoac bang m¢t nhi$t k~ cU'Q'C C?t trong ~ hay 10 ho?c d?t tren b~ mat ella man chan.

Mau thlr ph8.i dlfQC d~t trong mot thung crura chelt long ho?c trong mot 10 hay co th~ th6i lu6ng gio n6ng vao man chan each di$n kim 10<;1i.

25

TCVN 5935 - 1995

f)6i vCli cap co each di$n EPR, PE noac XLPE, nniet d9 phai dlJ<;1c nang len tt! tl! cho d§n khi ruot dan cat den nhi$t d9 danh dinh cao nh~t nhl1 cho tronq dieu 1.4.

f)6i vOi cap co each di$n PVC/B, nhi$t d9 phai dlI~C nang len til til dim 60°C, nhi$t d9 danh dinh cue o~i (70°C), 800e va 85°C. Nhi$t d9 phai dlJ<;1c duy tri ~ tilng mac yeu cau tren trong yang 2h vOi dao d9n9 ± 2°C, tnroc khi cac pnep do ti§p theo dllqc thl/c hi$n.

b) H$ 56 conq suat phai dlJ<;1e do bang di$n ap xoay cnleu 2kV t§.n 56 cong nghi$p ~i nhi$t 09 dlJgc quy dinh nrur a tren noac d6i vCli cap PVC/B, tal tilng nhi$t d9 nhu da quy dinh C1 tren.

c) f)6! vCli di$n ap each eli$n PVC/B phru d6ng thai do them eli$n dung cua mau t~i tilng mire nhi$t d9.

d) Cac gia tr] do dlJqc phal phu h<;1p vC1i cac yeu cau eho trong bang 5.

16.1.7 Thlr nhi$t ehu kY

a) Mau thlr dB. chiu cac phep thiJtnIOc dtJqc d~t tren san ella bu6ng thlrva dlh;1C nung nong bang each eho dong di$n xoay chieu eli qua ruot can eli$n cho d9n khi nhi$t d9 cua ru(>t d8n di;lt den nhi$t d9 6n dlnh IOn hem nhi$t d(> danh djnh ei,lt di;li ella each eli$n a ehs d91am ~ binh thilOng 18. 100C.

£)6i vOl cap nhieu loi, dong di$n d~ nung nong d~ S9 cho qua loan b9 cac ru9t d8n di$n.

DOng di$n ~ dbt n6ng phw dU\1C duy tri trong thti gian it nhAt 2h, sa.u do m8u thlr sa l1l.R;A:: lam milt tv nhien trong 1hOI gian it nhat 4h.

Ghu kY nay S9 dlll;1C J~ u.u them 2 lim nfJa.

b) Sau ehu kY trur 00, mau thlr phB.i chiu pnep thLt ph6ng eli$n Cf:JC b9 rna t8. trong dieu 16.1.3 va phw phu h<;1p vC1i cac yeu cau ella dieu nay.

16.1.8 Thlr chiu xung sau do thiJ eli$n ap xoay cr.ieu

a) Phep thiJ nay dlJ<;1C thiJ tren mau thiJ CJ tal nhiet d¢ ru9t dan IOn hem nhi$t d¢ lam vi$C danh djnh cue d~i cua each di$n la 5°C .

. f)i$n an xung phai dlf<;1C d~t theo cann thlC...~ui dinh trong tieu cnuan IEC - 230. !

~

b) Cap phai chiu dlfqc rna khong bi rur hong sau 10 xung eli$n ap dlfemg ve 10 xung eli$n ap am vOi gia I

tri tlfCfng Lrng trong bang 5au:

Gia trj di~n ap thit xung

vi$n ap danh dinh Uc/U (Urn), 3,616 (7,2) 6/10(12) I 8,7/15 (17,5) 12120 (24) 118130 (36) I
kV
f)i~m ap thlr, kV 60 I 75 95 125 I 170 I
I
I I c) Sau cac phep thtI cho trong di§m c) va b), rnau cap thlr phai chiu pbep thLt di$n ap tan 56 eong nghl$p trong thol glan 15 min tal nhi$t d¢ phonq (tren tCfng lol).

Gici tri cua dien ap thlr phai la cac gia tr] eho trong dit~m d) cua diE~u 14.4. Kh6ng cho phep x~y ra cac hLf hong 06i va! each di$r:.

TCVN 5935 - 1995

16.1.9 ThV di$n ap cao trong 4h

Phep thlr nay dlfc;1C ti~n hanh trong nhi$t d¢ phonq, M(>t di$n ap tim s6 Gong nghi$p phai dlft;1C d~t vao rnau giiJa ruot dan (hay cac ruot dan di$n) va man chan (hay cua man cnsn).

£>i$n ap thlrla 3Uo. £>i$n ap phal dlfqc tang len nr ttl d§n gia tr] yeu cau each di$n phai khong b] nu hong sau phep thlr nay.

16.2 cac pnep thlr thong s6 di$n cho cap c6 di$n ap danh dinh nho i JC1I1 1,813 (3,6) kV d6i vdi each di$n PE va XLPE va 3,616 (7,2) kV d6i vrn each di$n PVC va EPR.

Cae loai cap nay phru chiu cac phep thlr dlfrn day, cac phep thtI nay phai dlft;1C ti~n nann lien ti~p tren cunq m(>t mau thlr cua mot cap hoan chinh c6 chi~u dai nr t 0 - 15 m.

a) £)0 t1i$n tra each t1i$n ~ nhi$t d(> phong (xem di~ 16.2.1.1);

b) f)odi$n tra each di$n tal nhi$t d(> lam vi$c (xem di~u 16.2.1.2); • Thii di$n ap cao xoay ch~u (xem di~u 16.2.2).

Phep thii dl1t;1C giOi nan khong qua 3 loi.

16.2. 1 £>i$n tra cach .di$n

16.2.1.1 flo Ujli nhi~t d9 moi trt.rOng

a) Pnep thii nay phiU d~ ti~n hilnh tren chi~ dai mau thtI tnrco t~t ca cac phep thlt di$n khac.

T~t ca cac Idp vo bQC ben ngoili phru dl1t;1C b6c 00 va cac loi dlf9C nhung vao trong nlfac tal nhi$t d(> phoog it nh~t la 1 h tn.rOc khi thlt. Phep do phai dU\1C tnuc hi$n giCra ru9t dan di$n va ntJC1c.

N~u c6 yeu cau, pnep do c6 th~ dU\1C ti~n nann Cr 20 ± 1°C.

f>i(m ap thlr mot chi~u phai tl180V d~n 500 V va phai dlft;1C ~t du dru d§ c6 th~ thuc hi$n dlfqc pnep do mot each tin Cf)_y nhlfng phai trong khoang khong til 1 min d~n 5 min .

• ) TInh toan: f>i$n trCr suat kh6i dlfc;1c tinh toan ttl di$n tro each t!r~n do dl!c;1C theo cong truro sau: 21tIR

p= -----

o loge -d-

trong d6:

p - di$n tra sucit kh6i, Q cm;

R - di$n tro each di$n do dlfc;1C, Q; I - chi§u dai cua cap, cm;

0- dlfdng kinh ngoal cua each di$n, mm; d - dtJCmg kinh trong cua each di$n, mm.

"Hangs6 di$n tro each di$n K1" co th§ diroc tinh theo cong tmrc:

K1= ----o log10 -d

= 10-11 X O,367p, MQ km

TCVN 5935 - '1995

iR X 10-11

ChtJ thich: 86i v<1i nhGng loi cua ruot dan di$n khOng tron, thl ty s6 Old la ty s6 gilfa chu vi cua each dl$n ehu vi cua ruot dan di$n,

I

tronl l

i

c) Yeu cau: Cac gia tri tinh duqc tl1 cac pnep do khong duqc nho hem gia tr] quy d!nh trong bfmg 5.

16.2.1.2 £)0 (; nhi$t do danh dinh cue dai

i

a) Cac loi cua mau cap v61 toan b¢ lOp vo b9C nqoal da du<;1C loai bo du<;1C nqarn vao trong rnroc i1 nhi$ti

d¢ quy dlnh trong thai gian it nhclt 1 h truC5c khi thti. I

., ~ I

8i$n ap thti mot cnleu pnal tlf 80V den 500V va phai du<;1C d?t trong thai gian du dai de dam bao phep dol

oat duqc d¢ tin cay, nhlfng phru narn trong khoang tll 1 d~n 5 min. I

b) Tinh toan: fli$n tra suat khoi vaJho?c hang so di$n -trlf each di$n se dlfgc tinh toan tlf di$n tra cac~ di$n th~ cong thuc cho trong di~m b) cua di~~ 16.2.1.1. _ I

c) Yeu cau: cac gia trj tinn toan dl1ge tll cac ket qua do kh6ng dl1ge nho hem cac gia tr] quy djnh trong bang 5.

17 Thti diin hinh cac chi tieu khong di~n

16.2.2 Thii di$n ap trong 4h

Cae 10i cua cac mftu cap era lo~i 00 tAt ca cac 1<1p bQC ngoB.i va dl1ge ngam VaG trong nU'<1c a nhi$t dQ phong trang thOi gian It nhAt 1 h.

M¢t di~ 8p tAn 50 COng nghi$p b~ 3 IAn di~ ap danh dinh Uo dl!Q'C d~t vao gifta ru¢t d8n di$n va m.rite, va Cft.rQC duy tri lien tt,JC trang 4h.

Pha; khOng co hU' h~ xay ra cho each <f$l.

Thii di~n hinh cac chi tieu kh6ng di$n quy djnh trong tieu chufuJ nay dU'ge cho trong bang 6.

17.1 eo chi~u day cua each di~n a) Lay mau-

Liy mot rnau cho tllng loi cap. £)oi v61 cap co nh §u hem ba loi rna cac loi d~u co mat cat danh djnh bang nhau, thi sOIU'qrtg loi dung d~ ti~n hanh Cat phep do se dl1<;1C gi61 han i1 3 loi noac 10% cua s6 IOi, nrumq chon gia tr] 16'0 hem.

b) Cach tht1c

Vi$c do se dl1<;1C ti~n hanh nhu rna ta trong phfu14 TCVN 5936 - 1995 (lEe 540).

c) Yeu cau

28

TCVN 5935 - 1995-

Gia tr] trung binh cua tat ca cac gia tr] do ouoc tren tUng 161 dtIgc lam tron dim 0,1 rnrn thee prn, h;JC B, khong diroc nho hem chieu day danh dinh quy c1jnh va gia tri do dtIgc khong dtI{;J::~ nho hem chieu day danh dinh quy dinh mot gia tr] t6i da ta 0,1 mm + 1 0% chi~u day danh dinh quy c1jnh, co nghia la:

tmin 2! ~a - (0,1 + 0,1 tci6), mm

17.2 eo chieu day cua vo bee phi kim loal (bao g6m lap boc pnan each dtIqc teo thanh bang prnronq onap dun, nhtIng khong k§ lap boc ben trong)

a) LAy mau

LAy mot rnau tlr cap.

b) Phtlemg pnap do

Phep do se dtIgc ti~n hanh nhtI mo t8. trong phfm 4 TCVN 5936 - 1995 (IEC E40).

c) Yeu cAu

• MEM mAu thlr eua vo boo phiU phu h<;1p vOl quy dinh sau:

- D6; vOl vo boc dt1l;1C ap vao m~t tru nhan (vi dl,J vao lap each di$n cua m9t loi dC1l1), thi gia tr] trung binh do dl1t;1C, dtlqG lam tron dim 0,1 mm thea phl,J tl,Je S, khong dl1qG nho hC1l1 ehi~u day danh dinh quy dinh m{>t gift tri t6i da la 0,1 mm + 15% ehi~u day danh djnh quy djnh, eo ngrua la:

tmin 2! ~ - (0,1 + 0,15to:1), mm

- D6i vat vo bQC dl1gc ap vao m~t tru khong nhan (vi dl,J ap vao vo boc xam thuc tren Gap nhi~u 16i khong co ao giap va khang eo vo boc ben trong ho~c vo bQC dtlgc ap sat true ti~p vao ao giap, man chan kim Io?i h~c ruot dan d~c), va d6i vat vo boc phan each, thl gia tri do dl1c;1C nho nhilt phiU khong dtIqc nho han chi~u day danh c1jnh quy djnh m9t gia tr] t6i da la 0,2 rnrn + 20% cnleu day oann dinh quy dint1, co nghia Ie.:

tmin 2! ~d - (0,2 + 0,2~), mm

.17.3 Thlt d~ xac djnh cac tinh chat Cd hQC cua each di~n triroc v~sau khi lao h6a a) LAy rnau

tliy mau va chufu1 bi cac rnau thiI phai dtI~ thl)'c hi~ theo nhu rna ta trong phan 5 TCVN 5936 - 1995 (I EC 540).

b) XLrly lao hoa

xiI Iy lao h6a phai diroc trurc hien nhtI rna ta trong phan 6 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540) thea cac di~L1 kien thiI quy dinh trong bang 7.

e) ThiI di§u ki$n ve thiI co hQC

Phep thiI dieu kien va phep do cac tinh chat CeJ h9C phal alIq:; ti§n hanr: thea nhu rna ta trong ph§n 5 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540).

d) Cac yeu cau

Cac k§t qua thiIcac rnau thiIcra lao hoa va crura lac noa pha: phu hyp va: CEC yell du cho tronq bang :'.

17.4 Thlt d~ xac dinh cac tinh ch§t Cd cua '10 bee tnrcc va sau khi lao hoa

TCVN 5935 - 1995

a) Lay mau

l~y rnau va chuan b~ cac mau thLr phai tiE~n hanh theo nrur mo ta trong phcln 5 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540).

b) 8ieu ki$n lao h6a

f)i§U ki$n lao noa phai thl/C hi$n theo nrur mo ta trong phcln 6 TCVN 5936 - 1995 (I EC 540) theo cac di§u ki$n thLr quy dinh trong bang 8.

c) ThLr dieu ki$n va thLr co hoc I Phep thl! chiu cac dieu ki$n va viec do cac tinh chat co hQC phai dlJqc tien hanh nrnr rno ta trong phcln 51 TCVN 5936 - 1995 {IEC 540).

17.5 Thlt lao hoa b6 sung tren cac mAu cua cap noan chinh

d) cac yeu cau

Cac ket qua thl! cho cac rnau thl! da dllQ'C lao hoa va crura lao noa ph8.i phu hop vrn quy dinn cho tron~i bang 8.

a) Quy djnh chung

Phep thlr nay nham ki~ tra each <1i~ va vo bQC khong th~ b, suy giam trong khi lam vi$c do ti~ xUc vrn cac b¢ ph~ kh8c cua cap.

Phep thlr ~ ap dI:Ing cho tAt ca mQi 1O(ti cap.

b) LAy mau

Cac mau phlii dlIc;:tc lAy tV cap hoan chinh nrnr quy dinh trong phfm 6 TCVN 5936 - 1995 (lEG

540).

c) £)ieu ki$n lao h6a

£)ieu ki$n lao h6a cac mAu cap thlr phiU dlJqc thtfC hi$n trong 16, ntur quy djnh trong phfm 6 TCVN

5936 - 1995 (lEC 540) vOl cac dieu ki$n thlr nrur sau:

- Nhi$t d9: km han nhi$t d9 lam viec danh djnh cua ruot dan cua cap 10 ± 2°C hoac neu khong biet nhi$t d9 cua cap thi lem hon nhi$t d9 lam vi$c danh dinh cua ru9t dan cho v~t li$u each di$n 10 ± 2°C (xem bang 7);

- ThO! gian: 7 x 24h

d) Thl! co hQC

Cac rnau thLr cua each di$n va vo bQC tV cac mc1u cap da qua lao h6a phai dlIqc chuc1n bi va cniu thl! co hQC nrur phAn 6 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540).

e) Yeu cau

Slf knac nhau giiJa cac gia tr] giiJa cua d9 ~n keo dUt va do dan dai tal then di~m dUt sau khi lao h6a va gia tr] tlJC1ng Ctng khi chua lao h6a (xem dieu 17.3 va 17.4) ph8.i kh6ng du<;1C virot qua gia tri ap dl,Jng

30

or'C"f! 5935 _ .. c;::;-" .......__

I V 'i I ... ;; ~ ' __

eho pnep thlr sau khi lao h6a C1 trong 10 dtIc;1C quy djnh trong bang 7 d5i vC1i each di~n va bang 8 d5i vC1i vi: b9C.

17.6 Thit t6n hao khoi IUc;1n9 eua vo bee PVC I~i ST 2 a) Phl1C1ng pnap thlr

lily mEW va toan b(> phtIong pnap thir tneo phan 7 TGVN 5936 - 1995 (lEG 540);

b) Yeu efiu

Cac k~t qua thi! phai phu hc;1p vC1i yeu cau eho trong bang 9.

17.7 ThLt kha nang chiu dl!ng cua each di~n PVC va vo boc d nhi~t de? cao

a) Phlloog pnap thl!

LAy mEW va phllcmg phap thl! theo phfin 8 TCVN 5936 - 1995 (IEC 5~·J), vOl c:1i~u ki~n thl! quy djnh trong phlfcmg phap thtlVa trong bang 9.

')YeUcAu

K~t qua thl! phlli phu hop vC1i cac yeu cau eho trong bang 9.

17.8 Thlt Ichi nang ch;u dl/llg eua each di~n va vo bQc FVC C1 nhi;t de? thap a) PhlSC1ng phap thtl

LAy mau va phlfcmg pnap thtl theo phfin 9 TGVN 5936 - 1995 (lEG 540), vOl di~ ki~n nhi~t d(> thtl quy d!nh trong bang 9;

b) Yeu GAu

Cac k~t qua thLr ph8.i phu hc;1p veti yeu eAu quy djnh trong phan 9 TCVN 5936 - 1995 (I EC 540).

17.9 Thit 'kha nang chong nUt cua each di~n PVC va vo bee (thtl soc nhi$t)

. -

, ?

a) Phlfong phap thtI

L~y mau va phtIong pnap thir theo phfin 10 TGVN 5936 - 1995 (lEG 540), nhiet d9 thir va thai gian chiu nhi$t theo bang 9.

b) Yeu diu

Cac k~t qua thlr phai pnu hc;1p VOl yeu cau quy dinh trong phlin 10 TGVN 5936 - 1995 (lEG 540).

17.10 eo cni sa chay m~m cua each di~n va VO bee

a) PhtIong pnap do

lily mau dtIc;1C lAy nr each di~n vatho$c vo boc PE phai diroc chuan bi ve. thlr theo phan 12 TCVN

5936 - 1995 (IEC 540);

rC'IN 5935 - -; 995

b) Yeu cau

cac k§t qua trur phal phD hop vOi yeu cau quy dinn trong bang 10.

17.11 Thlt kha nang chiu ozon dOi vdi each di~n EPR

a) Pmronq pnap thu

LAy mau va phU'cmg pnap thl! phru dU'qc ti§n hanh thea phAn 13 TCVN 5936 - 1995 (lEC :540). N6ng d<) ozon va thOi gian thl! phru thea bang 11.

b) Yeu cau

K§t qua thl! phru phu hop vOl yeu cau eho trong ph<1n 13 TCVN 5936 - 1995 (I EC 540).

17.12 Thlt n6ng cho each di~n EPR va XLPE va va bQC lo~i SE1

a) PhU'dTlg pnao thii .,..

Lay mau va phU'C1l1g phap thl! phru dlfqc ti§n nann thea ph<1n 14 TCVN 593ti : 1995 (I EC 540), vOl di~u ki$n thlf eho trong bang 11 va bang 12.

b) Yeu cau

Cac ket qua thii phru phu hop vOl yeu cau eho trong bang 11 d6i vOl each di$n EPA va XLPE va bang 12 dE» vOl vo boo SEt-

17.13 Thlt ngim diu dai vOl vo bQc dim hOi a) PhllQlg phap ttit

LAy mau va phtJOng ph8p thii phru dllf;t: thVC hi~ thee phAn 15 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540), vOl di~ ki$n thi'! eho trong bang 12.

b) Yeu cau

cac ket qua thi'! phcli phD hqp vOi yeu eAu eho trang bang 12.

17.14 Thit ngam nu'ac d6i vOl c8ch cr.,n a) PhU'dTlg pnap thli

Lay rnau va phlfC1l19 pnao thti phru dlfqc thl,fe hi$n thee phAn 19 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540), vOl di~u ki$n thli eho trong bang 9, 1 0 boac 11.

b) Yeu cau

Cac ket qua thli phru phu hop vOl cac yeu cau eho trang bang 9, 1 0 hoac 11.

17.15 Thii dQ bat lua

Phep thli nay cni ap dl,Jng eho cap co vo boo loai 8T1, 8T2 noac 8E1 va chi dU'<;1C tien nann tn3n cac lO?i cap tren khi co yeu efuJ d~e bi$t.

32

TCVN 5935 - 1995

Phlldng phap thlr va cac yeu cau da dllc;1C quy dinh trong tieu chuc1n IEC 332 - 1.

17.16 eo ham 1U'c;1ng tro cua vo bQC PE a) PhLlC1ng phap thLr

Lity rnau va phlldng pnap thlr pha; dlIr;1C ti~n hanr. theo phfin 18 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540).

b) Yeu cfiu

cac k~t qua thlr pha; phil hop vOl yeu cfiu cua bang 10.

17.17 Thlt dQ co ngot each di~n PE va XLPE a) PhllC1ng pnap thii

Lity mau va phlJC1ng phap thlt pha; dl.fl;1C thl,lC hi~ theo phfin 20 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540), vOl cac t~u ki~n thlt quy djnh trong bang 10 va 11.

b) Yeu cfiu

Oac k~t qua thLr pha; phil htJp vOl yeu cau cua bang 10 va bang 11.

17.18 Thlt u6n die bift

£>6i vOl cac I~ cap 4a dl.fl;1C quy dinh (1 di~m b) tf~ 6.2, phai ti~n hanh thlt ubn ~ bi$t.

a) PhllOng phap thlr

Mau thii d~ u6n xung quanh m¢t tru thlt (vi du tang tr6ng) vOl it nhAt la mot vong a nhi$t d(> ph6ng. t>llOng kinh cUa tru thlt pha; t>ang 7D, trong d6 D 18. dlIang kinh ngo8.i do dl1(1C cua rnau cap thLr. Cap sau 66 611gG tOi fa va qua trinh S9 dllr;1C I~ IC?-i, nhltng dlJr;JC u6n mau theo chi~u cong ngllc;1c I?i.

M(>t ehu .kY nhir tren S9 dllc;1C ti~n hanh trong 3 lfin. Sau d6 rnau thLr van gilt nguyen CJ tranp thai uon ~ng quanh tru trur, dlIc;1C 6~t trong 10 va diroc nung n6ng d~n nhiet d(> ru¢t dan danh djnh cue d~i ._. ~.da cap trong thO! gian 24h.

Sau khi cap dllc;1C lam mat, tilm nanh thLr di$n ap theo theo di~u 14.4 C:J tranq thai cap van dang bi uon quanh tru thir.

b) Yeu cau

Khong dlfc;1C phep xay ra bAt kY m(>t rur hal nao va vo b9C ngoai phai khong bi rnrt.

17.19 Thlt 6n dinh nhi~t d6i viti each di~n PVC/S

a) Phllcmg phap thLr

LAy mau va phlldng phap thir phai dllc;1C tilm hanh theo phar: 17 TCVN 5936 - 1995 (IEC 540), vOi dieu ki~n thl'Iquy dinh trong bang 9.

TCVN 5935 ~ 1;:195

b) Yeu cau

Cac k§t qua trur ahaJ pnu hop 'fen yeu G~U cua bang 9.

18 ThLt v~ di~n sau khi lap d~t

Cac phep thlr sau khi lap d(ltjlJ<;1e trurc hi$n khi viec lap d$t cap v61 cac pnu ki$n cua no da dlJ<;tc hoan tat.

8i$n ap mot chi~u bang 70% di$n ap mot chi~u quy d!nh trong dh~m d) cua di~u 14.4 phai dU'<;1c duy tri trong thai gian 15 min.

Thea thoa muan giG'a nglJaI kY h<;1P d6ng va nglJaI mua, vi$C thlr di$n ap xaay chi~u tan s6 cong nghi$p, thea di~m a) va b) dlJc1I day, co th~ dlJ<;1C siJ dunq,

a) ThiJ 5 min vdl di$n ap h$ th6ng dlJ<;1C d(lt giG'a ruot dan di$n va man chan;

b) ThiJ 24h vdl di~n ao tam vi$C binh thlfCmg cua h$ th6ng.

Chu thicti: Phep thlt tren chi ap dl:mg coo vi~ ~ ~t cap mot,

34

TCVN 5935 - 1995

Bang 5

Yeu cttu thLt di~n hinh cac thong s6 di~n

Chi tieu co ban cua hgp chAt lam each di$n 1 2 3 4 5
-
ChAt nhi$t dec Dan h6i v.v I
0 Ky hieu cua h<;rp chat lam each di$n* PVC I
A B PE EPR XLPE
00 Nhi$t <'(> ruot dan danh <1inh cue <'?i, °C 70 70 70** 90 90
1 Dien tra suat khOi ***, n cm I
. .
1a - 0 20°C (xem cti~u 16.2.1.1) 1013 1014 - -
1b - 0 nhi$t <'(> danh <'jnh cl,fC ~ **** (xem di~u 1010 1011 1012 1012
16.2.1.2)
:t-- Hang s6 cti$n tra each cti~n *** Kj (Mn km)
- 0 10°C (xem di~u 16.1.3va 16.2.1.1) 36,7 367
.:...1
2b - (5 nhi$t <'(> danh <'jnh cl,fC ~ "**** (xem 0,037 0,37 - 3,67 3,67
di~u 16.2.1 .2)
3 H$ s6 coog suAt di~n moi la ham cua di~n ilp, d I
nhi~t 11(> moi tn1i:Jng (xem di~u 16.1.5)
3a - tg 5 cue ~ d <ft$n ap Un (x 10-4) - 1000 10 200 40
3b - 11(> tang cl,fC d?i cua tg 0 gifJa 0,5 Un va - 65 20 25 20
2Uo (x 10-4) ~
4 H~ s6 cong suat di$n moi la ham cua nhi~t 6(> d i
2kV (x em cti~u 16.1.6) I I
I
4a - tg & Cl/C 6?i a nhi$t 6(> moi tnIoog (x 10-4) - 1000 10 I 200 40 I
4b - tg5 Cl/C <'?i a nhi~t <'(> danh <'jnh ........ (x - 1) 10 400 80
10-4) I
I 1) 86i vOl vat li~u PVC/B "hang s6 di~n rnoi x tg 8" phai khong dl1qc vuot qua 0,75 a trong dai ,
nhi~t 6(> tlf nhi~t <'9 m6i tnIdng 6§n 85°C. Ngoai ra, gia tri cua tg 0 a nhiet 6(> 80°C pnai khong I
I
dl1<;1C virot qua gia tr! cua tg & a 60°C I
i Thlr phong di$n Cl,IC be) (xem cti~u 16.1.3, 16.1.4c) va I I
1
5 16.1.7 b) I I
Phong di$n cue d?i a di$n ap 1,5 Uo 40 20 20 I 20 I
I !
! , Y nghTa cua cac kY hi$u, xem 1.2

.* 75°C cho polyetylen c6 15' kh6i lem han 0,940 glcm3 (; 23°C

**' £)6i vOi cap c6 di$n ap danh d!nh kh6ng VlI91 qua 1,8/3 kV c6 each di$n XLPE ve 3,616 kV c6 each di$n PVC/B vaEPR

****Gia tr! cua nhi$t <1¢ ru¢t dlm danh dinh eve d~i dlIqc cho trong hang 00 cua bang nay.

TC'/N 5935 - ~ 395

Bang 6

Thlt di~n hinh cac chi tieu khonq di~n (xem di~u 7 d~n 12)

o

9

10

!
I I Oach di$n Va b9C phi kim lo?i 1
I I
I Ky hi$u cua hQP chat (x em bang Ch§.t nhi$t Chat dan h6i Chat nhi$t dec I Ch§.t dani
I
I I h:' I
I 7 va 8) dec 01 I
I .
I PVC PE EPR XLPE PVC ST:1 ST4 SE1
,
I A B ST1 ST?
11 Kich thlfOC i
\
I
I
1a 80 chieu day x x x x x x x x x X I
,
2 Cac tinh cnat CC1 hoc (8Q ben keo va ,
1--,'
dQ dan dai) I
2a KhOng lao h6a x x x x x x x x x I
2b Sau khi lao h6a trong 16 x x x x x x x x x I
2c Sau khi lao h6a trong 16 kin x
i
Sau khi lao h6a cac rnAu cap hoim I
2d x x x x x x x x x
chinh
2e Sau khi ng8m trong dfuJ nang x
3 Cac tinh emit nhi~ d9a
3a Thlt nen a nhi~t d¢ cao . x x x x
3b Thlt khi nang chiu nhi~t dQ tMp x x x x
4 Cac tinh chirt khilc
4a Thlt t60 haD kt'16i IlIQIlg trong 16 x
4b Thlt s6c nhi~ (thlt nat) x x x x
4c H~ 56 chily mem khi chlla lao h6a x x
4d Thlt cniu ozon x
4e Thltn6ng x x x
4f Thlt do b~t Ilta (n~u yeu cau) x x x
4g 8Q 6n dinh nhi~t x I
4h £>0 ng~ nllOc x x x x x I
I 4j Thlt dQ co ngbt x x
I !
14k Ham Ilf<;mg tro x "X" bi~u thi rang pnep thlJ di~n hinh dlfc;1C ao ounq,

36

TCVN 5935 - 1995

Bang 7

Yeu cflu thit cac d~c tinh CCi h9C cua V?t li~u each di~n (Tnroc va sau khi lao h6a)

o

2

3

4

5

6

7

y I$L! eu~ . yt-' C a, ca.." ren v I EPR I XLPE PE
(xem di~u 1.2) i I I
A 8 I
I
Nhi$t 6¢ ruot dan danh djnh eifC °C 70 70 90 j 90 70" !
I
1
dC;ii (x em di~u 1.4) I
I ,
I
I i
1 Kh6ng lao h6a ,
I
1.1 £)(> ben kec, nho nhAt N/mm2 12,5 12,5 4,2 , 12,5 10,0 I
,
1.2 £)(> dan dili ~ thrn di~m dUt, nho nhAt % 150 125 200 200 300
2 Sau khi lao h6a trong 16
~.o nhi$t d¢ °C 100 100 135 135 100
.- £)i~u ki$n sai s6 °C
±2 ±2 ±3 ±3 ±2
thrn gian ngay 7 7 7 7 10
2.1 £)(> ~n keo
a) Gia tr] sau khi lao h6a Nlmm2 12,5 12,5
b) Dung sai **. Ian nhitt % ±25 ±25 ±30 ±25
2.2 £>¢ dan dai tal thrn di~m dUt !
I I
a) Gia tr] sau khi lao hoa, nho nhitt 01 150 125 I 300 !
1'0 I
b) Dung sai **, Ian nhAt 0/0 ±25 ±25 I ±30 I ±25 I
3 Sau khi lao h6a trong 16 Ct 55 ± 2N/cm2 I
3.0 nhi$t d(> 0'" 127 I I
v I
£)i~u ki$n (sai s6 1 ± °C) r I
I I
b thai gian I I
h i 40 I
Dung sai *~, ella: I I
I ;.1 I I 1
£)6 b~n keo, lon nhat I I I ,
0/ ::: 30 t
/0 I I
I I
3.2 £>(> dan dai tC;ii thai di~m dUt, iem nhat I 0' I I ::30 i
/0 ! PV""

• Dbi vai polyetylen c6 ty kh6i cao: 75°C

h Dung sai: d9 chenh lech giva gia trl giva nh~n du<,1c sau khi lao h6a va gia tr] giva nnan dtJO';:: truce khi lao h6a dtJ<;1C bi&u th] bang ph.§.n tram ella gia trj gilla chua qua lao hoa,

TSVN 5935 -1995

'3::' ~ Q :, an~ u

Yeti dIU thlt dbi vO'i cac d~c tinn co hoc cua v~t ii~u lam va bye (TnJO"e va sau khi lao hoa)

r i I I i
" 2 3 4 5 ,... I 7 \
0 I , 0
i
Ky hi$u cua nop cnat k I ST1 ST2 I ST3 ST4 SE1 !
a I I i
I cua hop chat lam vo b9C Chitt Dan h6i I
b I chI tieu co ban nhi$t deo
,
I Nhi$t do ruot dan danh djnh eire d;;ti cua cap °c 80 90 80 85 i
c I I
Cmg ven vo boc " I
I
I ,
,
1 Ctura lao hoa I
I
1 .1 89 ben keo, nho nhat I N/mm2 12,5 12,5 10,0 I 10,0 I
1.2 89 dan dri tai thOi dl&m chlt, nho nhitt % 150 150 300 I 300 I
I
2 Sau khf tl:J-h6a trong 10
2.0 8i§u ki$n nhi$t d9 (dung sai ± 2°C) °C 100 100 100 100
that gian ngay 7 7 10 7
2.1 89 b§n keo
a) Gill tr] sau khi lao hoa, nho nhitt Nfmm2 12,5 12,5
b) Dung sal "". lem nhelt % ±25 ±25 ±30
2.2 86 dan dai tc;ti thO! di~m (jUt
a) Gill trj sau khi lao noa, nho nhAt % 150 150 300 250
b) Dung sai "". ldo nhAt % ±25 ±25 ±40 • Y nghIa ella kY hi{ru, xem di~u 1.5

ST 3 va ST 4 Ia hQp chAt lam vo boc d(,la tren polyetylen nh~ dec;

SE1 la h<;1p eMt tam vo boc dan h6i d(,la tren polyeloropren, elorosunfonat poIyetyten ~ cac poIy~ tUdng tI,t •

.... Xem di~U 1.5

k...., Dung sai: d¢ ehenh I~h gifJa gia tr] gifJa n~n dU'qC sau khi tao h6a va gia trj gifJa n~n dlf<;1C trU'C1c khi 18.0 hoa duqc bj~u thi bang gia tri phAn tram ella gia tr] gifJa nhan duqc trU'<1c khi 18.0 h6a.

38

TCVN 5935 - 139~

Bang 9

Yeu c~u thlr cac d~c tinh eua each di~n va vo bee PVC

, I I
I ,.., I
I a 1 2 o 4 5 6 i
I
Ky hi$u cua hop chat PVC ST1 St? I
I
A I B ,
I
,
Ung dl:mg hqp chat PVC Cach di$n Va bQC I
I
T6n thilt kh5i Itfc,mg trong 16 I
1 I
I
1.1 8i§u kien nhi$t d<) (dung sai ± 2°C) °C - - 100 I
thCri gian ngay 7 I
- - I
1.2 T6n thilt kh5i Itfc,mg cho phep lem nhilt mglcn2 - - 1,5 I
I
2 Thlr nen a nhi$t d9 cao I
I
,. 2~1 Nhi$t d9 thlr (dung sai ± 2°C) °C 80 80 80 90
Kha nang cniu nhi$t 6(> thAp **
3.1 Phep thii dl1c;1C tnuc hi$n !<hong lao h6a
Thii u5n tanh cho <1tfc1ng kinh < 12,5 mm
Nhi$t <19 thlr (dung sai ;t2OC) °C -15 -5 -15 -15
3.2 Thlr dan dai tanh bM ta
. g .
Nhi$t d9 thii (dung sai ± 2°C) °C -15 -5 -15 -15
3.3 Thlr tac d¢ng cua tann
Nhi$t d<) thlr (dung sai ± ~C) °C - 15 -15
4 Thlr s& nhi$t
4.1 Nhi$t <1<) thii (dung sai ± 3°C) °C 150 150 I 150 150
4.2 Thai gian thlr h 1 1 1 1
5 Thlr 6n djnh nhi$t
5.1 Nhi$t d<) (dung sai ± 0,5OC) °C I 200
5.2 Thai gian t5i thieu Min 100
6 89 nqarn rnroc. Phironq phap di$n I i I
t: 6.1 Nhi$t d9 (dung sai ± 2°C) t °C I I
. ngay 70 I
I 6.2 ThcJi gian thLr Pturonq phap can kh5i ILf(;mg
I 10 I
6.3 Nhlet <19 (dung sai ± 2°C) I °C 85
I I I I
6.4 Thai gian I ngay I 14 I
6.5 Sai I$ch cue dai cua kh5i hl<;fng I mglcm2 i 10 !
I I
I I ** Do <1i~u kien khi hau co th& kh6ng can yeu cau phep thV nay.

- .. , ._ ..................

'feu cau cac d~c tinh rieng cho each di~n va VQ bee PE (polyetyien nhi~t dec)

3ang G

I I ! !
0 1 2 3 4 I
I J
I I i
I Ky hi$u phan csp cua hop ch§.t I ! I
PE I ST3 ST4 ,
I I ;
i I (Jng dunq hop cnat PE ! !
each di$n /0 bQC i
I I
! 1 Ty kh6i " I
!
2 Chi so chay rnern
2.1 Kh6ng lao noa I
Gia tri cho phep Ian nhat I
0,4 0,4 dang
3 Ham Ivqng tro
3.1 Gia tri nho nh§.t % 2,0
4 I ~9 nqam niroc Phvong phap can kh6i h.rqng I xem
4.1 0,... 85
. Nhi$t d9 (dung sai ± 2°C) v i
i
ThCri gian ngay I
4.2 14 I
I
4.3 Sai l$ch kh6i Ivqng Ian nh§.t mg/cm2 1 xet I
I
h Thtl6(> co I i
~ I
5.1 Nhi$t 6(> (dung sai ± 2°C) °C 100 I
5.2 ThCri gian h 1
53 89 co ng6t cho pbep Ian nh§.t % 4 I • 80 tY kh6i chi nharn mt,JC dich cho phep thlt khac.

Yeu ~u thu cac chi tieu rieng cho cac lo~i v~t Ii~u each di~n dim hai

Bang 11

I ° 1 2 3

4

L Ky hi$u cua hQ'p chAt each di$n EPA

I ~---rK-h-a-n-an--g-C-h-iu-o-z-o-n------------------------+-------~--------~------~

I 1.1 I N6ng 69 ozon (thee th~ tieh)

I I

I 1 ') Thd1 gian thtl kh6ng bi nUt

I ! .L-

I ~. Thtl nang

I 2.1 I. nhi$t d(> kh6ng khi (dung sai ± 3°C)

18ieu ki$n thtl thd1 gian dvC1l ta.i

I tac d~ng co hQC

I £)6 dan dai fan nnat khi co ta.i I £)¢ dan dai dv sau khi lam ngu9i I £)9 ng$m nVGe

! Phvong phap kh6i ilJqng

I

2.2

2.3

40

%

°c min

N/cm2

01.

,0

!)/ /0

h

0,025 d~n 0,030

24

250 15 20

175

15

_J

XLPE ..

200 15 20

175

15

TCVN 5935 -1995

Bang 11 (tiep thea)

0 1 I 2 i 'J i 4 I
1 v !
Ky hleu cua hop chitt each dien I I I j
I EP~ XLPE i
°C I !
3.1 Nhi$t 6(> (dung sai ± 2°C) 85 85 ,
3.2 Thoi gian ngay I 14 14
I
3.3 Sai l$ch khoi Ilfqng lem nhAt mglem2 5 1*
4 ThLI 6(> co ng6t i
I
4.1 Nhi$t 6(> (dung sai ± 3°C) °C - 130
I
4.2 Thdi gian h - 1
4.3 £>(> co ng6t eho phep lem nhAt % - 4 i t* £>¢ chenh I~h Ian hem 1 mglcm2 dang dU<;1C xem xet cho v~t li~u XLPE co tY khOi Ian hen 1.

Bang 12

Yeu cau thlt cho cac chi tieu rieng cho v~t li~u vo bee dim h6i

0 1 2 3
Ky hi$u phan cAp cua h<;1P chAt SE1 I
I
1 Tr,ii nqam trong dfiU sau 66 xac 6!nh cac 6~c tinh co hoc
1.1 £>i~u ki$n thii nhi~t 6(> cua dftu (dung sai ± 2°C) °C 100
thdl gian h 24
1.2 Sai I~ch cho phep lem nhAt cua
a) 6(> b~n keo 6Ltt % ± .10
I b) 6(> dan dai t~i thdi di§m 6l1t % ± ...:.0
2 ThLI n6ng
I
2.1 £>i§u kien thlr nhi~t 6(> (dung sai ± 3°C) Or- 200
v I
1 thoi gian dlf61 tai min I 15
I I
I
I N/cm2
tac 6(>ng co h9C I 20
2.2 £>(> dan dai km nhat e6 tlii I Of 175
I Ie
2.3 £>(> dan dai km nhAt sau khi lam ngu(>! o· 15
i Ie
! • Sai I?ch: su khac nhau giLfa gia tr! giLfa nhan ouoc sau khi thLr va gia trj giLfa nhan duq::: tnroc khi thCr duoc bi~u th! b~ng phan tram cua gia trj giLfa kh6ng qua thLr nghi~m.

TCVN 5935 - 1995

POl;! luc A

Phu'O'ng phap tlnh toan gia dinh d~ xac dinh kicn tmrcc cac 16'p VQ bee bao v~

Chieu day cua lap bQC cap, vi ou nrur vo boc hay ao giap thuang co lien h$ ven duang kinh cap danh d!nh theo'bimg cac bU'C1C".

86i khi di~u nay gay ra mot 56 van d~. f)U'O'ng kinh danh dinh tinh toan khong nheltthi§t phai 0i6ng nrur gia tri thuc te dat dU'c,1C trong san xuat. Trong nhU'ng trvang hqp giao nnan hang, co th§ nay sinh nghi ngC1 neu chieu day cua lap vo b9C kh6ng tU'<1I1g irnq vot dU'ang kinh thl,fc te, bdi VI duang kinh tinh toan

co su sal knac mot cnut. Su sai khac trong cac kfch thU'C1c ella ruot dan di$n da dinh hinn giCra san xuat va tinh roan knac nhau tao ra su khac nhau ella kicn tnuoc danh djnh va do v?y co th§ dan d§n sir khac nhau cua chi~u day lap va b9C dU'c,1C sir dunq tren cunq mot thi§t k§ co ban cua cap, _.~

f)~ Ioai tnr nhU'ng VU'C1ng mac nay, phU'<1I1g pnap tinh toan gia djnh da dlI<;1C thi§t I@. Thuc cnat ella pruronq pnap nay la 00 qua hinh danq va rnuc d¢ nen chat gifta cac ru¢t dan, va chi tinh toan dlIang kfnh gia d!nh bIDlg each dung conq th(tc dua tren cac thong 56 v~ m?t cat cua ruot dan, chi~u day each di$n va 56 loi. Tiep do cnleu day cua vo b9C va cac lOp b9C khac thi co lien h$ V(;l duang kinh gia dlnh th6ng qua cong trnrc noac thong qua bang. PhU'C1I1g pnap tinn roan du'O'ng kinh gia dlnh dlI<;1C quy dinn mot each chinh xac va sa khong co su khong ro rang nao v~ chi~ day eua 1Ci::> vo b9C da dU'<;1C slI dt,lng, m¢t thong s6 hAu nhU' khang phI,J thuoc vao sai khac nho trong thlfC t§ san xuat, £)i~u nay 58 tieu chuAn noa vi~ thi~t k~ cap, chi~ day dU'gC tinh toan tnIC1c va dtJqC quy <f!nh cho tting kich thU'C1c cua can,

PhU'C1I1g pnap tinh toan gia <linh chi sii d\Jng d~ xac dlnh kich thl1C1c cua cac '10 bQC va lOp boc cua cap. No khong th~ dung d~ thay th~ vi~ tinn toan dU'Cmg kinh danh djnh can thi§t cho cac rnuc mch thuc tien va vi~ tinh toan nay cfu1 phiii dU'qG thl,fC hi$n m¢t each rieng reo

A 1 Quy dinh chung

A 1.1 PhU'C1I1g phap gia dinh sau day d~ tinh toan chi~u day cac lOp bQC knac nhau trong cap, da dlIqG chap thuan nnarn dam bao rang moi 51! sai khac co th~ nay sinh trong cac tinh .oan d¢C I?p S8 dU'qc loai bo, vi ou nrur do vi$c suy doan cac kicri thU'C1c cua ruot dan va su kttac nhau khOng th~ trann khoi gilta dU'O'ng kfnh danh dinh va dU'ang kinh tnuc te dat dlIqG.

A 1.2 Mc;>i gia tri cnieu day va dU'Cmg kinh S8 dlIqe iarn tron d§n so th~ phan:hU' nhelt theo quy tac trong phu luc B.

A 1. 3 Nhltng bang quan d§ gift, vi du bang quan nguqc chi~u tren ao qiap, neu khong day hon 0,3 mm thi dU'c,1C lo?i oo trong phU'C1I1g pnap tlnn toan nay.

42

A2 Phuong pnap

A2.1 Rue)t dan di~n

TCVN 5935 - 1995

Dllang kinh gia djnh cua ruot dan di~n (d.), kh6ng k§ hinh dc;mg va de) ep chat, U'ng vOi mat cat danh dinn eho trong bang sau:

M$.t cat danh dinh cua dL, mm
ruot dful di~n, mm2
~
1,5 1,4
2,5 1,8
4 2,3
6 2,8
10 3,6
~ 16 4,5
25 5,6
35 6,7
50 8,0
70 9,4 A2..2 Loi

v1$.t cat danh dinh cua ruot dL, mm
dan di~m, mm2
95 11,0 I
I
120 12,4 I
150 13,8
185 15,3 j
240 17,5 I
I
300 19.5 I
400 22,6
!
500 25,2 I
I
630 28,3
800 31,9
1000 35,7 DLfang kinh gia dinh Dc cua mQt loi b§.t kY dll<;fC xac d!nh nrur sau a) D5i vC1i loi kh6ng e6 man chan

Dc = dL + 2 ti, mm

eb) D5i vai cap c6 di~n ap danh dinh Vllgt qua ~iai han eho trong di~u 5.4, k§ ca lap ban dan

Dc = dL + 2tj + 3,0, mm

trong d6: tj 18. chieu day danh dinh cua each di~n (xem bang 1 d~n 4).

N~u e6 SLr dl,mg man chan kim loai noac ruot dan d6ng tam, thl dLfong kinh gia dinh pha: oiroc tanQ them theo quy dinh trong di~u A2..5.

A2.3 DllC1ng kinh nqoai cung cum loi ghep vai nhau

f)llang kinh g:8. dinh cua cum 10: ghep vai nhau ciroc xac djnh:

a) D5i vai cap co tat ca cac ruot dan, co cling mat cat danh dinh

Of = k DCI mm trong do h~ s5 k dLfqc cho trong bang sau:

TCVN 5935 - 1 995

se !oi K, H$ s6 ghep loi
2 2,00
3 2,16
4 2,42
5 2,70
6 3,00
7 3,30
1''' 3,35
8 3,45
8* 3,66
9 3,80
9* 4,00
10 4,00
10* 4,40
11 4,00
12 4,16
12* 5,00
13 4,41
14 4,41
15 4,70"'
16 4,70
17 5,00
18 5,00
18* 7,00
19 5,00
20 5,33
21 5,33
22 5,67
23 5,67 .. cae IOj dU'<;1C ghep thilnh m¢t lOp.

S610i K, H$ s6 ghep loi
24 6,00
25 6,00
26 6,00
27 6,15
28 6,41
29 6,41
30 6,41
31 6,70
32 6,70
33 6,70
34 7,00
35 7,go •
36 7,00
37 7,00
38 7,33
39 7,33
40 7,33
41 7,67
42 7,67
43 7,67
44- 8,00
45 8,00
46 8,00
47 8,00
48 8,15
52 8,41
61 9,00 9"i
I b)f>6i v61 cap 4 loi, co m¢t ruot dful each di$n ,co m~t cat nho hC1n:

Of =

2,41 (3 0e1 + 0e2) 4

,mm

trang do:

Dc1 = dlfang kinh gia djnh cua ruot dAn each cti$n pha, k~ ca IcJp kim lo~ neu c6; Dc2 = dlfang kinh gia dinh cua ruot dan each di$n c6 mat cat nho hC1n.

44

TCVN 5935 - 1995

A2.4 Vo boc ben trong

DLtCmg kinh gia dinh cua tcp vo boc ben trong (DB) dl1CJC xac dinh Os == Of + 2 t8

trong do:

ts = 0,4 mm d6i vc1i dlfCmg ; anh gia dinh cua cum loi ghep vc1i nhau (Of) nho han va bang 40 rnrn. t8 = 0,6 mm d6i vc1i Of Ian han 40 mm.

Cac gia tr] gia dinh cua ts dLIgc ap dl,mg cho:

a) Cap nhi~u loi

- Bftt k~ co lap boc ben trong hay kh6ng;

-,FA~t k~ lap boc ben trong dJc;1C lam bang each dun hay qUftn ghep.

Trit khi m9t lap bQC phan each phu h<iP vOl di~u 11.10 dugc sl't dl:mg i1 vi tri cua lap va bQC ben trong hay d§ b6 sung cung vOl lap va boc ben trong thi se ap dl,lng di~u A2.6.

b) Cap mot loi

Khi co sl't dl,lng lap va bQC ben trong ~t k§ no dl1c;1C tao thanh blmg each dun hay quan, ghep.

A2.5 RU9t dan d6ng tam va man chan kim loal

sv tang dlfCmg kinh do ruot dan d6ng tf1,JC noac man chan kim lo?i dlfc;1C cho trong bang sau:

M~t dtt danh dinh cua loi Muc tang M~t cat danh djnh cua loi Muc tang
hoac man chan kim IOf;l.i, dlfCmg kinh, boac man chan kim dLtCmg kinh,
.r-. mm2 mm IO?i, mm2 mm

1,5 0,5 50 1,7
2,5 0,5 70 2,0
4 0,5 95 2.4
6 0,6 120 2.7
I 10 0,8 150 3,0
\ I
16 1,1 185 4,0
25 1,2 240 5.0
35 1,4 300 6.0 N~u mat cat cua ruot dan d6ng true hoac man chan kim leal narn giffa hai gia tri cho trong bc':mg tren thi su Umg dlfc1ng kinh diroc chon a gia tr] co mat cat Ian han trong hai mat cat do.

45

A2.6 Lcp ooc phan each

£)tJCmg kinh gia dinn cua vo ooc pnan cacn (Os) dtJqc xac olnh Os = 0u + 2ts ' mm

trong d6:

Gu = dtJCmg kinh gia dinh a dtJdi vo boo phan each (dtJCmg kinh trong); ts = chieu day tinh toan theo di§u 11.10.

A2.7 Ldp d$m b6 sung cho cap c6 ao giap ki§u bang quan \ quan tren Idp boc ben trong)

£)tJCmg kinh gia dinh dtJrn Idp men b6 sung (dtJCmg I Muc tang du'Cmg kinh eho

kinn trong cua Idp d$m), i Idp d$m b6 sung, mm

I mm
Usn hem nho hem vA bang I
- 30 1,0
30 - 1,6
i A2.8 Ao giap

8tJdng kinh nqoal gia dinh cua ao giap (Ox) dl'qc xac dinh: 86i vdi ao giap quan bang day det noac day tron:

Ox = ° A + 2tA + 2tw ' mm

trong d6:

0A = dtJdng kinh dllOiIOp ao giap (<luang kinh trong); tA = ehi§u day ho~c dUdng kinh cua day qUAn ao giap;

tw = chi§u day cua lOp quan ngtJqc, n~u e6, va n~u Ian hem 0,3 mm

86i vOi ao giap quful bang bang quan:

Ox = 0 A + 4tA ' mm

trong co;

o A = dtJdng ki nh dlldi lOp ao giap;

tA := chi§u day cua bang quan lam ao giap.

46

TCVN 5935 - 1995

PhI:! luc B

Lam tron s6

B1 Lam tron s6 phuc vu cho phLldng phap tinh toan gia dinh

B1.1 Quy tac sau day ap dl,mg khi lam tron so trong qua trinh tinh toan dl1i:mg kinh gia djnh va xac dinh kich thl10c cua cac lap tneophu tuc A.

Tal bAt kY bl10c nao, khi gia tr] tinh dl1c;1C co nhi§u hem m¢t so th@ pnan, th! gia tr] nen dl1qc lam tron can m¢t so th~p phan, co nghTa la d~n 0,1 mm gAn nhat, Dl1Cmg kinh gia dinh tal tUng bl1c1c nen dl1<;1c lam tron d~ 0,1 mm va khi dlfl;1C sir dl,mg d~ xac 6inh chi§u dily hay kich thl1C1c cua mot lap d pnia

~qoai, no nen 611<;1C lam tron tnroc khi no dlfl;1C dung trong cac cong thtic hoac bang thich hop. Tiep do i.illi~ day dllt;1C tinh toan tLr gia tr] dl1Cmg kinh gia dinh dllt;1C lam tron nen 611<;1C lam tron d~n 0,1 mm nhll quy ('finh trong phu luc A.

B1.2 D~ minh noa quy tac tren, co vi du sau:

a) Khi chtr s5 theW pnan th([ hai tnlc1c khi lam tron la 0, 1, 2, 3 ho?c 4 thi chff s5 tal vi trf th~ phan trur nhAt khong d6i (lam tron xubng).

Vi dl):

2,12

2,1

2,449 _ 2,4 25,0478 == 25,0

b) Khi chifs6 dV! tri s6 thap phan th([ hai tnroc khi lam tron la 9,8,7, 6 hoac 5, thi chiJ so (; vi tri so ~ ;~p phan ttur nhc1t dl1<;1C tang len mot (lam tron len).

Vi au:

2,17 == 2,2 2,453 == 2,5 30,050 == 30,1

B2 Lam tron s6 cho cac muc dich khac

82.1 D61 veri CaG rnuc dfeh knac ngoai muc cicn 68. cuoc 6§ cap trong dieu B 1.1, thi gia tr] dl1QC lam tron nhifm hem mot ehQ' s6 thap phan. £lieu nay co th~ xay ra, VI du khi tinn toan gia tri trung binh cua mot vai k~t qua do noac tinh toan gia tr] nho nhc1t bang each Sl! dt:mg dung sa; phan tram db: vOi gia tri cann dinh da cho. Trang nhfmg tnfC1ng hop nay, lam tron so se dl1<;1C lam tron 6en nhQ'ng so tnap pnar. da quy dinrl trong cac dieu tl1cmg (mg.

82.2 PhVC1ng phap lam tron so la:

N~u can so cuot eung S8 dvqe gilt laf, tnroc khi lam tron, dlfqe ti~p noi bOi cac s6 O. 1. 2, 3 hoac 4 thi so van dvqc gilt nguyen (lam tron xuonq).

Neu can so cuol cling dVqc gilt lai, tnroc khi lam tron, dVqc ti§p nOi bOi cac s6 9, 8, 7 .6 hay 5 thi n6 S8 c!vqc tang them m{lt (lam tron len).

V, cu:

2,449 == 2,45 lam tron d§n hai s6 th$p phan 2.449 == 2,4 lam tron d~n m¢t s6 th$p pnan 25,0478 == 25,048 lam tron d~n ba s6 th$p phan 25,0478 == 25,05 lam tron d~n hai s6 th$p pnan 25.0478 == 25,0 lam tron d~n mot s6 th$p phan,

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful