Bài tập môn Tư pháp quốc tế

Bài tập lớn cuối kì
1. Bình luận về các quy phạm xung đột ghi nhận trong Bộ luật dân sự VN năm 2005 giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. DSC1 3. Chứng minh qui phạm xung đột là loại qui phạm được sử dụng rất phổ biến để điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trong TPQT VN. DSC2 Chú ý: Sinh viên chỉ làm bài tập bằng cách viết tay trên khổ giấy A4 theo số trang đã quy định trong đề cương môn học.

Bài tập tuần 1
31. Phân tích Điều 774 Bộ Luật Dân sự 2005 về bảo hộ quyền tác giả của người NN, pháp nhân NN tại Việt Nam. Nhóm 1 DSC1 và Nhóm 1 DSC2 32. Phân tích nguyên tắc bảo hộ tự động của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả. Nhóm 2 DSC1 và Nhóm 2 DSC2 33. Phân tích nguyên tắc bảo hộ độc lập của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả. Nhóm 3 DSC1 và Nhóm 3 DSC2 Chú ý: Sinh viên chỉ làm bài tập bằng cách viết tay trên khổ giấy A4 theo số trang đã quy định trong đề cương môn học.

Bài tập tuần 2
32. Nguyên tắc “luật tòa án” trong tố tụng dân sự quốc tế? Nhóm 1 DSC1 và Nhóm 1 DSC2 33. Có quan điểm cho rằng, trong việc xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của tòa án Việt Nam, thẩm quyền chung là thẩm quyền nói chung của tòa án Việt Nam, còn thẩm quyền riêng là thẩm quyền của TA Việt Nam đối với từng vụ việc. Quan điểm đó đúng hay sai? Tại sao? Nhóm 2 DSC1 và Nhóm 2 DSC2. 34. Chứng minh rằng dấu hiệu quốc tịch là một trong các dấu hiệu phổ biến để xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của TA Việt Nam. Nhóm 3 DSC1 và Nhóm 3 DSC2 Chú ý: Sinh viên chỉ làm bài tập bằng cách viết tay trên khổ giấy A4 theo số trang đã quy định trong đề cương môn học.

Bài tập nhóm tháng 1
13. Quy chế pháp lý của chi nhánh pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam? Đánh giá thực trạng hoạt động của chi nhánh pháp nhân NN tại Việt Nam. DSC1 14. Nguyên tắc “Đối xử quốc gia” và “Đối xử tố huệ quốc” đối với người nước ngoài tại Việt Nam? DSC2 Chú ý: Sinh viên có thể làm bài tập bằng cách viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 theo số trang quy định trong đề cương môn học. Cỡ chữ đánh máy là 14, lề trên 2,5cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm và dãn dòng kiểu single.

Bài tập nhóm tháng 2
15. Vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài trong Tư pháp quốc tế Việt Nam? DSC1 16. Sự tương thích của pháp luật Việt Nam với Công ước LaHaye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế? DSC2 Chú ý: Sinh viên có thể làm bài tập bằng cách viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 theo số trang quy định trong đề cương môn học. Cỡ chữ đánh máy là 14, lề trên 2,5cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm và dãn dòng kiểu single.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful