Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Ngµy..........th¸ng.........n¨m 200...

Năm học 2007- 2008

TËp ®äc Th göi c¸c häc sinh I. Môc tiªu 1. §äc thµnh tiÕng - §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m, vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc lu lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. - §äc thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt tha, tin tëng cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi ViÖt Nam. 2. §äc hiÓu - HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bøc th: B¸c Hå khuyªn HS ch¨m häc, nghe thÇy, yªu b¹n vµ tin tëng r»ng HS sÏ kÕ tôc xøng ®¸ng sù nghiÖp cña cha «ng, x©y dùng thµnh c«ng níc ViÖt Nam míi. 3. Häc thuéc lßng mét ®o¹n th. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. - B¶ng phô chÐp s½n mét ®o¹n th cÇn luyÖn ®äc cho HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi ®äc - GV cho HS quan s¸t c¸c ¶nh minh - HS: Tranh vÏ h×nh ¶nh B¸c Hå vµ häa cho chñ ®iÓm vµ yªu cÇu HS HS c¸c d©n téc trªn nÒn l¸ cê Tæ nãi vÒ nh÷ng tÊm ¶nh ®ã. quèc bay thµnh h×nh ch÷ S - gîi d¸ng h×nh ®Êt níc ta. - GV: Qua c¸c bøc ¶nh minh häa cho - HS l¾ng nghe. 1 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 chñ ®iÓm chóng ta thÊy Tæ quèc chóng ta rÊt ®Ñp. Chóng ta rÊt yªu quý vµ tù hµo vÒ Tæ quèc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta. C¸c em ®· biÕt: Ngay sau khi giµnh ®îc ®éc lËp, B¸c Hå ®· cã Th göi c¸c häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn, khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 n¨m bÞ thùc d©n Ph¸p ®« hé. §Ó biÕt trong th B¸c muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×, chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng

Năm học 2007- 2008

- HS më SGK theo dâi bµi ®äc.

- GV gäi mét HS ®äc kh¸ giái ®äc tr- - Mét HS kh¸ ®äc tríc líp, c¶ líp íc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm. ®äc thÇm. - GV híng dÉn HS chia ®o¹n. - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi ®äc: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn VËy c¸c em nghÜ sao? * §o¹n 2: Cßn l¹i. - GV gäi hai HS tiÕp nèi nhau ®äc - Hai HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. Mçi bµi. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. giäng cho tõng HS (nÕu cã). - GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay - HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. trªn b¶ng líp. - Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i toµn bµi. - Hai HS ®äc tiÕp nèi nhau, mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa - Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh 2

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008

cña c¸c tõ khã ®îc giíi thiÖu ë phÇn tiÕng. C¶ líp ®äc thÇm. chó gi¶i. - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng - HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng, th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt cña GV. tha, thÓ hiÖn sù tin tëng vµ hi väng. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1, th¶o luËn theo nhãm ®«i hái vµ tr¶ lêi c©u hái 1 trong SGK. Sau ®ã chØ ®Þnh mét nhãm tr×nh bµy tríc líp, c¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung. - Hai HS ®øng dËy tr×nh bµy: + HS 1 hái: Ngµy khai trêng n¨m 1945 cã g× ®Æc biÖt so víi nh÷ng ngµy khai trêng kh¸c? + HS 2 tr¶ lêi: §ã lµ ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa, ngµy khai trêng ®Çu tiªn sau khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 lµm n« lÖ cho thùc d©n Ph¸p. Tõ ngµy khai trêng nµy c¸c em HS b¾t ®Çu ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam.

- GV: Em hiÓu nh thÕ nµo lµ mét - Lµ mét nÒn gi¸o dôc tù do cña níc nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam? ViÖt Nam ®éc lËp nh»m ®µo t¹o c«ng d©n vµ nh©n tµi ®Ó phôc vô cho ®Êt níc vµ d©n téc ViÖt Nam. - GV hái thªm: Trong th B¸c ®· tëng tîng thÊy c¶nh c¸c b¹n häc sinh trong ngµy khai trêng lÇn ®Çu tiªn khi níc nhµ ®éc lËp nh thÕ nµo? - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi cña B¸c: “C¸c em ®îc hëng sù may m¾n ®ã lµ nhê sù hi sinh cña biÕt bao ®ång bµo c¸c em. VËy c¸c em nghÜ sao?". - B¸c Hå ®· tëng tîng thÊy c¶nh nhén nhÞp tng bõng cña ngµy khai trêng. C¸c b¹n häc sinh ai ai còng vui vÎ vµ rÊt sung síng v× ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc míi. - B¸c muèn nh¾c c¸c HS ph¶i biÕt ¬n, ghi nhí c«ng lao chiÕn ®Êu, hi sinh quªn m×nh cña biÕt bao thÕ hÖ c¸ch m¹ng ®Ó cã ®îc nh ngµy h«m nay.

- Yªu cÇu HS t×m ý cña ®o¹n 1, sau - HS nªu vµ nhËn xÐt cho ®Õn khi ®ã nhËn xÐt chèt l¹i, ghi b¶ng. cã ý ®óng: Nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh 3

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 c¶m cña B¸c ®èi víi häc sinh.

- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2, vµ tr¶ lêi: Sau c¸ch m¹ng th¸ng th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi T¸m nhiÖm vô cña toµn d©n lµ c©u hái: Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m x©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn ®· ®Ó l¹i, lµm cho níc ta theo kÞp c¸c nhiÖm vô cña toµn d©n lµ g×? níc kh¸c trªn toµn cÇu. - HS cã tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo - Trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt níc? níc, tr¸ch nhiÖm cña HS rÊt nÆng nÒ vµ vÎ vang. HS ph¶i thi ®ua häc giái, ngoan ngo·n, nghe thÇy, yªu b¹n ®Ó lín lªn x©y dùng ®Êt níc, lµm cho d©n téc ViÖt Nam bíc tíi ®µi vinh quang, s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u. - Qua nh÷ng c©u nãi ®ã em hiÓu - B¸c rÊt tin tëng vµ hi väng vµo ®îc th¸i ®é cña B¸c ®èi víi c¸c häc c¸c häc sinh - nh÷ng ngêi t¹o nªn tsinh nh thÕ nµo? ¬ng lai, tiÒn ®å t¬i s¸ng cña d©n téc vµ ®Êt níc. - Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV ®«i t×m ý chÝnh cña ®o¹n 2. GV vµ tr¶ lêi: Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm vÎ nhËn xÐt chèt l¹i vµ ghi b¶ng. vang cña ngêi häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng * LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1, - Mét HS ®äc. C¶ líp theo dâi, nhËn yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng xÐt giäng ®äc cña b¹n. ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc cña ®o¹n 1: - HS l¾ng nghe. giäng nhÑ nhµng, th©n ¸i, vui mõng, xóc ®éng, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m 4

Giáo án Tiếng Việt 5 yªu quý cña B¸c; nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷:ngµy khai trêng ®Çu tiªn, tëng tîng, nhén nhÞp tng bõng, sung síng h¬n n÷a, hoµn toµn ViÖt Nam, hi sinh, biÕt bao ®ång bµo, nghÜ sao vµ ®äc cao giäng ë cuèi c©u hái. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n 1.

Năm học 2007- 2008

- HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 1. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ 3, - Mét HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng 3 cña bµi. C¶ líp theo dâi vµ nhËn ®äc cña b¹n. xÐt giäng ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc ®o¹n 2 vµ 3: - HS chó ý l¾ng nghe. giäng xóc ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý, niÒm tin tëng vµ hi väng cña B¸c vµo häc sinh - nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña níc nhµ; biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷: x©y dùng, tr«ng mong, chê ®îi, t¬i ®Ñp, hay kh«ng, s¸nh vai, mét phÇn lín, häc tËp... - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 2 vµ - HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 3. vµ 3, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña c¸c b¹n. * LuyÖn ®äc häc thuéc lßng - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm häc - HS ®äc thÇm häc thuéc ®o¹n v¨n thuéc theo nhãm ®o¹n v¨n (tõ Sau theo nhãm. 80 n¨m giêi n« lÖ ... ®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em). - Thi c¸c nhãm ®äc thuéc ®o¹n v¨n tríc líp. - Mét nhãm cö ®¹i diÖn ®øng lªn ®äc tríc c©u ®Çu tiªn cña ®o¹n, 5

3. g/gh. Môc tiªu 1. . 6 . cho ®Õn khi thÊy c©u nãi cña B¸c nh thÕ nµo? t×m ®îc ý ®óng: C©u nãi cña B¸c C¸c em ph¶i lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng vÉn cßn sèng m·i.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc häc thuéc lßng ®o¹n th yªu cÇu cña GV. ®äc tríc bµi Quang c¶nh ngµy mïa. Nghe . c¸c em . dÆn HS vÒ . dÆn dß . ChÝnh t¶ Nghe ."Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn vÎ nghÜa vô thiªng liªng cña c¸c thÕ hÖ vang hay kh«ng. chÝnh lµ nhê trÎ ViÖt Nam vµ niÒm tin tëng.GV nhËn xÐt giê häc.NhiÒu HS tr¶ lêi. Cñng cè.C©u v¨n nµo trong th B¸c nãi lªn .viÕt: ViÖt Nam th©n yªu «n tËp quy t¾c viÕt c/k.viÕt vµ tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu. ph¶i ch¨m chØ häc tËp ®Ó lín lªn x©y dùng Tæ quèc ngµy thªm giµu ®Ñp. ng/ngh I. ®· nªu.Ngµy nay tuy B¸c ®· ®i xa..2008 sau ®ã cã "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u nèi tiÕp. NÕu b¹n nµo kh«ng ®äc ®îc th× nhãm ®ã bÞ trõ ®i mét ®iÓm. B¹n ®ã ®äc xong l¹i "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u kh¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. chóng em cÇn mong mái cña B¸c.. hi mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña väng to lín cña B¸c vµo c¸c thÕ hÖ c¸c em" ®ã.. .

. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y . .4 tê phiÕu khæ to viÕt tõ ng÷. Ho¹t ®éng häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. g/gh. côm tõ hoÆc c©u cã tiÕng cÇn ®iÒn vµo « trèng ë bµi tËp 2. Lµm bµi tËp ®Ó cñng cè quy t¾c viÕt chÝnh t¶ víi ng/ngh. bót ch×.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp cña ®Êt níc ViÖt Nam vµ truyÒn thèng cÇn cï lao ®éng vµ ®Êu tranh bÊt khuÊt 7 . + Ngåi viÕt chÝnh t¶ ph¶i ®óng t thÕ: vë ®Ó ngay ng¾n. m¾t ph¶i c¸ch xa vë chõng 30 cm.HS l¾ng nghe. vë. §å dïng d¹y .. g/gh.2008 2. lng th¼ng. Híng dÉn HS nghe . D¹y bµi míi 1. kh«ng ®îc hái l¹i.3 ®Õn 4 tê phiÕu kÎ b¶ng néi dung Bµi tËp 3. kh«ng t× ngùc xuèng mÐp bµn. c¸c em sÏ .GV nh¾c mét sè ®iÓm cÇn lu ý vÒ yªu cÇu cña giê ChÝnh t¶: + HS ph¶i cã ®ñ: bót.Bót d¹ vµ 3 .HS chó ý l¾ng nghe.Trong tiÕt häc h«m nay. .Mét HS ®äc to bµi th¬.Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? . nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu vµ lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt c/k. Giíi thiÖu bµi . B. III. ng/ngh. 2.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Yªu cÇu HS ®äc bµi th¬. + Khi viÕt chÝnh t¶ ph¶i trËt tù chó ý nghe GV ®äc. c/k. Më ®Çu . thíc kÎ.häc . . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..

.Khi viÕt cÇn lu ý tr×nh bµy bµi . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV. C©u t¸m viÕt c¸ch lÒ hai « li. danh tõ .HS nªu: Trêng S¬n. c) ViÕt chÝnh t¶ .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. ch÷a bµi. . ..§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS .. §Çu c©u viÕt hoa. chÝnh t¶ cÇn lu ý khi viÕt.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m ®.HS dïng bót ch×.. mªnh m«ng.Gäi HS tr×nh bµy. riªng. t thÕ ngåi viÕt. . Mçi dßng th¬ ®äc 2 lît.Mét HS ®äc to tríc líp.Bµi chÝnh t¶ lµ mét ®o¹n th¬ lôc chÝnh t¶ nh thÕ nµo? b¸t.Sau khi HS viÕt xong. . HS díi líp viÕt îc.GV ®äc tõng dßng th¬ cho HS viÕt . ViÖt Nam. vµo vë nh¸p.HS l¾ng nghe. HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng. 3. biÓn lóa.Ba HS lªn b¶ng viÕt. . sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. GV híng dÉn . . chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã.GV nh¾c s¬ bé HS nh÷ng hiÖn tîng .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp).. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. . l¾ng nghe. . 8 .2008 cña d©n téc ViÖt Nam.Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp. theo tèc ®é viÕt quy ®Þnh ë líp 5 (6 ch÷/1 phót). . yªu cÇu HS chó ý l¾ng nghe kh«ng hái l¹i. dËp dên. tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. .C¶ líp theo dâi. trao ®æi bµi víi b¹n. Khi viÕt cÇn lu ý c©u s¸u viÕt c¸ch lÒ bèn « li. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007.

C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. cã.Gäi HS ®äc toµn bµi. . Cñng cè.GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ . ngµy. Bµi tËp 3.GV nhËn xÐt giê häc. mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng. kØ.HS l¾ng nghe. kiªn. cña.HS lµm bµi vµo vë. thi lµm bµi nhanh. dÆn dß . g¸i.Bµi v¨n cho ta biÕt ®iÒu g×? . Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng.Yªu cÇu HS nhÈm thuéc quy t¾c. . cïng GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. ¢m ®Çu §øng tríc i. nghØ. chèt l¹i: ngµy. ng¸t. e.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 9 . ghi.Bµi v¨n kÓ vÒ buæi lÔ ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp (2/9/1945) ë qu¶ng Trêng Ba §×nh. cña. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång nghÜa ViÕt lµ k ViÕt lµ gh ViÕt lµ ngh ViÕt lµ c ViÕt lµ g ViÕt lµ ng . kÕt. ª §øng tríc c¸c ©m cßn l¹i ¢m "cê" ¢m "gê" ¢m "ngê" 4. ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng.Gäi HS nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . ng÷. . Bµi tËp 3 .2008 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña mêi mét ®Õn hai em nh¾c l¹i quy GV.DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc néi dung . . . ch÷a l¹i bµi cña . t¾c. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS nhËn xÐt. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). GV d¸n ba tê .

.Giáo án Tiếng Việt 5 I. . tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn. ®Æt c©u ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. ®äc thÇm trong SGK. vµng hoe vµ vµng lÞm víi nhau. Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa.kiÕn thiÕt. Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa. c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau. 2. C¶ líp theo dâi Bµi tËp 1 trong phÇn NhËn xÐt. §å dïng d¹y . ChÝnh nhê hiÖn tîng ®ång nghÜa mµ TiÕng ViÖt cña chóng ta phong phó vµ giµu s¾c th¸i biÓu c¶m.HS l¾ng nghe.vµng lÞm.Tõ vùng TiÕng ViÖt cã hiÖn tîng . . Môc tiªu Năm học 2007. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn.vµng hoe . viÕt s½n trªn b¶ng líp: th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm 10 . II.häc .GV ®a ra c¸c tõ in ®Ëm ®· ®îc .GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp nhau . Ho¹t ®éng häc . .Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . so s¸nh nghÜa cña c¸c tõ vµng xuém.Bµi tËp 1 yªu cÇu so s¸nh nghÜa g×? cña c¸c tõ x©y dùng vµ kiÕn thiÕt víi nhau. vµng xuém .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp.Mét HS ®äc bµi . III. BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã ®Ó lµm c¸c bµi tËp thùc hµnh vÒ tõ ®ång nghÜa.2008 1.HS dùa vµo ®o¹n v¨n trao ®æi. Giíi thiÖu bµi .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y .B¶ng phô viÕt s½n c¸c tõ in ®Ëm ë Bµi tËp 1a vµ 1b (phÇn NhËn xÐt): x©y dùng .

Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. gîi c¶m gi¸c rÊt ngät. thÇm trong SGK.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn.HS ®äc bµi. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. vµng hoe. . 3. Vµng xuém chØ mµu vµng ®Ëm cña lóa ®· chÝn. b) C¸c tõ vµng xuém.HS trao ®æi. . . PhÇn Ghi nhí . ¸nh lªn. kÕt qu¶ th¶o luËn.vµng lÞm Năm học 2007.Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung Ghi . kÕt qu¶ th¶o luËn.kiÕn thiÕt b) vµng xuém . c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. ®Õn khi cã lêi gi¶i ®óng: NghÜa cña nh÷ng tõ kiÕn thiÕt. §¸p ¸n: a) C¸c tõ kiÕn thiÕt vµ x©y dùng cã thÓ thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña c¸c tõ nµy gièng nhau hoµn toµn. ®«i ®Ó lµm bµi.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt .Giáo án Tiếng Việt 5 a) x©y dùng . . gièng nhau gäi lµ tõ ®ång nghÜa.C¶ líp theo dâi.GV chèt l¹i: Nh÷ng tõ cã nghÜa . .HS l¾ng nghe.2008 bµi.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . Vµng lÞm chØ mµu vµng cña qu¶ chÝn. C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm . NghÜa cña nh÷ng tõ vµng xuém. nhËn xÐt cho ®Õn gi¶i ®óng. .Gäi HS ®äc ghi nhí trong SGK. khi cã lêi gi¶i ®óng. x©y dùng cã nghÜa gièng nhau cïng chØ ho¹t ®éng.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. Vµng hoe chØ mµu vµng nh¹t t¬i.GV yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 2 trong .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. chèt l¹i lêi . 11 . vµng hoe. vµng lÞm cã nghÜa gièng nhau ®Òu chØ mµu vµng. .vµng hoe . Bµi tËp 2 .GV cïng HS nhËn xÐt. vµng lÞm kh«ng thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña chóng kh«ng hoµn toµn gièng nhau.

. . sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. HS díi líp viÕt vµo vë. * To lín: to. lín. .. l¹i: Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi nhau lµ: * Níc nhµ . . Bµi tËp 3 . . xinh ®Ñp. .Mét HS ®äc to toµn bµi.n¨m ch©u.GV nh¾c HS chó ý: Mçi em ph¶i b¶ng lµm bµi. häc hái.. xinh t¬i.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶..2008 . Bµi tËp 2 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. hai HS lªn . Năm học 2007. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. VÝ dô: . .Gäi HS nhËn xÐt.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Giáo án Tiếng Việt 5 4.Mét HS ®äc to toµn bµi.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ch÷a bµi cho b¹n. * Hoµn cÇu . .Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . xinh x¾n. xinh.non s«ng.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. to tíng. mÜ lÖ.Gäi HS tr×nh bµy. GV theo dâi gäi .Gäi mét HS ®äc to toµn bµi.. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. * Häc tËp: häc. .Hai HS lªn b¶ng lµm bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.NhËn xÐt.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi.XÕp nh÷ng tõ in ®Ëm thµnh tõng g×? nhãm ®ång nghÜa. * §Ñp: ®Ñp ®Ï. häc hµnh. ®Ìm ®Ñp. cïng GV chèt ®óng.níc .Ho¹t ®éng c¸ nh©n.. ch÷a bµi. 12 .Mét HS ®äc to toµn bµi. . to ®ïng. HS díi líp lµm bµi vµo vë. ..

2. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. Môc tiªu 1.Tranh minh häa truyÖn trong SGK. hiªn ngang.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i hiÖn theo yªu cÇu cña GV. RÌn kÜ n¨ng nãi: . .Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. ch÷a bµi cho b¹n. . Bµi tËp 3 vµo vë. §å dïng d¹y . kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn. Năm học 2007.Yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi . HS biÕt thuyÕt minh néi dung mçi tranh b»ng 1 .Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. KÓ chuyÖn lý tù träng I. dÆn dß .TËp trung nghe thÇy c« kÓ chuyÖn.B¶ng phô viÕt s½n lêi thuyÕt minh cho 6 bøc tranh.2 c©u.häc . ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n.HS nhËn xÐt.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 13 . cña b¹n trªn b¶ng.GV nhËn xÐt giê häc. kÓ tiÕp ®îc lêi b¹n. . nhËn xÐt. biÕt theo dâi. III. biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé. C¸c ho¹t ®éng d¹y . cã lÝ tëng. (VD: Nhê chÞu khã häc hái nªn Nam häc hµnh rÊt tiÕn bé). RÌn kÜ n¨ng nghe: . ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) . nÐt mÆt. dòng c¶m b¶o vÖ ®ång chÝ. ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n. cö chØ. DÆn HS vÒ . thÓ hiÖn lêi kÓ tù nhiªn. Cñng cè. .2008 .HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi anh Lý Tù Träng yªu níc. GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .Giáo án Tiếng Việt 5 ®Æt hai c©u.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. nhí chuyÖn. NÕu em nµo ®Æt mét c©u cã chøa ®ång thêi c¶ hai ®ång nghÜa th× cµng ®¸ng khen. II. 5. mçi c©u chøa mét tõ trong cÆp tõ ®ång nghÜa (nh mÉu trong SGK).

anh gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng vµ ®îc cö ®i häc ë níc ngoµi. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn . 2. thÓ hiÖn c¶m høng ngîi ca tÊm g¬ng trÎ tuæi anh hïng Lý Tù Träng. Lý Tù Träng sinh ra trong mét gia ®×nh yªu níc ë Hµ TÜnh. gan d¹.HS l¾ng nghe. lêi kÕt chuyÖn trÇm l¾ng. lêi Lý Tù Träng dâng d¹c. GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp. khi kÓ kÕt hîp víi gi¶i nghÜa c¸c tõ khã (cã thÓ kÓ ®Õn tõ nµo th× gi¶i nghÜa tõ ®ã hoÆc sau khi kÓ xong toµn bé c©u chuyÖn míi gi¶i nghÜa c¸c tõ). Cã lÇn. Néi dung truyÖn nh sau: Lý Tù Träng 1. dòng c¶m tríc nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm trong c«ng t¸c. Anh häc rÊt s¸ng d¹. anh Träng mang mét bäc truyÒn ®¬n.2008 1. b×nh tÜnh. tiÕc th¬ng.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Anh Lý Tù Träng ai? V× sao anh l¹i . anh ®ãng vai ngêi nhÆt than ë bÕn Sµi Gßn. Giäng kÓ kh©m phôc ë ®o¹n 3. ®îc giao nhiÖm vô lµm liªn l¹c.GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. gãi vµo chiÕc mµn buéc 14 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . N¨m 1928.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i. . anh ®îc vÒ níc. trë thµnh tÊm g¬ng viÕt thµnh truyÖn ®Ó mäi ngêi noi theo vµ häc tËp? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ con ngêi nµy vµ chiÕn c«ng cña anh. . nhÑ nhµng. 2. ChuyÓn giäng håi hép vµ nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ ®Æc biÖt ë ®o¹n kÓ Lý Tù Träng nhanh trÝ. tiÕng Trung Quèc vµ tiÕng Anh ®Òu nãi th¹o. chuyÓn vµ nhËn th tõ tµi liÖu trao ®æi víi c¸c tæ chøc ®¶ng b¹n qua ®êng tµu biÓn. Giäng kÓ chËm ë ®o¹n 1 vµ phÇn ®Çu cña ®o¹n 2. NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. Mïa thu n¨m 1929. Giíi thiÖu bµi . §Ó tiÖn c«ng viÖc.

anh míi 17 tuæi. Tríc tßa ¸n. anh dâng d¹c v¹ch mÆt bän ®Õ quèc vµ tuyªn truyÒn c¸ch m¹ng. Thµnh niªn: ngêi ®îc ph¸p luËt coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc m×nh lµm (thêng lµ 18 tuæi). lÆn qua gÇm tµu trèn tho¸t. LÇn kh¸c. Tªn thanh tra mËt th¸m L¬-gr¨ng Ëp tíi.. 3. Trong nhµ giam. LÝ Tù Träng lËp tøc rót sóng lôc b¾n chÕt tªn mËt th¸m. nhng t«i ®ñ trÝ kh«n ®Ó hiÓu r»ng thanh niªn ViÖt Nam chØ cã mét con ®êng duy nhÊt lµ lµm c¸ch m¹ng. GiÆc tra tÊn anh rÊt d· man khiÕn anh chÕt ®i sèng l¹i nhiÒu lÇn nhng chóng kh«ng moi ®îc bÝ mËt g× ë anh. qu¨ng xe bªn vÖ ®êng. mét tªn ®éi T©y gäi l¹i ®ßi kh¸m. N¨m Êy. Tªn ®éi sèt ruét. anh nh¶y xuèng vê cëi bäc ra. k× thËt buéc l¹i cho chÆt h¬n. trong mét cuéc mÝt tinh. xö tö anh vµo mét ngµy cuèi n¨m 1931. Kh«ng trèn kÞp. Anh lËp tøc ®øng dËy nãi: . lói hói tù më bäc. Anh Träng míi 17 15 . anh h¸t vang bµi Quèc tÕ ca. kh«ng thÓ cã con ®êng nµo kh¸c. anh bÞ giÆc b¾t. §Çu n¨m 1931. LuËt s bµo ch÷a cho anh nãi anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn nªn hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ. mét c¸n bé ta ®ang nãi chuyÖn tríc ®«ng ®¶o c«ng nh©n vµ ®ång bµo. Nhanh trÝ. Thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p. bªnh vùc cho nh÷ng ngêi ph¶i ra tríc tßa ¸n hoÆc lµm c«ng viÖc t vÊn vÒ ph¸p luËt.2008 sau xe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nh¶y lªn. MÝt tinh: cuéc héi häp cña ®«ng ®¶o quÇn chóng thêng cã néi dung chÝnh trÞ vµ nh»m biÓu thÞ mét ý chÝ chung.T«i cha ®Õn tuæi thµnh niªn thËt. §i qua phè. nhí ®Êy. Anh nhanh ch©n nh¶y xuèng níc. lÝnh giÆc gi÷ l¹i chùc kh¸m. Hä gäi anh lµ "¤ng Nhá". anh chuyÓn tµi liÖu tõ tµu biÓn lªn. phãng mÊt.. anh vå lÊy xe cña nã. LuËt s: ngêi chuyªn bµo ch÷a. anh ®îc nh÷ng ngêi coi ngôc rÊt kh©m phôc vµ kiªng nÓ. Theo b¸o ThiÕu niªn TiÒn phong S¸ng d¹: häc ®©u biÕt ®Êy. ®Þnh b¾t anh c¸n bé. Tríc khi chÕt.

. quan s¸t tranh. Lý Tù 16 .Mét HS ®äc.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh theo dâi. trao ®æi theo nhãm ®«i thuyÕt minh cho mçi bøc tranh b»ng mét hai c©u.Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. .Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV.GV kÕt luËn ý kiÕn cña c¸c nhãm . + Tranh 6: Ra ph¸p trêng. 3. anh ®· b¾n chÕt tªn mËt th¸m vµ bÞ giÆc b¾t. + Tranh 2: VÒ níc. thuyÕt minh cho néi dung tõng bøc ®îc cö ra níc ngoµi häc tËp. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. cha ®îc coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh. Quèc tÕ ca: bµi h¸t chÝnh thøc cho c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n c¸c níc trªn thÕ giíi. gan d¹ vµ b×nh tÜnh trong c«ng viÖc. tµi liÖu. GV vµ c¶ líp . ®äc thÇm trong SGK. + Tranh 5: Trong mét buæi mÝt t×nh. nhËn xÐt.2008 tuæi. c¶ líp theo dâi. c¶ líp theo dâi: vµ ®a ra b¶ng phô ghi s½n lêi + Tranh 1: Lý Tù Träng rÊt s¸ng d¹.Gäi HS tr×nh bµy. .Mét HS ®äc to. . tranh. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. bµy.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Tranh 5: Tríc tßa ¸n giÆc. yªu cÇu HS ®äc l¹i. trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Bµi tËp 1 . + Tranh 4: Lý Tù Träng rÊt nhanh trÝ. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. anh ®îc giao nhiÖm vô chuyÓn vµ nhËn th tõ. anh hiªn ngang kh¼ng ®Þnh lÝ tëng c¸nh m¹ng cña m×nh.

Khi kÓ nhËp vai th× ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn. .Thi kÓ chuyÖn tríc líp. . Lu ý: Tïy theo tr×nh ®é HS cã thÓ + HS l¾ng nghe. tëng tîng chÝnh m×nh lµ nh©n vËt ®ã. + GV chia líp thµnh c¸c nhãm.HS tù nªu c©u hái ®Ó trao ®æi víi 17 . Mçi + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh. . theo dâi. Mçi em kÓ ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn.Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm. 3 Năm học 2007. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn. .§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn. h·y kÓ c©u chuyÖn thËt tù nhiªn. lêi cña GV. tranh HS kÓ tõ mét ®Õn hai tranh. kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña (thÇy) c«. C¶ líp tËp 2. . Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u . c¸ch kÓ nhËp vai nh©n vËt anh Träng hoÆc lµ ngêi luËt s hoÆc lµ ngêi cai ngôc. mét ®Õn hai tranh. + KÓ xong.Mét HS ®äc to Bµi tËp 2. c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u chuyÖn cµng tèt.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi . 3. thùc hiÖn theo yªu yªu cÇu HS kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng cÇu cña GV.2008 Träng vÉn h¸t vang bµi Quèc tÕ ca. . sau vÏ kÓ cho c¶ nhãm nghe. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung. ph¶i xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. NÕu ®a ®îc ý nghÜ. ý nghÜa c©u chuyÖn. 3.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn.GV nh¾c HS: . toµn bé c©u chuyÖn tríc líp.

chÝ lín./ Lµ thanh niªn ph¶i cã lÝ tëng. Cã thÓ mang ®Õn líp chuyÖn c¸c em t×m ®îc.DÆn c¸c em t×m mét c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn) ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi nh÷ng anh hïng. VÝ dô: Năm học 2007.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. + V× sao nh÷ng ngêi coi ngôc gäi anh Träng lµ "¤ng Nhá"? (V× hä rÊt kh©m phôc anh tuy tuæi nhá nhng dòng c¶m. biÓu d¬ng . + Anh Träng ®· g¹t ph¾t lêi luËt s bµo ch÷a nãi r»ng anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn. . ý nghÜa c©u chuyÖn. Cñng cè.GV nhËn xÐt tiÕt häc. 4. / Lµm ngêi. dÆn HS vÒ nhµ theo yªu cÇu cña GV. sî phong trµo c¸ch m¹ng sÏ lan réng). sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc b¹n kÓ chuyÖn hay. §äc kÜ ®Ó kÓ tríc líp. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. + V× sao thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p ®· xö b¾n anh Träng dï anh cha ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn? (V× chóng sî khÝ ph¸ch anh hïng cña anh.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn. TËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 18 . kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe. b¹n nªu c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu c©u chuyÖn nhÊt.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. hÊp dÉn nhÊt. danh nh©n cña níc ta. ph¶i biÕt yªu ®Êt níc). dÆn dß . .2008 nhau hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña GV vÒ néi dung. B¹n h·y nh¾c l¹i lêi nãi cña anh. + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®iÒu g×? (Ngêi c¸ch m¹ng rÊt hiªn ngang. cã khÝ ph¸ch).

ph©n biÖt ®îc s¾c th¸i cña c¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu s¾c dïng trong bµi. II. III.. ..2008 .HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ quang c¶nh ngµy mïa ë cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em) vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. nhÊn giäng vµo c¸c tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh. D¹y bµi míi 1. vËt. Giíi thiÖu bµi . C¸c ho¹t ®éng d¹y . sinh ®éng vµ trï phó cña lµng quª gi÷a ngµy mïa. Môc tiªu 1. .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. . §å dïng d¹y . mäi ngêi ®ang thu ho¹ch lóa. dÞu dµng.§äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã. dµn tr¶i.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng t¶ chËm r·i. B.häc . §äc thµnh tiÕng: Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 I. n«ng th«n. 2. §äc lu lo¸t toµn bµi.HiÓu ®îc néi dung chÝnh: Bµi v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp.ChuÈn bÞ s½n c¸c thÎ tõ ghi c¸c sù vËt cã mµu vµng vµ mµu s¾c cña nã vµ nghÜa cña c¸c tõ chØ mµu vµng ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng. §äc hiÓu: . KiÓm tra bµi cò . Su tÇm thªm nh÷ng bøc ¶nh kh¸c vÒ sinh ho¹t ë lµng quª vµo ngµy mïa.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. 19 Ho¹t ®éng häc . trong bµi Th göi c¸c häc sinh (tõ Sau 80 n¨m giêi n« lÖ.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n th . . qua ®ã thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi quª h¬ng.

HS më SGK theo dâi bµi ®äc.HS ®äc bµi.. ®Õn mµu vµng rÊt kh¸c nhau.mét nhµ v¨n quen thuéc víi c¸c em. 2. ®Õn nh nh÷ng trµng h¹t bå ®Ò treo l¬ löng.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho c¶ trªn b¶ng líp. ®Õn lã ra mÊy qu¶ ít ®á chãi.GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr.. v¨n: * §o¹n 1: Tõ ®Çu. giäng cho tõng HS. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. ng¾t mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS l¾ng nghe. Mçi lît ®äc bèn HS. thÇm..HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi luyÖn ®äc. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . * §o¹n 2: TiÕp theo .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Chó ý ng¾t c©u: Tµu ®u ®ñ.GV chèt l¹i vµ giíi thiÖu: §©y lµ bøc . . . .GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay . chiÕc l¸ s¾n hÐo l¹i / më n¨m c¸nh vµng t¬i.. Buång chuèi / ®èm qu¶ chÝn vµng.GV híng dÉn chia ®o¹n cho HS . 20 . líp. tranh minh häa cho bµi tËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa. §äc bµi nµy c¸c em sÏ thÊy ®îc vÎ ®Ñp cña lµng quª ®îc vÏ b»ng lêi t¶ rÊt ®Æc s¾c cña nhµ v¨n T« Hoµi .GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái .Mét HS kh¸ ®äc tríc líp. íc líp..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ... * §o¹n 3: TiÕp theo . c¶ líp ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc ®äc thÇm.2008 . .. * §o¹n 4: Cßn l¹i.

HS ®äc bµi.HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi trong cña bµi theo nhãm ®«i. cña bµi. nhÊn cña GV.chÝn ®Ýnh (hoÆc ghi nhanh) c¸c tõ chØ vµng.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n .vµng t¬i.vµng èi. lÇn 2.Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ nghÜa . sau ®ã tr×nh bµy kÕt qu¶: Lóa .vµng èi.HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc chËm r·i.GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi .vµng lÞm. xoan . tµu ®u ®ñ. kÐo ®¸. giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt. r¬m. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. l¸ mÝt .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó t×m nh÷ng sù vËt cã mµu vµng vµ tõ ng÷ dïng ®Ó miªu t¶ mµu vµng cña sù vËt ®ã. l¸ s¾n GV nghe HS tr×nh bµy. cã) ®Ó gi¶i nghÜa tõ (c©y) lôi. N¾ng . qu¶ chuèi . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. m¸i nhµ r¬m . . .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng t¶ . Mçi lît ®äc bèn HS. tr×nh bµy. dÞu dµng.vµng xuém. kÕt hîp hÐo . gµ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n . .vµng xäng. thãc theo cét däc. b) T×m hiÓu bµi . n¾ng vµng hoe. .vµng hoe . dµn tr¶i.vµng míi.GV cho HS t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c©u . GV cã thÓ dïng tranh ¶nh (nÕu gi¶i nghÜa. bôi sù vËt vµ mµu s¾c cña nã lªn b¶ng mÝa.vµng xuém mét mµu vµng trï phó.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . tµu l¸ chuèi . C¶ líp theo dâi. vµng gißn. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. chã . tÊt c¶ Lóa . nhËn xÐt bæ sung: 21 . ®Çm Êm.. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.2008 .Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng... sau ®ã gäi HS tr×nh bµy tríc líp.HS th¶o luËn trong nhãm. sau ®ã hái 2 trong nhãm.vµng mît. nhãm. C¶ líp nghe b¹n ®äc vµ GV gi¶i..

®Òu kh¾p mÆt l¸.vµng t¬i -> lµ mµu vµng s¸ng + Qu¶ chuèi . Mét vÎ ®Ñp míi mÎ ®Õn l¹ lïng cña mét mµu vµng giµu cã.vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm vµ ®Òu kh¾p trªn mÆt.vµng mît -> mµu vµng cña nh÷ng con vËt bÐo tèt cã bé l«ng vµng ãng ¶. ®Çm Êm l¹. + M¸i nhµ r¬m vµng míi -> mµu vµng cßn rÊt míi.chÝn vµng -> lµ mµu vµng ®Ñp tù nhiªn cña qu¶ chÝn.Giáo án Tiếng Việt 5 Gîi ý: Năm học 2007.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Quang 22 . + TÊt c¶ .vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm. tinh. chã . + Tµu ®u ®ñ. . mît mµ. say mª kh¸m ph¸ vµ thèt lªn tÊt c¶ ®îm mét mµu vµng trï phó. no Êm. nªn ®· lµm næi bËt s¾c th¸i riªng cña sù vËt lóc miªu t¶.vµng gißn -> mµu vµng cña vËt ®em ph¬i ®îc n¾ng sÊy kh« t¹o c¶m gi¸c gißn ®Õn cã thÓ g·y ra. + Xoan . Mµu vµng cña lóa chÝn trÜu b«ng. thãc .vµng lÞm -> lµ mµu vµng cña qu¶ ®· chÝn hÕt møc. + Gµ. vèn tõ ng÷ rÊt giµu cã.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 tr¶ lêi . l¸ s¾n hÐo . + Tµu l¸ chuèi .mét mµu vµng trï phó. t¬i s¸ng. lµm cho ta thÊy quang c¶nh ngµy mïa ë lµng quª thËt lµ ®Ñp. + L¸ mÝt .2008 + Lóa .HS l¾ng nghe. + R¬m. T¶ bôi mÝa nh thÕ ®ñ thÊy bôi mÝa rÊt t¬i tèt. N¾ng vµng hoe gi÷a mïa ®«ng lµ n¾ng ®Ñp vµ Êm ¸p.GV nãi thªm: T¸c gi¶ quan s¸t rÊt . khiÕn t¸c gi¶ còng ph¶i ngì ngµng.vµng xuém -> lµ mµu vµng ®Ëm cã c¶m gi¸c nÆng trÜu. c¸ch dïng tõ rÊt gîi c¶m. + N¾ng . + Bôi mÝa. nãng bøc. kh«ng gay g¾t. ®Çm Êm-> mµu vµng cña giµu cã Êm no.vµng hoe -> lµ mµu vµng nh¹t. gîi c¶m gi¸c ngät lÞm.vµng xäng -> lµ mµu vµng chøa níc ®Çy ¾p. .

. söa c¸ch ®äc cha hay. H¬i thë cña ®Êt trêi.HS nªu ý kiÕn. kh«ng ma. nhÌ nhÑ. nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. tiÕt lµm cho bøc tranh quª thªm ®Ñp hanh hao lóc s¾p bíc vµo mïa vµ sinh ®éng? ®«ng. Ngµy kh«ng n¾ng. mÆt níc th¬m th¬m. b¹n nµo cho biÕt chóng ta nªn thèng nhÊt: §äc bµi víi giäng t¶ ®äc bµi v¨n víi giäng nh thÕ nµo cho chËm r·i.Kh«ng ai tëng ®Õn ngµy hay ngêi lµm cho bøc tranh quª thªm ®ªm. Ai còng vËy. con ngêi lµm cho bøc tranh lµng quª ngµy mïa thªm sinh ®éng. yªu cÇu c¶ líp theo dâi hay. dÞu dµng. .2008 c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo vÒ thêi c¶nh kh«ng cã c¶m gi¸c hÐo tµn. . trao ®æi sau ®ã v¨n.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n (tõ Mµu lóa chÝn díi ®ång vµng 23 . cø bu«ng b¸t ®Ñp vµ sinh ®éng? ®òa l¹i ®i ngay.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: T¸c gi¶ lµ ngêi yªu quª h¬ng tha thiÕt.Yªu cÇu HS ®äc thÇm l¹i bµi v¨n vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi c©u hái: Qua bµi v¨n nµy chóng ta thÊy t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? . dµn tr¶i.HS nhËn xÐt ®Ó ghi nhí c¸ch ®äc tiÕp bµi v¨n. Nh÷ng chi tiÕt vÒ thêi tiÕt. tinh tÕ ®Õn nh thÕ. . nhÊn hay? giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt. Ph¶i yªu quª h¬ng. thuËn lîi cho vô gÆt h¸i.GV chèt l¹i: Thêi tiÕt cña ngµy mïa rÊt ®Ñp. yªu lao ®éng míi say sa ng¾m nh×n vµ c¶m nhËn hÕt ®îc nh÷ng vÎ ®Ñp cña lµng quª ngµy mïa mét c¸ch s©u s¾c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV gäi bèn HS ®äc diÔn c¶m nèi .Qua phÇn t×m hiÓu néi dung bµi . ®Ñp mét vÎ ®Ñp hoµn h¶o. . ngñ dËy lµ ra ®ång ngay. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . Con ngêi ch¨m chØ say mª lµm viÖc.Nh÷ng chi tiÕt nµo miªu t¶ vÒ con .

. dÆn ®äc tríc bµi yªu cÇu cña GV..§¹i ý cña bµi v¨n nµy lµ g×? . 3.GV chÊm ®iÓm cho tõng HS. + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + Hai HS lµm thµnh mét nhãm theo nhãm ®«i. dÆn HS vÒ . .) Tr×nh tù nh sau: + GV ®äc mÉu. tËp ®äc tuÇn tíi.. luyÖn ®äc ®o¹n v¨n. v¨n tríc líp. .2008 + HS l¾ng nghe. + LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n cho + Hai ®Õn ba HS luyÖn ®äc ®o¹n HS. ®Õn M¸i nhµ phñ mét mµu r¬m vµng míi.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ ®äc l¹i bµi v¨n. Cñng cè. 24 .GV nhËn xÐt giê häc. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + §¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi tríc líp.Ca ngîi vÎ ®Ñp cña lµng quª khi vµo mïa. . v¨n tríc líp.Mét ®Õn hai HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi v¨n. dÆn dß .Gäi HS ®äc toµn bµi v¨n. Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 xuém l¹i ..

toµn diÖn. §å dïng d¹y . III. Häc sinh yªu thÝch quª h¬ng ®Êt níc II.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. kÕt luËn.Bµi tËp nµy cã 2 yªu cÇu lµ: 25 . 2. PhÇn NhËn xÐt(17phót) Bµi tËp 1 (10 phót) . Do ®ã. BiÕt vËn dông.Gäi mét HS ®äc toµn v¨n néi dung . c¶nh vËt thay ®æi vµ biÕn chuyÓn theo thêi gian.Mét HS ®äc bµi. Trong c¶nh ®«i khi xuÊt hiÖn c¶ con ngêi vµ loµi vËt.Bµi tËp nµy cã mÊy yªu cÇu lµ . Khi häc v¨n t¶ c¶nh c¸c em sÏ rÊt thÝch thó v× ®èi tîng miªu t¶ c¶nh lµ mét kh«ng gian réng lín.B¶ng phô ghi s½n: Tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa vµ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp lµm v¨n CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh I. Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng). 2. Môc tiªu 1. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 3. Ho¹t ®éng häc . khi häc thÓ lo¹i nµy c¸c em sÏ biÕt quan s¸t ®èi tîng mét c¸ch bao qu¸t. ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh cô thÓ. C¶ líp theo dâi bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ v¨n b¶n ®äc thÇm trong SGK.häc . gåm 3 phÇn: më bµi.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. . lo¹i v¨n míi ®ã lµ v¨n t¶ c¶nh. Giíi thiÖu bµi (3phót) .Lªn líp 5 c¸c em sÏ ®îc häc mét thÓ .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Năm học 2007. Häc sinh n¾m ®îc cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. th©n bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y .

..GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa tõ vµ t×m hiÓu néi dung bµi: + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng thêi gian nµo trong ngµy? thêi gian cuèi buæi chiÒu khi mÆt trêi ®ang lÆn. . . nh¸p.HS lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶. tù ph©n tõng ®o¹n cña bµi vµ x¸c ®Þnh néi dung cña tõng ®o¹n. ®Õn kho¶ng kh¾c yªn tÜnh cña buæi chiÒu còng chÊm døt -> Ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng. ®Õn l¸ xanh cña hai hµng c©y ->Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc hoµng h«n ®Õn lóc tèi sÉm.GV giao nhiÖm vô: Bµi v¨n Hoµng .. +Trong SGK gi¶i thÝch tõ nh¹y c¶m + HS nh×n SGK tr¶ lêi. bæ sung. trªn mÆt s«ng lóc hoµng h«n.HS trao ®æi víi nhau vÒ kÕt qu¶ ®«i vÒ kÕt qu¶ lµm bµi trªn vë bµi lµm cña m×nh.2008 + §äc vµ t×m hiÓu bµi v¨n ®îc chia lµm mÊy ®o¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 nh÷ng yªu cÇu nµo? Năm học 2007.. + X¸c ®Þnh néi dung tõng ®o¹n. bæ sung . tù ph©n h«n trªn s«ng H¬ng lµ mét bµi v¨n ®o¹n bµi v¨n. 26 .. Lêi gi¶i: + §o¹n 1: Tõ ®Çu .Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm . vµ ¶o gi¸c nh thÕ nµo? . .C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. HuÕ ®Æc biÖt yªn tÜnh... ®Õn hµng ngµy ®· rÊt yªn tÜnh nµy -> Lóc hoµng h«n. + §o¹n 3: TiÕp . . ¸nh s¸ng yÕu ít vµ t¾t dÇn. + §o¹n 2: TiÕp . s«ng H¬ng vµo mét buæi hoµng h«n. C¸c em h·y ®äc thÇm lít l¹i bµi v¨n. x¸c ®Þnh néi dung t¶ c¶nh ®Ñp cña HuÕ g¾n víi dßng tõng ®o¹n viÕt ra vë nh¸p.GV cïng HS nhËn xÐt.Gäi HS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.HS c¶ líp ®äc thÇm. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.

GV ®a ra tr×nh tù hai . th©n bµi. kÕt luËn? V× sao? . 2. tÜnh). s½n trong b¶ng phô (nh díi ®©y). 3. Tr×nh tù miªu t¶ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng Më bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 1. Th©n bµi .HS quan s¸t tr×nh tù hai bµi v¨n miªu t¶ bµi v¨n miªu t¶ ®îc ghi t×m xem thø tù miªu t¶ cã g× kh¸c nhau. Nªu ®Æc ®iÓm 1. cña vËt ë lµng quª ngµy mïa. Giíi thiÖu mµu s¾c chung cña HuÕ lóc bao trïm c¶nh lµng quª hoµng h«n (rÊt yªn ngµy mïa – mµu vµng. Bµi tËp 2 (7 phót) . Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc tèi h¼n.HS tr¶ lêi: + §o¹n 1 sÏ lµ më bµi v× ®o¹n 1 giíi thiÖu bao qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm yªn tÜnh cña HuÕ lóc hoµng h«n. T¸c gi¶ t¶ c¸c mµu vµng rÊt kh¸c nhau cña c¶nh. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¶nh ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng H27 2.NÕu chia bµi v¨n trªn thµnh 3 ®o¹n th× ®©u lµ më bµi. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ cho biÕt thø tù miªu t¶ trong hai bµi v¨n trªn cã g× kh¸c nhau. + §o¹n 2 vµ 3 sÏ lµ th©n bµi v× c¸c ®o¹n nµy miªu t¶ sù thay ®æi mµu s¾c cña s«ng H¬ng vµ con ngêi lóc hoµng h«n. + §o¹n 4 sÏ lµ kÕt bµi v× ®o¹n nµy kÕt thóc viÖc miªu t¶ c¶nh hoµng h«n trªn s«ng H¬ng.2008 + §o¹n 4: Cßn l¹i -> Sù thøc dËy cña HuÕ sau hoµng h«n.

. . PhÇn LuyÖn tËp (10 phót) Bµi tËp 1 .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí trong SGK. gåm mÊy phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? 1. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? . Sù thøc dËy cña HuÕ 3. 3. 28 . KÕt luËn . . .Mét HS ®äc to toµn bµi. Thêi tiÕt vµ con ngêi lóc hoµng h«n.Mét ®Õn hai HS gi¶i thÝch. 4. trªn mÆt s«ng lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc thµnh phè lªn ®Ìn 4.Gäi HS ®äc phÇn Ghi nhí. 3.Bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng kh¸c nhau? miªu t¶ sù thay ®æi cña c¶nh vËt theo thêi gian.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh lªn b¶ng. sö dông kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng vµ Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa ®Ó minh ho¹. . PhÇn Ghi nhí (5 phót) .NhËn xÐt cÊu t¹o cña bµi v¨n N¾ng tra.2008 ¬ng. KÕt bµi: Nªu lªn c¶m nghÜ hoÆc nhËn xÐt cña ngêi viÕt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS gi¶i thÝch phÇn Ghi nhí. . Bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa t¶ tõng bé phËn cña c¶nh.GV ghi v¾n t¾t cÊu t¹o bµi v¨n t¶ 2. .Thø tù hai bµi v¨n miªu t¶ cã g× . Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t c¶nh Néi dung mçi phÇn nãi vÒ ®iÒu g×? sÏ t¶. trong ngµy mïa. c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh theo thêi gian.CÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh .Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn.

* §o¹n 4 (Tõ Êy thÕ mµ .NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n c¶m bµi lµm nhiÖm vô g×? th¸n nãi lªn tÊm lßng th¬ng mÑ cña t¸c gi¶.Gäi HS ph¸t biÓu: . *Ký duyÖt: 29 .. ®o¹n kÕt .HS lµm viÖc c¸ nh©n. ®Õn cÊy nèt thöa ruéng cha xong): H×nh ¶nh ngêi mÑ trong n¾ng tra (c¸ch miªu t¶ nµy lµm næi bËt h×nh ¶nh ngêi mÑ chÞu th¬ng. * §o¹n 2 (Tõ TiÕng g× xa v¾ng .HS ph¸t biÓu: + §©u lµ më bµi cña ®o¹n v¨n nµy? + NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n ®Çu lµ Më bµi lµm nhiÖm vô g×? më bµi..DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . ®Õn bèc lªn m·i): T¶ c¶nh n¾ng tra d÷ déi. + Th©n bµi gåm mÊy ®o¹n nhá.. . chÝnh lµ kÕt bµi më réng cña bµi v¨n.2008 .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. C©u nµy nªu lªn nhËn xÐt chung vÒ n¾ng tra. vµo vë.. dÆn dß (5 phót) . ®Õn hai mÝ m¾t khÐp l¹i): N¾ng tra trong tiÕng vâng vµ c©u h¸t ru em.HS l¾ng nghe. . . . + §©u lµ ®o¹n kÕt bµi. mçi + NhiÒu HS tr¶ lêi: th©n bµi gåm 4 ®o¹n nãi vÒ ®iÒu g×? ®o¹n nhá nh sau: * §o¹n 1 (Tõ Buæi tra tõ trong nhµ .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007... * §o¹n 3 (Tõ Con gµ nµo .. .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. 5.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp phÇn luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè.. chÞu khã). ®Õn bãng duèi còng lÆng im): Mu«n vËt trong n¾ng. .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 *Rót kinh nghiÖm: 30 .

II. III.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa I. cÇu cña GV. nói s«ng. Bµi míi 1.Yªu cÇu c¶ líp t×m nh÷ng tõ ®ång . 2. B.häc Ho¹t ®éng d¹y A. nhËn xÐt viÖc lµm . giang s¬n. . Ho¹t ®éng häc 31 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. biÕt c©n nh¾c. C¶m nhËn sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn. §å dïng d¹y .HS l¾ng nghe.HS lÇn lît ®øng dËy nªu kÕt qu¶ nghÜa víi tõ: §Êt níc. bµi vµ häc bµi cña HS.Mét vµi trang tõ ®iÓn ph«-t«-cãp-pi néi dung liªn quan ®Õn Bµi tËp 1. Môc tiªu 1. -GV cho ®iÓm. Híng dÉn HS luyÖn tËp . C¸c ho¹t ®éng d¹y . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. nghÜa.B¶ng phô ghi s½n néi dung ®o¹n v¨n Bµi tËp 3 ®Ó GV vµ HS cïng ph©n tÝch mÉu. . lùa chän sö dông tõ thÝch hîp víi ng÷ c¶nh cô thÓ... Häc sinh tù t×m ®îc tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho.häc . Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ luyÖn tËp t×m vµ sö dông tõ ®ång nghÜa. níc nhµ. bµi lµm: Non s«ng.GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . Giíi thiÖu bµi .HS l¾ng nghe.C¸c em biÕt thÕ nµo lµ tõ ®ång .. s«ng nói.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ ®ång nghÜa (tiÕt häc tríc). 2. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. KiÓm tra bµi cò . non s«ng.

®en thui. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. ®á lùng. tr¾ng to¸t. giÊy khæ to. . xanh rên. xanh non. tr¨ng tr¾ng. tr¾ng bãc. ®á hoÐt. tr¾ng mê. ®á hõng hùc. ®á èi. . T liÖu giµnh cho GV tham kh¶o Bµi tËp 1: . tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. xanh lôc. ®á lõ. xanh xanh.. xanh ®Ëm.. ®á löa. ®en ngßm. ®á tÝa. ®á cê. ®á ®äc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tr¾ng d·. tr¾ng lãa. ®en sÞt. ®á th¾m. xanh ng¸t. xanh thÉm. ®á hán. xanh níc biÓn. ®en tròi. tr¾ng nuét. trao ®æi.. GV ph¸t bót d¹.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu xanh: xanh biÕc. ®en nghÞt.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 . ®á ®Ëm. tr¾ng bÖch.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. xanh ngäc. xanh mît. tr¾ng nân.. nhiÒu tõ.HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn. ®en nhÎm. ®en gißn. ®á nh¹t. tr¾ng ngÇn. ®á ngÇu. .. . xanh sÉm. tr¾ng bèp. ®á th·m. ®á hång.. tr¾ng nhën. xanh th¼m. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ chØ mµu s¾c ®· cho. ®en nh¸nh.. ®á chãe. tr¾ng trÎo.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®en: ®en s×.Mét HS ®äc toµn bµi. ®á bõng. xanh um. xanh lÌ. ®á gay. xanh t¬i. Năm học 2007. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. xanh bãng. ®en kÞt. ®en l¸y. ®á sÉm.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. tr¾ng muèt. . tr¾ng ngµ. ®á chãi.. tÝnh ®iÓm . xanh da trêi. xanh l¬. xanh th¾m. xanh l¸ chuèi. ®á qu¹ch. xanh xao. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 32 . ®en nhøc. xanh ngót ngµn. tr¾ng phau. tr¾ng phèp.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®á: ®á au. xanh ®en.. xanh lÐt. tr¾ng l«m lèp. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. ®á kÌ. ®á rùc. ®á khÐ.. tr¾ng bong. tr¾ng xãa.. . ®á lßm.2008 .C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu tr¾ng: tr¾ng tinh. ®á öng. ®á c¹ch. ®á tÝm. tr¾ng hÕu. xanh nh¹t. xanh mít. ®en ®en. xanh ng¾t. xanh r×. ®á chãt. . ®o ®á.

HS díi líp viÕt vµo vë. dÆn dß . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. TiÕng níc xèi gÇm vang.HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm cña m×nh.GV nhËn xÐt giê häc. HS díi ®äc bµi trong SGK. ghi l¹i c¸c tõ lùa chän vµo giÊy nh¸p. cña m×nh.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . Chóng chäc thñng mµn ma . Cñng cè.NhËn xÐt.HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm bµi lµm cña m×nh. ch÷a bµi. Năm học 2007.2008 .Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ch÷a . 33 . .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). MÆt trêi võa nh« lªn. . gi¶i thÝch c¸ch lùa chän tõ ng÷ cho ®óng. Suèt ®ªm th¸c rÐo ®iªn cuång. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô..Ho¹t ®éng c¸ nh©n. b¶ng cña b¹n. .Gäi HS nhËn xÐt. . .. l¹i hèi h¶ lªn ®êng.Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ . ..Hai HS lªn b¶ng lµm bµi.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. Bµi tËp 3 . . 3. . Níc tung lªn .Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc to toµn bµi. . Dßng th¸c ãng ¸nh s¸ng rùc díi n¾ng. GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. §¸p ¸n: §µn c¸ håi vît th¸c .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS díi líp.. . Nh÷ng con c¸ håi lÊy ®µ lao vót lªn nh chim. . .HS l¾ng nghe. b¶ng. ch÷a bµi trªn ..HS nhËn xÐt ch÷a bµi cña b¹n trªn bµi cña b¹n trªn b¶ng.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.HS l¾ng nghe. tuyªn d¬ng .Yªu cÇu HS c¶ líp nhËn xÐt..

häc . 2. . bæ sung.2008 . cho ®iÓm. ¶nh quang c¶nh mét sè vên c©y.HS l¾ng nghe..Tranh. Giíi thiÖu bµi . ®· ®îc häc vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí ë tiÕt häc tríc vµ lµm l¹i Bµi tËp theo yªu cÇu cña GV.Gäi HS nªu phÇn Ghi nhí cÊu t¹o . Tõ ®ã hiÓu thÕ nµo lµ nghÖ thuËt quan s¸t vµ miªu t¶ trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh. C¸c ho¹t ®éng d¹y . III.GV nhËn xÐt. chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. BiÕt lËp dµn ý t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vµ tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t. c«ng viªn. c¸nh ®ång. . líp theo dâi. §å dïng d¹y . .KiÓm tra bµi cò . Häc sinh ph©n tÝch ®îc c¸ch quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n cô thÓ. 34 Ho¹t ®éng häc .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Nh÷ng ghi chÐp kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy (theo lêi dÆn cña thÇy (c«) khi kÕt thóc tiÕt häc tríc).. VËy khi t¶ c¶nh ngêi ta ph¶i quan s¸t b»ng c¸c gi¸c quan nµo? Chän läc chi tiÕt ®Ó miªu t¶ ra sao? §Ó hiÓu râ ®iÒu nµy.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2. B .. nhËn xÐt.Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc cña bµi v¨n t¶ c¶nh vµ nh¾c l¹i cÊu hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .häc Ho¹t ®éng d¹y A .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 3 vµo vë.Bµi míi 1. II. Môc tiªu 1. HS díi t¹o cña bµi N¾ng tra.Trong tiÕt tËp lµm v¨n tríc chóng ta .

Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé . nh÷ng giät ma. qu¶. mÆt trêi mäc trªn nh÷ng ngän c©y xanh t¬i. bÇy s¸o ®en liÖng trªn c¸nh ®ång.Giáo án Tiếng Việt 5 2. vµi giät ma lo¸ng tho¸ng r¬i. bÇy s¸o liÖng chÊp chíi trªn c¸nh ®ång lóa ®ang kÕt ®ßng. yªu . v¨n b¶n Buæi sím trªn c¸nh ®ång). chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Lêi gi¶i: a) C¸c sù vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ trong buæi sím mïa thu lµ: T¶ c¸nh ®ång buæi sím: vßm trêi.B»ng m¾t (thÞ gi¸c): thÊy m©y x¸m ®ôc. Ch¼ng h¹n: Gi÷a nh÷ng ®¸m m©y x¸m ®ôc.§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶. vßm trêi xanh vßi väi. 35 . NÕu c¸c em nãi ®îc lÝ do m×nh thÝch th× rÊt ®¸ng khen. .HS dùa vµo c¸c môc a.B»ng c¶m gi¸c cña lµn da (xóc gi¸c): thÊy sím ®Çu thu m¸t l¹nh.Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt . nh÷ng g¸nh rau. mÆt trêi mäc. b. nh÷ng kho¶ng trêi xanh cao vót lé ra t¹o c¶m gi¸c s©u hun hót nh vùc th¼m. nh÷ng sîi cá. ph©n xö ý kiÕn lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt cña c¸c nhãm.2008 . nh÷ng bã huÖ cña ngêi b¸n hµng.GV chia HS thµnh nhãm bèn. M©y x¸m ®ôc lµm cho vßm trêi cã c¶m gi¸c thÊp h¼n xuèng. nhãm ®Ó lµm bµi tËp ra phiÕu hoÆc tê r«-ki khæ to. C¶ líp theo néi dung bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ dâi ®äc thÇm trong SGK. C¶ líp theo dâi. . GV nhËn xÐt. nhËn xÐt. b) C¸c gi¸c quan t¸c gi¶ sö dông ®Ó quan s¸t lµ: . nh÷ng sîi cá ®Ém níc lµm ít l¹nh bµn ch©n. c cña g×? bµi tËp vµ tr¶ lêi. vßm trêi hiÖn ra nh nh÷ng kho¶ng vùc xanh vßi väi. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. . ngêi g¸nh rau vµ nh÷ng bã huÖ tr¾ng muèt. c) HS t×m mét chi tiÕt thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ cã thÓ lµ do c¸c em c¶m nhËn thÊy.Mét HS ®äc to bµi tËp.HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó lµm cÇu HS ®äc thÇm th¶o luËn trong bµi tËp. . bæ sung cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng.

Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. 3. . 36 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµ viÕt l¹i vµo vë. C¶ líp theo dâi c¸c b¹n tr×nh bµy ®Ó nhËn xÐt.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. . Cñng cè. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. . (do GV vµ HS su tÇm).Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. c¶ líp theo dâi trong SGK.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 .Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. . GV .. Năm học 2007. .. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc to bµi tËp. dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh dµn ý .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.GV nhËn xÐt giê häc. . . bæ sung ý kiÕn. cho mét vµi vë nh¸p. . giÊy khæ to.. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . giÊy khæ to. bæ sung. c«ng GV.2008 . n¬ng rÉy. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi.GV vµ HS giíi thiÖu mét vµi tranh.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. híng dÉn HS nhËn xÐt.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. ®êng phè.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ¶nh minh häa c¶nh vên c©y. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt. viªn. .

D¹y bµi míi (30 phót) 1. Môc tiªu 1.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . §äc thµnh tiÕng: .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Giíi thiÖu bµi (2 phót) . II.B¶ng phô viÕt s½n mét ®o¹n cña b¶ng thèng kª ®Ó híng dÉn HS luyÖn ®äc.HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV.Gäi hai HS ®äc bµi Quang c¶nh . B.häc Ho¹t ®éng d¹y A.häc . KiÓm tra bµi cò (5 phót) .BiÕt ®äc mét v¨n b¶n thèng kª giíi thiÖu truyÒn thèng v¨n hãa ViÖt Nam . 3. Gi¸o dôc: Häc sinh tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ViÖt Nam vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã. HiÓu ®îc néi dung bµi: Ca ngîi ViÖt Nam cã truyÒn thèng khoa cö l©u ®êi. rµnh m¹ch víi giäng tù hµo. lµng m¹c ngµy mïa vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. III.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. . §äc hiÓu: . C¸c ho¹t ®éng d¹y . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. .HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc 37 Ho¹t ®éng häc . . §å dïng d¹y . 2.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 2 ngh×n n¨m v¨n hiÕn I.®äc râ rµng. §ã lµ b»ng chøng vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña níc ta.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.

mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. TriÒu ®¹i /Lý/ Sè khoa thi /6/ Sè tiÕn s Ü / 27 / Sè tr¹ng nguyªn /4/.GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái . . §Þa danh nµy lµ mét chøng tÝch vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta. Bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn (c¸c em häc h«m nay) sÏ ®a chóng ta ®Õn víi V¨n MiÕu . * §o¹n 2: B¶ng thèng kª. Mçi lît ®äc ba HS. cô thÓ nh sau.Quèc Tö Gi¸m.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Mét HS kh¸ ®äc tríc líp.Quèc Tö Gi¸m mét ®Þa danh næi tiÕng ë Hµ Néi. c¶ líp ®äc ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. TriÒu ®¹i /TrÇn/ Sè khoa thi /14/ Sè tiÕn s Ü /238/ Sè tr¹ng nguyªn /12/. . Tríc khi ®äc GV lu ý c¸c em ®äc râ rµng.GV giíi thiÖu: ViÖt Nam . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi (18 phót) a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) . . . 38 . ta cã mét nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi. . thÇm.HS ®äc bµi.HS më SGK theo dâi bµi ®äc.2008 (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ lÇu Khuª V¨n C¸c ë V¨n cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh. MiÕu . * §o¹n 3: Cßn l¹i.HS l¾ng nghe.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lÊy ®ç h¬n 2500 tiÕn sÜ. .Tæ quèc .GV híng dÉn HS chia ®o¹n. rµnh m¹ch b¶ng thèng kª theo hµng ngang. 2.

thÓ .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã). nhÊn giäng vµo sè liÖu cã trong bµi. . . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tÝch b¶ng sè liÖu thèng kª ®Ó tr¶ lêi GV. theo dâi giäng ®äc hiÖn sù tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n cña GV.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 3. vang. b) T×m hiÓu bµi (10 phót) .sím h¬n ch©u ¢u 55 n¨m. ®«i.Nh÷ng chi tiÕt nµo cho chóng ta .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . . th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: §Õn th¨m V¨n MiÕu .GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.TriÒu nhµ Lª tæ chøc nhiÒu khoa thi nhÊt? thi nhÊt .GV ®äc mÉu: giäng cao. gi¶i. . thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS.TriÒu nhµ Lý cã nhiÒu tiÕn sÜ nhÊt? nhÊt .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ph©n .2008 . Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.TriÒu ®¹i nµo tæ chøc nhiÒu khoa . Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.TriÒu ®¹i nµo lÊy nhiÒu tiÕn sÜ .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 trong SGK. c©u hái 2 trong bµi.588 tiÕn sÜ.Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm .Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng.HS tr¶ lêi: biÕt «ng cha ta rÊt coi träng ®¹o + Më khoa thi rÊt sím. ng¾t .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¶ líp ®äc thÇm. . .101 khoa thi. .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn: Kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn khi thÊy tõ n¨m 1075 níc ta ®· më khoa thi tiÕn sÜ .HS ®äc bµi trong nhãm. . häc? + Thèng kª vµ ghi tªn nh÷ng tr¹ng 39 .Quèc Tö Gi¸m.Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. hiÕn cña ®Êt níc. kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn v× ®iÒu g×? . . GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã).HS l¾ng nghe.

C¶ líp theo dâi. + Chóng ta tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta. rµnh m¹ch trµn .Hai HS lµm thµnh mét nhãm ®«i.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + LËp nhµ V¨n MiÕu ®Ó thê nh÷ng ngêi cã c«ng më mang gi¸o dôc.Ca ngîi vµ tù hµo vÒ truyÒn thèng 40 luyÖn ®äc bµi v¨n. + ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi.GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: toµn bµi. 3. + Kh¾c tªn tuæi c¸c tiÕn sÜ lªn bia ®¸ ®Ó lu danh mu«n thuë.HS l¾ng nghe. ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc . . nhËn xÐt giäng nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. Cñng cè.HS luyÖn ®äc bµi v¨n theo nhãm . + LËp Quèc Tö Gi¸m ®Ó d¹y häc. giäng ®äc râ rµng.§¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi v¨n tríc líp.§¹i ý cña bµi nµy nãi lªn ®iÒu g×? .Bµi v¨n gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ . . yªu cÇu c¶ líp theo dâi bµi. .2008 nguyªn vµo trong sö s¸ch. . + Ngêi ViÖt Nam ta cã truyÒn thèng coi träng ®¹o häc. .NhiÒu HS ph¸t biÓu: truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam? + Ngay tõ thuë xa xa «ng cha ta ®· coi träng ®¹o häc.Ba HS ®äc nèi tiÕp ba ®o¹n cña tiÕp toµn bµi.GV gäi ba HS ®äc diÔn c¶m nèi .Thi HS ®äc toµn bµi v¨n tríc líp. ®Çy niÒm tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam. c) LuyÖn ®äc hay (8 phót) . dÆn dß (5 phót) .

siªng lµm g×? n¨ng.§Ó ph¸t huy truyÒn thèng v¨n hiÕn .GV nhËn xÐt giê häc. ghi nhí vÒ nhµ nhµ tiÕp tôc luyÖn l¹i ®äc ®o¹n v¨n thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ víi g/gh. . C¸c ho¹t ®éng d¹y .viÕt: L¬ng ngäc quyÕn CÊu t¹o cña phÇn vÇn I. c¸c em ph¶i + Kh«ng ng¹i khã. III.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.Gäi hai HS lªn b¶ng líp yªu cÇu . nghe ngãng. . tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn. II. 2. KiÓm tra bµi cò .. yªu cÇu cña GV. c/k vµ viÕt c¸c tõ: ghª gím.viÕt chÝnh x¸c.. HS díi líp viÕt c¸c ng/ngh. ng¹i khæ. N¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn. Nghe . §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. cèng hiÕn.GV nhËn xÐt bµi viÕt cña HS trªn b¶ng.häc .. ChÐp ®óng tiÕng.. tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p. .2008 v¨n hiÕn cña níc ta. 41 . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3.NhiÒu HS tr¶ lêi: cña «ng cha ta ngµy xa. b¸t ng¸t. dÆn HS vÒ . Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe.. lµm bµi ®Çy ®ñ. vÇn vµo m« h×nh. gióp ®ì nhau trong häc tËp. kiªn quyÕt. ch¨m chØ häc tËp. * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: ChÝnh t¶ Nghe .

Sau khi HS viÕt xong. ghi tªn bµi vµo gi÷a dßng. ph¸t SGK... viÕt vµo vë nh¸p. em sÏ nghe viÕt bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn vµ lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®Ó n¾m ®îc vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK. vÇn vµo m« h×nh. sau khi chÊm xuèng dßng.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. Híng dÉn HS nghe .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn . D¹y bµi míi 1. viÕt lïi vµo mét « 42 . c) ViÕt chÝnh t¶ .Ba HS lªn b¶ng viÕt. . thanh HS dÔ viÕt sai. HS díi líp ®îc. râ rµng. .HS l¾ng nghe. . xÝch s¾t. QuyÕn: giíi thiÖu ch©n dung.GV nh¾c HS: gÊp SGK. Giíi thiÖu bµi . GV .HS l¾ng nghe. 2. nhiÒu trêng häc ë c¸c tØnh. n¨m mÊt cña L¬ng Ngäc QuyÕn. tªn «ng ®îc ®Æt cho nhiÒu ®êng phè.Trong giê ChÝnh t¶ h«m nay. khoÐt. c¸c .HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS nªu: Nh÷ng tõ khã viÕt: mu. chÐp ®óng tiÕng.. vÇn. ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 B. ®äc l¹i c¸c tõ ®ã.GV nãi vÒ nhµ yªu níc L¬ng Ngäc . ch÷ ®Çu nhí viÕt hoa. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ . thµnh phè ë níc ta. n¨m sinh. GV híng dÉn . viÕt ®óng t thÕ. khi viÕt chÝnh t¶.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ GV. . .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . chó ý ngåi .GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m .

ch÷a bµi.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. b) Lµng (ang). NguyÔn (uyªn). tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. . Tr¹ch (¹ch). Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Gäi HS tr×nh bµy. nguyªn (uyªn). viÕt hoa c¸c tªn riªng cã trong bµi. .GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm... Bµi tËp 3 . thi (i). phËn ng¾n trong c©u cho HS viÕt. huyÖn (uyªn). HiÒn (iªn).HS dïng bót ch×.Giáo án Tiếng Việt 5 li. l¹i lêi gi¶i ®óng.C¶ líp theo dâi. Mé («). B×nh (inh). nhËn xÐt vµ chèt . 3.. HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. . líp theo dâi. 43 . l¾ng nghe.Gäi HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé . trao ®æi bµi víi b¹n. . khoa (oa). Năm học 2007. . ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi. sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. C¶ chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.Mét HS ®äc to tríc líp. Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît. .2008 .Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp). CÈm (©m).Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. nhËn xÐt cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng: a) Tr¹ng (¹ng).HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi.

.HS lµm bµi vµo vë. ch÷a bµi (nÕu sai) trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i lêi gi¶i trªn b¶ng. ®óng. C¶ líp theo dâi. GV d¸n ba tê . dÆn dß .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . chÝnh t¶.HS l¾ng nghe. Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng.DÆn HS vÒ nhµ tËp viÕt . nhËn xÐt. m×nh. .Gäi HS nhËn xÐt.2008 . .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. u o u u ©m ®Öm ©m chÝnh a yª yª iª a i a « a yª © i ch n m nh ng ng n n n ©m cuèi 44 .GV nhËn xÐt giê häc. thi lµm bµi nhanh.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. VÇn TiÕng tr¹ng nguyªn NguyÔn HiÒn khoa thi lµng Mé Tr¹ch huyÖn CÈm B×nh 4.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu l¹i nh÷ng lçi hay viÕt sai cÇu cña GV. Cñng cè. mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng.HS nhËn xÐt. ch÷a bµi cña b¹n . .

. quª h¬ng.häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. BiÕt ®Æt c©u víi nh÷ng tõ ng÷ nãi vÒ Tæ quèc.C¶ líp l¾ng nghe. Ho¹t ®éng häc . §Ó nhËn biÕt vµ hÖ thèng hãa c¸c tõ ®ã. vÒ Tæ quèc. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS l¾ng nghe. §å dïng d¹y .2008 LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc I.GV gäi HS nªu c¸c tõ ®ång nghÜa . hoÆc mµu vµng). B. KiÓm tra bµi cò . II. III.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. Giíi thiÖu bµi . Më réng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 45 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo víi mµu xanh (hoÆc mµu ®en. h«m nay chóng ta häc bµi luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc. bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS. nhËn xÐt viÖc lµm . mµu tr¾ng.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Tæ quèc. hoÆc yªu cÇu cña GV. sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc. Bµi míi 1. Môc tiªu 1. §Æt c©u víi mét trong nh÷ng tõ ®ång nghÜa võa nªu. . quª h¬ng.Trong tiÕng ViÖt cã rÊt nhiÒu tõ nãi .Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt. 2.GV cho ®iÓm.

GV chia HS lµm bèn nhãm.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc vµ söa l¹i theo kÕt qu¶ ®óng: ®óng. trao ®æi.GV gäi HS bæ sung thªm tõ vµo kÕt . lÇn lît thay phiªn nhau viÕt lªn b¶ng nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tÝnh ®iÓm . C¸c nhãm ®äc bµi. .Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 .2008 . non s«ng. bót d¹ tõ GV. . ®óng.HS nhËn giÊy. * Bµi ViÖt Nam th©n yªu: ®Êt níc. bót d¹ cho c¸c nhãm. . .Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 2. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc cã trong bµi v¨n. Mçi nhãm viÕt vµo mét phÇn cña b¶ng.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. tÝnh ®iÓm . cø hai nhãm cïng t×m chung c¸c tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc trong mét bµi Th göi c¸c häc sinh hoÆc ViÖt Nam th©n yªu.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. . quª h¬ng. Năm học 2007. .HS bæ sung lµm phong phó h¬n qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. . Bµi tËp 2 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. nhiÒu tõ. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. sau 46 .Mét HS ®äc to bµi tËp.§¹i diÖn nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. . * Bµi Th göi c¸c häc sinh: níc nhµ.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc l¹i kÕt qu¶ ®· ®îc bæ vë. nhiÒu tõ.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. .Gäi HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 1. Tæ chøc cho c¸c nhãm lªn b¶ng thi tiÕp søc. sung.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV.HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc.Gäi mét HS ®äc l¹i vµ ch÷a bµi vµo . GV ph¸t giÊy khæ to. . . . C¶ líp chia lµm bèn nhãm. .

non s«ng. quèc v¬ng (vua mét níc). quèc ca ( bµi h¸t chÝnh thøc cña níc dïng trong c¸c nghi lÔ quan träng). ¸i quèc (yªu níc). quèc d©n (nh©n d©n trong níc). bót d¹ cho c¸c nhãm lµm bµi. quèc sö (lÞch sö níc nhµ). ®Êt níc. quèc héi (c¬ quan d©n cö cã quyÒn lùc cao nhÊt trong mét níc). quèc k× (cê tîng trng cho mét níc).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. GV ph¸t giÊy khæ to.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. bót d¹ tõ GV. hai HS lªn b¶ng lµm bµi. §¸p ¸n: Bµi tËp 3: HS t×m ®îc cµng nhiÒu tõ chøa tiÕng quèc cµng tèt.. Song c¸c em kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu ®ñ c¸c tõ ®îc liÖt kª díi ®©y. nhiÒu tõ. Bµi tËp 4 . tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. quèc hiÖu (tªn gäi chÝnh thøc cña mét níc). Bµi tËp 3 . trao ®æi. .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. quèc gia (níc nhµ). . .2008 §¸p ¸n: Tõ ®ång nghÜa víi Tæ quèc: ®ã viÕt l¹i vµo vë. quèc doanh (do nhµ níc kinh doanh).Ho¹t ®éng c¸ nh©n. quèc th (th cña mét níc). quèc s¸ch (chÝnh s¸ch quan träng cña c¶ níc).. quèc kh¸nh (lÔ kØ niÖm ngµy cã sù kiÖn träng ®¹i nhÊt trong lÞch sö). quèc huy (huy hiÖu tîng trng cho mét níc). cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy c¸c tõ chøa tiÕng quèc cã nghÜa lµ níc. . quèc thÓ (danh dù cña mét níc). . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Mét HS ®äc to toµn bµi. giang s¬n. GV cã thÓ kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ rÊt nhanh. . ®óng.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. quèc gia. C¶ líp chia lµm bèn nhãm. .VÖ quèc (b¶o vÖ Tæ quèc).Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 3.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm.Mét HS ®äc bµi tËp. 47 .Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. Khi chèt l¹i nh÷ng tõ ®óng mµ HS t×m ®îc.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. quª h¬ng. C¸c nhãm ®äc bµi.. quèc tang (tang chung cña c¶ níc). quèc ng÷ (tiÕng nãi chung cña c¶ níc). . níc nhµ. quèc phßng (gi÷ g×n chñ quyÒn vµ an ninh cña ®Êt níc).HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV.HS nhËn giÊy. . HS díi líp viÕt vµo vë. tÝnh ®iÓm .

víi ®Êt ®ai rÊt s©u s¾c. danh nh©n cña ®Êt níc. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). Môc tiªu 1. 2. ®· ®äc vÒ c¸c anh hïng. n¬i ch«n rau c¾t rèn ®îc HS dïng ®Æt c©u víi nghÜa chØ mét vïng ®Êt. ch÷a bµi.HiÓu chuyÖn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. quª cha ®Êt tæ. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. . Cñng cè.häc 48 . RÌn kÜ n¨ng nghe: .Gäi HS nhËn xÐt. II. 3.GV nhËn xÐt giê häc. GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh.2008 . b¶ng cho b¹n (nÕu sai). §å dïng d¹y . RÌn kÜ n¨ng nãi: . ch÷a bµi trªn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tuyªn d¬ng . Vµ trêng hîp ®Æt c©u cã dïng c¸c tõ ng÷ trªn víi nghÜa t¬ng tù cña tõ Tæ quèc. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh. GV dùa vµo c©u v¨n cña HS ®Ó gi¶i thÝch trêng hîp c¸c tõ ng÷ quª h¬ng.NhËn xÐt.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . (So víi tõ Tæ quèc th× nh÷ng tõ ng÷ nµy chØ mét diÖn tÝch ®Êt hÑp h¬n nhiÒu).BiÕt kÓ tù nhiªn.BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. g¾n bã víi nhau. trªn ®ã cã nh÷ng dßng hä sinh sèng l©u ®êi. DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 2. VÝ Dô: Quª h¬ng t«i lµ ViÖt Nam. dÆn dß . . biÕt ®Æt c©u hái cho b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vÒ néi dung. quª mÑ. ®· ®äc I. ý nghÜa c©u chuyÖn. b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. 4 vµo vë.

Bµi míi 1. c¸c em sÏ kÓ cho nhau nghe nh÷ng c©u chuyÖn vÒ c¸c anh hïng.GV hái HS: .Mét HS ®äc to ®Ò bµi. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn b¶ng . c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . 2. cña truyÖn.HS l¾ng nghe.Tæ quèc ViÖt Nam chóng ta tõ bao . . C¸c ho¹t ®éng d¹y . truyÖn. B. ®êi nay ®· sinh ra biÕt bao nhiªu nh÷ng anh hïng. Giíi thiÖu bµi .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn vÒ anh hïng c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hoÆc danh nh©n cña níc ta. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc 49 . . KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe. KiÓm tra bµi cò . . Ho¹t ®éng häc . thÇm. ®Êt níc. ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo kÓ nèi tiÕp nhau c©u chuyÖn Lý Tù yªu cÇu cña GV. III.Mét sè s¸ch.häc Ho¹t ®éng d¹y A. danh nh©n cña ®Êt níc.2008 . c¶ líp theo dâi vµ Träng vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa nhËn xÐt. Bµi häc h«m nay.Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. bµi b¸o viÕt vÒ c¸c anh hïng. danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng.GV nhËn xÐt.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . cho ®iÓm. danh nh©n cña níc ta. danh nh©n cña ®Êt níc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

cã danh nh©n? c«ng tr¹ng víi níc.GV vµ treo b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu .Mét HS ®äc to tríc líp. .HS nghe. Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm. VÝ Dô: T«i muèn kÓ víi c¸c b¹n truyÖn Anh hïng ¸o v¶i nãi vÒ vua Quang Trung mµ t«i ®îc ®äc trªn b¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong nh©n kØ niÖm ngµy mÊt cña «ng.GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng . tªn tuæi cña hä ®îc ngêi ®êi biÕt ¬n vµ ghi nhí. . c©u chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ anh hïng. . C¶ líp theo chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: dâi trªn b¶ng. tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn). .HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu. Năm học 2007. b¸o. ®iÒu chØnh nÕu HS . 50 . . HoÆc: T«i muèn kÓ c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi NguyÔn Tr·i ®îc in trong tËp Danh nh©n ®Êt ViÖt.2008 nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm).Nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ®îc gäi lµ ..GV gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau .Bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau c¸c gîi c¸c gîi ý trong SGK.Nh÷ng ngêi cã danh tiÕng.. danh nh©n cña níc ta.HS l¾ng nghe.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý. söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.GV nhËn xÐt. ý.. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.GV gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ vµ nãi râ c©u chuyÖn ®ã nghe ai kÓ hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã tõ ®©u? .Giáo án Tiếng Việt 5 ®©u? . §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn. .

b¹n häc ®îc ®iÒu g× ë nh©n vËt t«i kÓ? * HS nghe kÓ hái: + T¹i sao b¹n chän kÓ c©u chuyÖn nµy? 51 . ý nghÜa c©u chuyÖn.GV ®i gióp ®ì tõng nhãm. nÐt mÆt. . ®æi víi b¹n vÒ néi dung.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ cÇu cña GV. b. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1 .HS viÕt s¬ lîc dµn ý cña m×nh ra nhãm nhá. nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh kÓ.GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007. + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1®). + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng ®iÖu tù nhiªn. giÊy nh¸p. Yªu cÇu .2008 .Gîi ý HS c¸c c©u hái: * HS kÓ hái: + B¹n thÝch chi tiÕt nµo trong c©u chuyÖn? V× sao? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn lµm b¹n kh©m phôc nhÊt? + Qua c©u chuyÖn. mçi nhãm bèn HS. cö chØ: (3 ®iÓm). + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: 1 ®iÓm.2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn . . .Giáo án Tiếng Việt 5 + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1®iÓm).GV yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . sau khi kÓ xong. chuyÖn.HS kÓ chuyÖn trong nhãm cho HS kÓ theo ®óng tr×nh tù nh môc 3 nhau nghe. trao (gîi ý) trong SGK.

.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. Cñng cè.HS quan s¸t. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi . danh nh©n cña níc ta. 3.GV nhËn xÐt tiÕt häc. . .HS l¾ng nghe.HS nhËn xÐt b¹n kÓ theo c¸c tiªu chøc cho HS nhËn xÐt. vÒ nh©n vËt. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . c©u chuyÖn hay nhÊt. .GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi .Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ . C¶ líp l¾ng nghe b¹n kÓ. ý nghÜa c©u ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. hÊp dÉn nhÊt. b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái chuyÖn. 52 chÝ ®· nªu. . ..Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe. tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã .GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ . b¹n kÓ tù nhiªn. chi tiÕt.GV gäi HS kÓ chuyÖn.2008 + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? ..DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .HS kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe. dÆn dß . b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp.. ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ anh hïng.

III. tr¶i dµi tha thiÕt ë khæ th¬ cuèi. t×nh c¶m.Gäi hai HS ®äc bµi Ngh×n n¨m v¨n .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. . Häc thuéc lßng bµi th¬. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi .Tranh minh häa c¸c mµu s¾c g¾n víi sù vËt vµ con ngêi ®îc nãi ®Õn trong bµi th¬. .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng. con ngêi vµ t×nh yªu quª h¬ng. Năm học 2007.häc . ng¾t giäng ®óng nhÞp th¬. hiÕn vµ tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc.§äc ®óng c¸c tiÕng khã. 2. Môc tiªu 1. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn.HiÓu ®îc néi dung. §äc tr«i ch¶y. KiÓm tra bµi cò . II. ®á ®ang say sa ng¾m nh×n 53 .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §äc hiÓu .2008 TËp ®äc S¾c mµu em yªu I. ý nghÜa bµi th¬: T×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi nh÷ng s¾c mµu.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc .Giáo án Tiếng Việt 5 chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. lu lo¸t toµn bµi.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. §äc thµnh tiÕng .HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ b¹n HS vai ®eo kh¨n quµng cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. B. Tæ quèc. 3. §å dïng d¹y . ®èi víi thiªn nhiªn.

Mçi lît ®äc gåm bèn íc líp nhiÒu lît. tr¶i dµi.Yªu cÇu mét nhãm HS ®øng dËy . lu ý ng¾t giäng nhÑ HS.Hai HS ®äc to nèi tiÕp bµi th¬. t×nh c¶m.GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr.HS më SGK theo dâi bµi ®äc.GV giíi thiÖu: §©y lµ tranh minh häa .Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. con ngêi vµ quª h¬ng ®Êt níc cña tuæi th¬ ViÖt Nam. lµng quª. §äc bµi th¬ nµy chóng ta thÊy ®îc t×nh c¶m thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn. GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã).Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm ®«i. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .HS ®äc bµi. .2008 khung c¶nh quª h¬ng: nh÷ng c¸nh ®ång.. bµi (toµn bµi th¬ bao gåm t¸m khæ th¬). .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. thiÕt ë khæ th¬ cuèi.GV gäi mét HS ®äc to toµn bµi.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã). . cho bµi tËp ®äc S¾c mµu em yªu cña nhµ th¬ Ph¹m §×nh ¢n. . b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .. thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh 54 Giáo án Tiếng Việt 5 . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. nhµng ë c©u: BiÓn / ®Çy c¸ t«m.HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ trong th¬ trong bµi. rõng c©y. .GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. ng¾t . 2. . . ..HS ®äc bµi trong nhãm. tha cña GV. ®åi nói.HS l¾ng nghe. .Năm học 2007. . ®äc bµi. theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng.HS l¾ng nghe. c¶ líp ®äc thÇm. mçi b¹n ®äc bèn khæ th¬.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng . mçi HS ®äc hai khæ th¬. .

Giáo án Tiếng Việt 5 . Tõ ng÷ "em yªu" ®îc ®iÖp l¹i nhiÒu lÇn lµm cho giäng th¬ vang lªn tha thiÕt ngät ngµo. mµu cña ®ãa hoa hång b¹ch. * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp . th kÝ.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n . mµu kh¨n quµng ®éi viªn. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. s¾c nµo? Tõ ng÷ nµo ®îc ®iÖp l¹i . mµu tÝm. .GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i . cña bÇu trêi.C©u hái 2: Mµu ®á.C©u hái 1: B¹n nhá yªu nh÷ng mµu ®iÓm. mµu tr¾ng. Mµu vµng-> mµu cña lóa chÝn. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ b¹n kh¸c trong nhãm ph¶i nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 .2008 vµ bÇu nhãm trëng. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. mµu vµng.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ®iÓm. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.HS tr¶ lêi: mµu vµng. mµu cê Tæ h×nh ¶nh nµo? quèc. mµu xanh. cña n¾ng. mµu ®en. . mµu 55 .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.B¹n nhá yªu tÊt c¶ c¸c mµu s¾c: nhiÒu lÇn vµ cã t¸c dông nh thÕ nµo? mµu ®á. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. mµu tr¾ng gîi lªn nh÷ng Mµu ®á->mµu m¸u. mµu xanh. Mµu xanh-> mµu cña ®ång b»ng. .GV chia líp thµnh 4 nhãm. mµu cña biÓn. . mµu cña hoa cóc mïa thu. Năm học 2007. Mµu tr¾ng-> mµu cña trang giÊy. mµu n©u. rõng mói. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi.

2008 m¸i tãc b¹c cña bµ.C©u hái 3: Mµu ®en. mµu kh¨n quµng ®á. nhËn 56 . . Mµu tÝm-> mµu cña hoa cµ. thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn.GV chèt l¹i ghi ý chÝnh cña bµi th¬ lªn b¶ng: Bµi th¬ thÓ hiÖn t©m hån trong s¸ng cña tuæi th¬ ViÖt Nam.GV nhËn xÐt vµ tÝnh ®iÓm cho c¸c nhãm. .B¹n nhá yªu quª h¬ng. mét hai em nh¾c l¹i.HS theo dâi vµ cïng tham gia tÝnh ®iÓm víi GV. . ®Êt níc? . mµu chiÕc kh¨n cña chÞ. mµu n©u gîi lªn nh÷ng h×nh ¶nh nµo? . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . C¶ líp theo dâi.Mµu ®á g¾n víi mµu m¸u. Tæ quèc ta ®îc t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay lµ do cã sù ®æ m¸u hi sinh cña biÕt bao thÕ hÖ cha «ng chóng ta.HS tr¶ lêi: Mµu ®en-> mµu cña hßn than ãng ¸nh. T¸c gi¶ nh¾c ®Õn mµu ®á ®Çu tiªn lµ nh»m dông ý chóng ta ®îc sèng trong khung c¶nh thanh b×nh. . mµu ®Êt ®ai.C©u hái 5: Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× vÒ t×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi quª h¬ng. tù do cña d©n téc. mµu cña mµn ®ªm. mµu cña l¸ cê tîng trng cho sù hi sinh chiÕn ®Êu v× ®éc lËp.Giáo án Tiếng Việt 5 . ®Êt níc.GV gäi mét HS ®äc diÔn c¶m toµn Năm học 2007. Mµu n©u-> mµu chiÕc ¸o sên b¹c cña mÑ. . con ngêi vµ quª h¬ng.C©u hái 4: Mµu ®á ®îc t¸c gi¶ nãi ®Õn ngay tõ khæ th¬ ®Çu nh»m dông ý g×? . . mµu tÝm.HS theo dâi. yªu tÊt mäi s¾c mµu cña Tæ quèc. mµu cña ®«i m¾t em bÐ. . nÐt mùc cña em.HS ®äc bµi. mµu gç rõng. hoa sim. ®Êt níc. tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc.

2008 xÐt giäng ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc toµn bµi. .GV tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m thuéc lßng gi÷a c¸c nhãm. Häc sinh t×m ®îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong hai bµi v¨n t¶ c¶nh (Rõng tra vµ ChiÒu tèi).Giáo án Tiếng Việt 5 bµi.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . §äc nhÊn giäng vµo c¸c tõ chØ sù vËt cã trong c¸c khæ th¬. ch©n thùc. BiÕt chuyÓn mét phÇn cña dµn ý ®· lËp trong tiÕt häc tríc thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. §å dïng d¹y .HS l¾ng nghe. 3. . Khæ th¬ cuèi ®äc víi giäng tr¶i dµi.HS l¾ng nghe. .HS luyÖn ®äc thuéc lßng trong nhãm. Năm học 2007. VD: Em yªu mµu ®á: Nh m¸u trong tim L¸ cê Tæ quèc. tù nhiªn.HS luyÖn ®äc nèi tiÕp bµi th¬ theo tõng khæ. 2. tha thiÕt. Môc tiªu 1. dÆn dß . . . TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ c¶nh I. Nhãm nµo cã nhiÒu b¹n thuéc vµ ®äc hay th× nhãm ®ã ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n. Kh¨n quµng ®éi viªn .GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: nhÑ nhµng. .Cho HS luyÖn ®äc thuéc lßng theo nhãm ®«i. .DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi th¬ vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi.C¸c nhãm thi ®äc thuéc lßng diÔn c¶m bµi th¬ tríc líp. t×nh c¶m.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc 57 . II. Cñng cè.GV nhËn xÐt giê häc. . yªu cÇu c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Nh÷ng ghi chÐp vµ dµn ý HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A . KiÓm tra bµi cò - Yªu cÇu HS tr×nh bµy l¹i dµn ý thÓ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét hiÖn theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp buæi trong ngµy ®· cho vÒ nhµ ë theo dâi, nhËn xÐt. nhµ tiÕt tËp lµm v¨n tríc. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· ®îc häc c¸ch quan s¸t, - HS l¾ng nghe. lùa chän chi tiÕt vµ lËp dµn ý ®Ó t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, tËp chuyÓn mét phÇn dµn ý ®îc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2.Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi hai HS ®äc nèi tiÕp bµi tËp - Hai HS ®äc bµi. C¶ líp theo dâi (mçi HS ®äc mét ®o¹n v¨n). ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, ghi vµo - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng h×nh ¶nh m×nh thÝch, sau theo nhãm ®«i nh÷ng h×nh ¶nh mµ ®ã trao ®æi víi b¹n. c¸c em thÝch. - Gäi HS tr×nh bµy, cã thÓ GV hái - HS nèi tiÕp nhau lÇn lît tr×nh bµy thªm v× sao em thÝch? nh÷ng h×nh ¶nh cã trong hai ®o¹n - GV lu ý HS cã thÓ thÝch nh÷ng v¨n mµ c¸c em thÝch. Cã thÓ nãi râ h×nh ¶nh kh¸c nhau, cÇn t«n träng ý v× sao c¸c em thÝch. 58 - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 kiÕn cña HS. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc bµi tËp.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi tËp, c¶ líp theo dâi trong SGK.

- Yªu cÇu HS lµm bµi, GV ph¸t bót d¹ - HS lµm viÖc c¸ nh©n. C¶ líp lµm vµ giÊy khæ to cho mét sè HS lµm bµi vµo vë nh¸p. Hai ®Õn ba HS bµi. GV lu ý HS Më bµi hoÆc KÕt bµi lµm bµi vµo giÊy khæ to. còng lµ mét phÇn cña dµn ý, song nªn chän viÕt mét ®o¹n trong phÇn Th©n bµi. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc líp. GV vµ HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS; tuyªn d¬ng c¸c HS viÕt bµi s¸ng t¹o, cã ý riªng, kh«ng s¸o rçng. - HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- GV chèt l¹i: §Ó viÕt mét ®o¹n v¨n - HS l¾ng nghe. hay tríc hÕt chóng ta ph¶i quan s¸t ®óng vµ viÕt tù nhiªn, ch©n thùc nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña c¶nh vËt. Mét ®o¹n v¨n hay ph¶i lµ mét s¶n phÈm mang nÐt riªng, ®éc ®¸o cña tõng em, lµ kÕt qu¶ suy nghÜ cña chÝnh c¸c em, kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm lÆp l¹i y nguyªn c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m cña ngêi kh¸c. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay nhÊt. - DÆn HS vÒ nhµ: - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc + Hoµn chØnh viÕt l¹i ®o¹n v¨n t¶ hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mét buæi trong ngµy vµo vë. + Quan s¸t mét c¬n ma ghi l¹i vµo vë nh¸p nh÷ng ®iÒu c¸c em quan s¸t ®îc.

59

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa

I. Môc tiªu 1. Häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa, lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ ®ång nghÜa, biÕt ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa theo nhãm. 2. N¾m ®îc nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau cña c¸c tõ ®ång nghÜa ®Ó viÕt mét ®o¹n miªu t¶ ng¾n (kho¶ng 5 c©u). II. §å dïng d¹y - häc - Tõ ®iÓn HS hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn ®îc ph«-t«-cãp-pi phãng to. - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi HS nªu miÖng c¸c Bµi tËp 2, - Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña 4 trong tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc. GV. - GV cho ®iÓm, nhËn xÐt viÖc lµm - HS l¾ng nghe. bµi vµ häc bµi cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - H«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn - HS l¾ng nghe. tËp vÒ tõ ®ång nghÜa mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc. TiÕt häc nµy gióp c¸c em vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa ®Ó t×m c¸c tõ ®ång nghÜa, ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa vµ luyÖn viÕt mét do¹n v¨n ng¾n cã sö dông mét sè tõ ®ång nghÜa. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 60 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, mét HS lªn b¶ng lµm bµi. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

- Gäi HS tr×nh bµy, nhËn xÐt bµi cña - HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi b¹n. lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. - Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi (nÕu - NhËn xÐt, ch÷a bµi. sai) cña b¹n trªn b¶ng. §¸p ¸n: mÑ, m¸, u, bu, bÇm, bñ, m¹. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm - HS trao ®æi, th¶o luËn theo nhãm ®«i. GV ph¸t giÊy khæ to, bót d¹ cho ®«i lµm bµi ra giÊy nh¸p. Hai nhãm hai nhãm HS lµm bµi. HS nhËn giÊy, bót d¹ lµm bµi trªn giÊy khæ to. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - C¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Hai nhãm HS (lµm bµi trªn giÊy khæ to) d¸n bµi lªn b¶ng.

- Gäi HS nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm - HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn cña b¹n trªn b¶ng. b¶ng, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. §¸p ¸n: + Bao la, mªnh m«ng, b¸t ng¸t, thªnh thang. + Lung linh, long lanh, lãng l¸nh, lÊp lo¸ng, lÊp l¸nh.

61

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 + V¾ng vÎ, hiu qu¹nh, v¾ng teo, v¾ng ng¾t, hiu h¾t. - Yªu cÇu HS chÐp bµi vµo vë. Bµi tËp 3 - Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë. - Mét HS ®äc to toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n ®äc bµi trong SGK, lµm bµi vµo vë. - HS chÐp bµi vµo vë.

- Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ - Tõng HS lÇn lît nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm cña m×nh. bµi lµm cña m×nh. - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng nh÷ng - HS tham gia cïng GV nhËn xÐt bµi viÕt hay, dïng tõ ®óng chç. ch÷a bµi cña b¹n. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Môc tiªu 1. Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu thèng kª trong bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn, häc sinh hiÓu h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª, t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng kª. 2. BiÕt thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n g¾n víi c¸c sè liÖu vÒ tõng tæ HS trong líp, tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ghi theo mÉu BT2 cho c¸c nhãm lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi hai ®Õn ba HS ®äc ®o¹n - Hai ®Õn ba HS ®øng t¹i chç ®äc v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vÒ bµi theo yªu cÇu cña GV. nhµ em ®· viÕt l¹i hoµn chØnh ë nhµ 62 Ho¹t ®éng häc

.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. thÓ thiÕu c¸c b¸o c¸o thèng kª.GV yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng thèng . tr¶ lêi. trong bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n tr¶ lêi tõng c©u hái sau: hiÕn tr¶ lêi: + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc ta + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc më bao nhiªu khoa thi? Vµ ®· lÊy ta ®· më 185 khoa thi. Bµi míi 1. cho ®iÓm HS. lÊy 2516 bao nhiªu ngêi ®ç tiÕn sÜ? ngêi ®ç tiÕn sÜ.HS nh×n vµo b¶ng thèng kª kª trong bµi Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. sè bia 63 . sè tiÕn sÜ tõ n¨m 1075 ®Õn 1919. . sè tiÕn sÜ vµ tr¹ng + HS dùa vµo b¶ng thèng kª lÇn lît nguyªn cña tõng triÒu ®¹i.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc tr×nh + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc bµy díi nh÷ng h×nh thøc nµo? tr×nh bµy díi hai h×nh thøc: * Nªu sè liÖu (sè khoa thi.Mét HS ®äc bµi. . ®äc thÇm trong SGK. B. + Sè bia vµ sè tiªn tiÕn sÜ cã kh¾c .Sè bia vµ sè tiÕn sÜ (tõ khoa thi trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu t¸c dông cña thèng kª vµ luyÖn tËp thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ theo biÓu b¶ng. n¨m 1442 ®Õn khoa thi n¨m 1779) cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay lµ 82 bia vµ 1306 tªn tiÕn sÜ cã kh¾c trªn bia.Giáo án Tiếng Việt 5 (theo yªu cÇu cña tiÕt TËp lµm v¨n tríc).GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi .Trong cuéc sèng hµng ngµy kh«ng . c¸c em ®· biÕt thÕ nµo lµ sè liÖu thèng kª. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007.GV nhËn xÐt.HS l¾ng nghe. Qua bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .2008 . . + Sè khoa thi.

Thèng kª sè HS tõng tæ trong líp theo c¸c yªu cÇu: Tæng sè HS trong tæ. nhÊt. + Nªu t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng . sè häc sinh n÷.Tr×nh bµy sè liÖu thèng kª cã kª? nh÷ng t¸c dông sau: * Gióp cho ngêi ®äc dÔ tiÕp nhËn th«ng tin. sè häc sinh nam. biÓu d¬ng nhãm lµm bµi ®óng theo dâi.GV chia nhãm (mçi nhãm lµ mét tæ . . Lêi gi¶i. . giµu søc thuyÕt phôc chøng minh r»ng: d©n téc ViÖt Nam lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng v¨n hiÕn tõ l©u ®êi. * C¸c sè liÖu thèng kª lµ b»ng chøng hïng hån.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . .GV hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? . dÔ so s¸nh sè liÖu. Bµi tËp 2 .Mét HS ®äc bµi tËp.Gäi HS ®äc bµi tËp. giái 64 . sè tiÕn sÜ.§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶. C¶ líp söa. gãp ý. c¶ líp theo dâi trong SGK. chØnh lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy.HS lµm viÖc theo nhãm. vÝ dô: Tæ Tæ 1 Tæng sè HS 8 N÷ 4 Nam 4 5 HS kh¸. giái tõng tæ (nÕu viÖc. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 vµ sè tiÕn sÜ cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay). nh÷ng trong líp) vµ ph¸t phiÕu cho HS lµm sè liÖu HS kh¸. bæ sung. * Tr×nh bµy b¶ng sè liÖu (so s¸nh sè khoa thi. n¾m kh«ng chÝnh x¸c) c¸c em cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña GV. sè HS kh¸ vµ giái . sè tr¹ng nguyªn cña c¸c triÒu ®¹i).

2. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn. c©u hái. Cô thÓ: .HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch. liÖu thèng kª. §äc hiÓu . Cñng cè. ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. . 3. giái nhÊt? Tæ nµo cã nhiÒu b¹n n÷ nhÊt. 65 . hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng. tuyªn d¬ng . tæ nµo Ýt nhÊt? . c©u khiÕn.Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t. Ch¼ng h¹n: Tæ nµo cã nhiÒu b¹n häc kh¸. ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ cã tÝnh so s¸nh. ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng .Yªu cÇu Mét HS nãi t¸c dông cña . Môc tiªu 1.2008 7 5 6 23 .GV nhËn xÐt giê häc. TuÇn 3 TËp ®äc lßng d©n I.B¶ng thèng kª gióp ta thÊy râ kÕt b¶ng thèng kª.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc thèng kª vµo vë. .HS l¾ng nghe. c©u c¶m trong bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai.GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè . hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt. qu¶.Giáo án Tiếng Việt 5 Tæ 2 Tæ 3 Tæ 4 Tæng sè 9 8 8 33 5 3 5 17 4 5 3 16 Năm học 2007. ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ. dÆn dß .BiÕt ®äc ng¾t giäng.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.

häc Ho¹t ®éng d¹y A. mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc.2008 . 2. em nhá ®ang «m chÆt lÊy mÑ. th«ng minh.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh mét gia ®×nh ®ang ¨n c¬m.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm tõng HS. ý nghÜa phÇn mét cña vë kÞch: Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m.B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch cÇn luyÖn ®äc diÔn c¶m cho HS. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc nµy.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. D¹y bµi míi 1.§Ó hiÓu râ chuyÖn g× ®· x¶y ra . III.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ hái: §©y lµ bøc tranh minh häa cho ®o¹n trÝch vë kÞch Lßng d©n.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. KiÓm tra bµi cò . trong b÷a c¬m gia ®×nh nhµ d× N¨m vµ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng nh thÕ nµo. c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? . II. mµu em yªu vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi 66 . . B. Mét tªn ®ang sõng sé chØ vµo ngêi phô n÷.häc . . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. mét tªn chÜa sóng vµo ngêi ®µn «ng.HS l¾ng nghe.Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi S¾c . . cã hai tªn lÝnh x«ng vµo nhµ. cøu c¸n bé c¸ch m¹ng. Giíi thiÖu bµi . Ho¹t ®éng häc .HiÓu ®îc néi dung.

hµnh ®éng cña nh©n vËt. §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: hèng h¸ch. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé ë ®o¹n ®Çu: tù nhiªn.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . . . tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy).Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . . .HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi d× N¨m (Chång tui.. * §o¹n 3: Cßn l¹i. ng¾t .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. + Giäng An: giäng mét ®øa trÎ ®ang khãc gi¶ vê lõa bän giÆc vµ võa lo cho m¸. nghÑn ngµo nãi lêi trèi tr¨ng víi con khi bÞ däa b¾n chÕt.) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (Chång chÞ µ) ®Õn lêi lÝnh (Ngåi xuèng!. xÊc xîc. HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. §æi giäng.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. chó gi¶i trong SGK.GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. . h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é. .2008 .GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®Ó luyÖn ®äc..Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt. §o¹n sau: giäng khÐo lÐo gi¶ ®ß than v·n khi bÞ trãi. . C¶ líp ®äc 67 .Giáo án Tiếng Việt 5 a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. C¶ líp theo dâi trong SGK.Rôc rÞch tao b¾n n¸t ®Çu).GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. Th»ng nµy lµ con. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ®äc. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng tõ ng÷ ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã).GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n .

§Ó cøu chó c¸n bé.. . lµ ®o¹n kÞch thÝch thó nhÊt. cËu bÐ An. th»ng Cai dç vµ däa d× N¨m. Tªn cai vµ tªn lÝnh ®¹i diÖn cho bän ®Þch. chó c¸n bé. v× tÝnh c¸ch cña d× N¨m thÓ hiÖn râ. D× N¨m.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt. võa ®¸nh lõa ®Þch. c¨ng th¼ng. tªn cai vµ tªn lÝnh.T×nh huèng nµo trong ®o¹n kÞch . d× N¨m nghÑn ngµo nãi. ®a ra ý kiÕn cña m×nh ®ã lµ: T×nh huèng d× N¨m bÞ trãi. b×nh tÜnh. .GV c«ng nhËn ý kiÕn cña c¸c em vµ . V× xung ®ét kÞch d÷ déi.. råi b¶o chó ngåi xuèng châng vê ¨n c¬m lµm nh chó lµ ngêi nhµ ®ang ¨n c¬m cïng vî con. tªn lÝnh ®ßi b¾n n¸t ®Çu chó c¸n bé. c¶nh trÝ.MÇy qua bµ 68 . cËu bÐ An ®¹i diÖn cho phe c¸ch m¹ng.HS ph¸t biÓu tù do c¸c em cã thÓ lµm em thÝch thó nhÊt? V× sao? thÝch nh÷ng chi tiÕt kh¸c nhau vµ lÝ gi¶i ®îc v× sao em thÝch. thêi gian cña vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó c¸n bé gÆp nguy hiÓm nh thÕ nµo? . . chó ph¶i ch¹y vµo nhµ d× N¨m khi hai mÑ con d× ®ang ¨n c¬m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..Chó c¸n bé bÞ giÆc rît ®uæi b¾t.Trong vë kÞch cã n¨m nh©n vËt ®ã lµ: d× N¨m.Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bé vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Trong vë kÞch nµy cã mÊy nh©n vËt? Lµ nh÷ng nh©n vËt nµo? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho lùc lîng c¸ch m¹ng? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho bän ®Þch? . D× N¨m kÞp cøu chó c¸n bé? ®a chó mét chiÕc ¸o ®Ó thay. th»ng An khãc. chó c¸n bé. hÕt ®êng.2008 thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. b) T×m hiÓu bµi ..HS l¾ng nghe. võa s½n sµng chÊp nhËn hµnh ®éng d· man cña tªn cai: " An. dòng c¶m.D× N¨m ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó . .

HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh.. .T¹i sao d× N¨m l¹i b¶o vÖ chó c¸n bé che m¾t bän ®Þch.GV vµ HS nhËn xÐt.D× lµm vËy bëi v× c¨m thï bän ®Þch hung ¸c vµ tin yªu c¸ch m¹ng.. HS c¶ líp theo dâi vµ t×m c¸ch ®äc diÔn c¶m cña bµi. d× N¨m. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . dòng c¶m b¶o vÖ nh thÕ nµo? c¸n bé. b×nh ra nhãm vµ b¹n ®äc hay nhÊt. thêi gian. tõng b¹n. .Giáo án Tiếng Việt 5 Mêi.Qua vë kÞch ta thÊy d× N¨m lµ ngêi .. Ngêi dÉn chuyÖn. §äc tªn nh©n vËt.. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. . b¶o vÖ c¸ch m¹ng dï cã ph¶i hi sinh tÝnh m¹ng. chó c¸n bé. yªu cÇu .Thi ®äc ph©n vai tríc líp.. 69 . . ..D× N¨m mu trÝ.HS nhËn xÐt giäng ®äc tõng nhãm ®äc hay nhÊt. .. cai. nhãm.2008 . nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é. b¶o vÖ c¸ch m¹ng. tuyªn d¬ng .Råi . lÝnh. ®éi lu«n n¨m gi¹ lóa. b¾t d× ®i tï hoÆc b¾n giÕt v× téi che dÊu c¸n bé. c¶nh trÝ.cha con r¸ng ®ïm bäc lÊy nhau". t×nh huèng diÔn ra vë kÞch. cña nh©n vËt.GV líp thµnh c¸c nhãm s¸u. NÕu biÕt ®îc d× che dÊu c¸ch m¹ng bän giÆc sÏ ®¸nh ®Ëp d· man. C¶ líp theo dâi. Lµm nh thÕ d× cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng nguy hiÓm g×? Năm học 2007. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn ph¶i ®äc lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt.. hµnh ®éng.d¾t con heo vÒ... c¸c em ph©n vai ®Ó luyÖn ®äc luyÖn ®äc trong nhãm theo híng trong nhãm nh sau: dÉn cña GV..Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).Ba nhãm thi ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai. An..GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. cña chØ. .

HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. HS díi líp lµm bµi Mu«n ngêi nh mét vµo m« h×nh cÊu vµo giÊy nh¸p. . KiÓm tra bµi cò . . dÆn dß . LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña vÇn. III.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc ®o¹n kÞch yªu cÇu cña GV. ChÝnh t¶ Nhí . DÆn HS vÒ . 2. c¸c em sÏ nhí vµ viÕt mét ®o¹n trong bµi Th göi c¸c häc sinh vµ lµm c¸c 70 . Giíi thiÖu bµi .Gäi mét HS lªn b¶ng chÐp vÇn cña .§o¹n kÞch trªn nãi lªn ®iÒu g×? Năm học 2007. bíc ®Çu lµm quen víi vÇn cã ©m cuèi u.2008 . .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. . Cñng cè. B.GV nhËn xÐt giê häc.PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. mu trÝ ®¸nh lõa giÆc.häc .Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m. Môc tiªu 1.Mét HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tõng tiÕng trong c©u thµnh ng÷ yªu cÇu cña GV. .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn. t¹o vÇn kÎ s½n trªn b¶ng líp.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y .Trong tiÕt häc chÝnh t¶ h«m nay. n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.viÕt: Th göi c¸c häc sinh Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. II. cøu c¸n bé b¶o vÖ c¸ch m¹ng.GV gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. D¹y bµi míi 1. Nhí vµ viÕt l¹i ®óng chÝnh t¶ nh÷ng c©u ®· ®îc chØ ®Þnh häc thuéc lßng trong bµi Th göi c¸c häc sinh.

cÇu nhí . . + Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m nhiÖm + X©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn vô cña toµn d©n lµ g×? ®· g©y dùng lªn.HS nhí . b) Híng dÉn viÕt tõ khã . dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶ (GV cã vµo vë nh¸p c¸c tõ : 80 n¨m giêi.Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. . Híng dÉn HS nhí .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ . 2.viÕt. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. . . + B¸c Hå ®¸nh gi¸ cao c«ng søc c¸c + Non s«ng ViÖt Nam cã t¬i ®Ñp b¹n HS nh thÕ nµo? hay kh«ng.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS .HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV. d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ .HS lµm bµi vµo vë.Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng..viÕt chÝnh t¶. lçi cho bµi cña m×nh.2008 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. lµm cho níc ta theo kÞp c¸c níc kh¸c trªn toµn cÇu. s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. c) ViÕt chÝnh t¶ .Giáo án Tiếng Việt 5 bµi tËp gióp c¸c em n¾m ch¾c ©m chÝnh cña vÇn vµ n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng. HS díi líp ®äc thÇm theo. . Mét HS lªn 71 . 3. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. cthÓ chän nh÷ng tõ kh¸c). x©y dùng.. vµ yªu cÇu c¸c em viÕt bµi.HS ghi tªn bµi vµo vë .Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007. . HS díi líp viÕt khã..Mét HS ®äc to tríc líp.Ba HS lªn b¶ng viÕt. lµm sao. êng quèc. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. VÇn TiÕng em yªu mµu xanh ®ång b»ng rõng nói Bµi tËp 3 .NhiÒu HS tr¶ lêi: Khi viÕt mét tiÕng. cho biÕt khi viÕt mét tiÕng.GV nhËn xÐt giê häc. ch÷a bµi b¹n lµm . nhËn xÐt. c¸c dÊu kh¸c ®Æt trªn). cho b¹n.2008 b¶ng lµm bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña .Yªu cÇu HS quan s¸t bµi . u ©m ®Öm ©m chÝnh e yª a a « ¨ ©m cuèi m u u nh ng ng ng i TuÇn 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: LuyÖn tõ vµ c©u 72 .Gäi HS nhËn xÐt. dÆn dß . DÆn .HS nhËn xÐt. Cñng cè. . ch÷a bµi trªn b¶ng trªn b¶ng. dÊu thanh trong tiÕng.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu HS ghi nhí quy t¾c ®¸nh cÇu cña GV. C¶ líp theo dâi. h×nh cÊu t¹o tiÕng. . m×nh.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. dÊu lµm trªn b¶ng vµ tr¶ lêi thanh ®Æt ë ©m chÝnh (dÊu nÆng ®Æt bªn c©u hái: Dùa vµo m« díi. dÊu thanh ®îc ®Æt ë ®©u? 4.

Trong tiÕng ViÖt chóng ta cã rÊt . 3. nhËn xÐt viÖc lµm . 2. Häc sinh sö dông tõ hîp v¨n c¶nh khi cÇn thiÕt II.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.C¶ líp l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 I. .Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu thiÖn ë nhµ h«m tríc. Më réng.häc . cña GV. 2. TiÕt LuyÖn tõ vµ c©u h«m nay sÏ gióp c¸c em më réng vèn tõ vµ hiÓu thªm mét sè thµnh ng÷ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. . KiÓm tra bµi cò (5 phót) . . thuéc nh÷ng thµnh ng÷ ca ngîi phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam.Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt. sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc.häc Ho¹t ®éng d¹y A. B.. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Híng dÉn HS luyÖn tËp (30 phót) Bµi tËp 1 (8 phót) 73 .HS l¾ng nghe.2008 Më réng vèn tõ: nh©n d©n 1.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.GV cho ®iÓm. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Nh©n d©n. III.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. nhiÒu tõ ng÷ nãi vÒ Nh©n d©n. bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 ®· hoµn . §å dïng d¹y . Ho¹t ®éng häc . BiÕt sö dông c¸c tõ trªn ®Ó ®Æt c©u. Môc tiªu Năm học 2007.. Giíi thiÖu bµi (2 phót) .

ch÷a bµi.HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhËn xÐt. g) Häc sinh: häc sinh tiÓu häc. häc sinh trung häc. b) N«ng d©n: Thî cÊy. bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi.Gäi HS tr×nh bµy.HS suy nghÜ ph¸t biÓu miÖng: khã nãi lªn phÈm chÊt g× cña ngêi CÇn cï.Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 1. hoÆc söa lçi sai cho HS m×nh. nhËn xÐt (nÕu cã). e) TrÝ thøc: Gi¸o viªn. .HS suy nghÜ. c) Doanh nh©n: TiÓu th¬ng.Gäi HS tr×nh bµy. mét HS lªn b¶ng lµm bµi.Mét HS ®äc toµn bµi. viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. ch¨m chØ. Yªu cÇu suy nghÜ. 74 . GV .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. trung sÜ.. kÜ s.Gäi HS ®äc to bµi tËp. .. Bµi tËp 2 (12 phót) .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n. ViÖt Nam ta? .Mét HS ®äc to toµn bµi. . . . c©u tr¶ lêi cña b¹n. trªn b¶ng. nhµ t s¶n. gäi . GV theo dâi. . Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. thµnh ng÷.GV lµm mÉu: Tõ chÞu th¬ng chÞu . c¶ líp theo nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi. dâi ®äc thÇm vµ l¾ng nghe.HS lµm viÖc c¸ nh©n. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. thî cµy. chuÈn bÞ ý kiÕn ra ®ång nghÜa ®Ó nãi néi dung mét giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng. thî c¬ khÝ. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.2008 . nhËn xÐt bµi cña .NhËn xÐt. §¸p ¸n: a) C«ng nh©n: Thî ®iÖn. d) Qu©n nh©n: §¹i óy.GV lu ý HS cã thÓ dïng nhiÒu tõ . .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n .

nghÜa lµ cïng.GV hái: .GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).HS ®äc l¹i bµi. ®ång khëi (cïng næi dËy). Bµi tËp 3 (10 phót) .Träng nghÜa khinh tµi: coi träng ®¹o lÝ vµ t×nh c¶m. . suy nghÜ viÕt nhanh c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p.. + Yªu cÇu HS ®Æt c©u víi mét tõ + N¨m. .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3..Mét HS ®äc toµn bµi.2008 . Cñng cè. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ®ång lßng (cïng mét lßng). . .Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. ch¨m chØ. nhiÒu s¸ng kiÕn. m×nh. dÆn dß (5 phót) 75 .. + T×m nh÷ng tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng + HS dùa vµo tõ ®iÓn ®Ó nªu: ®ång. ®ång lâa (cïng tham gia mét hµnh ®éng bÊt l¬ng). 3. cïng nãi) ®ång t©m (cïng mét lßng).Yªu cÇu HS nh¸p c¸c ý c©u tr¶ lêi. ®ång häc (cïng häc víi nhau). cña Tiªn.Uèng níc nhí nguån: Cã nghÜa cã t×nh. ®ång thanh (cïng h¸t. . coi nhÑ tiÒn b¹c.Mu«n ngêi nh mét: ®oµn kÕt . kh«ng ng¹i khã ng¹i khæ. . .ChÞu th¬ng chÞu khã: cÇn cï. §ång bµo lµ cïng trong mét bäc. §ång h¬ng (cïng quª h¬ng). thñy chung. t¸o b¹o.. ..HS tr¶ lêi: + V× sao ngêi ViÖt Nam ta gäi nhau +V× xem m×nh cïng lµ con cña lµ ®ång bµo? Rång. ®ång t×nh (cïng ý kiÕn). thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng. ®ång tuÕ (cïng tuæi víi nhau). .D¸m nghÜ d¸m lµm: m¹nh d¹n. bµo theo tiÕng H¸n lµ c¸i bäc. b¶y HS ®äc bµi lµm cña võa t×m ®îc. ®Òu sinh ra tõ bäc GV nãi thªm: §ång theo tiÕng H¸n tr¨m trøng cña mÑ ¢u C¬.

DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3.GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe. . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 . * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 76 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc phÇn b vµo vë. . tuyªn d¬ng . hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

C¸c ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra bµi cò .GV nhËn xÐt. ®Êt níc. tù nhiªn. Em h·y tù t×m vµ kÓ l¹i mét trong nh÷ng c©u chuyÖn ®ã mµ em ®· tËn m¾t chøng kiÕn.L¾ng nghe b¹n kÓ. BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cã thùc thµnh mét c©u chuyÖn vµ kÓ l¹i ®îc râ rµng. . c¶ líp theo dâi vµ ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng.Trong cuéc sèng xung quanh ta .häc . cho ®iÓm.häc Ho¹t ®éng d¹y A. III. . RÌn kÜ n¨ng nghe: . Giíi thiÖu bµi . 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . danh nhËn xÐt. RÌn kÜ n¨ng nãi: . §å dïng d¹y . II. Môc tiªu 1. cã nhiÒu ngêi cã nh÷ng viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. Bµi míi 1. ch©n thùc vÒ c©u chuyÖn ®ã.Mét sè tranh ¶nh gäi ý nh÷ng viÖc lµm tèt thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng.HS l¾ng nghe. ®Êt níc. B.Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn kÓ l¹i .2008 KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn c¸c em ®· ®îc nghe hoÆc yªu cÇu cña GV. 77 Ho¹t ®éng häc .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS t×m ®îc mét c©u chuyÖn vÒ ngêi cã viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc. nh©n cña níc ta vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· . c¶ líp ®äc viÕt s½n trªn b¶ng. c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë tËn m¾t chøng kiÕn. . .NhiÒu HS tr¶ lêi c¸c c©u chuyÖn c¸c em ®Þnh kÓ: Em ®Þnh kÓ vÒ mµ c¸c em ®Þnh kÓ. ai? Ngêi ®ã ®· lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó x©y dùng quª h¬ng. b¸o. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi Năm học 2007. thÇm. .Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý trong SGK.Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét viÖc lµm tèt . phim ¶nh.GV d¸n lªn b¶ng hai ph¬ng ¸n kÓ .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý vµ nh¾c HS lu ý: c©u chuyÖn mµ c¸c em kÓ kh«ng ph¶i lµ truyÖn em ®· ®äc trªn s¸ch.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk. ®Êt níc? .HS nghe suy nghÜ.HS trao ®æi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ. ®Êt níc? .Mét HS ®äc to ®Ò bµi.GV hái HS: .GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn mµ . mµ ph¶i lµ nh÷ng chuyÖn em ®· tËn m¾t chøng kiÕn hoÆc thÊy trªn ti vi. KÓ l¹i mét viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. . lùa chän kÓ 78 .2008 . ®ã còng cã thÓ lµ c©u chuyÖn cña chÝnh em.Giáo án Tiếng Việt 5 2. . ®Êt níc. cã thÓ nªu thªm c¸c em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã). lµm nµo n÷a thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng. hoÆc chÝnh ®©u? em ®· lµm.

Năm học 2007. NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy. t×nh c¶m. nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. Hai HS quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn hoÆc tham gia. híng dÉn. lêi kÓ cho tõng HS. kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c..GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ.. . em). ý nghÜa c©u chuyÖn. C¸c em cÇn tr¸nh th¸i ®é coi thêng c©u chuyÖn b¹n kÓ cho lµ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh. kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng .HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu. LËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh. .HS kÓ chuyÖn theo nhãm. HoÆc kÓ sù viÖc chøng minh kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña nh©n vËt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn). Sau khi kÓ HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi .GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . cã cuèi. gãp ý vÒ néi dung. râ rµng kh«ng? 79 . ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn .2008 chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung. .. . GV kÕt hîp ghi b¶ng.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: tiªu chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi bÞ s½n gäi HS ®äc l¹i.. th¸i ®é.

. BiÕt ng¾t giäng. kÕt hîp ghi tªn HS kÓ vµ tªn c©u chuyÖn cña HS lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt.GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra . Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o.. b¹n kÓ kÓ hay nhÊt.2008 + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? . BiÕt ®äc ®óng phÇn tiÕp cña vë kÞch.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo chuyÖn cña m×nh cho ngêi th©n yªu cÇu cña GV. nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau.. Cñng cè. VÝ Dô: + B¹n cã tù hµo khi m×nh ®îc quen biÕt (hoÆc th©n t×nh) víi nh©n vËt trong c©u chuyÖn cña b¹n hay kh«ng? + Mäi ngêi xung quanh cã th¸i ®é. b¹n c©u chuyÖn hay nhÊt. b×nh chän b¹n cã b¹n cã c©u chuyÖn hay nhÊt. chuyÖn tèt. . nghe. b×nh chän. Cô thÓ: .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi nh©n vËt ®ã? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?.HS l¾ng nghe. TËp ®äc lßng d©n (TiÕp theo) I. . Môc tiªu 1. 4.C¶ líp nhËn xÐt.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ . ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n 80 . chuyÖn hÊp dÉn nhÊt.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u . . dÆn dß .GV yªu cÇu HS kÓ.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt; ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m trong bµi. - Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t, hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt, hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng, ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai. 2. §äc hiÓu - HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña vë kÞch: Ca ngîi mÑ con d× N¨m dòng c¶m mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc, cøu c¸n bé c¸ch m¹ng. Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). - Mét vµi vËt dïng ®Ó trang phôc cho HS ®ãng kÞch. VÝ dô: kh¨n r»n (cho d× N¨m), ¸o bµ ba n«ng d©n (cho chó c¸n bé), gËy (thay cho sóng)... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai - HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. - NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Trong ®o¹n kÞch tríc chóng ta - HS l¾ng nghe. thÊy d× N¨m rÊt dòng c¶m mu trÝ trong viÖc ®Êu tranh víi ®Þch ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng. VËy c©u chuyÖn tiÕp tôc thÕ nµo, h«m nay chóng ta cïng häc tiÕp phÇn hai cña trÝch ®o¹n vë kÞch 81 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 Lßng d©n. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng - GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

- GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®o¹n ®Ó luyÖn ®äc. ®äc. * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi chó c¸n bé (§Ó tui ®i lÊy.) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (§Ó chÞ nµy ®i lÊy) ®Õn lêi cai (Th«i, trãi l¹i dÉn ®i). * §o¹n 3: Cßn l¹i. - GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. - Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.

- GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t - HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã). ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. - Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn - Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2, mçi 2. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®- - Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. îc chó gi¶i trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK. - GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. - HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.

82

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn - HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3, mçi HS 3. ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng, rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt, tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy). §æi giäng, h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é, hµnh ®éng cña nh©n vËt. §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: khi dÞu giäng mua chuéc, dô dç; lóc hèng h¸ch; lóc ngät ngµo xin ¨n. + Giäng An: thËt thµ, hån nhiªn. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé: tù nhiªn, b×nh tÜnh. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: An ®· lµm cho bän giÆc mõng hôt nh thÕ nµo? - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Khi bän giÆc däa vµ hái chó c¸n bé cã ph¶i lµ tÝa cña An kh«ng, An tr¶ lêi kh«ng ph¶i lµm bän chóng hÝ höng tëng däa ®îc An. Nµo ngê, An th«ng minh, gi¶i thÝch cho chóng biÕt ®Êy lµ ba chø kh«ng ph¶i lµ tÝa, khiÕn bän chóng mõng hôt nªn v« cïng tøc tèi. KÞch tÝnh ë ®©y lµ sù ®Êu trÝ b»ng tõ ®ång nghÜa s¾c s¶o cña bÐ An. - D× N¨m rÊt th«ng minh s¾c s¶o. Th»ng Cai hái giÊy (c¨n cíc) chó c¸n bé. Chóng më trãi cho d× N¨m ®Ó d× vµo buång lÊy. D× t×m c¸ch tr× ho·n nãi väng ra hái: "Ba nã ®Ó chç nµo?". D× tr¶ lêi "cha thÊy" khi chó c¸n bé hái: "Cã kh«ng m¸ th»ng An?". Khi chó bé ®éi bÞ tªn Cai vµ lÝnh toan trãi dÉn ®i, ®ã lµ lóc kÞch tÝnh lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm th× d× nãi nh reo lªn: "§©y råi nÌ.MÊy cËu coi. Lµng nµy ai hæng biÕt L©m V¨n Nªn, 31 tuæi, con «ng Dõa." Råi d× N¨m ®a giÊy cho cai, cai chuyÓn cho lÝnh ®äc. 83

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi cho thÊy d× N¨m øng xö rÊt th«ng minh?

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 D× N¨m nãi to cèt ®Ó cho chó c¸n bé khai ®óng tªn m×nh ®óng nh tªn trong giÊy: "L©m V¨n Nªn, ba mèt tuæi, con «ng...". ViÖc lµm cña d× ®· khiÕn bän ®Þch kh«ng nghi ngê g× ®îc ®µnh ph¶i ®æi giäng ngät ngµo g¹ xin ¨n. - Ngêi d©n Nam Bé giµu lßng yªu níc, g¾n bã thñy chung víi c¸ch m¹ng. Hä lµ nh÷ng ngêi dòng c¶m, mu trÝ, th«ng minh, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng.

- Qua nh©n vËt d× N¨m vµ cËu bÐ An ®· nãi lªn ®iÒu g× vÒ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng?

- V× sao vë kÞch l¹i ®Æt tªn - V× vë kÞch thÓ hiÖn tÊm lßng cña ngêi lµ Lßng d©n? d©n víi c¸ch m¹ng. Ngêi d©n tin yªu c¸c m¹ng, s½n sµng x¶ th©n b¶o vÖ c¸n bé c¸ch m¹ng. Lßng d©n lµ chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho c¸ch m¹ng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. - Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).

- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc - HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh vµ luyÖn theo c¸ch ph©n vai c¶ bµi ®äc ph©n vai trong nhãm theo híng dÉn theo nhãm s¸u, nh sau: cña GV. Ngêi dÉn chuyÖn, d× N¨m, An, chó c¸n bé, cai, lÝnh. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn chØ ®äc nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é, cña chØ, hµnh ®éng... cña nh©n vËt, tªn nh©n vËt. - Gäi c¸c nhãm ®äc ph©n - Ba nhãm ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai. C¶ 84

Giáo án Tiếng Việt 5 vai tríc líp.

Năm học 2007- 2008 líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Tæ chøc cho HS thi ®ãng - Hai tèp HS thi ®ãng kÞch theo yªu cÇu cña kÞch (toµn bé ®o¹n kÞch). GV. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tuyªn d¬ng c¸c nhãm ®ãng kÞch tríc líp. 3. Cñng cè, dÆn dß - Vë kÞch nµy nãi lªn ®iÒu - Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi g×? d©n ®èi víi c¸ch m¹ng. - GV nhËn xÐt giê häc, - HS l¾ng nghe, ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc theo yªu cÇu cña GV. luyÖn ®äc ®o¹n kÞch vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu 1. Qua ph©n tÝch bµi v¨n Ma rµo, hiÓu thªm quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶. 2. BiÕt chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý víi c¸c ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh; biÕt tr×nh bµy dµn ý tríc c¸c b¹n râ rµng tù nhiªn. II. §å dïng d¹y - häc - Nh÷ng ghi chÐp cña HS khi quan s¸t mét c¬n ma. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó hai ®Õn ba HS lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ c¶nh c¬n ma cña m×nh, ®Ó c¶ líp nhËn xÐt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng häc

85

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc c¶nh (Bµi tËp 2) tiÕt TËp lµm v¨n tríc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - §Ó hiÓu thªm vÒ quan s¸t vµ chän - HS l¾ng nghe. läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh, h«m nay chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to toµn bé bµi tËp . dung bµi tËp. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, lµm bµi - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vµo vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng c©u tr¶ lêi cho c¸c ý a, b, c, theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña d sau ®ã trao ®æi víi b¹n. m×nh. - Gäi HS tr×nh bµy. - HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. Mét HS tr×nh bµy c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

+ Nh÷ng dÊu hiÖu nµo b¸o hiÖu c¬n + Nh÷ng dÊu hiÖu c¬n ma s¾p ma s¾p ®Õn. ®Õn lµ: * M©y: bay vÒ, m©y lín, nÆng, ®Æc xÞt, læm ngæm ®Çy trêi; m©y t¶n ra råi san ®Òu trªn mét 86

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 nÒn ®en x¸m xÞt. * Giã: thæi giËt, ®æi m¸t l¹nh, nhuèm h¬i níc; khi ma xuèng, giã cµng m¹nh mÆc søc ®iªn ®¶o trªn cµnh c©y...

+ T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ + Nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ h¹t ma tõ lóc b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt h¹t ma lµ: thóc c¬n ma. * TiÕng ma: Lóc ®Çu lÑt ®Ñt...lÑt ®Ñt, l¸ch t¸ch. VÒ sau ma ï xuèng, rµo rµo, sÇm sËp, ®åm ®ép, ®Ëp bïng bïng vµo lßng l¸ chuèi; giät gianh ®æ å å... * H¹t ma: Nh÷ng giät níc l¨n xuèng m¸i phªn nøa råi tu«n rµo rµo; ma xiªn xuèng, lao xuèng, lao vµo bôi c©y; h¹t ma giät ng·, giät bay, táa bôi níc tr¾ng xãa. + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong vµ + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong sau trËn ma ®îc miªu t¶ thÕ nµo? vµ sau trËn ma: * Trong ma: C©y cèi: l¸ ®µo, l¸ na, l¸ sãi vÉy tai run rÈy. Con vËt: Con gµ trèng ít lít thít ngËt ngìng t×m chç tró. BÇu trêi: Cuèi c¬n ma, vßm trêi tèi thÉm vang lªn mét håi ôc ôc × Çm nh÷ng tiÕng sÊm. * Sau c¬n ma: Con vËt: Chim chµo mµo hãt r©m ran. C©y cèi: Vßm l¸ bëi lÊp l¸nh. BÇu trêi: Trêi r¹ng dÇn, mÆt 87

. * B»ng c¶m gi¸c cña lµm da (xóc gi¸c) nªn c¶m thÊy sù m¸t l¹nh cña lµn giã nhuèm h¬i níc tríc c¬n ma. t¸c gi¶ ®· viÕt ®îc mét bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma rµo ®Çu mïa rÊt ch©n thùc vµ thó 88 . . Sù quan s¸t cña t¸c gi¶ rÊt tinh tÕ.. c¸ch dïng tõ ng÷ miªu t¶ chÝnh x¸c vµ ®éc ®¸o.HS l¾ng nghe.. sù biÕn ®æi cña tiÕng ma. tiÕng ma. * B»ng tai nghe (thÝnh gi¸c) nªn nghe thÊy tiÕng giã thæi. + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma b»ng + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma nh÷ng gi¸c quan nµo? b»ng nh÷ng gi¸c quan: * B»ng m¾t nh×n (thÞ gi¸c) nªn thÊy nh÷ng ®¸m m©y biÕn ®æi tríc c¬n ma. xa l¹ man m¸c cña nh÷ng trËn ma míi ®Çu mïa. nghe tiÕng sÊm. tiÕng hãt cña chµo mµo. bÇu trêi.2008 trêi lã ra chãi läi. con vËt. Nhê kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. kh«ng khÝ. thÊy ma r¬i. ma theo mét tr×nh tù tõ khi c¬n ma b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc víi tÊt c¶ c¸c gi¸c quan.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nãi thªm: T¸c gi¶ ®· miªu t¶ c¬n . ngöi vµ c¶m thÊy sù biÕn ®æi cña c¶nh vËt. t¸c gi¶ ®· nh×n thÊy. nghe thÊy. lóc ma ngít. Quan s¸t c¬n ma tõ lóc cã dÊu hiÖu b¸o ma cho ®Õn khi ma t¹nh. ©m thanh. * B»ng mòi ngöi (khøu gi¸c) nªn biÕt ®îc mïi nång ng¸i ng¸i. c¶nh tîng xung quanh khi ma tu«n. nh÷ng ®æi thay cña c©y cèi.

Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. Năm học 2007. chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi. .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i dµn .GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. bæ sung. nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt. ghi ®Ó GV kiÓm tra. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh LuyÖn tõ vµ c©u 89 . C¶ líp më vë GV. cho mét vµi vë nh¸p. . Cñng cè. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. c¶ líp theo dâi trong SGK. dÆn dß . 3. híng dÉn HS nhËn xÐt. giÊy khæ to. giÊy khæ to. khiÕn cho ngêi ®äc. GV .GV nhËn xÐt giê häc.2008 .Mét HS ®äc bµi tËp. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý ®Ó hiÖn theo yªu cÇu cña GV. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. tuyªn d¬ng . .Giáo án Tiếng Việt 5 vÞ.HS l¾ng nghe. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña quan s¸t mét c¬n ma.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.GV gäi mét vµi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ . xem nh lµ mét dµn ý mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. .Gäi HS ®äc bµi tËp. . . Bµi tËp 2 . ngêi nghe nh c¶m thÊy c¬n ma ®ang hiÓn hiÖn tríc m¾t.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.

häc Ho¹t ®éng d¹y A. III. tôc ng÷ cã nghÜa gièng nhau ®Ó sö dông cho ®óng.HS l¾ng nghe. §å dïng d¹y .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 1. nghÜa. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . 90 . bµi vµ häc bµi lµm ë nhµ cña HS. cho ®iÓm viÖc lµm . BiÕt thªm mét sè thµnh ng÷. Ho¹t ®éng häc . tôc ng÷ cã chung ý nghÜa: nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi ViÖt víi ®Êt níc.Giáo án Tiếng Việt 5 I. Giíi thiÖu bµi . II. Bµi míi 1. quª h¬ng. .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS lµm Bµi tËp 3.C¸c em ®· ®îc biÕt vÒ tõ ®ång . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. KiÓm tra bµi cò . B.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. h«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn tËp vÒ sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng hoÆc viÕt ®o¹n v¨n.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 phÇn b.Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®· hoµn thiÖn ë nhµ h«m tríc.C¶ líp l¾ng nghe.GVnhËn xÐt. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . BiÕt sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng vµ viÕt ®o¹n v¨n.häc . c . kÕt hîp víi n¾m ®îc ý nghÜa cña mét sè thµnh ng÷.Mét HS ®äc toµn bµi. 2.2008 luyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa 1. Môc tiªu Năm học 2007. C¸c ho¹t ®éng d¹y .B¶ng phô chÐp s½n Bµi tËp 1. GV. 2. .

Yªu cÇu suy nghÜ.Giáo án Tiếng Việt 5 . . ch÷a bµi. chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng: G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn..HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh.Trong ngoÆc ®¬n cã 3 ý ®Ó chóng ta lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ lµ: + Lµm ngêi ph¶i thñy chung.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. c¶ líp theo dâi. Bµi tËp 2 .HS suy nghÜ.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n .HS lµm viÖc c¸ nh©n.. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. råi viÕt giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng.. kháe cïng h¨m hë khiªng thø ®å lØnh kØnh....2008 .Gäi HS ®äc bµi. . B¹n TuÊn . mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh... .. B¹n Phîng nhá nhÊt th× kÑp trong n¸ch mÊy tê b¸o .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy b¹n.Gäi HS tr×nh bµy. ..vai v¸c mét thïng níc uèng.Mét HS ®äc toµn bµi. c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. .. .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3. §¸p ¸n: . chuÈn bÞ ý kiÕn ra tõng ý víi c¸c c©u tôc ng÷. . nhËn xÐt. trªn b¶ng. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh... . + G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn. + Loµi vËt thêng nhí n¬i ë cò. B¹n Th ®iÖu ®µn x¸ch tói ®µn ghi ta. Năm học 2007. Hai b¹n T©n vµ Hng to. lÇn lît ghÐp thö . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ..NhËn xÐt. 91 Bµi tËp 3 ..Gäi HS tr×nh bµy. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.Trong ngoÆc ®¬n cã mÊy ý ®Ó lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? §ã lµ nh÷ng ý nµo? .Mét HS ®äc toµn bµi.B¹n LÖ ®eo trªn vai chiÕc ba l« con cãc. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. nhËn xÐt bµi cña .

Nh¾c HS lµm bµi vµo vë. khi viÕt cÇn chó ý sö dông nh÷ng tõ ®ång nghÜa.Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi .HS l¾ng nghe. mµu cña ®Êu tranh. m×nh.HS ®äc l¹i bµi. . chó ý söa lçi ng÷ ph¸p ch÷a bµi cña b¹n. mµu ®á t¬i cña l¸ cê Tæ quèc. VÝ Dô: Trong c¸c s¾c mµu. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¬n ma thµnh mét ®o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc. . 3. . tù nhiªn.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña lµm cña m×nh.. .HS tham gia cïng GV nhËn xÐt viÕt hay.. dÆn dß . 2. . Mµu ®á lµ mµu léng lÉy. Cñng cè. BiÕt hoµn chØnh nh÷ng ®o¹n v¨n dùa vµo néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n.häc . .GV nhËn xÐt.Dµn ý cña bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma cña tõng HS. II. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. em thÝch nhÊt lµ mµu ®á. mµu ®á rùc cña mÆt trêi míi mäc. .GiÊy 6 tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. suy nghÜ lµm bµi vµo vë.HS lµm mÉu. . 92 .Gv nh¾c HS: cã thÓ viÕt vÒ mµu s¾c cña nh÷ng sù vËt cã trong bµi th¬ vµ c¶ nh÷ng sù vËt kh«ng cã trong bµi. Môc tiªu 1. mµu cña qu¶ chÝn.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt giê häc.B¶ng phô ghi néi dung chÝnh cña 4 ®o¹n v¨n t¶ c¬n ma (BT1). tuyªn d¬ng .Giáo án Tiếng Việt 5 .2008 ..Yªu cÇu HS giíi thiÖu khæ th¬ c¸c em em ®Þnh chän ®Ó viÕt. Mµu ®á lµ mµu m¸u hång trong tim. .Bèn ®Õn n¨m HS ph¸t biÓu khæ th¬ mµ c¸c em chän ®Ó viÕt.Yªu cÇu mét HS kh¸ giái lµm mÉu. . §å dïng d¹y . biÓu d¬ng nh÷ng bµi . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. Năm học 2007. mµu cña bÕp löa hång. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).

.HS ®äc thÇm.C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn .Hoµn chØnh l¹i ®o¹n v¨n mµ b¹n g×? Quúnh Liªn ®ang viÕt dë. Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV. trao ®æi.häc Ho¹t ®éng d¹y A . Bµi míi 1. dung cña mçi ®o¹n. C¸c ho¹t ®éng d¹y . C¶ líp theo dâi néi dung bµi tËp.Mét HS ®äc bµi.GV nhËn xÐt. + §o¹n 4: §êng phè vµ con ngêi 93 .HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi .). Lu ý ®äc lµ ba ®äc thÇm trong SGK.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . . ®Ò bµi nh thÕ nµo? . tËp 2 tiÕt TËp lµm v¨n tríc mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ.Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh c¬n ma. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . . trao ®æi th¶o ®o¹n v¨n cña b¹n Quúnh Liªn ®ang luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi: Néi lµm dë trong SGK.. .T¶ quang c¶nh sau c¬n ma.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. VËy tõ dµn ý Êy chuyÓn sang thµnh mét ®o¹n v¨n nh thÕ nµo? Bµi häc h«m nay chóng ta cïng thùc hµnh. B. 2. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.B¹n Quúnh Liªn lµm mét bµi v¨n cã . + §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n ma. ý cho bµi v¨n t¶ c¬n ma rµo. chÊm chç cã dÊu (.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm bèn .2008 Ho¹t ®éng häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi . th¶o dung cña mçi ®o¹n lµ: luËn theo nhãm ®«i vµ cho biÕt néi + §o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n ma rµo råi t¹nh ngay.Giáo án Tiếng Việt 5 III. + §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n ma. cho ®iÓm.

t¬ng øng víi mét tê giÊy.2008 sau c¬n ma. Sau khi lµm xong.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. Mçi chç trèng . . lµm cña m×nh. . cña HS.HS l¾ng nghe.Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi . HS trao ®æi víi b¹n ngåi bªn c¹nh ®Ó söa ch÷a vµ häc tËp lÉn nhau. ®¸nh gi¸ bµi lµm . nhËn xÐt. c¶nh vËt nh nhoµ ®i.GV nhËn xÐt. Mét l¸t sau. VÝ dô: §o¹n 3 cã néi dung chÝnh lµ t¶ c©y cèi sau c¬n ma th× chØ viÕt thªm vÒ c©y cèi.GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho bèn HS..HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u mçi HS chän hoµn chØnh mét hoÆc v¨n cÇn bæ sung theo tõng ®o¹n. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n. Ma µo ¹t. c©y cèi nghiªng ng¶. C¶ líp theo dâi. . Ma xèi x¶ nh trót c¬n giËn d÷ xuèng trÇn gian.. . C¬n ma µo µo ®æ xuèng lµm mäi ho¹t ®éng dêng nh ngõng l¹i. mçi HS viÕt bæ sung mét ®o¹n. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to. hai ®o¹n (trong sè bèn ®o¹n ®· cho). ma ngít dÇn råi t¹nh h¼n. 94 . GV nh¾c c¸c em chó ý viÕt dùa trªn néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bèn HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. lép ®ép. Lu ý: ®Ò bµi t¶ quang c¶nh dau c¬n ma. VÝ Dô: §o¹n 1: Lép ®ép. Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. . v× vËy trong ®o¹n më ®Çu nµy chØ cÇn thªm mét c©u t¶ ma lµ ®ñ. . Ma råi.

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c .2008 ¸nh n¾ng l¹i chiÕu s¸ng rùc rì trªn nh÷ng th¶m cá xanh. c¶ líp theo dâi trong SGK. Do vËy. MÊy chó chim kh«ng râ tr¸nh ma ë ®©u giê ®ang ®Ëu trªn cµnh c©y cÊt tiÕng hãt vÐo von. tiÕng m¸y. tiÕng ®i l¹i rén rÞp.Mét HS ®äc bµi tËp. khi thªm c©u hoÆc tõ ng÷ vµo chç trèng.Gäi HS ®äc bµi tËp. . hoa hång. ChÞ gµ m¸i t¬ rêi khái bôi c©y gãc vên võa lu«n måm côc côc nh¾c nhë ®µn con võa tranh thñ giò giò bé l«ng ít sòng.. . to¶ h¬ng. Gãc phè. mÊy c« bÐ ®ang ch¬i nh¶y d©y. N¾ng lÊp l¸nh nh ®ïa giìn. em vµ gäi mét HS dµn ý cña bµi v¨n Mét HS ®äc to dµn ý cña bµi v¨n.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. xe cé l¹i nêm nîp nh m¾c cöi. Nh÷ng hµng c©y ven ®êng ®îc t¾m géi tho¶ thuª. gét röa hÕt bôi bÆm thêng ngµy trë nªn xanh biÕc. . nªn cã chõng mùc. v× vËy cã c¶ c¶nh ®µn gµ trong vên lÉn xe cé ch¹y trªn ®êng phè. 95 .HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. tiÕng ngêi cêi nãi. TiÕng cßi.. Chó mÌo khoang co ro tõ trong bÕp bíc ra ngoµi s©n khoan thai ®i l¹i díi ¸nh n¾ng mÆt trêi ra vÎ khoan kho¸i l¾m. t¶ c¬n ma ®· chuÈn bÞ tríc. §o¹n 4: Con ®êng tríc cöa ®ang kh« dÇn. néi dung c¸c ®o¹n cã thÓ kh«ng thèng nhÊt víi nhau Bµi tËp 2 . hoa l¸ lµ t¬i ®Ñp h¬n c¶. cho ®Õn c¶ nh÷ng c©y rau trong vên vèn b×nh dÞ lµ thÕ mµ giê ®©y trµn ®Çy kiªu h·nh m¬n mën khoe s¾c. Nh÷ng bÝm tãc tun ngñn vung vÈy theo tõng nhÞp ch©n nh¶y. nh¶y nhãt víi nh÷ng gîn sãng trªn dßng s«ng NhuÖ. Nh÷ng c©y hoa thîc dîc. Lu ý ®©y lµ bµi v¨n t¶ quang c¶nh mét thÞ x· nhá .. NÕu sa ®µ miªu t¶ qu¸ nhiÒu c¶nh.Giáo án Tiếng Việt 5 §o¹n2: Năm học 2007. Con ®êng nh t¬i trÎ h¶ hª h¬n khi trë vÒ víi nhÞp sèng hèi h¶ vèn cã thêng ngµy. §o¹n3: Sau c¬n ma cã lÏ c©y cèi. . §µn gµ con víi bé l«ng vµng ãng cßn kh« nguyªn tung t¨ng ch¹y nh¶y. Trªn con ®êng.HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra.

c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay. TuÇn 4 I. tr×nh bµy kÕt qu¶ râ rµng. rµnh m¹ch. ®¸nh gi¸ bµi kÕt qu¶ bµi lµm. §äc hiÓu .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Cñng cè. thÓ hiÖn ®îc sù quan s¸t riªng.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ®o¹n v¨n vµ quan s¸t trêng häc cña hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Môc tiªu 1. tªn ®Þa lÝ níc ngoµi (Xa -da-c« Xa-da-ki. m×nh ngay sau giê häc. §äc thµnh tiÕng .GV nhËn xÐt giê häc. dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm buån. lêi v¨n ch©n thùc.2008 . Hi-r«-si-ma.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . 3. ®äc ®óng c¸c tªn ngêi. BiÕt ®äc ng¾t nghØ h¬i sau dÊu c©u vµ ng¾t h¬i gi÷a c¸c côm tõ. . kh¸t väng sèng cña c« bÐ Xa-da-c«. . 2. TËp ®äc nh÷ng con sÕu b»ng giÊy 96 .HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy tríc líp. C¶ líp theo dâi lµm cña HS. m¬ íc hßa b×nh cña thiÕu nhi. Na-ga-da-ki). sinh ®éng. nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh h¹t nh©n.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. ghi l¹i nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®îc vµo vë nh¸p. GV nhËn xÐt. . tuyªn d¬ng khen ngîi nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

HS l¾ng nghe. Ho¹t ®éng häc .HS l¾ng nghe.2008 . B.Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai . tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ tranh vÏ b¹n Xa-da-c« Xa-xa-ki ®ang bÞ èm nÆng. §å dïng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A. II.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh vµ hái: c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? . vÒ vô næ bom nguyªn tö (nÕu cã) III. D¹y bµi míi 1. . ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.häc . nãi lªn kh¸t väng sèng. §Ó t×m hiÓu xem v× sao 97 . Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. cña nh©n lo¹i.GV ®a ra tranh minh häa cña bµi . §Ó hiÓu râ thªm v× sao chóng ta muèn hßa b×nh chóng ta sÏ t×m hiÓu qua c¸c bµi häc cã trong chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh.S¸u HS thùc hiÖn ®äc ph©n vai bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em bµi tËp ®äc theo yªu cÇu cña GV.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh chó bé ®éi vµ c¸c b¹n nhá ®ang ngíc nh×n bÇu trêi hßa b×nh. . ¶nh vÒ th¶m häa chiÕn tranh h¹t nh©n. C¸c ho¹t ®éng d¹y . kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em toµn thÕ giíi. Tranh.HiÓu ®îc ý chÝnh cña bµi: tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n.Hßa b×nh lµ kh¸t väng mu«n ®êi .

. NhËt nhanh chãng ®Çu hµng. . 2.GV ghi c¸c tõ: Hi-r«-si-ma.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tªn ngêi vµ tªn xa-ki.HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã).Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. .Mét HS ®äc bµi.HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn theo nhãm ®«i t×m c¸c ®o¹n trong trong nhãm: bµi. GV cã sai vµ luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay trªn b¶ng líp .Giáo án Tiếng Việt 5 khi èm Xa-da-c« gÊp nh÷ng con sÕu ®Ó lµm g×? Chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc Nh÷ng c¸nh chim hßa b×nh. . Na-ga. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.. ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. . *§o¹n 2: TiÕp theo ®Õn . Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . nhiÔm phãng x¹ nguyªn tö. ng¾t . 2.2008 . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .. gÊp ®îc 644 con.. ®Ó híng dÉn HS ®äc ®óng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt 98 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . *§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. * §o¹n 4: Cßn l¹i.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. * §o¹n 3: TiÕp theo ®Õn ..GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi...GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Xa-da-c« Xa-da-ki lªn b¶ng ®Þa lÝ níc ngoµi ghi trªn b¶ng.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm trao ®æi . . ..

Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . Trong kho¶ng s¸u n¨m (míi tÝnh ®Õn n¨m 1951) gÇn 100 000 ngêi bÞ chÕt do nhiÔm phãng x¹.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . gi¶i.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. .Yªu cÇu HS ®äc lít l¹i ®o¹n 2 vµ 3 tr¶ lêi c©u hái: HËu qu¶ hai qu¶ bom ®ã ®· g©y ra th¶m khèc nh thÕ nµo? . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi trong SGK. 99 . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. ChÝnh phñ MÜ ®· lµm g× ®èi víi NhËt B¶n khiÕn c¶ thÕ giíi ghª sî? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. khi chiÕn tranh thÕ giíi s¾p kÕt thóc. ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: NhËt B¶n.Xa-da-c« bÞ nhiÔm phãng x¹ khi tr¶ lêi c©u hái: Xa-da-c« bÞ nhiÔm MÜ nÐm bom xuèng thµnh phè Hiphãng x¹ nguyªn tö khi nµo? Vµ bao r«-si-ma. b) T×m hiÓu bµi . .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ .MÜ nÐm bom nguyªn tö xuèng ®o¹n 2.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. . .2008 b¹n ®äc.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3.Khi hai qu¶ bom næ ®· cíp ®i m¹ng sèng cña gÇn nöa triÖu ngêi. .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1. Th¶m häa do bom nguyªn tö g©y ra thËt khñng khiÕp. Vµo n¨m 1945.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . . Khi ®ã em míi hai tuæi. §Êy lµ cha kÓ nh÷ng ngêi tiÕp tôc ph¸t bÖnh sau ®ã 10 n¨m nh Xa-da-c« vµ sau ®ã cßn tiÕp tôc.

Khi . chóng t«i ®ang cïng mäi ngêi ®ang ®Êu tranh ®Ó xãa bá vò khÝ h¹t nh©n.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 4 vµ . cø tëng may m¾n ®îc tho¸t n¹n. em sÏ . . nhng m·i mêi n¨m sau Na-da-c« míi ph¸t bÖnh.NhiÒu HS ph¸t biÓu tù do: nãi g× víi Xa-da-c«? + T«i th¬ng b¹n.2008 Mêi n¨m sau. T«i c¨m ghÐt vò khÝ h¹t nh©n.NÕu ®îc ®øng tríc tîng ®µi. Xada-c« míi ph¸t bÖnh .Giáo án Tiếng Việt 5 nhiªu l©u em míi bÞ ph¸t bÖnh? . v× em tin vµo mét truyÒn thuyÕt nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng sÏ khái bÖnh. Ch©n tîng ®µi kh¾c nh÷ng dßng ch÷ thÓ hiÖn nguyÖn väng: mong muèn cho thÕ giíi nµy m·i m·i hßa b×nh.Na-da-c« hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch ngµy ngµy em lÆng lÏ gÊp sÕu. .BiÕt chuyÖn trÎ em trªn toµn níc biÕt chuyÖn. + B¹n h·y yªn nghØ. khi mêi hai tuæi. tëng nhí tíi c¸c n¹n nh©n bÞ sèng trong hßa b×nh? bom nguyªn tö s¸t h¹i.Xa-da-c« thËt ®¸ng th¬ng.Khi Xa-da-c« chÕt. + C¸i chÕt cña b¹n lµm chóng t«i hiÓu sù tµn b¹o cña chiÕn tranh. . C¸c em ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Khi l©m bÖnh nÆng c« bÐ hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch nµo? Năm học 2007. Chóng t«i ph¶i ®Êu tranh ®Ó chèng l¹i nã.GV: Nh vËy hËu qu¶ cña bom nguyªn tö g©y ra thËt kinh khñng. c¸c b¹n nhá ®· tr¶ lêi c©u hái: C¸c b¹n nhá ®· lµm x©y dùng tîng ®µi tëng nhí Xa-dag× ®Ó bµy tá nguyÖn väng ®îc c«. 100 . c¸c b¹n nhá ®· lµm g× NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· ®Ó bµy tá t×nh ®oµn kÕt víi em? gÊp hµng ngh×n con sÕu göi tíi tÊp ®Õn cho Xa-da-c«.

.Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. DÆn HS vÒ . c« bÐ ng©y th¬ tin vµo mét truyÒn thuyÕt nãi r»ng / nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 101 . 3.Tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t lªn ®iÒu g×? nh©n. em sÏ khái bÖnh. . .2008 + C¸i chÕt cña b¹n gióp chóng t«i ph¶i biÕt yªu hßa b×nh. nãi lªn kh¸t väng sèng.NhiÒu HS thi ®äc tríc líp.Hai ®Õn ba HS ®äc toµn bé bµi v¨n..GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó . trÎ em toµn níc NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· tíi tÊp göi hµng ngh×n con sÕu giÊy ®Õn cho Xa-da-c«.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em. C¶ líp theo dâi.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS. N»m trong bÖnh viÖn nhÈm ®Õm tõng ngµy cßn l¹i cña ®êi m×nh.GV nhËn xÐt giê häc. . BiÕt chuyÖn. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. . . c¶m cña bµi. theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh híng dÉn ë trªn). . . yªu cÇu cña GV. +.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi. Em liÒn lÆng lÏ gÊp sÕu. Yªu cÇu HS c¶ líp bèn ®o¹n cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i ®o¹n v¨n. dÆn dß .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. Cñng cè. .Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi. .Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. b¶o vÖ cuéc sèng hßa b×nh trªn tr¸i ®Êt.Bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy nãi .. Nhng / Xada-c« chÕt / khi em míi gÊp ®îc 644 con.

III..B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. ChÝnh t¶ Nghe .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo thanh trong c¸c tiÕng vµ vËn dông yªu cÇu cña GV. .HS l¾ng nghe. B. nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ vµ lµm mét sè bµi tËp gióp c¸c em n¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn ®Ó ®Æt dÊu thanh khi viÕt chÝnh t¶ chÝnh x¸c h¬n. 2. TiÕp tôc cñng cè hiÓu biÕt vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn vµ quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. c¸c em . Môc tiªu 1. §å dïng d¹y . tr×nh bµy ®óng bµi Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ.. 2. vÇn. II. Ch¼ng h¹n: nghÜ ngîi.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c viÕt dÊu .Trong tiÕt häc h«m nay. . Giíi thiÖu bµi . Híng dÉn HS nghe . lµm lông. Nghe . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. KiÓm tra bµi cò . s¸ng suèt.häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y .viÕt chÝnh x¸c.. thanh tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p.viÕt 102 . HS díi líp viÕt c¸c viÕt c¸c tiÕng cã ©m. D¹y bµi míi 1.2008 nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.viÕt: anh bé ®éi cô hå gèc bØ Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I. HS dÔ viÕt sai.

l¾ng nghe. BØ. ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i b¶ng cho b¹n (nÕu sai). tªn ViÖt.Gäi HS nhËn xÐt.7 bµi cña .§o¹n v¨n nãi vÒ mét ngêi lÝnh Ph¸p ®· tham gia chiÕn ®Êu trong hµng ngò bé ®éi Cô Hå. tù ®èi HS vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . x©m lîc. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: chiÕn khi viÕt chÝnh t¶.HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo.Mét HS ®äc. . 3. . . c¶ líp l¾ng nghe vµ Cô Hå gèc BØ.2008 . . Phan L¨ng.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶.GV chÊm nhanh tõ 5 . em. riªng: Cô Hå. Mét HS lªn b¶ng lµm bµi.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.HS ghi nhí theo yªu cÇu cña GV.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . Ph¸p.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.Gäi mét HS ®äc bµi Anh bé ®éi . ch÷a l¹i bµi cña ... khuÊt phôc. C¶ líp theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007. . mêi mét HS .§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? . . nhËn xÐt. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . ViÖt Nam.Nh¾c HS cÇn viÕt hoa c¸c tªn .HS lµm bµi vµo vë. c) ViÕt chÝnh t¶ . .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn . theo dâi trong SGK.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. ch÷a bµi.§äc cho HS viÕt chÝnh t¶.HS nhËn xÐt.HS dïng bót ch×. dô dç.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. . 103 . . c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. bµi trªn b¶ng. lµm . tranh.C¶ líp theo dâi. m×nh.

nhËn xÐt giê häc.NhiÒu HS tr¶ lêi: thanh ë tiÕng chiÕn vµ + DÊu thanh ®Æt ë ©m chÝnh. t¸c dông cña tõ tr¸i nghÜa. dÆn dß . LuyÖn tõ vµ c©u Tõ tr¸i nghÜa I. 2.2008 VÇn ©m cuèi n .GV ®¸nh ia. iª. TiÕng nghÜa chiÕn ©m ®Öm ©m chÝnh ia iª Năm học 2007. tiÕng nghÜa kh«ng cã ©m cuèi.HS l¾ng nghe vµ hiÖn theo yªu cÇu cña GV. + Trong tiÕng nghÜa (kh«ng cã ©m cuèi). dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu ghi nguyªn ©m ®«i. Cñng cè. Môc tiªu 1. tiÕng nghÜa ë vÝ dô trªn. Bµi tËp 3 . + Kh¸c nhau: tiÕng chiÕn cã ©m cuèi. BiÕt t×m tõ tr¸i nghÜa trong c©u vµ ®Æt c©u ph©n biÖt nh÷ng tõ tr¸i nghÜa.Nªu quy t¾c ghi dÊu .So s¸nh hai tiÕng nghÜa vµ chiÕn vÒ cÊu t¹o: + Gièng nhau: hai tiÕng ®Òu cã ©m chÝnh gåm hai ch÷ c¸i (GV nãi: ®ã lµ c¸c nguyªn ©m ®«i). HiÓu thÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa. + Trong tiÕng chiÕn (cã ©m cuèi). .Giáo án Tiếng Việt 5 lêi gi¶i ®óng. dÊu thanh trong DÆn HS ghi nhí quy t¾c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i 104 . 4. dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai ghi nguyªn ©m ®«i.

Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . 105 .So s¸nh nghÜa cña tõ chÝnh g×? nghÜa víi tõ phi nghÜa. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi .2008 .Mét HS ®äc bµi. trao ®æi.Giáo án Tiếng Việt 5 II. cho ®iÓm viÖc lµm . 2. Ho¹t ®éng häc .Trong tõ tiÕng ViÖt kh«ng chØ cã . B. -GV nhËn xÐt. ®äc thÇm trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt. III. sö dông tõ tr¸i nghÜa nh thÕ nµo? Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò nµy.Tõ diÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) . C¸c ho¹t ®éng d¹y .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp.HS l¾ng nghe. VËy nh thÕ nµo th× ®îc coi lµ tõ tr¸i nghÜa. .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tËp 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) yªu cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe. mµ c¸c em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë. hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau mµ cßn cã hiÖn tîng c¸c tõ tr¸i nghÜa víi nhau. .häc Năm học 2007. §å dïng d¹y . th¶o luËn yªu cÇu cña bµi theo nhãm ®«i theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. KiÓm tra bµi cò . .HS dùa vµo ®o¹n v¨n vµ nghÜa nghÜa cña c¸c tõ råi thùc hiÖn theo trong tõ ®iÓn. bµi vµ häc bµi cña HS.GV yªu cÇu HS tra trong tõ ®iÓn .GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi . . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1.

VËy tõ tr¸i nghÜa lµ g×? Bµi tËp 2.HS l¾ng nghe. . . chèng l¹i nh÷ng hµnh ®éng xÊu.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh.2008 . ChÝnh nghÜa lµ ®óng víi ®¹o lÝ. . Hai tõ nµy cã nghÜa tr¸i ngîc nhau nªn gäi lµ tõ tr¸i nghÜa. l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai). 3 .Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi... Cuéc chiÕn ®Êu chÝnh nghÜa lµ chiÕn ®Êu v× lÏ ph¶i. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Tõ tr¸i nghÜa lµ tõ cã nghÜa tr¸i ngîc nhau. 106 . . chèng l¹i ¸p bøc. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Năm học 2007.HS lµm viÖc c¸ nh©n. bÊt c«ng. Cuéc chiÕn tranh phi nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh cã môc ®Ých xÊu xa.Mét HS ®äc bµi. .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng.Tõ tr¸i nghÜa trong c©u tôc ng÷ lµ sèng . chèt l¹i . Lêi gi¶i: . . 3. cña m×nh.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. vinh ( ®îc kÝnh träng ®¸nh gi¸ cao) .GV chèt l¹i: Phi nghÜa lµ tr¸i víi . kh«ng ®îc nh÷ng ngêi cã l¬ng tri ñng hé.chÕt .nhôc ( xÊu hæ v× bÞ khinh bØ). ®¹o lÝ. Sau khi HS .Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu kh«ng cã ®ñ tõ ®iÓn cho c¸c nhãm. GV ®a ra nghÜa cña tõ ®iÓn ®· ®îc GV ghi trong b¶ng phô treo lªn b¶ng cho HS tham kh¶o).Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . kÕt qu¶ th¶o luËn.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. .

ph¸ ph¸ch. thï hËn. Bµi tËp 4 . .. bÌ ph¸i. ph¸ háng. . r¸ch .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. HS díi líp viÕt vµo vë. xung ®ét. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ®en . c) Trªn kÝnh díi nhêng. tµn ph¸. nhôc nh· v× bÞ ngêi ®êi khinh bØ. b) Th¬ng yªu . 107 . dë .Gäi HS tr×nh bµy.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. b) XÊu ngêi ®Ñp nÕt. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. GV theo dâi gäi .hay.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ .Mét HS ®äc toµn bµi. c¨m ghÐt..chiÕn tranh. Bµi tËp 2. cïng GV chèt ®óng. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.trong.2008 ..chia rÏ. PhÇn Ghi nhí . . 3: quy tr×nh t¬ng tù §¸p ¸n: Bµi tËp 1: §ôc . . sau khi nh©n. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .ph¸ ho¹i.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.s¸ng. l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 3: a) Hßa b×nh .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. giËn d÷.C¸ch dïng tõ tr¸i nghÜa t¹o ra hai vÕ t¬ng ph¶n nhau lµm næi bËt quan niÖm sèng rÊt cao ®Ñp cña ngêi ViÖt Nam: thµ chÕt mµ ®îc kÝnh träng. Bµi tËp 2: a) HÑp nhµ réng bông. thï ®Þnh. tiÕng th¬m lu l¹i ®êi sau cßn h¬n sèng mµ ph¶i xÊu hæ. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. ghÐt bá..Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa.thï ghÐt.lµnh. c) §oµn kÕt ... hai HS lªn GV lu ý HS còng cã thÓ ®Æt b¶ng lµm bµi. hñy ho¹i.Ho¹t ®éng c¸ nh©n.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. 4. ®Ò cao. . d) Gi÷ g×n . 3. riªng rÏ. . m©u thuÉn.Mét HS ®äc toµn bµi.. .

cö chØ mét c¸ch tù nhiªn. ghÐt chiÕn tranh. .GV nhËn xÐt giê häc. KÓ chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë mü lai I.Trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa trªn.häc . .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . .2008 . III.NhËn xÐt. .C¸c h×nh ¶nh minh häa phim trong SGK (phãng to).Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ dùa vµo b¨ng phim. . C¸c ho¹t ®éng d¹y . II.Gäi HS nhËn xÐt. §å dïng d¹y . ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). trªn b¶ng. kÕt hîp víi ®iÖu bé. kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü lai. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. nÐt mÆt.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh. 5.Giáo án Tiếng Việt 5 mét c©u chøa c¶ cÆp tõ tr¸i nghÜa nh: Chóng em yªu hßa b×nh.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi ngîi hµnh ®éng dòng c¶m cña nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri ®· ng¨n chÆn vµ tè c¸o téi ¸c man rî cña qu©n ®éi MÜ trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc. Năm học 2007. ch÷a bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u . .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 108 . Môc tiªu .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.HS l¾ng nghe.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. GV chó ý söa lçi m×nh.B¨ng phim TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai (nÕu cã) ®îc tæ chøc cho c¸c em xem tríc tiÕt kÓ chuyÖn nµy. Cñng cè. . HS t×m ®îc lêi thuyÕt minh cho mçi h×nh ¶nh. . ch÷a bµi cho b¹n . dÆn dß .

H«m nay. 2.mét ngêi lÝnh bÒn bØ su tÇm tµi liÖu 109 .GV nhËn xÐt. B.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®Êt yªu cÇu cña GV. .c¬ trëng ngêi l¸i chÝnh trªn m¸y bay T«m-x¬n .Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968 ®· . c«ng viÖc cña nh÷ng nh©n vËt trong chuyÖn.Yªu cÇu HS kÓ mét viÖc lµm tèt . Bé phim ®· ®îc ®«ng ®¶o c«ng chóng ®ãn xem vµ ®¹t gi¶i phim ng¾n hay nhÊt t¹i liªn hoan phim ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. chóng ta cïng tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy.Giáo án Tiếng Việt 5 A. Bµi míi 1.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng.chØ huy ®éi bay C«n-b¬n . nhËn xÐt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. Ba m¬i n¨m sau. Giíi thiÖu bµi .cùu chiÕn binh MÜ An-®rª-èt-ta .2008 . 16/3/1968 Mai-c¬n . Gi¸o viªn kÓ chuyÖn .HS l¾ng nghe. tªn riªng kÌm theo chøc vô. c¶ líp theo dâi vµ níc cña mét ngêi mµ em biÕt. th¸ng x¶y ra sù kiÖn. diÔn ra mét cuéc th¶m s¸t tµn khèc cña qu©n ®éi MÜ trªn m¶nh ®Êt Mü Lai. Trong khi kÓ kÕt hîp g¾n c¸c b¨ng giÊy ghi ngµy.x¹ thñ sóng m¸y R«-nan . ®¹o diÔn TrÇn V¨n Thñy ®· lµm bé phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai ®Ó nãi vÒ sù kiÖn nµy. cho ®iÓm.GV kÓ lÇn 1. . Nhê nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri vµ dòng c¶m mµ vô th¶m s¸t tµn khèc trªn ®· ®îc ®a ra c«ng luËn khiÕn c¶ thÕ giíi bµng hoµng v× sù man rî cña qu©n ®éi MÜ.

. Cßn nhiÒu nh÷ng tÊm ¶nh kh¸c n÷a lµ b»ng chøng vÒ téi ¸c cña lÝnh MÜ trong vô th¶m s¸t. Sau ®ã giíi thiÖu ¶nh 3: §©y lµ tÊm ¶nh t liÖu chôp mét chiÕc trùc th¨ng cña MÜ ®Ëu trªn c¸nh ®ång MÜ Lai. H¬-bít ®· tù b¾n vµo ch©n ®Ó khái tham gia téi ¸c) vµ ¶nh 5 (mét tê t¹p chÝ MÜ ®¨ng tin phiªn tßa xö vô Mü Lai ë níc MÜ). tiÕp cøu mêi ngêi d©n v« téi. Néi dung nh sau: TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 1. nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ téi ¸c cña lÝnh MÜ. xuÊt hiÖn mét ngêi MÜ mang theo mét c©y ®µn vÜ cÇm. GV giíi thiÖu ¶nh t liÖu 4 (hai lÝnh MÜ ®ang d×u anh lÝnh da ®en H¬-bít. Anh ®· chÕt trËn sau vô Mü Lai 3 tuÇn. Sau khi kÓ xong. lÝnh MÜ dÝ sóng vµo mang tai mét ngêi phô n÷ ®øng tuæi. * §o¹n 2: Giäng kÓ nhanh h¬n. Bªn s«ng Trµ Khóc. VÝ dô: ¶nh x¸c nhiÒu ngêi d©n (cã c¶ phô n÷ vµ trÎ em) n»m trong vòng m¸u. . trÇm l¾ng. §ã lµ Mai-c¬n. * §o¹n 4: Giäng ®anh thÐp. Sau khi kÓ xong GV giíi thiÖu ¶nh 1: §©y lµ cùu chiÕn binh MÜ Mai-c¬n.anh lÝnh da ®en Năm học 2007. 7: Trë l¹i ViÖt Nam sau 30 n¨m x¶y ra vô th¶m s¸t. tØnh Qu¶ng Ng·i. 110 . mét cùu chiÕn binh MÜ t¹i ViÖt Nam. giíi thiÖu ¶nh 6. GV gi¶i thÝch thªm An®rª-èt-ta v¾ng mÆt trong cuéc gÆp gì nµy. Khi kÓ kÕt hîp víi dïng h×nh ¶nh minh häa trong phim. T«m-x¬n vµ C«n-b¬n xóc ®éng gÆp l¹i nh÷ng ngêi d©n ®îc hä cøu sèng.2008 * §o¹n 1: Giäng chËm r·i. ¤ng trë l¹i ViÖt Nam víi mong íc ®¸ch mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë MÜ Lai. «ng muèn quay trë l¹i m¶nh ®Êt ®· tõng chÞu nhiÒu ®au th¬ng nµy víi mong íc ch¬i mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë Mü Lai. Sau khi kÓ xong. Sau 30 n¨m.Giáo án Tiếng Việt 5 H¬-bíc .GV kÓ lÇn 2: Tríc khi kÓ viÕt lªn b¶ng tªn c¸c nh©n vËt lªn b¶ng ®Ó HS dÔ theo dâi. * §o¹n 5: KÓ giäng xóc ®éng. * §o¹n 3: Giäng håi hép. c¨m hên.. KÓ xong giíi thiÖu ¶nh 2 (lÝnh MÜ ch©m löa ®èt nhµ): §©y lµ mét tÊm ¶nh t liÖu (c¶nh thùc) do mét nhµ b¸o MÜ lµ R«-nan chôp trong vô th¶m s¸t Mü Lai.

Vµo s¸ng ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968. íc väng hßa b×nh vµ cÇu nguyÖn cho linh hån nh÷ng ngêi ®· khuÊt. cã R«-nan bÒn bØ su tÇm tµi liÖu. ba ngêi lÝnh kinh hoµng thÊy qu©n ®éi cña hä ®ang dån phô n÷ vµ trÎ em vµo mét con m¬ng c¹n råi x¶ sóng b¾n. chë ngh÷ng ngêi d©n vÒ n¬i an toµn. phÇn lín lµ cô giµ. chØ trong vßng 4 tiÕng ®ång hå. chØ cã mêi ngêi may m¾n sèng sãt nhê ®îc ba phi c«ng MÜ cã l¬ng t©m tiÕp cøu. TiÕp ®ã. 40 bøc ¶nh ®en tr¾ng. Trong cuéc th¶m s¸t tµn khèc Êy. TiÕng ®µn nãi lªn lêi gi· tõ qu¸ khø. Ba phi c«ng Êy lµ T«mx¬n. ra lÖnh cho x¹ thñ sóng m¸y chÜa sóng vµo chóng. 18 bøc ¶nh mµu vÒ vô th¶m s¸t do R«-nan chôp vµ c«ng bè lµ b»ng chøng quan träng. Cã gia ®×nh 11 ngêi bÞ lÝnh MÜ Ëp tíi. anh b¾n ph¸o hiÖu cÊp cøu. anh ra lÖnh cho hai trùc th¨ng ®ç xuèng. tØnh Qu¶ng Ng·i. Khi bay däc con m¬ng. ®éi bay cßn cøu thªm ®îc mét cËu bÐ vÉn cßn sèng tõ trong ®èng x¸c chÕt. T«mx¬n bÌn h¹ trùc th¨ng ngay tríc mÆt tèp lÝnh. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. kiªn quyÕt ®a vô giÕt chãc man rî ra ¸nh s¸ng. S¸ng h«m ®ã. Mét ®¹i óy MÜ ch¹y ngay tíi. cïng víi T«mx¬n. Cã nh÷ng em bÐ bÞ b¾n khi ®ang bó trªn x¸c mÑ. 5. cßn cã anh lÝnh da ®en H¬-bít tù b¾n vµo ch©n m×nh ®Ó khái tham gia téi ¸c. T«m-x¬n ph¸t hiÖn thÊy mét bÐ g¸i bÞ th¬ng n»m gi÷a c¸nh ®ång. Mü Lai lµ mét vïng quª thuéc huyÖn S¬n TÞnh. Theo kÞch b¶n phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 3. Mai-c¬n ®· thùc hiÖn ®îc ý nguyÖn cña m×nh. cã c¶ ngêi ®ang mang thai. s½n sµng nh¶ ®¹n nÕu chóng tiÕn l¹i gÇn. TiÕng ®µn cña anh ®· vang lªn ë Mü Lai. trÎ em vµ phô n÷. trao 111 . giÕt h¹i gia sóc. buéc tßa ¸n cña níc MÜ ph¶i ®em vô Mü Lai ra xÐt xö.2008 2. Trong cuéc th¶m s¸t tµn b¹o cña qu©n ®éi Hoa K×. C«n-b¬n. ruéng vên. C«n-b¬n vµ An-®rª-èt-ta. 3. h¾n b¾n chÕt em. vµ An-®rª-èt-ta. nhng thay v× cøu em bÐ. ®ang bay trªn c¸nh ®ång Mü Lai. x¶ sóng giÕt ®ång lo¹t trong Ýt phót. qu©n ®éi MÜ ®· hñy diÖt hoµn toµn m¶nh ®Êt nµy: thiªu ch¸y nhµ cöa.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ThÊy mét tèp lÝnh MÜ kh¸c ®ang rît ®uæi m¬i ngêi d©n. 4. b¾n chÕt 504 ngêi.

Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm. + HS kÓ tõng ®o¹n. Mçi HS kÓ tõ mét ®o¹n. + KÓ xong. . GV cã thÓ yªu .Thi kÓ chuyÖn tríc líp. NÕu ®a ®îc ý nghÜ.GV nh¾c HS: . C¶ líp tËp 1. kÓ toµn bé néi tiÕn tíi kÓ l¹i toµn bé néi dung c©u dung c©u chuyÖn.HS l¾ng nghe. thùc hiÖn theo yÕu cÇu HS kÓ chuyÖn b»ng c¸ch nhËp cÇu cña GV.Mét HS ®äc to Bµi tËp 1. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn. Mçi nhãm n¨m HS. kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña thÇy (c«). + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. Chó ý. . sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh trong SGK kÓ cho c¶ nhãm nghe. c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u 112 . 2. Tïy tr×nh ®é HS. 2. chuyÖn. khi kÓ nhËp vai ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn. . lêi cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Năm học 2007. theo dâi.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi . sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn.§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn. vai mét trong nh÷ng ngêi d©n sèng sãt hoÆc nh©n vËt T«m-x¬n. + Yªu cÇu HS thi kÓ l¹i tõng ®o¹n. Mçi em kÓ mét ®o¹n. tëng tîng vµ kÓ thËt tù nhiªn nh chÝnh m×nh lµ nh©n vËt Êy. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp. .2008 . . ý nghÜa c©u chuyÖn.

ý nghÜa c©u chuyÖn do c¸c b¹n díi líp ®a ra hoÆc b¹n võa kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp.. . . Cñng cè. Năm học 2007.GV nhËn xÐt tiÕt häc. b¹n kÓ chuyÖn hay. biÓu d¬ng . VD: + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®îc ®iÒu g×? + C©u chuyÖn lµm b¹n cã suy nghÜ g× vÒ chiÕn tranh? + ý nghÜa cña c©u chuyÖn lµ g×? + .HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. .. chèng chiÕn tranh.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe.. theo yªu cÇu cña GV.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. c¸c em ®Òu ph¶i tr¶ lêi mét ®Õn hai c©u hái vÒ néi dung. + Ngay sau khi mçi HS kÓ xong mét ®o¹n cña c©u chuyÖn hay toµn bé c©u chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn cµng tèt. 4. dÆn dß . hÊp dÉn nhÊt vµ b¹n ®Æt nhiÒu c©u hái thó vÞ nhÊt.. ®äc tríc ®Ò bµi vµ c¸c gîi ý cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau ®Ó t×m ®îc mét c©u chuyÖn (ngoµi nhµ trêng) ca ngîi hßa b×nh.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc GV. GV yªu cÇu HS tù nªu cÇu hái (c¸c b¹n díi líp cã thÓ hái ngêi kÓ chuyÖn hoÆc ngêi kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp) ®Ó trao ®æi víi nhau vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn. 113 .2008 + Sau khi mçi HS kÓ xong.

B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u th¬ cÇn luyÖn ®äc cho HS. Häc thuéc lßng bµi th¬.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). Môc tiªu 1. §äc tr«i ch¶y toµn bµi th¬. . §å dïng d¹y .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. III.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc .häc Ho¹t ®éng d¹y A. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. D¹y bµi míi (30 phót) 114 Ho¹t ®éng häc .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Häc sinh yªu quý ®Êt níc m×nh II. . ¶nh vÒ tr¸i ®Êt trong vò trô.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng ®äc hån nhiªn. §äc hiÓu .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. Tranh. . KiÓm tra bµi cò (5 phót) . b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt. B. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. b¨ng c¸t-xÐt bµi h¸t Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt (nÕu cã). 4. §äc thµnh tiÕng . vui t¬i nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶. Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 4 Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt I. 3.HiÓu ®îc néi dung.häc . ng¾t nghØ h¬i theo nhÞp th¬. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ý nghÜa cña bµi th¬: Lêi kªu gäi thÕ giíi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh.

Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. Giíi thiÖu bµi (2 phót) .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.. mçi 115 .Giáo án Tiếng Việt 5 1.HS l¾ng nghe.§©y lµ tranh minh häa cho bµi tËp .GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp ®äc.. bom A (bom a). ®óng: bom H (bom h¸t). . HS ®äc mét khæ th¬.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh ba b¹n HS víi c¸c mµu da kh¸c nhau ®ang n¾m tay nhau nh¶y móa vui vÎ trong bÇu trêi hßa b×nh. Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng./ dï da kh¸c mµu .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? Năm học 2007. ®en. . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) . tr¾ng. .GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.2008 . VÝ dô: c©u cßn ®äc sai. C¶ líp theo dâi Tríc khi HS ®äc bµi GV lu ý HS ®äc ®äc thÇm trong SGK. Mçi bµi. ©m cho HS.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . mçi HS ®äc mét khæ th¬.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®äc Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Mét HS ®äc bµi .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . . §Ó biÕt nhµ th¬ §Þnh H¶i muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×.HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c giäng cho tõng HS (nÕu cã). chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi. 2. ng¾t .

. hån nhiªn. Năm học 2007. vµ bÇu nhãm trëng. NÕu ngêi ®ã kh«ng 116 .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.GV chia líp thµnh 4 nhãm.2008 HS ®äc mét khæ th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 2. C¶ líp theo dâi trong SGK. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm tõng c©u tr¶ lêi cña HS ®¹i ®iÓm. . diÖn cho tõng ®éi. .HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh . .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. mçi HS ®äc mét khæ th¬.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. giäng vui t¬i. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp .Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n .HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. th kÝ.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. Ch¼ng h¹n: . b) T×m hiÓu bµi (10 phót) * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . chó gi¶i trong SGK. . .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.

loµi hoa nµo còng quý.HS ph¸t biÓu tù do: víi em ®iÒu g×? + Tr¸i ®Êt nµy lµ cña tÊt c¶ trÎ em. .C©u hái 3: ý cña khæ th¬ thø . C¸c b¹n rÊt vui vµ h¹nh phóc khi ®îc sèng trong Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp c¸c b¹n nh muèn bay lªn cïng tr¸i ®Êt. . + C¸c b¹n kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt nµy lµ cña mäi ngêi.2008 nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm. còng th¬m!) nãi lªn ®iÒu g×? .C©u hái 2: C¸c b¹n nhá cã th¸i ®é .Mçi loµi hoa cã vÎ ®Ñp riªng. cã tiÕng chim bå c©u nghe th¬ng mÕn vµ nh÷ng c¸nh chim h¶i ©u vên trªn sãng biÓn. 117 .C©u hái 7: Bµi th¬ nµy muèn nãi . còng th¬m.C©u hái 4: TrÎ em trªn thÕ giíi ®..C©u hái 5: Em hiÓu hai c©u th¬ cuèi khæ 2 (Mµu hoa nµo còng quý. ®¸ng yªu.TrÎ em trªn thÕ giíi dï kh¸c nhau îc so s¸nh víi g×? vÒ mµu da nhng ®Òu ®îc coi lµ nô. .C¸c b¹n nhá nh¾c nhau: c¸c b¹n nhá nh¾c nhau nh÷ng + Bom nguyªn tö. h¹t nh©n lµ tai ®iÒu g×? häa cho mäi ngêi vµ cho tr¸i ®Êt. .C©u hái 1: Tr¸i ®Êt cã g× ®Ñp? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lµ hoa cña ®Êt. TrÎ em lµ nô. ®¸ng quý nh nhau. .Tr¸i ®Êt cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp lµ: Tr¸i ®Êt nh qu¶ bãng xanh bay gi÷a bÇu trêi xanh. lµ hoa trªn thÕ giíi dï kh¸c mµu da nhng ®Òu b×nh ®¼ng. .NiÒm vui cña c¸c b¹n nhá ®îc nhÊt lµ g×? sèng trong mét Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp.C©u hái 6: Trong khæ th¬ thø 3 .Yªu quý vµ tù hµo vÒ Tr¸i ®Êt c¸c t×nh c¶m nh thÕ nµo víi Tr¸i ®Êt ? b¹n kh¼ng ®Þnh Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh. + H·y chèng chiÕn tranh ®Ó gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn t¬i ®Ñp m·i. còng th¬m! / Mµu hoa nµo còng quý. .

GV ®äc mÉu ®o¹n th¬ sau ®Ó h.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tr¾ng.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ./ dï da kh¸c mµu Ta lµ nô. 118 .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. . Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo íng dÉn HS luyÖn ®äc..Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi. . . n¾ng t« th¾m s¾c Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! .Mét ®Õn hai HS ®äc toµn bµi. lµ hoa cña ®Êt Giã ®Ém h¬ng th¬m. cho Tr¸i ®Êt quay Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng.HS ®äc nhÈm tù thuéc lßng bµi th¬. .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. .Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m (8 phót) .Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp. yªu cÇu cña GV. Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i / tiÕng chim gï th¬ng mÕn H¶i ©u ¬i / c¸ch chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo.. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh trªn). . cho Tr¸i ®Êt quay Cïng bay nµo. . . ®en. C¶ líp theo dâi. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi. bµi th¬ theo cÆp.Ba ®Õn bèn HS thi ®äc tríc líp. gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn vµ trÎ m·i. + Ph¶i chèng chiÕn tranh.2008 + Dï kh¸c nhau vÒ mµu da nhng mäi trÎ em trªn thÕ giíi ®Òu b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ cña quý trªn tr¸i ®Êt..

b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt.HS l¾ng nghe. Cñng cè. ghi nhí vÒ nhµ thùc nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . cho ®iÓm. dÆn dß (5 phót) .xÐt bµi h¸t (nÕu . * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 119 .Gäi HS ®äc thuéc lßng.HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬. . c¶ bµi th¬ 3.HS nghe vµ vç tay h¸t theo b¨ng. cã) cho HS nghe vµ h¸t theo. dÆn HS vÒ .2008 .Kªu gäi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh.§¹i ý bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? . nhËn xÐt .GV bËt b¨ng c¸t .GV nhËn xÐt giê häc.

HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc .C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ . §å dïng d¹y . HS biÕt lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ ng«i trêng. 120 Ho¹t ®éng häc .Giáo án Tiếng Việt 5 TËp lµm v¨n I. Sau ®ã. III.Nh÷ng ghi chÐp mµ HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh trêng häc. . Môc tiªu Năm học 2007.häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV nhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS ë nhµ vµ cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn HS. B. Díi líp më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra.Bót d¹ vµ 4.Yªu cÇu hai HS ®äc quan s¸t c¶nh .HS l¾ng nghe. viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. c¸c em dùa vµo mét phÇn cña dµn ý võa lËp viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh.VËy t¶ c¶nh mét ng«i trêng nh thÕ nµo? Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ chuyÓn kÕt qu¶ mµ c¸c em quan s¸t ®îc thµnh mét dµn ý chi tiÕt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi. trêng häc mµ c¸c em ®· chuÈn bÞ tríc. Tõ kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh trêng häc cña m×nh.2008 luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . Giíi thiÖu bµi . . 2. KiÓm tra bµi cò . II.

. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.Tªn trêng cña em – VÞ trÝ ë trung t©m thµnh phè hay vïng quª? .. Sau ®©y lµ vÝ dô gîi ý vÒ mét dµn ý t¶ ng«i trêng: + Më bµi: Giíi thiÖu ng«i trêng cña em ë ®©u? T¶ c¶nh trêng vµo thêi ®iÓm nµo? .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV..HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. . hay chØ cã phßng häc vµ v¨n phßng? 121 . cho nh¸p..HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë GV ph¸t bót d¹. ë ngo¹i « yªn tÜnh. th viÖn. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. Th©n bµi: + T¶ toµn c¶nh ng«i trêng.Yªu cÇu HS dùa vµo lu ý lµm bµi. phßng b¸n tró. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. Trêng ®îc chia thµnh nhiÒu khu vùc: n¬i lµm viÖc phßng häc. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. . . bæ sung. nhiÒu tÇng.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . mét vµi HS lµm bµi lªn giÊy khæ mét vµi HS lµm bµi.Tõ nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ g×? ng«i trêng cña em lËp thµnh dµn ý miªu t¶ ng«i trêng.Trêng em n»m ë gi÷a trung t©m thµnh phè ®«ng ®óc.hay trêng nhá: Ýt phßng lµ nhµ cÊp bèn.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . giÊy khæ to. . nhiÒu phßng . to. .Mét HS ®äc bµi. Trêng réng hay hÑp? KiÓu x©y dùng cã g× næi bËt? .Giáo án Tiếng Việt 5 2. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp..2008 . .Trêng lín ®îc x©y dùng kiªn cè. ë vïng ®åi cao léng giã hay ë vïng n«ng th«n tho¸ng ®·ng bªn c¸nh ®ång nghe thoang tho¶ng c¶ mïi lóa chÝn. híng dÉn HS nhËn xÐt.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. thÇm trong SGK.

nhiÒu loµi c©y xanh cã l¸ ®ñ mµu.C©y to¶ bãng m¸t ë s©n trêng lµ ngêi b¹n th©n thiÕt che n¾ng cho em vµ c¸c b¹n trong giê ra ch¬i. S©n trêng lµ n¬i diÔn ra trß ch¬i ®uæi b¾t vµ ®¸ cÇu s«i ®éng mµ em thÝch nhÊt. Hµng ngµy c¸c b¹n trùc nhËt tíi c©y vµ hoa. c¸c c¸ nh©n xuÊt s¾c. ghÕ. . Lu ý : Khi t¶ bao qu¸t hoÆc t¶ c¸c bé phËn cña ng«i trêng ®Òu cã thÓ gîi cho em nh÷ng t×nh c¶m. Bµn. .Th viÖn cña nhµ trêng cung cÊp cho em nhiÒu quyÓn truyÖn hay. . thi viÕt v¨n vµ gi¶i to¸n.2008 .. cña líp. cã t¸n che bãng m¸t cho c¸c em trong giê ra ch¬i cha? Hay chØ lµ b·i c¸t n¾ng chãi chang? S©n trêng cã g× ®Æc biÖt (réng ®ñ chç cho c¸c em tËp thÓ dôc hay ch¬i ®ïa trong giê ra ch¬i).C¸c d·y líp häc. Têng líp häc ®îc quÐt mµu v«i vµng s¸ng sña. Năm học 2007.Bån hoa ®îc trång tríc c¸c cöaa líp häc víi nhiÒu loµi hoa mµu s¾c rùc rì.Khu vùc s©n trêng réng hay hÑp? C©y cèi trång trªn s©n ®· cao lín. KÕt luËn: .Cæng trêng ®îc x©y dùng nh thÕ nµo? Hµng ch÷ mang tªn trêng.Nªu t×nh c¶m yªu mÕn. réng ®îc nèi víi nhau theo h×nh ch÷ L. b¶ng (t¶ s¬ lîc): Trêng cã hai m¬i phßng häc víi hai d·y hµnh lang dµi. . g¾n bã víi ng«i trêng: Nh÷ng ngµy bÞ èm. hµnh lang. C©y vµ hoa t¬i tèt quanh n¨m. nghØ häc ë nhµ em c¶m thÊy buån. bæ Ých vµ lÝ thó.. cÇu thang.. môc sinh ho¹t t×m hiÓu c¸c ngµy lÔ lín.. Ch¼ng h¹n: Nhí l¹i ng«i trêng vµ líp häc th©n quen lÇn ®Çu tiªn khi míi vµo líp mét..Cét cê ë gi÷a s©n trêng: Cét cê uy nghi víi l¸ cê ®á sao vµng lu«n phÊp phíi tung bay nh tiÕng Tæ quèc lu«n kªu gäi nh¾c nhë nh÷ng mÇm non cña ®Êt níc cè g¾ng ch¨m häc. suy nghÜ vÒ ng«i trêng. Do ®ã khi t¶ em cã thÓ xen c¸c ®o¹n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh.B¶ng tin cña §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh: B¶ng tin thêng xuyªn cã nh÷ng th«ng tin míi. muèn chãng lµnh bÖnh ®Ó ®Õn trêng líp 122 . ghi thµnh tÝch thi ®ua cña c¸c líp. phßng häc. ch¨m lµm ®Ó theo kÞp ®µ tiÕn bé cña thiÕu nhi c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi.. .Giáo án Tiếng Việt 5 + T¶ tõng bé phËn cña ng«i trêng.

+ HoÆc: Ng«i trêng ®· ®Ó l¹i trong mçi ngêi häc sinh nhiÒu dÊu Ên nªn vµo ngµy héi truyÒn thèng hµng n¨m còng vÒ th¨m l¹i trêng xa thÇy cò.Mét HS ®äc bµi tËp.Nãi lªn suy ghÜ vÒ ng«i trêng: Năm học 2007. «n l¹i nh÷ng kØ niÖm buån vui khi cßn ngåi häc díi m¸i trêng.Yªu cÇu HS söa l¹i dµn ý cña m×nh . cã ý riªng. cho thËt hoµn chØnh. cña HS. Hai HS lµm bµi b»ng bót d¹ to ®Ó c¸c em lµm bµi. nhËn xÐt.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ nhËn . mét . . tr×nh 123 vµo giÊy khæ to.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm . Bµi tËp 2 . HS giái sÏ viÕt ®îc nhiÒu h¬n. C¶ líp theo dâi. qu¶ bµi lµm. c¶ líp theo dâi trong SGK.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS ®îc giao bót d¹ vµ giÊy khæ bµi tËp. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay: viÕt tù nhiªn ch©n thùc. . hoÆc ®· hi sinh cho nÒn tù do vµ ®éc lËp cña d©n téc mµ tríc ®©y ®· lµ häc sinh cña trêng thêi th¬ Êu. .HS l¾ng nghe. Ng«i trêng ®· mang l¹i bao nhiªu kØ niÖm ®Ñp cho tuæi häc trß. . .HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt xÐt bµi lµm cña b¹n. . ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n. + HoÆc: Víi nh÷ng ng«i trêng x©y dùng l©u n¨m: Nay cã nhiÒu ngêi trëng thµnh gióp Ých cho ®Êt níc.Gäi HS ®äc bµi tËp.2008 + Tõ ng«i trêng ®· cã biÕt bao häc sinh häc tËp vµ lín lªn. GV lu ý: Nªn híng dÉn HS chän viÕt toµn bé phÇn Th©n bµi hoÆc mét ®o¹n cña phÇn Th©n bµi v× phÇn nµy cã thÓ gåm nhiÒu ®o¹n. .Giáo án Tiếng Việt 5 cïng c¸c b¹n.

DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n . . Môc tiªu 1. rµnh m¹ch. II. 3. tiÕt kiÓm tra viÕt.GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) 124 . LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ tr¸i nghÜa I.häc . Cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ tr¸i nghÜa.HS l¾ng nghe. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ tr¸i nghÜa.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho theo yªu cÇu cña GV.2008 . 2.Giáo án Tiếng Việt 5 bµy kÕt qu¶ râ rµng. ®Æt c©u víi mét sè cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc. Năm học 2007. §å dïng d¹y . dÆn dß .

2. KiÓm tra bµi cò .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . dô minh häa.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong.HS lµm viÖc c¸ nh©n.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . nghÜa qua tiÕt häc tríc.NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Mét HS ®äc bµi. III.GV nhËn xÐt. . Ho¹t ®éng häc . .2008 . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. ®Æt c©u víi nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa võa t×m ®îc. HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. B. cho ®iÓm viÖc lµm . §¸p ¸n: (kÌm theo nghÜa ®Ó GV tham kh¶o) 125 .GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . chèt l¹i . lêi gi¶i ®óng. lÊy vÝ cÇu cña GV. Sau khi HS .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ tr¸i nghÜa (tiÕt häc tríc). .C¸c em ®· ®îc hiÓu vÒ tõ tr¸i .HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . m×nh. Giíi thiÖu bµi . bµi vµ häc bµi cña HS. . . kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Bµi míi 1.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1. Giê häc h«m nay chóng ta cïng vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó t×m tõ tr¸i nghÜa.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

126 . . kÝnh träng tuæi giµ th× m×nh còng ®îc thä nh ngêi giµ.NhËn xÐt kÕt qu¶ lµm bµi cña b¹n.HS lµm viÖc c¸ nh©n. ..Yªu cÇu HS tù lµm bµi. b) TrÎ giµ cïng ®i ®¸nh giÆc. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong. HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Mét HS ®äc toµn bµi.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. tr¶ hay ®Õn nhµ. c) Thøc khuya dËy sím. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai). kÝnh giµ. b) ¸o r¸ch khÐo v¸ h¬n lµnh vông may. nhµ lóc nµo còng vui vÎ. Bµi tËp 3: (d¹y nh quy tr×nh bµi tËp 2) §¸p ¸n: Bµi tËp 2: Bµi tËp 3: a) TrÇn Quèc To¶n tuæi nhá mµ chÝ a) ViÖc nhá nghÜa lín. ma chãng tèi: trêi n¾ng cã c¶m gi¸c chãng ®Õn tra. lín.Mét HS ®äc bµi. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. d) Yªu trÎ. . Bµi tËp 4 . lêi gi¶i ®óng. cã chÊt lîng cßn h¬n ¨n nhiÒu mµ kh«ng ngon. trêi ma cã c¶m gi¸c tèi ®Õn nhanh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Gäi mét HS ®äc toµn bµi. chèt l¹i .. d) Xa-da-c« ®· chÕt nhng h×nh ¶nh cña em cßn sèng m·i trong kÝ øc.2008 a) ¨n Ýt ngon nhiÒu: ¨n ngon. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Sau khi HS . b) Ba ch×m b¶y næi: cuéc ®êi vÊt v¶. m×nh. c) Díi trªn ®oµn kÕt mét lßng. giµ ®Ó tuæi cho: yªu quý trÎ em th× trÎ em hay ®Õn nhµ ch¬i. c) N¾ng chãng tra.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . d) ChÕt trong cßn h¬n sèng ®ôc. Bµi tËp 2 ..

.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm . ... to xï . gi¶n dÞ . GV chó ý söa lçi m×nh. giÊy tr¸i nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho.bÐ tÝ.Ho¹t ®éng c¸ nh©n.. To .hÌn h¹. §¸p ¸n: a) T¶ h×nh d¸ng: * Cao . kháe m¹nh ...®ãi. . Kháe ... khæ to. tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. . Bµi tËp 5 . kiªu c¨ng.ph¶n béi. ngoan . mËp .HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn.lße loÑt.. nhiÒu tõ. cao .bi quan. nhãm bèn.dòng c¶m . thËt thµ .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. b) T¶ tr¹ng th¸i: * Vui . c) T¶ phÈm chÊt: * Tèt . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. GV ph¸t bót d¹..èm . phÊn chÊn . hÌn nh¸t .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.. hê h÷ng .tËn t×nh.gÇy.xÊu.buån.. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. vui síng . .2008 .d÷... ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho 127 .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.gÇy tong.h.. nhá. Thê ¬ . No .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh. HS díi líp viÕt vµo vë. hiÒn .nhiÖt t©m.. khiªm tèn . cao vèng . l¹c quan . . hai HS lªn b¶ng lµm bµi. trung thµnh ...khæ cùc.nhá. Síng .èm yÕu. to . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.lïn.thÊp.Gäi mét HS ®äc toµn bµi.yÕu. trao ®æi.tÕ nhÞ.dèi tr¸.Mét HS ®äc toµn bµi. .lïn tÞt.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u .Øu xØu. .khæ. cao thîng . . lµnh .. tÝnh ®iÓm .¸c.. bÐo móp .bÐ. Mçi nhãm lµm mét cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ý cña bµi tËp. th« lç . BÐo .

TËp lµm v¨n kiÓm tra viÕt I.ChuÈn bÞ s½n c¸c ®Ò v¨n. c¸c em ®· häc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh: T¶ c¶nh mét buæi trong ngµy trong vên c©y (trong c«ng viªn. §Ò chØ nªn yªu cÇu t¶ nh÷ng c¶nh gÇn gòi víi HS. Năm học 2007. .B¶ng phô ghi s½n c¸c ®Ò TËp lµm v¨n trong SGK.HS l¾ng nghe.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. dÆn dß . theo yªu cÇu cña GV. cÇn chó ý: Nªn ra Ýt nhÊt 3 ®Ò ®Ó HS ®îc lùa chän ®Ò phï hîp. t¶ ng«i Ho¹t ®éng häc 128 . III. HS viÕt ®îc mét bµi v¨n t¶ c¶nh hoµn chØnh.Giáo án Tiếng Việt 5 tõng HS (nÕu cã). . Môc tiªu .häc . thËm chÝ c¶ 3 ®Ò gäi ý trong SGK hoÆc ra nh÷ng ®Ò kh¸c. §å dïng d¹y . Giíi thiÖu bµi .HS l¾ng nghe. Tr¸nh ra ®Ò trïng víi ®Ò luyÖn tËp gi÷a k× I.2. t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn . GV ra ®Ò cho HS viÕt bµi chó ý nh÷ng ®iÓm sau: + Cã thÓ dïng 1 . II. .DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4. + Trong nh÷ng trêng hîp ra ®Ò kh¸c.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 5 vµo vë. 3.Trong c¸c tiÕt TËp lµm v¨n tríc . C¸c ho¹t ®éng d¹y .mét c¬n ma. Cñng cè.2008 . n¬ng rÉy. hay trªn c¸nh ®ång.GV nhËn xÐt giê häc.BiÕt dùa trªn kÕt qu¶ cña nh÷ng tiÕt TËp lµm v¨n t¶ c¶nh ®· häc. ®êng phè).

HS ®äc ®Ò bµi: kiÓm tra yªu cÇu HS ®äc bµi. c) T¶ ng«i nhµ cña em. §iÓm kh¸c trong tiÕt häc nµy lµ c¸c em sÏ viÕt hoµn chØnh c¶ bµi v¨n (kh«ng ph¶i chØ lµ mét ®o¹n v¨n nh c¸c tiÕt häc tríc).2008 2. * Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh 129 . Híng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra *Bíc 1: X¸c ®Þnh ®Ò .HS tr¶ lêi: + Nh÷ng ®Ò v¨n nµy thuéc thÓ + Thuéc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. GV võa nghe HS tr¶ lêi. Năm học 2007. . H«m nay c¸c em sÏ lµm mét bµi kiÓm tra viÕt vÒ nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· häc. lo¹i v¨n g×? + Tõng ®Ò mét yªu cÇu t¶ nh÷ng + HS nªu ®èi tîng miªu t¶ cña tõng g×? ®Ò .GV hái: .GV treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò . b) T¶ mét c¬n ma. + Bµi v¨n t¶ c¶nh bao gåm mÊy + Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn: phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? * Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t vÒ c¶nh sÏ t¶.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. a) T¶ c¶nh mét buæi s¸ng .Giáo án Tiếng Việt 5 trêng cña em. võa kÕt hîp g¹ch ch©n tõ quan träng trong c¸c ®Ò. trong mét vên c©y. .

HS lµm bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. * KÕt bµi: KÕt thóc viÖc miªu t¶ hoÆc nªu lªn c¶m nghÜ cña ngêi viÕt.Thu bµi cuèi giê. . TuÇn 5 I. .HS l¾ng nghe. . . * Bíc 2: Tæ chøc cho HS lµm bµi . 3.2008 theo thêi gian.DÆn HS vÒ nhµ ®äc tríc §Ò bµi. sau. Môc tiªu 1.GV nhËn xÐt giê häc. dÆn dß . .GV yªu cÇu HS lµm bµi. §äc thµnh tiÕng TËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc 130 . Cñng cè.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn gîi ý cña tiÕt TËp lµm v¨n tuÇn theo yªu cÇu cña GV.

2. tËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc. qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. D¹y bµi míi 1. thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n. .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. §äc hiÓu . hiÓu ®îc c¸c diÔn biÕn cña c©u chuyÖn. .§©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi . KiÓm tra bµi cò .2008 .Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ . Giíi thiÖu bµi .HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u ®äc. II.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ®äc ®óng vµ liÒn m¹ch tªn phiªn ©m ngêi níc ngoµi (A-lÕch-x©y). ®»m th¾m. . . Bµi tËp ®äc nãi vÒ phÇn nµo t×nh c¶m h÷u nghÞ cña mét c«ng nh©n ViÖt 131 Ho¹t ®éng häc . ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ.häc . §å dïng d¹y .HS l¾ng nghe. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. III. §äc c¸c lêi ®èi tho¹i thÓ hiÖn ®óng giäng cña tõng nh©n vËt. nÐt mÆt rÊt vui vÎ hå hëi. B. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng.HiÓu diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ ý nghÜa cña bµi: T×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a mét c«ng nh©n ViÖt Nam víi mét chuyªn gia níc b¹n. yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi hái: Tranh vÏ c¶nh trªn mét c«ng trc©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? êng mét ngêi níc ngoµi ®ang b¾t tay mét chó c«ng nh©n. t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

. chó gi¶i trong SGK. .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. .GV gäi bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. ®o¹n 4 b¾t ®Çu tõ "A-lÕch-x©y nh×n t«i.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c 132 . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .. Năm học 2007. c©u cã lêi ®èi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt. c¸c tõ ng÷ khã hoÆc dÔ lÉn do ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 Nam víi mét chuyªn gia ngêi níc ngoµi." ®Õn hÕt. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. Ch¼ng h¹n: ¸nh n¾ng ban mai nh¹t lo·ng / r¶i trªn vïng ®Êt ®á c«ng trêng / t¹o nªn mét hßa s¾c ªm dÞu.2008 .GV híng dÉn HS chia ®o¹n. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. 2. . GV uèn n¾n. .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS . C¶ líp theo dâi trong SGK..Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.Mét HS ®äc bµi.HS nhËn biÕt bèn ®o¹n trong bµi.GV chó ý trong qu¸ tr×nh HS ®äc .HS ®äc l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c c©u bµi. . .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp . Mçi HS ®äc mét ®o¹n. c©u khã hoÆc ®o¹n v¨n cã nh÷ng c©u v¨n dµi ng¾n ®an xen.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c . híng dÉn c¸ch ®äc cßn ®äc sai. . cho HS.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.

c¸c em cã thÓ em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. vµo lóc nµo? c«ng trêng lao ®éng. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. chuyÓn giäng linh ho¹t cho hîp víi ®Æc ®iÓm tõng ®o¹n: kÓ. tæ chøc cho c¸c em cha hiÓu nghÜa. Th kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. §ã lµ mét buæi s¸ng ®Çu xu©n ®Ñp trêi. th kÝ.GV chia líp thµnh 4 nhãm.. . Ch¼ng h¹n: GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho ®iÓm + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 em cha hiÓu nghÜa. nhÑ nhµng. mçi HS ®äc mét ®o¹n. chËm r·i thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn. hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. . b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . khi 133 . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.C©u hái 1: Anh Thñy gÆp A-lÕch.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i . .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng . sau tõng c©u tr¶ lêi cña HS. . ®èi tho¹i.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái t×m thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ th¶o .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. hiÓu néi dung cña bµi. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh vµ bÇu nhãm trëng. .Anh Thñy gÆp A-lÕch-x©y trªn x©y ë ®©u. * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp . . tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. t¶.

®Çy tin cËy vµ th¾m t×nh h÷u nghÞ. mØm cêi vµ hái rÊt th©n t×nh "§ång chÝ lµm nghÒ..Do c«ng viÖc. . Hai tiÕng ®ång chÝ thËt Êm ¸p.n¨m råi?". . Anh Thñy lµ thî l¸i gÆp A-lÕch-x©y? m¸y xóc trªn c«ng trêng.HS l¾ng nghe. + TÊt c¶ tõ con ngêi Êy gîi lªn ngay tõ phót ®Çu c¶m gi¸c gi¶n dÞ th©n mËt.2008 anh ®ang ®iÒu khiÓn m¸y xóc lµm viÖc.C©u hái 4: Cuéc gÆp gì gi÷a hai b¹n .. A-lÕchx©y lµ mét chuyªn gia m¸y xóc. + Khu«n mÆt to chÊt ph¸c.C©u hái 2 : Do ®©u mµ anh Thñy . + M¸i tãc vµng ãng öng lªn nh mét m¶ng n¾ng. .GV nhËn xÐt vµ ®a ra ý kiÕn cña . Råi vÞ chuyªn gia l¸i m¸y xóc ®· ®a tay ra n¾m lÊy bµn tay ®Çy dÇu mì cña anh Thñy l¾c m¹nh mét cö chØ còng hÕt søc th©n mËt. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lµm cho hai ngêi xa l¹ trë nªn th©n quen. th©n t×nh.D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y: cã g× ®Æc biÖt khiÕn anh Thñy chó + Vãc ngêi cao lín. V× c«ng viÖc vµ t×nh yªu nghÒ nghiÖp mµ hä gÆp gì nhau vµ t×nh b¹n gi÷a hä n¶y në.HS ph¸t biÓu tù do. A-lÕch-x©y nh×n anh Thñy b»ng ®«i m¾t s©u vµ xanh.C©u hái 3: D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y . theo suy nghÜ khiÕn em nhí nhÊt? V× sao? cña c¸c em.Cuéc gÆp gì gi÷a hai ngêi b¹n ®ång nghiÖp diÔn ra nh thÕ nµo? ®ång nghiÖp lµm nghÒ m¸y xóc diÔn ra mét c¸ch gi¶n dÞ. . m×nh: Chi tiÕt cuèi bµi lµ chi tiÕt 134 . + Th©n h×nh ch¾c kháe trong bé quÇn ¸o xanh c«ng nh©n.C©u hái 6: Chi tiÕt nµo trong bµi . d¸ng ®øng sõng ý? s÷ng.

chËm r·i. Năm học 2007. Cñng cè.. giµu c¶m xóc. theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.Mét ®Õn hai HS ®äc c¶ bµi..Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. mét c«ng nh©n ViÖt Nam. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn LuyÖn ®äc). ®ång chÝ ¹!". + HS theo dâi. gi¶n dÞ võa lµ ngêi thÇy. C¶ líp theo dâi. nghiÖp lÇn ®Çu gÆp gì. .®äc víi giäng th©n ¸i. dÆn dß .vµ nãi:"Chóng m×nh lµ b¹n ®ång nghiÖp ®Êy. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . hå hëi.2008 . ngêi b¹n cña anh Thñy. l¾ng nghe giäng §o¹n ®èi tho¹i gi÷a hai ngêi b¹n ®ång ®äc cña GV.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi. C¶ líp tríc líp.Yªu cÇu HS t×m ®¹i ý cña bµi v¨n .. theo cÆp. 135 . . Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. lµm quen víi nhau ..Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc ®o¹n 4 cña bµi.. qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. 3..HS tr¶ lêi: Bµi v¨n ca ngîi t×nh Mét chuyªn gia m¸y xóc. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + NhiÒu HS thi ®äc tríc líp. + GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. c¶m ch©n thµnh cña mét chuyªn gia níc b¹n víi mét c«ng nh©n ViÖt Nam.Giáo án Tiếng Việt 5 ®¸ng nhí nhÊt: "ThÕ lµ A-lÕch-x©y ®a bµn tay võa to võa ch¾c. + GV ®äc mÉu: giäng kÓ xen víi giäng t¶ nhÑ nhµng. Mét chuyªn gia m¸y xóc rÊt gÇn gòi. ngêi ®ång chÝ. . V× qua chi tiÕt nµy ®· thÓ hiÖn rÊt râ nh©n c¸ch cña A-lÕch-x©y.

Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo biÓn. 136 . §å dïng d¹y . c¸c em sÏ . . b×a. Nghe . Giíi thiÖu bµi . .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .viÕt vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n v¨n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc. Híng dÉn HS nghe . ChÝnh t¶ Nghe . II. KiÓm tra bµi cò . I. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. D¹y bµi míi 1. HS ®íi líp lµm sau ®ã nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh bµi vµo vë nh¸p. 2.GV nhËn xÐt giê häc.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS l¾ng nghe. N¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua. viÕt mét ®o¹n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc vµ lµm bµi tËp ®Ó n¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc . . C¸c ho¹t ®éng d¹y .2008 .viÕt: mét chuyªn gia m¸y xóc LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa u« / ua) I.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. 2. mÝa vµo m« h×nh vÇn. cho trong tõng tiÕng. B. yªu cÇu cña GV.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Trong tiÕt häc h«m nay.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tiÕng tiÕn. Môc tiªu 1.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. DÆn HS vÒ .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn.

§äc cho HS viÕt bµi. C¶ líp theo dâi.2008 . .Gäi HS nhËn xÐt. ch÷a bµi cña b¹n .HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo.GV chÊm nhanh tõ 5 . hèi h¶. . c) ViÕt chÝnh t¶ . kÝnh.§äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: cöa khi viÕt chÝnh t¶.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . . chøa u«.§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? .C¶ líp theo dâi.. ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m. tù vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. râ rµng. C¸c tiÕng cã chøa u«: cuèn. ch÷a bµi trªn trªn b¶ng. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . bu«n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.§o¹n v¨n miªu t¶ d¸ng vÎ gÇn gòi cña mét ngêi ngo¹i quèc qua c¸i nh×n cña mét ngêi c«ng nh©n.HS dïng bót ch×. ph¸t SGK. 137 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. b¶ng cho b¹n (nÕu sai).Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. ®èi chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. nhËn xÐt. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.HS nhËn xÐt. . ..GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK. . gi¶n dÞ. . ua cã trong bµi vµ nªu c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong mçi tiÕng võa t×m ®îc.7 bµi cña HS . GV .C¸c tiÕng cã chøa ua: cña. . dÔ lÉn .Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.§äc bµi cho HS so¸t lçi. móa. vÇn.HS lÇn lît ®äc c¸c tiÕng cã m×nh. .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. . ngo¹i quèc. 3. thanh HS dÔ viÕt sai. b) Híng dÉn viÕt tõ khã . ch÷a bµi. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.HS lµm bµi vµo vë. . l¾ng nghe. mu«n. Mét HS lµm bµi trªn b¶ng. cuéc.

2. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. §å dïng d¹y . GV . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. + Trong c¸c tiÕng cã u« (tiÕng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« . ®óng nhÊt. . C¸c ho¹t ®éng d¹y . . . dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: hßa b×nh I.Giáo án Tiếng Việt 5 .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. Môc tiªu 1.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. qu¶ bµi lµm cña nhãm. cö mét ph¸t bót d¹.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.ch÷ u. tÝnh ®iÓm .HS c¸c nhãm trao ®æi.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. Cñng cè.ch÷ « Bµi tËp 3 .häc . II. . III.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. .C¸ch ®¸nh dÊu thanh: Năm học 2007.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo lµm nhanh vµ GV. viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ c¶nh b×nh yªn cña mét miÒn quª hoÆc thµnh phè.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 138 . hÖ thèng hãa vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh. giÊy khæ to cho c¸c th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi. 4.2008 + Trong c¸c tiÕng cã ua (tiÕng kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua. Më réng. BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó ®Æt c©u.

GV cho ®iÓm. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. bao nhiªu em chän ý b. bao nhiªu em chän ý c) trªn b¶ng líp. . yªu cÇu cña bµi. chèt l¹i lêi gi¶i .Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt yªu chuéng . . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1.Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng .2008 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. theo híng dÉn cña GV. nhËn xÐt viÖc lµm bµi .HS gi¬ tay th«ng b¸o ý kiÕn cña m×nh b»ng c¸ch gi¬ tay. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Mét HS ®äc bµi. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.HS l¾ng nghe. B. sao lùa chän ý b. .HS suy nghÜ lµm viÖc c¸ nh©n.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1.GV ph©n tÝch : * Tr¹ng th¸i b×nh th¶n lµ tr¹ng th¸i 139 . Bµi míi 1.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña . . hßa b×nh. VËy ®Ó biÕt trong tiÕng ViÖt cã nh÷ng tõ ng÷ nµo nãi vÒ hßa b×nh vµ sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®ã nh thÕ nµo. chóng ta cïng häc tiÕt luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ : Hßa b×nh. sù lùa chän cña c¸c em (xem cã bao nhiªu em chän ý a.HS l¾ng nghe.HS tham gia ph©n tÝch lµm râ v× ®óng: Tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh. cÇu cña GV. .GV cïng HS ph©n tÝch. 2. . .GV gäi HS nªu miÖng Bµi tËp 4 (cña . Giíi thiÖu bµi . GV thèng kª m×nh. vµ häc bµi cña HS.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc).Giáo án Tiếng Việt 5 A. C¸c em cã thÓ trao ®æi theo nhãm ®«i vÒ suy nghÜ cña m×nh.

c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Bµi tËp 2 .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña .2008 kh«ng lo.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. th¸i b×nh.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo . nh÷ng tõ nµo . HiÒn hßa (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt hoÆc tÝnh nÕt cña con ngêi). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. kh«ng nghÜ cña con ngêi. HS trao ®æi theo nhãm ®«i HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Mét HS ®äc to toµn bµi.Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. lµ: b×nh yªn. gi¶i ®óng: ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña + Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi hßa b×nh m×nh (nÕu sai). . cßn yªn ¶ lµ tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt. + Nh÷ng tõ: b×nh th¶n. Sau khi lµm kh«ng râ c¸c em tra tõ ®iÓn. . thanh b×nh. chèt l¹i lêi . Bµi tËp 3 .Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 2. Sau khi xong. HiÒn hßa lµ tÝnh nÕt cña con ngêi. . Dï cã chiÕn tranh hay kh«ng. . . * Tr¹ng th¸i hiÒn hßa.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. LÆng yªn.Mét HS ®äc to bµi tËp.GV lu ý HS cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn vë. quª hoÆc thµnh phè n¬i em ë. . C¸c em cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn quª hoÆc 140 . Kh«ng nãi g× vÒ hßa b×nh hoÆc chiÕn tranh. .NhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. thanh th¶n (nãi vÒ tr¹ng th¸i tinh thÇn cña con ngêi). kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. yªn tÜnh (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt).Yªu cÇu HS tù lµm bµi. b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy m×nh. yªn ¶.HS lµm viÖc c¸ nh©n.

ý nghÜa c©u chuyÖn (mÈu chuyÖn).2008 thµnh phè t¬i ®Ñp.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n . biÕt trao ®æi ®îc víi c¸c b¹n vÒ néi dung. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc . .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng ®o¹n v¨n hay.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn vë. truyÖn. . Cñng cè. . hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 141 . KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo .GV nhËn xÐt giê häc. b¹n viÕt ®o¹n v¨n hay. theo yªu cÇu cña GV.BiÕt kÓ tù nhiªn. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. ®· ®äc ca ngîi hßa b×nh. thanh b×nh mµ em ®· nh×n thÊy trªn ti vi. Môc tiªu 1.Gäi HS nhËn xÐt chän ®îc b¹n viÕt . . chèng chiÕn tranh. RÌn kÜ n¨ng nãi: . II. §å dïng d¹y . .Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. ®· ®äc I. dÆn dß .HS l¾ng nghe. tuyªn d¬ng tríc líp. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh.Mét sè s¸ch. 3. RÌn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. bµi b¸o viÕt vÒ truyÖn ca ngîi hßa b×nh vµ chèng chiÕn tranh.HiÓu chuyÖn. III. .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

h¹nh phóc. b¸o. Trong tiÕt kÓ chuyÖn h«m nay chóng ta sÏ kÓ vÒ nh÷ng c©u chuyÖn nãi lªn íc m¬ chÝnh ®¸ng nµy. . . Giíi thiÖu bµi . ®äc thÇm. B.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.2008 . Bµi míi 1.GV nhËn xÐt. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi hßa b×nh.HS l¾ng nghe. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý. kh«ng cã bom ®¹n. cho ®iÓm. chiÕn tranh.GV hái HS: .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét c©u + KÓ mét c©u chuyÖn ca ngîi chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hßa b×nh hoÆc chèng chiÕn tranh. c¶ líp theo lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 A. c¶ líp s½n trªn b¶ng.Gäi hai HS tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u . .Hßa b×nh lµ kh¸t väng lín nhÊt cña . 2. chèng chiÕn tranh.Mét HS ®äc to ®Ò bµi.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai vµ tr¶ theo yªu cÇu cña GV. toµn thÓ loµi ngêi. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. . dâi vµ nhËn xÐt. chÕt chãc. TÊt c¶ nh÷ng ngêi tèt trªn thÕ giíi ®Òu muèn sèng trong mét thÕ giíi hßa b×nh. 142 .

. §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn. Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm.HS l¾ng nghe.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña chuyÖn) vµ yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c tiªu GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nh¾c l¹i gîi ý 3 trong SGK (c¸ch kÓ . Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn . nh©n tõ ai hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u? vËt trong c©u chuyÖn em ®Þnh kÓ. vµo dÞp nµo.HS nghe. .GV gäi hai HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi ý . chèng chiÕn tranh.Hai HS ®äc nèi tiÕp theo trong SGK. tr×nh tù: HS 1 ®äc gîi ý 1 vµ 2. b. nªu tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn).Gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn mµ em . GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n tiªu chÝ cho HS ®äc l¹i). chÝ ®¸nh gi¸ kÓ chuyÖn (theo nh tiÕt häc tríc. NÕu HS quªn.GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng c©u .GV lu ý HS tríc khi kÓ: + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ chuyÖn. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn 143 . . chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ ca ngîi hßa b×nh.HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu víi ®Þnh kÓ vµ nãi râ ®· nghe chuyÖn ®ã c¶ líp tªn c©u chuyÖn.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh cÇu cña GV. ®iÒu chØnh nÕu HS . HS 2 ®äc gîi ý 3 vµ 4. . söa ch÷a b»ng c¸ch chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.2008 . ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK. kÓ. cho biÕt ®· nghe.GV nhËn xÐt. .

GV tæ chøc cho HS thi kÓ tríc líp.. trao ®æi mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt.Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: * HS kÓ chuyÖn hái: + B¹n thÝch nhÊt ®iÒu g× ë c©u chuyÖn t«i võa kÓ? + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn t«i võa kÓ kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt. kÓ chuyÖn trong GV ®i gióp ®ì tõng nhãm.HS kÓ chuyÖn xong cïng c¶ líp kÓ vµ ngêi nghe.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . ý nghÜa c©u chuyÖn. . kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung.HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra nhãm nhá. c¶ líp theo dâi ®Ó hái l¹i b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n. cho ®iÓm tõng b¹n trong nhãm..cña 144 . nh©n vËt nµo trong truyÖn? + C©u chuyÖn muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? + H×nh ¶nh nµo trong truyÖn lµm b¹n xóc ®éng nhÊt? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n l¹i kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy ? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt ? + B¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g× qua c©u chuyÖn ? + C©u chuyÖn cña b¹n cã ý nghÜa g× ? . mçi nhãm bèn HS.HS quan s¸t. hµo høng.HS thi kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . . c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.. sau khi HS chó ý l¾ng nghe b¹n kÓ vµ ®¸nh gi¸.2008 kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. giÊy nh¸p.GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . . ý nghÜa.. t¹o kh«ng khÝ s«i næi. Yªu cÇu nhãm cho nhau nghe. chi tiÕt.GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ tªn .

.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn. . trao ®æi vÒ ý nghÜa cña mét hoÆc hai c©u chuyÖn tiªu biÓu nhÊt. c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (cã tõ tiÕt häc tríc). chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. ®äc ®óng c¸c tªn riªng níc ngoµi (£-mi-li. §äc lu lo¸t toµn bµi th¬.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . §äc hiÓu . ng¾t nhÞp ®óng tõng mÖnh ®Ò. .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ theo yªu cÇu cña GV. 3. Mo-ri-x¬n. .HS nhËn xÐt tõng b¹n kÓ theo cho HS nhËn xÐt. TËp ®äc £-mi-li.GV yªu cÇu HS b×nh chän nh÷ng b¹n cã c©u chuyÖn hay kÓ hÊp dÉn vµ yªu cÇu c¸c em nh¾c l¹i ý nghÜa cña c©u chuyÖn. tõng bé phËn c©u trong bµi th¬ viÕt theo thÓ tù do. con I. 2. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng xóc ®éng trÇm l¾ng.2008 c©u chuyÖn b¹n võa kÓ.C¶ líp nhËn xÐt. b×nh chän. 145 . .HS l¾ng nghe.Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ chøc . §äc thµnh tiÕng . Môc tiªu 1. Cñng cè. Gi«n-x¬n).GV nhËn xÐt giê häc. dÆn dß .

Giíi thiÖu bµi . ..GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 3. D¹y bµi míi 1.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. Oa-sinh-t¬n. nhµ th¬ Tè H÷u ®· viÕt bµi th¬ £-mi-li. Häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3. . chuyªn gia m¸y xóc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë 2. Mo-ri-xon. III.52 th¶ bom na-pan.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Mét . khÝ ®éc. B. . VD: m¸y bay B.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh .. C¶ líp theo dâi ®äc 146 . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng -GV ghi tªn riªng phiªn ©m lªn b¶ng . con mµ chóng ta häc h«m nay. . ¶nh vÒ nh÷ng c¶nh ®au th¬ng mµ ®Õ quèc MÜ ®· g©y ra trªn ®Êt níc ViÖt Nam.4.2008 . ®Ó HS luyÖn ®äc ®óng: £-mi-li.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc bµi . minh häa bµi tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ h×nh ¶nh chó Mo-ri-xon bÕ con g¸i mêi t¸m th¸ng tuæi tíi trô së Bé Quèc phßng MÜ.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). II.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. P«-t«-m¸c.HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi th¬: Ca ngîi hµnh ®éng dòng c¶m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc . KiÓm tra bµi cò . C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS luyÖn ®äc ®óng c¸c tªn riªng. . Xóc ®éng tríc hµnh ®éng cao thîng cña chó.Tranh. d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc. cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ.. . n¬i chó s¾p tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ b¹o tµn mµ ®Õ quèc MÜ tiÕn hµnh trªn m¶nh ®Êt ViÖt Nam. §å dïng d¹y .

.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ îc chó gi¶i trongSGK.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. theo yªu cÇu cña c©u hái1: §äc diÔn c¶m khæ th¬ ®Çu ®Ó thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña chó Mo-ri-x¬n. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . + §i ®©u cha? Xem g× cha? . trÇm l¾ng.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.2008 thÇm trong SGK.. nÐn xóc ®éng.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . C¸c em ®äc ph©n biÖt t©m tr¹ng hai cha con nh sau: + £-mi-li con ®i cïng cha / Sau kh«n lín. líp theo trong SGK.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.. b) T×m hiÓu bµi .lêi cña ngêi cha s¾p vÜnh biÖt vî con ®Ó ra ®i m·i m·i -> ®äc víi giäng trang nghiªm. . ®äc mét khæ th¬.GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc .. . .GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng . .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. GV chó ý söa lçi ph¸t ®äc mét khæ th¬.lêi cña bÐ £-mi-li 18 th¸ng tuæi hái cha -> ®äc 147 . Mçi HS tõng khæ th¬. . ©m. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.. xóc ®éng.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . ©m cho HS. .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.Bèn HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng khæ th¬ tríc líp. khái l¹c.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.Gäi HS ®äc toµn bµi th¬.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬. . . mçi HS 2. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. con thuéc ®êng. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. .

ph¶i chia tay víi hä vÜnh viÔn. giÕt. b¾n giÕt nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh. Chóng b¾n.. hån nhiªn. hñy diÖt mét c¸ch d· man. chó Mo-ri-x¬n thËt c¶m ®éng v× chó s¾p ph¶i tõ biÖt vî con ra ®i m·i m·i. .V× sao chó Mo-ri-x¬n l¹i nãi víi . v× h¹nh phóc cña con ngêi. bom na-pan.HS l¾ng nghe. .Chó dÆn con khi mÑ t×m ®Õn th× «m lÊy mÑ h«n thay cho chó vµ nãi víi thø 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó Mo-ri.Giáo án Tiếng Việt 5 . . biÖt? . Téi ¸c cña chóng thËt tµn b¹o.Chó Mo-ri-x¬n muèn ®éng viªn vî con con r»ng: ”Cha ®i vui xin mÑ ®õng bít ®au buån. . Chóng ®· mang m¸y bay B. trêng häc. h¬i ®éc.. bëi v× chó ra ®i thanh buån”? th¶n. hñy diÖt sù sèng cña thiªn nhiªn t¬i ®Ñp trªn ®Êt níc ViÖt Nam.Gäi mét HS ®äc to khæ th¬ thø 2 vµ hái: V× sao chó Mo-ri-x¬n vµ hµng v¹n ngêi MÜ lªn ¸n cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam cña ®Õ quèc MÜ? Năm học 2007. C¶nh tîng Êy thËt ®au lßng vµ lµm xóc ®éng tr¸i tim bao ngêi v× chó ®· hi sinh h¹nh phóc cña ®êi m×nh ®Ó ®ßi h¹nh phóc cho bao ngêi.52.C©u th¬: "Ta ®èt.C©u th¬ "Ta ®èt th©n ta / Cho ..Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ . Trong gi©y phót ng¾n ngñi s¾p ph¶i gi· tõ cuéc sèng.2008 víi giäng ng©y th¬. khñng khiÕp. b¾n giÕt... chó hi sinh v× lÏ ph¶i. Sù thËt" thÓ ngän löa s¸ng lßa / Sù thËt" thÓ hiÖn mong muèn cña Mo-ri-x¬n qua 148 . trót hµng triÖu tÊn bon ®¹n.V× cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña ®Õ quèc MÜ ë ViÖt Nam lµ cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ tµn b¹o. tù nguyÖn.GV nãi thªm: Lêi tõ biÖt vî con cña .mÑ lµ cha tù nguyÖn ra ®i (chÕt) mét x¬n nãi víi con ®iÒu g× khi tõ c¸ch vui vÎ xin mÑ ®õng buån. . giÕt c¶ trÎ em. ®Ó ®èt ph¸. ®èt ph¸ c¶ nhµ th¬ng. chó nghÜ ®Õn nh÷ng ngêi th©n yªu nhÊt.

lªn ¸n.HS ph¸t biÓu tù do.. nghÑn ngµo. vµ nh©n lo¹i tiÕn bé yªu chuéng hßa b×nh hiÓu vµ thÊy râ cuéc chiÕn tranh do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam lµ phi nghÜa vµ v« nh©n ®¹o. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. *Khæ 1: Nh ®· híng dÉn ë trªn. c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. *Khæ 3: Lêi nh¾n nhñ. ®au th¬ng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .hµnh ®éng tù thiªu cña m×nh ®Ó x¬n? nh©n d©n MÜ.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó t×m . mét téi ¸c ghª tëm ph¶i v¹ch mÆt.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. Em Mo-ri-x¬n? rÊt c¶m phôc tríc hµnh ®éng cao c¶ ®ã. Ch¼ng h¹n: cuèi vµ tr¶ lêi c©u hái: Em cã suy + Chó Mo-ri-x¬n ®· tù thiªu ®Ó ®ßi nghÜ g× vÒ hµnh ®éng cña chó hßa b×nh cho nh©n d©n ViÖt Nam. . . tõ biÖt vî con cña chó Mo-ri-x¬n tríc gi©y phót tù thiªu -> giäng yªu th¬ng.2008 hiÖn mong muèn g× cña chó Mo-ri.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn . c¶ bµi th¬. *Khæ 4: Ngän löa bïng ch¸y vµ mong íc cao ®Ñp cña chó Mo-ri-x¬n -> giäng 149 .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ . ®¸ng kh©m phôc. xóc ®éng.HS nhËn xÐt. +.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Hµnh ®éng cña chó Mo-ri-x¬n lµ hµnh ®éng rÊt cao ®Ñp.. x¸c lËp ®îc giäng ®äc ra kÜ thuËt ®äc diÔn c¶m tõng tõng khæ th¬: khæ. Yªu cÇu HS ®o¹n cña bµi. *Khæ 2: Lªn ¸n téi c¸c cña chÝnh quyÒn MÜ -> ®äc víi giäng phÉn né.

HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu nhµ häc thuéc lßng khæ 3.Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng . hµnh ®éng dòng c¶m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV hái HS vÒ néi dung ý nghÜa . Môc tiªu 150 . tËp ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.HS ®äc nhÈm tù häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3 vµ 4. .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. . 3. cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ.Gäi HS ®äc thuéc lßng. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. bµi cho ®iÓm. 4 cña bµi cÇu cña GV. . d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam. . Mçi lît bèn HS. dÆn HS vÒ .GV nhËn xÐt giê häc. . xóc ®éng.2008 chËm l¹i. khæ th¬. mçi HS ®äc mét khæ th¬. gîi c¶m gi¸c thiªng liªng vÒ mét c¸i chÕt bÊt tö. Cñng cè. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. .Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc tríc líp.Mét ®Õn hai HS tr¶ lêi: Bµi th¬ ca ngîi cña bµi th¬. dÆn dß .HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬. th¬. . nhËn xÐt .HS ®äc tríc líp hai ®Õn ba lît.

BiÕt tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe. hiÓu ®îc h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª. .HS lÇn lît ®äc sè liÖu thèng kª cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. gióp c¸c em cã nhËn xÐt Sè ®iÓm tõ 0 ®Õn 4: 0 ®óng vÒ ý thøc häc tËp trong tuÇn Sè ®iÓm tõ 5 ®Õn 6: 1 Sè ®iÓm tõ 7 ®Õn 8: 3 cña b¶n th©n m×nh. GV nh¾c c¸c em nhí l¹i §iÓm trong tuÇn cña NguyÔn TiÕn.GV nhËn xÐt. cã ý thøc phÊn ®Êu häc tèt h¬n.häc . thèng kª (trªn giÊy nh¸p) kÕt qu¶ häc em nhí l¹i. thÇm trong SGK. kª. III.Sæ ®iÓm cña líp hoÆc phiÕu ghi ®iÓm cña tõng häc sinh. . 2.2008 1. tæ chÝnh x¸c ®Ó cã con sè thèng kª 1: trung thùc. TiÕt TËp lµm v¨n h«m nay sÏ gióp c¸c em lËp mét b¸o c¸o thèng kª vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña b¶n th©n vµ c¸c b¹n trong tæ. 2. Ho¹t ®éng häc 151 .häc Ho¹t ®éng d¹y 1. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp. Giíi thiÖu bµi . II.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . vÝ dô: ®· ®¹t ®îc.GV yªu cÇu HS tr×nh bµy. Qua b¶ng thèng kª kÕt qu¶ häc tËp cña c¸ nh©n vµ c¶ tæ. Tê thèng kª ghi nh sau.Mét HS ®äc bµi.C¸c em ®· ®îc lËp mét b¶ng thèng .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .Mét sè tê phiÕu ®· kÎ b¶ng thèng kª vµ bót d¹ ®ñ cho c¸c tæ lµm bµi. . viÕt ra ®iÓm sè cña tÊt tËp trong tuÇn cña m×nh theo yªu c¶ c¸c m«n häc trong tuÇn c¸c em cÇu trong SGK. Sè ®iÓm tõ 9 ®Õn 10: 2 . Híng dÉn HS luyÖn tËp .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. §å dïng d¹y . . C¸c ho¹t ®éng d¹y .Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n: C¸c . .

GV yªu cÇu HS ®äc thÇm Bµi tËp 2 .Yªu cÇu c¸c nhãm d¸n nhanh kÕt . häc tËp cña m×nh ®Ó tæ trëng hoÆc th kÝ ®iÒn nhanh vµo b¶ng. T T 1 3 4 5 6 ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: LËp b¶ng vµ hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? thèng kª kÕt qu¶ häc tËp trong tuÇn cña tõng thµnh viªn trong tæ vµ c¶ tæ.HS nhËn phiÕu vµ lµm viÖc theo Mçi tæ lµ mét nhãm. .... .. 9 – 10 .. Sè ®iÓm Hä vµ tªn 0 – 5–6 7–8 4 Vò Thanh B¶o Ph¹m TuÊn Dung NguyÔn §ång Khang ThÞnh NguyÔn ThÞ Hoµi Trang .. §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît bµy kÕt qu¶. .2008 Bµi tËp 2 . .. 6 5 6 7 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS d¸n kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm qu¶ bµi lµm lªn b¶ng líp vµ tr×nh lªn tríc líp. GV ph¸t phiÕu nhãm. 2 4 5 3 . 0 0 0 0 . 152 2 1 0 0 . Tõng HS ®äc thèng kª kÕt qu¶ cho tõng nhãm lµm viÖc...GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo tæ.

C¸c mÈu chuyÖn. tuyªn d¬ng .HS l¾ng nghe. theo yªu cÇu cña gv LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång ©m I.. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 153 . HiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång ©m. Ch¼ng h¹n: Trong tæ ....Giáo án Tiếng Việt 5 . sö dông tõ ®ång ©m. cã tªn gäi gièng nhau. .. .. 5 . 13 . c©u ®è vui. NhËn biÕt ®îc mét sè tõ ®ång ©m trong lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy. C¸c ho¹t ®éng d¹y .2008 .b¹n nµo häc cã nhiÒu ®iÓm kh¸ giái nhÊt? B¹n nµo cã Ýt ®iÓm tõ 5-6 nhÊt?. 2.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng .HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi. Tæng céng liÖu thèng kª. 16 ... . §å dïng d¹y ... BiÕt ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m. II. 3.häc . hiÖn tîng. III... ho¹t ®éng .. 2 Năm học 2007... Môc tiªu 1.GV nhËn xÐt giê häc.. .GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn thèng kª vµo vë... dÆn dß .Mét sè tranh ¶nh nãi vÒ c¸c sù vËt. .. Cñng cè..

Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . 2. .GVnhËn xÐt.GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp .. Giíi thiÖu bµi . . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.C¸c em ®· biÕt trong tiÕng ViÖt cã .Giáo án Tiếng Việt 5 A. ®äc thÇm trong SGK..Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm viÖc lµm . hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa. trªn v¨n b¶n ®îc më ®Çu b»ng ch÷ c¸i viÕt hoa vµ kÕt thóc b»ng mét dÊu ng¾t c©u. .Trong hai c©u v¨n ë Bµi tËp 1 cã tõ . + Tõ c©u trong c©u v¨n ®o¹n v¨n nµy cã 5 c©u øng víi nÐt nghÜa ®¬n vÞ cña lêi nãi diÔn ®¹t mét ý trän vÑn.GV yªu cÇu HS: §äc Bµi tËp 2 vµ suy nghÜ tr¶ lêi xem tõng tõ c©u cã trong Bµi tËp 1 ®óng víi dßng nghÜa nµo ë trong Bµi tËp 2. B.HS l¾ng nghe. nµo gièng nhau. t«m. 2 . b»ng mãc s¾t nhá (thêng cã måi) buéc ë ®Çu mét sîi d©y. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1. 154 .Tõ c©u gièng nhau. Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu mét hiÖn tîng kh¸c cña tõ tiÕng ViÖt ®ã lµ tõ ®ång ©m.Mét HS ®äc bµi.2008 . . em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . . tr¸i nghÜa nhau. Bµi míi 1.HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi: + Tõ c©u trong c©u v¨n «ng ngåi c©u c¸ øng víi nÐt nghÜa b¾t c¸. bµi vµ häc bµi cña HS. C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt.HS l¾ng nghe.

. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. . 155 l¹i lêi gi¶i ®óng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. PhÇn Ghi nhí . thêng lµm d©y ®iÖn vµ chÕ hîp kim. . kÕt thµnh tõng t¶ng. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.§¸ (hßn ®¸) lµ mét chÊt r¾n cÊu t¹o nªn vá tr¸i ®Êt.Gäi HS tr×nh bµy. Nh÷ng tõ nh thÕ mÆt ©m thanh nhng kh¸c h¼n ®îc gäi lµ nh÷ng tõ ®ång ©m.Mét HS ®äc toµn bµi. dïng ®Ó cµy cÊy.§¸ (®¸ bãng) lµ mét ho¹t ®éng ®a nhanh ch©n vµ hÊt m¹nh bãng cho xa ra hoÆc ®a bãng vµo khung thµnh ®èi ph¬ng.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. dÔ d¸t máng vµ kÐo sîi. 4.§ång (mét ngh×n ®ång) lµ mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ. lÊy vÝ dô minh häa.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. tõ ®ång ©m lµ g×? 3. . trång trät. .§ång (tîng ®ång) lµ kim lo¹i cã mµu ®á.§ång (c¸nh ®ång) lµ kho¶ng ®Êt réng vµ b»ng ph¼ng.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 .2008 v¨n trong vÝ dô trªn ph¸t ©m hoµn . . tõng hßn. VËy nhau vÒ nghÜa.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. GV theo dâi gäi . §¸p ¸n: a) . cïng GV chèt ®óng. . . .GV chèt l¹i: Hai tõ c©u ë hai c©u Năm học 2007.HS l¾ng nghe vµ tr¶ lêi: Tõ ®ång toµn gièng nhau (®ång ©m) nhng ©m lµ nh÷ng tõ gièng nhau vÒ nghÜa kh¸c nhau. b) .Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi .

/..Cê: Kh¾p phè phêng rîp bãng cê bay. t×m ®¸p ¸n.2008 c) . th¶o luËn víi b¹n ®Ó theo nhãm ®«i.Níc: Níc suèi trong leo lÎo./ §©y lµ mét níc cê tµn rÊt hay. ch÷a bµi. . GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).Yªu cÇu HS trao ®æi.Ba (ba vµ m¸) tiÕng cña ngêi miÒn Nam dïng ®Ó gäi bè (cha)./ Níc mÊt nhµ tan.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi... b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt hai c©u nh mÉu).Ba (ba tuæi) lµ chØ mét sè tiÕp theo sè 2 trong d·y tù nhiªn..Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.. ./. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .HS lµm viÖc c¸ nh©n. th¶o luËn ./ §Õn níc nµy th× t«i còng xin chÞu. Bµi tËp 2 . Bµi tËp 3 .Mét HS ®äc toµn bµi.Mét HS ®äc toµn bµi. Ba HS lªn bµi. .Gäi HS nhËn xÐt. VÝ dô: . cña m×nh.Bµn: Vua t«i ®ang bµn viÖc níc./ Bµn tay mÑ bÕ chóng con.HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh../ Trªn bµn cã mét lä hoa.HS trao ®æi./ Häc sinh líp 5A ®ang ch¬i cíp cê. . ./. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. tù lµm . 156 . . ch÷a bµi cña b¹n . trªn b¶ng.NhËn xÐt. HS díi líp lµm bµi vµo vë. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ . nhanh.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn lêi gi¶i . §¸p ¸n: §äc th ba viÕt "ba ®ang gi÷ tiÒn tiªu cho Tæ quèc". 157 .C©u b: C©y hoa sóng vµ khÈu sóng (khÈu sóng cßn gäi lµ c©y sóng). Gi¶i ®è: .Giáo án Tiếng Việt 5 .HS gi¶i ®è. .GV nhËn xÐt giê häc.Gäi HS tr×nh bµy.C¶ líp theo dâi. . cïng chèt l¹i ý kiÕn ®óng. . tõ chÝn cã nghÜa lµ níc chÝn chø kh«ng ph¶i lµ sè chÝn. híng vÒ phÝa ®Þch) víi tiÒn tiªu ( tiÒn ®Ó tiªu). dÆn dß .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. . . c«ng bè c¸ch thøc luËt ch¬i. Cñng cè.GV giíi thiÖu trß ch¬i gi¶i ®è . . .C©u a: lµ con chã thui.HS suy nghÜ t×m lêi gi¶i cho tõng c©u ®è. ®óng.GV lÇn lît nªu tõng c©u ®è.NÕu cßn thêi gian GV cã thÓ ®a ra mét vµi c©u ®è kh¸c t¬ng tù ®Ó ®è HS.2008 . . Bµi tËp 4 : Tæ chøc thi gi¶i ®è nhanh . b¹n Nam tëng r»ng ba m×nh ®· chuyÓn sang lµm viÖc ë ng©n hµng v× nhÇm lÉn hai tõ ®ång ©m tiÒn tiªu (vÞ trÝ qu©n sù quan träng cã bè trÝ canh g¸c ë phÝa tríc khu vùc tró qu©n. Năm học 2007. . . 5.HS l¾ng nghe. .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Gäi HS tr×nh bµy. l¾ng nghe.

GV gäi lÇn lît HS nªu yªu cÇu cña . tõng ®Ò.häc .. cÇn ch÷a chung tríc líp.GV nhËn xÐt chung. BiÕt tù ch÷a nh÷ng lçi thÇy (c«) yªu cÇu ch÷a trong bµi viÕt cña m×nh.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. viÕt ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi nh thÕ nµo? + Bè côc cña bµi v¨n. NhËn xÐt chung bµi lµm cña HS .HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi. * ¦u ®iÓm: + HS hiÓu ®Ò. + DiÔn ®¹t c©u. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ cïng trao ®æi víi nhau vÒ bµi viÕt cña c¸c em ®Ó c¸c em söa ch÷a. rót kinh nghiÖm ®Ó nh÷ng bµi viÕt sau ngµy mét hay h¬n. II. ý.HS ®äc c¸c ®Ò bµi trong SGK. dïng tõ.HS l¾ng nghe. HiÓu ®îc nhËn xÐt chung cña c« gi¸o (thÇy gi¸o) vÒ kÕt qu¶ viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh cña líp ®Ó liªn hÖ víi bµi lµm cña m×nh.. 2.TiÕt TËp lµm v¨n h«m tríc c¸c em ®· . 2. . ®· ra.. Giíi thiÖu bµi . BiÕt tham gia cïng c¸c b¹n trong líp ch÷a nh÷ng lçi chung vÒ ý. bè côc bµi. III. c¸ch dïng tõ. C¸c ho¹t ®éng d¹y . lçi chÝnh t¶. §å dïng d¹y .Yªu cÇu mét HS ®äc l¹i c¸c ®Ò bµi .2008 TËp lµm v¨n tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . 158 Ho¹t ®éng häc . N¾m ®îc yªu cÇu cña bµi v¨n t¶ c¶nh. ®îc viÕt bµi tËp lµm v¨n t¶ c¶nh. NhËn thøc ®îc c¸i hay cña bµi ®îc thÇy (c«) khen .B¶ng phô ghi tríc mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶. 3. ®Æt c©u. ®Æt c©u. Môc tiªu 1.

®Ó xem bµi cña m×nh cã m¾c lçi vÒ bè côc kh«ng. . ®o¹n diÔn + HS theo dâi xem bµi cña m×nh cã ®¹t lÆp l¹i. c¸ch ph¸t triÓn ý cha l« bÞ m¾c c¸c lçi ®ã kh«ng. * GV nªu tªn nh÷ng HS viÕt bµi ®óng yªu cÇu.HS nhËn xÐt sai ë chç nµo vµ ®Ò bè côc (chuÈn bÞtríc tõ chÝnh bµi sai xuÊt c¸ch söa ch÷a. * KhuyÕt ®iÓm + GV nªu s¬ bé vÒ c¸c lçi ®iÓn h×nh vÒ bè côc.GV ®a ra b¶ng phô cã chÐp s½n . GV th«ng b¸o kÝ hiÖu ®¸nh lçi nh÷ng c©u sai ®îc g¹ch díi ch©n mét g¹ch dµi. ®ã trong vë.. lçi chÝnh t¶. cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c phÇn..HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai. mét vµi lçi vÒ sö dông tõ ®Ó cho HS x¸c ®Þnh lçi sai vµ ph¸t biÓu tham ph¸t hiÖn vµ söa l¹i. + ChÝnh t¶. kÕt bµi hay. lêi kÓ hÊp dÉn.. + GV ch÷a vÒ lçi c©u sai. gia söa lçi. . 3. më bµi.GV ®äc mét bµi viÕt m¾c lçi vÒ . ®Æt c©u. hoÆc lÖch thÓ lo¹i (nÕu cã) cho HS nghe hái HS xem bµi v¨n t¶ c¶nh ®ã ®· ®óng yªu cÇu ®Ò ra cha?+ GV nªu mét sè tån t¹i vÒ bè côc vµ th«ng b¸o c¸ch ®¸nh lçi vÒ bè côc ( kÝ hiÖu ch÷ V vµo chç thiÕu bè côc vµ ghi râ bªn + HS kiÓm tra trong bµi cña m×nh lÒ vë). gÝch. h×nh thøc tr×nh bµy bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 + ThÓ hiÖn sù s¸ng t¹o khi miªu t¶. Nh÷ng ®o¹n diÔn ®¹t 159 .. c¸ch tr×nh bµy bµi. cña HS) cho HS t×m hiÓu xem b¹n m¾c sai lçi bè côc nh thÕ nµo? + GV nhËn xÐt vÒ lçi diÔn ®¹t cha + HS më vë xem m×nh cã m¾c lçi chÝnh x¸c ®îc GV khuyªn trßn c¸c tõ nµy kh«ng.. Híng dÉn HS ch÷a bµi a) Ch÷a mét sè lçi sai ®iÓn h×nh cña HS tríc líp + GV ®äc nh÷ng bµi v¨n cha ®óng + HS nªu ý kiÕn cña c¸c em. sinh ®éng. lçi vÒ ý. vÒ dïng tõ.

5. 4. t¶ vµ viÕt l¹i c¸c tõ sai ®ã ra lÒ. + §o¹n viÕt s¬ sµi. kiÓm tra b¹n söa lçi. bµi v¨n hay . v¨n viÕt l¹i. 160 . . biÓu tham gia söa lçi.HS lµm viÖc c¸ nh©n tù chän ®o¹n ®Ó viÕt l¹i vµo vë.Yªu cÇu HS trao ®æi trong nhãm ®Ó t×m ra c¸i hay.2008 bÞ lÉn. GV gióp HS yÕu nhËn ra lçi lêi phª cña GV.Yªu cÇu HS ®æi bµi trong nhãm.HS trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó v¨n hoÆc bµi v¨n ®îc thÇy (c«) gi¸o t×m ra c¸i hay cña ®o¹n v¨n.GV gäi HS (nh÷ng bµi nµy qua viÖc chÊm ®îc GV ghi râ trong gi¸o ¸n) ®äc mét ®o¹n v¨n hoÆc bµi lµm tèt cña m×nh. GV ®äc so s¸nh hai ®o¹n v¨n (®o¹n . kiÓm tra. bµi v¨n vµ ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ giíi thiÖu.GV: Yªu cÇu HS chän mét ®o¹n v¨n .GV nhËn xÐt. . b) Cho HS tù ch÷a lçi sai trong vë . + GV nhËn xÐt mét sè lçi sai chÝnh t¶ + HS quan s¸t vë t×m lçi sai chÝnh ®îc GV ch÷a th¼ng vµo trong vë.HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai.HS xem l¹i bµi cña m×nh.HS l¾ng nghe rót kinh nghiÖm ®Ó cò vµ ®o¹n míi viÕt l¹i) cña mét vµi HS. Yªu cÇu HS chän viÕt l¹i mét ®o¹n trong bµi lµm cña m×nh . Híng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n. tù söa lçi bµi cña vµ biÕt c¸ch söa. ®· chuÈn bÞ s½n ghi vµo b¶ng phô X¸c ®Þnh lçi sai ®ã lµ lçi g×? Ph¸t ®Ó HS theo dâi vµ söa . ®äc kÜ m×nh . gióp tra. th¶o luËn. c¸i tèt cña ®o¹n .GV yªu cÇu c¸c em tù söa lçi cña . . VÝ dô: + §o¹n viÕt sai c©u. viÕt l¹i cho sinh ®éng.Hai HS ngåi c¹nh nhau ®æi vë kiÓm .GV ®Õn tõng nhãm. lÆp l¹i ®îc g¹ch sæ th¼ng bªn lÒ vë. chèt l¹i nh÷ng ®iÓm hay trong bµi v¨n cña b¹n. diÔn ®¹t lñng lñng viÕt l¹i cho trong s¸ng. m×nh. . söa lçi cho nhau. ®ì HS söa ®óng lçi trong bµi. .GV ®a ra b¶ng phô ghi mét vµi lçi . lÇn sau viÕt tèt h¬n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

Nen x¬n Man-®ª-la) vµ c¸c sè liÖu thèng kª (1/5. 4 . dÆn dß Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 6. bÒn bØ cña «ng Nen-x¬n Man-®ª-la vµ nh©n d©n Nam Phi. §å dïng d¹y . §äc thµnh tiÕng .Gäi hai HS ®äc thuéc lßng khæ 3. con vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Ca ngîi cuéc ®Êu tranh chèng chÕ ®é a-p¸c-thai cña nh÷ng ngêi d©n da ®en. da mµu ë Nam Phi. 2. Cñng cè. B. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. Giíi thiÖu bµi 161 Ho¹t ®éng häc .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). C¸c ho¹t ®éng d¹y .. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m vµ tªn riªng (a-p¸c-thai. .häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.2008 TuÇn 6 TËp ®äc Sù sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai I. Môc tiªu 1. III. . KiÓm tra bµi cò . D¹y bµi míi 1. II.. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.BiÕt ®äc bµi víi giäng thÓ hiÖn sù bÊt b×nh víi chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh dòng c¶m. .).HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bµi: V¹ch trÇn sù bÊt c«ng cña n¹n ph©n biÖt chñng téc. §äc hiÓu . .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. cña bµi tËp ®äc £-mi-li. 9/10.

2008 . t¹o thµnh mét vÕt nh¬ trong lÞch sö x· héi loµi ngêi. trong SGK. 162 . Nen-x¬n .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . da mµu ë Nam Phi. . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. ®ång thanh.HS luyÖn ®äc ®ång thanh nh÷ng Man-®ª-la vµ yªu cÇu HS c¶ líp ®äc tiÕng phiªn ©m níc ngoµi.… . Bµi Sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc ®Êu tranh dòng c¶m vµ bÒn bØ cña nh÷ng ngêi da ®en. 3/4 (ba phÇn t). .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Mét HS ®äc bµi .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. cuéc tæng tuyÓn cö ®a s¾c téc...GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n .Trªn thÕ giíi ®· tõng diÔn ra n¹n ph©n biÖt chñng téc trong mét thêi gian kh¸ dµi.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. nh»m x©y dùng mét x· héi mµ mäi ngêi d©n dï kh¸c mµu da ®Òu cã quyÒn sèng b×nh ®¼ng. . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. 2. ®äc liÒn m¹ch c¸c côm tõ : s¾c lÖnh ph©n biÖt chñng téc. Mçi tõng ®o¹n cña bµi.. luËt s da ®en Nen-x¬n Man-®ª-la.HS nhËn biÕt ba ®o¹n cña bµi cña bµi.GV ghi b¶ng: a-p¸c-thai. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. .Giáo án Tiếng Việt 5 . Mçi lÇn chÊm xuèng dßng lµ mét ®o¹n. h¹nh phóc. . Híng dÉn HS ®äc ®óng c¸c sè liÖu thèng kª: 1/5 (mét phÇn n¨m).HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .

nhÊn giäng vµo nh÷ng th«ng tin vÒ sè liÖu.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. bÒn bØ cña ngêi da ®en. thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®èi víi chÕ ®é A-p¸c-thai. chó gi¶i trong SGK.Giáo án Tiếng Việt 5 ph¸t ©m. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: giäng . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó trªn b¶ng líp . . vÒ chÝnh s¸ch ®èi xö bÊt c«ng víi ngêi da ®en ë Nam Phi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng . . 163 . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. . Năm học 2007.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. . .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. . h¬i nhanh. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. . luyÖn ph¸t ©m cho HS. C¶ líp theo dâi trong SGK.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . . th«ng b¸o. ®o¹n cuèi ®äc víi c¶m høng ngîi ca cuéc ®Êu tranh dòng c¶m.2008 .Gäi HS ®äc toµn bµi.

Nen-x¬n Man-®ª-la ®îc bÇu lµm 164 . + Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®e.V× sao cuéc ®Êu tranh chèng chÕ . Êm no. da mµu Nam Phi lµ chÝnh nghÜa.BÊt b×nh víi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi da ®en ë Nam Phi ®· ®øng lªn ®Êu tranh ®ßi quyÒn b×nh ®¼ng.H·y giíi thiÖu vÒ vÞ Tæng thèng . da mµu ®ßi xãa bá chÕ ®é a-p¸c-thai. .2008 b) T×m hiÓu bµi . h¹nh phóc. l¬ng thÊp.Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en. Cuéc ®Êu tranh dòng c¶m cña hä cuèi cïng ®· giµnh th¾ng lîi. . ¤ng ®· tõng bÞ chÝnh quyÒn ph©n biÖt chñng téc cÇm tï suèt 27 n¨m trêi v× ®· cÇm ®Çu cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en. ph¶i sèng. kh«ng ®îc hëng mét chót tù do d©n chñ nµo.Ngêi da ®en vµ da mµu bÞ ®èi xö bÊt c«ng: lµm c«ng viÖc nÆng nhäc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. v× nh©n quyÒn: tù do. Ngµy 274-1994 cuéc tuyÓn cö ®a s¾c téc ®Çu tiªn ë Nam Phi ®îc tæ chøc.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ngêi d©n Nam Phi ®· lµm g× ®Ó xãa bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc? . ch÷a bÖnh. lµm viÖc ë nh÷ng khu riªng.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Díi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi d©n da ®en ë Nam Phi bÞ ®èi xö nh thÕ nµo? .VÞ Tæng thèng ®Çu tiªn cña níc ®Çu tiªn cña níc Nam Phi míi? Nam Phi míi lµ luËt s Nen-x¬n Man®ª-la. ®é a-p¸c-thai ®îc ®«ng ®¶o mäi da mµu Nam Phi chèng chÕ ®é -angêi trªn thÕ giíi ñng hé? p¸c-thai ®îc mäi ngêi trªn thÕ giíi ñng hé v×: + ChÕ ®é a-p¸c-thai lµ chÕ ®é xÊu xa nhÊt hµnh tinh. . b×nh ®¼ng.

HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. chñng téc. .2008 Tæng thèng.Yªu cÇu HS nªu néi dung chÝnh . II. Cñng cè.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . Ca ngîi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n da ®en.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . ®äc cña bµi (nh trªn). Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/u«. . 3. x¸c lËp ®îc giäng lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi. §å dïng d¹y . dÆn dß . ChÝnh t¶ Nhí . Môc tiªu 1.häc 165 .Giáo án Tiếng Việt 5 c) LuyÖn ®äc hay Năm học 2007. con LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa ¬ / a) I. . Nhí . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.HS nhËn xÐt. con 2. v¨n b¶n cã tÝnh chÝnh luËn cña bµi.Gäi HS ®äc bµi.viÕt: £-mi-li. DÆn HS vÒ .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. C¶ líp theo dâi b¹n vµ t×m giäng ®äc ®óng cña mét ®äc. tr×nh bµy ®óng khæ th¬ 3 vµ 4 cña bµi £-mili.GV nhËn xÐt giê häc. Mçi lît ®äc gåm ba HS ®äc diÔn c¶m nèi tiÕp c¸c ®o¹n cña bµi.HS ®äc bµi nhiÒu lÇn. . da mµu ë Nam Phi.Ph¶n ®èi chÕ ®é ph©n biÖt cña bµi. .viÕt chÝnh x¸c. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi ®o¹n cña bµi. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo nhãm. .

III. vµ toµn thÓ nh©n lo¹i hiÓu vµ gãp phÇn ng¨n chÆn cuéc chiÕn tranh man rî. D¹y bµi míi 1.ch÷ u. tiÕng. mïa.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu cã nguyªn ©m ®«i u«. b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã . cÇu cña GV vµ nhËn xÐt: tuæi. KiÓm tra bµi cò . lóa..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 .Ba HS lªn b¶ng viÕt..viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . tµn b¹o do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam.Gäi hai HS lªn b¶ng viÕt nh÷ng tiÕng .Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh cña bµi £-mi-li. HS díi líp 166 .GV hái: Chó Mo-ri-x¬n cã hµnh ®éng .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã. em sÏ nhí vµ viÕt khæ 3 vµ 4 cña bµi th¬ £-mi-li. + C¸c tiÕng cã u« nhng cã ©m cuèi dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« . lôa. con.HS l¾ng nghe.Trong tiÕt häc ChÝnh t¶ h«m nay. C¶ líp ®äc thÇm theo.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn. c¸c ..Gäi HS ®äc thuéc lßng khæ 3 vµ 4 . . chó Mo-ri-x¬n muèn nh©n d©n MÜ. ©m cuèi: dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. . con vµ lµm c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/¬.ua: suèi ruéng. vµ nªu quy t¾c + C¸c tiÕng cã ua nhng kh«ng cã ®¸nh dÊu thanh ë nh÷ng tiÕng ®ã.B»ng hµnh ®éng tù thiªu cña tù thiªu ®Ó lµm g×? m×nh. Giíi thiÖu bµi . 2. Híng dÉn HS nhí .ch÷ «.PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . B. .

. .Mét HS ®äc toµn bµi. tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em..Bµi viÕt gåm hai khæ th¬ theo th¬ ta cÇn chó ý tr×nh bµy nh thÕ thÓ th¬ tù do. ch÷a bµi trªn b¶ng GV. §¸p ¸n: . gi÷a.Gäi mét HS ®äc toµn bµi.. chÝnh t¶ vµ c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý nh: viÕt hoa danh tõ riªng.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. Năm học 2007. ma. l¾ng nghe. cho b¹n (nÕu sai). ma kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh 167 ... ngän löa. . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .C¶ líp theo dâi. ngîc.HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t lçi cho bµi cña m×nh.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña m×nh vµ nhËn xÐt. tëng.2008 viÕt vµo vë nh¸p c¸c tõ : Oa-sinht¬n.C¸c tiÕng chøa a. tha. Khi viÕt c¸c c©u nµo? viÕt c¸ch lÒ hai «.. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Mét HS lµm bµi trªn b¶ng líp. Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.GV nh¾c HS t thÕ ngåi ®óng khi viÕt . HS t×m hiÓu c¸ch ghi dÊu thanh ë c¸c díi líp lµm bµi vµo vë.. tha.Giáo án Tiếng Việt 5 dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.Yªu cÇu HS tù t×m c¸c tiÕng a. ch÷ c¸i ®Çu c©u. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tiÕng ®ã. TiÕng la. ¬ vµ .7 bµi cña HS vµ .. ¬ lµ: la.GV chÊm nhanh tõ 5 . . c©u trªn th¼ng c©u díi. nãi giïm. c) ViÕt chÝnh t¶ . s¸ng lßa. 3.Gäi HS tr¶ lêi miÖng: Khi viÕt hai khæ . t¬i. .NhËn xÐt c¸ch ghi dÊu thanh: + Trong tiÕng gi÷a (kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh.Gäi HS nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña . níc. .Yªu cÇu HS tù so¸t lçi. .

Gäi HS ®äc c¸c c©u thµnh ng÷. tôc ng÷ ®Ó HS lùa chän). TiÕng t¬i kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh ngang.Tæ chøc thi theo d·y líp thuéc . Bµi tËp 3 . Më réng.hîp t¸c I.HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña tôc ng÷ ®· hoµn thiÖn vµ hái c¸ch m×nh. Môc tiªu 1.HS thi ®äc thuéc lßng vµ gi¶i nghÜa lßng vµ gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh c¸c c©u thµnh ng÷. . tôc ng÷. Cñng cè. sù hîp t¸c. c¸c thµnh ng÷ ®· häc. nhÉn n¹i sÏ thµnh c«ng. khã kh¨n. BiÕt ®Æt c©u víi c¸c tõ. ngîc (cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh. hîp t¸c. 2.c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. + N¨m n¾ng mêi ma: tr¶i qua nhiÒu vÊt v¶. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ. .Mét HS ®äc to bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 ngang. + Níc ch¶y ®¸ mßn: kiªn tr×. §¸p ¸n: + CÇu ®îc íc thÊy: ®¹t ®îc ®óng ®iÒu m×nh thêng mong mái. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ. + Löa thö vµng. ng÷ tôc ng÷ . Năm học 2007. gian nan thö søc: khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn thö th¸ch vµ rÌn luyÖn con ngêi. 3.HS lµm bµi tËp vµo vë. . níc. dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: h÷u nghÞ . ghi dÊu thanh ë mét vµi tiÕng mµ HS ®· lùa chän ®Ó ®iÒn.Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. . (NÕu HS kh«ng gi¶i nghÜa ®îc th× GV nªu nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. . ao íc. 168 . .2008 + Trong tiÕng tëng.

GV cho ®iÓm. GVph¸t giÊy khæ to. C¸c nhãm lµm bµi trªn giÊy 169 . . .Yªu cÇu HS trao ®æi. ®Õn ba nhãm lµm bµi trªn giÊy khæ Nh¾c HS tra trong tõ ®iÓn to.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. cÇu lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa.Giáo án Tiếng Việt 5 II. th¶o luËn ®Ó .HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc bµi. bót ®«i lµm bµi tËp vµo giÊy nh¸p. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. hîp t¸c. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . . . réng.häc Năm học 2007. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. bµi vµ häc bµi cña HS. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ. . Ho¹t ®éng häc .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. 2.§¹i diÖn HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh.häc Ho¹t ®éng d¹y A. C¸c ho¹t ®éng d¹y . th¶o luËn theo nhãm lµm bµi tËp.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t« cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc). B. . sù hîp t¸c vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ. Giíi thiÖu bµi .HS trao ®æi.Bµi häc h«m nay gióp c¸c em më .2008 . . nhËn xÐt viÖc lµm . yªu cÇu cña GV. §å dïng d¹y .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) vÒ tõ ®ång ©m. c¸c thµnh ng÷ ®· häc. KiÓm tra bµi cò .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1. Hai d¹ cho hai ®Õn ba nhãm lµm bµi. Bµi míi 1. III. nh÷ng tõ kh«ng hiÓu nghÜa.GV kiÓm tra HS phÇn Ghi nhí (cña .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 2.H÷u nghÞ (t×nh c¶m th©n thiÖn gi÷a c¸c níc). trªn b¶ng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n .H÷u h¶o (nh h÷u nghÞ). hîp thêi. lùc. .HS lµm viÖc c¸ nh©n. tËp hîp .H÷u t×nh (cã t×nh c¶m. 170 . cã søc hÊp dÉn).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. .Mét HS ®äc toµn bµi. phï hîp.ChiÕn h÷u (b¹n chiÕn ®Êu). .GV cïng HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . hîp thµnh c¸i lín h¬n. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi cña b¹n.Hîp t×nh.B»ng h÷u (b¹n bÌ).Hîp t¸c. H÷u cã nghÜa lµ cã . . Bµi tËp 2 . hîp lÖ. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: .H÷u hiÖu (cã hiÖu qu¶). . mét HS lªn b¶ng lµm bµi. Hîp cã nghÜa lµ ®óng víi yªu cÇu. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.H÷u dông (dïng ®îc viÖc). . H÷u cã nghÜa lµ b¹n bÌ . . . ch÷a bµi. ®ßi hái. . hîp ph¸p.H÷u Ých ( cã Ých). hîp lÝ. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. thÝch hîp. . Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. hîp nhÊt (hîp lµm mét). .2008 khæ to d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc bµi. §¸p ¸n: Hîp cã nghÜa lµ gép l¹i.NhËn xÐt. .B¹n h÷u (b¹n bÌ th©n thiÕt).

®×nh. + Chung lng ®Êu søc: t¬ng tù kÒ vai s¸t c¸nh. . lÇn lît ®øng dËy ®äc c©u v¨n ®· ®Æt víi tõng thµnh ng÷ . + KÒ vai s¸t c¸nh: sù ®ång t©m hîp lùc. . c¶ nhãm nghe. GV chó ý söa lçi ng÷ bµi lµm cña m×nh. góp ®ì HS hiÓu chÝnh x¸c nghÜa cña ba c©u thµnh ng÷: . thèng nhÊt vÒ mét mèi.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . cïng chia sÎ gian nan gi÷a nh÷ng ngêi cïng chung søc g¸nh v¸c mét c«ng viÖc quan träng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Sau ®ã c¸c nhãm + Bèn biÓn mét nhµ: ngêi ë kh¾p trao ®æi víi nhau vÒ ý nghÜa cña n¬i ®oµn kÕt nh ngêi trong mét gia tõng c©u thµnh ng÷ tríc líp. . ghi ®iÓm cho tõng .GV lµ träng tµi.GV tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®Æt .§¹i diÖn c¸c nhãm nèi tiÕp nhau c©u víi tõng thµnh ng÷. Bµi tËp 4 .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë. .Nhãm nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u 171 . b¹n ®Æt ®îc chay. .Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷ trong nhãm.Mét HS ®äc toµn bµi.Mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. Năm học 2007.HS nªu c¸ch hiÓu cña em vÒ mét c©u thµnh ng÷ nµo ®ã.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh. . . ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).Yªu cÇu HS tù lµm bµi. nhËn xÐt hoÆc bæ sung gi¶i nghÜa cho b¹n. GV hç trî.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 3 . tuyªn d¬ng nh÷ng .Gäi HS nhËn xÐt. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .2008 .

nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ®ã.Yªu cÇu HS lªn kÓ l¹i chuyÖn c¸c em . tuyªn d¬ng .. II. + Ph¬ng ¸n 2: giíi thiÖu vÒ mét níc mµ em ®Þnh nãi. KÓ diÔn biÕn c©u chuyÖn.Mét sè tranh ¶nh. nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. dÆn dß Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 nhãm.. ch©n thùc mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. .. §å dïng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A. em thÝch nhÊt ®iÒu g× ë níc ®ã. phim ¶nh.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 . . C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc . hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. Cñng cè.2008 nhÊt nhãm th× nhãm ®ã th¾ng cuéc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn ®Æt c©u víi tÊt c¶ c¸c thµnh ng÷ theo yªu cÇu cña GV. tù nhiªn.. 2. . RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ. Môc tiªu 1. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.HS l¾ng nghe. III.. 3.HS kÓ l¹i ®îc râ rµng. hoÆc nãi vÒ mét níc mµ HS biÕt qua truyÒn h×nh.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 172 Ho¹t ®éng häc .B¶ng phô ghi s½n hai ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn: + Ph¬ng ¸n 1: giíi thiÖu c©u chuyÖn. KiÓm tra bµi cò . vµo vë.GV nhËn xÐt giê häc. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. RÌn kÜ n¨ng nãi: . hoÆc tranh ¶nh vÒ c¸c níc ®Ó gîi ý cho HS t×m c©u chuyÖn kÓ. KÓ nh÷ng ®iÒu mµ em biÕt vÒ níc ®ã.

HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. hoÆc nãi vÒ mét ®Êt níc mµ c¸c em biÕt qua phim ¶nh. . hoÆc chøng kiÕn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc.HS l¾ng nghe. . 2.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi 1 yªu cÇu chóng ta kÓ mét + Néi dung nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ c©u chuyÖn víi néi dung g×? gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n 173 . quanh chóng ta nãi vÒ tÊm lßng yªu chuéng hßa b×nh vµ h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta. vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . Chóng ta muèn lµm b¹n víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc. c¸c em sÏ thi nhau kÓ vÒ nh÷ng viÖc chÝnh c¸c em ®· lµm. Giíi thiÖu bµi . c¶ líp theo dâi vµ ®iÓm Hßa b×nh vµ tr¶ lêi c©u hái nhËn xÐt. Nãi vÒ mét níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh..GV nhËn xÐt. B. c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .GV hái HS: .Mét HS ®äc to ®Ò bµi. cho ®iÓm. . KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. phim ¶nh. TiÕt häc h«m nay.Cã rÊt nhiÒu chuyÖn x¶y ra xung ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc vÒ chñ yªu cÇu cña GV.. Bµi míi 1. truyÒn h×nh. 2. thÇm. 1. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.

GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn . nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em biÕt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn). . suy nghÜ.HS lÇn lît giíi thiÖu c©u chuyÖn hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em ®Þnh kÓ. hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em sÏ kÓ. ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc tËn m¾t chøng kiÕn. . em).. .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn). + §Ò bµi 2 yªu cÇu chóng ta lµm g×? + Yªu cÇu chóng ta nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh. ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.. .GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. HoÆc. n÷a thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n c¸c níc? .Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK. phim ¶nh. hoÆc chÝnh em ®· lµm. .Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 c¸c .HS trao ®æi.GV d¸n lªn b¶ng 2 ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu.HS nghe. . 174 . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy. cã cuèi.2008 + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë c¸c níc .. lËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh. lùa chän kÓ chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu. cã thÓ nªu thªm em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc lµm nµo nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã). C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c©u chuyÖn b¹n kÓ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh. .

Giáo án Tiếng Việt 5 b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn Năm học 2007. kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi s½n gäi HS ®äc l¹i. .GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm . HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi.2008 .. h.. t×nh c¶m. ý nghÜa c©u chuyÖn... b×nh chän b¹n cã 175 . lêi kÓ c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn cho tõng HS..Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu . b×nh chän. giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? . . cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ.GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS tham gia thi kÓ. .quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe íng dÉn. . Hai HS ®«i. Sau khi kÓ.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ. râ rµng kh«ng? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng. Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o. VÝ dô: + C©u chuyÖn b¹n kÓ nãi lªn ®iÒu g×? + ViÖc lµm ®ã ®· thÓ hiÖn ®iÒu g×? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?.C¶ líp nhËn xÐt. gãp ý vÒ néi dung. hoÆc tham gia. tªn c©u chuyÖn cña HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt. GV kÕt kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän.HS kÓ chuyÖn theo nhãm. hîp ghi b¶ng.. th¸i ®é.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ .. b×nh .HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.GV yªu cÇu HS nhËn xÐt.

HS l¾ng nghe. ®äc ®óng tÝnh c¸ch cña nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m th«ng minh hãm hØnh. ngê nghÖch. hîm hÜnh nhng dèt n¸t.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. Môc tiªu 1. 2. . b¹n kÓ b¹n kÓ hay nhÊt vµ b¹n ®Æt c©u hái chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë. hay nhÊt trong tiÕt häc 4. §äc thµnh tiÕng . §äc hiÓu . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. c©u chuyÖn hay nhÊt.2008 chän b¹n cã c©u chuyÖn thó vÞ nhÊt.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. pha chót ch©m biÕm. 176 . TËp ®äc T¸c phÈm cña sin-le vµ tªn ph¸t-xÝt I.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ tù nhiªn. . dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . tªn ph¸t xÝt hèng h¸ch.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nhÑ nhµng.GV nhËn xÐt giê häc. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. Cñng cè.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe hoÆc yªu cÇu cña GV. .

GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .GV híng dÉn HS chia ®o¹n. biÕt ph©n biÖt ngêi §øc víi bän ph¸t xÝt §øc vµ d¹y cho tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). Sin-l¬. HÝt-le. . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Giíi thiÖu bµi . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .GV ®a ra bøc tranh minh häa SGK . . 2. ngoµi.2008 . II.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi cô giµ ngêi Ph¸p th«ng minh. ®ång Vin-hem Ten. §å dïng d¹y . Oãc-lª-¨ng thanh nh÷ng tiÕng phiªn ©m níc vµ luyÖn ®äc cho HS.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: 177 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc .§Ó hiÓu chuyÖn g× ®· x¶y ra ®iÒu g× ®ã. . sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.Mét HS ®äc bµi . B. . cô giµ (phãng to). D¹y bµi míi 1.häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.häc Ho¹t ®éng d¹y A. gi÷a cô giµ vµ tªn ph¸t xÝt chóng ta cïng häc bµi T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt. MÐt–xi-na. cho HS quan s¸t vµ yªu cÇm quyÓn s¸ch ®ang gi¶ng gi¶i cho cÇu cho biÕt tranh vÏ g×? tªn sÜ quan ph¸t xÝt hiÓu ra mét .HS luyÖn ®äc c¸ nh©n. KiÓm tra bµi cò .GV ghi b¶ng: Pa-ri.HS: Tranh vÏ trªn mét toa tµu.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Sù .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. III.

Mçi tõng ®o¹n cña bµi.2008 * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn .. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. * §o¹n 2: TiÕp ®Õn ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. . . . mçi 2. C¶ líp theo dâi trong SGK. h« to: HÝt-le mu«n n¨m! . . Chµo ngµi.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. . b) T×m hiÓu bµi . .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . gi¬ th¼ng bíc vµo toa tµu ®· lµm g×? tay.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . .HS l¾ng nghe.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . . HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.. . cuång tÝn.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.GV gi¶ng gi¶i: Bän ph¸t xÝt §øc rÊt .Gäi HS ®äc toµn bµi. * §o¹n 3: Cßn l¹i.. sïng b¸i HÝt-le. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). ®iÒm ®¹m tr¶ lêi.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . . ©m cho HS. chóng 178 . chó gi¶i trong SGK.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Tªn sÜ vµ hái: Tªn sÜ quan ph¸t xÝt §øc khi quan §øc bíc vµo toa tµu.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. ph¸t ©m.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.

+ Cô tÕ nhÞ béc lé th¸i ®é bÊt b×nh víi lêi chµo hîm hÜnh cña tªn ph¸t xÝt. cuèi truyÖn ngô ý g×? + Sin-l¬ viÕt vë kÎ cíp tÆng cho c¸c ngêi. §èi víi nh÷ng ngêi cã mÆt trong toa tµu lóc Êy .Tªn sÜ quan ph¸t xÝt bùc tøc v×: Cô giµ ®¸p l¹i lêi h« cuång nhiÖt cña h¾n lêi chµo mét c¸ch l¹nh lïng. §ã lµ mét sù thËt rµnh rµnh hiÓn nhiªn. lè bÞch.Giáo án Tiếng Việt 5 lÊy lêi tung h« thñ lÜnh lµm lêi chµo trong qu©n ®éi.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3.GV nãi thªm: vë kÞch cña Sin-l¬ lµ . Tªn ph¸t xÝt nµy cßn cuång tÝn h¬n. ®¸ng khinh! . trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: V× sao tªn sÜ quan §øc cã th¸i ®é bùc tøc víi «ng cô ngêi Ph¸p? Năm học 2007. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2.HS l¾ng nghe.V× sao «ng cô kh«ng ®¸p lêi tªn .¤ng cô ngêi Ph¸p ®¸nh gi¸ Sin-l¬ lµ Ph¸p ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo? nhµ v¨n quèc tÕ.HS tr¶ lêi: sÜ quan ph¸t xÝt b»ng tiÕng §øc? + ¤ng cô ghÐt bän ph¸t xÝt hèng h¸ch x©m lîc. . "Nh÷ng tªn cíp" . Nhng c©u tr¶ 179 .2008 . H¾n cµng bùc h¬n khi nhËn ra «ng cô biÕt tiÕng §øc thµnh th¹o (®Õn møc ®äc ®îc truyÖn cña nhµ v¨n §øc) nhng kh«ng ®¸p lêi h¾n b»ng tiÕng §øc.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. th× cö chØ vµ lêi h« cña tªn sÜ quan ph¸t xÝt lµ qu¸ bÊt ngê vµ ngÇm cho ®ã lµ mét cö chØ hµi híc. c¶ . . . h¾n chµo ngay c¶ khi ®i ®êng.Nhµ v¨n §øc Sin-le ®îc «ng cô ngêi . + C¸c ngêi kh«ng xøng ®¸ng víi Sinl¬. sau líp theo dâi trao ®æi theo nhãm tr¶ ®ã tr¶ lêi: lêi c©u hái: Lêi ®¸p cña «ng cô ë + Sin-l¬ xem c¸c ngêi lµ kÎ cíp.

.Mét vµi HS luyÖn ®äc c©u héi tho¹i vµ luyÖn ®äc cho HS. thÓ hiÖn râ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m. tho¹i. kÎ bÞ h¹ nhôc cay có nhng kh«ng thÓ b¾t bÎ ®îc. tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch hîm hÜnh nhng dèt n¸t. x¸c lËp ®îc giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi.HS trao ®æi trong nhãm. ®äc. nhÊn giäng hai tiÕng kÎ cíp) thÓ hiÖn ngô ý hãm hØnh. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. Sin-le ®· dµnh cho c¸c ngµi vë / KÎ cíp 180 . kÐo dµi giäng.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . th«ng minh. Cã chø.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi Êy trong hoµn c¶nh ®èi tho¹i l¹i ¸m chØ: bän ph¸t xÝt §øc lµ lò kÎ cíp! §ã lµ mét có ®¸nh th©m hiÓm chÕt ngêi. . tr¶ lêi: ¤ng cô am hiÓu tiÕng §øc.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . s©u cay cña «ng cô. ngng mét chót tríc tiÕng vë. chóng ®ang g©y ra chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2. cña bµi: Giäng ngêi dÉn chuyÖn tù nhiªn nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ diÔn t¶ th¸i ®é cña c¸c nh©n vËt. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . v× chóng ®ang giµy xÐo níc Ph¸p. yªu nh÷ng ngêi §øc ch©n chÝnh. §äc ph©n biÖt c¸c lêi ®èi tho¹i. .Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: Em hiÓu «ng cô cã th¸i ®é ®èi víi ngêi §øc vµ tiÕng §øc nh thÕ nµo? Năm học 2007.2008 . Lêi tho¹i cuèi cïng (®äc h¹ giäng. hãm hØnh.GV treo b¶ng phô cã ghi c©u héi . nhng rÊt c¨m ghÐt vµ khinh bØ bän ph¸t xÝt.HS nhËn xÐt.

.Tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch bÞ ®iÒu g×? mét cô giµ cho mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay. vë. HS1 vai ngêi dÉn chuyÖn. . Cñng cè.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 . §å dïng d¹y . ph«-t«-c«-pi mÉu ®¬n ®ñ cho sè HS trong líp ®Ó c¸c em luyÖn viÕt.Hai nhãm HS ®äc nèi tiÕp bµi tríc líp. dÆn dß .Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi v¨n t¶ c¶nh ( tiÕt tËp lµm v¨n theo yªu cÇu cña GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y .NÕu cã thÓ.HS luyÖn ®äc ph©n vai theo nhãm.Yªu cÇu HS luyÖn ph©n vai theo . HS díi líp theo tr¶ bµi tríc) ®· ch÷a l¹i ë nhµ vµo dâi.häc . KiÓm tra bµi cò .B¶ng phô kÎ s½n mÉu ®¬n dïng trong tiÕt häc. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm ®¬n I. HS2 vai «ng cô. . II. BiÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n ®óng quy ®Þnh vµ tr×nh bµy ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n. HS3 vai tªn sÜ quan ph¸t xÝt.Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ . .GV nhËn xÐt. nhãm ba.Tæ chøc hai nhãm HS ®äc tríc líp. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. 3. Ho¹t ®éng häc 181 . Môc tiªu 1. nhËn xÐt. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.GV yªu cÇu HS lªn b¶ng ®äc l¹i . III. cho ®iÓm.häc Ho¹t ®éng d¹y A.B¶ng phô ghi néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam.

b¶n th©n èm ®au bÖnh tËt kÐo dµi.Cïng víi bom ®¹n vµ c¸c chÊt ®éc lªn nh÷ng hËu qu¶ g× ®èi víi con kh¸c. thÇm.. h«m nay chóng ta sÏ häc bµi LuyÖn tËp lµm ®¬n. tèn rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó ch÷a ch¹y. . 2.000 ®Õn 300.. thÇn kinh. .§¬n tõ lµ mét lo¹i giÊy tê t¬ng . ®éng viªn.. râ vµ ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n. gióp ®ì c¸c 182 .. g©y ra nh÷ng bÖnh nguy hiÓm cho nh÷ng ngêi nhiÔm ®éc vµ con c¸i hä. .V× sao nh÷ng n¹n nh©n nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam l¹i rÊt cÇn sù quan t©m gióp ®ì cña toµn x· héi? ..Bëi v× hä gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong cuéc sèng nh: søc kháe èm yÕu kh«ng lao ®éng nh nh÷ng ngêi b×nh thêng ®îc.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. dÞ tËt bÈm sinh..HS l¾ng nghe.GV gäi mét HS ®äc bµi tËp 1 . Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. tõ 200.HiÖn c¶ níc ta cã kho¶ng 70.Mét HS ®äc.000 trÎ em lµ n¹n nh©n cña chÊt ®éc da cam. Bµi míi 1.Giáo án Tiếng Việt 5 B.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Theo c¸c em th× chóng ta cã thÓ .2008 . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1: . chÊt ®éc mµu da cam ®· ph¸ ngêi? hñy h¬n 2 triÖu hÐc ta rõng. nh ung th. . diÖt chñng nhiÒu lo¹i mu«ng thó. tiÓu ®êng. C¶ líp theo dâi ®äc gåm phÇn lÖnh vµ bµi v¨n. .ChÊt ®éc mµu da cam ®· g©y . sinh qu¸i thai. lµm xãi mßn vµ kh« c»n ®Êt.NhiÒu HS tr¶ lêi: gióp g× ®îc cho hä? + Th¨m hái. §Ó c¸c em biÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n. biÕt tr×nh bµy gän.000 ngêi lín. ®èi th«ng dông trong cuéc sèng hµng ngµy. nøt cét sèng.

HS l¾ng nghe. c¶ líp ®äc thÇm theo dâi. cho HS nªu miÖng c¸ch miÖng c¸ch tr×nh bµy mét l¸ ®¬n.2008 gia ®×nh cã ngêi nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam. Nh÷ng ngêi muèn tham gia ph¶i viÕt ®¬n. ¶nh . Bµi tËp 2 . yªu cÇu mét HS ®äc.HS dùa vµo mÉu ®¬n trªn b¶ng nªu mÉu ®¬n. . + S¸ng t¸c truyÖn. .thÓ hiÖn sù c¶m th«ng víi c¸c n¹n nh©n.GV chuyÓn tiÕp: Gi¶ sö trêng ta .. + Lao ®éng c«ng Ých g©y quü ñng hé n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam nãi riªng vµ n¹n nh©n chiÕn tranh nãi chung. c¶ §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n líp theo dâi.HS l¾ng nghe. còng tæ chøc §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam víi néi dung ho¹t ®éng t×nh nguyÖn nh c¸c em võa nªu. sau ®ã treo b¶ng phô ghi s½n néi dung trªn. nhËn xÐt. nh©n chÊt ®éc mµu da cam. th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV treo b¶ng phô cã ghi s½n .GV chèt l¹i cho HS biÕt ®©y . C¶ tr×nh bµy mét l¸ ®¬n trªn b¶ng líp theo dâi.GV ph¸t mÉu ®¬n cho HS (nÕu . mét HS ®äc néi dung chÝnh lµ néi dung ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn. . tranh. vËy khi ®ã c¸c em sÏ viÕt ®¬n nh thÕ nµo? Chóng ta chuyÓn tiÕp sang Bµi tËp 2. ..HS ®äc l¹i néi dung ho¹t ®éng cña 183 . vËn ®éng mäi ngêi gióp ®ì c« b¸c vµ nh÷ng b¹n nhá bÞ ¶nh hëng cña chÊt ®éc nµy.GV yªu cÇu HS ®äc to Bµi tËp 2.Mét HS ®äc to bµi tËp. . bµi h¸t. líp.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..Tªn em lµ: NguyÔn §ång Khang ThÞnh . ngµy th¸ng n¨m 200 ®¬n xin gia nhËp ®éi t×nh nguyÖn Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam KÝnh göi: Ban ChÊp hµnh Héi ch÷ thËp ®á... bµi.. §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . sau ®ã lµm HS lµm bµi....GV yªu cÇu HS tr×nh bµy tríc líp .. cña m×nh.Häc sinh líp: 5A 184 . Trêng TiÓu häc Hå Tïng MËu . NÕu ..GV híng dÉn HS nhËn xÐt.HS lÇn lît tr×nh bµy tríc líp bµi lµm bµi lµm cña m×nh. nguyÖn väng cña mçi HS.. nguyÖn väng xin gia nhËp §éi T×nh nguyÖn cã ®óng.. GV chØ nhËn xÐt phÇn diÔn ®¹t lÝ do. HS viÕt kh«ng theo mÉu ®¬n in s½n cÇn nhËn xÐt theo c¸c ®iÓm sau: Tr×nh bµy cã ®óng tr×nh tù cña mét l¸ ®¬n kh«ng? Nªu lÝ do. giµu søc thuyÕt phôc kh«ng? NÕu HS viÕt ®¬n theo mÉu in s½n. ..HS tham gia nhËn xÐt cïng GV.. ..2008 kh«ng cã th× yªu cÇu HS viÕt theo §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n mÉu ®¬n trªn b¶ng phô)... yªu cÇu chÊt ®éc mµu da cam. Nam Sau ®©y lµ mét vÝ dô: Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt ..Sinh ngµy: 22 – 8 – 1994 .

em viÕt ®¬n nµy bµy tá nguyÖn väng ®îc gia nhËp §éi T×nh nguyÖn.HS l¾ng nghe.. . Em xin høa sÏ tham gia tÝch cùc. . . ngêi nghe. 2. Môc tiªu 1.C¸c mÈu chuyÖn. bµi. HiÓu thÕ nµo lµ dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷.LÝ do viÕt ®¬n: Sau khi t×m hiÓu néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam thuéc Héi Ch÷ thËp ®á trêng ta.. gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh ®Ó lµm gi¶m bít nçi bÊt h¹nh cña c¸c n¹n nh©n.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu chØnh l¹i l¸ ®¬n.DÆn HS vÒ nhµ hoµn . Ngêi lµm ®¬n kÝ NguyÔn §ång Khang ThÞnh . Cñng cè. Bíc ®Çu hiÓu t¸c dông cña biÖn ph¸p dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷.B¶ng phô viÕt s½n hai c¸ch hiÓu c©u Hæ mang bß lªn nói: 185 .GV nhËn xÐt giê häc. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.. 3. dÆn dß .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS l¾ng nghe. nhËn xÐt chung vÒ kÜ n¨ng viÕt ®¬n cña HS.häc . gióp ®ì rÊt thiÕt thùc c¸c n¹n nh©n. tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n häc tËp tÝch cùc. XÐt kh¶ n¨ng c¸ nh©n em cã thÓ tham gia tèt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy. viÕt cÇu cña GV.sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. c©u ®è vui. t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. LuyÖn tõ vµ c©u dïng Tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ I. víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mäi ho¹t ®éng cña §éi. quan s¸t c¶nh s«ng níc vµ ghi l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt TËp lµm v¨n tiÕp theo. V× vËy. vµo vë. §å dïng d¹y .GV chÊm ®iÓm mét sè . g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc. II. c©u th¬. em thÊy ®©y lµ mét ho¹t ®éng nh©n ®¹o.2008 .

cho ®iÓm viÖc lµm bµi . em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë.GV yªu cÇu HS thùc hiÖn yªu cÇu .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .GiÊy khæ to.Yªu cÇu HS ®äc phÇn NhËn xÐt.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh qu¶ th¶o luËn. nhãm ®«i ®Ó lµm bµi.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 4 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp . ngêi nghe. III. . c¶ líp theo 186 . C¸c ho¹t ®éng d¹y . . .Mét HS ®äc bµi.häc Ho¹t ®éng d¹y A. Giíi thiÖu bµi . bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. bót d¹ ®Ó HS lµm bµi. thó vÞ cho ngêi ®äc. PhÇn NhËn xÐt . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.2008 (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói. B. (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói. .Giáo án Tiếng Việt 5 Hæ mang bß lªn nói Năm học 2007.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt .PhÇn nhËn xÐt yªu cÇu chóng ta .GVnhËn xÐt. . ©m. §Ó hiÓu râ vÒ vÊn ®Ò nµy. KiÓm tra bµi cò .HS tr¶ lêi: ®äc vµ cho biÕt c©u lµm g×? v¨n ®· cho cã thÓ hiÓu theo nh÷ng c¸ch nµo? V× sao? . Bµi míi 1.HS l¾ng nghe. th¶o luËn theo cña bµi theo nhãm ®«i. chóng ta cïng häc bµi Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. 2.HS trao ®æi.HS l¾ng nghe. Khi sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ ngêi ta ®· t¹o ra nh÷ng c©u nãi g©y bÊt ngê. vµ häc bµi cña HS.C¸c em ®· ®îc häc vÒ c¸c tõ ®ång . Ho¹t ®éng häc .

t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. . ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. §¸p ¸n: C©u v¨n Hæ mang bß lªn nói cã thÓ hiÓu theo 2 c¸ch kh¸c nhau: (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói. . 3.Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ lµ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷? dùa vµo hiÖn tîng ®ång ©m.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong . PhÇn Ghi nhí .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . 187 .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.2008 dâi nhËn xÐt. C©u v¨n trªn cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch nh vËy lµ do ngêi viÕt biÕt sö dông tõ ®ång ©m®Ó ch¬i ch÷. . PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Em hiÓu nh thÕ nµo lµ dïng tõ .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ . cïng GV chèt chèt l¹i ý kiÕn ®óng. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc.Gäi HS tr×nh bµy. . C¸c tiÕng hæ. sau khi lµm nh©n. sau khi lµm bµi xong trao bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.GV ®a ra b¶ng phô ghi nh díi ®©y.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3. . . ngêi nghe.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. mang trong tõ hæ mang (chØ tªn mét loµi r¾n) ®ång ©m víi tõ hæ (con hæ) vµ ®éng tõ mang (®a mét vËt tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c). chèt l¹i (theo lêi gi¶i) ®Ó HS hiÓu. l¹i lêi gi¶i ®óng. . Hæ mang bß lªn nói (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói.Mét HS ®äc toµn bµi. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.HS l¾ng nghe. vµ lÊy vÝ dô minh häa.GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. SGK.

d) Tõ ®¸ cã lóc lµ ®éng tõ (hµnh ®éng ®a ch©n nhanh lµm tæn th¬ng ®èi ph¬ng). trªn b¶ng. Nhê dïng tõ ®ång ©m. VÝ dô: Con c¸ mùc ®Ó c¹nh lä mùc.Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.GV chèt l¹i : Dïng tõ ®ång ©m ®Ó .Yªu cÇu HS. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi nghe.hßn ®¸. GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh. tiÕng t«i thø hai lµ ®æ níc vµo ®Ó lµm cho tan. Bµi tËp 2 . tiÕng b¸c thø 2 lµ lµm chÝn thøc ¨n b»ng c¸ch ®un nhá löa vµ quÊy cho ®Õn khi sÒn sÖt. Bß trong kiÕn bß lµ chØ mét ho¹t ®éng.Con ngùa (thËt)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸.chØ mét vËt r¾n .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . c©u nµy cã hai c¸ch hiÓu kh¸c nhau: .NhËn xÐt. . chÝn trong chÝn nghÒ lµ sè 9. . cßn ®Ëu trong x«i ®Ëu lµ ®Ëu ®Ó ¨n.Con ngùa (b»ng)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸. ch÷a bµi.HS l¾ng nghe.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ch÷a bµi cña b¹n .Gäi HS nhËn xÐt.2008 a) §Ëu trong ruåi ®Ëu lµ dõng ë chç nhÊt ®Þnh. b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt Lu ý HS còng cã thÓ ®Æt mét c©u hai c©u nh mÉu). tù lµm . Ba HS lªn bµi. ch¬i ch÷ trong th¬ v¨n vµ trong lêi nãi hµng ngµy r¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. bß trong thÞt bß lµ con bß. quan s¸t mÉu. c) TiÕng B¸c thø nhÊt lµ mét tõ xng h«. . . . .Mét HS ®äc to toµn bµi. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) 188 ./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). b) ChÝn trong cho chÝn lµ tinh th«ng./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). TiÕng t«i thø nhÊt lµ mét tõ xng h«. chøa hai tõ ®ång ©m.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. HS díi líp lµm bµi vµo vë.HS lµm viÖc c¸ nh©n. cã lóc lµ danh tõ .

suèi. §å dïng d¹y .Tranh.HS l¾ng nghe..GV nhËn xÐt giê häc. II.HS l¾ng nghe. dÆn dß . h«m nay chóng ta häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh.Trong v¨n t¶ c¶nh cã nh÷ng bµi . s«ng.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. . häc ®îc c¸ch quan s¸t khi t¶ c¶nh s«ng níc 2.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë. . Tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc . hå.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc hiÖn nhËp §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n theo yªu cÇu cña GV.GiÊy khæ to vµ bót d¹ ®ñ ®Ó hai häc sinh viÕt dµn bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.2008 . III.Giáo án Tiếng Việt 5 5. lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. Th«ng qua nh÷ng ®o¹n v¨n hay. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 189 Ho¹t ®éng häc . . BiÕt ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc. .. . TËp I.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. §Ó hiÓu xem khi t¶ c¶nh s«ng níc c¸c t¸c gi¶ ®· miªu t¶ nh thÕ nµo.(cì to). biÓn.Yªu cÇu HS ®äc l¹i §¬n xin gia . KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®Çm. . B. ¶nh minh ho¹ c¶nh s«ng níc. Cñng cè. v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc rÊt hay. . nh©n chÊt ®éc mµu da cam. 3. Bµi míi 1. Môc tiªu Năm học 2007.

h¶ hª. nhËn xÐt. vµ tr¶ lêi c©u hái sau: c¶ líp theo dâi. C¶ líp theo dâi ®äc hai phÇn cña bµi tËp. thÇm trong SGK. khi bÇu trêi Çm Çm d«ng giã. khi bÇu trêi ©m u.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n a .Giáo án Tiếng Việt 5 2. + Khi quan s¸t biÓn. . C©u më ®o¹n: "BiÓn lu«n lu«n thay ®æi mµu tïy theo s¾c m©y trêi" ®· cho ta biÕt râ ®iÒu ®ã. + §o¹n v¨n miªu t¶ ®Æc ®iÓm g× + §o¹n v¨n miªu t¶ sù thay ®æi mµu cña biÓn? C©u v¨n nµo nãi râ ®iÒu s¾c cña mÆt biÓn theo s¾c mµu ®ã? cña trêi m©y. t¸c gi¶ ®· + T¸c gi¶ ®· quan s¸t bÇu trêi vµ quan s¸t nh÷ng g×? Vµo lóc nµo? mÆt biÓn vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau: khi bÇu trêi xanh th¼m.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. lóc tÎ nh¹t. mµu s¾c cña mÆt níc biÓn theo s¾c mµu cña trêi m©y.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. T¸c gi¶ ®· quan s¸t vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ. t¸c gi¶ ®· cã + Quan s¸t sù thay ®æi s¾c mµu nh÷ng liªn tëng thó vÞ nh thÕ nµo? cña biÓn .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n b . lóc ®¨m chiªu g¾t gáng. ®¸ng yªu h¬n. khi bÇu trêi r¶i m©y tr¾ng nh¹t.HS l¾ng nghe. B»ng sù liªn tëng t¸c gi¶ ®· khiÕn biÓn trë nªn gÇn gòi. BiÓn còng cã tÝnh khÝ thÊt thêng ®ñ mäi cung bËc t×nh c¶m nh con ngêi. BiÓn còng viÕt buån vui.GV chèt l¹i: §Ó t¶ sù thay ®æi . 190 . . . bæ sung. l¹nh lïng.GV yªu cÇu hai HS ®äc nèi tiÕp . t¸c gi¶ liªn tëng ®Õn sù thay ®æi t©m tr¹ng cña con ngêi.Hai HS ®äc bµi.2008 . lóc s«i næi. + §Ó t¶ ®Æc ®iÓm ®ã.

bæ sung. + Khi t¶ con kªnh MÆt Trêi t¸c gi¶ + T¸c gi¶ liªn tëng n¾ng nh ®æ löa.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. . mét . c¶ líp theo dâi. giái ®îc giao bót d¹ vµ bµi tËp.GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c em vµ gäi mét HS ®äc nh÷ng ®iÒu c¸c em ghi chÐp ®îc khi quan s¸t c¶nh mét vïng biÓn. thÊy mµu s¾c cña con kªnh biÕn ®æi buæi s¸ng ph¬n phít mµu ®µo. gi÷a tra.HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS kh¸. lµm cho c¶nh vËt còng sinh ®éng h¬n. mét con suèi hay mét mÆt hå nµo ®ã. Mét HS ®äc to nh÷ng ghi chÐp ®· quan s¸t ®îc cña m×nh dÓ c¶ líp cïng nghe. g©y Ên tîng víi ngêi ®äc h¬n. Nh÷ng liªn tëng ®ã gióp cho ngêi ®äc h×nh dung ®îc c¸i n¾ng nãng d÷ déi ë n¬i cã con kªnh MÆt Trêi nµy. buæi s¸ng.2008 HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. lóc l¹i biÕn thµnh con suèi löa. tõ lóc mÆt trêi mäc ®Õn lóc mÆt trêi lÆn. c¶ líp theo dâi trong SGK. . ®· liªn tëng nh thÕ nµo? Nh÷ng liªn con kªnh khi th× ph¬n phít mµu tëng ®ã cã t¸c dông g×? ®µo. . . gi÷a tra ho¸ thµnh mét dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t.Mét HS ®äc bµi tËp. Hai ®Õn ba HS lµm bµi b»ng 191 . + T¸c gi¶ nhËn ra ®Æc ®iÓm cña + B»ng thÞ gi¸c (m¾t): ®Ó thÊy con kªnh b»ng nh÷ng gi¸c quan n¾ng n¬i ®©y ®æ löa xuèng mÆt nµo? ®Êt bèn bÒ trèng huÕch trèng ho¸c. nhËn xÐt. + Con kªnh ®îc t¸c gi¶ quan s¸t vµo + Con kªnh ®îc quan s¸t vµo mäi nh÷ng thêi ®iÓm nµo trong ngµy? thêi ®iÓm trong ngµy: suèt ngµy. vÒ chiÒu biÕn thµnh mét con suèi löa.Giáo án Tiếng Việt 5 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: Năm học 2007. khi th× ho¸ thµnh dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t. mét dßng s«ng.Gäi HS ®äc bµi tËp. Bµi tËp 2 . T¸c gi¶ cßn quan s¸t xóc gi¸c ®Ó thÊy n¾ng nãng nh ®æ löa. lóc trêi chiÒu.

®¸nh gi¸ cao m×nh.HS lÇn lît tr×nh bµy bµi lµm cña GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. bæ sung. §äc hiÓu . ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn dµn ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý theo yªu cÇu cña GV. nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt. diÔn biÕn bÊt ngê cña c©u chuyÖn. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc thµnh tiÕng . dÆn dß . Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. 3.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. Môc tiªu 1.GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè. nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chuyÖn phï hîp víi nh÷ng t×nh tiÕt. ®Ó chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi. . mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. híng dÉn HS nhËn xÐt. tuyªn d¬ng .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.2008 bót d¹ vµo giÊy khæ to. . 2.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i .HS l¾ng nghe. 192 . Năm học 2007. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. .Giáo án Tiếng Việt 5 giÊy khæ to ®Ó c¸c em lµm bµi. TuÇn 7 TËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt I.

§å dïng d¹y . kh«ng do con ngêi t¹o ra.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Thiªn nhiªn lµ nh÷ng g× tån t¹i ngêi víi thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. t×nh c¶m g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi. B.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. . Bµi tËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt sÏ cho chóng ta thÊy c¸c con vËt sèng trong thiªn nhiªn còng lµ nh÷ng ngêi b¹n yªu quý cña con ngêi. sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung.HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh con ngêi ®ang kh¸m ph¸ vµ chinh phôc thiªn nhiªn. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ häc bµi Ho¹t ®éng häc . KiÓm tra bµi cò .H«m nay chóng ta chuyÓn sang mét chñ ®iÓm míi Con ngêi víi thiªn nhiªn. Néi dung cña chñ ®iÓm nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con . C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.2008 . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng 193 . c©u chuyÖn T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt.häc .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). III. c¸c em h·y quan s¸t c¸c tranh vÏ trong chñ ®iÓm vµ cho biÕt néi dung chñ ®iÓm nãi g×? . D¹y bµi míi 1. II. . 2.Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i néi dung .HiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn: Ca ngîi sù th«ng minh.

GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc . Xi-xin vµ yªu .GV ghi b¶ng: A-ri-«n.GV gäi mét HS ®äc toµn bµi.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. mçi 2.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.HS luyÖn ®äc nh÷ng tiÕng phiªn cÇu HS luyÖn ®äc. . .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Hai HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. . kÓ chËm r·i. th¸n phôc khi nãi vÒ nh÷ng sù xuÊt hiÖn cña ®µn c¸ heo. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ph¸t ©m. .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. ©m cho HS. nhanh h¬n ë nh÷ng t×nh tiÕt kÓ vÒ nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: Giäng . . Mçi ®o¹n cña bµi. giäng tù hµo. lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n.2008 .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi. . . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Gäi HS ®äc toµn bµi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. chó gi¶i trong SGK. . ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). . 194 . ©m níc ngoµi.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. . .Mét HS ®äc bµi . . giäng s¶ng kho¸i. C¶ líp theo dâi trong SGK.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .

Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. .Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n . . . ¤ng nh¶y xuèng biÓn ®Ó thµ chÕt díi biÓn cßn h¬n chÕt trong tay bän cíp. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. em .GV chia líp thµnh 4 nhãm.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh .A-ri-«n ph¶i nh¶y xuèng biÓn v× ph¶i nh¶y xuèng biÓn? bän thñy thñy trªn tµu cíp hÕt tÆng vËt cña «ng vµ ®ßi giÕt «ng ®Ó phi tang. ®¸ng quý ë chóng cã mét t©m hån nh con ngêi.Giáo án Tiếng Việt 5 ngîi ca ë ®o¹n kÕt. C©u hái 3: Qua c©u chuyÖn. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. vµ bÇu nhãm trëng.C©u 1: V× sao nghÖ sÜ A-ri-«n .Khi A-ri-«n h¸t gi· biÖt cuéc ®êi.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.2008 b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp . hái t×m hiÓu néi dung cña bµi.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. ®iÓm nµo? biÕt thëng thøc tiÕng h¸t cña nghÖ 195 . th kÝ.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt . Năm học 2007. ®iÓm.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi.C©u hái 2: §iÒu k× l¹ g× x¶y ra . ®¸ng quý v× thÊy c¸ heo ®¸ng yªu. khi nghÖ sÜ cÊt cao tiÕng h¸t gi· ®µn c¸ heo ®· b¬i ®Õn v©y quanh biÖt cuéc ®êi? tµu say sa thëng thøc tiÕng h¸t cña «ng. . nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm.C¸ heo ®¸ng yªu. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.

yªu cÇu cña GV. biÕt cøu gióp ngêi bÞ n¹n.. + §µn c¸ heo lµ con vËt nhng l¹i th«ng minh. cña bµi v¨n (nh trªn).HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i toµn bé c©u chuyÖn. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . .GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó . . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. tham lam. .Ba ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n cña bµi v¨n tríc líp. ®éc ¸c ®Õn møc mÊt hÕt tÝnh ngêi nªn chóng ®¸ng bÞ trÞ téi.HS ph¸t biÓu tù do: c¸c em cßn biÕt thªm nh÷ng c©u + C¸ heo biÓu diÔn nhµo lén.s¸ch TiÕng ViÖt 1 tËp 2) .HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS. Sau c©u chuyÖn k× l¹.C©u hái 4: Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch ®èi xö cña ®¸m thñy thñ vµ cña ®µn c¸ heo ®èi víi nghÖ sÜ Ari-«n. biÕt cøu gióp nghÖ sÜ khi «ng nh¶y xuèng biÓn.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp tõng . Chóng l¹i giµu lßng nh©n ¸i.2008 sÜ. . chuyÖn thó vÞ nµo vÒ c¸ heo? + C¸ heo cøu mét chó phi c«ng nh¶y dï tho¸t khái ®µn c¸ mËp (TruyÖn Anh hïng biÓn c¶ . C©u hái 5: Ngoµi c©u chuyÖn trªn. dâi giäng ®äc cña b¹n. tèt bông.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . Yªu cÇu c¶ líp theo ®o¹n cña bµi. t×m ra giäng ®äc cña lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m bµi..Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn ®o¹n cña bµi. 196 .Gäi HS thi ®äc diÔn c¶m. ë nhiÒu thµnh phè Hy L¹p vµ La M· ®· xuÊt hiÖn nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ngêi trªn lng.HS tr×nh bµy: + §¸m thñy thñ lµ con ngêi nhng bÊt l¬ng. . . . ®a «ng trë vÒ ®Êt liÒn nhanh h¬n c¶ tµu cña bän cíp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Cã lÏ / ®ã lµ ®ång tiÒn ®îc ra ®êi / ®Ó ghi l¹i t×nh c¶m yªu quý con ngêi cña lo¹i c¸ th«ng minh. . .

dÆn dß Năm học 2007. tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n cña bµi Dßng kinh quª h¬ng. KiÓm tra bµi cò . c¸c em . . 3. c¶ . Môc tiªu 1. . ia. .2008 . . §å dïng d¹y . ChÝnh t¶ Nghe ..GV nhËn xÐt giê häc. GV söa. níng.häc . .GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.viÕt: dßng kinh quª h¬ng LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I. Nghe . III. D¹y bµi míi 1.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. 2. Cñng cè.Giáo án Tiếng Việt 5 . thõa. DÆn HS vÒ . víng. b÷a.§äc cho hai HS viÕt trªn b¶ng líp.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.viÕt chÝnh x¸c. mît. ®îc. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tËp kÓ l¹i néi dung bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. B..Giê häc ChÝnh t¶ h«m nay. N¾m v÷ng quy t¾c vµ lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i iª.Mét ®Õn hai HS ®äc..HS l¾ng nghe.Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ ®iÒu .Ca ngîi sù th«ng minh. II.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Gäi HS ®äc toµn bµi. Giíi thiÖu bµi . 197 . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. t×nh c¶m g×? g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi.Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh cña c¸c tiÕng ®ã.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña líp viÕt vµo giÊy nh¸p c¸c tiÕng: cöa.

Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. . HS díi líp ®îc vµ cho HS nhËn xÐt rót ra nh÷ng l. . . iª.HS nªu lªn nh÷ng danh tõ riªng riªng. theo yªu cÇu cña GV. danh tõ .HS l¾ng nghe. 3. ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶ râ rµng cho HS viÕt.viÕt vµo vë nh¸p vµ nhËn xÐt u ý khi viÕt nh÷ng tõ nµy. c) ViÕt chÝnh t¶ .Ba HS lªn b¶ng viÕt. c¶ líp l¾ng nghe dâi bµi vµ gäi mét HS ®äc bµi.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi.HS ghi tªn bµi vµo vë.§o¹n v¨n nãi lªn t×nh yªu vµ nçi kinh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m . nh÷ng lu ý c¸ch tr×nh bµy bµi. 2.HS so¸t vµ tù ch÷a c¸c lçi sai. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong 198 .Mét HS ®äc bµi. vµ theo dâi trong SGK. . viÕt mét ®o¹n trong bµi Dßng kinh quª h¬ng vµ lµm c¸c bµi tËp luyÖn ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i ia.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .GV gi¶i thÝch c¸c tõ khã trong bµi nh .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .2008 nghe.GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn . .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ . vµ nh÷ng tõ khã mµ c¸c em dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.GV yªu cÇu HS më SGK trang 65 theo . Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc 2 lît.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ vµ . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . Híng dÉn HS nghe . bµng vµ hái HS: §o¹n v¨n nãi vÒ nhí tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi dßng ®iÒu g×? kinh quª h¬ng. . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ chÊm bµi.

c©u tr¶ lêi ®óng: vÇn cÇn ®iÒn lµ vÇn iªu vµ c¸c tiÕng ®ã sÏ lµ nhiÒu.Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi miÖng . . HS díi líp theo dâi vµ ph¸t vÒ ®iÒu g×? biÓu: Néi dung ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp hån nhiªn. dÆn dß . +TiÕng kiÕn phÇn vÇn cã nguyªn ©m ®«i iª vµ cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh .Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng c©u c¸c . .HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm m×nh.§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: nhiÒu. . .2008 SGK.Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c ®¸nh dÊu .HS lµm bµi tËp vµo vë. diÒu.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu. v« t cña bän trÎ ch¨n tr©u.ch÷ ª. diÒu. 4.Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.Gäi HS lÇn lît nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña .Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n th¬ ®· hoµn . chiÒu. Bµi tËp 3 . + TiÕng tÝa. cña m×nh. tÝa.HS nªu quy t¾c: 199 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh ch÷ c¸i ª.HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã vÇn cÇn ®iÒn. mÝa. mÝa phÇn vÇn ®Òu cã nguyªn ©m ®«i ia vµ kh«ng cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn c¸i thø nhÊt cña ©m chÝnh ch÷ a.Mét vµi HS ®äc thuéc lßng c¸c c©u thµnh ng÷ vµ nªu quy t¾c ®¸nh c©u thµnh ng÷ vµ nªu: dÊu thanh víi c¸c tiÕng kiÕn. . .Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. . diÒu. Cñng cè.Mét HS ®äc thµnh tiÕng tríc chØnh vµ hái: Néi dung ®o¹n th¬ nãi líp. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . chiÒu vµ nhËn xÐt xem c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? .

GV gäi HS nªu l¹i phÇn Ghi nhí vÒ . .GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS ghi .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí quy t¾c ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc . cho ®iÓm viÖc lµm . hiÖn tîng.. 2. dÊu thanh sÏ n»m tren hoÆc díi ch÷ c¸i ®Çu (nÕu tiÕng ®ã kh«ng cã ©m cuèi). 200 Ho¹t ®éng häc ..HS l¾ng nghe. nghÜa gèc. KiÓm tra bµi cò . HiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa. iª. T×m ®îc vÝ dô vÒ sù chuyÓn nghÜa cña mét sè danh tõ chØ bé phËn c¬ thÓ ngêi vµ ®éng vËt.Tranh ¶nh vÒ c¸c sù vËt. cã thÓ minh häa cho c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa. C¸c ho¹t ®éng d¹y .2008 thanh trong c¸c tiÕng cã ©m chÝnh lµ + Trong tiÕng. ( trong tiÕt häc tríc) vµ lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa.GVnhËn xÐt. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ nhiÒu nghÜa I. dÊu thanh sÏ n»m trªn hoÆc díi ch÷ c¸i thø hai (nÕu tiÕng ®ã cã ©m cuèi). + Trong trêng hîp ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i. chøa nguyªn ©m ®«i ia. bµi vµ häc bµi cña HS. bé phËn vÇn. trªn hoÆc díi ©m chÝnh.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp.häc Ho¹t ®éng d¹y A. §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÊu thanh n»m ë nguyªn ©m ®«i. Môc tiªu 1. III.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ cÇu cña GV. ho¹t ®éng. nghÜa chuyÓn cña tõ nhiÒu nghÜa trong mét sè c©u v¨n. . Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc. nghÜa chuyÓn trong tõ nhiÒu nghÜa. . II.

.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. võa x¸c ®Þnh cho c¸c tõ r¨ng.GV kÕt luËn: C¸c nghÜa mµ c¸c em . cµng kh¸c xa so víi ch©n nói.HS l¾ng nghe. V× sao vËy? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu mét hiÖn tîng thó vÞ kh¸c trong tiÕng ViÖt. . . ®äc thÇm trong SGK. m×nh. Bµi míi 1. .. 201 . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.2008 .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.GV chØ vµo tranh (nÕu kh«ng cã . . ®©y lµ ch©n têng. . kh¸c víi ch©n cña têng.Giáo án Tiếng Việt 5 B.Mét HS ®äc to bµi. thÓ cho HS gäi tªn c¸c sù vËt cã ngay trong líp häc).. 2. VD: ®©y lµ ch©n bµn.HS ®äc SGK. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2. mòi. .Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 1 .HS lµm viÖc c¸ nh©n.3 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. ch©n trêi nhng ®Òu ®îc gäi lµ ch©n. .GV nãi víi HS: ch©n cña bµn kh¸c víi ch©n cña ghÕ. §ã lµ tõ nhiÒu nghÜa. Sau khi HS . suy nghÜ lµm bµi. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . 3. ®©y lµ ch©n ghÕ. .Mét HS ®äc bµi. Bµi tËp 2.. kh¸c víi ch©n cña ngêi.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. ®©y lµ ch©n ngêi. tai chÝnh lµ nghÜa gèc (nghÜa ban ®Çu) cña mçi tõ ®ã.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. C¶ líp theo dâi trong phÇn NhËn xÐt.

s¾p ®Òu nhau thµnh hµng. . §¸p ¸n: .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn Ghi lÊy vÝ dô minh häa. . Nhng hai tõ nµy ®Òu gièng nhau lµ cïng chØ bé phËn ë bªn ch×a ra (h×nh gièng c¸i tai). 3. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. . .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . . s¾c. mòi.GV kÕt luËn: nghÜa cña c¸c tõ tai.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh.Tai Êm: NghÜa cña tõ tai ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ tai ë Bµi tËp 1: tai Êm gióp ngêi ta cÇm ®îc Êm dÔ dµng ®Ó rãt níc. NghÜa cña nh÷ng tõ ®ã ë Bµi tËp 2 gäi lµ nghÜa chuyÓn. NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña tõ ®ã bao giê còng cã mèi liªn hÖ víi nhau. mòi. kh«ng dïng ®Ó nghe.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.Mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.R¨ng cµo: NghÜa cña tõ r¨ng trong trêng hîp nµy kh¸c víi nghÜa tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ dïng ®Ó cµo chø kh«ng dïng ®Ó c¾n.Tõ nhiÒu nghÜa lµ tõ cã nghÜa gèc nghÜa? vµ nghÜa chuyÓn. NghÜa cña tõ r¨ng ë bµi tËp 2 vµ nghÜa cña tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ gièng nhau cïng ®Òu chØ vËt nhän. . chèt l¹i .Mòi thuyÒn: NghÜa cña tõ mòi ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ mòi ë Bµi tËp 1 lµ mòi thuyÒn nhän ®Ó rÏ níc chø kh«ng dïng ®Ó thë vµ ngöi. 4. . C¸c nÐt nghÜa cña tõ tai. l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai). Nhng chóng gièng nhau lµ ®Òu chØ bé phËn cã ®Çu nhän nh« ra phÝa tríc.HS l¾ng nghe.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. PhÇn Ghi nhí .VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu . . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. 202 .2008 . Êm ë Bµi tËp 1 ®îc gäi lµ nghÜa gèc.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ . Êm ë Bµi tËp 2 vµ Bµi tËp 1 ®Òu cã liªn quan víi nhau. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí. .

.MiÖng: miÖng b¸t. nhãm lµm bµi.HS trao ®æi.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. miÖng hè. Bµi tËp 2 .. th¶o luËn theo nhãm ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c ®Ó lµm bµi. lìi g¬m. cæ ¸o. lìi bóa. . lng trêi. C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt.Cæ: cæ chai. em ®õng ngoÑo ®Çu" mang nghÜa gèc.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. . qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. c)Tõ ®Çu trong c©u "Khi viÕt. Lêi gi¶i: ..Tay: tay ¸o..GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña . miÖng tói... cæ tay. gi¶i ®óng. GV theo dâi gäi . b)Tõ ch©n trong c©u "BÐ ®au ch©n" mang nghÜa gèc. .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Cßn tõ ch©n trong c©u "Lßng ta vÉn v÷ng nh kiÒng ba ch©n" mang nghÜa chuyÓn. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. tr¨ng lìi liÒm. .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.2008 ... GV .§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. miÖng nói löa.HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm.Lng: lng ®åi. §¸p ¸n: a)Tõ m¾t trong c©u "§«i m¾t cña bÐ më to" mang nghÜa gèc. .Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. lìi h¸i. lìi löa.Lìi: lìi dao.Gäi HS tr×nh bµy.. . . tay quay. 203 .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. miÖng b×nh. cæ lä. .Mét HS ®äc toµn bµi. ®Õm xem nhãm nµo theo yªu cÇu cña GV. lng ghÕ. . tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc.. ®ßn tay. Cßn tõ ®Çu trong c©u "Níc suèi ®Çu nguån rÊt trong" mang nghÜa chuyÓn. lng ®ª. . . t×m ®îc ®óng vµ nhiÒu tõ ®Ó tÝnh ®iÓm thi ®ua. cæ b×nh. tay Êy (ngêi Êy). lng nói... Cßn tõ m¾t trong c©u "Qu¶ na më m¾t" mang nghÜa chuyÓn.. cïng GV chèt l¹i lêi ®óng.

dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . . RÌn kÜ n¨ng nghe: .häc .Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. Tõ c©y cá. H«m 204 Ho¹t ®éng häc . .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.HiÓu néi dung. nhí chuyÖn. biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: C©u chuyÖn lµ mét lêi khuyªn con ngêi h·y yªu quý thiªn nhiªn. 2.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. l¸ c©y trªn ®Êt níc. . nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. Năm học 2007. nÐt mÆt vµ biÕt theo dâi ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n.Tranh minh häa truyÖn trong SGK (phãng to). ý nghÜa c©u chuyÖn. III. Giíi thiÖu bµi .Theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ trÞ cña chóng. Cñng cè.Giáo án Tiếng Việt 5 3. .mét sè c©y thuèc nam thêng gÆp.HS l¾ng nghe. ¶nh hoÆc vËt thËt .GV nhËn xÐt giê häc. . .Ch¨m chó nghe thÇy (c«) kÓ chuyÖn. §å dïng d¹y .2008 . Chóng thËt ®¸ng quý.C©y cá xung quanh chóng ta thËt . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y . ngêi ta cã thÓ t×m thÊy hµng tr¨m vÞ thuèc. RÌn kÜ n¨ng nãi: . Danh y TuÖ TÜnh lµ ngêi cã c«ng lµm cho nhiÒu ngêi hiÓu ®îc ®iÒu nµy. biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé. HS biÕt kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn víi lêi kÓ tù nhiªn. tæng hîp ®îc hµng ngh×n ph¬ng thuèc d©n gian trÞ bÖnh cho ngêi. theo yªu cÇu cña GV. tr©n träng tõng ngän cá. kÓ tiÕp lêi b¹n. KÓ chuyÖn c©y cá níc nam I. h÷u Ých. Môc tiªu 1. cö chØ.HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 2 vµo vë.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.Tranh.

Ch¾c h¼n lµ ®iÒu g× cao siªu l¾m nªn thÇy míi ph¶i nung nÊu l©u ®Õn thÕ. tõ tèn thÓ hiÖn lêi cña Danh y TuÖ TÜnh tha thiÕt.Ta ®a c¸c con ®Õn ®©y ®Ó nãi cho c¸c con biÕt râ ®iÒu mµ ta suy nghÜ nung nÊu tõ mÊy chôc n¨m nay. hai ngän nói cao uy nghi. dîc s¬n) vµ giíi thiÖu s¬ qua ( tªn. ë ngay díi ch©n c¸c con ®ã. gióp HS hiÓu nh÷ng tõ ng÷ khã ®îc chó gi¶i cuèi truyÖn (trëng trµng. c«ng dông) mét sè c©y thuèc nam trong tranh ¶nh hoÆc vËt thËt ®· mang ®Õn líp. GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp.Giáo án Tiếng Việt 5 nay chóng ta häc tiÕt kÓ chuyÖn C©y cá níc Nam ®Ó hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× mµ thiªn nhiªn ®· cho ta. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn Năm học 2007. NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. ®iÒu thÇy ®Þnh nãi víi chóng con cã ph¶i lµ c©y cá ë díi 205 . nh÷ng bôi cam th¶o nam leo víng vÝt c¶ mÆt ®êng. Dõng ch©n bªn sên nói. Néi dung truyÖn nh sau: C©y cá níc Nam NguyÔn B¸ TÜnh.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. duy cã ngêi trëng trµng kÝnh cÈn hái: . . TÊt c¶ häc trß ®Òu im lÆng. lµ mét danh y ®êi TrÇn. còng ch¼ng xa nh biÓn B¾c H¶i mµ ë gÇn trong tÇm tay. «ng trÇm ng©m nãi víi häc trß: . 2. Mét h«m.2008 . sõng s÷ng ®èi mÆt víi mét vïng s«ng níc hiÓm trë.GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i. B¾c §Èu. Vµi häc trß x× xµo: .§iÒu ta s¾p nãi víi c¸c con kh«ng cao nh nói Th¸i S¬n. tøc TuÖ TÜnh. . nh÷ng bôi c©y ®inh l¨ng l¸ xanh mít. .GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. «ng dÉn c¸c häc trß ®i ngîc vïng Ph¶ L¹i ®Ó lªn nói Nam Tµo. Däc hai bªn ®êng lªn nói lµ nh÷ng bôi s©m nam l¸ xße nh nh÷ng bµn tay. NguyÔn B¸ TÜnh l¾c ®Çu: .Tha thÇy.

Ph¶i. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn.2008 . trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.Ta cµng nghÜ cµng thªm quý tõng ngän c©y.. ta muèn nãi vÒ ngän c©y vµ sîi cá mµ h»ng ngµy c¸c con vÉn giÉm lªn. Ta nãi ®Ó c¸c con biÕt ý nguyÖn cña ta. hµng ngh×n ph¬ng thuèc ®· ®îc tæng hîp tõ ph¬ng thuèc d©n gian ®Ó trÞ bÖnh cøu ngêi.Nghiªm V¨n §a Trëng trµng: ngêi ®øng ®Çu nhãm häc trß cïng häc mét thÇy xa..NguyÔn Quang Vinh .Ngµy Êy. Vua quan nhµ TrÇn lo viÖc phßng gi÷ bê câi rÊt cÈn träng. ®«ng h¬n m×nh hµng tr¨m lÇn. c¸c th¸i y ®· táa ®i kh¾p mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh cña d©n gian b»ng c©y cá b×nh thêng. cho ®Õn b©y giê. thuèc men. Ta ®Þnh nèi gãt ngêi xa ®Ó tõ nay vÒ sau d©n ta cã thÓ dïng thuèc Nam ch÷a cho ngêi Nam. chuÈn bÞ voi ngùa . hµng tr¨m vÞ thuèc ®· ®îc lÊy tõ c©y cá níc Nam.. vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam. can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn.. Năm học 2007. Dîc s¬n: nói thuèc. Nói Nam Tµo vµ B¾c §Èu chÝnh lµ hai ngän dîc s¬n cña c¸c vua TrÇn xa. giÆc Nguyªn nhßm ngã níc ta.Giáo án Tiếng Việt 5 ch©n.Song. Bªn c¹nh viÖc luyÖn tËp d©n binh. KÓ ®Õn ®©y. Theo T¹ Phong Ch©u . vên thuèc ®îc lËp ë kh¾p n¬i.Chóng chÝnh lµ mét ®éi qu©n hïng m¹nh gãp vµo víi c¸c ®¹o hïng binh cña c¸c bËc th¸nh nh©n nh Hng §¹o V¬ng ®¸nh tan giÆc Nguyªn x©m lîc. 3. biÕt lÊy g× cøu ch÷a? Kh«ng chËm trÔ... tõng sîi cá cña non s«ng gÊm vãc tæ tiªn ®Ó l¹i. triÒu ®×nh cßn c¾t cña ngêi ®«n ®èc rÌn vò khÝ.. Råi «ng tõ tèn kÓ: .. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm. NguyÔn B¸ TÜnh chËm r·i nãi thªm: . tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. bÒn bØ.. Theo con ®êng cña danh y TuÖ TÜnh. kháe m¹nh. C©y cá ngíc Nam ®· gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu. l¬ng thùc. 206 . Tõ ®ã.

bæ sung vµ kÓ mÉu cho HS nÕu c¸c em cha n¾m ®îc néi dung tõng ®o¹n chuyÖn. Néi dung ®o¹n c©u chuyÖn.2008 . ngän cá níc Nam. .Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV.Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. vua quan nhµ TrÇn lo luyÖn tËp vâ nghÖ. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 .HS lÇn lît kÓ tõng ®o¹n c©u s¸t tranh kÓ l¹i néi dung cña tõng chuyÖn theo tõng tranh. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm. Năm học 2007. Ngêi thå c©y cá. + Tranh 3: Cã mét ®iÒu lµm cho vua quan nhµ TrÇn lo l¾ng: Tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. + Tranh 1: Danh y tuÖ TÜnh dÉn häc trß lªn nói Nam Tµo.Mét HS ®äc to. khi giÆc Nguyªn x©m lîc níc ta. quan . B¾c §Èu ®Ó nãi ®iÒu «ng nung nÊu mÊy chôc n¨m qua. + Tranh 5: C©y cá níc Nam ®· gióp ch÷a bÖnh cho th¬ng binh. chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. C¸c vên thuèc mäc lªn kh¾p n¬i. 207 . «ng muèn nãi vÒ gi¸ trÞ to lín cña l¸ c©y. . biÕt lÊy g× cøu ch÷a? + Tranh 4: Qu©n d©n nhµ TrÇn chuÈn bÞ thuèc men cho cuéc chiÕn dÊu: C¸c th¸i y táa ®i mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh trong d©n gian. + Tranh 2: TuÖ TÜnh kÓ l¹i c©u chuyÖn ngµy xa. cña mçi bøc tranh cã mét ®Õn hai HS kÓ l¹i. ngêi bµo chÕ thuèc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam.GV cïng c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.

kÓ l¹i c©u chuyÖn theo nhãm ®«i vµ trao ®æi víi nhau vÒ néi dung.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . ý nghÜa c©u chuyÖn. . + Tranh 6: TuÖ TÜnh nãi víi häc trß ý nguyÖn cña «ng: nèi gãt ngêi xa. can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn. tr©n träng tõng ngän cá.HS lµm viÖc theo nhãm ®«i. C¸c em tËp kÓ toµn chuyÖn vµ tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn.C¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ tríc líp. Bµi tËp 2. l¸ c©y trªn ®Êt níc. + Nh÷ng c©y cá b×nh thêng díi ch©n chóng ta cã khi lµ nh÷ng vÞ thuèc cã gi¸ trÞ. dïng thuèc Nam ch÷a bÖnh cho ngêi Nam. bÒn bØ.HS l¾ng nghe. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp. chóng ta h·y yªu quý thiªn nhiªn. + C©y cá trong thiªn nhiªn xung quanh chóng ta cã biÕt bao ®iÒu gi¸ trÞ nÕu chóng ta biÕt sö dông chóng. kháe m¹nh.HS tr¶ lêi: Nam gióp em hiÓu ®iÒu g×? + C©u chuyÖn ca ngîi l¬ng y TuÖ TÜnh ®· biÕt yªu quý vµ hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng c©y cá trªn ®Êt níc. biÕt dïng chóng ®Ó lµm thuèc ch÷a bÖnh.Yªu cÇu HS dùa vµo tranh vÏ. . Chóng thËt ®¸ng quý. h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ 208 .GV hái: C©u chuyÖn C©y cá níc .GV chèt l¹i: C©u chuyÖn khuyªn . .Yªu cÇu HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn .3 .2008 gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu.

§äc thµnh tiÕng . §äc hiÓu . ng¾m sù k× vÜ cña c«ng tr×nh thñy ®iÖn s«ng §µ. biÓu d¬ng . II. 3. Cñng cè.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe vµ chuÈn bÞ mét c©u chuyÖn theo yªu cÇu cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn 8.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña c«ng trêng.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. ¶nh vÒ nhµ m¸y thñy ®iÖn S«ng §µ (nÕu cã). m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai tèt ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän b¹n kÓ chuyÖn GV.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ thÓ hiÖn niÒm xóc ®éng cña t¸c gi¶ khi l¾ng nghe tiÕng ®µn trong ®ªm tr¨ng. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 trÞ cña chóng. Năm học 2007. hay.häc . . hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn. Häc thuéc lßng bµi th¬. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. hÊp dÉn nhÊt. .2008 . dÆn dß . Tranh. ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo nhÞp cña thÓ th¬ tù do. 4. 209 . §å dïng d¹y . theo yªu cÇu cña GV. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.GV nhËn xÐt tiÕt häc. Môc tiªu 1. TËp ®äc TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ I.

chuyÖn Nh÷ng ngêi b¹n tèt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Mçi ®o¹n cña bµi. . D¹y bµi míi 1. khæ th¬ lµ mét ®o¹n cña bµi.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . 210 . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . Qua bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca gióp c¸c em thÊy ®îc sù k× vÜ cña c«ng tr×nh.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. khiÕn nã t¹o ra nguån ®iÖn phôc vô cuéc sèng con ngêi.häc Ho¹t ®éng d¹y A. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc . . niÒm tù hµo cña con ngêi chinh phôc dßng s«ng. B.2008 III. Giíi thiÖu bµi .GV ghi b¶ng: Ba-la-lai-ca vµ yªu .Thñy ®iÖn s«ng §µ lµ mét c«ng . .HS l¾ng nghe. .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc ®ång thanh.Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i c©u . tr×nh thñy ®iÖn lín cña níc ta ®îc x©y dùng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X« (tríc ®©y). cÇu HS c¶ líp ®äc ®ång thanh.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Mét HS ®äc bµi . . KiÓm tra bµi cò .

. HS ®äc mét khæ th¬ cña bµi.Gäi HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi th¬ gîi lªn h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trong bµi rÊt . . b) T×m hiÓu bµi . sù k× vÜ cña c«ng trêng. thÓ hiÖn sù xóc ®éng khi nghe tiÕng ®µn trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi trong SGK. .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi. nhÑ nhµng. . m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai t¬i ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. ph¸t ©m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. . .GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: Giäng . .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.2008 . 211 .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . Nh÷ng xe ñi. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. ©m cho HS. .HS theo dâi giäng ®äc cña GV.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . mçi 2. chó gi¶i trong SGK. Mçi tõng ®o¹n cña bµi.C¶ c«ng trêng ®ang ngñ say. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ.

Yªu cÇu HS ®äc lít khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ gîi lªn mét h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trªn c«ng trêng tuy tÜnh mÞch nhng còng rÊt sinh ®éng? Năm học 2007. cã ¸nh tr¨ng. mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ thÓ hiÖn sù g¾n bã. + Ngµy mai / chiÕc ®Ëp lín sÏ nèi liÒn hai khèi nói / BiÓn sÏ n»m bì ngì gi÷a cao nguyªn / S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ thÓ hiÖn sinh ®éng sù g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. hßa quyÖn gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. th¸p khoan nh ®ang bËn ngÉm nghÜ. . lan táa…vµo dßng s«ng lÊp lo¸ng ph¶n chiÕu ¸nh tr¨ng nh mét dßng tr¨ng.GV nãi thªm : Mäi vËt nh ®ang ch×m vµo giÊc ngñ say sau mét ngµy lao ®éng vÊt v¶.Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bµi vµ tr¶ .HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi theo sù c¶m lêi c©u hái: T×m mét h×nh ¶nh nhËn cña riªng m×nh. con ngêi ®· ®em ®Õn cho thiªn nhiªn g¬ng 212 . . xe ñi.2008 . Trong kh«ng gian Êy chØ cã mét ©m thanh duy nhÊt vang lªn: tiÕng ®µn ba-la-laica. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ… . ¢m thanh cña tiÕng ®µn ng©n nga gi÷a kh«ng gian bao la cµng chøng tá c¶nh ®ªm tÜnh mÞch. B»ng bµn tay khèi ãc diÖu k× cña m×nh.§ªm tr¨ng tÜnh mÞch nhng vÉn rÊt sinh ®éng v× cã tiÕng ®µn cña c« g¸i Nga. TiÕng ®µn lµ tiÕng lßng ngêi ®ang ng©n lªn.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 tÜnh mÞch? . cã ngêi thëng thøc tiÕng ®µn. mäi vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ b»ng biÖn ph¸p nh©n hãa: c«ng trêng say ngñ.VD: ®Ñp thÓ hiÖn sù g¾n bã gi÷a con + ChØ cã tiÕng ®µn ng©n nga / Víi ngêi víi thiªn nhiªn cã trong bµi th¬. hßa quyÖn.

Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.2008 mÆt míi l¹ ®Õn ngì ngµng. cña bµi th¬ (nh trªn). lµm cho cuéc sèng cña con ngêi ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. Bì ngì nghÜa lµ l¹ lïng.Yªu cÇu HS häc thuéc lßng theo . Ngµy mai // ChiÕc ®Ëp lín / nèi liÒn hai khèi nói // BiÓn sÏ n»m / bì ngì gi÷a cao nguyªn // S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ // Tõ c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®Çu tiªn. ng¹c nhiªn cao ®é. ng¬ ng¸c. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi.Tõ bì ngì trong c©u BiÓn n»m bì . b¹n ®o¹n cña bµi. Cßn thiªn nhiªn mang l¹i cho con ngêi nh÷ng nguån tµi nguyªn quý gi¸. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng . ®äc. cha quen thuéc.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.// .Ba HS lµm thµnh mét nhãm c¸c em nhãm ba. Gi÷a vïng nói non cao xuÊt hiÖn mét biÓn níc mªnh m«ng s©u hµng tr¨m mÐt sao kh«ng bì ngì. . tù häc thuéc lßng bµi th¬ . .Năm học 2007.GV ®äc mÉu ®Ó híng dÉn HS ®äc . . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. Giáo án Tiếng Việt 5 213 .HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc diÔn diÔn c¶m khæ th¬ sau: c¶m ®o¹n th¬ theo yªu cÇu cña GV.B»ng c¸ch sö dông nghÖ thuËt ngì gi÷a cao nguyªn cã g× hay? nh©n hãa víi tõ bì ngì khiÕn biÓn cã t©m tr¹ng nh con ngêi. Ch÷ "bì ngì" kh«ng nh÷ng lµm cho h×nh ¶nh bµi th¬ trë nªn sinh ®éng h¬n mµ cßn biÓu lé niÒm tù hµo.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .HS nhËn xÐt.

Bµi míi 1. cho ®iÓm. Mçi nhãm ba HS ®äc tiÕp nèi thuéc lßng tõng khæ th¬. .2008 .GV nhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y . .Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña g×? c«ng trêng.Néi dung cña bµi th¬ nãi lªn ®iÒu . . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. TiÕt häc h«m nay 214 Ho¹t ®éng häc . ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. hßa quyÖn gi÷a thiªn nhiªn vµ con ngêi.¶nh minh häa vÞnh H¹ Long trong SGK. Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y . tËp 2 tiÕt tËp lµm v¨n tríc. dÆn dß . 3. biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n. KiÓm tra bµi cò . thuéc lßng. III.C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn ý . DÆn HS vÒ . ¶nh vÒ c¶nh ®Ñp T©y Nguyªn g¾n víi c¸c ®o¹n v¨n trong bµi. nÕu cã.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. cho bµi v¨n t¶ c¶nh.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi .Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi .häc . Môc tiªu 1. B. HiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ häc thuéc lßng bµi tËp ®äc vµ yªu cÇu cña GV.Ba ®Õn bèn nhãm HS thi ®äc lßng bµi th¬.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Tæ chøc thi c¸c nhãm ®äc thuéc . Cñng cè. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã.GV nhËn xÐt.Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh s«ng níc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. II. Thªm mét sè tranh.

nhËn xÐt.HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh. ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. s«ng níc. + HS tr¶ lêi: kÕt bµi cña bµi v¨n trªn? * Më bµi: c©u më ®Çu (VÞnh H¹ Long lµ mét th¾ng c¶nh cã mét kh«ng hai cña ®Êt níc ViÖt Nam). * §o¹n 2: T¶ vÎ duyªn d¸ng cña vÞnh H¹ Long ®îc t¹o bëi c¸i t¬i m¸t cña sãng níc. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . mçi ®o¹n miªu t¶ nh÷ng g×? ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh.Mét HS ®äc bµi. .GV gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: .HS tr¶ lêi. . ®äc thÇm trong SGK.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. th©n bµi. .PhÇn th©n bµi gåm 3 ®o¹n. + PhÇn th©n bµi gåm mÊy ®o¹n? Mçi . * §o¹n 1: T¶ sù k× vÜ cña vÞnh H¹ Long víi hµng ngh×n hßn ®¶o. * KÕt bµi: c©u v¨n cuèi (Nói non. + X¸c ®Þnh phÇn më bµi. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm . biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. 215 .Sau khi lµm xong. Trong mçi ®o¹n thêng cã mét c©u v¨n nªu ý bao trïm toµn ®o¹n. mçi ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh. * Th©n bµi: gåm 3 ®o¹n tiÕp theo. trong bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi ..2008 sÏ gióp c¸c em hiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. c¸i r¹ng rì cña ®Êt trêi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ .HS ghi tªn bµi vµo vë. ..HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng ý nh©n ghi ra giÊy nh¸p ý chÝnh tr¶ lêi chÝnh tr¶ lêi cho c¸c c©u hái cho c¸c c©u hái. bæ sung vµ cïng GV chèt l¹i.m·i m·i gi÷ g×n). 2.

.Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? . hÊp dÉn cña H¹ Long qua mçi mïa. . c¶ líp theo dâi trong SGK. 216 .Gäi HS ®äc bµi tËp.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc .H·y lùa chän c©u më ®o¹n thÝch hîp (tõ c¸c c©u cho s½n) cho mçi ®o¹n v¨n. Víi toµn bµi. nèi kÕt c¸c ®o¹n víi nhau. Sau khi lµm bµi xong c¸c em cã thÓ th¶o luËn víi b¹n ngåi bªn c¹nh vÒ c©u lùa chän cña m×nh. hiÖn bµi tËp.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy líp.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. kÕt qu¶ .HS l¾ng nghe. mçi c©u v¨n ®ã nªu mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®îc miªu t¶ nªn nã cã t¸c dông chuyÓn ®o¹n. Lêi gi¶i: Mçi ®o¹n t¶ mét phÇn .GV nh¾c HS ®Ó chän ®óng c©u më .HS nhËn xÐt ý kiÕn cña b¹n vµ lµm bµi cña HS. HS lÝ gi¶i vÒ sù sao c¸c em l¹i chän c©u ®ã.Mét HS ®äc bµi tËp. GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm v× kÕt qu¶ bµi lµm. . ®o¹n. nªu lªn ý kh¸i qu¸t cña c¶ ®o¹n.GV híng dÉn HS nhËn xÐt. . . cïng GV ph©n tÝch chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. mét bé phËn cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc . Bµi tËp 2 . + Nh÷ng c©u v¨n in ®Ëm cã vai trß + C¸c c©u v¨n in ®Ëm cã nhiÖm g× trong mçi ®o¹n vµ trong c¶ bµi? vô më ®Çu mçi ®o¹n. cÇn ®äc l¹i ®o¹n v¨n xem ý cña ®o¹n v¨n lµ g×? Nh÷ng c©u cho s½n cã nªu ®îc ý bao trïm cña c¶ ®o¹n kh«ng? . lùa chän cña m×nh.2008 * §o¹n 3: T¶ nh÷ng nÐt riªng biÖt.

líp theo dâi nhËn xÐt. PhÇn phÝa nam cña d¶i Trêng S¬n n»m ë ®©y víi nhiÒu ngän nói cao tõ 2000 ®Õn 2600 mÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3. . nh sau: T©y Nguyªn lµ mét n¬i cã nói cao chÊt ngÊt. më ®o¹n cña m×nh. dÆn dß .HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh.HS lÇn lît ®äc c©u më ®o¹n c¶ c©u më ®o¹n ®· viÕt. . .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 217 . nh nh÷ng tÊm th¶m lôa mu«n mµu. Bªn nh÷ng chãp nói cao lµ nh÷ng th¶m rõng dµy.2008 §o¹n 1: §iÒn c©u (b) v× giíi thiÖu ®îc c¶ nói cao vµ rõng dµy lµ hai ®Æc ®iÓm cña T©y Nguyªn ®îc nãi ®Õn trong ®o¹n v¨n. cã rõng c©y ®¹i ngµn. Nh÷ng ®åi tranh vµng ãng lao xao trong giã nhÑ.GV nhËn xÐt giê häc. Nh÷ng ®åi ®Êt ®á nh vung óp nèi nhau ch¹y tÝt t¾p tËn ch©n trêi. vïng ®Êt cña nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì mu«n mµu s¾c.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i bµi ..HS ®äc thÇm bµi tËp vµ tr¶ lêi: c©u hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta Bµi tËp yªu cÇu viÕt c©u më lµm g×? ®o¹n cho mét trong hai ®o¹n v¨n ë Bµi tËp 2 theo ý riªng cña m×nh.. T©y Nguyªn cßn cã nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì trong n¾ng dÞu mïa xu©n. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm . nh sau: Nhng T©y Nguyªn ®©u chØ cã nói cao vµ rõng rËm.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ .. ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. NÕu cßn thêi gian c¸c em cã thÓ viÕt c©u më ®o¹n cho c¶ hai ®o¹n v¨n. Bµi tËp 3 .HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u nh©n ghi ra giÊy nh¸p c©u më ®o¹n. Cñng cè.. mu«n s¾c.HS l¾ng nghe. tuyªn d¬ng .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi . vµ nhãm HS lµm viÖc tèt. khen nh÷ng HS . c©u më ®o¹n cña m×nh. quanh n¨m m©y tr¾ng phñ ®Çu. Lu ý HS cã thÓ më ®o¹n b»ng mét.Sau khi lµm xong.GV híng dÉn HS nhËn xÐt. võa tiÕp tôc giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.GV yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh bµy c¸c .HS l¾ng nghe vµ söa ch÷a l¹i nh÷ng HS viÕt ®îc c©u më ®o¹n hay. . §o¹n 2: §iÒn c©u (c) v× võa cã quan hÖ tõ (tiÕp nèi hai ®o¹n). . hai c©u.

Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe.GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . 2.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò . .2008 hiÖn theo yªu cÇu cña GV. C¸c em ®· ®îc . BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ nhiÒu nghÜa lµ ®éng tõ. II. Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn trong mét sè c©u v¨n cã dïng tõ nhiÒu nghÜa. 2. bµi vµ häc bµi cña HS. hiÓu vÒ tõ nhiÒu nghÜa lµ danh tõ. B. Năm học 2007. . Giê häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa lµ c¸c ®éng tõ. §å dïng d¹y . ®äc Bµi tËp 2 c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ.HS l¾ng nghe.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ nhiÒu nghÜa (tiÕt häc tríc) vµ cÇu cña GV. cho ®iÓm viÖc lµm . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 218 . .Trong tiÕt häc tríc.B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 1 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp.Giáo án Tiếng Việt 5 tËp 3 viÕt vµo vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng häc . Bµi míi 1. LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I.häc . Giíi thiÖu bµi .GV nhËn xÐt. III.

GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n . GV yªu cÇu HS th¶o luËn. = b) KhÈn tr¬ng tr¸nh nh÷ng ®iÒu kh«ng may Ëp ®Õn.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn cña bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 .Mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm phô. . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. . m×nh.Tr×nh bµy nhËn xÐt bæ sung cho bæ sung. Năm học 2007. 4) D©n lµng ch¹y lò. cña m×nh.HS tham gia ph©n tÝch.Gäi HS ®äc Bµi tËp 1. ®Õn khi cã c©u tr¶ lêi ®óng.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. tõ ch¹y lµ tõ nhiÒu nghÜa. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. VD: ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng: NghÜa cña NÕu cã HS chän dßng a (sù di c¸c tõ ch¹y trong bµi tËp 1 lµ: Sù vËn chuyÓn) .Mét HS ®äc bµi. HS kh¸c . Sau ®ã cã thÓ hái 219 .GV chuyÓn ý: Nh vËy. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. trao ®æi víi b¹n kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi .2008 . díi líp lµm bµi vµo giÊy nh¸p. = a) Ho¹t ®éng cña m¸y mãc. Bµi tËp 2 .= d) Sù di chuyÓn b»ng ch©n. Lµm xong. 3) §«ng hå ch¹y ®óng giê.Mét HS ®äc toµn bµi. nhËn xÐt tÝch. . .Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng . = c) Sù di chuyÓn nhanh cña ph¬ng tiÖn giao th«ng. Ch¼ng h¹n ho¹t ®éng cña ®ång hå cã ph¶i lµ sù di chuyÓn kh«ng? §Ó tõ ®ã HS hiÓu ho¹t ®éng cña ®ång hå lµ sù vËn ®éng cña m¸y mãc (t¹o Ên tîng nhanh). kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. §¸p ¸n: 1) BÐ ch¹y lon ton trªn s©n. C¸c nghÜa cña tõ ch¹y cã nÐt nghÜa nµo chung? Bµi tËp 2 sÏ gióp c¸c em hiÓu ®iÒu ®ã. 2) Tµu ch¹y b¨ng b¨ng trªn ®êng ray. ®éng nhanh.

c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.HS l¾ng nghe. khen HS vµ . GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.Gäi mét HS ®äc toµn bµi. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. HS díi líp lµm bµi vµo vë.2008 .HS lµm viÖc c¸ nh©n. Năm học 2007. . nh÷ng nhãm HS lµm viÖc tèt. . 3.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 220 . b¶ng (nÕu sai). th¶o luËn vµ ph¸t bót d¹.Gäi mét HS ®äc toµn bµi. .HS nhËn xÐt. ch÷a bµi cña b¹n . Cñng cè. cho c¸c cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. Bµi tËp 4 .HS c¸c nhãm trao ®æi. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . . ch÷a bµi. dÆn dß . nhËn xÐt rót ra lêi gi¶i ®óng: Tõ ¨n trong c©u c ®îc dïng víi nghÜa gèc. ch÷a bµi cña b¹n trªn b¶ng (nÕu sai). cña m×nh.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. qu¶ bµi lµm. ch÷a bµi trªn .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .Mét HS ®äc toµn bµi.NhËn xÐt.Mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nhËn xÐt.Gäi HS nhËn xÐt. GV . . .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.GV nhËn xÐt giê häc. trªn b¶ng. .Giáo án Tiếng Việt 5 dßng a cã thÓ dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng nµo th× chÝnh x¸c h¬n? (HS sÏ ®i ®Õn kÕt luËn: chØ ho¹t ®éng ®i) Bµi tËp 3 . Ba HS lªn b¶ng lµm bµi. giÊy khæ to.

Dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc cña tõng HS. III.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ bÞ s½n.Giáo án Tiếng Việt 5 vµo vë. II. . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. B. trong ®ã thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶ (®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh). nhËn xÐt. . luyÖn tËp viÕt c©u më ®o¹n.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn ý cña bµi v¨n . Giíi thiÖu bµi . tr×nh tù miªu t¶. cho ®iÓm. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Năm học 2007. Híng dÉn HS luyÖn tËp 221 . c¶m xóc cña ngêi t¶ c¶nh. Môc tiªu .BiÕt dùa vµo dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®· lËp.Mét tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. hiÓu quan hÖ liªn kÕt gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. 2. chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh.GV nhËn xÐt.2008 theo yªu cÇu cña GV.TiÕt TËp lµm v¨n tríc c¸c em ®· .HS l¾ng nghe. . Ho¹t ®éng häc . KiÓm tra bµi cò . líp theo dâi.Ba ®Õn bèn HS ®øng t¹i chç t¶ c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· chuÈn thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. nÐt næi bËt cña c¶nh. H«m nay c¸c em sÏ dùa vµo dµn ý ®· lËp trong tuÇn tríc vÒ bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. §å dïng d¹y .

GV nhÊn l¹i c¸c ý vµ g¹ch ch©n díi . Em ®Þnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp hå vµo lóc hoµng h«n (chiÒu tèi).HS ®äc thÇm gîi ý tr¶ lêi: vµ hái: + Gîi ý 1 gîi ý ®iÒu g×? + Gîi ý 1 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh ®èi tîng miªu t¶ cña ®o¹n v¨n. Ch¼ng h¹n: HS 1: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña hå thay ®æi trong mét ngµy bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ mÆt hå buæi s¸ng. . . h·y viÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc. HS 2: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp dßng s«ng quª h¬ng trong mét ®ªm tr¨ng s¸ng. buæi tra vµ chiÒu tèi.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .Mét HS ®äc ®Ò bµi . Bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ c¶nh vËt 222 .Dùa vµo dµn ý mµ em ®· lËp c¸c tõ quan träng nh bªn.GV ®a ra ®Ò bµi ®· viÕt s½n trªn . yªu cÇu mét HS ®äc ®Ò dâi ®Ò bµi trªn b¶ng phô. trong tuÇn tríc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¸c em lùa chän mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. C¶ líp theo b¶ng phô. .2008 .ViÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh g×? s«ng níc dùa trªn dµn ý ®· lËp. bµi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm phÇn gîi ý . Trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh phÇn th©n bµi cã nhiÒu ®o¹n v¨n mçi ®o¹n miªu t¶ mét ®Æc ®iÓm hay mét bé phËn cña c¶nh. ®Þnh viÕt. miªu t¶ ®Æc ®iÓm nµo hoÆc bé phËn nµo cña c¶nh.GV nãi thªm: §o¹n v¨n nµy thuéc phÇn th©n bµi.+ Mét ®Õn hai HS nªu ®èi tîng îng miªu t¶ trong ®o¹n v¨n mµ c¸c em miªu t¶ cña ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt. . + Gäi HS mét ®Õn hai HS nªu ®èi t.

+ Gîi ý 3 gîi ý t×m nh÷ng chi tiÕt næi bËt... C¶m nhËn lóc nµy b»ng m¾t (thÞ gi¸c) vÒ vÎ ®Ñp cña tr¨ng. Tr×nh tù kh«ng gian tõ xa ®Õn gÇn..2008 hai bªn bê s«ng vµ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm. MÆt hå öng hång mét c¸ch m¹nh mÏ lµm 223 + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + Gäi mét HS (kh¸ giái)dùa vµo gîi ý 2 ®Ó minh ho¹ qua ®o¹n m×nh ®Þnh viÕt... ho¹t ®éng cña ngêi vµ vËt trªn dßng s«ng. C¶m nhËn b»ng da (xóc gi¸c) sù m¸t mÎ cña ®ªm. thêi ®iÓm. Ch¼ng h¹n: Em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña mét hå níc vµo lóc hoµng h«n. Theo tr×nh tù thêi gian. + HS tr¶ lêi. nh÷ng liªn tëng thó vÞ. Theo tr×nh tù kh«ng gian tõ cao xuèng thÊp miªu t¶ vÎ ®Ñp cña mÆt tr¨ng. Theo c¶m nhËn cña tõng gi¸c quan. mÆt níc dßng s«ng . b»ng c©u hái: c¸c tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n em ®Þnh viÕt ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? + Gîi ý 3 gîi ý ®iÒu g×? + Gäi mét HS kh¸giái tr¶ lêi: Em viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? Chi tiÕt nµo næi bËt trong ®o¹n v¨n ®ã vµ khi t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cña c¶nh em cã nh÷ng liªn tëng g×? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. toµn kh«ng gian nhuèm mét mµu hång rùc rì b¸o hiÖu mét ngµy s¾p tµn. + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n ®Þnh viÕt. Em dù ®Þnh viÕt ®o¹n miªu t¶ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng. + HS tr¶ lêi. §ã lµ mét vÎ ®Ñp huy hoµng. cao xuèng thÊp. Thêi ®iÓm miªu t¶ lóc nµy mÆt tr¨ng ®· lªn cao... cña giã.. ¸nh tr¨ng chiÕu xuèng mÆt níc s«ng tríc sau ®ã míi miªu t¶ mÆt níc s«ng..C¶m nhËn b»ng tai (thÝnh gi¸c) vÒ nh÷ng ©m thanh gîi lªn sù tÜnh mÞch cña dßng s«ng díi ®ªm tr¨ng... Ch¼ng h¹n: khi viÕt vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm..

H×nh nh nã kh«ng muèn sèng trong bãng ®en cña mµn ®ªm tÜnh lÆng ®Çy bÝ hiÓm. + Gîi ý thø t gîi ý ®iÒu g×? + T×m c¸ch thÓ hiÖn t×nh c¶m.GV lu ý nªn giµnh thêi gian cho HS nhËn xÐt. lùa c¸c c©u v¨n tr×nh bµy c¶m xóc ch©n thËt.Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi . .HS c¨n cø vµo dµn bµi ®Ó ghi ra vë nh¸p mét ®o¹n v¨n. . . + Gîi ý 5 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + X¸c ®Þnh néi dung cña c©u më ®Çu vµ c©u kÕt ®o¹n.GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho .HS trao ®æi víi b¹n ®Ó söa ch÷a qu¶ bµi lµm cña m×nh. 224 . lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. Nh÷ng em nµo viÕt tèt cã thÓ viÕt nhiÒu h¬n. vµ häc tËp lÉn nhau.Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt .2008 cho kh«ng gian quanh hå rùc s¸ng h¼n lªn.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. . . c©u më ®Çu cã thÓ nªu ý cña toµn ®o¹n: Giíi thiÖu c¶nh vËt hoÆc ®Æc ®iÓm cña c¶nh vËt ®Þnh miªu t¶. tù nhiªn tr¸nh s¸o rçng. C©u kÕt ®o¹n cã thÓ nªu nhËn xÐt hoÆc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c¶nh vËt. d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. GV nãi thªm: Khi t¶ chóng ta ph¶i c¶m xóc. cè søc ®Ó nÝu kÐo nh÷ng ¸nh s¸ng ®ang yÕu ít dÇn cña mÆt trêi.Hai HS nhËn giÊy khæ to vµ bót mét ®Õn hai HS kh¸ giái lµm bµi. Nã cã vÎ nuèi tiÕc mét ngµy ®· tr«i qua. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to.

tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n. tuyªn d¬ng .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc v¨n vµo vë. dÆn dß . HS. TuÇn 8 TËp ®äc 225 . ®iÒu quan s¸t ®îc vÒ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng. ®¸nh gi¸ bµi lµm cña .HS l¾ng nghe. 3. Cñng cè. Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 tr×nh bµy lµ chÝnh.GV nhËn xÐt giê häc. . quan s¸t vµ ghi l¹i nh÷ng hiÖn theo yªu cÇu cña GV.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i ®o¹n . tr¸nh nh÷ng nhËn xÐt vôn vÆt lµm mÊt thêi gian vµ sù hµo høng cña HS.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt.2008 . nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay. nhËn xÐt mang tÝnh s¬ lîc nh÷ng ®iÓm mÊu chèt nhÊt.

BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi víi giäng t¶ nhÑ nhµng.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. B.HS quan s¸t vµ l¾ng nghe.GV ®a ra c¸c tranh ¶nh giíi thiÖu . .häc Ho¹t ®éng d¹y A. biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹.Giáo án Tiếng Việt 5 I. §äc thµnh tiÕng Năm học 2007.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. Môc tiªu 1.Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc thuéc lßng . II.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn GV. D¹y bµi míi 1. s«ng §µ sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung.HiÓu ®îc néi dung bµi v¨n: C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp k× diÖu cña rõng. sù ngìng mé cña t¸c gi¶ víi vÎ ®Ñp cña rõng. vÒ rõng vµ nãi: VÎ ®Ñp cña rõng xanh tõ bao ®êi nay lu«n lu«n hÊp dÉn con ngêi. §Ó xem rõng ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo chóng ta cïng häc bµi tËp ®äc K× diÖu rõng xanh 226 Ho¹t ®éng häc . §å dïng d¹y . nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê. KiÓm tra bµi cò . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). nh÷ng ®éng thùc vËt cã nãi ®Õn trong bµi (nÕu cã). ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. . 2. Giíi thiÖu bµi .häc .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. t×nh c¶m yªu mÕn vµ sù ngìng mé cña t¸c gi¶ ®èi tríc vÎ ®Ñp cña rõng. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.2008 K× diÖu rõng xanh . Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña rõng. . §äc hiÓu . thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng.

*§o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…lóp xóp díi ch©n. ©m cho HS. C¶ líp theo dâi trong SGK. chó gi¶i trong SGK. . Mçi tõng ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . 227 . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. Năm học 2007. . . ph¸t ©m.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. .Giáo án Tiếng Việt 5 cña nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .Mét HS ®äc bµi .2008 . .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: cña bµi.Gäi HS ®äc toµn bµi. . ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . . *§o¹n3: Cßn l¹i. .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . *§o¹n2: TiÕp ®Õn …®a m¾t nh×n theo.

d¸ng vÎ. nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÊm trªn th¶m l¸ vµng… . ho¹t ®éng cña chóng. mçi con vËt cã mét nÐt riªng: + Nh÷ng con vîn b¹c m¸ «m con gän ghÏ chuyÒn nhanh nh tia chíp. hoµng tö. + Nh÷ng con mang vµng ®ang ¨n cá non. dÔ th¬ng. + Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i ta ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®a m¾t nh×n theo. cung ®iÖn lóp xóp díi ch©n.Qua c¸c chi tiÕt miªu t¶ vÒ mu«ng thó gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×? . miÕu m¹o. nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng.Sù liªn tëng Êy ®· lµm cho c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp mét vÎ ®Ñp huyÒn bÝ. c¶m høng ngîi ca ngìng mé vÎ ®Ñp cña rõng.Nh÷ng liªn tëng Êy lµm c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp nh thÕ nµo? . NÊm nh mét tßa l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. .Mu«ng thó trong rõng thËt nhanh nhÑn. víi giäng t¶. C¶nh vËt khu rõng thËt lµ hÊp dÉn.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: NÊm nhiÒu nh mét thµnh phè nÊm lóp xóp díi bãng c©y tha. b) T×m hiÓu bµi . c«ng chóa …vµ nh÷ng phÐp thÇn th«ng biÕn hãa. nã nh mét thÕ giíi xa xa cña nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch vµ thÇn tho¹i víi nh÷ng «ng vua.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: ®äc bµi . Sù 228 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nhÑ nhµng. . ®¸ng yªu. l·ng m¹n.T×m nh÷ng chi tiÕt mµ t¸c gi¶ miªu t¶ mu«ng thó trong bµi? .HS tr¶ lêi: Nh÷ng mu«ng thó trong rõng díi n¾ng tra ®îc miªu t¶ b»ng mµu s¾c.2008 .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng c©y nÊm rõng ®· khiÕn t¸c gi¶ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ g×? . T¸c gi¶ nh mét ngêi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon víi nh÷ng ®Òn ®µi. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹.

tho¾t hiÖn cña chóng lµm næi bËt søc sèng. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc cµng t«n thªm mµu vµng cña rõng khép. nhÊn 229 Giáo án Tiếng Việt 5 . Toµn khu rõng lµ mét giang s¬n vµng rîi. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶. b¹n ®o¹n cña bµi.Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c .Năm học 2007. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. Cô thÓ: bµi. vÎ ®Ñp hoang d·. rùc rì. . liªn tëng vÎ ®Ñp cña nÊm. sèng ®éng.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. + Em muèn ®îc vµo rõng ng¾m c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? vµng hßa quyÖn vµo nhau rÊt ®Ñp: l¸ khép óa vµng.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . + Em rÊt thÝch c¶nh ®Ñp cña khu rõng. . + Khu rõng ®Ñp diÖu k×.NghÜa lµ mét kh«ng gian bao la lµ nh thÕ nµo? réng lín toµn lµ mµu vµng ngêi s¸ng. s¾c n¾ng vµng.HS nhËn xÐt.HS ph¸t biÓu tù do: ®o¹n v¨n trªn. . t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi. th¶m l¸ rông mµu vµng. ®Çy hÊp dÉn k× thó cña rõng xanh. + VÎ ®Ñp khu rõng thËt hÊp dÉn.Em hiÓu "giang s¬n vµng rîi" nghÜa . ®Òu kh¾p vµ rÊt ®Ñp m¾t. +…… c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . ®äc.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . nh÷ng con mang vµng nh mµu l¸ khép. * §o¹n 2: ®äc nhanh h¬n. .H·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®äc .2008 tho¾t Èn. h¸o høc. *§o¹n1: ®äc giäng t¶ thÓ hiÖn sù ngì ngµng.

nhãm ®«i.T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp cña rõng xanh nãi lªn ®iÒu g×? xanh víi mét t×nh c¶m yªu mÕn vµ ®Çy ngìng mé.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÆn HS vÒ . tõng ®o¹n. . .Bèn ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn diÔn c¶m. mét thµnh phè nÊm lóp xóp /díi bãng c©y tha.Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc . chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn . toµn bµi. dÆn dß . kh¸c): Loanh quanh trong rõng. cung ®iÖn cña hä / lóp xóp díi ch©n. * §o¹n 3: ®äc víi giäng ngì ngµng. 3. Mçi chiÕc nÊm / lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. ngìng mé nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ mµu s¾c vµ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶. T«i cã c¶m gi¸c / m×nh lµ mét ngêi khæng lå / ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Néi dung bµi tËp ®äc K× diÖu rõng . Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch / mµu sÆc sì rùc lªn.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m . . ng¹c nhiªn. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.viÕt: k× diÖu rõng xanh LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I. Cñng cè.HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo toµn bµi theo nhãm.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. toµn bµi. tho¾t biÕn cña m«ng thó. Môc tiªu 230 . §Òn ®µi.HS luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña c¶m ®o¹n v¨n (GV cã thÓ chän ®o¹n GV. . c¶m tõng ®o¹n.GV nhËn xÐt giê häc.2008 giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ sù tho¾t hiÖn. . ChÝnh t¶ Nghe . miÕu m¹o.

HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV ®äc ®o¹n viÕt chÝnh t¶ trong . III.2008 1. II. 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra bµi cò . ®iÒu tiÕng. §å dïng d¹y .häc . Híng dÉn HS nghe .GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp. 231 . vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong nh÷ng tiÕng Êy. Sù cã mÆt cña chóng ®· lµm næi bËt søc sèng.HS ghi tªn bµi vµo vë.Néi dung cña ®o¹n v¨n ph¸c häa vÒ ®iÒu g×? vµi nÐt vÒ c¸c loµi thó rõng. D¹y bµi míi 1... tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi K× diÖu rõng xanh. 2.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . nghÜa t×nh.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong SGK(tõ N¾ng tra. c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p nh÷ng tõ. vÎ ®Ñp hoang d· cña rõng xanh.viÕt chÝnh x¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.K× diÖu rõng xanh lµ mét bµi v¨n . SGK. TiÕt ChÝnh t¶ h«m nay. hÊp dÉn vÎ ®Ñp cña rõng. .GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. lo liÖu.. . . miªu t¶ ®Æc s¾c..GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. hiÒn lµnh.. Nghe .B¶ng phô hoÆc 2-3 tê phiÕu ph« t« néi dung BT3. Lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa yª. Ho¹t ®éng häc .®Õn c¶nh mïa thu). tiÕng cã chøa nguyªn ©m ®«i iª/ia nh: viÕng th¨m. Giíi thiÖu bµi . ya.HS l¾ng nghe. chóng ta luyÖn viÕt mét ®o¹n cña bµi vµ luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh cho c¸c tiÕng chøa yª. B. . nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã..GV hái: Néi dung cña ®o¹n v¨n nãi . ya.

GV híng dÉn .Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi . HS díi líp c¶ líp viÕt c¸c tõ võa t×m ®îc vµo viÕt vµo vë nh¸p. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . râ rµng cho HS viÕt. khuyªn vµ nhËn xÐt c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? . tr×nh bµy bµi vµ ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.C¶ líp theo dâi. diÒu.HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã miÖng nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn. l¾ng nghe.2008 .HS dïng bót ch×.GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp.Sau khi HS viÕt xong. . thuyÒn. c©u tr¶ lêi ®óng: nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn lµ biÓn. NÕu HS kh«ng nªu em viÕt hay lÉn do ¶nh hëng cña ®îc th× GV lùa chän mét sè tõ ng÷ ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. . . thuyÒn. ch÷a bµi. c) ViÕt chÝnh t¶ .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã khi viÕt . 3. tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. . .§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i 232 .Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007. Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît.HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng. .HS nªu lªn nh÷ng tõ khã mµ c¸c chÝnh t¶ dÔ lÉn. GV. c¸ch .GV nh¾c HS t thÕ ngåi viÕt. .khuyªn. . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . giÊy nh¸p.§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: biÓn.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS vµ .Ba HS lªn b¶ng viÕt. mµ c¸c em hay viÕt sai ë trong bµi ®Ó luyÖn viÕt cho c¸c em.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi.

HS chó ý l¾ng nghe. 1 cña nhãm m×nh vµ ®äc kÕt qu¶ cña tõng nhãm. hoan 233 . + Yªu cÇu c¸c nhãm lµm viÖc. Bµi tËp 3 . l¾ng diÒn hoµn chØnh vµ hái néi dung tõng nghe vµ tr¶ lêi: c©u. h¶i yÕn. ®o¹n th¬.Nguyªn ©m ®«i iª ®øng trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ kh«ng cã ©m cuèi ®îc viÕt lµ ya. tÊt c¶ ®Òu kh«ng cã dÊu thanh: khuya. + Néi dung c©u b ca ngîi vÎ ®Ñp cña chim vµnh khuyªn. C¶ líp theo dâi. c¶ líp theo dâi. Mçi nhãm trao ®æi. + Néi dung c©u a nãi vÒ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a thuyÒn vµ biÓn. T liÖu giµnh cho GV . biÕn luËt ch¬i.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt lªn trªn (hoÆc xuèng díi) ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh ..GV nªu yªu cÇu bµi tËp: §iÒn vµo .Tæ chøc cho HS lµm bµi theo h×nh thøc trß ch¬i "Ai lµ ai" nh sau: + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. sau ®ã ®em d¸n lªn b¶ng lÇn lît theo sè thø tù.. . DÊu thanh ®îc ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh . nguyªn ©m ®«i iª ®îc viÕt lµ yª: truyÒn thuyÕt. + C¸c nhãm lµm viÖc. th¶o luËn bÝ mËt víi nhau ghi tªn cña tõng loµi chim vµo tê giÊy. . C¸c tranh sau t..Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u th¬ ®· ®îc . + GV nªu bøc tranh 1. xanh tuya. chç trèng díi mçi tranh mét tiÕng cã ©m yª ®Ó gäi tªn c¸c con chim.Trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ cã ©m cuèi. + TÝnh ®iÓm thi ®ua cho tõng nhãm + C¶ líp chó ý l¾ng nghe.Mét HS ®äc. Trong tiÕng viÖt chØ cã 4 tõ cã chøa ya. . p¬-luya..ch÷ c¸i ª.ch÷ c¸i ª.+ §¹i diÖn c¸c nhãm lËt tê giÊy sè ¬ng tù. phæ + HS nhËn nhãm l¾ng nghe GV. phÐc-m¬-tuya( ba tõ sau lµ tõ mîn).

sèng ë bê bôi. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷. h¬i gièng gµ. II. h¶i yÕn. T liÖu giµnh cho GV . KiÓm tra bµi cò . . 2.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ ®· luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. N¾m ®îc mét sè tõ ng÷ miªu t¶ thiªn nhiªn. Môc tiªu 1.häc . nh sau: + YÓng: loµi chim cïng hä víi s¸o. x· héi.Gäi HS ®äc l¹i tªn c¸c loµi chim. III.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc). dÆn dß . cã tiÕng kªu "cuèc.YÓng. +H¶i yÕn: Loµi chim biÓn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lñi trèn rÊt nhanh (lñi nh quèc). lµm tæ b»ng níc bät ë v¸ch ®¸ cao.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. hiÖn tîng thiªn nhiªn ®Ó nãi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®êi sèng.häc Ho¹t ®éng d¹y A. tæ lµm thøc ¨n rÊt quý.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV. Cñng cè. cïng hä víi Ðn. C¸c ho¹t ®éng d¹y .2008 vµ tuyªn bè kÕt qu¶ nhãm th¾ng nghªnh c¸c nhãm lµm ®óng. l«ng ®en. hÖ thèng hãa vèn tõ chØ c¸c sù vËt. §å dïng d¹y . sau m¾t cã hai líp mµo mµu vµng. + §ç quyªn (chim quèc): Loµi chim nhá. tôc ng÷ mîn c¸c sù vËt. cì nhá.GV (cã thÓ)nãi s¬ lîc vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc vµ tËp qu¸n sinh sèng cña c¸c loµi chim ®Ó HS biÕt. ®ç quyªn. Më réng. cuèc". LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I. c¸nh dµi vµ nhän. .GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS nhí .GV gäi HS ®äc Bµi tËp 4 (cña tiÕt . hiÖn tîng cña thiªn nhiªn. ®Ó kh«ng viÕt sai chÝnh t¶. 234 Ho¹t ®éng häc . cuéc. hãt rÊt hay vµ cã thÓ b¾t chíc tiÕng ngêi. 4. gÇn níc. thiÖn ë nhµ. .

nhËn xÐt bµi cña . Bµi míi 1. .Mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo 2. c¶ líp theo bµi tËp dâi ®äc thÇm. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng kÕt hîp víi gi¶i thÝch s¬ qua c¸c thµnh ng÷.HS l¾ng nghe. . mét HS lªn b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña b¶ng lµm bµi.NhËn xÐt. 2.Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng . nhËn xÐt viÖc lµm bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. víi ®êi sèng con ngêi. Sau khi lµm xong m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi víi . trªn b¶ng. nhËn kÕt luËn lêi gi¶i ®óng: Thiªn nhiªn lµ xÐt ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng. B. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . ch÷a bµi.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn bµi tËp.Thiªn nhiªn cã quan hÖ mËt thiÕt ®èi .GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n tÝch.Mét HS ®äc toµn bµi. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. gäi mét HS ®äc. HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy. . .2008 .HS tham gia ph©n tÝch.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. dâi ®äc thÇm. Giíi thiÖu bµi . tÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng do con ngêi t¹o ra.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung . bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . . 235 . Nh÷ng tõ trong tiÕng ViÖt nãi vÒ thiªn nhiªn nh thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu qua bµi LuyÖn tõ vµ c©u: Më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn. . cña m×nh.HS l¾ng nghe.GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n Bµi tËp .HS lµm viÖc c¸ nh©n. vµ häc bµi cña HS.GV cho ®iÓm. Bµi tËp 2 .

tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. m¹ ®Êt quen. .. em ®Æt mét c©u víi tõ võa t×m ®îc . v« tËn. GV. cÊy th× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vËt nh©n t¹o. / Qua s«ng ph¶i lôy ®ß (khi nhê cËy ngêi kh¸c gióp m×nh ®¹t ®îc c«ng viÖc th× ph¶i nhón nhêng). tÝnh ®iÓm thi .Mét HS ®äc toµn bµi.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh. b¹n ®Æt ®îc c©u hay..HS lµm viÖc c¸ nh©n . + T¶ chiÒu dµi:xa tÝt t¾p. Gîi ý: . GV ph¸t bót ®æi.T×m tõ: + T¶ chiÒu réng: bao la. . hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) .HS c¸c nhãm tra th¶o luËn. m¹ lµ nh÷ng vËt vèn cã trong thiªn nhiªn. cö mét th kÝ viÕt nhanh c¸c d¹. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p bµi lµm cña m×nh. b) §Æt c©u . mu«n trïng kh¬i./ Gãp giã thµnh b·o (tÝch nhiÒu c¸i nhá thµnh c¸i lín).HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. trao c¸c tõ miªu t¶ kh«ng gian. tõ lªn giÊy. tuyªn d¬ng nh÷ng . nhiÒu tõ.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. / Khoai ®Êt l¹. kh«n cïng. mªnh m«ng.Gäi HS nhËn xÐt. .Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm t×m .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. xa tÝt mï kh¬i. th¨m 236 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. giÊy khæ to cho c¸c nhãm lµm bµi. bÊt tËn. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. .2008 §¸p ¸n: Lªn th¸c xuèng ghÒnh (gÆp nhiÒu gian lao vÊt v¶). a) T×m tõ theo nhãm .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. Bµi tËp 3 . Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 tôc ng÷. xa tÝt. Dï con ngêi cã trång.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng.(Khoai ph¶i trång ®Êt l¹. b¸t ng¸t.. mçi .Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . m¹ ph¶i trång ë ®Êt quen míi tèt) Lu ý: khoai.

cao chãt vãt. Môc tiªu 1. 3. ý nghÜa c©u chuyÖn.. sãng vç µo µo... ngót ng¸t... bß lªn. RÌn kÜ n¨ng nãi: . biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung.. ®· ®äc I. dµi ngo½ng.2008 th¼m. ®· ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. µo ¹t. oµm o¹m.T×m tõ: a) T¶ tiÕng sãng: × Çm.. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.. . vêi vîi..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 237 . Gîi ý: . dµi lª thª.. c) T¶ lµn sãng m¹nh: cuån cuén. Çm µo.. th× thÇm. s©u ho¾m. Bµi tËp 4 . dµi lo»ng ngo»ng.. lao xao. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc..§Æt c©u: TiÕng sãng vç Çm Çm vµo bê. .. . trµo d©ng.. dËp dÒnh.§Æt c©u: BiÓn réng mªnh m«ng. dµi thît. b) T¶ lµn sãng nhÑ: l¨n t¨n. + T¶ chiÒu cao: cao vót....BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. Çm Çm.. trên lªn. d÷ t¬n. l÷ng lê.GV nhËn xÐt giê häc.HiÓu chuyÖn.GV tæ chøc t¬ng tù bµi tËp 3. chÊt ngÊt. s©u ho¨m ho¼m. dÆn dß . .. th¨m th¼m..DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 . + T¶ chiÒu s©u: hun hót.. cao ngÊt. Cñng cè./. khñng khiÕp...HS l¾ng nghe. dµi lít thít. r× rµo./. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. dµi nguªu. dµi d»ng dÆc. × o¹p. cao vêi vîi. cuén trµo. ®iªn cuång. .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hoÆc 4 vµo vë. tuyªn d¬ng .

Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. ®äc thÇm. Giíi thiÖu bµi . . ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn.GV nhËn xÐt. nghÜa c©u chuyÖn. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc 238 .C¸c truyÖn g¾n víi chñ ®iÓm Con ngêi víi thiªn nhiªn. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn C©y cá níc Nam. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . II.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . C¸c ho¹t ®éng d¹y . vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nhËn xÐt.Gäi hai HS kÓ nèi tiÕp nhau c©u .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Trong giê kÓ chuyÖn h«m nay. Qua c¸c c©u chuyÖn mçi em tù kÓ sÏ gióp chóng ta yªu quý thiªn nhiªn h¬n vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. c¸c em sÏ tËp kÓ nh÷ng c©u chuyÖn ®· ®îc nghe. cho ®iÓm.häc Ho¹t ®éng d¹y A. Ho¹t ®éng häc . §å dïng d¹y . RÌn kÜ n¨ng nghe: BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. c¶ líp s½n trªn b¶ng. 2.. mçi HS kÓ yªu cÇu cña GV.2008 2. .Thiªn nhiªn xung quanh ta thËt lµ t. . c¶ líp theo dâi vµ hai ®o¹n.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ¬i ®Ñp vµ lu«n lu«n g¾n bã víi chóng ta. Bµi míi 1.HS l¾ng nghe. III.häc . KiÓm tra bµi cò . B.

. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng 239 . söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu. . C¶ líp theo chuyÖn theo gîi ý 2 trong SGK vµ treo dâi trªn b¶ng.GV nhËn xÐt. ®iÒu chØnh nÕu HS . . b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm).HS nghe. . B¹n nµo kÓ ®îc nh÷ng truyÖn ngoµi SGK mµ em ®äc trong s¸ch b¸o.Mét HS ®äc to tríc líp.HS tr¶ lêi: .2008 nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. C¶ ý trong SGK.GV hái HS: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn nãi vÒ c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë nhiªn. nghe qua ®µi hoÆc ngêi th©n kÓ l¹i sÏ ®îc céng thªm ®iÓm.GV nh¾c l¹i tr×nh tù kÓ mét c©u .HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu vÒ c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ. .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn). tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn). . t«i ®äc truyÖn nµy trong cuèn §Êt rõng ph¬ng Nam cña nhµ v¨n §oµn Giái. VÝ dô: T«i muèn kÓ cho c¸c b¹n nghe c©u chuyÖn vÒ b¾t c¸ sÊu.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý. Nh÷ng truyÖn ®îc nªu lµm vÝ dô ë môc gîi ý 1 lµ nh÷ng truyÖn trong SGK. b¸o.GV gäi ba HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi . + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1 ®iÓm). líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK. ®©u? .GV nãi: C¸c em h·y giíi thiÖu c©u chuyÖn cã néi dung nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn cho c¸c b¹n nghe.

nÐt mÆt.GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . mçi nhãm bèn HS.2008 + KÓ tù nhiªn. gióp ®ì c¸c c¸c giÊy nh¸p. + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: (1 ®iÓm).GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007. tr×nh tù: . uèn n¾n. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn . . cÇu cña GV. sau khi kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung.GV quan s¸t c¸ch kÓ chuyÖn cña HS + HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra c¸c nhãm.HS kÓ chuyÖn trong nhãm theo nhãm nhá. * HS kÓ hái: + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn nµy kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt nµo trong truyÖn? + Theo b¹n c©u chuyÖn nµy muèn nãi lªn ®iÒu g×? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy? + T×nh tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt? + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? 240 . nh×n vµo c¸c b¹n . ý nghÜa .HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu ®ang nghe m×nh kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 ®iÖu tù nhiªn. b. cö chØ: (3 ®iÓm). nhãm gÆp khã kh¨n.Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: c©u chuyÖn. + Tõng cÆp HS kÓ chuyÖn cho nhau nghe. + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1 ®iÓm).

Cñng cè. . chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ . 3.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . theo c¸c tiªu chÝ trªn. .2008 + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? . ý nghÜa c©u chuyÖn. . c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu chuyÖn nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp.Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ . ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. ®¸nh gi¸ b¹n kÓ chøc cho HS nhËn xÐt.C¶ líp nhËn xÐt.HS nhËn xÐt. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV.Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe. . .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt. chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. chi tiÕt.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã .GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ .HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp. kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. b×nh chän ®îc c©u chuyÖn hay nhÊt. 241 . tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n. . . dÆn dß .GV nhËn xÐt giê häc.HS quan s¸t. b¹n kÓ c¸c b¹n theo yªu cÇu cña GV vµ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV gäi HS kÓ chuyÖn.HS lÇn lît kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe.HS l¾ng nghe. b¹n ®Æt c¸c tuyªn d¬ng c¸c b¹n tríc líp.

III. ng¾t nghØ h¬i theo ®óng nhÞp th¬. Häc thuéc lßng mét sè c©u th¬ em thÝch. . §äc lu lo¸t toµn bµi.GV ®a ra tranh minh häa bµi tËp .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc . §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi cæng trêi nÕu cã.Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc l¹i bµi K× .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña diÖu rõng xanh sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV. 2.häc Ho¹t ®éng d¹y A. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. th©n th¬ng cña bøc tranh vïng cao.2008 TËp ®äc Tríc cæng trêi I. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi . Môc tiªu 1. . t×nh c¶m thÓ hiÖn sù xóc ®éng cña t¸c gi¶ tríc vÎ ®Ñp võa hoang s¬.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng. ®ång 242 Ho¹t ®éng häc . th¬ méng võa Êm cóng. . chÞu khã h¨ng say lao ®éng.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn hoang s¬ cña miÒn s¬n cíc vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn nói chÞu th¬ng. .HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: Tranh vÏ ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ tr¶ c¶nh mét miÒn nói cao.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. §äc hiÓu . KiÓm tra bµi cò . B. II. §äc thµnh tiÕng . vÒ néi dung.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. 3.B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n th¬ cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).

khæ th¬. Mçi HS ®äc mét khæ th¬.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. .GVnãi thªm: §©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi th¬ Tríc cæng trêi cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh ¶nh. §Ó t×m hiÓu xem thiªn nhiªn vµ con ngêi n¬i ®©y cã g× ®Ñp.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . Năm học 2007. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. * Khæ 3: Cßn l¹i. .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi..GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS . . * Khæ 2: TiÕp ®Õn …Suèi triÒn rõng hoang d·.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh g×?. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ . 2. . . 243 . Cæng Trêi lµ mét ®Þa danh thuéc vïng nói cao Qu¶n B¹.2008 bµo d©n téc ®ang lµm n¬ng. . bµi: * Khæ 1: Tõ ®Çu ®Õn…trªn mÆt ®Êt. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ cña th¬ trong bµi. §ång V¨n. cho HS.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. chóng ta cïng luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi th¬.Mét HS ®äc bµi .

GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . ®äc tù nhiªn. b) T×m hiÓu bµi ..Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. nhÑ nhµng.2008 . .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Gäi HS ®äc toµn bµi. nhËn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo 244 .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . C¶ líp theo dâi trong SGK.. nh¹c ngùa (c¸i chu«ng con.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi. cæng cña bÇu trêi). gi÷a hai bªn v¸ch ®¸ ®îc gäi lµ cæng trêi? më ra mét kho¶ng trêi bao la. . gi¶i. giã thæi lµm ngêi ta ngì ngµng tëng nh ®ã lµ c¸i cæng ®Ó ®i lªn trêi. khi rung kªu thµnh tiÕng).HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: V× trªn nghÜ tr¶ lêi c©u hái: V× sao n¬i ®©y ®Ønh dèc.. cã m©y bay.3 . trong cã h¹t ®îc ®eo vµo cæ con ngùa. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. mµu xanh ®en mµ ®ång bµo miÒn nói thêng mÆc).HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. ¸o chµm (¸o nhuém mµu xanh l¸ chµm. . VÝ dô: cæng trêi ( cæng lªn trêi. .HS dùa vµo bµi ®äc ph¸t biÓu ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu: T¶ l¹i vÎ ®Ñp ®¬n gi¶n cã thÓ lÇn lît theo tõng cña bøc tranh thiªn nhiªn trong bµi h×nh ¶nh th¬ hoÆc theo c¶m th¬.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1. suy . hoang s¬. t×nh c¶m c¶m høng ngîi ca vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm c¸c khæ 2. thanh b×nh vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn s¬n cíc.

. bÊt tËn lµ nh÷ng v¹t n¬ng.Trong nh÷ng c¶nh vËt thiªn nhiªn ®.2008 ®óng tr×nh tù. nh÷ng lßng thung lóa chÝn vµng mµu mËt ong. .Ngêi d©n n¬i cæng trêi lµm nh÷ng . hoang v¾ng cña miÒn nói cao. vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao l¹i nãi sù s¬n cíc hoang vu Êy vÉn cã con xuÊt hiÖn cña con ngêi lµm cho c¸nh ngêi. Nh¹c ®iÖu rén rÞp. ®µn dª ®ang soi m×nh díi ®¸y suèi . t×m m¨ng.. väng vang rÐo r¾t nh khóc nh¹c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Dßng th¸c rÐo ng©n nga. thÝch nhÊt c¶nh nµo? V× sao? . .Tõ cæng trêi nh×n ra mét kh«ng gian réng bao la.HS l¾ng nghe. ®Ñp nh thÕ nµo? trång rau.HS tr¶ lêi: V× ë n¬i vïng cao.GV nãi thªm: ®o¹n th¬ nãi vÒ cuéc .HS ph¸t biÓu tù do theo c¶m îc miªu t¶ trong nhiªn bµi th¬ em nhËn cña c¸c em. nh÷ng c¸nh rõng nguyªn s¬ ngót ngµn mê mê ¶o ¶o trong s¬ng khãi. lµm Êm c¸nh rõng s¬ng gi¸. sèng lao ®éng cÇn cï cña ®ång bµo c¸c d©n téc hay vµ gîi c¶m.Tõ cæng trêi nh×n ra. h¸i nÊm… Nh÷ng v¹t ¸o chµm thÊp tho¸ng lµm xanh c¶ n¾ng chiÒu. VD: . Vµ xa xa kia lµ th¸c níc ®æ tr¾ng xãa tõ triÒn nói cao.. rén rµng. Cuéc sèng lao 245 . xua ®i c¸i heo hót.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i . . mét kh«ng gian réng bao la ngót ng¸t toµn lµ mµu s¾c cña cá hoa. ai ai còng tÊt bËt rén rµng rõng s¬ng gi¸ Êm lªn? lµm cho bøc tranh thiªn nhiªn trë nªn Êm cóng. .Nh÷ng ngêi d©n n¬i ®©y lµm c«ng viÖc g×? Sù xuÊt hiÖn cña hä nh÷ng c«ng viÖc thêng nhËt cña lµm cho thiªn nhiªn n¬i ®©y trë nªn ngêi d©n miÒn nói nh: gÆt lóa.

®äc.Bµi th¬ Tríc cæng trêi nãi lªn . . . . Cæng trêi kh«ng cßn hoang vu.Gäi mét HS ®äc toµn bé bµi th¬. Cñng cè.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . . mét kh¶ n¨ng lµm chñ tù nhiªn. .T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp hoang s¬ ®iÒu g×? cña thiªn nhiªn vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña ngêi d©n miÒn nói.HS nhËn xÐt.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c lËp . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng Năm học 2007.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 246 . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. cña bµi th¬ (nh trªn). b¹n ®o¹n cña bµi.Mét HS ®äc diÔn c¶m toµn bé bµi th¬.Mét sè HS thi nhau ®äc thuéc lßng mµ em thÝch vµ nãi thªm v× sao mét sè c©u th¬ tríc líp vµ nãi râ v× em thÝch? sao em l¹i thÝch nh÷ng c©u th¬ ®ã.GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. 3. l¹nh lÏo n÷a.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. Nh×n ra xa ngót ng¸t / Bao s¾c mµu cá hoa / Con th¸c rÐo ng©n nga / §µn dª soi ®¸y suèi / Gi÷a ngót ngµn c©y tr¸i / Däc vïng rõng nguyªn s¬ / Kh«ng biÕt thùc hay m¬ / R¸ng chiÒu / nh h¬i khãi…// . dÆn HS vÒ .Thi ®äc thuéc lßng mét c©u th¬ . .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. t×m ra giäng ®äc kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. dÆn dß .Giáo án Tiếng Việt 5 ®éng ®ång bµo c¸c d©n téc gîi lªn mét søc sèng tiÒm tµng.GV nhËn xÐt giê häc.2008 .NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m th¬ sau: ®o¹n th¬.

theo ®iÓm quan s¸t tõ xa ®Õn gÇn. ®Æc ®iÓm cña c¶nh.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn Ho¹t ®éng häc 247 . tõ cao xuèng thÊp. c¶m xóc cña ngêi t¶ ®èi víi c¶nh). 2. .. VÝ dô: . thêi gian cña mét ngµy. §å dïng d¹y . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.Th©n bµi: + Chän t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi. KiÓm tra bµi cò . BiÕt lËp dµn ý víi c¸c ý riªng cña m×nh cho bµi v¨n miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.KÕt luËn: Nªu c¶m xóc cña em víi c¶nh ®Ñp quª h¬ng.häc .Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ .Bót d¹ vµ 4. II. cña tõng mïa. + C¸c chi tiÕt cÇn ®îc s¾p xÕt theo tr×nh tù hîp lÝ (theo bè côc cña c¶nh.2008 nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ vµ ®äc yªu cÇu cña GV. thêi ®iÓm quan s¸t? . nÐt ®Æc s¾c cña c¶nh.Më bµi : Giíi thiÖu c¶nh ®Ñp ®îc chän t¶ lµ c¶nh nµo? ë vÞ trÝ nµo trªn quª h¬ng? §iÓm quan s¸t .) . C¸c ho¹t ®éng d¹y . BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh (thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶.häc Ho¹t ®éng d¹y A. tr×nh tù miªu t¶. g©y Ên tîng cña c¶nh.B¶ng phô ghi dµn ý s¬ lîc gîi ý gióp HS lËp dµn ý bµi v¨n. tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Môc tiªu 1. III. chän nh÷ng chi tiÕt nãi râ nhÊt ®Æc ®iÓm cña c¶nh (nh÷ng chi tiÕt em ®· quan s¸t ®îc b»ng c¸c gi¸c quan).

. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .HS l¾ng nghe. + .C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ .. + T¶ c¶nh con ®êng + T¶ c¶nh vên hoa hoÆc c«ng viªn. B. 248 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.. líp më vë ®Ó GV kiÓm tra. Giíi thiÖu bµi . Ch¼ng h¹n: + Phong c¶nh lµng quª vµo c¸c thêi ®iÓm xu©n. HS díi líp ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. . Díi theo dâi. hoÆc mét thêi ®iÓm trong ngµy. viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn. h¹ thu ®«ng. Bµi míi 1.2008 c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· ®îc häc theo yªu cÇu cña GV. hoÆc tõ s¸ng ®Õn chiÒu tèi.. nhËn xÐt. ng«i trêng..GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ nªu tríc líp em ®Þnh t¶ c¶nh ®Ñp g× ë ®Þa ph¬ng (nh¾c HS kh«ng nªn t¶ c¶nh dßng s«ng quª em v× ®· t¶ trong c¸c tiÕt tríc). chuyÓn mét phÇn trong dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. 2..HS ®äc thÇm Bµi tËp 1 vµ tr¶ lêi: dung bµi tËp vµ hái: Bµi tËp nµy yªu LËp dµn ý miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp cÇu chóng ta lµm g×? ë ®Þa ph¬ng em.HS suy nghÜ vµ lÇn lît ®øng dËy tr¶ lêi. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch lËp mét dµn ý chi tiÕt vÒ t¶ c¶nh ë ®Þa ph¬ng.. s«ng níc. c¸nh ®ång lóa ®ang th× con g¸i. Sau ®ã. . . + C¶nh c¸nh ®ång lóa chÝn.GV gäi HS ®äc thÇm toµn bé néi .GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .

theo dâi.HS nªu v¾n t¾t c¸c gîi ý vµ l¾ng chèt l¹i : nghe lu ý cña GV. Chó ý 249 . ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.Gäi HS ®äc bµi tËp.GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c gîi ý vµ . mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. GV nh¾c HS dùa vµo gîi ý ®Ó lµm bµi. c¶ líp theo dâi trong SGK.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. giÊy khæ to.Hái mét vµi HS vÒ ®o¹n v¨n mµ c¸c . + §o¹n v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. c¶ líp ®äc thÇm vÒ lËp dµn ý gäi mét HS ®äc. . Bµi tËp 2 . . + Nªn chän mét ®o¹n trong phÇn th©n bµi ®Ó chuyÓn thµnh ®o¹n v¨n.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. giÊy khæ to. C¸c c©u trong ®o¹n cïng lµm næi bËt ý ®ã. cho mét vµi vë nh¸p.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy em ®Þnh viÕt. .GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. bæ sung. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. + Mçi ®o¹n cã mét c©u më ®Çu nªu ý bao trïm cña ®o¹n. GV .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. híng dÉn HS nhËn xÐt. .2008 .GV treo b¶ng phô cã ghi nh÷ng gîi ý . .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn.Mét HS ®äc bµi tËp. ®èi tîng ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt.Mét HS ®äc to. . .HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.

HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. GV chó ý söa lçi ng÷ C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. nghÜa chuyÓn) vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 250 . C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp. NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m. tuyªn d¬ng tríc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. 3. 3.B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 2 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp. kiÓm tra viÕt. Cñng cè. HiÓu ®îc c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa (nghÜa gèc. dÆn dß . . III. líp. §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 ¸p dông c¸c biÖn ph¸p so s¸nh.HS viÕt bµi vµo vë nh¸p. + §o¹n v¨n cÇn thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña ngêi viÕt.HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt ®o¹n v¨n hay. . 2. . Môc tiªu 1.Yªu cÇu HS viÕt bµi. nh©n hãa cho h×nh ¶nh thªm sinh ®éng. . v¨n cña m×nh. Năm học 2007. BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt c¸c nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ.2008 .Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n .DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n . LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I. II.häc . .HS l¾ng nghe. .GV nhËn xÐt giê häc.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n . ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).

Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. . Bµi míi 1. h¹t ph¸t triÓn ®Õn møc thu ho¹ch ®îc) trong c©u 1 víi tõ chÝn (suy nghÜ kÜ cµng) ë c©u 3 lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa. B. dùa .GV gäi HS lªn kiÓm tra Bµi tËp 3 . qu¶. .Gäi HS ®äc Bµi tËp1. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. gi¶i thÝch nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa.HS nhËn xÐt. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . cô thÓ lµ: Ph©n biÖt tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m.HS l¾ng nghe.2008 .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. trao ®æi víi b¹n cña m×nh.Mét HS ®äc bµi.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo (hoÆc Bµi tËp 4) cña tiÕt LuyÖn tõ yªu cÇu cña GV. . . . Lµm xong.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Tõ chÝn (hoa. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS lªn b¶ng lµm bµi vµo giÊy víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm nh¸p.Yªu cÇu HS nhËn xÐt. .HS l¾ng nghe. vµ c©u tríc mµ c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ.Giê häc h«m nay chóng ta tiÕp tôc . . cho ®iÓm viÖc lµm . bµi vµ häc bµi cña HS. chèt l¹i lêi gi¶i vµo nghÜa cña c¸c tõ ®Ó ph©n tÝch. ®óng. t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa. Lêi gi¶i: a) ChÝn . Giíi thiÖu bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 A. 251 . Chóng ®ång ©m víi tõ chÝn (lµ sè 9) ë c©u 2.GV nhËn xÐt. bæ sung. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. ®Æt c©u víi tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ.

Giáo án Tiếng Việt 5 b) §êng

Năm học 2007- 2008

- Tõ ®êng trong c©u 2 (®êng d©y liªn l¹c, lèi ®i cña c¸c tÝn hiÖu th«ng tin ) víi tõ ®êng trong c©u 3 (con ®êng, lèi ®i l¹i cña con ngêi) lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa . Chóng ®ång ©m víi tõ ®êng trong c©u 1 (lµ thøc ¨n cã vÞ ngät). c) V¹t - Tõ v¹t trong c©u 1 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ nh÷ng m¶nh ®Êt trång trät tr¶i dµi trªn ®åi nói) víi tõ v¹t ë c©u 3 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ m¶nh ¸o) lµ hai c¸ch dïng cña tõ nhiÒu nghÜa .Chóng ®ång ©m víi tõ v¹t trong c©u 2 (cã nghÜa lµ ph¹t ®i, c¾t ®øt ®i). - Qua bµi tËp trªn chóng ta rót ra ®îc - NghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m kh¸c ®iÒu g×? h¼n nhau cßn nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa bao giê còng cã mèi quan hÖ víi nhau. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn - HS lµm bµi theo nhãm ®«i, trao theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. ®æi th¶o luËn víi nhau, lµm bµi ra giÊy nh¸p. - GV gäi HS tr×nh bµy, híng dÉn HS - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy nhËn xÐt, ph©n tÝch, kÕt luËn lêi kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. gi¶i ®óng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. §¸p ¸n: a) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt níc cµng ngµy cµng xu©n - Tõ xu©n trong dßng th¬ 1 mang nghÜa gèc, chØ mét mïa cña n¨m: mïa xu©n. - Tõ xu©n trong dßng th¬ 2 mang nghÜa chuyÓn, chØ sù t¬i ®Ñp. b) .....khi ngêi ta ®· 70 xu©n.... tõ xu©n chuyÓn, xu©n cã nghÜa lµ tuæi t¸c. Bµi tËp 3 ë ®©y ®îc dïng víi nghÜa

252

Giáo án Tiếng Việt 5 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008 - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Mçi HS ®Æt - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo Ýt nhÊt hai c©u víi mét tõ thÓ hiÖn vë. ®îc sù kh¸c biÖt vÒ nghÜa cña nã. GV lu ý HS ®Æt c©u theo ®óng nÐt nghÜa phæ biÕn ®· nªu trong s¸ch. - Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n - NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) - Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n - HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt c©u v¨n hay, tuyªn d¬ng tríc líp. nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. - HS l¾ng nghe. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh (Dùng ®o¹n më bµi, kÕt bµi) I. Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi, ®o¹n kÕt bµi trong v¨n t¶ c¶nh. 2. BiÕt c¸ch viÕt c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ c¶nh. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 253

Giáo án Tiếng Việt 5 A. KiÓm tra bµi cò

Năm học 2007- 2008

- Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph¬ng mµ theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp theo c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn dâi, nhËn xÐt. chØnh ë nhµ. Díi líp më vë ®Ó GV kiÓm tra. - GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· biÕt më bµi, kÕt bµi - HS l¾ng nghe. kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®o¹n më ®Çu vµ ®o¹n kÕt thóc cña mét bµi v¨n mµ nã lu«n lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi th©n bµi. VËy trong v¨n t¶ c¶nh më bµi vµ kÕt bµi ®îc viÕt nh thÕ nµo? §Ó hiÓu râ vÒ ®iÒu nµy, h«m nay chóng ta cïng luyÖn tËp dùng ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi cho mét bµi v¨n t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 1, c¶ líp dung Bµi tËp 1 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy ®a ra ta lµm g×? më bµi vµ yªu cÇu chóng ta ®Þnh ®©u lµ më bµi gi¸n tiÕp, bµi trùc tiÕp. Nªu c¸ch viÕt c¸c bµi ®ã. hai x¸c më më - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

- ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai më bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ nµo? kiÓu më bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã lµ më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n 254

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 tiÕp. + Më bµi trùc tiÕp lµ më bµi giíi thiÖu ngay ®èi tîng ®îc miªu t¶. + Më bµi gi¸n tiÕp lµ më bµi nãi chuyÖn kh¸c ®Ó dÉn vµo ®èi tîng ®Þnh t¶.

- GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ më bµi, HS trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn nhau ®Ó lµm bµi. bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶, - §¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: + §o¹n v¨n a lµ më bµi trùc tiÕp. §o¹n v¨n b lµ më bµi gi¸n tiÕp. + §o¹n v¨n a giíi thiÖu trùc tiÕp ngay con ®êng ®Þnh t¶. §o¹n v¨n b nãi vÒ nh÷ng kØ niÖm ®èi víi nh÷ng c¶nh vËt quª h¬ng råi míi giíi thiÖu con ®êng th©n thiÕt ®Þnh t¶. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc to toµn bé néi dung Bµi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 2, c¶ líp tËp 2 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy yªu cÇu ta lµm g×? chóng ta x¸c ®Þnh ®o¹n kÕt bµi kiÓu tù nhiªn (a) gièng vµ kh¸c kÕt bµi theo kiÓu më réng (b) ë ®iÓm nµo? - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ kiÓu kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã nµo? lµ kiÓu kÕt bµi tù nhiªn vµ kiÓu kÕt bµi më réng. + KÕt bµi kh«ng më réng lµ cho 255

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 biÕt kÕt côc cña bµi t¶. + KÕt bµi më réng lµ kiÓu kÕt bµi sau khi cho biÕt kÕt côc, cã lêi b×nh luËn thªm.

- Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ kÕt bµi, HS trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi.

- HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, trao ®æi th¶o luËn trong nhãm ghi l¹i kÕt qu¶ (viÕt gän, râ nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau).

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng lµm cña nhãm m×nh vµ nhËn xÐt vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: - Gièng nhau: ®Òu nãi ®Õn t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã th©n thiÕt ®èi víi con ®êng. - Kh¸c nhau: +§o¹n kÕt bµi kiÓu kh«ng më réng (a): kh¼ng ®Þnh con ®êng lµ ngêi b¹n quý, g¾n bã víi kØ niÖm thêi th¬ Êu cña b¹n HS. + §o¹n kÕt bµi kiÓu më réng (b) : võa nãi vÒ t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña b¹n HS, võa ca ngîi c«ng ¬n cña c¸c c« b¸c c«ng nh©n vÖ sinh ®· gi÷ cho con ®êng s¹ch, ®Ñp; nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña c¸c b¹n nhá. Bµi tËp 3 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.GV - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹, giÊy khæ to, cho mét vµi vë nh¸p, mét vµi HS lµm bµi lªn HS lµm bµi. giÊy khæ to. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy lµm cña m×nh. Nh÷ng HS lµm trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ lµm trªn b¶ng líp. C¶ líp theo bµi bµi bµi dâi 256

«n tån. Lêi ngêi dÉn chuyÖn chËm r·i phï hîp víi t×nh tiÕt diÔn biÕn cña cuéc tranh luËn. .häc .HS l¾ng nghe. HS. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 257 .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. Giäng cña thÇy gi¸o gi¶ng gi¶i.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). TuÇn 9 TËp ®äc C¸i g× quý nhÊt I.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 3 vµo vë. nh÷ng b¹n tÝch cùc trong häc tËp. Giäng cña c¸c b¹n tranh luËn s«i næi.NhËn xÐt giê häc.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. §äc hiÓu . §å dïng d¹y . 2.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ. kÕt bµi hay. §äc thµnh tiÕng . . Môc tiªu 1. dÆn dß . ph©n biÖt ®îc lêi dÉn chuyÖn vµ lêi nh©n vËt.HiÓu ®îc vÊn ®Ò tranh luËn (C¸i g× quý nhÊt?) vµ ý ®îc kh¼ng ®Þnh (Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt). ®¸nh gi¸ bµi lµm cña . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c më bµi. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. . tuyªn d¬ng . 3. . Cñng cè.2008 nhËn xÐt. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ.B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc. §äc lu lo¸t toµn bµi. II.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi tËp .GV nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .

GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . Mçi tõng ®o¹n cña bµi.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi: * §o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…sèng ®îc kh«ng * §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn …thÇy gi¸o ph©n gi¶i. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Nam tranh luËn víi nhau thÕ nµo vÒ c©u hái nµy vµ thÇy gi¸o ®· gi¶ng gi¶i ra sao.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. vÒ néi dung.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS l¾ng nghe. Quý. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc C¸i g× quý nhÊt?.GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc.2008 Ho¹t ®éng häc .Trong cuéc sèng cña chóng ta c¸i .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .häc Ho¹t ®éng d¹y A. ph¸t ©m. . g× còng ®¸ng yªu ®¸ng quý. * §o¹n 3: Cßn l¹i.. . 2. . nhng c¸i g× lµ quý nhÊt? §Ó biÕt ba b¹n Hïng. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña íc cæng trêi sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 III. D¹y bµi míi 1. .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi th¬ Tr. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. Giíi thiÖu bµi . B.Mét HS ®äc bµi . ng¾t giäng cho tõng HS 258 . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . .

Nam ®· tranh luËn víi nhau ®iÒu g×? . . c¸i quý nhÊt trªn ®êi lµ g×? ( GV ghi b¶ng theo lêi HS : lóa g¹o. .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. vµng. chó gi¶i trong SGK. .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. b) T×m hiÓu bµi .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. Nam ®· tranh luËn víi nhau xem c¸i g× lµ quý nhÊt? . .Gäi ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .Theo Hïng. mçi 2. + Nam: (quý nhÊt lµ ) th× giê.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.HS tr¶ lêi: kiÕn cña m×nh? (GV ghi b¶ng tãm + Víi Hïng quý nhÊt lµ lóa g¹o v× t¾t ý kiÕn trªn). . do ®ã lóa g¹o lµ quý 259 .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu cã). Quý. .2008 . + Quý: (quý nhÊt lµ) vµng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. ©m cho HS. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1. . Quý.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. Quý. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. Nam. th× giê.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng.HS tr¶ lêi: + Hïng : (quý nhÊt lµ) lóa g¹o. "cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng".HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng. Năm học 2007. .Gäi ba HS ®äc toµn bµi. .C¸c b¹n ®· ®a lÝ lÏ g× ®Ó b¶o vÖ ý . . C¶ líp theo dâi trong SGK. . NghÜa lµ lóa g¹o nu«i sèng con ngêi.

Cã th× giê míi lµm ra ®îc lóa g¹o. vµng.. cã t×nh. §iÒu ®ã kh«ng tr¶ lêi ®îc th× gi¸o viªn gi¶ng chøng tá thÇy ®· l¾ng nghe vµ gi¶i cho HS râ) hiÓu ý kiÕn cña c¸c b¹n. cËu ta lËp luËn kh¸ hïng hån: " ThÇy gi¸o thêng nãi th× giê quý h¬n vµng b¹c. Trong tranh luËn nãi nh thÕ gäi lµ nãi cã lÝ. LËp luËn cña thÇy hÕt søc chÆt chÏ kh«ng b¸c bá ®îc. tªn ®ã? (V× qua bµi nµy cho ta biÕt ®iÒu 260 . . cã tiÒn sÏ mua ®îc lóa g¹o".C©u chuyÖn trªn gióp hiÓu ®îc .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.ThÇy c«ng nhËn ý kiÕn cña ba b¹n gi¸o hÕt søc thuyÕt phôc? (nÕu HS ®a ra ®Òu cã ý ®óng. V¶ l¹i "Cã vµng lµ cã tiÒn.H·y chän tªn kh¸c cho bµi v¨n vµ cã . V× sao thÇy gi¸o cho r»ng ngêi lao + Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× ®éng míi lµ quý nhÊt? kh«ng cã lóa g¹o. nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt.2008 nhÊt. .T¹i sao nãi lêi gi¶ng gi¶i cña thÇy . + Víi Quý th× vµng lµ quý nhÊt .Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt trªn ®iÒu g×? ®êi.HS ph¸t biÓu tù do: thÓ cho biÕt v× sao em l¹i chän c¸i + Ngêi lao ®éng lµ cao quý nhÊt.HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n trong SGK a ra ®· ch¾c ch¾n vµ ®Çy ®ñ cha? vµ tr¶ lêi: C¸c em h·y ®äc tiÕp lêi ph©n gi¶i + Lóa g¹o . + Cßn Nam. ®Ó kh¼ng ®Þnh th× giê lµ quý nhÊt. vµng b¹c". Trªn c¬ së ý kiÕn cña c¸c b¹n thÇy chØ ra nh÷ng thiÕu sãt mµ c¸c b¹n cha nghÜ ra. . th× giê ®Òu rÊt cña thÇy gi¸o vµ tr¶ lêi c©u hái 3: quý. vµng b¹c (kh«ng cã mäi thø) vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ v× vËy ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. v× mäi ngêi vÉn nãi "Quý nh vµng". .GV nªu vÊn ®Ò: LÝ lÏ cña c¸c b¹n ®.

+ …. + GV ®äc mÉu: §äc ph©n biÖt giäng + HS l¾ng nghe vµ mét vµi HS nãi: lêi cña Hïng th× gay g¾t. kh«ng cã vµng b¹c. thêi gian cha ph¶i lµ quý nhÊt.GV treo b¶ng phô ®o¹n ghi s½n giäng nãi cña nh©n vËt ®Ó híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m: . nhÊn giäng nh÷ng tõ quan träng trong ý kiÕn cña tõng nh©n vËt. (V× c©u chuyÖn nµy kÓ vÒ mét cuéc tranh lu©n).Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.Ai lµm ra lóa g¹o.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Cña c¶i. nghÜa lµ tÊt c¶ mäi thø ®Òu kh«ng cã vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ mµ th«i. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. + TruyÖn cña ba cËu bÐ. (V× truyÖn kÓ vÒ c¸c cËu bÐ ®ang b¨n kho¨n tranh luËn ®Ó t×m hiÓu xem c¸i g× quý nhÊt?). trªn). giäng cña nh©n vËt (nh bµi.( V× qua c©u chuyÖn chóng ta hiÓu ®îc ®iÒu ®ã). ai biÕt dïng th× giê? §ã chÝnh lµ ngêi lao ®éng. . quý nhÊt lµ lóa g¹o. . thÇy gi¸o th× «n tån nhÑ nhµng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . C¸c cËu cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng? ( Lêi Hïng).HS nhËn xÐt. vµng b¹c. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. + Mét cuéc tranh luËn. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi. hay 261 . lêi cña luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña GV.2008 ®ã). .Theo tí.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . ®äc. c¸c em ¹! Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× kh«ng cã lóa g¹o. (Lêi ph©n gi¶i cña thÇy gi¸o). b¹n ®o¹n cña bµi.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .

HS 6 vai thÇy gi¸o) vµ ®äc trong nhãm. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. Nhí vµ viÕt l¹i ®óng bµi chÝnh t¶ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ.Giáo án Tiếng Việt 5 kÐo dµi giäng ®Ó gãp phÇn diÔn t¶ néi dung vµ béc lé th¸i ®é.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. . Khi tranh luËn víi b¹n th¸i ®é ph¶i «n tån. 1 vai ngêi dÉn chuyÖn. . DÆn HS vÒ .GV nhËn xÐt giê häc. HS 3 vai Nam.viÕt: TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ Ph©n biÖt ©m ®Çu l / n. .Qua cuéc tranh luËn trong c©u chuyÖn trªn gióp em hiÓu ®îc ®iÒu g×? . Môc tiªu 1..Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. ©m cuèi n / ng I. HS 4 vai Quý. Năm học 2007. ph©n vai (HS nhãm n¨m.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. íc líp. dßng th¬ theo thÓ th¬ tù do.VËy khi tranh luËn mét vÊn ®Ò nµo ®ã víi ngêi kh¸c chóng ta ph¶i tranh luËn nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . 3.Yªu cÇu HS ®äc ph©n vai theo . 262 . HS 2 vai Hïng. Tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò g× th× ph¶i cã lÝ lÏ chÆt chÏ ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh. HS 5 vai Nam. .Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi v¨n . dÆn dß . Cñng cè.Hai nhãm HS thi ®äc ph©n vai trtríc líp.N¨m HS mét nhãm.2008 . Tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬.L¾ng nghe vµ hiÓu ý kiÕn cña ngêi tranh luËn víi m×nh. ChÝnh t¶ Nhí .

HS tr¶ lêi: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ . D¹y bµi míi 1.HS ghi tªn bµi vµo vë. KiÓm tra bµi cò . trªn s«ng §µ lµ mét bµi th¬ hay trµn ®Çy c¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp cña c«ng trêng díi ¸nh tr¨ng. tiÕp søc viÕt trªn b¶ng líp c¸c tiÕng cã chøa c¸c tiÕng cã vÇn uyªn. uyÕt.GV gäi hai ®éi mçi ®éi 4 HS thi . . TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. lÎ nÎ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. B. Híng dÉn HS nhí . . Giê häc h«m nay c¸c em sÏ nhí vµ viÕt l¹i bµi th¬ nµy vµ «n l¹i c¸ch viÕt mét sè tiÕng cã chøa ©m ®Çu n / l (hoÆc ©m cuèi n/ng).Bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca . C¶ líp ®äc thÇm theo. chän ra ®éi th¾ng ®iÓm.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. III. 263 . . t×m tõ ng÷ chøa tiÕng ®ã (VD: la .. §å dïng d¹y .GiÊy bót. II.GV híng dÉn HS nhËn xÐt vµ cho . C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc . cuéc. Giíi thiÖu bµi .Gäi HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ .C¶ líp theo dâi.. cæ vò cho c¸c ®éi.).2008 2.na.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng..Mét sè phiÕu nhá viÐt tõng cÆp ch÷ ghi tiÕng theo cét däc ë Bµi tËp 2a hoÆc 2b ®Ó HS "bèc th¨m". . ¤n tËp chÝnh t¶ ph¬ng ng÷: luyÖn viÕt ®óng nh÷ng tõ ng÷ cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc ©m cuèi (n/ng) dÔ lÉn.HS l¾ng nghe.GV hái: Néi dung cña bµi th¬ nãi .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. b¨ng dÝnh (®Ó d¸n trªn b¶ng) cho c¸c nhãm thi t×m nhanh tõ l¸y theo yªu cÇu Bµi tËp 3a (hoÆc 3b). 2.HS nhËn xÐt.

gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi...GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ . 3. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù. tù nhí vµ viÕt bµi. HS díi líp viÕt khã. . Khi viÕt c¸c c©u viÕt c¸ch lÒ hai «.GV hái: Trong bµi cã nh÷ng danh . chÝnh t¶ nh: t thÕ ngåi viÕt. phiÕu vµ ®äc to cho c¶ líp nghe 264 . Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng. ¬ng ng÷ ). d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . Bµi viÕt gåm ba khæ th¬ theo thÓ th¬ tù do. më søc”. l¾ng nghe. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.líp theo dâi ®äc thÇm. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 (lùa chän) .GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . .Giáo án Tiếng Việt 5 vÒ ®iÒu g×? Năm học 2007. c) ViÕt chÝnh t¶ . b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã . vµo vë nh¸p c¸c tõ ng÷ mµ HS dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ®Þa ph¬ng.Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i “TiÕp . nh: danh tõ riªng.2008 cña c«ng trêng. s«ng §µ (tªn s«ng ta cÇn chó ý tr×nh bµy thÕ nµo? chØ cã tiÕng §µ viÕt hoa). hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn.GV lùa chän bµi tËp (bµi 2a hay bµi .HS lÇn lît lªn b¶ng "bèc th¨m". c¸c khi viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý trong bµi lçi.C¶ líp theo dâi.HS l¾ng nghe. c©u trªn th¼ng c©u díi.Ba HS lªn b¶ng viÕt. chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. viÕt hoa ®Çu c©u.HS tr¶ lêi: Danh tõ riªng trong bµi tõ riªng nµo vµ khi viÕt bµi th¬ nµy lµ: Nga (tªn níc)..Mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.. c¶ bµi 2b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph.GV nh¾c HS mét sè lu ý khi viÕt . tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.

dÆn dß . . viÕt nhanh lªn b¶ng 2 tõ ng÷ cã chøa hai tiÕng ®ã råi ®äc lªn. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.GV (lùa chän bµi tËp 3a hay bµi bµi .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ lµm theo nh÷ng tõ ng÷ ®· luyÖn tËp ®Ó yªu cÇu cña GV. ¬ng ng÷ ) nªu yªu cÇu cña bµi tËp. bæ . .GV nhËn xÐt giê häc.2008 cÆp tiÕng ghi trªn phiÕu (VD : la na). . cho c¸c víi nhau. th¶o luËn ph¸t bót d¹.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.Gäi HS ®äc l¹i c¸c tiÕng võa t×m . . Cñng cè. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµ b¹n võa bèc th¨m. Môc tiªu 265 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Bµi tËp 3 . giÊy khæ to. vµo vë Ýt nhÊt 6 tõ ng÷ võa t×m ®îc. tÝnh ®iÓm . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.HS díi líp thùc hiÖn theo yªu cÇu sung thªm c¸c cÆp tõ kh¸c cã tiÕng cña GV. GV . LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. kh«ng viÕt sai chÝnh t¶.Mét vµi HS ®äc l¹i.GV gäi HS díi líp nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.HS c¸c nhãm trao ®æi. nhiÒu tõ . tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm.C¶ líp l¾ng nghe vµ theo dâi trong tËp 3b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph. nh¾c HS nhí .SGK. viÕt nhanh lªn giÊy nh÷ng nhãm lµm bµi. HS díi líp viÕt ®îc trªn b¶ng. 3. tõ t×m ®îc.

Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. Bµi míi 1.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (cña tiÕt .HS l¾ng nghe. c¸c em cÇn cã vèn tõ ng÷ phong phó. cã ý thøc diÔn ®¹t chÝnh x¸c c¶m nhËn cña m×nh vÒ c¸c sù vËt hiÖn tîng trong thiªn nhiªn. III.häc Ho¹t ®éng d¹y A.2008 1.B¶ng phô viÕt s½n c¸c thµnh ng÷ ë Bµi tËp 4 ®Ó HS t×m hiÓu nghÜa vµ tËp ®Æt c©u. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Yªu cÇu mét HS kh¸ giái ®äc diÔn .§Ó viÕt ®îc nh÷ng bµi v¨n t¶ c¶nh . §å dïng d¹y .häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. thiÖn ë nhµ. Më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Thiªn nhiªn: biÕt mét sè tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh vµ nh©n hãa bÇu trêi.MÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu kÓ vÒ . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . 2. Giíi thiÖu bµi .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . nhËn xÐt viÖc lµm . Ho¹t ®éng häc . Cã ý thøc chän läc tõ ng÷ gîi t¶. .GV cho ®iÓm. . B. KiÓm tra bµi cò . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. II.MÈu chuyÖn kÓ vÒ mét buæi häc ®iÒu g×? ngoµi trêi c¸c b¹n häc sinh ®ang 266 . bµi vµ häc bµi cña HS. thiªn nhiªn sinh ®éng. 2. gîi c¶m khi viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. c¶m mÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu.HS l¾ng nghe. Bµi häc h«m nay gióp c¸c em lµm giµu thªm vèn tõ.Mét HS kh¸ giái ®äc diÔn c¶m.

2008 tËp ®Æt c¸c c©u v¨n nãi vÒ bÇu trêi.HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. . lùa chän ra b¹n . .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Mét HS ®äc to bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng 267 . v¨n cña m×nh. Bµi tËp 2 . .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë. giÊy khæ to cho c¸c ®Ó lµm bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n . .Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.Tæ chøc cho HS lµm bµi theo nhãm. th¶o luËn GV ph¸t bót d¹. nhanh kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhãm.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).HS c¸c nhãm trao ®æi. bæ sung. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm tõng .Mét HS ®äc to bµi tËp. §¸p ¸n: Nh÷ng tõ ng÷ t¶ bÇu trêi: a) Nh÷ng tõ ng÷ kh¸c: rÊt nãng vµ ch¸y lªn nh÷ng tia s¸ng cña ngän löa/xanh biÕc / cao h¬n. cö mét th kÝ viÕt nhãm lµm bµi. b) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh: xanh nh mÆt níc mÖt mái trong ao. . . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. c) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù nh©n hãa: ®îc röa mÆt sau c¬n ma / dÞu dµng / buån b· / trÇm ng©m / nhí tiÕng hãt cña bÇy chim s¬n ca / ghÐ s¸t mÆt ®Êt / cói xuèng l¾ng nghe ®Ó t×m xem chim Ðn ®ang ë trong bôi c©y hay ë n¬i nµo.Cho HS nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Gäi mét HS ®äc bµi. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . Bµi tËp 3 . GV.

HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. B. RÌn kÜ n¨ng nãi: HS kÓ l¹i ®îc râ rµng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan yªu cÇu cña GV. III. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I. §å dïng d¹y . . Bµi míi 1.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 . ®¸o. Môc tiªu 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . tù nhiªn.RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ.häc Ho¹t ®éng d¹y A. cho ®iÓm.Yªu cÇu HS kÓ l¹i chuyÖn c¸c em ®· . cã ý riªng ®éc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. ch©n thùc mét c¶nh ®Ñp em ®· tËn m¾t nh×n thÊy ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c mµ em ®· tõng ®îc ®Õn th¨m.häc . tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.B¶ng phô ghi s½n tr×nh tù kÓ c©u chuyÖn (theo gîi ý 2). .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tuyªn d¬ng . KiÓm tra bµi cò ..GV nhËn xÐt.Mét sè tranh ¶nh . c¶ líp theo dâi vµ hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn vµ nhËn xÐt.HS l¾ng nghe. 2. 3. dÆn dß .2008 viÕt ®o¹n v¨n hay. Cñng cè. nãi vÒ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. . tuyªn d¬ng tríc líp..GV nhËn xÐt giê häc. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. II. Giíi thiÖu bµi 268 Ho¹t ®éng häc .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.§· cã lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp .HS dùa vµo gîi ý 2 nªu miÖng th¨m c¶nh ®Ñp. ®Ó mäi ngêi cïng biÕt xem c¶nh ®ã ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? .GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .HS lÇn lît giíi thiÖu c¶nh ®Ñp mµ ®Þnh kÓ cã tªn gäi lµ g×? C¶nh ®Ñp c¸c em ®Þnh kÓ. ®äc thÇm.HS tr¶ lêi: KÓ mét lÇn ®i th¨m kÓ vÒ chuyÖn g×? c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng hay ë n¬i kh¸c? . ë ®Þa ph¬ng hoÆc c¶nh ®Ñp ë mét n¬i nµo ®ã qua mét chuyÕn tham quan.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk.§Ó kÓ mét c©u chuyÖn vÒ lÇn ®i . Trong tiÕt häc h«m nay. . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .HS l¾ng nghe.GV hái HS: C¶nh ®Ñp mµ c¸c em . c¶ líp s½n trªn b¶ng. c¸c em ph¶i kÓ theo tr×nh tù kÓ vÒ mét lÇn ®i th¨m tr×nh tù nh thÕ nµo? quan. . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 2. 269 . . KÓ chuyÖn vÒ mét lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c. nh÷ng c¶nh ®Ñp mµ em ®· ®îc tËn m¾t ng¾m nh×n.2008 .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn).GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .GV hái HS: §Ò bµi yªu cÇu chóng ta . c¸c em h·y kÓ l¹i mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. ë ®©u? Em ®· ®Õn ®Êy th¨m vµo lóc nµo? .Mét HS ®äc to ®Ò bµi.Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK.

b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn . t×nh c¶m. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.. nªu tªn nh÷ng c©u chuyÖn vµ lÇn lît nªu tªn c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu .c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn íng dÉn. lêi kÓ hoÆc tham gia. . th¸i ®é. lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ra giÊy nh¸p. râ rµng kh«ng ? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng ? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng.GV yªu cÇu HS ®äc l¹i gîi ý. gãp ý vÒ néi dung. cña b¶n th©n ®èi víi c¶nh ®Ñp ®ã. lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ.GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ.HS nhí l¹i chuyÖn... Mçi em 270 . chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. Sau khi kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò s½n gäi HS ®äc l¹i. nhí l¹i chuyÕn ®i th¨m c¶nh ®Ñp ®ã. ý nghÜa c©u chuyÖn.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn tham gia thi kÓ. . HS cã cho tõng HS. Hai HS . ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c¶nh ®Ñp b¹n kÓ kh«ng ®Ñp b»ng c¶nh ®Ñp m×nh ®· biÕt.2008 .GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . h. em). .GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ .GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS . .HS xung phong tham gia thi kÓ chuyÖn tríc líp.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.. thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. bµi kh«ng ? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. tªn c©u chuyÖn cña b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau.

Môc tiªu 1.2008 HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña nhËn xÐt. VÝ dô: + Qua c©u chuyÖn b¹n võa kÓ. hÊp dÉn nhÊt.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV. dÆn dß . tèt. b×nh chän. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶. §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. 2. 4. gîi c¶m lµm næi bËt tÝnh chÊt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn vµ tÝnh c¸ch con ngêi Cµ Mau.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ chuyÖn .HS l¾ng nghe. §äc hiÓu . TËp ®äc §Êt cµ mau I. b×nh chän b¹n b¹n kÓ hay.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. b¹n vµ cña c« gi¸o. .GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng. .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c. kÓ chuyÖn hay vµ hÊp dÉn nhÊt. §äc lu lo¸t toµn bµi. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë.. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. b¹n thÊy c¶nh ®Ñp ®ã cã hÊp dÉn kh«ng? B¹n cã thÝch c¶nh ®Ñp ®ã kh«ng? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m lµm g× ? + . 271 .. Cñng cè. . t×nh c¶m.. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.C¶ líp nhËn xÐt.

D¹y bµi míi 1.GV chØ cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng Cµ Mau trªn b¶n ®å. . C¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ nh÷ng c¶nh vËt g×? . B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam.HS l¾ng nghe.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. díi hµng ®íc xanh r×. §å dïng d¹y . KiÓm tra bµi cò .HS quan s¸t nhËn biÕt vÞ trÝ vïng ngêi ë ®ã. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi C¸i g× . giíi thiÖu cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng ®Êt HS ®ang sèng vµ nãi qua vÒ ®Æc ®iÓm thêi tiÕt.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . Nhµ cöa cña nh÷ng ngêi d©n vïng Cµ Mau dùng däc theo bê kªnh. Ho¹t ®éng häc .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi: Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña con ngêi n¬i ®©y. n¬i cùc nam cña níc ta thiªn nhiªn vµ con ngêi ë ®©y nh thÕ nµo? §Ó 272 . Tõ nhµ nä sang nhµ kia ngêi ta ph¶i ®i trªn nh÷ng c©y cÇu b¾c b»ng th©n c©y . . B. II. c©y ®íc mäc xanh r×. thiªn nhiªn con .GV ®a b¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam .GV nãi tiÕp: Cµ Mau lµ m¶nh ®Êt . c©y b×nh b¸t. .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).2008 .HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: ¶nh chôp c¶nh vïng ®Êt Cµ Mau víi nh÷ng rÆng c©y bÇn.häc . §©y lµ bøc ¶nh minh häa cho bµi tËp ®äc §Êt Cµ Mau. ®Êt Cµ Mau trªn b¶n ®å.GV ®a ra tranh minh häa phãng to vµ nãi: Mçi vïng ®Êt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ thiªn nhiªn con ngêi kh¸c nhau. quý nhÊt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.

Mét HS ®äc bµi . . HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. . Năm học 2007. mçi 2. Ch¼ng h¹n: + NÎ ch©n chim: r¹n nøt ra tø phÝa tr«ng gièng dÊu ch©n chim. .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp . + PhËp phÒu: kh«ng æn ®Þnh lóc 273 . .2008 . 2. ph¸t ©m.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .Giáo án Tiếng Việt 5 hiÓu râ ®iÒu nµy chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi §Êt Cµ Mau. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. chó gi¶i trong SGK.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi trong SGK. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. ©m cho HS.HS nhËn biÕt ®îc ba ®o¹n cña bµi v¨n. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. . Mçi tõng ®o¹n cña bµi.

.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ma th× thÕ cßn vµo mïa kh« c¸i n¾ng ë Cµ Mau ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ d÷ déi nh thÕ nµo? . b) T×m hiÓu bµi . n¾ng chóng ta thÊy thêi tiÕt khÝ hËu ë vïng ®Êt Cµ Mau nh thÕ nµo? . + Ma rµo rÊt to vµ d÷ déi nhng kh«ng kÐo dµi: Ma rÊt phò.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. nÒn nhµ còng r¹n nøt. .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. + Ma thêng ®i kÌm víi giã rÊt to: trong ma thêng næi c¬n gi«ng. thµnh rÆng. ma ë Cµ Mau cã g× kh¸c thêng? Năm học 2007. khÝ hËu kh¾c nghiÖt . ma ë Cµ Mau rÊt thÊt thêng: s¸ng n¾ng chiÒu ma..HS theo dâi giäng ®äc cña GV. + .Qua c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn nh ma. th¸ng 4). .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. n¾ng ë Cµ Mau còng rÊt d÷ déi ®Êt nÎ ch©n chim.Thiªn nhiªn vÒ thêi tiÕt khÝ hËu ë ®©y rÊt kh¾c nghiÖt. 274 .Víi thêi tiÕt.HS tr¶ lêi theo c¸c ý sau: nh vËy c©y cèi trªn vïng ®Êt Cµ + C©y cèi kh«ng mäc riªng lÎ ®îc Mau mäc nh thÕ nµo? ph¶i mäc n¬ng dùa vµo nhau qu©y quÇn thµnh chßm. . .Giáo án Tiếng Việt 5 thÕ nµy lóc thÕ kh¸c.2008 . .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: Vµo mïa ma (th¸ng ba. ma mét håi råi t¹nh h¼n.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Vµo mïa n¾ng.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi theo c¸c ý sau: + Vµo mïa ma kho¶ng th¸ng ba. ..Gäi HS ®äc toµn bµi. hèi h¶.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. + Thîng vâ: tá ra cã khÝ ph¸ch vµ lßng hµo hiÖp . . . ®ang n¾ng ®ã mµ ma ®æ ngay xuèng ®ã. th¸ng t.

thêi tiÕt. + C©y mäc rÊt tèt ®íc mäc san s¸t. thó d÷. nhµ ®îc dùng nh thÕ nµo? nä sang nhµ kia ph¶i leo trªn cÇu b»ng th©n c©y ®íc. cho HS quan s¸t ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ nhµ cöa. . ph¶i c¾m s©u vµo lßng ®Êt míi ®øng v÷ng ®îc. vÑt. b¾t c¸ sÊu. thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ. b¾t r¾n hæ m©y.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. hµng ®íc xanh r×. b×nh b¸t. só. giµu nghÞ lùc ®Ó chèng chäi l¹i víi nh÷ng khã kh¨n kh¾c nghiÖt cña cuéc sèng nh thiªn nhiªn. + Hä ®· gi÷ g×n vµ ph¸t huy 275 . Hä thÝch kÓ.. Giao th«ng ë ®©y chñ yÕu ®i l¹i b»ng xuång nªn nhµ cöa thêng lµm ven theo bê kªnh ®Ó ®i l¹i thuËn tiÖn.§Ó chèng chäi l¹i víi hoµn c¶nh sèng khã kh¨n kh¾c nghiÖt ngêi d©n n¬i ®©y cã nh÷ng tÝnh c¸ch nh thÕ nµo? .HS tr¶ lêi theo c¸c ý: + Ngêi d©n Cµ Mau th«ng minh. .HS quan s¸t vµ l¾ng nghe. .Nhµ cöa cña ngêi d©n n¬i ®©y .Nhµ cöa dùng theo bê kªnh. + Hä yªu thÝch nh÷ng hµnh ®éng dòng c¶m chinh phôc vµ chÕ ngù thiªn nhiªn. chµm…mäc thµnh rõng vµ lµ n¬i tró ngô cña nhiÒu ®éng vËt ®Æc biÖt lµ c¸ vµ chim. s«ng ngßi ch»ng chÞt nªn c¸c c©y cèi chñ yÕu lµ ®íc.. c©y cèi ®Æc biÖt lµ rÔ cña nh÷ng c©y ®íc…vµ nãi thªm: Cµ Mau lµ vïng ®Êt s×nh lÇy ngËp mÆn.2008 + Do nhiÒu gi«ng giã nªn rÔ c©y ph¶i dµi.GV ®a l¹i tranh minh häa bµi ®äc .

trªn c¹n “hæ r×nh xem h¸t” nµy. trªn). Tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®îc nung ®óc vµ lu truyÒn ®Ó khai ph¸ gi÷ g×n mòi ®Êt tËn cïng nµy cña Tæ quèc. HS cã thÓ ®Æt tªn nh sau: * §o¹n 1: Ma ë Cµ Mau. . giäng cña nh©n vËt (nh cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + GV ®äc mÉu: giäng chËm r·i c¶m + HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo høng ngîi ca nh÷ng phÈm chÊt cao yªu cÇu cña GV.HS trao ®æi th¶o luËn theo nhãm ®«i. H·y ®Æt tªn cho tõng ®o¹n v¨n.2008 truyÒn thèng d©n téc ®ã lµ tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®Ó kh¾c phôc hoµn c¶nh sèng khã kh¨n. .GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n sau (GV cã thÓ chän ®o¹n v¨n kh¸c): Sèng trªn c¸i ®Êt mµ ngµy xa.Yªu cÇu HS ®äc theo nhãm toµn . b¾t c¸ sÊu. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi. . * §o¹n 2: C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. 276 .Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .Hai HS mét nhãm. Hä thÝch kÓ. thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. sau ®ã ®¹i diÖn mét nhãm tr¶ lêi c¸c nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt. . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . ®äc. nhau nghe. con ngêi ph¶i th«ng minh vµ giµu nghÞ lùc. b¾t r¾n hæ m©y.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: Mçi ®o¹n v¨n trong bµi ®Òu tËp trung nªu râ mét ý. díi s«ng “c¸ sÊu c¶n tríc mòi thuyÒn”. ®Ñp cña ngêi d©n sèng trªn m¶nh ®Êt Cµ Mau. . luyÖn ®äc cho bé bµi v¨n. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . khai ph¸ vµ gi÷ g×n m¶nh ®Êt tËn cïng cña Tæ quèc .HS nhËn xÐt. * §o¹n 3: Ngêi d©n Cµ Mau.

vë ®Ó GV kiÓm tra. dÆn dß . tù tin. II. KiÓm tra bµi cò .Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS th¶o luËn nhãm. 3. . DÆn HS vÒ . líp. diÔn ®¹t g·y gän vµ cã th¸i ®é b×nh tÜnh.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn kÕt bµi mµ c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt theo yªu cÇu cña GV. tranh luËn I. Díi líp më theo dâi. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo TuÇn 9 TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh. tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A. nªu ®îc nh÷ng lÝ lÏ vµ dÉn chøng cô thÓ.häc . nhËn xÐt. Trong thuyÕt tr×nh. 277 Ho¹t ®éng häc .Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i më bµi vµ .2008 . BiÕt tr×nh bµy. Môc tiªu Bíc ®Çu cã kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh. 1. HS díi líp tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ.GV nhËn xÐt giê häc. tranh luËn.Hai ®Õn ba nhãm HS thi ®äc tríc v¨n tríc líp. cã søc thuyÕt phôc.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi . t«n träng ngêi cïng tranh luËn.Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn g×? hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña ngêi Cµ mau. gÇn gòi víi løa tuæi. 2. §å dïng d¹y . III.Néi dung cña bµi v¨n nãi vÒ ®iÒu .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . Cñng cè.

B..Mét HS ®äc to Bµi tËp 1.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo .GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm.. . nhãm. Lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh. C¶ líp theo dâi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. trªn b¶ng cho HS bæ sung chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. trong giê ra ch¬i. tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. c¶ líp néi dung Bµi tËp 1 trong SGK.Trong cuéc sèng.®«i lóc c¸c em ph¶i thuyÕt tr×nh hoÆc tranh luËn (tøc lµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò hoÆc bµn c·i ®Ó t×m ra lÏ ph¶i) víi nhau vÒ mét v¸n ®Ò nµo ®ã. bæ sung.GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé . gÇn gòi víi c¸c em.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .§¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm luËn. .HS l¾ng nghe. nhËn xÐt. cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c.2008 . lªn b¶ng vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh. 278 . theo dâi ®äc thÇm trong SGK. tranh luËn cã søc hÊp dÉn. . Bµi míi 1. ®¹t môc ®Ých ®Æt ra? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thuyÕt tr×nh.HS l¾ng nghe. trong khi häp líp. .GV lùa chän bµi lµm ®óng nhÊt .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o . . sinh ho¹t §éi. 2. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 . nhau ®Ó lµm bµi.HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . Giíi thiÖu bµi Năm học 2007.

cã tiÒn lµ luËn dÉn d¾t tõ vµng ra tiÒn tõ tiÒn ra sÏ mua ®îc mäi mäi thø. Quý: . g¹o. Nam: . Quý. c) ThÇy gi¸o muèn thuyÕt phôc Hïng.Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh.Quý nhÊt lµ . tiÒn.ThÇy lËp luËn: Lóa g¹o. th× giê.Ai còng ph¶i . råi «n tån gi¶ng gi¶i ®Ó HS bÞ thuyÕt phôc bëi ý kiÕn cña thÇy: quý nhÊt trªn ®êi lµ ngêi lao ®éng. ai biÕt dïng th× giê?”. vµng b¹c vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ (phÝ ph¹m. lµm ra ®îc lóa suy luËn.GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé . Bµi tËp 2 . .Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007.Cã th× giê míi .. Nam tranh luËn vÒ vÊn ®Ò: C¸i g× quý nhÊt trªn ®êi? b) ý kiÕn.. kh«ng cã ý nghÜa.Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh.Mét HS ®äc to Bµi tËp 2. Nam ®a ra qu¶ thËt ®Òu rÊt ®¸ng quý nh vÉn kh«ng ph¶i lµ quý nhÊt.Quý nhÊt lµ . th× giê ®Òu ®¸ng quý nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt v× kh«ng cã ngêi lao ®éng th× lóa g¹o. lóa g¹o. thø. Quý. suy vµng. ThÇy nªu c©u hái: “ Ai lµm ra lóa g¹o. Quý. ¨n míi sèng ®îc. kh«ng cã gi¸ trÞ g× c¶).Cã vµng lµ cã .ý kiÕn cña thÇy thÓ hiÖn th¸i ®é t«n träng ngêi kh¸c: ThÇy c«ng nhËn nh÷ng thø Hïng. Nam c«ng nhËn: Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. .DÉn lêi thÇy gi¸o ®Ó kh¼ng ®Þnh.2008 a) C¸c b¹n Hïng. c¶ líp 279 LÝ lÏ ®a ra ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh C¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ .Qóy nhÊt lµ . vµng b¹c. vµng . lÝ lÏ vµ c¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ cña tõng b¹n nh sau: ý kiÕn cña mçi b¹n Hïng: .

. ®ã.S¾p xÕp c¸c c©u tr¶ lêi ®óng theo cho biÕt: Bµi tËp nµy yªu cÇu mét tr×nh tù hîp lÝ vµ cho biÕt khi chóng ta lµm g×? thuyÕt tr×nh.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ líp theo dâi.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . biÕt më réng lÝ lÏ vµ nªu dÉn chøng cô thÓ lµm cho lêi tranh luËn giµu søc thuyÕt phôc. ra lÝ lÏ b¶o vÖ ý kiÕn cña nhãm Quý . .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm gi¶i lµm trªn líp. . Năm học 2007.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . 280 .HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña tõng b¹n vµ cã thÓ ph©n tÝch bæ sung thªm dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó lêi tranh luËn thªm søc thuyÕt phôc. tranh luËn ngêi nãi cÇn ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ph©n tÝch vÝ dô ®Ó HS hiÓu thÕ nµo lµ më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. Bµi tËp 3 . GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc d¹ cho c¸c nhãm ®Ó c¸c em lµm hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV vµ HS nhËn xÐt chèt l¹i lêi .§¹i diÖn tõng nhãm tranh luËn ®a cho 3 nhãm (®ãng c¸c vai Hïng. . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi thÝch râ v× sao l¹i chän ý kiÕn lµm cña nhãm.2008 theo dâi ®äc thÇm trong SGK. .HS l¾ng nghe.GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi tËp. C¸c nhãm nhãm. . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS lµm viÖc theo nhãm.Yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi tËp vµ . ph©n c«ng mçi nhãm ®ãng mét vai suy ngÜ vµ chuÈn bÞ ý kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p. bµi. . ®æi tranh luËn. . ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS biÕt tranh luËn s«i næi.Giáo án Tiếng Việt 5 néi dung Bµi tËp 2 trong SGK. Nam) thùc hiÖn cuéc trao m×nh.GV vµ HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña c¸c b¹n.Yªu cÇu tõng tèp 3 HS ®¹i diÖn . nhãm. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy).

dÆn dß . ®Ó t¨ng søc thuyÕt phôc vµ b¶o ®¶m phÐp lÞch sù. 3. hoÆc kh«ng d¸m bµy tá ý kiÕn riªng.. cè b¶o vÖ ý kiÕn cha ®óng cña m×nh). tranh luËn. theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc. c¨n b¶n nhÊt) 1. §¸p ¸n: Năm học 2007. . tuyªn d. tr¸nh nãng n¶y véi v· hay b¶o thñ (kh«ng chÞu nghe ý kiÕn ®óng cña ngêi kh¸c.2008 a) Nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng ®îc s¾p xÕp l¹i theo tr×nh tù hîp lÝ (b¾t ®Çu lµ ®iÒu kiÖn quan träng. sÏ nãi dùa.. 2. b) Khi thuyÕt tr×nh. nãi theo ngêi kh¸c. lËp luËn ®Ó thuyÕt phôc ngêi ®èi tho¹i.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn tËp 3 vµo vë. kh«ng thÓ tham gia thuyÕt tr×nh tranh luËn.Giáo án Tiếng Việt 5 gi¶i ®óng. tranh luËn.HS l¾ng nghe. nÕu kh«ng. Kh«ng cã ý kiÕn riªng nghÜa lµ kh«ng hiÓu s©u s¾c vÊn ®Ò. hoµ nh·. ¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp. tranh luËn.Ph¶i biÕt c¸ch nªu lÝ lÏ vµ dÉn chøng: Cã ý kiÕn råi cßn ph¶i biÕt c¸ch tr×nh bµy.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi . ngêi nãi cÇn cã th¸i ®é «n tån. 3. vui vÎ.Ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh..Ph¶i cã ý kiÕn riªng vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh. t«n träng ngêi nghe. LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ 281 . ngêi ®èi tho¹i. Cñng cè.

Giíi thiÖu bµi . .2008 1.C¸c tõ in ®Ëm tí. KiÓm tra bµi cò . nã ®îc dïng 1 cho HS quan s¸t vµ hái: Bµi tËp lµm g×? 282 . III.Mét HS ®äc bµi. Bµi míi 1. thÇm trong SGK. C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt. Bíc ®Çu biÕt sö dông ®¹i tõ thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét v¨n b¶n ng¾n.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe.häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (trong .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Trong tiÕng ViÖt cã mét lo¹i tõ . dïng thay thÕ danh tõ.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) mµ c¸c em ®· hoµn cÇu cña GV. bµi vµ häc bµi cña HS.GV ®a ra hai c©u v¨n cña Bµi tËp . nhËn biÕt ®¹i tõ trong thùc tÕ. B.HS l¾ng nghe.GV cho ®iÓm. §å dïng d¹y .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong .B¶ng phô ghi s½n c¸c ®o¹n v¨n ®Ó híng dÉn HS nhËn xÐt (môcI). PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . ®éng tõ. 2. . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. cËu. Môc tiªu Năm học 2007.häc .Giáo án Tiếng Việt 5 I. . chóng ta sÏ häc tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ. nhËn xÐt viÖc lµm . N¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ ®¹i tõ. II. Ho¹t ®éng häc . 2.B¶ng phô ghi s½n c©u chuyÖn Con chuét tham lam (BT3 . thiÖn ë nhµ.phÇn LuyÖn tËp) ®Ó híng dÉn HS lµm bµi. . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §Ó biÕt ®ã lµ lo¹i tõ g× vµ sö dông nh thÕ nµo.

HS x¸c ®Þnh râ: + §o¹n a (gièng c¸ch dïng tõ nªu trªn ë BT1) tõ in ®Ëm vËy thay thÕ cho tõ thÝch (tÝnh tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã. nh÷ng tõ ®ã ®îc gäi lµ ®¹i tõ. Cßn tõ cËu thay thÕ cho tªn ngêi ®ang nãi chuyÖn víi m×nh. vËt mµ c¶ ngêi nãi vµ ngêi nghe nãi ®Õn nhng kh«ng ë ngay tríc mÆt.HS l¾ng nghe. hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó xng h« hay thay thÕ cho danh tõ trong c©u ®Ó khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy.GV kÕt luËn: Nh÷ng tõ in ®Ëm ë .Giáo án Tiếng Việt 5 nµy yªu cÇu chóng ta lµm g×? Năm học 2007.HS ®äc l¹i SGK. Cßn tõ nã chØ ngêi. . + Tõ tí vµ cËu lµ c¸ch xng h« cña ai + Tõ tí lµ c¸ch xng h« chØ b¶n th©n nãi víi ai? m×nh.HS l¾ng nghe.C¸ch híng dÉn t¬ng tù Bµi tËp 1. Bµi tËp 2 . . cËu ®Òu dïng thay thÕ cho tõ kh¸c (ë vÝ dô trªn thay thÕ cho danh tõ chØ ngêi). suy nghÜ tr¶ lêi: bµy miÖng theo c¸c c©u hái sau: + Tõ tí vµ tõ cËu ®îc dïng ®Ó lµm + Hai tõ nµy dïng ®Ó xng h«. hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó thay thÕ 283 . + Tõ nã dïng ®Ó thay thÕ cho tõ nµo ®Ó khái lÆp l¹i? Tõ nµy cã gièng vµ kh¸c hai tõ trªn nh thÕ nµo? + Tõ nã dïng thay thÕ cho tõ chÝch b«ng (danh tõ). Kh¸c nhau lµ hai tõ trªn chØ nh÷ng ngêi ®ang nãi trùc tiÕp víi nhau.GV kÕt luËn: nh÷ng tõ in ®Ëm ë . Gièng hai tõ tí. nãi g×? chuyÖn víi nhau.2008 .GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr×nh . + §o¹n b (gièng nh c¸ch dïng tõ nªu trªn ë Bµi tËp 1) tõ in ®Ëm thÕ thay thÕ cho tõ quý (®éng tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã. . thay thÕ cho tªn m×nh.

PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong . §¸p ¸n: .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. . cïng GV chèt l¹i lêi ®óng.2008 . . sau khi nh©n. . ®éng tõ. GV theo dâi gäi . . th¶o luËn theo nhãm GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho ®Ó lµm bµi. sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. Năm học 2007. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.Nh÷ng tõ ®ã ®îc viÕt hoa nh»m biÓu lé th¸i ®é quý träng.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa.HS trao ®æi. . .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. SGK.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.VËy qua hai bµi tËp trªn em hiÓu .Gäi HS tr×nh bµy. c¸c nhãm lµm bµi. C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt. tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. 4.§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn 284 . 3. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. gi¶i ®óng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. chóng còng ®îc gäi lµ ®¹i tõ. PhÇn Ghi nhí . . . kÝnh mÕn B¸c.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí .Gäi mét HS ®äc toµn bµi. .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy.C¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n th¬ ®îc dïng ®Ó chØ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh B¸c Hå. .Mét HS ®äc toµn bµi.Mét HS ®äc toµn bµi.§¹i tõ lµ tõ dïng ®Ó xng h« hay ®Ó nh thÕ nµo lµ ®¹i tõ? thay thÕ danh tõ.Giáo án Tiếng Việt 5 cho ®éng tõ. Bµi tËp 2 .

theo yªu cÇu cña GV. tuyªn d¬ng tríc 285 .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng biÕt thay thÕ ®óng møc lµm c©u b¹n cã bµi lµm hay. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .t«i (chØ c¸i cß) .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë.GV lu ý: nÕu c¸c em thay thÕ toµn bé danh tõ chuét b»ng ®¹i tõ nã l¹i g©y nhµm ch¸n cho mÈu chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Lêi gi¶i: mµy (chØ c¸i cß) .nã (chØ c¸i diÖc).N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.®©y lµ tõ thêng cho tõ chuét? dïng ®Ó chØ vËt. chuyÖn hay h¬n. . V× vËy cÇn thay thÕ thÝch hîp ®Ó lµm c©u chuyÖn ®ì nhµm ch¸n vµ hay h¬n. . .GV treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n . m×nh.«ng (chØ ngêi ®ang nãi) .Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n . . + Trong ®o¹n v¨n cã danh tõ nµo + Danh tõ chuét.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña . .Mét HS ®äc toµn bµi. ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn g©y nhµm ch¸n cho c©u chuyÖn? + §¹i tõ nµo thÝch hîp ®Ó thay thÕ + Dïng ®¹i tõ nã .HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm. .2008 b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Bµi tËp 3 .HS tr¶ lêi: v¨n vµ hái: + C©u chuyÖn Con chuét tham +Khuyªn ngêi ta kh«ng nªn tham lam lam nãi lªn ®iÒu g×? nh con chuét ngèc nghÕch trong truyÖn.

Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.GV nhËn xÐt giê häc. .Giáo án Tiếng Việt 5 líp.B¶ng phô ghi s½n c¸c ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt trong ®o¹n v¨n cña Bµi tËp1. §Õn s¸ng. tranh luËn I. ®Õn møc bông nã ph×nh to ra m·i. . II.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . nh÷ng b¹n vµ nhãm tÝch cùc häc tËp.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS ghi l¹i c¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng më réng.häc . dÆn dß . Nã chui qua khe vµ t×m ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. Lµ mét con chuét tham lam nªn nã ¨n nhiÒu qu¸. Mét c¸i khe hë hiÖn ra.HS l¾ng nghe. nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc. §å dïng d¹y . .2008 Chuét ta gÆm v¸ch nhµ. chuét t×m ®êng trë vÒ æ. tuyªn d¬ng . 5. . Cñng cè. hai ba c¸ch thay thÕ. TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh. Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng trong thuyÕt tr×nh. 286 . tranh luËn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo vë theo theo yªu cÇu cña GV. nhng bông to qu¸. VÝ dô: Năm học 2007. Môc tiªu 1.

TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em vËn dông nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó më réng lÝ lÏ. Giíi thiÖu bµi . nhËn xÐt. 2. dÉn chøng khi thuyÕt tr×nh. HS díi líp theo dâi.Gäi mét HS ®äc to toµn .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK.Bµi tËp yªu cÇu chóng chóng ta lµm g×? ta dùa vµo ý kiÕn cña 287 . C¸c ho¹t ®éng d¹y . lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh.Yªu cÇu hai HS nªu l¹i kÕt qu¶ Bµi tËp 3 c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bµi tËp nµy yªu cÇu . tranh luËn mét vÊn ®Ò cô thÓ. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .HS l¾ng nghe. .Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 1 1. B.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. tranh luËn cã søc hÊp dÉn. KiÓm tra bµi cò . .C¸c em ®· biÕt c¸ch . Bµi míi 1.2008 III. cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . thÇm trong SGK.

... ý kiÕn cña mçi nh©n vËt ra sao? + TruyÖn cã nh©n vËt nµo? nh÷ng + §Êt. níc Níc vËn mµu.. §Êt nãi: m×nh cã chÊt mµu ®Ó nu«i c©y lín. ¸nh s¸ng.. ¸nh s¸ng. .. ý kiÕn C©y cÇn nhÊt.. Níc.2008 mét nh©n vËt trong mÈu chuyÖn ®Ó më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó thuyÕt tr×nh. kh«ng cã m×nh c©y kh«ng lín ®îc..Kh«ng khÝ. tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm... . cÇn LÝ lÏ... Níc. dÉn chøng ®Êt §Êt cã chÊt mµu nu«i c©y. + VÊn ®Ò tranh luËn lµ + C¸i g× cÇn nhÊt ®èi g×? víi c©y xanh? + ý kiÕn cña tõng nh©n + Ai còng cho m×nh lµ vËt nh thÕ nµo? quan träng nhÊt...GV nãi thªm: §Ó më . chuyÓn chÊt Nh©n vËt §Êt Níc 288 . tranh luËn lµ g×...HS ®äc l¹i. Kh«ng khÝ... xÐt kÕt hîp víi ®a phô ghi s½n néi ®Ó HS tham kh¶o. réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng tríc hÕt c¸c em ph¶i n¾m ®îc vÊn ®Ò thuyÕt tr×nh.. C©y nhÊt.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..Khi nhËn b¶n dung HS tr¶ lêi GV nghe .. ...

ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó bªnh vùc cho ý kiÕn Êy. viÕt l¹i vµo giÊy nh¸p.GV mêi c¸c nhãm cö . Mçi HS ®ãng vai mét nh©n vËt. më réng. suy nghÜ më réng. C¸c nh©n vËt sau khi nªu tÇm quan träng cña m×nh cã thÓ ph¶n l¹i ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt kh¸c. xanh kh«ng cßn xanh. + Cuèi cïng. VD: §Êt ph¶n b¸c ý kiÕn cña ¸nh s¸ng lµ thiÕu ¸nh s¸ng. thiÕu kh«ng khÝ. kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng ®Ó b¶o tån sù sèng. .Giáo án Tiếng Việt 5 Kh«ng khÝ ¸nh s¸ng Năm học 2007. dùa vµo ý kiÕn cña nh©n vËt. .HS lµm nhãm: viÖc . C¶ nhãm nghe bæ sung lÝ lÏ vµ ý kiÕn cho b¹n.GV nh¾c HS chó ý: + Khi tranh luËn c¸c em ph¶i xng “t«i”. ¸nh ThiÕu ¸nh s¸ng. dùa vµo ý kiÕn cña mét nh©n vËt. Tuy nhiªn tranh luËn ph¶i cã lÝ cã t×nh vµ t«n träng lÉn nhau. + Sau ®ã tõng HS tËp thuyÕt tr×nh tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh. ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng. + Mçi em chän ®ãng vai mét trong bèn nh©n vËt.2008 sèng c©y mµu theo C©y cÇn kh«ng C©y kh«ng thÓ khÝ nhÊt. .GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm.§¹i diÖn c¸c nhãm ®ãng 289 . C©y cÇn s¸ng nhÊt. níc. nªn ®i ®Õn thèng nhÊt: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt. c©y xanh kh«ng cßn mµu xanh nhng cha thÓ chÕt ngay ®îc.

níc. c©y sÏ rÊt yÕu cã mµu xanh. c©y kh«ng thÓ gäi lµ 290 LÝ lÏ . Kh«ng cã ¸nh d¸ng..Lµm cho c©y xanh sÏ kh«ng cßn mµu xanh.Cung cÊp chÊt mµu vµ muèi nu«i c©y. hÐo kh«.VËn chuyÓn . kho¸ng ®Ó nu«i sèng c©y. ¸nh S¸ng) GV cã thÓ ghi tãm t¾t nh÷ng ý kiÕn cã lÝ lÏ.Cã chÊt mµu .Níc vËn chuyÓn chÊt mµu. kh«ng khÝ. Mçi HS tham gia tranh luËn sÏ b¾t th¨m ®Ó nhËn vai tranh luËn (§Êt. Kh«ng khÝ: . c©y cèi vÉn nu«i c©y. ít. tranh luËn tríc líp. dÉn chøng më réng hay lªn b¶ng.C©y cÇn kh«ng khÝ còng nh con trêi ®Ó sèng. NÕu nhæ c©y ra khái ®Êt th× c©y sÏ chÕt ngay.C©y cÇn khÝ .. ý kiÕn cña tõng nh©n vËt §Êt: .. Níc: . ngêi. c©y . NÕu ®Ó c©y trong b×nh kÝn hoÆc bäc trong tói ni l«ng thiÕu dìng khÝ c©y sÏ dÇn dÇn bÞ chÕt .. khã sèng. ¸nh s¸ng: . Khi trêi chÊt mµu ®Ó h¹n h¸n dï cã ®Êt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..2008 ®¹i diÖn thi thuyÕt vai thuyÕt tr×nh tranh tr×nh.ThiÕu ¸nh s¸ng chóng t«i.V× thÕ nªn kh«ng khÝ lµ cÇn nhÊt. luËn tríc líp. dÉn chøng më réng .

níc.Tr×nh bµy ý kiÕn cña chóng ta lµm g×? em ®Ó thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn trong bµi ca dao. GV gi¶i thÝch thÇm trong SGK.Mét ®Õn hai HS thùc kh¸ giái ®ãng vai ngêi hiÖn theo yªu cÇu cña chøng kiÕn cuéc tranh GV. .Yªu cÇu HS ®äc to toµn . . luËn vµ ®a ra ý kiÕn ph©n xö thuyÕt phôc r»ng: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt. .HS thùc hiÖn theo yªu b×nh chän ra ngêi tranh cÇu cña GV. luËn giái.Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 2 2.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ¸nh s¸ng.2008 c©y xanh. Ch¼ng thÕ mµ bao gia ®×nh trång c©y c¶nh trong nhµ v·n ph¶i chän t×m chç cã nhiÒu ¸nh s¸ng cho c©y.GV vµ HS nhËn xÐt.GV gäi mét ®Õn hai HS . . . cho HS biÕt ®Ìn trong bµi ca dao nãi ®Õn lµ ®Ìn dÇu.Bµi tËp nµy yªu cÇu .HS l¾ng nghe. .®Ìn ®Ó tranh luËn mµ cÇn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó 291 . kh«ng khÝ. c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK.GV nh¾c HS: + Sö dông thuyÕt tr×nh nªn c¸c em kh«ng cÇn nhËp vµi tr¨ng . Bµi tËp 2 .

Tuy nhiªn nÕu chØ cã tr¨ng th× còng cha ®ñ bëi v×..(dÉn chøng tr¨ng vµ ®Ìn bæ sung u ®iÓm. kh¾c phôc nhîc ®iÓm cho nhau vµ ®Òu cÇn 292 . cho cuéc sèng trªn tr¸i ®Êt.. t×m lÝ lÏ dÉn Theo em.2008 .. (dÉn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm cña tr¨ng). c¶ ®Ìn lÉn tr¨ng mäi ngêi thÊy râ sù cÇn ®Òu cÇn thiÕt.. Tuy thÕ nhng NÕu chØ cã ®Ìn th× ®Ìn còng kh«ng thÓ kiªu chuyÖn g× sÏ x¶y ra? V× ng¹o víi tr¨ng.(dÉn sao nãi c¶ tr¨ng vµ ®Ìn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm ®Òu cÇn thiÕt cho cuéc cña ®Ìn)...HS ®äc thÇm.. v× . Tr¨ng rÊt cÇn sèng?. Năm học 2007. chóng bæ sung cho nhau.(dÉn chøng nh÷ng u ®iÓm cña tr¨ng). §Ìn ë gÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ nªn soi râ h¬n. gióp ngêi ®Ìn.. suy VÝ dô: nghÜ. trong cuéc chøng nh»m thuyÕt phôc sèng.GV yªu cÇu HS lµm .(dÉn ý: NÕu chØ cã tr¨ng th× chøng nh÷ng u ®iÓm chuyÖn g× sÏ x¶y ra? cña ®Ìn). suy .HS thùc hiÖn theo yªu viÖc c¸ nh©n chuÈn bÞ ý cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn.. . V× vËy c¶ tr¨ng vµ ®Ìn ®Òu cÇn thiÕt víi con ngêi. thÇm l¹i bµi ca dao.. .. qua c¸c c©u hái gîi ta ®äc s¸ch..GV gîi ý c¸c em ®äc nghÜ viÕt vµo vë nh¸p. kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p)..

HS lÇn lît thuyÕt tr×nh bµy ý kiÕn. .2008 thiÕt.GV nhËn xÐt giê häc.DÆn HS vÒ nhµ hoµn . 293 .HS l¾ng nghe vµ vÒ chØnh Bµi tËp2 vµo vë.Yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh . bµi lµm cña HS. giµu søc thuyÕt phôc nhÊt. . tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp. nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . dÆn dß .HS l¾ng nghe. 3.GV nhËn xÐt.HS l¾ng nghe. ®¸nh gi¸ . ý kiÕn cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. c¶ líp theo dâi. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS thuyÕt tr×nh hay nhÊt. . g¾n bã víi cuéc sèng cña con ngêi). Cñng cè.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful