Phân tích quy luât ra dòi cua dang công san

viêt nam
1hr nhrLţ urna crna srn vlrL nam ra drl là srn phrm cra sr krL hrp chr nahla Mác Ŵ Lônln vrl phona
Lrào côna nhân và phona Lrào vôu nrrc vlrL namŦ
Prc LhuvrL Mác Ŵ Lônln khrna drnh rrnaţ urna côna srn là srn phrm cra sr krL hrp chr nahla Mác Ŵ
Lônln vrl phona Lrào côna nhânŦ Cuv lurL chuna nàv drrc drna chl nauvrn ál Curc vrn drna sána Lro
vào dlru klrn vlrL namţ nrl alal crp côna nhân còn lL vr sr lrrnaţ nhrna narrl vô srn br áp brcţ bóc lrL
Lhl drnaŦ Sr krL hrp chr nahla Mác Ŵ Lônln vrl phona Lrào côna nôna và phona Lrào vôu nrrc drn drn sr
ra drl cra urna crna srn vlrL namŦ
Murn xâv drna urna vrna mrnh vr chlnh Lrrţ Lr Lrrna và Lr chrcţ phrl col Lrrna drv dr cr ba vru Lr
LrônŦ

1hr halţ urna crna srn vlrL nam ra drl là krL qur cra sr pháL Lrlrn cao và Lhrna nhrL cra phona Lrào
côna nhân và phona Lrào vôu nrrcŦ
urna La là con dr cra phona Lrào cách mrna cra côna nhânţ nôna dân và các Lrna lrp lao drna và Lrrrna
Lhành Lhôna qua dru Lranh chrna dr qurcţ chrna phona klrnŦ
Murn crna cr và pháL Lrlrn urnaţ dòl hrl phrl crna cr và pháL Lrlrn phona Lrào cách mrna cra qurn
chunaŦ urna mrL LhlrL llôn hr vrl qurn chunaţ hrrna drnţ lãnh dro phona Lrào qurn chunaţ Lhôna qua
Lhrc Llrn phona Lrào cách mrna mà crna cr và pháL Lrlrn urnaŦ

1hr baţ urna crna srn vlrL nam ra drl là krL qur Lhrna nhrL cra phona Lrào cách mrna Lrona cr nrrcţ
là sr drna Lâm nhrL Lrl cra nhrna chlrn sl Llôn phonaŦ
nhrna narrl crna srn vlrL nam du r Lrona uôna urrna crna srn drnaţ An nam crna srn drna hav
uôna urrna crna srn llôn doànţ luc brv alr Luv có nhrna vrn dr brL drnaţ nhrna dã blrL dr cao Lrách
nhlrm cra drl Llôn phonaţ drL lrl lch dân Lrcţ lrl lch alal crp lôn Lrôn hrL nôn dã srm Lhrna nhrL vào mrL
drna duv nhrL dr lãnh dro cách mrna vlrL namŦ

1hr Lrţ drrna lrl chlrn lrrc và sách lrrc cách mrna cra urna drrc Lhr hlrn Lrona Chlnh crrna vrn LrLţ
Sách lrrc vrn LãL là phu hrp vrl vôu cru cra Loàn urna và Loàn dânŦ
Crrna llnh dâu Llôn Lrr Lhành narn cr Lrp hrpţ doàn krL các lrc lrrna và lãnh dro phona Lrào cách mrna
Lr khl urna drrc Lhành lrpŦ
1hrc Llrn cách mrna nrrc La naàv càna khrna drnh sr duna drn và sána Lro cra nhrna Lr Lrrna chlrn
lrrc và sách lrrc Lrôn dâv cra drna chl nauvrn ál CurcŦ url hrl drl blru Loàn qurc lân Lhr vll cra urna
dã khrna drnhť ƍlrv chr nahla Mác Ŵ Lônln và Lr Lrrna Pr Chl Mlnh làm nrn Lrna Lr Lrrna và klm chr
nam cho hành drnaƍ cra Loàn urnaţ Loàn quânţ Loàn dân La Lrona alal dorn hlrn navŦ


trʼnng. Jui vŗ
âu 2: Nôi dung ý nghia quy luât ra dòi cua
Dang ông San Viêt Nam
Dáng ngay: 16:12 18-05-2010
Thu muc: Công Nghê Thuc Phâm
` Quy luât ra dòi:
- Quy luât chung: Dang Công san la san phâm cua su kêt hop chu nghia Mac-Lênin voi phong
trao công nhân.
- O Viêt Nam : quy luât hinh thanh Dang Công san Viêt Nam duoc Hô Chi Minh khai quat nhu
sau: ' Chu nghia Mac-Lênin kêt hop voi phong trao công nhân va phong trao yêu nuoc dân toi
viêc thanh lâp Dang Công san Viêt Nam vao dâu nám 1930¨
` Nôi dung:
- Truoc tinh hinh xuât hiên ba tô chuc công san trong môt nuoc. Quôc tê công san dã gui thu cho
nhung nguoi công san o Dông Duong nêu rõ 'nhiêm vu quan trong hon hêt va tuyêt dôi cân kip
cua tât ca nhung nguoi công san Dông Duong la som lâp môt dang Cm cua giai câp vô san,
nghia la môt DCS quân chung. Dang ây phai la môt dang duy nhât va o Dông Duong chi co dang
ây la tô chuc CS ma thôi.¨
- Quôc tê CS dã chi thi cho dông chi Nguyên Ai Quôc chiu trach nhiêm 'hop nhât cac phân tu
CS chân chinh lai dê thanh lâp môt dang duy nhât¨. Nhân chi thi nay, mua thu nám 1929 dông
chi Nguyên Ai Quôc tu Thai Lan tro lai Huong Cang chuân bi kê hoach thuc hiên nhiêm vu lich
su trong dai noi trên. Tu ngay 3 7/2/1930, Hôi nghi hop nhât duoc tiên hanh tai Huong Cang -
Trung Quôc.
- Sau 5 ngay lam viêc khân truong, cac dai biêu dã hoan toan nhât tri tan thanh y kiên cua dông
chi NAQ va thông nhât cac tô chuc công san thanh môt dang lây tên la DCS VN. Hôi nghi dã
thông qua Chinh cuong ván tát, sach luoc ván tát, diêu lê ván tát cua DCS VN. Nhung ván kiên
quan trong nay dêu do dông chi NAQ du thao. Hôi nghi con thông qua loi kêu goi cua dông chi
NAQ thay mát Quôc tê CS va DCS VN gui dên quân chung công, nông, binh, dông bao va dông
chi trong ca nuoc nhân dip thanh lâp Dang.
- Hôi nghi dã nhât tri vê viêc hop nhât va tô chuc cac doan thê quân chung thông qua Diêu lê
tom tát cua Công hôi, Nông hôi, Doan thanh niên CS, hôi phu nu, Hôi cuu tê do, Hôi phan dê
(tuc Mát trân dân tôc thông nhât chông dê quôc).
- Nhu vây chi nua thang, kê tu ngay Hôi nghi hop nhât bê mac, ba tô chuc CS o DD dã hoan
toan thông nhât trong môt dang duy nhât DCS VN
- Hôi nghi hop nhât cac tô chuc CS o VN thang 2/1930 co y nghia nhu dai hôi thanh lâp Dang.
` Ý nghia lich su:
- La kêt qua tât yêu cua cuôc dâu tranh dân tôc va giai câp o nuoc ta trong thoi dai moi, la san
phâm cua su kêt hop giua chu nghia Mac-Lênin voi phong trao yêu nuoc va phong trao công
nhân trong nhung nám 20 cua thê ky nay.
- Dang ra doi la kêt qua tât yêu, khach quan, phu hop voi xu thê cua thoi dai
- La côt môc danh dâu su truong thanh cua giai câp công nhân Viêt Nam tu tu phat sang tu giac,
' chung to ráng giai câp vô san nuoc ta dã truong thanh du suc lanh dao cach mang¨.
- La côt môc danh dâu buoc ngoát trong dai trong lich su cach mang nuoc ta, châm dut cuôc
khung hoang vê duong lôi cuu nuoc keo dai mây thâp ky o nuoc ta.
- Su ra doi cua Dang công san VN gán liên voi tên tuôi cua Hô Chi Minh, nguoi sang lâp, lãnh
dao va ren luyên Dang.
- Dang ra doi la môt su kiên co y nghia quyêt dinh dôi voi toan bô qua trinh phat triên cua cach
mang VN. Dây chinh la diêu kiên co ban quyêt dinh moi tháng loi cua CM VN.
- Dang ra doi mo ra thoi ky moi cho su phat triên cua dân tôc thoi ky dôc lâp, dân chu gán liên
voi CNXH. Dang ra doi tro thanh ngon co doan kêt cac yêu tô giai câp, dân tôc, quôc tê tao
thanh suc manh tông hop cua CM gianh tháng loi.
Ŵ urna Crna Srn vlrL nam ra drl là krL qur cra quá Lrlnh vrn drna hrp quv lurLţ cra sr krL hrp nhurn
nhuvrn alra ba vru Lr ť chr nahla MácŴLônlnţ phona Lrào côna nhân và phona Lrào vôu nrrc vlrL namŦ
Ŵ urna ra drl dã chrm drL Lhrl kl khrna horna sâu src vr alal crp lãnh dro và drrna lrl cru nrrc r nrrc
La Lr curl Lhr kr xlx Ŵ dru Lhr kr xxŦ Sr klrn dó chrna Lr alal crp côna nhân nrrc La dã Lrrrna Lhành ƍ
dr src lãnh dro cách mrnaƌŦ
Ŵ 1r dâvţ alal crp côna nhân vlrL nam dã có mrL br Lham mru cra alal crp và dân Lrc lãnh droţ dánh
dru sr chlrn Lhrna cra chr nahla MácŴLônln drl vrl các Lrào lru Lr Lrrna phl vô srnŦ
Ŵ urna ra drl mr ra mrL brrc naorL lrn cho cách mrna vlrL namŦ vrl crrna llnh duna drnţ urna ra drl
là sr churn br LrL vru dru Llôn cho mrl Lhrna lrl cra cách mrna nrrc Laţ là nhân Lr quvrL drnh phrrna
hrrna pháL Lrlrn và dra drn Lhrna lrl Lrona sr nahlrp alành drc lrpţ Llrn lôn chr nahla xã hrlŦ
Ŵ urna ra drlţ cách mrna vlrL nam LhrL sr Lrr Lhành mrL br phrn khána khlL cra cách mrna Lhr alrlŦ kr
Lr dâvţ cách mrna vlrL nam nhrn drrc sr rna hr cra cách mrna Lhr alrlţ drna Lhrl cüna dóna aóp Lo
lrn cho cách mrna Lhr alrlŦ

1ham khro Lhôm Làl llru drrl nra
żquuoLeŽ
MrL Lrona nhrna pháL hlrn vl drl cra Mácţ Ãna Ŵ ahen là dã srm blrL Lách rlôna alal crp vô srn ra drl Lr
khrl qurn chuna br áp brcţ pháL hlrn ra vr Lrl drc blrL và nhrna xu hrrna lrch sr cra nóŦ 1r dóţ khrna
drnh sr mrnh lrch sr cra alal crp vô srn và chr ra nhrna hlnh Lhrc và phrrna pháp Lhrc hlrn sr mrnh
dóŦ

Lv lurn vr sr mrnh lrch sr cra alal crp côna nhân là mrL Lrona nhrna vrn dr chr vru nhrL cra chr nahla
Mác Ŵ LônlnŦ nó dã drrc Mácţ ÃnaŴahen lurn chrna mrL cách khoa hrc xuvôn surL Lrona nhlru Lác phrm
và drrc Lônln Llrp Lrc pháL Lrlrn Lrona nhrna dlru klrn lrch sr mrlŦ naav Lr curl nám 1844ţ Lrona Lác
phrm ºCóp phrn phô phán LrlrL hrc Þháp quvrn cra PôŴahen"ţ lrn dru Llôn Mác dã nôu lôn vrn dr sr
mrnh lrch sr cra alal crp vô srn và nhrna dlru klrn mà qua dó nó xóa br quan hr bóc lrLţ 18Cnţ Lhlrp
lrp quan hr xã hrl mrlŦ urn brn º1uvôn naôn cra urna Crna Srn" và br º1r 8rn" Lhl lv lurn vr sr mrnh
lrch sr cra alal crp côna nhân dã drrc pháL Lrlrn drn mrL mrc dr nhrL drnhŦ º1uvôn naôn cra urna
Crna Srn" là mrL sr khál quáL vr lv lurn phona Lrào cách mrna cra alal crp côna nhân alra Lhr kr Lhr
xlxŦ 8r º1r 8rn" dã alrl phru xã hrl Lr brn chr nahla vrch rõ cr sr klnh Lr cra cr cru xã hrl và nhrna xu
hrrna Llrp Lrc pháL Lrlrn cra nóţ drL cr sr cho vlrc alrl Lhlch val Lrò cra alal crp côna nhân Lrona vlrc
Lro ra nhrna alá Lrr vrL chrLţ Lrona vlrc Lhr Llôu phrrna Lhrc srn xurL Lr brn chr nahla và xâv drna xã
hrl mrlŦ urn Lhrl kv nàvţ nhlru phrm Lruţ khál nlrm cr brn nhrL dã drrc xác lrp và vr sau nó sr drrc
Llrp Lrc pháL LrlrnŦ

1rona dlru klrn mrl Lônln dã pháL Lrlrn lv lurn MácŴxlL vr alal crp côna nhân nhr là ºdlru chr vru cra
hrc LhuvrL Mác"1Ŧ º1rona LrL cr mrl alal dran dru Lranh vl mrL Lhr alrl mrlţ vl chr nahla crna srnţ alal
crp côna nhân là lãnh Lr cra phona Lrào cách mrnaţ là narrl lãnh dro cra nhân dân lao drna"2Ŧ LôŴnln
dã cr Lhr hóa sr lãnh dro cra alal crp côna nhân Lrona dlru klrn cra cách mrna vô srn và chuvôn chlnh
vô srnŦ

Lv lurn chr nahla Mác LôŴnln vr sr mrnh lrch sr cra alal crp côna nhân drrc Lhr hlrn r mrL sr lurn
dlrm cr brn sauť

* Clal crp côna nhân là narrl dào mr chôn chr nahla Lr brn và narrl sána Lro ra xã hrl mrlŦ
* Clal crp côna nhân là narrl lãnh dro Lrona phona Lrào cách mrna alrl phóna cra qurn chuna br áp
brc Lrona xã hrl hlrn LrlŦ
* Lrl lch alal crp Lr srn và vô srn là drl lrp và khôna dlru hòa drrcŦ Curc dru Lranh cra alal crp vô srn
chrna alal crp Lr srn là LrL vru và sr drn drn chuvôn chlnh vô srnŦ 1rona nhrna dlru klrn nhrL drnhţ
alal crp côna nhân có Lhr Lham ala lãnh dro cách mrna Lr srnţ nhr là sr churn br Llrn dr cho cách
mrna vô srnŦ
* Clal crp vô srn phrl hlru rõ sr mrnh lrch sr cra mlnhŦ Chr nahla Mác LôŴnln là dlru klrn rL cóţ cr brn
dr alal crp vô srn Lr alal crp ºLr nó" chuvrn Lhành alal crp ºvl nó"Ŧ
* Sr ra drl cra urna Crna Srn là LrL vru khách quanŦ urna Crna Srn là srn phrm cra sr krL hrp chr
nahla Mác LôŴnln vrl phona Lrào côna nhân và là nhân Lr quvrL drnh Lhrc hlrn Lhrna lrl sr mrnh lrch sr
cra alal crp vô srnŦ ºval Lròţ sr mrnh lrch sr cra alal crp vô srn" luôn là vrn dr Lruna Lâm Lrona surL
mrL curc dru Lranh chlnh Lrr Ŵ Lr Lrrna lâu dàl và quvrL llrL Lr khl chr nahla Mác LôŴnln ra drl và các alal
dorn pháL Lrlrn sau dóŦ

Plnh Lhrc khá phr blrn cra sr phr nhrn val Lrò cra alal câ vô srn là sr côna klch khál nlrm khoa hrc cra
Mácţ ÃnaŴahen vr alal crp và alal crp vô srnŦ MrL sr narrl nôu lôn Lr Lrrna ºphl klnh Lr" vr alal crp dr
xóa mr quan nlrm cra chr nahla Mác cho rrna alal crp vra là mrL phrm Lru klnh Lr vra là mrL phrm Lru
xã hrlŦ khôna Lhr drnh nahla alal crp vô srn mrL cách Luv Llrnţ khôna Llnh drn vrn dr chlrm hru Ŵ sr
hru Lr llru srn xurLţ hrn nra lrl chr col dó là mrL hlrn Lrrna Lâm lv3Ŧ MrL sr narrl khác lrl cho rrna
khôna có mrL alal crp côna nhân drrc xác drnh rõ ràna4Ŧ ulrm Lra cra nhrna lurn dlrm xuvôn Lrc
phrm Lru alal crp nól Lrôn là r chr khôna xem quan hr sr hru Lr llru srn xurL nhr là mrL Llôu churn
khách quan dr xem xeL alal crpŦ

naàv nav Lrrrc sr pháL Lrlrn mrnh mr cra curc cách mrna khoa hrc Ŵ kr LhurL và nhrna hr qra mà nó
Lro raţ mrL lrp lurn phr blrn chrna lrl sr lãnh dro cra alal crp côna nhân là cho rrna lv lurn Mác Ŵ
Lônln vr vrn dr nàv dã lrl LhrlŤ alal crp vô srn sr br xól mònţ Lhrm chl Llôu vona Lrrrc sr pháL Lrlrn cra
cách mrna kPk1Ŧ 1heo hrţ curc cách mrna kPk1 dã và dana Lro ra nhrna blrn drl sâu src Lrona sr phân
côna lao drna xã hrlţ hlrn Lrrna ºLrl Lhrc hóa lao drna" pháL Lrlrn mrnhţ Lr lr lao drna Lrl óc naàv càna
Lána cao so vrl lao drna chân Lavţ cr cru xã hrl craa chr nahla Lr brn sr Lhav drl mrnhŦ

Pr cüna cho rrna val Lrò klnh Lr cra alal crp côna nhân sr alrm drn và Lrona Lrrna lalţ alal crp côna
nhân sr blrn mrLŦ MrL sr nhà lv lurn Lr srn khác Luv khôna drna v rrna alal crp côna nhân sr blrn mrLţ
nhrna lrl cho rrna alal crp côna nhân khôna còn là nhân vrL chr vru cra lrch sr3Ŧ

Cách mrna kPk1 có dem drn nhrna blrn drl Lrona phân côna lao drna xã hrlţ Lrona nrl dunaţ phrrna
Lhrc lao drnaţ Lrona Lhành phrn alal crp vô srnŤ Lhr nhrnaţ dlru dó hoàn Loàn khôna xóa mr quan hr
srn xurL 18Cn và mâu Lhurn alra lao drna vrl Lr brnŦ 1rl Lhrc khôna phrl là mrL alal crp mà chr là mrL
Lrna lrp drc blrL Lhurc nhlru alal crp khác nhauŦ Sr naán cách alra lao drna chân Lav và lao drna Lrl óc
là mrL sal lrm vr lv lurnŦ Cách mrna kPk1 làm cho Lhành phrn alal crp côna nhân Lhôm da drnaţ bao
arm cr lao drna chân Lav và lao drna Lrl ócţ lao drna Lrona khu vrc srn xurL vrL chrL và drch vrŦŦŦ Cua
Lrlnh Lrl Lhrc hóa pháL Lrlrn sr có Lhr dra Lrl mrL Lrna lrp drc blrL Lrona alal crp côna nhân chr khôna
hr xóa br alal crp côna nhânŦ nhln chunaţ cách mrna kPk1 sr làm cho alal crp côna nhân pháL Lrlrn cr
vr sr lrrna lrn chrL lrrnaŦ

naàv navţ sau sr srp dr cra mô hlnh chr nahla xã hrl r nhlru nrrcţ các nhà lv lurn Lr srn lrl mrL lrn
nra cao alrna cho rrna hr dana nól ºnhrna lrl curl cuna cho Mác" (ºLhe lasL words Lo Marx") và cho lv
lurn vr sr mrnh lrch sr cra alal crp côna nhânŦ Sr srp dr cra mô hlnh chr nahla xã hrl r mrL sr nrrc
vra qua khôna phrl là sr srp dr cra chr nahla Mác và lv lurn vr sr mrnh lrch sr cra alal crp côna nhânŦ
1rál lrlţ r nhlru nauvôn nhân cra curc khrna hornaţ sr srp dr dó là xurL pháL Lr chr khôna nrm vrna
val Lrò lãnh dro cra alal crp côna nhân và khôna Lhrc hlrn chuvôn chlnh vô srn mrL cách duna drnţ mr
hr vr mâu Lhurn alal crp Lrôn blnh dlrn Lhr alrlŦ Chr nahla da nauvôn chlnh Lrr vrl huvrn Lhorl vr nrn
dân chr da nauvôn chr nahla6dã drl lrp vrl quan nlrm vr dru Lranh alal crp cra chr nahla Mác và do
dó nó có Lác drna chla rr alal crp côna nhânţ phá horl urna Crna Srn Lr bôn LronaŦ

r vlrL namţ val Lrò lãnh dro cra alal crp côna nhân drl vrl cách mrna dã srm drrc khrna drnh cr vr lv
lurn cüna nhr Lrona Lhrc LlrnŦ uó là mrL Lrona nhrna bàl hrc hàna dru cra mrl Lhrna lrl cra cách mrna
nrrc La Lrôn nra Lhr kr quaŦ

Lrch sr dã Lrao quvrn lãnh dro cách mrna cho alal crp côna nhân mà urna Crna Srn vlrL nam là drl
blruŦ 1rrrc khl urna La ra drlţ các phona Lrào vôu nrrc chrna Þháp mana v Lhrc hr phona klrnţ Lr brnŦŦŦ
dru lrn lrrL LhrL brlŦ Cách mrna vlrL nam rrl vào curc khrna horna sâu src vr drrna lrl cru nrrc mà
Lhrc chrL sâu xa là khrna horna vr val Lrò lãnh dro cra mrL alal crp Llôn LlrnŦ 1rona cr cru xã hrl cra
vlrL nam luc brv alr chr có alal crp côna nhânţ do drc dlrm drc dáo cra mlnhţ là có val Lrò lãnh dro
cách mrnaŦ 1hr nhrna alal crp côna nhân chra Llrp Lhu drrc chr nahla Mác Ŵ Lônlnţ và chra Lrr Lhành
alal crp ºvl nó"Ŧ 1rona brl crnh nhr vrvţ nhrna dóna aóp cra nauvrn Ál Curc Lrona curc Llrp Lhu chr
nahla Mác Ŵ Lônln và Lruvrn bá vào vlrL nam là hrL src Lo lrnŦ Chr nahla Mác Ŵ Lônln Lruvrn bá vào
phona Lrào côna nhân và phona Lrào vôu nrrc vlrL nam dã dra drn sr ra drl cra urna Laţ brrc naorL vl
drl cra cách mrna vlrL namţ mr dru cho Lhrl kv alal crp côna nhân lãnh dro cách mrnaŦ

khác vrl lv lurn và Lhrc Llrn ra drl cra các chlnh urna chlnh Lrr cra alal crp côna nhânţ sr ra drl cra
cách chlnh urna crna srn vlrL nam dra Lrôn cr ba vru Lr (Chr nahla Mác Ŵ Lônln + phona Lrào côna
nhân + phona Lrào vôu nrrc) chr khôna chr có hal vru Lr (Chr nahla Mác + phona Lrào côna nhân)Ŧ 1hrc
Llrn cách mrna vlrL nam chrna mlnh rrna sr Lham ala cra phona Lrào vôu nrrc vào sr Lhành lrp urna
khôna làm vru dl Llnh alal crp cra urna và val Lrò lãnh dro cra alal crp côna nhânţ mà Lrál lrl nó còn
crna cr Lhôm sr lãnh dro cra alal crp côna nhân Lrona dlru klrn alal crp nàv chlrm Lr lr rrL Lhrp Lrona
dân cr (1 Ŵ 2Ʒ) và dana lãnh dro mrL curc cách mrna dân Lrcţ dân chrţ Lhrc chrL là curc cách mrna Lr
srn klru mrlŦ

1r nám 1930 Lrr dl r mlrn 8rc và Lr nám 1943 Lrr dl Lrôn cr nrrcţ Lrona phona Lrào cách mrna khôna có
sr Lranh alành quvrn lãnh dro cách mrna nào vrl alal crp côna nhânŤ alal crp côna nhân Lrr Lhành alal
crp drc quvrn lãnh droţ khôna chla quvrn dó vrl al và cüna khôna lrc lrrnaţ alal crp nào có dr khr
nána dr chla quvrn lãnh dro rvŦ nhr drna vrna Lrôn lrp Lrrrna cra alal crp côna nhân dr alrl quvrL vôu
cru rurna drL cra nôna dânţ nôu naav Lr dru khru hlru Lrona cao Lrào cách mrna 1930 Ŵ 1931 alal crp
nôna dân dã Lhrc sr Lhra nhrn sr lãnh dro cra alal crp côna nhân drl vrl hr và khrl llôn mlnh côna
nôna dã ra drl Lrona Lhrc Llrn máu lra cra cao Lrào cách mrna nàvŦ Cüna nhr drna vrna Lrôn lrp Lrrrna
cra alal crp côna nhânţ urna La dã alrl quvrL duna drn mrl quan hr alra hal nhlrm vr chlrn lrrc phrn
dr và phrn phonaţ drl doàn krL Loàn dân Lrona mrL Lrrn dân Lrc Lhrna nhrLţ Lro nôn Lhrna lrl cra Cách
mrna 1hána 1ám Ŵ 1943Ŧ vrn drna sána Lro chr nahla Mác Ŵ Lônlnţ luôn klôn Lrl sr lãnh dro cra alal crp
côna nhân drl vrl cách mrnaţ urna La dã alrl quvrL duna drn hàna lorL vrn dr vr drrna lrl chlnh Lrrţ
quân sr và phrrna pháp cách mrnaţ dra curc khána chlrn chrna Þháp và chrna Mr dl drn Lhrna lrl
hoàn LoànŦ

klnh nahlrm cho Lhrvţ khl vrn drna chr nahla Mác Ŵ Lônln nól chuna vr sr mrnh lrch sr cra alal crp
côna nhân nó rlôna vào nrrc Laţ Lhl urna cách mrna phrl vra Lruna Lhành vrl nhrna brn chrL cra nhrna
nauvôn lv cán brnţ vra phrl llnh horLţ sána Lro cho phu hrp vrl dlru klrn cr LhrŦ nru nauvrn Ál Curc
chr drna lrl r klnh nahlrm dã có Lrona vlrc hlnh Lhành urna Crna Srn khôna dám dra vru Lr phona
Lrào vôu nrrc vào Lhl urna Crna Srn vlrL nam khó có Lhr ra drl srm nhr vrvŦ nhrna hrp hòlţ hrn chr
Lrona vlrc Lrp hrp lrc lrrna cách mrna r cao Lrào cách mrna 1930 Ŵ 1931 cüna nhr nhrna sal lrm
nahlôm Lrrna phr blrnţ keo dàl Lrona nhrna vrn dr có Llnh nauvôn Lrc" Lrona côna curc crl cách rurna
drL (1933 Ŵ 1936) dru brL naurn Lr Lhál dr máv mócţ aláo dlru drn drn nar nhrn rrna dã ºdrna vrna
Lrôn lrp Lrrrna cra alal crp côna nhân"ţ nhrna kv LhrL là br các Lr Lrrna phl vô srn Lác drna mrnh mrŦ

Côna curc drl mrl Loàn dlrn Llrn hành côna nahlrp hóa và hlrn drl hóa r drL nrrc La hlrn nav dlrn La
Lrona brl crnh qurc Lr phrc Lrpţ dan xen nhrna Lhurn lrl và nhrna khó khán lrnŦ uo vrvţ vlrc Llrp Lrc
khrna drnh val Lrò lãnh dro cra alal crp côna nhân drl vrl cách mrna vlrL nam là mrL vrn dr srna còn
khl xâv drna mrL nrn klnh Lr hàna hóa nhlru Lhành phrn drnh hrrna xã hrl chr nahlaŦ 1hr nhrnaţ Lrona
nhrna dlru klrn mrl cra Lhrl drl Loàn cru hoáţ klnh Lr Lrl Lhrcţ drrl nhrna quan dlrm mrl cra urna La
Lr url hrl lrn Lhr vl drn url hrl lrn Lhr lxţ nhrna quan nlrm mrl vr alal crp côna nhân vlrL nam và lrp
Lrrrna cra alal crp côna nhân crn phrl drrcnhrn Lhrc lrlţ mà Lrona dó nhrna dlrm cr brn nhrL làť alal
crp côna nhân"phrl Lr mlnh Lrr Lhành dân Lrc"ţ Llôu blru cho quvrn lrl cra dân Lrcţ drL quvrn lrl cra
dân Lrc lôn Lrôn quvrn lrl cra alal crpŤalal crp côna nhân hlrn drl khôna còn là alal crp côna nhân Ŷvô
srn nhr Lrona Lhr kr xlxŤ alal crp côna nhân mà Lrona dó Lrna lrp côna nhân Lrl Lhrc chlrm mrL vr Lrl
naàv càna Lo lrnţ khrl llôn mlnh cônaŴ nôna ŴLrl Lhrc là cr sr cra khrl drl doàn krL Loàn dânŤ alal crp
côna nhân rrL phona huţ da drna Lheo Lhành phrn klnh Lr mà hr Lham ala vàoŤ alal crp côna nhân phrl
là drl dlrn cho lrc lrrna srn xurL Llôn Llrn nhrL cra xã hrl hlrn drlţ drrc vü Lrana brna nhrna Lrl Lhrc
hlrn drl nhrLţŧvl vrvţ khôna drrc máv móc aláo dlruţ khôna dra vào nhrna quan nlrm lrc hru dr xem
xeL lrp Lrrrna cra alal crp côna nhânţ khôna drrc xem xeL vrn dr lrp Lrrrna alal crp dl narrc vrl quan
dlrm lrv Llrn br vr lrc lrrna srn xurL làm dlrm xurL pháLţ drna vlôn cán br phrl lrv vlrc hrc Lrp nhrna
Lrl Lhrc hlrn drl nhr mrL Lrona nhrna nhlrm vr quan Lrrna nhrLţ chr nahla MácŴLônln cüna luôn drrc
vrn drna sána Lro và br suna khôna narna brna nhrna Lrl Lhrc hlrn drl nhrL cra nhân lorlŦ klnh nahlrm
cra nhân lorl và dân Lrc La Lrona Lhr kr xx chr ra rrnaţ drna vrna hav khôna vrna Lrôn lrp Lrrrna cra
alal crp côna nhân hlrn drl là dlrm crL Lr nhrL dr có drrc mô hlnh chr nahla xã hrl phu hrp hav khônaŦ

6). VÌ SAO NOÙÌ ÑCSVN RA ÑÔØÌ LAØ MOÄT TAÁT YEÁU LÒCH SÖÛ, ÑAÙP
ÖÙNG NGUYEÄN VOÏNG THA THÌEÁT CUÛA DAÂN TOÄC VÌEÄT NAM ?

Ngaøy 3/2/1930 ÑCSVN ra ñôøi, Ñaûng laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp cuûa chuû
nghóa Maùc-Lenin vôùi phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc Vieät Nam .
Söï ra ñôøi cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam laø keát quaû cuûa söï chuaån bò coâng
phu cuûa laõnh tuï NAQ, ñoàng thôøi cuõng laø keát quûa cuûa moät quùa trình vaän ñoäng
CM trong hoaøn caûnh lòch söû cuûa ñaát nöôùc ta, laø böôùc phaùt trieån taát yeáu cuûa lòch
söû Vieät Nam, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi môùi sau CM thaùng
möôøi.
Lòch söû Vieät Nam töø khi thöïc daân phaùp xaâm löôïc ñaõ ghi nhaän raèng :
nguyeän voïng tha thieát cuûa daân toäc laø ñöôïc ñoäc laäp. Maët khaùc, ôû nöôùc ta noâng
daân chieám hôn 90% daân soá, mô öôùc ngaøn ñôøi cuûa noâng daân laø coù ruoäng caøy.
Giai caáp naøo ñaùp öùng ñöôïc nguyeän voïng treân seõ taäp hôïp ñöôïc daân toäc döôùi
ngoïn côø cöùu nöôùc vaø trôû thaønh giai caáp laõnh ñaïo. Caùch Maïng thaùng möôøi nga
thaéng lôïi ñaõ khaúng ñònh raèng : trong thôøi ñaïi ngaøy ngaøy nay giai caáp coâng nhaân
laø giai caáp naém ngoïn côø daân toäc. ÔÛ Vieät Nam töø khi thöïc daân phaùp xaâm löôïc,
coøn coù moät thöïc teá laø : giai caáp tö saûn khoâng ñuû söùc naém vöõng ngoïn côø daân
toäc vaø cuõng khoâng moät toå chöùc naøo cuûa caùc giai caáp khaùc coù khaû naêng giaûi
quyeát ñöôïc thöïc chaát cuûa CM ôû caùc nöôùc thuoäc ñòa laø vaán ñeà noâng daân. Maët
duø ñaõ coù nhieãu nhaân só ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc, nhöng khoâng ai ñaùp öùng ñöôïc
nhu caàu böùc thieát cuûa daân toäc. Maõi ñeán naêm 1920 NAQ môùi ñaùp öùng ñöôïc nhu
caàu ñoù, tìm ra con ñöôøng cöùa nöôùc ñuùng ñaén, truyeàn baù chuû nghóa Maùc-lenin
vaøo Vieät Nam, reøn luyeän nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam theo laäp tröôøng voâ
saûn, thaønh laäp ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam. ÑCSVN ra ñôøi vôùi ñöôøng
loái ñuùng ñaén ñaõ thu huùt taát caû nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc chaân chính ñöùng döôùi
ngoïn côø cöùu nöôùc cuûa giai caáp coâng nhaân, tieán haønh giaûi phoùng daân toäc, ñaùp
öùng nguyeän voïng böùc thieát cuûa toaøn daân Vieät Nam.
2. Ñaûng CSVN ra ñôøi Iaø moät taát yeáu Iòch söû :
* Laø böôùc ngoaëc vó ñaïi trong lòch söû CM Vieät Nam : vì ñaûng ra ñôøi moïi thaéng
lôïi CM Vieät Nam ñeàu baét nguoàn töø söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa ñaûng. Ñaûng ra
ñôøi laø moùc ñaùnh daáu söï chaám döùt hoaøn toaøn veà ñöôøng loái cöùu nöôùc cuûa
caùch maïng Vieät Nam. Ñaûng ra ñôøi ñaõ trôû thaønh haït nhaân ñoaøn keát caùc yeáu toá
daân toäc vaø giai caáp, daân toäc vaø quoác teá vaø cuõng keå töø ñaây nhaân daân Vieät
Nam vaøo söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng giai caáp vaø giaûi phoùng loaøi ngöôøi moät
caùch töï giaùc vaø coù toå chöùc.
+ Chöùng toû giai caáp CNVN ñaõ tröôûng thaønh : Giai caáp CN VN ñaõ tröôûng
thaønh vì Ñaûng ra ñôøi thì giai caáp CNVN ñaõ tröôûng thaønh giai caáp hoaøn toaøn töï
giaùc vaø khaû naêng laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ñaõ trôû thaønh
hieän thöïc.
* ÑCSVN ra ñôøi laø söï keát hôïp giöõa 3 yeáu toá CN Mac - Le nin + phong traøo
Coâng nhaân + phong traøo yeâu nöôùc, ñaây chính laø quy luaät vaän ñoäng thaønh laäp
Ñaûng cuûa giai caáp CN VN.
Quy luaät naøy vöøa theå hieän tính chaát chung cuûa phong traøo CS Quoác Teá vaø
vöøa mang ñaëc thuø cuûa CMVN.
Tính chaát chung : CNMax-Le-nin + Phong traøo coâng nhaân = Ñaûng
vì : Ñaûng ñaùnh daáu giai caáp coù khaû naêng laõnh ñaïo, khi ñaûng ra ñôøi thì giai
caáp coâng nhaân môùi ñöôïc coi laø giai caáp töï giaùc)
-Nguoàn goác sinh ra chung ñoù chính laø CNTB
-Khaùc tieàn ñeà : CN Max-Le-nin naèm ngoaøi gc COÂNG NHAÂN--> ñuû khaû naêng
toång keát lyù luaän cuûa lòch söû ---> CNMax-Le-nin laø lyù luaän nhaèm giaûi phoùng
noâng daân vaø gc CN.
Giai caáp Coâng nhaân khoâng theå vieát ra heä thoáng lyù luaän, do aùp böùc boùc
loät cuûa giai caáp TS--> phong traøo CNra ñôøi.
CN Max-Le-nin phaûi ñöôïc truyeàn baù vaøo phong traøo CN khoâng ñöôïc CN Max-
Le-nin soi ñöôøng thì laø phong traøo töï phaùt.
=> Quy luaät thaønh laäp phong traøo CS Quoác teá phaûi goàm 2 yeáu toá CN Max-Le-nin
vaø phong traøo CN.
Ñaûng CSVN ra ñôøi do coù CNTB, coù CN Mac - Le-nin vaø phong traøo coâng
nhaân.
-->Ñaûng ra ñôøi cuõng ñi theo quy luaät chung cuaû phong traøo quoác teá CSaûn.
ÔÛ Vieät Nam coøn coù ñaëc thuø : phong traøo CN song song vôùi phong traøo yeâu
nöôùc. (Ñaûng chæ laø ñoäi tieân phong cuûa giai caáp Coâng nhaân chöù khoâng phaûi taäp
hôïp cuûa giai caáp COÂNG NHAÂN).

* Ngay töø khi ra ñôøi Ñaûng CSVN trôû thaønh Ñaûng kieåu môùi cuûa giai caáp VS,
Ñaûng toå chöùc theo nguyeân taéc taäp trung daân chuû, laáy ñaáu tranh pheâ vaø töï pheâ
bình laøm quy luaät cuõng coá vaø phaùt trieån Ñaûng, Ñaûng luoân luoân quang heä maät
thieát vôùi quaàn chuùng vaø laø ngöôøi ñaïi dieän duy nhaát cho quyeàn lôïi daân toäc vaø
giai caáp.

°n °– °  hn n °jg½ ½ yn n fg° °–gg° i° .

hn y°°g °– . °–¡° iy° g°°– °n ½ ½ g° nhn n °–gj° ½°–gnhn¯ °–  °– ng° ½ @ n °nhn¯ °–° nf°–gng°– °– °¾ °– °g¾h°– n f° °– °–n ° ng¾hn ny° in f °–n-– °h. n   g° ni° In f °– j °– °  n °–¡f.

°g¯° ° °– °–g¯n °f¯ng° °– n fg° °– g°i° g° i°f°––f ° °°f  ..

O 3 9..3.383l3.3 l3529 3/:39.9. H33. 8.4 :3g2 /:3 %7.32 539.9:3g2 3 .9.5. l33$3'9. ":..935l3383'9. H3395.9%E..93 2...543974H:3..E.2 lg33   %.99.333 '9.9.2..9:9 ...333.26::9K393l3383'9.E.:6:.3839743293.39.83 3. :/:3 3.E.397.J3 93529 3/:39 3.3J5 .9$ .9K3K3:93-...9.3%.383 9..33. "::9. ..333.J:3 ":.543974./39 ...382529 32.l3.3973.4 3....539 $. 8973 3O97H3 %3 .97 3':..!2 "::97.2.383l3.J:3 ":..543 974..33H:7 32.:3l33838352.2 .J3E6:E93.3.895...3.29l$6:3.6::97.4 333.:97E.: 3.$29 ":.:3-4.332..

.

3.l$' 36:3...9.3 3 l439.3839329 39H3l$' 3 936:.J "9.9.E.397.. 3 .33H3$ 53 .3 33 -3 3-4.397433 :/4 3...3 ..E.3 6:..H:..9$.J"/94 3.9339.J". $...l$' 3. 4396:3.9E3 933539-2.3936:. -..3936:.9339.539. 3 ......9.. -: 439433997J9E393 3.:32.E.29":.9339.:9 53 9..399 8E.3...3.g33 6:.399.. . 3539 .l: 9O299.33 %7:3":..33/5935l3 3 3997J.399 :.J3.. 3.$l 43 9439339974329 3/:39 l$' .3.9973/39.J9743.

.9.E.$'9E3. 3539.

5. . .33 .97439 2 83 52.E.485E9973. E3/:-.92.39E.:9.3/39.994 938.393 8.' l37.8..:9.. .9.. 9 ... 6:.393    °–.5.53.....6:.6:9 3 .E.-36:9 3293..3.333'9.92.233. E3/:897. 97.. 23' l..F4/2953....J3 :3.. 27..7G3:3l3 l37.l3.3 4.E.23 . l37.O 3.J3 3.943-6:E97K35E9973.5 /3..23935. 439.E.383'33.:3.8 96:99:. 2983.93 l37.O 3. $7..92.3.3.2/9.5 /39.9..E.833. 96:99: E.9H39:.:.9....895..9.8E35 3 4. H33. .543974./39.543974H:3.3973..:.. . 343. :97.3 339743333g2 .393.349973 9743.3 55...2995E98.. 979333. 935l3  3..9 ..

°– °I -f¯f g n fh° ° °– ½ n f¾  ½° ° ° °– f f  n °–¡f.hn y°° ½°–gn´°–°i°g½°–gy° nI -f¯  °–f jn ¯  °– °–¾i¾ n –fn ½j° g °– n ° n ° n f n  OO  OO  ° n °– –fn ½n´°–°i°° nf j °–g° ¾ nj° nhn¯ °– @ i –fn ½n´°–°i°I -f¯ jn¯ f¯¯ n f–fn ½g i° nj°  h° ¾ n ° °–n fn °–¡f.hn y°° nhng  °–½´¾ °  °–f ¯ f¯ n°– °nnhn¯ °–I -f¯ I n °–¡° °– ° °–f g¾ n °  y°n¯ °– n fnhn¯ °–° nf g°i°  °½ °– °–½h °g f ° °– °–¾ °– ½–g° n ½ °y°n °–¡fj  °–f nhn¯ °–I -f¯ ¾ g°¯ ½ °m°–n fnhn¯ °– –   i nhn¯ °–I -f¯° ° n¾ °– n fnhn¯ °– –  °– n°– °––½ .

hn y°° - j n.hn °– – °g j¾ ¯ hny°––fn ½´¾ °f   °n°– h½ n ½h °f n g° °– °– n¾ n f° @  °– °¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½´¾ °gn f° °–° ng½ °–½h½ n °¾ ¯ °   ° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½n´°–°i°g¯ °–° °– ° n ° n fn °–¡f .hn j°yy° ° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½´¾ °g° °–  °¯gf °f f° n @ . °–° °–½h °¡ n f.hn °– – ° °n °–¯ nhnf ny°¾ °–° hn½ ¯ g ny°° ½ n½h °°–° °–  ° n¾ ¯ -–f n °m¯ °–hn ½ ¯#½½ °½y½h° n9h½ °n fy – °# ° y°. °nnhn¯ °– –  @f¯ y¯g ° f  .

 ½ ½f° j ¯  ° °#@y°°–´°n f °–..

°– °#g #@ °# ° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½n´°–°i° j n½h ° °¯ ¯ n ° ° #@y°°–´°n f °– .

hny °° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½n´°–°i° n ° ¯ ¾ ° ¯n °¾f  &fn ½n´°–°i°g°– g¯ n´°n °–¡f °g°– ¾h°– fj ¯  &fn ½n´°–°i°g°– j° °–½°–gnhn¯ °–– ½°–n f °n°– h½ n°–j °  & n–fn ½ ¾ °g´¾ °g ½g´°– f n .hn –fn ½n´°–°i°° g# n n f n . °– °#g¯ ¾ hh °½°–gnhn¯ °–n f–fn ½n´°–°i°– f  OO #@ °# j– ½ j  °n °–¡f nµn ¾ ° n fn n j g° °– °– ½ n½h °n f° n ¾ n n– nfn f–fn ½n´°–°i°°– n f° °––h n °– n y½ °– n¾ °  °n °–¡fgi °–j ¯  ° °g ° ½ ¯ h° ¯n °° j nhn ½g ¾f°¾ n ½ n½h °  @°–  °¯ y°° j½h ° °.hn# #@°– n ¯ –f f° f°¯ – ¯ n °–¡fn °–¾ ° –f n ½n´°–°i°gj° n f½°–gnhn¯ °– g°– j° n f°i° i°f °–# y °° jn f¾ j° n f–fn ½n´°–°i°°–  °n fnhn¯ °–´¾ °gny°n° ´¾ °  °n °–¡f.

 n f°n f–fn ½´¾ ° n °––fn ½ ¾ °g g¾ ° °ny°n°´¾ ° @°–° °–  °° ° –fn ½n´°–°i°n f¯–fj° nhn¯ °– ¾ ° ° g¾ n ° ° nnhn ¯ °–´¾ ° &fn ½´¾ °½ µ¾ ¯ ° n¾ n f¯° .

 °–¡f.hny °°g  ° n n ° –fn ½´¾ ° –fn ½# °#n °g°–fn ½#°# & f n f °–.

°– °g hnf° °–.

°– °g¾ °½ ¯n f¾  ½n .

hn y°° ° °g j  –fn ½´¾ °¾ ¯° ¯ny°– n¾ ½h °n f nhn¯ °–@ @ n nnhn¯ °–@ jg f°– f° °– ° ¾i¾ n°–¾ ½i° n´°–f °–j  ° °–# nff °–#½h °¯ °  f °–n°–gng°– m°–nf¾ f °–ni°f n n j n ffn °–¡f °¾ f ¯ °  n°–n °–f° n f–fn ½n´°–°i°¾ – ¯ °g°– °–f –fn ½n´°– °i°¾  °¯ . ¾ °– °yy° °–#½° # –fn ½ f¯ f°° ¯n fn °–¡f.hny °°f gnhn–f °½h °¾f  ° nh½  °n f¾ ½ ° °fn f–fni´¾ °g¾ n´°–nh° ¯f nn f .hny °° ½°–gn´°–°i°gg°i°  ° n ° °– ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½´¾ ° #If ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½´¾ °#´°g ° °–i¯°–¾ ¯ n n f°n°  °–i gg  n °–¡f. ¾ °– hn n °– ´°–n¯ –fn ½n´°–°i° nhn °µg°– ¯ fn f° °– ° ¯y° n ½ ¯–fn ½°y°g n ´°– ¯f° ¾  ¾ ° ° g¯ yn ° hnf° ¯x–fn ½  -–g°f n¾ ½h °¯ °¯ n fn nnhn¯ °–f n  g° °– f¯g° f ¯ ½ °½  °n °– ¾ j° n f–fn ½n´°–°i°gn °– °.°–¡f.hn °– – ° –fn ½g–fn ½´¾ ° . ¾ °g ° ¾ °hn´°– °– °––fn ½n´°–°i°¾  °¯  ° °– n °––fn ½n´°–°i°´°–n°g°i° n n f n¾  .hnn °––fn ½ fg¯ ½ ¯° fg¯ ½ ¯ j ´°– °°–¡f–fn ½´¾ °¯ nhn ° ´°–° ° ° n ¯ ¾   ¾ °  °° f n n g¯ ° °–i¯ .

hn¯ °–@n ¯ °° °– ° °–½i°n´°–f °–j °–° °– ½ °– nf °– °–g°½ °–fn ½´¾ ° ° °–  g°g°´°–f¯ f° ¾ ° @ .

-g¯i °– ff °–  ° @ n´°–½ g¯ –fn ½¯gn g¯  °– ½ n  n° –fn ½hn°f °–m°nhn– ff °–ni°fgf °–n g¯ ¾f ¯ ° .

hn#%# f¾ ¾.f ° nf½h °¾ n f ¯ °– ½ n °––fn ½n´°–°i°n ´°– f –fn ½n´°–°i° -°n°– nhn¯ °–@¾ g¯n–fn ½n´°–°i°½h °n  ¾ °– °n °–  -–g°f ¾f¾ ¾ ½ n f¯´°n °–¡fj ° ° n nhn°g ° ¾ ° ¯ ° ° fnf– °–n °– f°–°#° °– n n°–n.f#%gn ° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½n´°–°i° ¾ ½ n f¯´°n °–¡fj ¯ ¾ ° n ff´°–½ g¾ ¾ ½ n fn °–¡f.hn¯ °–@g¯ng°½ °–fn ½n´°–°i°y¯ f °– f – ¯n f °–ni°fgf °–n f °–°– n¾ ° n g n .hng ° ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½n´°–°i° @h  ° °–y°°i°n fn n °– °– ¾ ¾ ½ g ½h n ´°–° ¯ °– fj° n f–fn ½n´°–°i°g´°– n °ny°n°´¾ °¯ nhn °– ° ¯  ¯i °–fn ½y° ° ° – .

 °–¡f f°–y°n°  ° ° ° .

i°n f°–y°n °–¡f j ½ f°° ¯ f°–fn ½n fn °–¡f.hng °nhn °–nf –fn ½n´°–°i° ½h °–.

°– ° y°°–  I -f¯ fj° n f–fn ½n´°–°i° nhn¯ °– j¾ ¯ n °– °n  °n°–° °– n ° g¯ °–° °– g ng°– n f¯ °– n fnhn¯ °– ° nfy°° f f  n¾ jf °j° nhn¯ °–n–fn ½n´°–°i°¯g °–.

°– °I -f¯g  @ n °–ff nhn½°–gy° nn °–9h½¯f°– n ½°– °  °  °  .

hn y°° gn f g° –fn ½#°# @°– n °°  ° °– °––½n f-– °.hn¯ °–I -f¯ gn n °– °–¾i¾ n °– n ° n¯g nn ¾ifg °– °– fj° n f¯ –fn ½y° ° @°–n n j n f I -f¯n – n n–fn ½n´°–°i°  n ¯ n hn f¯° gnfj° nhn¯ °– @ ° °––fn ½n´°–°i°n f ½ nn °–¡f. n°–n n ½n °–¡f.hn y°°g ° hgI -f¯g ¾ n ° .

hn y°° ° hg ½°–gn´°–°i°g½°–gy° nI -f¯ j f °¾ f n f °–f n°– ¡ n fnhn¯ °–I -f¯ ¯ n –fn ½n´°–°i°j° nhn¯ °–  hn °g n °f n fnhnn° °–n° n f–fn ½n´°–°i° ¾ f n f nhnn° °–n °–¾ °I -f¯ fy°n f %. °–¡f.

 °–¡f.hn y°°+½°–gn´°– °i°+½°–gy° n%n ´°–n nf %.

 °–¡f.hn+½°–gn´°–°i°% @ n °nhn¯ °–I -f¯n °–¯° °–¾ f¯–fn f½°–gy° ng¾ g° ½ °– ´°–g¯ °–fn ½n f °–gfj° n f–fn ½n´°–°i° ¯gh °n° n °–n y¯¾ j° n f–fn ½n´°–°i°°–  °–fn ½°gn ¯  ½°– i°n % %g f°–j° ¯ n nnhn¯ °– i° n i°n nn gn nnhn¯ °– ¾ ° ¯  @ °m¯  ¯ ° ng °m¯ y°n ° n °–½°–gnhn¯ °–´°–n ¾ f°–g° °j° nhn¯ °–°g –fn ½n´°–°i° –fn ½n´°–°i° g°–f n ½ n °j° ´°–nf ° fgn°–´°– n °– –fn ½°gn  °m°– nf °j°  - °– °–y° ½ °–n f–fn ½n´°–°i° – y n °– n f°´°– i° °y°–f  °–nfgnhn¯ °– –fn ½ °´°– i° j n¾ f° °¾ j° n f–fn ½n´°–°i°  g y°¯°n´°– °´°– jf °– n °¯h fn fnfgnhn¯ °–°g .

°–° °– °–y° ½ °– n f–fn ½n´°–°i° °–f j–  °– °¯ f° – ff° ¯ n ° n½ ° g½ °½°–  g° g° i°°–¯ ° i° n °–°  °y° °– n f.

hn y°° ´°y°¾ j° n f–fn ½ n´°–°i° nhn¯ °– °–f j–  °– °g°– °  °– n° i°¾ g½ °–½h½nhn¯ °– fn nh°–n °n °–9h½gn °–.hn ¯ °–@h°–@h¯ I ° °–¾h°– n °–¡f.  ° °– g°g° .

 °°– ¯n  ° °–n °–¡f.hn y°°°n°– ¾ ¯ ° n¾ n f–fn ½ n´°–°i°°y°–g° nf °–nhn¯ °–½ f°–g° ° °– °n n f° °– °–y°nm° ° f½ ° ¾h°– n½ ½  °n .-– °. n n °– °°– ¯ jn°– n°g° °–.

°– °´°– h¯ f ½°– gy° ng °–.

°– °I -f¯n f ¾ ¯°  - °– ½ °n °– n ½ ½ n °–nhn¯ °– nfgnhn¯ °– n°–° ° °–¾f ¯ °–y¯ °–½  ° x g°–° °– ° n°°–y° n#°–n´°–n nn nhn °– % % °– ° h ¯h¯n –h  ° °°– ° ° °– j# °– °– y° ½ °–n f–fn ½n´°–°i°# ° °– g nhn °–½´¾ °hn °–¯ °¯  .

hn y°°n°–´° n ° °–¾h°– g ¾°–´°–°– °– °–° °– n ° ° n f°i° °°– ¯ n f°i° g i° nf°– OOn f °– °– °–f´°– °–y° ½ °–n f –fn ½n´°–°i° ° g ¯n ° n n¯´°n °–¡fj ½ ½f´°–   ' $  B$' # B [ [ >% % % &  $C C &>' %% %& % >'>%  B ! . .´°–n n ¯ g° ° °g°n´°–°– ½fg ° f ° nf °°f °f °– n ° n ½ n ½ f° °° °– ° g° °–m° °  n ½ n °– °fj° n f–fn ½n´°–°i° nhn¯ °–I -f¯g¯ ° ¾ °–n° i °–¯ ° °° g°–f° g°½ ° ° °–j n °–¡f @ ° °– °– ° °–  °¯ n f g°n h ° n ° °–f° ¯¯ n f °–f   ° I °  ° O ° °–f°° ¯¯ –fn ½n´°–°i°I °f¯g ½ °–n f–fn ½n´°–°i°n °½ n° ° n ¯g°– ° °– ¯n °° g –f n ½n´°–°i°#½ ¯° g° i° n# y n ° n f i° n  ° n f i° ny°y° ° n f–fn ½ –fn ½n´°–°i° ° ´°–n°g–fn ½n´°–°i° ´ ¾ °° °– OO –fn ½n´°–°i°¯g°– °– ½n´°–°i° nn ¯¯  °–gng°– ° y°¯°n´°– °´°– ngn ¾ n f  g° g° i° –fn ½ n´°–°i° ½°– f °– g°½ °° ¯g f¯–fg –fn ½n´°–°i°½ g  °n n °–¾ ° y° °° n fj °  nf°– °–° °– n ° ° I ´°– n¯h¯n–h  ´°– fg° °–f°° ¯ n  ¯ x ½ °–n f–fn ½n´°–°i° ´°– n ¯x ° ½ °––fn ½ °– n f° ¯ °  n °–¾ ° g¯ ¯ ½h °–y°nh° ½  n n ½° °– n ° ° ¯ °–° °–° ¯ f° °–° n °–¡f.

.

..:P.'09.:P.:P.P3.N B..8M0E9M5. .:P. 0E96:.43 5:. 4.2  $M7. 3. 0E96:P.:P.P.:P.3-..N.39:M" N439 .P35.8M..:P.54397. ...E93. 54397.P3..97K3.9. B$'7.2.:P 3O.438. 8.E90E:.P3'09.3N43 97434.433..N.N . 033.:3.997039. -.:P.5.:.2496:.3.P3. 40:3.8P.2.

E5.E5..F2.. N.: 9..43 N 3 .:309 N.4. 9. 3 94.. '09.N .K B. 3N .47:43..3 /. N ..:3.9M.8P .94.P3 9. ..3 2  .2 9  9M. 3 . N.5 B.E5 ' N.P3$'7.  B$' 7.M4 N:3 N.N.3 .3 N... 4 43 3.394. 8P '09 ./... .3 N43 9..E5 4..:P 3O. 3. .3.:P. .. N ...I9 /: N.8P'09.4M39.8P '09 .:3.F3 97:03 -..2..3.P 6:0E9NM..35.3N. 2499.P37.. 9: :9 9.E: 8M .. /.E3N0343/.2 70 3 :03 33 3 0: 3. 033 .P3 7.P3. .:P.5 97 3 .43 3.:34324994. 3/. 4 0: 3. / 34M3...E5 ' N.N .J3 .3N37.:P.9M. 3 .38O7.53NM. 3. 4.P3 .H3 .3'09. N.E5'  "::.H3.. 4.384E 2. . .4M3 9703 80 9.2.P 3.9 9703 .'  %J3....3 90E3.53NM. ...P543/. . 3 9M .4 3.P343N:P8.3: .. .E5 ...:P. . .90E9. 97P9.F3MN.M4 .5 3 NM.:P.433. P3.F234M3.:P. 3343.. 8M 0E9 M5 .0E:94E /. 3 249 . .334M3. .5 33:03.N..2..3.. 3 .N4.2 5: M5 .M93. 0 33 !4397..3/.343 /.F9 3:43 9 8M .E9 .3 . 4$":4E.P...I. .P5434..3'09 .394.. : 3 5.N N...42499M.P3./.:3.  3 94P . N.M4 .3.2 N0: -..P3 7.90039J3. .. ..:P...343/.. 3:03 .. '09 .E2 /9 4.2  B.:P. 0E: 94E .433.29 9M..5 M5 NM.. 97P3 9./... 3.. 3 .F3 N. .:P.433..433.394.0 N 3 4E .394.90E9. 97P 9.E:97.90E.M3'09. .N9K2N 3... 24. 3 039M.. 97P3 9.90E..9.5N. NM.3.E5 3.:P. 3.:P.:3.E5..494.394.5. 3.N 3 4E N:3 N.3 94. . . .%0E.J3 N3/ 34M3..2 M. 0 33 543 97.. /.  . N 9K .3 94. /. . 97P3 9. . . -. 3 . .ON.E9..3 N..: 3..394. 3.2 904 ...H2 "2N.3 .N 24M9..3.E90E:.P37.2 B$'7.4M3-.E9..3 543 97.P543..5 .E5..0E23 /.93.E5 /.E53.3'09.9:4. .F3 ..E5.3N4.G397439 N..3.M39.:P.M9743.9: .I9. 6: :. . 3.54397.F3 M '09 .3 7..3B.3 5.M3.3 '09 .E9. 9 N..M 2 8. . 6:4E. 4 N. 4 '09 . 48M305N.E5. ..G3 3:03.430:3.E598.E5 ' N..:-. .3N... 3:.. 3.90E9..3. .97P9.. /.P 33 3 0: 3.5 . .N0E33..34.: N4 9K2 7. 3 94.:P.:P.:3.4 8.:P.I.KN..P3 B..9 ...2 B. N..2M. N:3 N.32 3.P3.2 N.2. 30E9.

3N.9 90E9.:P.M/03/:3.G234.:P .99.  N:P.:3. 0 33 ..597:3/.9043:039.90E5.:P.P3..F.P3.394...P3  '09.46:03M/. 47.P3 B.E5'$ B.30 2. 443NM. 54397. 49..N 9K..:3.:3N9046::.3 /4.5 M5.. 3B.E5%$ 54397.3.90E$. 46:4E.837.  :434E.G2 .PNM.E5   ..J3. 54397.E:97.E5433...3. 49M5. N4903543.EN. 4  B.43 3.4 . 5.094E3:.:. 454397.54397. B.4 % . 9M50 -K3 .E5  .:P. N /4 .4.32NM... ...P30:2.. 4 .P9.H3 943 0E9 :..KB.M4 N.. 3.3..:P.3 . . .5-.3 3.350.. % .E:.P3. .N .. 8P  ..P3 $' 7.P 543 343/.3. 26: :.. .  :.P3$'97P9.P394..3/.4 3..97:03-.9. 40: 3..H3. 4843843. . .-4.9 .E9. 0 33 .0E97.P420E:94E.:3N4.4N.  .3 B..N B.9: 54397.4E .9 7.E59M..4.:P. 0 335.... 0 333. . 4$":4E.435...P3N. 0 3384N 39K.I.E5.554397.. 0 33 .N  .9 "::.P37.9 9703 B. 3 N.2..6:.903N0..34390.P3 :43 :43 6:.:3.P37.433..E5. ..E5433.P54397. 543 97.9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful