Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.

COM PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề về vốn đang là một đòi hỏi rất lớn, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về vốn Ngân sách chỉ chi cho việc đầu tư các cơ sở hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn, còn toàn bộ nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh kể cả đầu tư xây dựng, vốn cố định và vốn lưu động đều phải đi vay. Như vậy đòi hỏi về vốn không chỉ ngắn hạn mà còn cả vốn trung, dài hạn. Nếu không có vốn thì không thể thay đổi được cơ cấu kinh tế, không thể xây dựng được các cơ sở công nghiệp, các trung tâm dịch vụ lớn. Tuy đã có những thay đổi về nhiều phương diện, hệ thống Ngân hàng đã có những bước tiến dài nhưng hệ thống Ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Từ năm 1994 trở đi bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vấn đề về vốn nổi lên là một yêu cầu hết sức cấp bách trong điều kiện chưa có thị trường vốn. Giải quyết nhu cầu vốn là đòi hỏi lớn đối với hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng kinh tế đang đòi hỏi ở ngân hàng là phải huy động đủ vốn tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển không bị tụt hậu, đó chính là vấn đề về vốn. Trong thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản hoạt động huy động vốn đã được coi trọng đúng mức và đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại do đó cần phải nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm phục vụ công tác công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. 2. Đối tƣợng nghiên cứu

Triệu Ngọc Nguyên

1

Lớp : 3012 - HVNH

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
- Dựa vào cơ sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT huyệ Vụ Bản. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản - Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu trong bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản từ năm 2000 đến năm 2003. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp: So sánh, phân tích, luận, giải..... 5. Bố cục Đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1 : NHTM và công tác huy động vốn tại các NHTM. Chương 2 : Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản. Chương 3 : Giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vụ Bản.

Triệu Ngọc Nguyên

2

Lớp : 3012 - HVNH

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Chƣơng 1 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG. 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thƣơng mại NHTM là một định chế tài chính mà hoạt động thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. 1.1.2 Sự ra đời và phát triển của NHTM Ngay từ xa xưa người ta đã biết dùng tiền làm phương tiện thanh toán, làm trung gian trao đổi hàng hoá. Thông qua tiền, việc trao đổi hàng hoá được tiến hành một cách thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Chính vì thế đã kích thích sản xuất, đưa xã hội loài người ngày càng phát triển. Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của tiền tệ ngày càng đươc phát huy.Thương mại phát triển, một tầng lớp thương nhân giàu có ra đời và họ cần có những nơi an toàn để gửi tiền . Những người nhận tiền gửi chủ yếu là chủ tiệm vàng, họ nhận thấy: luôn có một lượng lớn tiền và vàng nhàn rỗi do tiền và vàng người ta gửi vào luôn nhiều hơn tiền rút ra. Mặt khác lại luôn tồn tại nhu cầu vay

Triệu Ngọc Nguyên

3

Lớp : 3012 - HVNH

COM mượn để chi tiêu. các thương gia cần vốn để thành lập các công ty thương mại. thanh toán . đồng thời ngân hàng cũng phát triển mạnh. song song với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật kinh tế và thương mại đã có những tiến bộ lớn.HVNH . Triệu Ngọc Nguyên 4 Lớp : 3012 . Do đó vị thế của ngân hàng ngày càng được nâng cao và ngân hàng trở thành một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế. Từ thế kỉ XVII. xuất nhập khẩu chỉ có thể dựa vào ngân hàng và chỉ có ngân hàng mới có thể cung cấp đủ vốn cho họ. Và thay vì thu phí giữ hộ người ta trả một khoản lãi cho người có tài sản đem gửi. Bước chuyển mình lớn nhất của hệ thống ngân hàng bắt đầu từ thế kỷ XX khi mà các ngân hàng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động của mình. Các sản phẩm mới của ngân hàng ra đời đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. đầu tư kinh doanh. Ngân hàng trở thành nơi cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng và phong phú nhất cho nền kinh tế. Khoảng đầu thế kỉ thứ XV (1401) có một tổ chức trên thế giới được coi là một ngân hàng thực sự theo quan niệm ngày nay đó là BAN .DI Barcelona (Tây Ban Nha). đầu tiên là ở Châu Âu... Và lúc các nghiệp vụ trên hình thành cũng là lúc ngân hàng xuất hiện..Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.. cho vay. Và những người giữ hộ tài sản nghĩ đến việc sử dụng số tiền nhàn rỗi đó để cho vay kiếm lời. sau đó là ở Châu Mỹ rồi đến Châu Á và được phát triển trên phạm vi toàn thế giới. Đến năm 1409 ngân hàng thứ hai là BAN -CO -DI Valencia (TBN) và cả hai ngân hàng này đã thực hiện hầu hết các nghiệp vụ ngân hàng như ngày nay: nhận tiền gửi. đây là ngân hàng đầu tiên trên thế giới. Các nhà sản xuất cần đến vốn để sản xuất. Bên cạnh đó người giữ hộ tiền cũng cho vay để thanh toán cho một người nào đó bằng cách ghi nợ cho người vay tiền và ghi tăng tài sản cho người được thanh toán.CA .

nâng cao hiệu quả kinh tế. thúc đẩy nền kinh tế phát triển. tổ chức kinh tế muốn sản xuất.. kinh doanh thì cần phải có vốn để đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất.COM 1. hoạt động của các doanh nghiệp chụi sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế như: quy luật giá trị. Nhờ có hoạt động ngân hàng và đặc biệt là hoạt động tín dụng các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất.. 1. cá nhân. tổ chức khác.1.1 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp cá nhân.1. tăng năng suất lao động.3 Vai trò của NHTM 1. quy luật cạnh tranh và sản xuất phải trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường..HVNH . cải tiến máy móc công nghệ. luôn luôn lớn hơn vốn tự có do đó cần phải tìm đến những nguồn vốn từ bên ngoài. NHTM trở thành chủ thể chính đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. NHTM là chủ thể đứng ra huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đó và sử dụng nguồn vốn huy động được cấp vốn cho nền kinh tế thông qua hoạt động tín dụng. Triệu Ngọc Nguyên 5 Lớp : 3012 . Mặt khác lại có một lượng vốn nhàn rỗi do quá trình tiết kiệm.1.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.2 NHTM là cầu nối doanh nghiệp và thị trường. tích luỹ của cá nhân. khối lượng. quy luật cung cầu.3. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường.. phương tiện để sản xuất kinh doanh…mà nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. thoả mãn nhu cầu thị trường về mọi phương diện không chỉ: giá cả.3. doanh nghiệp.

1. mở rộng quy mô sản xuất một cách thích hợp.3. Hệ thống NHTM hoạt động có hiệu quả sẽ thực sự là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. địa điểm.3 NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. điều khiển chúng một cách hiệu quả và thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô. Triệu Ngọc Nguyên 6 Lớp : 3012 . củng cố và hoàn thiện cơ cấu kinh tế. NHTM đã góp phần mở rộng khối lượng tiền cung ứng cho lưu thông. chế độ hạch toán kinh tế mà còn phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị. 1. Thông qua hoạt dộng thanh toán giữa các ngân hàng trong hệ thống. Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng về mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh.Thông qua hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp ngân hàng là cầu nối doanh nghiệp với thị trường. tập hợp và phân phối vốn trên thị trường. tìm tòi và sử dụng nguyên vật liệu mới. đáp ứng nhu cầu của thị trường và từ đó tạo cho doanh nghiệp chỗ đứng vững chắc trong cạnh tranh . nhiều khi vượt quá khả năng của doanh nghiệp.HVNH . Những hoạt động này đòi hỏi phải có một lượng vốn đầu tư lớn. Để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường doanh nghiệp không những cần nâng cao chất lượng lao động. Ngân hàng luôn được sử dụng như một công cụ quan trọng để nhà nước điều chỉnh sự phát triển của nền kinh tế. Do đó để giải quyết khó khăn này doanh nghiệp đến ngân hàng để xin vay vốn để thoả mãn nhu cầu đầu tư của mình.COM chất lượng mà còn đòi hỏi thoả mãn trên phương diện thời gian. Cùng với các cơ quan khác. Thông qua việc cấp tín dụng cho nền kinh tế NHTM đã thực hiện việc dẫn dắt các nguồn tiền. đưa công nghệ mới vào sản xuất.

xã hội giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. 1. Việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua hệ thống NHTM thườmg đạt hiệu quả trong thời gian ngắn nên thường được nhà nước sử dụng .khi các mối quan hệ hàng hoá. Việc phất triển kinh tế ở các quốc gia luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận cấu thành nên sự phát triển đó.HVNH . nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ khác NHTM tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển. kinh doanh ngoại hối quan hệ tín dụng với các NHTM nước ngoài NHTM đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nước phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế . NHTM ra đời và ngày càng phát triển dựa trên cơ sở nền sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển và nền kinh tế càng phát triển càng cần đến sự hoạt động của Triệu Ngọc Nguyên 7 Lớp : 3012 . Trong nền kinh tế thị trường . sử dụng vốn như : giảm lãi suất.3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.1.Vì vậy jnền tài chính của mỗi quốc gia cũng phải hoà nhập với nền tài chính quốc tế và NHTM với các hoạt động của mình đã đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong sự hoà nhập này. kéo dài thời hạn vay. giảm điều kiện vay vốn hoặc qua hệ thống NHTM Nhà nước cấp vốn ưu đãi cho các lĩnh vực nhất định. Thông qua hoạt động thanh toán.Khi nền kinh tế tăng trưởng quá mức nhà nước thông qua NHTƯ thực hiện chính sách tiền tệ như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giảm khả năng tạo tiền từ đó giảm khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế để nền kinh tế phát triển ổn định vững chắc. tiền tệ ngày càng được mở rộng thì nhu cầu giao lưu kinh tế . Với các nghiệp vụ như thanh toán.4 NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia và nền tài chính quốc tế.COM Khi nhà nước muốn phát triển một nghành hay một vùng kinh tế nào đó thì cùng với việc sử dụng các công cụ khác để khuyến khích thì các NHTM luôn được sử dụng bằng cách NHNN yêu cầu các NHTM thực hiện chính sách ưu đãi trong đầu tư.

1.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.NHTM nhận tiền gửi và cho vay chính là đẫ thực hiện việc chuyển tiền tiết kiệm thành tiền đầu tư. các dịch vụ đa dạng. chất lượng thông tin không cao. Với vai trò quan trọng của mình NHTM trở thanh một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. 1. chi phí tìm kiếm thông tin lớn. Với mạng lưới giao dịch rộng khắp.. chi phí giao dịch lớn và phải có sự trùng khớp về nhu cầu giữa người thừa vốn và người thiếu vốn về số lượng.1 Chức năng trung gian tài chính Đây là chức năng quan trọng nhất của NHTM . Những chủ thể dư thừa vốn cũng có thể trực tiếp đầu tư bằng cách mua các công cụ tài chính sơ cấp như: cổ phiếu. 1..2 Chức năng tạo tiền Triệu Ngọc Nguyên 8 Lớp : 3012 . chính vì thế NHTM với tư cách là một trung gian tài chính đứng ra nhận tiền gửi tiết kiệm và cung cấp vốn cho nền kinh tế với số lượng và thời hạn phong phú và đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu về vốn của khách hàng có đủ điều kiện vay vốn. cung cấp thông tin nhiều chiều.4.4. trái phiếu của doanh nghiệp hoặc chính phủ thông qua thị trường tài chính.4 Chức năng của NHTNM 1.HVNH .COM NHTM. hoạt động ngày càng phong phú chuyên môn hoá vào từng lĩnh vực NHTM đã thực sự giải quyết được những hạn chế của thị trường tài chính trực tiếp. Nhưng thị trường tài chính trực tiếp đôi khi không đem lại hiệu quả cao nhất cho người đầu tư vì: khó tìm kiếm thông tin. thời hạn. góp phần nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn trong nền kinh tế thị trường.1.1.

. Các NHTM còn cung cấp một danh mục phương tiện thanh toán rất đa dạng và phong phú : sec chuyển tiền. sự xuất hiện của Triệu Ngọc Nguyên 9 Lớp : 3012 . Khối lượng tiền qua hệ thống ngân hàng được tính theo công thức : D=m.4.COM Chức năng tạo tiền là chức năng cực kỳ quan trọng của NHTM.3 Chức năng cung cấp và quản lý các phương tiện thanh toán Thông qua chức năng làm trung gian tài chính NHTM làm tăng lượng tiền trong lưu thông và cung cấp cho những người đầu tư những chứng khoán có tính lỏng cao hơn và có rủi ro thấp hơn do đó sẽ an toàn hơn khi nhà đầu tư nắm giữ những chứng khoán sơ cấp do doanh nghiệp. Chức năng này được thể hiện trong quá trình NHTM cấp tín dụng cho nền kinh tế và hoạt động đầu tư của NHTM. 1. Từ một lượng tiền cơ sở do NHTƯ phát hành qua hệ thốngNHTM sẽ được tăng lên gấp bội khi NHTM cấp tín dụng cho nền kinh tế.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. trong mối quan hệ với NHTƯ đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ mà mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định giá trị đồng tiền.MB D: khối lượng tiền qua hệ thống ngân hàng MB: khối lượng tiền cơ sở M=1/rd: hệ số nhân tiền rd : tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHTƯ có thể điều tiết khối lượng tiền cung ứng bằng cách thay đổi lượng tiền tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tăng hoặc giảm khả năng tạo tiền của NHTM từ đó ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế do đó đạt được hiệu quả mà mục tiêu chính sách tiền tệ đặt ra . thẻ tín dụng. công ty phát hành.1. sec chuyển khoản..HVNH .

chưa bao giờ các dịch vụ tài chính ngân hàng lại phát triển như bây giờ. chi phí thấp.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. áp dụng công nghệ tin học. tỷ trọng thu nhập từ thu phí dịch vụ ở các ngân hàng hiện đại có thể chiếm tới 40-50% tổng thu nhập của ngân hàng. khoa học kỹ thuật vào hoạt động của mình.HVNH . tạo được uy tín với khách hàng thì đây cũng là một biện pháp.COM các phương tiện thanh toán này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng giao dịch thương mại. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.. Nếu các NHTM có thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng về dịch vụ. 1. Triệu Ngọc Nguyên 10 Lớp : 3012 . 1.4..Chính vì vậy mà các Ngân hàng ngày nay rất tích cực đầu tư trang bị cơ sở vật chất. bảo lãnh tư vấn bảo hiểm. Ngày nay trong điều kiện cạnh tranh rất khốc liệt giữa các ngân hàng việc đưa ra các dịch vụ mới làm tăng tiện ích cho khách hàng là một yếu tố để cạnh tranh.2 VỐN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG. NHTM ngày nay còn cung cấp một danh mục dịch vụ khá đa dạng và phong phú: dịch vụ thanh toán. làm giảm lượng tiền mặt trong lưu thông do đó tiết kiệm được chi phí in ấn kiểm đếm tiền. mua bán hàng hoá an toàn nhanh chóng.4 NHTM cung cấp các dịch vụ tài chính Ngoài các dịch vụ truyền thống là huy động và cho vay. dịch vụ môi giới.1. yếu tố để tăng khả năng huy động vốn. Đồng thời việc phát triển các dịch vụ này cũng làm tăng hiệu quả sử dụng vốn. tăng chu chuyển vốn trong nền kinh tế. các loại dịch vụ ngân hàng cũng phát triển và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Nói cách khác khách hàng chuyển quyền sử dụng tiền tệ cho ngân hàng và Ngân hàng trả cho khách hàng một khoản lãi và Ngân hàng đã thưc hiện vai trò tập trung và phân phối vốn làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế.1 Khái niệm về vốn Vốn của các NHTM là toàn bộ các giá trị tiền tệ mà Ngân hàng huy động và tạo lập để đầu tư cho vay và đá ứng các nhu cầu khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1. Đối với NHTM vốn là đói tượng kinh doanh chủ yếu. Nếu thiếu vốn NHTM không thể thực hiện các hoạt động kinh doanh.COM 1. vốn quyết định đến khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. phân phối.2. Triệu Ngọc Nguyên 11 Lớp : 3012 . Vì thế những ngân hàng có vốn lớn sẽ có thế mạnh trong kinh doanh. 1. Thực chất nguồn vốn của các NHTM là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất.HVNH .1 Vốn là cơ sở dể ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sản xuất kinh doanh cũng cần có vốn.1. vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Vốn là điểm xuất phát đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của NHTM. tiêu dùng mà khách hàng gửi vào Ngân hàng với các mục đích khác nhau.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. phục vụ và kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển đồng thời chính các hoạt động đó lại quyết định đến sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.2 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM.2.

tỷ lệ huy động vốn trên vốn tự có của NHTƯ thể hiện vai trò quản lý. Những quy định về mức cho vay. Việc quy định tỷ lệ cho vay.COM 1.Mua cổ phần hoặc góp vốn liên doanh không được vượt quá 50% vốn tự có Qua những quy định của NHTƯ đối với NHTM ta thấy vốn tự có quyết định đến khả năng cấp tín dụng. để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.HVNH . huy động vốn của NHTM vì thế những NHTM có vốn tự có lớn thì quy mô tín dụng càng lớn và ngược lại..Mức vốn huy động không được vượt quá 20 lần vốn tự có .2.Mức cho vay một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có . góp vốn liên doanh.2 Vốn quyết định quy mô của hoạt dộng tín dụng và các hoạt động khác của NHTM Ngoài vai trò là cơ sở để ngân hàng tổ chức các hoạt động kinh doanh.Vốn tự có của ngân hàng là căn cứ để giới hạn các hoạt động kinh doanh tiền tệ bao gồm cả hoạt động tín dụng.Vốn tự có rất quan trọng nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nguồn vốn. Không những vốn tự có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà vốn huy động cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tín dụng và hoạt động khác . Vốn tự có của ngân hàng ngoài viẹc sử dùng để mua sắm TSCĐ.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng tiến hành các hoạt động kinh doanh do đó ngân hàng Triệu Ngọc Nguyên 12 Lớp : 3012 .2. mức huy động trên Vốn tự có như: . trang thiết bị.. điều tiết thị trường của nhà nước. vốn còn quyết định đến việc mở rộng hoặc thu hẹp khối lượng tín dụng và các hoạt động khác của NHTM.

Với mỗi ngân hàng quy mô. trình độ công nghệ hiện đại là tiền đề để thu hút vốn.2. 1. mua bán nợ. Nếu có lớn vốn năng lực thanh toán của ngân hàng được nâng cao. Triệu Ngọc Nguyên 13 Lớp : 3012 . và giúp ngân hàng có tiềm lực trong việc mở rộng các hình thức liên doanh. 1. Khả năng thanh toán của ngân hàng thông thường tỷ lệ thuận với khối lượng vốn mà ngân hàng đó có. liên kết.HVNH . cho thuê.2. Uy tín của ngân hàng trước hết thể hiện ở khả năng sẵn sàng thanh toán cho khách hàng khi họ yêu cầu..2.COM nào có nguồn vốn huy động càng lớn thì khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế và các hoạt động khác càng được mở rộng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. do đó uy tín của ngân hàng được nâng cao từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng và nâng cao được vị thế của ngân hàng trên thị trường.3 Vốn quyết định khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thị trường Một NHTM có thể thu hút được đông đảo khách hàng đến gửi tiền và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng đó khi ngân hàng đó có uy tín trên thị trường. Đồng thời khả năng về vốn lớn là cơ sở để ngân hàng mở rộng khối lượng tín dụng và có thể quyết định cả mức lãi suất cho vay. Do đó có tiềm lực về vốn lớn ngân hàng có thể giảm mức lãi suất cho vay từ đó tạo cho ngân hàng ưu thế trong cạnh tranh.2..4 Vốn là một trong những yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng. kinh doanh chứng khoán.

HVNH . .Vốn điều lệ : là số vốn do pháp luật quy định khi ngân hàng mới thành lập và đi vào hoạt động.2.. Vốn tự có chiếm tỷ trọng rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của NHTM. 1. Vốn tự có gồm: .3 Kết cấu vốn của NHTM 1.2.3.COM KL: Vốn có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng.Tiền gửi của cá nhân và hộ gia đình Triệu Ngọc Nguyên 14 Lớp : 3012 . Do đó ngân hàng phải luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn vốn một cách ổn định cả về vốn huy động và vốn tự có.Tài sản nợ khác: + Lợi nhuận chưa phân phối + Thu nhập lớn hơn chi pní + Hao mòn TSCĐ. .2.1 Vốn tự có Vốn tự có là giá trị thực có của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ và một số tài sản nợ khác của ngân hàng theo quy định của NHNN.Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ :được trích lập hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế và không được vượt quá vốn điều lệ.Quỹ dự phòng tài chính: được trích lập hàng năm theo tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế nhương không được vượt quá 25% vốn điều lệ..2 Vốn huy động Vốn huy động là những giá trị tiền tệ do ngân hàng huy động được từ hai nguồn chủ yếu là: .3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. ... 1.

COM .HVNH . vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM. Để đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao. vay ngắn hạn bổ xung.. Triệu Ngọc Nguyên 15 Lớp : 3012 .2. tỷ trọng các nguồn vốn phải hợp lý từ đó nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.Tiền gửi của tổ chức kinh tế và doanh nghiệp Đây là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng sử dụng để kinh doanh của ngân hàng .3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. . vay thanh toán. ngân hàng phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn làm sao để huy động được nguồn vốn phù hợp với chi phí thấp nhất. NHTM chỉ sử dụng nguồn vốn này khi thực sự cần thiết vì nó có chi phí cao hơn vốn huy động rất nhiều. Đây là nguồn vốn có chi phí rất cao do đó NHTM chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Đây là nguồn vốn có tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn.Hạn mức tín dụng của NHTM được NHTƯ cấp đã được sử dụng hết chưa: thông thường NHTƯ cấp cho mỗi ngân hàng một hạn mức tín dụng và NHTM được phép vay trong hạn mức này. 1. b) Vay NHTƯ: NHTƯ cho NHTM vay dưới hình thức tái cấp vốn.Chính sách tiền tệ mà NHTƯ đang theo đuổi: Nếu NHTƯ muốn mở rộng mức cung tiền để thúc đẩy kinh tế phát triển thì NHTƯ sẽ đáp ứng nhu cầu vay của NHTM một cách dễ dàng và ngược lại.3 Vốn đi vay Vốn đi vay là nguồn vốn được hình thành do ngân hàng đi vay các tổ chức tín dụng khác hoặc NHTƯ: a) Vay các TCTD khác: Trong trường hợp vốn huy động không đủ đáp ứng nhu cầu thanh khoản NHTM có thể đi vay các TCTD khác để đáp ứng nhu cầu thanh khoản..NHTƯ có cho NHTM vay hay không phụ thuộc vào: .

3.3..HVNH . Đó là chi phí mua và vận hành ATM. Mục đích của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng là an toàn và hưởng các dịch vụ ngân hàng.3 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 Tiền gửi của tổ chức kinh tế a) Tiền gửi không kỳ hạn: là khoản tiền mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhưng khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào và ngân hàng phải luôn đảm bảo yêu cầu này. nguồn vốn uỷ thác đầu tư..2. Đối với nguồn vốn này ngân hàng chỉ phải trả lãi thấp nhưng chi phí phi lãi rất cao.3. tạo mối quan hệ với ngân hàng.1 Tiền gửi của khách hàng 1.1 Các hình thức huy động vốn của NHTM 1. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế trong tổng nguồn vốn của ngân hàng cao và nguồn vốn này có tính ổn định tương đối cao vì bao giờ các tổ chức kinh tế cũng duy trì ít nhất ở một số dư nhất định.3.4 Vốn khác Ngoài các nguồn vốn chủ yếu trên NHTM còn có các nguồn vốn khác cũng không kém phần quan trọng như: vốn trong thanh toán.1..Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.1. chi phí phục vụ. 1.NHTM có thể sử dụng các nguồn vốn này để kinh doanh trong khoảng thời gian và điều kiện nhất định.COM 1..1. Triệu Ngọc Nguyên 16 Lớp : 3012 .

1. 1.2 Tiền gửi của cá nhân và hộ gia đình a) Tiền gửi không kỳ hạn Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với mục đích an toàn là chủ yếu và hưởng các dịch vụ của ngân hàng.3.1. Ở các nước phát triển thì tỷ trọng nguồn vốn này rất cao nhưng các nước đang phát triển thì tỷ trọng này lại rất thấp do người dân chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Nguồn vốn này có tính ổn định cao nhất và ngân hàng phải trả lãi rất cao cho nguồn vốn này.HVNH . Nguồn vốn từ tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân. b) Tiền gửi có kỳ hạn Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với mục đích sinh lời là chủ yếu.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM b) Tiền gửi có kỳ hạn : là khoản tiền khách hàng gửi vào ngân hàng mà có sự thoả thuận về thời hạn trong đó khách hàng không được rút trước hạn.2 Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá Triệu Ngọc Nguyên 17 Lớp : 3012 . Đây là nguồn vốn có tính ổn định rất cao nhưng thường có thời hạn ngắn vì đây là những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn vốn này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. khi cần khách hàng có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào do đó ngân hàng phải chuẩn bị sẵn một khoản tiền để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.3. 1. Tiền gửi có kỳ hạn của cá nhân và hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn huy động và là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng cho vay. Đây là nguồn vốn mà khách hàng gửi vào ngân hàng với mục đích sinh lời là chủ yếu và ngân hàng phải trả lãi cao hơn hơn tiền gửi không kỳ hạn. Đối với nguồn vốn này chi phí trả lãi ngân hàng bỏ ra không đáng kể nhưng chi phí trả lãi rất cao. hộ gia đình có tính ổn thấp do nhu cầu tiêu dùng của cá nhân.1. hộ gia đình không ổn định.

Các ngân hàng cho nhau vay dưới các hình thức: vay qua đêm.3.1.12 tháng. Kỳ phiếu và trái phiếu là giấy tờ có giá xác nhận khoản nợ của ngân hàng với người nắm giữ. Các NHTM không chỉ sử dụng các công cụ truyền thống để huy động vốn mà còn đưa ra các các công cụ mới có hiệu quả hơn để huy động vốn một cách dễ dàng đáp ứng nhu cầu vốn của mình và kỳ phiếu.. trái phiếu có ưu thế: giúp ngân hàng huy động được đúng số lượng vốn cần thiết và có thời hạn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng. Kỳ phiếu được phát hành thường xuyên và có kỳ hạn ngắn: 3. vay kỳ hạn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. 1.HVNH . Chi phí của nguồn vốn này thường cao và thời gian sử dụng thường ngắn. Việc phát hành kỳ phiếu . hợp đồng gia hạn.. Trái phiếu thường có kỳ hạn lớn hơn 1 năm. Tuy nhiên chi phí của nguồn vốn này tương đối cao do ngân hàng phải trả lãi cao hơn các hình thức huy động truyền thống. Các NHTM cạnh tranh nhau về lãi suất huy động đến lãi suất cho vay. b) Vay NHTƯ Triệu Ngọc Nguyên 18 Lớp : 3012 .COM Ngày nay trong hoạt động kinh doanh của các NHTM cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu được. 6 . trái phiếu ngân hàng đã ra đời. Trong lĩnh vực huy động vốn các NHTM phải luôn luôn tìm các biện pháp để có thể huy động được đủ nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sử dụng vốn của mình.3 Huy động vốn qua đi vay a) Vay TCTD khác Trong quá trình hoạt động ngân hàng có thể vay TCTD khác thông qua thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

2. Mục đích cho vay của NHTƯ với NHTM là: thực thi chính sách tiền tệ. Sự thay đổi của những chính sách này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn và chất lượng nguồn của NHTM. Ngoài ra ngân hàng còn chịu sự điều chỉnh của rất nhiều bộ luật : luật dân sự.. các quy định của chính phủ.1 Nhân tố khách quan. Môi trường pháp lý đem lại cho ngân hàng hàng loạt các cơ hội và thách thức. Ví dụ như việc dỡ bỏ các hạn chế về huy động vốn tièn gửi nội tệ sẽ mở đường cho các ngân hàng nước ngoài phát triển các sản phẩm để huy động tiền gửi nội tệ và các sản phẩm về cho vay nội tệ...Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.3. luật NHTƯ. tài chính.2 Các yéu tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn huy động 1.. tín dụng.pháp luật Kinh doanh ngân hàng là một trong những ngành chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật và các cơ quan chức năng của chính phủ. 1. b) Môi trường kinh tế Triệu Ngọc Nguyên 19 Lớp : 3012 . lãi suất. a) Môi trường chính trị .3. Do đó hoạt động huy động vốn của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách pháp luật của nhà nước. Chi phí của nguồn vốn này cao hay thấp phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của NHTƯ: giả sử khi NHTƯ muốn tăng mức cung ứng tiền thì NHTƯ sẽ giảm mức lãi suất chiết khấu từ đó sẽ kích thích các NHTM vay NHTƯ nhiều hơn do đó tăng khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển và ngược lại. chính sách của NHTƯ như: chính sách tiền tệ.HVNH . Hoạt động ngân hàng được điều chỉnh rất chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật. đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.COM NHTƯ cho NHTM vay dưới hình thức chiết khấu giáy tờ có giá.

HVNH . thu nhập bình quân đầu người thay đổi. thành phố. sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng và tiết kiệm của dân cư và từ đó ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn của NHTM. Môi trường dân số ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vốn của ngân hàng do đó ngân hàng phải nghiên cứu kỹ lưỡng môi trường kinh tế trước khi đưa ra chiến lược huy động vốn để có hể huy động được nguồn vốn phù hợp với nhu cầu của ngân hàng về chất lượng... Hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động chụi sự tác động mạnh mẽ của Triệu Ngọc Nguyên 20 Lớp : 3012 . e) Môi trường công nghệ Sự thay đổi về công nghệ có tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và xã hội.. tuỳ từng khu vực địa lý mà ngân hàng quyết định đặt nhiều hay ít điểm huy động vốn và quyết định chiến lược huy động ở mỗi khu vực vì mỗi khu vực có số dân và các điều kiện khác nhau. số lượng và thời hạn. Đồng thời môi trường dân số là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh hoạt động huy động vốn của ngân hàng. huyện. Sự thay đổi của các yếu tố: tốc độ tăng trưởng kinh tế. c) Môi trường dân số Môi trường dân số là yếu tố rất quan trọng bởi nó không chỉ tạo thành nhu cầu và kết cấu nhu cầu của dân cư về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà còn là căn cứ để hình thành hệ thống phân phối của ngân hàng. chi tiêu.. tiết kiệm của chính phủ. nó ảnh hưởng đến khả năng thu nhập.COM Môi trường kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. thanh toán và nhu cầu về vốn và gửi tiền của dân cư và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động huy động của ngân hàng . xã.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. nông thôn.. Ví dụ khi thu nhập bình quân đầu người tăng thì tiêu dùng và tiết kiệm tăng và người dân gửi tiền vào ngân hàng tăng và ngược lại.. chính sách đầu tư. tỷ lệ lạm phát.. d) Môi trường địa lý Môi trường địa lý được xác định bởi quy định của quốc tế để hình thành quốc gia và quy định từng quốc gia trong việc hình thành các tỉnh.

.. thói quen.. Minh phụng EPCO làm cho các ngân hàng bị thiệt hại lớn. người dân còn thiếu hiểu biết về chủ trương chính sách của nhà nước.HVNH . phát triển các sản phẩm mới. tâm lý.. tiếp thị. nhiều khách hàng và tăng thu nhập và uy tín của ngân hàng. Công nghệ mới cho phép ngân hàng đổi mới quy trình nghiệp vụ.. là một phàn tất yếu của nền kinh tế. giúp ngân hàng có khả năng thu hút được nhiều vốn. quảng cáo . Mặt khác ngân hàng chưa thực sự tạo được lòng tin đối với người dân sáu hàng loạt sự kiện đã xảy ra như: đổi tiền 1985-1986. sự sụp đổ của 7500 quỹ tín dụng nhân dân và hàng loạt sự kiên khác có liên quan đến ngân hàng : Dệt Nam Định. phất triển. cách thức phân phối sản phẩm. Cụ thể ở các nước phát triển người dân có thói quen gửi tiền vào ngân hàng để hưởng những tiện ích trong thanh toán.. g) Môi trường văn hoá xã hội Mỗi quốc gia đều có một nền văn hoá riêng. hưởng lãi và trong tiềm thức họ ngân hàng là một phần không thể thiếu được . Do vậy ngân hàng gặp không mấy khó khăn trong việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư và tổ chức kinh tế. hoạt động của ngân hàng vì vậy cho Triệu Ngọc Nguyên 21 Lớp : 3012 . Công nghệ có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của ngân hàng. rút ngắn thời gian giao dịch và thực hiện nghiệp vụ chính xác. tỷ lệ lạm phát 600-700% làm nhiề người dân mất trắng. Ngược lại ở những nước đang phát triển như Việt Nam việc huy độn vốn của ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn vì người dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng.Ngân hàng chưa chú trọng đến công tác marketing. văn hoá chính là yếu tố tạo nên bản sắc của các dân tộc như: tập quán.. nhờ có công nghệ mà hoạt động huy động vốn được cải tiến..Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. nó mang lại cho ngân hàng nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại hàng loạt những thách thức mới.COM công nghệ. hoạt động ngân hàng là hoạt động không thể tách rời khỏi sự phát triển của công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin. Đối với ngân hàng hoạt động huy động vốn là hoạt động chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường văn hoá.

b) Chính sách lãi suất cạnh tranh Chính sách lãi suất cạnh tranh bao gồm lãi suất cạnh tranh huy động và lãi suất cạnh tranh cho vay là một chính sách quan trọng của ngân hàng. dù cho sự khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng sẽ thúc đẩy những người tiết kiệm và đầu tư chuyển vốn từ công cụ mà họ đang có sang tiết kiệm và đầu tư hoặc từ một tổ chức tiết kiệm này sang tổ chức tiết kiệm khác. 1.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. lãi suất huy động.. ngân hàng thường chia khách hàng ra làm nhiều nhóm để có cách phục vụ phù hợp. Đặc biệt trong thời kỳ khan hiếm tiền tệ..COM đến nay vẫn còn tình trạng có tiền nhưng không muốn gửi ngân hàng vì không biết phải làm những thủ tục nào. gây được tín nhiệm với ngân hàng thì ngân hàng sẽ có chính sách phù hợp về thời hạn và lãi suất. thay đổi tỷ trọng các nguồn vốn trong tổng nguồn vốn. Trong chiến lược kinh doanh ngân hàng phải quyết định sẽ mở rộng hoặc thu hẹp quy mô huy động vốn. Với những khách hàng lâu năm..HVNH .2. Triệu Ngọc Nguyên 22 Lớp : 3012 . Các NHTM không chỉ cạnh tranh giành vốn với nhau mà còn cạnh tranh với các tổ chức tiết kiệm và người phát hành các công cụ khác nhau trên thị trường vốn..3.. có số dư tiền gửi lớn. c) Chính sách khách hàng Trong công tác khách hàng. người dân ngại mất thời gian do thủ tục rườm rà.. Việc duy trì lãi suất cạnh tranh huy động là đặc biệt quan trọng khi lãi suất thị trường đang ở mức tương đối cao.2 Nhân tố chủ quan a) Chiến lược kimh doanh của ngân hàng Ngân hàng phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp. giao dịch thường xuyên. Nếu chiến lược kinh doanh đúng đắn ngân hàng sẽ khai thác được nguồn vốn đáp ứng nhu cầu và đạt hiệu quả cao.

HVNH . Hình thức huy động vốn của ngân hàng càng đa dạng. cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng không có giới hạn do vậy đây chính là điểm mạnh để các ngân hàng vươn lên trong cạnh tranh. Mức độ đa dạng của các hình thức huy động càng cao thì càng dễ dàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của dân cư và họ đều tìm thấy cho mình một hình thức gưỉ tiền phù hợp mà lại an toàn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Thái độ phục vụ thân thiện.COM d) Các hình thức huy động vốn của ngân hàng Đây cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Do đó để có uy tín trên thị trường. g) Chính sách phục vụ. quảng cáo Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ như ngày nay khó có thể duy trì sự khác biệt về sản phẩm và giá cả nên chiến lược phục vụ và quảng cáo trở thành yếu tố vô cùng quan trọng để thu hút khách hàng . có chiến lược quảng cáo hợp Triệu Ngọc Nguyên 23 Lớp : 3012 . chu dáo là điều kiện để thu hút khách hàng . Do vậy các NHTM thường cân nhắc rất kỹ trước khi đưa vào hình thức huy động mới. chiến lược quảng cáo phù hợp sẽ giúp ngân hàng có nhiều khách hàng mới. phong phú. Trong đièu kiện kinh tế thị trường các ngân hàng phải phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng thu nhập của ngân hàng. e) Các dịch vụ do ngân hàng cung ứng Một ngân hàng có dịch vụ tốt hiển nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn các ngân hàng khác. giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống và thu hút thêm nhiều khách hàng mới ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Khác với cạnh tranh về lãi suất. Điều này xuất phát từ sự khác nhau về nhu cầu và tâm lý của các tầng lớp dân cư. linh hoạt bao nhiêu thì khả năng thu hút vốn từ nền kinh tế càng lớn bấy nhiêu.

kỳ hạn khác nhau.Lãi suất danh nghĩa: đây là mức lãi suất người tiền quan tâm nhất . 1.Lãi suất thực tế:là mức lãi suất ngân hàng phải tính toán chính xác xem chi phí thực tế bỏ ra để có nguồn tiền đó.COM lý để để nhiều người biết đến ngân hàng và sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung ứng.3. . đem lại hiệu quả cao cho ngân hàng. quy mô khác nhau mà thực tế cho vay không phân biệt rạch ròi từ nguồn nào do đó ngân hàng phải tính toán lãi suất bình quân để làm cơ sở xác định lãi suất cho vay để đảm bảo lợi nhuận tổng thể cho ngân hàng.1 Xác định chi phí nguồn tiền Chi phí nguồn tiền là khoản lãi phải trả cho nguồn tiền đó và chi phí được đo lường qua lãi suất gồm: . 1.Ví dụ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 0. tỷ lệ dự trữ bắt buộc.35%/1 tháng thì lãi suất danh nghĩa là 0. tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng cao thì chi phí thực tế càng lớn. Thực hiện tốt các yêu cầu trên nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng có hiệu quả cao hơn.3.Tuy nhiên chi phí thực còn phụ thuộc vào phương thức trả lãi: số lần trả lãi trong một kỳ .. tránh tình trạng thua lỗ do chi phí huy động thực tế của nguồn tiền đó quá cao ttrong khi lãi suất cho vay không bù đắp được.3 Cách xác định nguồn vốn huy động Để công tác huy động vốn ngày càng có hiệu quả cao đòi hỏi lãnh đạo ngân hàng phải có chiến lược huy động vốn đúng đắn: có nghĩa là: lãi suất huy động hợp lý để kích thích khách hàng gửi tiền.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.HVNH .3. đồng thời cũng phải xác định chính xác kỳ hạn cảu các nguồn tiền đó.Lãi suất bình quân: ngân hàng huy động rất nhiều nguồn tiền với các mức lãi suất. Triệu Ngọc Nguyên 24 Lớp : 3012 .số lần trả lãi trong một kỳ càng nhiều ..35% .

HVNH . Việc xác định kỳ hạn ổn định là rất quan trọng vì ngân hàng sẽ xác định chính xác nhu cầu chi trả thực tế đồng thời ngân hàng có thể sử dụng một phần dư đó để cho vay với kỳ hạn dài hơn kỳ hạn của nguồn tiền mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH 2.Kỳ hạn ổn định của đồng tiền: kỳ hạn này xét với từng đồng tiền riêng biệt: Thông qua biến động số dư của một loại tiền gửi nào đó qua các thời kỳ ngân hàng có thể xác định một mức số dư ổn định tương ứng với một thời kỳ nhất định. .1.2 Xác định kỳ hạn nguồn tiền .3.Kỳ hạn danh nghĩa: giả sử khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng thì kỳ hạn danh nghĩa là 6 tháng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN 2.3.1 Quá trình hình thành và phát triển Triệu Ngọc Nguyên 25 Lớp : 3012 .

Trước đây là một chi nhánh trực thuộc NHNN tỉnh Hà Nam Ninh. tín dụng ở nông thôn. NHNo&PTNT huyện Vụ Bản là chi nhánh NHTM quốc doanh duy nhất trên địa bàn huyện có mạng lưới ngân hàng cấp 4 được phân bố rộng khắp huyện với chức năng kinh doanh tiền tệ. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả các chiến lược kinh doanh ngân hàng hết sức quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ tạo điều kiện thu gọn bộ máy cán bộ.1. chính quyền địa phương. Từ một chi hánh có rất nhiều khó khăn từ khi mới thành lập : thiếu vốn. Nhờ hoạt động có hiệu quả.HVNH . sau đó trực thuộc NHNN tỉnh Nam Hà và đến năm 1997 cho đến nay là một chi nhánh thuộc NHNo&PTNT tỉnh Nam Định. uy tín của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản ngày càng được nâng cao và trở thành người bạn không thể thiếu của nhà nông. góp phần thực hiện kế hoạch của ngân hàng.. Triệu Ngọc Nguyên 26 Lớp : 3012 .2 Cơ cấu bộ máy Ngân hàng Vụ Bản là chi nhánh NHTM quốc doanh duy nhất đóng trên địa bàn huyện Vụ Bản hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nhiệp và nông thôn. Được thành lập và đi vào hoạt động ngày 26/3/1998. cơ sở vật chất.. tín dụng trên mặt trận nông nghiệp và nông thôn và các thành phần kinh ttế khác trong huyện. quyết tâm đổi mới cùng với sự giúp đỡ của các cấp uỷ đảng.COM Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản là chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Nam Định.. sự quan tâm của NHNo&PTNT tỉnh Nam Định. giảm chi phí quản lý.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.Nhưng nhờ kiên trì khắc phục khó khăn. chi nhánh Vụ Bản không những đã khẳng định được mình mà còn vươn lên tong cơ chế thị trường thực sự là một chi nhánh làm ăn có hiệu quả cao . công nghệ lạc hậu. chi phí kinh doanh cao. NHNo&PTNT huyện Vụ Bản đã và đang giữ vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính. 2.

thi đua . Với Triệu Ngọc Nguyên 27 Lớp : 3012 .Phòng kế toán. thị trấn. phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. có gần 32000 họ với dân số 125000 người có 18 xã. chăn nuôi và một số nghề khác. thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ trong địa bàn và phục vụ nhiệm vụ chính trị.HVNH . NHNo&PTNT huyện Vụ Bản là ngân hàng cấp 3 trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Đảng và chính quyền địa phương xác định đây là huyện nông nghiệp mũi nhọn cho nên tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp.. người dân ở đây chủ yếu là ngề trồng lúa. -Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Ngân hàng Vụ Bản có cơ cấu các phàng ban như sau: + Ngân hàng trung tâm chia làm 3 phòng: .COM -Ban lãnh đạo gồm 3 đồng chí: giám đốc chỉ đạo chung trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.1. kỷluật.Phòng tín dụng 2.Phòng tín dụng +Chi nhánh ngân hàng cấp 4 chia làm 2 phòng: .ngân quỹ .3 Đặc điểm hoạt động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Vụ Bản là huyện đồng bằng chiêm trũng của đồng bằng châu thổ sông Hồng Thuộc phía tây bắc của tỉnh Nam Định.Phòng hành chính . nâng cao năng suất cây trồng tạo thế đi vững chắc cho địa phương. Là huyên thuần nông. công tác kiểm tra. kiểm soát nội bộ.Phòng kế toán ngân quỹ .76sào/ người. canh tác trên diện tích đất nông nghiệp trên 8000 ha bình quân 1.và 2 phó giám đốc giúp việc cho giám đốc. khen thưởng..

thử thách. UBND huyện Vụ Bản để tiếp tục thực hiện quyết định 67/TTg của thủ tướng chính phủ.COM những đặc điểm về kinh tế và xã hội nêu trên NHNo&PTNT huyện Vụ Bản có nhiều cơ hội để phát triển xong cũng gặp rất nhiều khó khăn.3. tổ chức họp dân và thành lập được 224 tổ vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân và đôn đốc hu nợ đến hạn. 2. huyện uỷ. quy định người vay đến 10.1 Thuận lợi . . giảm nợ quá hạn. NHNo huyện Vụ Bản đã phối hợp với các xã triển khai sâu rộng chủ trương của Đảng và Nhà nước về vay vốn ngân hàng.Lãi suất cho vay phù hợp đã khuyến khích người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. giá cả ổn định nhân dân đã phấn khởi và chủ động vay vốn ngân hàng.000. kinh tế xã hội trên địa bàn ổn định giúp cho người dân có cơ hội đầu tư.Sau nhiều năm được mùa. . .000 đồng không phải thế chấp tài sản đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn ngân hàng. .1.Dưới sự lãnh đạo của NHNo&PTNT tỉnh. phát triển ngành nghề. . có cơ hội phát triển sản xuất tạo điều kiện thuận để ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay và huy động vốn.Phong cách tiếp khách của ngân hàng đã được đổi mới làm cho người đân gần gũi hơn với ngân hàng hơn kể cả người vay tiền và người gửi tiền Triệu Ngọc Nguyên 28 Lớp : 3012 .Tình hình chính trị. Nhà nước về cho vay hộ nông dân.Chính sách của Đảng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. thu lãi. ngư dân đã được đổi mới.HVNH .

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. bệnh dịch thường xuyên xảy ra tuy chỉ ở mức cục bộ nhưng cũng gây khó khăn cho việc thu nợ và làm phát sinh nợ quá hạn. .1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Vụ Bản luôn xác định chức năng của ngân hàng thương mại là đi vay để cho vay vì thế ngân hàng Vụ Bản luôn coi trọng công tác huy động vốn và Triệu Ngọc Nguyên 29 Lớp : 3012 .. món vay nhỏ.Người dân chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng. 2. nông sản thấp.HVNH . 2. dân số ít.... Cụ thể như hiện nay ứ đọng khá nhiều vì vậy việc đầu tư cho người nông dân vay vốn cũng gặp không ít khó khăn..2 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN 2. .2 Khó khăn . ứ đọng nhiều không bán được làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của dân khiến họ không giám mạnh dạn vay vốn mở rộng nghành nghề . tự tiêu. lẻ tẻ làm cho chi phí giao dịch cao. nghành nghề không phát triển nên thị trường cho vay và huy động vốn bị hạn chế. kinh tế có phát triển xong chủ yếu là tự sản. .Giá cả thực phẩm. ..Là chi nhánh ngân hàng thương mại quốc doanh duy nhất nên NHNo&PTNT Vụ Bản không phải cạnh tranh với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.1.3..COM .2.. diện tích đất tự nhiên có hạn. sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ.Địa bàn nhỏ.Thiên tai.Là một huyện thuần nông.

Song bản chất người dân Vụ Bản là cần cù.COM coi đây là công tác chủ yếu nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. chịu khó. năm sau cao hơn năm trước. tiết kiệm. đời sống nhân dân chưa khá giả.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. kinh tế còn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. đổi mới phong cách làm việc tạo uy tín và sự tin cậy của khách hàng. bằng các hình thức huy động phong phú phù hợp với mọi tầng lớp dân cư. mở rộng mạng lưới huy động như : thành lập các ngân hàng cấp 4. tạo lập được nguồn vốn ổn định phục vụ cho quá trình tái đầu tư nền kinh tế địa phương. Mặt khác ở nước ta trong những năm gần đây đồng tiền khá ổn định. Đối với Vụ Bản là một huyện có dân số ít. Nhờ làm tốt công tác huy động vốn nên những năm vừa qua ngân hàng Vụ Bản luôn đáp ứng đủ nhu câù vốn cho hoạt động của mình.HVNH . Từ quan điểm muốn mở rộng cho vay thì phải đảm bảo đủ nguồn vốn mà chủ yếu là nguồn vốn huy động tại địa phương. lạm phát ở mức thấp là nguyên nhân cơ bản góp phần vào sự thành công của kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản. Kết quả huy động vốn những năm gần đây như sau: Biểu 1 Chỉ tiêu 2000 ST % ST 2001 % ST Đơn vị: triệu đồng 2002 % ST 2003 % Triệu Ngọc Nguyên 30 Lớp : 3012 .

2 23679 77.7 36336 33.7 50707 63.có kỳ hạn 3. năm 2002 tăng 6055 triệu đồng so với năm 2001 tương đương với 10.2 30339 53. Tiền gửi của dân cƣ .5%.COM 1. vận động mọi người tham gia gửi tiền tiết kiệm. năm 2003 tăng so với năm 2002 là 16165 triệu đồng tương đương với 25.4 36336 57.6 9976 40731 2504 3.1 Tổng 30684 100 56847 100 62929 100 79544 100 Nhìn vào biểu 1 ta thấy tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng qua các năm.7 5914 19. ngân hàng đã tổ chức. trưng bày các biển quảng cáo ở trụ sở ngân hàng trung tâm và các ngân hàng khu vực.không kỳ hạn .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. tạo điều kiện cho mọi công dân có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi cá nhân và thanh toán giao dịch qua ngân hàng.HVNH .3 22679 40 23085 36.6 6336 30000 3508 5. ở một số tuyến đường xã tập trung đông dân cư. tiềm năng dư thừa trong dân. Có được kết quả về huy động vốn trong những năm vừa qua là do ngân hàng đã xác định được tầm quan trọng của vốn huy động. Tiền gửi của TCKT 2.6%.6%.5 5045 25294 3739 6. Có thể nói công tác huy động vốn trong những năm gần đây đạt được kết quả đáng khích lệ góp phần vào ổn định lưu thông tièn tệ trên Triệu Ngọc Nguyên 31 Lớp : 3012 . triển khai nhiều biện pháp huy động vốn như : tuyên truyền. Năm 2001 tăng so với năm 2000 là 26163 triệu đồng tương đương với 85. tạo dựng thói quen tiết kiệm trong nhân dân. Phát hành giấy tờ có giá 3487 20192 1091 3. huy động qua tổ vay vốn. khai thác được những điều kiện thuận lợi. quảng cáo để nhân dân biết.

Từ khi có quyết định 67/TTg của thủ tướng chính phủ về một số chính sách tín dụng đối với nông nghiệp và nông thôn. ngân hàng Vụ Bản đặc biệt coi trọng công tác sử dụng vốn vì đây là hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Những năm trước cho vay trực tiếp kinh tế hộ năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước nhưng chủ yếu là thực hiện cho vay từ phía khách hàng. nhóm tới mọi hộ nhân dân trong huyện biết và tháo gỡ những khó khăn. định hướng kinh doanh của nghành Ngân hàng Vụ Bản đã đưa ra chính sách hợp lý nhằm tăng dư nợ. Những kết quả đạt được về công tác sử dụng vốn những năm qua như sau: Biểu 2 Năm ` 2000 2001 2002 Đơn vị: triệu đồng 2003 Triệu Ngọc Nguyên 32 Lớp : 3012 . Là một huyện nông nghiệp cho nên công tác tín dụng chủ yếu là cho vay hộ sản xuất. được sự chỉ đạo của Ngân hàng tỉnh Ngân hàng Vụ Bản đã thực hiện triển khai có hiệu quả việc cho vay theo tổ. tạo lập được đủ nguồn vốn đáp ứng mở rộng đầu tư cho các thàng phần kinh tế trên địa bàn và tăng ttrưởng tín dụng 2. Do bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương. đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. thuận lợi.HVNH . vướng mắc về thủ tục.COM địa bàn. hồ sơ tạo điều kiện cho khách hàng được vay vốn nhanh chóng.2.2 Hoạt động sử dụng vốn Bên cạnh việc coi trọng công tác huy động vốn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Mặt khác nếu làm tốt công tác sử dụng vốn có thể tác động trở lại thúc đẩy hoạt động huy động vốn.

5% Trong đó: + Dư nợ hộ sản xuất: 93552. Nợ quá hạn ở tỷ lệ thấp các món nợ quá hạn phát sinh được sử lý kịp thời. Vòng quay vốn tín dụng đạt 0. quan hệ tín dụng lành mạnh.COM Dƣ nợ 43291 45558 55542 67402 Nhìn vào biểu 2 ta thấy tổng dư nợ của ngân hàng những năm qua liên tục tăng: Năm 2001 tăng 2267 trđ so với năm 2000 tương đương với 5. doanh số cho vay và doanh số thu nợ. đây là kết quả phản ánh hiệu quả đầu tư vốn cho vay và thu hồi vốn kịp thời.Doanh số thu nợ : 34285 . hội cựu chiến binh thành lập các tổ vay vốn đạt hiệu quả cao. Có được kết quả trên là do ngân hàng Vụ Bản đẫ đưa ra và áp dụng triệt để các biện pháp: .3% Năm 2003 hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển cả về quy mô.9% Năm 2003 tăng 11860 trđ so với năm 2002 tương đương với 17.Tổ chức điều tra.HVNH .Ngân hàng kết hợp với hội phụ nữ .96 trđ= 8% + Nợ quá hạn: 202.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.206 trđ =0. Triệu Ngọc Nguyên 33 Lớp : 3012 .9 vòng. dư nợ đều tăng hàng tháng. hội nông dân.2% Năm 2002 tăng 9984 trđ so với năm 2001 tương đương với 21. khảo sát nhu cầu vay vốn đến hộ sản xuất để nắm bắt được nhu cầu của họ và để đáp ứng kịp thời nhu cầu đó. đúng thời hạn.04 trđ=92% + Cho vay tiêu dùng: 8134.Dư nợ cuối năm : 67402 trđ tăng so với năm 2002 là 9984 =17.5% Một số kết quả cho vay năm 2003: -Doanh số cho vay: 101687 trđ . .

3..3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN VỤ BẢN.1 Những kết quả đạt đƣợc. phân tích chất lượng tín dụng. Nhận thức được điều này ngân hàng No&PTNT huyện Vụ Bản đã tập trung mọi nỗ lực và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn chi nhánh nên trong những năm gần đây vốn huy động dã tăng lên cả về số lượng và chất lượng. 2.1 Kết quả đạt được về các loại nguồn vốn Đối với NHTM.. vừa đảm bảo cho hoạt động của NHTM được ổn định và đạt được hiệu quả cao. vốn uỷ thác đầu tư. Triệu Ngọc Nguyên 34 Lớp : 3012 . xử lý rủi ro . 2.. Không giống các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế hoạt động của NHTM chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Nguồn vốn tự có tuy rất quan trọng nhưng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chủ yếu để đầu tư vào cơ sở vật chất. những nguồn vốn này cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. nâng cao chất lượng tín dụng..3..1. Việc các NHTM đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho công tác sử dụng vốn vừa đảm bảo thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. vốn trong thanh toán.. Ngài ra các NHTM còn có một số nguồn vốn khác như : vốn đi vay.COM . tạo uy tín với khách hàng.Tiến hành phân loại khách hàng.HVNH .. 2. nguồn vốn huy động tại địa phương là nguồn vốn quan trọng nhất và luôn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn.

đáp ứng được tốt nhất nhu cầu vốn của khách hàng và tăng lợi nhuận cho ngân hàng. tuyên truyền. .3% Năm 2003 tổng nguồn vốn đạt 95634 trđ tăng 14986trđ so với năm 2002 =18. . tạo mọi điều kiện cho khách hàng. Nhờ duy trì được tỷ trọng cao của vốn huy động trong tổng nguồn vốn giúp ngân hàng Vụ Bản luôn luôn chủ động trong công tác sử dụng vốn. . Để đánh giá chính xác về kết quả huy động vốn của ngân hàng Vụ Bản trong những năm gần đây chúng ta xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động. chính nhờ tăng cường công tác huy động vốn nên trong những năm qua hoạt động huy động vốn của chi nhánh luôn phát triển khá ổn định..COM Các hình thức huy động chủ yếu được áp dụng tại Ngân hàng Vụ Bản trong thời gian qua là: .Năm 2001 nguồn vốn huy động chiếm 81% tổng nguồn vốn.. linh hoạt điều chỉnh lãi suất trong phạm vi cho phép.Năm 2003 nguồn vốn huy động chiếm 85.6% Và tỷ trọng nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn các năm là: .HVNH . quảng cáo.Năm 2000 nguồn vốn huy động chiếm 83% tổng nguồn vốn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.8% Năm 2002 tổng nguồn vốn đạt 80648 trđ tăng 10106 trđ so với năm 2001=14.5% tổng nguồn vốn.Phát hành giấy tờ có giá Trong những năm qua Ngân hàng huyện Vụ Bản luôn luôn chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tăng trưởng vốn huy động như: Mở rộng mạng lưới. Biểu 3 Đơn vi : triệu đồng Triệu Ngọc Nguyên 35 Lớp : 3012 .Nhận tiền gửi tiết kiệm của dân cư .Năm 2002 nguồn vốn huy động chiếm 84% tổng nguồn vốn.Nhận tiền gửi của tổ chức kinh tế . Năm 2001 tổng nguồn vốn đạt 70542 trđ tăng 14124 trđ so với năm 2000= 17.

Ngân hàng cần chú ý tăng tỷ trọng của nguồn vốn này. Vì vậy ngân hàng nên chú trọng Triệu Ngọc Nguyên 36 Lớp : 3012 . thời hạn.6 3508 36. Nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế luôn chiếm một vị chí quan trọng trong tổng nguồn vốn vì đây là nguồn vốn có chi phí thấp tạo điều kiện cho ngân hàng giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiền gửi của 23697 dân cư 3. tiền gửi của dân cư và phát hành giấy tờ có giá.7 50707 5. đây là nguồn vốn quan trọng.HVNH .6 2504 33. Ngân hàng cần duy trì tỷ trọng cao của nguồn vốn này và không ngừng phát triển nguồn vốn này về số tuyệt đối.2 100 2. có tính ổn định cao tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong quá trình sử dụng vốn. Phát hành giấy tờ có giá Tổng 30684 1091 100 56874 100 62929 100 79544 Nhìn vào biểu 3 ta thấy cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng Vụ Bản gồm: tiền gửi của tổ chức kinh tế.7 26336 57.4 36336 6. Trong đó nguồn tiền gửi của dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Tiền gửi của TCKT 5914 19.1 63. Nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá của Ngân hàng Vụ Bản chiếm tỷ trọng rất nhỏ mặc dù đây là nguồn vốn có chi phí cao nhưng nó là nguồn vốn mà ngân hàng có thể chủ động về lãi suất. Trong những năm gần đây tỷ trọng của nguồn vốn này lại có xu hướng giảm mặc dù vẫn tăng về số tuyệt đối.2 30339 3.3 22679 77.COM Chỉ tiêu 2000 ST % ST 2001 % ST 2002 % ST 2003 % 1.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Trong nguồn tiền gửi của dân cư nguồn tiền gửi có kỳ hạn chiếm phần lớn (95%).7 3. ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn này cho đầu tư trung và dài hạn.5 3739 40 23085 53. số lượng.

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
phát triển nguồn vốn này để có thể chủ động trong đầu tư trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn tại địa phương. Để hiểu rõ hơn về cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chúng ta đi xem xét kỹ từng thành phần của vốn huy động: a) Tiền gửi của các tổ chức kinh tế Tiền gửi của các tổ chức kinh tế là khoản tièn các tổ chức kinh tế gửi vào ngân hàng để thực hiện thanh toán, chi trả tiền nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ và vốn tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng với mục đích là an toàn và hưởng các dịch vụ mà ngân hàng cung ứng. Tiền gửi của tỏ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Đối với các NHTM do thời gian và khối lượng các khoản thanh toán không giống nhau là do luôn có những khoản tiền vào và ra ngân hàng nên luôn tồn tại một khoản tiền ổn định và ngân hàng có thể sử dụng cho các doanh nghiệp thiếu vốn vay trong ngắn hạn. Như vậy các ngân hàng có thể bù đắp được các chi phí bỏ ra khi thực hiện quản lý các tài khoản của khách hàng. Và việc nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng từ đó mở rộng quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Trong những năm gần đây, nguồn vốn tiền gửi của các tổ chức kinh tế luôn tăng . Điều đó cho thấy ngân hàng ngày càng có nhiều quan hệ với các tổ chức kinh tế, mở ra cho ngân hàng nguồn huy động dồi dào trong tương lai.

Biểu 4
Chỉ tiêu 2000
37

đơn vị: triêụ đồng
2001 2002 2003

Triệu Ngọc Nguyên

Lớp : 3012 - HVNH

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
1. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế 2. So sánh thời điểm sau với thời điểm trước - Số tuyệt đối - Số tương đối 16855 285% 316 1.4% 3251 14.1% 5914 22769 23085 23336

Nhìn vào biểu 4 ta thấy nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong những năm gần đây tăng đáng kể. Năm 2000 nguồn vốn này chỉ có 5914 trđ nhưng đến năm 2001 nguồn vốn này đã tăng lên gần gấp 3 lần đạt 22769 trđ. Nguyên nhân là do cuối năm 2000 đầu năm 2001 có nhiều doanh ngiệp mới được thành lập và đặt quan hệ với ngân hàng. Từ năm 2001 nguồn vốn này tăng chậm và khá ổn định. Năm 2001 đạt 23508 trđ tăng 316 trđ đạt 1.4%. Năm 2003 đạt 26336 tăng 3251 trđ tương đương với 14.1%. Qua số liệu trên cho ta thấy nguồn vốn từ tổ chức kinh tế trong những năm gần đây tăng không ổn định . Trong nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Đây là nguồn vốn có chi phí thấp nhưng không ổn định, nếu ngân hàng có kế hoạch sử dụng chính xác sẽ giúp ngân hàng cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Có được kết quả trên là do Ngân hàng Vụ Bản đã rất cố gắng trong công việc thu hút nguồn vốn này. Điều này cho ta thấy ngân hàng đã xây dựng kế hoạch huy động vốn và chính sách khách hàng rất đúng đắn, luôn tạo điều kiện cho ngân hàng trong quá trình thanh toán. Mặc dù trong những năm qua số vốn của tổ chức kinh tế có phát triển nhưng vẫn chưa cao . Ngân hàng cần chú ý hơn nữa đến chiến lược khách hàng, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng vừa ổn định tiền tệ quốc gia, vừa an toàn, thuận lợi cho khách hàng và tăng doanh thu cho ngân hàng. Do đó ngân hàng cần có các biện pháp hữu hiệu và thiết thực hơn để thu hút tiền gửi của các tổ chức kinh tế ngày càng có hiệu quả cao hơn.

Triệu Ngọc Nguyên

38

Lớp : 3012 - HVNH

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
b) Tiền gửi của dân cư Tiền gửi của dân cư là khối lượng tiền nhàn rỗi của nhân dân gửi vào ngân hàng để hưởng lãi hoặc tiết kiệm cho chi tiêu trong tương lai. Tiền gửi của dân cư chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao nhất và luôn chiếm tỷ trọng lớn nhát trong tổng nguồn vốn huy động và là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng thực hiên đầu tư. Trong những năm vừa qua Ngân hàng Vụ Bản luôn luôn xây dựng chính sách thu hút nguồn vốn rất hợp lý: điều chỉnh lãi suất tiền gửi, thực hiện chính sách khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng, cải tiến phương thức giao dịch ... Chính vì thế nên nguồn vốn tiền gửi của dân cư không ngừng tăng và luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động. Kết quả về huy động vốn từ tiền gửi của dân cư như sau: Biểu 5 Đơn vị: trđ

Chỉ tiêu

2000 ST %

2001 ST %

2002 ST %

20003 ST %

1. Tiền gửi bằng VND 1.1 Không kỳ hạn 1.2 Có kỳ hạn 2 Tiền gửi ngoại tệ

23679

100

30339

100

36336

100

50707

100

3487 14.7 20192 85.3 0 0

5045 16.6 52294 83.4 0 0

6336 17.4 30000 83.6 0 0

9976 19.7 40731 80.3 0 0

Từ năm 2000 nguồn vốn tiền gửi của dân cư của ngân hàng tăng tương đối đều: - Năm 2001 tăng 6660 trđ tương đương với 28% so với năm 2000 đạt 30339 trđ

Triệu Ngọc Nguyên

39

Lớp : 3012 - HVNH

Đây là hình thức huy động vốn linh hoạt giúp các NHTM có thể chủ Triệu Ngọc Nguyên 40 Lớp : 3012 .3%.5% so với năm 2002 đạt 50707 trđ. năm 2002 chiếm 82. năm 2003 chiếm 63. Trong tổng nguồn tiền gửi của dân cư hầu hết là tiền gửi có kỳ hạn nhưng trong những năm gần đây mặc dù vẫn tăng về số tuyệt đối nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm nhẹ.7%.. hiện đại hoá sản xuất. Do đó ngân hàng cần tăng tỷ trọng của nguồn vốn này vì đây là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng thực hiện đầu tư: Năm 2000 tiền gửi dân cư chiếm 77. Năm 2000 tỷ trọng của tiền gửi có kỳ hạn chiếm 85. Tỷ trọng của tiền gửi của dân cư tuy chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động nhưng tỷ trọng này vẫn chưa cao. không có tiền gửi bằng ngoại tệ. năm 2001 chiếm 53. Để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn các ngân hàng cũng cần có hình thức huy động tương ứng để có đủ vốn đáp ứng nhu cầu đó. Là một chi nhánh ngân hàng nằm trên địa bàn một huyện nông nghiệp nên tiền gửi của dân cư hoàn toàn là tiền gửi bằng VND. nền kinh tế đang phát triển nhu cầu về vốn trung và dài hạn ngày càng tăng để đầu tư mở rộng sản xuất.Năm 2002 tăng 5997 trđ tương đương với 19. Tỷ trọng của của tiền gửi có kỳ hạn trong tổng tiền gửi của dân cư giảm là xu hướng không tốt vì thế ngân hàng cần chú ý tăng tỷ trọng của tiền gửi có kỳ hạn vì nguồn vốn này sẽ giúp ngân hàng có thể chủ động trong đầu tư.6% và năm 2003 chiếm 80.8% so với năm 2001 đạt 36336 trđ .4%.44%.HVNH . năm 2002 chiếm 57.COM . Do vậy các ngân hàng huy động vốn trung và dài hạn bằng hình thức phát hành giấy tờ có giá. năm 2001 chiếm 83.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.Năm 2003 tăng 14731 trđ tương đương với 39. c) Phát hành giấy tờ có giá Trong điều kiện nền kinh tế thị trường.3%.4%.2% tổng nguồn vốn huy động. ngược lại tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn lại tăng. đổi mới công nghệ ..

HVNH .6% vốn huy động.2% vốn huy động.5% tổng nguồn vốn huy động.. Từ năm 2001 nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng Vụ Bản có xu hướng giảm cả về số lượng và tỷ trọng. 2. Còn nếu Triệu Ngọc Nguyên 41 Lớp : 3012 . Nguyên nhân là do những năm gần đây ngân hàng luôn thừa vốn và hoạt động cho vay chủ yếu là cho vay với hộ sản xuất nên nhu cầu đầu tư dài hạn còn thấp do đó ngân hàng chủ động giảm nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá để giảm bớt chi phí huy động từ đó đạt được hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.COM động về khối lượng vốn.. năm 2003 phát hành 2504 trđ =3.6% vốn huy động. năm 2001 phát hành được 3739 trđ chiếm 6. Nhưng trong tương lai ngân hàng cần chú trọng phát triển nguồn vốn này vì nhu cầu sử dụng vốn trung và dài hạn sẽ tăng lên đáng kể trong các năm tới.3. Năm 2001 ngân hàng Vụ Bản phát hành được 1091 trđ chiếm 3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Nhưng nguồn vốn này thường có chi phí cao hơn các nguồn vốn khác. Ngân hàng không chỉ huy động thật nhiều vốn mà còn phải nơi đầu tư và cho vay có hiệu quả .1.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản * Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn Để thực hiện nhiệm vụ là trung gian tài chính trong nền kinh tế thị trường các NHTM tổ chức các nghiệp vụ chuyên môn của mình với các phần cơ bản là huy động vốn và sử dụng vốn. năm 2002 phát hành 3508 trđ =5. lãi suất và thời hạn. Huy động vốn và sử dụng vốn là hai vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Trong những năm qua Ngân hàng Vụ Bản đều phát hành giấy tờ có giá tuy tỷ trọng chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn tại địa phương.. Nếu ngân hàng chỉ chú trọng tới huy động vốn mà không cho vay hoặc đầu tư thì sẽ bị ứ động vốn làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.

COM không huy động đủ vốn để cho vay thì sẽ mất cơ hội mở rộng khách hàng.Sự phù hợp về độ nhạy cảm với lãi suất của nguồn vốn và tài sản .Sự linh hoạt trong cơ cấu để điều chỉnh theo hướng có lợi cho kết quả kinh doanh bằng việc có thể khai thác cơ hội và tránh các rủi ro có thể có. đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu cho vay và đầu tư của ngân hàng góp phần quan trọng trong sự thành công về cho vay của ngân hàng. làm giảm uy tín của ngân hàng trên thị trường. quyết địng hiệu quả của hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để đạt được mục tiêu sinh lời và an toàn. Một cơ cấu thời hạn và lãi suất của nguồn vốn được xem là tích cực khi nó thoả mãn các các tiêu chuẩn sau: . để chủ động đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Biểu 6 Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản. Đơn vị: trđ Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Tổng nguồn vốn huy động 56847 42 62929 79554 Triệu Ngọc Nguyên Lớp : 3012 . Sử dụng vốn là hoạt động nối tiếp quyết định hiệu quả của hoạt động huy động vốn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. mỗi ngân hàng cần phải xây dựng một danh mục nguồn vốn và tài sản sao cho đảm bảo sự phù hợp tương đối về quy mô. Việc tăng trưởng nguồn vốn là điều kiện trước nhất để mở rộng đầu tư tín dụng. Trong những năm qua.HVNH . kết cấu thời hạn và lãi suất .Đảm bảo khả năng thanh toán cần thiết . Nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn có lợi cho kinh doanh nhưng khi lãi suất thay đổi theo chiều hướng tăng rất dễ dẫn đến rủi ro. với những cố gắng trong công tác huy động vốn Ngân hàng Vụ Bản đã chủ động được nguồn vốn để cho vay.

thiếu (-) 47584 45558 2022 56872 55542 1330 71554 67402 4142 Nhìn vào biểu trên ta thấy từ năm 2001 năm nào ngân hàng cũng dư thừa về vốn: Năm 2001 chi nhánh thừa 2022 trđ =4. Đơn vị: trđ Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 1.COM Nguồn vốn được sử dụng Sử dụng vốn Thừa (+).8% Có được kết quả trên là do ngân hàng đã rất quan tâm.Các NHTM không được phép sử dụng quá tỷ lệ này vì nó có thể dẫn đến rủi ro về lãi suất và rủi ro thanh khoản.3% Năm 2003 chi nhánh dư thừa 4142 trđ =5. Để xem xét cơ cấu vốn của NHNo&PTNT huyện có hợp ký không chúng ta đi sâu nghiên cứu cơ cấu về thơì hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng 3. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn còn được thể hiện ở cơ cấu về kỳ hạn giữa nguồn vốn và việc sử dụng vốn của ngân hàng.HVNH . Đây là một kết quả tốt giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng 9410 12468 7706 43 27814 16685 8492 29421 19331 10669 36312 26748 13983 Triệu Ngọc Nguyên Lớp : 3012 . Tiền gửi không kỳ hạn 2.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Hiện nay theo quy định của thống đốc NHNN Việt Nam . chú trọng tới công tác huy động vốn nên từ chỗ không đủ vốn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đẫ phấn đấu không những đủ vốn mà trong những năm gần đây còn dư thừa về vốn. Biểu 7 : Cơ cấu về thời hạn giữa huy động vốn và sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản.NHNo&PTNT có thể sử dụng 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.2% Năm 2002 chi nhánh dư thừa 1330 trđ =2.

đảm bảo an toàn cho ngân hàng khi sử dụng nguồn vốn này để đầu tư trung và dài hạn. tồn tại đó là: 43291 17316.5 5542 26216.8 -922.6 45558 23223.6 77040 32820 Triệu Ngọc Nguyên 44 Lớp : 3012 . giúp cho công tác sử dụng vốn đạt hiệu quả cao. Trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng chiếm tỷ trọng rất thấp.2 -555.8 -140. 2.3. mặc dù trong những năm vừa qua có tăng nhưng tăng chậm chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho vay trung.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. dài hạn.7 59421 25294. mặc dù ngân hàng vụ Bản có rất nhiều kêt quả đáng khích lệ nhưng hoạt động huy động vốn cũng không thể tránh khỏi nhưng hạn chế.COM Nguồn vốn được cân đối để chung Trong đó nguồn vốn cho vay trung và dài hạn Tổng dư nợ Trong đó dư nợ trung dài hạn Thừa (+). Nhưng ở ngân hàng vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu nguồn vốn trung và dài hạn .2 67402 32960. Trong những năm vừa qua mặc dù Ngân hàng Vụ Bản đã rất chú ý đến việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nên cơ cấu nguồn vốn đã có những chuyển biến tích cực và hợp lý hơn.8 28593 14274.HVNH . Trong quá trình hoạt động. Vì vậy ngân hàng cần chú trọng tăng cường huy động nguồn vốn trung và dài hạn vì nguồn vốn này giúp ngân hàng chủ động trong đàu tư trung và dài hạn.2 Những tồn tại về công tác huy động vốn tại ngân hàng No&PTNT huyện Vụ Bản và nguyên nhân của những tồn tại này.4 -3041. thiếu (-) nguồn vốn trung và dài hạn.8 53108 21778.

Mặc dù chi nhánh vẫn luôn thừa vốn nhưng nếu nguồn vốn huy động vẫn tăng chậm trong các năm tới thì chinhánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi lẽ nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng sẽ tăng rất nhanh trong thời gian tới vì kinh tế địa phương đang phát triển mạnh và nhu cầu về vốn để sản xuất kinh doanh.Chi nhánh chưa chủ động trong công tác huy động vốn. phát triển nghành nghề tăng rất nhanh do đó nếu không có chiến lược huy động vốn kịp thời thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh. Các hình thức huy động vốn không được đổi mới.Chi nhánh chưa làm tốt công tác tuyên truyền.1 Nguồn vốn huy động của ngân hàng Vụ Bản tăng trưởng chậm * Trong nhưng năm qua tổng nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản luôn tăng nhưng tăng rất chậm. Do đó chưa đưa ra được chính sách huy động đối với từng khách hàng. . . Vì vậy Triệu Ngọc Nguyên 45 Lớp : 3012 .2. Năm 2002 nguồn vốn huy động tăng so với năm 2001 là 10.COM 2.Trong những năm qua kể từ năm 2001 chi nhánh Ngân hàng Vụ Bản không sử dụng hết nguồn vốn huy động nên chi nhánh chưa thực sự quan tâm đến công tác huy động vốn.65. * Nguyên nhân . . hợp lý. năm 2003 tăng so với năm 2002 là 25.Hiện nay chi nhánh chưa xác định được một quy trình huy động vốn thống nhất.3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. doanh nghiệp trên địa bàn do đó không tạo điều kiện cho khách hàng gửi tiền. đặt biển quảng cáo xong vẫn chưa có hiệu quả. cải thiện. thời gian giao dịch của chi nhánh trùng với thời gian làm việc của các tổ chức kinh tế.6%. quảng cáo mặc dù đã áp dụng một số biện pháp như: Quảng cáo trên báo. Hiện nay ngân hàng vẫn chỉ chờ khách hàng đến gửi tièn mà chưa có biện pháp chủ động.HVNH .

Trong tổng nguồn vốn huy động tỷ trọng của tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng nhỏ: năm 2000 chiếm 19. Triệu Ngọc Nguyên 46 Lớp : 3012 .. . công tác khách hàng để tăng khả năng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế qua đó tăng khả năng cho vay đối với các doanh nghiệp... Trong ttổng nguồn vốn huy động nguồn phát hành giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng thấp nhất là trong điều kiện chi nhánh đang thiếu nguồn vốn trung và dài hạn là biểu hiện không tốt. năm 2001 chiếm 40%. năm 2002 chiếm 36. Vì thế chi nhánh nên tăng cường phát hành giấy tờ có giá để tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn. Đây là một trong những bất lợi lớn của chi nhánh vì nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là nguồn vốn có chi phí thấp giúp ngân hàng giảm chi phí huy động vốn và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ như: thanh toán.. do đó chi nhánh nên đẩy mạnh công tác tiếp thị.Là một huyện nông nghiệp nên kinh tế còn kém phát triển do đó khả năng huy động vốn của ngân hàng bị hạn chế. năm 2003 chiếm 33. .Nhân dân chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.35 tổng nguồn vốn huy động.COM chỉ có những khách hàng đã từng có quan hệ với ngân hàng mới đến giao dịch còn khách hàng mới thì chưa biết đến ngân hàng.2 Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chưa thực sự hợp lý Sự bất hợp lý trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thể hiện ở các đặc điểm sau: a) Trong tổng nguồn vốn huy động tỷ trọng của các nguồn vốn chưa hợp lý . 2.1%.3. chuyển tiền...2.HVNH .7%. Vì vậy để tăng được nguồn vốn huy động ngan hàng cần tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn trong hoạt động của mình đạt kết quả cao.

năm 2001 thiếu 555. * Nguyên nhân . tạo uy tín đối với khách hàng.6 trđ.Tiền gửi của chi nhánh chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn ngắn trong khi đó nhu cầu vốn trung dài hạn lại cao. tạo điều kiện để chi nhánh tăng lợi nhuận .Là chi nhánh ngân hàng nằm trên địa bàn một huyện nông nghiệp do đó người dân hầu như không sử dụng ngoại tệ . c) Trong tổng nguồn vốn huy động không có tiền gửi bằng ngoại tệ.Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn chưa phong phú. Muốn Triệu Ngọc Nguyên 47 Lớp : 3012 . tổ chức kinh tế hoạt động liên quan đến ngoại tệ.Trên địa bàn có ít doanh nghiệp. chi nhánh chưa thực sự chú trọng đến công tác huy động vốn trung và dài hạn. năm 2003 thiếu 140. * Nguyên nhân . . Những thuận lợi và khó khăn trên ảnh hưởng lớn đến kinh doanh của ngân hàng. Do vậy trong năm 2004 và các năm tới ngân hàng phải biết tận dụng cơ hội để đẩy mạnh hy động vốn và sử dụng vốn trên cơ sở đó giải quyết những khó khăn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. năm 2002 thiếu 922.8 trđ.2 trđ.5 trđ. Năm 2000 chi nhánh thiếu 3041.COM b) Trong tổng nguồn vốn huy động nguồn vốn trung và dài hạn vẫn thiếu mặc dù trong những năm vừa qua chi nhánh chỉ thiếu với khối lượng nhỏ nhưng cũng sẽ gây khó khăn cho ngân hàng khi cho vay trung và dài hạn.HVNH . .Chi nhánh chưa xây dựng được một chính sách huy động vốn trung và dài hạn hợp lý.

1 Định hƣớng kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Triệu Ngọc Nguyên 48 Lớp : 3012 .HVNH .COM vậy chi nhánh cần xem xét và đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu qủa hoạt động của mình. Chƣơng 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH 3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.

đòi hỏi vốn đầu tư phát triển kinh tế NHNo&PTNT huyện Vụ Bản xác định: Coi trọng công tác huy động vốn tại địa phương. mở rộng cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn. Mở rộng dịch vụ. Trong năm 2004 NHNo&PTNT Vụ Bản xây dựng các mục tiêu sau: . Đảng và Nhà nước ta xác định trong quá trình phát triển kinh tế phải dựa vào sức mình là chính đồng thời cũng cần tranh thủ tối đa nguồn vốn từ nước ngoài. thông qua hộ vay vốn điều tra dự án đầu tư xây dựng làng nghề truyền thống. Từ định hướng này ngân hàng Vụ Bản xác định các mục tiêu cụ thể cho từng năm. kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo an toàn. hơn thế nữa người dân chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng và thanh toán qua ngân hàng. Điều này đòi hỏi các NHTM phải hết sức cố gắng và coi trọng công tác huy động vốn để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế.COM Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là đến năm 2020 sẽ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. hiện đại hoá đất nước nên lượng vốn tích luỹ chưa nhiều trong khi nhu cầu vốn phục vụ để phát triển kinh tế thì lớn..Dư nợ tăng từ 25 -30% Triệu Ngọc Nguyên 49 Lớp : 3012 .HVNH . làm tốt công tác kiểm tra. hướng đầu tư mô hình kinh tế hộ là chủ yếu. Muốn có được kết quả này đòi hỏi phải có đủ nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư đưa vào sản xuất kinh doanh. tiếp tục thực hiện QĐ 67/TTg của Thủ tướng chính phủ. các tiểu khu công nghiệp và nâng cao hiệu quả từ công tác thẩm định cho vay các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả .Nguồn vốn huy động tăng từ 30 . Trước yêu cầu.35% . hiệu quả.. Chính vì thế nhiệm vụ của các NHTM là huy động đủ vốn để phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi lẽ nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường và đang trong giai đoạn công nghiệp hoá.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.

. kiểm soát nội bộ trên mọi lĩmh vực đặc biệt là kiểm soát hoạt động tín dụng.Bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương. thực hiện triệt để việc cho vay qua tổ. chán chỉnh sai sót. . khen thưởng. tranh thủ sự lãnh đạo. quảng cáo. nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng nhất là khuyến khích mở và sử dụng các tài khoản cá nhân.Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất..Nâng cao trình độ cán bộ. . ủng hộ của các cấp uỷ Đảng.Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất .Tăng cường công tác kiểm tra. . 3. khen thưởng hàng quý. đổi mới công tác thi đua.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. đảm bảo an toàn kho quỹ .Nâng cao chất lượng tín dụng.COM .2 Các giải pháp Qua nghiên cứu hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản có thể thấy trong những năm qua hoạt động của chi nhánh nói chung và Triệu Ngọc Nguyên 50 Lớp : 3012 . nhóm và các tầng lớp dân cư trong thôn xóm dưới nhiều hình thức. tiếp thị trên địa bàn về hoạt động huy động vốn đặc biệt tại các cơ quan. nhân viên phấn đấu 55% có trình độ đại học. . trường học. khu tập trung đông dân cư có đời sống cao .Nợ quá hạn dưới 2% tổng dư nợ Để thực hiện các mục tiêu trên ngân hàng đưa ra các nhiệm vụ sau: .Phát phong trào tác thi đua. chính quyền và các nghành.Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền. giảm nợ quá hạn. kỹ thuật hiện đại. phát hiện và sử lý kịp thời những sai phạm.. đoàn thể trong hoạt động kinh doanh.HVNH .

Những sản phẩm mới của ngân hàng lại có những đặc điểm riêng phù Triệu Ngọc Nguyên 51 Lớp : 3012 .2.HVNH . Tuy nhiên hoạt động của chi nhánh vẫn còn những hạn chế do ảnh hưởng của những nhân tố chủ quan và khách quan.1 Giải pháp trực tiếp Đây là những giải pháp chính trực tiếp giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động của chi nhánh. Khi áp dụng các biện pháp này có thể đem lại hiệu quả nhanh chóng.2. 3. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình kinh doanh nhưng chi nhánh vẫn vượt qua và đạt được những mục tiêu đề ra và đồng thời khắc phục được những hạn chế của những năm trước.COM hoạt động huy động vốn nói riêng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đối với hoạt động huy động vốn của ngân hàng đa dạng hoá hình thức huy động vốn sẽ giúp ngân hàng tăng cường hiệu quả huy động vốn vì mỗi công cụ tiền gửi mà ngân hàng đưa ra đều có những đặc điểm riêng nhằm làm cho chúng phù hợp hơn với nhu cầu của các tổ chức kinh tế và dân cư trong việc tiết kiệm và thanh toán. tăng nhanh nguồn vốn kinh doanh Đối với hoạt động ngân hàng đa dạng hoá là một trong những biệ pháp tăng cường hiệu quả hoạt động và phân tán rủi ro. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra và đồng thời khắc phục những hạn chế của những năm trước Ngân hàng có thể thực hiên các giải pháp sau: 3.1 Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức huy động vốn . Khi có ít công cụ khách hàng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận vì nó chưa đem lại thuận lợi hay tiện ích cho khách hàng.1.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.

COM hợp với một nhóm khách hàng nhất định.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Biện pháp này có thể sẽ rất hiệu quả vì thói quen của người dân Việt Nam là thường giữ thu nhập dư thừa bằng vàng vì họ cho rằng vàng không bị mất giá và đây là hình thức tiết kiệm an toàn nhất. Do đó ngân hàng có thể đưa ra một sản phẩm mới vừa đáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng. vừa đem lại lợi ích cho dân chúng qua đó thu hút được lượng vốn nhàn rỗi cho sản xuất. Đây là nguồn vốn lớn nhưng chưa được các ngân hàng khai thác. Hiện nay lượng vàng do dân chúng nắm giữ rát lớn . Đối tượng chủ yếu của NHNo&PTNT Vụ Bản là khu vực nông nghiệp và nông thôn do đó chi nhánh cần có sự đổi mới các sản phẩm tiền gửi phù hợp với bộ phận khách hàng này. Người dân mua vàng chỉ để tích trữ và khi có nhu cầu tiêu dùng họ sẽ bán.HVNH . Ngân hàng có thể nhận tiền gửi bằng vàng và trả gốc bằng vàng khi hết hạn. Hình thức tiét kiệm này giúp nhân dân an tâm hơn. Để có thể huy động được nguồn vốn có chất lượng cao và có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao ngân hàng nên xem xét đưa ra những sản phẩm mới phù hợp hơn với khách hàng trên địa bàn. phát hành giấy tờ có giá.. làm tăng khả năng lựa chọn của khách ra những sản phẩm mới hàng qua đó ngân hàng có thể tăng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên để có thể tăng nhanh hơn nữa nguồn vốn huy động chi nhánh có thể xem xét áp dụng thêm một số hình thức huy dộng vốn mới vừa có thể tăng nguồn vốn huy động vừa cải thiện được cơ cấu nguồn vốn bất hợp lý hiện nay như: 1. Triệu Ngọc Nguyên 52 Lớp : 3012 .. không sợ tiền bị mất giá. a) Đa dạng hoá hình thức huy dộng vốn Trong thời gian qua ngân hàng đã sử dụng các biện pháp huy động vốn như: Nhận tiền gửi.Ngân hàng có thể xem xét đưa ra hình thức nhận tiền gửi bằng vàng để huy động vốn.

Đây là một biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng có thể nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung. 4 .Ngân hàng có thể áp dụmg hình thức tiết kiệm bằng tài khoản mà khách hàng có thể gửi đều đặn đến khi rút. Khi đến hạn không cần đích thân người gửi tiền đến nhận mà có thể nhờ người khác lĩnh tiền hộ.Ngân hàng cũng có thể xem xét đưa ra hình thức gửi tiền một lần và được rút một phần trước hạn mà không phải rút toàn bộ số tiền đã gửi. Lãi suất của hình thức này được tính theo lãi suất kép. người có thu nhập đều đặn. Hình thức này rất có lợi thế vì hiện nay ngân hàng chỉ áp dụng lãi suất luỹ tiến cho khách hàng gửi tiền cío kỳ hạn dài. Ngân hàng không phát hành đồng loạt như phát hành giấy tờ có giá mà sẽ phát hành thể khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng. dài hạn. Cùng một kỳ hạn nhưng nếu khách hàng nào gửi tiền với số lượng lớn hơn sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn. Phần rút trước hạn sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn.Ngân hàng có thể sử dụng mức lãi suất luỹ tiến theo số lượng tiền gửi. Hình thức này rất có lợi thế vì hiện nay nếu muốn rút trước hạn khách Triệu Ngọc Nguyên 53 Lớp : 3012 .5 năm với lãi suất luỹ tiến theo thời hạn gửi tiền. phần còn lại vẫn được tính theo lãi suất bình thường.. 5 .HVNH .Chứng khoán hoá các khoản tiưền gửi cho phép khách hàng có thể chuyển nhượng chúng. Điều này sẽ khuyến khích khách hàng gửi tiền với số lượng lớn hơn.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Công cụ này sẽ đem lại thuận lợi cho cả khách hàng và ngân hàng: * Đối với khách hàng: Hình thức này khắc phục các khuyết điểm của các khoản tiền gửi thông thường là có thể chuyển nhượng được. mức lãi suất hợp lý sẽ kích thích người dân gửi tiền.. 3.. có thể thu hút được tiền gửi có kỳ hạn dài hơn. * Đối với ngân hàng: Ngân hàng vãn có thể quản lý như một khoản tiền gửi thông thường không phải thay đổi công nghệ.. Với hình thức này ngân hàng có thể phát hành các thẻ tiết kiệm vô danh có thời hạn từ 1 .COM 2. Hình thức này phù hợp với công nhân viên.

Để có thể tăng cường công tác huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá Ngân hàng Vụ Bản cần làm tốt các việc sau: . trả lãi sau.HVNH . . Vì vậy ngân hàng cần coi trọng hình thức huy động này và coi đây là một biện pháp hữu hiệu phát triển nguồn vốn trung. lãi suất không cao. b) Đa dạng hoá khách hàng Bên cạnh việc đa dạng hoá hình thức huy động vốn ngân hàng Vụ Bản cần mở rộng và đa dạng hoá khách hàng. Triệu Ngọc Nguyên 54 Lớp : 3012 .. Hiện nay nguồn vốn từ phát hành giấy tờ cớ giá chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn. điều này gây khó khăn cho cả khách hàng và ngân hàng: tốn kém thủ tục. giấy tờ. nhận thức đầy đủ và đuúng đắn về hình thức huy động này. Đa dạng hoá khách hàng có tác dụng: .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. ngân hàng không huy động được khối lượng vốn lớn nhất.Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân biết.. dài hạn.COM hàng phải rút toàn bộ số tiền đã gửi và tính lãi không kỳ hạn khiến người gửi tiền chia nhỏ số tiền muốn gửi ra làm nhiều kỳ hạn để đề phòng phải rút trước hạn một phần. đa dạng hoá về mệnh giá và kỳ hạn của giấy tờ có giá.Áp dụng linh hoạt phương thức trả lãi : trả lãu trước. * Ngoài việc đưa ra các hình thức huy động mới ngân hàng cần làm tốt công tác huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá . . trả lãi hàng tháng.Giúp ngân hàng có thể giảm rủi ro vì mỗi một nhóm khách hàng có một số đặc điểm chung về nguồn vốn do đó khi có những biến động nhóm khách hàng này có phản ứng như nhau do đó nếu duy trì một tỷ trọng quá cao nguồn vốn của một nhóm khách hàng sẽ dẫn đến rủi ro. Nếu ngân hàng chỉ tập trung vào một loại khách hàng thì cơ cấu nguồn vốn sẽ kém linh hoạt và bất hợp lý. Vì thế hình thức này sẽ giúp ngân hàng tăng được lượng tiền gửi có kỳ hạn dài hơn.Giúp ngân hàng có cơ cấu vốn hợp lý hơn vì mỗi nhóm khách hàng có những đặc điểm riêng về vốn.

COM Mặc dù Ngân hàng Vụ Bản đã xác định đối tượng khách hàng chủ yếu là khu vực nông nghiệp và nông thôn nhưng nếu không mở rộng số lượng khách hàng là tổ chức kinh tế thì khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn.Đơn giản hoá các thủ tục giao dịch giúp cho người dân dễ dàng thực hiện giao dịch với ngân hàng. tăng lợi nhuận nên trong thời gian tới ngân hàng nên tăng tỷ trọng của nguồn vốn này và cần á dụng các biện pháp: .. nâng cao uy tín của ngân hàng. đảm bảo thanh toán nhanh. hộ sản xuất Trong tất cả nguồn vốn mà ngân hàng huy động được. Triệu Ngọc Nguyên 55 Lớp : 3012 .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Vì vậy đối với từng loại khách hàng ngân hàng nên có chính sách hợp lý: * Đối với khách hàng là tổ chức kinh tế: Trong những năm qua tỷ trọng của tiền gửi của tổ chức kinh tế trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Vụ Bản chưa cao.Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Để có thể huy động được tối đa nguồn vốn trong dân Ngân hàng cần sử dụng các biện pháp sau: . tiền gửi của dân cư là nguồn vốn có tính ổn định cao nhất. vân động trực tiếp trên địa bàn hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng. tạo lòng tin cho khách hàng.. rút ngắn thời gian giao dịch. rút ngắn thời gian giao dịch.HVNH .Cải tiến phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn để có thể giữ vững những khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng mới.Ngân hàng cần làm tốt công tác tuyên truyền. . * Đối với khách hàng là cá nhân. Đây là nguồn vốn có chi phí thấp giúp ngân hàng có thể cắt giảm chi phí huy động. Nhưng việc huy động vốn từ dân cư gặp rất nhiều khó khăn mặc dù khách hàng chủ yếu của chi nhánh là cá nhân và hộ sản xuất. .

2. Do tầm quan trọng của lãi suất mà việc xây dựng chính sách lãi suất được đặt lên hàng đầu.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Trong trường hợp này các nhà quản lý cần xem xét có nên nâng cao mặt bằng lãi suất nhằm tăng khả năng huy động vốn hay nên chấp nhận tổn thất về quy mô tiền gửi do duy trì một mức lãi suất thấp hơn mức bình quân trên thị trường. trong khi làm giảm thu nhập dự kiến của ngân hàng. Các NHTM dựa vào những đặc điểm về nguồn vốn và khách hàng của mình để dưa ra mức lãi suất nhưng mức lãi suất này không chênh lệch với mức lãi suất của các ngân hàng khác là mấy. trong đó chính sách lãi suất là một bộ phận quan trọng. Hiện nay các nhà quả lý đang phải đối mặt với cá khó khăn trong việc định giá các dịch vụ có liên quan đến tiền gửi . Một mặt ngân hàng phải đưa ra mức lãi suất đủ lớn để có thể thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng . Trả lãi cao hơn cho các khoản tiền gửi Triệu Ngọc Nguyên 56 Lớp : 3012 .HVNH .nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng.COM 3.1. Thực tế trong một thị trường cạnh tranh như hiện nay không một ngân hàng nào có thể kiểm soát được lãi suất do đó giá cả do thị trường quyết định lãi suất.2 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt Mỗi ngân hàng có một chiến lược kinh doanh riêng. Ngày nay sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường cung cấp các dịc vụ tài chính càng làm cho vấn đề nêu trên phức tạp hơn vì cạnh tranh có xu hướng làm tăng chi phí trả lãi tiền gửi. Lãi suất là một bộ phận cấu thành trong phần lớn thu nhập và chi phí. Các nhà quản lý luôn phải lựa chọn giữa hai mục tiêu là tăng trưởng và sinh lời. Mặt khác phải cố gắng hết sức không trả lãi quá cao để đảm bảolợi nhuận cho ngân hàng. Vì vậy mọi biến động về lãi suất có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Sau đây là một số giải pháp hỗ trợ.2.Đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng . 3.Đảm bảo tính cạnh tranh . Ngân hàng nên áp dụng một số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động của chi nhánh.HVNH .Phù hợp với chính sach lãi suất của NHTƯ và xu hướng thay đổi lãi suất trên thị trường. Tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản hiện nay đang tìm mọi biện pháp để tăng cường nguồn vốn huy động do đó chi nhánh nên áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt. ngoài việc áp dụng các giải pháp trực tiếp. Hiện nay chi nhánh đang thiếu nguồn vốn trung và dài hạn do đó lãi suất cần thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng của nguồn vốn trung và dài hạn nghĩa là lãi suất tiền gửi trung và dài hạn phải tăng đáng kể so với lãi suất ngắn hạn để khuyến khích khách hàng gửi tiền lâu dài.2 Giải pháp hỗ trợ Để giải quyết những khó khăn và tồn tại. Những giải pháp trực tiếp giúp ngân hàng có thể đạt được kết quả như mong muốn một cáh nhanh chóng nhưng phải có các giải pháp hỗ trợ thì kết quả đạt được mới lâu dài và ổn định bền vững. . Mặt khác chi nhánh cũng cần điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn một cách hợp lý. Một chính sách lãi suất được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu sau: .Có thể giúp ngân hàng huy động được đủ nguồn vốn cho hoạt động và đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM và nguồn vốn giúp ngân hàng có thể tăng nguồn vốn nhưng lại làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Triệu Ngọc Nguyên 57 Lớp : 3012 .

cho vay trung và dài hạn. có tạo được vốn thì mới có thể sử dụng vốn và ngược lại. Để thực hiện được yêu cầu đó chất lượng của công tác thẩm định cũng phải không ngừng được nâng cao .. Nếu chi nhánh tăng trưởng được dư nợ với các doanh nghiệp thì dư nợ của chi nhánh sẽ tăng lên một cách đáng kể.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Triệu Ngọc Nguyên 58 Lớp : 3012 . Đẩy mạnh hoạt động tín dụng là một biện pháp để nuôi dưỡng nguồn vốn cho tương lai... Vì vậy ngân hàng chỉ có thể hoạt động tốt trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa huy động vốn và sử dụng vốn.HVNH . Hiện nay NHNo&PTNT huyện Vụ Bản mới chỉ thực hiện các nghiệp vụ truyền thống như: cho vay ngắn hạn. Để khai thác và sử dụng tối đa nguồn vốn huy động thì ngân hàng cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vì nó là yếu tố quyết định đến hoạt động huy động vốn. Những thông tin về nhu cầu mở rộng tín dụng cần chính xác để trên cơ sở đó ngân hàng luôn có đủ vốn cho kinh doanh. cơ chế tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng. tránh tác động xấu của việc ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn.COM 3. đảm bảo thu hồi vốn đúng thời hạn để tiếp tục cho vay. tăng dư nợ.1 Nâng cao chất lượng sử dụng vốn. Vì vậy ngân hàng nên mở rộng phát triển các ngiệp vụ này để thu hút khách hàng. Muốn vậy chi nhánh cần thường xuyên chọn lọc. tỷ trọng cho vay với các doanh nghiệp còn rất nhỏ. Ngân hàng không chỉ quan tâm đến việc hiện nay thu hút được bao nhiêu nguồn vốn mà còn phải tìm cách nuôi dưỡng nguồn vốn cho tương lai.2. cho thuê tài chính.2. Mặt khác dư nợ của chi nhánh chủ yếu là dư nợ hộ sản suất. Để đảm bảo nuôi dưỡng nguồn vốn cho tương lai ngân hàng cần làm tốt công tác tín dụng. nâng cao chất lượng tín dụng giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro. Chưa thực hiện các nghiệp vụ: cho vay ứng trước. cho vay cầm đồ.. phân loại khách hàng để từ đó có chính sách. Sử dụng vốn có hiệu quả thì mới kích thích hoạt động huy động vốn.

tạo được lòng tin với khách hàng thì khách hàng mới biết đến và sử dụng các dịch vụ của ngân hàngmột cách thường xuyên và liên tục.. trình độ nghiệp vụ. dịch vụ ngân hàng mang lại cho khách hàng.2. Chất lượng dịch vụ của ngân hàng thể hiện ở nhiều yếu tố: Mức độ phong phú của các dịch vụ. nguồn vốn của khách hàng. thời gian phục vụ.2.. Một trong những yếu tố để nâng cao uy tín của ngân hàng với khách hàng chính là chất lượng phục vụ của ngân hàng đối với khách hàng.3 Nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với mỗi NHTM uy tín quyết định đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. biết được lúc nào khách hàng thừa hay thiếu vốn để có biện pháp giúp đỡ.2.Dịch vụ bảo lãnh . tài sản cho khách hàng. thái độ phục vụ.. Các dịch vụ của ngân hàng luôn được đổi mới do áp dụng khoa học kỹ thuật..2. thông qua hoạt động cung ứng các dịch vụ cho khách hàng ngân hàng sẽ nắm bắt được những thông tin về khách hàng. Khi ngân hàng thực sự có uy tín.Phát triển và hoàn thiện dịch vụ thanh toán.Trong thời gian tới NHNo&PTNT huyện Vụ Bản có thể xem xét hoàn thiện và đưa ra các dịch vụ sau: ..COM 3. Muốn có được uy tín cao trên thị trường ngân hàng nên làm các việc sau: Triệu Ngọc Nguyên 59 Lớp : 3012 .Dịch vụ bảo quản giấy tờ. các tiện ích mà sản phẩm. chuyển tiền . củng cố uy tín của ngân hàng. công nghệ mới. 3.HVNH .Dịch vụ tư vấn .2 Mở rộng và cải tiến các dịch vụ Ngày nay các ngân hàng luôn chú ý phát triển các dịch vụ và tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng ngày càng tăng trong tổng thu nhập của ngân hàng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền quảng cáo khách hàng có thể lựa chọn.Tăng cườngcông tác tuyên truyền. doanh nghiệp nên gây khó khăn cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng vì thế tăng thời gian giao dịch sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.. có nhiệt tình.Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ: Con người luôn là yếu tố trung tâm quyết định mọi sự thành bại của ngân hàng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. đảm boả đủ khả năng thanh toán khi khách hàng có yêu cầu. giảm thiểu sai sót. nếu có sai sót phải xử lý kịp thời và bồi thường thoả đáng nếu sai sót gây thiệt hại cho khách hàng.. Trong điều kiện hiện nay Ngân hàng Vụ Bản nên mở rộng mạng lưới giao dịch đến tận các xã để có thể huy động được tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân. phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.. trước hết ngân hàng phải được khách hàng biết đến. . dịch vụ của ngân hàng... Một trong những giải pháp cần làm là tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo. tập huấn. . Thường xuyên mở các cuộc hội thảo. tạo cho người dân có thói quen gửi tiền vào ngân hàng và sử dụng các sản phẩm. . cử cán bộ đi học. Mặt khác ngân hàng cần tăng thời gian giao dịch với khách hàng bằng cách làm việc ngoài giờ hành chính và vào ngày thứ bảy. thì ngân hàng phải có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao. so sánh. Để có thể phát triển kinh doanh.Mở rộng mạng lưới và tăng thời gian giao dịch với khách hàng.Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ. mời chuyên gia đến giảng dậy.COM . chủ nhật vì hiện nay giờ giao dịch của ngân hàng trùng với giờ làm việc của các tổ chức kinh tế. quảng cáo: Để có được hình ảnh tốt trong tâm trí của khách hàng. sắp xếp và bố trí công tác đến việc đào tạo cán bộ. Triệu Ngọc Nguyên 60 Lớp : 3012 . có tinh thần trách nhiệm.HVNH . tâm huyết với nghề nghiệp… Để có được điều này ngân hàng cần phải xây dựng một chiến lược con người phù hợp bắt đầu từ khâu tuyển dụng.Luôn giữ chữ tín với khách hàng.' .

3. Khách hàng chỉ tin tưởng và đến với ngân hàng khi họ thực sự hiểu biết về ngân hàng.. làm tăng hiệu quả kinh doanh của khách hàng.. các buổi họp dân. Do đó các NHTM cần tăng cường công tác tuyên truyền.2. khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng đã trở thành vấn đề sống còn và đã làm cho bộ mặt các NHTM thay đổi. Trong thời gian tới Ngân hàng Vụ Bản cần tiến hành các biện pháp quảng cáo mới như: phát tờ rơi.COM thấy được lợi ích khi giao dịch với ngân hàng. Ngân hàng làm tốt công tác thanh toán sẽ tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng và mặt khác thu hút được ngày càng nhiều vốn để tiến hành cho vay phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế ngày càng có hiệu quả và tăng lợi nhuận cho ngân hàng. qua đó nâng cao uy tín của ngân hàng. các thành phần dân cư mở tài khoản tiền gửi và thanh toán qua ngân hàng. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện tốt sẽ thu hút các tổ chức kinh tế.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. quảng cáo dưới mọi hình thức giúp khách hàng hiểu biết được những lợi ích mà khách hàng có thể có khi giao dịch với ngân hàng. tổ chức tuyên truyền quảng cáo thông qua các tổ vay vốn.4 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Trong thời đại ngày nay việcáp dụng công nghệ.. Đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán. Trong thời gian qua NHNo&PTNT huyện Vụ Bản đã được đầu tư nhiều công nghệ mới khá hiện đại nhưng trong thời gian tới ngân hàng cần đầu tư hơn nữa các công nghệ mới hiện đại hơn để có thể thu hút được nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng đạc biệt là dịch vụ thanh toán và chuyển tiền. Triệu Ngọc Nguyên 61 Lớp : 3012 .HVNH . Qua đó ngân hàng có thể thu hút được nhiều tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế. nếu tốc độ thanh toán nhanh sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn.2. quảng cáo nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Trong thời gian qua NHNo&PTNT huyện Vụ Bản đã thực hiện tuyên truyền.

3.HVNH . trong đó chính sách tiền tệ có vai trò quan trọng đối với ngân hàng. NHNN bắt đầu sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô có hiệu quả.COM doanh nghiệp.1. ổn định tiền tệ. Nó chính là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp có hiệu quả. tỷ lệ lạm phát hợp lý. Thực tế đã chứng tỏ rằng. 3. giúp ngân hàng tăng uy tín.3.1 Kiến nghị với Nhà Nƣớc. cá nhân.. ổn định kinh tế vĩ mô là thành quả của sự phối hợp nhiều chính sách như: chính sách tài khoá. Nhà nước và các ngành trong đó trước hết là NHNN đã thành công trong việc tạo lập và duy trì ổn định tiền tệ.3. cản trở công tác huy động vốn. 3. Như vậy hiện đại hoá một mặt có thể thu hút được nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế mặt khác nâng cao uy tín của ngân hàng với khách hàng. chính sách tiền tệ..Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Đối với nền kinh tế hiện nay một trong những nội dung của việc tạo lập kinh tế vĩ mô chính là việc: chống lạm phát. Trong giai đoạn tới. Nó tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng gây không ít khó khăn. củng cố vị trí của mình trong nền kinh tế. chính sách đối ngoại.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến công tác huy động vốn của ngân hàng. một trong những giải pháp ổn định chủ yếu là phải kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu đầu Triệu Ngọc Nguyên 62 Lớp : 3012 .3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH. Đây là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp có hiệu quả.

1. chuyển một bộ phận tiêu dùng chưa cần thiết sang đầu tư. Ngày nay chúng ta đang tiếp tục phát triển nền kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường. khuyến khích của nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh tiêu dùng và tiết kiệm.3.HVNH . Triệu Ngọc Nguyên 63 Lớp : 3012 . thành phần kinh tế tự do cạnh tranh và phát triển. Đồng thời cũng là điều kện phát huy tác dụng của chính sách tiền tệ trong việc điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông.COM tư sao cho nền kinh tế tăng trưởng cao trong thế ổn định. loại bỏ những cá thể yếu kém ra khỏi hệ thống giúp nâng cao uy tín. ngoại tệ hoặc bất động sản sang đầu tư trực tiếp vào sản suất kinh doanh hoặc gửi tiền vào ngân hàng. nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng. Nhà nước nên có những chính sách khuyến khích người dân tiết kiệm hơn nữa nhưng trước hết các cơ quan nhà nước phải là người đi đầu trong công tác này.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Do đó các cơ quan nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động của các NHTM mà cần tạo điều kiện để các NHTM hoạt động tốt. Vì vậy nhà nước cần ban hành mộtt hệ thống các các quy định về hoạt động của các NHTM một cánh thống nhất. bền vững. đầy đủ giúp các ngân hàng hoạt động một cách dễ dàng. Các NHTM cũng phải được tự do cạnh tranh. ổn định là điều kiện cần thiết. 3. hệ thống các NHTM cũng vậy. Việc ban hành một hệ thống pháp lý đồng bộ và rõ ràng không chỉ tạo niềm tin cho dân chúng mà những quy định. Theo cơ chế này các doanh nghiệp.2 Tạo môi trường pháp lý. chuyển dần tài sản cất giữ từ vàng. Hệ thống ngân hàng được coi là mạch máu của nền kinh tế do đó giữ cho hệ thống ngân hàng hoạt động một cách hài hoà. mở rộng hoặc thu hẹp khối lượng tiền cung ứng cho phù hợp với các mục tiêu và sự biến động của nền kinh tế.

Chính sách lãi suất chỉ phát huy hiệu lực đối với việc huy động vốn trong điều kiện kinh tế ổn định.3. đạt hiệu quả cao. không được chồng chéo giúp cho các ngân hàng dễ dàng khi áp dụng.2 Kiến nghị với NHNN 3. doanh nghiệp..3.2. Chính sách lãi suất phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch và thực tiễn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng thời kỳ. giảm khối lượng tiền trong lưu thông NHNN phải sử dụng Triệu Ngọc Nguyên 64 Lớp : 3012 . có nhiều hành vi được nhiều luật điều chỉnh nhưng có hành vi chưa được pháp luật điều chỉnh. giá cả ít biến động. vừa đầy đủ tạo điều kiện cho các NHTM hoạt động một cách lành mạnh.1 Chính sách lãi suất. những vấn đề trước đây chưa có. Mặt khác các văn bản pháp quy của nước ta hiện nay vẫn còn thiếu do những thay đổi thường xuyên trong quá trình hoạt động phát sinh những chanh chấp. Lãi suất là một công cụ quan trọng để ngân hàng huy động vốn hiện có trong dân cư. kích thích các tổ chức kinh tế sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. Sử dụng chính sách lãi suất hợp lý sẽ thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội.COM Hệ thống các văn bản pháp quy phải đầy đủ thống nhất. Hiện nay hệ thống pháp luật nước ta đang được sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu đó nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Để giúp cho ngân hàng có được lãi suất hợp lý.HVNH . Do đó việc làm cần thiết hiện nay là Nhà nước nên tìm cách xây dựng một hệ thống pháp luật vừa thống nhất.. thu hút được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư đồng thời đẩy mạnh chính sách cho vay mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. các tổ chức tín dụng. Các văn bản pháp luật vẫn còn chồng chéo.

3. Và cũng như vậy các doanh nghiệp. 3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lại chuộng nội tệ hơn. 3. cá nhân dè dặt trong việc chuyển đổi ngoại tệ của họ thành nội tệ. tái chiết khấu vì đây là điều kiện chủ yếu tác động vào việc thực hiện chính sách lãi suất của NHTM. tổ chức kinh tế. Cũng do tỷ giá biến động nhanh khiến cho ngân hàng tối đa hoá trạng thái ngoại hối của mình.3. Điều này gây áp lực lớn lên thị trường và làm cho việc khan hiếm nội tệ thêm căng thẳng.3 Hoàn thiện và phát triển thị trường vốn. Do đó sẽ gây khó khăn cho các NHTM khi huy động bằng nội tệ trừ khi chính phủ có chính sách bình ổn tỷ giá. Nếu tỷ giá ổn định thì các NHTM sẽ huy động được nhiều nội tệ mà không phải tăng lãi suất.2.3. Sự hình thành và phát triển của thị trường vốn là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường hàng hoá.COM linh hoạt chính sách lãi suất trong quản lý hoạt động kinh doanh của các NHTM. Trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường có điều tiết vĩ mô.HVNH .2 Chính sách tỷ giá Khi tỷ giá biến động nhanh thì mặc dù lãi suất ngoại tệ có hạ xuống và lãi suất nội tệ đang ở mức khá cao thì nguồn huy động VND cũng không tăng trưởng đáng kể. tăng trưởng ngày càng cao đòi hỏi nhu cầu vốn ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sẽ Triệu Ngọc Nguyên 65 Lớp : 3012 . Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực. việc hình thành và phát triển thị trường vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các NHTM hiện nay. Trong điều kiện đó. chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chính sách lãi suất chiết khấu.

không ngừng nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế. tăng cường các hoạt động thanh tra. bất chắc trong hoạt động kinh doanh. Do đó để người gửi tiền thực sự yên tâm khi gửi tiền vào ngân hàng. 3.2. xử lý kịp thời những sai phạm làm thất thoát nguồn vốn của Nhà nước. kiểm soát. việc lỗ lãi trong hoạt động kinh doanh là một tất yếu.2.5 Mở rộng mức bảo hiểm tiền gửi Trong cơ chế thị trường. Thị trường vốn là nơi gặp gỡ giữa người có khả năng cung cấp vốn và người có nhu cầu vốn.4 Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra. Triệu Ngọc Nguyên 66 Lớp : 3012 .3. Ngược lại nếu ngân hàng làm ăn không tốt sẽ gặp rủi ro. kiểm tra NHNN phải thực hiện tốt chính sách quản lý nhà nước. Nếu ngân hàng hoạt động tốt. 3.HVNH . đưa hệ thống các TCTD đi vào nề nếp và có hiệu quả. Tuy nhiên mức bồi thường thiệt hại rủi ro tiền gửi vẫn chưa thoả đáng. điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc gửi tiền và rút tiền ở ngân hàng. qua đó tập trung được các nguồn vốn phân tán với khối lượng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tư có hiệu quả và mang lại lợi ích to lớn góp phần không nhỏ vào công cuộc đưa đất nước ngày càng tiến lên. chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản đã tham gia bảo hiểm tiền gửi và cần tiếp tục hoạt động này. kinh doanh có lãi thì sẽ có nhiều khách hàng gửi tiền.COM tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. kiểm tra. của nhân dân.3.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. chấn chỉnh. Vì vậy NHNN cần xúc tiến và tác động để thị trường vốn ngày càng phát triển và mở rộng.

Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Như vậy sẽ không kích thích khách hàng có cơ số tiền lớn gửi vào ngân hàng. đồng bộ tạo điều kiện cho ngân hàng cơ sở hoạt động nhịp nhàng. tránh tâm lý không ổn định trong dân chúng từ đó ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng. NHNN nên có chính sách bảo hiểm tiền gửi giống như chính sách bảo hiểm các tài sản khác. Như vậy giúp khách hàng an tâm gửi tiền và ngân hàng có thể huy động được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. 3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Nam Định 3.2 Sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên. đúng quy định.3.3. 3. đảm bảo khi khách hàng đến giao dịch cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào ngân hàng. sửa sang và tăng cường cơ sở vật chất cho ngân hàng trung tâm. trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết trong quá trình kinh doanh. KẾT LUẬN Triệu Ngọc Nguyên 67 Lớp : 3012 .HVNH .3.1 Trang bị cơ sở vật chất Hỗ trợ NHNo&PTNT huyện Vụ Bản tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật như: Xây dựng trụ sở làm việc mới cho các ngân hàng cấp 4.3.3. Khi chính phủ hoặc NHNN có những chính sách thay đổi có liên quan đến hoạt động ngân hàng đề nghị NHNo&PTNT tỉnh Nam Định sớm ban hành hướng dẫn kịp thời.

COM Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 đòi hỏi phải có một nguồn vốn lớn để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế.Phân tích thực trạng để thấy được kết quả. xã hội thực hiện thành công sự nghiệp công nghiêp. Đây là một vấn đề lớn. Trong những năm qua hệ thống ngân hàng nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. huy động được một khối lượng lớn vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá. hoá. hiện đại hoá đất nước.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. . Đặc biệt là cô giáo: Đỗ Thị Kim Hảo đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. cô giáo và bạn đọc. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy. . các tiêu thức đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của các NHTM. Đây là nhiệm vụ hết sức to lớn của hệ thống ngân hàng. sai sót cần hoàn thiện. các hoạt động nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng đều tăng trưởng cao. những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Với chuyên đề này em mong muốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn của các NHTM nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản nói riêng. bổ xung.HVNH .hiện đại hoá đất nước. lý luận của em còn hạn chế vì vậy không tránh khỏi những hạn chế. khá rộng mà khả năng nhận thức. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản và các thày cô giáo trong quá trình em viết chuyên đề này. Tuy vậy hệ thống NHTM Việt Nam vẫn còn những tồn tại cần được chấn chỉnh đặc biệt là công tác huy động vốn. Sinh viên : Triệu Ngọc Nguyên Triệu Ngọc Nguyên 68 Lớp : 3012 .Bằng lý luận đã làm rõ hình thức huy động vốn của NHTM.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác huy động vốn tại NHNo&PTNH huyện Vụ Bản. Chuyên đề trên đây đã đạt được những kết quả sau: .

Học viện Ngân hàng 3. 2002. Quản trị ngân hàng thương mại.COM DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.. Giáo trình Quản trị ngânh hàng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.Peter S. 2001. Tạp chí thị trường tài chính từ năm 2000-2003 8. NHNo&PTNT Việt Nam. Quản trị ngân hàng. Tạp chí ngân hàng từ năm 2000-2003 6.Học viện ngân hàng 2. Tiền tệ và thị trường tài chính.Rose 4.S. Triệu Ngọc Nguyên 69 Lớp : 3012 .. Miskin 5. 2003. báo cáo thường niên 2000. Thời báo ngân hàng từ năm 2000-2003 7..HVNH .

COM LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Sinh viên thực hiện Triệu Ngọc Nguyên. Triệu Ngọc Nguyên 70 Lớp : 3012 .HVNH . Các số liệu trong chuyên đề là trung thực và phù hợp với thực tế của Ngân hàng.Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.

............................................................................................................... ............................................................................................. Chức vụ ...................... Ngƣời nhận xét Triệu Ngọc Nguyên 71 Lớp : 3012 ........................ .Học viện Ngân hàng Khoá học: 2000 .................................................................................................................. ................... .......................................................................................................... ............2004 .............................................Khoa Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng................................................................................................................................................ Nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên: Triệu Ngọc Nguyên Lớp 3012 .......................................................................................... .COM NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ========*******======== Họ và tên ngƣời nhận xét ....................................................................................................................................................................................................Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG...............................................................................................................................................HVNH ............................................................

...........................................................COM (Ký tên............................................................ ........................................................................................................................................................................ Triệu Ngọc Nguyên 72 Lớp : 3012 .............................................................................................................................................................................................................................................................2004 Tên đề tài: " Một số giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả hoạt động huy động huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản" .................................... Nhận xét về chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên: Triệu Ngọc Nguyên Lớp 3012............................................................HVNH ............................. ....................................................................Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG......................................................... Đơn vị......................................................................................................... ......................................... ........................................................................... đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ======********======= Họ và tên giáo viên hƣớng dẫn...............................................................Học viện Ngân hàng Khoá học: 2000 ............................ .........................................................................................................................................................khoa Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng..... ................................ Chức vụ .......

Bằng số: .Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG. BIỂU STT Biểu 1 Biểu 2 BIểu 3 Nội dung Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Tình hình sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Trang Triệu Ngọc Nguyên 73 Lớp : 3012 .Bằng chữ: Ký tên DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU. CHỮ VIẾT TẮT NHTM NHNo&PTNT TCTD NHNN NHTƯ Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG.COM Điểm: .HVNH .

.......................1.................. 3 1......... 7 1........2 Vốn trong kinh doanh Ngân hàng .....4 Chức năng của NHTM .................................1 Khái niệm về NHTM ...3 Kết cấu vốn của NHTM ...........................................1 Khái niệm về vốn .................................................................................1 Các hình thức huy động vốn của NHTM .................3..............................HVNH .....2..........1.......................1..................... 3 1...............................................Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.......................3 Vai trò Của NHTM ...2...........................2 Sự ra đời và phát triển của NHTM ...................................................3 Huy động vốn của NHTM .. 3 1..2........................ 15 1.......................COM Biểu4 Biểu 5 Biểu 6 Biểu 7 Biến động của nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế Cơ cấu tiền gửi của dân cư Cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản Cơ cấu về thời hạn giữa huy động vốn và sử dụng vốn của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHTM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM 1. 13 1.................. 10 1......................... 5 1............. 10 1..................................2 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM.......... 10 1.........................1 NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trƣờng .............................................................. 15 Triệu Ngọc Nguyên 74 Lớp : 3012 ...............................................1..

.............................2......................................... 47 3...3 Cách xác định nguồn vốn huy động .............1.......................... 41 Chƣơng 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN .......................1......................3........HVNH .............3..........1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản ....................................................... 53 Triệu Ngọc Nguyên 75 Lớp : 3012 .............................3..........2 Giải pháp hỗ trợ ..........3 Đặc điểm hoạt động của chi nhánh .......... 24 2..............................2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản........1 Định hƣớng kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản ..1 Những kết quả đã đạt được .................COM 1........... 17 1... 24 2..............................................................2.......................2 Hoạt động sử dụng vốn .........................................2 Những tồn tại và nguyên nhân của nó ..................................................................2 Giải pháp ........................................................... 27 2.................................................1.................................Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG........2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM .............3 Thực trạng công tác sử dụng vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản .......... 45 3..................3... 29 2................................................. 25 2......................2 Cơ cấu bộ máy hoạt động ..1 Giải pháp trực tiếp............................................................. 31 2............ 22 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN .........................1 Hoạt động huy động vốn .................2..... 45 3..................................................... 47 3............................................................................ 31 2................ 25 2..................... 24 2.................... 27 2........................................2.....................1 Quá trình hình thành và phát triển ....

............................................................................3.............................................. 57 3................................................................ 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........3 Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Nam Định .....................Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.... 64 Triệu Ngọc Nguyên 76 Lớp : 3012 ............3......................... 58 3............. 59 3..................................................................3 Kiến nghị ............................................................................1 Kiến nghị với Nhà Nước .................................................COM 3...................... 62 KẾT LUẬN .....3.2 Kiến nghị với NHTƯ .......HVNH ..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful