lôc nh©m tíng ph¸p

( C¸ch tÝnh giê xuÊt hµnh tèt xÊu cña Lý ThuÇn
Phong)
C¸ch tÝnh: ( Ngµy ©m + th¸ng ©m + kh¾c giê ®Þnh ®i) - 2 = ? (sè d)
6
Kh¾c ta ®Þnh ®i lµ sè giê ta chän ®Ó xuÊt hµnh (¸p dông giê s¸ng, tèi
nh nhau)
- Tõ 11h- 1h thuéc kh¾c 1
thuéc kh¾c 4
- Tõ 1h- 3h thuéc kh¾c 2
kh¾c 5
- Tõ 3h- 5h thuéc kh¾c 3
thuéc kh¾c 6

- Tõ 5h- 7h
- Tõ 7h- 9h thuéc
- Tõ 9h- 11 h

Sè d lµ 1 (giê ®¹i an)
Mäi viÖc ®Òu tèt lµnh, cÇu tµi ®i híng T©y Nam, nhµ cöa yªn lµnh.
Ngêi xuÊt hµnh ®Òu b×nh yªn.
Sè d lµ 2 (giê tèc hû)
Vui s¾p tíi, cÇu tµi ®i híng Nam. §i viÖc gÆp gì c¸c quan nhiÒu
may m¾n. Ch¨n nu«i ®Òu thuËn, ngêi ®i cã tin vÒ.
Sè d lµ 3 (giê lu niªn)
NghiÖp khã thµnh, cÇu tµi mê mÞt. KiÖn c¸o nªn ho·n l¹i. Ngêi ®i
cha cã tin vÒ. MÊt cña ®i híng Nam t×m míi thÊy. Nªn phßng ngõa c·i
cä. MiÖng tiÕng rÊt tÇm thêng, viÖc tiÕn triÓn chËm, l©u la nhng lµm
g× ®Òu ch¾c ch¾n.
Sè d lµ 4 (giê xÝch khÈu)
Hay c·i cä g©y chuyÖn ®ãi kÐm ph¶i ®Ò phßng ngêi ra ®i nªn
ho·n l¹i. Phßng ngõa ngêi nguyÒn rña, tr¸nh l©y bÖnh ( nãi chung khi cã
viÖc héi häp, viÖc quan, tranh luËn... tr¸nh ®i vµo giê nµy. NÕu b¾t
buéc ph¶i ®i th× ph¶i gi÷ miÕng dÔ g©y Èu ®¶, c·i nhau)
Sè d lµ 5 (giê tiÓu c¸c)
RÊt tèt lµnh, ®i thêng gÆp may m¾n. Bu«n b¸n cã lêi, phô n÷ cã
tin mõng, ngêi ®i s¾p vÒ nhµ. Mäi viÖc ®Òu hßa hîp. Cã bÖnh cÇu sÏ
khái, ngêi nhµ ®Òu kháe m¹nh.
Sè d lµ 6 (giê tuyÖt lé) NghÜa lµ chia hÕt cho 6 (6,12,18,24....)
CÇu tµi kh«ng cã lîi, ra ®i hay gÆp n¹n, viÖc quan ph¶i ®ßn, gÆp
ma quØ cóng lÔ míi an.

BÊt lîi. CÇu tµi nh ý muèn. §i ®êng mÊt c¾p. 4. . Ngµy §êng Phong*: RÊt tèt. CÇu ®îc íc thÊy. Ngµy B¶o Th¬ng*: XuÊt hµnh thuËn lîi. Ngµy Kim thæ: Ra ®i nhì tµu xe. hoÆc ®i chËm kho¶ng tõ 9h ®Õn 11h thuéc kh¾c 6 chia d ®îc 5 tøc lµ ®i vµo giê tiÓu c¸c rÊt tèt) §i ®©u nªn tr¸nh giê tuyÖt lé. Bu«n b¸n may m¾n. mäi viÖc ®Òu th«ng ®¹t 3. lóc vÒ cµng tèt. tha kiÖn cã nhiÒu lý ph¶i. Ngµy Thiªn Tµi*: Nªn xuÊt hµnh. Ngµy §¹o tÆc: RÊt xÊu. xuÊt hµnh ra khái cöa lóc 7h15’ (thuéc kh¾c 5) vËy theo c«ng thøc (21+ 4+ 5) . GÆp ngêi lín võa lßng.2 = 28. Ngµy Kim §êng*: XuÊt hµnh tèt. Ngµy Thiªn §ao: XuÊt hµnh cÇu tµi nªn tr¸nh. LÊy 28: 6 = 4 d 4. ®îc ngêi gióp ®ì. 4. cÇu tµi th¾ng lîi. §îc ngêi tèt gióp ®ì. Ngµy Thiªn TÆc: XuÊt hµnh xÊu. ngµy tèt xuÊt hµnh cña cô khæng minh (Ngµy ©m cho tÊt c¶ c¸c n¨m) I. Trªn §êng ®i mÊt cña. mÊt cña. 5. ¸o phÈm vinh quy. 5. cÇu tµi kh«ng ®îc. Ngµy Thiªn §êng*: XuÊt hµnh tèt. Tµi léc th«ng suèt. 8. Ngµy Thiªn M«n*: XuÊt hµnh lµm mäi viÖc ®Òu võa ý. mäi viÖc ®Òu xÊu. Ngµy ThuÇn D¬ng*: XuÊt hµnh tèt. xuÊt hµnh thuËn lîi. cã quý nh©n phï trî.th¸ng 2. cã quý nh©n phï trî. 10 B¶o Th§¹o tÆc ThuÇn d§êng Kim Thæ Kim §êng* ¬ng* ¬ng* Phong* 6 5 4 1 2 3 12 11 10 7 8 9 18 17 16 13 14 15 24 23 22 19 20 21 30 29 28 25 26 27 1. CÇu tµi ®îc nh ý muèn. GÆp quý nh©n phï trî. dï ®îc còng mÊt m¸t. 2. 2.VD: Ngµy 21/4 ©m lÞch. 5. Tranh luËn thêng th¾ng lîi. tèn kÐm. 11 Thiªn Thiªn §Thiªn Thiªn Thiªn Thiªn Th. 4. Lµm viÖc theo ý muèn. ii.th¸ng 1. 3. cÇu tµi kh«ng ®îc. mäi viÖc nh ý.Thiªn Thiªn m«n* êng* Tµi* tÆc §ao ¬ng* HÇu d¬ng* 2 3 4 5 1 8 7 6 10 11 12 13 9 16 15 14 18 19 20 21 17 24 23 22 26 27 28 29 25 30 1. 6. Mäi viÖc ®Òu nh ý. 7. nhiÒu thuËn lîi. Tra b¶ng nh vËy lµ ta ®i vµo giê xÝch khÈu (vËy muèn tr¸nh th× mét lµ ®i sím h¬n 5h ®Õn 7h lµ kh¾c 4 th× vµo giê lu niªn. xuÊt hµnh bÞ h¹i.

kiÖn c¸o ®uèi lý.6. Ngµy B¹ch hæ kiÕp*: XuÊt hµnh cÇu tµi ®îc nh ý muèn. Ngµy B¹ch hæ ®Çu*: XuÊt hµnh cÇu tµi ®Òu ®îc. CÇu tµi ®îc tµi. viÖc ®Òu nh ý. gÆp viÖc xÊu kh«ng nªn ®i. CÇu tµi th× ®îc. KiÖn c¸o thua v× ®uèi lý. III. xuÊt hµnh tµi léc kh«ng cã. tr¨m sù ®îc nh ý. Ngµy Thiªn D¬ng*: XuÊt hµnh tèt. Ngµy Thiªn Th¬ng*: XuÊt hµnh ®Ó gÆp cÊp trªn th× tuyÖt vêi. . Ghi chó: NÕu bÞ ®i vµo ngµy xÊu th× cè g¾ng chän giê tèt mµ xuÊt hµnh. mäi viÖc thuËn lîi. 7. Ngµy Chu Tíc: XuÊt hµnh cÇu tµi ®Òu rÊt hay mÊt cña.Th¸ng 3. 8. Ngµy B¹ch hæ tóc: CÊm ®i xa. Ngµy Thiªn HÇu: XuÊt hµnh dï Ýt dï nhiÒu còng c·i cä. Ngµy Thanh long tóc: Kh«ng nªn ®i xa. ®i híng Nam vµ B¾c ®Òu thuËn lîi 4. 3. 2. Ngµy Thanh long kiÕp*: xuÊt hµnh 4 ph¬ng 8 híng ®Òu tèt. 9. Ngµy Thanh long ®Çu*: XuÊt hµnh nªn ®i vµo s¸ng sím. 12 B¹ch B¹ch B¹ch HuyÒn Chu tíc Thanh Thanh Thanh hæ hæ hæ tóc vò long long long ®Çu* kiÕp* tóc kiÕp* ®Çu* 2 3 4 5 1 8 7 6 10 11 12 13 9 16 15 14 18 19 20 21 17 24 23 22 26 27 28 29 25 30 1. Ngµy HuyÒn vò: XuÊt hµnh thêng gÆp c·i cä. lµm viÖc g× còng kh«ng thµnh c«ng. 6. cÇu tµi th¾ng lîi. §i ®©u ®Òu th«ng ®¹t c¶. 8. RÊt xÊu trong mäi viÖc 5. Mäi viÖc ®Òu nh ý. 7. 6. hái vî ®îc vî. Ph¶i tr¸nh tai n¹n ch¶y m¸u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful