PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG HUYỆN gian phaùt ñeà

)

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI CẤP

MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi

ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

Caâu 1: Suy nghó cuûa em veà caâu noùi cuûa Leânin: “Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi”. Caâu 2: Caûm nhaän veà baøi thô “AÙnh traêng” cuûa Nguyeãn Duy (Saùch Ngöõ vaên 9- taäp 1). --------------------------- HẾT ---------------------------

PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG phaùt ñeà) ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI KHOÁI 9 MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian ÑEÀ DÖÏ BÒ Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen. ÑAÙP AÙN ÑEÀ CHÍNH THÖÙC . gaàn ñeøn thì raïng”. Caâu 2: Caûm nhaän veà 8 caâu thô cuoái trong vaên baûn: “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” (Trích Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du).

hoïc maõi: laø khoâng ngöøng hoïc taäp. . bieän phaùp ngheä thuaät. ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi<daãn chöùng> + Hoïc laø vaán ñeà quan troïng. (1. + YÙ nghóa cuûa caâu noùi: ñeà cao vieäc hoïc ñeå môû mang kieán thöùc. baèng gioïng ñieäu taâm tình. ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi hoïc thöôøng xuyeân . hoaëc hoïc khoâng ñeán nôi ñeá choán seõ bò tuït haäu <daãn chöùng > + Phöông phaùp hoïc. neáu khoâng hoïc . daãn chöùng tieâu bieåu.5 ñieåm) • Thaân baøi: (7 ñieåm) . laõng queân quaù khöù cuûa nhaø thô trong hieän taïi.Giaûi thích yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ: + Hoïc: laø tieáp thu. hoïc lieân tuïc. Hoïc sinh coù theå caûm nhaän vaø trình baøy phaàn giaù trò ngheä thuaät xen keõ hoaëc taùch rieâng nhöng phaûi phuø hôïp. boá cuïc. lo gíc. hieåu bieát veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng. trình töï nghò luaän. caûm nghó (1. ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ. . thu nhaän nhöõng kieán thöùc. suoát ñôøi. hoaøi baõo… trong cuoäc soáng<daãn chöùng > + Xaõ hoäi luoân phaùt trieån nhanh choùng.Chöùng minh vaø bình luaän: + Hoïc laø con ñöôøng tieáp nhaän tri thöùc moät caùch nhanh nhaát vaø hieäu quaû nhaát ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. boá cuïc. Caùch dieãn ñaït roõ raøng. trình töï caûm nhaän hôïp lí.5 ñieåm) * Thaân baøi: (7 ñieåm) . hình aûnh bieåu caûm. tri thöùc töø nhaân loaïi. De * Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò. mieät maøi. taùc phaåm.* Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi. tình nghóa cuûa vaàng traêng quaù khöù vôùi taùc giaû vaø söï döûng döng.Ba khoå ñaàu: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc söï gaén boù tri kæ. (1. Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi. caâu thô. coù tính thuyeát phuïc. cuûa cuoäc soáng. Caâu 1: 10 ñieåm *Yeâu caàu cuï theå: * Môû baøi: Giôùi thieäu caâu noùi cuûa Leâ nin vaø nhaän ñònh vai troø to lôùn cuûa vieäc hoïc. Vaán ñeà aân nghóa thuyû chung cuøng quaù khöù. + Hoïc nöõa. yù nghóa cuûa caâu noùi. noäi dung hoïc quyeát ñònh hieäu quaû cuûa vieäc hoïc <daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao vieäc hoïc vaø hoïc suoát ñôøi. * Yeâu caàu cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu taùc giaû. suoát ñôøi. tö töôûng. khaùi quaùt.5 ñieåm) Caâu 2: 10 ñieåm * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh.

tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh.- • • Khoå thô 4: Mang tính baûn leà cuûa baøi thô. Ñieàu ñoù khieán taùc giaû giaät mình veà söï ñoåi thay ñoù. Khoå thöù 5. kí öùc cuûa vaàng traêng quaù khöù troãi daäy khieán nhaø thô xuùc ñoäng: “röng röng”. vieân maõn troøn ñaày cuøng quaù khöù maëc cho söï voâ tình cuûa ngöôøi ñôøi. . Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh. Trong quaù trình chaám baøi. Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô.. laø sôïi daây keát noái giöõa quaù khöù vaø hieän taïi. baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. Traêng vaãn tình nghóa thuyû chung. 6: Taùc giaû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi vaàng traêng. gioïng ñieäu taâm tình töï nhieân. Phaân tích ñöôïc giaù trò nhaân hoaù.5 ñieåm) Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn. hình aûnh giaøu tính bieåu caûm cuûa baøi thô. caûm nghó cuûa baûn thaân (1.

raïng laø saùng. nghóa boùng cuûa caâu tuïc ngöõ: + Möïc laø duïng cuï ñeå hoïc taäp.< daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao söï aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng soáng. thöôøng coù maøu ñen. khoâng thích hôïp vôùi söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi neân “gaàn möïc” thì söï phaùt trieån khoâng laønh maïnh. nhaéc nhôû moïi ngöôøi taïo tìm moâi tröôøng toát ñeïp. khaùi quaùt. gaàn ñeøn nhöng khoâng raïng. caûm nghó cuûa baûn thaân. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng laønh maïnh trong saùng. . ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ.ÑAÙP AÙN ÑEÀ DÖÏ BÒ: * Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi. • Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò. • Thaân baøi: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc: . Caâu 1: *Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu ñöôïc caâu tuïc ngö õvaø vaán ñeà moâi tröôøng coùï aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi. Caâu 2: * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh. vieát neân chöõ. ñieàu kieän toát ñeïp “ñeøn” thì coù aûnh höôûng toát ñeïp ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch “raïng”. bieän phaùp ngheä thuaät. * Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Gôùi thieäu taùc giaû. boá cuïc. coù aûnh höôûng xaáu “ ñen” + Ñeøn: Laø duïng cuï ñeå thaép saùng. • Thaân baøi: . Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi. Caùch dieãn ñaït roõ raøng. vò trí cuûa ñoaïn trích vaø chuû ñeà noãi coâ ñôn buoàn tuûi cuûa naøng Kieàu vaø buùt phaùp taû caûnh nguï tình. caâu thô. trình töï caûm nhaän hôïp lí. yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ. coù khi gaàn möïc nhöng khoâng ñen. trình töï nghò luaän. toû.Giaûi thích nghóa ñen. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng khoâng laønh maïnh. lo gíc. roõ. boá cuïc.Chöùng minh vaø bình luaän: + Moâi tröôøng soáng coù söï taùc ñoäng vaø aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi < daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ khoâng hoaøn toaøn ñuùng. daãn chöùng tieâu bieåu. coù tính thuyeát phuïc.

gaàn ñeøn thì raïng” . * Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích. Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh. . Trong quaù trình chaám baøi. ñieäp töø ñaëc saéc cuûa ñoaïn trích. tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh.Taâm trang coâ ñôn. noãi ñau giaèng xeù cuûa naøng Kieàu: + Nhìn thaáy con thuyeàn. Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen.Phaân tích ñöôïc giaù trò ngheä thuaät aån duï. baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. caùnh buoàm maø gôïi nhôù queâ höông da dieát + Nhìn thaáy caùnh hoa troâi maø gôïi thaân phaän beøo daït maây troâi voâ ñònh + Nhìn thaáy noäi coû maø nghó ñeán töông lai môø mòt + Nhìn thaáy gioù cuoán maø gôïi soùng gioù cuoäc ñôøi nhö reùo raét vaây chaët laáy naøng.Taùm caâu thô cuoái hoaøn thieän böùc tranh veà caûnh bieån chieàu hoâm tröôùc laàu Ngöng Bích. buoàn tuûi ñeán baøng hoaøng. chôø chöïc naøng. Coøn baùo hieäu thaân phaän ñaày soùng gioù ñang rình raäp. .. voâ voïng. * Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful