PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG HUYỆN gian phaùt ñeà

)

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI CẤP

MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi

ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

Caâu 1: Suy nghó cuûa em veà caâu noùi cuûa Leânin: “Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi”. Caâu 2: Caûm nhaän veà baøi thô “AÙnh traêng” cuûa Nguyeãn Duy (Saùch Ngöõ vaên 9- taäp 1). --------------------------- HẾT ---------------------------

PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG phaùt ñeà) ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI KHOÁI 9 MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian ÑEÀ DÖÏ BÒ Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen. Caâu 2: Caûm nhaän veà 8 caâu thô cuoái trong vaên baûn: “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” (Trích Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du). ÑAÙP AÙN ÑEÀ CHÍNH THÖÙC . gaàn ñeøn thì raïng”.

neáu khoâng hoïc . daãn chöùng tieâu bieåu. hoïc maõi: laø khoâng ngöøng hoïc taäp. * Yeâu caàu cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu taùc giaû. baèng gioïng ñieäu taâm tình. Vaán ñeà aân nghóa thuyû chung cuøng quaù khöù. laõng queân quaù khöù cuûa nhaø thô trong hieän taïi. cuûa cuoäc soáng. suoát ñôøi.5 ñieåm) • Thaân baøi: (7 ñieåm) . hoïc lieân tuïc. boá cuïc. tri thöùc töø nhaân loaïi. tình nghóa cuûa vaàng traêng quaù khöù vôùi taùc giaû vaø söï döûng döng. Hoïc sinh coù theå caûm nhaän vaø trình baøy phaàn giaù trò ngheä thuaät xen keõ hoaëc taùch rieâng nhöng phaûi phuø hôïp. boá cuïc.Giaûi thích yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ: + Hoïc: laø tieáp thu. + YÙ nghóa cuûa caâu noùi: ñeà cao vieäc hoïc ñeå môû mang kieán thöùc. hoaëc hoïc khoâng ñeán nôi ñeá choán seõ bò tuït haäu <daãn chöùng > + Phöông phaùp hoïc. thu nhaän nhöõng kieán thöùc. trình töï caûm nhaän hôïp lí. ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi<daãn chöùng> + Hoïc laø vaán ñeà quan troïng. hieåu bieát veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng. lo gíc. noäi dung hoïc quyeát ñònh hieäu quaû cuûa vieäc hoïc <daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao vieäc hoïc vaø hoïc suoát ñôøi. bieän phaùp ngheä thuaät. caâu thô. hoaøi baõo… trong cuoäc soáng<daãn chöùng > + Xaõ hoäi luoân phaùt trieån nhanh choùng. Caâu 1: 10 ñieåm *Yeâu caàu cuï theå: * Môû baøi: Giôùi thieäu caâu noùi cuûa Leâ nin vaø nhaän ñònh vai troø to lôùn cuûa vieäc hoïc. trình töï nghò luaän. . mieät maøi. caûm nghó (1. suoát ñôøi.5 ñieåm) Caâu 2: 10 ñieåm * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh. ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ. hình aûnh bieåu caûm. Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi. coù tính thuyeát phuïc. ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi hoïc thöôøng xuyeân .Chöùng minh vaø bình luaän: + Hoïc laø con ñöôøng tieáp nhaän tri thöùc moät caùch nhanh nhaát vaø hieäu quaû nhaát ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. khaùi quaùt. yù nghóa cuûa caâu noùi. Caùch dieãn ñaït roõ raøng. (1.Ba khoå ñaàu: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc söï gaén boù tri kæ.* Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi. . taùc phaåm. + Hoïc nöõa. De * Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò. tö töôûng.5 ñieåm) * Thaân baøi: (7 ñieåm) . (1.

. laø sôïi daây keát noái giöõa quaù khöù vaø hieän taïi. tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh. Khoå thöù 5. caûm nghó cuûa baûn thaân (1. Phaân tích ñöôïc giaù trò nhaân hoaù..5 ñieåm) Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn.- • • Khoå thô 4: Mang tính baûn leà cuûa baøi thô. Traêng vaãn tình nghóa thuyû chung. Ñieàu ñoù khieán taùc giaû giaät mình veà söï ñoåi thay ñoù. Trong quaù trình chaám baøi. hình aûnh giaøu tính bieåu caûm cuûa baøi thô. kí öùc cuûa vaàng traêng quaù khöù troãi daäy khieán nhaø thô xuùc ñoäng: “röng röng”. 6: Taùc giaû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi vaàng traêng. vieân maõn troøn ñaày cuøng quaù khöù maëc cho söï voâ tình cuûa ngöôøi ñôøi. baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. gioïng ñieäu taâm tình töï nhieân. Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô. Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh.

• Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò. • Thaân baøi: .Chöùng minh vaø bình luaän: + Moâi tröôøng soáng coù söï taùc ñoäng vaø aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi < daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ khoâng hoaøn toaøn ñuùng. ñieàu kieän toát ñeïp “ñeøn” thì coù aûnh höôûng toát ñeïp ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch “raïng”. toû. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng khoâng laønh maïnh. raïng laø saùng. lo gíc. trình töï caûm nhaän hôïp lí. nghóa boùng cuûa caâu tuïc ngöõ: + Möïc laø duïng cuï ñeå hoïc taäp. coù aûnh höôûng xaáu “ ñen” + Ñeøn: Laø duïng cuï ñeå thaép saùng. khaùi quaùt.< daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao söï aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng soáng. yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ. coù tính thuyeát phuïc. coù khi gaàn möïc nhöng khoâng ñen. boá cuïc. Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi. . caûm nghó cuûa baûn thaân. boá cuïc. vò trí cuûa ñoaïn trích vaø chuû ñeà noãi coâ ñôn buoàn tuûi cuûa naøng Kieàu vaø buùt phaùp taû caûnh nguï tình. thöôøng coù maøu ñen. trình töï nghò luaän. khoâng thích hôïp vôùi söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi neân “gaàn möïc” thì söï phaùt trieån khoâng laønh maïnh.ÑAÙP AÙN ÑEÀ DÖÏ BÒ: * Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi. * Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Gôùi thieäu taùc giaû. ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ. Caâu 1: *Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu ñöôïc caâu tuïc ngö õvaø vaán ñeà moâi tröôøng coùï aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi.Giaûi thích nghóa ñen. roõ. bieän phaùp ngheä thuaät. • Thaân baøi: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc: . nhaéc nhôû moïi ngöôøi taïo tìm moâi tröôøng toát ñeïp. Caùch dieãn ñaït roõ raøng. vieát neân chöõ. daãn chöùng tieâu bieåu. gaàn ñeøn nhöng khoâng raïng. Caâu 2: * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh. caâu thô. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng laønh maïnh trong saùng.

chôø chöïc naøng. voâ voïng.Phaân tích ñöôïc giaù trò ngheä thuaät aån duï. noãi ñau giaèng xeù cuûa naøng Kieàu: + Nhìn thaáy con thuyeàn. .. Trong quaù trình chaám baøi. Coøn baùo hieäu thaân phaän ñaày soùng gioù ñang rình raäp. ñieäp töø ñaëc saéc cuûa ñoaïn trích. * Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn. baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh.Taùm caâu thô cuoái hoaøn thieän böùc tranh veà caûnh bieån chieàu hoâm tröôùc laàu Ngöng Bích. Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh. Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen. gaàn ñeøn thì raïng” .Taâm trang coâ ñôn. caùnh buoàm maø gôïi nhôù queâ höông da dieát + Nhìn thaáy caùnh hoa troâi maø gôïi thaân phaän beøo daït maây troâi voâ ñònh + Nhìn thaáy noäi coû maø nghó ñeán töông lai môø mòt + Nhìn thaáy gioù cuoán maø gôïi soùng gioù cuoäc ñôøi nhö reùo raét vaây chaët laáy naøng. . * Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích. buoàn tuûi ñeán baøng hoaøng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful