Phân tich môi truong kinh doanh Tân Hiêp Phat.

Môi truŭng bên ngoài: Ji mô và vî mô.
1. Môi truòng vi mô
,. Kinh tś
Nên kinh tê Viêt nam dã co nhung buoc ôn dinh va phat triên vung chác trong
thoi gian gân dây. Su ôn dinh cua nên kinh tê tao diêu kiên thuân loi cho su phat triên
cua cac nganh kinh tê trong nuoc, trong do co nganh giai khat dê phuc vu cho nhu câu
cua nguoi dân va nhu câu ngay cang cao cua xã hôi.
Cac sô liêu thông kê chinh thuc toi diêm nay cho thây nên kinh tê dã co nhung
dâu hiêu kha quan, biêu hiên qua chi sô quan trong, do la táng truong GDP 6 thang
uoc dat 6°, chi sô gia ca hang hoa CPI dã kim duoc da táng tôc trong quy 2, uoc tinh
táng 4,78° so voi thang 12/2009.
Su táng truong cao cua nên kinh tê keo theo muc gia táng thu nhâp binh quân
dâu nguoi, dân dên doi sông cua cac bô phân dân cu ngay cang cao, duoc cai thiên va
nâng cao hon. Chinh vi lë do ma nhu câu vê cuôc sông cùng nhu nhu câu vê án uông
cua nguoi dân cùng duoc yêu câu cao hon.
Lam phat lai tai diên do nguyên nhân tu cac tac dông cán ban va ap luc vê câu.
Theo diêu tra cua nhom nghiên cuu Ban Nghiên cuu Kinh tê, Ngân hang ANZ, ty lê
lam phat giam tu muc dinh 27,9° vao thang 9/2008 xuông con 2° vao thang 8/2009.
Tuy nhiên, ap luc vê gia lai bát dâu leo thang. 3 thang tro lai dây, chi sô gia tiêu dung
táng tu 1,25 dên 1,5°, dao dông trong khoang tu 5 - 6°/nám. Va không chi dung lai,
tu gio toi cuôi nám, ap luc vê gia së con tiêp diên va keo theo su gia táng lam phat,
dông thoi lãi suât thuc cùng së sut giam chong mát.
b. Chinh trš - Pháp luŏt
Su ôn dinh vê chinh tri va su nhât quan vê quan diêm chinh sach lon khiên cac
nha dâu tu co cai nhin lac quan vê thi truong, boi vây dây la yêu tô thu hut môt sô
luong lon dâu tu nuoc ngoai vao Viêt Nam. Mát khac, nên chinh tri ôn dinh cùng gop
phân thuc dây san xuât cua cac doanh nghiêp. Doanh nghiêp không phai chiu suc ep
vê bât ôn dinh chinh tri, co cac diêu kiên co so dê phuc vu san xuât. Chinh tri ôn dinh
mang lai nguôn dâu tu vôn nuoc ngoai dô vao doanh nghiêp,doanh nghiêp co thê dua
vao nguôn vôn do dê phat triên san xuât kinh doanh,mo rông thi phân. Tom lai su ôn
dinh vê chinh tri tao ra nhiêu thuân loi cho doanh nghiêp.
Hê thông luât phap duoc xây dung ngay cang hoan thiên tao hanh lang phap ly
cho hoat dông kinh tê ,buôc cac doanh nghiêp phai châp nhân su diêu tiêt cua Nha
nuoc trong nên kinh tê thi truong cua Viêt Nam hiên nay. Dông thoi hê thông luât
phap duy tri su ôn dinh vê chinh tri, tao niêm tin cho cac nha dâu tu cùng nhu hoat
dông kinh doanh cua doanh nghiêp.
.. Ján hó, - xã hũi
- Thi hiêu, trao luu
Viêt Nam hiên nay vân la môt nuoc dang phat triên, vi vây cac nhu câu tiêu
dung thiêt yêu cho cuôc sông vân con chiêm ty lê rât cao trong co câu tiêu dung
khoang 50° va së con chiêm ty trong cao trong nhiêu nám nua khi doi sông nguoi
dân duoc cai thiên. Theo môt sô danh gia cua cac nha dâu tu trong nganh nuoc giai
khat, hiên nay Viêt Nam tiêu thu môt khôi luong lon san phâm dô uông, chung
khoang 4,2 ty lit/nám va dang la thi truong phat triên rât manh. Trai voi su am dam tai
thi truong nuoc ngot co gas, nhu câu tiêu thu nuoc giai khat không gas, dác biêt la
nuoc trai cây tai VN táng rât manh, dat gân 30°/nám.
Môt nghiên cuu cua AsiaPanel VN vê viêc dung dô uông cho thây xu huong su
dung cac loai nuoc giai khat co loi cho suc khoe dang bung nô o VN, dác biêt o cac
thanh phô lon. Theo AsiaPanel, sô luong hô gia dinh buoc vao nhom co thu nhâp cao
(trên 6,5 triêu dông/thang) dã táng tu 7,3° lên 11,9° trong tông sô hô dân VN. Cung
táng tuong ung la sô hô co thu nhâp trong khoang 4,5-6,5 triêu dông/thang. Khi tiên
trong tui tro nên du da hon, nguoi dân dã chuyên sang lua chon cac san phâm co
nguôn gôc tu thiên nhiên bô duõng cho suc khoe nhu sua, cac chê phâm tu sua, nuoc
trai cây, sinh tô, nuoc uông dong chai.Khao sat trên cac hô gia dinh o thanh thi cùng
cho thây 70° quan tâm dên suc khoe cua minh hon truoc dây, 74° muôn su dung cac
loai vitamin va khoang chât, va 80° thich mua cac loai san phâm co cac hoat chât co
loi cho suc khoe nhu nhân sâm, calcium...
- Phong cach sông
Nhip sông hôi ha cua nguoi VN hiên nay, phong cach sông hiên dai hon, ngoai
gio lam viêc nguoi ta con rât quan tâm dên viêc chám soc suc khoe cho gia dinh va
ban thân, tham gia nhiêu cac hoat dông thê duc thê thao, cac hoat dông xã hôi.Vi
vây nguoi tiêu dung rât thich tiêu thu nhung san phâm co kha náng su dung nhanh, tac
dung ma lai tôt cho suc khoe. Ngay nay,viêc tu tâp ban be; dông nghiêp o nhung quan
giai khat sau gio hoc, lam viêc la rât thuong xuyên cua gioi tre va nhân viên ván
phong. Dap ung duoc nhu câu cua cac dôi tuong nay doanh nghiêp së co huong phat
triên dung dán va mang lai loi nhuân.
/. Dân sŧ
Viêt Nam la nuoc dang phat triên voi dân sô khoang 85,7 triêu nguoi (dung thu
13 thê gioi). Ty lê táng dân sô binh quân nám trong giai doan 1999 2009 la
1,2°/nám. Do vây, dây la môt thi truong tiêu thu dây tiêm náng va triên vong, vua la
nguôn nhân luc dôi dao voi gia nhân công re.
Su dô thi hoa táng cùng dông nghia voi muc sông táng,nhu câu giai khat táng
dang kê. Dác biêt la o nhung thanh phô lon, do muc tâp trung dân dông, mua he ngay
cang nong buc dân dên nhu câu giai khat táng manh vao nhung ngay he.
Nhu vây, nuoc ta voi dân sô dông, su dô thi hoa nhanh, ty lê gioi tre lon la môt
thi truong tôt voi luong khach hang dôi dao cho Tân Hiêp Phat.
e. Công nghê
Hiên nay, CN-KT dêu phat triên rât nhanh, nhung thay dôi cua công nghê nhât
la trong dây chuyên san xuât dô uông không ga la diêu dang quan tâm. Nhung tiên bô
kÿ thuât tao ra nhung uu thê canh tranh moi,manh më hon cac uu thê hiên co.Vi thê
cac công ty voi nguôn vôn manh co thê nhâp vê nhung thiêt bi, dây chuyên san xuât
tiên tiên së nâng cao chât luong va giam gia thanh san phâm, mâu mã san phâm dep,
mang lai uu thê canh tranh.
Tân dung yêu tô do THP dã tô chuc thuc hiên cac hoat dông nhâp công nghê
tiên tiên, công nghê cao phuc vu nhu câu nâng cao náng suât va chât luong san phâm.
Vê bao bi san phâm su kê thua trong khâu thiêt kê bao bi dã tao nên su khac biêt thât
su trong linh vuc nay. THP dã tao ra cac loai chai nhua PET, chai thuy tinh tai su
dung, hôp giây Tetra Park va lon rât thuân loi cho nguoi tiêu dung.
Công nghê môi truong ngay cang hiên dai va dê tiêp cân dã giup doanh nghiêp giai
quyêt vân dê môi truong môt cac tôt nhât. Nhuoc diêm duy nhât do la cac công nghê
nay thuong kha tôn kem.
Hiên nay công nghê truyên thông cua Viêt Nam dã va dang phat triên môt cach
rât manh më, giup cho doanh nghiêp quang ba vê hinh anh cua san phâm công ty môt
cach dê dang hon toi nguoi tiêu dung báng nhiêu cach khac nhauquang cao trên
Internet, trên truyên hinh,show quang cao. THP dã lam chiên dich truyên thông kha
tôt, dâu tu không it vao truyên thông dê quang ba cho moi nguoi biêt vê hinh anh va
loi ich cua thuong hiêu san phâm.
1. Yśu tŧ tŻ nhiên
- Jš tri dš, lý:
Viêt Nam (toa dô dia ly Kinh tuyên 102°8' - 109°27' Dông; Vi tuyên 8°27' -
23°23' Bác) nám o cuc Dông Nam ban dao Dông Duong. Biên gioi Viêt Nam giap voi
vinh Thai Lan o phia Nam, vinh Bác Bô va Biên Dông o phia Dông, Trung Quôc o
phia Bác, Lao va Campuchia phia Tây. Lãnh thô dât liên Viêt Nam hinh chu S va
khoang cach tu Bác toi Nam la khoang 1.650 km, vi tri hep nhât theo chiêu dông sang
tây la 50 km, voi duong bo biên dai 3.260 km không kê cac dao.
Nho vi tri dia ly thuân loi cua Viêt Nam, Tân Hiêp Phat dê dang thông thuong
voi cac dôi tac trên toan quôc cùng nhu trong khu vuc va trên toan thê gioi báng ca
duong bô, duong thuy va duong hang không.Tuy nhiên,khoang cach Nam - Bác kha
lon nên viêc phân phôi, cung câp san phâm cho thi truong miên Bác gáp
nhiêu kho khán vê chi phi vân chuyên, quang ba san phâm, doi hoi công ty phai
co chiên luoc phu hop.
- Khi hŏu:
Khi hâu Viêt Nam mang dác diêm cua khi hâu nhiêt doi gio mua, voi luong
mua hang nám lon va nhiêt dô trung binh o muc cao
¹ Hang nám co 100 ngay mua voi luong mua trung binh tu 1.500 dên2.000mm
¹ Dô âm không khi trên duoi 80°
¹ Nhiêt dô trung binh nám tu 220C dên 270C
¹ Sô gio náng khoang 1.500 - 2.000 gio/nám
¹ Nhiêt dô buc xa trung binh nám 100 kcal/cm2
Nhung dác diêm khi hâu nay khiên nhu câu vê giai khat cua nguoi dân trên
toan lãnh thô rât cao, cung câp cho Tân Hiêp Phat môt thi truong tiêu thu rông lon voi
luong khach hang dông dao. Mát khac khi hâu nhiêt doi gio mua con cung câp cho
công ty nguôn nuoc dôi dao cung nguôn nguyên liêu tu nhiên phong phu.
Bên canh do, do anh huong gio mua, hon nua su phuc tap vê dia h.nh nên khi
hâu Viêt Nam co su khac biêt lon giua cac thoi diêm trong nám va giua cac vung
miên,gây kho khán cho viêc nghiên cuu san phâm cua cac doanh nghiêp.
2. Môi truòng vi mô
,. Khá.h hàng
Khach hang la thi truong cua doanh nghiêp, môi su biên dôi trong nhu câu,
quyêt dinh mua sám cua khach hang dêu buôc doanh nghiêp phai co nhung dông thai
tich cuc dê co thê thich ung duoc. Ho co thê tao ra ap luc buôc nha san xuât phai giam
gia ban hoác nâng cao chât luong sp va dich vu tôt hon.
Khi nghiên cuu vê Tân Hiêp Phat khach hang duoc chi thanh 3 nhom chinh
- Ca nhân, hô gia dinh, tâp thê mua san phâm va dich vu.
- Hê thông cac nha phân phôi ban buôn ban le, siêu thi.
- Thi truong quôc tê khach hang nuoc ngoai - nguoi tiêu dung,nha phân phôi,dôi tac
nuoc ngoai.
Anh huong cua khach hang dên doanh nghiêp duoc thê hiên qua cac yêu tô
- Sô luong khach hang
¹ Mua le mua tiêu dung cang dông thi cang co loi cho doanh nghiêp do co thê
tiêu thu nhiêu san phâm, tôn it chi phi trong tiêu thu hon, san phâm nhanh duoc biêt
dên.
¹ Nha phân phôi Muôn tháng trong cuôc chiên gianh thi phân doanh nghiêp
phai keo nguoi tiêu dung vê phia minh. Hê thông cac cua hang ,mang luoi kinh doanh
chinh la cac cán cu diêm cua nha san xuât va nha phân phôi trong cuôc chiên gianh thi
truong. Không co hê thông cua hang doanh nghiêp không thê lam phân phôi cho du
gia thanh hop ly. Nha phân phôi co thê coi la yêu tô sông con dôi voi su thanh công
cua môt san phâm moi. Cung la san phâm cua Tân Hiêp Phat nhung bia tuoi Laser khi
tung ra dã chua chuân bi kênh phân phôi nên dã thât bai,trong khi nuoc táng luc
Number 1,tra xanh không dô .thi co thê nhanh chong chiêm linh thi truong nho nám
duoc hê thông kênh phân phôi trong ca nuoc.
- Dô nhay cam vê gia
Voi doi sông va muc thu nhâp ngay môt nâng cao nguoi tiêu dung dã manh dan
hon trong mua sám xong ho vân co nhung môi quan tâm vê gia
¹ Khach hang muôn mua voi gia ca phai cháng phu hop tui tiên
¹ Nha phân phôi, siêu thi muôn loi nhuân va duoc huong chiêt khâu cao.
Vi vây doanh nghiêp cùng cân dinh gia ban hop ly, muc chiêt khâu cho phu
hop, hoach dinh chiên luoc gia cho tung giai doan cua chu ky sông cua san phâm.
Doi hoi cua khach hang vê chât luong san phâm, dich vu, mâu mã bao bi.Ngay nay
voi su phong phu va da dang cua thi truong san phâm tiêu dung ngoai viêc án gi mác
gi ,uông gi .khach hang con quan tâm toi chât luong ra sao, kiêu dang thê nao, co an
toan không? Nêu không dap ung duoc nhung doi hoi nay, san phâm së nhanh chong bi
thay thê va quên lãng. Nghiên cuu nhung nhu câu, uoc muôn cua khach hang dê co
thê dap ung môt cach tôt nhât la viêc lam quan trong dôi voi tâtca cac doanh nghiêp.
- Yêu câu vê dô an toan, uy tin thuong hiêu
Nguoi tiêu dung ngay cang thông thai hon va doi hoi vê cac chi tiêu an toan,
tiêu chuân chât luong dôi voi san phâm cùng ngay cang cao hon. Khach hang phan
ung rât nhay cam voi cac thông tin liên quan dên vê sinh an toan thuc phâm va luôn
sán sang chuyên sang tiêu dung cac san phâm thay thê nêu không tin tuong vao san
phâm cù. Khach hang cùng uu tiên lua chon cac thuong hiêu quen thuôc, co uy tin va
duoc quang cao nhiêu.Viêc xây dung uy tin thuong hiêu dua trên chât luong va dô an
toan cua san phâm co thê kha tôn kem,nhung no mang lai loi ich lâu dai va bên vung
cho doanh nghiêp,dác biêt la vi tri trong tâm tri nguoi tiêu dung.
- Thông tin cua khach hang vê san phâm
Khach hang nám rõ thông tin vê san phâm thi së tao ra ap luc mác ca lon dôi
voi doanh nghiêp, dác biêt la cac nha phân phôi.
b/ Ahà .ung ųng
Nha cung ung la nhung tô chuc cung câp san phâm,nguyên vât liêu va dich
vudâu vao cho doanh nghiêp dê doanh nghiêp dam bao thuc hiên duoc cac hoat dông
san xuât kinh doanh.
Nha cung ung cung câp vât tu dâu vao cho qua trinh san xuât kinh doanh nên
co tâm anh huong kha lon dên doanh nghiêp. Chât luong, gia thanh cua vât tu anh
huong toi chât luong va gia cua san phâm. Chinh vi vây ma nha cung ung la 1 yêu tô
quan trong tac dông dên hoat dông kinh doanh cua doanh nghiêp.
Sô luong nha cung ung cang nhiêu thi doanh nghiêp cang it chiu ap luc cua nha
cung ung va nguoc lai. Bên canh do thi ti trong hang hoa mua cua môt nha cung ung
cang cao thi doanh nghiêp cang chiu nhiêu ap luc tu nha cung ung do,dác biêt la ap
luc vê gia. Nhung nguoc lai, nêu doanh nghiêp la khach hang lon cua nha cung ung
thi doanh nghiêp lai co duoc nhiêu loi thê.Tân Hiêp Phat dã nám bát duoc diêu nay,
chinh vi vây ma THP co dên 23 nha cung ung chiên luoc (theo trang chu cua THP) va
môi loai vât tu lai co nhiêu nha cung ung khac nhau.
Mũt sŧ nhà .ung ųng .$, 1HP
Nha cung ung San phâm cung câp
Polymer Asia Bao bi san phâm
PTT Polymer Marketing Bao bi san phâm
SCT Viet Nam Bao bi san phâm
Malaya VietNam Glass Chai thuy tinh
BJC In bao bi, nhãn hiêu
SCG Chemical Huong liêu, hoa chât
Roha Dyecham Huong liêu, hoa chât
Car Gill Nông san
SCM Viet Nam Nông san
Connell Bros Nông san
Crown Beverage Cans Ha Noi Xu ly nuoc thai
Cty cô phân LASTA Giai phap truyên thông

Tân Hiêp Phat la khach hang co môi quan hê thuong xuyên va lâu dai voi cac
nha cung ung nên thuân loi trong qua trinh mua ban. Bô phân thu mua nguyên vât liêu
cua THP luôn tim hiêu thi truong, theo dõi thuong xuyên gia ca va nguôn cung ung
nguyên vât liêu nhám ôn dinh dâu vao cho san xuât.
./ Dŧi th$ .ʼnnh tr,nh
Ðŧi thu hiên tʼni.
Thi truòng bia
Thi truong bia Viêt Nam hiên nay kha da dang va su canh tranh cùng không
kem phân gay gát so voi nhiêu thi truong khac. Bên canh nhung ông lon nhu
Heineken, Tiger cua nuoc ngoai thi thi truong Viêt Nam cùng duoc chiêm linh boi
nhung dôi thu náng cân nhu công ty bia Ha Nôi, Sabeco, công ty bia Dông nam
A..Chung ta së phân tich môt sô dôi thu truc tiêp quan trong nhât cua Tân Hiêp Phat
1.Tông công ty bia ruou. nuóc giai khát Sài Gòn (SABECO):
Tên tiêng Anh Saigon Beer Alcohol - Beverage Corporation
Dia chi Sô187-Nguyên Chi Thanh,Q.5,TP.HCM
Diên thoai 088.559595
Nganh Bia - Ruou - Nuoc giai khat
Loai hinh Doanh nghiêp quôc doanh Trung uong
Sabeco la don vi hang dâu trong viêc xây dung chinh sach xây dung va phat
triên thi truong, hê thông phân phôi trong linh vuc kinh doanh san phâm Bia cua Viêt
Nam voi san luong tiêu thu chiêm giu trên 35° thi phân.
Danh hiêu 'Thuong hiêu tín nhiêm" Bia Sai Gon trong 22 nám. San phâm Bia Sài
Gòn - Hàng Viêt Nam chât luong cao, duoc nguoi tiêu dung binh chon liên tuc
trong 12 nám tu 1997 2008. San phâm Bia lon 333 dat Huy Chuong Bac tai cuôc
thi binh chon Bia quôc tê tô chuc tai AUSTRALIA nám 1999, 2000 va 2001. Co hê
thông phân phôi rông kháp ca nuoc, gôm 9 công ty khu vuc miên Bác, Bác Trung
Bô, Tây Nguyên, miên Trung, nam Trung Bô, miên Dông, trung tâm, Sabeco sông
Tiên, sông Hâu.
2. Công ty bia Dông Nam Á
Dia chi 167B Minh Khai, Quân Hai Ba Trung, Ha Nôi.
Website www.halida.com.vn
Nha may bia Dông Nam A la công ty Liên doanh giua công ty Viêt Ha (Viêt
Nam) va Carlsberg Breweries A/S (Dan Mach), san xuât hai loai bia Carlsberg va
Halida. Chung ta së phân tich vê Halida-dôi thu canh tranh chinh cua bia Bên Thanh
san phâm cua Tân Hiêp Phat.
Halida la san phâm cua South East Asia Brewery duoc thanh lâp vao thang
10/1993 nhu la môt liên doanh giua Carlsberg Breweries, Viêt Ha Breweries Ltd va
Quÿ hô tro cho cac nuoc dang phat triên công nghiêp hoa. Nha may bia duoc trang bi
may moc thiêt bi hiên dai va su dung phuong phap moi nhât vê công nghê va khoa
hoc dê dam bao chât luong san phâm. Halida la môt trong nhung thuong hiêu lon
nhât tai Viêt nam,voi thi phân rông lon tai cac tinh phia Bác.San phâm Halida bao
gôm bia chai va bia tuoi. Công ty dã thanh công trong viêc xuât khâu sang Phap, Duc
va gân dây tai Hoa Ky va Nhât Ban.Voi su ra doi cua chai 50cl danh muc dâu tu cua
Halida bia bây gio gôm 33cl, 50cl va 64cl chai, lon 33cl va 22.5l kegs tât ca chât
luong cao va gia ca canh tranh.
Halida thuong xuyên di dâu trong cac chiên dich quang cao, khuyên mãi, nhât
la trong cac dip Têt, ngay lê. Hãng dã gây dung duoc thuong hiêu va uy tin cua minh
trong long nguoi tiêu dung cùng nhu chiêm môt thi phân không nho trên thi truong
Viêt Nam.
Thi truòng nuóc giai khát:
Thi truong nuoc giai khat nhung nám gân dây kha sôi dông vi su tham gia cua
nhiêu nha cung câp cùng nhu nhu câu ngay cang khát khe, da dang cua nguoi tiêu
dung. Hiên tai, rât nhiêu hãng lon cùng dang tham gia thi truong dây tiêm náng nay,
anh huong không nho dên san luong tiêu thu cua THP. Co thê kê dên Tribeco,
Lipton(Unilever), Cocacola, Pepsi.
1. Công ty Pepsico- Viêt Nam
Tên quôc tê PEPSICO INTERNATIONAL VIETNAM
Dia chi tru so 88, Dông Khoi,Quân 1,TP Hô Chi Minh
Pepsi la thuong hiêu nôi tiêng thê gioi vê nuoc giai khat va la công ty dang
chiêm thi phân lon vê nuoc giai khat co ga, nuoc uông táng luc va nuoc ep trai cây
tai Viêt Nam. Gia ca cua cac san phâm pepsi tuong dôi hop ly voi chât luong dat tiêu
chuân quôc tê.
Môt loai nuoc trai cây cua Pepsi, Twister, cùng thanh công trong viêc táng thi
phân, dung thu 7 trong cac nhãn hiêu FMCG phat triên nhanh nhât nám 2007. Nuoc
táng luc Sting nhãn hiêu nuoc ngoai phat triên nhanh nhât tai Viêt Nam chi dung
thu tu vê táng truong thi phân trong nám 2007. Sting cua PepsiCo táng thêm 8° thi
phân nám 2007. Tuy nhiên, ty lê táng truong nay dua Sting dung dâu vê nuoc uông
táng luc voi thi phân táng hon 40° o Viêt Nam.
2. Công ty Tribeco:
Dia chi: 12, Ky Dông, P9, Q.3, TP.Hô Chi Minh
Website:http//www.tribeco.comnNgành nghê kinh doanh:
Mua ban hang tu liêu san xuât (vo chai, huong liêu.) va cac loai nuoc giai khat
San xuât, kinh doanh, chê biên luong thuc
Dai ly mua ban hang hoa
San xuât ruou nhe co ga (Soda huong )
Cho thuê nha va kho bãi
Kinh doanh nha hang án uông.
Nám 2007 dã danh dâu su khoi dâu chiên luoc Bác tiên cua Tribeco voi tham
vong tro thanh tô hop kinh tê hang dâu tai Viêt Nam va thi truong khu vuc vê nganh
dô uông. Tribeco co nguôn vôn dâu tu lon (Kinh Dô mua 20° cô phân cua Tribeco),
da dang hoa linh vuc san xuât kinh doanh va diêm quan trong la thua huong hê thông
phân phôi dang hoat dông co hiêu qua cua Kinh Dô voi hon 200 nha phân phôi, gân
200.000 dai ly va cac diêm ban le trên toan quôc.
Tribeco liên tuc dâu tu thiêt bi công nghê (vi du nhu san phâm sua dâu nanh
bao bi bich, hôp giây duoc san xuât báng thiêt bi Tetra Pak cua Thuy Diên va xu ly
tiêt trung theo công nghê UHT-công nghê tiên tiên hiên nay, bao toan duoc cac thanh
phân dinh duõng, cac vitamin cùng nhu huong vi thiên nhiên dác trung cua san
phâm; dây chuyên san xuât sua dâu nanh chai do Mÿ san xuât, hiên dã khai thac
duoc 85° công suât; dây chuyên san xuât nuoc ngot dong lon 330 ml la thiêt bi nhâp
tu Mÿ tu dông hoa 100°, hiên khai thac duoc 82° công suât...). Chinh vi vây,
Tribeco dã nâng cao náng luc canh tranh, dên nay san phâm cua Cty dã co 46 chung
loai san phâm nuoc giai khat co gas va không gas dong trong cac loai bao bi chai
thuy tinh, lon, hôp, bich, PET, cua cac dong nhãn hiêu Tribeco - Somilk - Trio
Trimilk. Gia ca cac san phâm nay o muc trung binh.
3. Công ty URC Viêt Nam
Dia chi: 10 Phan Dinh Giot, Q. Tân Binh,TP. HôChi Minh
URC Viêt Nam la môt Công Ty truc thuôc Tâp doan URC Quôc Tê. Công ty
vao Viêt Nam gân 10 nám va dã co chô dung vung chác trên thi truong vê san phâm
banh keo, nuoc tra xanh C2 va nhiêu san phâm khac. URC Viêt Nam dâu tu vao Viêt
Nam voi sô vôn lên dên 14,5 triêu dô va dát nha may tai KCN Viêt Nam - Singapore.
Cac san phâm co tiêng tám cua URC la banh snack Jack&Jill, sôcôla Cloud 9 va
Nips, keo XO va Maxx, mi Payles va Nissin Cac san phâm cua công ty hêt suc da
dang nhu banh snacks, keo, banh biscuits, ca phê hoa tan, mi án liên, nuoc xôt ca
chua, mi soi, ngoai ra con co ca cac loai kem.
URC Viêt Nam duoc thanh lâp va san xuât banh keo tu 2005 tai Khu công
nghiêp Viêt - Sing, tinh Binh Duong. Ngoai cac san phâm nhu banh, keo. thi san
phâm nôi bât nhât cua URC trên thi truong Viêt Nam chinh la tra xanh C2. C2 la
thuong hiêu tra xanh thanh công ruc rõ tai Philipines. Gia ca cua C2 cùng re hon tra
xanh không dô nhiêu(gân 50°), tuy nhiên co thê tich nho hon.

Ðŧi thu tiŝm ŋn .
Thi truong nuoc giai khat Viêt nam hiên nay kha hâp dân, thu hut nhiêu doanh
nghiêp, công ty lon trong va ngoai nuoc tham gia. Ngoai nhung dôi thu hiên tai kê
trên thi Tân Hiêp Phat con co rât nhiêu dôi thu canh tranh tiêm ân khac. Nhiêu công ty
o giai khat o Han Quôc, Nhât Ban .. muôn xâm nhâp thi truong Viêt Nam. So voi
công ty giai khat Viêt Nam, ho co uu thê vê vôn, vê công nghê va tinh truyên thông
dôc dao. Do do,su xâm nhâp thi truong cua ho së gây anh huong lon dên thi phân cua
cac công ty giai khat Viêt Nam, trong do co Tân Hiêp Phat.
Ngoai ra,voi danh tiêng va loi nhuân cua minh, THP cùng phai dôi mát voi cac
nhãn hang nhai, gây anh huong toi san luong tiêu thu va uy tin cua thuong hiêu.
// San phŋm th, thś
San phâm thay thê la san phâm co thê su dung thay thê nhau trong viêc thoa
mãn 1 nhu câu nao do cua con nguoi. Trong truong hop nghiên cuu công ty Tân Hiêp
Phat ta nhân manh dên nhu câu giai khat.
Trên thi truong hiên nay, co hon 3000 san phâm dô uông. Vi thê, kha náng thay
thê cho nhung san phâm cua Tân Hiêp Phat la rât lon. Ngoai cac san phâm co trong
danh muc canh tranh truc tiêp, con co cac san phâm thay thê dác trung Nuoc tinh
khiêt, nuoc khoang dong chai. Cac loai nuoc co gas. Cac loai thuc uông giai khat
khac.
- Nuóc tinh khiêt dóng chai.
Theo khao sat cua Công ty Nghiên cuu thi truong AC Nielsen, thi truong nuoc
uông tinh khiêt dong chai dang chiêm 22° san luong toan bô thi truong nuoc giai
khat o Viêt Nam voi muc táng truong trung binh hang nám la 26° kê tu nám 1995.
Muc táng truong nay së tiêp tuc trong nám nay. Suc mua táng nho sô nguoi thuôc
tâng lop trung luu táng trong khi nguôn nuoc sach dang ngay cang tro nên câp bach o
nhung dô thi lon.
Tiêu biêu trong linh vuc nay co lavie, aquaIina,.
Cac san phâm nay, co uu diêm la gia, tiên loi cho viêc su dung thay nuoc dun sôi.
- Các loai nuóc giai khát có gas:
Cac san phâm nay hâu hêt la cua cac thuong hiêu lon, tôn tai lâu doi nhu
Coca Cola, Pepsi... Co loi thê xâm nhâp vao Viêt nam som, nên tiêu dung nuoc ngot
co gas dã tro thanh thoi quen cua nhiêu nguoi. Tuy nhiên, theo xu thê chung ngay nay,
thi truong nuoc uông không gas dang ap dao cac loai nuoc co gas. Cu thê, nám 2007,
cac loai nuoc uông co gas chiêm 20,46° trong co câu san phâm nuoc giai khat thi dên
nay dã giam con 18° va nuoc uông không co gas táng tu 5,93° lên 7,76°; nuoc hoa
qua cac loai táng tu 5,20° lên 6,97°. Hai loai nuoc nay du kiên së con táng manh va
dên nám 2015 së chiêm trên 16° trong co câu san xuât nuoc giai khat, con nuoc uông
co gas cung thoi diêm nay giam xuông duoi 16°.
e/ Yśu tŧ .ông .húng
Trong thanh phân môi truong marketing co nhiêu công chung truc tiêp khac
nhau cua công ty. Cac yêu tô công chung nay cùng dong vai tro hêt suc không kem so
voi cac tô chuc tai chinh tin dung. Tât ca dêu co môt vai tro do la giup doanh nghiêp
tiêp cân voi nguoi tiêu dung môt cach nhanh nhât va hiêu qua nhât. Môt sô loai công
chung nhu sau
Giūi tai chinh Co anh huong dên kha náng dam bao nguôn vôn cua công
ty.Công chung truc tiêp co ban trong gioi tai chinh la ngân hang, cac công ty dâu tu,
cac công ty môi gioi cua So giao dich chung khoan, cac cô dông.Môt sô ngân hang
tham gia vao su hô tro cho Tân Hiêp Phat.
Cong chung trŻc tiśp thuũc cac phuong tiên thong tin. Công chungthuôc cac
phuong tiên thông tin la nhung tô chuc phô biên tin tuc,nhung bai bao va bai xã luân.
Truoc hêt do la bao chi, dai phat thanh va dai truyên hinh nhu Dai truyên hinh Viêt
Nam, Dai tiêng noi Viêt Nam, cac dai HCM, dai Da Náng.Cac co quan ngôn luân
bao chi nhu viêt bao, tuôi tre, thanh niên, vnexpress.
Cong chung trŻc tiśp dša phuong Tân Hiêp Phat co quan hê voi công chung
truc tiêp dia phuong la nhung nguoi dân sông o vung xung quanh va cac tô chuc dia
phuong.Tân Hiêp Phat thuong cu môt nguoi chuyên trach vê viêc quan hê voi dia
phuong dê giai quyêt nhung vân dê , phan hôi cua nguoi dân vê su anh huong cua nha
may dên cuôc sông cua ho nhu thê nao?
Cong chung trŻc tiśp nũi bũ Tân Hiêp Phat tao công án viêc lam cho gân
4000 lao dông, hang nám thuong tô chuc khuyên khich nhân viên báng cac nguôn quÿ
khen thuong.

9g39:35-K36:3 :3.49E3.3..3:.3339F49042..9E..4.E.  $9g397. 33...:.3 .:39 33 9 25E9292..:.83.:..H:.3.-53/3...E..:...3.g3-3.33...E5.4.: %04 :97.4 .4.3 J3.:.3 25E99E/3/43:H3339.3O23H3. 3..3. 3 .3H3. /3 3 83.g3:3 ./3.K O23:...93..

3.49E3. :3.

3 9E397 .E-9 :049.4 39743439 ..  %:3H3 E5.8E9H:/3 9g39 3 /.

 .38892. .34 .33 :9.O. 83:9..E.F49048.E 3K3 ..4'9.335 4.J397.3O5 539.J38E.3 -.3g2 '3.33535.O329 - J397 !E5: 9 $3 3.J3973 3./4.335 /4.4/4.E 8 .8396:E3.335.J397 .. :3.6:.E. 3 :9....2 9E.33.33:3 :9. 6:.83:9 J3973 3 2..O9/.395/3.:8.F5 .  : 99: 9 29 8 . 33..3.:3g2 E5 .3 2.8 5../3 99..E.34.9g325E9 398:99.33.O. 997.-93 3.3 .

3..4 9743 3: 3g2 3..3 273953 %O283 3.: '9 .K . .. .3 5E9 973 .3 3 83 52 :3 .. E9 3 3.E.4 .E..3 29 3. .335 93:95E5 . . .43:3. 8 ./4.:. ..: 9H: /3 43  . /4.35E5 . 9743 33 3 9 9 97.2 9 79 ..4 49 3 3 9 -:.. 3 :9.3 43 9J9. 83 .3 O 5E997383:93/4.3:9:3./33.34393943.. l3 9 93 :9 5E5/:97K 83 3 . /3 .3 3.3 .3 35 5 . 3: .E. '9 .3 .2 9 973 .  %: 974.: 9H: /3 99 : .  83 3.J397 943293 . 3.4..3 .3 .J397947.2 9H: 9 29 . '9 .2 3 3. .2 3 3. 49 33/4... 'g3O. 3 :9..974333 3.4 9743 .E.335 .5 33 8 : 99 .93 %04298 E3E ...4/4. .

3 3. 39 .. ..3997.3g2.. E9 3 .35E99737923 %7E.8 3: .82 29 997.97E.9'9g37923 93 .: 9H: 9 3.8 . -9 3.O .

!.43O2.E9..8. K3-.!.49:...30'.43.O9:35.48.3-33' ./3 :3..E.-9.0 ..38 /3.4 97H3 97: 3.O.:.30 8.3.E. 9353 %048.3g2 93H3...

9E3 9g39 H3 9743938/3' 3 9g39.O9:35974343  97: 3..338.

833 .E.:2 !43.48.3 .9.E. .E.392 3 .E.O 3:3.392 38.'33. 543. 4..3 3.99H33H3-/.2:..E.E.E.49 6:.9. 2:38/3.83 583. 3.:3 O3.23.3796:..2K3. 8.9..4E3.3 ..03.g2 8O. . 83 52 .03. K3 . 48E997H3.48352.. 97E.. /3 ...:3 8.5298.9E3 93 9743 9 97 3H3 /. .4. 839 3.3 34 2 .49...3. / . 3.3 ..397.O.9 .0. .8.0.48. K3939.E. .3382 .. 9J.3.O .

0 3./3843 97:3.2 .33/4. 39 9  % 9g3 /3 8 -K3 6:3 3g2 9743 ..H3 .: . 79 9.995-3-G 335336:E3 E9 8.E.O3g38/33. /3299.-3 93 9. 3: ..3 :H3 .O.E.. 49 3 9 /..23..4 . .9H:9338352.3358.:. 33 .3:.2.g3 543 lE53 .35E9973.9H:/3799J. .3 9E. 99. 97 .E..3..35E9 973 3 3. 9. 49 3  'K .48. 2 .33:3 / 38 '9. 43    .

...9939 .3 997329 997.3 35 6:9..3339 9743/.:E99g323.7.-999 8 9743 3 .3 5/4.3 297.-9339353 /42..49 335 .9.3.E.3399- /...E./95 .:33.4-K 943H38E...9743:99-.E.:9.33.33 9H393 .O 'K9 .:93.3 23.9.4. 3 .329..43g38:9.E.3//4./38 3 8 94E3.973.. 4 .392 393- 9:9947...4-K835289.33 .3 339..3E93F2 . 2/:39 O.9.38352 '-.O935.33 39.33. % :5E9973793.39.:383:9 :33.9.3.3 %3/3 :9 O%! 9..37 $ 94E9g3..3.2E938352 2:28352 5 2. 3./3 33:. . 2.45.3E..397..G3 . .43.3 3 .:383:9 9H393833.399.3 2 23 2.33O3-.839g3 3:.3 33. 3.3:.!.E33.39H:9 923g3.43799:3. !% .. 3 %! 94 7.E. 3:333.3 ..3g2 4.:9.//4. 9 93 9E 8 /3 5%097.397.4333G . : E36:.9H:/3 3 3 297. 29997.E.4%35!E9 0 33" 33..3:3.9597:3/3 3 2.:E99g3 E3 l.

E..l3.. .3 9 3.3 . .2 K3 .39 97:3-K32.2 . .39 ..O.97H39439 -3 .:3.: 38. 9:3.2-E3 4l3...K33.535 .9.5J..2 . 32...35E997329.97J539904.E.97:393E 99 :9.3 H3'9.395 .E.2 %35!E9//3939.32.E.9.9.2 . .E.25:..97J .97:3-K39  3 22 l23J97H3/. .. . .4/4.E4 97H3 3907309 97H397:3K3 846:3.3. J : 39 O 2.3--3/ 23..3/.97H3 9436:.497:393 6:3-E..8352. 79232 5..3%E . .55 J : J : '9 .5 3:Og3.K33.3356:3-E. J. 9E.3. 4 ..4 33g2. . 39:3 S Sl3'9:3S S..'9. 5J.'9.3 2.2E5. l3 %7:3 ":. . 9 97:3-K33g29 3 $3343  . .E. 3. 9H: /3 -3 3: .323. 3 l3 5J. 2 . . 5J.E.3:8352 1 :9 9 3H3 ' 97J . % 3 9 9 3 '9 .3 . $ .2 9.33.9743:. . 43.33g23.3929 .E 33H3.O 32..:3 6:3-E8352 . 4 .. '9.3 - ..3J9.3 5J. / /3 ..2 2.3. E.3 9 2 .-9..58352. ..:6:3 .423..4997.3 33 %: 3H3 43...33.243 2 .E4 %! 2.3397:393..

..3g2 9 -.97:3-K33g2 .

. E9 . 3. .: . /3 97H3 9433979.4%35!E929997.39H:9733. 2 J : 3 3 3: .:3.4 .5...2 3 .

E5./4.9E.3 ....99.8352. . .3 ..23997.33:33:H3:93H35435 H3.2:.3 :. 9 2 9743 3g2 .3 3539 2535 .335 .33.33.3 . .:. 2.3 .E. K3 9592:.9.9H:/3.O.95.335  97.3H3.3..3 23 Og3. 3.4:983..93H35359743.3E./.:3 ..3 ./..2.5 .85.3 3/4.:3 - H3 53 5 3H3 99 - 9743 3.O93..%35!E9E.O3.36:.O9.J3 E33 ..5J.O93 .-9 3  53 5 :3 93 9743 .%35!E93. ..393:33.339 97. 93.9H:/3 3535 9E.E...g3. /4.35359743.: 6:9 32:.383:9..E.O9947.3 ....385.E.3 .4.4/4.3/4. 3/4..3.O33 39E 9J.3.335/4..E. 3 9 97.O 8 E.3...3 83523.3 3H3...5J97439H:9.O99J.E. 9g3 ..3535-E3-:3-E3 8H:9 %97...4/ E935 535.3O2.33..J3..3 3.9H:/3. .3 :-:.3-. .9.O9 9H:93:8352 93J9.E.2K3 93..3 O /43. .3355.E.33 l3. 33H3J : '9 .3 23.2 . 3 3 4 9 E...82...34 3.:8352.:.3332 . -9 3 . .//4.383:952 E-E34.34 3.4. J : 39 O 2. .2983522 38352.3 35 5F43...3 E.2 . . E.E.893.3 35 2 8 -3 9743 3: .-:. ..933O2.3 E.:9 $.4 .3 .3 39K. . :2-07 97.807 9:3 7.936:. .:.3./4.3 3 9 53 /4.E 9K.

383529H:/334.E.3.g3K2./3:9J39./4.3929. .83.9 : ..-9.335 .32:32:. ..6:H3 3 H3 .:33 3:...3943 9H: .3973 .33 3 835283.E.39H:/3..3 ..9H:/3 3 . K :3K E.3: . .O3326:. 3.9:.  .33279393.392.36:.3 35 .-3. .97J97439297J3..99.3 .E E.397432:..O9E93F2 3.E..E.E.:9H3.83529K8947. ..3..:3 83 83 .:3 8..3 ..3 3 .33O2.9 .9..9:3532933. .4/4.3.5.3943 :9J39. . 83529.8243.9 3: 3939.38352 /.9H: .9H:/3 %393.. 3 53 3793. /4.335 . 83 52 .E5..3 943.3 3.9H:/3 23/3 ..: .3.3.E.O 9 E5329.E.26:.... 43..8352 l.E.8352.997.3:6:039:.9393H36:.3.3.E.37.4 'K . 2:3 .6:3. 3 .4-K 3.85435.39439.O3- 9.3J.' 83.3 .52.3.E.335  H:.9939..E.3 .8..4 5 5 4.3 E.O:9J3.2.4 :/E3934 .9 .3939E ..9.. 2:2-.3.3 3 E -E3 5  2.8352 E.E.g355993 535 8H:92:33:3.3:/.3 . E.3 .-9..9..O.3 9433:3 E53 ./4.4.E43: '../3. 2. .9.493.43. .:.3535 -.483 52.2..97H3.:/.:3 .3.3. .:83.

:3.:3 .. . ..4.3 ..3 35 9 .5 83 52 3:H3 .E. .4.3 E 3 3 /4.33H3 .49 3 83:93/4...4/4.46:E97K383:93/4.9 : .335 /4.9 9. /.3 E 93 . :.O 92 3 .99. 3 .3 .:3 3 .:3 3 33 9 .:33.335 2-49. :.5.

.483:9 . 3.0./4.:33. #4.:33E.%! .3..O 33.49K/4..O3:3.: 3: E5 .39.3 :H3E .2 .23.335..3 .33.J3. 3 349 33/4.:33..O26:.39. 24.3.:333H39:397436:E97K32:...3.E.:33 O .8352 J3.4.9: .3 3.3.3 .07. .:E5...7093 $%'09.K.O .%! :39K2 :997.2%!.3:H3.3..:3 3.:33:9 6:.:  98 3.:/... -9 E5 . 3:/4.:33 3:H3.0.88 $02.:33. 3 3 .38.:33 !42078.3.9...:33 .'09.335.293.3J9..33:9K/4.99. 90497.E . :3 .3 904/9.$..:33 9K/4.K. !%%!4207.3 35 E. 3.3 35 .3:H3. H3.2 .2:.E.39739E..-E3 539:2:.93 ..3..4 9. . 3:3 .7 $'09.2..%! .3:9 %35!E9 32-9 .2 4330748 7430..3 .3 O9K99733O.53$% %35!E9E...335 $.9:323 3 :.

3: O..9 .5 .3: O.4-K8352 . $352.3-.l 9$.9 5E597:393 .993 3-..4-K 33: .3 l 9$"39 %97..9 383 383 383 3.4-K8352 ..4-K8352 . 397.:3..

3 $.07.$397433g2 $352..2 ... O 93535735.2 . ..: 3. .3 . /3 . H3 . 3: 9 97.3 9 -.3 '9 .3.397339.39:..2 39.: .3:9J332. 9 84 . 5E9 973997.. 8 .3 33 3 3 3. l3 .3.3  0-890 . /3 ./..2 .4 . 03003 %07 . 23 .%7.943 $ :3J%.44 0.9 .-0.38352. l3 3.8539J.3 97. /3 .956:. 34 9K 9 97.3.. 9-K3. .l3.2 3 3..9. .39H:9.297H3953 . E .3 2E -.39-.78-07 700708 .3 E.2%7:3 23 l3 97:392 $.3 H3 9.4 83 %3 83:  39-.298 997.%35!E9 %3. 9H: /3 -K3 . 3./4..3 9353597433.-0.3.9&$%#3g2 . .%7:3 % :H3 23%7:3 3.3 9 -..-0.83.. ":3..3 3 F2 53 ..3 3.047547. 3.J3 8E.3 -..E9$3 $ %H3933 l.43 9:.3 .4 .3/4. 3 : 9743 . l394 3 4K3 $.'9 .4 .39 H3/4.2 l...7.6:.3: %.39 '9 '9 .2 .2 3 - 33 9 33 .$ 3 3 '9 . 3.:..3%7:3.E9 4. .99. '9 . 2 .3356:.3 . #.42 ..3 " %!  .% 97.43007.  $..3 .2. 97433g29  $352.

.-./. 7007 .3%3 8352. 9.. .J3. $4:9 .397.... 4 -.$ l./. 83 52 .3. 93 5 ..78-07 .3 .8539J.89 8. 83 :9 . .%35!E9 . 39./.4 9E3 .

2E-...3.3- .35E9973.E.3.3.29H3/4.97.4.335O. . .78-07700708 '97007089/.. ":97.

3 9H: 9 .:36:.9 943. 43 .393.9. .32.3 .3:H3 :9743. .39..9 .3!E5 l.:39g3 . 3.F597E.3 . - 2 .4 5943 &30. 3 99.2.4.3 3 3 3 83 ..3 9 0 .  . .3 99H: .3...E9.3/.E4 :3 2 39 9743. 3: 3 .07 4..33.O./.9g397.29533 .E.. -./.K89./.2K3 9743 33.:3 . 3..9 ./.-.E...835250589...4.3. 9'9..3.39743.3 .E....97E.E9 %97...3 : 3 93 9 ..8/35.:3 9g3. $3 52 .978 !!$ %#% '% l3 ":3 %!J3 !058 9.3393g2 .. 9H: /3 39 793:33.4.5 .E9333g23 E8 3.6:3. .3H:..9H:/3.9. ....3 '9. 2 -4 . .9g39 53 399743.33:5E99733..2 %97..397.9.4 . 3..E... 3: .3 9 . .3 5 .93 '87..3 '9.33.2E 2O. 9 53 73 3 9 .35E5 2 39. %! O 9 3 %7-0.E.2 %H36:.33. 39 93... !058  39!058. :9. E9 ..2 299533397H3997...2.2./.: 3 .395397433g2 $93.!058 %8907 . /3 .2  39%7-0. .E..99 -3 .:9J3.3.34 5E9973 3.2 E.9.  08 99 ...3 : 3 39 9 '93.. 29 9743 33 9.....4 2-.. .4 '9.3 83 52 ..:9:8. .../5%9 3 3 /3 . 93 5J. .3 3.9 l...9539g3...33.33 . . 9g3 .. -.$93 33 : 3.997:3 923g33 3 ..$93 3 :.3 399 '9 .!05849g39H29 533g2 %: 3H3 99g397.39743.3 94.2 ..

 l3 ! " %! J3 0-890995..l.

.

4 33.E.%7-0. 5 .  3 .4 H39.33 :3 %7-0.3lK3O9 " %3K3 %! J3 &# '9 .39...E.8352.3 49:H3.3.3 4 83 52 3.9 .33 ..K . &#'9..2 $3..4. . -4943 .33&% . 97. % 3 9 .2 .E.3 3.3 3535 3  .3. ..23 3g2. 8352 8. %7-0.3 :9..-3. . .O.8..4- 3/4.3.E.:3.8 .43g3. %7-0. ..3 3l2:..83:93/4.3 .97H3997. /4 83 :9 3 .5470 .2.97:3-K3  39&#'9. 83 52 / . $4/.. 9 93 43 5 -.%5 43 &# ":.%l3 . 4 -. l 2:...8352 -E34 3.3l..3.:383:93. .8 O39743 ..997.3: $3:9 3/4.!.53..2 :9.3:.%7-0..3 33.339H39333./34E3. 2-E397H39436:. 99973904.3 ..835232.43.2... ....4'9 .E.93... !.3 :.2 29 3 % 97.397.23 . !% .4.:3 83 :9 8.4 $42 %74 %72 E.4 ..4 .-E334E $3:97.3.:83:9 .O.3.83:9-399-%097.O.9.E.. :9.3 ..38:9/. /3 33 : %7-0.99 - .4'9. E9 . 97-0. .333g3:3 g2  E3/:8 :. 932E9'9.97.. 9E..E.423333/4.3H3 3 97: .J/3..3 .4-K-....E9 . 9E.. 9:..39739.93 53 /3 /.O:6:..4 -K ... : 33 -. 9H3 3H3 .2 l. : 33 . 26:.-E339. .O3:3.9.393 535 .O ..349 3. 3.3:8352E..3 8:9 J3 .39 O343 299-35 9 9 3 O.3979395393 :9'9.

3 . 9. 9..3983.9J397:393 . . &# 97H3 9 97...O793: 9.E.37.3:3.J3 97 .:98 . .&#-E383..39H:9.2 .393..79!5308 E ....3:97.. ..39 E93 ":.3 2K g3 3 3.4:/. 883 E.397 .3 35 '9 $3 93 K3 . -E3 83.. :.E5/3 9:93:/4.8 4 -E3 -8.3.935.3 35 .3  l 9$9 2 3 %97.3 4 .9.2 $4.2 .02 &#'9./. 4 33 9 3 9 97H39K%35!E9.E9'93.E...2 .2K3 %!. -E3 4 9K 83 52 3 -9 39 . 83 52 3...3923E. 5H .233.3   9. 2K8 347.2 .39E9'9. 3333E 3.39E9'9. 58 4  . .O. 8...O939g2.E..08 .3 9 9 8. 34 3... 93 2:3235997.3 7.:. 2K !..83.3: /.3 '9 .3.E. ..35 29.. 9 .393.33 3: 3 9:3H3.33..397.3 9 3 9743 ..O99J.2 9743 O..:9J3.. 83 52 . .33 3953. .:9.83:9-E349 9:.3.O%35!E9 47.3 '9 .O.E. /3 3.33.3. E4 4 O 8235997.8352...

333.353H3.3 0803 9 97. 97.O 9 8 /3 9. 9 .3 .3323 33:.3 97..3 ... 4 9.433.: 9 97... :3 E9 E.%35!E9 79 3 4 .:E9 %7H3997.. 83 52 9.83 52.39%35 !E99. 4 3. 93 9 3. 3 9 H3 . 95 .  .E. . 9. .3 97.4 33 8352 .. 9 83 52 . .9. ..9 3. 233:. %74397.$ 35 29..O.3 2..939 O3..:. 4E3 O3 .O 9743 /..3 8352 :3 'K9 3g39.:34 O.: 9743 . %04 4 8E9 .O . E.3 3.9 $3 529.E.O .8 E.

E9 .8.33.:33.. E. 9g3 3 8 3..O.6:.8 .. 9g3 97..E.:3..2 83 ..O.. .89g39 H3 3.O. 2.E..3 3 8 95 9.3.:83:93.282 3H39H:/33.. 6:..:83523.4.. .:333..8 E.:3 . 9.3/38.E99K 3 3.39 232:3/.O.. 33g2 8.3 3.2 9743.39 ..33.3 943 - 9 97...:33.8 97939O6:03.:3 93 9 O3 .0 . 83 52 3 : 9 . %:3H3 904:9.43..3 . $.297H39743.43.. 33 93 %H:-:97433. !058 O9235.13.2 .3.4'93.43.. 2..3E5 4.39g323.3973H3. 0.8 9 3g2  ..E.9g397.3 : 3 93 9 : 3.O. 9743 3g2 3.. .3:3.O.8.4. E9'9.. 4.:9g397433:33.49g39 H3 .. 997. 2:.. 93597:3.33.43.E.8.E9.O.397:3 -K33 3g2 93g2 . 9:.3.5-E.

E.9.9 59: .397.E..:..3...33. ..95...3.. :9 .O.-397439.39:.3.E. 3.l97:3K3'9 E.7093 .:9.3.9798.9.3 O3.: 2E 93.9 O-E4.3 9 3.3 . 5....3 ..O29.3.2.3F284 .E.397 .E.:6:39 984.539"39393 3.3 .3 %743 93 53 2 97.. .3 97.83523 .4/.339.8/39.39 :9.J3333 ..3939393339. 95 E.3 2. .. .. :.E.3..-:3 %7.4897.J 5E99.8.4.4%35!E9 3.97 O5/4.34E3 . 3 9833 3 9.E.3.5-3939.$. :38 .33.J39J3/3 %9.3 3 3g3 2 -4 3:3 . 33--E4.9H:/329.J3 O 3 . . 97:3K33.O 3: .335 95..39 2 .39 E.:  9 .

3. 6:.2 .53%35!E9./3. 29 3.3 g3 . . 9 5 3 .3:36:.43 .3...3 %3 5 !E9 9.333 :3 3.3 97.3.3. 2 .. 5.E.3333.:H3 97E..3.5.3057088 E.83.3 6:933..934 3 .3 53..39..:.H3-3.  l3 -E4.95 .6:. .397 ./383.3. .J3...O6:.9 5 .9-E4 9:97 9. 5.9..33. %3 5!E994 . ..83.3  .E.:3J..4 3 33g29.33H3 . .2 l933O '9.3 2E 3.3 ....3:36: 039.3 .397 . .E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful