c«ng ty Cæ PhÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh th¨ng long

Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh las-xd 674
V¨n phßng GD: Phó Mü- Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi Fax: (04) 6273.1007
Email: thanglongqci@yahoo.com Tel: (04) 6294.6756; (04) 39.905.907

kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra c¬ tÝnh bu l«ng
1. Th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp:
- §¬n vÞ yªu cÇu:

c«ng ty cæ phÇn

- Tªn c«ng tr×nh:

trô së v¨n phßng c«ng ty

- H¹ng môc CT:

c¶i t¹o

- §Þa ®iÓm XD:

Hµ Néi

- Ng­êi göi mÉu thÝ nghiÖm: MÉu do kh¸ch hµng göi ®Õn

-Ngµy göi mÉu :

- Lo¹i mÉu thÝ nghiÖm:

-CÊp ®é bÒn:

Thö kÐo bu l«ng

2. Th«ng tin phßng thÝ nghiÖm cung cÊp:
- C¨n cø thö nghiÖm: TCVN 197: 02

-ThiÕt bÞ TN: M¸y kÐ

- C¨n cø ®¸nh gi¸: TCVN 1916: 95

-Ngµy thÝ nghiÖm:

3. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, nhËn xÐt:

kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¬ tÝnh bu l«ng

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


hiÖu

§­êng
kÝnh
danh
nghÜa
ren d
(mm)

Giíi h¹n bÒn
DiÖn tÝch Giíi h¹n ch¶y
B­íc
kÐo
tiÕt diÖn
ren P
ngang As
Rch
RB
(mm)
Fch(kN)
FB(kN)
(mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)

M8

8

1

M10

10

1,25

M12

12

1,25

M14

14

1,5

M16

16

1,5

M18

18

1,5

M20

20

1,5

39.2
39.2
39.2
61.2
61.2
61.2
92.1
92.1
92.1
125.0
125
125.0
167.0
167.0
167.0
216.0
216.0
216.0
272.0
272.0
272.0
333.0

12.9
13.6
13.9
20.5
20.2
21.6
30.1
29.5
31.3
39.6
40.4
41.1
55.2
54.1
53.0
69.6
70.2
68.5
94.1
93.3
92.9
111.0

329
347
355
335
330
353
327
320
340
317
323
329
331
324
317
322
325
317
346
343
342
333

19.9
20.4
20.6
32.6
33.3
31.9
49.5
48.8
49.7
63.5
64.4
66.7
86.2
85.5
87.9
115.0
114.0
119.0
144.0
140.0
142.0
172.0

508
520
526
533
544
521
537
530
540
508
515
534
516
512
526
532
528
551
529
515
522
517

0 621.0 393.0 205.0 396.0 395.0 761.0 340.0 216.0 384.0 333.0 183.5 M24 24 2 M27 27 2 M30 30 2 M33 33 2 333.6 cã nghÜa: Giíi h¹n ch¶y =4x6=24 (2400kG/cm2) Giíi h¹n bÒn =4 (4000 kG/cm2) ch÷ sè ®Çu tiªn cña cÊp ®é bÒn.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 M22 22 1.0 242.0 259.0 200.0 265.0 496. phßng ThÝ nghiÖm thÝ nghiÖm viªn KS.0 621.0 262.0 166.0 384.0 132.0 205.0 621.0 496.0 348 327 344 326 328 327 335 341 329 330 348 344 329 318 4.0 126.0 204.0 162.0 262.0 384.0 333.0 116.0 169.0 202.0 342. Ph¹m V¨n §iÖp NguyÔn TiÕn Lùc 180.0 761.0 496.0 109.0 125.0 §µo ThÞ H»ng 541 550 534 526 521 534 528 522 536 548 551 520 519 516 ®¬n vÞ y gi¸m ® NguyÔn H Ghi chó: CÊp ®é bÒn 4.0 761. . Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn: ®¬n vÞ gi¸m s¸t p. Khi kÐo bu l«ng cã thÓ ®øt hoÆc tuét ren nh­ng lùc kÐo ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu.0 250.

.

§¹t cÊp ®é bÒn 5.6 Tuét ren.6 Tuét ren....6 Tuét ren.....§¹t cÊp ®é bÒn 5.§¹t cÊp ®é bÒn 5.§¹t cÊp ®é bÒn 5...6 Tuét ren..01.§¹t cÊp ®é bÒn 5.6 Tuét ren........6 Tuét ren..§¹t cÊp ®é bÒn 5.. ..H§-XD .01/D10 m kiÓm tra c¬ tÝnh bu l«ng c«ng ty cæ phÇn trô së v¨n phßng c«ng ty c¶i t¹o Hµ Néi 1/1/2010 5.6 .6 Tuét ren..§¹t cÊp ®é bÒn 5..§¹t cÊp ®é bÒn 5.6 -ThiÕt bÞ TN: M¸y kÐo nÐn TQ 1/1/2010 ghiÖm c¬ tÝnh bu l«ng KÕt luËn Tuét ren....

§¹t cÊp ®é bÒn 5.Tuét ren.§¹t cÊp ®é bÒn 5.6 Tuét ren.6 Tuét ren.6 Tuét ren.6 ®¬n vÞ yªu cÇu gi¸m ®èc NguyÔn H÷u Long .§¹t cÊp ®é bÒn 5.§¹t cÊp ®é bÒn 5.6 Tuét ren.§¹t cÊp ®é bÒn 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful