Khái ni m ho t

ng huy

ng v n.

Huy ng v n có th c xem là m t trong nh ng nghi p v xu t hi n s m nh t trong ho t ng c a các ngân hàng th ng m i. Trong giai o n s khai c a ho t ng ngân hàng, nh ng nghi p v này ch n thu n là ho t ng c t gi các tài s n có giá nh m m c ích m b o an toàn, và lúc này, ng i ph i tr phí là ng i g i ti n ch không ph i là các ngân hàng, các kho n ti n ch c xem n thu n là v t c kí g i ch hoàn toàn không óng vai trò là ngu n v n i v i các ngân hàng th ng m i, ti n lúc này không c xem là ti n t theo úng ngh a c a nó, vì không có kh n ng luân chuy n, khong sinh ra c l i nhu n. Khi nhu c u tín d ng gia t ng, nghi p v ngân hàng phát tri n, v th ó b o ng c, ngân hàng là ng i ph i tr phí (lãi su t ± giá c c a tín d ng), và ngu n ti n c kí g i thay i vai trò c a nó, tr thành ngu n v n kh d ng và l n nh t c a các ngân hàng th ng m i hi n nay[1]. Chính vì v y, trái ng c v i quá kh , ngân hàng là ng i ph i i nài n khách hàng g i ti n. N u tr c ây, ngân hàng là ng i b ng trong quan h này thì hi n nay, h u h t t t c các ngân hàng u có các chính sách, ph ng th c lôi kéo ngu n ti n g i này và chính vì v y các ph ng th c huy ng v n ngày càng tr nên quan tr ng, phong phú và a d ng h n. Có th nói, hi n nay, ho t ng huy ng v n là m t trong nh ng ho t ng h t s c quan tr ng và liên quan n s s ng còn c a các ngân hàng th ng m i. Xu t hi n khá lâu i và không ng ng phát tri n, thay i cùng v i s phát tri n c a các ngân hàng th ng m i, n i hàm c a khái ni m ho t ng huy ng v n ã có nh ng thay i r t áng k , c v quy mô và các hình th c th hi n. H n n a, g n nh không tìm c m t nh ngh a hoàn thi n v ho t ng này c ng nh không có c s th ng nh t hoàn toàn gi a các quan i m. c bi t, là s khác bi t trong cách hi u khi c p v n này d i các khía c nh khác nhau. Ph bi n nh t là vi c s d ng thu t ng này trong các khía c nh không chuyên, c bi t là ngôn ng th ng nh t c a xã h i và báo chí. Khía ni m huy ng v n c s d ng ây i v i ho t ng c a các ngân hàng th ng m i có th nói là h p và không rõ rang nh t, trong nhi u tr ng h p có s không th ng nh t trong n i hàm c a b n thân khái ni m. Nh ng nhìn chung, ph bi n nh t, khái ni m này c dùng ch y u c p n m t ho t ng c tr ng nh t c a các ngân hàng th ng m i, ó là nh n ti n g i và d i các hình th c c b n nh t, c th là nh n ti n g i ti t ki m và các lo i ti n g i có và không có kì h n khác. M t cách không chính th c, d i khía c nh kinh t c ng có khá nhi u cách ti p c n v i riêng khái ni m này, tuy c ng khá t ng ng nhau và ph m vi th ng r ng h n khái ni m c c p trên nh ng n i hàm c a chúng th ng không ng nh t. Cách ti p c n thông th ng nh t hi n nay trong các nghiên c u c a các chuyên ngành kinh t , tài chính ngân hàng là ti p c n khái ni m huy ng v n t ngu n g c c a các ngu n v n. Ch ng h n, ngu n v n c chia thành v n t có, v n huy ng, v n i vay, v n ti p nh n, v n khác. Chính vì v y, ho t ng huy ng v n c a ngân hàng th ng m i lúc

2. vô hình chung ã b qua m t trong nh ng kênh quan tr ng nh t trong vi c m b o s ho t ng bình th ng.này bao g m c vi c kh i t o ngu n v n ban u cho s hình thành v n i u l và c vi c t o l p ngu n v n c p 2 (m t b ph n c a ngu n v n t có) c a ngân hàng th ng m i. tr c khi i vào các v n c th . Có th xem ây là m t cách ti p c n thiên v tính kinh t và mang n ng tính nghi p v nh ng thi t ngh ôi lúc có kh n ng gây tâm lí thiên l ch i v i các ch th ti p nh n. m b o kh n ng thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i. khi nh c n nghi p v huy ng v n c a các ngân hàng th ng m i. ph n nh nh ng c tính b n ch t c a s v t. là n n tang c a ho t ng t duy. quan i m c a nhà nghiên c u ang c nh n m nh tính l i nhu n trong ho t ng c a các ngân hàng th ng m i. tác gi ch ng ti p c n d i khía c nh pháp lí. trong m t s giáo tài li u gi ng d y c a các tr ng kh i kinh t tài chính khi c p n các hình th c c a ngi p v huy ng v n th ng ch bao g m: Hình th c ti n g i thanh toán. trong tr ng h p này mu n xác nh m t ho t . có so sánh v i các quan i m c c p trên. Thông th ng xác nh m t ho t ng nào ó có thu c m t n i hàm khái ni m c xác nh tr c hay không thì v c b n ho t ng ó ph i th hi n y các thu c tính c th hi n trong khái ni m ó. V n bi t r ng khi ti p c n t khía c nh này. nó là ³ i m nút´. ch ng ch ti n g i. tác gi s th xác nh tính h p lí trong vi c xác nh n i hàm c a khái ni m ho t ng huy ng v n d i các hình th c c li t kê trên.[2] Tuy nhiên. i v i v n này. hình th c ti n g i ti t ki m. 3. Trong các giáo trình Lu t Ngân hàng c ng nh các v n b n lu t hi n nay u ch a a ra m t khái ni m c th v v n này nh ng thông qua các quy nh c a pháp lu t c ng cho ta ph n nào hình dung m t cách chính xác nh t n i hàm c a khái ni m này. xác nh chính xác khái ni m r t quan tr ng. 4. C th . t i ch ng 3 m c 1 Lu t các T ch c tín d ng quy nh 4 hình th c c a ho t ng huy ng v n: 1. m t s tài li u chuyên ngành ôi lúc c ng có cách ti p c n h p h n. chính vì v y.[4] V i vai trò là m t tài nghiên c u thu c chuyên ngành khoa h c pháp lí. n u lo i tr các hình th c khác (ví d nh các kho n vay trong th tr ng liên ngân hàng) trong vi c m b o nguonf v n. Ch ng h n. Nh n ti n g i Phát hành gi y t có giá Vay v n gi a các t ch c tín d ng Vay v n c a ngân hàng nhà n c Theo tri t h c Mác Lê ± nin. Hi u rõ. khái ni m là hình th c c b n c a t duy tr u t ng. Vì th . các hình th c ti n g i c bi t khác[3]. C th . an toàn c a các ngân hàng. Có ngh a r ng.

thu t ng ngu n v n ng ngh a v i tài s n c a doanh nghi p. xét khía c nh này. ngân hàng u tiên v n là m t doanh nghi p. tác gi ti p c n d Th nh t. Rõ rang vi c li t kê m t lo t các hành vi không th nói lên b n ch t c a ho t ng ó. Nh ã c nh c n nhi u l n nh trên. y u i m c a ph ng pháp này là mang tính khiêng c ng và d dàng b l c h u khi c s h t ng có nh ng thay i. i v i khái ni m này. ngu n v n này c u thành t r t nhi u thành ph n và có th c hình thành qua nhi u giai o n.ng nào ó có nên c xem là m t ho t ng huy ng v n c a ngân hàng th ng m i hay không tr c tiên c n xác nh c các thu c tính c b n nh t c a khái ni m và chúng s c xem nh là các tiêu chí trên ó làm c n c cho vi c xác nh ho t ng ó. không th lo i tr t t c các ho t ng liên quan n vi c t o l p ngu n v n t có c a các ngân hàng. Th hai. v it ng chi tác ng: i các khía c nh sau: V n này không có quá nhi u s tranh cãi. i v i m t v n b n pháp lí thì ây l i là cách th hi n t ng i ti n d ng và không gây tranh cãi. v n ây chính là tr c n nay ch a t ng s phân nh trong thành ph n các ngu n v n này v i m c ích xây d ng m t khái ni m hoàn thi n v ho t ng huy ng v n c a ngân hàng th ng m i. Tuy nhiên. nh ng ngu n v n c t o l p sau khi hình thành ngân hàng th ng m i (ch ng h n ngu n v n c p 2) thì không th b lo i tr . ây hành ng này c gi i h n các ch th là các ngân hàng th ng m i. Tuy nhiên. N u có th a ra m t khái ni m th hi n chính xác b n ch t c a hi n t ng rõ rang tính b n v ng c a quy nh s lâu dài h n. Ngân . Tuy nhiên thu t ng ngu n v n c c p ây i v i các ngân hàng th ng m i trong tr ng h p này nên c hi u d i m t khía c nh hoàn toàn khác. c ng gi ng nh máy móc i v i các công x ng. v m t ch th : V n này ã c xác nh khá c th ngay trong tên c a khái ni m. nh ng là m t doanh nghi p có i t ng kinh doanh là ti n t . N u c n c vào m t ch th th c hi n hành vi. ây là ngu n v n c a doanh nghi p. là ³hàng hóa´. Dù phát sinh nh ng nghi p v hi n i h n thì nó v n luôn th hi n úng b n ch t c a ho t ng ó. V y c n c vào khía c nh này ta có th kh ng nh ho t ng huy ng v n nh m t o l p ngu n v n i u l trong giai o n hình thành ngân hàng th ng m i không thu c n i hàm khái ni m này. C ng gi ng nh m i doanh nghi p thông th ng khác. nó luôn có m t ngu n v n thu c s h u t thân nó làm c s cho ho t ng kinh doanh c a mình. nó là ngu n v n theo úng ngh a c a nó i v i ho t ng c a m t doanh nghi p và khi này. nó không pahir là nguonf v n mà ch doanh nghi p b ra kinh doanh. b i vì ó chính là công c ho t ng. i v i ngân hàng là ngu n v n t có. ó chính là ngu n v n ± ti n t . Tuy khá rõ rang nh ng c ng t n t i khá nhi u nh ng mâu thu n. Tuy nhiên. là ³ph ng ti n´ kinh doanh c a ngân hàng th ng m i. vì nh ã c trình bày trên. rõ rang hành vi này ch có th c xác nh khi có s t n t i c a m t ngân hàng th ng m i. tuy nhiên.

nó gi ng nh m t i lí. ây là yêu c u s ng còn i v i s t n t i c a các ngân hàng th ng m i và c các i t ng khác ho t ng . vai trò c a ngu n v n ngân hàng ± t b n c ng là l i nhu n. ho t ng huy ng v n c a các ngân hàng th ng m i có th c hình dung m t cách d hi u h n là ho t ng ³tìm ki m các ngu n hàng´ cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p mình. c th là ho t ng huy ng v n c ng xu t phát vì m c tiêu l i nhu n. ó chính là m c ích. Chính vì v y. và chính vì v y. t c nh là m t ³hàng hóa´ c a riêng các t ch c tín d ng nói chung và các ngân hàng th ng m i nói riêng. n u ngu n v n nh c nói trên ngu n ti n mà ch doanh nghi p b ra u t vào kinh doanh thì ngu n v n c a ngân hàng ây là ³hàng hóa´ c a ngân hàng th ng m i. ây v n luôn là m c tiêu tiên quy t. c n c vào tiêu chí này. c th h n. Vì v y. Có th kh ng nh. m t cách tr c ti p h n. Lúc này. m t ho t ng ch có th c xem là ho t ng huy ng v n c a ngân hàng th ng m i khi nh m m c ích thu hút. ngân hàng nh m t ng i cung ng d ch v . l p các qu d tr và vai trò chính y u c a nó là nh v t làm tin. khác bi t v i các laoij hình doanh nghi p khác. Ngu n v n t có c a ngân hàng ch chi m 5% . Vi c thu t ng ngu n v n c s d ng cho c hai lo i ngu n v n (v n c a doanh nghi p nói chung và v n ± nh m t hàng hóa c a ngân hàng) vì ng i ta c n c vào vai trò c a nó i v i c n n kinh t nói chung.10% ngu n v n c a ngân hàng th ng m i và ch y u dùng vào vi c mua tài s n c nh làm c s cho ho t ng s n xu t kinh doanh. c ng gi ng nh các laoij hình kinh doanh khác c ng có nh ng nghi p v riêng c a mình ph c v riêng cho ho t ng kinh doanh. v n hay t b n là giá tr mang l i giá tr th ng d và quan tr ng nh t là vì nó cùng là ti n t mà không quan tâm nhi u n vai trò th c s c a nó i v i các ch th s d ng nó (m t h quy chi u m i). c th ây là m b o kh n ng thanh toán. không nh ng ch i rang bu c b i các quy nh c a pháp lu t. Th ba. rang bu c b n thân vai trò mà nó n m gi . tìm ki m. ho t ng c a nó còn h ng n m c tiêu quan tr ng không kém chính là s an toàn. mà còn vì s t n t i c a chính nó. cái mà ch th th c hi n hành vi mu n t c. b n ch t c a ho t ng huy ng v n c a các ngân hàng th ng m i. Tóm l i. l y ³hàng hóa´ ± t c ngu n ti n t n i này (n i th a ti n) cung ng cho n i có nhu c u. Tuy không có m t s ho ch toán rõ rang gi a ngu n v n c a t có và ngu n v n này trong ho t ng c a các ngân hàng th ng m i nh ng trên th c t có th nh n th y vai trò ó c th hi n khá rõ rang. các n l c gia t ng ngu n v n t có không thu c nhóm hành vi huy ng v n c a các ngân hàng th ng m i c c p trong ph m vi tài này. Tuy nhiên. v khía c nh khách th c a hành vi. lo i hình doanh nghi p c bi t này ± các ngân hàng th ng m i c ng ho t ng vì m c tiêu chính là l i nhu n.hàng là m t lo i hình doanh nghi p c bi t. Vi c kh ng nh l i khái ni m s cho ta th y rõ vì sao huy ng v n l i c xem nh m t lo i nghi p v c a ngân hàng th ng m i. Hi u rõ khái ni m ngu n v n trong ho t ng huy ng v n giúp ta ti n thêm m t b c trong vi c xác nh khái ni m. t o l p ni m tin cho s t n t i b n v ng c a nó. M c ích chính c a kinh doanh là l i nhu n. Khái ni m ngu n v n c c p trong n i hàm khái ni m này là theo ngh a th hai. gia t ng ngu n v n không thu c s h u c a ngân hàng. các ho t ng ³tìm ki m ngu n hàng´.

c bi t thu c chuyên ngành kinh t . [1] Các ngu n ti n kí g i hay còn g i là các tài s n n c a ngân hàng th ng m i là ngu n v n ch y u trong ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng. S khác bi t v ch th (cho vay) và vai trò mang tính t c th i c a nó không làm thay i b n ch t c a m t ngu n v n tín d ng. theo quan i m c a tác gi . ngu n ti n này c ng c các ngân hnagf s d ng nh m t công c . thay i nhanh chóng n m c nào. m b o t l an toàn tín d ng c a các ngân hàng th ng không uocj è c p. i v i các ngu n v n này. v n có th v n d ng làm c nc xác nh. m b o cho s ho t ng bình th ng và thông su t c a nó. xu t phát t c tính c a các ngân hàng th ng m i. Thông quan m t s nh ng phân tích trên tác gi ch c xây d ng m t s các tiêu chí nh m xác nh m t ho t ng có c xem là ho t ng huy ng v n c a ngân hàng th ng m i hay không. hoàn toàn không c n c trên nh ng th hi n c th c a hành vi. nó không mang l i ngu n thu. ti l này th p h n. m t s quan i m. hi u qu c a b n thân nó theo úng các quy nh pháp lu t´. Nh c c p trên. i v i các ngân hàng th ng m i vi t nam. Các tiêu chí này c xây d ng d a trên b n ch t c a ho t ng. ho t ng huy ng v n c ng ng th i h ng n c 2 m c tiêu trên.«) tuy không tr c ti p mang l i l i nhu n nh ng th c s nó c ng m b o ngu n ti n tahnh toán cho các ngân hàng. Có th t m th i a ra nh ngh a nh sau: ³Ho t ng huy ng v n c a các ngân hàng th ng m i là ho t ng mà trong ó các ngân hàng này tìm ki m ngu n v n kh d ng t các ch th khác nh m m b o s v n hành bình th ng. vay v n c a các t ch c tín d ng khác vào nhóm các hoat ng huy ng v n c a t ch c tín d ng là h p lí. Các ngân hàng trên th gi i tài s n n chi m kho n t 90% . Chính vì v y. . vay ngân hàng trung ng. các nghi p v huy ng v n này (vay trên th tr ng liên ngân hàng. Chính vì v y. C n c vào tiêu chí này. v i s phát tri n c a th tr ng tài chính ngày càng a d ng và phong phú nh hi n nay. trong m t gi i h n nh t nh v thòi gian.trong cùng l nh v c. khi c p n nghi p v huy ng v n ch c p n các nghi p v mà mang l i hi u qu kinh t còn các ho t ng huy ng v n nh m m b o kh n ng thanh toán. Thi t ngh . có th kh ng nh vi c x p các ho t ng huy ng v n khá c tr ng nh : vay v n c a ngân hàng nhà n c[5]. m t hàng hóa ph c v cho ho t ng kinh doanh c a mình. V c tính. dù các hình th c th hi n nó a d ng.95% trên t ng s ngu n v n c a các ngân hàng. th m chí ôi khi còn âm l i nhu n nh ng ó là yêu c u thi t y u và là c tr ng c a lo i hình ho t ng này.

tuy nhiên.[2] Ngu n v n c p 2 y c hình thành thông qua các thành ph n nh : nh. [5] Vào n m « s i tên thành ngân hàng trung ng. theo quan i m c a tác gi . góp v n) y Trái phi u chuy n i ho c c phi u u ãi do t ch c tín d ng phát hành có kì h n ban u. [4] Tác gi c p n ngu n v n t trên th tr ng liên ngân hàng (dù ây ch là ngu n v n mang tính c u cánh h tr cho các ngân hàng khi g p nh ng khó kh n vì thi u ti n m t thanh toán t m th oif trong m t giai o n r t ng n) vì trên th c t . Tr c ây. c ng [3] Khoa k toán ± tài chính ± ngân hàng. các ngân hàng khi mu n m b o cs n nh c a ngu n v n này c ng nh mu n xây d ng m t môi tr ng tài chính an toàn h n th ng kí k t tr c các h p ng tín d ng t ng lai rang bu c i tác ho c b n thân mình s cung c p m t ngu n v n t c th i cho m t ngân hàng khi c yêu c u và v i l a su t t ng thích nào ó. trong giai o n hi n nay. các ngân hàng mu n m b o c s n nh c a ngu n v n này (t c s vay c b t c khi nào ngân hàng c n n ± d nhiên là v i m t lãi su t h p lí) thì luôn ph i có m t s chú tr ng thích áng. thuân l i th ng d a trên m i quan h giao h o gi a các ngân hàng trong nh ng kho n th i gian nh t nh. Chính vì v y. y Các công c khác th a mãn i u ki n có kì h n ban u t i thi u trên 10 D phòng chung t i a b ng 1. i u ki n có th ti p c n ngu n v n này nhanh chóng. u t (k c c phi u u 50% giá tr t ng thêm c a tài s n c y 40% giá tr t ng thêm c a các lo i ch ng khoán t . h ng d n nghi p v ngân hàng th ng m i.25% t ng tài s n có r i ro. y n m. th i h n còn l i tr c khi chuy n i thành c phi u ph thông t i thi u là 5 n m. m b o s n nh c a ngu n v n này c ng quan tr ng không kém và mu n có s m b o ó c n có s u t dài h n và h p lí. i h c m thành ph h chí minh. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful