Tất cả vì học sinh thân yêu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 9
I) PHẦN LÍ THUYẾT • Hằng đẳng thức căn bậc hai A2 = A • Các phép biến đổi căn thức • Định nghĩa tính chất, cách vẽ đồ thị hàm số y=ax+b (a ≠ 0) • Nêu điều kiện hai đường thẳng cắt nhau,song song, trùng nhau,vuông góc • Cách tìm hệ số góc. BÀI TậP • Bài 1 Tính a) b) (7 + 51) 2 − (7 − 51) 2
4 +2 3− 13 4 3 −

II)

c) 11 +4 6 − 9 4 2 − * Bài 2 Giải phương trình. a) x 2 − 2 x + 1 = 1 b) x − 5 + 2 4 x − 20 − 1 9 x − 45 = 12 3

c) x 2 − 6 x + 9 = 5 − 2 6 + 5 + 2 6 * Bài 3 Chứng minh đẳng thức:  a b 2 ab  a)   a − b − a + b − a−b . a + b = a − b   

(

)

 1− a a  1 − a + a  b)   1− a  1 − a  

  =1  

2

  3   3 + 1− x  :  + 1 * Bài 4 Cho biểu thức : A =   1+ x   1 − x2  a) Tìm tập xác định của A: b) Rút Gọn A 3 c) Tính giá trị của A tại x= 2− 3  x 1  x − x x + x  − * Bài 5 Cho biểu thức B =   2 2 x  x + 1 − x − 1       a) Rút gọn B . b) Tìm x để B ≥ −6 * Bài 6 : Cho hai đường thẳng (d1) : y= (m-1)x +2 (d2) y= 3x-1 Pd 2 . a) Tìm m để d1 b) Tìm m để d1 cắt d2 c) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy với m=-2 d) Gọi A,B thứ tự là giao điểm của d1 và d2 với trục hoành ; C là giao điểm của hai đường d1 và d2. Tìm toạ độ các điểm A,B,C . Tính chu vi diện tích và số đo các góc trong tam giác ABC.

Trang 1

y = 2x − 3 5 d) Haøm soá naøo döôùi ñaây laø haøm soá nghòch bieán? x A. y = (1 − 3) x + 1 D.1) B.BA=2AC Trang 2 . 3) thì a = -2 2) Neáu ñoà thò cuûa haøm soá y = 3mx + 1 ñi qua ñieåm N(-2 . 3 y = 2 − (1 − 2) x Caâu 2:(2 ñieåm) Ñieàn daáu “X” vaøo oâ Ñuùng.Tất cả vì học sinh thân yêu ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC (TỰ LÀM) Phaàn I: Traéc nghieäm khaùch quan:(4 ñieåm) Caâu 1:(2 ñieåm) Haõy khoanh troøn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng. c) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì ñöôøng thaúng (d) caét ñöôøng thaúng y = x + 4 taïi moät ñieåm treân truïc tung. y = 2 x − 3 B.2 .3 ) D. . 5 ) 1 b) Cho haøm soá y = f ( x) = − x + 3 . ( 3 . B. b) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì haøm soá ñoàng bieán treân R. y = x + 2 b) Tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thò haøm soá treân. A= 90 ∧ 0 . y = ( 2 − 1) x + 2 C. − 4 4 4 c) Haøm soá naøo döôùi ñaây laø haøm soá baäc nhaát? 1 2x − 3 A. 2 ) C. y = 2 x − 3 C. 7) thì m = -1 3) Neáu ñoà thò haøm soá y = ax -1 song song vôùi ñoà thò haøm soá y = 2x thì a = 2 4) Neáu ñoà thò haøm soá y = -2x + 1 vuoâng goùc vôùi ñoà thò 1 haøm soá y = ax – 2 thì a = 2 Phaàn II: Töï luaän(6ñieåm) Caâu 1:(4ñieåm) a) Veõ treân cuøng moät heä truïc toaï ñoä Oxy ñoà thò caùc haøm soá sau: y = -2x + 3 . a) Ñieåm naøo döôùi ñaây thuoäc ñoà thò haøm soá y = 2x . y = D. y = − 1 B.5 A. Caâu 2:(2 ñieåm) Cho haøm soá y = (2 –m )x + m -1 (d) a) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì haøm soá laø haøm soá laø haøm soá baäc nhaát. III PHẦN HÌNH HỌC: LÍ THUYẾT TỰ ÔN THEO SÁCH GIÁO KHOA: BÀI TẬP.5) keát quaû laø: 2 11 13 13 A.BC=5 . ( 0 . (. Tính f(-0. ( 1 . . 1 D. C. Sai cuûa caùc khaúng ñònh Khaúng ñònh Ñuùn g Sai 1) Neáu ñoà thò cuûa haøm soá y = x – a ñi qua ñieåm M(1 . Bài1 Cho tam giác ABC có a) Tính AC .

Từ C kẽ tia Cx // AH .BD = R2. AC = CbcotgA.Tính diện tích tứ giác AHCD c) Vẽ hai đường tròn (B. ñöôøng kính Ab. Caâu 3: Hai ñöôøng troøn ngoaøi nhau. 2 C. a) Chöùng minh tam giaùc DCI caân taïi C. soá tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn laø: A.KO) .AB) và (C:AC) . Hai ñöôøng troøn ñöïng nhau C.Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau tại A. AC = CBtgB D. Tìm keát luaän sai trong caùc keát luaän sau: A.sao cho AI= AH . K là giao điểm của OD với BE .sinA B.3. Gọi BC là tiếp tuyến chung của hai đường tròn. b) Chöùng minh tam giaùc COD vuoâng taïi O vaø CA. a) chứng minh rằng CD = AC+BD .By theo thứ tự tại Cvà D . Hai ñöôøng troøn tieáp xuùc trong B. CB = AbcosA C. r = 7cm. Ñoä daøi ñöôøng cao öùng vôùi caïnh huyeàn laø A.8cm C.5. baèng hai laàn baùn kính ñöôøng troøn. D.2cm Caâu 5: Xeùt vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn trong tröôøng hôïp R = 12cm. c) Gọi I là giao điểm của OC với AE . Hai ñöôøng troøn ngoaøi nhau D. a) Chứng minh HB=HC b) Tính Độ dài OH c) Tính độ dài OA Bài 4 Cho nữa đường tròn O đường kính AB kẽ tiếp tuyến Ax . C ñeàu ñuùng. laø truïc ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn C. d = 4cm A. CB = AB. Gọi H là giao điểm của OA với BC .Tất cả vì học sinh thân yêu 1 b) Từ hạ đường cao AH .8cm D. a) Tính số đo của góc BAC . keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi MO taïi M. Caâu 2: Tam giaùc ABC coù AB2 = AC2 + BC2. 4.4 Caâu 4: Tam giaùc vuoâng coù ñoä daøi hai caïnh goùc vuoâng laø 6cm vaø 8cm. gọi giao điểm khác A của hai đường này là E. A. B thuộc (O) và C thuộc (O’) .7. Bài 3 cho (O. 1 B. vẽ bán kính OE bất kì . b) tính số đo góc COD .3 D.15cm) dây BC=24cm .7cm B.R). Trang 3 . B. Đường vuộng góc với OO’ tại A cắt BC ở I . Phaàn 2: Töï luaän: Cho ñöôøng troøn (O. tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax . Chứng minh rằng IK= OO’ 2 c) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn (K. Chứng minh CE là tiếp tuyến của (B) Bài 2 Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A . Hai ñöôøng troøn caét nhau. 1 b) Gọi K là trung điểm của OO’ . Gọi D là giao 3 điểm của BI với Cx .By cùng phía với nữa đường tròn đối với AB . trên AH lấy điểm I . laø daây lôùn nhaát cuûa ñöôøng troøn B. Treân nöûa ñöôøng troøn laáy ñieåm M. Ñöôøng thaúng DO caét CA taïi I. Tứ giác OIEK là hình gì ? vì sao? d) Xác định vị trí của điểm E để tứ giác OIEK là hình vuông ( khi đó hãy vẽ hình minh hoạ) ĐỀ KIỂM TRA(Tự làm) Phaàn 1: Traéc nghieäm khaùch quan: Caâu 1: Ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn A. ñöôøng thaúng naøy caét tieáp tuyeán taïi A vaø tieáp tuyeán taïi B taïi hai ñieåm C vaø D.

D. HẾT Chúc các em ôn tập thật tốt Trang 4 . O.Tất cả vì học sinh thân yêu c) Neâu vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng thaúng AB vaø ñöôøng troøn ñi qua 3 ñieåm C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful