Đơn vị trực thuộc: SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN Trung tâm NCGD &BDGV 1) Họ và tên khai

sinh: Lê Công Triêm 2) Ngày sinh: 15 tháng 11 năm 1952 3) Ngày vào ngành: tháng 9 năm 1979 4) Chức danh: Phó giáo sư, năm 1996 5) Trình độ chuyên môn: - Năm bảo vệ Tiến sĩ: 1989 ; Trong nước: - Năm bảo vệ Thạc sĩ:.........; Trong nước: Nam, nữ: Nam

 

Nước ngoài: Nước ngoài:

 

- Trình độ Ngoại ngữ: Nga C, Đức C, Anh A, Pháp A - Địa chỉ liên hệ: 311 Điện Biên Phủ, Tp. Huế - Điện thoại: 0903 506 245; 054 3823512 (CQ); 054 3825778 (NR) - Email: Dr.lecong triem@gmail.com; lecongtriem@dhsphue.edu.vn 6) Các học phần và chuyên đề đã và đang trực tiếp giảng dạy - L ý luận dạy học vật lý - Lý luận dạy học đại học - Phân tích chương trình vật lý phổ thông - Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Thiết kế bài dạy học vật lý - Sử dụng máy vi tính trong dạy học bộ môn - Một số vấn đề cơ bản của giáo dục trung học phổ thông 7) Lĩnh vực nghiên cứu - Sử dụng máy vi tính trong dạy học - Lý luận dạy học đại học - Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông 8) Các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế đã thực hiện - Các đề tài nghiên cứu khoa học 1. Lê Công Triêm (chủ trì) Tin học và sử dụng máy tính điện tử vào dạy học, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Mã số B91-28-01, Huế tháng 12/1995

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. mô hình xử lý tri thức và ứng dụng vào việc thiết kế sản phẩm phần mềm dạy học. Lê Công Triêm (chủ trì) Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint và Microsoft Frontpage.2.NCGD 1/1992 . Mã số B96-09-02. Lê Công Triêm. báo cáo khoa học: 1. Huế tháng 7/2002 5.Tập san KH ĐHSP Huế 8/1991 4. Lê Công Triêm (chủ trì) Điều tra và đánh giá thực trạng dạy học trong các trường trung học phổ thông khu vực Bình Trị Thiên. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Le Cong Triem Untersuchungen zur Wirksamkeit des Einsatzes von Kleincomputern im fakultativen Kurs “Technische Anwendung der Physik” am Beispiel der Elektrodynamik . Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ.3/98.PH Dresden 1/’89 3. Nguyễn Quang Lạc Một số điểm về cơ lý luận dạy học của việc sử dụng máy tính điện tử .Các bài báo. Huế tháng 7/2000 3. Huế tháng 1/2001 4. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Mã số 2.2.Tập san KH ĐHSP Huế 12/1992 5. Mã số B2001-09-01. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Lê Công Triêm (chủ trì) Nghiên cứu phương pháp. Huế tháng 5/2006 6. Mã số B2004-0905. Mã số B2007-DHH03-29-MT.in: Unterrichsplanung und Unterrichtshilfen . Lê Công Triêm (chủ trì) Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Bắc Tây Nguyên.in: Unterrichsplanung und Unterrichtshilfen .PH Dresden 5/’87 2. Eva-Mria Stange Erste Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Wirksamkeit von Computerprogrammen . Huế tháng 12/2008 . Lê Công Triêm Cơ sở thiết kế các phần mềm dạy học . Lê Công Triêm Tin học và sử dụng máy tính điện tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam . Lê Công Triêm (chủ trì) Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay. Le Cong Triem.

NCGD . Lê Công Triêm Quan niệm về giáo dục đại học trong những năm đầu thế kỷ 21 và một số nhân tố tác động đến phương pháp dạy học đại học .5/1993 8.3/2001 17. Lê Công Triêm Một số định hướng về đổi mới phương pháp dạy học phổ thông . Lê Công Triêm Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo giáo viên phổ thông hệ chính quy tại Trường Đại học sư phạm Huế trong những năm tới . Phan Gia Anh Vũ Sử dụng computer để mô phỏng và minh hoạ trong dạy học vật lý . Lê Công Triêm Một số đánh giá và định hướng về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học ở trường ĐHSP .NCGD .9/1994 9. Lê Công Triêm. cơ sở tự động hoá các thí nghiệm trong dạy học NCGD .8 (7/2001) 16.Tạp chí Giáo dục .phụ bản số chuyên đề quý I/2000 13.8/1998 12.Thông báo khoa học . Lê Công Triêm .5/1993 7.Thông báo khoa học . Lê Công Triêm. Lê Công Triêm.Báo cáo tại Hội nghị khoa học quốc tế về lý luận giáo dục tại Nam Ninh Trung Quốc . Phan Gia Anh Vũ Ứng dụng máy vi tính trong dạy học vật lý ở trường phổ thông . Mai Văn Trinh Computer trong hệ đo vật lý. tự nghiên cứu cho sinh viên đại học .6. Lê Công Triêm.ĐHSP Huế .ĐHSP Huế 1/2001 15.NCGD -7/2000 14.NCGD . Phan Gia Anh Vũ Ứng dụng phần mềm hệ tác giả trong dạy học vật lý . Nguyễn Quang Lạc. Phan Gia Anh Vũ Một số kết quả bước đầu sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lý . Lê Công Triêm Bồi dưỡng năng lực tự học. Nguyễn Quang Lạc. Lê Công Triêm Một số định hướng cho việc đổi mới phương pháp dạy học đại học .In trong NCGD .1/1996 10.Tháng 3/1997 11. Lê Công Triêm.Thông báo Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế .Hội thảo khoa học quốc gia về “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên” tại ĐH Thái nguyên tháng 3/2000 .

Bộ Giáo dục và Đào tạo . Tạp chí Khoa học. Lê Công Triêm Sự hỗ trợ của máy vi tính với hệ thống Multimedia trong dạy học. Vương Đình Thắng Sự phát triển của công nghệ máy tính và vai trò của nó trong việc đổi mới phương pháp dạy học vật lý. 21 (1/2002) 21. 52 (Quý 1/2003) 24. Hà Nội 30/11/2001 . Lê Công Triêm. số 9/2001 20. Lê Công Triêm Tiếp cận phương pháp thuyết trình theo hướng đề cao vai trò chủ thể của sinh viên. Tạp chí Giáo dục. Tạp chí Giáo dục. Lê Công Triêm. Huế. tháng 4/2002 23. số 19/2003 26. Lê Công Triêm Một số vấn đề làm cơ sở lý luận cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đại học trong các trường sư phạm hiện nay.Công nghệ giáo dục. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ 4. ĐH Huế. Tạp chí Khoa học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nội dung phương pháp dạy học ở các trường đại học sư phạm". 26 (3/2002) 22. Hội nghị khoa học quốc tế về nâng cao chât lượng đào tạo giáo viên thích ứng với nền kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI. Lê Công Triêm Hệ thống các phương pháp dạy học đại học và xu thế đổi mới hiện nay. Vương Đình Thắng Xây dựng bài giảng điện tử cho sách giáo khoa vật lý lớp 6 cải cách giáo dục cấp trung học cơ sở. Lê Công Triêm. tháng 12/2001 18. Trần Huy Hoàng Sử dụng máy vi tính hỗ trợ thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc lò xo. Lê Công Triêm .1/12/2001 19. Lê Công Triêm Phương pháp thuyết trình với việc bồi dưỡng năng lực tự học. Hội thảo khoa học ứng dụng CNTT và Truyền thông trong giáo dục phổ thông . Tạp chí Giáo dục. Lê Công Triêm. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất.Ban liên lạc các trường ĐHSP toàn quốc năm 2004 27. Nguyễn Tưởng. Đại học Huế. ĐHHuế.Đổi mới phương pháp dạy học đại học thích ứng với nền kinh tế tri thức. tự nghiên cứu cho sinh viên. Nguyễn Đức Vũ Đổi mới nội dung. Hà Nội tháng 5/2003 25. chương trình và phương pháp đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học.

sách giáo khoa mới trung học cơ sở ở các tỉnh khoa khăn thuộc miền Trung và Tây Nguyên. ĐHSP Huế. Lê Công Triêm Phương pháp thuyết trình ở đại học theo ba giai đoạn.Bài giảng điện tử và quy trình thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học. Lê Đình Đổi mới phương pháp dạy học đại học theo hướng đề cao vai trò chủ thể của người học. Lê Công Triêm. Hà Nội tháng 10/2004 30. số 5 (39). số 113 (5/2005) 34. Nguyễn Đức Vũ Chọn đề tài trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên". số 1(73)/2005 32. Lê Công Triêm Một số biện pháp hỗ trợ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của phương tiện kỹ thuật". số 5(77)/2005 35. Huế tháng 4/2004 28. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. Lê Công Triêm Sử dụng thí nghiệm ảo và thí nghiệm mô phỏng trong dạy học vật lý. Nguyễn Đức Vũ Kỹ thuật chọn mẫu và xây dựng phiếu điều tra trong nghiên cứu khoa học giáo dục. tăng cường đầu tư cho việc thực hiện chương trình. Huế tháng 4/2004 29. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của phương tiện kỹ thuật". Lê Công Triêm. 01/2007 . Vương Đình Thắng Xây dựng Website dạy học vật lí lớp 6. tháng 4/2005 36. Lê Công Triêm. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Nguyễn Đức Vũ. Tạp chí Giáo dục. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp kiểm tra. Tạp chí Phát triển Giáo dục. đánh giá trong dạy học". số 6/2004 31. Lê Công Triêm. 133 (3/2006) 37. Tạp chí Giáo dục. Trần Huy Hoàng Sử dụng máy vi tính hỗ trợ thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí. Lê Công Triêm. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. Nguyễn Hoàng Nam Khai thác và sử dụng Internet trong việc thiết kế bài dạy học vật lý. Tạp chí Phát triển Giáo dục. Huế tháng 5/2005 33. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.

NXB Giáo dục. 2005 5. Lê Công Triêm. Kỷ yếu Hội thảo "Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học" Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí Giáo dục. NXB Giáo dục. Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. 2006 7. năm 2009 42. giáo trình: 1. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lí. Lê Thúc Tuấn Ảnh hưởng của kiểm tra. Lê Công Triêm (chủ biên). Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí THPT. Lê Công Triêm. NXB Giáo dục. Nguyễn Đức Vũ Cơ sở khoa học của việc xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên THPT. 6/2007 39.38. Nguyễn Đức Vũ Trực trạng về đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tại trường ĐHSP . NXB Đại học Sư phạm. Lê Thúc Tuấn Một số vấn đề về phương pháp dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông. Lê Thanh Huy.ĐH Huế. NXB GD. 166 (3/2007) 40. Lê Công Triêm. Nguyễn Đức Vũ Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Lê Thúc Tuấn. số 46 (6/2009) . Lê Công Triêm Một số cơ sở lý luận thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường sư phạm. Lê Công Triêm. Nguyễn Đình Hoa Cương Kết hợp e-learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông. 2005 4. 2004 3. Lê Văn Giáo. Vật lí 10. Nguyễn Đức Vũ . đánh giá đối với các yếu tố của quá trình dạy học môn Vật lí. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Nguyễn Đức Vũ. Kỷ yếu Hội thảo "Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học" Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Công Triêm. năm 2009 41. 2002 2. Trần Thị Tú Anh Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học... Lê Công Triêm. Lê Công Triêm. 2006 6. ĐH Quảng Nam. Lê Văn Giáo. Lê Thúc Tuấn. Lê Văn Giáo Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan trong dạy học vật lí. Lê Công Triêm. NXB Giáo dục.Sách.

tự lực giải quyết vấn đề trong quá trình dạy chương “Dao động cơ học” lớp 12 trung học phổ thông. 2001 7. Mai Tấn Sanh Nghiên cứu và sử dụng phần mềm PAKMA trong việc giảng dạy Vật lý phổ thông trung học. NXB Giáo dục. 1999 2. Đồng Thị Diện Nghiên cứu quan niệm ban đầu của học sinh về một số khái niệm cơ bản trong phần Điện. 1999 4. ĐHSP Huế. 1999 3. ĐHSP Huế. Lê Công Triêm. ĐHSP Huế. 2006 8. ĐHSP Huế. luận án Tiến sĩ . Nguyễn Văn Cần Nghiên cứu khai thác Microsoft FrontPage để thiết kế bài giảng điện tử vật lý lớp 7. ĐHSP Huế.Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hồ Thân em Nghiên cứu một số biện pháp hướng dẫn học sinh tích cực. NCS thực hiện và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Trần Thị Cát Điều tra quan niệm của học sinh về các khái niệm vật lý thuộc phần Điện học và Quang học ở trường trung học cơ sở. ĐHSP Huế. Trần Huy Hoàng 20 bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Vật lí. Huỳnh Trọng Dương Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm vật lý nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. 1999 5. khai thác Microsoft PowerPoint để thiết kế bài giảng điện tử cho phần Động học và Động lực học Vật lý lớp 10 trung học phổ thông. ĐHSP Huế. 2001 6. Lê Thúc Tuấn. NXB Giáo dục. 2003 9. ĐHSP Huế. Võ Thị Thu Ân Nghiên cứu tổ chức các hình thức dạy học nhằm tích cực hóa người học. 2001 8.Đã hướng luận văn cao học: 1. Nguyễn Thế Phương Nghiên cứu tổ chức tình huống dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh khi dạy chương “Mở đầu” và chương “Chuyển động cơ học” lớp 7 trung học cơ sở. 2003 . 2007 9) Đã hướng dẫn học viên. ĐHSP Huế. Quang hình học và việc giảng dạy chúng trong trường trung học cơ sở. Nguyễn Thị Ánh Hà Nghiên cứu.

Lê Thị Vân Đổi mới phương pháp dạy học phần “Điện học” theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên cao đẳng sư phạm. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Nguyễn Trúc Anh Thiết kế bài giảng điện tử cho phần “Cơ học” Vật lý lớp 10 trung học phổ thông. 2005 19. Hoàng Trọng Phú Nghiên cứu khai thác Working Model để thiết kế dạy học cơ học Vật lý 10 trung học phổ thông. 2004 15. 2005 21. Vũ Thúy Hằng Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương “Quang học” Vật lí lớp 7. 2003 12. 2005 20. 2003 11. ĐHSP Huế. đánh giá kỹ năng thực hành vật lý của học sinh bậc trung học cơ sở. ĐHSP Huế. Nguyễn Thị Kim Thu Nghiên cứu sử dụng Microsoft PowerPoint trong giảng dạy bài tập vật lý nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở trường trung học cơ sở. 2004 17. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Lê Thị Ngọc Thủy . Lê Thị Thu Hà Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm tra. Nguyễn Đình Chính Nghiên cứu xây dựng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. Lê Thị Tường Vi Đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở trường cao đẳng sư phạm với việc sử dụng công nghệ thông tin. Nguyễn Đức Phước Khai thác. 2004 14.10. Nguyễn Thị Thiên Nga Nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông thông qua các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho học sinh. ĐHSP Huế. Nguyễn Hoàng Nam Thiết kế bài giảng điện tử phần “Dao động” và “Sóng cơ học” Vật lý 12 trung học phổ thông trên Maicrosoft FronPage. ĐHSP Huế. 2003 13. 2004 16. 2004 18. xây dựng bài tập thí nghiệm và thí nghiệm vật lý ở nhà nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế.

ĐHSP Huế. 2007 32. ĐHSP Huế. Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. Hồ Chí Minh. ĐHSP Huế. Nguyễn Tú Linh Thiết kế bài dạy học Vật lí cho phần cơ học lớp 10 THPT theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh. ĐHSP Tp. ĐHSP Huế. 2005 23. 2005 24. Nguyễn Phương Loan Thiết kế bài giảng điện tử phần quang học Vật lý 11 trung học phổ thông. 2006 25. Lê Thị Kim Chi Nghiên cứu tổ chức hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2005 22. ĐHSP Huế. 2006 26. Nguyễn Việt Dũng . 2006 27. Nguyễn Thị Hoàng Hậu Nghiên cứu xây dựng Website dạy học vật lý và sử dụng chúng trong dạy học phần “Cám ứng điện từ” lớp 11 trung học phổ thông 29. Hồ Hùng Linh Nghiên cứu thiết kế tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học Vật lý 10 trung học phổ thông. 2006 30. ĐHSP Huế. Trần Minh Hùng Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Nguyễn Thanh Hải Nghiên cứu sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. 2006 28. chủ động. Huỳnh Thị Đức Hạnh Khai thác và sử dụng phần mềm Working Model trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý 11 trung học phổ thông.Khai thác và sử dụng phần mềm Crocodile Physics trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. ĐHSP Huế. giảng viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. ĐHS Huế. 2006 31. ĐHSP Huế. Võ Lê Phương Dung Hình thành năng lực tự học vật lý cho học sinh THPT thông qua việc sử dụng sách giáo khoa.

2008 41. ĐHSP Huế. 2007 33. Hồ Đắc Vinh Nghiên cứu thiết kế và sử dụng website hỗ trợ dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao THPT.Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Giám đốc Sở đối với trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 -2020. Nguyễn Thanh Bình Trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 nâng cao THPT. Đỗ Thị Hương Giang Tổ chức dạy học chương từ trường Vật lý 11 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của Elearning. ĐHSP Huế. 2008 43. Trần Ngọc Anh Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 2007 36. 2008 39. Lục Thành Hổ . Hồ Vũ Thường Nghiên cứu thiết kế bài dạy học phần điện từ vật lý lớp 9 với sự hỗ trợ của máy vi tính. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Hoàng Văn Luận Nghiên cứu sử dụng Macromedia Flash trong dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 THPT. 2007 38. 2007 37. ĐHSP Huế. 2007 34. 2007 35. 2008 40. Nguyễn Văn Trung Thiết kế bài giảng điện tử phần cơ học Vật lý lớp 8 THCS trên Microsoft FrontPage. ĐHSP Huế. Phạm Vân Điệp Khai thác và sử dụng internet trong dạy học Điện học lớp 11 trung học phổ thông. ĐHSP Huế. Nguyễn Phú Đồng Nghiên cứu sử dụng bài tập vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần "Dòng điện không đổi" Vật lý 11 THPT. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. ĐHSP Huế. 2008 42. Võ Văn Tài Nghiên cứu thiết kế website hỗ trợ dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 trung học phổ thông nâng cao. ĐHSP Huế.

Phan Nhật Khánh . Lê Phạm Liên Chi : Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương "Dòng điện không đổi" Vật lí 11 nâng cao. Vật lý 11 với sự trợ giúp của máy vi tính. Đặng Công Hầu Các biện pháp quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học của hiệu trưởng trường THPT tỉnh Tây Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay. 2009 54. ĐHSP Huế. Nguyễn Thanh Vũ Tổ chức dạy học chương Dòng điện trong các môi trường.Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay. ĐHSP Tp. ĐHSP Huế. Lương Thị Lệ Hằng Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học phần từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 THPT với sợ hỗ trợ của máy vi tính. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2009 50. ĐHSP Huế. 2009 51. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. 2009 49. Nguyễn Hoài Ân Tổ chức dạy học theo chủ đề phần "Từ vi mô đến vĩ mô' chương trình nâng cao Vật lý nâng cao Vật lý 12 với sự hỗ trợ của blog. 2008 44. 2009 53. ĐHSP Tp. Nguyễn Thanh Huy Vận dụng e-learning trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 nâng cao THPT. Võ Khắc Sanh Trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học cơ học trung học phổ thông.HCM. Trần Khánh Duy Khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" Vật lý lớp 11. ĐHSP Huế. 2008 46. Chuyên ngành Quản lý giáo dục.HCM. Trần Mạnh Quân Xây dựng và sử dụng website dạy học chương "Động lực học chất điểm" Vật lý 10 THPT. 2008 47. ĐHSP Huế. Trương Thị Song Hương Tổ chức dạy học tự chọn phần động lực học vật rắn Vật lý lớp 12 với sự hỗ trợ của đa phương tiện. 2008 45. ĐHSP Huế. 2009 52. ĐHSP Huế. 2009 48.

2006 5. Huỳnh Trọng Dương Nghiên cứu xy dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học cơ sở.Đã hướng dẫn luận án tiến sỹ: 1. ĐHSP Vinh. ngày 15 tháng 01 năm 2010 Lê Công Triêm . 2010 Huế. ĐHSP Vinh. Nguyễn Thanh Hải Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính trong dạy học Cơ học Vật lý 10 trung học phổ thông. ĐHSP Huế. Trần Huy Hoàng Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sợ hỗ của máy vi tính trong dạy học một số kiến thức Cơ học và Nhiệt học trung học phổ thông. 2003 4. ĐHSP Vinh. Trần Văn Thạnh Nghiên cứu sử dụng phối hợp thí nghiệm vật lý với các phương tiện nghe nhìn trong dạy học vật lý lớp 9 trung học cơ sở. 2007 6. Vương Đình Thắng Nghiên cứu sử dụng máy vi tính với multimedia thông qua việc xây dựng và khai thác website dạy học nhằm năng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý lớp 6 ở trường trung học cơ sở. ĐHSP Vinh. 2009 . Điện học và việc giảng dạy các khái niệm đó ở trường trung học cơ sở.Thiết kế và sử dụng tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 THPT. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Lê Văn Giáo Nghiên cứu quan niệm của học sinh về một số khái niệm vật lý trong phần Quang học. 2009 7. Phan Gia Anh Vũ Nghiên cứu xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học cho chương trình Động học và động lực học lớp 10 phổ thông trung học. ĐHSP Huế. 1999 2. 2001 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful